!!! Preoperativ lågkaloridiet inför överviktskirurgi - en studie av effekt och komplikationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "!!! Preoperativ lågkaloridiet inför överviktskirurgi - en studie av effekt och komplikationer"

Transkript

1 Preoperativ lågkaloridiet inför överviktskirurgi - en studie av effekt och komplikationer Självständigt arbete Läkarprogrammet 2014 Av Eli Gladnikoff Handledare Magnus Sundbom

2 Innehållsförteckning Populärvetenskaplig sammanfattning 3 Abstract 4 Bakgrund 5 Övervikt 5 Överviktsbehandling i sjukvården 5 Farmakologisk behandling 6 Överviktskirurgi 6 Roux-en-Y gastric bypass 7 Gastric sleeve 8 Duodenal switch 8 Preoperativ lågkaloridiet 8 Problem med preoperativ LCD 9 Studiens syfte 9 Metod 10 Datahantering 10 Statistisk analys 10 Resultat 11 Viktutveckling 12 Komplikationer 17 Diskussion 18 Slutsats 19 Referenser 20 2 av 21

3 Populärvetenskaplig sammanfattning Övervikt och fetma ökar lavinartat över hela världen, och medför stort lidande i form av svåra följdsjukdomar och minskad livskvalitet. I Sverige är nästan halva befolkningen överviktig, mest utsatta är grupper med låg utbildning och låg inkomst. Många bantningskurer är populära men leder nästan aldrig till långvarig viktnedgång. I vården behandlas övervikt med en kombination av hjälp till livsstilsförändringar, läkemedel och kirurgi. En operation ger ofta det mest långvariga resultatet, men är också riskabel. Det kan till exempel bli läckage från magsäcken, blöda eller bli infekterat. De patienter som överviktsopereras i Sverige idag får en lågkaloridiet inför operationen. Den är bland annat till för att minska storleken på levern, vilket gör det lättare för kirurgen att operera. Man tror också att en viktnedgång redan före operationen leder till en större viktminskning på sikt. Ett möjligt problem är att en för hård diet gör att kroppen anpassar sig för svältförhållanden, som kan leda till sämre sårläkning. Därför är det viktigt att undersöka om en alltför stor viktnedgång innan operationen kan öka risken för komplikationer under och efter operationen. Den här studien har undersökt detta genom att följa upp alla patienter som har överviktsopererats vid Akademiska sjukhuset i Uppsala under 2010 och Den har också tittat på om viktnedgång före operationen påverkar viktminskningen fram till ett år efter operationen. Genom att gå igenom journaler och andra register för de 421 patienter som opererats under perioden har deras viktutveckling och operationsförlopp kunnat studeras. I det material som undersökts finns inget som pekar på att en stor viktnedgång före operationen påverkar risken att råka ut för komplikationer i samband med operationen. Det finns heller inget som pekar på att viktminskningen efter ett år påverkas, antagligen för att själva operationen är så effektiv att skillnaderna mellan de som gått ner mycket och de som gått ner lite jämnas ut på ett år. 3 av 21

4 Abstract Background: Overweight and obesity are associated with an increased risk for disease and disability and are rapidly increasing globally. Treatment include lifestyle changes as well as pharmacological and surgical interventions. Patients undergoing surgical treatment in Sweden are given a preoperative low calorie diet (LCD) for 4-8 weeks in order to simplify the surgical procedure. The diet is also thought to increase the postoperative weight loss. However, it is feared that too intense dieting prior to surgery may increase the risk for perioperative complications by inducing a catabolic state that is disadvantageous for wound healing. Aim: To determine whether high preoperative weight loss increases the risk of perioperative complications and predisposes for better 1-year weight results at follow-up. Method: A retrospective registry study was performed to examine every patient that underwent bariatric surgery at Akademiska sjukhuset in Uppsala during 2010 and 2011 with regards to preoperative weight loss, perioperative complications and weight at follow-up. Results: No significant correlation was found between preoperative weight loss and weight results at the 1-year followup (p=0.165). Similarly, no correlation between preoperative weight loss and perioperative complications was found (p=0.553). Conclusion: Preoperative LCD does not increase the risk for perioperative complications and is unrelated to one-year results. Further studies are needed to identify which patients are best served by it. 4 av 21

5 Bakgrund Övervikt Fetma och övervikt utgör ett växande folkhälsoproblem i Sverige såväl som i övriga västvärlden. I världen som helhet har förekomsten av övervikt fördubblats sedan Uppkomstmekanismen är multifaktoriell och utgörs av en kombination av av livsstil, arv och miljö. Tillståndet korrelerar starkt till allvarliga hälsoproblem såsom hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes mellitus typ 2 samt ledproblem [1-3]. Enligt statistik från Folkhälsomyndigheten var 28 procent av kvinnorna och 42 procent av männen överviktiga år 2012, totalt 35 procent av befolkningen. Ytterligare 14 procent av kvinnorna led av fetma, liksom 15 procent av männen (se faktaruta 1 för definitioner). Sammantaget låg omkring 49 procent av befolkningen ovanför intervallet för normalvikt (se faktaruta 1). Stora socioekonomiska skillnader föreligger, där förekomsten av övervikt är kraftigt förhöjd i grupper med låg utbildningsnivå, låg inkomst och hög Faktaruta 1: Vikt och BMI [3] BMI (body mass index) = kroppsvikt (kg) / kroppslängd (m sjukskrivningsgrad. I gruppen sjukpenning- och sjukersättningstagare uppgick andelen normalviktiga år 2012 endast till 35 procent. I samma grupp led 23 procent av fetma, att jämföra med 14 procent hos befolkningen i stort [4]. Viktnedgång förbättrar markant patientens prognos med avseende på både följdsjukdomar, livskvalitet, överlevnad och riskmarkörer [5, 6]. Många testar på eget initiativ olika bantningsmetoder för att åstadkomma en snabb viktnedgång, ofta med en initial viktförlust som följd. På längre sikt stiger dock ofta vikten åter upp till ursprungsnivån, och inte sällan över den [7]. Överviktsbehandling i sjukvården I Sverige består den medicinska överviktsbehandlingen av flera steg. De första insatserna sker inom öppenvården och består av råd om kost och motion (med fördel på recept), och i utvalda fall även av farmakologiska insatser [8, 9]. Det saknas dock tillförlitliga långtidsstudier avseende dessa preparats effektivitet och tillförlitlighet [10]. Flertalet svenska sjukhus har en överviktsenhet, där koordinerade insatser från läkare, dietister, sjukgymnaster med flera syftar till att uppnå en varaktig 5 av 21 Klass BMI Undervikt < 18,5 Normalvikt 18,5-24,9 Övervikt 25-29,9 Fetma 30-34,9 Svår fetma 35-39,9 Mycket svår fetma > 40

6 viktnedgång med hjälp av bland annat livsstilsomställningar, motiverande samtal, utbildning och farmakologiska insatser. Om dessa insatser bedöms som otillräckliga kan kirurgisk behandling bli aktuell. Farmakologisk behandling Ett stort antal preparat har använts för farmakologisk behandling av övervikt under det senaste seklet, ofta med svåra biverkningsprofiler som tydligt vittnat om patienters desperata behov av en effektiv behandling. Under 1930-talet användes dinitrofenol, en substans som frikopplar den oxidativa fosforyleringen i mitokondrierna med en snabb energiförbrukning utan ATP-produktion som följd. Frikopplingen leder istället till en snabb värmeutveckling, med risk för akut fatal hyperthermi [11]. Trots att preparatet avregistrerades från den amerikanska marknaden i slutet av trettiotalet så har det fortsatt orsaka dödsfall ända in på 2010-talet. Också amfetamin och tyroxin har använts som bantningspreparat, ofta med svåra biverkningar som följd. Idag är Orlistat det enda läkemedel registrerat på den svenska marknaden för viktminskning. Det verkar genom att hämma gastrointestinala lipas, vilka därigenom förlorar sin förmåga att hydrolysera triglycerider till absorberara fettsyror och monoglycerider. I en studie där en grupp ordinerades livsstilsförändringar i kombination med Orlistat och en annan grupp ordinerades livsstilsförändringar i kombination med placebo förlorade behandlingsgruppen i snitt 5,8 kg kroppsvikt över 4 år, att jämföra med placebogruppen som i snitt förlorade 3,0 kg kroppsvikt [12]. I det patientmaterial som studerats i detta arbete var medianvikten vid beslut om operation 126 kg och medianövervikten 54 kg. En viktreduktion av samma omfattning som i den ovan citerade studien skulle i detta material alltså motsvara en medianöverviktsförlust om knappa 10 procent över fyra år. Överviktskirurgi I Sverige finns en lång tradition och stor erfarenhet kring överviktskirurgi. Denna kan i utvalda fall bli aktuell för patienter med avancerad övervikt (se faktaruta 2), och har blivit allt vanligare i både Sverige och världen [13]. 6 av 21 Faktaruta 2: Indikationer för överviktskirurgi I Sverige anses ett BMI > 35 kg/m utgöra indikation för kirurgi. Internationellt krävs ofta ett BMI > 40 kg/m för att överviktskirurgi ska anses vara motiverad, men vid allvarliga komplikationer (t.ex. sömnapné, ledbesvär eller diabetes) är patienter med ett BMI > 35 kg/m för operation också internationellt.

7 Ett flertal operationsmetoder har använts innan de malnutritionsskapande ingreppen utkristalliserade sig som de med bäst långtidsutfall, och på senare tid har de restriktiva (t.ex. gastric banding) allt mer fått stå tillbaka, med undantag för gastric sleeve som ökar i både Sverige och världen. De moderna metoderna har gemensamt att de minskar mag-tarmkanalens förmåga att ta upp nutrienter samtidigt som de tvingar patienten att minska sitt födointag p.g.a. ändrade anatomiska förutsättningar. Det vanligaste ingreppet i Sverige är idag en s.k. Roux-en-Y gastric bypass (GBP), oftast utförd med laparoskopisk metod. Trots en viss perioperativ risk är långtidsresultaten av dessa metoder pålitliga och bestående, och de utgör idag golden standard inom obesitaskirurgin [5]. I utvalda fall kan andra operationer bli aktuella, t.ex. duodenal switch eller gastric sleeve. Utöver en betydande viktnedgång leder en operation till högst betydande förbättring av de överviktsrelaterade följdsjukdomar som ses hos många patienter [14, 15]. Majoriteten uppger också en påtagligt ökad livskvalitet. Roux-en-Y gastric bypass I slutet av sextiotalet noterade kirurgen Edward Mason att patienter som genomgått en Billroth IIoperation tenderade att gå ner i vikt, och ur denna observation föddes den moderna överviktskirurgin. Idag innebär operationen att majoriteten av ventrikeln kopplas bort, varpå en anastomos skapas mellan kvarvarande ventrikel och jejunum. Den effektiva ventrikelvolymen minskas på sätt med ca 95 procent, med en snabbare mättnadskänsla som följd. Dessutom kopplas hela duodenum och ca 50 cm av proximala jejunum förbi, vilket leder till partiell malabsorption [16]. Dessa faktorer skapar tillsammans förutsättningar för en betydande viktreduktion. Roux-en-Y gastric bypass 7 av 21

8 Gastric sleeve Av de restriktiva ingreppen är gastric sleeve det enda som utförts vid Uppsala Akademiska Sjukhus under , och det endast vid ett tillfälle. Ingreppet liknar den övre delen av en duodenal switch (se bild nedan), på så vis att en långsmal ventrikeltub skapas genom en vertikal transektion utmed ventrikelns minorsida. Den kvarvarande ventrikeltuben har en volym om ca 25 procent av ursprungsvolymen. Även om ingreppet främst betraktas som restriktivt medför det sannolikt metabola effekter liknande de vid gastric bypass via en ännu okänd mekanism [17]. Duodenal switch Duodenal switch är en mer omfattande operation som främst erbjuds patienter med ett BMI över 50. Vid operationen delas tunntarmen ca 250 cm proximalt om det ileocekala valvet varpå en subtotal gastrektomi utförs. Den kvarvarande ventrikeltuben kopplas till det distala tunntarmssegmentet, medan det proximala tunntarmssegmentet återkopplas 1 meter proximalt om ileocekalvalvet. Det huvudsakliga näringsupptaget kommer efter operationen att ske i den mest distala delen av tunntarmen, med en påtaglig malabsorption av fett och stärkelse som följd [17]. Preoperativ lågkaloridiet Sedan några år används lågkaloridiet (LCD) vid de flesta svenska sjukhus inför överviktsoperation i syfte att minska Duodenal switch leverstorleken och underlätta det operativa ingreppet. I en studie av Edholm et al minskade levervolymen med 12 procent och mängden intrahepatiskt fett med 40 procent under en fyraveckors 8 av 21

9 LCD-kur [18]. Eftersom det intraabdominella utrymmet är begränsat hos gravt obesa patienter och den vänstra leverloben riskerar att skymma den gastroesofageala övergången anses ett dylikt preoperativt förfarande markant underlätta ingreppet [18, 19]. I Uppsala används därför rutinmässigt en fyraveckors preoperativ LCD-kur som uppskattas ge en genomsnittlig viktminskning om ca 8 kg. Eftersom operationstekniska svårigheter associerade med förstorad lever är den främsta bidragande orsaken till att en laparoskopisk GBP konverteras till en öppen operation [20] finns även förhoppningar om att proceduren ska minska antalet operativa komplikationer. I studien av Edholm et al kunde dock inga signifikanta skillnader noteras [18]. Oklarheter kring preoperativ LCD Effekten av LCD är inte särskilt väl studerad, inte minst gällande hur lång en LCD-kur bör vara. I Sverige varierar den idag mellan två till åtta veckor beroende på sjukhus och patient. En god nutritionsstatus är av stor vikt vid sårläkning och att undvika ett allt för uttalat katabolt tillstånd är därför essentiellt för att säkerställa en optimal och komplikationsfri läkning [21, 22]. En allt för lång eller intensiv LCD-kur riskerar potentiellt att minska patientens tolerans för ingreppet, försvåra eller försena patientens återhämtande efter det kirurgiska ingreppet samt utsätta patienten för onödigt lidande inför operationen. Flera studier tyder på att en hög preoperativ viktnedgång också är associerad till en hög postoperativ viktnedgång [23, 24]. Retrospektiva studier av LCD-kurens effekt med avseende på viktnedgång, operationsförlopp, vårdtid, postoperativa komplikationer och viktresultat ett år efter operationen kan vara till gagn för framtida patienter genom att bättre utröna kurens nytta och eventuella risker. Studiens syfte Denna studie har sökt utröna huruvida en god följsamhet till LCD-kuren - mätt genom en högre preoperativ viktnedgång - resulterat i ett bättre viktresultat vid ettårskontrollen samt om det också ökat risken för komplikationer i samband med operationen. Skillnader mellan män och kvinnor har också studerats. Utöver detta tjänar studien även som en sammanställning av operationsresultaten under perioden av 21

10 Metod Detta arbete baseras på en retrospektiv registerstudie och genomfördes genom att journaldata avseende variabler listade här nedan insamlades för samtliga 421 patienter som genomgått överviktskirurgi (duodenal switch, gastric bypass och gastric sleeve) vid Akademiska sjukhuset, Uppsala mellan och Se lista 1 under Resultat för medianvärden och variationsbredd (range). Samtliga patienter i studien har genomgått den LCD-kur som idag är standard i Uppsala: åtta veckor för de patienter som genomgår en duodenal switch och fyra veckor för övriga. Tack vare utförlig dokumentation i lokala samt nationella register har inga patienter behövt exkluderas p.g.a. otillgänglig information. Tre patienter har exkluderats p.g.a. att LCD-kuren och operationen av olika anledningar blivit åtskilda i tiden. Studien omfattar således ca 99,3 procent av operationerna under den aktuella perioden. Patientsamtycke till studien har ej behövt inhämtas eftersom den genomförts som en kvalitetsuppföljning inom ramarna för klinikens verksamhet. Datahantering Intern registerdata användes för att upprätta en databas över samtliga patienter som genomgått överviktskirurgi vid Akademiska sjukhuset, Uppsala under 2010 och Denna databas användes sedan som grund för att gå igenom journaldata och kardex-data från operationen. I de fall då uppgifter saknats i dessa system - främst i fall rörande utomlänspatienter som opererats i Uppsala - har informationen istället eftersökts i SOReg (Scandinavian Obesity Surgery Register), ett skandinaviskt kvalitetsregister för obesitaskirurgi. Eftersom detta register är avidentifierat på nationell nivå har patientdata matchats utifrån operationsdatum och övrig känd data, t.ex. längd och preoperativ vikt. Den färdiga databasen avidentifierades sedan. Statistisk analys Databasen har bearbetats manuellt i Microsoft Excel för Mac 2011 (version Regressions- och korrelationsanalyser utfördes i GraphPad Prism 6 för Mac av GraphPad Software, La Jolla California, USA, Statistisk signifikans har i studien ansetts föreligga vid 10 av 21

11 p<0,05. Data presenteras som median och variansbredd (range), om inte annat anges. Övervikt ansågs föreligga vid BMI>25, och detta värde har använts i samtliga överviktsberäkningar. Resultat Lista 1. Patientdata som insamlats. Patientdata Antal Totalt antal patienter som opererats 421 Kvinnor 322 Män 99 Exkluderade patienter 3 Kvinnor 2 Män 1 Totalt antal inkluderade patienter 418 Patientdata Median Variationsbredd Längd Vikt vid Överviktsenheten eller motsvarande 126 kg Vikt före LCD 126 kg Vikt under LCD 121 kg Vikt vid operationsdatum 119 kg Vikt vid fyraveckorskontroll 112 kg Vikt vid ettårskontroll 86 kg Vårdtid 5 dygn Beräknad data Median Variationsbredd Ursprungligt BMI (alla) Kvinnor Män Ursprunglig övervikt 54 kg Viktförlust under LCD 7 kg Överviktsförlust under LCD 12 % % Överviktsförlust vid ettårskontroll 74 % % 11 av 21

12 Operationstyper Antal Laparoskopisk gastric bypass (LGBP) 273 Bileopankreatisk diversion med duodenal switch (BPD-ds) 81 Öppen gastric bypass (GBP) 66 Gastric sleeve 1 Totalt 421 Komplikationer Antal Konvertering av LGBP till GBP 3 Läckage med åtföljande reoperation 6 Reoperation 10 Övriga Med övervikt avses all vikt som bidrar till ett BMI > Alla reoperationskrävande komplikationer exklusive läckage. 3 Komplikation utan reop, t.ex. transfusionskrävande blödning Viktutveckling Viktutvecklingen i patientmaterialet presenteras här nedan i materialet som helhet samt fördelat på undergrupper utifrån graden av viktnedgång under LCD-kuren. 130 Diagram 1. Medianviktutveckling i materialet som helhet. 110 Viktutveckling median Vikt (kg) Vikt ÖE Före LCD Vikt under LCD Vikt opdatum Fyraveckorsvikt Ettårsvikt 12 av 21

13 Diagram 1 ovan visar viktutvecklingen i materialet som helhet. Under LCD-kuren uppnåddes en viktförlust om 7 kg (-5-36), motsvarande omkring 12 procent av den totala övervikten. Fyra veckor postoperativt var viktförlusten 15 kg (-1-51), eller ca 25 procent av övervikten. Vid ettårskontrollen var viktförlusten 40 kg (7-109), eller ca 74 procent av övervikten. 49 patienter (ca 12 procent) hade blivit av med hela sin övervikt eller mer, och endast 48 patienter (ca 11 procent) hade blivit av med mindre än halva övervikten. Av dessa hade 3 (0,7 procent) blivit av med mindre än 25 procent av övervikten. För att studera om graden av LCD-svar har betydelse för viktförlusten på sikt delas materialet utifrån viktnedgång under LCD-kuren i fyra lika delar med ca 105 patienter i varje grupp. På så sätt kan viktutvecklingen för de kvartiler med minst respektive störst LCD-svar studeras var för sig. Lista 2. Medianviktutveckling i relation till LCD-svar. Vikt ÖE Före LCD Under LCD Opdatum 4-veckors 1-års Vikt (minst LCD-svar) Vikt (störst LCD-svar) ÖV-förlust (minst LCD-svar) % 18 % 72 % ÖV-förlust (störst LCD-svar) % 30 % 75 % 170 Diagram 2. Medianviktutveckling hos de kvartiler med lägst resp högst LCDsvar. Minst LCD-svar Störst LCD-svar Vikt (kg) Vikt ÖE Vikt före LCD Vikt under LCD Vikt opdatum Vikt fyraveckors Ettårsvikt 13 av 21

14 En högre ursprungsvikt korrelerar i detta material alltså till en större viktförlust under kuren (p<0,001). 80 % Diagram 3. Överviktsförlust i grupperna med lägst resp högst LCD-svar samt i materialet som helhet Överviktsförlust (%) 60 % 40 % 20 % Kvartil med minst LCD-svar Materialet som helhet Kvartil med störst LCD-svar 0 % ÖV-förlust LCD ÖV-förlust 4 veckor ÖV-förlust 1 år I diagram 3 ovan ses överviktsförlusten i materialet som helhet samt fördelad mellan kvartilerna med störst respektive minst LCD-svar. Direkt efter LCD-kuren är medianskillnaden naturligtvis stor (ca 17 procentenheter, p<0,001). Den minskar sedan gradvis och är vid fyraveckorskontrollen omkring 11 procentenheter (p<0,001). Vid uppföljningsbesöket 1 år efter operationen har medianskillnaden minskat till 3 procentenheter (p=0,002). 170 Diagram 4. Viktutveckling hos män respektive kvinnor. Viktutveckling män Viktutveckling kvinnor Vikt (kg) Vikt ÖE Vikt före LCD Vikt under LCD Vikt opdatum Fyraveckorsvikt Ettårsvikt 14 av 21

15 Diagram 4 ovan visar viktutvecklingen separerad mellan män och kvinnor. Vid besöket på överviktsenheten eller motsvarande var männen i genomsnitt 30 kg tyngre (medianvikt 151 för män, 121 för kvinnor). Skillnaden kvarstår i princip oförändrad vid 31 kg (153 kg för män, 122 kg för kvinnor) före LCD-kurens start. Skillnaden minskar därefter successivt till 28 kg efter halva LCDkuren (145 kg för män, 117 kg för kvinnor), 26 kg vid operationsdatum (142 respektive 116 kg), 24 kg vid fyraveckorskontrollen (132 respektive 108 kg) och slutligen 16 kg vid ettårskontrollen (99 kg för män, 83 kg för kvinnor). 80 % Diagram 5. Överviktsförlust hos män respektive kvinnor. Överviktsförlust män Överviktsförlust kvinnor 60 % Överviktsförlust (%) 40 % 20 % 0 % ÖV-förlust LCD ÖV-förlust 4 veckor ÖV-förlust 1 år Räknat i procentuell överviktsförlust (diagram 5 ovan) blir fördelningen mellan män och kvinnor snarlik. Under LCD-kuren har männen i materialet i genomsnitt gått ned 2,5 procentenheter mer av sin procentuella övervikt (p=0,023), och vid fyraveckorskontrollen har de gått ned 3,9 procentenheter mer (p=0,077). Vid ettårskontrollen är skillnaden inte längre statistiskt signifikant (i genomsnitt 0,4 procentenheter, p=0,847). Diagram 6 och 7 nedan visar relationen mellan överviktförlust vid ettårskontrollen och viktminskningen under LCD-kuren i absoluta tal och som procent av ursprungsövervikten. Även om en svag trend kan anas så föreligger inga statistiska samband som kan säkerställas i detta material (R 2 =0,004 resp R 2 =0,055). 15 av 21

16 180 % Diagram 6. Relation mellan överviktsförlusten vid 1 år och viktminskningen under LCD. R^2=0,004. Överviktsförlust 1 år (%) 135 % 90 % 45 % 0 % Viktminskning under LCD (kg) 160 % Diagram 7. Relation mellan överviktsförlust vid 1 år och överviktsförlust under LCD. R^2=0,055. Överviktsförlust 1 år (%) 120 % 80 % 40 % 0 % 30 % 15 % 0 % 15 % 30 % 45 % 60 % Överviktsförlust LCD (%) 16 av 21

17 Komplikationer Tabell 3 nedan visar korrelationen av komplikationer till viktminskningen under LCD-kuren. Den första decilen har haft minst viktförlust under kuren och den tionde har haft störst. Samma sak illustreras i diagram 7 på nästa sida. Tabell 3. Viktförlust under LCD och komplikationer. Komplikationer Kvartil Viktförlust Variansbredd Konvertering Läckage Annan reop Övriga Totalt Något samband mellan viktförlusten under LCD-kuren och operationskomplikationer föreligger ej i detta material, varken beträffande det totala antalet eller fördelat på specifika komplikationstyper (p=0,553) Diagram 7. Komplikationer och komplikationstyper fördelat på kvartiler utifrån viktförlust under LCD-kuren. Övriga Annan reop Läckage Konvertering Komplikationer (-5-4) 6 (4-7) 8 (7-10) 13 (10-36) Kvartiler (siffrorna avser medianviktförlust och variationsbredd) 17 av 21

18 Diskussion Viktförlusten under LCD-kuren motsvarar det förväntade, vilket talar för att majoriteten av patienterna är följsamma till dieten. Överviktsförlusten under kuren är snarlik för män och kvinnor. Männen förlorar visserligen mer vikt sett till absoluta tal, men i procent av övervikten är skillnaden försumbar. Studien talar också för att kuren tolereras väl på så sätt att en stor preoperativ viktförlust ej ökar risken för perioperativa komplikationer. En stor preoperativ viktnedgång predisponerar i detta patientmaterial dock heller ej för ett bättre viktresultat vid uppföljningsbesöket efter ett år. LCD-kuren kan sannolikt tänkas hjälpa patienter med en hög ursprungsvikt trots att det i det patientmaterial som här undersökts saknas samband mellan preoperativ viktnedgång och ettårsvikt. Eftersom viktreduktionen under kuren varit proportionell mot ursprungsvikten för både män och kvinnor kan nyttan av kuren potentiellt stå i proportion till graden av övervikt. En möjlig tolkning blir därför att dieten i första hand är gynnsam för utvalda patientgrupper. Det är exempelvis möjligt att patienter med lägre ursprungsvikt har mindre nytta av behandlingen, medan de med högre ursprungsvikt kan hjälpas att uppnå bättre ettårsresultat än vad som annars varit möjligt. Även den operationstekniska nyttan av LCD-behandlingen i form av minskad leverstorlek och ökat intraabdominellt utrymme som påvisats i andra studier [18, 19] utgör sannolikt positiva effekter vilket dock ej undersökts här. Framtida studier där dessa vinster kvantifieras kan sannolikt komma att ytterligare klargöra vilka patienter som gagnas mest av behandlingen. Resultaten av denna studie kan bidra till att utforma framtida undersökningar där selekterade patientgrupper randomiseras till att genomföra eller inte genomföra en preoperativ LCDbehandling. MR-undersökningar av dessa patienter med avseende på leverstorlek inför dieten samt vid operationsdatum kan tjäna till att fastställa kurens effekt på leverstorlek i förhållande till normalfluktuationer över samma tid hos patienter med samma BMI. Detta kan sedan ställas i relation till en lämpligt utformad skattning av operationssvårigheten. Framtida studier bör också undersöka patientupplevelsen av behandlingen för att bättre kunna utforma en rekommendation kring kurens längd. 18 av 21

19 Detta material rymmer ej uppgifter om komplikationer som inträffat efter vårdtidens slut, men det kan inte uteslutas att LCD-kuren inverkar på uppkomsten av komplikationer efter utskrivning. Dessa komplikationer kan därför utgöra ett intressant ämne för framtida studier att undersöka. Enligt Van Nieuwenhove et al var förekomsten av postoperativa komplikationer dock lägre i den grupp som intagit en lågkaloridiet två veckor före operationen än i kontrollgruppen utan dietrestriktioner [25] vilket snarare kan tala för en positiv inverkan. Det undersökta materialet inkluderar data från flera olika operationstyper. LCD-kuren har varierat mellan 4 veckor för LGBP och GBP-operationer och 8 veckor för BDP-ds-operationer. Även om LCD-kuren hade varit helt identisk kan operationstypen sannolikt påverka ettårsresultatet, och därmed jämförelsen med det preoperativa LCD-utfallet Flera andra studier, bland annat litteraturgenomgångar av Livhits et al och Kadeli et al [23, 24] har påvisat ett samband mellan preoperativ viktnedgång och ettårsvikt, något som ej kan påvisas i detta patientmaterial. Det återstår därför för framtida studier att fortsatt utvärdera LCD-behandlingens nytta med avseende på postoperativt viktresultat. Slutsats I detta material har samband mellan preoperativ viktnedgång och ettårsvikt eller perioperativa komplikationer ej kunnat identifieras. Ett flertal förklaringar är möjliga. Det är å ena sidan tänkbart att den viktreducerande effekten av operationen i sig ensamt varit så uttalad att skillnader i preoperativ viktnedgång utjämnats från operationsdatum till ettårskontrollen. En annan tolkning är att de likartade ettårsresultaten för grupperna med störst respektive minst LCD-svar kunnat uppnås tack vare att en högre ursprungsvikt predisponerat för en större viktförlust under kuren. Antalet perioperative komplikationer var få och skilde sig inte mellan grupperna, och av dessa utgjordes endast 6 av läckage, den enda komplikation som sannolikt kan kopplas samman med katabolism. Övriga komplikationer torde snarast vara kopplade till operationstekniska problem. Fler studier behövs för att bättre utröna vilka patienter som bäst gagnas av behandlingen och hur lång den bör vara. 19 av 21

20 Referenser 1. World Health Organization. Fact sheet 311: Obesity and overweight. Available at Accessibility verified January 27, Hubert HB, Feinleib M, McNamara PM, Castelli WP. Obesity as an independent risk factor for cardiovascular disease: a 26-year follow-up of participants in the Framingham Heart Study. Circulation. 1983;67(5): Wild SH, Byrne CD. ABC of obesity. Risk factors for diabetes and coronary heart disease. BMJ. 2006;333(7576): doi: /bmj Folkhälsomyndigheten. Nationella folhälsoenkäten: Övervikt och fetma - tidsserier och regionala resultat Available at statistik-och-undersokningar/enkater-och-undersokningar/nationella-folkhalsoenkaten/. Accessibility verified January 20, Sundbom M. Obesitas. In: Hamberger B, Haglund U, eds. Kirurgi. 7 ed. Stockholm: Liber; 2009: Dow CA, Thomson CA, Flatt SW, Sherwood NE, Pakiz B, Rock CL. Predictors of improvement in cardiometabolic risk factors with weight loss in women. J Am Heart Assoc. 2013;2(6):e e doi: /jaha Mårild S, Hänni A, Zerthelius B. Övervikt och fetma. In: Ramström, H, ed. Läkemedelsboken. 19th ed. Uppsala: Läkemedelsverket; 2014: Nordström B, Lundvall M, Lindholm C, Hänni A, Fredén S, Malmberg K B, Sundbom M. Regionalt vårdprogram Fetma hos vuxna. Uppsala: Landstinget i Uppsala län; Torgerson JS. Internetmedicin: Obesitas, utredning och behandling i primärvården. Available at Accessibility verified January 27, Padwal R, Li SK, Lau DCW. Long-term pharmacotherapy for obesity and overweight. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD doi: / cd pub Cutting WC, Mehrtens, HG, Tainter ML. Actions and uses of dinitrophenol: promising metabolic applications. JAMA. 1933;101(3): doi: /jama Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN, Sjöström L. XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for the prevention of type 2 diabetes in obese patients. Diabetes Care. 2004;27(1): av 21

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI

NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI NATIONELLA INDIKATIONER FÖR OBESITAS- KIRURGI Expertgruppsrapport till uppdragsgivarna Socialstyrelsen Sveriges Kommuner och Landsting Svenska Läkarsällskapet 28 nov 2007. Uppdaterad och reviderad andra

Läs mer

HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE?

HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE? Hälsa och samhälle HUR PÅVERKAS LIVS- KVALITETEN AV EN MAGSÄCKOPERATION I VIKTMINSKNINGSSYFTE? EN LITTERATURSTUDIE MIKAEL CARLSSON CAMILLA HOLMKVIST Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 61-90 p Hälsa

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

Aspiremetoden i Blekinge 2015

Aspiremetoden i Blekinge 2015 1 Aspiremetoden i Blekinge 2015 En genomgång av erfarenheter och implementeringsstrategier Innehåll Bakgrund... 2 Risker med övervikt... 3 Kostnad för fetma i Blekinge... 3 Blekinge först i Europa med

Läs mer

Smakförändringar efter gastric bypass-operation

Smakförändringar efter gastric bypass-operation Examensarbete C-uppsats, Grundnivå 15 hp, ht 2011 Smakförändringar efter gastric bypass-operation Camilla Gustafsson och Anna Jansson Institutionen för kostvetenskap Box 560 Besöksadress: BMC, Husargatan

Läs mer

Årsrapport SOReg 2010

Årsrapport SOReg 2010 SOReg Årsrapport 2010 1 Årsrapport SOReg 2010 Publicerad september 2011 Betoning på operationer 2010 byte av databas uppföljning komplikationer Rapporten kan laddas ner från www.ucr.uu.se/soreg och www.sfoak.se/rapporter.

Läs mer

Kirurgisk behandling av sjuklig fetma

Kirurgisk behandling av sjuklig fetma Kirurgisk behandling av sjuklig fetma Mikael Victorzon Fetma är ett folkhälsoproblem som nu nått epidemiska proportioner överallt i världen. Enligt Worldwatch Institute är mängden överviktiga människor

Läs mer

Årsrapport SOReg 2012 Del 3 Viktförändringar, samsjuklighet och långsiktiga komplikationer

Årsrapport SOReg 2012 Del 3 Viktförändringar, samsjuklighet och långsiktiga komplikationer Årsrapport SOReg 2012 Del 3 Viktförändringar, samsjuklighet och långsiktiga komplikationer Publicerad oktober 2013 Rapporten kan laddas ner från SORegs hemsida: www.ucr.uu.se/soreg - 1 - Sida Sammanfattning

Läs mer

5. Behandling av fetma hos barn och ungdomar

5. Behandling av fetma hos barn och ungdomar 5. Behandling av fetma hos barn och ungdomar Sammanfattning Tjugo studier återfanns som uppfyllde minimikriterierna avseende behandling med kost, motion och beteendemodifikation. Inga studier rörande övriga

Läs mer

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn

Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för mamma och barn Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet Avdelningen för klinisk näringslära Institutionen för medicin Vikten av inskrivningsvikt, viktuppgång under graviditet samt relaterade hälsoeffekter -för

Läs mer

Hjälp - hur gör vi med vikten?

Hjälp - hur gör vi med vikten? Hjälp - hur gör vi med vikten? En litteraturstudie över olika överviktbehandlingar inom primärvården Examensarbete i omvårdnad 10 poäng Högskolan i Skövde, höstterminen 2005 Författare Kristina Baxter,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen

EXAMENSARBETE. Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen EXAMENSARBETE Viktnedgång och välbefinnande vid gastric bypass alternativt livsstilsförändring samt hur sjuksköterskan kan stödja individen En litteraturstudie Jessica Alatalo Anna B Lindgren Sjuksköterskeexamen

Läs mer

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx.

Fetma hos vuxna. Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611 00 00 vx. Fetma hos vuxna Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan Primärvården, Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Kontaktperson Kerstin Troedsson, sekreterare i arbetsgruppen för vårdprogrammet 018-611

Läs mer

Vad kan staten göra åt fetma?

Vad kan staten göra åt fetma? Vad kan staten göra åt fetma? Livsmedelsekonomiska institutet Box 730 220 07 Lund http://www.sli.lu.se Sören Höjgård Rapport 2005:3 ISSN 1650-0105 Tryckt av MCT/Rahms i Malmö, 2005 FÖRORD Antalet personer

Läs mer

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi

Övervikt och fetma. Inledning. Epidemiologi 201 Staffan Mårild, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Arvo Hänni, Överviktsenheten, Akademiska sjukhuset, Uppsala, och Viktenheten Skönvikt, Säter Björn Zethelius, Institutionen för

Läs mer

D-uppsats i Omvårdnad

D-uppsats i Omvårdnad D-uppsats i Omvårdnad Patienters upplevelse av överskottshud efter laparaskopisk Gastric Bypass FÖRFATTARE Christina Biörserud FRISTÅENDE KURS OMFATTNING Omvårdnad självständigt arbete II VEA 010 VT 2007

Läs mer

Hur mycket kostar egentligen en Gastric Bypass

Hur mycket kostar egentligen en Gastric Bypass Hur mycket kostar egentligen en Gastric Bypass - i tusenlappar, tid och tårar? Författare: Johan Ericsson Handledare: Agneta Montgomery & Karin Samuelsson Magisteruppsats VT 2013 Lunds universitet Medicinska

Läs mer

Bukplastik och liknande operationer

Bukplastik och liknande operationer Nationella Medicinska Indikationer Bukplastik och liknande operationer Rapport från expertgruppen för plastikkirurgi Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00

Läs mer

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning

Sid 3. Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet en sammanfattning 1 Bukplastik och liknande operationer; korrektion av hängbuk och andra vävnadsöverskott efter obesitas och/eller graviditet Medicinska indikationer, operationsmetoder, rutiner och kvalitetskontroll 2 IInnehållsförteckning

Läs mer

Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor

Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor Nationella MEDICINSKA Indikationer Indikation för operation vid ansträngningsinkontinens hos kvinnor Sammanfattning Frågeställning: Under vilka förutsättningar är det relevant att erbjuda en kvinna med

Läs mer

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes

ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014. Obesitas Diabetes ORGAN för sveriges kliniska dietister VOLYM XXIII NUMMER 2 APRIL 2014 Obesitas Diabetes Organ för Sver iges Kli n iska Di etister Redaktion Ansvarig utgivare Elisabet Rothenberg Redaktör Magnus Forslin

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser

Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:22 Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser sf Rapport 2014:22 Sjukfrånvaro och psykiatriska diagnoser En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen

Läs mer

Patientinformation angående överviktskirurgi

Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Patientinformation angående överviktskirurgi Innehållsförteckning Din roll... 5 Konsekvenserna av svår fetma.... 5 BMI-tabell...6-7 Introduktion.... 8 Att

Läs mer

Stephan Rössner, professor, överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Stephan Rössner, professor, överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge 35. Obesitas Författare Stephan Rössner, professor, överviktsenheten, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Sammanfattning Kroppsvikten är resultatet av energibalansen, det vill säga intag minus utgifter.

Läs mer

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma)

Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Till dig som ska opereras för obesitas (fetma) Gastric bypass Gastric sleeve www.capiostgoran.se/obesitascentrum DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD Vad är obesitas? Din kroppsvikt regleras under livet som en

Läs mer

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker

Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Behandling av fetma vid vårdcentraler och medicinkliniker Redovisning av en kartläggning med komplettering av statistiska uppgifter från sjukvårdsregistret och läkemedelsregistret Dokumentty Socialstyrelsen

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14

tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14 tidskrift för politisk filosofi nr 2 2010 årgång 14 Bokförlaget thales obesitaskirurgi bör prioriteras: ett argument från lag och moral Karl Persson hälso- och sjukvården är en verksamhet med konstant

Läs mer

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma

Åtgärder mot fetma. Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Åtgärder mot fetma Nationell inventering av pågående studier/projekt avseende fysisk aktivitet och kost för att förebygga övervikt och fetma Lena V. Kallings statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Åtgärder

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer