Sida har under 2012 som första myndighet i Sverige infört ett system för visselblåsare (whistle-blowing system)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida har under 2012 som första myndighet i Sverige infört ett system för visselblåsare (whistle-blowing system)"

Transkript

1 Misstankar om korruption och oegentligheter 2012

2 Sammanfattning Totalt inkom det 120 anmälningar med misstankar om korruption/oegentligheter till Sida under året. Det är en markant ökning sedan rapporten Under 2012 gjordes 58 anmälningar om korruption/oegentligheter till Sidas utredningsfunktion. Därutöver inkom det 31 anmälningar via Sidas whistle-blowing system, som togs i drift i mars Det inkom även information om 31 misstankar om korruption/oegentligheter från Sidas ramorganisationer. Ökningen av antalet anmälningar bedöms bero på ett ökat fokus av arbetet med intern styrning och kontroll samt en ökad satsning på controllerfunktionen inom Sida. Satsningarna på anti-korruptionsutbildning för Sidas medarbetare har sannolikt också bidragit till förändringarna i statistiken. De främsta orsakerna till att utredningar av misstänkt korruption/oegentligheter har påbörjats har varit ospecificerade misstankar p.g.a. bristande intern styrning och kontroll, bristande finansiell rapportering, samt misstankar om förskingring, stöld och förfalskning. Samarbetsparten har i de flesta ärenden varit en enskild organisation (NGO) även om samarbetsparter såsom mottagarlandets regering, partianknutna organisationer och andra svenska myndigheter också har förekommit. Sida har återkrävt medel med ett sammanlagt belopp om ca SEK. Sida har under 2012 som första myndighet i Sverige infört ett system för visselblåsare (whistle-blowing system) Under året inrättade Sida som första svenska statliga myndighet ett så kallat whistle-blowing system, som möjliggör för individer att anmäla misstankar om korruption/oegentligheter. Det går även att göra anonyma anmälningar. Systemet verkar som ett komplement till övriga anmälningskanaler. Funktionen återfinns på Sidas hemsida och en dialog förs med utrikesdepartementet om att den ska göras tillgänglig även på hemsidan Swedenabroad.se. Intresset för whistle-blowing systemet från media och svenska myndigheter har varit stort. Sidas funktion för utredning av korruptionsmisstankar förstärktes under året med två årsarbetskrafter, varav en med revisionskompetens och en med juridisk kompetens. Utredningsfunktionen blev därigenom mer självförsörjande i utredningsarbetet än tidigare, vilket är ett led i Sidas strävan att säkerställa en stark och självständig funktion för hantering av korruptionsärenden. 2

3 1. Inledning I Sidas instruktion anges att myndighetens verksamhet ska organiseras så att oegentligheter och korruption i biståndet motverkas. Sida definierar korruption som ett missbruk av förtroende, makt, eller position för otillbörlig vinning. Med korruption menar vi tagande och givande av muta, utpressning, favorisering och nepotism, förskingring samt svindleri och partiskhet. Sida organiserar sitt anti-korruptionsarbete utifrån fyra nivåer: Etik och integritet inom den egna organisationen Förebygga och hantera korruption i av Sida finansierade insatser Stärka mottagarländer och partners i det egna anti-korruptionsarbetet Delta i det globala anti-korruptionsarbetet genom internationell samverkan Sida verkar i miljöer där korruptionen är utbredd. Sidas anti-korruptionsregel är grunden för Sidas arbete för att motverka korruption och oegentligheter. Dess huvudsakliga budskap är: Aldrig acceptera! Alltid agera! Alltid informera samt alltid förebygga vid misstanke om korruption. Sida har en process för hantering och utredning av misstankar om korruption och oegentligheter. Alla misstankar ska enligt Sidas anti-korruptionsregel anmälas till närmste chef och/eller till Sidas utredningsfunktion. 1.1 Stärkt utredningsfunktion I Sidas verksamhetsplan och målbild för 2012 står det att: Sida har ett väl fungerande system för korruptionsbekämpning, som kan fungera som inspiration och föredöme för kolleger i biståndsvärlden. Sidas generaldirektör har tydliggjort att Sida ska höja ambitionsnivån och ligga i framkant inom antikorruptionsområdet. Som en följd av målbilden förstärktes Sidas funktion för utredning av korruptionsmisstankar under året med två årsarbetskrafter, varav en med revisionskompetens och en med juridisk kompetens. Utredningsfunktionen är därigenom mer självförsörjande i utredningsarbetet än tidigare, vilket är ett led i Sidas strävan att säkerställa en stark och självständig funktion för hantering av korruptionsärenden. Förstärkningen har bland annat lett till att ärenden kan hanteras snabbare och mer effektivt. Adekvata åtgärder kan vidtas på ett tidigare stadium eftersom funktionen nu har resurser och kompetens att utreda fler ärenden i egen regi, istället för att som nu upphandla externa revisorer. Sida bedömer att förstärkningen även innebär att analysen av avslutade ärenden kan bli mer djupgående, vilket bidrar till att ökade lärdomar kan dras och föras tillbaka ut i organisationen. Utredningsfunktionen rapporterar direkt till Sidas generaldirektör. 3

4 1.2 Utredningsprocessen Sida följer en process för hantering av inkomna misstankar om korruption och oegentligheter. En anmälan om korruptionsmisstanke kan komma till utredningsfunktionen genom olika kanaler, se tabell 3. En första bedömning görs om anmälan avser en av Sidas insatser och om korruption/oegentligheter i någon form misstänks. Om så är fallet påbörjas en utredning som syftar till att fastställa om misstanken utgör ett brott mot avtalet mellan Sida och samarbetsparten. Under pågående utredning håller Sida normalt alla utbetalningar inne i avvaktan på utfallet av utredningen och om avtalsbrott kan konstateras efter slutförd utredning återkräver Sida felaktigt använda medel. Under en utredning uppkommer ofta misstankar om brottslighet. I dessa fall uppmanar Sida samarbetsparten att anmäla misstanken till polis eller åklagare i det land där det misstänkta brottet har begåtts, så att rättssystemet i samarbetslandet kan hantera den brottslighet som sker inom landet och i enlighet med landets brottslagstiftning. I de av Sveriges samarbetsländer där påföljden för korruptionsbrott är dödsstraff uppmanar Sida aldrig till polisanmälan. 1.3 Sidas whistle-blowing system Sida inrättade i mars som första svenska statliga myndighet ett så kallat whistle-blowing system, som möjliggör för individer att anmäla misstankar om korruption och oegentligheter. Sida fick uppdraget i regeleringsbrevet för 2010 där det stod att myndigheten särskilt ska prioritera att säkerställa en inom myndigheten stark och självständig funktion för hantering av korruptionsfrågor, inklusive ett så kallat whistle-blower system. Inför inrättandet av systemet gjorde Sida flera utredningar med syftet att inhämta kunskap och får direktiv om hur ett whistle-blowing system ska inrättas på en statlig myndighet. Sida begärde samråd med Datainspektionen och gjorde en hemställan till Riksarkivet. Systemet ska enligt Datainspektionens direktiv verka som ett komplement till andra anmälningskanaler och att organisationens interna informations- och anmälningskanaler ska användas i första hand. Whistle-blowing systemet är ytterligare en av de åtgärder som vidtogs under året för att minimera risken för korruption och oegentligheter och samtidigt kunna möta den ökade ambitionsnivån och uppfylla målbilden för I oktober deltog medarbetare från Sidas utredningsfunktion på det Nationella nätverket mot korruptions årliga möte. Temat var whistle-blowing och anordnades av; Kompetensrådet för utveckling i staten (Krus). Utredningsfunktionen presenterade Sidas tillvägagångssätt vid inrättandet av whistle-blowing systemet och vilka utmaningar man har stött på. 4

5 1.4 Sidas stöd till det civila samhället (CIVSAM) Det civila samhället är en viktig aktör i arbetet med att minska fattigdom och bidra till en demokratisk utveckling. Under året fördelades ca1,6 miljarder kronor till de organisationer som Sida har ramavtal med, s.k. ramorganisationer. Ramorganisationerna vidareförmedlar svenska biståndsmedel till enskilda organisationer i Sverige och i samarbetsländerna. Misstankar om korruption/oegentligheter som uppstår hos någon av dessa organisationer utreds av ramorganisationen själv. Ramorganisationen ska enligt avtalet med Sida skyndsamt informera Sida när misstanke om korruption och oegentligheter uppstår och därefter hantera misstankarna i samråd med Sida. Under året tog Sida fram tydligare riktlinjer för ramorganisationernas rapportering och hantering av misstänkta korruptionsärenden. Syftet var att öka medvetenheten kring korruptionsrisker och att hanteringen av ärenden ska göras mer effektivt. Riktlinjerna tydliggör när och i vilken form ramorganisationerna ska rapportera misstänkt korruption, samt vilka åtgärder Sida förväntar sig att ramorganisationen vidtar för att utreda misstankarna. Syftet är även att detta ska leda till en mer enhetlig bedömning från Sida av ramorganisationernas hantering av dessa ärenden. 2. Anmälda misstankar år 2012 För att kunna göra statistiken jämförbar över tid delas inkommande misstankar om korruption och oegentligheter upp i två olika tabeller. En för de kanaler som är vanligast förekommande enlig tabellen ovan inklusive whistle-blowing systemet och en för anmälda misstankar från Sidas ramorganisationer. 2.1 Antal anmälda misstankar (exklusive Sidas ramorganisationer) Tabell 1: Antal misstankar Anmälda misstankar Avslutade utredningar Pågående utredningar Under året skedde en ökning av antalet anmälda misstankar om korruption och oegentligheter jämfört med år Ökningen beror troligtvis på ett ökat fokus av arbetet med intern styrning och kontroll samt en ökad satsning på controllerfunktionen inom Sida. 1 Totala antalet anmälningar som inkommit via whistle-blowing systemet. 2 Avslutade utredningar av whistle-blowinganmälningar 3 Pågående utredningar från whistle-blowingsystemet 5

6 Även satsningarna på anti-korruptionsutbildningar för Sidas medarbetare har bidragit till förändringarna i statistiken. Införandet av whistle-blowing systemet har även det, bidragit till fler anmälda ärenden. Orsaken till ökningen är således inte att korruptionen har ökat i Sidas samarbetsländer, utan snarare att Sidas personal agerar tidigare på varningssignaler och upptäckter korruptionsmisstankar mer frekvent än tidigare år. Få ärenden har inkommit som rör insatser i Afghanistan och det Humanitära (HUM) stödet, trots att det är stora korruptionsrisker i dessa miljöer och denna stödform. Inga anmälningar rörande insatser i Latinamerika har inkommit. Under 2012 avslutades sammanlagt 31 ärenden, varav 12 var sådana ärenden som också anmäldes under året. Ärenden som kan avslutas redan efter några månaders utredning avser som regel falska anklagelser om korruption/oegentligheter eller sådana avtalsbrott som inte grundar sig på korruption/oegentligheter och som därför inte ligger inom utredningsfunktionens mandat att utreda såsom exempelvis försenad finansiell rapportering. Dessa ärenden överlämnas till respektive avdelning för vidare hantering. De ärenden som har avslutats under året efter en fullständig utredning har främst avsett ospecificerade misstankar p.g.a. bristande intern styrning och kontroll, bristande finansiell rapportering, misskötsel av medel, samt misstankar om förskingring, stöld och förfalskning. Sidas samarbetspart har varit mottagarlandets regering i tre ärenden, enskild organisation (NGO) i 17 ärenden, annan svensk myndighet i två ärenden och partianknutna organisationer (PAO), universitet, statligt bolag, samt internt i övriga ärenden. Efter avslutade utredningar har Sida återkrävt medel i tio ärenden och med ett sammanlagt belopp om ca SEK 4 5. Sida hade vid 2012 års utgång 49 pågående utredningar av de ärenden som rapporterades in under Vi årets utgång var det totalt 66 pågående utredningar. Detaljerna i dessa utredningar kan av sekretesskäl inte redovisas förrän respektive ärende är avslutat, varför en redovisning motsvarande den som gjorts för avslutade ärenden måste vänta tills så sker. Av de 58 anmälningar som inkommit till Sida via olika kanaler förutom tips via whistleblowing systemet, påbörjades utredningar i 53 fall. Av de totalt 89 anmälningar som inkom under 2012, har hittills sex ärenden anmälts till polis eller åklagare av samarbetsparten i respektive samarbetsland. Inrättandet av whistle-blowing systemet har medfört en ökning av inkommande anmälningar, även om många inte lett till någon utredning. Av de 31 anmälningar som inkom via whistleblowingsystemet påbörjades utredning endast i fem av fallen. Det kan konstateras att karaktären på de anmälningar som inkommer via whistle-blowing systemet skiljer sig åt jämfört med de som kommer via de andra kanalerna. Via whistle-blowing systemet kommer i högre grad missnöjesyttringar mot biståndet i stort, snarare än anmälningar som rör Sidas verksamhet. Sida anser det dock vara positivt att whistle-blowing systemet bidrar till ökade möjligheter att anmäla misstankar om korruption/oegentligheter. Systemet ska verka som ett komplement till övriga rapporteringskanaler. 4 Beloppet inkluderar även det belopp som återkrävts från regeringen i Uganda, se under rubriken Av beloppet avser SEK det utestående beloppet i ISS-ärendet, se under rubriken 2.2 6

7 2.2 Några exempel på utredningar I oktober 2012 fick Sida kännedom om misstänkt förskingring via den ugandiske riksrevisorns rapportering till Ugandas regering rörande Peace Reconstruction and Development Programme (PRPD). Enligt ugandiska riksrevisionen hade ungefär hälften av medlen inte hanterats i enlighet med avtal. Ca 200 miljoner kronor har betalts in av Sverige, Danmark, Norge och Irland under den reviderade perioden. Enligt den ugandiska riksrevisionen handlar det om inblandning av personal från främst tre instanser, och som troligen samarbetat: finansministeriet, centralbanken och premiärministerns kontor. Trots de kontrollmekanismer som finns har ansvariga chefer inte upptäckt missförhållanden i tid. Sida stoppade genast utbetalningar till PRPD och ställde ett återkrav på de förskingrade medlen motsvarande 45 MSEK (Sidas andel). Av dessa har Ugandas regering återbetalat ca 23 MSEK och förhandlingar pågår om resterande belopp. Sverige och Sida har krävt att rättsliga åtgärder vidtas för de inblandande. Ärendet har uppmärksammats i media och är under pågående utredning. Ett annat exempel på ett ärende som avslutades under 2012, är Sidas samarbete med Institute for Security Studies (ISS) i Kenya. Sida blev i oktober 2011 informerade om att det fanns misstankar om förskingring av medel av anställda inom organisationen. En utredning initierades och resultatet visade förutom förskingring på svag intern styrning och kontroll och allvarliga brister i ekonomisystemet. ISS har vidtagit disciplinära åtgärder mot några anställda och en person är anmäld till polis och åklagare och en rättsprocess är pågående. ISS har även ställt ett civilt återbetalningskrav på motsvarande ca 1,1 MSEK, som är det förskingrade beloppet. ISS har vidtagit åtgärder med anledning av de brister som identifierades i revisionsrapporten. Sida återkräver detta belopp och överväger att beloppet dras av från kommande utbetalning till organisationen. 2.3 Information om misstankar från ramorganisationerna Tabell 2: Antal ärenden ramorganisationerna Ramorganisationerna/ CIVSAM Eftersom Sida i år har infört nya rutiner gällande hantering av korruptionsmisstankar för ramorganisationerna kan några särskilda slutsatser av detta arbete ännu inte dras. Generellt kan dock sägas att misstankar om korruption/oegentligheter i ramorganisationernas underorganisationer ofta avser felaktigt användande av medel, d.v.s. till annat än avtalade aktiviteter samt rent brottslig verksamhet såsom förskingring och stöld. Under 2013 kommer en tydligare bild av ramorganisationernas ärenden om korruption/oegentligheter att kunna redovisas. 7

8 Antal 2.4 Vem anmäler misstankar? Anmälningar om misstänkt korruption/oegentligheter kommer in till Sida genom olika kanaler. Vi har ovan redovisat en ny kanal i form av whistle-blowing systemet. I övrigt inkommer anmälningar från Sidas handläggare, controllers och chefer, men även från andra givare, via press och media och från allmänheten. År 2012 såg fördelningen ut på följande sätt: Tabell 3. Hur anmälningar om misstantankar inkom till Sida under Whistleblowing-systemet Andra givare Handläggare Myndighetsbrevlåda etc. Press/media Internrevisionen 2.5 Anmälda misstankar fördelade på världsdel och länder samt interna ärenden Tabell 4: Anmälda misstankar om korruption och oegentligheter Afrika Asien Europa LA Internt Afrika ligger fortfarande högt i statistiken för inkommande anmälningar, vilket är naturligt eftersom den största andelen av Sidas insatser återfinns där, både volymmässigt och i antalet länder. Inga ärenden anmäldes från Sidas arbete i Latinamerika. Med interna ärenden menas anmälningar som rör Sidas egen personal. 8

9 Nedan följer statistik fördelat på länder inom respektive världsdel. Tabell 5: Afrika AFRIKA Antal misstankar Mocambique 3 Kenya 5 S. Sudan 2 Uganda 5 Zambia 3 Tanzania 4 Rwanda 1 Liberia 1 Somalia 2 Zimbabwe 3 DRC 1 Sydafrika 1 Elfenbenskusten 1 Totalt: 32 Utredningar Utredningar har påbörjats i 29 av de totalt 32 anmälda misstankarna från Afrika. I ett ärende kunde det omedelbart konstateras att det var fråga om en falsk anklagelse och två ärenden avfärdades omedelbart då de inte rörde Sida-medel. Tabell 6: Asien ASIEN Antal misstankar Afghanistan 2 Bangladesh 4 Indien 1 Indonesien 1 Pakistan 1 Sri Lanka 1 Kambodja 1 Papa Nya Guinea 1 Totalt: 12 Utredningar Utredning har inletts för alla anmälningar utom i ett fall där anmälan inte avsåg Sidas verksamhet. 9

10 Tabell 7: Europa EUROPA Antal misstankar Schweiz 1 Ukraina 2 Serbien 1 Albanien 1 Makedonien 1 Turkiet 1 England 1 Sverige 4 Totalt: 12 Utredningar Elva utredningar påbörjades av tolv anmälningar år Ett ärende överlämnades till UD för utredning. Tabell 8: Interna Intern Antal misstankar Totalt: 2 2 Utredningar Av två inkomna interna ärenden lämnades ett över till utrikesdepartementet för hantering, eftersom arbetsgivaransvaret inte låg hos Sida. Det kvarvarande ärendet hanterades av Sida i enlighet med sedvanliga rutiner. Anmälan inkom anonymt via whistle-blowing systemet och var riktat mot Sidas generaldirektör. Ärendet uppmärksammades i media, men föranledde inga åtgärder. 10

www.sida.se Foto: Elisabeth Lorenz ÅRSRAPPORT 2015 Sidas hantering av korruptionsmisstankar

www.sida.se Foto: Elisabeth Lorenz ÅRSRAPPORT 2015 Sidas hantering av korruptionsmisstankar www.sida.se Foto: Elisabeth Lorenz ÅRSRAPPORT 2015 Sidas hantering av korruptionsmisstankar ÅRSRAPPORT 2015 Foto: Sida GD HAR ORDET! Charlotte Petri Gornitzka Korruption finns i alla länder rika och fattiga,

Läs mer

www.sida.se ÅRSRAPPORT 2013 Sidas hantering av korruptionsmisstankar

www.sida.se ÅRSRAPPORT 2013 Sidas hantering av korruptionsmisstankar www.sida.se ÅRSRAPPORT 2013 Sidas hantering av korruptionsmisstankar ÅRSRAPPORT 2013 Publicerad av: Sida, 2014 Copyright: Sida Layout: Citat Tryck: Edita 2014 Art.no.: SIDA61702sv ISBN: 978-91-586-4242-3

Läs mer

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är.

Sidas förhållningssätt till korruption och oegentligheter är. 2012-03-08 WHISTLEBLOWING RIKTLINJER Introduktion Enligt Sidas instruktion (2010:1080) ska myndigheten för att uppnå de biståndspolitiska målen i sin insatshantering särskilt motverka korruption och oegentligheter

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Policy mot oegentligheter för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions styrelse 2015-06-15 Antagen av Stadsmissionens Skolstiftelses och Stiftelsen

Läs mer

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005

ANALYSERAR Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 ANALYSERAR 2006:12 Försäkringskassans arbete med misstänkta brott 2005 Utgivare Upplysningar Beställning Försäkringsdivisionen Enheten för gemensamma försäkringsfrågor Ylva Rånge 08-786 98 60 ylva.range@forsakringskassan.se

Läs mer

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi

Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen regi SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HANDLÄGGARE Pernilla Jensen 08-535 312 04 pernilla.jensen@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgens årsberättelse om lex Sarah 2012, egen

Läs mer

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011

Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning. Ansökningsomgång 2011 Athena globalt utbyte inom yrkesutbildning Ansökningsomgång 2011 Anna Werner 2011-09-01 Välkomna! Upplägg under upptaktsseminariet Introduktion och bakgrund Praktisk information Workshop om ömsesidighet

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 Sidas hantering av korruptionsmisstankar

ÅRSRAPPORT 2014 Sidas hantering av korruptionsmisstankar www.sida.se ÅRSRAPPORT 2014 Sidas hantering av korruptionsmisstankar ÅRSRAPPORT 2014 Publicerad av: Sida, 2015 Copyright: Sida Layout: Citat Art.no.: SIDA61836sv urn:nbn:se:sida-61836sv Publikationen kan

Läs mer

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering

Riktlinjer och Instruktion för klagomålshantering Instruktion för klagomålshantering Fastställd av styrelsen för Länsförsäkringar Fondförvaltning 2015-06-02 1(8) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande...

Läs mer

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen

Praktikrapport. Allmänt om praktikplatsen Praktikrapport Praktikant: Linn Trägårdh (linn.tragardh@gmail.com) Praktikplats: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Karlstad Ekonomienheten Controllerfunktionen Besöksadress: Norra Klaragatan

Läs mer

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott

Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 1 (16) 2015-10-22 Område Livsmedelskontroll Avdelning Support Sammanställning: enkät om livsmedelsbrott 2 1. Sammanfattning För att ta reda på vilka möjligheterna är för livsmedelskontrollmyndigheterna

Läs mer

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun

Datum 2011-08-12. Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad internkontroll i Uppsala kommun KS 15 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Davidsson Per Datum 2011-08-12 Diarienummer KSN-2010-0591 Kommunstyrelsen Motion av Maria Gardfjell och Alf Karlsson (båda MP) om handlingsplan för förbättrad

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.6.2001 KOM(2001) 306 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av korrigeringskoefficienter som skall tillämpas från och med den 1 på löner

Läs mer

DELRAPPORT Tobias Wijk Datum Dnr 010-579 84 21 2011-02-28 131-512213-10/113

DELRAPPORT Tobias Wijk Datum Dnr 010-579 84 21 2011-02-28 131-512213-10/113 * Skatteverket 1(11) Skatteverkets uppdrag att föra viss statistik som ett led i regeringens handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (IJ2010/1155/UF) Sammanfattning

Läs mer

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Antikorruptionspolicy IOGT-NTO-rörelsen ideell förening Inledning Korruption utgör ett allvarligt hinder för en rättvis utveckling och medför ökad fattigdom. Att motverka korruption i samhället såväl som

Läs mer

Andra utvärderingsomgången. Överensstämmelserapport för Finland

Andra utvärderingsomgången. Överensstämmelserapport för Finland GRECO Groupe détats contre la corruption Grupp av stater mot korruption Europarådet Conseil de l Europe GENERALDIREKTORAT I RÄTTSLIGA FRÅGOR AVDELNINGEN FÖR BROTTSFRÅGOR Strasbourg, 23 juni 2006 Offentlig

Läs mer

ICLD Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap

ICLD Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap ICLD Riktlinjer för Kommunalt Partnerskap 1. Kommunalt Partnerskap Kommunalt Partnerskap är en Sidafinansierad samarbetsform som genom resultatinriktade projekt ska bidraga till utveckling av kommunal

Läs mer

INFOBLADET. Journalister fick lära mer om 112-myndigheterna

INFOBLADET. Journalister fick lära mer om 112-myndigheterna INFOBLADET östgötapolisen redaktör: Annika Manninen, informatör ansv. utgivare: Annsofie Bondesson, informationsdirektör Materialet till Infobladet skickas till mailto:annika.manninen@polisen.se senast

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011

Likabehandlingsplan för. Eductus Sfi, Gruv. Höganäs 2011 Likabehandlingsplan för Eductus Sfi, Gruv Höganäs 2011 (reviderat 08.02.2011) Datum: 08.02.2011 Vad: Sfi, Gruv, Eductus Var: Höganäs Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 4 Visioner... 4 Definition..... 5 Diskriminering....

Läs mer

Barn som far illa Polisens skyldigheter

Barn som far illa Polisens skyldigheter Polisutbildningen vid Umeå universitet Moment 4:3, Skriftligt fördjupningsarbete Höstterminen, 2009 Rapport nr. 581 Barn som far illa Polisens skyldigheter Hämtat från: http://www.lulea.se/images/18.cbcf80b11c19cd633e800016527/sick_350.png

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolenhet 5 2015 / 2016 nnehållsförteckning Tannbergsskolans vision... 3 Definitioner... 4 Mobbning... 5 Agerande vid kränkning... 6 Rutiner

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

INFORMATION OM SKYDDSTILLSYN MED SÄRSKILD BEHANDLINGSPLAN

INFORMATION OM SKYDDSTILLSYN MED SÄRSKILD BEHANDLINGSPLAN 1 Bilaga 2 INFORMATION OM SKYDDSTILLSYN MED SÄRSKILD BEHANDLINGSPLAN Denna information riktar sig till socialtjänst, beroendevård, vårdgivare i öppenvård och behandlingshem samt till rättsväsendet INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen

Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen PM 2015:106 RI (Dnr 171-332/2015) Inriktningsbeslut avseende nytt program för upphandling och inköp samt Vita jobb-modellen Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Inriktningen

Läs mer

Uppförandekod & Whistleblowpolicy

Uppförandekod & Whistleblowpolicy Uppförandekod & Whistleblowpolicy Inledning PeaceWorks uppförandekod och whistleblowpolicy riktar sig till anställda, praktikanter, förtroendevalda, volontärer och andra som åtagit sig ett uppdrag för

Läs mer

Underlagsdokument till jävsregler

Underlagsdokument till jävsregler Underlagsdokument till jävsregler Förebyggande och hantering av jävsituationer inom Mistra Här följer frågor och svar om hur alla inom Mistra med utgångspunkt i Mistras jävsregler kan arbeta för att förebygga

Läs mer

Uppsägning på grund av personliga skäl

Uppsägning på grund av personliga skäl Uppsägning på grund av personliga skäl INDUSTRI- OCH KEMIGRUPPEN STÅL OCH METALL ARBETSGIVARE- FÖRBUNDET SVEMEK SVEMIN INNEHÅLLSFÖRTECKNING PENSION... 2 HEL SJUKERSÄTTNING... 2 AVSKEDANDE... 2 OMPLACERINGSSKYLDIGHET...

Läs mer

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.

SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco. SWECO AB (publ) Org nr 556542-9841 Gjörwellsgatan 22, Box 34044, 100 26 Stockholm Tel: 08-695 60 00 Fax: 08-695 60 10 E-post: info@sweco.se www.swecogroup.com Code of Conduct Code of Conduct Brev från

Läs mer

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad:

Omsorgs- och socialförvaltningen. Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Omsorgs- och socialförvaltningen Datum Upprättad: 2011-09-07 Ändrad: Regelverk för Lex Sarah, rapport, utredning, åtgärder och anmälan till Socialstyrelsen inom Ljusdals kommuns äldreomsorg, handikappomsorg

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer

Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer Stöd till kommersiella projekt i utvecklingsländer 3/28/2012 Finnpartnership-företagspartnerskapsprogrammet bakgrund och mål Ett program som finansieras av utrikesministeriet och administreras av Finnfund

Läs mer

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011

Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Bilaga till beslutsprotokoll Utgångspunkter vid fastställande av utlandslånebelopp 2010/2011 Centrala studiestödsnämnden (CSN) har vid årets revidering av utlandslånebeloppen utgått ifrån att förra årets

Läs mer

Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning

Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning 1 (11) Äldre nyheter från fk.se om efterskottsbetalning Assistansanordnarna kommer framöver få betalt i efterskott 2014-03-17 Försäkringskassan planerar att ändra sättet att betala ut assistansersättning,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot kränkande behandling Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669.

Revisionsrapport. Granskning av nystartsjobb. Ramtiden felaktigt beräknad. Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM 2008-11-06 32-2008-0669. Revisionsrapport Arbetsförmedlingen 113 99 STOCKHOLM Datum Dnr 2008-11-06 32-2008-0669 Granskning av nystartsjobb Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Arbetsförmedlingen granskat beslut,

Läs mer

Revisionsrapport. Sammanfattning och slutsats. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete STOCKHOLM

Revisionsrapport. Sammanfattning och slutsats. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete STOCKHOLM Revisionsrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 105 25 STOCKHOLM Datum Dnr 2007-02-13 32-2006-0491 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Styrelsen för internationellt

Läs mer

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703

Postadress Telefon E-post Organisationsnummer Box 22523, 104 22 Stockholm 08-617 98 00 sakint@sakint.se 202100-5703 Uttalande SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 2014-09-11 Dnr 156-2014 Granskning av tre inhämtningsärenden vid Polismyndigheten Dalarna 1. SAMMANFATTNING Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden har

Läs mer

Inrikesministeriets förordning

Inrikesministeriets förordning Inrikesministeriets förordning om bidrag för frivillig återresa I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 2 mom. i lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Villa Agadir Datum och ansvarig för innehållet Februari 2015 Pia Henriksson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA

HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA HANDLINGSPLAN FÖR KFUM GÖTEBORG DÅ BARN MISSTÄNKS FARA ILLA Innehållsförteckning 1. Handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar 2. Handlingsplan vid misstanke om sexuella övergrepp där

Läs mer

Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling

Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling Svedala Kommuns 1:39 Författningssamling 1 (5) Policy mot mutor och bestickning för anställda och förtroendevalda Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-14, 12 Gäller från 2009-01-15 Tjänstemän, politiker

Läs mer

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16

Oderljunga skolas likabehandlingsplan. Läsåret 15/16 Perstorps kommun Revideras Okt 2015 Barn och utbildningsnämnden OD F-6 Oderljunga skolas likabehandlingsplan Läsåret 15/16 att främja barns och elevers rättigheter och att förebygga och förhindra diskriminering,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13

Region Skåne. Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Granskning av personalrelaterade skulder Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 30 december 2013 Antal sidor: 13 Revisionsrapport - Personalrelaterade skulder - 2013 slutlig.docx Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan

Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Revisionsrapport Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i förskolan Trelleborgs kommun Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Bildningsnämndens tillämpning av likabehandlingsplanen i

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder.

Förbudet gäller dock inte diskriminering som har samband med ålder. Rättsutredning 2014-02-20 Sida 1 (9) Ärende LED 2014/74 handling 2 Kartläggning och analys av 2 kap. 17 diskrimineringslagen (2008:567) Frågeställning Avsikten med denna rättsutredning är att göra en analys

Läs mer

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31)

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-06-27 A2014/2170/ARM Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm (SOU 2014:31) Korruption och andra

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2012 Marie Sigurdh, Fäladshöjden, Lund, 2013-02-19 Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN UE,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121)

Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter, mansvåld och makt (SOU 2004:121) ÅKLAGARMYNDIGHETEN YTTRANDE Sida 1 (5) Extra åklagaren Erik Wendel Er beteckning N2004/9764/JÄM Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Slag i luften En utredning om myndigheter,

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

2015-2016. Upprättad av elever och lärare 2015.08.23 2015-2016 Praktiska Nykvarns årliga plan för att förebygga och motverka och åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling enligt lagar och förordningar Upprättad av elever och lärare 2015.08.23

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011

Revisionsrapport. Stadsrevisionen Örebro kommun. Samordning och redovisning av EUprojekt. Liz Hultgren. 28 november 2011 Revisionsrapport Samordning och Liz Hultgren Stadsrevisionen Örebro kommun 2011-12-13 Liz Hultgren Projektledare Kurt Westerback Kundansvarig Örebro kommun 1 av 12 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun

Arbetet kring ensamkommande. Halmstads kommun www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Viktor Prytz Revisionskonsult Arbetet kring ensamkommande flyktingbarn Halmstads kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor; SFS 2007:491 Utkom från trycket den 18 juni 2007 Omtryck utfärdad den 7 juni 2007. Regeringen föreskriver

Läs mer

Olovligt bortförande och kvarhållande av barn

Olovligt bortförande och kvarhållande av barn Olovligt bortförande och kvarhållande av barn Produktion: Utrikesdepartementet Tryck: Edita Stockholm 2009 ISBN: 978-91-7496-398-4 Artikelnr: UD 09.015 Foto: Ariel Skelley, Corbis Innehåll Inledning 3

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2009:103 1 (8) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2008:17 av Inger Ros (S) om start av en informationskampanj i syfte att minska spridningen av klamydia Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Plan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Älvstrandsgymnasiets vuxenutbildning, Hagfors läsåret 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ÄLVSTRANDSGYMNASIETS

Läs mer

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna

Årsredovisning 2010. Latinamerikagrupperna Årsredovisning 2010 Latinamerikagrupperna Org. Nr 802004-5681 Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Redovisnings- och värderingsprinciper 7 Noter 8 Styrelsens underskrifter

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1503 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2014/15 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2014/15 I korta drag

Läs mer

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET)

SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Klassificering Sida Publik 1/8 Skandias Bolagsmanual Regelverkstyp Policy Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Nr 1.02 SKANDIAS POLICY OM ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE (HÅLLBARHET) Beslutad av Styrelsen

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad

Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Verksamheter på entreprenad KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Sunnangårdens Gruppbostad År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20150227 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Effektivare offentlig upphandling

Effektivare offentlig upphandling 2008-02-14 1 (7) Effektivare offentlig upphandling Anförande av Claes Norgren, generaldirektör Konkurrensverket, vid konferens Effektivare offentlig upphandling i Stockholm den 14/2 2008. Det talade ordet

Läs mer

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING

III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24

En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Yttrande R.nr 46.15 2015-10-14 Dnr 17/15 Saco Tiina Kangasniemi Box 2206 103 15 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden, SOU 2015:24 Utredningens förslag Utredningen om en kommunallag för framtiden (SOU

Läs mer

Uppföljning av Miljöplan 2006

Uppföljning av Miljöplan 2006 Revisionsrapport Uppföljning av Miljöplan 2006 Nyköpings kommun Februari 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Revisionsfrågor och revisionsmetod...3 2 Granskningsresultat...4

Läs mer

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska:

Denna riktlinje ska hållas tillgänglig för bankens kunder och allmänhet. FN:s Global Compact 10 grundprinciper, innebär att deltagande företag ska: 1 (6) 1) Syfte Syftet med denna riktlinje är att beskriva hur Roslagens Sparbank (banken) avser att ta samhällsansvar och skapa förutsättningar för ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Syftet är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Norrköpings kommun

Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Norrköpings kommun Riktlinje 2012-05-02 Riktlinje vid hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Norrköpings kommun Diarienummer: KS-257/2012 Beslutad av kommunstyrelsen den 2 maj 2012 Om riktlinjen Denna riktlinje

Läs mer

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012

Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Inför ansökan om statsbidrag för verksamhetsåret 2012 Förord Den här informationen är tänkt att vara en vägledning för organisationer som företräder nationella minoriteter och som vill ansöka om statsbidrag.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade

Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR Lex Sarah i Kalmar län 2003-2004 Anmälningar om missförhållanden och övergrepp inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade Meddelande 2005:14 Lex Sarah i Kalmar

Läs mer

Svedala kommun Granskning avseende momshantering

Svedala kommun Granskning avseende momshantering Svedala kommun Granskning avseende momshantering Juni 2015 Bo-Arne Olsson Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 5 3. Momshantering 7 1.Sammanfattning I detta kapitel återfinns en sammanfattning avseende

Läs mer

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun

Granskning av EU-arbete inom Motala kommun Revisionsrapport Granskning av EU-arbete inom Motala kommun November 2008 Elisabeth Björk Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte och metod...4 1.3 Revisionsfråga...4

Läs mer

Likabehandlingsarbete

Likabehandlingsarbete Likabehandlingsarbete Årlig rapport Mars 2015 Barn- och ungdomsförvaltningen Tove Briell Dnr Bun 2015/123 SAMMANFATTNING Den årliga rapporten om likabehandling är en del av barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

AVTAL för innovationsdeltagare

AVTAL för innovationsdeltagare Avdelning Digitala samlingar Dnr 137-KB 415-2014 AVTAL för innovationsdeltagare Detta avtal har tecknats mellan (1) Kungl. biblioteket (KB), organisationsnummer 202100-1710 och (2) XYZ (Innovationsdeltagaren),

Läs mer

Klagomålshantering. Karlskrona kommun

Klagomålshantering. Karlskrona kommun Klagomålshantering Karlskrona kommun FC 2006 Sammanfattning Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Karlskrona kommun granskat klagomålshanteringen. Granskningens syfte har varit

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning

Strategisk kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Kerstin Svensson Cert. kommunal revisor Strategisk kompetensförsörjning Surahammar kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Uppdrag... 3 2.1.

Läs mer

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter

Bilaga 8. Pilotkommunernas egna erfarenheter Bilaga 8 Pilotkommunernas egna erfarenheter 95 Erfarenheter från Luleå kommuns deltagande i IESN-projektet 2009-2011 Miljökontoret i Luleå har deltagit i projektet med sammanlagt elva personer + miljöchefen

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING

Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Likabehandlingsplan SÄRSKILD UTBILDNING FÖR VUXNA 2015 CAMPUS LIDKÖPING Innehållsförteckning Introduktion... 1 Vision... 1 Bakgrund... 1 Definitioner... 2 Kartläggning av risker... 3 Metod för kartläggningen...

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Sandvikens kommnun. Seminarium beträffande risker för korruption och andra oegentligheter

Sandvikens kommnun. Seminarium beträffande risker för korruption och andra oegentligheter www.pwc.com/se Sandvikens kommnun Bilaga 1 Seminarium beträffande risker för korruption och andra oegentligheter Agenda Risker för korruption och oegentligheter. Noteringar från genomförd granskning och

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Beslut Diarienr 1 (15) 2015-12-16 347-2015 Hemköpskedjan AB Norra stationsgatan 80 C 171 54 Solna Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) kameraövervakning av anställda på Hemköpskedjan AB Datainspektionens

Läs mer

Humanas Barnbarometer

Humanas Barnbarometer Humanas Barnbarometer 2014 1 Inledning Barnets bästa ska vara utgångspunkten i allt myndighetsutövande i Sverige. Barnens behov, inte verksamhetens, ska stå i centrum när kommunerna utreder, beviljar,

Läs mer

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa

Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Stöd på BVC vid misstanke att barn far illa Kartläggning i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-11-10 Diarienummer: HSN 1402-0316 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för:

2014 års patientsäkerhetsberättelse för: 2014 års patientsäkerhetsberättelse för: Kärnabrunnsgatan 1B Söderleden 41 Platensgatan 33 Mörnersgatan 9 Hjälmsätersgatan 14C Rydsvägen 9 Rydsvägen 288 Trumslagaregatan 77 Hunnebergsgården Datum och ansvarig

Läs mer

Studentmedarbetarkonceptet

Studentmedarbetarkonceptet Studentmedarbetarkonceptet Innehåll Förord Vår organisering i Helsingborg 2 Var börjar man? 3 Så går anställningen till 4 Löner och avtal 6 Att skriva en annons 8 Hur når vi studenterna? 10 Exempel på

Läs mer

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14

Revisionsrapport. Oxelösunds kommun. Granskning av avtalshantering. Karin Jäderbrink Lars Edgren 2013-01-14 Revisionsrapport Granskning av avtalshantering Karin Jäderbrink Lars Edgren Oxelösunds kommun 2013-01-14 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och kontrollmål

Läs mer

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018

Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Stipendier för avgiftsskyldiga studenter Riktlinjer För läsår 2017/2018 Gäller fr.o.m. 2016-05-18 1. Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2 Förutsättningar för lärosätet att delta i programmet... 3

Läs mer

Remissyttrande gällande LOK-stödsutredningen Utredningen om framtida LOK-stöd

Remissyttrande gällande LOK-stödsutredningen Utredningen om framtida LOK-stöd Strömsholm den 19 februari 2013 Riksidrottsförbundet Peter Eriksson Remissyttrande gällande LOK-stödsutredningen Utredningen om framtida LOK-stöd Svenska Ridsportförbundet har beretts tillfälle att yttra

Läs mer

Konkurrensverkets författningssamling

Konkurrensverkets författningssamling Konkurrensverkets författningssamling ISSN 1103-6303 Konkurrensverkets allmänna råd om näringsförbud vid överträdelser av konkurrensreglerna KKVFS 2015:2 Utkom från trycket den 30 december 2014 beslutat

Läs mer

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem

Dokumenttyp. Namn på uppdraget. Integrering mellan larmhanteringssystem och vård- och omsorgssystem Uppdragsidé 1 (5) Uppdragsidé ehälsa 2013 Syftet med är att samla in idéer på uppdrag/projekt som stimulansbidraget för E-hälsa 2013 kan användas till. På så vis identifierar och definierar vi kommunernas

Läs mer