VERKSAMHETS- BERÄTTELSE DHR Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005. DHR Verksamhetsberättelse 2005 1"

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005 DHR Verksamhetsberättelse

2 2 DHR Verksamhetsberättelse 2005

3 Verksamhetsberättelse 2005 DHR Verksamhetsberättelse

4 4 DHR Verksamhetsberättelse 2005

5 Innehåll Året som gick 7 Förord 8 Vårt opinionsbildande arbete 9 Löpande verksamhet 11 Medlemsservice 13 Internationellt utvecklingsarbete 14 Projekt 15 Remisser 16 Förbundsmötet 17 Förbundskansliet 17 Förbundets organisation inkl statistik 18 Representation 19 Förkortningar 20 Förvaltningsberättelse 23 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Redovisnings- och värderingsprinciper 26 Noter 27 Tillägg till not Underskrifter 34 Revisionsberättelse 35 DHR Verksamhetsberättelse

6 6 DHR Verksamhetsberättelse 2005

7 Året som gick var året då...verkningarna av den fruktansvärda tsunamin i Sydostasien kom att prägla vårt internationella utvecklingsarbete under årets första månader. Våra projekt i Sri Lanka hade drabbats hårt och till den stödfond som öppnades av SHIA bidrog DHR med kronor....x2000:s nya lift började installeras! Alla lyftar i X2000 får därmed kapacitet till 300 kg. Dessutom kommer dessa lyftar att bli 20 cm längre, och även något bredare....europakommissionen lade fram ett förslag som skall förbjuda diskriminering av rörelsehindrade flygresenärer. Förslaget kommer att omfatta alla flygbolag (stora som små) och alla flygplatser. Om och när förslaget går igenom kommer alla rörelsehindrade flygpassagerare från medlemsländerna att ha samma rättigheter.... Paula Palle Hallbäck avled. Paula var med och bildade DHR 1923 och var medlem i 82 år. Hon blev 102 år.... DHRs arbete för att förbjuda arbetsgivare och försäkringsbolag att efterforska genetisk information i samband med rekrytering av personal och tecknande av försäkring kröntes med framgång. Den nya lag som beslutades av regeringen träder i kraft den 1 juli DHR, tillsammans med RBU, NHR, RTP och Reumatikerförbundet tog fram "Din guide till bostadsanpassning", en guide med tips och råd till den som skall ansöka om bostadsanpassning. Guiden distribueras gratis till medlemmar i rörelsehinderförbunden....samarbetet mellan rörelsehinderförbunden, d v s DHR, NHR, RTP, RBU och Reumatikerförbundet formaliserades genom bildandet av RHOS....det s k Mobilitetscentret lämnade projektstadiet och övergick till ordinarie verksamhet med bl a DHR som delägare. DHR Verksamhetsberättelse

