VERKSAMHETS- BERÄTTELSE DHR Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005. DHR Verksamhetsberättelse 2005 1"

Transkript

1 VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2005 DHR Verksamhetsberättelse

2 2 DHR Verksamhetsberättelse 2005

3 Verksamhetsberättelse 2005 DHR Verksamhetsberättelse

4 4 DHR Verksamhetsberättelse 2005

5 Innehåll Året som gick 7 Förord 8 Vårt opinionsbildande arbete 9 Löpande verksamhet 11 Medlemsservice 13 Internationellt utvecklingsarbete 14 Projekt 15 Remisser 16 Förbundsmötet 17 Förbundskansliet 17 Förbundets organisation inkl statistik 18 Representation 19 Förkortningar 20 Förvaltningsberättelse 23 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Redovisnings- och värderingsprinciper 26 Noter 27 Tillägg till not Underskrifter 34 Revisionsberättelse 35 DHR Verksamhetsberättelse

6 6 DHR Verksamhetsberättelse 2005

7 Året som gick var året då...verkningarna av den fruktansvärda tsunamin i Sydostasien kom att prägla vårt internationella utvecklingsarbete under årets första månader. Våra projekt i Sri Lanka hade drabbats hårt och till den stödfond som öppnades av SHIA bidrog DHR med kronor....x2000:s nya lift började installeras! Alla lyftar i X2000 får därmed kapacitet till 300 kg. Dessutom kommer dessa lyftar att bli 20 cm längre, och även något bredare....europakommissionen lade fram ett förslag som skall förbjuda diskriminering av rörelsehindrade flygresenärer. Förslaget kommer att omfatta alla flygbolag (stora som små) och alla flygplatser. Om och när förslaget går igenom kommer alla rörelsehindrade flygpassagerare från medlemsländerna att ha samma rättigheter.... Paula Palle Hallbäck avled. Paula var med och bildade DHR 1923 och var medlem i 82 år. Hon blev 102 år.... DHRs arbete för att förbjuda arbetsgivare och försäkringsbolag att efterforska genetisk information i samband med rekrytering av personal och tecknande av försäkring kröntes med framgång. Den nya lag som beslutades av regeringen träder i kraft den 1 juli DHR, tillsammans med RBU, NHR, RTP och Reumatikerförbundet tog fram "Din guide till bostadsanpassning", en guide med tips och råd till den som skall ansöka om bostadsanpassning. Guiden distribueras gratis till medlemmar i rörelsehinderförbunden....samarbetet mellan rörelsehinderförbunden, d v s DHR, NHR, RTP, RBU och Reumatikerförbundet formaliserades genom bildandet av RHOS....det s k Mobilitetscentret lämnade projektstadiet och övergick till ordinarie verksamhet med bl a DHR som delägare. DHR Verksamhetsberättelse

8 Förord blev det år då förbundets nya organisation genomfördes. En distriktskonferens hölls februari på Sommarsol, Vejbystrand. Syftet med den var att föra en dialog med representanter för distrikten kring förbundets nya organisation och verksamhetsinriktning. Distrikten har traditionsenligt ansvarat för frågor som ligger inom landstingens ansvarsområde men fick också ta över organisationen av möten inom de nätverk som finns i förbundet. Medel till detta söktes från SVCR och Bidragsstiftelsen. Ett antal nätverksträffar har genomförts med stort antal deltagare. Halvvägs mot 2010 Under året var det också halvtid för den Nationella planen för handikappolitiken som antogs av Riksdagen 2000 och där man säger att enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade år För att manifestera detta deltog DHR i en tillgänglighetsvecka i månadsskiftet maj/juni som anordnades av HSO. En debatt mellan politiker från de olika partierna inledde tillgänglighetsveckan. Politikerna var eniga om att en lagstiftning behövs för att skynda på arbetet, likaså var enigheten stor i frågan om bristande tillgänglighet diskriminerar människor med funktionshinder. Av detta drar jag slutsatsen att politikerna anser att bristande tillgänglighet diskriminerar samt att det behövs lagstiftning för att genomföra den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken. För att ytterligare befästa våra krav på ett tillgängligt samhälle deltog DHR för tredje året i rad i Marschen för tillgänglighet som samlade ca 500 personer. Den hade föregåtts av en kampanj med anmälningar mot otillgängliga lokaler där s k enkelt avhjälpta hinder inte hade blivit åtgärdade. Att så många går med i Marschen och dessutom drar med sig folk som är ute på stan ger en stark känsla av samhörighet och en kamplust som inte kan beskrivas i ord. Min förhoppning är att den kamplusten skall finnas hos oss både före och efter dagen för marschen. Almedalen har blivit en årlig mötesplats för DHR års tema för vårt seminarium var situationen på arbetsmarknaden för personer med rörelsehinder och synskador. Underlaget till detta fanns i den Levnadsnivåundersökning som Utredningsinstitutet HANDU gjort för bl a DHRs och SRFs räkning. Vi kunde presentera anmärkningsvärda siffror angående rörelsehindrade personers delaktighet på arbetsmarknaden och de ekonomiska konsekvenserna av att inte ha ett arbete. Undersökningen i den delen väckte stort intresse hos media. Levnadsnivåundersökningen, som i sin helhet presenterades vid ett seminarium på riksdagshuset, fick inte så stort intresse från media. I olika sammanhang hänvisar man dock till undersökningen och efterfrågan på uppgifter från den kommer även från olika FN-organ. Detta visar att det är viktigt med såväl stora som små undersökningar som visar på situationen för personer med funktionshinder. Det är något vi måste ta fasta på. Förbundsmötet ägde rum i oktober månad. Socialminister Berit Andnor var en av våra gäster. Hon höll ett anförande där hon bl a sa det finns ingen minister i världen som klarar att driva igenom ett tillgängligt samhälle på egen hand. Jag måste ha opinionen med mig. Här har ni en viktig uppgift. Detta vet vi och arbetar på bred front för att nå våra mål. Förbundsmöte vart fjärde år Förbundsmötet beslutade om inriktningen för kommande års verksamhet. En ny idé- och målskrift antogs, som ger den ideologiska inriktningen för vårt fortsatta arbete. Beslut togs också om att förbundsmötet skall hållas vart fjärde år med ett representantskapsmöte mellanliggande år. 54 motioner behandlades och förbundsstyrelsens svar på dessa var präglade av den ekonomiska situationen som bl a resulterat i ett krympande kansli och endast fyra ombudsmän. Förbundsstyrelsens förslag om höjning av medlemsavgiften bifölls tyvärr bara till viss del, vilket får till resultat att vi inte kan göra allt som medlemmar i sina motioner gav uttryck för. Uttalandena från förbundsmötet ger en bild av de frågor vi brottas med: arbetsmarknadsfrågor; medlemmarnas ekonomiska situation; den personliga assistansen samt den ständigt aktuella frågan - att bristande tillgänglighet skall utgöra grund för diskriminering. Till styrelsen invaldes fyra nya ledamöter. En styrelse måste förnyas och det är alltid positivt med nya krafter som tillför nya tankar och idéer. Ett varmt tack till dem som lämnade styrelsen efter väl genomfört arbete. RHOS bildas Samarbetet med övriga rörelsehinderförbund (RHOS) gör att förbunden trots minskade resurser kan fortsätta det intressepolitiska arbetet inom våra specifika områden. 8 DHR Verksamhetsberättelse 2005

9 Detta sker genom fördelning av arbetet med svar på remisser, gemensamma uttalanden samt debattartiklar i för oss aktuella frågor. Samarbetet inom ramen för Bygg Klokt innebär att våra kunskaper om fysisk tillgänglighet tas i anspråk. Inom ramen för detta samarbete kommer vi att med medel från Allmänna arvsfonden utbilda medlemmar i frågor som rör enkelt avhjälpta hinder så att vi kan bli ännu bättre på att påverka och driva på kommunerna. Den proposition om arbetsmarknadspolitiken som vi väntat på har ännu inte kommit. I budgetpropositionen fanns åtgärder som till viss del tagit fasta på förslag som fanns med i de båda utredningarna Inte bara Samhall och Arbetskraft. DHRs internationella utvecklingsarbete ger stimulans och näring också till det nationella arbetet. Vi har mycket att lära av de länder som står i begrepp att utveckla sitt intressepolitiska arbete för en bättre värld för personer med funktionsnedsättningar. DHR är under de närmaste åren ordförandeland för det nordiska samarbetet. Det är många frågor som vi har gemensamma men som vi arbetar med var för sig. Det är kanske möjligt att göra gemensamma satsningar för att göra något åt problemen vid tillfällig eller permanent vistelse i de nordiska länderna. DHR kan återigen se tillbaka på ett år fyllt av intressant och stimulerande arbete. Under året har våra frågor fått större medial uppmärksamhet än tidigare. Med detta är det mycket vunnet. Vi ser inte alltid direkta resultat av vårt arbete men genom att besvara remisser, delta i utredningsarbete och i samverkansgrupper når vi så småningom förändringar och kanske också förbättringar. I detta arbete har medlemmar, kanslipersonal och förbundsstyrelse deltagit med stort engagemang. Nya utmaningar väntar under Låt oss anta dessa! Karin Westlund förbundsordförande Vårt opinionsbildande arbete fter att 2004 ha avstått från den Es k Politikerveckan i Almedalen var DHR åter på plats i Visby verksamhetsåret Vid vår presskonferens kunde vi presentera helt färska uppgifter från den Levnadsnivåundersökning som tagits fram om våra medlemmars delaktighet på arbetsmarknaden och de ekonomiska konsekvenser som denna bristande delaktighet resulterar i. Utredningen hade genomförts av utredningsinstitutet HANDU på uppdrag av bl a DHR, SRF och HRF. Första nyhet i Ekot och TV4 Den välbesökta och väl genomförda presskonferensen där vi tillsammans med Synskadades Riksförbund presenterade de skrämmande siffrorna resulterade i att vår fråga hamnade som förstanyhet på såväl Ekot som TV4:s Nyhetsmorgon. När hela Levnadsnivåundersökningen senare presenterades i sin helhet i HANDUs regi fick den tyvärr inte den press den förtjänade. Undersökningen i sig visar att personer med funktionsnedsättningar diskrimineras inom snart sagt alla områden. Att detta faktamaterial måste användas i vårt utåtriktade opinionsarbete på såväl lokal som riksnivå står helt klart. Inte minst kommer vi att ha nytta av undersökningen under 2006 då Sverige går till val. Under året utsåg DHR och SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) för andra året i rad Årets Tillgänglighetskommun. Från att premiäråret ha tilldelats den lilla kommunen Tidaholm, gick priset för 2004 nu till Stockholms Stads Tillgänglighetsprojekt. I juryns motivering kunde man läsa: Gatu- och fastighetskontorets tillgänglighetsprojekt belönas för alla de tusentals förbättringar i den fysiska miljön som genomförts under Allt ifrån de otaliga små ingrepp som att konsekvent använda den s k Stockholmsmodellen när övergångsställen görs om och att byta ut farliga ränndalar på trottoarerna, till stora projekt som tillgängliga strandpromenader och lekparker eller ombyggnation av offentliga byggnader så att dessa blir användbara även för personer med funktionshinder. I det pressmeddelande som offentliggjorde priset var juryn mycket tydlig i att det var tillgänglighetsprojektet och inte Stockholms Stad som fick priset eftersom Stockholms stad alltför ofta brister i tillsynen vid nybyggnation. Priset, som består av ett specialdesignat vattenpass med vår godkända ramplutning utdelades vid förbundsmötet i Vejbystrand av Socialminister Berit Andnor. Fyra uttalanden Vid 2005 års förbundsmöte antogs fyra uttalanden som skickades till media: Om Assistansen, Om Rätten till arbete, Om rörelsehindrades ekonomi samt kravet Att bristande tillgänglighet skall utgöra en grund för diskriminering. Ett par av uttalandena publicerades i några lokaltidningar, men rent allmänt visar media ett mycket svalt intresse för vårt högsta beslutande organ förbundsmötet. DHR medverkade vid den Tillgänglighetsvecka som arrangerades av HSO i månadsskiftet maj/juni med anledning av att halva tiden hade gått fram till utgången av år 2010 då flera av den nationella handikapplanens utfästelser skall vara uppfyllda. Bland annat arrangerade vi via Bygg Klokt ett seminarium om hur gamla hinder försvinner och hur nya skapas. Vi fanns också med i det tält som var uppställt på Sergels Torg under veckan och där stockholmarna kunde fråga oss om vad vi står för och vad vi tycker om t ex tillgängligheten i Stockholm. Lördagen den 20 augusti var det så dags för den tredje Marschen för Tillgänglighet. I år föregicks marschen av en massanmälningskampanj mot enkelt avhjälpta hinder där många DHR:are var djupt engagerade. Totalt samlades det in ca 1500 anmälningar vilka distribuerades till Handikappombudsmannen för vidare befordran till de lokala byggnadsnämnderna. Själva marschen genomfördes DHR Verksamhetsberättelse

10 av mellan 450 och 500 personer i strålande sol. Arrangemanget blir allt bättre och ingen stockholmare som befinner sig utefter marschvägen den här lördagseftermiddagen kan missa vad vi tycker om landets bristande tillgänglighet. Vid förbundsmötet beslutades att DHR inte längre ska genomföra någon manifestationsdag den 4 oktober. Istället är det tänkt att vi ökar vårt engagemang för Marschen för tillgänglighet samt uppmanar våra medlemmar och avdelningar att istället agera lokalt intressepolitiskt under den redan etablerade Internationella Handikappdagen den 3 december gärna tillsammans med våra systerorganisationer inom rörelsehindergruppen eller ännu bredare med andra handikapporganisationer. Så skedde också i år på några ställen i landet, bland annat i Örebro län. Fick hjälp av brunråttan En tradition har blivit att DHR den 1 april går ut med ett eget aprilskämt. Tanken är att genom detta skruva verkligheten och få journalister att skriva om någon av våra intressepolitiska frågor. Den här gången påstod vi att Anticimex skulle förbjuda uteserveringar som byggde upp podier på grund av ansamlingen av råttor och förbundsordförande Karin Westlund fick därmed anledning att tacka brunråttan för dess stöd i kampen mot de otillgängliga uteserveringarna. Under året utkom tidningen SHT med åtta nummer varav ett dubbelnummer. I verksamhetsårets utgivning låg tyngdpunkten på artiklar inom intresseområdena tillgänglighet/diskriminering och arbetsmarknad. Andelen presenterade rättsfall och lagstiftning har som vanligt prioriterats eftersom läsarna genom dessa får värdefull kunskap för att själva kunna påverka sina villkor. Sammanfattningsvis kan sägas att SHT under året sökt stärka det egna initiativet genom att redaktionellt välja ämnen och artiklar där människor med rörelsehinder gör sig själva till tolkningsföreträdare. Att ge kunskap och förtrogenhet om samhällsstrukturer och lyfta fram samhällets/beslutsfattarnas skyldighet att uppmärksamma människor som lever med funktionsnedsättning är alltid tidskriftens grundtema. Upplagan, som följer medlemsutvecklingen, sjönk i enlighet med denna till drygt ex. Under året tvingades redaktionen minska personalen med en halvtids journalisttjänst. Antalet prenumeranter (drygt 1400 ex) har i princip varit oförändrat vilket betyder att SHT håller ställningen som Sveriges mest dominerande handikappolitiska tidskrift. Under hösten aktualiserades återigen frågan om aktiv dödshjälp. Att frågan blev extra aktuell berodde på att en ung rörelsehindrad svensk beslutade sig för att ta sitt liv vid en Schweizisk dödsklinik. Mannen hade tidigare figurerat i TV och tidningar och hans beslut drog igång en häftig debatt om rätten till aktiv dödshjälp. Därmed aktiverades DHR:s etiska nätverk som bl a fick in en stor artikel i Aftonbladet. Dessutom kom frågan upp i riksdagen genom att en av nätverkets resurspersoner ställde en interpellation till sjukvårdsminister Ylva Johansson. Vid interpellationsdebatten klargjorde ministern, att aktiv dödshjälp fortsatt ska vara förbjudet i Sverige. Under den här debatten var många inne på vår hemsida och hämtade argument mot att införa en aktiv dödshjälp. Ambitionen för DHRs hemsida är betydligt högre än vad resurserna tillåter. Dock fyller den ett stort behov och antalet besökare ökar kontinuerligt. Under oktober besöktes sidan för första gången av över 7000 personer. Att hemsidan regelbundet besöks av journalister visar sig inte minst i de många kontakter som kansliet och i första hand vår ordförande har med media. DHR har fortfarande en mycket hög trovärdighet hos media och kansliet kontaktas ofta av såväl dagspress, radio och TV. De flesta gånger handlar det om våra frågor men varumärket DHR är så starkt att vi också kontaktas när det gäller rena diagnosfrågor eller andra funktionsnedsättningar än rörelsehinder. Sedan några år tillbaka annonserar vi var fjortonde dag i journalistförbundets tidning Journalisten vilket säkerligen är en bidragande orsak till att media väljer att ringa DHR när det händer något inom handikappolitiken. 10 DHR Verksamhetsberättelse 2005

