77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar."

Transkript

1 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten. Betydelsen i texten är dock oförändrad. En linje skiljer de olika föreningarnas kommentarer åt. Vi har visioner och värdegrunder men diskuterar dessa alldeles för lite i samband med vår ordinarie orienteringsverksamhet. Vidare har vi en mycket bra verksamhet för barn och ungdomar men kan bli mycket bättre på verksamheten för juniorer och yngre seniorer. Detsamma gäller rekryteringen där vi idag i stort sett saknar rekrytering av äldre ungdomar samt juniorer. När det gäller frågan om aktiva med utländsk bakgrund har vi ytterst få med utländsk bakgrund boende i kommunen. Vi har pratat om vår verksamhet med Socialförvaltningen i kommunen som hanterar ensamkommande flyktingbarn. Men i de samtalen har det tyvärr framkommit att de flesta av dessa ungdomar är väldigt rädda för att vistas i naturen. Därför föredrar de exempelvis fotboll som är stort över hela världen. Vi har få i åldern 13-20, men fler unga nybörjare. Hur kan vi behålla dessa och på sikt bli fler i alla ålderskategorier 7-20 år? Vi är för få ledare, hur kan vi bli fler? Föräldrar? Viktigt att ge alla barn och ungdomar samma förutsättningar oavsett talang och resultat. Viktigt att fortsätta jobba med rekrytering bland barn i skolåldern och få föräldrar intresserade. Vi är i stort sätt nöjda med vår verksamhet. Vi ser ett par utvecklingsområden; såsom "delaktigheten" bland barn och ungdomar och hur vi hanterar "oförutsägbara händelser". Från föreningen försöker vi vara en bred förening för alla ungdomar och juniorer, samt yngre seniorer. Vi har träningar och aktiviteter för alla åldrar och nivåer. Inför kommande år gör klubben även en satsning för att behålla och utveckla de juniorer och yngre seniorer som satsar mer på sin idrott. Vi är en liten förening med en bra men ganska liten verksamhet. Vi har behov av fler ledare med orienteringskunskap. Vi behöver jobba vidare med att förtydliga och förankra vår verksamhetsidé, våra mål och våra visioner. 1 Vi har behov att förbättra rekryteringen och utbildning av ledare (plan och genomförande) 2 Ungdomarnas delaktighet i planeringen behöver ökas 3 Vi saknar plan för rekrytering i ålder över 12 år 4 Vi har ingen plan för rekrytering av barn med utländsk bakgrund Vi har en verksamhet som fungerar bra och som vi är stolta över. Vi prioriterar breddidrott för ungdom men man ska också kunna bli världsmästare i vår klubb. Vi har unika förutsättningar vad avser terräng och kartor nära tätorten. Vad vi kommit på under kartläggningen att vi borde göra: 1) Plan för oförutsedda händelser 2) Mer utrustning för barn och ungdomar att låna för att testa 3) Bli bättre på att rekrytera flera ledare 4) Fortsätta att stötta/utbilda våra ledare - Skapa vi-känsla i klubben för att alla ska må bra, känna sig sedda, trivas i klubben. - Satsa på ledare, utbilda, behålla o rekrytera.

2 - Behålla de ungdomar vi har. Vi är en liten förening där våra barn/ungdomar är viktigast. Vi är några föräldrar som är ledare och har därmed kanske inte den kompetens som vi skulle behöva för att göra vår verksamhet ännu bättre. I vår ungdomsverksamhet rekryterar vi brett, oavsett bakgrund och ålder. Vi är duktiga på att rekrytera yngre barn/ungdomar. Vi behöver bli bättre på att följa upp den individuella utvecklingen och anpassa träningarna till barnens olika nivåer så att de får ut det mesta möjliga av träningarna och även ge utmanande träningar till äldre ungdomar. Vi behöver också arbeta vidare med den mentala träningen. På ledarsidan behöver vi göra en tydligare plan för att rekrytera och vidareutbilda nya och gamla ledare. Alla var eniga om att verksamheten styrs av rutiner och standardtävlingsprogram. Vi har en Verksamhetside som nu är inne på 5.e och sista året. Däremot har verksamheten inte styrts av idén och visionen utan det har gått på i gamla vanliga spår. Resultatet har däremot blivit klubben har fått stora kommande årsgrupper i åldern 7-12år. Vi är eniga om att det kommer av att det kommer av olika faktorer. 1) Flera rutinerade föräldrar har nu barn i åldrarna 7-12år som nu är ledare. 2) Nya familjer har kommit till efter skolaktiviteter och bekantskap. 3) Vi har haft OL aktiviteter riktade till föräldrar som gjort att flera provat på och har då stannat kvar inom idrotten. 4) Vi har delat upp träningar i nivå grupper för att klara ökande deltagare. Vi inser att vi behöver arbeta med klubbens utvecklingsplan. Ledarresurser är den viktigaste frågan för att få verksamheten att fungera. Klubbstugan ligger utanför samhället och utgör ingen centralsamlingspunkt men har då närheten till skogen. Klubben har flera bra kartor men behovet av uppdateringar är stort. Klubben har länge litat på professionell uppdatering av kartor men det blir för dyrt för klubben i längden. Klubben har en resursbrist i kartritningskunskap för uppdateringar. Samhället ligger utanför storstadsregionerna där invandrartätheten är låg. Det är sälla som någon med invandrarbakgrund provar på eller deltar på OL-aktiviteter. Dock finns ingen segregering eller utanförskap utan alla är välkomna till klubbens aktiviteter. Ungdomar Vi ser stor svårighet att rekrytera i den åldern. I denna ålder är fokus på behålla aktiviteter, Ungdomar 21-25, Klubben har nästan inga i den åldern. De som finns studerar på annan ort men deltar på de stora kavlarna som klubben försöker att ordna tävlingsresor till. Rekrytering kommer att ske för åldrarna i förskoleåldern men även detta år framför allt mot vuxna. Då vi på långsikt måste få in mer familjer och ledare till klubben. Vi är en liten förening där vi har en ganska bra koll på vad som händer men det saknas en del nedskrivna dokument. Det finns ingen nedtecknad aktuell plan för oförutsedda händelser. Alla medlemmar är värdefulla och det finns en bra gemenskap över åldersgränserna där alla är välkomna oavsett kön, förmåga och ambitionsnivå. Antalet aktiva ungdomar och juniorer är få och det är få ledare som ska kunna finnas till för många olika åldrar och nivåer vilket gör att det är sårbart. Det finns stora behov av rekrytering, både av ungdomar och ledare där det även finns ett utbildningsbehov för att öka kompetensen för att möta upp behov från en "spretig" grupp unga. Föreningen fokuserar på ungdomsverksamhet på både bredd och topp. Alla ska få vara med och ingen ska vara utanför. Diskussioner och utvecklingsmöten har klubben nyligen arbetat sig igenom. Summering av dem och denna kartläggning är: Vi har en fantastisk barn-och ungdomsverksamhet upp till ca år, därefter är det svårare att behålla aktiva och även att organisera verksamheten så att ALLA känner att den är riktad till just dem. God ledarkompetens finns men kanske inte alltid på rätt plats. Juniortiden är kritisk och olika "kritiska faser" i livet för de unga aktiva påverkar dem mycket.

3 Uppfattningen i föreningen kring tjejer- och killars lika villkor för deltagande är nog inte alla överens om, vi ser dock på föreningen som mer herrinriktad än daminriktad och att unga aktiva tjejer som inte har så höga ambitioner med sitt idrottande kan känna sig ensamma och det vore bra att rikta lite mer av verksamheten till att möta dem där de befinner sig. Ex. kan teknikträningar behöva anpassas mer efter orienteringsteknisk nivå än efter ålder och erbjuda mer inlärning även upp i junior och ung seniorålder. Fler killar är "drivna" och vill något med idrottandet. Bra om vi kan ge dem god kompetens kring hur de kan optimera sitt idrottande och hjälpa dem undvika skador m.m. Påbörjat arbete med mentala aspekter. Vi vill jobba mer aktivt för att få med breddaktiva i och att stimulera dem, samtidigt som vi stimulerar de som vill satsa lite mer på idrotten. Idag finns tyvärr tendenser att det är svårt att som junior eller ung senior och inte av "elitkaliber" komma in i övrig seniorverksamhet och känna att du hör hemma där. Projekt "medlemsvård" och att ta hand om ideella ledare ligger i årets planering. Krisplaner kan bli bättre, de finns någorlunda teoretiskt men mer efter sunt förnuft än nedtecknat och tillgängligt för alla. Ju äldre individen blir desto mer hamnar på egenansvar. Det har vi inte tänkt på så konkret innan detta. Vi har ett bra samarbete med 6 grannklubbar inom "Projektet" vilket utgör en förutsättning för att vi i den lilla klubben skall kunna erbjuda våra ungdomar kvalificerad teknikträning, läger, mental träning, bra kartor och jämnåriga träningskamrater. Detta är mycket viktigt ur social synpunkt och för att vi skall kunna behålla alla ungdomar i verksamheten. Föreningen har en bra anläggning, ett starkt engagemang bland medlemmarna och duktiga ledare. Antalet ledare är avgörande för en fungerande verksamhet och en utmaning. Styrelsen behöver gå SISU:s utbildning "Träningsläger" och påbörja ett arbete kring värdegrund, visioner och handlingsplaner. Äldre ungdomar har begränsat antal kartor att träna på så det finns behov av att de ges möjligheter till nya kartor och terränger för sin utveckling. Mental träning behöver också finnas med som en del av träningen. Bra frågor som skapar diskussion, ett bra stöd i fortsatt arbete. Om Föreningen är bra på att erbjuda träningsutrustning träningsanläggningar/möjligheter åt individer mellan 7-25 år. Svaghet: Rekrytera/behålla ledare samt ungdomar som ej är prestationsinriktade. Vi kan ej erbjuda mentalträning åt ungdomar som är prestationsinriktade. För oss är mental träning en viktig faktor till individernas prestation. Föreningen vill även skapa/förbättra samarbeten med andra klubbar i distriktet. Vi ska arbeta med att bli "Utmärkt förening i kommunen" och tror att många av frågorna kommer att behandlas under det arbetet. Vissa frågor är lätta att svara på andra tog lite längre tid. Vi har många barn och ungdomar i de lägre åldrarna men tyvärr så tappar vi några när de blir tonåringar. Vi upplever också att vi är för få ungdomsledare, tiden räcker inte till, vi vill så mycket. Vi gläds åt att vi har sammanhållning och roligt tillsammans. Föreningen har visioner för verksamheten men har de inte nedskrivna. Detta är något att ta tag i i framtiden. Vi är en liten klubb i en liten ort och har få i klubben som är lämpliga och villiga att bli ledare. Vi saknar klubbstuga med omklädnings- och duschmöjligheter. Vi kommer snart att göra en större kartläggning av föreningen med många medlemmar inblandade. Föreningen är och har länge varit en elitklubb med majoritet herrverksamhet. Senaste tiden har diskussioner börjat föras kring hur man skall säkra klubbens efterlevnad och framförallt hur det skall gå att få fler ur ungdomskullen att fortsätta.

4 Även att motionärer och äldre skall känna större tillhörighet till klubben och att det inte bara är elitverksamhet som bedrivs är viktigt att skapa starkare signaler kring. Klubben ÄR mer än elitverksamhet! Gruppen 7-12 finns det verksamhet i och klubben vill prioritera dessa, bland annat genom att starta upp ökat arbete i ungdomskommittén. Kanske även ledarutbildningar och inspiration från andra klubbar, genom att samverka och träffa andra mer. Finns viss samverkan i kretsen. Skolsamverkan är fungerande men själva rekryteringen kan vi jobba mer aktivt med, kanske även bearbeta och intressera föräldrar för att behålla fler av de som testar orienteringen finns det knappt någon, då klubben tyvärr tappar via klubbyten därifrån i årsskiftet. (därav svårt att svara på frågor mer än att OM det skulle finnas aktiva här hade de från klubben haft goda förutsättningar för att bedriva verksamheten kring dem) ingår till viss del i elitverksamheten men ambitionerna är att öka stimulansen för dessa unga aktiva och även få fler i denna kategori att känna sig välkomna till klubben. Bland annat kommer en duktig tidigare juniortjej tillbaka och det blir viktigt att ta hand om henne och stötta intresset och utvecklingen. Mentalt stöd är en faktor som flera unga seniorer efterfrågar och vill ha mer av. Klubben arbetar med flera arrangemang som vänder sig till unga aktiva samt unga ledare och här kan klubben också ta större ansvar genom att utbilda och stötta dessa kategorier, och samtidigt blir det ett sätt att arbeta mer aktivt med mental träning, helhetsperspektiv och breddverksamhet för hela klubben. Intressant att se hur olika vi svarar och bedömer frågorna. Ändå går det att komma fram till ett värde som kan vara ganska representativt för föreningen. Föreningen håller just nu på med att skriva om föreningens stadgar efter Riksidrottsförbundets nya stadgemall som kom i oktober 2013 och denna kartläggning visar på att vi måste skriva ner och jobba fram en bra verksamhetsidé, vision och värdegrund samtidigt. Föreningen har ett extra årsmöte i mars som blir ett bra tillfälle att fastställa dessa. Kartläggningen visar också på att föreningen inte har en plan för hur vi hanterar oförutsedda händelser. Föreningen har drabbats av en oförutsedd händelse för några år sedan och vi är mycket tacksamma att vi lyckades hantera detta ganska bra ändå. Detta är en punkt som styrelsen tar med och tänker till om under våren. Kartläggningen visar att föreningen behöver jobba fram en plan för att rekrytera och framförallt behålla barn, ungdomar, vuxna och ledare. Föreningen behöver bli bättre på att samarbeta inom klubben mellan skidungdomar, orienterare och löpare, samverka mer med träningar och inte köra för mycket parallellt. Föreningen behöver bli bättre på att jobba med utvecklingstrappan och med att ha olika ledare som tar vid på olika steg på trappan. Föreningen behöver bli bättre på att utbilda nya vuxna och äldre ungdomar i OL-teknik och banläggning så att fler vågar följa med sina barn på en OL-bana eller börja lägga OL-banor. Föreningen har alla yttre förutsättningar men behöver bli bättre på att försöka behålla kvar barn och ungdomar när de blir äldre. Kartläggningen var en bra tankeväckare. Inga planer nedskrivna, men det finns tankar. Inga långsiktiga vision/mål Arrangera medlemsmöten och ökad delaktighet för att diskutera detta vidare. Det finns otroligt mycket att göra! Det är bara att ta tag i det som vi pratar om och få ner det på papper och verkligen följa upp så att våra mål och visioner verkligen nås. Vi är beredda att göra något för att behålla de yngre som kommer upp. Under tiden som vi bygger detta är det bra att samverka med Just Jag. Skapa juniorkommitté? Strukturera plan för hur vi lyfter verksamheten för åldersgruppen

5 Föreningen bedriver orienterings och skidträning för alla åldrar. Projektet ger möjlighet till ett rikare utbud av aktiviteter. Det gemensamma upplägget av Projektet stämmer väl överens med den analys vi gjort av vår förenings verksamhet. Vi har ett bra samarbete med 6 grannklubbar inom "Projektet" vilket utgör en förutsättning för att vi i den lilla klubben ska kunna erbjuda våra ungdomar kvalificerad teknikträning, läger, mental träning, bra kartor och jämnåriga träningskamrater. Detta är mycket viktigt ur social synpunkt och en förutsättning för att vi ska kunna behålla ungdomar i verksamheten. Vi har ett bra samarbete med 6 andra klubbar inom "Projektet", vilket är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra ungdomar kvalificerad teknikträning, läger, mental träning och jämnåriga träningskompisar. Detta är mycket viktigt ur social aspekt, för att vi ska kunna behålla all ungdomar i verksamheten. Verksamhetsidé, vision och värdegrund finns men kan förmedlas ut i föreningen på ett bättre sätt. Framförallt är det styrelsen som känner till dem. Ungdomsgrupperna är stora men anläggningen kunde vara bättre utformad för spontanlek. Det har framkommit att det kan vara aktuellt att i unga åldrar arbeta mer mentalt, då balans mellan självkänsla och prestationsångest ibland kan rubbas tidigt (mer bland skidåkarna). Just helhetsperspektiv och att må bra såväl inom som utanför idrotten är något vi vill lyfta för alla från 12 år till ledargrupper. Tyvärr har vi inte riktigt hela åldersspannen som vi svarar på frågor för och därmed blir det lite missvisande, speciellt i 13-20, där det inte finns någon just nu. Däremot har vi juniorer som behöver stimuleras och utmanas med fler teknikövningar utanför klubbstugans närområde och med mer utbyte med andra i samma ålder. Det är bra att kunna sporras och få erfarenhetsutbyte med våra äldre elitverksamma seniorer, men vi behöver jobba mer med att möta dem på deras nivå också. På ledarsidan kan vi starta upp mer ledarutbildningar och försöka få med föräldrar även om de inte är inbitna orienterare. Även jobba vidare med kompetens att bemöta juniorer och unga seniorer. Vi har genom samarbetet i "Projektet" kommit framåt när det gäller förutsättningarna för kvalificerad teknikträning, mental träning, jämnåriga träningskamrater etc. för våra unga medlemmar. Trots att vi är en relativt stor klubb gör samarbetet med de andra klubbarna att vi ur social synpunkt har större möjlighet att behålla dessa ungdomar och unga vuxna i verksamheten. Vi känner att vi behöver jobba mer med att rekrytera, behålla och utbilda ledare. Föreningen har bra idéer men har få nedskrivna planer för sina idéer, som rekrytera och behålla barn, ungdomar och ledare eller utbildning/fortbildning av ledare. Vi är för få ledare för gruppen 13år och uppåt men vi hanterar det med att ta in extra ledare då och då. Ungdomsledarna har tagit fram en policy för hur vår ungdomsverksamhet ska vara, hur vi gör vid resor, vem som får köra bil/minibuss, en plan för om något händer när vi är iväg. Vi arbetar med RF:s policys, tar någon vid olika möten. Vi går igenom idrotten vill, men vi har ingen tydlig plan. Vi är duktiga på barnverksamhet, ganska bra på bredd 13år och uppåt, men har ingen tydlig plan för de som vill satsa - även om det börjar växa fram de senaste åren - bl.a. genom samverkan med andra orienteringsföreningar på ön och försök till samarbete med fastlandsföreningar. Vi har genomfört SISU skattning av föreningen och även haft en planeringsdag, där vi kommit fram till att vi behöver bli bättre på att behålla de barn och ungdomar vi rekryterar. För att detta ska bli möjligt behöver vi integrera dem mer i arbetet, träningarna och även tävlingsplaneringen. Dessutom behöver vi rekrytera fler ledare inom olika svårighetsgrader för att kunna ge ett mer riktat stöd vid varje träning. Vi behöver se över rutiner och ha en handlingsplan om en krissituation skulle uppstå eller en olycka skulle ske inom vår ordinarie verksamhet. Vi har bra kontroll på våra policys och våra mål. Vi har en bra verksamhet når det gäller vår kärnverksamhet. Vi har en bra rekrytering. Vi jobbar på att sätta rutiner för att behålla och utveckla ungdomar.

