Kvalitetsredovisning Hässleholms Gymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Hässleholms Gymnasium

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. STYRNING, LEDNING OCH KVALITETSARBETE Styrdokument Metoder för granskning och utvärdering av verksamheten Plan för systematiskt kvalitetsarbete Metoder för granskning och utvärdering av verksamheten Kvalitetsredovisningens struktur 5 2. VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR Ekonomiska resurser Medarbetare Lärare Skolledning och stöd- och serviceorganisation Lokaler och utrustning 7 3. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN Organisation Antal 16-åringar i Hässleholms kommun Elever vid Hässleholms Gymnasium Samverkansavtal med andra kommuner Elever i friskolor och i kommunala gymnasieskolor i andra kommuner Elever från andra kommuner Fördelning av elever på olika skolor Antagna elever till årskurs VERKSAMHET Normer och värden Elevers inflytande och ansvar Elevers närvaro Stöd och stimulans till elever Elevers valmöjligheter Samarbete med grundskolor, högskolor och arbetslivet UTBILDNINGSRESULTAT Elever på Individuella programmet läsåret 2010/ Övergång från Individuella programmet till nationellt program Uppföljningsansvar/Informationsansvar Kartläggning av obehöriga elever Genomströmning Elevers slutbetyg Högskolebehörighet Genomsnittlig betygspoäng och betyg i kärnämnen och projektarbete Betygsfördelning Betygsstatistik för Engelska A Betygsstatistik för Matematik A Betygsstatistik för Svenska A Betygsstatistik för Svenska B Jämförelse mellan kursbetyg och resultat på nationella prov Skolinspektionens kvalitetsgranskning av betygssättning Bedömning och betygssättning Enkätundersökning bland elever PLANERADE UTVECKLINGSINSATSER VID HÄSSLEHOLMS GYMNASIUM

3 FÖRKORTNINGAR BA BF BP EC EE EK ES ESBD ESMU FO FT HA HG HP HR HTS HV IL IM IMIND IMPRE IMPRO IMSPR IMYRK INT INTNA INTSA IV IP OP RL SA SMSP SP VO TE TE4 UC Bygg- och anläggningsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet El- och energiprogrammet Ekonomiprogrammet Estetiska programmet Estetiska programmet Inriktning Bild Estetiska programmet inriktning Musik Fordonsprogrammet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Hässleholms Gymnasium Handelsprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Hässleholms Tekniska Skola Hantverksprogrammet Individuellt Lärande Introduktionsprogram Introduktionsprogram Individuellt alternativ Introduktionsprogram Preparandutbildning Introduktionsprogram Programinriktat individuellt val Introduktionsprogram Språkintroduktion Introduktionsprogram Yrkesintroduktion Internationella programmet Naturvetenskapsprogrammet med internationell profil Samhällsvetenskapsprogrammet med internationell profil Individuellt program Industriprogrammet Omvårdnadsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Idrottsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Teknikprogrammet Teknikprogrammets fjärde år Ungdomscentrum - 3 -

4 1. STYRNING, LEDNING OCH KVALITETSARBETE 1.1 Nationella styrdokument Av Förordning om kvalitetsredovisning (SFS 2005:609) och Skolverkets allmänna råd för kvalitetsredovisning (2006) framgår att kvalitetsredovisningen ska fungera som ett hjälpmedel för att utveckla och förbättra verksamheten genom att synliggöra skolans resultat och arbetet med att uppfylla skolans mål. I den nya Skollagen (SFS 2010:800), som började gälla 1 juli, behandlas det systematiska kvalitetsarbetet i kapitel 4 Kvalitet och inflytande. Kravet på obligatoriska kvalitetsredovisningar upphörde, men i stället infördes kravet på att utbildningen ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Gymnasieskolans verksamhet styrs bland annat av Skollagen 1985:1100 för elever som påbörjat sina gymnasiestudier före 1 juli /Skollagen 2010:800 för elever som påbörjat sina studier efter 1 juli, Gymnasieförordningen och Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf94) för elever som har påbörjat sin gymnasieutbildning före 1 juli Gymnasieförordningen SFS 2010:2039 och Läroplan för gymnasieskolan för elever som har påbörjat sin utbildning efter 1 juli. Några andra lagar som har betydelse för gymnasieskolans verksamhet är Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), Diskrimineringslagen (SFS 2008:567), Förvaltningslagen (SFS 1986:223) och Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). 1.2 Lokala styrdokument Kommunfullmäktige fastställer övergripande mål och tilldelar ekonomiska ramar till nämnderna. Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar för att bryta ned de övergripande målen i konkreta mål och aktiviteter för sina verksamhetsområden. Den omfattande satsningen Hässleholm med kunskapsmålen i fokus ligger till grund för BUN:s mål för åren BUN utgår från Alla ska få bli sitt bästa!. Två viktiga målområden för BUN:s verksamhet är värdegrund och kunskap i fokus. Under värdegrund ligger fokus på likvärdighet, inkludering och höga förväntningar. Under Kunskap i fokus lyfter nämnden fram att alla elever ska nå de nationella kunskapsmålen. Varje år fastställer BUN en verksamhetsplan. 1.3 Plan för systematiskt kvalitetsarbete I slutet av hösten påbörjade Barn- och utbildningsförvaltningen arbetat med att ta fram en plan för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska se ut i fortsättningen. Arbete enligt en ny plan kan tidigast komma igång i slutet av våren Metoder för granskning och utvärdering av verksamheten Följande metoder tillämpas för granskning, uppföljning och utvärdering av vår verksamhet: Sammanställning av - resultat av nationella prov och provbanksprov - betygsstatistik - statistik över antal elever på olika gymnasieprogram - statistik över antal elever som kommer från andra kommuner respektive går på fristående gymnasieskolor och kommunala gymnasieskolor i andra kommuner - 4 -

5 Kursutvärderingar och kursbokslut Enkätundersökningar - Elever i årskurs 3 på Hässleholms Gymnasium - Medarbetare (numera vart annat år) Samtal - Intervjuer med avgångselever - Lönesamtal - Medarbetarsamtal - Utvecklingssamtal med elever Möten - Elevrådsmöten - Klassråd - Matråd - Skolkonferenser - Arbetsplatsträffar - Elevvårdskonferenser - Ledningsgruppsmöten för Hässleholms Gymnasium - Ledningsgruppsmöten på respektive gymnasieskola - Personalkonferenser - Programarbetslagskonferenser - Programråd - Samverkansgruppens möten - Ämneskonferenser Observationer - Arbetsmiljöronder - Lektionsbesök 1.5 Kvalitetsredovisningens struktur Årets kvalitetsredovisning för Hässleholms gymnasieskola följer i stort föregående års redovisningar, eftersom arbetet med att utforma ett nytt system för systematiskt kvalitetsarbete fortfarande pågår. Kvalitetsredovisningen är upplagd enligt följande struktur: Mål hänvisningar görs till nationella och kommunala mål samt åtgärder för utveckling enligt 2010 års kvalitetsredovisning Åtgärder för att nå nationella mål åtgärder redovisas utifrån de åtgärder som angavs för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning Resultat verksamhetens resultat redovisas Bedömning av resultaten en sammanfattande bedömning av resultat och slutsatser redovisas Måluppfyllelse måluppfyllelse redovisas utifrån följande fyra bedömningsnivåer - mycket god, god, relativt god respektive målen är inte uppfyllda Åtgärder för utveckling 2012 åtgärder anges för vad som behöver vidareutvecklas och/eller följas upp - 5 -

6 2. VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 2.1 Ekonomiska resurser Resultatet för Hässleholms Gymnasium slutade på ett underskott på 5,005 miljoner kr. Det beror på minskade intäkter på grund av färre antal elever från andra kommuner samtidigt som kostnaderna har ökat genom att fler elever går på skolor i andra kommuner och ökade kostnader för bidrag till fristående gymnasieskolor jämfört med vad som det var budgeterat. De ökade kostnaderna för bidrag till fristående gymnasieskolor beror dels på att fler elever har sökt sig dit och dels på att våra bidragsbelopp för främst yrkesprogrammen ökat mycket som följd av att vi har färre elever på våra egna skolor. Storleken på bidragen till de fristående skolorna grundar sig på våra egna kostnader för motsvarande program i Hässleholms Gymnasium. Hässleholms Gymnasiums verksamhet måste fortsätta att anpassas till att det är färre elever i de årskullar som kommer att börja på gymnasiet under de kommande åren samtidigt som allt fler fristående gymnasieskolor startar i vår region. Implementering av den nya skollagen, nya program- och timplaner samt nya och reviderade läroplaner och kursplaner medför också kostnader i form av ökat behov av kompetensutveckling, inköp av ny kurslitteratur och ändrat behov av lokaler. Bokslut Budget Bokslut Differens Gymnasieskola Undervisningen svarade för 47% av nettokostnaden/elev vid Hässleholms Gymnasium, medan lokalernas andel uppgick till 19%. Gymnasieskolan Bruttokostnad per elev i egna skolor, kr Nettokostnad per elev i egna skolor, kr varav undervisning varav lokaler Bruttokostnad per elev folkbokförd i kommunen, kr Nettokostnad per elev folkbokförd i kommunen, kr Kostnad per elev för ers. till annan kommun, kr Kostnad per elev för ers. till fristående skola, kr (netto) Medarbetare Lärare Hässleholms Gymnasium har haft ungefär samma antal heltidstjänster/100 elever mellan läsåren 2007/08 och 2010/11. Vi har haft cirka 0,5 heltidstjänst/100 elever högre jämfört med kommunala gymnasieskolor i riket som helhet. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är högre vid Hässleholms Gymnasium än vid kommunala gymnasieskolor i - 6 -

7 riket som helhet. Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen varierade mellan ca 80% och 90% vid de fyra kommunala gymnasieskolorna i Hässleholms kommun 2010/11. Genom ett samarbete inom Hässleholms Gymnasium undervisar flertalet lärare i de ämnen, som de har utbildning för. Samtliga lärare vid Hässleholms Gymnasium Heltidstjänster Antal heltidstjänster / 100 elever Riket kommunala gymnasier Jacobs- Linné- Jacobs- Linné- HTS skolan skolan UC HTS skolan skolan UC HG 2010/ 72,3 51,0 29,3 12,9 8,7 9,2 9,1 8,8 8,9 8,4 2009/ ,3 54,4 31,1 11,3 8,8 9,1 9,1 6,6 8,7 8,2 2008/ ,7 55,2 34,1 11,7 8,9 9,1 8,5 6,9 8,7 8,4 2007/ ,1 54,6 39,1 16,3 9,0 9,4 8,7 8,2 9,0 8,4 Samtliga lärare: Heltidstjänster - Totalt antal lärare som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster. Lärare med pedagogisk högskoleexamen Heltidstjänster Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen Jacobs- Linné- Jacobs- Linné- Riket kommunala HTS skolan skolan UC HTS skolan skolan UC HG gymnasier 2010/ 60,8 40,5 26,6 11,1 84,0 79,6 90,8 86,0 84,0 79,7 2009/ ,0 42,6 26,8 9,5 87,0 78,3 86,1 84,1 83,8 79,5 2008/ ,8 45,0 30,6-80,1 81,5 89,6 76,1 82,1 78,0 2007/ ,9 48,1 33,6 12,3 85,8 88,0 85,8 75,4 85,5 77,8 Lärare med pedagogisk högskoleexamen: Totalt antal lärare med pedagogisk högskoleexamen som undervisar på skolan, omräknat till heltidstjänster HG = Hässleholms Gymnasium Källa: Skolverkets hemsida - Skolblad Skolledning och stöd- och serviceorganisation En stor omorganisation av ledningsorganisationen samt stöd- och serviceorganisationen vid Hässleholms Gymnasium genomfördes 1 juli. Mer information om ledningsorganisationen finns under avsnitt 3.1 Organisation. 2.3 Lokaler och utrustning Lokaler Hässleholms Gymnasium har sin verksamhet förlagd till fyra skolbyggnader HTS, Jacobsskolan, Linnéskolan och Ungdomscentrum. Flera utredningar har under de senaste åren genomförts av gymnasieskolans framtida lokalbehov, då antalet elever minskar samtidigt som fler fristående gymnasieskolor etableras i regionen

