KONOJ\IIKON'I'ORI : I HÖÖRS KOMMUN. Ank Dnr _/ 1J C)/ l J. -() c2j

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONOJ\IIKON'I'ORI : I HÖÖRS KOMMUN. Ank 2012-04- 1 3. Dnr _/ 1J C)/ l J. -() c2j"

Transkript

1

2 l ( l) /. E KONOJ\IIKON'I'ORI : I HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet Ank Dnr _/ 1J C)/ l J. -() c2j l Kommunstyrelsen Angående ansökan om kommunal borgen från Mellanskånes Renhållnings AB Föreligger skrivelse från Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB, angående begäran om ko mmunal borgen för investering av sopkärl med ett totalbelopp o m 40 miljoner kronor. Bakgrund: Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB, begär kommunal borgen för investering av sopkärl med anledning av inträde i nytt insamlingssystem med ett totalbelopp om 40 miljoner kronor. Höörs kommuns ägarandel är 22,5 % av bolaget, vilket mo tsvarar kronor av de totalt kronor som investeringen kostar. E nligt kommunens borgenspolicy kan kommunen efter beslut i kommunstyrelsen, i varje enskilt ärende ta ut en årlig borgensavgift som ett sätt att reducera kreditrisk och administrativa kostnader. Tillämpas avgiften som anges för de kommunala bolagen, 0,4 %, innebär detta en intäkt för kommunen på eventuell beviljad borgen enligt föreliggande ansökan om kronor. Utifrån en ekonomisk riskbedömning finns inget att erinra mot ett borgensåtagande. Förslag till beslu t: att kommunstyrelsen beviljar kommunal borgen motsvarande kronor samt tar u~enft;i~ Lars-J o ha Rosvall Ekonomi hef

3 20i A nk Dnr l ~~ /_1?.-~ 0'- ~l Kommunfullmäktige Höörs Kommun Box Höör Eslöv Härmed ansöker Mellanskånes Renhållnings AB:s styrelse om kommunal borgen för investering av sopkärl (inträde i nytt insamlingssystem fyrfack) med ett totalbelopp av 40 miljoner kronor. Fördelat inom kommunerna efter ägandeförhållande. Eslöv 52,5% ( ) Höör 22,5% ( ) Hörby 25% (l ) Bilaga: styrelseprotokoll MERAB ESLÖVS KOMMUN ODHORBY I<SI KOMMUN Hö örs kommun

4 MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGs AB Protokoll s Protokoll från styrelsemöte den 23 februari 2012, kl med Mellanskånes Renhållnings AB, , på Åkerivägen 3 i Eslöv. Närvarande: Ledamöter Kjell-Åke Persson, ordförande Cecilia Lind, vice ordförande Bo Lindblom Emil Bachofner Peter Melinder John Persson Hans Ljungquist Erik Mårtensson Eddie Lambren Övriga Anette Hall, Vision Mats Möller, Sv Transportarbetarförbundet Bengt Svensson, VD Bjöm Liwing Amila Pasic Kerstin Björkman, sekreterare 1(4)

5 MELLANSKÅNES RENHÅLLN INGs AB Styrelsemöte 20 l Sammanträdets öppnande Ordförande Kjell-Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av protokolljusterare styrelsen beslutade att välja Bo Lindblom att j ämte ordförande justera protokollet. 4. Rapport från verksamheten Avtal Avtal med RenoNorden AB angående kärltömning tecknades den l O februari att gälla fr o m l. Avtal med Ohlssons AB angående slamtömning tecknas den 29 februari att gälla fr o m l. Rönneholm Plasthallen som köpts till Ränneholm är nu på plats. Fläktar skall installeras och portar monteras. Fundament av betong kommer att placeras ut till de olika sorterings-fickorna. skruvpressen är redan på plats i tältet. Plattan till komposteringen kommer att utökas ytterligare. En gödselbrunn kommer att byggas i anslutning till plasthallen. Hassiegården Arrendekontrakt med ägarna till Maglasäte Gård AB kommer att omförhandlas. stavröd Lera från Lund fraktas till Stavröd och lagras för kommande täckning av deponien. Aktiviteter AmilaPasic visade bilder och berättade om samarbetet med Djungelbandet, våra kommuner, Ringsjöenergi och Skånemejerier. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande ~r '8-t_ 2(4)