11 Löpande verksamhet tt omfattande arbete ägnades den ELevnadsnivåundersökning som genomfördes i utredningsföretaget HAN- DUs regi. Utredningen som inleddes 2004 är av en storleksordning som genererar mycken tid från dem som sitter med i arbets- eller referensgrupper. Det handlar om val av områden, formulerande av enkätfrågor, tolkning och bearbetning av svaren, slumpmässiga urval ur medlemsregistret m m. Mycket av det arbetet har skett i det tysta och märks inte förrän resultatet är färdigt. Levnadsnivåundersökningen täcker flertalet av våra levnadsområden: arbete, ekonomi, hälsa, boende, fritid, hjälpmedel, rehabilitering, hemtjänst o s v. De viktigaste slutsatserna avseende DHR-medlemmar var att: endast 36 % har arbete, var tredje saknar arbetsplatsanpassning, var fjärde saknar arbetshjälpmedel, 25 % av kvinnorna har en inkomst under kr/mån, 79 % av kvinnorna och 39 % av männen har en inkomst under kr/mån, var femte har svårt att klara utgifterna för funktionshindret, e t c. Undersökningen, som utfördes på uppdrag av DHR, SRF, SDR samt HRF med medel från Allmänna Arvsfonden, avslutades i september med att rapporten presenterades vid ett välbesökt möte på riksdagen tillsammans med Riksdagens Forum för handikappfrågor. Förutom det genomslag i media som skedde i samband med vårt agerande i Almedalen fick vår undersökning stor uppmärksamhet hos våra beslutsfattare. Det märktes senare i debattartiklar som politiker skrev under den allmänna motionstiden där flera partier och enskilda riksdagsmän refererade till vår undersökning. Undersökningens resultat har också efterfrågats av olika FN-organ. Från allmänheten, media och studerande på alla nivåer kommer ofta frågor där de vill veta DHRs inställning till framförallt fosterdiagnostik, olika genetiska frågor samt aktiv dödshjälp. Genom vår hemsida kan vi ge bra information i dessa frågor men kansliet föreläser också i de etiska frågorna på ideologiska kurser men också i samband med andra interna kurser. Under en följd av år har DHR på olika sätt arbetat för att ett förbud ska införas för arbetsgivare och försäkringsbolag att efterforska och efterfråga genetisk information i samband med tecknande av avtal och vid sökande av arbete. Vårt enträgna arbete har gett resultat och ett förbud har nu beslutats av regeringen. Lagen träder i kraft 1 juli Till det tysta arbetet hör också deltagande i olika arbetsgrupper, sammanträffanden med utredningar, inläsning av material och besvarandet av remisser. Det är ett arbete som tar tid och som märks först senare, när vi genom vårt påverkansarbete i en viss fråga lyckats få gehör. Beslut med anledning av t ex ett utredningsbetänkande och remissyttrande kan ta några år innan frågan klubbas igenom i Riksdagen. Förutom direkt representation med statliga myndigheter och departement påverkar vi också via HSOs olika nätverk. Under hösten 2005 har en översyn av Försäkringskassans Vägledning i handikappersättning pågått. Arbetet har skett i nära samverkan med HSO:s socialförsäkringsnätverk, där vi ingår. DHR har också lämnat synpunkter direkt till Försäkringskassan. Socialförsäkringsnätverket har också under året varit involverat i den pågående omfattande Socialförsäkringsutredningen. Med anledning av halvtiden av Nationella Planen anordnades olika seminarier av HSO med omvärldsanalys av ett flertal områden bl a inom socialförsäkringen. Införandet av maxtaxa inom äldreoch handikappområdet 2002 medförde, att avgifterna för mat kom att variera stort mellan kommunerna. DHR har under hösten haft kontakt med, samt sammanträffat med den s k matavgiftsutredningen för att minska ojämlikheten. För första gången anordnades 2005 ett Öppet Hus Ortoped-teknikens dag i mars på ortopedtekniska verkstäder/avdelningar runt om i hela landet med utställningar, föredrag m m. Målsättningen var att göra OT-verksamheten känd för en bredare allmänhet och beslutsfattare. På flera orter samverkade resurspersonerna i förbundets OT-nätverk inför dagen med sina lokala OT-verkstäder. Efter alla år av enträget påverkansarbete i SJ:s samarbetsgrupp i handikappfrågor, Banverkets tillgänglighetsråd m m, börjar förändringarna nu äntligen ta form. År 2004 utökades antalet platser för personer i rullstol på X2000 till det dubbla, d v s två per tågset. Under verksamhetsåret 2005 började SJ byta ut de gamla liftarna! Nu utökas kapaciteten till 300 kg och dessutom blir lyftarna 20 cm längre, och även något bredare. Den 16 februari lade Europakommissionen ett förslag som skall förbjuda diskriminering av rörelsehindrade flygresenärer. Förslaget kommer att omfatta alla flygbolag (stora som små) och alla flygplatser. Om och när förslaget går igenom kommer alla rörelsehindrade flygpassagerare från medlemsländerna att ha samma rättigheter. I korthet går förslaget ut på att: Flygbolagen inte får neka en person att boka eller resa p g a funktionshinder annat än av säkerhetsskäl. I vissa fall kan flygbolaget kräva att en funktionshindrad reser i sällskap med någon som inte är funktionshindrad och det kommer att bli förbjudet att ta ut avgift för den assistans som den funktionshindrade kan behöva av flygplatsens personal; Den funktionshindrade skall garanteras en bra standard på assistansen och kostnaden för servicen till funktionshindrade på flygplatserna skall delas upp på samtliga passagerare. Handläggningen av förslaget, när det väl är antaget av Europaparlamentet och Europarådet, är ungefär ett år. DHR lämnade synpunkter på förslaget till Näringsdepartementet i juni. Den 25 maj bjöd Vägverket in alla deltagare i de regionala råden till en seminariedag. Bakgrunden var att det är tio år sedan Vägverket startade de DHR Verksamhetsberättelse

12 regionala handikappråden. Ytterligare en anledning var att det var halvtid i arbetet med att nå Riksdagens mål om en kollektivtrafik som är tillgänglig för funktionshindrade. I anslutning till detta bjöd DHR in sina representanter i de regionala råden för en dag på förbundets kansli för att gå igenom det arbete som görs i de olika regionerna och samordna arbetet till gemensamma aktioner. Banverket, Vägverket och Sjöfartsverket redovisade resultaten från de mätningar om kollektivtrafikens användbarhet som genomförs av företaget Markör. 250 av DHR:s medlemmar deltog slumpmässigt i undersökningen. Undersökningen genomfördes för tredje gången Resultaten visar genomgående små förändringar mellan åren. Oavsett om de tillfrågade använder rullstol eller inte så uppger nära 50 procent av de tillfrågade DHR-medlemmarna att de inte kunde resa alls alternativt reser med besvär på buss eller spårvagn. När frågan gällde tåg var det hela 57 procent som svarade på samma sätt. Under 2005 började Sjöfartsverket med utarbetandet av en handbok som bygger på den nya författning avseende handikappanpassning av passagerarfartyg som trädde i kraft i december Förutom själva författningen skall handboken också ta hänsyn till de rekommendationer som framtagits av bl a handikapporganisationerna. DHR gavs möjlighet att avge synpunkter på innehållet i denna handbok. I januari 2005 deltog DHR i Transportforum i Linköping, som varje år arrangeras av VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut). Där presenterades flera pågående intressanta projekt inom kollektivtrafikområdet. DHR fanns också på plats när Sveriges Kommuner och Landsting höll sin årliga konferens, Färdtjänstdagarna, på hotell Clarion den 9 mars. Av färdtjänstberättigade är endast 17 % i arbetsför ålder. Endast sex kommuner i landet har samma taxa för färdtjänst som för kollektivtrafiken i övrigt. Tio kommuner kräver att färdtjänst ska beställas dagen innan. Rörelsehinderförbundens Bostadsanpassningsprojekt, BAP anordnade i oktober ett avslutande seminarium där projektets resultat presenterades. Till seminariet inbjöds företrädare för de medverkande förbunden, berörda myndigheter och organisationer samt landets kommuner. Tyvärr var intresset från media i det närmaste obefintligt. Projektet, som kom till som en följd av Hjälpmedelsprojektet, hade som uppdrag att redovisa hur det kommunala bostadsanpassningsbidraget fungerar i praktiken. Detta genomfördes med hjälp av enkäter till personer som sökt bostadsanpassningsbidrag, intervjuer med handläggare och intygsskrivare samt seminariediskussioner med företrädare för medverkande förbund och sakkunniga på området. Tyvärr visade det sig att så många som en tredjedel av de tillfrågade inte ansåg sig ha fått sina behov av bostadsanpassning tillgodosedda. Resultatet presenteras i rapporten "Rörelsehinderförbundens bostadsanpassningsprojekt - en utredning om tillgänglighet, lagtolkningar och olikheter inom bostadsanpassning". Dessutom togs en guide fram med tips och råd till den som skall ansöka om bostadsanpassning "Din guide till bostadsanpassning". Bygg klokt är ett samarbete för att öka tillgängligheten och användbarheten i den byggda miljön. Bygg klokt består i dag av sex organisationer, de fem så kallade rörelsehinderförbunden samt Synskadades Riksförbund, SRF. Arbetet planeras av en ledningsgrupp, som består av en person från varje organisation, samt en verksamhetsledare som är anställd hos Neurologiskt Handikappades Riksförbund. Bygg klokt har blivit en aktör som många känner till och köper tjänster av. Under 2005 hade vi konsultavtal med Sveriges Riksdag och Statens Fastighetsverk samt utförde uppdrag åt bland andra Riksantikvarieämbetet, Länsbiblioteken i Östergötland, AIX Arkitekter och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). Bygg klokt arrangerade i maj "Ett seminarium om hur gamla hinder försvinner och nya skapas". Arrangemanget ingick i HSOs tillgänglighetsvecka vid markeringen av halvtid för Nationella handlingsplanen för handikappolitiken. I april uppvaktades statsrådet Mona Sahlin, Miljö- och samhällsbyggnadsminister, av Bygg klokts ledningsgrupp. Vid detta möte framförde vi bland annat att vi anser att tillgängliga och användbara bostäder måste prioriteras som en del av Regeringens mål om hållbar utveckling, att det behövs en förlängning av hissbidraget och att en tillgänglig och användbar miljö förutsätter omsorg om detaljerna. Bygg klokt fick 2005 beviljat 3,5 miljoner kr ur Allmänna arvsfonden för att under 2,5 år arbeta med enkelt avhjälpta hinder på lokalnivå. En projektledare och en projektassistent har anställts för att inom projektets ram arbeta med att stärka lokalföreningarna i arbetet med att ge föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder genomslag. Inom projektet skall också resurspersoner inom förbunden utbildas. Under 2005 hände en hel del av intresse som rörde personer med rörelsehinder inom Postens område. Bland annat har Posten fortsatt neddragningarna inom Svensk kassaservice, även om takten bromsats något i avvaktan på en väntad regeringsproposition om eventuell avveckling. Vi har från DHRs sida bland annat fört fram de specifika behov av fungerande manuell betjäning som finns för personer som ej kan använda en bankomat. Alla boende i flerfamiljshus ska senast den 1 januari 2011 få sin post utdelad i så kallade fastighetsboxar i entrén, istället för i den egna dörren. Personer som på grund av ålder eller funktionshinder inte kan hämta sin post i entréplanet ska också fortsättningsvis få sin post utdelad till den egna dörren. DHR framförde i Post- och Telestyrelsens arbete med att ta fram allmänna råd för hur boxarna skall utformas starka invändningar mot avsaknaden av ett Design för alla-perspektiv. Exempelvis ges möjlighet att placera boxarna utomhus. DHR har under verksamhetsåret också deltagit i möten med Handikappombudsmannens tillgänglighetsråd, förbundskonferenser om Plan- och bygglagskommitténs arbete, hearing med Diskrimineringsutredningen samt seminarium anordnat av Grundlagskommittén. 12 DHR Verksamhetsberättelse 2005

13 Medlemsservice örbundets kanslianställda får dagli- kontakter via telefon, brev och Fgen e-post från medlemmar. Det medlemmarna vill få hjälp med kan handla om alltifrån en adressändring eller utebliven tidning till frågor om det intressepolitiska arbetet. Det kan vara rent konkreta frågor som vilka hotell man kan komma in på i Stockholm om man använder rullstol, till vart man vänder sig för att överklaga ett beslut eller var man kan hitta FNs standardregler, regler som gäller för parkeringstillstånd eller den personliga assistansen. Frågor handlar också ofta om mer etiska ämnen som dödshjälp eller fosterdiagnostik. Efter en helg finns det i våra e-postbrevlådor ca 500 brev, det mesta visserligen s k skräppost men många av dessa har en seriös frågeställning som kräver engagemang och tid att besvara. Förutom frågor från medlemmarna får kansliet på motsvarande sätt frågor från allmänheten, myndigheter och ickemedlemmar i ovanstående frågor. Vad gäller etiska frågor kommer de övervägande från media och från studerande. Det förekommer också att ombudsmännen medverkar på avdelnings- och distriktsmöten. Nätverken Med stöd av pengar från DHRs Bidragsstiftelse och SVCR har under 2005 nätverksarbete bedrivits genom distrikten. Medel har kunnat sökas från förbundet och 13 distrikt beviljades tillsammans cirka kronor för aktiviteter inom följande nätverk Nätverket för yngre Nya Spjutspetsen, Grå Pantrar, Smärtfrågor, Invandrarfrågor, Återkommande rehabilitering, Ortoser och proteser samt Föräldranätverket. Här följer en kort redovisning av några av de aktiviteter som kunde genomföras tack vare bidrag från Bidragsstiftelsen och SVCR: I september träffades ett 10-tal ungdomar från Nätverket för yngre Nya Spjutspetsen, d v s medlemmar upp till 45 år på Härnösands folkhögskola. Många frågor kom att ventileras som arbetsmarknadsfrågor, hur DHR ska locka fler unga, vad vi vill med DHR i framtiden m m. I oktober genomförde t ex Panternätverket en nätverksträff i Mariannelund där cirka 45 resurspersoner från hela landet deltog. Temat var Personlig service, Bostadsanpassning samt Levnadsnivåundersökningen alla med äldreaspekter och alla tre ämnen där DHR hade nya fakta eller studiecirkelmaterial att presentera. Den folder om Panternätverket som funnits tidigare nytrycktes under året och nätverket närmar sig nu ett 80-tal pantrar. Träff inom föräldranätverket Nätverket för rörelsehindrade föräldrar möttes på Mättinge i oktober. Ett 10-tal föräldrar och barn träffades för att bl a ta del av vad hundarna i Svenska Service- och Signalhundsförbundet kan erbjuda. Dessutom diskuterades det hur man kan stärka ett dåligt självförtroende och hur man ska gå vidare för att utveckla nätverket. I november träffades ett 15-tal personer från nätverket ortoser och proteser på Sommarsol i Vejbystrand. Deltagarna kom från Norrbotten, Södermanland, Kronoberg, Gävleborg, Östergötland, Örebro och Skåne och man fick höra föredrag och diskuterade OT-frågor med sakkunniga från Hjälpmedelsinstitutet och ortopedtekniska laboratoriet i Helsingborg. Öppna hus om långvarig smärta I Västra Götalands regi genomförde man i oktober/november ett flertal aktiviteter på temat Långvarig smärta. Efter att ha samlat intresserade från nätverket så bildade man i distriktet en arbetsgrupp för projektets fortsättning. I oktober genomförde man en kurs på Grötö för 25 personer på temat hur bygga nätverk. Projektet avslutades med två öppna hus i Falköping respektive Borås. Cirka 110 personer kom vid båda tillfällena för att bl a lyssna på föreläsningar av smärtläkare. De båda föreläsningarna gav ett 20 tal nya DHRmedlemmar. Den Resetjänst som inrättades under 2004 bedrevs i bolagsform (FAB) och redovisas separat. Dock kom Resetjänstens verksamhet i viss mån också att engagera bl a ekonomi- och informationstjänsterna på DHR vilket föranleder några korta rader även i DHRs verksamhetsberättelse. Fyra utlandsresor Under år 2005 genomförde Resetjänsten fyra utav fem planerade resor: en bussresa till Prag; en sol- och badresa till Cypern; en kryssning i Medelhavet och en sol- och badresa till Teneriffa. En bussresa till de norska fjordarna blev inställd på grund av för få anmälda. Vår Resetjänst fick tillsammans med vår resekatalog stort utrymme i Expressen/Kvällsposten och därmed nådde vårt arbete för ett tillgängligt resande ut till ett stort antal människor. Av de som blev nya medlemmar under 2005 angav 112 att de sökt medlemskap på grund av Resetjänsten gav DHR återigen ut sin Resekatalog. Den här gången i fullformat, d v s ett nytryck och uppdatering av alla resmål. Vårt sortiment av profilprodukter fick bara ett nytillskott under Inspirerad av vår inrättade Resetjänst togs det fram en kit för att kunna sova under långa resor bestående av en uppblåsbar nackkudde, ögonbindel samt öronproppar. DHRs egen almanacka Även under 2005 producerades vår Almanacka där ett 30-tal sidor innehåller specifik DHR-information. Almanackan såldes till självkostnadspris till avdelningar och medlemmar. Under året distribuerades ett tiotal s k Månadsutskick, d v s information ifrån kansli och styrelse till våra avdelningar och distrikt. Information till avdelningar, distrikt och enskilda medlemmar presenteras alltid på vår hemsida och på de sidor i SHT som kallas Förbundsnytt. DHR Verksamhetsberättelse

14 Internationellt utvecklingssamarbete nder 2005 har DHR, via SHIA deltagit i internationella Uutvecklingssamarbetsprojekt i Tanzania, Etiopien, Sri Lanka, Sydafrika och Ryssland. Operativt ansvarig för projekten har huvudsakligen varit distrikten. Samordningsansvaret har legat på tjänstemän på förbundskansliet. Aktuella distrikt som bedrivit internationellt arbete under verksamhetsåret är Stockholm, Södermanland, Västra Götaland, Örebro, Jämtland och Gotland. Utöver det är även Örebroavdelningen och Förbundet Unga Rörelsehindrade involverade i projekt knutna till riksförbundet. Många av projekten drivs också tillsammans med andra organisationer inom Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening, SHIA som t ex SDR, SRF, FUB eller Föreningen Furuboda. För alla projekt som bedrivs via SHIA gäller att 90 procent av kostnaderna bekostas av SIDA. Under verksamhetsåret besöktes Sverige av representanter från flera av våra projekt. På samma sätt besökte representanter från DHR våra parter i Tanzania, Sri Lanka och Etiopien. Totalt handlar vårt internationella engagemang inom ramen för SHIA om tolv projekt: Tanzania I Tanzania har DHR totalt fyra projekt, varav ett i sig innehåller flera delprojekt. 1) CHAWATA-programmet, som består av fyra delprojekt, a) Nationellt organisationsstöd CHAWATA centralt. b) Regionalt organisationsstöd CHAWATA Dar es Salaam. c) Rukwa, utbildningsprojekt för kvinnor. d) Mbeya, organisationsstöd. 2) Yombo resurscenter. 3) Teklaprojektet. 4) Afrikanska dekaden. Etiopien 5) Organisationsutveckling och uppbyggnad av kvinnovinge i rörelsehinderorganisationen ENAPH. Sydafrika 6) Organisationsstöd till DPSA. Sri Lanka 7) Påverkansprogram. 8) Administrativ samordningsfunktion Sri Lanka. 9) Etablering av lokala föreningar av SLFRD. 10) Utveckling av familjeprogram i Anuradha pura av AKASA. Ryssland 11) Samarbetsprojekt Novinvacenter i Veliky, Novgorod. 12) Institutionsprojektet (projektering). Med kort varsel sammankallade SHIA i början av januari 2005 sina medlemsorganisationer (där DHR är en) till ett första krismöte med anledning den katastrof som drabbade stora delar av Sydostasien i slutet av Ur SHIAs perspektiv var det främst de projekt på Sri Lanka som drabbades av flodvågen och man beslutade mycket snart att bidrag till stödinsatser på Sri Lanka kunde sättas in på SHIAs jubileumsfond. Till fonden bidrog DHR med kronor ur U-landsfonden. De två sammanträden som Nordiska Handikappförbundet, NHF har varje år, genomfördes under 2005 i Reykjavik (april) och i Helsingfors (september). I Reykjavik var temat Personlig service/hemtjänsten och personlig assistans, i Helsingfors var det tillgängligheten som stod på agendan. Förkortningar: CHAWATA The Tanzania Association of the Physically Impaired ENAPH Ethiopian National Association of the Physically Handicapped DPSA Disabled People South Africa SHIA - Solidarity Human Rights Inclusion - accessibility (Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening) SLFRD Sri Lanka Foundation for Rehabilitation of the Disabled 14 DHR Verksamhetsberättelse 2005

15 Projekt Bostadsanpassningsprojektet örelsehinderförbundens Bostadsan- BAP avslutades i Rpassningsprojektet, oktober i samband med ett seminarium där projektets resultat presenterades. Till seminariet inbjöds företrädare för de medverkande förbunden, berörda myndigheter och organisationer samt landets kommuner. Projektet resulterade dels i en rapport, dels i en guide riktad till den som tänker söka bostadsanpassningsbidrag. Projektet som var ett arvsfondsprojekt drevs tillsammans med RBU, NHR, RTP och Reumatikerförbundet. Läs mer på sid 12. Brukarstödsprojektet är ett samarbetsprojekt med NHR som DHR har det administrativa ansvaret. Projektet är finansierat av Allmänna arvsfonden. På våra två Brukarstödcentra kan den som har ett funktionshinder och bor i Västerbotten eller Skåne få stöd och hjälp i sina kontakter med myndigheter och beslutsfattare. Brukarstödscentret i Skåne (Malmö) har tonvikt på invandrare med funktionshinder medan projektet i Västerbotten (Umeå) fokuserar på kvinnor med funktionshinder. Projektet avslutas Levnadsnivåundersökning Den levnadsnivåundersökning som startade 2004 avslutades hösten 2005 med ett möte på riksdagen tillsammans med Riksdagens Forum för handikappfrågor. Undersökningen täcker flertalet av våra levnadsområden: arbete, ekonomi, hälsa, boende, fritid, hjälpmedel, rehabilitering, hemtjänst o s v och var ett gemensamt projekt för DHR, SRF, SDR och HRF. Undersökningen finansierades genom bidrag från Allmänna arvsfonden och genomfördes av utredningsinstitutet HANDU. Läs mer på sid11. Mobilitetscenter Ett arvsfondsfinansierat projekt tillsammans med övriga rörelsehinderorganisationer. Projektet avslutades under 2005 och har övergått i en ekonomisk förening ägd av DHR, NHR OCH RTP. Projektet har syftat till att få fram en modell för en verksamhet med samlad kompetens under ett tak för att bedöma förutsättningarna när det gäller bilkörning och bilanpassning för personer med funktionshinder. Modellen är sedan tänkt att fungera på flera platser i landet s k Mobilitetscenter. Mänskliga rättigheter Inom området mänskliga rättigheter pågår ett projekt som drivs av HSO med stöd av medel från Allmänna arvsfonden. Syftet med projektet är att lyfta fram vikten av att alla frågor som vi driver måste hanteras som frågor om mänskliga rättigheter. Genom seminarier vill projektet öka kunskaperna om mänskliga rättigheter, inom handikapprörelsen och inom kommunerna. Under verksamhetsåret påbörjades ett arbete med att skriva en alternativrapport till FN: s övervakningssystem. Ungefär vart fjärde år skriver regeringen rapporter till FN om hur Sverige lever upp till FN: s konventioner om mänskliga rättigheter. Projektet kommer att skriva alternativa rapporter till två av konventionerna: Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Alternativrapporten skall lämnas in i mitten av Tätortsnära skog för Människan Projektet Tätortsnära skog för människan, som startade 2001 avslutades Syftet med detta svensk-franska EUfinansierade projekt var att visa nya sätt att öka den tätortsnära skogens rekreationsvärden. Projektet leddes av Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen och DHR är med som partner tillsammans med Huddinge och Haninge kommun, Kungliga Djurgårdens förvaltning, Skogsstyrelsen och franska Office National des Forêts. Ett viktigt resultat av projektet är den 70-sidiga rapport (handbok) som togs fram med information om hur bl a badbryggor, informationstavlor, broar och fågeltorn bör se ut. Här finns allt man behöver veta om hur man gör natur- och friluftsliv tillgängligt. Tillgång till naturen för människor med funktionshinder heter rapporten som hittas på Skogsvårdsstyrelsens hemsida. Våld mot kvinnor Den pilotundersökning med rubriken Våld mot kvinnor med funktiondnedsättning som avslutades 2004 erhöll under 2005 medel från Allmänna arvsfonden för att genomföra en omfattande enkät. Det har gjorts studier om mäns våld mot kvinnor generellt. Men inget underlag finns om de förhållanden som gäller för kvinnor som har någon funktionsnedsättning där specifika situationer och omständigheter kan påverka livet. Allmänna arvsfonden anslog 2005 medel till DHR, FUB, NHR, RTP och SRF för att i samarbete med HANDU genomföra en undersökning av situationen för kvinnor med funktionsnedsättning avseende våld. Öppna dörrar Projektet som pågick i sitt första skede mellan 2000 och 2002 och återuppstod under 2004 med nya pengar från Allmänna arvsfonden avslutades under verksamhetsåret Under den andra projektperioden liksom under den första var syftet att tillsammans med Friskis&Svettis få igång en rolig och stimulerande motionsgympa för personer med funktionshinder. Öppna Dörrar ingår efter projekttidens slut i Friskis&Svettis ordinarie verksamhet på ett tiotal orter i Sverige. DHR Verksamhetsberättelse

16 Remisser utredningar Försäkringskassans huvudkontor. Socialförsäkringsförmåner och beslut i socialförsäkringsnämnden SFN. Svar till HSO. Jan -05 Konsumentverket angående förslag till föreskrifter om prisinformation. Svar till HSO Jan -05 Socialdepartementet Beviljats men inte fått SOU 2004:118. Till HSO Mars -05 Boverket. Revidering av Boverkets byggregler avsnitt 3 och 5 samt Boverkets konstruktionsregler avsnitt 10. DHR svarade via Bygg Klokt Mars -05. SIS Remiss 3562 Översyn av Bostadsstandard. DHR svarade via Bygg Klokt. Mars -05 Socialdepartementet. Översyn av assistansersättningens timbelopp. Rapport från RFV. Till HSO. April -05 Post- och Telestyrelsen Allmänna råd om utdelning av post. Till HSO. Juni -05. Justitiedepartementet Slutbetänkandet Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna SOU 2004:112 Yttrandet avlämnat tillsammans med RTP. Vi yttrade oss över avsnitten ang. Livstestamente samt forskning på människor. Juni -05 Näringsdepartementet Remissmöte om kommissionens förslag till förordning om funktionshindrade personers rättigheter i samband med flygresor. DHR deltog och lämnade skriftliga synpunkter. Juni -05 Socialdepartementet Socialtjänsten och den fria rörligheten SOU 2005:34 Till HSO. Sept -05 Banverket Trafikinformation till resenär på och vid stationen. Via Bygg Klokt till Banverket. Sept -05 Utbildnings- och kulturdepartementet Utkast till lagrådsremiss med förslag till ny skollag m m. Till HSO. Svar tillsammans med Förbundet Unga Rörelsehindrade Sept -05 Socialstyrelsen Förslag till föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning och genomförande av insatser enligt SoL, LVU och LVM sam LSS. Svar till HSO. Sept -05 Justitiedepartementet. Försäkringsbolagens tillgång till patientjournaler. Ds 2005:13. Okt -05 Projekt från HSO. Enkät angående handikappforskning. Okt -05 Försäkringskassans huvudkontor. Handikappersättning - vilka är de vanligaste frågorna? Frågeställningar inför omarbetning av dess Vägledning handikappersättning. Okt -05 Jordbruksdepartementet. Bilen, Biffen, Bostaden Hållbara laster smartare konsumtion SOU 2005:51. DHR i samråd med RTP till HSO. Okt -05 SISUS nationella bemötandeprogram Sexuell läggning och funktionshinder. Svar tillsammans med Förbundet Unga Rörelsehindrade. Nov -05 Näringsdepartementet angående stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny geografi en samlad förvaltning med politisk styrning. Delbetänkande av organisationsutredningen för regional tillväxt. Svar genom Reumatikerförbundet. Nov -05 Jordbruksdepartementet. Hundgöra att göra hundar som gör nytta. Betänkande av Tjänstehundsutredningen (SOU 2005:75). Svar genom RTP. Nov -05 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet rapport om bostadsfinansiering. Till HSO. Dec DHR Verksamhetsberättelse 2005

17 Förbundsmötet rets förbundsmöte genomfördes för första gången på Å vår egen anläggning Sommarsol i Vejbystrand den 6-8 oktober. Förutom de 75 ombuden, förbundsstyrelsen, Stadge- och Organisationskommittén, revisorer och valberedning var huvuddelen av kanslipersonalen involverade i olika arbetsuppgifter under själva mötet. Förbundsmötet hade bland annat att behandla 54 motioner, sju styrelseförslag, verksamhetsberättelser för de två gångna åren, olika typer av rapporter och inte minst val till förbundsstyrelsen. Gästerna var många, däribland socialminister Berit Andnor. Hennes anförande fokuserade på arbetsmarknadsfrågor, tillgängligheten och den personliga assistansen. Berit fick sedan, tillsammans med förbundsordförande Karin Westlund överlämna priset Årets Tillgänglighetskommun 2004 till Stockholms Tillgänglighetsprojekt. Bland övriga gäster fanns representanter från Ängelholms kommun (fullmäktiges ordförande), NHR, RTP, HSO, IfA, Reumatikerförbundet, HO, SHIA, Förbundet Unga rörelsehindrare och finska Invalidförbundet. Dessutom fanns både Jan Andersson från Assistanskommittén och Dan Isaksson från Diskrimineringskommittén på plats för att avlägga lägesrapporter från sina respektive utredningar. Den utvärdering som gjordes visade att i princip alla ombud var mycket nöjda med förläggningen till Sommarsol. Det bästa hittills var ett återkommande omdöme. Förbundskansliet örbundskansliets uppgift är att verkställa beslut som fattas Fav förbundsstyrelse, arbetsutskott, förbundsordförande och övriga förtroendemannaorgan. De verksamhets- och organisatoriska förändringar som föreslogs i organisationsöversynen under 2004 har genomförts. På kansliet arbetar 17 personer. Kansliets arbete har varit inriktat på stöd till distrikt, avdelningar och enskilda medlemmar. Stödet till avdelningarna har i huvudsak kanaliserats via distrikten. En stor del av kansliets resurser har ägnats åt förbundsmötet i form av förberedelser, genomförande och efterarbete. Efter önskemål från medlemmar och förtroendevalda har en traditionell telefonväxelfunktion återinförts. Vi har även under detta år gjort stora ansträngningar för att få till stånd ett väl fungerande medlemsregister. Medlemsregistret har till exempel varit förstärkt med en medarbetare på 50 procent. Vi har inlett en försöksverksamhet med att ge några avdelningar begränsad behörighet till registret. Om denna försöksverksamhet faller väl ut och intresse finns kommer fler avdelningar att successivt få tillgång till registret. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har intensifierats. Investeringar har gjorts i nya datorer och en IT-policy har fastställts. Riktlinjer för projektanställda har utarbetats. Kansliets lönepolicy har under året förtydligats med kriterier och bedömningsnycklar för individuell lön. Arbetsmiljöverket besökte i november förbundskansliet. Som ett resultat av detta besök har kansliets dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet förtydligats och plan för åtgärder har upprättats. I slutet av året genomfördes en kartläggning av arbetsförhållandena ur ett jämställdhetsperspektiv. Med denna kartläggning som underlag kommer en jämställdhetspolicy och jämställdhetsplan att upprättas under Sjukfrånvaro återfinns i den ekonomiska berättelsen. DHR Verksamhetsberättelse

18 Förbundets organisation Förbundsstyrelsen Ordförande Karin Westlund, Stockholm Ledamöter Eda Anderson, Sundsvall (t o m 8 okt) Lars-Åke Andersson, Älvsbyn (fr o m 8 okt)) Nils Duwähl, 2:e vice ordförande, Stockholm Elsy Fjellborg-Malaska, 1:e vice ordförande, Kiruna Ken Gammelgård, Stockholm (fr o m 8 okt)) Britt-Marie Gunnarsson, Eksjö Inger Hoff, Malmö Rolf Johansson Ale (fr o m 8 okt)) Frank Lundin, Örebro Lars-Olof Pettersson, Burgsvik (t o m 8 okt)) Lars Sjunnesson, Kassaförvaltare, Kungälv Kerstin Sköld, Norrköping (t o m 8 okt)) Tina Sunderman, Västerås (t o m 8 okt)) Bengt Östling, Sundsvall (fr o m 8 okt)) Under året genomfördes nio (9) protokollförda sammanträden Arbetsutskottet (AU) Karin Westlund Nils Duwähl Elsy Fjellborg-Malaska Lars Sjunnesson Rolf Johansson fr o m dec -05 AU sammanträdde 3 gånger under året Adjungerad från Förbundet Unga Rörelsehindrade Veronica Svensk, Stockholm (t o m 23 okt) Sahar Mosleh (fr o m 23 okt) Adjungerad från Föreningen för Kortvuxna, FKV Birgitte Landström, Nässjö Revisorer Ordinarie Rolf Andersson, Luleå Arne Pettersson, Visby Hans Sundqvist, Linköping Auktoriserad revisor Catharina Jacobson, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Stadge- och organisationskommittén, SOK Boo Fogelberg, Stockholm, sammankallande Leif Andersson, Helsingborg Ingvar Edin, Eskilstuna Nils-Inge Fakt, Falun Ulla Nordin, Åre Valberedning Yvonne Björkman, Sundbyberg, sammankallande Birgit Ewertsson, Kumla Guy Lööv, Stockholm Gunnar Andersson, Göteborg (suppleant) Marianne Fjällborg, Kiruna (suppleant) Våra nätverk Nätverken drivs självständigt eller i distriktens regi Nätverket långvarig smärta Nätverket föräldrar med rörelsehinder Nätverket medlemmar över 65 år, Grå Pantrarna Nätverket Invandrare med funktionshinder Nätverket för yngre mellan år Nya Spjutspetsen Nätverket ortoser och proteser Nätverket Återkommande rehabilitering Statistik Antal medlemmar : Antal avdelningar: 185 Antal distrikt: 21 Antal riksföreningar: Föreningen för kortvuxna, FKV. Antal utdelade hederstecken 256 stycken (representerande 33 avdelningar). Suppleanter Leif Johnsson, Hudiksvall Inger Persson, Ånge 18 DHR Verksamhetsberättelse 2005

19 Representation Förbundet är medlem i Arbetarnas Bildningsförbund, ABF Folkrörelsernas Arkivförbund Folkrörelsernas Samarbetsorgan i Lotterifrågor, FSL Forum, - Kvinnor, handikapp Handikappförbundens Samarbetsorgan, HSO Handikapphistoriska Föreningen, HHF* Kooperationens Förhandlings-Organisation, KFO Nordiska Handikappförbundet, NHF* Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening, SHIA* Stiftelsen Svenska kommittén för Rehabilitering, SVERI* Svenska FN-förbundet* (I organisationer markerade med * ingår representant från DHR i styrelsen) Förbundet är delägare i Bygg Klokt Utredningsinstitutet HANDU Mobilitetscentret DHR representeras i styrelsen för Anna-Stina och John Matsons Minnesstiftelse för sonen Johan Hilding Sevegårds bidragsstiftelse Josef Blomqvists Minnesfond KVK-fonden, Kronprinsessan Viktorias Kustsanatorium Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond Norrbacka-Eugeniastiftelsen Sophia Nilssons Minnesfond Stiftelsen Fokus Stiftelsen Harry Thulins Minne SVCR Förvaltningsstyrelsen för DHR Göteborgsavdelningens rekreationsanläggning Västerhav på Grötö HSO, nätverk för socialförsäkringsfrågor, Hälsouniversitet, Linköpings universitet, referensgrupp Intressegruppen för assistansberättigade, IfA, referensgrupp-resursgrupp Justitiedepartementet, Nämnden mot diskriminering KFO, förhandlingsdelegationen Luftfartsstyrelsens samverkansgrupp Ett flyg för alla. Näringsdepartementet, övervakningskommittén för, Equal Näringsdepartementet, övervakningskommitténs arbetsutskott, Equal Näringsdepartementet, beredningsgrupp för integration och mångfald Equal Pockettidningen R, redaktionsrådet Post- och telestyrelsen Posten samverkansgrupp för tillgänglighet och servicefrågor Regeringens Handikappdelegation, regeringen utser Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, regeringen utser Rikstrafiken, rådgivande delegationen Samhalls Råd för handikappfrågor, utses av Samhall SIS TK/453 och TK/498 referensgrupper SJ, samarbetsgrupp i handikappfrågor Socialstyrelsens handikappnämnd Socialvetenskapliga Forskningsrådet, regeringen utser SMER, referensgruppen till hk-rörelsens representanter Vägverkets samarbetsgrupp med handikapporganisationerna. Arbets-, samråds- och referensgrupper Banverkets tillgänglighetsråd BOSSE, Råd, Stöd och kunskapscenter DAR, delegationen för arbetsinriktad rehabilitering EUs arbetsgrupp för hissdirektiv Folksams Försäkringskommitté gällande samlingsförsäkringar Föreningssparbankens handikappråd Handikappombudsmannens råd, regeringen utser Handikappombudsmannens tillgänglighetsråd Handikapprörelsens etiska nätverk Hjälpmedelsinstitutet, HI, regeringen utser HSOs Arbetsgrupp för arbetsmarknadsutredningarna HSOs Arbetsgrupp för Mål 3 och Equal HSOs nätverk Sjukvård HSO, referensgrupp Handikapp, sexualitet-samlevnad HSOs etiska nätverk DHR Verksamhetsberättelse

20 Förkortningar EDF European Disability Forum FUB Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn Ungdomar och Vuxna FöR Förbundet Rörelsehindrade HANDU Utredningsinstitut som har specialkunskap inom handikappområdet. HO Handikappombudsmannen HSO Handikappförbundens samarbetsorgan HRF Hörselskadades Riksförbund IfA Intressegruppen för assistansberättigade LASS Lag om assistansersättning LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade NHF Nordiska HandikappFörbundet NHR Neurologiskt Handikappades Riksförbund OT Ortopedtekniska RBU Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar RHOS Rörelsehinderförbunden, d v s DHR, NHR, RTP, RBU och Reumatikerna RTP Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade SHIA Solidarity Human Rights Inclusion - accessibility (Svenska Handikapporganisationers Internationella Biståndsförening) SDR Sveriges Dövas Riksförbund SRF Synskadades Riksförbund Sveri Svenska kommittén för Rehabilitation International 20 DHR Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2006 DE HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Förkortningar EDF European Disability Forum FUB Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn Ungdomar och Vuxna FöR Förbundet Rörelsehindrade HANDU Utredningsinstitut

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16.

Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping. HSO Norrköpings Stadgar. Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Norrköping HSO Norrköpings Stadgar Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. Stadgar för HSO Norrköping Fastställda av årsmötet den 2012-04-16. 1 GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Skifte i toppen. Karin Westlund avtackades för sina sex år som förbundsordförande av sin efterträderska, Maria Johansson.

Verksamhetsberättelse. Skifte i toppen. Karin Westlund avtackades för sina sex år som förbundsordförande av sin efterträderska, Maria Johansson. Verksamhetsberättelse 2007 Skifte i toppen Karin Westlund avtackades för sina sex år som förbundsordförande av sin efterträderska, Maria Johansson. DHR Verksamhetsberättelse 2007 2 DHRs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter Vårt diarienr: Sundbyberg 2010-05-25 10-018 Till: Hans Ytterberg Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Angående utvärderingen av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Handikapplan. för Sandvikens kommun

Handikapplan. för Sandvikens kommun Handikapplan för Sandvikens kommun 1 Reviderad version av handikapplan antagen av kommunfullmäktige 1998-04-27 Handikappolitik handlar om allas rätt att vara medborgare, att kunna vara delaktig. Att få

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Kommunala handikapprådet

Kommunala handikapprådet Kommunala handikapprådet Protokoll Tid torsdagen den 6 november 2008, kl. 13.30-16.00 Plats Rådhuset, sammanträdesrum Kupolen Närvarande Jonas Eriksson ordförande (MP) Veronika Plamén-Lemke (M) Ingeborg

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska

Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer med funktionsnedsättning Förslag till handikapprörelsen på lättläst svenska 1 Så här kan ni använda FN:s konvention om rättigheter r personer

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6

Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Tillgänglighetsvecka 27/5 1/6 Varje dag utom torsdag: Speakers Corner kl. 11.00 13.00 och kl. 16.00 18.00 Plats: Entrén till Kungsgatan/Fristadstorget ESOF Arrangörer: ESOF, DHR, RTP, Reumatikerföreningen,

Läs mer

HSO Göteborg Handikappföreningarnas Samarbetsorgan

HSO Göteborg Handikappföreningarnas Samarbetsorgan Protokoll fört vid Ordförandekommitténs möte Datum: 2011-04-19 Plats: Dalheimers Hus, lokal Karl Johan Närvarande: Se bifogad lista (bilaga 1) 1 Mötets öppnande Kerstin Sjöås hälsade alla välkomna och

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN

FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN Stadgar FASTÄLLDA AV FÖRBUNDSSTÄMMAN 2009 Faställda av Sensus studieförbund förbundsstämman 2009 Gäller från och med 28 maj 2009 Stadgar Sensus studieförbund...5 Region inom Sensus studieförbund...11 Stadgar

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2008 2 DHR verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning 2008 var året då... 5 Förord 6 Representantskapsmötet på Sommarsol 7 Opinionsbildning 8 Intressepolitiken 10 Medlemsservice

Läs mer

Uppföljning av färdtjänstavtalet

Uppföljning av färdtjänstavtalet Karin Jacobsen Åsa Enrot MINNESANTECKNINGAR Uppföljning av färdtjänstavtalet Tid Fredag den 20 april 2012 kl 9.00-10.30 Plats Närvarande SL, Färdtjänsten Karin Jacobsen, KSL Åsa Enrot, Färdtjänstavdelningen

Läs mer

Hoppas ni får en underbar sommar!

Hoppas ni får en underbar sommar! juni 2015 Till alla Klippan-sektioner Hej alla vänner i Klippan-sektionerna! brev Bild från Almedalen Foto: Mikael Svedberg Nu kanske ni inte träffas så ofta när sommaren är här? Då kan du ta med nyhetsbrevet

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade Bengt Olof Bergstrand Reviderad av Monica Larsson... 131 Tystnadsplikt Förbud mot förvandling... 132 Övergångsbestämmelser..... 133 Bilaga: Handläggning av ärenden enligt LSS..... 137 Socialförsäkringsbalken

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Tillbaka och redo för år 2! Kom ihåg datumet! Projektet har fyllt ett år!

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Tillbaka och redo för år 2! Kom ihåg datumet! Projektet har fyllt ett år! S E P T E M B E R 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Projektet har fyllt ett år! I augusti fyllde projektet ett år, vilket betyder att vi nu är igång på riktigt! Under detta första

Läs mer

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro

Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten. Språkresa, Santa Fé, USA. Dövas Dag, Örebro SDUs styrelse 2004 Ridläger, Alingsås Nordiskt juniorläger, Kloten Nordiskt juniorläger, Kloten Språkresa, Santa Fé, USA SDUs förbundsstämma Nordiskt juniorläger, Kloten Dövas Dag, Örebro SDUs förbundsstämma

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Iranskariksförbundets stadgar

Iranskariksförbundets stadgar Iranskariksförbundets stadgar 1 Definition: Iranska Riksförbundet i Sverige, IRIS som i stadgan benämns Riksförbund är en demokratisk, obunden, frivillig organisation. Riksförbundet är organiserat genom

Läs mer

Stadgar för D 21 av Zonta International

Stadgar för D 21 av Zonta International Stadgar för D 21 av Zonta International 1 Medlemskap Zontaklubbarna i Sverige och Lettland utgör Distrikt 21. Distriktet skall vara indelat i sex områden (areas) på följande sätt: Area 01: Norrbottens,

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Förbundsstämma 2014 Västanviks Folkhögskola Verksamhetsplan 2014 ALLMÄNT Under verksamhetsåret 2014 är det också valår i Sverige. Sverige Dövas Ungdomsförbund (SDUF) avser i samarbete med andra intresseorganisationer lägga ett fokus på att döva

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013?

Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013? Till NHF:s styrelse vid sammanträde den 3 oktober 2013 i Helsingfors Vad är på gång i DHR OCH Sverige hösten 2013? Kort redovisning från DHR förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder 2 Hänt sen sist

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman 2005-03-19 Atrium, Uppsala 1 Årsstämmans öppnande Förbundsordförande Ann Lindström hälsade alla välkomna och förklarade Årsstämman öppnad. 2 Val av ordförande

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2009-05-26 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Bertil Axelsson Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2009, kl. 08.30 12.00 Plats Närvarande ledamöter Sessionssalen,

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar.

en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar. ÅRET SOM GÅTT - 2010 en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar. FRÅGOR SOM HAR BEHANDLATS Teleslingor i kommunens lokaler Handikapprådet skrev

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

INFORMATIONSBLAD oktober 2008

INFORMATIONSBLAD oktober 2008 www.forbundetrorelsehindrade.se INFORMATIONSBLAD oktober 2008 Seminarium med oppositionen Seminariet om regeringens handikappolitik som vi planerade att ha med Statsministern Fredrik Reinfeldt blir tyvärr

Läs mer

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige

Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Protokoll fört vid Föreningsstämman för Dataföreningen i Sverige Datum Tisdagen den 24 april 2007 Plats Westmanska Palatset, Stockholm Närvarande Av 28 fullmäktige var 26 närvarande varav 12 genom fullmakter

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun

Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun 1 Funktionshinderpolitiskt program för Torsås kommun Ett kommunalt program baserad på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Till programmet hör en handlingsplan.

Läs mer

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting Vad händer i omvärlden? Ylva Branting EU EU:s definition av sällsynta sjukdomar Kodning och klassificering Omfattar fem gånger så många individer. Europeisk förteckning Standards av hjälpmedel hygienhjälpmedel

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Inte längre handikappade!

Inte längre handikappade! DELAKTIGHET HANDLINGSKRAFT RÖRELSEFRIHET Inte längre handikappade! Verksamhetsberättelse 2009 Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Förkortningar BQR DAR EIDD HANDU HSO IfA ISO LASS LSS MSB NHF

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012

Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Verksamhetsberättelse Distriktungdomssektionen 2012 Innehållsförteckning Ordförande har ordet 3 DUS STYRELSEN 2012 4 SAMMANTRÄDEN UNDER ÅRET 4 DUS VERKSAMHET UNDER 2012 5 DUS årsmöte 5 US-campen 5 Vi i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde

Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde 2010-10-21 Pressmeddelande Pressmeddelande inför äldrenämndens sammanträde För ytterligare information kontakta äldrenämndens ordförande Jan-Willy Andersson (kd), telefon 013-20 71 84 eller 070-590 71

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst

Delaktighet. tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad. Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad. Lättläst Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms stad Ett handlingsprogram för HSO Stockholms stad Lättläst Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad HSO Stockholms stad AnZ dra upplagan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H

2007-09-17. Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm. Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H 2007-09-17 Allmänna Arvsfonden Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av projekt 2004/146 (slutrapport) Dnr 2004-1035-H Förbundet Blödarsjuka beviljades i december 2004 stöd ur Allmänna Arvsfonden.

Läs mer