Singel Fotgängare Cykel Moped MC Personbil. Personbil 9(-, -, 9) 3(-, -, 3) 13(-, 1, 12) 6(-, -, 6) 4(-, 1, 3) 21(-, 1, 20)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Singel Fotgängare Cykel Moped MC Personbil. Personbil 9(-, -, 9) 3(-, -, 3) 13(-, 1, 12) 6(-, -, 6) 4(-, 1, 3) 21(-, 1, 20)"

Transkript

1 Under 5årsperioden har det inträffat 31 stycken olyckor med oskyddade trafikanter. Av dessa var 1 svår olycka och 30 lindriga olyckor. Tabell 2 visar konfliktolyckor mellan de två primära trafikelementen. Siffrorna inom parentes visar antalet (dödsolyckor, svåra olyckor, lindriga olyckor). Tabell 2 Konflikttabell mellan två primära trafikelement Singel Fotgängare Cykel Moped MC Personbil Cykel 2(-, -, 2) Moped 4(-, -, 4) 1(-, -, 1) MC 1(-, -, 1) Personbil 9(-, -, 9) 3(-, -, 3) 13(-, 1, 12) 6(-, -, 6) 4(-, 1, 3) 21(-, 1, 20) Lastbil 1(-, -, 1) 3(-, -, 3) Buss 1(-, -, 1) 1(-, 1, -) 2(-, 1, 1) Övrigt 1(-, -, 1) 2.6 Miljö I detta kapitel belyses väsentliga miljökvaliteter och miljöförutsättningar som berörs av objektet. De olika miljöförutsättningarna inom förstudieområdet presenteras under kapitel Naturmiljö, Kulturmiljö och Övriga miljöintressen. Riksintressen är geografiska områden som är av nationell betydelse för en rad olika samhällsintressen. Olika statliga myndigheter har pekat ut områden med riksintresse och om en ändring av nuvarande markanvändning sker, som kan påverka ett riksintresse, behöver denna påverkan klargöras och prövas. Länsstyrelsen i Skåne har tagit fram ett naturmiljöprogram och ett kulturmiljöprogram där de beskriver natur- och kulturmiljö på en regional skala. Programmen beskriver de regionala intressena som inte sammanfaller med riksintressen. Kommuner har i sina översiktsplaner och/eller i speciella bevarandeprogram angett viktiga natur- och kulturvärden, men dessa har som inte beaktats i denna förstudie. 23

2 2.6.1 Naturmiljö Den del av Sydvästskåne som förstudieområdet ligger i är en utpräglad, tämligen flack eller svagt böljande jordbruksbygd med landets i särklass bästa åkerjordar. Inom förstudieområdet är jordbruksområdet norr om Hjärup samt öster om Åkarp medtaget som särskilt utnämnda naturvårdsobjekt i Länsstyrelsens naturvårdsprogram, se figur 16. Även odlingslandskapet vid Alnarp omnämns. I naturvårdsprogrammet står följande anledning: Det är ett representativt avsnitt av den extremt flacka Lundaslätten, som närmast Åkarp övergår i en svagt böljande terräng. Åkrarna är landets i särklass bästa åkerjordar. Landskapet är helt uppodlat med en bebyggelse anpassad till landskapets skala. Flera trädridåer, alléer och bevarade jordhägnader och pilevallar karaktäriserar landskapet. Trots frånvaron av skogsdungar eller annan mer utbredd naturmark har en rådjursstam etablerats i området. Vyerna över det öppna odlingslandskapet är unika för den av bebyggelse och kommunikationsleder annars hårt utnyttjade storstadsregionen. Figur 16. Odlingslandskapet norr om Hjärup. Strandskydd är till för att allmänheten ska ha tillgång till stränder för sitt friluftsliv, samt för att bevara goda livsvillkor för djur och växter i de strandnära områdena. I förstudieområdet finns ett område som berörs av strandskydd och det är Höje å:s dalgång, se figur 17. Enligt Länsstyrelsens naturvårdsprogram är dalgången från Värpinge by nedströms bred och sträcker sig genom ett mycket flackt odlingslandskap. Sträckan mellan Värpinge och Sankt Lars har stor betydelse som närrekreationsområde. Ån är värdefull för fritidsfiske. 24

3 Ett område vid Höje å fungerar som skyddsområde för vattentäkt. Syftet med vattenskyddsområden är att långsiktigt skydda vattenförekomster som är och kan bli viktiga för dricksvattenförsörjningen. Figur 17. Höje å med strandskydd inom förstudieområdet Kulturmiljö Med kulturmiljö avses den miljö som på ett eller annat sätt formats av människan. Kulturmiljön förmedlar en historia om åren som gått. I detta avsnitt behandlas olika delar av kulturmiljön riksintressen, kultmiljö med särskilt värdefullt kulturhistoria, kulturmiljöstråk och fornlämningar. 25

4 Figur 18. Översiktskarta för riksintresset för kulturmiljö inom förstudieområdet (Länsstyrelsen Skåne 2011). Riksintressen Landskapsområden som utvecklats under lång tid och områden som speglar en speciellt historisk tidsepok brukar bli utpekade som riksintressen för kulturmiljö. Inom förstudieområdet finns i huvudsak ett riksintresse för kulturmiljö, det öppna landskapet mellan Åkarp och Arlöv, men förstudieområdet gränsar till Malmös stadskärna, Lunds stadskärna och Sankt Lars-området i Lund som även är utpekade som riksintressen för kulturmiljö. Det öppna landskapet mellan Åkarp och Arlöv ingår i ett större område av riksintresse för kulturmiljö, Alnarp Burlöv (M77). Riksintresset omfattar det öppna odlingslandskapet kring Kronetorps mölla och Burlövs gamla kyrkby (Burlövs egnahem) mellan Arlöv och Åkarp samt ett stråk som sträcker sig upp kring Alnarp och ut mot kusten i Lomma kommun. I detta flacka odlingslandskap, som varit öppet sedan förhistorisk tid, ligger bland annat Alnarps kungsgård med anor från 1600-talet, Kronetorps gård, utflyttad 1790, och Burlövs ålderdomliga, väl samlade by med 1200-talskyrka samt Kronetorps stora holländaremölla från Alnarps slott, Burlövs gamla kyrka och Kronetorps mölla är byggnadsminnesmärkta. För bevarandet av riksintresset är det väsentligt att detta landskapsrum hålls öppet samt att siktstråken mellan Kronetorp och Alnarp behålls. Riksintressen för kulturmiljö finns även i Malmö stadskärna, Lund stadskärna och Sankt Lars-området i Lund. Dessa ligger utanför förstudieområdet, men om beslut tas att bygga ny gång- och cykelväg längs med järnvägen kan dessa 26

5 komma att påverkas beroende på var anslutningarna inom Malmö stad respektive Lunds kommun läggs. Därför bör detta vidare undersökas i senare skede. Kulturmiljöstråk Kulturmiljöstråk är stråk som har ett kulturhistorisk värde och sträcker sig ofta över flera kommuner. I förstudieområdet finns två kulturmiljöstråk som berör tre infrastruktursträckningar, Landsvägen Malmö-Lund, första motorvägen Malmö-Lund samt Södra stambanan. Landsvägen mellan Malmö - Lund (Gamla Lundavägen/Lundavägen) finns utmärkt i Skånska rekognosceringskartan för tiden och landsvägen tros vara äldre än 1800-talet. Sträckningen är i stort sett densamma som förr men vägen gick inte, som idag, genom de mellanliggande orterna utan dessa har expanderat genom historiens gång. Längs landsvägen finns kulturmiljöattribut som trädalléer och bebyggelse med inslag från olika verksamheter och tidsepoker som gör vägen intressant och värdefull att bevara. Motorvägen mellan Malmö - Lund, E22:an, stod klar 1953 och var Sveriges första flerfiliga motorväg, även kallat autostrada. Ursprungligen var den belagd med betong och hade en mittremsa med gräs, men har under årens lopp förbättrats och är idag asfaltbelagd med en betongbarriär som mittremsa. Vägen är ett viktigt dokument över den utbyggnad av infrastrukturen som genomförts sedan 1950-talet. Första etappen på Södra stambanan öppnades 1856 och gick mellan Malmö och Lund. Avsikten med stambanan vara att den skulle utveckla glesbefolkade trakter och den anlades en bit ifrån kusten för att undvika militära angrepp. Privata banor anslöt senare till stambanan i städerna och stationssamhällen uppstod. Idag är Södra stambanan en viktig förbindelse för mellanliggande städer och orter samt har stor betydelse för den svenska infrastrukturen. 27

6 Figur 19. Kulturmiljöstråk (Länsstyrelsen 2011). Särskilt värdefulla kulturmiljöer Särskilt värdefulla kulturmiljöer är miljöer som på något sätt tyder på ett kulturhistorisk värde och står angivna i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. I förstudieområdet finns tre områden som är angivna som särskilt värdefull kulturmiljö och det är Arlöv, Alnarp samt Bomhög-Hjärup-Uppåkra. 28

7 Figur 20. Särskilt värdefulla kulturmiljöer (Länsstyrelsen 2011). Arlöv har vuxit fram sedan sockerbrukets och järnvägsstationens etablering. Många byggnader i området är välbevarade och speglar olika tidsepoker. Enstaka byggnader som Medborgarhuset, Sockerbrukets hörsal och Kalinan har betydande värde. Den öppna odlingsbygden i Alnarp med fornlämningar, trädrader, alléer och vägsystem är viktig att bevara. Alnarps hela bebyggelsemiljö är ett mycket intressant exempel på 1800-talets institutionsarkitektur och parken har stort kulturellt värde som trädgårdsodling. Området Bomhög-Hjärup-Uppåkra med sina utflyttade gårdar är kännetecknande för den landskapstyp som uppkom i samband med skiftet under 1800-talet. Det öppna bebyggelsefria odlingslandskapet samt gamla alléer, landsvägar (exempelvis landsvägen Malmö Lund) och trädridåer anges som värdefulla inslag i landskapet och motiv för bevarande. Fornlämningar Merparten av fornlämningarna i förstudieområdet utgörs av boplatser och bytomter, en typ av fornlämningar som inte syns ovan mark. En del av dessa bedöms som bevakningsobjekt enligt Länsstyrelsen i Skåne. De fornlämningar som bedöms som fasta har gemensamt att de är från forna tider, att de tillkommit genom äldre tiders bruk och att de är varaktigt övergivna. 29

8 I förstudieområdet finns också synliga fornlämningar såsom gravhögar, minnesmärken, vägmärken och gränsmärken. Gravhögarna har ett mycket starkt skydd och får som regel inte tas bort. De får också ett skyddsområde i samband med hot om exploatering. Andra fornlämningar som har påträffats i området är fyndplatser. Vid fyndplatserna har enstaka eller fåtal föremål från förhistorisk tid, medeltiden eller äldre historisk tid hittats. Föremålen som hittats är för få att platsen ej kunnat bedömas som boplats (tidigare gård eller by). Figur 21. Fornminnen (Länsstyrelsen, 2011). 30

9 2.6.3 Övriga miljöintressen Riksintresse kustzon Utmed hela kusten löper riksintresse kustzon. Avsikten med detta riksintresse är att skydda kusten och de kustnära områdena för exploatering och andra ingrepp som påtagligt kan skada områdets natur- och kulturvärden. Detta riksintresse berör i förstudieområdet Södra stambanan upp till de centrala delarna av Åkarp. Figur 22. Riksintresse högexploaterad kust (Länsstyrelsen Skåne 2011). Riksintresse kommunikationer Riksvägarna E6/E20 och E22 är de vägar med riksintresse som finns inom förstudieområdet. Södra stambanan och Lommabanan är de järnvägar med riksintresse som finns inom förstudieområdet Rekreation och friluftsliv Inom förstudieområdet finns ett flertal områden för rekreation och friluftsliv. I de södra delarna av det utredda området finns bland annat Malmö golfbana samt Spillepengens skjutbana. I närheten av skjutbanan är ett natur- och rekreationsområdet beläget, där det erbjuds motionsslingor, vindskydd med grillplatser och möjlighet till fågelskådning. 31

10 I Arlöv finns Burlövsbadet med möjlighet till simning, gymträning och relax. Inom Burlövs kommun finns också ett flertal rekreationsområden såsom Sockerbruksparken och Stationsparken. I centrala Hjärup är en idrottsplats belägen som omfattar en gräsplan med omkringliggande löparbanor. I anslutning finns grusplan och två tennisbanor. Runt om Hjärup finns stora grönområden som skulle kunna nyttjas som rekreationsområden, dock saknas stråk för ändamålet. 2.7 Byggnadstekniska förutsättningar Markförhållanden I Området består jorden främst av lermorän (moränlera), grovmorän, sand, grus, isälvsavlagring och lera-finmorän. Jorddjupet är stort (>20 m) inom större delen av utredningsområdet. I anslutning till vattendrag (Höjeå, Alnarpsån/diket, Segeå) förekommer svämsediment och organisk jord. Lokalt kan torv och gyttja förekomma. 32

11 3 Funktionsanalys av transportsystemet och dess influensområde Momentet funktionsanalys omfattar både bristanalyser, problemanalyser samt analyser av vad som fungerar bra inom nuvarande transportsystem. Den befintliga gång- och cykelvägen står i fokus och analyseras ur aspekterna tillgänglighet, transportkvalitet, regional utveckling, trafiksäkerhet, miljö och jämställdhet. 3.1 Tillgänglighet Tillgängligheten till befintlig gång- och cykelväg är ganska god för cyklister som cyklar från Malmö. Vid knutpunkten Värnhemstorget finns gång- och cykelvägar i olika riktningar längs Kungsgatan, Sallerupsvägen och Föreningsgatan. Tillgängligheten till centralstationen i Malmö upplevs dock som bristande. För cyklister som cyklar från Lund kan det vara svårt att hitta befintlig gång- och cykelväg genom St. Lars park och det finns inte heller någon självklar förbindelse till centralstationen i Lund eller Stortorget som fungerar som knutpunkt. Cykelstråket ligger i de södra delarna av Hjärup medan målpunkterna har sin tyngdpunkt i de mittersta och norra delarna av orten, se kap 2.2. Detta gör att tillgängligheten för cyklande på stråket är mindre god. I Åkarp ligger gång- och cykelvägen också i de södra delarna, men målpunkterna är mer utspridda än i Hjärup och tillgängligheten till ortens målpunkter är därför något bättre. Cyklisternas tillgänglighet i Burlöv och Åkarp är god då gång- och cykelvägen ligger centralt i orten, liksom de flesta målpunkterna. I förstudieområdet finns i huvudsak tre stora barriärer, nämligen Södra Stambanan, väg E22 och väg E6/E20. Gång- och cykelvägen korsar endast väg E6/E20 och då via en vägbro, men övriga barriärer är ändå viktiga att ta hänsyn till i ett hela resan-perspektiv. Ett stort antal korsningar med varierande utformning utgör mindre barriäreffekter och hinder för cyklisterna, se bilaga 1. Beblandning med gångtrafikanter, framförallt i Burlöv och Arlöv, är ännu ett hinder som dessutom skapar otrygghet. Tryggheten påverkas till det sämre på de platser där sträckan är dåligt belyst och/eller full av buskage. Ödslighet bidrar också till otrygghet på vissa delar av gång- och cykelvägen. Två gång- och cykeltunnlar förekommer på sträckan och dessa bedöms som tämligen goda ur trygghetssynpunkt då de har ett ganska bra ljusinsläpp och belysning finns. Att tryggheten är bristande på stråket minskar i första hand tillgängligheten för kvinnor, se resonemang i kap 3.6. En annan viktig aspekt gällande tillgänglighet är flexibiliteten samt hur lätt byte kan ske mellan olika transportslag. Den befintliga gång- och cykelvägen ligger nästan parallellt med järnvägen, men avståndet mellan gång- och cykelväg och järnväg varierar från ca 2 km i Hjärup till ca 0,2 km i Burlöv. Det finns Pågatågstationer med cykelparkeringar i Burlöv, Åkarp och Hjärup och centralstationer i Malmö och Lund, så förutsättningarna att byta mellan cykel och tåg är goda. Till Hjärups och Burlövs stationer finns anslutande gång- och cykelvägar, separerade från motorfordonstrafik, men detta saknas i Åkarp, 33

12 Malmö och Lund. Busslinje 130 går längs hela Lundavägen/Gamla Lundavägen och har hållplatser i nära anslutning till befintlig gång- och cykelväg, vissa saknar dock cykelparkeringar. Tabell 3. Restider med cykel, buss och bil mellan Malmö (Värnhem) och Lund (Stortorget) samt delsträckor dem emellan. Sträcka Avstånd cykel (km) Restid cykel (min) Restid buss (min) Avstånd bil (km) Restid bil (min) Malmö (Värnhem) Lund (Stortorget) Malmö (Värnhem) Burlöv (Burlöv center) Burlöv (Burlöv center) Åkarp (Alnarpsvägen) Åkarp (Alnarpsvägen) Hjärup (Lommavägen) Hjärup (Lommavägen) Lund (Stortorget) , Restiderna är framtagna genom Samtrafikens Resrobot samt Michelins färdvägsberäknare. Vid jämförelse mellan färdmedlen är destinationerna via buss vid vissa fall inkluderat gångtider. 3.2 Transportkvalitet Stråket håller varierande standard kvalitetsmässigt. Kvaliteten presenteras här i termer av komfort, framkomlighet och tillgång till information. Hela gång- och cykelvägen är asfaltbelagd och beläggningen håller ganska god kvalitet på de flesta avsnitt. Dock är beläggningskanterna på vissa sträckor otydlig då växtlighet från sidoområdena inkräktar på gång- och cykelvägen. I vissa korsningar är beläggningen dålig på grund av att kantstenen inte är borttagen i överfarten. I Burlövs kommun är vissa överfarter gulmålade, men slitage från framförallt biltrafiken har gjort målningen fläckvis och dess funktion har mists. Väghållningen är uppdelad mellan Malmö, Burlöv, Staffanstorp och Lunds kommun samt Trafikverket, så skillnader och variationer gällande underhåll och snöröjning kan förekomma beroende på väghållare. Mellan orterna är stråket ibland mycket vindutsatt då det saknar läskydd med undantag enstaka trädplanteringar. Framkomligheten för cyklisterna varierar, men är otillräcklig framförallt i Burlöv då ett stort antal korsningar måste passeras och gång- och cykeltrafik blandas. Informationsmässigt håller stråket mycket låg standard. Kontinuitet och förutsägbarhet saknas då skyltarna ser olika ut beroende på kommun och ibland saknas vägvisning helt. Inga avståndsangivelser finns. Stråkets målning varierar också beroende på väghållare och omgivning mittremsa, ingen målning alls, 34

13 separering mellan gång- och cykeltrafikanter med skiljelinje, målad skyddsremsa etc. förekommer. 3.3 Regional utveckling Sydvästra Skåne är en expansiv region, med en relativt ung befolkning. En större flexibilitet på arbetsmarknaden och ett allt större fokus på hälsa och träning är några faktorer som bidrar till att resmönstret ser annorlunda ut än förr. Cyklingen har ökat under senare år och cyklismen får uppmärksamhet genom kommunala, regionala och nationella satsningar och kampanjer samt i media och potentialen att färdmedlet vinner ytterligare marknadsandelar är stor. Gång- och cykelvägen kan komma att få stor betydelse för den regionala utvecklingen då den även kan bidra till att lösa de framkomlighetsutmaningar som tenderar att växa med en ökad tillväxt. Med den nya typen av elcyklar som marknaden har presenterat de senaste åren bör trafikplaneringen dessutom utgå ifrån att avstånden för potentiell cykelpendling kommer att öka. En viktig aspekt när det gäller en potentiell ökning av cykelreseandelen är att infrastrukturens standard är god och i detta hänseende brister den befintliga gång- och cykelvägen på vissa avsnitt. 3.4 Trafiksäkerhet Trafiksäkerheten är tämligen god beträffande den befintliga gång- och cykelvägen då fordonstrafiken färdas i relativt låg hastighet och gång- och cykelvägen mestadels är separerad från övrig trafik. Av de olyckor med oskyddade trafikanter som skett innanför förstudieområdet de senaste fem åren har merparten inträffat inom Burlövs kommun se kap 2.5. Det finns flera plankorsningar som korsar gång- och cykelvägen längs med Lundavägen i Burlövs kommun. Dessa gör att trafiksäkerhetsstandarden är mindre god för de oskyddade trafikanterna. Det har förekommit elva stycken lindriga olyckor på de olika cykelöverfarterna där utav tre stycken har inträffat i korsningen vid Segemöllegatan och två stycken i korsningen vid Industrigatan. Siktförhållandena vid dessa korsningar håller en bra standard men konflikt uppstår mellan motorfordon och cyklister då det är missförstånd om vem som har företräde vid cykelöverfarterna. Vanligtvis är det cyklister som tvingas väja för biltrafik. Korsningen vid Hökvägen i Staffanstorps kommun är olycksdrabbad. Här byter gång- och cykelvägen sida i plan med Gamla lundavägen. 3.5 Miljö Cykel är ett miljövänligt färdmedel som inte ger upphov till luftföroreningar och vägen förstör inte landskapsbilden då den ligger i redan exploaterade områden. Cykeln har dessutom potential att bli ett av de verktyg som bidrar till att undvika ökande miljöproblem såsom trängsel, luftföroreningar etc. Befintligt cykelstråk sträcker sig längs med åkerlandskapet och har vackra utblickar över landskapet. 35

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

November 2015 Lommabanan

November 2015 Lommabanan November 2015 banan Kävlinge Furulund Malmö Om banan banan sträcker sig från Kävlinge i norr till Arlöv i söder där den ansluter till Södra stambanan. Banan som öppnades för trafik år 1886 är enkelspårig

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter

3.2 Trafik och trafikanter resor och transporter 3.1.4 Viktiga målpunkter Marieberg centrum och kringliggande handelsområde är den viktigaste målpunkten i området. Flera olika företag finns här och lokaliseringen en bit utanför Örebro centrum gör att

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68

VÄG 68 FÖRBI FORS, AVESTA KOMMUN VÄGUTREDNING 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR. 3.1 Riksväg 68 3 BEHOV AV FÖRÄNDRAD INFRASTRUKTUR 3.1 Riksväg 68 Av alternativen från förstudien har tre korridorer valts att gå vidare att studeras närmare i den fortsatta planeringsprocessen. Alternativen Genom Fors

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

Plan- Lommavägen genomförandebeskrivning

Plan- Lommavägen genomförandebeskrivning JÄRNVÄGSPLAN FÖRSTUDIE Flackarp-Arlöv, fyra spår Plan- Lommavägen genomförandebeskrivning - Korsning med Södra Utställningshandling stambanan 2013-xx-xx Samrådshandling 2012-06-11 1. Samgranskningskoncept

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Förenklad åtgärdsvalstudie Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Skåne 2014-06-13 2 Förenklad åtgärdsvalstudie cykelförbindelser Malmö-Arlöv-Åkarp- Hjärup-Lund 1. BAKGRUND... 4

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla.

Detta dokument är ett utkast för samråd. Lämna dina synpunkter på dokumentet till Samhällsbyggnadsförvaltningen via alexander.dufva@kumla. Trafikplan för Kumla kommun Avsnitt Cykel 1 1. Inledning Kumla har goda förutsättningar att vara en utpräglad cykelstad. När Kumla förverkligar sina ambitioner om stark men hållbar tillväxt är satsningar

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge

2.10 Kulturmiljö. Allmänt. Områdets skogklädda del. Nuläge 2.10 Kulturmiljö Allmänt År 1993 gjordes ett planeringsunderlag med inriktning på forn lämningar och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (Artelius med fl era, 1993). Inför denna vägutredning framförde

Läs mer

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan

Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Preliminär Miljökonsekvensbeskrivning för cykel och gångled mellan Kyrkesund och Rönnäng Sammanställd av Sofia Olsson & Jan Rydberg Tjörns kommun 2003 Icke teknisk sammanfattning Denna MKB tar upp effekter

Läs mer

Esarpsvägen, väg 798 FÖRSTUDIE. Vägen mellan Esarp och Genarp samt Esarps by Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län

Esarpsvägen, väg 798 FÖRSTUDIE. Vägen mellan Esarp och Genarp samt Esarps by Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län FÖRSTUDIE Esarpsvägen, väg 798 Vägen mellan Esarp och Genarp samt Esarps by Lund och Staffanstorps kommuner, Skåne län Förslagshandling 2011-02-10 Objekt: 8850771 Tyréns AB Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Korsning väg 83/696 Järvsö

Korsning väg 83/696 Järvsö SAMRÅDSUNDERLAG Korsning väg 83/696 Järvsö Ljusdals kommun, Gävleborgs län Vägplan 2015-05-20 Projektnummer: 143999 Dokumenttitel: Korsning väg 83/696 Järvsö Skapat av: Sweco Dokumentdatum: 2015-05-20

Läs mer

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län

Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län Program PROGRAMHANDLING till detaljplan för Mellanköpinge del av 13:23 m. fl. Trelleborgs kommun, Skåne län DP 159 Trelleborgs kommun Stadsbyggnadskontoret PLANERINGENS SYFTE Detta planprogram avses utgöra

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA)

Åtgärdsstrategier. Jämförelsealternativet (JA) Utvecklingsalternativet (UA) Åtgärdsstrategier Flexibilitet är ett nyckelord för studier/analyser i tidiga planeringsskeden. Trots prognoser och utvecklingstrender är det svårt att veta exakt hur rv 55 kommer att utvecklas framöver,

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden

3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden 3. Principer för avgränsning av vindkraftsområden Detta kapitel redovisar, med utgångspunkt i förutsättningsanalysen och de remissvar som inkommit, hur avgränsningskriterierna tagits fram och motiverats.

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29

Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Väg 942 Anslutning vid Mariedal, i Kungsbacka kommun Objektnr 85331260 FÖRSTUDIE Beslutshandling 2010-03-29 Objektdata Vägnr: 942 Vägnamn: Gathes väg Objektnamn: Väg 942, Anslutning vid Mariedal i Kungsbacka

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl 05 sid 1 (7) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Remissvar 2013-08-14 Peter Thörn, peter.thorn@karlstad.se Remiss - Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 Dnr KS-2013-328 Dpl

Läs mer

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626.

Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Europakorridoren AB lämnar härmed följande remissvar till Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025, ärendenummer TRV 2012/38626. Sammanfattning: Förslaget till nationell plan är väl

Läs mer

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott

Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott SAMRÅDSUNDERLAG Väg 527, Rytternevägen delen 56/252 till Tidö slott Västerås kommun, Västmanlands län 2013-03-15 Objekt: 106949 Följande tjänstemän och konsulter har deltagit i arbetet med denna samrådsunderlag:

Läs mer

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå

Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå 1 (5) Förstudie Rv 83 Bollnäs-Arbrå Minnesanteckningar Öppet Hus 2012-03-27 För förstudien Rv 83 Bollnäs-Arbrå hölls den 27 mars 2012 ett tidigt samråd med allmänheten i form av ett öppet hus i Forum Arbrå.

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan

E18 Norrtälje Kapellskär. Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Samrådsunderlag arbetsplan E18 Norrtälje Kapellskär Trafikverket planerar för att bygga om E18 mellan Norrtälje och Kapellskär. Sträckan är cirka 23 km lång, mycket olycksdrabbad

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben

Hyltegärde 2:2 Bouleklubben PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING FÖR HYLTEGÄRDE 2:2 OCH DEL AV 2:3, KOMMUN Bouleklubben Handlingar Plan och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Behovsbedömning Fastighetsförteckning 1 2

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Planprogram för del av. TYLUDDEN 1:1 m fl. Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Planprogram för del av TYLUDDEN 1:1 m fl Tylösand, HALMSTAD KS 2012/0326 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2012-06-18 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM

Läs mer

RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM

RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM God hushållning med mark och vattenresurser är ett nyckelbegrepp i den lagstiftning som reglerar markanvändningen. Den fysiska

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN GGG Juridiska gränser Detaljplanelagt område Naturreservat, Miljöbalken 7 kap Skyddsområde vattentäkt, Miljöbalken 7 kap Strandskydd, Miljöbalken 7 kap Riksintressen - Miljöbalken 3 kap Friluftsliv och

Läs mer

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan.

I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. Tillgänglighet I nollalternativet och alternativ A bedöms inte tillgängligheten påverkas längs sträckan. De föreslagna åtgärderna i alternativ B och C ger överlag fortsatt god tillgänglighet till bostäder,

Läs mer

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik

Strategi och handlingsplan för cykeltrafik CYKELSTRATEGI 1(8) 2001-03-21 Strategi och handlingsplan för cykeltrafik Godkänd av kommunstyrelsen 01-03-21 Vision I Kristianstad kommun är cykeln det naturliga transportmedlet att använda vid korta resor

Läs mer

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad

Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Förstudie Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie i samband med Trelleborgsbanans utbyggnad Vellinge kommun, Skåne 2010-12-17 Beslutshandling 0 Dokumenttitel: Omläggning av allmänna vägar i Östra Grevie

Läs mer

Ärendenr: TRV 2012/52688

Ärendenr: TRV 2012/52688 Ärendenr: TRV 2012/52688 Trafikverket Region Väst Magnus Andersson Samhälle Telefon: 0771-921 921 www.trafikverket.se magnus.b.andersson@trafikverket.se Direkt: 010-123 61 40 Beredningsunderlag till förslag

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun

Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Diarienummer: KS 2011/0406.312 Verksamhetsplan för cykelplanering i Ljungby kommun Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Arbetsgrupp för cykelstrategi

Läs mer

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser

Regional cykelstrategi för Sörmland. Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Regional cykelstrategi för Sörmland Kortversion utan fördjupade analyser Ansvarig utgivare: Regionförbundet Sörmland Foto: Kerstin

Läs mer

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2014/36 PLANUTREDNING FÖR LERBERGET 62:19 ÖSTRA LERBERGET, LERBERGET HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Det aktuella utredningsområdet 2014-04-17 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna

Planförutsättningar. Del 2 Planförutsättningar. Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna Del 2 Introduktion Områdesbeskrivning Redogörelse för planförutsättningarna En områdesbeskrivning har gjorts i syfte att inventera Östra Dalslundsområdet med dess planförutsättningar för geoteknik, trafi

Läs mer

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01

KUNGSBACKA KOMMUN. Duvehed Trafikutredning. Göteborg 2013-03-01 KUNGSBACKA KOMMUN Trafikutredning Göteborg 2013-03-01 Trafikutredning Datum 2013-03-01 Uppdragsnummer 61441255720 Utgåva/Status Slutleverans v:\44\12\61441255720\3_teknik\t\dokument\pm 2013-03-01.doc Kinell

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09. Objektnummer 86 11603

FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09. Objektnummer 86 11603 FÖRSTUDIE Gång- och cykelväg Strömsholm - Kolbäck Samrådshandling 2009-03-09 Objektnummer 86 11603 Beställare Vägverket Region Mälardalen Box 1140 Besöksadress: Tullgatan 8 631 80 Eskilstuna Tfn: 0771-119

Läs mer

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28

Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 PROTOKOLL 1 (8) Dokumenttitel Dokumentdatum Skapat av 2014-08-28 Mikael Soto, EQC Karlstad Ev. ärendenummer Ev. dokumentid Uppdragsnummer 3013028 Protokoll från samråd med boende på orten 2014-08-28 Projektnamn

Läs mer

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats:

I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: 4 Alternativ 4.1 Förutsättningar för lokaliseringen I arbetet med denna handling har ett antal förutsättningar identifierats: Vägkorridorer för ny sträckning av väg 44 studeras, se avsnitt 2.5.1 Geografiska

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004

Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 Arkeologisk utredning Svalsta, Grödinge socken Stockholms län December 2004 ArkeoDok Rapport 2005:2 Visby 2005-01-24 Arkeologisk utredning över Svalsta, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Stockholms län

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland

Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra Götaland Kortversion 2015-10-14 Västra stambanan är en av Sveriges viktigaste järnvägar. Banans kapacitet är idag fullt utnyttjad samtidigt som efterfrågan

Läs mer

KAP. 5: SAMMANFATTNING OCH PROGRAM FÖR PLANERING AV EN FRAMTIDA MARKANVÄNDNING

KAP. 5: SAMMANFATTNING OCH PROGRAM FÖR PLANERING AV EN FRAMTIDA MARKANVÄNDNING Kap.5: Sammanfattning och program för planering av en framtida markanvändning KAP. 5: SAMMANFATTNING OCH PROGRAM FÖR PLANERING AV EN FRAMTIDA MARKANVÄNDNING 51 Vägval Myttinge - förslag till framtida användning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering

Koncernkontoret Avdelning för samhällsplanering Avdelning för samhällsplanering Enheten för infrastruktur Lars Brümmer Infrastrukturstrateg 044-309 32 03 lars.brummer@skane.se Datum 2013-08-18 1 (8) Inriktning för fortsatt cykelutveckling i Skåne Bakgrund

Läs mer

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona

Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Till Ängelholms kommun att. Ann Kristin Wiiberg Östra vägen 2 262 80 Ängelholm och Till Trafikverket Region Syd Box 543 291 25 Kristianstad Väg 1710 och berörda korsningar mellan Barkåkra och Pomona Efter

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Utställningshandling 2011. för

MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter. Utställningshandling 2011. för MILJÖKONSEKVENS- BESKRIVNING (MKB) för Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter Utställningshandling 2011 Förtätning ger möjligheten att skapa en intressantare och livaktigare miljö med

Läs mer

Motala cykelplan 2016-2030

Motala cykelplan 2016-2030 Motala cykelplan 2016-2030 Del 2 Behovsanalys Version 0.5 Remissversion Innehållsförteckning 1 Behovsanalys Motala cykelplan... 1 1.1 Användning och uppdatering av behovsanalysen... 1 1.2 Strategi för

Läs mer

Vägutredning beslutshandling E20 delen Tollered - Alingsås Objektnr 5196 Oktober 2001 E20, delen Tollered - Alingsås Beslutshandling 1 Innehållsförteckning Sida 1. Sammanfattning av vägutredningen 2 1.1

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

6. Påverkan på omgivningen

6. Påverkan på omgivningen 6. Påverkan på omgivningen 6.1 Riksintressen Nollalternativet Järnvägen kommer att ligga kvar med ett enkelspår vilket medför att inga riksintressen kommer att påverkas. Utredningsalternativen De riksintressen

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

ARBETSPLAN. VÄG 101, Tätortsåtgärder Skivarp Skurups Kommun. Objektnr 8850499 Upprättad 2009-08-20 Pärm 1

ARBETSPLAN. VÄG 101, Tätortsåtgärder Skivarp Skurups Kommun. Objektnr 8850499 Upprättad 2009-08-20 Pärm 1 ARBETSPLAN VÄG 101, Tätortsåtgärder Skivarp Skurups Kommun Objektnr 8850499 Upprättad 2009-08-20 Pärm 1 ARBETSPLAN Väg 101 Tätortsåtgärder Skivarp Skurups kommun Objektnr 8850499 Upprättad 2009-09-20 BESKRIVNING

Läs mer

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande)

1.5 Konsekvenser av vägförslaget. 1.6 Fastställelseprövning. 1.7 Kostnader. 1.8 Fortsatt arbete (genomförande) underhåll. Cykelvägen som idag är kommunal blir på de delar som ingår i arbetsplanen statlig. Vid trafikplats Hjulsta övergår den cirkulationsplats som byggs för att ansluta Akallalänken till från att

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386

Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun. Behovsbedömning KS 13.386 KS 13.386 Detaljplan för fastigheten Hulan 1:122 m fl, ICA Kvantum, i Lerums kommun Behovsbedömning Sektor samhällsbyggnad Plan- och exploateringsenheten 2016-03-04 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Kort beskrivning

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

Moped klass II Kunskapsprov 2

Moped klass II Kunskapsprov 2 Moped klass II Kunskapsprov 2 Förnamn Efternamn Adress Postnummer Ort Telefon Mobiltelefon E-postadress Personnummer Provet genomfört den Förrättningsman Lokal Ort Godkänd Ej godkänd Antal rätt Underskrift

Läs mer

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik 2012-06-13 Godsstråket genom Skåne - för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för att stråket i framtiden ska ha en viktig roll

Läs mer

Kustnära fritidsboende

Kustnära fritidsboende Kustnära fritidsboende ÖP KRISTIANSTAD - www.kristianstad.se Program för fritidshus vid Olseröd - Maglehem Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun 2004-03-04 Inbjudan till samråd - vad tycker du?

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000 Rapport 11 Restidsmätning i Linköping TRAFIK Rapporten är upprättad av Stadsbyggnadsgruppen, Magdalena Hägg på uppdrag av Teknik- och samhällsbyggnadskansliet, Christer Nilsson och i samarbete med Vägverket.

Läs mer

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012

WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 SAMMANSTÄLLNING AV: WORKSHOP OM UTOMHUSAKTIVITETER I DET FRAMTIDA BRUNNSHÖG - 10/11 2012 Den 10 november genomfördes en öppen workshop med boende och verksamma på Brunnshög, Östra Torn och Norra Fäladen.

Läs mer

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634

Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/634 2013-09-13 Kommunstyrelsen Remissvar på nationell plan för transportsystemet 2014-2025 KS-2013/634 Förslag

Läs mer

INLEDNING 1. Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby

INLEDNING 1. Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby INLEDNING 1 Sammanställning av medborgardialog för utveckling av området mellan Björkhaga, Mellringe och Västra Runnaby Genomförd i juni 2015 Örebro kommun, Sam 405/2015 2 SAMMANSTÄLLNING AV MEDBORGARDIALOG

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Väg 301 Furudal. Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län. Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830

GRANSKNINGSHANDLING. Väg 301 Furudal. Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län. Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830 GRANSKNINGSHANDLING Väg 301 Furudal Gång-och cykelväg Rättviks kommun, Dalarnas län Vägplanbeskrivning 2015-01-22 Projektnummer: 132 830 Dokumenttitel: Väg 301 Furudal, Gång- och cykelväg. Skapat av: EQC

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-05-28 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Läs mer