6 MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGs AB Styre1semöte FTI Insamlingsavtalet med FTI går ut den 30 april. Merab hade lämnat in en offert på uppdraget men dettta gick till annan aktör. Avtalet gällande Å VS:erna är kopplat till insamlingsavtalet varför detta också upphör den 30 april. 6. Bokslut 2011 Bengt Svensson gick igenom Årsredovisningen. Bokslutet visar på ett resultat på 7,8 miljoner före bokslutsdispositioner och skatt. 9,5 miljoner har avsatts till sluttäckning av deponierna i Rönneholm, Ekeröd och Stavröd. styrelsen beslutade att med godkännande för egen del överlämna årsredovisningen till revision och årsstämman. 7. Finansiering kärl Upphandling om inköp av sopkärl för ca 40 miljoner kronor( vid 80% anslutning) påbörjas under våren. Beslut om att begära borgen från kommunerna bestämdes upp till ett belopp på 40 miljoner. styrelsen beslutade att om en nyupplåning upp till 40 miljoner kronor att gå in till ägarkommunerna och begära borgen upp till 40 miljoner kronor fördelat på respektive ägarandel i kommunerna 8. Renhållningstaxan Bengt Svensson redogjorde för de kommande taxorna som kommer att gälla när fyrfack införs i kommunerna den l februari Kommunstyrelsen och de berörda nämnderna är kallade till informationsmöte den 22 mars. Därefter skall beslut tagas av kommunfullmäktige. Berörda abonnenter kommer att tilldelas en blankett för val av abonnemangsform. styrelsen beslutade att framföra till kommunerna och begära om fastställande av taxan (_'P JJt_ 3(4) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGs AB Styrelsemöte 20 l Renhållningsordning Björn Liwing informerade om att en ny renhållningsordning skall vara framtagen till l januari Den nu gällande togs fram 2008 och gäller till den 31 december Merab fick i uppdrag att tillsammans med en arbetsgrupp från kommunerna ta fram en ny renhållningsordning. En löpande information till styrelsen skall ske. Vidare bestämdes att eventuella kostnader i samband med framtagandet av renhållningsordningen skall bekostas av Merab samt att Merab skall vara projektansvarig. styrelsen beslutade att vara samordnare och informera kommunerna om det pågående arbetet av renhållningsordningen 10. Övrigt Bolagsstämman bestämdes till den 8 maj 2012, kl D Q Ke~~n Justeras Ordförande ~~~~k~ Bo Lindblom Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4(4)

8 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Ekonomiärenden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Dnr l 05/12-02 att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta får att inte överskrida tilldelade budgetramar, samt låta kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden under maj månad redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta får att inte överskrida tilldelade budgetramar. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anmäla ekonomisk månadsuppfåljning mars Ärendebeskrivning Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Eksted t informerade om den ekonomiska uppföljningen får mars Beslutsunderlag Ekonomisk månadsuppföljning mars Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 115/12-00 Ansökan om extra medel, Frostagymnasiet i Höör Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå begäran om extra medel. Ärendebeskrivning Frostagymnasiet i Höör har begärt extra ekonomiska medel får tre elever. Begäran avser den tid eleverna varit inskrivna vid skolan samt den tid eleverna har kvar av sin skolgång. Enligt skrivelsen har Frostagymnasiet tre elever som har krävt extra omhändertagande. Detta omhändertagande har inte kunnat finansieras via skolpeng och Priv-ersättning, utan ägarna har skjutit till privata pengar i bolaget. Beslutsunderlag Remissvar från ekonomichef Lars-J o han Ro svall, Skrivelse från Göran Lundkvist, rektor från Frostagymnasiet i Höör, w Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 l (l) EKONOI\IIKON't'ORI 'T HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet Ank O 4 Dnr Il 5 /;J ~()O l Kommunstyrelsen Remisssvar på skrivelse från Frostagymnasiet i Höör Föreligger skrivelse från Frostagymnasiet i Höör angående begäran om extra m edel för tre elever. Begäran avser den tid eleverna varit inskrivna vid skolan samt den tid eleverna har kvar av sin skolgång. Bakgrund: Enligt inkommen skrivelse har Frostagymnasiet tre elever som har krävt extra omhändertagande. D etta omhändertagande har inte kunnat finansieras via skolpeng och Priv-ersättning, utan ägarna har skjutit till privata pengar i bolaget. D etta med anledning av att kostnaderna överstiger intäkterna varj e månad. Ersättningskravets storlek för detta omhändertagande framgår inte av skrivelsen. Under 2011 har skolan erhållit kronor i skolpeng och kronor i priv-ersättning vilket ger en total ersättning om kronor för totalt sju elever. Frostagymnasiet har inte ansökt om något tilläggsbelopp för de tre eleverna. En kommun får enligt gällande lagstiftning inte lämna bidrag till en enskild företagare för att täcka dennes förlust. Kommunen kan endast föreslå Frostagymnasiet att lämna in en formell ansökan om tilläggsbelopp för de tre eleverna till Barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden får därefter utreda om Frostagymnasiet är berättigade till tilläggs belopp. Förslag till beslut:

11 {0. HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet An k O 6 Dnr 115}12 -d '2.. l Till Kommunstyrelsen Höörs kommun Höör Frostagymnasiet i Höör startade sin verksamhet i augusti 20 l O med Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammet, och fick från början en grupp elever från framför allt Höörs kommun. Flera av eleverna var redan från början i behov av extra hjälp i olika former, dels i form av studiehjälp för att bli behöriga till de nationella programmen på gymnasiet, men framför allt i sitt förhållningssätt till skolgång, passa tider och över huvud taget få ordning på sina liv. Samarbetet med elevernas föräldrar har hela tiden varit mycket bra och tilliten till oss på Frostagymnasiet har varit mycket stor. skolinspektionen gjorde en tillsyn av verksamheten under några dagar i Maj 2011, och konstaterade att verksamheten var bra och att eleverna blev väl omhändertagna både vad gällde undervisning och övrig omvårdnad. Några påpekanden om bristande dokumentation och för mycket undervisningstid för rektor GL åtgärdades under sommaren och början av hösten, dels genom omarbetade dokumentationsrutiner och anställande av ny lärare. Vid återbesök i oktober konstaterade skolinspektionen att allting var till deras belåtenhet. Vi tolkar detta som en godkänd kvalitets-granskning. Initiativtagare och ägare till Frostagymnasiet är Lars Sonesson och Anna Lena Åkerberg Lundkvist. Dessa arbetar deltid i Frostagymnasiet som lärare, och Göran Lundkvist även som ansvarig rektor sedan skolstarten. Varken LS och GL har tagit ut någon ersättning för sin arbetstid under de tre terminer som skolan varit igång. och AL arbetar med Nystartsbidrag från Arbetsförmedlingen. Däremot har privata utlägg gjorts och är bokförda som en fordran på Framtidspedagogen i Höör AB.

12 l (' För våra 2:a års gymnasieelever vid Frostagymnasiet har nu drygt halva utbildningstiden gått. Vid skolstarten i augusti 20 l O var fem av eleverna s.k "PRIV"-elever, de var alltså inte behöriga att gå på ett Nationellt program i gymnasiet. Dessa elever hade underkänt i minst ett av ämnena Svenska, Matematik och Engelska från grundskolan, och måste parallellt med övriga kurser i poängplanen, läsa in gymnasiebehörigheten till ett nationellt program. Under de tre terminer som gått, har stora framsteg gjorts även om alla inte hunnit hela vägen fram. Det lilla PRIV-tillägg utöver skol pengen, som de här eleverna var berättigade till, upphörde under hösten eftersom de då "borde" ha blivit fårdiga med sin gymnasiebehörighet, och en elev flyttade till ett hästgymnasium i Svedala. Dessa forändringar av inkomsterna till skolan tillsammans med de påtvingade extra kostnaderna för nya lärare har inneburit förändringar for skolans ekonomi. Frostagymnasiet har dessutom några mycket "tunga" elever vars tid i grundskolans senare del kantats av misslyckanden, med ingen eller ringa närvaro som följd och därpå följande betygs- och sociala problem. Under sin tid på Frostagymnasiet har framsteg gjorts, men vägen mot framgång är skör och alla vi inblandade är medvetna om hur lätt det går att rasera det som är uppbyggt. Jag ger här en kort beskrivning av framfor allt tre elever där Frostagymnasiet är en oerhört viktig del i livet, och där elevernas föräldrar ställer en oerhört stor forväntan och tillit till oss som arbetar på Frostagymnasiet För sekretessens skull namnger jag inte eleverna men SkolchefMartin Persson är väl fortrogen med vilka jag menar.

13 Mir B MB kom till Frostagymnasiets Samhällsvenskapsprogram i januari Under större delen av vårterminen var MB inlagd på Barnpsyk i Lund for behandling. Undersökningar vid BUP i Eslöv var gjorda och dessa resulterade i detta. MB fick undervisning vid sjukhusets skola i Lund, under överinseende av rektor på Frostagymnasiet, men några resultat av diagnoser och undersökningar lämnades aldrig ut. Vid skolstarten i augusti 2011 fanns MB på plats, och en anpassad studiegång gjordes upp. Denna innebar halva skoldagar till en början for att sedan byggas på till hela dagar så fort MB:s hälsa tillät det. Höstterminen 2011 gick bra och MB skötte sin skolgång efter överenskommelse. En gång i veckan åkte MB till BUP i Eslöv och rektor på Frostagymnasiet hade regelbunden kontakt med BUP och med mamma. Visserligen fick vi på Frostagymnasiet ringa varje morgon och påminna om skoldagen och sedan hämta MB, men med denna struktur på livet var vi på rätt väg. MB beslöt före juluppehållet att f.o.m. vårterminens start skulle skoldagarna bli hela och nu skulle allt bli som vanligt. Efter jullovet blev det inte riktigt som vanligt utan problem uppstod i form av ätstörningar och MB kom inte till skolan trots påringningar och erbjudande om skjuts. För några veckor sedan berättade MB for Anna Lena Åkerberg Lundkvist som arbetar på Frostagymnasiet att hon skulle läggas in för undersökning och observation i Lund igen. Vid kontakter med framfor allt BUP och en orolig mamma framförs önskemål om "Nätverkskontakter" mellan oss inblandade; BUP, Soc, Vårdnadshavare och Frostagymnasiet Vi väntar på inbjudan. HamL HL kom till Frostagymnasiet då vi startade i augusti 20 l O. Han bodde då på ett hem for ungdomar med "Asperger" i Hörby. Där var han tvångsplacerad. Han blev då körd till skolan på morgnarna och hämtad på eftermiddagarna och strukturen fungerade bra. Huruvida det också var lyckligt vet vi inte någonting om. HL gjorde vad han skulle i skolan även om det gick långsamt. Någon var tvungen att sitta bredvid honom för att något skulle bli gjort, men med den insatsen gick det framåt. I januari 2011 flyttade HL tillbaka till mamma i Höör och HL fick ta rätt mycket ansvar själv att komma till skolan, för mamma arbetade i Lund och åkte tidigt. Vi på Frostagymnasiet hade många morgonsamtal for att få HL till skolan.

14 HL har Aspergers syndrom tillsammans med "mörka tvångstankar". HL har tillsammans med rektor på Frostagymnasiet gjort flera anpassningar av studiegången. Vi har fårsökt med en dag i veckan i arbetslivet, vi har fårsökt med anpassade dagar och vi har fårsökt med hemundervisning. Allting har gjorts i samarbete med vårdnadshavare och med återkommande kontakter med BUP i Eslöv där HL har gått får samtal en gång i veckan. Möten med fårtvivlad mamma och pappa har avlöst varandra och deras tro och tillit till oss på Frostagymnasiet är mycket stor. BUP i Eslöv har bjudit in till "Nätverksmöte" i mitten av mars, och då är inbjudna Soc. i Höör, LSS-handläggare och rektor på Frostagymnasiet, får att fårsöka hitta en väg får HL tillbaka till livet. Frostagymnasiet ses av övriga deltagare som mycket viktiga får HL och hans mamma och pappa. Inga diagnoser eller undersökningsresultat har kommit oss till del. BriMS Under sina sista tre år i grundskolans senare del var BMS inte i skolan många lektioner. Det innebär att stora kunskapsluckor finns i alla ämnen, och också stora problem med att strukturera sitt liv. Att komma och göra vad som fårväntas av en elev på gymnasiet har inte varit naturligt får BMS utan en blandning av tjat, hot och beröm, tillsammans med en nästa daglig kontakt med mamma har gjort att BMS är i skolan de flesta dagarna i veckan. BMS har "ADHD" och inga direkta inlärningssvårigheter men däremot väldigt svårt att koncentrera sig. Det krävs en extra person får att hjälpa BMS, så att något ska bli gjort, och när han och extra personen är på plats ser vi till vår glädje att det går framåt. En väldigt stor fårändring hos BMS är att han skäms när han kommer får sent, skickar SMS och ber om ursäkt och vill träffas och prata om sin skolgång. Det hände aldrig får ett år sedan. Det är resultatet av mycket envist arbete av oss på Frostagymnasiet, med en tro på att vi ska lyckas, även om det kommer att ta tid. En framgångsfaktor är det nära och mycket bra samarbetet med mamma, där diskussionerna alltid handlar om, hur vi ska göra får att det ska bli bra. Stor tro på varandra har gjort att BMS känner att vi drar åt samma håll och att han alltid blir sedd och även trodd på även om bakslag kommer emellanåt. Inga av alla de många utredningar som har gjorts om BMS under hans tidigare skolgång i Höörs kommun har kommit oss till del.

15 Frostagymnasiets arbete med dessa tre nämnda elever har synats och analyserats noga under skolinspektionens tillsyn, och man var mycket positiva till vad man såg. F ör allt detta extra arbete har ingen extra ersättning betalats ut av Höörs kommun, inte p.g.a. något negativt svar på en inskickad ansökan, utan för att ingen ansökan har skickats in. Vi på Frostagymnasiet har varit så upptagna med att se till att det här ska fungera att tid inte lagts på ansökningar. Den inkomst Frostagymnasiet haft, har varit "Skolpengen" enligt Riksprislistan, och denna har under tre terminer varit tillräcklig, eftersom vi inte tagit ut någon egen ersättning för arbetet och kunnat ha en hel del undervisning själv. Minskade intäkter och ökade lärarkostnader har gjort att det vatje månad måste skjutas till extra privata pengar från ägarna och detta är inte hållbart längre. Unders snart två läsår har Frostagymnasiet eller dess huvudman Framtidspedagogen i Höör AB, ägt av Lars Sonesson och Anna-Lena Åkerberg Lundkvist inte tätt några medel för omhändertagandet av bl.a ovan nämnda elever, och därför söker vi extra medel för dessa, dels för den tid de varit inskrivna vid Frostagymnasiet och dels för den tid de kvar fram till sin gymnas1eexamen. Vi ser fram ert snabba beslut och förhoppningsvis positiva svar för vi på Frostagymnasiet betyder mycket för både våra elever och deras föräldrar. v igah~ ran Lunakvist Rektor Frostagymnasiet i Höör Kopia till; Skolchef Martin Persson Kommunalråd Anna Palm

16 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Driftingbana på verksamhetsområde Nord Dnr 138/12-00 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden, i samråd med miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsens planenhet, att undersöka möjligheten att anlägga en motorbana på verksamhetsområde Nord. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidssektorn har föreslagit att möjligheten att anlägga en motorbana, driftingbana, inom verksamhetsområde Nord bör utredas. Marken kan förslagsvis arrenderas ut till Höörs bilklubb och anläggas med hjälp av externa sponsorer, ideella krafter och lokala arbetsmarknadsinsatser och ingå i det pågående ungdomsprojektet för motorintresserade ungdomar. Beslutsunderlag Skrivelese från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson o Skrivelse från teknisk chef Rolf Carlsson, Skrivelse från mark- och exploateringsingenjör Jan-Erik Schlitt och kultur- och fritidschef F redd y Fri berg, ~Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 An k Dn r HÖÖRSKOMMUN Kommunkansliet Drift ngbana på Industriområde Nord K ULT UR OCII FRITID E l -EO- ZlOZ l8!!sub)junwwo>j ~ J n l/ij lt\jo > I Se.JQQH JUQ ) D etaljplanen för det aktuella området, Sjunnerup 2:9, har varit utskickad för samråd. E fter samrådet delades planen i en sydlig och en nordlig del. Den sydliga delen har vunnit laga kraft. Marken för det nu aktuella norra delen är enligt planförslaget avsedd för industrier med icke störande verksamheter..att anlägga en driftingbana temporärt på marken med den preliminära detaljplanen som grund kan därför vara tveksamt. Bestämmelsen om icke störande verksamhet är knappast förenligt med en m otorbana även om bullret från järnvägen i sig är mycket störande. Blir banan av kan man gissa att den nyttjas alla dagar i veckan och även vid tider på dygnet då närboende kan förvänta sig lite lugn och ro. O m man lägger detaljplanen på is och marken förblir planlös, vilket är fullt möjligt, måste sannolikt någon form av miljöprövning ändå göras med tanke på buller, avgaser, trafik till och från området och risken för föroreningar i marken. D enna prövning bör då kunna göras i samband med att marklov/bygglov för anläggningen söks. Trafiklösningen och angöringen från Norra Rörumsvägen är det tekniska kontoret tillsammans med Trafikverket som får titta på. Bullret kan vara den faktor som kan beröra grannarna mest. Krav måste naturligtvis ställas på de material som ska användas vid bygget. I övrigt bör milj öfrågorna inte vara något större problem. För kommunens del är verksamhetsområdet förlorat för en längre tid framöver o m banan anläggs då arrendatorn sannolikt vill ha en arrendetid som motsvarar investering och avskrivning i banor, depåer och byggnader. Sammantaget står valet mellan att fullfölja verksamhetsområdet och att istället arrendera ut området för en drifting/ folkraccbana. Kortsiktigt kan det vara mer lönsamt att arrendera ut marken som råmark än att bygga ut gator och VA och iordningställa tomter som kan bli svåra att räkna hem ekonomiskt med tanke på det perifera och tämligen svårtillgängliga läget. Jan-Erik Schutt E xploateringansvarig l\fed anledning av ovanstående bedömning föreslår jag, att K S startar en utredning med sy fte att unelersöka möjligheten att anlägga en mo torbana i det föreslagna industriområdet. l\farken arrenderas ut till Höörs bilklubb och anlägges med hjälp av externa spo nsorer, ideella krafter och lokala arbetsmarknadsinsatser. Detta ingår i det pågående ungdomsprojektet för motorintresserade ungdomar. Höör Vårdagjämningen ( r reddy Friberg K ultur- och fritidschef ~ K 1 Kommunhuset l ~iidc rgata n 28 Box llöör \' :\1. 2f! '.\ :\ 2f! 175 l'o~ t ).,.; ro -1 U lo--i l B ank!-,~1' :- po~ l komm I \\' \\'W. ho or.~c

18 J ( l) T J :K JSKA SEKTOR KSAU HÖÖRS KOMMUN l<ornmunl(ansliet Ank 2012 ~ 0 4~ 1 2 Dn r l 3~ /J;(_-() O l Driftingbana på Industriområde Nord Tekniska kontoret har tagit del av skrivelsen från Freddy Friberg gällande ett eventuellt anläggande av en motorbana i Industriområde Nord. Tekniska kontoret har inget att erinra mot förslaget. Dock bör frågan om trafiklösning och angöring till området beaktas eftersom denna sker via statlig väg, Norra Rörumsvägen, som Trafikverket är huvudman för. Tekniska kontoret ~ :::f Ro Ca sson l 124.' 2 J J Jöör 04D l Fax 04U J Postgiro 4 U J0-4 1 Hankgiro J :-post l w\\w. hoo r. s~

19 l (l) Remissvar driftingbana på industriområde nord Denna remiss är besvarad av miljö- och byggchefen Rolf E nglesson och har således inte tagits upp i nämnden. Remiss har inkommit till miljö- och byggmyndigheten om planerna på att anlägga en driftingbana på den norra delen av fastigheten Sjunnerup 2:9. Förvaltningen har inga synpunkter på att KS startar en utredning för att undersöka möjligheterna att anlägga en driftingbana på den ovan nämnda fastigheten. Sedvanlig prövning vad gäller eventuell detaljplan och miljöprövning förutsetts. Det bör påpekas att området ingår i ett riksintresse för det rörliga friluftslivet. Rolf E nglesson Myndighetschef miljö- och byggmyndigheten

20 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 156/12-02 Ansökan om bidrag till Musik på Bosjökloster 2012 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna ett bidrag om kronor till Musik på Bosjökloster 2012, att att att medel tas ur kommunstyrelsens budget för Informationsinsatser och Marknadsföring (verksamhet 21 02) genom Växthuset bistå med arbetskraft för uppbyggande av scen m. m., samt Växthuset kompenseras ekonomiskt för eventuella extrakostnader i samband med detta. Ärendebeskrivning Nya Skånedagarna tar ett (tillfälligt) avbrott under 2012 vilket innebär att Höör och Bosjökloster Slott är i stort behov av ett ersättningsarrangemang av hög kvalitet. Musik på Bosjökloster är ett sådant, som dessutom har fördelen att redan finnas på plats sedan fyra år men nu vill etableras på riktigt for lång tid framöver. satsningen under sommaren är också starkt förnyat och förstärkt med inriktning på samverkan med närregionens musik- och kulturskoleelever. Beslutsunderlag o Skrivelse från kultur- och fritidscheffreddy Friberg, inklusive bilagor o Skrivelse från ekonomichef Lars-J o han Ro svall, C%v Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Hö örs kommun l (l) Kommunstyrelsen Remisssvar på ansökan från Föreningen SkåneEstrad-Musik på Bosjö Föreligger ansökan från Föreningen SkåneEstrad-Musik på Bosjö om ett kommunalt bidrag om kronor för planerade konserter under Musik på Bosjökloster Föreningen vill även ha hjälp till uppsättande av scener mm. Bakgrund: Föreningen skriver i sin ansökan att efter flera års arbete med Musik på Bosjökloster, med ökande publiksiffror och med positiva utvärderingar av fyra konserter i fyra olika genrer varje sommar, så har föreningen fått bekräftelse på att konceptet för Musik på Bosjökloster håller. Finansieringen har hittiotills till största del skett genom Leader MittSkåne, men inför 2012 fmns inte dessa pengar att tillgå. Föreningen lämnar i sin ansökan även in en kalkyl för sommarens arrangemang. SkåneEstrad har dessutom ansökt till Region Skåne om ytterligare kronor för att kunna genomföra det ambitiösa programmet under sommaren Särskilda sponsorspaket i nivåerna 1 O 000 kronor, kronor och kronor kommer att erbjudas till företagare och andra intressenter. Kommunens kultur- och fritidschef skriver i sin ansökan från kultur- och fritidsnämnden ställd till kommunstyrelsen, "eftersom Nya Skånedagarna tar ett (tillfålligt) avbrott under 2012, så är Höör och Bosjökloster Slott i stort behov av ett ersättningsarrangemang av hög kvalitet. Musik på Bosjökloster är att sådant, som dessutom har fördelen att redan fmnas på plats sedan fyra år men nu vill etableras på riktigt för lång tid framöver. Satsningen under sommaren är också starkt förnyat och förstärkt med inriktning på samverkan med närregionens musik- och kulturskoleelever". Förslag till beslut: att kommunstyrelsen beviljar ansökan om kronor och medel tas ur kommunstyrelsens budget för Informationsinsatser och Marknadsföring samt a"'sig v g~v;;;_et hjälper till med uppsättande av scener mm. Lars-J o n Rosvall Ekonomichef

22 l ( l) K ULTUR- OCI I FRITIDSNi\IIINDEN D \'l t M ER REH~RES S :2{. Konununstyrelsen Ansökan om bidrag till Musik på Bosjökloster 2012 E ftersom Nya Skånedagarna tar ett (tillfälligt) avbrott under 2012, så är H öör och Bosjökloster Slott i stort behov av ett ersättningsarrangemang av hög kvalitet. Musik på Bosjäklaster är att sådant, som dessutom har fördelen att redan finnas på plats sedan fyra år men nu vill etableras på riktigt för lång tid framöver. Satsningen under sommaren är också starkt förnyat och förstärkt med inriktning på samverkan med närregionens musikoch kulturskoleelever hölls ett möte i Höör (minnesanteckningar bifogas) där programmet presenterades med förslag på vidare hantering. Onsdagen 21/3 fick Musik på Bosjäklaster också en stund vid en halvdagskonferens med kulturminister Lena Adelsoho Liljeroth på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Ett efterföljande seminarium hölls för särskilt intresserade. SkåneEstrad har ansökt till Region Skåne om ytterligare kr för att kunna genomföra det ambitiösa programmet under sommaren Särskilda sponsorspaket i nivåerna kr, kr och kr kommer att erbjudas till företagare och andra intressenter. Från Höörs kommun önskas ett bidrag på kr samt hjälp till uppsättande av scener nun. Kommunstyrelsen kan ur marknadsföringssynpunkt bistå med kontanta medel medan Växthuset kan bistå med arbetskraft för uppbyggande av scen mm. N -o N... 2:l o "' ::!2 :o ;;;- o p:) Med vänlig hälsning Freddy Friberg Kultur- och fritidschef Bilagor: Minnesanteckningar från möte 1 februari 2012, Höörs kommunhus, om musik på Bosjökloster Ansökan Musik på Bosjökloster Region Skåne_1 6 mars 2012 Sponsorskalkyl Program Musik på Bosjökloster 2012 Kommunhusc1 l Södcrgatan 28 Box llöör VXI l FAX 2B 175 Poslgiro Bankgiro l >posl hoor.sc l w\1-w.hoor.sc

23 i'ji Höörs qj~ kommun l (2) KUJ:l'UR OCII FRITID Minnesanteckningar från möte 1 februari 2012, Höörs kommunhus, om musik på Bosjökloster N ärvarande: Anna Palm, kommunstyrelsens ordförande i Höör, Hilda Knafve, kultursekreterare Höör, Hans-Göran Larsson och Christer Olsson, Kommunstyrelsen Höör, Tom Ström och Jill Andersson, Kultur- och fritidsnämnden Höör, Annika Eriksson, Höörs musikskola, Julia Bonde Cherp, Bosjökloster,Jan Ahlgren, Lennart Månsson och Magnus Nilsson, SkåneEstrad, Håkan Carlsson, Lunds kommun, Peter Wilgotsson, Musik i Syd, Annette Härstedt, Färs och Frosta Sparbank Anna hälsar alla välkomna Presentationsrunda Anna berättar att musik på Bosjäklaster har varit ett framgångsrikt Leaderprojekt somrarna 2010 och Regionens kulturnämnd har visat intresse för Musik på Bosjäklaster men dagens möte i Höör krockar med regionens nämndsmöte och ingen representant från region Skåne kan därför närvara. Ett ev. regionalt bidrag till Musik på Bosjäklaster kan kompensera Höör för Skånedagarna. Magnus ger en historik om musiken på Bosjökloster. Konserterna och även de sk mästarklasserna - där ungdomar har lektioner för mästare -har från början (2008) lockat stor publik. Tanken är att Musik på Bosjäklaster ska vara en mötesplats där alla -oavsett musikalisk färdighet- ska träffas och inspirera varandra satsade m an på pianot och på träblås. E nkäter har delats ut under konserterna och det är slående att publiken gett högsta betyg på arrangemangets alla delar. Logen på Bosjäklaster har visat sig ha en enastående akustik. H emsidan har träffar. Budgeten har gått jämnt ut både för 2010 och Självfinansieringen ligger på 30% nästan unikt för konsertverksamhet! Magnus berättar att allt färre unga spelar träblåsinstrument, i synnerhet fagott och oboe. Det finns heller inte ett stort utbud vad gäller kurser för träblåsinstrument och träblås är därför en instrumentgrupp man vill satsa på. Samarbete inleds med Åkersberg för kost och logi. Gruppen konstaterar att musik på Bosjäklaster ligger väl i linj e med Höörs kommuns visionsarbete och satsningen just på ungdomar är mycket viktig, både för kommunerna och regio n Skåne. De vuxna lyssnarna ska inte heller glömmas bort. I sommar ska fyra konserter gå av stapeln: en världsmusikkonsert, en trioko nsert inkl träblåsmästarklass, en operakonsert där man lyckats kontraktera världss tjärnan G itta-maria Sjöberg och en konsert med Lars-Erik Larssons omtyckta verk "Förklädd Gud". För 2013 planeras också fyra konserter: en med världsmusik, en träblåsmasterclass inkl mästarkonsert, Z igenarbaronen och en Mozartkonsert l j 24.' 21 llöör 04 n j l'ax 04 n Postg iro j Bankgiro -~ J >post hoor.sc J

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered

Fokus på Nacka. Smockan besöker Örebro län. Seminarium om notkopiering. Lån för Musikundervisning sid 26-27. Lustfaktor i Jonsered Fokus på Nacka sid 7-11 Seminarium om notkopiering sid 13-15 Ett steg till Mötesplatser sid 18-21 Nr 2 MAR 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Smockan besöker Örebro län sid 22-25 Lån

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Genomlysning av musik i Göteborg

Genomlysning av musik i Göteborg Genomlysning av musik i Göteborg Om inte historier spunnes skulle livsglädjen hastigt ta slut. Om inte musiken funnes skulle vi aldrig stå ut. Alf Henrikson En rapport om Konsertverksamhet - ur ett arrangörsperspektiv

Läs mer

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4.

Nr 4 September 2011. Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare. Sid 8-9. RIDÅN UPP för Tom på AMAZON. Sid 4. Nr 4 September 2011 Kommunens service allt bättre enligt företag och brukare Sid 8-9 RIDÅN UPP för Tom på AMAZON Sid 4 foto: edis potori Den är perfekt att bottna svampkorgen med! Det finns anledning att

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE.

HABO KOMMUN KALLELSE DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL KOMMUNSTYRELSENS S MMANTRADE. HABO KALLELSE DELS TILL STYRELSENS ARBETSUTSKOTTS SAMMANTRADE 2013-01-22 OCH DELS TILL STYRELSENS S MMANTRADE. 2013-02-04 HABO KALLELSE 2013-01-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamf. ;r Agneta HäggIund

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET

KOMMUNALRÅDET MARIE-LOUISE RÖNNMARK SATTE UMEÅ PÅ KARTAN MED KULTURHUVUDSTADSÅRET EN TIDNING FRÅN KOMMUNINVEST #3 2014 8 Renoveringar MILJONPROGRAMMENS BEHOV ÄR ÖVERSKATTADE POLITIKER I NYA UTMANINGAR Spanien SKULDERNA MINSKAR I KOMMUNERNA Kommunanalys SÅ KREDITVÄRDERAS EN KOMMUN Kulturväxt

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras

Fokus på Stockholm. Länsbevakning Värmland. Q-projektet Klas Wounsch. Nyhet: Läsvärt. Datorn som hjälpmedel. Torgny Sandgren porträtteras Fokus på Stockholm sid 3-5 Q-projektet Klas Wounsch sid 6 Datorn som hjälpmedel sid 8-9 Nr 4 SEP 2008 Utgiven av Sveriges Musik- & Kulturskoleråd SMoK Länsbevakning Värmland sid 12-14 Nyhet: Läsvärt sid

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal?

Nr 3 oktober 2014. Grönt möter rött i djurvärlden. När får jag säga upp min personal? Nr 3 oktober 2014 Grönt möter rött i djurvärlden Besök på Wayne s Coffee Får kunden ångra sig? När får jag säga upp min personal? FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Extra tjockt sommarnummer!

Extra tjockt sommarnummer! Kontakten Kommun-Kontakten i Forshaga kommun, en tidning till invånare och företag Extra tjockt sommarnummer! Gilla oss på Facebook Den 6 juli är det dags för Sveriges största Epa-träff 2 x historiska

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer