RESULTATRAPPORT HUVUDSTUDIE NORRBYSKÄR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RESULTATRAPPORT HUVUDSTUDIE NORRBYSKÄR"

Transkript

1 RESULTATRAPPORT HUVUDSTUDIE NORRBYSKÄR SLUTRAPPORT 19 DECEMBER 2012

2 Uppdrag: Titel på rapport: Resultatrapport Huvudstudie Norrbyskär Status: Slutrapport Datum: Medverkande Beställare: Kontaktperson: Umeå kommun Jonas Fagerman Konsult: Uppdragsansvarig: Handläggare: Kvalitetsgranskare: Tyréns Ulf Wiklund, Nadja Lundgren Nadja Lundgren, Nina Nilsson Sofia Anfinset Revideringar Revideringsdatum Version: 2 Initialer: NN Tyréns AB Västra Norrlandsgatan Umeå Tel: Fax: Säte: Stockholm Org.Nr: T:\_uppdrag\240853\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ SLUTLEVERANS\Resultatrapport\redigerbart format\resultatrapport Huvudstudie Norrbyskär_Revidering

3 Innehållsförteckning 1 Uppdrag och syfte Fältarbete Provtagning av jord Installation av grundvattenrör Provtagning av grundvatten Provtagning av biota på land Provtagning av sediment Provtagning av ytvatten Provtagning av biota i vatten Fiskar Snäckor Utsättning och inmätning av provpunkter Avsteg från provtagningsplan Analyser Fältanalyser Laboratorieanalyser Undersökningsresultat Referenser (14)

4 BILAGOR: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Bilaga 10 Bilaga 11 Bilaga 12 Bilaga 13 Bilaga 14 Bilaga 15 Bilaga 16 Bilaga 17 Bilaga 18 Bilaga 19 Plankartor med provtagningspunkter Borrhålsritning med grundvattenrör Provtagningsprotokoll för grundvattenprov Provtagningsprotokoll för sediment Provtagningsprotokoll för biota vatten Koordinatlista Laboratorieresultat för jordprov Laboratorieresultat för grundvattenprov Laboratorieresultat för ytvatten Laboratorieresultat för sediment Laboratorieresultat för biota land Laboratorieresultat för biota vatten Akuttoxicitetstest Daphnia Analysrapporter jord Analysrapporter grundvatten Analysrapporter ytvatten Analysrapporter sediment Analysrapporter biota land Analysrapporter biota vatten 4(14)

5 1 Uppdrag och syfte Tyréns AB har på uppdrag av Umeå kommun utfört miljötekniska undersökningar av den nedlagda sågverksindustrin på Norrbyskär. Syftet med huvudstudien är att få en bättre bild av föroreningssituationen från den nedlagda sågverksindustrin med tillhörande verksamheter på Norrbyskär och att ta fram underlag för eventuella åtgärder. Undersökningarna ska utföras enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual (2008 utgåva 4). Samtliga delområden enligt nedanstående figur 1 ska utredas, förutom delområde 6 tidigare båtslip, beläget på Stugskärs norra udde. Denna rapport utgör endast en Resultatrapport med redovisning av utförda arbeten samt redovisning av resultat i form av tabeller och laboratorierapporter. För utvärdering och riskbedömning hänvisas till Utvärderingsrapport Huvudstudie Norrbyskär, daterad , revidering Figur 1. Illustration över Norrbyskär som visar aktuella delområden. Norr är åt höger i figuren. 2 Fältarbete Utförda fältarbeten i samband med huvudstudien har genomförts i två omgångar. Provtagning har utförts av jord, grundvatten, ytvatten, sediment, fisk, snäckor, mask, hallon och potatis. Del 1 av den miljötekniska fältundersökningen utfördes den , av miljökonsult Marcus Berg och Ida Sjöberg samt fältingenjör Markku Jämsä från Tyréns AB. Del 2 av den miljötekniska fältundersökningen utfördes den , av miljökonsult Marcus Berg och Ida Sjöberg samt fältingenjör Markku Jämsä från Tyréns AB. Biota i vatten samlades in i form av snäckor i månadsskiftet juni/juli samt i form av aborre i augusti av Björn Rydvall, Tristan Brännman och Arvid Ros, Pelagia Miljökonsult AB. Pelagia Miljökonsult AB är ett av Swedac ackrediterat organ för provtagning av miljögifter i biota (ackrediteringsnummer 1846). T:\_uppdrag\240853\01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ SLUTLEVERANS\Resultatrapport\redigerbart format\resultatrapport Huvudstudie Norrbyskär_Revidering

6 Biota på land i form av hallon och potatis samlades in i augusti av Nadja Lundgren och Marcus Berg, Tyréns AB. Ytvatten provtogs genom passiv provtagning under 3 veckor mellan slutet av juni till början av juli. Utsättning och intag av provtagare utfördes av Pelagia Miljökonsult AB. Sedimentprover togs från båt av Björn Rydvall, Pelagia Miljökonsult AB Provtagningspunkternas läge redovisas på plankarta i bilaga 1. Provtagningsmetod och provhantering samt utförda fältanalyser redovisas i framtagen provtagningsplan (Tyréns, 2012a och b). 2.1 Provtagning av jord Provtagning av jord utfördes på tre olika sätt, med borrbandvagn, med grävmaskin och för hand med spade. Antalet provtagningspunkter inom respektive delområde visas i Tabell 1 nedan. Tabell 1. Sammanställning av antalet provtagningspunkter inom respektive delområde utförda i föreliggande undersökning. Delområde Borrbandvagn Grävmaskin Spade Grundvattenrör 1. Sågverksområdet Långgrundets brädgård 4 2x4 0 17x Tannskär x Stuguskärs spånområde 5. Stugskärs brädgård 0 0 2x x4 3x Galvaniseringen 0 0 8x Pråmvarvet tippområde x4 4x4 10. Skjutbanan 0 0 3x4 0 Med 2x4 o.dyl. avses att provtagning utfördes i fyra punkter vilka blandades till samlngsprov för att representera ett provtagningsområde. 33 skruvprovtagningspunkter med borrbandvagn utfördes på område 1 och 2 fördelat på två provtagningsetapper. Tyréns borrbandvagn (Geotech 604) utrustad med provtagningsskruv användes vid samtliga skruvprovtagningspunkter. Provtagningsskruven rengjordes inför varje provtagningsnivå och en spade placerades över borrhålet för att förhindra att upptaget material från provtagningsskruven ramlade ner. Jordproverna började tas från markytan och ner till 0,5 meter. Jordprovtagningen fortsatte sedan i intervall om 0,5 meter ner till 0,5 meter ner i naturlig jordart som främst bestod av siltig sandig morän. Jordproverna togs ut med en liten spade alternativt engångshandskar som rengjordes/byttes mellan varje provtagningsnivå enligt SGF rapport 2004:1. Uttagna jordprover lades i diffusionstäta miljöpåsar enligt laboratoriets anvisningar, tillslöts och förvarades svalt till dess att proverna skickades in för analys. När en provtagningspunkt var klar fylldes hålet igen med upptagna massor med undantag för de borrpunkter där grundvattenrör installerades. 0 6(14)

7 12 provgropar grävdes med grävmaskin, 7 tons bandgrävmaskin, fördelat på område 1, 3 och 5. Innan en ny provgrop påbörjades rengjordes skopan manuellt med spade. Uppgrävt material lades upp i 0,5 meters intervall vid sidan om provgropen. Provgroparna grävdes ner till 0,5 meter i naturligt jordartsmaterial, med undantag för område 3 där provgropen grävdes tills det tog stopp mot större sten/block. Jordproverna togs ut med en lite spade alternativt engångshandskar som rengjordes/byttes mellan varje provtagningsnivå enligt SGF rapport 2004:1. Uttagna jordprover lades i diffusionstäta miljöpåsar enligt laboratoriets anvisningar, tillslöts och förvarades svalt till dess att proverna skickades in för analys. När en provgrop var klar fylldes gropen igen med uppgrävda massor. Totalt handgrävdes 158 provgropar med spade eller spadborr vid områdena 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 och 10. Provgropar som grävdes med spade eller spadborr utfördes från markytan ner till ett djup mellan 0,3 meter - naturlig mark beroende på undersökningsområde. Uppgrävt material lades upp bredvid gropen för att provtas samt notera eventuell lukt och synintryck. För område 2,3, 4, 5 och 9 togs samlingsprover ut från fyra punkter som representerade en större yta. En av punkterna, t.ex. punkt 2T20A, sattes ut av Tyréns mätingenjör. Vid provtagning grävdes sedan först en punkt i 2T20 A, sedan stegades provpunkterna 2T20 B-D ut ca meter från provpunkt 2T20 A så det bilades en kvadrat. Ur dessa provpunkter togs det både ut enskilda jordprover samt samlingsprover som representerar en större yta av undersökningsområdet. Jordproverna togs ut med en liten spade alternativt engångshandskar som rengjordes/byttes mellan varje provtagningsnivå enligt SGF rapport 2004:1. Uttagna jordprover lades i diffusionstäta miljöpåsar enligt laboratoriets anvisningar, tillslöts och förvarades svalt till dess att proverna skickades in för analys. När en provgrop var klar fylldes gropen igen med uppgrävda massor. 2.2 Installation av grundvattenrör I samband med jordprovtagningen med borrbandvagn installerades 5 stycken grundvattenrör av typen PEH 63 mm, även kallat miljörör, 1 meter PEH filter, PEH spets samt låsbart lock. När röret var installerat i marken fylldes grövre material tillbaka. De översta två decimetrarna av borrhålet fylldes med bentonit samt att bentonit lades runt och upp emot röret för att förhindra ytvatten från att tränga ner i borrhålet. 2.3 Provtagning av grundvatten Grundvattenprover togs ut i både nyinstallerade grundvattenrör, befintliga grundvattenrör samt i två grävda brunnar, dels brunn tillhörande en av sommarstugorna på Stuguskär, hus 42 och del brunn vid hus 4 på Långgrundet. Den grävda brunnen på Stugskär används främst av sommarstugorna runt om på Stuguskär på vinterhalvåret då det ordinarie vattnet är avstängt. Vattnet ur brunnen används även till bevattning av grönsaker och växter vid sommarstugorna. Vattnet från brunnen tas ut genom en elektisk pump som sitter på ett uthus till en av sommarstugorna. Installationen för de nyinstallerade grundvattenrören redovisas nedan i punkt Provtagning i grundvattenrören skedde med bailer. Före och efter omsättning/provtagning vägdes grundvattenytan av med klucklod. På förmiddagen omsattes rören av Tyréns miljötekniker till dess att rören var tomma alternativt >15 bailer. För att undvika kontaminering eller att blanda ihop bailrarna mellan rören sattes bailern fast högst upp inuti grundvattenröret. På eftermiddagen eller dagen därpå provtogs grundvattnet med samma bailer som använts vid omsättningen. Bailern tömdes med tillhörande tappverktyg direkt ner i provkärlen som laboratoriet tillhandahöll. Grundvattenproverna förvarades i tillhörande kylväskor över natten och vid transport. Proverna skickades i regel in för analys dagen efter provtagningen. 7(14)

8 2.4 Provtagning av biota på land Växter samlades in i samband med fältarbete del 2 av Nadja Lundgren och Marcus Berg, Tyréns AB, eftersom växtsäsongen inte riktigt hade startat vid den första fältperioden. Val av växter baserades dels på föroreningssituation, dels på var människor vistas och kan tänkas plocka och äta växter. Hallon plockades på Långgrundets brädgård i anslutning till punkt 2T3, där höga halter konstaterats i ytlig jord, för att representera en värsta fallet -situation. Hallon nära men inte i kontakt med marken plockades och rensades, men sköljdes inte, innan analys. Potatis odlades av odlare på Tannskär vid tidigare kolningsplats. Potatisen plockades av Tyréns i slutet av augusti. Potatis och jord för toxicitetstest och ackumulationstest togs vid samma tillfälle. Fem potatisar/prov tvättades med vatten och skickades oskalade på analys. Referensprov skaffades från Ängersjö ekologiska odlare men analyserades inte då inga halter över detektionsgräns påträffades i potatisprov från undersökningsområdet. Proverna förvarades i frys innan de skickades på analys. Figur 2. Odlingsplats vid f.d. kolningsområde på Tannskär. Ingen mask påträffades i odlingslotten på Tannskär och endast enstaka maskar påträffades i jord inom sågverksområdet. Mask plockades därför på fastlandet av Pelagia AB för att testa överlevnad i jord från odlingsplatsen. Maskarna artbestämdes inte och maskarna analyserades inte med avseende på förorening. 2.5 Provtagning av sediment Provtagning utfördes från båt med rörprovtagare. Innan provtagning utfördes gjordes en bedömning av om provtagningsplatsen kunde vara en eventuell ackumulationsbotten. Provtagningen riktades i första hand på områden som misstänks vara ackumulationsbotten. Erfarenhetsmässigt bedöms 1 de översta 12 cm ha sedimenterat efter att sågverket lades ner. 1 Torbjörn Ros, Pelagia 8(14)

9 Provtagning utfördes totalt i 7 provtagningspunkter, där varje provtagningspunkt bestod av minst 4 sedimentproppar inom samma delområde. Detta för att dels få tillräckligt med material men främst för att täcka in ett lite större område och på så sätt få ett mer representativt prov. Samma djupskikt blandades till samlingsprov av de olika propparna. Sedimentprov tog ut på följande platser: 1sed1 i viken utanför sågverket 1sed2 i viken utanför sågverket, längre ut 1sed3 utanför galvaniseringen 1sed4 i viken utanför museet 8sed1 utanför pråmvarvet 3sed1 utanför Tannskär, i Tannskärsviken, inne vid sjöbodarna 3sed2 utanför Tannskär, norra viken Ingen provtagning av sediment har varit planerad utanför Långgrundets brädgård eftersom det är stora svårigheterna att provta på grund av sjunkna stockar m.m. Dessutom är det svårt att hitta ackumulationsbotten då området är öppet ut mot havet. Det bedömdes således inte vara relevant att provta inom närområdet utanför brädgården. 2.6 Provtagning av ytvatten Provtagning av ytvatten utfördes med passiva provtagare (SPMD) i 6 punkter, fördelat på 5 punkter kring Norrbyskär och en referenspunkt. Provtagning har utförts i samma punkter där provtagning av sediment och snäckor utförts. Provtagarna, en stor bur med ett standardmembran (91,4 cm) sattes ut under vecka 22 (slutet av maj) 2012 så att provtagning kunde utföras under en tid då aktiviteten kring ön är relativt liten. Provtagarna hämtades upp ca 3 veckor senare. Membranen monterades på hållare i burar av rostfritt stål. Burarna förankrades i botten och hölls upprätta i vattenmassan av flytbojar. Bojarna sattes strax ovanför burarna för att anordningen inte skulle vara iögonfallande, det vill säga ingen del stack över vattenytan. Efter tre veckors exponering togs membranen upp, lades i plåtburkar och frystes. Burkarna skickades frysta till laboratoriet för analys av dioxin och PAH. Referensprov togs vid Valviken, Kylören. En fältblank har följt med vid provtagningen. Membranet hanterades, men sänktes inte ned i vattnet utan lades tillbaka i plåtburken samt togs fram och hanterades i samband med upptagningen av burarna. Då inga halter över detektionsgränsen påvisades i proverna har inga analyser utförts av fältblanken. Detta hade utförts om de kemiska analyserna visat på höga halter i referensprovet eller om oväntade resultat visats i övriga SPMD. 9(14)

10 2.7 Provtagning av biota i vatten Fiskar Abborre insamlades med hjälp av nät i början av augusti. Näten lades ut på kvällen och togs upp nästföljande morgon. Abborrarna lösgjordes från näten, mättes och styckefrystes i uppmärkta plastpåsar. Från abborrar togs senare muskelprover, som skickades till laboratorium för analys, se Figur 3. Från varje lokal togs ett samlingsprov av muskel från 8-11 fiskar. Vid varje delområde togs ett prov av abborrar både små abborrar och abborrar med normalvikt, se bilaga 5. Figur 3. Muskelprov tas från abborre. (Foto: Pelagia Miljökonsult AB) Typ av fisk har valts utifrån att stationära matfiskar föredras. Stationära fiskar ger bäst information om föroreningssituationen på plats, nästan worst case. Dessutom är data om matfisk lättast att kommunicera till dem som berörs, d.v.s. de som äter fisk från området. Eftersom abborrar av storlek matfisk är mer rörliga än småabborre, tas prover av båda storlekar från respektive delområde. Analyser utfördes på dioxiner och fett. Klorfenoler analyseras inte i organismer eftersom de metaboliseras fort. PAH metaboliseras långsammare i mask och snäckor än i fisk och analyseras därför i de förra men inte i fisk Snäckor Snäckor samlades in i månadsskiftet juni/juli. Många fiskarter äter snäckor och snäckorna är därför en viktig del i den pelagiska näringskedjan. På varje lokal vid Norrbyskär insamlades Radix baltica och Lymnaea stagnalis, se Figur 3. Plockade snäckor förvarades under insamlingsarbetet uteslutande i metallsåll för att undvika kontaminering av snäckorna under insamlingsarbetet. 10(14)

11 Figur 4. Radix baltica till vänster och Miljökonsult AB) Lymnaea stagnalis till höger. (Foto: Pelagia Insamlingsarbetet genomfördes längs stränderna på de aktuella lokalerna. De allra flesta snäckorna plockades strandnära på grunt vatten (< 0,4 m) och företrädelsevis satt de på undersidan av stenar, block, träföremål eller direkt på sedimentytan. Efter fältarbetet sumpades snäckorna i h i stora glasbehållare. Samtliga snäckor sumpades i vatten från den lokal de insamlats från. Sumpningen syftar till att djuren skall tömma tarmen innan de fryses ner för vidare behandling. Samtliga snäckor infrystes därefter i glaskärl. Efter upptining plockades mjukdelarna ut från skalen med hjälp av metallpincett. Vid urplockningen valdes, så långt det var möjligt, snäckor av samma storlek. 2.8 Utsättning och inmätning av provpunkter Inför fältprovtagningen utfördes utsättning av samtliga provtagningspunkter, med undantag för vissa provtagningspunkter vid pråmvarvet, galvaniseringen och skjutbanan. Vid galvaniseringen utfördes inmätning av punkterna 7T1-7T5 7T5 i samband med utsättningen för provtagningspunkterna i del 2. Detsamma gäller vissa av provtagningspunkterna vid pråmvarvet. För grundvattenrör utfördes inmätning både av markhöjd och rörtopp. Utsättning och inmätning har utförts i koordinatsystem SWEREF och höjdsystem RH2000. Koordinater för provpunkter redovisas i bilaga Avsteg från provtagningsplan Följande avsteg har gjorts från provtagningsplanen: Vid provpunkterna 9T2 och 9T3 togs inga jordprover ut p.g.a. sten/block/berg i dagen. Detta gjorde att provgropar med spade/spadborr var omöjligt. Däremot kunde miljöteknikerna på plats konstatera att ingen kol fanns vid dessa provpunkter med omnejd. Inga snäckor påträffades utanför Långgrundets brädgård vid provtagningstillfället varför denna provtagning uteslöts Uppdrag: Huvudstudie Norrbyskär T:\_uppdrag\240853\01_Tyréns 01_Tyréns uppdrag\019_utleverans\ SLUTLEVERANS\Resultatrapport\redigerbart redigerbart format\resultatrapport Huvudstudie Norrbyskär_Revidering (14)

12 3 Analyser 3.1 Fältanalyser Fältanalys med XRF-instrument utfördes på tre upptagna jordprov från förmodad skjutvall för att undersöka om några förhöjda metallhalter från skytteverksamheten finns kvar i marken. Provtagningstabell med redovisning av jordartsbeskrivning, observationer i fält samt resultatet av fältanalyserna redovisas i bilaga Laboratorieanalyser Samtliga laboratorieanalyser är utförda av ALS Scandinavia AB. I bilaga 7-12 har analysresultat för jord, sediment, yt- och grundvatten samt biota sammanställts tillsammans med tillämpliga rikt- och gränsvärden. I bilaga återfinns laboratorieanalysprotokoll. Utförda laboratorieanalyser redovisas i tabell 2. I antalet prov medräknas även referensprover för de provmedium där det är aktuellt. 12(14)

13 Tabell 2. Sammanställning av antal utförda laboratorieanalyser Analys Medie Metod Antal prov Analyser i jord Dioxin jord HR-GC/MS 86 Klorfenol Jord GC/MS 6 PAH Jord GC-MS/HPLC 30 Metaller Jord ICP-MS 16 TOC Jord LECO 20 ph Jord 4 Analyser i grundvatten Dioxin Grundvatten GC/MS 14 Klorfenol Grundvatten GC-ECD, GC-MS 10 Metaller Grundvatten ICP-AES, ICP-SPMS 5 DOC Grundvatten Enligt CSN EN Suspenderad substans Grundvatten Enligt SS-EN 872 utg 2 9 Analyser i ytvatten Dioxin Ytvatten GC/MS 6 PAH Ytvatten GC/MS 6 Analyser i sediment Dioxin Sediment HR-GC/MS 8 Metaller Sediment ICP-MS 3 PAH Sediment GC-MS/HPLC 3 TOC Sediment LECO 8 Analyser i biota Dioxin Fisk HR-GC/MS 4 Dioxin Snäcka HR-GC/MS 4 PAH Snäcka GC-MS/HPLC 3 Dioxin Hallon HR-GC/MS 1 Dioxin Potatis HR-GC/MS 1 PAH Potatis GC/MS 1 Oxy- PAH:er Potatis GC/MS 1 Fettbestämning Biota 4 Akuttoxictetstest Jord/biota 2 fas-test Daphnia PAHjord 1 13(14)

14 4 Undersökningsresultat Resultaten redovisas i plan på bifogad ritning samt i bifogade bilagor. Utvärdering av resultaten görs i separat rapport Utvärderingsrapport Huvudstudie Norrbyskär, daterad , reviderad Referenser Tyréns, 2012a Tyréns, 2012b Provtagningsplan och genomförandebeskrivning, Provtagningsplan steg 2, (14)

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2. Översiktlig geoteknisk undersökning. 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon

UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2. Översiktlig geoteknisk undersökning. 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2 2014-11-18 Upprättad av: Torbjörn Karlefors Granskad av: Arvid Lejon Handläggare: Torbjörn Karlefors Status: UMEÅ KOMMUN Kv Hoppet 1 och Sofiehem 2:2 KUND Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten

Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten 2013-06-14 Uppdrag Porgasmätning och analys av grundvatten med avseende på klorerade alifatiska kolväten Uppdragsledare Anna Sorelius Datum 2014-12-15 Uppdragsnummer 1210188100 Upprättad av Anna Sorelius

Läs mer

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR

DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR PM - GEOTEKNIK OCH MILJÖGEOTEKNIK DEL AV DJURÄNGEN 2:4, KALMAR 2015-08-25 Uppdrag: 262869 Del av Djurängen 2:4, Kalmar (Söder om Slöjdaregatan) Titel på rapport: PM - Geoteknik och Miljögeoteknik Status:

Läs mer

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun

Förtydliganden och rekommendationer avseende risker kring förorenat berggrundvatten inom fastigheten Falkenbäck 25, Varbergs kommun Handläggare Ann-Sofie Östlund Telefon +46 10 505 32 32 Mobil +46 0 32 6 395 E-post ann-sofie.ostlund@afconsult.com Till Varbergs kommun Att: Fredrik Olausson Samhällsutvecklingskontoret 432 80 Varberg

Läs mer

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter

Bilaga 1. Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter Bilaga 1 Bilaga 1 - Utdrag ur provtagningsplaner för Kålsäter I detta dokument har tabeller och kartor från upprättade provtagningsplaner för Kemaktas

Läs mer

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN

RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN PM 1(5) 2008-03-25 577-3916-07 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT OCH UTVÄRDERING AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING 2007 VID SVANSKOGS BRUK I SÄFFLE KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen

Läs mer

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Stafsinge 3:6 mfl, Falkenberg - detaljplan Beställare: Falkenbergs kommun Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN

RAPPORT. Kil, Södra Hannäs 1:46 SBK VÄRMLAND AB SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN RAPPORT SBK VÄRMLAND AB Kil, Södra Hannäs 1:46 UPPDRAGSNUMMER 2335882000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR UPPRÄTTANDE AV DETALJPLAN 2015-06-17 SWECO CIVIL AB KARLSTAD GEOTEKNIK EVA-LENA ERIKSSON repo002.docx

Läs mer

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20

Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Provtagning av mark och grundvatten Gunnesbogård, Lund 2014-10-20 Upprättad av: Safaa Gad Olausson och Maria Fransson Granskad av: Linda Johnsson Godkänd av: Maria Fransson Uppdragsnr: 10201528 Daterad:

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun.

Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna Hejaren 2 och Hejaren 3 i Sundbybergs kommun. PM UPPDRAG Markundersökning Hejaren UPPDRAGSNUMMER 1155638 UPPDRAGSLEDARE Leo Mille UPPRÄTTAD AV Leo Mille DATUM 2010-11-25 Undersökning av förekomst av metallförorening i ytlig jord, bostadsrättsföreningarna

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK.

ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING. Undersökningsområde. Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK. ÖSTERSUNDS KOMMUN STORSJÖSTRAND MILJÖTEKNISK M ARKUND ERSÖKNING Undersökningsområde Östersund 2008-01-10 SWECO VIAK AB Norra regionen Uppdragsnummer 1644249000 ra02s 2000-03-30 SWECO VIAK Ringvägen 2,

Läs mer

Fältprotokoll Datum, jordprovtagning: 2008-05-19

Fältprotokoll Datum, jordprovtagning: 2008-05-19 Bilaga 2 Fältprotokoll Datum, jordprovtagning: 2008-05-19 Metod: Spade Mätning: XRF Referensyta: 0.5 m över vattenytan Övrigt (t.ex. väder): Uppehåll, 12 C Provtagare: Veronika Landin Norr om bruket: 3.5

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA OKTOBER 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG PROJEKTNR.

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Foto: Ulf Hansson. för kulfång SKYTTESPORT FÖRBUNDET

Foto: Ulf Hansson. för kulfång SKYTTESPORT FÖRBUNDET Kontroll- program Foto: Ulf Hansson för kulfång SKYTTESPORT FÖRBUNDET Bearbetning och sammanställning: Ulf Qvarfort, FOI Mats Stoltz, SPSF Copyright: Svenska Pistolskytteförbundet Sättning och layout:

Läs mer

Vad vill jag ha sagt med passet?

Vad vill jag ha sagt med passet? Provtagning av jord och grundvatten Kristina Haglund, SGI Länsstyrelsen Örebro 2011-05-25 1 Vad vill jag ha sagt med passet? Översikt om provtagningsmetoder jord och vatten för- och nackdelar Litteraturtips:

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

Provtagningsprotokoll vatten Bilaga 3 PROVTAGNING AV GRUNDVATTEN Uppdragsnummer: Uppdragsnamn och plats: Beställare: Uppdragsansvarig: 240853 Norrbyskär Umeå kommun Ulf Wiklund D MY C Syfte med provtagning:

Läs mer

Sedimentkonsult HB. Sediment- och vattenprovtagning längs Gävleborgskusten SLUTRAPPORT. avseende

Sedimentkonsult HB. Sediment- och vattenprovtagning längs Gävleborgskusten SLUTRAPPORT. avseende Sedimentkonsult HB SLUTRAPPORT avseende Sediment- och vattenprovtagning längs Gävleborgskusten Mottagare: Länsstyrelsen Gävleborg Miljöanalysenheten Att.: Lijana Gottby 801 70 Gävle Sollenkroka den 1 november

Läs mer

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation

Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation Upplands-Bro kommun Örnäs 1:1, Kungsängen Golf och Rekreation PM Geoteknik PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad 2010-05-28, reviderad 2010-05-31 Upprättad av: Mats Tidlund PM Geoteknik Kund Kungsängen Golf

Läs mer

Oskarshamns kommun. 2010:5 Resultatrapport. Metaller och dioxiner i hamnbassängens vatten vid fartygstrafik. Per Björinger 2010-12-15

Oskarshamns kommun. 2010:5 Resultatrapport. Metaller och dioxiner i hamnbassängens vatten vid fartygstrafik. Per Björinger 2010-12-15 Oskarshamns kommun 21:5 Resultatrapport. Metaller och dioxiner i hamnbassängens vatten vid fartygstrafik Per Björinger 21-12-15 NIRAS Johan Helldén AB Teknikringen 1E 583 3 Linköping Tel: 13 21 2 94 www.niras.se

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10171536 MARIESTADS KOMMUN TJÖRNUDDEN, BROMMÖSUND DETALJPLAN ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Örebro 2013-01-11 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson Uppdr. nr. 10171536

Läs mer

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431

Svenska Kraftnät. PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn. Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 Svenska Kraftnät PM Markundersökning och massbalans, del av Misterhult 4:5, Oskarshamn Göteborg, 2011-11-23 Uppdragsnummer: 231431 2(7) Organisation Uppdrag Markundersökning och massbalans, del av Misterhult

Läs mer

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) W:\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14087 Bua 10248 mfl, Varberg\Dokument\MUR\14087 Bua 10248 mfl, Varberg MUR.docx VARBERGS KOMMUN Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248

Läs mer

Riktlinjer för enskilda avlopp

Riktlinjer för enskilda avlopp Riktlinjer för enskilda avlopp 2016-03-01 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Riktlinjer Enskilda avlopp 2016-02-23, 18 Miljö- och byggnämnden Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun

PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun PM Geoteknik 160304 Grubbagården 2 Skövde Kommun Datum: 2016-03-04 Rev. Datum: Uppdragsnummer: 616-1056 Upprättad av: Granskad av: Peter Nilsson, Emil Svahn Johan Ericsson BG&M Konsult AB, Rådmansgatan

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14. Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kv Ekan 7, Ulricehamn 2012-09-14 Upprättad av: Joakim Odenberger Granskad av: David Sultan Uppdragsnr: 10169023 Daterad: 2012-09-14 Reviderad: Handläggare:

Läs mer

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall

NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA. PM Geoteknik 2011-12-19. Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall NACKA KOMMUN NACKA PIR FISKSÄTRA PM Geoteknik 2011-12-19 Upprättat av: Jakob Vall Granskad av: Jonas Jonsson Godkänd av: Jakob Vall Fisksätra, Nacka kommun/nacka pir PM Geoteknik 2011-12-19 Kund Nacka

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning P&E Förvaltning AB kv Posse 18, Karlskrona Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnummer: 313 667 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 3 2 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 3 3 OMRÅDESBESKRIVNING...

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING GRUSPLANEN, STRANDÄNGENS IP, BROMÖLLA SLUTRAPPORT 4 APRIL 2014 Uppdrag: 247031 Titel på rapport: Status: Miljöteknisk markundersökning, Grusplanen, Strandängens IP, Bromölla

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04

Geotekniskt PM 1. Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan. Gullbranna 1:13 mfl, Halmstads kommun 2014-04-04 Geotekniskt PM 1 2014-04-04 Upprättad av: Sayle Shamun Granskad av: Sven-Åke Öhman Godkänd av: Fredrik Stenfeldt GEOTEKNISKT PM 1 Kund Sindeman Byggnads AB Att: Jon E Sindeman Propellervägen 4 B 183 62

Läs mer

Vadstena Fastighets AB Asylen 10 och Vadstena 2:1, Vadstena

Vadstena Fastighets AB Asylen 10 och Vadstena 2:1, Vadstena VADSTENA KOMMUN Bygg- och miljönämnden 2015-06-08 Dnr Hid P 2012-5 Datum: 2015-05-25 Rev. Datum: 2015-06-08 (A) Uppdragsnummer: 515-859 Upprättad av: Johan Ericsson, Fredrik Wolff Innehåll 1 Bakgrund...

Läs mer

VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6

VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6 RAPPORT VA-UTREDNING ÖSTANBÄCK 55:6 SLUTRAPPORT 2016-02-03 Uppdrag 266953, Östanbäck dagvattenutredning Titel på rapport: VA-utredning Östanbäck 55:6 Status: Datum: 2016-02-03 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Uppdrag nr. 54125. PM Geoteknik. Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola. www.bjerking.se

Uppdrag nr. 54125. PM Geoteknik. Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola. www.bjerking.se PM Geoteknik Til, Sigtuna kommun Utredningsområde för bostäder o förskola www.bjerking.se Sida 2 (5) PM Geoteknik Uppdragsnamn Til, Sigtuna Sigtuna kommun Nytt område för bostäder mm Sigtuna Kommun Thomas

Läs mer

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening

Lyktan 5 Utvärdering av filter för dagvattenrening Utvärdering av filter för dagvattenrening Eskilstuna 2010-08-29 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Peter Carlsson, uppdragsledare Uppdragsnr: 6135-002 Antal sidor: 8 Antal bilagor: 4 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Smedjegatan

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK STORBYN 48:1, FÄRILA SLUTRAPPORT 2016-09-09 UPPDRAG 270812, Storbyn 48:1 Färila, Ljusdals kommun Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

Läs mer

Den aktuella fastigheten ligger i centrala Motala, se Bilaga 1.

Den aktuella fastigheten ligger i centrala Motala, se Bilaga 1. Golder Associates AB SE-411 04 Göteborg Address: Lilla Bommen 6 Telephone: [+46] 31 700 82 30 Fax: [+46] 31 700 82 31 http://www.golder.se LÄNSSTYRELSEN I ÖSTERGÖTLAND Miljövårdsenheten MIFO Objekt: 3.

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KARLSHAMNS KOMMUN Kungsparken, Mörrum Detaljplan för del av Mörrum 73:4 m.fl. Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2015-09-30 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Magnus Runesson Uppdragsnr:

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning. 2015-07-31 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand DETALJPLAN FÖR SKRUV 2:85 M.FL. Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-07-31 Upprättad av Granskad av: Hanna Hällstrand Uppdragsnr: 1015 4949 Daterad: 2015-07-31 Reviderad: Handläggare Detaljplan

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ Uppdrags nr: 112-103 GEOTEKNIK Datum: 2012-07-05 INFÖR DETALJPLAN GREBBESTAD 2:291 TANUMS KOMMUN Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare:

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande Beställare:

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

STRAND 3:4, HUDIKSVALL

STRAND 3:4, HUDIKSVALL MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik Översiktlig geoteknisk undersökning STRAND 3:4, HUDIKSVALL 2013-05-14 Uppdrag: 248291 - Stand 3:4, Hudiksvall Titel på rapport: MUR/Markteknisk undersökningsrapport

Läs mer

FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD

FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD PM GEOTEKNIK FÄRGAREN 3, KRISTIANSTAD 2013-07-01 Innehållsförteckning 1 Objekt... 4 2 Ändamål... 4 3 Underlag för PM... 5 4 Befintliga förhållanden... 5 5 Geotekniska förhållanden... 5 6 Hydrogeologiska

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ

Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader. Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 PROJEKTERINGSUNDERLAG JÄRFÄLLA, VIKSJÖ JÄRFÄLLA, VIKSJÖ Viksjö Centrum och Tegvägen Planerade byggnader Översiktlig geoteknisk utredning PM nr 1 2012-05-28, rev 2012-12-22 PROJEKTERINGSUNDERLAG Upprättad av: Lars Henricsson/Mattias Hammarstedt

Läs mer

SWECO KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB

SWECO KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB SWECO SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 PM GEOTEKNIK REV 1 Östersund 2014-10-16 Rev 1 2014-12-04

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Örebro 2012-11-19 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn;

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING PM GEOTEKNIK STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Projekteringsunderlag Datum: 2013-10-21 Medverkande

Läs mer

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun

Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Bedömningsgrunder för små avloppsanordningar i Eksjö kommun Antagna av tillstånds- och myndighetsnämnden 2013-01-23 Innehållsförteckning Inledning.. 3 Funktionskrav......3 Säker funktion och användarvänlighet.........3

Läs mer

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo)

Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) Detaljplan för bostäder inom Torp 2:5 m.fl. Lerums kommun Fördjupad stabilitetsutredning Rapport över Geotekniska undersökningar (RGeo) 2011-01-30 Uppdragsnummer: 1 013 9569 Upprättad av: Johan Bengtsson,

Läs mer

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan,

Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS- RAPPORT GEOTEKNIK(MUR/GEO) Geoteknisk undersökning och översiktlig miljöteknisk markundersökning för Kvarter 9D, Södra Ekkällan, Linköping 2015-06-30 Upprättad av: Tommy Olausson

Läs mer

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP

PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP RAPPORT PM DAGVATTENUTREDNING GROSTORP SLUTRAPPORT 2014-05-19 Uppdrag: 250825, Dp Grostorp i Finspång Titel på rapport: PM Dagvattenutredning Grostorp Status: Datum: 2014-05-19 Medverkande Beställare:

Läs mer

MIFO fas 2, Ånge Bangård

MIFO fas 2, Ånge Bangård Ånge kommun MIFO fas 2, Ånge Bangård Östersund 2011-12-09 MIFO fas 2, Ånge Bangård Datum 2011-12-09 Uppdragsnummer 61811146630 Utgåva/Status Version 1 Kristina Tajani Patrik von Heijne Christian Maurice

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR/GEO) Geoteknisk undersökning för ny VA-ledning och väg (Etapp 1) i Svärtinge Skogsbacke, Norrköping Kommun 2014-09-15 Upprättad av: Christopher Roxström

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING MUNKHYTTANS SKJUTBANA ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING SLUTRAPPORT Stockholm 2013-06-30 Uppdragsansvarig: ELIN PIRARD Beställare Johan Tranquist Lindesbergs kommun HIFAB AB Smedjegatan 1 Sveavägen

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29

Rapport. Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Norrmalm 1:1, Sagavallen, Borås Stad 2013-11-29 Upprättad av: Johan Burman Granskad av: Linda Johnsson 1 (18) Uppdragsnr: 10188745 Daterad: 2013-11-29

Läs mer

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna

Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 2013-05-24, s 1 (5) Miljöteknisk provtagning av grund och ytvatten samt jord vid brandövningsområde i Vallentuna 1 Bakgrund och syfte Structor Miljöbyrån har på uppdrag av utfört miljöteknisk utredning

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING FÖRRÅDET 4 - SUNDSVALLS KOMMUN SLUTGILTIG 14 AUGUSTI 2013 Uppdrag: Undersökning, Förrådet 4 Titel på rapport: Miljöteknisk markundersökning Förrådet 4, Sundsvalls kommun Status:

Läs mer

PM GEOTEKNIK 512-158. Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

PM GEOTEKNIK 512-158. Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK 512-158 Billingskolan Nybyggnad Skövde Kommun GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Innehåll: Utlåtande SGF-blad Ritning G:1-G:3 Radonresultat Provtabell Skövde den 26 januari 2012 BGAB, Bygg-och Geokonsult

Läs mer

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun

BILAGA RA8:4 BILAGA RA8:3. Brunnar - dagvatten, mm Y10 DNB301 DNB293 DNB562 DNB561 DNB560. Klippans kommun BILAGA RA8:3 Brunnar - dagvatten, mm Y10 Y9 DNB301 DNB293 BILAGA RA8:4 DNB562 DNB561 DNB560 0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 m WSP Environmental Laholmsvägen 10 302 48 Halmstad Klippans kommun Kompletterande

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008

Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 Metallundersökning Indalsälven, augusti 2008 EM LAB Strömsund 1 Förord Denna rapport är sammanställd av EM LAB (Laboratoriet för Energi och Miljöanalyser) på uppdrag av Indalsälvens Vattenvårdsförbund.

Läs mer

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK. Töcksfors, Solängen Årjäng kommun ÅRJÄNG BOSTADS AB KARLSTAD GEOTEKNIK ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN PM GEOTEKNIK ÅRJÄNG BOSTADS AB Töcksfors, Solängen Årjäng kommun UPPDRAGSNUMMER 233.7238 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN 2017-03-10 KARLSTAD GEOTEKNIK ANDERS NILSSON / TOMAS

Läs mer

RAPPORT. Kv. Mjölner 5 och 6 samt Ymer 7, Växjö UPPDRAGSNUMMER 2293147000 LBE ARKITEKT AB SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Kv. Mjölner 5 och 6 samt Ymer 7, Växjö UPPDRAGSNUMMER 2293147000 LBE ARKITEKT AB SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING LBE ARKITEKT AB Kv. Mjölner 5 och 6 samt Ymer 7, Växjö UPPDRAGSNUMMER 2293147000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914 repo001.docx

Läs mer

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK

PM-GEOTEKNIK. Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder KARLSTADS KOMMUN KARLSTAD GEOTEKNIK PM-GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Karlstad. Kv. Plinten 1 Nybyggnation av bostäder UPPDRAGSNUMMER 2335890 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MED AVSEEDNDE PÅ GRUNDLÄGGNING - PROJEKTERINGSUNDERLAG 2015-08-10 KARLSTAD

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) AVESTA VA OCH AVFALL AB KARLSLUNDS DEPONI, ÅKER NORR OM DEPONI UPPDRAGSNUMMER 152927 RAPPORT FALUN 213-6-1 SWECO INFRASTRUCTURE AB FALUN GEOTEKNIK 1 (5) repo1.docx

Läs mer

Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Vår referens Karlstad, Annika Niklasson Rapport Datum 2013-05-07 Uppdragsnr 10007135 Namnteckning

Läs mer

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten

Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten Uppdragsnr: 10133309 1 (6) PM Projekt Slussen: Kontrollprogram vattenverksamhet - ytvatten John Sternbeck, WSP Inledning Slussen i Stockholm är uttjänt och behöver byggas om. Den nuvarande avtappningskapaciteten

Läs mer

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun Geoteknisk undersökning. PM Handläggare: Mats Granström WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-66 35 50 Fax: 026-66 35 60 WSP Sverige

Läs mer

Metaller i vallgravsfisk 2012

Metaller i vallgravsfisk 2012 ISBN nr: 1401-2448 R 2013:4 Foto: Klara Eklund Metaller i vallgravsfisk 2012 Miljöförvaltningen Box 7012, 402 31 Göteborg Tel vx: 031-368 37 00 Epost: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se www.goteborg.se/miljo

Läs mer

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR...

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR... Innehåll 1 UPPDRAG... 3 2 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR... 3 3 MARKFÖRHÅLLANDEN... 3 4 GEOHYDROLOGI... 4 5 TJÄLFARLIGHET... 5 6 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD)... 5 7 SCHAKTNING... 5 8 STABILITET...

Läs mer

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser Provtagning och analyser Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad ska provtas och hur? Utgå från den konceptuella modellen - Avfall - Ytvatten - Jord - Sediment - Grundvatten - Deponigas

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning

INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN. AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INFORMATION FRÅN MILJÖAVDELNINGEN AVLOPP PÅ RÄTT SÄTT Information till dig som skall anlägga enskild avloppsanläggning INNEHÅLLSFÖRTECKNING VILKA RIKTLINJER STYR?... 3 OLIKA RENINGSMETODER... 3 ALLMÄNT...

Läs mer

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun.

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva beslut Mhn 148/2013, Reviderade anvisningar för enskilda avlopp i Halmstads kommun. 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-05-13 Diarienummer: 2015-2493 Version: 1,0 Beslutsorgan: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Enhet: Hälsoskyddsavdelningen Handläggare: Ingela Caswell E-post: ingela.caswell@halmstad.se

Läs mer