6 Vi ser att vi behöver öka insatserna för att utbilda och utveckla ledare i föreningen. Utan ledare kommer vi inte att kunna beskriva verksamhet över tid. Idag är vi ytterst beroende av vissa ledares ideella insatser. Vi behöver även öka insatserna för att behålla barn längre i verksamheten. Vi tappar alltför många av de som vi tar in nybörjarkurserna. Detta vill vi göra en särskild satsning på, som vi bland annat kommer värdera med utfall i LOK stöd och utbildningsaktiviteter. Vi behöver även utveckla modeller för att stimulera och behålla ledare över tid i verksamheten. Klubben har 2013 startat ett projekt kallat Satsning I detta läggs fokus på värdegrundsfrågor, ledarutveckling, verksamheter för nybörjare och icke erfarna orienterare, klubbens varumärke och sponsorarbete samt att utveckla nya arrangemang. Av vår kartläggning av klubben framgår också att våra förbättringsområden också ligger inom dessa områden. Vår verksamhet för ungdomar i åldrarna år är i många avseenden mycket bra men då denna grupp är i ständig förändring så behövs verksamheten både förbättras och utvecklas. Vårt idrottslyftsstödda projekt för ungdomar år (Tjejmentor och förebild) har varit mycket viktig för våra ungdomar men behöver fortsätta dels för att behålla och utveckla ungdomarna i deras orienteringssatsning men även för att ta hand om de nya ungdomar som kommer upp i de berörda åldrarna. Under 2013 startades också ett arbete med att utveckla vår verksamhet för juniorer och unga seniorer för att dels stötta de som vill göra en elitsatsning men också för att skapa mer verksamheter för dem som inte har dessa höga ambitioner att fortsätta känna sig delaktiga i klubbens verksamhet, bland annat som ledare. Vårt arbete med ledarutveckling behöver förbättras. Projektet Alla är vi ledare för ungdomarna år varit en viktig start på detta arbete men vi behöver bredda arbetet så att även våra juniorer och yngre seniorer ingår i denna verksamhet. Många i våra kommittéer har en bra utbildning men en mer långsiktig vidarutbildningsplan behöver tas fram. Ett exempel på detta är bla vår beredskap att hantera oförutsedda händelser där händelsen nyligen när några av våra ungdomar under träning fann en död man i skogen påminner oss om att vi kan bli bättre även om ledarna klarade händelsen på ett bra sätt startade vi vuxenutbildningskurser som blivit väldigt efterfrågade. Nu planerar vi att också utveckla orienteringsverksamheter som är anpassade för dessa nya medlemmar. Bra med denna kartläggning. Vi skall göra upp en plan för att förbättra våra rutiner. När det gäller ledarbiten, och hur vi hanterar oförutsedda händelser. Enkäten har gett oss en bra bild på vilka sidor vi måste bli bättre på och utveckla. Vi har dock börjat jobba mer aktivt med dessa frågor de senaste 3 åren. Vi har insett att vi måste bli bättre på att rekrytera och behålla ungdomar i åldern år. Våra idrottslyftsansökningar för 2014 är en viktig del i detta. Vi saknar nästan helt aktiva i åldern år. Vi vill försöka rekrytera fler utifrån trender med motion och friskvård samtidigt som de barn och ungdomar vi har kan fortsätta trivas och delta i klubbens aktiviteter. Vi har förhållandevis godtagbar verksamhet till de resurser som finns. Att behålla när det kommer till tävlingsverksamhet är svårt. Givetvis behövs ännu fler ledare. Vi är en tävlingsförening där verksamheten huvudsakligen skall bedrivas i moderklubbarna. Vi är bra på att ha verksamhet men sämre på att hitta nya deltagare och vi har inte kommit så långt med att hitta andra grupper än våra normala grupper. Vi är dåliga på att engagera invandrare till exempel. - Det sker ingen aktiv rekrytering av barn med utländsk bakgrund, men det innebär inte på något sätt att vi inte rekryterar barn med utländsk bakgrund om så är möjlig. - Det sker ingen aktiv mental träning utan den ingår som en naturlig del i övriga träningsmoment.

7 - En plan för oförutsedda händelser borde tas fram. - Utrustning för utlåning är ambivalent fråga eftersom det kan få motsatt effekt. Den generella erfarenheten hos oss är att utlåning av materiel resulterar i att ungdomarna inte satsar på idrotten utan snabbt hoppar av och går vidare till andra aktiviteter. - Ungdomar är lika välkomna till klubbens verksamhet oavsett om de vill breddträna eller elitsatsa. Föreningen är i ett uppbyggnadsskede av ungdomar. Klubben har fått ca: 200 nya medlemmar de senast 3 åren. Ledare tas från nya föräldrar till barnen och en del har tidigare erfarenhet från orientering. Vi har också medlemmar med god OLkunskap. Ungdomar i ålder 5-12 år är just nu ca 120 aktiva. Vi har också några ungdomar (3)som är bland de främsta i distriktet. Vi är också en klubb med mycket få deltagare i seniorålder. 1. Ledarutveckling 2. Fånga föräldrar in i verksamhet & engagera på tävling. träning m.m. 3. Tydlighet i vad som förväntas och hur orientering går till för föräldrar & anhöriga Föreningen har - god tillgång på kartor men ständiga revideringar är nödvändiga för att hålla kartorna aktuella. Några skolor saknar en karta i närområdet. - nybörjarkurser och fortsättningskurser varje år. Vi upplever nu en svacka där vi har svårt att rekrytera och behålla ungdomar. - beslutat genomföra ett ungdomsläger i juni där ungdomar från hela Distriktet bjuds in. - en väl fungerande motionsaktivitet med träningsorienteringar för ungdom och vuxna varje vecka under sommarsäsongen. Naturpass finns på tre områden i kommunen och dessutom ordnas ett "cykelpass" på kommunens cykelkarta. - Vi behöver rekrytera och utbilda fler ledare. Vi är en utpräglad barn, ungdoms och familjeklubb. Stöttar de ungdomar som vill satsa upp till senioråldern, men har ingen elitsatsning. För få ledare och gamla kartor Vi fortsätter att jobba med rekrytering i skolan genom olika aktiviteter i mellanstadiet. Vi flyttar lite fokus på våra ungdomsträningar från vit till gul/orange nivå. (Vi har många som nu hamnar i den gruppen) Äldre ungdomar jobbar vi inte aktivt för att rekrytera, däremot försöker vi ge dem förutsättningar att utvecklas och framförallt gemenskap och trivsel så de stannar kvar. Ledare är svårt att få nya att vilja gå utbildning även om SISU erbjuder olika former. Däremot finns intresse för mer OL-specifik utbildning typ banläggning och användande av OCAD. Vi har bra kartor och anläggning för orienteringsteknisk träning i olika åldrar. Vi har idag en bra ungdomsverksamhet med många engagerade barn och ungdomar. Men vi måste hela tiden fokusera på att rekrytera nya och ha en plan för att ta hand om nya i åldern Vi måste även komma ihåg att det hela tiden är ett jobb med att rekrytera, introducera, utbilda och behålla ledare. Det behövs nya ledare varje år. Vi måste även jobba med att kunna erbjuda stöttning i form av ledare och behålla ungdomarna även under junior- och tidig seniorålder. Områden att utveckla är planering för ledarrekrytering samt rekrytering och av barn ungdomar.

8 Förening har god rekrytering och behållning för barn 7-12 år. Vi vill satsa mer på att behålla de barn vi har och på så sätt få ungdomar att fortsätta vara aktiva i klubben. Sammanfattningsvis konstaterar vi att vi önskar fler ledare till ungdomar och att vi då skulle önska att vi kunde satsa mer på rekrytering. Våra styrkor ligger i att behålla ungdomar och att vi kan erbjuda bra verksamhet för alla. Det står i vår värdegrund att vi skall "skapa förutsättningar för att utöva orientering på alla nivåer och för alla kategorier. Grunden för verksamheten skall vara att förena tävling och träning med trivsel och samvaro." Vi jobbar medvetet efter att efterleva detta i föreningen. Eftersom alla, utom vår projektanställde tränare, verkar med ideellt i föreningen kanske vi inte alltid orkar ända fram i våra föresatser. Vi satsar på breddorientering som vi har gemensamt med de andra klubbarna i Kretsen, samt Hitta orientering i Kretsen projektet + en storsatsning på klubben (Föreningen) inför O-ringen nästa år då en etapp går i vår hemmaskog. Orienteringsverksamheten är en av flera sektioner i Föreningen. Ledarbrist och relativt få medlemmar har hållit nere det organiserade utvecklingsarbetet. En positiv attityd och framåtanda i hela föreningen har resulterat i ett projekt OL driver i samarbete med SISU med målet att nedteckna OL-sektionens värdegrund, mål och verksamhetsidé. Skall vara färdigt andra halvåret 2014 och på sikt leda till en starkare OL-sektion med fler medlemmar, fler ledare och en strukturerad verksamhet som regelbundet utvärderas och förändras efter behov. Alla barn och ungdomar är välkomna. Satsar på bredd, inte elit. Är bra på att rekrytera barn 7-13 år men sämre på år. Finns bra möjligheter att ta hand om och vidareutveckla barn och ungdom för de mellan år också. Ledarna vidareutvecklar sig varje år med kurser mm. Vi behöver dokumentera bättre vad vi gör och hur vi gör det. Vi vill att så många som möjligt ska ha bra förutsättningar till att få vara med på all verksamhet i klubben. Det svåra är att komma ut med rätt information om vår verksamhet inom orientering. Ledare är ju alltid en brist. Vi vill satsa mer på bredd och detta gäller även ledare Översyn av verksamhetsidé och vision bör ske. Värdegrundsfrågor bör diskuteras och tas fram. I vår förening rullar det mesta bara på som det alltid gjort. Vi är för få ledare för att aktivt rekrytera barn och ungdomar därför satsar vi på breddorientering vilket ger oss både nya vuxna och barn/ungdomar. Vår förhoppning är att några av de nya vuxna kan hjälpa till med ledarskap bland barn och ungdomar. Vi är medvetna om att värdegrund, verksamhetside och vision saknas och har så smått påbörjat det arbetet. Vi känner dock att breddprojektet är viktigast i nuläget för att öka antalet aktiva, både vuxna och barn/ungdomar i föreningen. Vi är dåliga på att jobba med rekrytering av äldre ungdomar. Ganska många slutar i åldern år. Här behöver behållarverksamheten förbättras.

9 Finns en bra grund i förening men många delar om mål och arbetssätt behöver struktureras och förtydligas mer. Samt hela tiden arbeta med att förankra detta hos medlemmarna. Skriftlig värdegrund - alla är välkomna enligt stadgarna som byggs på RF:s generella stadgar. Det är inget krav, men en stark karaktär inom föreningen och idrotten orientering är ett starkt föräldrarengagemang. Positivt med detta är man är deltagande istället för "skjutsande". En svaghet är att det är lätt att ta föräldrarengagemang för givet och missa ungdomar som ej har deltagande föräldrar. Viktigt att planlägga samåkningar till träningar och tävlingar. Mer fokus på att lära ungdomar utan familjebakgrund inom orientering att lära sig orientering inte bara springa banor. Satsa på att behålla våra juniorer både som ledare och livsstilsorienterare. Bli en naturlig förening för individer med friluftsinriktat idrottsintresse. Välja orientering i föreningsform istället för att springa trail utan föreningstillhörighet. Våra slutsatser är att vi bör diskutera dessa frågor med jämna mellanrum på styrelsemöten. Vi är på gång att utveckla vår verksamhet. Vi satsar på breddidrott för barn och ungdomar. Vi har också möjlighet och uppmuntrar de ungdomar som vill prioritera prestationen. Vi tycker också det är viktigt att alla ska känna sig välkomna. Rekryterar egentligen inte aktivt, nya ungdomar 7-10 år kommer med kompisar (mun till mun-metoden). Satsar mer aktivt på att behålla ungdomarna när de blir äldre, men det är svårt. Behandlar alla ungdomar lika. Upplever att det är svårt att rekrytera ungdomar med utländsk bakgrund, de har ingen tradition att vara i skogen. Kommentar: Många frågor var egentligen raka ja och nej och känns därför onödigt med 10 steg. Det var därför i många fall svårt att relatera till en skala. Sammanfattningsvis: Det finns ett otroligt engagemang inom klubben hos ett stort antal medlemmar inom olika områden. Klubben drivs framåt men har ändå en del saker att jobba på till exempel att gemenskapen bör stärkas mellan de yngre och äldre aktiva, fler ledare och funktionärer bör utbildas för att på sikt kunna vara backup för de som idag jobbar på viktiga poster. Vår verksamhetsidé, vision och värdgrund bör genomgås och eventuellt justeras något och därtill profileras mer inom klubben och på hemsida mm Fortsätta arbetet med Veckans bana (Breddsatsning) för att få fler att prova orientering som utmaning, komma i form eller helt enkelt bara för att få en naturupplevelse med förhoppning att de också vill bli en del av Föreningen. Vi känner att vi är på rätt väg. Vårt arbete med Föreningen 2.0 som startades 2011 börjar ge frukt och vi har en bättre verksamhet nu än på många år. Det vi fortsatt behöver jobba på är att stärka det interna engagemanget i verksamheten så att vi blir fler som bidrar i verksamheten. Växa som förening! Vi bedriver en ganska omfattande träningsverksamhet för olika åldergrupper. Vi har inte nedtecknade planer, mål och visioner.

10 Måste regelbundet diskutera våra visioner och mål, hur vi säkrar ledare och hur vi "breddar" oss. Allt får inte vila på ett fåtal personer. Föreningen måste satsa på utbildning av de ledare och funktionärer som finns i klubben. Rekrytering av barn och ungdomar samt utbildning av ungdomsledare kommer att ha högsta prioritet det kommande året. Vi har idag en bra rekrytering av yngre barn men kan bli bättre på att rekrytera 12+ där vi har luckor att fylla. Verksamheten är i grunden bra för ungdomar i alla åldrar. Ytterligare satsning på roliga och utvecklande aktiviteter samt rekrytering av ledare. Satsningen på motionsorientering har varit lyckad då det både innebär gemensam träning över ålders-/gruppgränser och underlättar mycket för ungdomsledarna som kan fokusera helt på att ta hand om barnen. Att det är en ypperlig inkörsport för nya är bonus. Fortsatt utbildning av ledare ska prioriteras. Vi har en väl fungerande verksamhet som vi hela tiden försöker utveckla. Föreningen har sedan många år en nedtecknad målsättning som uppdateras emellanåt. Den väldigt positiva utveckling vi sett i föreningen under senare år beror inte så mycket på målsättningen utan en väl fungerande styrelse och engagerade kommittéer. Vi har ganska många ungdomar men har inte så många ledare, vi bedriver en träning på bredden mest för ungdomar i åldern 5-18 år. Just nu gör vi inga rekryteringar. Alla får vara med, känna delaktighet, känna sig trygga och utvecklas utifrån sina förutsättningar och sin nivå. Glädje, gemenskap och värdegrund genomsyrar vår verksamhet. Vi arbetar för ett ökat engagemang bland våra klubbmedlemmar, såväl nya som gamla, i syfte att utveckla klubben. Kortfattat kan diskussionen sammanfattas med att vi behöver tydliggöra verksamhetens grunder, arbeta med kompetensutveckling av ledare, ha bättre planer för rekrytering, ha beredskap för oförutsedda händelser, samt öka delaktigheten hos barn, ungdomar och föräldrar. Många andra idéer diskuterades också under kartläggningen. Att föreningen ligger helt rätt i sin verksamhetsidé. Vi måste ytterligare stärka oss i övergångsåldern mellan barn och vuxna. Skapa en större integration mellan barn och vuxna i olika aktiviteter Eftersom vi jobbar en hel del över klubbgränserna så blir mycket av träningen ihop med andra klubbar och på så vis prioriterar vi de tillfällena som vi kör vid vår klubbstuga för att få gemenskap i klubbnivå. 1) Värdegrund Vi har ingen nedtecknad värdegrund detta bör göras tills vi ska uppdatera vår ungdomsplan hösten ) Samarbete Idag har vi ett bra samarbete med andra orienteringsklubbar, kan vi utveckla det med till exempel andra idrotter också? 3) Oförutsedda händelser

11 Vi har ingen nedtecknad plan för oförutsedda händelser inom ungdomskommittén, det bör ses över. Vi har ledare som har koll på hur vi organiserar en skallgång mm men ingen plan. Detta bör göras till höstens plan. 4) Ledare Genom att arrangera nybörjarkurser för barn årligen så rekryteras också mycket ledare. Vi har också arrangerat egna kurser årligen för dessa ledare eller skickat dem på förbundets kurser. Vi har dock inte dokumenterat hur vi tänker även om vi tänker. Vi bör göra en plan för hur vi rekryterar ledare och kanske bli bättre på hur vi vidareutbildar ledarna. 5) Barnens delaktighet Vi har inte systematiskt jobbat med att barnen får utvärdera verksamheten förutom att ledarna träffar barnen på träningar och tävlingar och får direkt feedback. Förra året provade vi med en enkät för att få barnens syn på verksamheten och det tror vi att vi kan bli bättre på. Försök att genomföra utvärdering efter 2014 års säsong. 6) Barn med utländsk bakgrund I dagsläget så har vi ingen särskild rekrytering av barn med utländsk bakgrund. Vi har en viss andel barn med utländsk bakgrund, den är dock lägre än deras andel i samhället. Detta bör vi tänka igenom, vad krävs för att fler barn med utländsk bakgrund ska söka sig till sporten. 7) Träning Vi är en förening med ganska lågintensiv träning (1-2 ggr per vecka) vilket innebär att ungdomar upp till 16 så är det mest orienteringsteknik och i viss mån konditionsträning. Vi ser gärna att ungdomarna också håller på med någon annan idrott och på så vis också tränar andra moment och rörelser. Vi bör tänka igenom hur vi kan få med mer mental träning som är viktigt i orientering och även annan alternativ träning. Detta görs mer för de äldre år då man tränar betydligt fler tillfällen per vecka. 8) Prestationsinriktad träning Idag har vi ingen speciell träning för de som vill satsa mer. I klubben finns dock mycket aktiviteter (elitaktiviteter) som dessa ungdomar kan delta i. Om de gör det kräver idag att föräldrarna ställer upp. Om detta kan organiseras på något sätt för att ge fler möjligheten bör diskuteras. 9) Behålla ungdomar Viktig fråga som vi fokuserat på genom att försöka skapa en stor grupp löpare år. Vi bör jobba mer med denna fråga och få ungdomarna mer delaktiga i hur vi bör utveckla verksamheten. Kanske vi ska göra en gemensam träningshelg där de utvärderar året. Vi bör även tänka vidare hur vi får med åldrarna år i detta för de som inte är elit. VIKTIGT!! Vi är en relativt ung förening som fokuserar på flera konditionsidrotter varav orientering är den största för barn och ungdomar. Vi har haft en mycket positiv utveckling och har efter tre år ca 250 medlemmar i alla åldrar. Vi bör ta in mer mental träning och försöka skaffa oss en fast anläggning som samlingspunkt. Även en ytterligare satsning på att behålla våra äldre ungdomar kommer att krävas. Föreningen är just nu koncentrerad på ungdom 5-16 år. Föreningen har under en längre tid ej bedrivet ungdomsverksamhet varför en hel generation (17-30 år) är starkt begränsad. Osäker på om denna kartläggning har sänts tidigare Vi lägger våra krafter på att genomföra en träningsorientering per vecka för samtliga nivåer och åldrar från maj till september. Vi försöker också ha en nybörjarkurs årligen. I övrigt går kraften åt till att se till att vi har kartor som fungerar. Vi känner att vi inte orkat satsa på rekrytering i den mån vi egentligen skulle vilja. Vi är en liten förening med en liten verksamhet, men vi försöker att hålla en god nivå på det vi gör. Tack vare deltagandet i Projektet skapas känslan av att vi är en stor förening med ett brett och varierat utbud. Det underlättar för rekrytering och

12 att behålla aktiva och ledare. Vår förening har högt till tak och alla accepteras utifrån den individ de är. Styrelsen jobbar medvetet med ett jämställt och rent idrottande på alla nivåer. Vi satsar på bredden och tror då att det skapar några mer högpresterande, som kan bli förebilder för nya medlemmar. Vårt primära fokus ligger i rekrytering och att behålla ungdomar, så att de fortsätter utöva orientering efter deras förmåga och intresse. Alla ska få delta och vi försöker få barn att delta även om deras föräldrar inte kan vara med. Vi har kommit fram till att vi vill ha nedskrivna mål med vår verksamhet, samt en nedskriven vision. Det ska vi jobba med! Vi kände också att vissa frågor i enkäten var lite irrelevanta för oss, t.ex. barn 7-12 år, eftersom vi som studentförening har en väldigt snäv målgrupp. Det förklarar en del av våra svar. Inom föreningen har vi några grundidéer: - Alla ungdomar ska få möjlighet att utvecklas inom orientering till den nivå de själva vill - Föreningens demokrati drivs genom att styrelsen är öppen för alla intresserade inom föreningen. - Ingen ide är för liten att testas - så länge någon tar på sig ansvaret att driva och genomföra den. - Vi strävar efter att ordna ekonomiska intäkter genom idrottsarrangemang i stället för att sälja prylar. -Nya idéer premieras, helst från klubbens nyare medlemmar Arbetet med kartläggningen gav oss en god bild över vad som fungerar bra men också vilka utmaningar som finns i föreningen. Vi kan utifrån materialet planera och prioritera inför framtiden. Föreningens verksamhet saknar idag ungdomar i det högre åldersspannet (21-25år) men vi har en mycket stor grupp ungdomar som nu är på väg in i gruppen år och vi behöver därför hjälp att administrera detta stora steg. Frågeställningarna gav oss tillfälle att diskutera vårt förhållningssätt och hur vi skall kunna behålla våra ungdomar från tonårsåldern och framåt. Vi kommer utifrån detta arbete att utforma våra mål och vår strategi för ungdomsverksamheten och konkretisera dessa i mätbara mål. Vidare ser vi det som mycket viktigt att engagera ledare och säkerställa att dessa (vi) har den utbildning som verksamheten kräver och ungdomarna förväntar sig. Vårt mål är att etablera en tillhandahålla en kvalitativ ungdomsverksamhet inom samtliga åldersgrupper inom ett 5-års perspektiv. Föreningen har en bred och bra barn och ungdomsverksamhet. Steget från 7-12 till är ofta stort både tekniskt och fysiskt. Där kan vi förbättra oss. 1) Öka focus på nybörjarrekrytering. 2) En tydlig plan behövs för att få nybörjarna att fortsätta. 3) Samarbete med skolan är viktig för att väcka intresse. 4) Projektet och samverkan med övriga klubbar är viktig för äldre ungdomar. Klubben satsar mycket på barn och ungdom och att göra orienteringen tillgänglig för alla. Det ska inte sitta i ekonomi, kön, ålder, kultur, hur duktig man är... - den som vill orientera ska få möjligheten till det ingen nekas att vara med. Klubben har fortfarande bitar som vi kan bli bättre på. Utvecklingsarbetet fortgår. VI har en liten förening - en del av en större lokal förening. I området bor mycket blygsamt med invandrare, och med enstaka medlemmar i de olika åldersgrupperna är många frågor inte relevanta. VI arbetar intensivt tillsammans med okringliggande OL-klubbar och i regionen via Projektet, där svaren blir annorlunda om detta projekt ingår Våra erfarenheter av diskussionerna som vi som deltagit i under utvärderingen av klubbens verksamhet kan sammanfattas enligt följande:

13 Vi har en plan för att rekrytera barn och ungdomar, men vi skulle vilja bli bättre på detta. Vi måste också bli bättre på att behålla ungdomarna och det gäller alla områden. När det gäller att rekrytera ungdomar med utländsk bakgrund har inte klubben gjort någon särskild satsning, vi har inte försökt rekrytera dessa mer än andra. Det får ses som ett nytt spännande område där det finns mycket att göra. Vi har även svårt att rekrytera ledare och har en viss brist. När det gäller plan för att hantera oförutsedda händelser fick vi en tankeställare och det kommer att prioriteras. Det område som klubben vill satsa på är området breddidrott för ungdomar. Där vill vi bli särskilt duktiga på att rekrytera och behålla ungdomarna, och det är också därför vi söker pengarna. Vi har sedan 2012 genomfört en omfattande omorganisation av vår rekryterings- och behållaverksamhet för barn, ungdomar och familjer. I arbetet inför denna omorganisation hade vi ett omfattande arbete med diskussioner kring många av de frågeställningar som finns med i denna kartläggning. Diskussioner som följdes av ett brett förankringsarbete och sedan är vi nu inne på tredje året i en verksamhet som bygger på de idéer som vi arbetat fram. Vi kan efter den diskussion vi nu haft inför att svara på den här kartläggningen konstatera att vi är på rätt väg och vi vet vilka saker som vi ska fortsätta med och vilka delar vi ska försöka förändra och/eller utveckla. Vi har en bra verksamhet men brister i rekrytering och utbildning av ledare. - Föreningen är framför allt fokuserad på breddidrott för alla åldrar. - Vi har en aktiv ungdomsverksamhet och nya intresserade barn kommer till nybörjarkurser o liknande regelbundet. - Vi har identifierat skolorientering som en viktig verksamhet, både som rekryteringsbas och för att förmedla en positiv bild av orienteringssporten, friluftsliv mm till alla barn - En svår och viktig utmaning är att behålla äldre ungdomar och juniorer i verksamheten, speciellt de som inte väljer att elitsatsa. Viktiga bitar behöver förstärka är: - Skolverksamheten (inklusive bra skolkartor) - Rekrytering & utveckling av ledare - Skapa en bra social miljö med sammanhållning och gemenskap där alla känner sig hemma, oavsett ålder, idrottslig nivå mm Föreningen har god tillgång på kartor och anläggningar, som ger bra förutsättningar för både fysisk och orienteringsteknisk träning för barn och ungdomar i alla åldrar och ambitionsnivåer. Vi behöver arbeta mer aktivt för att rekrytera, behålla och vidareutbilda våra ledare inför framtiden. Vi behöver arbeta mer aktivt för att rekrytera och framför allt behålla äldre ungdomar. Att arbeta med ledarskapsutbildning för äldre ungdomar kan vara ett bra sätt. Dels får vi nya ledare i föreningen, dels kan det bidra till att behålla ungdomar, som inte vill elitsatsa. Vi behöver också arbeta mer med värdegrundsfrågor. För en liten klubb med få aktiva känns det övermäktigt med alla visioner och kvalitetsäkringar m.m. Vi försöker ta problemen när de kommer. Visioner och framåtanda finns det gott om. Rekrytering av barn/ungdomar mm med utländsk härkomst är enl. matrisen låg men det beror endast på att på vår ort finns få/inga med utländsk bakgrund. För oss spelar det ingen roll varifrån man kommer, hur man ser ut, ålder mm. ALLA är välkomna. Vår ort är liten och vi har ett litet upptagningsområde. Det är svårt att behålla ungdomar över tid. Mycket annat som konkurrerar. Vår plan nu är att lägga fokus på att rekrytera familjer/vuxna. Dels för att få en mer hållbar organisation och dels för att locka barn o ungdomar genom de vuxna. Vår idrott är en typisk familjesport. Vi har i år gått ihop med närliggande klubbar och har träningar ihop vilket har varit mycket uppskattat.

14 Vi har planer och grunder för de frågeställningar som tas upp men vi behöver vidareutveckla, tydliggöra och förankra bland medlemmarna. Diskussionen har tydliggjort att vi kan förbättra arbetet med den äldsta åldersgruppen. Vi behöver både tydliggöra vår verksamhetsidé, vision och värdegrund men också utveckla dessa då vi är inne i en verksamhetsutvecklingsfas. Vi behöver ta fram planer för att hantera oförutsedda saker, en krisplan helt enkelt. Ledarskapsfrågan behöver vi utveckla, både rekrytering, att behålla och vidareutveckla. Vi måste hålla fast vid långsiktighet i våra utvecklingsambitioner när det gäller rekrytering- och behållaperspektiven i alla åldra. Likaså att öka delaktigheten i verksamhetens utformning, även här i alla åldrar. Vi måste satsa mer resurser för att rekrytera och behålla barn och ungdomar men för detta behövs fler ungdomsledare. Ledarfrågan är den avgörande faktorn men det är svårt att få personer som har heltidsjobb och familj att lägga ner den tid som behövs. En anställd resursperson är därför ett mycket viktigt tillskott. Tack vare ett vi är en sektion i en mångidrottsklubb har vi en grund att stå på vad gäller värdegrund, förankring och stöd vid oförutsedda händelser. Problematiken för oss är i dag resurser för att rekrytera och behålla barn och ungdomar. Ledare framförallt med orienteringskunnande är en bristvara. Några få får göra väldigt mycket. Vi är en ungdomsdominerad klubb som har största deltakargruppen I 7-12 år vilka framförallt är med på träningar- Först högre upp I åldrarna börjar man tävla. Vi har även aktiviteter I samverkan med skolorna I Kommunen samt att vi arrangerar motionsorienteringar för alla åldrar en gång i veckan! Frågorna belyste både våra styrkor men också saker vi inte riktigt varit medvetna om. Det vi vill förbättra är : ledarutbildning för föräldrar som ej har orienteringsbakgrund, levandegöra de måldokument som faktiskt finns, göra våra ungdomar än mer delaktiga i verksamheten samt pröva rekrytera de med utländsk bakgrund i vårt upptagningsområde. Vi är också nöjda med att vi har en stabil förening där alla är välkomna. Interaktiv marknadsföring Klubben vänder sig till ett litet geografiskt område Kan bli bättre på mental träning Ledarresurser begränsar större verksamhet Vi måste rekrytera fler ledare för att skapa uthållighet och förutsättningar att växa. I nuläget ansvara ett fåtal personer för många olika arbetsuppgifter i klubben. Vi saknar aktiva åldern år. Vi försöker nu rekrytera mer vuxna genom att ordna riktade orienteringskurser för dessa. Kartläggningen väcker insikten om att det finns frågor som vi vill och behöver diskutera oftare, t ex värdegrund. En ny karta är på gång så svaret på frågan om aktuella kartor kommer att bli högre. I Kommunen är andelen barn med utländsk bakgrund mycket låg och det återspeglas i vår förening. Vi är i behov av fler ledare Vi vill locka nya grupper ungdomar Vi kan bli ännu bättre på att hjälpa barn och ungdomar att bli ledare Vi har en stor verksamhet med många ungdomar i alla åldrar och många engagerade ledare, som kanske inte alltid har rätt kompetens men som alltid gör sitt bästa. Främst för våra äldre ungdomar och juniorer är vi dåliga på att utnyttja klubbens

15 kartor. Dessutom har klubben relativt få aktuella kartor som kan utnyttjas regelbundet på grund av avstånd, markägare och militärt område vilket kan vara ett problem. Vi har ingen aktiv rekrytering av personer med utländsk bakgrund men givetvis är alla välkomna i vår förening. Som många andra föreningar ser vi att många ungdomar slutar omkring skiftet från ungdom till junior och där har vi också börjar leta efter en lösning. Ibland kan det vara svårt att få till förändringar då föreningen är stor och mycket görs som "det alltid har gjorts". Detta gör att vi märkt att på många punkter i denna kartläggning har vi ingen direkt nedskriven plan men vi vet hur vi brukar göra och det är ju bra så länge det fungerar men gör det svårt för en ny generation att ta över. Föreningen har under ett flertal år saknat barn- och ungdomsverksamhet. Under våren 2014 visade ett flertal aktiva barn från den andra Föreningens längdskidsektion intresse för att orientera som kompletterande träning under barmarkssäsongen. Detta resulterade i att Föreningen under våren genomförde prova-på-orientering vid tre tillfällen med barn per tillfälle. de barn som hittills deltagit på träningarna är i åldersgruppen 7-12 år. I slutet av augusti drog föreningen igång höstens orienteringsträningar. Utöver klubbens egna träningstillfällen har ett flertal av dess medlemmar även tränat tillsammans med den tredje Föreningen och 7 barn från föreningen har under sommaren provat på att tävla i orientering. Föreningen satsar på att få fler barn att bli aktiva orienterare bland annat genom prova-på-aktiviteter på skolor i kommunen. Det material som har behövts för att genomföra träningar och tävlingar har hittills lånats ihop från andra föreningar, men då avstånden är stora är det i längden inte hållbart att låna ihop utrustning/programvaror och skriva ut orienteringskartor på privata skrivare. Föreningen ser att intresset för orientering är fortsatt stort och vill därför satsa framåt för att skapa en varaktig barnverksamhet i Kommunen. De flesta av de orienteringskartor som funnits i kommunen är nu så föråldrade att de behöver uppdateras. Föreningen kommer att söka samverkan med kommunen och sedan ansöka om medel för att uppdatera befintliga kartor. I första hand kommer kartor i angränsning till kommunens skolor att prioriteras. Satsningen på att på nytt dra igång barn- och ungdomsverksamhet i föreningen kommer primärt att inriktas på åldersgruppen 7-12 år för att därefter "fylla på underifrån". Föreningen avser också att utbilda ledare för att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Det behövs fler och utbildade ledare för att på sikt bygga en stabil orienteringsverksamhet i föreningen. Samverkan har under året inletts med den fjärde Föreningen, den femte Föreningen, den tredje Föreningen och den andra Föreningen längdskidor, vilket vi i föreningen ser mycket positivt på. Det finns mycket att ta tag i för att utveckla föreningen och dess verksamhet och vi ser 2014 som ett nystartsår! Vi behöver förbättra ledarrekryteringen. Vi är bra på att rekrytera nya ungdomar Träningarna är uppskattade Svårt att få nya ungdomar att börja tävla. Föräldrastödet för bl.a. skjutsning är viktigt! Vi behöver förbättra ledarrekrytering, mental träning och ungdomarnas delaktighet. Vi är en framåt orienteringssektion med mycket vilja och kraft. Ungdomsverksamheten är livaktig och klubbens kärnverksamhet. Många föräldrar finns med. Vi har få tonåringar. Där är en samverkan inom distriktet viktig för att utveckla och hålla kvar våra tonåringar. I nuläget har vi inga utövare i åldern år i orientering (bara i skid-o och MTB-O). Vi har en långsiktig utvecklingsplan som följs upp kontinuerligt och klubbdagar där medlemmarnas synpunkter och idéer fångas upp (även de yngres). Efter kartläggningen ser vi att det finns flera områden att utveckla.

16 Vi satsar på att få med alla barn och ungdomar oavsett kunskapsnivå och oavsett tävlingsvilja. Dock stöttar vi de ungdomar som vill elitsatsa.

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida

Idrotten vill. Idrottsrörelsens idéprogram. omslagets framsida Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram omslagets framsida Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill Idrottsrörelsens idéprogram ISBN 978-91-9781-300-6 Idrotten vill Förord Förord Vid Riksidrottsmötet

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling... 5 Trakasserier...

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Förord SOCIALT BOKSLUT

Förord SOCIALT BOKSLUT SOCIALT BOKSLUT INNEHÅLL: Social redovisning - en väg till socialt bokslut sidan 3 Föreningslivets sociala värde sidan 5 Hur går föreningen tillväga? sidan 7 Vilken är föreningens värdegrund? sidan 9 Social

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Den goda barnidrotten

Den goda barnidrotten Den goda barnidrotten - Föräldrar om barns idrott FoU-rapport 2004:7 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare

Läs mer

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide

Guide till föreningar som vill utveckla sin. gruppträning. gruppträningsguide Guide till föreningar som vill utveckla sin gruppträning gruppträningsguide Varför denna guide? Antagligen håller din förening på att starta upp en gruppträningsverksamhet eller att utveckla er befintliga

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013

Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Uppföljning av Region Skånes mediesamverkansmodell Intervjustudie hösten 2013 Studien är genomförd av Eiler Jansson på uppdrag av Kultur Skåne. Halmstad 2014-04-04 Innehåll: Bakgrund och genomförande 3

Läs mer