8 Förord blev det år då förbundets nya organisation genomfördes. En distriktskonferens hölls februari på Sommarsol, Vejbystrand. Syftet med den var att föra en dialog med representanter för distrikten kring förbundets nya organisation och verksamhetsinriktning. Distrikten har traditionsenligt ansvarat för frågor som ligger inom landstingens ansvarsområde men fick också ta över organisationen av möten inom de nätverk som finns i förbundet. Medel till detta söktes från SVCR och Bidragsstiftelsen. Ett antal nätverksträffar har genomförts med stort antal deltagare. Halvvägs mot 2010 Under året var det också halvtid för den Nationella planen för handikappolitiken som antogs av Riksdagen 2000 och där man säger att enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade år För att manifestera detta deltog DHR i en tillgänglighetsvecka i månadsskiftet maj/juni som anordnades av HSO. En debatt mellan politiker från de olika partierna inledde tillgänglighetsveckan. Politikerna var eniga om att en lagstiftning behövs för att skynda på arbetet, likaså var enigheten stor i frågan om bristande tillgänglighet diskriminerar människor med funktionshinder. Av detta drar jag slutsatsen att politikerna anser att bristande tillgänglighet diskriminerar samt att det behövs lagstiftning för att genomföra den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken. För att ytterligare befästa våra krav på ett tillgängligt samhälle deltog DHR för tredje året i rad i Marschen för tillgänglighet som samlade ca 500 personer. Den hade föregåtts av en kampanj med anmälningar mot otillgängliga lokaler där s k enkelt avhjälpta hinder inte hade blivit åtgärdade. Att så många går med i Marschen och dessutom drar med sig folk som är ute på stan ger en stark känsla av samhörighet och en kamplust som inte kan beskrivas i ord. Min förhoppning är att den kamplusten skall finnas hos oss både före och efter dagen för marschen. Almedalen har blivit en årlig mötesplats för DHR års tema för vårt seminarium var situationen på arbetsmarknaden för personer med rörelsehinder och synskador. Underlaget till detta fanns i den Levnadsnivåundersökning som Utredningsinstitutet HANDU gjort för bl a DHRs och SRFs räkning. Vi kunde presentera anmärkningsvärda siffror angående rörelsehindrade personers delaktighet på arbetsmarknaden och de ekonomiska konsekvenserna av att inte ha ett arbete. Undersökningen i den delen väckte stort intresse hos media. Levnadsnivåundersökningen, som i sin helhet presenterades vid ett seminarium på riksdagshuset, fick inte så stort intresse från media. I olika sammanhang hänvisar man dock till undersökningen och efterfrågan på uppgifter från den kommer även från olika FN-organ. Detta visar att det är viktigt med såväl stora som små undersökningar som visar på situationen för personer med funktionshinder. Det är något vi måste ta fasta på. Förbundsmötet ägde rum i oktober månad. Socialminister Berit Andnor var en av våra gäster. Hon höll ett anförande där hon bl a sa det finns ingen minister i världen som klarar att driva igenom ett tillgängligt samhälle på egen hand. Jag måste ha opinionen med mig. Här har ni en viktig uppgift. Detta vet vi och arbetar på bred front för att nå våra mål. Förbundsmöte vart fjärde år Förbundsmötet beslutade om inriktningen för kommande års verksamhet. En ny idé- och målskrift antogs, som ger den ideologiska inriktningen för vårt fortsatta arbete. Beslut togs också om att förbundsmötet skall hållas vart fjärde år med ett representantskapsmöte mellanliggande år. 54 motioner behandlades och förbundsstyrelsens svar på dessa var präglade av den ekonomiska situationen som bl a resulterat i ett krympande kansli och endast fyra ombudsmän. Förbundsstyrelsens förslag om höjning av medlemsavgiften bifölls tyvärr bara till viss del, vilket får till resultat att vi inte kan göra allt som medlemmar i sina motioner gav uttryck för. Uttalandena från förbundsmötet ger en bild av de frågor vi brottas med: arbetsmarknadsfrågor; medlemmarnas ekonomiska situation; den personliga assistansen samt den ständigt aktuella frågan - att bristande tillgänglighet skall utgöra grund för diskriminering. Till styrelsen invaldes fyra nya ledamöter. En styrelse måste förnyas och det är alltid positivt med nya krafter som tillför nya tankar och idéer. Ett varmt tack till dem som lämnade styrelsen efter väl genomfört arbete. RHOS bildas Samarbetet med övriga rörelsehinderförbund (RHOS) gör att förbunden trots minskade resurser kan fortsätta det intressepolitiska arbetet inom våra specifika områden. 8 DHR Verksamhetsberättelse 2005

9 Detta sker genom fördelning av arbetet med svar på remisser, gemensamma uttalanden samt debattartiklar i för oss aktuella frågor. Samarbetet inom ramen för Bygg Klokt innebär att våra kunskaper om fysisk tillgänglighet tas i anspråk. Inom ramen för detta samarbete kommer vi att med medel från Allmänna arvsfonden utbilda medlemmar i frågor som rör enkelt avhjälpta hinder så att vi kan bli ännu bättre på att påverka och driva på kommunerna. Den proposition om arbetsmarknadspolitiken som vi väntat på har ännu inte kommit. I budgetpropositionen fanns åtgärder som till viss del tagit fasta på förslag som fanns med i de båda utredningarna Inte bara Samhall och Arbetskraft. DHRs internationella utvecklingsarbete ger stimulans och näring också till det nationella arbetet. Vi har mycket att lära av de länder som står i begrepp att utveckla sitt intressepolitiska arbete för en bättre värld för personer med funktionsnedsättningar. DHR är under de närmaste åren ordförandeland för det nordiska samarbetet. Det är många frågor som vi har gemensamma men som vi arbetar med var för sig. Det är kanske möjligt att göra gemensamma satsningar för att göra något åt problemen vid tillfällig eller permanent vistelse i de nordiska länderna. DHR kan återigen se tillbaka på ett år fyllt av intressant och stimulerande arbete. Under året har våra frågor fått större medial uppmärksamhet än tidigare. Med detta är det mycket vunnet. Vi ser inte alltid direkta resultat av vårt arbete men genom att besvara remisser, delta i utredningsarbete och i samverkansgrupper når vi så småningom förändringar och kanske också förbättringar. I detta arbete har medlemmar, kanslipersonal och förbundsstyrelse deltagit med stort engagemang. Nya utmaningar väntar under Låt oss anta dessa! Karin Westlund förbundsordförande Vårt opinionsbildande arbete fter att 2004 ha avstått från den Es k Politikerveckan i Almedalen var DHR åter på plats i Visby verksamhetsåret Vid vår presskonferens kunde vi presentera helt färska uppgifter från den Levnadsnivåundersökning som tagits fram om våra medlemmars delaktighet på arbetsmarknaden och de ekonomiska konsekvenser som denna bristande delaktighet resulterar i. Utredningen hade genomförts av utredningsinstitutet HANDU på uppdrag av bl a DHR, SRF och HRF. Första nyhet i Ekot och TV4 Den välbesökta och väl genomförda presskonferensen där vi tillsammans med Synskadades Riksförbund presenterade de skrämmande siffrorna resulterade i att vår fråga hamnade som förstanyhet på såväl Ekot som TV4:s Nyhetsmorgon. När hela Levnadsnivåundersökningen senare presenterades i sin helhet i HANDUs regi fick den tyvärr inte den press den förtjänade. Undersökningen i sig visar att personer med funktionsnedsättningar diskrimineras inom snart sagt alla områden. Att detta faktamaterial måste användas i vårt utåtriktade opinionsarbete på såväl lokal som riksnivå står helt klart. Inte minst kommer vi att ha nytta av undersökningen under 2006 då Sverige går till val. Under året utsåg DHR och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för andra året i rad Årets Tillgänglighetskommun. Från att premiäråret ha tilldelats den lilla kommunen Tidaholm, gick priset för 2004 nu till Stockholms Stads Tillgänglighetsprojekt. I juryns motivering kunde man läsa: Gatu- och fastighetskontorets tillgänglighetsprojekt belönas för alla de tusentals förbättringar i den fysiska miljön som genomförts under Allt ifrån de otaliga små ingrepp som att konsekvent använda den s k Stockholmsmodellen när övergångsställen görs om och att byta ut farliga ränndalar på trottoarerna, till stora projekt som tillgängliga strandpromenader och lekparker eller ombyggnation av offentliga byggnader så att dessa blir användbara även för personer med funktionshinder. I det pressmeddelande som offentliggjorde priset var juryn mycket tydlig i att det var tillgänglighetsprojektet och inte Stockholms Stad som fick priset eftersom Stockholms stad alltför ofta brister i tillsynen vid nybyggnation. Priset, som består av ett specialdesignat vattenpass med vår godkända ramplutning utdelades vid förbundsmötet i Vejbystrand av Socialminister Berit Andnor. Fyra uttalanden Vid 2005 års förbundsmöte antogs fyra uttalanden som skickades till media: Om Assistansen, Om Rätten till arbete, Om rörelsehindrades ekonomi samt kravet Att bristande tillgänglighet skall utgöra en grund för diskriminering. Ett par av uttalandena publicerades i några lokaltidningar, men rent allmänt visar media ett mycket svalt intresse för vårt högsta beslutande organ förbundsmötet. DHR medverkade vid den Tillgänglighetsvecka som arrangerades av HSO i månadsskiftet maj/juni med anledning av att halva tiden hade gått fram till utgången av år 2010 då flera av den nationella handikapplanens utfästelser skall vara uppfyllda. Bland annat arrangerade vi via Bygg Klokt ett seminarium om hur gamla hinder försvinner och hur nya skapas. Vi fanns också med i det tält som var uppställt på Sergels Torg under veckan och där stockholmarna kunde fråga oss om vad vi står för och vad vi tycker om t ex tillgängligheten i Stockholm. Lördagen den 20 augusti var det så dags för den tredje Marschen för Tillgänglighet. I år föregicks marschen av en massanmälningskampanj mot enkelt avhjälpta hinder där många DHR:are var djupt engagerade. Totalt samlades det in ca 1500 anmälningar vilka distribuerades till Handikappombudsmannen för vidare befordran till de lokala byggnadsnämnderna. Själva marschen genomfördes DHR Verksamhetsberättelse

10 av mellan 450 och 500 personer i strålande sol. Arrangemanget blir allt bättre och ingen stockholmare som befinner sig utefter marschvägen den här lördagseftermiddagen kan missa vad vi tycker om landets bristande tillgänglighet. Vid förbundsmötet beslutades att DHR inte längre ska genomföra någon manifestationsdag den 4 oktober. Istället är det tänkt att vi ökar vårt engagemang för Marschen för tillgänglighet samt uppmanar våra medlemmar och avdelningar att istället agera lokalt intressepolitiskt under den redan etablerade Internationella Handikappdagen den 3 december gärna tillsammans med våra systerorganisationer inom rörelsehindergruppen eller ännu bredare med andra handikapporganisationer. Så skedde också i år på några ställen i landet, bland annat i Örebro län. Fick hjälp av brunråttan En tradition har blivit att DHR den 1 april går ut med ett eget aprilskämt. Tanken är att genom detta skruva verkligheten och få journalister att skriva om någon av våra intressepolitiska frågor. Den här gången påstod vi att Anticimex skulle förbjuda uteserveringar som byggde upp podier på grund av ansamlingen av råttor och förbundsordförande Karin Westlund fick därmed anledning att tacka brunråttan för dess stöd i kampen mot de otillgängliga uteserveringarna. Under året utkom tidningen SHT med åtta nummer varav ett dubbelnummer. I verksamhetsårets utgivning låg tyngdpunkten på artiklar inom intresseområdena tillgänglighet/diskriminering och arbetsmarknad. Andelen presenterade rättsfall och lagstiftning har som vanligt prioriterats eftersom läsarna genom dessa får värdefull kunskap för att själva kunna påverka sina villkor. Sammanfattningsvis kan sägas att SHT under året sökt stärka det egna initiativet genom att redaktionellt välja ämnen och artiklar där människor med rörelsehinder gör sig själva till tolkningsföreträdare. Att ge kunskap och förtrogenhet om samhällsstrukturer och lyfta fram samhällets/beslutsfattarnas skyldighet att uppmärksamma människor som lever med funktionsnedsättning är alltid tidskriftens grundtema. Upplagan, som följer medlemsutvecklingen, sjönk i enlighet med denna till drygt ex. Under året tvingades redaktionen minska personalen med en halvtids journalisttjänst. Antalet prenumeranter (drygt 1400 ex) har i princip varit oförändrat vilket betyder att SHT håller ställningen som Sveriges mest dominerande handikappolitiska tidskrift. Under hösten aktualiserades återigen frågan om aktiv dödshjälp. Att frågan blev extra aktuell berodde på att en ung rörelsehindrad svensk beslutade sig för att ta sitt liv vid en Schweizisk dödsklinik. Mannen hade tidigare figurerat i TV och tidningar och hans beslut drog igång en häftig debatt om rätten till aktiv dödshjälp. Därmed aktiverades DHR:s etiska nätverk som bl a fick in en stor artikel i Aftonbladet. Dessutom kom frågan upp i riksdagen genom att en av nätverkets resurspersoner ställde en interpellation till sjukvårdsminister Ylva Johansson. Vid interpellationsdebatten klargjorde ministern, att aktiv dödshjälp fortsatt ska vara förbjudet i Sverige. Under den här debatten var många inne på vår hemsida och hämtade argument mot att införa en aktiv dödshjälp. Ambitionen för DHRs hemsida är betydligt högre än vad resurserna tillåter. Dock fyller den ett stort behov och antalet besökare ökar kontinuerligt. Under oktober besöktes sidan för första gången av över 7000 personer. Att hemsidan regelbundet besöks av journalister visar sig inte minst i de många kontakter som kansliet och i första hand vår ordförande har med media. DHR har fortfarande en mycket hög trovärdighet hos media och kansliet kontaktas ofta av såväl dagspress, radio och TV. De flesta gånger handlar det om våra frågor men varumärket DHR är så starkt att vi också kontaktas när det gäller rena diagnosfrågor eller andra funktionsnedsättningar än rörelsehinder. Sedan några år tillbaka annonserar vi var fjortonde dag i journalistförbundets tidning Journalisten vilket säkerligen är en bidragande orsak till att media väljer att ringa DHR när det händer något inom handikappolitiken. 10 DHR Verksamhetsberättelse 2005

11 Löpande verksamhet tt omfattande arbete ägnades den ELevnadsnivåundersökning som genomfördes i utredningsföretaget HAN- DUs regi. Utredningen som inleddes 2004 är av en storleksordning som genererar mycken tid från dem som sitter med i arbets- eller referensgrupper. Det handlar om val av områden, formulerande av enkätfrågor, tolkning och bearbetning av svaren, slumpmässiga urval ur medlemsregistret m m. Mycket av det arbetet har skett i det tysta och märks inte förrän resultatet är färdigt. Levnadsnivåundersökningen täcker flertalet av våra levnadsområden: arbete, ekonomi, hälsa, boende, fritid, hjälpmedel, rehabilitering, hemtjänst o s v. De viktigaste slutsatserna avseende DHR-medlemmar var att: endast 36 % har arbete, var tredje saknar arbetsplatsanpassning, var fjärde saknar arbetshjälpmedel, 25 % av kvinnorna har en inkomst under kr/mån, 79 % av kvinnorna och 39 % av männen har en inkomst under kr/mån, var femte har svårt att klara utgifterna för funktionshindret, e t c. Undersökningen, som utfördes på uppdrag av DHR, SRF, SDR samt HRF med medel från Allmänna Arvsfonden, avslutades i september med att rapporten presenterades vid ett välbesökt möte på riksdagen tillsammans med Riksdagens Forum för handikappfrågor. Förutom det genomslag i media som skedde i samband med vårt agerande i Almedalen fick vår undersökning stor uppmärksamhet hos våra beslutsfattare. Det märktes senare i debattartiklar som politiker skrev under den allmänna motionstiden där flera partier och enskilda riksdagsmän refererade till vår undersökning. Undersökningens resultat har också efterfrågats av olika FN-organ. Från allmänheten, media och studerande på alla nivåer kommer ofta frågor där de vill veta DHRs inställning till framförallt fosterdiagnostik, olika genetiska frågor samt aktiv dödshjälp. Genom vår hemsida kan vi ge bra information i dessa frågor men kansliet föreläser också i de etiska frågorna på ideologiska kurser men också i samband med andra interna kurser. Under en följd av år har DHR på olika sätt arbetat för att ett förbud ska införas för arbetsgivare och försäkringsbolag att efterforska och efterfråga genetisk information i samband med tecknande av avtal och vid sökande av arbete. Vårt enträgna arbete har gett resultat och ett förbud har nu beslutats av regeringen. Lagen träder i kraft 1 juli Till det tysta arbetet hör också deltagande i olika arbetsgrupper, sammanträffanden med utredningar, inläsning av material och besvarandet av remisser. Det är ett arbete som tar tid och som märks först senare, när vi genom vårt påverkansarbete i en viss fråga lyckats få gehör. Beslut med anledning av t ex ett utredningsbetänkande och remissyttrande kan ta några år innan frågan klubbas igenom i Riksdagen. Förutom direkt representation med statliga myndigheter och departement påverkar vi också via HSOs olika nätverk. Under hösten 2005 har en översyn av Försäkringskassans Vägledning i handikappersättning pågått. Arbetet har skett i nära samverkan med HSO:s socialförsäkringsnätverk, där vi ingår. DHR har också lämnat synpunkter direkt till Försäkringskassan. Socialförsäkringsnätverket har också under året varit involverat i den pågående omfattande Socialförsäkringsutredningen. Med anledning av halvtiden av Nationella Planen anordnades olika seminarier av HSO med omvärldsanalys av ett flertal områden bl a inom socialförsäkringen. Införandet av maxtaxa inom äldreoch handikappområdet 2002 medförde, att avgifterna för mat kom att variera stort mellan kommunerna. DHR har under hösten haft kontakt med, samt sammanträffat med den s k matavgiftsutredningen för att minska ojämlikheten. För första gången anordnades 2005 ett Öppet Hus Ortoped-teknikens dag i mars på ortopedtekniska verkstäder/avdelningar runt om i hela landet med utställningar, föredrag m m. Målsättningen var att göra OT-verksamheten känd för en bredare allmänhet och beslutsfattare. På flera orter samverkade resurspersonerna i förbundets OT-nätverk inför dagen med sina lokala OT-verkstäder. Efter alla år av enträget påverkansarbete i SJ:s samarbetsgrupp i handikappfrågor, Banverkets tillgänglighetsråd m m, börjar förändringarna nu äntligen ta form. År 2004 utökades antalet platser för personer i rullstol på X2000 till det dubbla, d v s två per tågset. Under verksamhetsåret 2005 började SJ byta ut de gamla liftarna! Nu utökas kapaciteten till 300 kg och dessutom blir lyftarna 20 cm längre, och även något bredare. Den 16 februari lade Europakommissionen ett förslag som skall förbjuda diskriminering av rörelsehindrade flygresenärer. Förslaget kommer att omfatta alla flygbolag (stora som små) och alla flygplatser. Om och när förslaget går igenom kommer alla rörelsehindrade flygpassagerare från medlemsländerna att ha samma rättigheter. I korthet går förslaget ut på att: Flygbolagen inte får neka en person att boka eller resa p g a funktionshinder annat än av säkerhetsskäl. I vissa fall kan flygbolaget kräva att en funktionshindrad reser i sällskap med någon som inte är funktionshindrad och det kommer att bli förbjudet att ta ut avgift för den assistans som den funktionshindrade kan behöva av flygplatsens personal; Den funktionshindrade skall garanteras en bra standard på assistansen och kostnaden för servicen till funktionshindrade på flygplatserna skall delas upp på samtliga passagerare. Handläggningen av förslaget, när det väl är antaget av Europaparlamentet och Europarådet, är ungefär ett år. DHR lämnade synpunkter på förslaget till Näringsdepartementet i juni. Den 25 maj bjöd Vägverket in alla deltagare i de regionala råden till en seminariedag. Bakgrunden var att det är tio år sedan Vägverket startade de DHR Verksamhetsberättelse

12 regionala handikappråden. Ytterligare en anledning var att det var halvtid i arbetet med att nå Riksdagens mål om en kollektivtrafik som är tillgänglig för funktionshindrade. I anslutning till detta bjöd DHR in sina representanter i de regionala råden för en dag på förbundets kansli för att gå igenom det arbete som görs i de olika regionerna och samordna arbetet till gemensamma aktioner. Banverket, Vägverket och Sjöfartsverket redovisade resultaten från de mätningar om kollektivtrafikens användbarhet som genomförs av företaget Markör. 250 av DHR:s medlemmar deltog slumpmässigt i undersökningen. Undersökningen genomfördes för tredje gången Resultaten visar genomgående små förändringar mellan åren. Oavsett om de tillfrågade använder rullstol eller inte så uppger nära 50 procent av de tillfrågade DHR-medlemmarna att de inte kunde resa alls alternativt reser med besvär på buss eller spårvagn. När frågan gällde tåg var det hela 57 procent som svarade på samma sätt. Under 2005 började Sjöfartsverket med utarbetandet av en handbok som bygger på den nya författning avseende handikappanpassning av passagerarfartyg som trädde i kraft i december Förutom själva författningen skall handboken också ta hänsyn till de rekommendationer som framtagits av bl a handikapporganisationerna. DHR gavs möjlighet att avge synpunkter på innehållet i denna handbok. I januari 2005 deltog DHR i Transportforum i Linköping, som varje år arrangeras av VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Där presenterades flera pågående intressanta projekt inom kollektivtrafikområdet. DHR fanns också på plats när Sveriges Kommuner och Landsting höll sin årliga konferens, Färdtjänstdagarna, på hotell Clarion den 9 mars. Av färdtjänstberättigade är endast 17 % i arbetsför ålder. Endast sex kommuner i landet har samma taxa för färdtjänst som för kollektivtrafiken i övrigt. Tio kommuner kräver att färdtjänst ska beställas dagen innan. Rörelsehinderförbundens Bostadsanpassningsprojekt, BAP anordnade i oktober ett avslutande seminarium där projektets resultat presenterades. Till seminariet inbjöds företrädare för de medverkande förbunden, berörda myndigheter och organisationer samt landets kommuner. Tyvärr var intresset från media i det närmaste obefintligt. Projektet, som kom till som en följd av Hjälpmedelsprojektet, hade som uppdrag att redovisa hur det kommunala bostadsanpassningsbidraget fungerar i praktiken. Detta genomfördes med hjälp av enkäter till personer som sökt bostadsanpassningsbidrag, intervjuer med handläggare och intygsskrivare samt seminariediskussioner med företrädare för medverkande förbund och sakkunniga på området. Tyvärr visade det sig att så många som en tredjedel av de tillfrågade inte ansåg sig ha fått sina behov av bostadsanpassning tillgodosedda. Resultatet presenteras i rapporten "Rörelsehinderförbundens bostadsanpassningsprojekt - en utredning om tillgänglighet, lagtolkningar och olikheter inom bostadsanpassning". Dessutom togs en guide fram med tips och råd till den som skall ansöka om bostadsanpassning "Din guide till bostadsanpassning". Bygg klokt är ett samarbete för att öka tillgängligheten och användbarheten i den byggda miljön. Bygg klokt består i dag av sex organisationer, de fem så kallade rörelsehinderförbunden samt Synskadades Riksförbund, SRF. Arbetet planeras av en ledningsgrupp, som består av en person från varje organisation, samt en verksamhetsledare som är anställd hos Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Bygg klokt har blivit en aktör som många känner till och köper tjänster av. Under 2005 hade vi konsultavtal med Sveriges Riksdag och Statens Fastighetsverk samt utförde uppdrag åt bland andra Riksantikvarieämbetet, Länsbiblioteken i Östergötland, AIX Arkitekter och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Bygg klokt arrangerade i maj "Ett seminarium om hur gamla hinder försvinner och nya skapas". Arrangemanget ingick i HSOs tillgänglighetsvecka vid markeringen av halvtid för Nationella handlingsplanen för handikappolitiken. I april uppvaktades statsrådet Mona Sahlin, Miljö- och samhällsbyggnadsminister, av Bygg klokts ledningsgrupp. Vid detta möte framförde vi bland annat att vi anser att tillgängliga och användbara bostäder måste prioriteras som en del av Regeringens mål om hållbar utveckling, att det behövs en förlängning av hissbidraget och att en tillgänglig och användbar miljö förutsätter omsorg om detaljerna. Bygg klokt fick 2005 beviljat 3,5 miljoner kr ur Allmänna arvsfonden för att under 2,5 år arbeta med enkelt avhjälpta hinder på lokalnivå. En projektledare och en projektassistent har anställts för att inom projektets ram arbeta med att stärka lokalföreningarna i arbetet med att ge föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder genomslag. Inom projektet skall också resurspersoner inom förbunden utbildas. Under 2005 hände en hel del av intresse som rörde personer med rörelsehinder inom Postens område. Bland annat har Posten fortsatt neddragningarna inom Svensk kassaservice, även om takten bromsats något i avvaktan på en väntad regeringsproposition om eventuell avveckling. Vi har från DHRs sida bland annat fört fram de specifika behov av fungerande manuell betjäning som finns för personer som ej kan använda en bankomat. Alla boende i flerfamiljshus ska senast den 1 januari 2011 få sin post utdelad i så kallade fastighetsboxar i entrén, istället för i den egna dörren. Personer som på grund av ålder eller funktionshinder inte kan hämta sin post i entréplanet ska också fortsättningsvis få sin post utdelad till den egna dörren. DHR framförde i Post- och Telestyrelsens arbete med att ta fram allmänna råd för hur boxarna skall utformas starka invändningar mot avsaknaden av ett Design för alla-perspektiv. Exempelvis ges möjlighet att placera boxarna utomhus. DHR har under verksamhetsåret också deltagit i möten med Handikappombudsmannens tillgänglighetsråd, förbundskonferenser om Plan- och bygglagskommitténs arbete, hearing med Diskrimineringsutredningen samt seminarium anordnat av Grundlagskommittén. 12 DHR Verksamhetsberättelse 2005

13 Medlemsservice örbundets kanslianställda får dagli- kontakter via telefon, brev och Fgen e-post från medlemmar. Det medlemmarna vill få hjälp med kan handla om alltifrån en adressändring eller utebliven tidning till frågor om det intressepolitiska arbetet. Det kan vara rent konkreta frågor som vilka hotell man kan komma in på i Stockholm om man använder rullstol, till vart man vänder sig för att överklaga ett beslut eller var man kan hitta FNs standardregler, regler som gäller för parkeringstillstånd eller den personliga assistansen. Frågor handlar också ofta om mer etiska ämnen som dödshjälp eller fosterdiagnostik. Efter en helg finns det i våra e-postbrevlådor ca 500 brev, det mesta visserligen s k skräppost men många av dessa har en seriös frågeställning som kräver engagemang och tid att besvara. Förutom frågor från medlemmarna får kansliet på motsvarande sätt frågor från allmänheten, myndigheter och ickemedlemmar i ovanstående frågor. Vad gäller etiska frågor kommer de övervägande från media och från studerande. Det förekommer också att ombudsmännen medverkar på avdelnings- och distriktsmöten. Nätverken Med stöd av pengar från DHRs Bidragsstiftelse och SVCR har under 2005 nätverksarbete bedrivits genom distrikten. Medel har kunnat sökas från förbundet och 13 distrikt beviljades tillsammans cirka kronor för aktiviteter inom följande nätverk Nätverket för yngre Nya Spjutspetsen, Grå Pantrar, Smärtfrågor, Invandrarfrågor, Återkommande rehabilitering, Ortoser och proteser samt Föräldranätverket. Här följer en kort redovisning av några av de aktiviteter som kunde genomföras tack vare bidrag från Bidragsstiftelsen och SVCR: I september träffades ett 10-tal ungdomar från Nätverket för yngre Nya Spjutspetsen, d v s medlemmar upp till 45 år på Härnösands folkhögskola. Många frågor kom att ventileras som arbetsmarknadsfrågor, hur DHR ska locka fler unga, vad vi vill med DHR i framtiden m m. I oktober genomförde t ex Panternätverket en nätverksträff i Mariannelund där cirka 45 resurspersoner från hela landet deltog. Temat var Personlig service, Bostadsanpassning samt Levnadsnivåundersökningen alla med äldreaspekter och alla tre ämnen där DHR hade nya fakta eller studiecirkelmaterial att presentera. Den folder om Panternätverket som funnits tidigare nytrycktes under året och nätverket närmar sig nu ett 80-tal pantrar. Träff inom föräldranätverket Nätverket för rörelsehindrade föräldrar möttes på Mättinge i oktober. Ett 10-tal föräldrar och barn träffades för att bl a ta del av vad hundarna i Svenska Service- och Signalhundsförbundet kan erbjuda. Dessutom diskuterades det hur man kan stärka ett dåligt självförtroende och hur man ska gå vidare för att utveckla nätverket. I november träffades ett 15-tal personer från nätverket ortoser och proteser på Sommarsol i Vejbystrand. Deltagarna kom från Norrbotten, Södermanland, Kronoberg, Gävleborg, Östergötland, Örebro och Skåne och man fick höra föredrag och diskuterade OT-frågor med sakkunniga från Hjälpmedelsinstitutet och ortopedtekniska laboratoriet i Helsingborg. Öppna hus om långvarig smärta I Västra Götalands regi genomförde man i oktober/november ett flertal aktiviteter på temat Långvarig smärta. Efter att ha samlat intresserade från nätverket så bildade man i distriktet en arbetsgrupp för projektets fortsättning. I oktober genomförde man en kurs på Grötö för 25 personer på temat hur bygga nätverk. Projektet avslutades med två öppna hus i Falköping respektive Borås. Cirka 110 personer kom vid båda tillfällena för att bl a lyssna på föreläsningar av smärtläkare. De båda föreläsningarna gav ett 20 tal nya DHRmedlemmar. Den Resetjänst som inrättades under 2004 bedrevs i bolagsform (FAB) och redovisas separat. Dock kom Resetjänstens verksamhet i viss mån också att engagera bl a ekonomi- och informationstjänsterna på DHR vilket föranleder några korta rader även i DHRs verksamhetsberättelse. Fyra utlandsresor Under år 2005 genomförde Resetjänsten fyra utav fem planerade resor: en bussresa till Prag; en sol- och badresa till Cypern; en kryssning i Medelhavet och en sol- och badresa till Teneriffa. En bussresa till de norska fjordarna blev inställd på grund av för få anmälda. Vår Resetjänst fick tillsammans med vår resekatalog stort utrymme i Expressen/Kvällsposten och därmed nådde vårt arbete för ett tillgängligt resande ut till ett stort antal människor. Av de som blev nya medlemmar under 2005 angav 112 att de sökt medlemskap på grund av Resetjänsten gav DHR återigen ut sin Resekatalog. Den här gången i fullformat, d v s ett nytryck och uppdatering av alla resmål. Vårt sortiment av profilprodukter fick bara ett nytillskott under Inspirerad av vår inrättade Resetjänst togs det fram en kit för att kunna sova under långa resor bestående av en uppblåsbar nackkudde, ögonbindel samt öronproppar. DHRs egen almanacka Även under 2005 producerades vår Almanacka där ett 30-tal sidor innehåller specifik DHR-information. Almanackan såldes till självkostnadspris till avdelningar och medlemmar. Under året distribuerades ett tiotal s k Månadsutskick, d v s information ifrån kansli och styrelse till våra avdelningar och distrikt. Information till avdelningar, distrikt och enskilda medlemmar presenteras alltid på vår hemsida och på de sidor i SHT som kallas Förbundsnytt. DHR Verksamhetsberättelse

DHR 2010. Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering. 2010 var året då... Verksamhetsberättelse

DHR 2010. Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering. 2010 var året då... Verksamhetsberättelse DHR 2010 Verksamhetsberättelse Redaktör: Lasse Andersson lasse.andersson@dhr.se Ds 2010:20 Bortom fagert tal om bristande tillgänglighet som diskriminering 2010 var året då......vi fortsatt fick vänta

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012

Verksamhetsberättelse år 2012 Verksamhetsberättelse år 2012 Redaktör: Fredrik Granath 762 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Reflexioner Årsredovisning 2012

Reflexioner Årsredovisning 2012 Reflexioner Årsredovisning 2012 3 Inledning Mycket har hänt under verksamhetsåret 2012 i Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vilket ni kan läsa om i denna årsberättelse. Men några områden vill

Läs mer

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s

Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s Verksamhetsberättelse 2014 1 Bilden på framsidan: I mitten av maj firade SRF 125 år med cirka 750 deltagare från hela landet. Bland de speciellt inbjudna gästerna fanns SRF:s tidigare ordföranden, representanter

Läs mer

Reflexioner. Årsredovisning 2014

Reflexioner. Årsredovisning 2014 Reflexioner Årsredovisning 2014 Neuroförbundet i sociala media facebook.com/nervsystemet @neurosweden @neuroforbundet och @brainbus_se Neuroförbundet Svensk Insamlingskontroll Neuroförbundets 90-konton

Läs mer

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige

FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE. Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige FÖRENINGEN STILS VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2012 Verksamhetsberättelse för STIL, STILs Stiftarna verksamhetsberättelse av Independent Living 2012 i Sverige 1 STILs verksamhetsberättelse 2012. Layout: Birgitta

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem

Välkommen till RBU! www.rbu.se 08-6777300 BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem BLI MEDLEM I RBU! Var vänlig texta! Vill bli medlem Välkommen till RBU! Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för ett rättvist samhälle och ett utvecklande liv för barn och

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET och STIFTELSEN ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDETS FORSKNINGSFOND Förord Ett händelserikt år Det är dags att summera 2014. Det har varit

Läs mer

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning

Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2009 Astma- och Allergiförbundet Verksamhetsberättelse med årsredovisning Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond Verksamhetsberättelse med årsredovisning Verksamhetsberättelse 2009 Astma-

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016

RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 RAPPORT 2015:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken 2011 2016 Redovisning 2014 Boverket

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund

Årsberättelse. (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund Årsberättelse 2009 (Transumt) Brottsofferjourernas Riksförbund 1 Riksförbundet år 2009 Riksförbundets beskyddare Hennes Majestät Drottningen är Riksförbundets beskyddare. Medlemskap Riksförbundet är medlem

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2013 1 Innehåll Vision det här är vi... 3 Ordförande Annika Strandhäll om året som gått... 5 Mål, medlemslöfte och hjärtefrågor 2013... 7 Mål: Tillsammans rekryterar

Läs mer

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016

Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG. Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 Rapport 2014:12 REGERINGSUPPDRAG Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013 Strategin för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011-2016 redovisning 2013

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Förord 3 Kongress i Ronneby 5 Event 6 SPF engagerat i Almedalsveckan 6 SPF:s tävling Seniorvänlig kommun 6 Två seminarier väcker uppmärksamhet 7 Träffa SPF på mässan

Läs mer

PROs VERKSAMHET 2011

PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 PROs VERKSAMHET 2011 Årsredovisning för Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultatenheterna PROs folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PROs folkhögskola Gysinge. Manus:

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE

LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts sjukdom 2 Lev nu och var tre steg före LEV NU OCH VAR TRE STEG FÖRE Utvärdering av insatser för personer med Spielmeyer-Vogts

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer