Stadsgas Malmö Öst. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsgas Malmö Öst. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län"

Transkript

1 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Stadsgas Malmö Öst Schaktningsövervakningar inom RAÄ 20:1 Malmö stad med anledning av renoveringar av gasnätet Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014 Claes Hadevik

2

3 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Stadsgas Malmö Öst Schaktningsövervakningar inom RAÄ 20:1 Malmö stad med anledning av renoveringar av gasnätet Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

4 Malmö Kulturmiljö Box Malmö Tel: Besöksadress: Malmöhusvägen 3 Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Stadsgas Malmö Öst Schaktningsövervakningar inom RAÄ 20:1 Malmö stad med anledning av renoveringar av gasnätet Malmö stad RAÄ 20, Skåne län Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014 Författare: Claes Hadevik Grafisk form: Anders Gutehall Omslagsbild: Östra delarna av Gamla staden i Malmö med utbredningen av RAÄ 20:1 samt arkeologiska undersökningsytor. Tryck: Elanders Sverige AB ISSN: Malmö Kulturmiljö 2008

5 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 5 Syfte och metod 5 Topografi och fornlämningsmiljö 7 Undersökningsresultat 7 Utvärdering 15 Projektorganisation och kvalitetssäkring 15 Referenser 15 Tekniska och administrativa uppgifter 16

6 r MK Meter Figur 1. Malmö stad med läget för undersökningsområdet (MK 417) markerat inom utbredningen för Malmö äldre stadsområde (RAÄ nr 20:1 Malmö stad). Infälld karta över sydvästra Skåne och östra Själland med tätorter, kommungränser och undersökningsområdets läge. Kartunderlag: Malmö Stadsbyggnadskontor. 4 Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014

7 Sammanfattning Med anledning av renoveringar av gasnätet i de östra delarna av Malmö stad, vilka görs av E.ON Gas Sverige AB, har Malmö Kulturmiljö utfört en arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning. Undersökningen syftade till få en bättre kunskap om bevaringsförhållandena för kulturlager och byggnadslämningar inom de berörda delarna av det medeltida och eftermedeltida stadsområdet, vilket är registrerat som fast fornlämning (RAÄ nr 20:1 Malmö stad) i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS). Undersökningsområdet utgjordes av de östra delarna av Gamla staden i Malmö, och här togs 126 små schakt upp med en sammanlagd yta av 450 m 2. Av dessa besiktigades 84 st. eller 346 m 2 av den antikvariska personalen. Vid Baltzarsgatan, Kattsundsgatan, Rundelsgatan och Snapperupsgatan bedömdes chansen som stor att påträffa arkeologiska lämningar. I de allra flesta schakten fanns endast moderna fyllningsmassor eller massor som omrörts i samband med sentida anläggningsarbeten. I några av schakten vid Baltzarsgatan kunde dock intakta lager dokumenteras, som en följd av att man av misstag grävde utanför tidigare schakt. Dessa lager utgjordes av äldre gatubeläggningar och utfyllnadslager mellan dessa. Schakten var dock endast undantagsvis så djupa att underlaget (bottensanden) framträdde. Då markingreppen var små och gjordes i tidigare grävda schakt i gatumiljöer var förutsättningarna för att påträffa ostörda arkeologiska lämningar inte de bästa. Det stora antalet schakt har ändå bidragit till att komplettera bilden av statusen hos fornlämningen i de östra delarna av Gamla staden. Inledning Med anledning av renoveringar av gasnätet i de östra delarna av Malmö stad, vilka görs av E.ON Gas Sverige AB, har Malmö Kulturmiljö genomfört en arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning (figur 1). Föreliggande rapport redovisar resultaten från denna undersökning och den har skrivits av Claes Hadevik, antikvarie vid Malmö Kulturmiljö. Syfte och metod Den arkeologiska undersökningen syftade till få en bättre kunskap om bevaringsförhållandena för kulturlager och byggnadslämningar inom de berörda delarna av det medeltida och eftermedeltida stadsområdet, vilket är registrerat som fast fornlämning (RAÄ nr 20:1 Malmö stad) i Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem (FMIS). Möjligen kunde även lämningar från tiden före stadsbildningen komma i fråga. Undersökningen utgjorde därmed en liten del i den stora utforskningen kring Malmö stads bildande och utveckling, vilken pågått under lång tid, men där det i detaljhänseende fortfarande finns mycket kvar att göra. Undersökningen genomfördes i form av schaktningsövervakning, dvs. att den antikvariska personalen övervakade exploatörens schaktningsarbeten, och om arkeologiska lämningar framkom kunde schaktningen tillfälligt avbrytas för antikvarisk undersökning och dokumentation. Erfarenheterna från liknande uppdrag i det östra förstadsområdet, när det gäller schaktningar i gatumark, som nu är fallet, är att bevaringsförhållandena är dåliga och mestadels berör moderna fyllnadsmassor och/eller äldre ledningsschakt. Risken att schaktningarna skulle komma att beröra äldre under mark dolda lämningar bedömdes därför som liten. Bevaringsförhållandena är bättre innanför kanalerna. Här bedömdes risken att de planerade schaktningarna skulle Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014 5

8 komma att beröra äldre lämningar som förhållandevis stor. Schaktningarna företogs dock även här huvudsakligen i äldre schakt. Beroende på de äldre schaktens utbredning, fanns dock möjlighet att äldre kulturlager eller byggnadsrester skulle komma att blottläggas. Utifrån tidigare erfarenheter av fornlämningens bevaringsgrad borde detta främst vara fallet i de centrala delarna av det äldre stadsområdet, längs med Djäknegatan, Östergatan, Rundelsgatan m.fl. Den antikvariska övervakningen skulle därför vara mest intensiv i dessa delar av undersökningsområdet. I övriga delar av undersökningsområdet, som var belägna innanför vallgravarna, skedde besiktning och eventuell dokumentation i efterhand. Schaktningarna utanför vallgravarna, i det östra förstadsområdet, besiktigades inte, men var försedda med anmälningsplikt för exploatören. Områdena utanför det medeltida och eftermedeltida stadsområdet lämnades helt utan antikvariska åtgärder. I praktiken kunde den antikvariska ambitionsnivån inte upprätthållas fullt ut i de centrala delarna av det äldre stadsområdet. Exploatören utförde en del av arbetena under kvällar och helger, och den antikvariska besiktningen fick då ske i efterhand när det gällde dessa schakt. I vissa trafikintensiva områden täcktes schakten snabbt med stålplåtar, och därför kunde vissa schakt inte besiktigas alls av praktiska och säkerhetsmässiga skäl. Schaktning kunde ibland också ske på olika platser samtidigt, varför övervakningen inte alltid kunde vara fullständig Meter Figur 2. De östra delarna av Gamla staden, Malmö, med nuvarande kvartersindelning och utbredning av tidigare befästningsanläggningar samt de upptagna schakten markerade (svarta=undersökta, gråa=ej besiktigade). Kartunderlag: Malmö Stadsbyggnadskontor samt Isberg Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014

9 Topografi och fornlämningsmiljö De äldsta delarna av Malmö stad, i princip det som idag ligger innanför kanalerna (Gamla staden), är belägna på en i öst-västlig riktning löpande sandrevel invid Öresund. De aktuella undersökningsytorna var samliga belägna i gator och trottoarer med hårdgjorda ytor. Malmös historia sträcker sig tillbaka till 1200-talet, men staden har föregåtts av en by på samma plats, Nedre Malmö. Genom fynd av bl.a. bearbetad flinta har man också kunnat konstatera att mänskliga aktiviteter ägt rum här redan under stenåldern. Efter svenskarnas övertagande av Skåne 1658 byggdes en stor befästningsanläggning runt staden (figur 2), och fram till att denna revs i början av 1800-talet var i princip all stadsbebyggelse koncentrerad till området innanför den. Området söder om befästningsanläggningen var mycket vattensjukt och benämndes Rörsjöarna (Rosborn 1984). Ett mycket stort antal arkeologiska undersökningar har genomförts i detta område, och de allra flesta av Malmö Kulturmiljö (jfr omslagsbild). Det kan inte i detta sammanhang redogöras för resultaten från dessa, men rent allmänt kan sägas att de flesta tänkbara, medeltida lämningstyper har undersökts och dokumenterats (jfr t.ex. Rosborn 1984; Larsson 2006; Heimer m.fl. 2007). Undersökningsresultat Undersökningsområdet utgjordes av de östra delarna av Gamla staden i Malmö, och här togs upp 126 små schakt med en sammanlagd yta av 450 m 2. Av dessa besiktigades 84 st. eller 346 m 2 av den antikvariska personalen (figur 2). Vid Baltzarsgatan, Kattsundsgatan, Rundelsgatan och Snapperupsgatan bedömdes chansen som stor att påträffa arkeologiska lämningar, och där var också omständigheterna sådana att övervakning av schaktningsarbetena var möjlig. Här övervakades schaktningen i tio av schakten. I de allra flesta schakten fanns endast moderna fyllningsmassor eller massor som omrörts i samband med sentida anläggningsarbeten. I några av schakten vid Baltzarsgatan kunde dock intakta lager dokumenteras, som en följd av att man av misstag grävde utanför de tidigare schakten. Dessa lager utgjordes av äldre gatubeläggningar och utfyllnadslager mellan dessa. Schakten i detta område var emellertid aldrig så djupa att underlaget (bottensanden) framträdde. Generellt sett var schakten ca 1 1,5 m breda och 2 4 m långa. I undantagsfall var de mera oregelbundna och upp till något tiotal meter långa. Oftast var de större schakten 1,5 2 m djupa, medan de mindre schakten i trottoarerna för det mesta hade ett djup som understeg 1 m. I fyllningsmassorna iakttogs keramik, tegel, djurben m.m., men inget tillvaratogs, eftersom föremålen inte kunde knytas till specifika, orörda lager. Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014 7

10 Kattsundsgatan Östergatan Schaktningarna inleddes vid Östergatan. Endast 4 av 13 schakt kunde besiktigas i efterhand (figur 3). I två av schakten (Ö6 och Ö7) fanns i de norra schaktväggarna upp till 0,65 m tjocka, påförda kulturlagermassor bevarade under lager av påförd sand. Lagren fortsatte under de upptagna schaktens botten. De bör representera utfyllnad och utjämning av tidigare gatunivåer. Liknande, men kompletta lagersekvenser, inklusive medeltida gatunivåer, har nyligen påträffats längre österut på Östergatan, i djupare grävda schakt (Olsson under bearbetning). Norra Vallgatan Ö7 Ö Meter Figur 3. Schakt vid Östergatan. Kartunderlag: Malmö Stadsbyggnadskontor. 8 Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014

11 Själbodgatan Rundelsg. Mäster Nilsgatan, Själbodgatan och Djäknegatan Av de elva schakten kunde endast fyra besiktigas pga. att arbetena i stor utsträckning utfördes under helger och i mycket trafikintensiva miljöer (figur 4). Endast modernare eller omrörda lager fanns i schakten. Ett flertal undersökningar har tidigare utförts i dessa områden där de arkeologiska förutsättningarna varit bättre (jfr Nilsson 2007 och där anförda arbeten). Snapperupsg. Baltzarsg Meter Figur 4. Schakt vid Mäster Nilsgatan, Själbodgatan och Djäknegatan. Kartunderlag: Malmö Stadsbyggnadskontor. Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014 9

12 Kattsundsgatan och Rundelsgatan Sex schakt togs upp i området, och förutom två schakt som låg i trottoaren, så övervakades schaktningen i hög grad (figur 5). Schakten i trottoaren innehöll endast moderna massor, medan de övriga fyra hade påförda, tjocka, starkt kulturpåverkade lager under de moderna gatulagren. Dessa lager bedömdes dock som omrörda och påförda i sen tid. Kattsundsgatan Rundelsgatan Meter Figur 5. Schakt vid Kattsundsgatan och Rundelsgatan. Kartunderlag: Malmö Stadsbyggnadskontor. 10 Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014

13 Baltzarsgatan och Snapperupsgatan De tolv schakten på Baltzarsgatan och Snapperupsgatan, inklusive två anslutande schakt på norra delen av Fabriksgatan, övervakades i hög grad, och det var i detta område, som några intakta lagersekvenser kunde dokumenteras (figur 6). Schaktningarna gick dock aldrig ner till bottensanden. Lagren representerar olika etapper av utfyllningar och utjämningar av gatorna. I ett schakt vid korsningen Baltzarsgatan Snapperupsgatan (B4) påträffades också en äldre gatubeläggning i form av kullersten ca 0,9 m under den moderna gatunivån (figur 7). Eftersom lagersekvensen var intakt i delar av detta schakt gjordes ett försök att genom grävning med spade blottlägga hela lagersekvensen. Åtkomligheten i schaktet var dock begränsad, så det lyckades inte att komma djupare än 1,5 m under ytan. De undre lagren kan inte ges någon exakt datering, men rimligen kan kullerstenslagret knappast vara äldre än ca tal, eftersom tidigare undersökta, medeltida gatunivåer i närområdet ligger betydligt djupare (jfr Mårald 2007; Nilsson 2007; Olsson under bearbetning). Baltzarsgatans östra delar har tidigare utgjorts av kvartersmark, och den östligaste sträckningen hette tidigare Timmermansgatan, vilken anlades i början av 1800-talet sedan de tidigare befästningsanläggningarna rivits (Heimer m.fl s. 9 och där anfört arbete). Sannolikt representerar därför den påträffade kullerstensbeläggningen en tidig fas av Timmermansgatan och kan därmed ges en datering till tidigt 1800-tal. Snapperupsg. B4 Baltzarsg. Fabriksg Meter Figur 6. Schakt vid Baltzarsgatan, Snapperupsgatan och norra delen av Fabriksgatan. Kartunderlag: Malmö Stadsbyggnadskontor. Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014 11

14 Figur 7. Schakt B4 i Baltzarsgatan vid korsningen mot Snapperupsgatan. Sektion mot NO. I bildens nedre, högra del skymtar en kullerstensbeläggning som sannolikt representerar en tidig fas av Timmermansgatan, vilket var det tidigare namnet på denna gatusträckning. Foto: Claes Hadevik. Drottningtorget Av de totalt 21 schakten vid Drottningtorget, inklusive Östra Tullgatan, Husargatan, Östra Promenaden och den nordligaste delen av Norregatan, besiktigades 12 (figur 8). Vid Drottningtorget och Husargatan fanns tjocka och starkt kulturpåverkade lager, liknande dem som framkom vid Kattsundsgatan och Rundelsgatan. I likhet med dessa bedömdes de dock vara omrörda och påförda i sen tid. Inte i något av schakten kunde intakta, orörda lager eller bottensand säkert konstateras. Övriga schakt innehöll endast moderna fyllningsmassor. Husarg. Östra Promenaden Drottningtorget Ö Tullg. Norreg Meter Figur 8. Schakt vid Drottningtorget, Husargatan, Norregatan, Östra Promenaden och Östra Tullgatan. Kartunderlag: Malmö Stadsbyggnadskontor. 12 Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014

15 Norregatan, Rörsjögatan och Gasverksgatan Vid de södra delarna av Norregatan togs det upp tolv schakt, varav tio besiktigades (figur 9). I samtliga fall befanns lagren vara moderna eller omrörda. Två av de tre schakten vid Rörsjögatan besiktigades, och inte heller här påträffades några säkert intakta lager. De undre lagren, vid ett djup av ca 1 1,5 m, var dock starkt kulturpåverkade. Så var också förhållandena vid det enda schaktet på Gasverksgatan. Här kunde också bottensanden observeras på en nivå av 1,75 m under markytan eller 0,7 m ö.h. Grönegatan Stora Kvarngatan Gasverksg. Norreg. Rörsjög Meter Figur 9. Schakt vid Norregatan, Rörsjögatan och Gasverksgatan. Kartunderlag: Malmö Stadsbyggnadskontor. Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014 13

16 Södra Promenaden och Stora Nygatan 16 schakt togs upp på Södra Promenaden, varav alla utom ett besiktigades. Inget av de fem schakten på Altonagatan kunde besiktigas (figur 10). Schakten var i allmänhet grunda och innehöll då endast moderna massor. I några av schakten framkom naturligt avsatta torv-, gyttje- och sandlager i de undre delarna av lagersekvenserna. I schaktet SP10, som delvis blev djupare än övriga, framkom ett 0,4 m tjockt, sandigt och sotigt lager vid nivån ca 0,5 m ö.h. Bottensand var inte synlig i detta schakt, och det kunde inte utredas vad det sotiga lagret representerade. Av 26 schakt vid Stora Nygatan, inklusive två på den södra delen av Fabriksgatan, besiktigades 19 (figur 10). Flera av schakten uppvisade kulturlagerblandade massor, men i samtliga fall bedömdes de vara påförda i sen tid. I några schakt framkom dock naturligt avsatta torv-, gyttje- och sandlager i de undre delarna av lagersekvenserna. De övre av dessa lager hade också ett litet inslag av tegelfragment m.m. Områdena i anslutning till Södra Promenaden och Stora Nygatan är belägna vid eller strax utanför sträckningen av den tidigare omtalade befästningsanläggningen, och vid tiden för befästningens användande samt tidigare är det därför rimligt att tänka sig att den vattensjuka och ogästvänliga miljön använts för avfallsdeponering. Fabriksgatan Stora Nygatan SP10 Altonagatan S Promenaden Meter Figur 10. Schakt vid Södra Promenaden, Stora Nygatan, Altonagatan och Fabriksgatan. Kartunderlag: Malmö Stadsbyggnadskontor. 14 Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014

17 Utvärdering Då markingreppen var små och gjordes i tidigare grävda schakt i gatumiljöer var förutsättningarna för att påträffa ostörda arkeologiska lämningar inte de bästa. Det stora antalet schakt har ändå bidragit till att komplettera bilden av statusen hos fornlämningen i de östra delarna av Gamla staden. Projektorganisation och kvalitetssäkring Den arkeologiska undersökningen Stadsgas Malmö Öst bedrevs inom Enheten för Arkeologi vid Malmö Kulturmiljö. Enhetschef och ansvarig för den arkeologiska verksamheten var Per Sarnäs. Petter Linde var ansvarig för digital utrustning, upprättandet av Intrasis-projekt samt digital arkivering. Joakim Thomasson var projektledare och ansvarade för projektets genomförande och vetenskapliga kvalitet samt kontakter med Länsstyrelse och uppdragsgivare. Den vetenskapliga kvaliteten säkrades av Projektledarråd och FoU-funktionen. Ansvarig för FoUfunktionen var Elisabeth Rudebeck och Nils Björhem. I Projektledarrådet ingår Enhetschef, projektledare och FoU-ansvarig. Platschefen Claes Hadevik svarade för att Länsstyrelsens beslut efterlevdes, ansvarade för arbetsplatsen och för rapportarbetet. Referenser Litteratur Heimer, Olle, Mårald, Ingvar, Sjöstrand, Ulrika & Thomasson, Joakim Det äldre gatunätet i Malmö. Dokumentation i samband med schaktningsövervakning i Södergatan, Skomakaregatan, Per Weijersgatan och Baltzarsgatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Enheten för Arkeologi Rapport 2007:064. Malmö Kulturmiljö. Malmö. Larsson, Stefan (red.) Liljan. Om arkeologi i en del av Malmö. Förlag/Malmö Kulturmiljö. Stockholm/Malmö. Riksantikvarieämbetets Mårald, Ingvar Baltzarsgatan/Djäknegatan. Dokumentation i samband med omläggning av VA-nätet. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Enheten för Arkeologi Rapport 2007:010. Malmö Kulturmiljö. Malmö. Nilsson, Therese Djäknegatan. Dokumentation i samband med utbyggnad av fjärrvärmenätet. Rapport över arkeologisk förundersökning Enheten för Arkeologi Rapport 2007:051. Malmö Kulturmiljö. Malmö. Olsson, Mona. Under bearbetning. Östergatan MK 406. Rapport över arkeologisk förundersökning Enheten för Arkeologi Rapport. Malmö Kulturmiljö. Malmö. Rosborn, Sven Malmö. Den medeltida staden och dess omland. Medeltidsstaden 67. Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer. Stockholm. Kartmaterial Isberg, Anders Ulrik Karta öfver Malmö Stad i forna och nuvarande dagar. Stadsbyggnadsnämndens arkiv, Malmö. 148 M. Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014 15

18 Tekniska och administrativa uppgifter Länsstyrelsens diarienummer: Malmö Kulturmiljös diarienummer:...kn-kfö 2007/ Inventarienummer:... MK 417 Arkivnummer:...G070:25 Län:... Skåne Kommun:... Malmö Socken:... Malmö stad Fornlämningsnummer:...RAÄ nr 20:1 Ekonomiska kartans blad:...2c:23 Koordinatsystem:...RT 90 Gon V X koordinat: Y koordinat: M ö.h.:...+2,0 +4,5 Fältarbetstid: Antal arbetsdagar: Antal arkeologtimmar: Undersökningsområde: m 2 Undersökt yta: m 2 Platschef:... Claes Hadevik Personal:...Joakim Frejd Uppdragsgivare:...E. ON Gas Sverige AB 16 Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2008:014

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Gustav Adolfs torg. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning

Gustav Adolfs torg. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Gustav Adolfs torg Dokumentation i samband med ledningsdragning för el och dränering inom RAÄ 20 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten

Läs mer

Ny gatubelysning i centrala Skänninge

Ny gatubelysning i centrala Skänninge Rapport 2013:40 Arkeologisk förundersökning Ny gatubelysning i centrala Skänninge RAÄ 5 Strandgatan, Gullringsgatan, Vistenagatan, Tvärgränd, Gröngatan, Västra Kyrkogatan och Follingegatan Skänninge stad

Läs mer

Innerstaden 1:14 Hjulhamnsgatan, fornlämning 20

Innerstaden 1:14 Hjulhamnsgatan, fornlämning 20 Arkeologisk förundersökning 2013 Innerstaden 1:14 Hjulhamnsgatan, fornlämning 20 GASLEDNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:6 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Fastigheten Högvakten 5 & 6, fornlämning nr 42

Fastigheten Högvakten 5 & 6, fornlämning nr 42 Arkeologisk förundersökning 2014 Fastigheten Högvakten 5 & 6, fornlämning nr 42 FJÄRRVÄRME Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:5 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken

Naffentorpsgården. Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005. Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Arkeologisk förundersökning genom schaktningsövervakning 2005 Naffentorpsgården Schaktningsövervakning inom RAÄ nr 10:1 Bunkeflo socken Bunkeflo socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten

Läs mer

Falsterbo 3:281. Arkeologisk förundersökning 2009 RAÄ FALSTERBO 15:1. Skanör med Falsterbo socken i Vellinge kommun Skåne län.

Falsterbo 3:281. Arkeologisk förundersökning 2009 RAÄ FALSTERBO 15:1. Skanör med Falsterbo socken i Vellinge kommun Skåne län. Arkeologisk förundersökning 2009 Falsterbo 3:281 RAÄ FALSTERBO 15:1 Skanör med Falsterbo socken i Vellinge kommun Skåne län Malmö Museer Arkeologienheten Rapport 2010:002 Lars Jönsson Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Skanör 23:2, Östra Kyrkogatan och Slottsgatan

Skanör 23:2, Östra Kyrkogatan och Slottsgatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2006 Skanör 23:2, Östra Kyrkogatan och Slottsgatan Dokumentation i samband med avloppsgrävning, RAÄ 14 Skanör socken i Vellinge kommun Skåne

Läs mer

Innerstaden 1:14 Drottningtorget AVLOPPSLEDNING

Innerstaden 1:14 Drottningtorget AVLOPPSLEDNING Arkeologisk förundersökning 2013 Innerstaden 1:14 Drottningtorget AVLOPPSLEDNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:10 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Innerstaden

Läs mer

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS

Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS Arkeologisk undersökning 2015 Viks Fiskeläge 62:1 ANLÄGGANDE AV UTEPLATS RAÄ Rörum 44:1, Rörums socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:11 Lars Jönsson Arkeologisk undersökning

Läs mer

Gamla Staden 2:3, Ystad UPPFÖRANDE AV SOPHUS

Gamla Staden 2:3, Ystad UPPFÖRANDE AV SOPHUS Arkeologisk förundersökning 2013 Gamla Staden 2:3, Ystad UPPFÖRANDE AV SOPHUS RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2013:6 Lars Jönsson Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Rester efter en soptipp på Tivoliängen i Skänninge

Rester efter en soptipp på Tivoliängen i Skänninge Rapport 2013:42 Arkeologisk förundersökning Rester efter en soptipp på Tivoliängen i Skänninge Intill RAÄ 5 och 22 Tivoliängen Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö

Läs mer

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:5. Lyngsjö 2:5. Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:5 Lyngsjö 2:5 Fornlämning nr 77 i Lyngsjö socken, Kristianstad

Läs mer

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1

Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 Arkeologisk förundersökning 2014 Lilla Jordberga 4:47, fornlämning 38:1 HUSBYGGE Källstorps socken, Trelleborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:12 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014

Läs mer

Drottninggatan Klostergatan Hamngatan

Drottninggatan Klostergatan Hamngatan Rapport 2012:30 Arkeologisk förundersökning Drottninggatan Klostergatan Hamngatan RAÄ 153 Drottninggatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M

Läs mer

Rapport 2012:24. Stjärnan 1. Malmö stad, Malmö kommun FU 2011. Therese Ohlsson

Rapport 2012:24. Stjärnan 1. Malmö stad, Malmö kommun FU 2011. Therese Ohlsson Rapport 2012:24 Stjärnan 1 Malmö stad, Malmö kommun FU 2011 Therese Ohlsson Rapport 2012:24 Stjärnan 1 Malmö stad, Malmö kommun. FU 2011 Therese Ohlsson Fornlämningsnr: 20 Stjärnan 1, Malmö stad Malmö

Läs mer

Gamla Staden 8:1 Stortorget FJÄRRKYLA

Gamla Staden 8:1 Stortorget FJÄRRKYLA Arkeologisk förundersökning 2013 Gamla Staden 8:1 Stortorget FJÄRRKYLA Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning Gamla Staden

Läs mer

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden

Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Rapport 2006:42 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Ålerydsvägen-Kärnmakaregatan-Söderleden Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L

Läs mer

Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn Arkeologisk förundersökning 2012

Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn Arkeologisk förundersökning 2012 Rapport 2013:17 Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn Arkeologisk förundersökning 2012 Per Sarnäs Rapport 2013:17 Innerstaden 31:10, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kn Arkeologisk

Läs mer

Skogholm 2, fornlämning 89 & 90

Skogholm 2, fornlämning 89 & 90 Arkeologisk förundersökning 2015 Skogholm 2, fornlämning 89 & 90 STALLBYGGE Fosie socken, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015 Skogholm 2, fornlämning

Läs mer

kv Pilgrimen 2 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:14 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll

kv Pilgrimen 2 A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I Rapport 2008:14 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll Rapport 2008:14 Arkeologisk förundersökning/antikvarisk kontroll kv Pilgrimen 2 RAÄ 14 kv Pilgrimen 2 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Christer Carlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

Helsingborg 2014-2015

Helsingborg 2014-2015 Rapport 2016:9 Helsingborg 2014-2015 Arkeologisk förundersökning vid schaktningsarbeten 2014-2015 inom fornlämning 42, Helsingborgs stad och kommun Fredrik Grehn & Thomas Linderoth Rapport 2016:9 Helsingborg

Läs mer

Innerstaden 1:14 Södergatan, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun

Innerstaden 1:14 Södergatan, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2012:2 Innerstaden 1:14 Södergatan, fornlämning 20, Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2011 Ingrid Gustin Rapport 2012:2 Innerstaden 1:14 Södergatan, fornlämning 20, Malmö stad,

Läs mer

Stenkil 1, Ystad UPPFÖRANDE AV TILLBYGGNAD

Stenkil 1, Ystad UPPFÖRANDE AV TILLBYGGNAD Arkeologisk förundersökning 2014 Stenkil 1, Ystad UPPFÖRANDE AV TILLBYGGNAD RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2014:19 Lars Jönsson Arkeologisk förundersökning

Läs mer

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB

UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB RAPPORT 2014:9 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 UTVIDGAD VERKSAMHET FÖR BJÄLBO TRÄDGÅRD AB BJÄLBO 3:5 BJÄLBO SOCKEN MJÖLBY KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG ANDERS LUNDBERG Utvidgad verksamhet för

Läs mer

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander

uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland, Botkyrka socken, Lindhov 15:24 Karin Neander uv mitt, rapport 2009:17 arkeologisk utredning, etapp 2 Skårdal Södermanland,

Läs mer

Väntinge 1:1, fornlämning 195

Väntinge 1:1, fornlämning 195 Arkeologisk förundersökning 2015 Väntinge 1:1, fornlämning 195 DRÄNERINGS- OCH VA-ARBETEN Höörs socken, Höörs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:17 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2015

Läs mer

M Uppdragsarkeologi AB B

M Uppdragsarkeologi AB B . C M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför utbyggnad av VAnätet norr om Skanör, Skanörs socken, Vellinge kommun, har CMB Uppdragsarkeologi

Läs mer

Före detta Kungsängsskolan

Före detta Kungsängsskolan Före detta Kungsängsskolan Arkeologisk utredning inför exploatering för bostadsändamål inom fastigheten Vingpennan 1:1, Jönköpings socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg

Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Rapport 2009:35 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme utefter Vallgatan och Boregatan i Borensberg Boregatan - Vallgatan Brunneby socken Motala kommun Östergötlands län

Läs mer

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD

Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda 1:3 HUNDRASTGÅRD RAÄ Vitaby 100:1, Vitaby socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:4 Lars Jönsson Arkeologisk utredning 2014 Bjärnaboda

Läs mer

Drottningtorget och Östergatan

Drottningtorget och Östergatan Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 1999 Drottningtorget och Östergatan Dokumentation i samband med ledningsdragning inom RAÄ 20 Malmö stad, Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten

Läs mer

Burlövs Egna Hem. Arkeologisk utredning 2006. Kompletterande arkeologisk utredning inom Burlövs Egna Hem. Burlöv socken i Burlöv kommun Skåne län

Burlövs Egna Hem. Arkeologisk utredning 2006. Kompletterande arkeologisk utredning inom Burlövs Egna Hem. Burlöv socken i Burlöv kommun Skåne län Arkeologisk utredning 2006 Burlövs Egna Hem Kompletterande arkeologisk utredning inom Burlövs Egna Hem Burlöv socken i Burlöv kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2006:064 Per

Läs mer

Stadshotellet i Enköping

Stadshotellet i Enköping Antikvarisk kontroll Stadshotellet i Enköping Kontroll av kulturlagerförekomst RAÄ 26 Kv Traktören Enköping Uppland Bent Syse 2002:18 2 Antikvarisk kontroll Stadshotellet i Enköping Kontroll av kulturlagerförekomst

Läs mer

Innerstaden 1:14 Lilla Torg och Gustav Adolfs Torg, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun

Innerstaden 1:14 Lilla Torg och Gustav Adolfs Torg, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Rapport 2011:59 Innerstaden 1:14 Lilla Torg och Gustav Adolfs Torg, fornlämning nr 20 i Malmö stad, Malmö kommun Arkeologisk förundersökning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:59 Innerstaden 1:14 Lilla Torg

Läs mer

Trädgårdsgatan i Skänninge

Trädgårdsgatan i Skänninge ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Trädgårdsgatan i Skänninge RAÄ 5:1, Skänninge socken, Mjölby kommun, Östergötlands län Madeleine Forsberg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:17

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Falsterbo Gamla Torg. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Falsterbo socken i Vellinge kommun Skåne län

Falsterbo Gamla Torg. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Falsterbo socken i Vellinge kommun Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Falsterbo Gamla Torg Schaktningsövervakning inom RAÄ 15:1 Falsterbo socken i Vellinge kommun Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi

Läs mer

Renovering och dränering av Uppåkra kyrka 2009 2010

Renovering och dränering av Uppåkra kyrka 2009 2010 Rapport 2010:15 Renovering och dränering av Uppåkra kyrka 2009 2010 Jan Kockum Rapport 2010:15 Renovering och dränering av Uppåkra kyrka 2009 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 5 Uppåkra kyrka, Uppåkra socken

Läs mer

Arkeologi i Kv Rådstugan

Arkeologi i Kv Rådstugan Arkeologi i Kv Rådstugan Antikvarisk kontroll 2009 2011 Bent Syse RAÄ 88 Kv Rådstugan Uppsala Uppland 2 Upplandsmuseets rapporter 2011:12 Arkeologi i Kv Rådstugan Antikvarisk kontroll 2009 2011 Bent Syse

Läs mer

Harg 4:9 (Lilla Harg)

Harg 4:9 (Lilla Harg) Rapport 2006:24 Arkeologisk förundersökning Harg 4:9 (Lilla Harg) RAÄ 98 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R

Läs mer

VÄRMEKULVERT I NUNNEKLOSTRET

VÄRMEKULVERT I NUNNEKLOSTRET RAPPORT 2015:10 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING VÄRMEKULVERT I NUNNEKLOSTRET RAÄ 14, 16, 21 KV ÖRTAGÅRDEN 1:1 VADSTENA STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN EMMA KARLSSON Värmekulvert i Nunneklostret Innehåll

Läs mer

I närheten av kung Sigges sten

I närheten av kung Sigges sten ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:01 ARKEOLOGisK ANTiKvARisK KONTROLL I närheten av kung Sigges sten Lunger 10:2, Götlunda 51:1 3, Götlunda socken, Arboga kommun, Närke, västmanlands län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Rapport 2014:16. Slottsvången 8. Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun. Therese Ohlsson

Rapport 2014:16. Slottsvången 8. Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun. Therese Ohlsson Rapport 2014:16 Slottsvången 8 Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun. Therese Ohlsson Rapport 2014:16 Slottsvången 8 Arkeologisk förundersökning 2014, Helsingborgs stad och kommun.

Läs mer

Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 DRÄNERING

Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 DRÄNERING Arkeologisk förundersökning 2013 Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 DRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:4 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Oscar 25 och

Läs mer

Hellmanska gården. Michél Carlsson. Nyköpings socken och kommun, RAÄ 231 (stadslager) Södermanland. Förundersökning i form av schaktningsövervakning

Hellmanska gården. Michél Carlsson. Nyköpings socken och kommun, RAÄ 231 (stadslager) Södermanland. Förundersökning i form av schaktningsövervakning Hellmanska gården Nyköpings socken och kommun, RAÄ 231 (stadslager) Södermanland Förundersökning i form av schaktningsövervakning Rapporter från Arkeologikonsult 2011:2442 Michél Carlsson Allmänt kartmaterial:

Läs mer

Plöjda kulturlager vid S:ta Ingrids kloster

Plöjda kulturlager vid S:ta Ingrids kloster Rapport 2008:108 Arkeologisk förundersökning Plöjda kulturlager vid S:ta Ingrids kloster RAÄ 1 och 5 Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Anders Lundberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20

Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt Hamburg 13, fornlämning nr 20 KÄLLARDRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2014:9 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2014 Stadt

Läs mer

Ny gatubelysning framför Skänninge station

Ny gatubelysning framför Skänninge station Rapport 2008:81 Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Ny gatubelysning framför Skänninge station Invid RAÄ 5 Järnvägsgatan - Borgmästaregatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats

Läs mer

Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 DRÄNERING

Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 DRÄNERING Arkeologisk förundersökning 2013 Oscar 25 och 26, fornlämning nr 20 DRÄNERING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:2 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Oscar 25 och

Läs mer

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel

Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel Rapport 2008:12 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Valdemarsvik Gryt Ny fi berkabel RAÄ 28, 51, 52 och 53 Valdemarsvik samt Gryt socken Valdemarsviks kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T

Läs mer

M 2008:16. Munken 6, Åhus. Förundersökning och schaktningsövervakning, 2000-2002. Helén Lilja. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne

M 2008:16. Munken 6, Åhus. Förundersökning och schaktningsövervakning, 2000-2002. Helén Lilja. Regionmuseet Kristianstad. Landsantikvarien i Skåne M 2008:16 Munken 6, Åhus Förundersökning och schaktningsövervakning, 2000-2002 Helén Lilja Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Rapport 2008:16 Munken 6, Åhus - förundersökning och schaktningsövervakning

Läs mer

Norregatan och Norregränd

Norregatan och Norregränd Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2001 Norregatan och Norregränd Dokumentation i samband med rörläggning Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Mariefred

Kulturlager från 1700-talet i Mariefred Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:38 Kulturlager från 1700-talet i Mariefred Schakt för bergvärme Arkeologisk förundersökning Fornlämning Mariefred 21:1 Fastigheten Kungshusen 1 Mariefred socken

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Boplatser i Svärtinge, för andra gången

Boplatser i Svärtinge, för andra gången ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2012:13 ARKEOLOGisK FÖRUNdERsÖKNiNG Boplatser i Svärtinge, för andra gången Östergötland, Norrköpings socken och kommun, RAÄ 351 och 352, fastighet svärtinge 1:6. Leif Karlenby

Läs mer

Arboga medeltida stadsområde

Arboga medeltida stadsområde Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:35 Arboga medeltida stadsområde Antikvarisk kontroll invid ån RAÄ 34 Sämskmakaren 1 Arboga stad Västmanland Anna Lihammer Arboga medeltida stadsområde Antikvarisk

Läs mer

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53

Fallet, riksväg 56. Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg. uv rapport 2012:53 uv rapport 2012:53 arkeologisk utredning, etapp 2 Fallet, riksväg 56 Sträckan Stingtorpet Tärnsjö Uppland; Huddunge socken; Björnarbo 2:1; Huddunge 56:1 Karl-Fredrik Lindberg uv rapport 2012:53 arkeologisk

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan 11, 702 10 Örebro Telefon 019-609 04 10 www.arkeologgruppen.se arkeologgruppen@arkeologgruppen.

ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan 11, 702 10 Örebro Telefon 019-609 04 10 www.arkeologgruppen.se arkeologgruppen@arkeologgruppen. ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:25 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv Järnlodet 16 Uppland, Norrtälje socken, Norrtälje kommun, del av RAÄ Norrtälje 42:1 Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN I ÖREBRO AB Drottninggatan

Läs mer

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen RAPPORT 2015:11 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen I samband med schaktning för vatten och spillvatten Östergötland Norrköpings kommun Krokeks socken RAÄ 109 Dnr 3.1.1-03453-2014

Läs mer

Rapport 2012:56. Svanen 3. Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson

Rapport 2012:56. Svanen 3. Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson Rapport 2012:56 Svanen 3 Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson Rapport 2012:56 Svanen 3 Malmö stad, Malmö kommun. FU 2012. Therese Ohlsson Fornlämningsnr: 20 Svanen 3, Malmö stad Malmö kommun

Läs mer

Ledningsarbeten i Svista

Ledningsarbeten i Svista UV RAPPORT 2013:20 ARKEOLOGISK FÖRUNERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Ledningsarbeten i Svista Södermanland; Eskilstuna socken; Grönsta 2:2 2:5 och 2:6; Eskilstuna 519:1 3 Louise Evanni UV RAPPORT

Läs mer

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad

Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad UV VÄST RAPPORT 2005:8 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk förundersökning vid Varbergs stad Halland, Träslöv socken och Varbergs stad, Träslöv 2:14, 3:2, 37:1, RAÄ 100 Jörgen Streiffert UV VÄST RAPPORT

Läs mer

Yngsjö 14:59 m.fl., Åhus socken

Yngsjö 14:59 m.fl., Åhus socken Rapport 2013:22 Yngsjö 14:59 m.fl., Åhus socken Schaktningsövervakning 2012-2013 Tony Björk Rapport 2013:22 Yngsjö 14:59 m.fl., Åhus socken Schaktningsövervakning 2012-2013 Tony Björk Yngsjö 14:59 m.fl.

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer

Kvarteret Herta Västerås

Kvarteret Herta Västerås Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:22 Kvarteret Herta Västerås Schaktningsarbeten på bryggeritomten Arkeologisk förundersökning Fornlämning Västerås 232:1 Kv Herta Domkyrkoförsamlingen Västerås kommun

Läs mer

Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67

Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67 Arkeologisk kontroll samt arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2015 Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67 OMBYGGNAD AV KYRKA Munka Ljungby socken, Ängelholms kommun Skåne län Skånearkeologi

Läs mer

Rapport 2015:7. Norra Vallvägen 32. Kristianstads stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson

Rapport 2015:7. Norra Vallvägen 32. Kristianstads stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2015. Ing-Marie Nilsson Rapport 2015:7 Norra Vallvägen 32 Kristianstads stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2015 Ing-Marie Nilsson 1 Rapport 2015:7 Norra Vallvägen 32 Kristianstads stad, Kristianstads kommun

Läs mer

Kyrkan 2, Skurups kyrka MARKARBETEN I KYRKAN

Kyrkan 2, Skurups kyrka MARKARBETEN I KYRKAN Arkeologisk förundersökning 2013 Kyrkan 2, Skurups kyrka MARKARBETEN I KYRKAN RAÄ Skurup 55:1, Skurups socken i Skurups kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2013:8 Lars Jönsson Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2013. Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

I skuggan av Köpings rådhus

I skuggan av Köpings rådhus Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:17 I skuggan av Köpings rådhus Arkeologisk förundersökning Fornlämning Köping 148:1 Dana 10 Köpings stadsförsamling Köpings kommun Västmanland Ulf Alström I skuggan

Läs mer

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2

Skogsborg ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Skogsborg Fastigheten Skogsborg 1:17, Köpings socken, Köpings kommun, Västmanland Annica Ramström ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:33

Läs mer

Kv. Mullvaden. Arkeologiska förundersökningar i form av schaktningsövervakningar 1998 2005. RAÄ 20, Malmö stad Skåne län

Kv. Mullvaden. Arkeologiska förundersökningar i form av schaktningsövervakningar 1998 2005. RAÄ 20, Malmö stad Skåne län Arkeologiska förundersökningar i form av schaktningsövervakningar 1998 2005 Kv. Mullvaden Dokumentation i samband med schaktningsövervakningar RAÄ 20, Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Övergiven gård i Uggledal, Askim

Övergiven gård i Uggledal, Askim UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård i Uggledal, Askim Västergötland, Askim socken, RAÄ 239 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Övergiven gård

Läs mer

VA vid Ledberg och Lindå vad

VA vid Ledberg och Lindå vad Rapport 2010:102 Arkeologisk förundersökning VA vid Ledberg och Lindå vad RAÄ 8 Ledberg 6:1 och 10:1 m fl Ledbergs socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä

Läs mer

Kristianstad 4:4 Östra Boulevarden Nya Boulevarden

Kristianstad 4:4 Östra Boulevarden Nya Boulevarden Rapport 2015:25 Kristianstad 4:4 Östra Boulevarden Nya Boulevarden Kristianstads stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2015 Ing-Marie Nilsson Rapport 2015:25 Kristianstad 4:4 Östra Boulevarden

Läs mer

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015.

Rapport 2015:6. Hove 9, Åhus. Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:6 Hove 9, Åhus Fornlämning nr 23 i Åhus socken, Kristianstad

Läs mer

Rapport 2016:8. Garvaren 10. Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2015 Åhus socken, Kristianstad kommun. Fredrik Grehn

Rapport 2016:8. Garvaren 10. Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2015 Åhus socken, Kristianstad kommun. Fredrik Grehn Rapport 2016:8 Garvaren 10 Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2015 Åhus socken, Kristianstad kommun Fredrik Grehn Rapport 2016:8 Garvaren 10 Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning

Läs mer

Rapport 2016:14. Spritan 5. Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning Fredrik Grehn

Rapport 2016:14. Spritan 5. Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning Fredrik Grehn Rapport 2016:14 Spritan 5 Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning 2016 Fredrik Grehn Rapport 2016:14 Spritan 5 Åhus socken, Kristianstad kommun Arkeologisk undersökning/schaktningsövervakning

Läs mer

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar Fredrik Grehn

Rapport 2014:6. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Rapport 2014:6 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2013 Fredrik Grehn Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun.

Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14 Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk förundersökning 2013-2014 Therese Ohlsson Rapport 2014:1 Hamnen 21:147, Innestaden 1:14, Malmö stad, Malmö kommun. Arkeologisk

Läs mer

Norsen. Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län. Leif Karlenby

Norsen. Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län. Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:51 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 Norsen Norsen, Hedemora 6:1, Hedemora socken och kommun, Dalarnas län Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2015:51 ARKEOLOGISK

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Schakt i Uppsala. Nedläggning av optokabel 2007 & 2008. Bent Syse. RAÄ 88 Uppsala Uppland

Schakt i Uppsala. Nedläggning av optokabel 2007 & 2008. Bent Syse. RAÄ 88 Uppsala Uppland Schakt i Uppsala Nedläggning av optokabel 2007 & 2008 RAÄ 88 Uppsala Uppland Bent Syse 2 Upplandsmuseets rapporter 2009:15 Schakt i Uppsala Nedläggning av optokabel 2007 & 2008 RAÄ 88 Uppsala Uppland Bent

Läs mer

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning 2006. Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län

Oxie 1:5 Golfbanan. Arkeologisk utredning 2006. Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär. Oxie socken i Malmö stad Skåne län Arkeologisk utredning 2006 Oxie 1:5 Golfbanan Utredning inför anläggandet av ny golfbana vid Lunnebjär Oxie socken i Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport 2006:067 Per Jansson

Läs mer

Nytt besökscentrum/naturum vid Djurgården

Nytt besökscentrum/naturum vid Djurgården Rapport 2009:7 Arkeologisk förundersökning Nytt besökscentrum/naturum vid Djurgården RAÄ 360, 363 och 364 Smedstad 1:4 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län

Strandängen. Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län Strandängen Arkeologisk utredning inför nybyggnation, Jönköpings socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2012:68 Ann-Marie Nordman Rapport, ritningar: Ann-Marie Nordman

Läs mer

Domherren 18. Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 2001

Domherren 18. Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 2001 Domherren 18 Fornlämning 93, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 2001 1 . Kartor publicerade i enlighet med tillstånd 507-98-2848 från Lantmäteriverket. Utgiven av Kalmar läns

Läs mer

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed

Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed uv rapport 2011:58 arkeologisk förundersökning Fjärrvärmeledning och järnålderskeramik på Malma Hed Södermanland; Lilla Malma socken; Malmköping 2:16; Lilla Malma 191 Cecilia Grusmark uv rapport 2011:58

Läs mer

SANDFICKA PÅ SOFIEDALS GRIFTEGÅRD

SANDFICKA PÅ SOFIEDALS GRIFTEGÅRD Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:11 SANDFICKA PÅ SOFIEDALS GRIFTEGÅRD Arkeologisk förundersökning Sofiedal 8:19 RAÄ 23:1 Hudiksvalls stad Hudiksvalls kommun Hälsingland 2015 Inga Blennå SANDFICKA PÅ

Läs mer

Arkeologisk förundersökning. RAÄ 88 Dragarbrunn 7:2-4 Kv Atle Uppsala stad Uppland. Bent Syse 2002:12

Arkeologisk förundersökning. RAÄ 88 Dragarbrunn 7:2-4 Kv Atle Uppsala stad Uppland. Bent Syse 2002:12 Arkeologisk förundersökning RAÄ 88 Dragarbrunn 7:2-4 Kv Atle Uppsala stad Uppland Bent Syse 2002:12 Arkeologisk förundersökning RAÄ 88 Dragarbrunn 7:2-4 Kv Atle Uppsala stad Uppland Bent Syse 1 Rapport

Läs mer

NY VATTENLEDNING I SMEDSTAD

NY VATTENLEDNING I SMEDSTAD RAPPORT 2014:41 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING NY VATTENLEDNING I SMEDSTAD RAÄ 398:1 SMEDSTAD 1:4 LINKÖPINGS STAD OCH KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ny vattenledning i Smedstad Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Korskullens camping i Söderköping Schaktningar för nybyggnation

Korskullens camping i Söderköping Schaktningar för nybyggnation Rapport 2011:38 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Korskullens camping i Söderköping Schaktningar för nybyggnation Intill RAÄ 3 Söderköping 3:63 Söderköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk utredning 2012. Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne

. M Uppdragsarkeologi AB B. Arkeologisk utredning 2012. Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne Rapport 2012:57 Arkeologisk utredning 2012 Falsterbo 4:178 m fl, RAÄ 15 Falsterbo socken Vellinge kommun i Skåne Caroline Hulting Lindgren C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Box 44

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala slott. Landshövdingens trädgård. RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland.

Arkeologisk schaktningsövervakning. Uppsala slott. Landshövdingens trädgård. RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning Uppsala slott Landshövdingens trädgård RAÄ 88 Uppsala slott Uppsala stad och kommun Uppland Joakim Kjellberg 2 Arkeologisk schaktningsövervakning Uppsala slott Landshövdingens

Läs mer

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län.

Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning. Brokind 1:111. RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län. Rapport 2007:30 Arkeologisk förundersökning Brokind 1:111 RAÄ 298 Brokind 1:111 Vårdnäs socken Linköping kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T

Läs mer

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård

Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård ARKEOLOGISK RAPPORT 2016:2 Äldre stenåldersboplats i Kungsladugård Fornlämning Göteborg 18 Boplats Fastighet Kungsladugård 31:4 och 31:5 Förundersökning 2015 Göteborgs kommun Ulf Ragnesten ARKEOLOGISK

Läs mer

Brista i Norrsunda socken

Brista i Norrsunda socken ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING Brista i Norrsunda socken Uppland, Norrsunda socken, Sigtuna kommun, RAÄ Norrsunda 3:1 och 194:1 Leif Karlenby ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2011:24 FÖRUNDERSÖKNING

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 CMB Uppdragsarkeologi AB, CMB; har utifrån generella beslut från Länsstyrelsen i Skåne dnr. 431-3414-11 och dnr. 4312332-2013 under åren 2011

Läs mer

Rapport 2010:50. Östra Sjukhuset 2. Arkeologisk utredning 2010. Per Sarnäs

Rapport 2010:50. Östra Sjukhuset 2. Arkeologisk utredning 2010. Per Sarnäs Rapport 2010:50 Östra Sjukhuset 2 Arkeologisk utredning 2010 Per Sarnäs Rapport 2010:50 Östra Sjukhuset 2 Arkeologisk utredning 2010 Per Sarnäs Östra Sjukhuset 2,Malmö Malmö kommun Skåne län Sydsvensk

Läs mer