ARSBOI( för FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFÖRBUND. och dess medlemsförbund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARSBOI( för FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFÖRBUND. och dess medlemsförbund"

Transkript

1

2

3

4 VÅR IDROTT

5 ARSBOI( 1953 för FINLANDS SVENSKA CENTRALIDROTTSFÖRBUND och dess medlemsförbund SVE SKA FI LA DS IDROTTSFÖRB D FI LA DS SVENSKA SKIDFÖRB D DS SVE SKA ORIE TERI GSFÖRBU D KA KVI OGYM ASTIKFÖRB ' D SVE SKA FI ' LA DS SKOLIDROTTSFÖRBU D FI L DS SVE SKA GYMNASTIKFÖRB D CE TR LIDROTTSFÖRB DET FRIL FTSRÅD

6 Dd vi idkar Irilultsliv. glömmer vi inte väl olta att beundra naturens lorm och lärg...? Personliga åsikter om två frågor Av Magnus Cedercreutz Redigerad av STIG HÄGGBLOM Omslaget planerat av.mether-borgström IIELSI GFOR OY T ILGMANN AB J ag vili oförbehållsamt lovsjunga den sauna amatöridrotten därför att jag anser att just den frammanar det bästa och värdefullaste inom idrottsrörelsen. J ag vill ge rnitt varma erkäunande åt varje försök att värna amatörandan inom idrotten. Många anser att det är en föråldrad. löjlig ide att nuförtiden tala om amatöridrott. Det fiuns emellertid många som - trots allt - tror. att det enda rätta då det gäller idrott är att till varje pris hålla på verklig amatörism. De gör det av övertygelse! Den som sett professioneu idrott i n ågon form måste erkänna att den skapande. kamratliga idrottsandan saknas. Så sn art de stora slantarna står på spel. tummar man gärna på begreppet,)fair play'). Professionella idrottsmän erkäuner villigt att det är frågan om ett hårt och krävande yrke - den enes död. den andres brödl Smygprofessionalism är om möjligt äunu längre från det idrottsliga idealet. Det är att bedraga. att svära falskt. J ag kan därför ej förstå att så många av de idrottsmän som i början av sin idrottsmannabana känt hänföre] sen. den upplyftande känslan. det goda kamratskapet t.ex. vid en anspråkslös klubbtävling senare fauer för frestelsen att svika sin övertygelse om den rätta idrottsandan. att sälja sin själ. Det gäller både ledare och aktiva. Är det rätt att våra tränare nu förklarar att endast,)året -runb-träning (vilket knappast kan ske endast p å fritid) ger chans till resultat. Vad händer när man börjar märka att resultaten inte mera kan förbättras ens 5

7 genom,)dygnet-runb-träning? Börjar man då pressa syrgas eiler droger i»amatören» eiler konstruerar man en specialgjord bana som ger någon specialtränad chansen? Är detta sunt? Nej. Hur skall nutidens»amatörer» kunna sköta sina studier, sitt arbete, sin familj? Pinns det föräldrar som gärna ser t.ex. att deras ursprungligen sunda och normalt idrottsintresserade son råkar i händerna på tränare som inte kan se andra mål för idrottal1det än att till varje pris,)baka,) en stjärna? Det är förvisso fel - men skall vi fortfara att vara ljumma - eiler är tiden inne att äntligen erkänna att amatöridrottsrörelsen måste ställas om för att inte för tid och evighet köra in på fel väg. Med,)räfst- och rättareting» ko=a vi ingen vart - men får jag be om moralisk uppryckning. Varför kan s.k. stjärnidrottsmän i detta nu så ofta köpslå om startbelopp, bestä=a pris och dagtraktamenten? Är vi alla medvetna om att när vi i detta nu applåderar ett nytt rekord träffar vår hyllning oftast en,)amatön som rnissköter sitt egentliga yrke och som medvetet ordnat en l1ätt förtjäl1st ät sig med ledarnas samtycke! Vi måste alla bli tillräckligt övertygade om att vi skadat det vackraste inom idrotten genom den utveckling vi själva givit den s. k. amatöridrotten och att det nu är hög tid att öppet och ärligt skilja mellan professionella och amatörer. Pörklara obönhörligt de smygprofessionella för professionella, omorganisera de stora klubbarna i små föreningar om det kan utrönas att,)feleb ligger häri och be pressens representanter om hjälp så att stjärnidrotten inte överdimen ioneras. Pävisa vilken stor insats alla kunde göra för hela landets idrottsrörelse genom att sjunga den sanna amatöridrottens lov. Personligel1 anser jag att de Olympiska spelen säsom de nu utvecklats överlevt sig själva - pä grund av att ingen verklig amatör mera ko=er att kllima göra sig gällande. J ag tror inte Coubertin önskat kreera,)de ProfessionelIas Spel» och jag frägar om vi verkligen vill ha sådana? Är det någon som ännu vägar ordna en tävling där priset är äran att viuna? till modersm. Vare det rnig mycket frä=ande att blanda språkpolitik i någonting så värdefullt som idrottsrörelsen, men av rent praktiska och konsekventa skäl borde vi hylia denna princip. Absolut inte pä grund av n ågra som helst isolationistiska synpunkter, tvärtom borde vårt umgänge, bäde när det gäller ledare och aktiva, vara mycket intimare med våra finskspråkiga kolleger. På senaste tiel har man dock pä flere håll, speciellt inom vära storklubbar varit mindre nogräknad med om medlemmarna verkligen har svenska tili modersmål eller ej. Visst är det väl fel om inte medle=arna i en svenskspr kig idrottsförening talar svenska, eller om en föreningstrupp, ett lag, som skall representera en svenskspräkig förening i själva verket är sa=ansatt av till största delen t.ex. rent finskspråkiga meelle=ar. Stryk elä,)svenskspråkig', frän våra föreningar och våra förbund - om vi verkligen inte kan vara konsekventa nog att hålla på den naturliga, ärliga fordringen om ett svenskt modersmål för medle=arna, dä vi engång är måna om att överhuvudtaget ha vära svenska idrottsorganisationer. Dessa tvä frågor, kring vilka jag framfört nägra personliga synpunkter sa=anhänga intimt framförallt med våra ledares moraliska styrka och ärlighet. Pinlands Svenska Centralidrottsförbund, är det inte ett på sätt och vis rnissvisande namn? Inte är CIP ett centralförbund för alla svenskspråkiga idrottsutövare. Det borde vara det. Vårt centralidrottsförbund borde omspänna alla svenskspräkiga idrottare, säväl manliga som kvinnliga. 1 detta nu står t.ex. vära svenskspråkiga bollsportare, roddare,kanotister, fäktare, tennisspelare, seglare m. fl. utan anknytning tili centralidrottsförbundet. J ag är övertygad om att det skulle lända vår idrott tili nytta om CIP i nägon form skulle nå samtliga svenskspräkiga idrottsutövare i landet. J ag är dock isäfalllika övertygad om att man bör fordra att förbundsmedlemmarna verkligen är svenskspr kiga, d.v.s. har svenska 6 En gammal olympiers tanke: ~Skall ldgan brinna klar...?,) 7

8 Vasa tog guld... En målsättning Av Gertrud Wichmann 8 Detta är Vasa IFK:s fotbollslag som vann finländska mästerskapet Kurre Sand - mannen bakom framgångarna - står Jängst t.h. och tredje från höger är Stig-Göran Myntti, Svensk-Finlands bragdman 1953 Sport-Pressens guldmedaljör. N är n ågra unga flickor år 1876 startade den första kvinnliga gymnastiksammanslutningen i vårt land, var det inte bara en förening som i största allmänhet blev till för att fylla ut tiden för n ågra familjeflickor, icke enbart det nyas tjusning som lockade dem, då de begav sig till sina kvällsövningar eller på söndagförmiddagarna på utfärder till kälkbackar eller i skog och marko Vi måste se det mot en bakgrund)v de fördomar och den instängdhet, som då härskade inom kvinnovärlden. Det var Om också i anspråkslös form, ett utbrytningsförsök ur den trånga och

9 omgärdade tillvaro de unga flickorna förde, ett led i den»emancipationssträvan», som just då fyllde tiden med nya fläktar och heta diskussioner. De unga flickorna kanske kände att i gymna tiken låg en möjlighet att spränga de bojor, som hittills bundit dem, och att de i den fick ge fritt utlopp åt ett rörelsebehov som länge varit dem förmenat. Gymnastiken var ett fönster mot friheten, friskheten och glädjen. Tiden kring slutet av 1800-talet präglades av en tark fo terländskhet. Det var Runebergs och Topelius' tid, då,)sägnerna,) ldade vårt folk och väckte den starkaste entusiasm och begreppet fosterland blev mera medvetet, då,)sylvias vison sjöngs av ung och ga=al, då de högstämda orden så väl passade in i hela livsföringen. Det låg därför ingenting oäkta i de stora ord, som blev den nya gymnastikföreningens lösen:,)fosterlandets väl, medmänniskors bästa, gymnastikens jramgång.,) Den tiden hade man råd med idealism, och det var också en stark idealism som lade grunden till det förbulld, som småningom blev en följd av de unga flickorllas modiga start ut mot stöne frihet i fonn av en sundare fysisk fostran. Småningom uppmjukades åsikter och fördomar, och man fann ingenting onaturligt i att unga flickor samlades till gymnastikövllingar, var med om kälkpartier och åkte skridskor. Det var ej längre så modernt att gå omkring bleksiktig eller,)d åna» för det minsta, man v gade öppet vidgå att de röda kinderna var hälsans och naturens färg. Gymllastikföreningar vä:rle upp i alla våra städer, och år 1896 'ammanslöts de till,)finlands kvinnors gymnastikförbwld,). Men' man kan ej säga att idel medgång mötte i arbetet. Oaktat elltusiasmen var stor fordrades dock både mod och okuvlig tro att kämpa mot tidens prydhet och för tockade konventionalism. Att gymnastiken genast från början lades i kvinnornas egna händer har haft sin stora betydel e. Det blev deras egen sak att utforma den och föra den framåt. Det tvang fraul krafter, som kan ke aldrig annars v gat sig fram och vad som kanske betytt mest - det räddade åt gymnastiken det specifikt kvinnliga, och det fördes från början in den starka idealitet, som alltsedan dess präglat arbetet inom Kvinnogymnastikförbundet. Visst var det ovant för kvinnorna att sitta i styrelser och framträda offentligt. Men det har också givit oss en hei del förgrundsgestalter, som tryckt sin personliga prägel p å gymnastiken och givit den dess målsättning. Vi skriver i dag år Och vi gör oss frågan: hur mycket finns kvar av den idealitet, som bars fram av de första pioniärerna? Rar den hållit Stålld inför vår tids nyktra realism och framför allt illför den mäktiga utveckling arbetet fått inom vårt gymnastikförbwld, en utveckling som till stor del också är beroende av den sociala utvecklillgen i vårt land? '10 Förnöjsamma ungdomar pd kurs pd Solvalla. Ja, det är mycket som förändrats under de sjuttiofem r som gått, Från att ha varit några gymnastikföreningar i städerna som samlat unga kvinnor tili övning kvällar av mycket familjär natur en eller två gånger i veckan, räknar förbundet nu med föreningar i s gott som varje svensk landskommun. Inom dess ram samlas barn, unga, medelålders och äldre kvinnor, och man strävar till att skänka varje intressegrupp det den främst behöver. Idrott, lek, friluftssysselsättningar av olika slag har ko=it till. Uppgiften har vidgats och fördjupats och kraven på ledarna tälls allt högre. Föga kunde de första pioniärerna drömma om hur snabbt utvecklingen skulle gå, hur vitt problemet,)fysisk fostran» i själva verket är. Och säkert är ännu långt ifrån sista ordet sagt vad som gäller denlla utveckling. Vi har i dag till vår hjälp vetenskapell som analyserar och väger alla för och mot, och vi den fysiska fostrans målsmän måste vara tacksa=a över att också vårt arbetsområde äntligen blivit belyst av vetenskapen ljus. Det kan ännu bli omvärderingar, starka positioner kanske ramlar, men andra nya byggs säkert upp. Som en viktig' faktor i allt ullgdomsarbete ko=er dock den fysiska fostran allt framgent att räknas. Vi känner kanske i dag en viss fruktan för att våra ideal ej skall h ålla stånd i den nya tidens starka ljus. Och det är främst på tre punkter en viss oro ansätter oss. Man har velat göra gällande att mycket av det personliga och intima, som fön fanns att räkna med i arbetet på många h åll börjar försvinna, att en viss ytlighet och maskinmässighet ofta nu- 11

10 mera präglar detsamllla. Det är att beklaga om sa är fallet, men jag anser inte att det behöver vara n ägon naturlig följd av den starka expansionen och den hets som räder i nutiden. Det är just här vi gymnaster har vär stora missi on, att sätta en motvikt mot all h ärd anspänning genom att arbeta för att få fram glädje, frigjordhet och avspänning. Det personliga bör alltid vara det bärande i vårt arbete. Där maskinmässighet och ytlighet vinner insteg dör Snart intresset och utvecklingen avstannar. Vi kan hellre nöja oss med ett milldre perfekt tekniskt kunnande, ett mindre utarbetat organisationsmaskilleri blott något personligt levande mgjutes i arbetet. En andra faktor inför vilken vi st äller oss avvaktande är tävlingshetsen, konkurrensen, som vmner allt större terräng mom olika livsomräden. Det skall vara tävling i det ena och det andra. Vi m äste ha en m attstock på allt. Vi måste veta vem som är den främsta. Vi m äste sträva att få st å på segerpallen och offentligt ta emot hyllning och pris. Ja, just nu kan ingen makt m ed ens stryka ett streck över tävlingama, hur pressad man än känner sig inom deras ram. Det positiva hos dem yäger också tungt: sporrandet till en ansträllgning, en prestation som annars aldrig blivit gjord, exemplets makt, tjusningen i själva tävlingsögonblicket. Men säkert känner sig m ången mera som tävlmgamas slav än som deras herre, och med m ånga delar man längtan efter att se dem i ett riktigare perspektiv och få dem reducerade till en plats i ungdomsfostran, där de icke dominerar utan fyller sm uppgift vid sidan av andra likvärda arbetsformer. Som en naturlig följd av utvecklingen har öppnandet av kontakter med andra organisationer varit. Detta gäuer såväl fack- som kulturella organisationer bäde i eget och andra land. Isolering i vår tid dömer en organisation tili undergäng. Det måste fimla ett fönster öppet ut t. Man m äste slå in p å samarbet ets väg. För ca år sedan fick ordet celltralisermg en bestickande klang, och man skyndade sig att sammanföra enskilda organisationer till större sammanslutllingar, och det är inte fråga om att det mte gay större stadga och b ärkraft. Men det ligger också i tiden en strävan tilllikriktning som innebär en viss fara, särskilt när det gäller ungdomsarbetet. J ag tror ej att man tar miste p å den st ämma, som ännu mycket försynt gör sig hörd, men som dock låter o förstå att man längtar bort från en alltför stark centralisermg och likformighet till en decentralisermg och större personlig frihet. Blir ett 'amarbete för fast organiserat förtar det m åhända n ågot av den entusiasm och initiativkraft, som alltid bör finnas vid skapande arbete. Man skjuter lätt ifrån sig ansvaret och arbetsbördan p å den centraliserade organisationen medan mtresset slappnar mom de enskilda fackorganisationema. Men detta är en fråga av stor b ärvidd, som jag ej närmare vill ingå p å i detta sammanhung. 12 " Posterlandets väl, medmä1"miskors bästa, gymnastikens-framgång - kan denna gamla devis älll1u samia oss eller har den mistat sm aktualitet? Säkert kan vi ej föra fram den med samma öppna sinnelag som förut, något i den förefaller oss patetiskt, de stora orden passar ej längre in i tiden. Men den djupare innebörden i den tonar dock som en grundmelodi i allt förbundets arbete. Trots de sjuttiofem åren har mga starka omkastnmgar i själva m ålsättningen för detsamma ägt rum, främst tack var det etiska krav våra största ledare ställde fram för oss: gymnastiken som ett medel vid fostrandet av starka, harmoniska människor. Kroppsövningama fick aldrig bli ett mäl i sig själv. Denna etik g r igen i den nya form av gymnastik vi i dag följer. Visst har det skett en fömyelse ay stora m ått, vi kan ej förbigå kravet på en mera dynamisk rörelseform och betonandet av växlingen mellan anspänning och avspänning - sa betydelsefuj.l för vår tids människor. Allt växlar. Det skulle betyda förtvinande och död, om vi ej kan ge n}' n äring < t v rt arbete. 'i m åst e glädjas över nya initiativ, nya arbet sformer, men också med fast h and och klar tanke försöka rätt värdesätta det nya och utan slitningar se tili att inpassa det i det gamla. E ndast så löper utvecklingen jämn och harmonisk. En vacker och smidig de/ali frdn R otterdamtruppens uppvisning. 13

11 VÅR IDROTT FOTOTÄVLI G n PRl :»F jällrävar. Foto : Margareta Arppe. 1 PRIS:»VM-banam. (Vim van der Voort i svängen). Foto: C-G. Lang. III PRIS:.Morgonbris». Foto: C-G. Lang. 1/, 15

12 H ans insats f ö r tili se;:er Mången deltagare i tipset får sitt»segerbudskap» vid radioapparaten. Glädjen står högt i tak hos dem som fått fullträff och därmed stora pengar. Miljonvinsterna har duggat tätt i dessa tider - det lönar sig att tippa! Tr~oli som jick hiärtat atl slå: Posti, Puolakka, Rinteenpää. Idrottsfolket har en alldeles särskild anledning att vara med i tippningen: man behöver bara tänka på alla de idrottsanläggningar - institut, inomhushallar, siminrättningar m.m. - som redan fåtts tili stånd tack vare tippningen... och på vad som ännu behövs... för att beslutet skall mogna: jag tippar - regelbundet - varje vecka! Från Budapest till Stockholm I \ Av Palle Virtanen D et var med en känsla av glad förväntan och spänning jag senaste sommar mottog inbjudan att som en ledare få följa med det fin~ändska friidrottslandslaget tili.stockholm. Känslan var exakt densamma som för 23 år sedan, då jag en dag i tidningen såg att min landskampsresa tili Ungern var ett faktum. Då. var det min första resa som aktiv, nu den första som ledare. Det är inga överord, då jag säger att både ledamas och idrottsmännens luppgift nu är en lek mot det man då fick vara l11ed om. - Vilken idrottsman av i dag skulle stå ut med en tre dygns jämvägsresa från Reval 17 2

13 ned tilf Budapest genom hela BalticJll1l, Polen, Tjeckoslovakiet, en del av Österrike och Ungern? Och detta i 30 graders da=ättad hetta med smörgåsmat som enda kost och till råga på allt en träning på bangårdarna uuder korta uppehåll, utan möjlighet till efterföljande bad. Och vem ville följa med som ledare på en sådan färd? Månntro någon av ledarna i Stockholm hade reda på huru de,känns att passera sju gränser, då samtliga kappsäckar och kollin visiteras på båda sidorna om gränsen i ti=ar? - Den gången knäcktes det finländska laget redan före själva kampen på idrottsplanen. J oppe Lindroth, Jana Jansson, Lauri Lehtinen fick magen i olag redan uuder resan, Dala Dahlman och några andra hade näsblod vara1111an ti=e i den olidliga hettan. Men det oaktat ställde alla upp, ingell var rädd om sitt anseende, ingen svek sina ledare. Med ngern-resan i minnet började jag mina förberedelser redall hemma i Borgå. Det gällde att bekallta sig med pojkarna. Deras resultat m åste ju en ledare kä1111a till, likaså deras ålder och yrke. Också motståndarnas ma1111ar borde man känna också. Träning, teknik och taktik repeterade jag i mitt stilla sinne, likaså massage och första hjälpen. Tänkte mig tili och med.in i ett kort andragande, ifall det sktille bli av nödell. - Ali min möda var förgäves och befanns onödig. En läkare skötte pojkarnas hälsa och en massör knådade de tröttkörda musklerna. Tvenlle tränare meddelade idrottsligt kunnande och för varje grupp idrottsmän (löpare, hoppare, kastare) fanns en speciell.)huoltaja.). Vi tre ledare behövde minsann inte rådbråka oss i onödan. R esan var i alla avseenden behaglig, det enda beklagliga var att den tog slut så fort. Exakt lika lång tid, som»snabbussen,) från Borgå till H elsingfors behöver för de sextio kilometrarna tog det att ko=a till Bro=a fråll Sjöskog. Och förrän vi visste ordet av satt vi hos Pontus Lindberg ute på Bosön. En mera lyckad inkvartering kan man knappast finna, här fanns allt inom räckhåll. Att vä1111en Pontus gett stränga order t kökspersonalen att villfara också v ra vildaste önskemål visar följande lilla episod. nder en frukost uudrade n ågra pojkar om det kanske vore bättre med kokt mat än med stekt och om kokt fisk skulle vara bättre för formen än kött. Till middagen bars den kokta makrillen in. Då hördes från ett av borden: Nu ska de göra oss knäsvaga med fiskmat. Följande servererska bar in rostbiffen stekt på äkta amerikanskt sätt så att blodet sipprade ur den, då man skar i den. Pojkarnas förvåning var stor, och»matbeställaren» såg en smula förlägen ut, men servererskan fr gade skrattande på god finska:,)saanko nyt vapaalipuu Stadionille? ) Armas Valste hade rätt då han redan he=a i Helsingfors sade att vi inte med framgång kan kämpa i enlandskamp förrän. i slutet av augusti.»vi är inte färdiga tidigare, i september skulle allt vara a1111orlunda» 18 de var Valstes ord. Valste hade rätt. Att vi inte var färdiga det såg man i tresteg, i slägga och kanske också i kula och diskus. V ra pojkar hade kanske tillräckligt god fysisk kondition, men viljan att överträffa sin motståndare, viljan att vinna fanns ej. 1 detta sammanhang kan jag inte låta bli att att ta till tals en sak, som länge lekt mig i håg n. Träningen hos oss är, tror jag, vad teknik, träningsmetoder och taktik beträffar högklassig, den kan knappast mera utvecklas alltför mycket. Däremot är den»psykiska träningem nästan helt försummad. En del av våra tränare kan säkert konsten att inspirera idrottsmännen, att få dem att tro på sig själva, att få dem att överträffa sig själva. Men målmedvetet har, tror jag, tillsvidare inte denna sida av träning tagits upp p å progra=et t.ex. vid tränarutbildningen. Trots vårf nederlag blev landskampen en stor sådan. Aldrig tidigare har en landskamp mot Sverige utkämpats i en bättre idrottsanda än nu, detta gäller särskilt åskådarna, sällan har så många positiva överraskningar på vardera sidan noterats tidigare. 1 mitt tycke var Voitto Hellstens dubbelseger över de på pappret starkare och också i förhandsreklamen segertippade svenskarna ett exempel på huru en stark vilja och ett kallt huvud behärskar situationen. Den starke och till sitt temperament ettrige Voitto, som av allt att döma ännu blivit begåvad med ett kallt huvud, i vilka inga divafasoner ryms, kommer nog snart att axla Bebbes mantel. Landskampens andra store nall1ll var Carolus Lindroos, en grann och sann idrottsman. Efter sin seger var han anspråkslöst glad på ett naturligt och trevligt sätt, det var fritt från alla hämningar och divafasoner. Mera sådana idrottsmän, de pryder upp ett landslag. Ja, Denis Johanssons seger över Hållsta Karlsson och de andra svenskarna var ju en stark sak. Trots allt buande på Stadion och alla kannstöperier, så vann nog den som kunde taktik och den som gått in för att vinna. Men gjorde Denis Johansson rätt, då han ej ställde upp p å 800 m följande dag, utan svek sina ledare och sina kamrater? Nog hade han säkert i den sanna idrottsentusiastens ögon vunnit mera på att ställa upp, fastän han skulle g tt sist i m ål efter en ärlig kamp. Endast i idrottfanatikerns och sina egna ögon vann han på sitt uteblivande. Att suveränt behärska sina nerver och med sin vilja överttäffa sig själv, det kunde Ojamo, trots att han för första gången var med. Att i sitt sista kast gå upp till tredje och säkra en trefaldig seger i vår gamla paradgren spjutet, gay Ojamo väldiga ovationer från den finländska läktaren. Under m :s loppet höll mitt hjärta p å att sprängas av glädje. 1 många år har jag gått med en önskedröm: att få återuppleva Berlinolympiadens m -lopp, att än en gång få se tre finska flaggor gå 19

14 i topp och tre seniga, starka, men anspråkslösa och tystlatna finländare bestiga segrarpallen. Nu var den stunden på sätt och vis inne: de tre gick i mål bröst vid bröst. Huvudsaken att segern togs 'hem, inte att jag tog den, förgyllde landskampens kanske starkaste stund. Mänskligt att döma borde den korta stafetten ha varit vår och med mera förnuft skulle v i också ha vtuluit. Resultatet i 4 X 100 m stafett beror helt på huru växlingarna lyckas, de enskilda löparnas ~esultat får man ej stirra sig blind på. Laget bör uttas en par, tre veckor före själva kampen och sedan i lugn och ro få nöta in växlirtgarna. Det var tur att laget i exakt samma sammansättning löpt tidigare b1.a. mot Sverige år 1951, annars vet man ej huru det gått, nu blev ju tiden skaplig. Undertecknad, som främst hade med sprinters att göra under landskampen, plågades av att sammansättningen först efter 100 m loppet, en timme före stafetten, bestämdes. - Det är klart att specialtävlingen på 100 m och 200 m bör löpas av de just för tillfället bästa, i stafetter är det inte alltid så. Stavhoppet var placerat på tok för sent i prograrrunet. En halv timme lyckades den finländska ledningen rucka på tiden, men det hindrade inte att mörkret föll pä redan då 4-metershöjden skulle avverkas. För den oinvigda verkade Valto Olenius beteende som rena hasardspelet, ocb det var det ju även, men av en belt annan orsak än de flesta trodde. Saken är nämligen den att Olenius ser endast på ett öga, det! andra är ett glasöga. Redan på 4 meter åg ban varken ribba än mindre grop ordentligt. Efter tävlingen förklarade han att det behövt lika mycket tur att klara 410, 415 ocb 420 som '..25. Om den svenska pres en baft reda på detta, skulle den inte kallat Olenius långa förberedelser i mörkret för»~anständiga». Det var nog Lauri Pihkala som hade rätt då ban sade att startern avgjorde 110 m bäck och inte Raggen Lundbergs goda start. Troligtvis skulle Raggen dock VUl1l1it även om Suvivuo hade fått en normal start, så inspirerad verkade svensk en före loppet, men andra platsen skulle varit vär. - Om inte Saariabo i tid varskott 100-meterslöparna, sj... ulle de råkat ut för samma överraskning. Det var trist att se de hundratals turister från Finland, som utanför Stadion-portarna antastade alla 'de såg för att komma över en biljett. Undrar just huru lyckat det var att i samband med landskampen arrangera en turistresa, telefonpäringningar och besöken på Bosön störde en hei del. - För övrigt var det glädjande att en gång ba en ordentlig hejarklack på utländsk botten. - Sällan har man ens hemma i Finland hört Vårt Land sjungas bättre än på Stadion i Stockholm, tack vare de 6000 vältrimmade struparna. Våra svenska värdar gjorde allt för vår trivsel och alla pojkar förkunnade enstämmigt att resan var lyckad. Ett alldeles särskilt hjärtligt tack skall herr E. Asperyd ha. Från ärla tili särla följde han oss som en skugga och ställde allt till rätta. Trots att man tulder landskampen i många stycken märkte splittringen inom vår idrott kunde man också se att starka bryggor slagits över gränserna, som ännu dä jag själv var aktiv måste karakteriseras som djupa.klyftor. P å Ungernresan var det representanter för ett förbund, som representerade v årt land, nu var alla med och det i bästa sämja. Riksidrottsförbundets tillkomst kan inte mera vara avlägsen, endast genom konstgjord andning kan splittringen upprättbållas

15 Deponel'a sli:attef."ttt i hu"i'udstadens äldsta p. i"l'ata pt~nninginstitut Inlånade medel ut lånas främst för bostadsbristens avhjälpande. Ge penningplaceringen social syftning! HELSINGFORS SPARBANK GRUNDAD Gymnaestradan Av Stig Häggblom L ingiad, visst. Varenda gymnast i hela världen vet vad det begreppet innefattar. Men Gymnaestrada? Ja, det var sannerligen inte mycket det ordet förmådde förtälja i början på året Men sedan den väldiga fanborgen och de m ånga gymnasterna tili jätteorkesterns musik t ågat ut från det solbelysta faschonabla Stadion i Rotterdam visste en m ångtusenhövdad, låt vara inte med nordiskt mått mätt gymnastikkunnig, men i stället mycket mer entusiastisk publik, att Gymnaestradan varit fem vackra so=ardagars vackraste skönhetsupplevelse i den stora holländska hamnst aden europeiska gymnaster från tt. länder visste att de varit med om en gymnastikfest av stort fonnat, alla var beredda att resa hem och redogöra för holländsk gästfrihet, för uppoffrande arrangemang, för mycket lärorikt och nyttigt som setts i gymnastik, för egna framgångar och kanhända för nederlag. Man får utan vidare lyckönska både FSKG och FSG tili steget att gå in för ett deltagande i Rotterdam. Båda förbunden har varit angelägna understryka att 1953 varit ett»mellanån i arbetet - ett år, som tarvat samling, vila och inre konsolidering efter de många uppgifterna under Olympiaden. Inte desto mindre stod båda förbunden med var sin elittrupp i ledet, två trupper som väl hävdade det gymnastiskt goda rykte förbunden åtnjutit sedan Lingiaden i Stockholm och för de kvinnligas vidko=ande långt tidigare. Märta Lindholms och Lasse Anderssons elittruppers framträdanden i Ahoyhall och Schouburg hörde tili de bästa, sades det. Detta konstat erande gjorde inte bara den måhända en smula partiskt seende finländska pressen. Även nordisk expertis och holländsk såg förtjänsterna och noterade dem. Men vad säger då de som var med? Stig Nummelin, Stina SloUe, Margareta ]acobsson, Ralf Dyhr, Lasse Andersson, Märtha Lindholm, Gogo Sandström, Alvar Kronqvist...? Alla är naturligtvis överens om att det var trevligt med förberedelsema, full belöning för många hårda träningskvällar att få alla de angenäma upplevelserna en utlandsresa oftast bjuder på, att bada i Nordsjön, se folk, få vänner. Men alla förenar sig också med Lasse Andersson som säger: - ]ag tycker det är mycket bra att dylika initiativ taso Man vet ju inte när det blir en ny Lingiad. Gymllastiken utvecklas varje år, alla 23

16 ROTTER D A M. Vid Fredspalatset Haag..Hiirta Lindholm och Lasse Andersson elter ett dopp i Nordsiön. Elter en lyckad ttppi isning i Schouburg. FSKG.-truppen inlör paraden. De Irevliga smd italienskorna. Den högtidliga avslutningen i R otterdams speedway stadion.

17 nationer gör framsteg. Det är kolossalt viktigt att man så ofta som möjligt får chansen att vara med på liknade internationeila begivenheter. Vi försökte vara fhed på så många håil som möjligt. såg det vi trodde var bra eiler hört att skuile vara det. En gymnastikpedagog och en av gymnastik intresserad har något att lära i nästan allt han får se. Och jag vill framhålla att det var mycket b de ny tt och högkiassigt vi fick uppleva. - Ja. ifyller Märta Lindholm. Men inte gick ju detta upp mot Lingiaden i Stockholm. Varken ifråga om arrangemang eiler i gynmastisk storslagenhet. Men det var pittoreskt och trivsamt. Ibland förvånades jag över hur allt sist och lutligen klaffade utmärkt. fastän klara blottor i arrangemangen kunde iakttas. Det var nog den uppoffrande viljan att göra ett gott arbete. en insats för gynmastiken. som fick det att löpa undan. aturligtvis kommer även här ett visst tävlingsmoment till synes. men i varje fall får ju så många inom gynmastikens breda lager tillfälle att vara med. Jag tänker bara på de stora masstrupperna. gossoch flicktrupperna, de makalösa norska veteranerna, som fick drottning JuHana att klappa händerna av förtjusning invigningskvällen. Jag hoppas verkligen det blir flera Gynmaestrador, varför kan inte vi själva arrangera en? Men kanske i såfail Olympiaden hela tiden skulle stå som ett slags modeli för arrangemangen? Men så behöver det verkligen inte ails vara - det lärde vi oss i Rotterdam. Ja, detta var alltså Gynmaestrada. En den europeiska ungdomens generalmönstring i gynmastik, ett evenemang där tävlingsinslaget inte gjorde sig starkt påmint. ett evenemang som Iät oss förstå att Finland och brödraländerna Sverige och Norge intar en rangpiats inom gynmastikvärlden, dessa nationstruppers framträdanden hörde verkligen tili de starkaste, smakfullaste, inlevelserikaste och mest välgymnastiserade. Därmed inte sagt att den nordiska gynmastiken går i spetsen för utveck Iingen. Den är kanske bara starkast organiserad, ekonomiskt lyckligt gynnad, musikaliskt begåvad och lycklig nog att kul1l1a faila tillbaka p å ett stort utbrett intresse, som är förutsättningen för en fruktbringande verksamhet. De ståtliga ungerska manliga gynmasterna, de vackra och gracila italienskorna. otroligt smidiga och starka waiesiskorna gay alla var och en på sitt sätt mycket starka impulser. För att inte tala om den holländska gymnastiken, som i pedagogisk planering hade mycket gott att ge. Gymnastikfester modell Gymnaestrada 1953 är ägnade att öka förståelsen för olika gynmastikriktningar, att höja standarden, att stimulera och utbreda gymnastiken i Europa. 26,. Pd,)Sagornas Ö') /1'. V. J. W. Rangell. Birger Lönnberg. Kallio Kotkas. Aaro Tynell.. Bland is och heta källor... Av Birger Lönnberg De nordiska riksidrottsförbundens samarbetskommitte, F aelleskommitten, sammanträdde senaste sommar den juli i Reykjavik. Finlands Svenska Centralidrottsförbund representerades vid detta tillfälle av Birger Lönnberg som även passade på att se sig omkring på 1 sland. N edan ger han några glimtar av sina intryck från detta storslagna land och dess folk. Det lär vara skadligt att jäkta... När man är ute och reser skail man ta tid p å sig. Man kan ju t.ex. dricka sitt förmiddagskaffe i lugn och ro he=a i H elsingfors, intaga sin lunch i Stockholm och en väl komponerad middag i KöpenhaIllil. en kopp kaffe vid 11-draget följande dag i Oslo sl11akar utl11ärkt som omyäxling och som känt så,)suger sjöm 2'1

18 >II slum beundl'an vid en Maier... 1) ~ven om d~, som i detta fall, ligger 4000 meter under oss. Följaktligen mtar man sm Itmch rued god aptit ute över den blå och solglittrande ~tlan~el1 och ävel1 utan att jäkta det minsta kommer man i god tid fram till ill1ddagen på hoteil Borg i Reykjavik. Man tar alltså tid på sig, en paus här en annan där och så knallar man vidare. På det sättet flänger man inte omkring flåsande som de dumbommar som har så förtvivlat bråttom... Man kan ju t.ex. anslå 30 timmar för ordens fem huvudstäder och. p.å så Sä~t tillförsäkra sig en lugn och trivsam avkoppling. 12 av dessa timmar tillbringar man i en bekväm skumgummifåtölj och blir behandlad som o~ man ::,o~e konvalescent efter en längre sjukdom, uppassad som man bili av fortjus311de damer i flygvärdinneuniform. Men f?r. ~~.t den å~ers,tående tiden inte skall bli för lång får man ju lov att s:a ihja.1.den pa.nagot sätt. Vi för vår del fick tiden att gå genom at~ ~e pa. seill1fmalen 1 Europa-mästerskapen i tennis, besöka nya och stathga radhuset i Frederiksberg, bese idrottsanläggningar i Köpenharnn, bada bast,:, spela ett par partier biljard och inta god mat i gott sällskap.?m man sa avslutar det hela med ett besök p å en variete så har man ju andå hela 7 eller 8 timmar för den oskuldsfullas lugna och stärkande sörnn på hotellet... * 2 Atlantdyningarna knypplar en spetsbård längs den is~ändska kustlinjen när vi flyger in över land. - Vilken oförglömlig och vidunderlig anblickl Kontrasternas land... Till höger om oss har vi den mäktiga Vatl1ajökull vars högsta topp, Oraefajökull, reser sig nästan lodrätt ur havet till den imponerande höjdell av 2,119 meter. Redan för en timme sedan fick vi i den klara sikten SYll på detta glittrande is- och snöfält - stort som Egentliga Finland. Glimrande, bländvit snö så långt ögat når och - mitt i allt detta, sjöar med hett vatten, vulkaner som llär som helst åter kan ge sig tillkänna. Ullder oss ett land, som ständigt skiftar natur - här ligger Skeidararsandur, ett vidsträckt, uppslammat deltaland, genomskuret av hundratals jökelälvar med mjölkvitt vatten, här har vi milsvida, beklämmande ödsliga lavafält - ett veritabelt månlandskap utan den minsta tillstymmelse tillliv. Vi gripes av en viss högsommarstärnning när vi flyger fram över gröna ängsmarker där höbärgningen pågår och så - helt plötsligt - kommer man att tänka på, att skidorna saknas i bagaget. Vi går rätt över Myrdalsjökull vars solskimrande utförslöpor fascinerar oss till den grad, att vi nästan glömmer bort att kasta en försiktig blick på själva»häklefjälh>. Hekla sover dock för tillfället sin något oroliga sömn och tjugo minuter senare slår vi redan våra lovar kring Reykjaviks flygfält. *»Sagornas ö,). - Isläl1l1ingarna själva rycker på axlarna åt detta uttryck. För den som står mitt uppe i den h årda kampen för tillvaron - för ett litet folk som under århundraden utan redskap fått kämpa mot ett oblitt klimat, mot naturkatastrofer som gång på gål1g ödelagt stora delar av landet, mot en monopolhandel som lamslog allt skapande arbete och framåtskridande - för ett sådant folk är det dagliga, mol1otol1a slitet mera hård verklighet än sagostärnning. För att rätt kunna förstå det isländska folket och bedöma förhållandena av idag p å Island, måste vi söka oss bakåt i tiden och följa utvecklingen, ailt ifrån den första djärva kolonisten Ingolfur Arnarsons dagar (Omkring 870) och fram till v r tid. För den som är intresserad bereder detta inte heller någon svårighet. Förfäderna har visserligen icke som arv till sina efterkommal1de lärnnat ett rikt, blomstrande och välodlat land med vackra byggnader, mel1 däremot omistliga skatter i form av värdefull och intressant litteratur. Ari Thorgilson ( ), Snorri Sturluson ( ) och andra isläl1dska sago- och historieskrivare kan lugnt fortsätta sin 1000-åriga sörnn i sil1a högar, i medvetal1det om den betydelse deras verk har haft för bevarandet av det isländska folkets andliga spänst under mörka 29

19 oeh svåra ar. Hjältedaden i längesen försvunna tider biev den spegel i vilken folket kunde se sig självt i ett förskönande ljus. Ieke ens då, när den gamla alltingsplatsen, Thingvellir, som varit landets eentrum sedan år 930 stod folktom oeh öde - sedan danska kungen år 1800 uppiöst Europas äldsta lagstiftande församling - kunde eller ville det isländska folket glömma sin förlorade frihet. Det skulle doek dröja ända till r förrän frihetens dag åter skulle gry. Detta år, den 17 juni, samlades islänningarna åter på Thingvellir oeh förklarade landet för en självständig republik. Sagatiden var ieke död... Ieke förgäves hade barnen läst de gamla böekerna oeh de äldre generationerna berättat för de unga. Längesen svunna århundraden hade blivit den Iivsådra som gay det islälldska folket kraft att hävda sin rätt till självständighet oeh oberoende. Det är även därför man måste teekna nutid oeh framtid mot bakgrunden av förgångna sekel. En ny tid har stundat. Man riktar åter blieken framåt, man ser på Iandets angeiägenheter ur en ny synvinkel oeh man har styrkts isin tro på folkets existensmöjligheter. Oeh utveeklingen sedan 19ltlt taiar sitt tydliga språk - det är häpnadsväckande vad detta lilla folk på 150,000 åstadkommit under denna korta tidrymd.. Sedan urminnes tider har idrottslekar av olika slag omhuldats på Island. Redan i Njals saga förtäljes om Gunnar från Hlidarende som var så kunnig i alla lekar att ingen kunde tävla med honom. Han kun de kasta sitt spjut lika Iångt med den ena handen som med den andra, i full rustning kunde han hoppa högre än sin egen.höjd och han simmade som en säl. - En av Thingvellirs sevärdheter är en djup meter bred klyfta med ett grönskimrande, genomskinligt vatten. Bottnen är helt täckt av ett tjoekt lager silverslantar,. som skrockfullt folk offrat för att få se sina outtalade önskningar gå i uppfyllelse. Även med denna klyfta är en sällspord idrottsbragd förknippad. Flosi - en upprorisk ledare - hade blivit dömd till döden. Han lyckades fly och jagades nu av en stor skara män mot klyftan. D å tog han sats oeh med ett jättesprång kom han över p å andra sidan. Världsrekord? Säkert - på sin tid - oeh med den ansatsbanan. Att bragden uppskattades' förstår man därav att han fick behålla sitt huvud. ämre pris kan man få... Sagorna förtälja även, att bollspel med slagträll, såväl p å land som på isbana var myeket omhuldade idrottslekar. 1 dag har idrotten på Islalld givetvis sina egna organisationer. IsIands Idrottsförbund bildades år oeh medlemsantalet var d 595. För 30 Nordens idrottsdelegater församlade. närvarande består förbundet av 5 specialförbund, (Fotbolls-, Friidrotts-, Skid-, Sim- och Golfförbundet) distriktsförbtmden är 23 med 240 föreningar oeh ca 25,000 medlemmar. Islands nationalidrott - glima - är en form av brottning, som icke utövas på annat håll. Kämparna är omslutna av ett bälte och hållande i detta gäller det nu att lyfta sin motståndare och slå honom till marken. Redan år 1820 började man meddela undervisning i glima och simning. Det är många märkliga ting man kommer underfund med på Island. Vem trodde att det på Island skulle finnas så många bilar, att hela landets befolkning kan åka bil på engång. Och vem - att praktiskt taget alla islänningar är simkunniga. - Det ligger en viss sanning i det skämtsamma påståendet,»att den som inte kan simma inte heller ~år gifta sig.» År 1925 stadfästes nämligen en lag, enligt vilken simundervisning är obligatorisk i alla skolor oeh avgångsbetyg erhålles icke förrän simprovet är klarat. På Island finnes i detta nu tre simhallar oeh över 80 simbassänger, vilka uppvärmas med vatten från de heta källorna. Bland bollsporterna är fotbollen mest populär. Enbart i Reykjavik finnes 5 fotbollsklubbar och man har ju t.o.m.»exporterat» spelare 31

20 Albert Gudmundson har med framgang spelat i franska och italienska proffslag. Inom friidrotten har under de senaste åren ett glädjande uppsving kunnat skönjas. Även i internationella sammanhang hår islrumingarna gjort sig gällande. Namn som Gunnar Huseby, Torfi Bryngeirsson och Örn och Haukur Clausen kol11mer säkert sn~rt att följas av andra. Intresset för skidsport är stort och förutsättningarna goda. Den bästa, I skidterrängen finner man i närheten av Akureyri, v~d Siglufjördur och Isafjördur. Men även om vintern vid AtlantkuSten i söder ofta kan vara rätt mild, så behöver man från Reykjavik icke resa mer än km för att. vara mitt ilme i den härligaste skidterräng man kan önska sig. Överallt ute i terrängen träffar vi på prydliga skihytter och klubbstugor, vilket visar att intresset för friluftsliv är på starkt kommande. Uppe p å jöklarna kan man - ehuru detta givetvis är förenat med en viss risk - gå på skidor året runt, även om det så gäller me],"a avancerad utförsåkning eller långtur~r. Under våra färder på,)sago-öm, konfronterades vi med en säregen och storslagen natur - ibland dystert ödslig, ibland färgsprakande naturscenerier med fascillerande skarpskurna linjer och tornande mäktighet. Och när vår stora metallfågel likt en tornfalk i vida ringar höjer sig mot skyn, när de violetta fjälltopparna och de i ett blått dis badande jöklarna förtona i fjärran - käimer vi en djup tacksamhet över, att vi blivit i tillfälle att lära käima detta land och dess redliga, storsinta och gästfria folk. 32 I det lönga loppet vinner han för att han har sitt konto hos Vi byggde snöbivack. Dagboksanteckningar från den nordiska långturen 1 Finland A v Gunnar Stenfors Vid första nordiska långturen i ]otunheimen i Norge 1950 (Vår Idrott, årsbok ) föreslog FSS representanter att nästa nordiska långtur skulle äga rum i Finland. Förslaget vann gehör bland de övriga de1tagarna. Turen i Norge företogs ovanom trädgränsen med övernattning i snöbivacker. Saariselkäs vida ödemarksområde i n.ö. Lappland 250 km norr om polcirkeln valdes till m ål för färden, m ed tanke p å att där fanns möjligheter att övernatta i snöbivack på kalfjäll, vid nying i skogsterräng och i ödemarksstugor. Elva man deltog, från Sverige Olle Trybom, Åke Sjöman 0ch Erik Lind, från Suomen Latu, Aaro Raappanen och från F S S Maurice Tame1ander, Nils Karlsson, Sven Nordin, Sven Peacock, Stig Wasenius, Åke Damsten och expeditionens ledare Gunnar Stenfors. P å grund av n ågot missförstånd i Norge, kunde tyvärr icke norrmännen delta på färden som avsikten varo Deltagarna samlades i Rovaniemi den 29 mars. Efter en 267 km lång bussfärd anlände vi till Laanila gård och övernattade där. På kvällen fördelades provianten och utrustningen. 33 3

Svenska Gymnastikförbundets historia

Svenska Gymnastikförbundets historia Svenska Gymnastikförbundets historia Fakta om Gymnastikförbundet Gymnastikförbundet är en av Sveriges största idrottsorganisationer med 232 000 medlemmar i 1200 föreningar över hela landet. Vårt motto,

Läs mer

Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring

Syd-Österbotten gar framåt 1 slmnlng och ori e nt~ring Ylermi K h'istö, :.! O a r, F SG-lllästa re i B-klassens sexkamp samt p b räck, ringar och barr, DM i hopp och friövningar, m ed i Rotterdam. J ohan Granholm, 20 år, skolmästare p å räck och barr, DM i

Läs mer

Glimtar från en inlåst tid

Glimtar från en inlåst tid Glimtar från en inlåst tid Av Ia Ohrsell "Write the truth the truth never lies and it's the one that sounds best" Mathew Chilcott 1 Förord "Välkommen till polisen. Hur kan jag stå till tjänst?" "Ja hej,

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

POLARDISTANS. Lite bakgrund

POLARDISTANS. Lite bakgrund POLARDISTANS Jag skall här försöka beskriva långdistanstävlingen POLARDISTANS och varför jag tycker att den är så värdefull för oss som har grönlandshundar. Lite bakgrund Det förekom under ganska många

Läs mer

Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009

Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009 Marathon Årgång 42 Nr 216 juni 3/2009 löparen Prague Marathon Skövde Marathon Nya medlemmar London Marathon Sunne Marathon Årets prestation Anna Rahms krönika Postadress: Svenska Marathonsällskapet Box

Läs mer

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/12. Prestation

Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/12. Prestation Västanfors Västervåla församlings tidning nr 1/12 Prestation Prestation Att utföra en prestation är att göra något utöver det vanliga. Kanske något man trodde att man inte skulle klara, för prestation

Läs mer

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se

Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Om du var Rik och Lycklig... Vem bryr sig? Du borde! Av Alice Christensson www.barfotachefen.se Friskrivningsklausul Författaren ger i denna text enbart sin egen syn på vad materialet innehåller och du

Läs mer

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006

MassaSim. OS i London 2012. Bloggen. HK CUP Alla får vara med! Joline 10:a i världen. Simmarfesten Speedo 2012. en tillbakablick på 2006 MÖLNDALS ALLMÄNNA SIMSÄLLSKAP MASSASIM NR 2 NOV 2012 MassaSim Dagbok från Sum-Sim Simmarnas rapport från läger och tävling. HK CUP Alla får vara med! Bloggen en tillbakablick på 2006 Simmarfesten Speedo

Läs mer

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER

STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER STORM ÖVER MIEN EN RAPPORT OM STORMEN GUDRUNS KONSEKVENSER AV CLAIRE LIEBERATH STORM ÖVER MIEN INNEHÅLL Inledning 2 Mienbygden - Kortfattad historik 3 Syfte och metod 5 Stormen 6 Upplevelsen 7 Dagen därpå

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

PRATRÖR FÖR ST OLFSSKOLAN årg. 6 nr 18 17.10.2007

PRATRÖR FÖR ST OLFSSKOLAN årg. 6 nr 18 17.10.2007 PRATRÖR FÖR ST OLFSSKOLAN årg. 6 nr 18 17.10.2007 Olof 18 i turen och ett stundande höstlov. Det låter ruskigt bra, eller hur? Speciellt då man öppnar tidningen och ser på innehållet så är det både mastodontiskt

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING

STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING Nr 3 2010 Årgång 55 STAMNING TAL/SPRÅK FORSKNING KommUNIKation nr 3 2010 1 INNEHÅLL 3. ORDFÖRANDESPALt 4. tore talar till punkt tidskrift om stamning Årgång 55, ISSN 1650-875 ANSVARIG UTGIVARE Anita Blom

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Expedition Tibet, maj '97

Expedition Tibet, maj '97 Expedition Tibet, maj '97 Förspel. Hur Tibetresan blev en enda stor röra Allt fungerade perfekt från planeringsstarten i oktober '95 fram till mars '96. Då började problemen. Det uppstod olika uppgifter

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Nr 6 När kulturer ska samsas

Nr 6 När kulturer ska samsas Framsyn Nr 6 2005 1 Nr 6 När kulturer ska samsas Boden, Berga och fotboll Sällan har försvaret varit så litet. Sällan har en överbefälhavare talat till så många soldater 1500 i sporthallen i Boden. Framförandet

Läs mer

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 1 2 Resan till norra Irak Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande S t a r t e n 4 Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 E r b i l 8 Nineveområdet 10 Bagdede

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Flickan och hästen Bilder från ett hem för särskild tillsyn

Flickan och hästen Bilder från ett hem för särskild tillsyn SiS följer upp och utvecklar 2/01 Flickan och hästen Bilder från ett hem för särskild tillsyn Sven Forsling Flickan och hästen Bilder från ett hem för särskild tillsyn Foto: Martin Cejie.Aftonbladet Bild.

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Milarepa. buddhistiskt drama i fem akter. av Christian Lanciai (1995). Personerna:

Milarepa. buddhistiskt drama i fem akter. av Christian Lanciai (1995). Personerna: Milarepa buddhistiskt drama i fem akter av Christian Lanciai (1995). Personerna: Buddha Ananda, hans favoritlärjunge fyra andra lärjungar Mila-Sherab-Gyaltsen, Milarepas far hans hustru, "Vita Girlanden

Läs mer

En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011

En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011 Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 29 Nr 2 juli 2011 Varför är det alltid familjehemmens fel? Ett litet barn knyter an Gravid 18-åring sattes i arrest och fler intressanta artiklar

Läs mer

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier

Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Ledarskap och motivation: En studie av elittränares strategier Mattias Isberg & Johan Lindblad Gymnasielärare i Idrott& Hälsa Publicerad på Internet, www.idrottsforum.org (ISSN 1652 7224) 2007 02 14 Copyright

Läs mer

BP -världsstjärna mot alla odds

BP -världsstjärna mot alla odds Meddelanden från Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap BP -världsstjärna mot alla odds NUMMER 41 * APRIL 1 2015 * 1/2015 UPPLAGA 2 Walter Rönnmark t v från Sveriges Centralförening för Idrottens främjande

Läs mer

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt

Sverigekontakt. En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009. Riksföreningen Sverigekontakt Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2009 Riksföreningen Sverigekontakt Regnig resa till Karlsborg Tänk att en utflykt till en gammal fästning i hällande regn kan bli

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer