KONOJ\IIKON'I'ORI : I HÖÖRS KOMMUN. Ank Dnr _/ 1J C)/ l J. -() c2j

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KONOJ\IIKON'I'ORI : I HÖÖRS KOMMUN. Ank 2012-04- 1 3. Dnr _/ 1J C)/ l J. -() c2j"

Transkript

1

2 l ( l) /. E KONOJ\IIKON'I'ORI : I HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet Ank Dnr _/ 1J C)/ l J. -() c2j l Kommunstyrelsen Angående ansökan om kommunal borgen från Mellanskånes Renhållnings AB Föreligger skrivelse från Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB, angående begäran om ko mmunal borgen för investering av sopkärl med ett totalbelopp o m 40 miljoner kronor. Bakgrund: Mellanskånes Renhållnings AB, MERAB, begär kommunal borgen för investering av sopkärl med anledning av inträde i nytt insamlingssystem med ett totalbelopp om 40 miljoner kronor. Höörs kommuns ägarandel är 22,5 % av bolaget, vilket mo tsvarar kronor av de totalt kronor som investeringen kostar. E nligt kommunens borgenspolicy kan kommunen efter beslut i kommunstyrelsen, i varje enskilt ärende ta ut en årlig borgensavgift som ett sätt att reducera kreditrisk och administrativa kostnader. Tillämpas avgiften som anges för de kommunala bolagen, 0,4 %, innebär detta en intäkt för kommunen på eventuell beviljad borgen enligt föreliggande ansökan om kronor. Utifrån en ekonomisk riskbedömning finns inget att erinra mot ett borgensåtagande. Förslag till beslu t: att kommunstyrelsen beviljar kommunal borgen motsvarande kronor samt tar u~enft;i~ Lars-J o ha Rosvall Ekonomi hef

3 20i A nk Dnr l ~~ /_1?.-~ 0'- ~l Kommunfullmäktige Höörs Kommun Box Höör Eslöv Härmed ansöker Mellanskånes Renhållnings AB:s styrelse om kommunal borgen för investering av sopkärl (inträde i nytt insamlingssystem fyrfack) med ett totalbelopp av 40 miljoner kronor. Fördelat inom kommunerna efter ägandeförhållande. Eslöv 52,5% ( ) Höör 22,5% ( ) Hörby 25% (l ) Bilaga: styrelseprotokoll MERAB ESLÖVS KOMMUN ODHORBY I<SI KOMMUN Hö örs kommun

4 MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGs AB Protokoll s Protokoll från styrelsemöte den 23 februari 2012, kl med Mellanskånes Renhållnings AB, , på Åkerivägen 3 i Eslöv. Närvarande: Ledamöter Kjell-Åke Persson, ordförande Cecilia Lind, vice ordförande Bo Lindblom Emil Bachofner Peter Melinder John Persson Hans Ljungquist Erik Mårtensson Eddie Lambren Övriga Anette Hall, Vision Mats Möller, Sv Transportarbetarförbundet Bengt Svensson, VD Bjöm Liwing Amila Pasic Kerstin Björkman, sekreterare 1(4)

5 MELLANSKÅNES RENHÅLLN INGs AB Styrelsemöte 20 l Sammanträdets öppnande Ordförande Kjell-Åke Persson hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 2. Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3. Val av protokolljusterare styrelsen beslutade att välja Bo Lindblom att j ämte ordförande justera protokollet. 4. Rapport från verksamheten Avtal Avtal med RenoNorden AB angående kärltömning tecknades den l O februari att gälla fr o m l. Avtal med Ohlssons AB angående slamtömning tecknas den 29 februari att gälla fr o m l. Rönneholm Plasthallen som köpts till Ränneholm är nu på plats. Fläktar skall installeras och portar monteras. Fundament av betong kommer att placeras ut till de olika sorterings-fickorna. skruvpressen är redan på plats i tältet. Plattan till komposteringen kommer att utökas ytterligare. En gödselbrunn kommer att byggas i anslutning till plasthallen. Hassiegården Arrendekontrakt med ägarna till Maglasäte Gård AB kommer att omförhandlas. stavröd Lera från Lund fraktas till Stavröd och lagras för kommande täckning av deponien. Aktiviteter AmilaPasic visade bilder och berättade om samarbetet med Djungelbandet, våra kommuner, Ringsjöenergi och Skånemejerier. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande ~r '8-t_ 2(4)

6 MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGs AB Styre1semöte FTI Insamlingsavtalet med FTI går ut den 30 april. Merab hade lämnat in en offert på uppdraget men dettta gick till annan aktör. Avtalet gällande Å VS:erna är kopplat till insamlingsavtalet varför detta också upphör den 30 april. 6. Bokslut 2011 Bengt Svensson gick igenom Årsredovisningen. Bokslutet visar på ett resultat på 7,8 miljoner före bokslutsdispositioner och skatt. 9,5 miljoner har avsatts till sluttäckning av deponierna i Rönneholm, Ekeröd och Stavröd. styrelsen beslutade att med godkännande för egen del överlämna årsredovisningen till revision och årsstämman. 7. Finansiering kärl Upphandling om inköp av sopkärl för ca 40 miljoner kronor( vid 80% anslutning) påbörjas under våren. Beslut om att begära borgen från kommunerna bestämdes upp till ett belopp på 40 miljoner. styrelsen beslutade att om en nyupplåning upp till 40 miljoner kronor att gå in till ägarkommunerna och begära borgen upp till 40 miljoner kronor fördelat på respektive ägarandel i kommunerna 8. Renhållningstaxan Bengt Svensson redogjorde för de kommande taxorna som kommer att gälla när fyrfack införs i kommunerna den l februari Kommunstyrelsen och de berörda nämnderna är kallade till informationsmöte den 22 mars. Därefter skall beslut tagas av kommunfullmäktige. Berörda abonnenter kommer att tilldelas en blankett för val av abonnemangsform. styrelsen beslutade att framföra till kommunerna och begära om fastställande av taxan (_'P JJt_ 3(4) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 MELLANSKÅNES RENHÅLLNINGs AB Styrelsemöte 20 l Renhållningsordning Björn Liwing informerade om att en ny renhållningsordning skall vara framtagen till l januari Den nu gällande togs fram 2008 och gäller till den 31 december Merab fick i uppdrag att tillsammans med en arbetsgrupp från kommunerna ta fram en ny renhållningsordning. En löpande information till styrelsen skall ske. Vidare bestämdes att eventuella kostnader i samband med framtagandet av renhållningsordningen skall bekostas av Merab samt att Merab skall vara projektansvarig. styrelsen beslutade att vara samordnare och informera kommunerna om det pågående arbetet av renhållningsordningen 10. Övrigt Bolagsstämman bestämdes till den 8 maj 2012, kl D Q Ke~~n Justeras Ordförande ~~~~k~ Bo Lindblom Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 4(4)

8 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Ekonomiärenden Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar Dnr l 05/12-02 att socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden fortlöpande ska redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta får att inte överskrida tilldelade budgetramar, samt låta kultur- och fritidsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden under maj månad redovisa vilka åtgärder de kommer att vidta får att inte överskrida tilldelade budgetramar. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anmäla ekonomisk månadsuppfåljning mars Ärendebeskrivning Ekonomichef Lars-Johan Rosvall och redovisningschef Elisabeth Steen Eksted t informerade om den ekonomiska uppföljningen får mars Beslutsunderlag Ekonomisk månadsuppföljning mars Justerandes sign Utdragsbestyrkande

9 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 115/12-00 Ansökan om extra medel, Frostagymnasiet i Höör Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå begäran om extra medel. Ärendebeskrivning Frostagymnasiet i Höör har begärt extra ekonomiska medel får tre elever. Begäran avser den tid eleverna varit inskrivna vid skolan samt den tid eleverna har kvar av sin skolgång. Enligt skrivelsen har Frostagymnasiet tre elever som har krävt extra omhändertagande. Detta omhändertagande har inte kunnat finansieras via skolpeng och Priv-ersättning, utan ägarna har skjutit till privata pengar i bolaget. Beslutsunderlag Remissvar från ekonomichef Lars-J o han Ro svall, Skrivelse från Göran Lundkvist, rektor från Frostagymnasiet i Höör, w Justerandes sign Utdragsbestyrkande

10 l (l) EKONOI\IIKON't'ORI 'T HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet Ank O 4 Dnr Il 5 /;J ~()O l Kommunstyrelsen Remisssvar på skrivelse från Frostagymnasiet i Höör Föreligger skrivelse från Frostagymnasiet i Höör angående begäran om extra m edel för tre elever. Begäran avser den tid eleverna varit inskrivna vid skolan samt den tid eleverna har kvar av sin skolgång. Bakgrund: Enligt inkommen skrivelse har Frostagymnasiet tre elever som har krävt extra omhändertagande. D etta omhändertagande har inte kunnat finansieras via skolpeng och Priv-ersättning, utan ägarna har skjutit till privata pengar i bolaget. D etta med anledning av att kostnaderna överstiger intäkterna varj e månad. Ersättningskravets storlek för detta omhändertagande framgår inte av skrivelsen. Under 2011 har skolan erhållit kronor i skolpeng och kronor i priv-ersättning vilket ger en total ersättning om kronor för totalt sju elever. Frostagymnasiet har inte ansökt om något tilläggsbelopp för de tre eleverna. En kommun får enligt gällande lagstiftning inte lämna bidrag till en enskild företagare för att täcka dennes förlust. Kommunen kan endast föreslå Frostagymnasiet att lämna in en formell ansökan om tilläggsbelopp för de tre eleverna till Barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden får därefter utreda om Frostagymnasiet är berättigade till tilläggs belopp. Förslag till beslut:

11 {0. HÖÖRS KOMMUN Kommunkansliet An k O 6 Dnr 115}12 -d '2.. l Till Kommunstyrelsen Höörs kommun Höör Frostagymnasiet i Höör startade sin verksamhet i augusti 20 l O med Samhällsvetenskaps- och Naturvetenskapsprogrammet, och fick från början en grupp elever från framför allt Höörs kommun. Flera av eleverna var redan från början i behov av extra hjälp i olika former, dels i form av studiehjälp för att bli behöriga till de nationella programmen på gymnasiet, men framför allt i sitt förhållningssätt till skolgång, passa tider och över huvud taget få ordning på sina liv. Samarbetet med elevernas föräldrar har hela tiden varit mycket bra och tilliten till oss på Frostagymnasiet har varit mycket stor. skolinspektionen gjorde en tillsyn av verksamheten under några dagar i Maj 2011, och konstaterade att verksamheten var bra och att eleverna blev väl omhändertagna både vad gällde undervisning och övrig omvårdnad. Några påpekanden om bristande dokumentation och för mycket undervisningstid för rektor GL åtgärdades under sommaren och början av hösten, dels genom omarbetade dokumentationsrutiner och anställande av ny lärare. Vid återbesök i oktober konstaterade skolinspektionen att allting var till deras belåtenhet. Vi tolkar detta som en godkänd kvalitets-granskning. Initiativtagare och ägare till Frostagymnasiet är Lars Sonesson och Anna Lena Åkerberg Lundkvist. Dessa arbetar deltid i Frostagymnasiet som lärare, och Göran Lundkvist även som ansvarig rektor sedan skolstarten. Varken LS och GL har tagit ut någon ersättning för sin arbetstid under de tre terminer som skolan varit igång. och AL arbetar med Nystartsbidrag från Arbetsförmedlingen. Däremot har privata utlägg gjorts och är bokförda som en fordran på Framtidspedagogen i Höör AB.

12 l (' För våra 2:a års gymnasieelever vid Frostagymnasiet har nu drygt halva utbildningstiden gått. Vid skolstarten i augusti 20 l O var fem av eleverna s.k "PRIV"-elever, de var alltså inte behöriga att gå på ett Nationellt program i gymnasiet. Dessa elever hade underkänt i minst ett av ämnena Svenska, Matematik och Engelska från grundskolan, och måste parallellt med övriga kurser i poängplanen, läsa in gymnasiebehörigheten till ett nationellt program. Under de tre terminer som gått, har stora framsteg gjorts även om alla inte hunnit hela vägen fram. Det lilla PRIV-tillägg utöver skol pengen, som de här eleverna var berättigade till, upphörde under hösten eftersom de då "borde" ha blivit fårdiga med sin gymnasiebehörighet, och en elev flyttade till ett hästgymnasium i Svedala. Dessa forändringar av inkomsterna till skolan tillsammans med de påtvingade extra kostnaderna för nya lärare har inneburit förändringar for skolans ekonomi. Frostagymnasiet har dessutom några mycket "tunga" elever vars tid i grundskolans senare del kantats av misslyckanden, med ingen eller ringa närvaro som följd och därpå följande betygs- och sociala problem. Under sin tid på Frostagymnasiet har framsteg gjorts, men vägen mot framgång är skör och alla vi inblandade är medvetna om hur lätt det går att rasera det som är uppbyggt. Jag ger här en kort beskrivning av framfor allt tre elever där Frostagymnasiet är en oerhört viktig del i livet, och där elevernas föräldrar ställer en oerhört stor forväntan och tillit till oss som arbetar på Frostagymnasiet För sekretessens skull namnger jag inte eleverna men SkolchefMartin Persson är väl fortrogen med vilka jag menar.

13 Mir B MB kom till Frostagymnasiets Samhällsvenskapsprogram i januari Under större delen av vårterminen var MB inlagd på Barnpsyk i Lund for behandling. Undersökningar vid BUP i Eslöv var gjorda och dessa resulterade i detta. MB fick undervisning vid sjukhusets skola i Lund, under överinseende av rektor på Frostagymnasiet, men några resultat av diagnoser och undersökningar lämnades aldrig ut. Vid skolstarten i augusti 2011 fanns MB på plats, och en anpassad studiegång gjordes upp. Denna innebar halva skoldagar till en början for att sedan byggas på till hela dagar så fort MB:s hälsa tillät det. Höstterminen 2011 gick bra och MB skötte sin skolgång efter överenskommelse. En gång i veckan åkte MB till BUP i Eslöv och rektor på Frostagymnasiet hade regelbunden kontakt med BUP och med mamma. Visserligen fick vi på Frostagymnasiet ringa varje morgon och påminna om skoldagen och sedan hämta MB, men med denna struktur på livet var vi på rätt väg. MB beslöt före juluppehållet att f.o.m. vårterminens start skulle skoldagarna bli hela och nu skulle allt bli som vanligt. Efter jullovet blev det inte riktigt som vanligt utan problem uppstod i form av ätstörningar och MB kom inte till skolan trots påringningar och erbjudande om skjuts. För några veckor sedan berättade MB for Anna Lena Åkerberg Lundkvist som arbetar på Frostagymnasiet att hon skulle läggas in för undersökning och observation i Lund igen. Vid kontakter med framfor allt BUP och en orolig mamma framförs önskemål om "Nätverkskontakter" mellan oss inblandade; BUP, Soc, Vårdnadshavare och Frostagymnasiet Vi väntar på inbjudan. HamL HL kom till Frostagymnasiet då vi startade i augusti 20 l O. Han bodde då på ett hem for ungdomar med "Asperger" i Hörby. Där var han tvångsplacerad. Han blev då körd till skolan på morgnarna och hämtad på eftermiddagarna och strukturen fungerade bra. Huruvida det också var lyckligt vet vi inte någonting om. HL gjorde vad han skulle i skolan även om det gick långsamt. Någon var tvungen att sitta bredvid honom för att något skulle bli gjort, men med den insatsen gick det framåt. I januari 2011 flyttade HL tillbaka till mamma i Höör och HL fick ta rätt mycket ansvar själv att komma till skolan, för mamma arbetade i Lund och åkte tidigt. Vi på Frostagymnasiet hade många morgonsamtal for att få HL till skolan.

14 HL har Aspergers syndrom tillsammans med "mörka tvångstankar". HL har tillsammans med rektor på Frostagymnasiet gjort flera anpassningar av studiegången. Vi har fårsökt med en dag i veckan i arbetslivet, vi har fårsökt med anpassade dagar och vi har fårsökt med hemundervisning. Allting har gjorts i samarbete med vårdnadshavare och med återkommande kontakter med BUP i Eslöv där HL har gått får samtal en gång i veckan. Möten med fårtvivlad mamma och pappa har avlöst varandra och deras tro och tillit till oss på Frostagymnasiet är mycket stor. BUP i Eslöv har bjudit in till "Nätverksmöte" i mitten av mars, och då är inbjudna Soc. i Höör, LSS-handläggare och rektor på Frostagymnasiet, får att fårsöka hitta en väg får HL tillbaka till livet. Frostagymnasiet ses av övriga deltagare som mycket viktiga får HL och hans mamma och pappa. Inga diagnoser eller undersökningsresultat har kommit oss till del. BriMS Under sina sista tre år i grundskolans senare del var BMS inte i skolan många lektioner. Det innebär att stora kunskapsluckor finns i alla ämnen, och också stora problem med att strukturera sitt liv. Att komma och göra vad som fårväntas av en elev på gymnasiet har inte varit naturligt får BMS utan en blandning av tjat, hot och beröm, tillsammans med en nästa daglig kontakt med mamma har gjort att BMS är i skolan de flesta dagarna i veckan. BMS har "ADHD" och inga direkta inlärningssvårigheter men däremot väldigt svårt att koncentrera sig. Det krävs en extra person får att hjälpa BMS, så att något ska bli gjort, och när han och extra personen är på plats ser vi till vår glädje att det går framåt. En väldigt stor fårändring hos BMS är att han skäms när han kommer får sent, skickar SMS och ber om ursäkt och vill träffas och prata om sin skolgång. Det hände aldrig får ett år sedan. Det är resultatet av mycket envist arbete av oss på Frostagymnasiet, med en tro på att vi ska lyckas, även om det kommer att ta tid. En framgångsfaktor är det nära och mycket bra samarbetet med mamma, där diskussionerna alltid handlar om, hur vi ska göra får att det ska bli bra. Stor tro på varandra har gjort att BMS känner att vi drar åt samma håll och att han alltid blir sedd och även trodd på även om bakslag kommer emellanåt. Inga av alla de många utredningar som har gjorts om BMS under hans tidigare skolgång i Höörs kommun har kommit oss till del.

15 Frostagymnasiets arbete med dessa tre nämnda elever har synats och analyserats noga under skolinspektionens tillsyn, och man var mycket positiva till vad man såg. F ör allt detta extra arbete har ingen extra ersättning betalats ut av Höörs kommun, inte p.g.a. något negativt svar på en inskickad ansökan, utan för att ingen ansökan har skickats in. Vi på Frostagymnasiet har varit så upptagna med att se till att det här ska fungera att tid inte lagts på ansökningar. Den inkomst Frostagymnasiet haft, har varit "Skolpengen" enligt Riksprislistan, och denna har under tre terminer varit tillräcklig, eftersom vi inte tagit ut någon egen ersättning för arbetet och kunnat ha en hel del undervisning själv. Minskade intäkter och ökade lärarkostnader har gjort att det vatje månad måste skjutas till extra privata pengar från ägarna och detta är inte hållbart längre. Unders snart två läsår har Frostagymnasiet eller dess huvudman Framtidspedagogen i Höör AB, ägt av Lars Sonesson och Anna-Lena Åkerberg Lundkvist inte tätt några medel för omhändertagandet av bl.a ovan nämnda elever, och därför söker vi extra medel för dessa, dels för den tid de varit inskrivna vid Frostagymnasiet och dels för den tid de kvar fram till sin gymnas1eexamen. Vi ser fram ert snabba beslut och förhoppningsvis positiva svar för vi på Frostagymnasiet betyder mycket för både våra elever och deras föräldrar. v igah~ ran Lunakvist Rektor Frostagymnasiet i Höör Kopia till; Skolchef Martin Persson Kommunalråd Anna Palm

16 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Driftingbana på verksamhetsområde Nord Dnr 138/12-00 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden, i samråd med miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden och kommunstyrelsens planenhet, att undersöka möjligheten att anlägga en motorbana på verksamhetsområde Nord. Ärendebeskrivning Kultur- och fritidssektorn har föreslagit att möjligheten att anlägga en motorbana, driftingbana, inom verksamhetsområde Nord bör utredas. Marken kan förslagsvis arrenderas ut till Höörs bilklubb och anläggas med hjälp av externa sponsorer, ideella krafter och lokala arbetsmarknadsinsatser och ingå i det pågående ungdomsprojektet för motorintresserade ungdomar. Beslutsunderlag Skrivelese från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson o Skrivelse från teknisk chef Rolf Carlsson, Skrivelse från mark- och exploateringsingenjör Jan-Erik Schlitt och kultur- och fritidschef F redd y Fri berg, ~Justerandes sign Utdragsbestyrkande

17 An k Dn r HÖÖRSKOMMUN Kommunkansliet Drift ngbana på Industriområde Nord K ULT UR OCII FRITID E l -EO- ZlOZ l8!!sub)junwwo>j ~ J n l/ij lt\jo > I Se.JQQH JUQ ) D etaljplanen för det aktuella området, Sjunnerup 2:9, har varit utskickad för samråd. E fter samrådet delades planen i en sydlig och en nordlig del. Den sydliga delen har vunnit laga kraft. Marken för det nu aktuella norra delen är enligt planförslaget avsedd för industrier med icke störande verksamheter..att anlägga en driftingbana temporärt på marken med den preliminära detaljplanen som grund kan därför vara tveksamt. Bestämmelsen om icke störande verksamhet är knappast förenligt med en m otorbana även om bullret från järnvägen i sig är mycket störande. Blir banan av kan man gissa att den nyttjas alla dagar i veckan och även vid tider på dygnet då närboende kan förvänta sig lite lugn och ro. O m man lägger detaljplanen på is och marken förblir planlös, vilket är fullt möjligt, måste sannolikt någon form av miljöprövning ändå göras med tanke på buller, avgaser, trafik till och från området och risken för föroreningar i marken. D enna prövning bör då kunna göras i samband med att marklov/bygglov för anläggningen söks. Trafiklösningen och angöringen från Norra Rörumsvägen är det tekniska kontoret tillsammans med Trafikverket som får titta på. Bullret kan vara den faktor som kan beröra grannarna mest. Krav måste naturligtvis ställas på de material som ska användas vid bygget. I övrigt bör milj öfrågorna inte vara något större problem. För kommunens del är verksamhetsområdet förlorat för en längre tid framöver o m banan anläggs då arrendatorn sannolikt vill ha en arrendetid som motsvarar investering och avskrivning i banor, depåer och byggnader. Sammantaget står valet mellan att fullfölja verksamhetsområdet och att istället arrendera ut området för en drifting/ folkraccbana. Kortsiktigt kan det vara mer lönsamt att arrendera ut marken som råmark än att bygga ut gator och VA och iordningställa tomter som kan bli svåra att räkna hem ekonomiskt med tanke på det perifera och tämligen svårtillgängliga läget. Jan-Erik Schutt E xploateringansvarig l\fed anledning av ovanstående bedömning föreslår jag, att K S startar en utredning med sy fte att unelersöka möjligheten att anlägga en mo torbana i det föreslagna industriområdet. l\farken arrenderas ut till Höörs bilklubb och anlägges med hjälp av externa spo nsorer, ideella krafter och lokala arbetsmarknadsinsatser. Detta ingår i det pågående ungdomsprojektet för motorintresserade ungdomar. Höör Vårdagjämningen ( r reddy Friberg K ultur- och fritidschef ~ K 1 Kommunhuset l ~iidc rgata n 28 Box llöör \' :\1. 2f! '.\ :\ 2f! 175 l'o~ t ).,.; ro -1 U lo--i l B ank!-,~1' :- po~ l komm I \\' \\'W. ho or.~c

18 J ( l) T J :K JSKA SEKTOR KSAU HÖÖRS KOMMUN l<ornmunl(ansliet Ank 2012 ~ 0 4~ 1 2 Dn r l 3~ /J;(_-() O l Driftingbana på Industriområde Nord Tekniska kontoret har tagit del av skrivelsen från Freddy Friberg gällande ett eventuellt anläggande av en motorbana i Industriområde Nord. Tekniska kontoret har inget att erinra mot förslaget. Dock bör frågan om trafiklösning och angöring till området beaktas eftersom denna sker via statlig väg, Norra Rörumsvägen, som Trafikverket är huvudman för. Tekniska kontoret ~ :::f Ro Ca sson l 124.' 2 J J Jöör 04D l Fax 04U J Postgiro 4 U J0-4 1 Hankgiro J :-post l w\\w. hoo r. s~

19 l (l) Remissvar driftingbana på industriområde nord Denna remiss är besvarad av miljö- och byggchefen Rolf E nglesson och har således inte tagits upp i nämnden. Remiss har inkommit till miljö- och byggmyndigheten om planerna på att anlägga en driftingbana på den norra delen av fastigheten Sjunnerup 2:9. Förvaltningen har inga synpunkter på att KS startar en utredning för att undersöka möjligheterna att anlägga en driftingbana på den ovan nämnda fastigheten. Sedvanlig prövning vad gäller eventuell detaljplan och miljöprövning förutsetts. Det bör påpekas att området ingår i ett riksintresse för det rörliga friluftslivet. Rolf E nglesson Myndighetschef miljö- och byggmyndigheten

20 m HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Dnr 156/12-02 Ansökan om bidrag till Musik på Bosjökloster 2012 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna ett bidrag om kronor till Musik på Bosjökloster 2012, att att att medel tas ur kommunstyrelsens budget för Informationsinsatser och Marknadsföring (verksamhet 21 02) genom Växthuset bistå med arbetskraft för uppbyggande av scen m. m., samt Växthuset kompenseras ekonomiskt för eventuella extrakostnader i samband med detta. Ärendebeskrivning Nya Skånedagarna tar ett (tillfälligt) avbrott under 2012 vilket innebär att Höör och Bosjökloster Slott är i stort behov av ett ersättningsarrangemang av hög kvalitet. Musik på Bosjökloster är ett sådant, som dessutom har fördelen att redan finnas på plats sedan fyra år men nu vill etableras på riktigt for lång tid framöver. satsningen under sommaren är också starkt förnyat och förstärkt med inriktning på samverkan med närregionens musik- och kulturskoleelever. Beslutsunderlag o Skrivelse från kultur- och fritidscheffreddy Friberg, inklusive bilagor o Skrivelse från ekonomichef Lars-J o han Ro svall, C%v Justerandes sign Utdragsbestyrkande

21 Hö örs kommun l (l) Kommunstyrelsen Remisssvar på ansökan från Föreningen SkåneEstrad-Musik på Bosjö Föreligger ansökan från Föreningen SkåneEstrad-Musik på Bosjö om ett kommunalt bidrag om kronor för planerade konserter under Musik på Bosjökloster Föreningen vill även ha hjälp till uppsättande av scener mm. Bakgrund: Föreningen skriver i sin ansökan att efter flera års arbete med Musik på Bosjökloster, med ökande publiksiffror och med positiva utvärderingar av fyra konserter i fyra olika genrer varje sommar, så har föreningen fått bekräftelse på att konceptet för Musik på Bosjökloster håller. Finansieringen har hittiotills till största del skett genom Leader MittSkåne, men inför 2012 fmns inte dessa pengar att tillgå. Föreningen lämnar i sin ansökan även in en kalkyl för sommarens arrangemang. SkåneEstrad har dessutom ansökt till Region Skåne om ytterligare kronor för att kunna genomföra det ambitiösa programmet under sommaren Särskilda sponsorspaket i nivåerna 1 O 000 kronor, kronor och kronor kommer att erbjudas till företagare och andra intressenter. Kommunens kultur- och fritidschef skriver i sin ansökan från kultur- och fritidsnämnden ställd till kommunstyrelsen, "eftersom Nya Skånedagarna tar ett (tillfålligt) avbrott under 2012, så är Höör och Bosjökloster Slott i stort behov av ett ersättningsarrangemang av hög kvalitet. Musik på Bosjökloster är att sådant, som dessutom har fördelen att redan fmnas på plats sedan fyra år men nu vill etableras på riktigt för lång tid framöver. Satsningen under sommaren är också starkt förnyat och förstärkt med inriktning på samverkan med närregionens musik- och kulturskoleelever". Förslag till beslut: att kommunstyrelsen beviljar ansökan om kronor och medel tas ur kommunstyrelsens budget för Informationsinsatser och Marknadsföring samt a"'sig v g~v;;;_et hjälper till med uppsättande av scener mm. Lars-J o n Rosvall Ekonomichef

22 l ( l) K ULTUR- OCI I FRITIDSNi\IIINDEN D \'l t M ER REH~RES S :2{. Konununstyrelsen Ansökan om bidrag till Musik på Bosjökloster 2012 E ftersom Nya Skånedagarna tar ett (tillfälligt) avbrott under 2012, så är H öör och Bosjökloster Slott i stort behov av ett ersättningsarrangemang av hög kvalitet. Musik på Bosjäklaster är att sådant, som dessutom har fördelen att redan finnas på plats sedan fyra år men nu vill etableras på riktigt för lång tid framöver. Satsningen under sommaren är också starkt förnyat och förstärkt med inriktning på samverkan med närregionens musikoch kulturskoleelever hölls ett möte i Höör (minnesanteckningar bifogas) där programmet presenterades med förslag på vidare hantering. Onsdagen 21/3 fick Musik på Bosjäklaster också en stund vid en halvdagskonferens med kulturminister Lena Adelsoho Liljeroth på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Ett efterföljande seminarium hölls för särskilt intresserade. SkåneEstrad har ansökt till Region Skåne om ytterligare kr för att kunna genomföra det ambitiösa programmet under sommaren Särskilda sponsorspaket i nivåerna kr, kr och kr kommer att erbjudas till företagare och andra intressenter. Från Höörs kommun önskas ett bidrag på kr samt hjälp till uppsättande av scener nun. Kommunstyrelsen kan ur marknadsföringssynpunkt bistå med kontanta medel medan Växthuset kan bistå med arbetskraft för uppbyggande av scen mm. N -o N... 2:l o "' ::!2 :o ;;;- o p:) Med vänlig hälsning Freddy Friberg Kultur- och fritidschef Bilagor: Minnesanteckningar från möte 1 februari 2012, Höörs kommunhus, om musik på Bosjökloster Ansökan Musik på Bosjökloster Region Skåne_1 6 mars 2012 Sponsorskalkyl Program Musik på Bosjökloster 2012 Kommunhusc1 l Södcrgatan 28 Box llöör VXI l FAX 2B 175 Poslgiro Bankgiro l >posl hoor.sc l w\1-w.hoor.sc

23 i'ji Höörs qj~ kommun l (2) KUJ:l'UR OCII FRITID Minnesanteckningar från möte 1 februari 2012, Höörs kommunhus, om musik på Bosjökloster N ärvarande: Anna Palm, kommunstyrelsens ordförande i Höör, Hilda Knafve, kultursekreterare Höör, Hans-Göran Larsson och Christer Olsson, Kommunstyrelsen Höör, Tom Ström och Jill Andersson, Kultur- och fritidsnämnden Höör, Annika Eriksson, Höörs musikskola, Julia Bonde Cherp, Bosjökloster,Jan Ahlgren, Lennart Månsson och Magnus Nilsson, SkåneEstrad, Håkan Carlsson, Lunds kommun, Peter Wilgotsson, Musik i Syd, Annette Härstedt, Färs och Frosta Sparbank Anna hälsar alla välkomna Presentationsrunda Anna berättar att musik på Bosjäklaster har varit ett framgångsrikt Leaderprojekt somrarna 2010 och Regionens kulturnämnd har visat intresse för Musik på Bosjäklaster men dagens möte i Höör krockar med regionens nämndsmöte och ingen representant från region Skåne kan därför närvara. Ett ev. regionalt bidrag till Musik på Bosjäklaster kan kompensera Höör för Skånedagarna. Magnus ger en historik om musiken på Bosjökloster. Konserterna och även de sk mästarklasserna - där ungdomar har lektioner för mästare -har från början (2008) lockat stor publik. Tanken är att Musik på Bosjäklaster ska vara en mötesplats där alla -oavsett musikalisk färdighet- ska träffas och inspirera varandra satsade m an på pianot och på träblås. E nkäter har delats ut under konserterna och det är slående att publiken gett högsta betyg på arrangemangets alla delar. Logen på Bosjäklaster har visat sig ha en enastående akustik. H emsidan har träffar. Budgeten har gått jämnt ut både för 2010 och Självfinansieringen ligger på 30% nästan unikt för konsertverksamhet! Magnus berättar att allt färre unga spelar träblåsinstrument, i synnerhet fagott och oboe. Det finns heller inte ett stort utbud vad gäller kurser för träblåsinstrument och träblås är därför en instrumentgrupp man vill satsa på. Samarbete inleds med Åkersberg för kost och logi. Gruppen konstaterar att musik på Bosjäklaster ligger väl i linj e med Höörs kommuns visionsarbete och satsningen just på ungdomar är mycket viktig, både för kommunerna och regio n Skåne. De vuxna lyssnarna ska inte heller glömmas bort. I sommar ska fyra konserter gå av stapeln: en världsmusikkonsert, en trioko nsert inkl träblåsmästarklass, en operakonsert där man lyckats kontraktera världss tjärnan G itta-maria Sjöberg och en konsert med Lars-Erik Larssons omtyckta verk "Förklädd Gud". För 2013 planeras också fyra konserter: en med världsmusik, en träblåsmasterclass inkl mästarkonsert, Z igenarbaronen och en Mozartkonsert l j 24.' 21 llöör 04 n j l'ax 04 n Postg iro j Bankgiro -~ J >post hoor.sc J

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-05-03 109 Plats och tid Höörsalen, kommunhuset kl 13.15-16.25

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-05-03 109 Plats och tid Höörsalen, kommunhuset kl 13.15-16.25 2012-05-03 109 Plats och tid Höörsalen, kommunhuset kl 13.15-16.25 ande Övriga deltagare Utses justera Anna Palm, ordförande (M) Hans-Göran Larsson, 1:e vice ordförande (FP) Stefan Lissmark, 2:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE 2012-05-22. Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-05-22, kl 18:00

KALLELSE 2012-05-22. Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-05-22, kl 18:00 KALLELSE 2012-05-22 1 (2) Kultur- och fritidsnämnden Plats och tid: Stadsbibliotekets sammanträdesrum, 2:a vån, 2012-05-22, kl 18:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan V. g anmäl förhinder att närvara

Läs mer

Sidan 1 13. Projektbeskrivning Musik på Bosjökloster 2015

Sidan 1 13. Projektbeskrivning Musik på Bosjökloster 2015 Sidan 1 13 SkåneEstrad-Musik på Bosjö Magnus Nilsson, Drottninggatan 188, 254 33 Helsingborg Tel. 042-14 10 70, Mobil 073-667 80 93, magnus@magnus-nilsson.se Höörs kommun Höör Projektbeskrivning Musik

Läs mer

44 FÖREDRAGNINGSLISTA

44 FÖREDRAGNINGSLISTA 44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034)

Motion gällande utökningsmöjligheten av administrativ personal på de olika skolorna i kommunen, yttrande (KS/2011:46-034) KF 17 c:1 KF 17 c:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Utbildningskontoret Dnr BUN/2011:62-034 Administration 2011-04-26 1/2 Handläggare Helena Ekström Tel. 0152-293 69 KF 17 c:3 Motion gällande utökningsmöjligheten av

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

30 FÖREDRAGNINGSLISTA

30 FÖREDRAGNINGSLISTA 30 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-05-19 10 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2013/339 6 Svar på motion från Kristdemokraterna avseende integration av ensamkommande flyktingbarn. Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare

Marlen Jensen (SD) ersättare Göran Granberg (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, 19.10-19.20 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Henrik Wöhlecke (M) 1:e vice ordförande Annette Linander (C) 2:e vice ordförande Fredrik

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna

288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-09-26 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/156 288 Motion om att inrätta ett integrationsråd. Miljöpartiet de gröna Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

9 Diskussion kring idé om Skulpturpark på Fastigheten Anders 5 samt nyttjanderätt till tomten

9 Diskussion kring idé om Skulpturpark på Fastigheten Anders 5 samt nyttjanderätt till tomten PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-01-18 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2015/417 9 Diskussion kring idé om Skulpturpark på Fastigheten Anders 5 samt nyttjanderätt till tomten Beslut

Läs mer

Musik på. Bosjökloster. Foto av Jan Malmsjö: Håkan Lovallius. Foto av Bosjökloster: Lotta Bengtsson. www.musik-bosjokloster.se

Musik på. Bosjökloster. Foto av Jan Malmsjö: Håkan Lovallius. Foto av Bosjökloster: Lotta Bengtsson. www.musik-bosjokloster.se Musik på Bosjökloster 2012 Foto av Bosjökloster: Lotta Bengtsson Foto av Jan Malmsjö: Håkan Lovallius www.musik-bosjokloster.se Välkommen till ännu en sommar med spännande Musik på Bosjökloster! Jag är

Läs mer

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40

Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 2009-10-22 71 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.00-20.40 Beslutande Bengt Ekström (c) ordförande Tom Ström (m) 1:e vice ordförande Gert Hörberg (s) 2:e vice ordförande Danuta Lindsjö

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-01-17, Kommunhuset, Sk Fagerhultsrummet Kl. 15.00-16.35 Björn Zorec (FP) - ordförande Arne Silfvergren (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 14.00 16.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2010-02-17 1 2010-02-17 1 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-21.05 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagare Utses justera Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Bo Anderberg, vd Mellanskånes

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl

Förvaltningskontoret, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.30 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck(fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Paragrafer 46-54 Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 14.00 15.30 ande Erik Blakstad (m) Ralph Widing (c) Leif Pettersson (siv) Bengt Eriksson (c) Christer Tengelin (c)

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 24 april 2001 kl 19.00 20.40 Lars Rundgren

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-04-18 Sturup Airport Hotel, kl 07.15-16.20 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390

Vård- och omsorgsberedningen. Reservation. Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Vård- och omsorgsberedningen Motion om ändrad uthyrningspolicy för Malmös kommunala fastighetsbolag STK-2015-390 Reservation Vi Sverigedemokrater yrkade bifall till motionen. När den styrande minoriteten

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-09 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Lunds samordningsförbund

Lunds samordningsförbund Lunds samordningsförbund 1 Plats och tid Västerkyrkan, Byggmästaregatan 21 kl. 9.30-11.30 Ledamöter Ersättare Patrik Holmberg (c) ledamot Region Skåne Göran Wallén (m) ledamot Lunds Kommun Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa

91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-06-18 1 (1) SOCIALNÄMNDEN Dnr SN 2013/183 91 Yttrande om barn som far illa eller riskerar att fara illa Beslut Socialnämnden ställer sig bakom det från socialchefens

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Dossienr. 0[0,040. Remissyttrande motion (S) - Motion om försöriningsstöd till tidningsprenumeration eller internet

Dossienr. 0[0,040. Remissyttrande motion (S) - Motion om försöriningsstöd till tidningsprenumeration eller internet Landskrono stod LANDSKRONA STAD KOMMU f'js1yrelsen Ank. 2014-12- 1 ~ Individ- och familjenämnden b;~/-=r 2:t ( Dossienr. 0[0,040 Datum 2014-12-11 103 dnr 2014/00020 016 710 Remissyttrande motion (S) -

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anders Westerlund Jenny Delén. Agneta Henriksson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 (13) Plats och tid: Kommunkontoret 16.15-18.00 Beslutande Thomas Lindqvist (PF), ordförande Anders Westerlund (S), vice ordförande Jenny Delén (M), ledamot Emelie Dockenfelt (C), ledamot Sven Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (7) kl ,

Kultur- och fritidsnämnden (7) kl , Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-26 1(7) Plats och tid Ekebackens konferensanläggning, Markaryd, torsdagen den 26 januari 2012 kl 13.00-14.15, 18.30-19.00 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders

Läs mer

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S)

Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki Dåderman (S) 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30 09.30 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollén (M), ordförande Joanna Stridh (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Linda Viklund (C) Jan Dahlquist (S) Anki

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2008-09-22 67. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00.

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2008-09-22 67. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00. 2008-09-22 67 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör, kl 18.30-21.00 Beslutande Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson (s) 2:e vice ordförande Tony Johansson

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007

Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Projektbeskrivning Folkmusikvecka i Lund 2007 Bakgrund Skånes Spelmansförbund har tillsammans med Musik i Syd utropat 2007 till Folkmusikår i Skåne. För att manifestera den Skånska folkmusiken och sprida

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 1(13) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.35-11.10 Beslutande Ledamöter Joanna Stridh (C), ordförande Lena Johansson (KD), vice ordförande Peter Jonsson (M) Barbro Aastrup (S) Rickard Möller (S)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten!

Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Ansökan om bidrag till internationellt kulturutbyte inom musik Läs bifogad information innan du fyller i blanketten! Personuppgifter Alla bidrag söks av och tilldelas personer, ej grupper eller organisationer.

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L)

Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson (L) 1(2) Plats och tid Kommunhusets flygelbyggnad 08:30-10:15 Beslutande Hans Furn (C) Lars-Erik Liss (S), ersättare för Markus Gavatin (M) Kjell Wikström (S) Britt-Marie Essell (S) Susanne Säbb-Danielsson

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

/2015-06-10/ Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00-13.00

/2015-06-10/ Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00-13.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid1 (10) Plats och tid Quality hotell onsdagen den 10 juni 2015 kl. 09.00-13.00 Beslutande Övriga deltagande Pernilla Fagerlönn Ordförande Per-Erik Tina Tornedalingar i Gällivare

Läs mer

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot

Elisabeth Rydström(c), ordförande Jörgen Hellberg (fp), vice ordförande Ing-Marie Elfström (s), ledamot Utbildningsnämndens arbetsutskott 2008-09-30 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rolands rum, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna,

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen

KALLELSE Kommunstyrelsen KALLELSE Kommunstyrelsen kallas härmed till sammanträde torsdagen 2011-10-13, kl. 13.15 Kommunhuset, Höörsalen Södergatan 28, Höör Beredningsgrupper kl. 10.00 Höör 2011-10-05 Anna Palm Ordförande IHelena

Läs mer

1. Val av justerare Eva Borg (S)

1. Val av justerare Eva Borg (S) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-04-28 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 5 maj 2015 klockan 8.30 i Kungsbacka rummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Eva Borg (S) 2. Taxor och

Läs mer

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD)

Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran Claesson (SD) 2015-02-25 Sida 1 (av 14) Tid 2015-02-25, kl 18.30-19.50 Plats Beslutande Ledamöter Almliden, Bjuv Bo Hallqvist (S) Johan Ahlberg (S) Lisbeth Madsen (M) Irena Alm (S) Fredrik Andersson (FP) Sten Göran

Läs mer

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV)

Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna Roos (KV) Arbets- och näringslivsnämndens arbetsutskott 2013-01-23 1 (13) Plats och tid Beslutande Arbets- och näringslivskontoret, Centrumhuset, kl.13:15-14:50 Henrik Erlingson (C), ordförande Ahova Lood (S) Anna

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S

Per-Erik Andersson, C ordförande Eva Malvå, MP Lena Rosvall, S Tommy Neubert, S 2012-10-23 1(11) Plats och tid Christian Kruse- rummet, kommunhuset Ringsjöv. 4. Hörby kl. 13.00 16.30 Ajournering kl. 14.57 15.02 Beslutande Birgitta Andersson, M, ordförande 225-230 Per-Erik Andersson,

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance

Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance 0 Österåker Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-02-16 Dnr KS 2015/0184 Svar på motion nr 15/2015 av Anders Pettersson (S) - Scen för rock, pop, dans och performance Sammanfattning Anders Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

Datum Ronny Johannessen (M) utses att jämte ordföranden justera protokollet. DAGORDNING Datum 2016-01-28 1 (6) Sammanträde i kulturnämnden Ledamöter och ersättare i kulturnämnden kallas till sammanträde. Tid: 2016-02-05 kl. 09.00 Plats: Arkitektskolan, Sölvegatan 24, Lund 1. Val

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Gymnasieskolan expedition Åmotfors kl 13.00 16.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund

Sammanträdesdatum 2014-11-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 14/6. 2 Begäran om uppsägning av arrende för betesmark på gården Kilslund KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 november 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18

VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130

november 2014, Budget 2015, plan BUN 14/58 2 Barnbokslut, utredning BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-11-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 19 FÖREDRAGNINGSLISTA november 2014, 13.00 ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld

Behandlade ärenden. 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening. 75 Handlingsplan för åtgärder mot hot och våld 1 Behandlade ärenden 70 Bidrags- och stödsystem 71 Ansökan om bidrag för SM-arrangemang, Vinslövs Ryttarförening 72 Budgetuppföljning per 2007-08-31 73 Budgetuppföljning per 2007-09-30 74 Delårsbokslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande 2013-08-22 - i Kommunhuset klockan 15.00-16.45 med ajournering till den 29 augusti kl.17.30-18.30, Örkelljunga kulturhus. Björn Zorec (FP) - ordförande, 55-61

Läs mer

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga

Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 8 Ks 7 Au 169 Dnr 224/2010-101 Svar på motion Satsa på sommarlovsentreprenörer i Arboga Från Sandra Åhs, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-01-21 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00-12:30 Beslutande Kjell Kaså (c), ordförande Ann-Louise Svensson (c) Gun-Britt Larsson (fp) Michael Karlsson (s), v ordf Denny

Läs mer

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS

Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell ANSLAG/BEVIS 2013-03-21 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Michael Johansson, ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Björn Källman Bengt Berg Lennart Brunzell Jonas Henning,

Läs mer