8 Hässleholms Tekniska Skola Jacobsskolan Linnéskolan Ungdomscentrum Kommunfullmäktige beslöt att en samordning ska ske av gymnasieskolans nationella och specialutformade program till HTS och Jacobsskolan. Ungdomscentrum kommer att vara kvar i sina nuvarande lokaler. Gymnasieskolans lokaler på Linnéskolan kommer enligt befintliga planer att byggas om till en grundskola under 2013/2014. Eleverna på Samhällsvetenskapsprogrammet och Ekonomiprogrammet flyttar till HTS vid läsårsstarten 2013/14, medan Restaurang- och livsmedelsprogrammets elever kommer att tillhöra Jacobsskolan. De eleverna kommer att ha sin undervisning i karaktärsämnen även i fortsättningen på Restaurangskolan. Enligt Barn- och utbildningsnämndens beslut kommer förändringar av Jacobsskolans lokaler för Fordons- och transportprogrammet att genomföras med start Lokalytan minskar efter ombyggnationen. Inga beslut har tagit om förändringar av HTS lokaler. Flera konsekvensbeskrivningar har lämnats till Barn- och utbildningsnämnden. Av dessa framgår det att det är inget alternativ att skjuta upp flytten av Linnéskolans verksamhet till HTS. Såväl ledningsorganisation som stödoch serviceorganisation är dimensionerad utifrån ett samgående. Behovet av stöd-funktioner för eleverna, innefattande tillgång till skolledning, administration, elevhälsa och bibliotek bygger på att Linnéskolans verksamhet flyttas till HTS respektive Jacobsskolan. Undervisningskostnaden kan också minskas vid ett samgående, då antalet undervisningsgrupperna med ett fåtal elever kan reduceras. I konsekvensbeskrivningar, som har lämnats till Barn- och utbildningsnämnden, framgår det att idrottshallen på HTS ofta får delas, så att två undervisningsgrupper på gymnasieelever disponerar den samtidigt. Golvytan är för liten för detta. Det har påpekats under ett antal år i samband med genomförda arbetsmiljöronder att idrottshallen är bullrig. Det finns heller inget samtalsrum, där lärare kan ha enskilda elevsamtal. Arbetsrum i tillräcklig omfattning för idrottslärare saknas. Överflyttningen av personal och elever från Linnéskolan innebär att det att det blir 3-4 fler idrottslärare på HTS. Ansvaret för de gemensamma idrottskurserna för hela gymnasieskolan har till stor del varit förlagt till Linnéskolan, men vid sammanslagningen flyttas det till HTS

9 I de konsekvensbeskrivningar, som har lämnats till Barn- och utbildningsnämnden, framgår det vidare att matsalens kapacitet är för liten för beräknad elevvolym på HTS. Logistikbrister gör att elever ibland får köa utomhus och många elever väljer att inte äta lunch på skolan. Ytterligare ljuddämpande åtgärder måste vidtas. Tillagningsdelen har också brister. Vidare framgår det av konsekvensbeskrivningarna att receptionen på HTS är felplacerad. Service gentemot besökare är med en bibehållen placering av receptionen bristfällig. Vid en förflyttning av receptionen kan dess personal bidra till att öka säkerheten på skolan genom att de i så fall kan se vilka som rör sig i och utanför entrén. Det finns ett önskemål om att flytta elevcaféterian till entrén och då kan den gamla caféterian användas till att lösa bristen på skrivsalar. Då prognosen är att HTS elevantal ska uppgå till 875 vid sammanslagningen höstterminen 2013 och att antalet undervisningsgrupper ökar till följd av att antalet inriktningar blir fler vid införandet av GY11, ökar behovet av fler undervisningslokaler på HTS. Estetiska programmet önskar en lokal med en scen, IM-HTS behöver fler lokaler och likaså behöver Teknikprogrammets fjärde år lektionssalar. Önskemål om att samla elevhälsans personal förutsätter ombyggnationer. HTS, Jacobsskolan och Linnéskolan har välutrustade bibliotek. De är bemannade med utbildade bibliotekarier på heltid. Bibliotekarierna samarbetar med lärarna både för att öka elevernas intresse för att läsa skönlitteratur på olika språk och för att hjälpa till att hitta litteratur till projektarbeten. De har även en viktig roll, när det gäller att tillhandahålla kompensatoriska hjälpmedel för elever med olika funktionshinder. HTS bibliotekarie var en av pristagarna av Barn- och utbildningsnämnden kvalitetspris. Hon fick priset för sättet som hon byggt upp, utvecklat och höjt kvaliteten på skolans bibliotek. Jacobsskolans bibliotekarie var en av kvalitetspristagarna 2010 för arbetet med Läsprojekt Jacobsskolan. Hösten öppnades ett skolbibliotek med tillgång till skolbibliotekarie en dag per vecka på Ungdomscentrum. Det ger stora möjligheter till att öka intresse för läsning för UC:s elever. Ventilation Det framförs ofta klagomål både från medarbetare och elever, om brister i ventilation och temperatur i HTS lokaler. Hässleholm Teknik AB har konstaterat att enligt deras mätningar fungerar ventilationen tillfredsställande. En total ombyggnad av ventilationssystemet genomfördes 2010 i den gamla HTS-byggnaden, där Estetiska programmet har en stor del av sin undervisning förlagd. Det finns ett stort behov av att se över ventilationen i övriga lokaler på HTS. Passagesystem Jacobsskolan håller på att byta ut sitt passagesystem mot ett nytt. Det finns ett stort behov av att köpa in ett nytt passagesystem även på HTS. Önskemål finns att kombinera passagesystemet med ID-kort för att öka säkerheten på skolan samt hantering av skolluncher och utlåning av läromedel för att få ett mer rättssäkert system

10 IT-utrustning Målet att gymnasieelever ska ha ändamålsenliga läromedel och god tillgång till datorer prioriteras utifrån givna budgetramar. Alla elever på Handelsprogrammet, Internationella programmet och Teknikprogrammet lånar var sin bärbar dator som används i skolarbetet. Under läsåret /12 pågår ett IT-projekt, som innebär att även eleverna i årskurs 1 på Byggoch anläggningsprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet har fått bärbara lånedatorer. Lärarna på de båda programmen har tillsammans med ansvariga rektorer erbjudits att delta i PIM-utbildning (Skolverkets utbildning i praktisk IT- och mediekompetens ). Vid samtal med lärare och elever framkommer det att de bärbara datorerna används i stor utsträckning i undervisningen. Det finns ett behov av att utbilda många lärare i hantering av program för ordbehandling, kalkyl och presentation. Planer finns att alla lärare ska ges möjlighet att genomgå PIM-utbildning. Under utsågs en arbetsgrupp, bestående av skolområdeschefen, gymnasiestrategen, två rektorer, en IT-tekniker och en bibliotekarie, som fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till en ITstrategi för gymnasieskolan. Förslaget var ute på remiss hos all personal vid Hässleholms Gymnasium och det kommer att fastställas i början av En inventering av IT-utrustning i alla lokaler vid Hässleholms Gymnasium genomfördes. Alla lärargrupper fick därefter lämna in önskemål om hur deras undervisningslokaler ska vara utrustade. Inventeringen och personalens prioriteringar ligger till grund för att utarbeta ett förslag till utrustning av lokaler under de kommande åren. Lärarna fick även lämna in önskemål om vilken typ av IT-utrustning, som de önskar att eleverna på olika gymnasieprogram ska inneha. Arbetsgruppen kommer att ta fram ett förslag på hur olika gymnasieprogram kan förses med bärbara lånedatorer eller annat IT-utrustning under de kommande åren. Även behovet av programvaror kommer att specificeras. Förslagen kommer att lämnas till Barn- och utbildningsnämnden Av inventeringen framgick det att Linnéskolan har satsat på att utrusta sina lektionssalar med projektorer och TV-apparater. Jacobsskolan har köpt in interaktiva projektorer till många av sina teorisalar. På HTS har satsningar gjorts på att köpa in bärbara lånedatorer till flera gymnasieprogram och att bygga ut accesspunkter och eluttag i salar, så att elever med bärbara datorer kan ladda dem under skoltid. Under byggdes bredbandet ut från stadshuset till HTS och Jacobsskolan, vilket innebär att problemet med för liten kapacitet försvann. Problem med bredbandsuppkoppling kvarstår för Ungdomscentrum. SchoolSoft, som är ett webbaserat system för kommunikation mellan såväl personal och elever som personal och vårdnadshavare, började användas på samtliga enheter på Hässleholms Gymnasium från och med januari. All personal fick en grundläggande utbildning inför starten. En strategi för lägsta nivå på användning av SchoolSoft har utarbetats, vilket innebär att antalet funktioner som ska användas införs stegvis. Programmet används av samtliga skolor för närvarorapportering, vilket har underlättat uppföljningen för mentorer/klassföreståndare. Vårdnadshavarna får möjlighet till betydligt större insyn i barnens skolarbete. Alla vårdnadshavare, som skriver in sin e-postadress och/eller mobilnummer med tillhörande sms-funktion, får automatiskt ett meddelande om deras barn inte är närvarande på lektion, utan att det finns någon frånvaroanmälan inskriven. Det underlättar för skolan att uppfylla Skollagens ökade krav på information om oanmäld frånvaro till vårdnadshavare. Under året har den centrala IT-avdelningen i stadshuset, Helpdesk, tagit över allt fler funktioner från skolorna. Det har i många fall upplevts som ett problem ute på skolorna, då servicenivån har minskat jämfört med då skolornas egna dataansvariga/it-tekniker hade möjlighet att åtgärda uppkomna datorrelaterade problem

11 Arbetsmiljö I samband med att den nya rektorsorganisationen infördes vid Hässleholms Gymnasium förändras skyddsområdena på skolorna. Alla rektorer har ett arbetsmiljöansvar inom respektive skyddsområde. Områdeschefen har ansvar för kök, administration och skolledning. Rektorerna behöver utbildning i genomförande och dokumentation av arbetsmiljöronder. En satsning på elevskyddsombuden kommer att göras genom att de bland annat får utbildning i elevskyddsarbete. Tillbud och skador under skoltid ska rapporteras i Flexite, som är ett webbaserat system. Under rapporterade fem elever på Hässleholms Gymnasium att de hade blivit skadade under skoltid. Fem tillbud inrapporterades. Enkätundersökning bland elever En enkätundersökning genomfördes bland alla elever i årskurs 3 på Hässleholms Gymnasium hösten. 522 elever (85%) besvarade enkäten. Enkätundersökning bland elever i årskurs 3 på HTS, Jacobsskolan, Linnéskolan och Ungdomscentrum hösten Påståenden/fråga - urval Jag upplever att skolans lokaler har god kvalitet, när det gäller ljus, ventilation, temperatur, ljudnivå osv Jag upplever att skolans lokaler är trivsamma och ändamålsenliga Jag har tillgång till de läromedel och andra hjälpmedel som behövs för att jag ska kunna klara mina studier på ett bra sätt Har du råkat ut för någon olycka i skolan som har gjort att du har fått besöka en läkare under de senaste 12 månaderna? JA HG 2009 Förändring HG 2010 Förändring HG HTS Jacobsskolan Linnéskolan Ungdomscentrum 2,9 2,7 3,1 2,7 2,5 3,3 3,9 3,2 3,0 3,3 3,1 2,8 3,6 3,7 4,1 3,9 4,2 4,1 4,0 4,2 4,1 32 elever 7% 29 elever 6% 29 elever 6% 8 elever 3% 7 elever 10% 9 elever 6% 5 elever 7% Ökning > 0,1-0,1 <= Förändring <= 0,1 Minskning > 0,1 Analys av resultaten Enkätundersökningen bland gymnasieelever i årskurs 3 visar att deras upplevelser av kvaliteten på lokalerna varierar i stor utsträckning mellan olika skolor. Eleverna på HTS och Jacobsskolan är betydligt mindre nöjda med lokalerna än på Ungdomscentrum. I flera konsekvensanalyser har problemen med matsalen och idrottshallen på HTS dokumenterats. Likaså har behovet av att flytta receptionen för att öka såväl säkerheten som tillgängligheten betonats. Att flytta caféterian från källaren till entrén och samtidigt göra om de lokaler, som idag inrymmer en caféteria till skrivningssalar, hade fått en stor betydelse för elevernas trivsel. På Jacobsskolan behöver lokalytorna minskas för några program. Linnéskolans elever kommer att flyttas till HTS höstterminen

12 Enkätundersökningen visar att eleverna i årskurs 3 är nöjda med tillgången på läromedel och andra hjälpmedel för att klara sina studier. Enligt enkätundersökningen har 29 elever i årskurs 3 behövt besöka läkare efter att ha råkat utför en olycka i skolan under. Det är lika många som föregående år. Det förebyggande arbetet måste fortsätta, så att antalet olycksfall minskar. Satsningen på elevskyddsombud kan kanske bidra till att minska olycksfallen. Åtgärder för utveckling 2012» Fastställa en IT-strategi för Hässleholms Gymnasium» Utarbeta en långsiktig plan för inköp och investeringar av IT-utrustning till lokaler, elever och medarbetare.» Utarbeta en plan för kontinuerlig uppgradering av programvaror.» Implementera SchoolSoftstrategin.» PIM-utbilda gymnasielärare.» Utbilda personal och elever i arbetsmiljöfrågor.» Fortsätta att aktivt arbeta för förändringar av lokalerna på HTS utifrån de konsekvensbeskrivningar som har lämnats till Barn- och utbildningsnämnden.» Investera i ett nytt passagesystem inklusive ID-kort och hantering av luncher och utlåning av läromedel på HTS.» Fullfölja investeringen i ett nytt passagesystem på Jacobsskolan.» Utveckla skolbibliotekets verksamhet för att öka elevernas läslust på Ungdomscentrum. 3. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 3.1 Organisation Hässleholms Gymnasieskolor utgjorde tidigare en paraplyorganisation för fem gymnasieenheter; Hässleholms Tekniska Skola (HTS), Jacobsskolan, Linnéskolan, Norrängsskolan och Ungdomscentrum (UC). Ekonomi, intagning och samordning av verksamheten administrerades av ett gymnasiekansli, där gymnasiechefen hade ett övergripande ledningsansvar och ansvarade inför Barn- och utbildningsnämnden. Varje enhet hade en rektor med operativt ansvar för sin verksamhet. Rektor hade utbildnings-, elev-, personal-, ekonomi och arbetsmiljöansvar. En eller flera biträdande rektorer fanns på samtliga enheter med undantag för Ungdomscentrum. Hässleholms Gymnasium (HG) bildades hösten En omorganisation av ledningen och stöd- och serviceorganisationen genomfördes 1 juli. HG består därefter av Hässleholms Tekniska Skola (HTS), Jacobsskolan, Linnéskolan och Ungdomscentrum (UC). HTS och Linnéskolan blev samtidigt en gemensam administrativ enhet. Norrängsskolans gymnasiesärskola bildade tillsammans med T4:s grundsärskola ett eget skolområde. Ungdomscentrum har informationsansvar för elever i kommunen, som inte går på nationellt eller individuellt program. På Ungdomscentrum finns följande utbildningar:» Preparandutbildning - IMPRE är för elever, som snabbt vill läsa så att de blir behöriga till ett nationellt program. Utbildningen är ettårig.» Yrkesintroduktion - IMYRK är för elever, som vill ha en yrkesinriktad utbildning som kan underlätta etablering på arbetsmarknaden eller leda till studier på ett yrkesprogram

13 » Språkintroduktion IMSPR är för elever, som nyligen anlänt till Sverige. De får en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, för att kunna gå vidare till nationellt program, annan utbildning eller arbete.» Individuellt alternativ IMIND är för elever, som inte är behöriga till ett nationellt program och som behöver ett individuellt utformat program. Hässleholms Gymnasium utgör ett skolområde och en tjänst har inrättats som skolområdeschef. Befattningsansvaret omfattar samordning, resursfördelning, övergripande uppföljningsoch resultatansvar, övergripande ansvar för arbetsmiljö och samverkansorganisation, ansvar för kvalitetsutveckling, kompetensutvecklings- och lokalplaneringsfrågor avseende gymnasiets skolområde. Skolområdeschefen har personalansvar för gymnasieskolans rektorer samt personal inom skolområdets administration, skolmåltidsverksamhet samt IT-funktioner. På HTS/Linnéskolan, Jacobsskolan respektive Ungdomscentrum har en av rektorerna även funktionen som platschef. Platscheferna samordnar det dagliga skolledningsarbetet på skolan, ansvarar för att samordna skolans arbetsmiljöronder, utrymningsplaner samt planering av utrymningsövningar och samordnar krisplanerna. De ansvarar för personal vid skolans elevhälsoteam och de samordnar rekrytering av personal med tjänstgöring vid flera program. De ansvarar även för samordning av ämnes- och programsamordnarna. Tjänsterna som biträdande rektorer omvandlades till rektorstjänster 1 juli. Skolområdeschefen och rektorerna för Hässleholms Gymnasium utgör skolområdets ledningsgrupp. Det finns även ledningsgrupper på respektive skolor. Rektorerna ansvarar för ett eller flera gymnasieprogram. De ansvarar för att med fokus på elevernas kunskapsutveckling leda, utveckla, följa upp och utvärdera den pedagogiska verksamheten. De företräder sina program externt och internt. De ansvarar för elevhälsoarbetet, som är knutet till programmets elever. De ansvarar för lärare och i förekommande fall personal med stödfunktioner, vilket inkluderar personalvård, medarbetar- och lönesamtal samt lönesättning och rekrytering utifrån skolområdets policy. Likaså leder de arbetsplatsträffar och har ansvar för programmets arbetsmiljöuppgifter. Andra ansvarsområden är tjänstefördelning i samråd med skolområdets två schemaläggare och att kompetensutveckling strategiskt bidrar till verksamhetens måluppfyllelse. Rektorerna ansvarar för den ekonomiska ram som tilldelats och samverkar med skolområdeschefen kring resursfördelning och uppföljning. Förvaltningschef Förvaltning med stabsfunktioner Skolområdeschef Platschef Jacobsskolan Rektor FT/FO VO/OP Platschef HTS/Linné Rektor TE Rektor INT NA/NV Platschef UC Rektor IM-UC Rektor BF EE/EC HV Textil o design/ IP Textil Rektor ES IM-HTS Rektor RL/HR SA/SP SM Idrott Rektor BA/BP IP HV Finsnickeri Rektor HA/HR Rektor SP Språk

14 Rektorerna har även övergripande ansvarsområden, som exempelvis värdegrundsfrågor och information/marknadsföring för Hässleholms Gymnasium. Skolledarna på HTS/Linnéskolan har dessutom ansvar för olika ämnesområden. På HTS/Linnéskolan och Jacobsskolan finns en organisation med programsamordnare och ämnessamordnare. Programsamordnarna ska på uppdrag av och i samråd med ansvarig rektor, samordna och utveckla programmet tillsammans med sina arbetskamrater. De ska bland annat samordna utveckling och utvärdering inom programmet, kalla till och leda programlagsträffar, samordna programgemensamma aktiviteter inom programmet, verka för att examensmålen kan nås, ansvara för prioritering, fördelning och redovisning av tilldelade ekonomiska medel och ansvara för att nyanställd personal introduceras på programmet. Programsamordnare på yrkesprogram har ett övergripande ansvar för materiel, materielvård och lokaler kopplade till programmet. Uppgifterna preciseras och prioriteras i dialog med ansvarig rektor med utgångspunkt i verksamhetens behov och tilldelad tid. Ämnessamordnarna ska på uppdrag av, och i samråd med ansvarig rektor, samordna och utveckla ämnet tillsammans med sina arbetskamrater. Vissa samordnare har ansvar för flera ämnen, beroende på ämnenas storlek och de behov som finns. Uppgifterna preciseras och prioriteras i dialog med ansvarig rektor, med utgångspunkt i verksamhetens behov och tilldelad tid. Ämnessamordnarna ska samordna arbetet inom ämnet, som t ex bedömningsfrågor och gemensamma kompetensutvecklingsbehov, samordna utveckling och utvärdering, kalla till och leder ämneslagsträffar, ansvara för prioritering, fördelning och redovisning av tilldelade ekonomiska medel, introducera nyanställd personal inom ämnet, ansvara för delegerade arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet och ansvara för materiel, materielvård och lokaler kopplade till ämnet samt vara kontaktperson för ämnesmässig samverkan med andra enheter inom Hässleholms Gymnasium. Uppgifterna preciseras och prioriteras i dialog med ansvarig rektor med utgångspunkt i verksamhetens behov och tilldelad tid. 3.2 Antal 16-åringar i Hässleholms kommun Det var 634 elever, som gick i årskurs 9 i Hässleholms kommun den 15 mars. Det var cirka 35 elever färre jämfört med de senast två åren. Antalet 16-åringar kommer att fortsätta att minska under de närmaste åren. Årskullarna, som börjar gymnasieskolan kommer att vara cirka 200 färre jämfört med de stora ålderskullarna Antal Antal 16-åringar i Hässleholms kommun

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008

Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 2009-10-2611:24:45 Kvalitetsredovisning/verksamhetsberättelse för Upplands- Brogymnasiet 2008 Innehållsförteckning Organisation... 2 Kvalitetsarbetet... 3 Kvalitetsområden... 3 1. Förutsättningar...3 Elever...3

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. I kommun Malmö stad Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga skolenheter kan komma att vägas in vid bedömning av aktuell ansökan. Vid Skolinspektionens

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA

årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM vbu.se VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA VBU Västerbergslagens utbildningscentrum Box 830 771 28 LUDVIKA Tel: 0240-865 00 Fax: 0240-866 76 Org.nr: 222000-0802 E-post: info@vbu.ludvika.se vbu.se årsredovisning 2013 VÄSTERBERGSLAGENS UTBILDNINGSCENTRUM

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens extra sammanträde tisdagen den 18 februari 2014 Sidan 3 av 85 Ärende 1 Sidan 4 av 85 Sidan 5 av 85 Utbildningskontoret Jesper Sjögren Datum Vår beteckning 2014-02-08

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer Lunds utbildnings- förvaltning år 2002 Kvalitets- redovisning LUNDS KOMMUN Frivilliga skolformer INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 SÄRSKILDA SATSNINGAR... 4 GYMNASIESKOLA... 7 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

1. Skolenheten och sökanden

1. Skolenheten och sökanden Dnr 32-2012:644 I kommun Danderyds kommun En fullständigt ifylld ansökan med bilagor ska ha kommit in till Skolinspektionen senast den 31 januari kalenderåret innan utbildningen avser att starta. Följ

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal...

Läs mer

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet

Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på Rinmangymnasiet Barn- och utbildningsnämnden Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen Bo Karlsson, 016-101062 1 (23) Barn- och utbildningsnämnden Utveckling av industriella och tekniska utbildningar på

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer