KONOJ\IIKON'I'ORI : I HÖÖRS KOMMUN. Ank Dnr _/ 1J C)/ l J. -() c2j

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONOJ\IIKON'I'ORI : I HÖÖRS KOMMUN. Ank 2012-04- 1 3. Dnr _/ 1J C)/ l J. -() c2j"

Transkript

1

2 l ( l) /. E KONOJ\IIKON'I'ORI : I HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet Ank Dnr _/ 1J C)/ l J. -() c2j l Kommunstyrelsen Angående ansökan om kommunal borgen från Mellanskånes Renhållnings AB Föreligger skrivelse från Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB, angående begäran om ko mmunal borgen för investering av sopkärl med ett totalbelopp o m 40 miljoner kronor. Bakgrund: Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB, begär kommunal borgen för investering av sopkärl med anledning av inträde i nytt insamlingssystem med ett totalbelopp om 40 miljoner kronor. Höörs kommuns ägarandel är 22,5 % av bolaget, vilket mo tsvarar kronor av de totalt kronor som investeringen kostar. E nligt kommunens borgenspolicy kan kommunen efter beslut i kommunstyrelsen, i varje enskilt ärende ta ut en årlig borgensavgift som ett sätt att reducera kreditrisk och administrativa kostnader. Tillämpas avgiften som anges för de kommunala bolagen, 0,4 %, innebär detta en intäkt för kommunen på eventuell beviljad borgen enligt föreliggande ansökan om kronor. Utifrån en ekonomisk riskbedömning finns inget att erinra mot ett borgensåtagande. Förslag till beslu t: att kommunstyrelsen beviljar kommunal borgen motsvarande kronor samt tar u~enft;i~ Lars-J o ha Rosvall Ekonomi hef

3 20i A nk Dnr l ~~ /_1?.-~ 0'- ~l Kommunfullmäktige Höörs Kommun Box Höör Eslöv Härmed ansöker Mellanskånes Renhållnings AB:s styrelse om kommunal borgen för investering av sopkärl (inträde i nytt insamlingssystem fyrfack) med ett totalbelopp av 40 miljoner kronor. Fördelat inom kommunerna efter ägandeförhållande. Eslöv 52,5% ( ) Höör 22,5% ( ) Hörby 25% (l ) Bilaga: styrelseprotokoll MERAB ESLÖVS KOMMUN ODHORBY I<SI KOMMUN Hö örs kommun

4 MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGs AB Protokoll s Protokoll från styrelsemöte den 23 februari 2012, kl med Mellanskånes Renhållnings AB, , på Åkerivägen 3 i Eslöv. Närvarande: Ledamöter Kjell-Åke Persson, ordförande Cecilia Lind, vice ordförande Bo Lindblom Emil Bachofner Peter Melinder John Persson Hans Ljungquist Erik Mårtensson Eddie Lambren Övriga Anette Hall, Vision Mats Möller, Sv Transportarbetarförbundet Bengt Svensson, VD Bjöm Liwing Amila Pasic Kerstin Björkman, sekreterare 1(4)

5 MELLANSKÅNES RENHÅLLN INGs AB Styrelsemöte 20 l Sammanträdets öppnande Ordförande Kjell-Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av protokolljusterare styrelsen beslutade att välja Bo Lindblom att j ämte ordförande justera protokollet. 4. Rapport från verksamheten Avtal Avtal med RenoNorden AB angående kärltömning tecknades den l O februari att gälla fr o m l. Avtal med Ohlssons AB angående slamtömning tecknas den 29 februari att gälla fr o m l. Rönneholm Plasthallen som köpts till Ränneholm är nu på plats. Fläktar skall installeras och portar monteras. Fundament av betong kommer att placeras ut till de olika sorterings-fickorna. skruvpressen är redan på plats i tältet. Plattan till komposteringen kommer att utökas ytterligare. En gödselbrunn kommer att byggas i anslutning till plasthallen. Hassiegården Arrendekontrakt med ägarna till Maglasäte Gård AB kommer att omförhandlas. stavröd Lera från Lund fraktas till Stavröd och lagras för kommande täckning av deponien. Aktiviteter AmilaPasic visade bilder och berättade om samarbetet med Djungelbandet, våra kommuner, Ringsjöenergi och Skånemejerier. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande ~r '8-t_ 2(4)

6 MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGs AB Styre1semöte FTI Insamlingsavtalet med FTI går ut den 30 april. Merab hade lämnat in en offert på uppdraget men dettta gick till annan aktör. Avtalet gällande Å VS:erna är kopplat till insamlingsavtalet varför detta också upphör den 30 april. 6. Bokslut 2011 Bengt Svensson gick igenom Årsredovisningen. Bokslutet visar på ett resultat på 7,8 miljoner före bokslutsdispositioner och skatt. 9,5 miljoner har avsatts till sluttäckning av deponierna i Rönneholm, Ekeröd och Stavröd. styrelsen beslutade att med godkännande för egen del överlämna årsredovisningen till revision och årsstämman. 7. Finansiering kärl Upphandling om inköp av sopkärl för ca 40 miljoner kronor( vid 80% anslutning) påbörjas under våren. Beslut om att begära borgen från kommunerna bestämdes upp till ett belopp på 40 miljoner. styrelsen beslutade att om en nyupplåning upp till 40 miljoner kronor att gå in till ägarkommunerna och begära borgen upp till 40 miljoner kronor fördelat på respektive ägarandel i kommunerna 8. Renhållningstaxan Bengt Svensson redogjorde för de kommande taxorna som kommer att gälla när fyrfack införs i kommunerna den l februari Kommunstyrelsen och de berörda nämnderna är kallade till informationsmöte den 22 mars. Därefter skall beslut tagas av kommunfullmäktige. Berörda abonnenter kommer att tilldelas en blankett för val av abonnemangsform. styrelsen beslutade att framföra till kommunerna och begära om fastställande av taxan (_'P JJt_ 3(4) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGs AB Styrelsemöte 20 l Renhållningsordning Björn Liwing informerade om att en ny renhållningsordning skall vara framtagen till l januari Den nu gällande togs fram 2008 och gäller till den 31 december Merab fick i uppdrag att tillsammans med en arbetsgrupp från kommunerna ta fram en ny renhållningsordning. En löpande information till styrelsen skall ske. Vidare bestämdes att eventuella kostnader i samband med framtagandet av renhållningsordningen skall bekostas av Merab samt att Merab skall vara projektansvarig. styrelsen beslutade att vara samordnare och informera kommunerna om det pågående arbetet av renhållningsordningen 10. Övrigt Bolagsstämman bestämdes till den 8 maj 2012, kl D Q Ke~~n Justeras Ordförande ~~~~k~ Bo Lindblom Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4(4)

8 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Ekonomiärenden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Dnr l 05/12-02 att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta får att inte överskrida tilldelade budgetramar, samt låta kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden under maj månad redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta får att inte överskrida tilldelade budgetramar. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anmäla ekonomisk månadsuppfåljning mars Ärendebeskrivning Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Eksted t informerade om den ekonomiska uppföljningen får mars Beslutsunderlag Ekonomisk månadsuppföljning mars Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 115/12-00 Ansökan om extra medel, Frostagymnasiet i Höör Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå begäran om extra medel. Ärendebeskrivning Frostagymnasiet i Höör har begärt extra ekonomiska medel får tre elever. Begäran avser den tid eleverna varit inskrivna vid skolan samt den tid eleverna har kvar av sin skolgång. Enligt skrivelsen har Frostagymnasiet tre elever som har krävt extra omhändertagande. Detta omhändertagande har inte kunnat finansieras via skolpeng och Priv-ersättning, utan ägarna har skjutit till privata pengar i bolaget. Beslutsunderlag Remissvar från ekonomichef Lars-J o han Ro svall, Skrivelse från Göran Lundkvist, rektor från Frostagymnasiet i Höör, w Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 l (l) EKONOI\IIKON't'ORI 'T HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet Ank O 4 Dnr Il 5 /;J ~()O l Kommunstyrelsen Remisssvar på skrivelse från Frostagymnasiet i Höör Föreligger skrivelse från Frostagymnasiet i Höör angående begäran om extra m edel för tre elever. Begäran avser den tid eleverna varit inskrivna vid skolan samt den tid eleverna har kvar av sin skolgång. Bakgrund: Enligt inkommen skrivelse har Frostagymnasiet tre elever som har krävt extra omhändertagande. D etta omhändertagande har inte kunnat finansieras via skolpeng och Priv-ersättning, utan ägarna har skjutit till privata pengar i bolaget. D etta med anledning av att kostnaderna överstiger intäkterna varj e månad. Ersättningskravets storlek för detta omhändertagande framgår inte av skrivelsen. Under 2011 har skolan erhållit kronor i skolpeng och kronor i priv-ersättning vilket ger en total ersättning om kronor för totalt sju elever. Frostagymnasiet har inte ansökt om något tilläggsbelopp för de tre eleverna. En kommun får enligt gällande lagstiftning inte lämna bidrag till en enskild företagare för att täcka dennes förlust. Kommunen kan endast föreslå Frostagymnasiet att lämna in en formell ansökan om tilläggsbelopp för de tre eleverna till Barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden får därefter utreda om Frostagymnasiet är berättigade till tilläggs belopp. Förslag till beslut:

11 {0. HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet An k O 6 Dnr 115}12 -d '2.. l Till Kommunstyrelsen Höörs kommun Höör Frostagymnasiet i Höör startade sin verksamhet i augusti 20 l O med Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammet, och fick från början en grupp elever från framför allt Höörs kommun. Flera av eleverna var redan från början i behov av extra hjälp i olika former, dels i form av studiehjälp för att bli behöriga till de nationella programmen på gymnasiet, men framför allt i sitt förhållningssätt till skolgång, passa tider och över huvud taget få ordning på sina liv. Samarbetet med elevernas föräldrar har hela tiden varit mycket bra och tilliten till oss på Frostagymnasiet har varit mycket stor. skolinspektionen gjorde en tillsyn av verksamheten under några dagar i Maj 2011, och konstaterade att verksamheten var bra och att eleverna blev väl omhändertagna både vad gällde undervisning och övrig omvårdnad. Några påpekanden om bristande dokumentation och för mycket undervisningstid för rektor GL åtgärdades under sommaren och början av hösten, dels genom omarbetade dokumentationsrutiner och anställande av ny lärare. Vid återbesök i oktober konstaterade skolinspektionen att allting var till deras belåtenhet. Vi tolkar detta som en godkänd kvalitets-granskning. Initiativtagare och ägare till Frostagymnasiet är Lars Sonesson och Anna Lena Åkerberg Lundkvist. Dessa arbetar deltid i Frostagymnasiet som lärare, och Göran Lundkvist även som ansvarig rektor sedan skolstarten. Varken LS och GL har tagit ut någon ersättning för sin arbetstid under de tre terminer som skolan varit igång. och AL arbetar med Nystartsbidrag från Arbetsförmedlingen. Däremot har privata utlägg gjorts och är bokförda som en fordran på Framtidspedagogen i Höör AB.

12 l (' För våra 2:a års gymnasieelever vid Frostagymnasiet har nu drygt halva utbildningstiden gått. Vid skolstarten i augusti 20 l O var fem av eleverna s.k "PRIV"-elever, de var alltså inte behöriga att gå på ett Nationellt program i gymnasiet. Dessa elever hade underkänt i minst ett av ämnena Svenska, Matematik och Engelska från grundskolan, och måste parallellt med övriga kurser i poängplanen, läsa in gymnasiebehörigheten till ett nationellt program. Under de tre terminer som gått, har stora framsteg gjorts även om alla inte hunnit hela vägen fram. Det lilla PRIV-tillägg utöver skol pengen, som de här eleverna var berättigade till, upphörde under hösten eftersom de då "borde" ha blivit fårdiga med sin gymnasiebehörighet, och en elev flyttade till ett hästgymnasium i Svedala. Dessa forändringar av inkomsterna till skolan tillsammans med de påtvingade extra kostnaderna för nya lärare har inneburit förändringar for skolans ekonomi. Frostagymnasiet har dessutom några mycket "tunga" elever vars tid i grundskolans senare del kantats av misslyckanden, med ingen eller ringa närvaro som följd och därpå följande betygs- och sociala problem. Under sin tid på Frostagymnasiet har framsteg gjorts, men vägen mot framgång är skör och alla vi inblandade är medvetna om hur lätt det går att rasera det som är uppbyggt. Jag ger här en kort beskrivning av framfor allt tre elever där Frostagymnasiet är en oerhört viktig del i livet, och där elevernas föräldrar ställer en oerhört stor forväntan och tillit till oss som arbetar på Frostagymnasiet För sekretessens skull namnger jag inte eleverna men SkolchefMartin Persson är väl fortrogen med vilka jag menar.

13 Mir B MB kom till Frostagymnasiets Samhällsvenskapsprogram i januari Under större delen av vårterminen var MB inlagd på Barnpsyk i Lund for behandling. Undersökningar vid BUP i Eslöv var gjorda och dessa resulterade i detta. MB fick undervisning vid sjukhusets skola i Lund, under överinseende av rektor på Frostagymnasiet, men några resultat av diagnoser och undersökningar lämnades aldrig ut. Vid skolstarten i augusti 2011 fanns MB på plats, och en anpassad studiegång gjordes upp. Denna innebar halva skoldagar till en början for att sedan byggas på till hela dagar så fort MB:s hälsa tillät det. Höstterminen 2011 gick bra och MB skötte sin skolgång efter överenskommelse. En gång i veckan åkte MB till BUP i Eslöv och rektor på Frostagymnasiet hade regelbunden kontakt med BUP och med mamma. Visserligen fick vi på Frostagymnasiet ringa varje morgon och påminna om skoldagen och sedan hämta MB, men med denna struktur på livet var vi på rätt väg. MB beslöt före juluppehållet att f.o.m. vårterminens start skulle skoldagarna bli hela och nu skulle allt bli som vanligt. Efter jullovet blev det inte riktigt som vanligt utan problem uppstod i form av ätstörningar och MB kom inte till skolan trots påringningar och erbjudande om skjuts. För några veckor sedan berättade MB for Anna Lena Åkerberg Lundkvist som arbetar på Frostagymnasiet att hon skulle läggas in för undersökning och observation i Lund igen. Vid kontakter med framfor allt BUP och en orolig mamma framförs önskemål om "Nätverkskontakter" mellan oss inblandade; BUP, Soc, Vårdnadshavare och Frostagymnasiet Vi väntar på inbjudan. HamL HL kom till Frostagymnasiet då vi startade i augusti 20 l O. Han bodde då på ett hem for ungdomar med "Asperger" i Hörby. Där var han tvångsplacerad. Han blev då körd till skolan på morgnarna och hämtad på eftermiddagarna och strukturen fungerade bra. Huruvida det också var lyckligt vet vi inte någonting om. HL gjorde vad han skulle i skolan även om det gick långsamt. Någon var tvungen att sitta bredvid honom för att något skulle bli gjort, men med den insatsen gick det framåt. I januari 2011 flyttade HL tillbaka till mamma i Höör och HL fick ta rätt mycket ansvar själv att komma till skolan, för mamma arbetade i Lund och åkte tidigt. Vi på Frostagymnasiet hade många morgonsamtal for att få HL till skolan.

14 HL har Aspergers syndrom tillsammans med "mörka tvångstankar". HL har tillsammans med rektor på Frostagymnasiet gjort flera anpassningar av studiegången. Vi har fårsökt med en dag i veckan i arbetslivet, vi har fårsökt med anpassade dagar och vi har fårsökt med hemundervisning. Allting har gjorts i samarbete med vårdnadshavare och med återkommande kontakter med BUP i Eslöv där HL har gått får samtal en gång i veckan. Möten med fårtvivlad mamma och pappa har avlöst varandra och deras tro och tillit till oss på Frostagymnasiet är mycket stor. BUP i Eslöv har bjudit in till "Nätverksmöte" i mitten av mars, och då är inbjudna Soc. i Höör, LSS-handläggare och rektor på Frostagymnasiet, får att fårsöka hitta en väg får HL tillbaka till livet. Frostagymnasiet ses av övriga deltagare som mycket viktiga får HL och hans mamma och pappa. Inga diagnoser eller undersökningsresultat har kommit oss till del. BriMS Under sina sista tre år i grundskolans senare del var BMS inte i skolan många lektioner. Det innebär att stora kunskapsluckor finns i alla ämnen, och också stora problem med att strukturera sitt liv. Att komma och göra vad som fårväntas av en elev på gymnasiet har inte varit naturligt får BMS utan en blandning av tjat, hot och beröm, tillsammans med en nästa daglig kontakt med mamma har gjort att BMS är i skolan de flesta dagarna i veckan. BMS har "ADHD" och inga direkta inlärningssvårigheter men däremot väldigt svårt att koncentrera sig. Det krävs en extra person får att hjälpa BMS, så att något ska bli gjort, och när han och extra personen är på plats ser vi till vår glädje att det går framåt. En väldigt stor fårändring hos BMS är att han skäms när han kommer får sent, skickar SMS och ber om ursäkt och vill träffas och prata om sin skolgång. Det hände aldrig får ett år sedan. Det är resultatet av mycket envist arbete av oss på Frostagymnasiet, med en tro på att vi ska lyckas, även om det kommer att ta tid. En framgångsfaktor är det nära och mycket bra samarbetet med mamma, där diskussionerna alltid handlar om, hur vi ska göra får att det ska bli bra. Stor tro på varandra har gjort att BMS känner att vi drar åt samma håll och att han alltid blir sedd och även trodd på även om bakslag kommer emellanåt. Inga av alla de många utredningar som har gjorts om BMS under hans tidigare skolgång i Höörs kommun har kommit oss till del.

15 Frostagymnasiets arbete med dessa tre nämnda elever har synats och analyserats noga under skolinspektionens tillsyn, och man var mycket positiva till vad man såg. F ör allt detta extra arbete har ingen extra ersättning betalats ut av Höörs kommun, inte p.g.a. något negativt svar på en inskickad ansökan, utan för att ingen ansökan har skickats in. Vi på Frostagymnasiet har varit så upptagna med att se till att det här ska fungera att tid inte lagts på ansökningar. Den inkomst Frostagymnasiet haft, har varit "Skolpengen" enligt Riksprislistan, och denna har under tre terminer varit tillräcklig, eftersom vi inte tagit ut någon egen ersättning för arbetet och kunnat ha en hel del undervisning själv. Minskade intäkter och ökade lärarkostnader har gjort att det vatje månad måste skjutas till extra privata pengar från ägarna och detta är inte hållbart längre. Unders snart två läsår har Frostagymnasiet eller dess huvudman Framtidspedagogen i Höör AB, ägt av Lars Sonesson och Anna-Lena Åkerberg Lundkvist inte tätt några medel för omhändertagandet av bl.a ovan nämnda elever, och därför söker vi extra medel för dessa, dels för den tid de varit inskrivna vid Frostagymnasiet och dels för den tid de kvar fram till sin gymnas1eexamen. Vi ser fram ert snabba beslut och förhoppningsvis positiva svar för vi på Frostagymnasiet betyder mycket för både våra elever och deras föräldrar. v igah~ ran Lunakvist Rektor Frostagymnasiet i Höör Kopia till; Skolchef Martin Persson Kommunalråd Anna Palm

16 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Driftingbana på verksamhetsområde Nord Dnr 138/12-00 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden, i samråd med miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsens planenhet, att undersöka möjligheten att anlägga en motorbana på verksamhetsområde Nord. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidssektorn har föreslagit att möjligheten att anlägga en motorbana, driftingbana, inom verksamhetsområde Nord bör utredas. Marken kan förslagsvis arrenderas ut till Höörs bilklubb och anläggas med hjälp av externa sponsorer, ideella krafter och lokala arbetsmarknadsinsatser och ingå i det pågående ungdomsprojektet för motorintresserade ungdomar. Beslutsunderlag Skrivelese från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson o Skrivelse från teknisk chef Rolf Carlsson, Skrivelse från mark- och exploateringsingenjör Jan-Erik Schlitt och kultur- och fritidschef F redd y Fri berg, ~Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 An k Dn r HÖÖRSKOMMUN Kommunkansliet Drift ngbana på Industriområde Nord K ULT UR OCII FRITID E l -EO- ZlOZ l8!!sub)junwwo>j ~ J n l/ij lt\jo > I Se.JQQH JUQ ) D etaljplanen för det aktuella området, Sjunnerup 2:9, har varit utskickad för samråd. E fter samrådet delades planen i en sydlig och en nordlig del. Den sydliga delen har vunnit laga kraft. Marken för det nu aktuella norra delen är enligt planförslaget avsedd för industrier med icke störande verksamheter..att anlägga en driftingbana temporärt på marken med den preliminära detaljplanen som grund kan därför vara tveksamt. Bestämmelsen om icke störande verksamhet är knappast förenligt med en m otorbana även om bullret från järnvägen i sig är mycket störande. Blir banan av kan man gissa att den nyttjas alla dagar i veckan och även vid tider på dygnet då närboende kan förvänta sig lite lugn och ro. O m man lägger detaljplanen på is och marken förblir planlös, vilket är fullt möjligt, måste sannolikt någon form av miljöprövning ändå göras med tanke på buller, avgaser, trafik till och från området och risken för föroreningar i marken. D enna prövning bör då kunna göras i samband med att marklov/bygglov för anläggningen söks. Trafiklösningen och angöringen från Norra Rörumsvägen är det tekniska kontoret tillsammans med Trafikverket som får titta på. Bullret kan vara den faktor som kan beröra grannarna mest. Krav måste naturligtvis ställas på de material som ska användas vid bygget. I övrigt bör milj öfrågorna inte vara något större problem. För kommunens del är verksamhetsområdet förlorat för en längre tid framöver o m banan anläggs då arrendatorn sannolikt vill ha en arrendetid som motsvarar investering och avskrivning i banor, depåer och byggnader. Sammantaget står valet mellan att fullfölja verksamhetsområdet och att istället arrendera ut området för en drifting/ folkraccbana. Kortsiktigt kan det vara mer lönsamt att arrendera ut marken som råmark än att bygga ut gator och VA och iordningställa tomter som kan bli svåra att räkna hem ekonomiskt med tanke på det perifera och tämligen svårtillgängliga läget. Jan-Erik Schutt E xploateringansvarig l\fed anledning av ovanstående bedömning föreslår jag, att K S startar en utredning med sy fte att unelersöka möjligheten att anlägga en mo torbana i det föreslagna industriområdet. l\farken arrenderas ut till Höörs bilklubb och anlägges med hjälp av externa spo nsorer, ideella krafter och lokala arbetsmarknadsinsatser. Detta ingår i det pågående ungdomsprojektet för motorintresserade ungdomar. Höör Vårdagjämningen ( r reddy Friberg K ultur- och fritidschef ~ K 1 Kommunhuset l ~iidc rgata n 28 Box llöör \' :\1. 2f! '.\ :\ 2f! 175 l'o~ t ).,.; ro -1 U lo--i l B ank!-,~1' :- po~ l komm I \\' \\'W. ho or.~c

18 J ( l) T J :K JSKA SEKTOR KSAU HÖÖRS KOMMUN l<ornmunl(ansliet Ank 2012 ~ 0 4~ 1 2 Dn r l 3~ /J;(_-() O l Driftingbana på Industriområde Nord Tekniska kontoret har tagit del av skrivelsen från Freddy Friberg gällande ett eventuellt anläggande av en motorbana i Industriområde Nord. Tekniska kontoret har inget att erinra mot förslaget. Dock bör frågan om trafiklösning och angöring till området beaktas eftersom denna sker via statlig väg, Norra Rörumsvägen, som Trafikverket är huvudman för. Tekniska kontoret ~ :::f Ro Ca sson l 124.' 2 J J Jöör 04D l Fax 04U J Postgiro 4 U J0-4 1 Hankgiro J :-post l w\\w. hoo r. s~

19 l (l) Remissvar driftingbana på industriområde nord Denna remiss är besvarad av miljö- och byggchefen Rolf E nglesson och har således inte tagits upp i nämnden. Remiss har inkommit till miljö- och byggmyndigheten om planerna på att anlägga en driftingbana på den norra delen av fastigheten Sjunnerup 2:9. Förvaltningen har inga synpunkter på att KS startar en utredning för att undersöka möjligheterna att anlägga en driftingbana på den ovan nämnda fastigheten. Sedvanlig prövning vad gäller eventuell detaljplan och miljöprövning förutsetts. Det bör påpekas att området ingår i ett riksintresse för det rörliga friluftslivet. Rolf E nglesson Myndighetschef miljö- och byggmyndigheten

20 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 156/12-02 Ansökan om bidrag till Musik på Bosjökloster 2012 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna ett bidrag om kronor till Musik på Bosjökloster 2012, att att att medel tas ur kommunstyrelsens budget för Informationsinsatser och Marknadsföring (verksamhet 21 02) genom Växthuset bistå med arbetskraft för uppbyggande av scen m. m., samt Växthuset kompenseras ekonomiskt för eventuella extrakostnader i samband med detta. Ärendebeskrivning Nya Skånedagarna tar ett (tillfälligt) avbrott under 2012 vilket innebär att Höör och Bosjökloster Slott är i stort behov av ett ersättningsarrangemang av hög kvalitet. Musik på Bosjökloster är ett sådant, som dessutom har fördelen att redan finnas på plats sedan fyra år men nu vill etableras på riktigt for lång tid framöver. satsningen under sommaren är också starkt förnyat och förstärkt med inriktning på samverkan med närregionens musik- och kulturskoleelever. Beslutsunderlag o Skrivelse från kultur- och fritidscheffreddy Friberg, inklusive bilagor o Skrivelse från ekonomichef Lars-J o han Ro svall, C%v Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Hö örs kommun l (l) Kommunstyrelsen Remisssvar på ansökan från Föreningen SkåneEstrad-Musik på Bosjö Föreligger ansökan från Föreningen SkåneEstrad-Musik på Bosjö om ett kommunalt bidrag om kronor för planerade konserter under Musik på Bosjökloster Föreningen vill även ha hjälp till uppsättande av scener mm. Bakgrund: Föreningen skriver i sin ansökan att efter flera års arbete med Musik på Bosjökloster, med ökande publiksiffror och med positiva utvärderingar av fyra konserter i fyra olika genrer varje sommar, så har föreningen fått bekräftelse på att konceptet för Musik på Bosjökloster håller. Finansieringen har hittiotills till största del skett genom Leader MittSkåne, men inför 2012 fmns inte dessa pengar att tillgå. Föreningen lämnar i sin ansökan även in en kalkyl för sommarens arrangemang. SkåneEstrad har dessutom ansökt till Region Skåne om ytterligare kronor för att kunna genomföra det ambitiösa programmet under sommaren Särskilda sponsorspaket i nivåerna 1 O 000 kronor, kronor och kronor kommer att erbjudas till företagare och andra intressenter. Kommunens kultur- och fritidschef skriver i sin ansökan från kultur- och fritidsnämnden ställd till kommunstyrelsen, "eftersom Nya Skånedagarna tar ett (tillfålligt) avbrott under 2012, så är Höör och Bosjökloster Slott i stort behov av ett ersättningsarrangemang av hög kvalitet. Musik på Bosjökloster är att sådant, som dessutom har fördelen att redan fmnas på plats sedan fyra år men nu vill etableras på riktigt för lång tid framöver. Satsningen under sommaren är också starkt förnyat och förstärkt med inriktning på samverkan med närregionens musik- och kulturskoleelever". Förslag till beslut: att kommunstyrelsen beviljar ansökan om kronor och medel tas ur kommunstyrelsens budget för Informationsinsatser och Marknadsföring samt a"'sig v g~v;;;_et hjälper till med uppsättande av scener mm. Lars-J o n Rosvall Ekonomichef

22 l ( l) K ULTUR- OCI I FRITIDSNi\IIINDEN D \'l t M ER REH~RES S :2{. Konununstyrelsen Ansökan om bidrag till Musik på Bosjökloster 2012 E ftersom Nya Skånedagarna tar ett (tillfälligt) avbrott under 2012, så är H öör och Bosjökloster Slott i stort behov av ett ersättningsarrangemang av hög kvalitet. Musik på Bosjäklaster är att sådant, som dessutom har fördelen att redan finnas på plats sedan fyra år men nu vill etableras på riktigt för lång tid framöver. Satsningen under sommaren är också starkt förnyat och förstärkt med inriktning på samverkan med närregionens musikoch kulturskoleelever hölls ett möte i Höör (minnesanteckningar bifogas) där programmet presenterades med förslag på vidare hantering. Onsdagen 21/3 fick Musik på Bosjäklaster också en stund vid en halvdagskonferens med kulturminister Lena Adelsoho Liljeroth på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Ett efterföljande seminarium hölls för särskilt intresserade. SkåneEstrad har ansökt till Region Skåne om ytterligare kr för att kunna genomföra det ambitiösa programmet under sommaren Särskilda sponsorspaket i nivåerna kr, kr och kr kommer att erbjudas till företagare och andra intressenter. Från Höörs kommun önskas ett bidrag på kr samt hjälp till uppsättande av scener nun. Kommunstyrelsen kan ur marknadsföringssynpunkt bistå med kontanta medel medan Växthuset kan bistå med arbetskraft för uppbyggande av scen mm. N -o N... 2:l o "' ::!2 :o ;;;- o p:) Med vänlig hälsning Freddy Friberg Kultur- och fritidschef Bilagor: Minnesanteckningar från möte 1 februari 2012, Höörs kommunhus, om musik på Bosjökloster Ansökan Musik på Bosjökloster Region Skåne_1 6 mars 2012 Sponsorskalkyl Program Musik på Bosjökloster 2012 Kommunhusc1 l Södcrgatan 28 Box llöör VXI l FAX 2B 175 Poslgiro Bankgiro l >posl hoor.sc l w\1-w.hoor.sc

23 i'ji Höörs qj~ kommun l (2) KUJ:l'UR OCII FRITID Minnesanteckningar från möte 1 februari 2012, Höörs kommunhus, om musik på Bosjökloster N ärvarande: Anna Palm, kommunstyrelsens ordförande i Höör, Hilda Knafve, kultursekreterare Höör, Hans-Göran Larsson och Christer Olsson, Kommunstyrelsen Höör, Tom Ström och Jill Andersson, Kultur- och fritidsnämnden Höör, Annika Eriksson, Höörs musikskola, Julia Bonde Cherp, Bosjökloster,Jan Ahlgren, Lennart Månsson och Magnus Nilsson, SkåneEstrad, Håkan Carlsson, Lunds kommun, Peter Wilgotsson, Musik i Syd, Annette Härstedt, Färs och Frosta Sparbank Anna hälsar alla välkomna Presentationsrunda Anna berättar att musik på Bosjäklaster har varit ett framgångsrikt Leaderprojekt somrarna 2010 och Regionens kulturnämnd har visat intresse för Musik på Bosjäklaster men dagens möte i Höör krockar med regionens nämndsmöte och ingen representant från region Skåne kan därför närvara. Ett ev. regionalt bidrag till Musik på Bosjäklaster kan kompensera Höör för Skånedagarna. Magnus ger en historik om musiken på Bosjökloster. Konserterna och även de sk mästarklasserna - där ungdomar har lektioner för mästare -har från början (2008) lockat stor publik. Tanken är att Musik på Bosjäklaster ska vara en mötesplats där alla -oavsett musikalisk färdighet- ska träffas och inspirera varandra satsade m an på pianot och på träblås. E nkäter har delats ut under konserterna och det är slående att publiken gett högsta betyg på arrangemangets alla delar. Logen på Bosjäklaster har visat sig ha en enastående akustik. H emsidan har träffar. Budgeten har gått jämnt ut både för 2010 och Självfinansieringen ligger på 30% nästan unikt för konsertverksamhet! Magnus berättar att allt färre unga spelar träblåsinstrument, i synnerhet fagott och oboe. Det finns heller inte ett stort utbud vad gäller kurser för träblåsinstrument och träblås är därför en instrumentgrupp man vill satsa på. Samarbete inleds med Åkersberg för kost och logi. Gruppen konstaterar att musik på Bosjäklaster ligger väl i linj e med Höörs kommuns visionsarbete och satsningen just på ungdomar är mycket viktig, både för kommunerna och regio n Skåne. De vuxna lyssnarna ska inte heller glömmas bort. I sommar ska fyra konserter gå av stapeln: en världsmusikkonsert, en trioko nsert inkl träblåsmästarklass, en operakonsert där man lyckats kontraktera världss tjärnan G itta-maria Sjöberg och en konsert med Lars-Erik Larssons omtyckta verk "Förklädd Gud". För 2013 planeras också fyra konserter: en med världsmusik, en träblåsmasterclass inkl mästarkonsert, Z igenarbaronen och en Mozartkonsert l j 24.' 21 llöör 04 n j l'ax 04 n Postg iro j Bankgiro -~ J >post hoor.sc J

KALLELSE 2012-05-22. Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-05-22, kl 18:00

KALLELSE 2012-05-22. Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-05-22, kl 18:00 KALLELSE 2012-05-22 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-05-22, kl 18:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan V. g anmäl förhinder att närvara

Läs mer

Sidan 1 13. Projektbeskrivning Musik på Bosjökloster 2015

Sidan 1 13. Projektbeskrivning Musik på Bosjökloster 2015 Sidan 1 13 SkåneEstrad-Musik på Bosjö Magnus Nilsson, Drottninggatan 188, 254 33 Helsingborg Tel. 042-14 10 70, Mobil 073-667 80 93, magnus@magnus-nilsson.se Höörs kommun Höör Projektbeskrivning Musik

Läs mer

Musik på. Bosjökloster. Foto av Jan Malmsjö: Håkan Lovallius. Foto av Bosjökloster: Lotta Bengtsson. www.musik-bosjokloster.se

Musik på. Bosjökloster. Foto av Jan Malmsjö: Håkan Lovallius. Foto av Bosjökloster: Lotta Bengtsson. www.musik-bosjokloster.se Musik på Bosjökloster 2012 Foto av Bosjökloster: Lotta Bengtsson Foto av Jan Malmsjö: Håkan Lovallius www.musik-bosjokloster.se Välkommen till ännu en sommar med spännande Musik på Bosjökloster! Jag är

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 2009-10-22 71 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 Beslutande Bengt Ekström (c) ordförande Tom Ström (m) 1:e vice ordförande Gert Hörberg (s) 2:e vice ordförande Danuta Lindsjö

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare

Peter Melinder (M) ersättare Catharina Malmborg (M) ersättare Daniel Rhodin (FP) ersättare Sida 1 (8) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan 14.00-16.30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers. för T Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M)

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg

Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg PROTOKOLL PRIMÄRVÅRDSNÄMNDEN VARBERG 1-16 Tid: Måndag 20 januari 2003 kl 15:00-17:00 Plats: Konferensrummet, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Närvarande: ledamöterna ersättarna tjänstemännen Karl-Gunnar

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-03-14 i Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet. kl. 18.15-18.50 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS 2013-03-21 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning,

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Mörbyrummet, fritidsförvaltningen, Vallentuna, kl 09.00 10.45. ande Åke Uddén (C), ordförande, Roger Gadde (M), Tommy Eckelöv (S). Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 1-8 Plats och tid ande Övriga deltagare Kulturkansliet, Säffle bibliotek, klockan 09.00-12.40 Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Bo Andersson (m) Allan Magnusson (s) Ingrid

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015

MUSIKSKOLAN. Vårterminen 2015 MUSIKSKOLAN Vårterminen 2015 Kära musikvän! Musikskolan i Boxholms kommun erbjuder barn och ungdomar möjligheten att i sin egen takt utvecklas inom musik. Denna broschyr presenterar dessa möjligheter och

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden

Sammanträdesdatum. Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18. Innehållsförteckning. Ärenden Vård- och Omsorgsnämnden 2004-11-18 1 (13) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 15.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen.

Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller sig till prognosen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-03-05 `0 Blad 2 Ks 23 Dnr 53/2012-107 Kapitaltäckningsgaranti Arboga Energi AB Arboga Energi AB:s VD redovisar 2013 års budget och hur den förhåller

Läs mer

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 augusti 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-08-07 Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Tid och plats 2014-08-07 - i Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande Thomas

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs

Samarbetskommitténs protokoll 4/05. Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs 2005-09-26 Samarbetskommitténs protokoll 4/05 Tid/Plats Fredag 23 september 2005, kl 09.00-12.00, Stadshuset i Höganäs Närvarande Ledamöter Jan Nilsson, Åstorp, mötesordförande Anders Månsson, Bjuv SvenYngve

Läs mer

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011

Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Kommunstyrelsen 2011 09 12 205 463 Arbets och personalutskottet 2011 09 12 174 363 Dnr 11.482 12 oktkf11 Ansökan om medfinansiering för Rekrytera Flera rekryteringsmässa 2011 Bilaga: Ansökan Ärendebeskrivning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30

Regler för KULTURSTÖD. Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 Regler för KULTURSTÖD Reglerna gäller från 2014-01-01 Beslutade av kulturnämnden i Halmstads kommun 2013-10-30 1 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer