SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANFATTNING. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar"

Transkript

1 SAMMANFATTNING Prospektsammanfattningen ställs upp efter informationskrav i form av ett antal punkter ( Punkter ). Punkterna är numrerade i avsnitten A E (A.1 E.7). Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapperserbjudande och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga för alla typer av prospekt kan det dock finnas luckor i numreringen. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. Informationen har då ersatts med en kort beskrivning av Punkten tillsammans med angivelsen Ej tillämplig. Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information A.1 Introduktion och varningar Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende information i prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av prospektet, eller om den inte, läst tillsammans med andra delar av prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare i övervägandet att investera i de värdepapper som erbjuds. A.2 Samtycketill användning av prospektet Ej tillämplig. Avsnitt B Emittenten Punkt Krav för information Information B.1 Firma och handelsbeteckning Outokumpu Oyj. B.2 Säte och bolagsform Outokumpu Oyj har sitt säte i Esbo, Finland. Outokumpu Oyj är ett finskt publikt aktiebolag bildat i Finland och bedriver verksamhet enligt finsk rätt. B.3 Beskrivning av emittentens verksamhet Outokumpu är en av de ledande producenterna av rostfritt stål baserat på sin årliga smältkapacitet om cirka 4,1 miljoner ton samt årliga slutproduktskapacitet om cirka 3,6 miljoner ton år 2013 (med undantag av, i varje fall, Terni Remedy Assets och VDM Business). Outokumpu är den ledande producenten av både austenitiska rostfria stålsorter och ferritiska rostfria stålsorter i Europa baserat på leveransvolym (källa: EUROFER, februari 2014). Dessutom är Outokumpu den ledande producenten av rostfria duplex stålsorter i termer av marknadsandelar globalt (källa: SMR GmbH Steel & Metals Market Research ( SMR ), februari 2014). Majoriteten av Outokumpus externa leveranser av rostfritt stål är standard och special austenitiska rostfria stålsorter (cirka 94 procent för året som slutade den 31 december 2013) medan de resterande leveranserna består av ferritiska rostfria stålsorter som inte innehåller nickel samt duplex och andra rostfria stålsorter. Dessutom producerar Outokumpu ferrokrom i sin produktionsanläggning för ferrokrom, som är en del av Outokumpus integrerade produktionsanläggning i Torneå, där man använder kromit extraherad från bolagets helägda Kemi-kromitgruva. Gruvan är belägen cirka 20 kilometer från den integrerade produktionsanläggningen i Torneå. Under 2013 sålde Outokumpu cirka 55% av sina produkter av rostfritt stål till slutanvändare inom främst process- och råvaruindustrin (kemi, gruvindustri och olja och gas), konstruktion, energiproduktion och distribution, transport och 1

2 Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information livsmedelsindustri och återstoden, cirka 45%, till distributörer och vidareförädlare såsom legovalsningsföretag och rörtillverkare. Outokumpu har produktionsanläggningar i Finland, Kina, Mexiko, Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA. Outokumpus integrerade produktionsanläggning i Torneå, Finland, är den enskilt största produktionsanläggningen för rostfritt stål i Europa avseende kallvalsningskapacitet (källa: CRU, november 2013) och den enda produktionsanläggningen för rostfritt stål i världen som är helt integrerad i en produktionsanläggning för ferrokrom och en kromitgruva. Outokumpu har dessutom accelererat sin nya integrerade produktionsanläggning för rostfritt stål i Calvert, USA. Outokumpu räknar med att anläggningen kommer att vara tekniskt färdigställd i detta avseende under 2014, och att man kommer att uppnå sin fulla kommersiella kapacitet under Under full kommersiell kapacitet förväntas den integrerade produktionsanläggningen i Calvert kunna uppnå en årlig smältningskapacitet om ton samt en kallvalsningskapacitet om ton, vilket gör anläggningen till den näst största produktionsanläggningen för rostfritt stål i USA. För året som slutade den 31 december 2013 hade Outokumpu en omsättning om miljoner EUR, leveranser av rostfritt stål om cirka 2,59 miljoner ton för den löpande verksamheten, rörelseförlust om 510 miljoner EUR, EBITDA på minus 165 miljoner EUR och en nettoförlust om 832 miljoner EUR från den löpande verksamheten. För året som slutade den 31 december 2013 genererade 66 procent av Outokumpus försäljning från Europa, 19 procent från Nordamerika, 14 procent från Asien och Australien och 1 procent från andra länder. B.4a Trender Senare års rådande makroekonomiska osäkerhet har haft betydande negativ inverkan på efterfrågan av rostfritt stål. Trots att den globala konsumtionen av rostfritt stål ökade under 2013, har marknaden fortsatt påverkats negativt av nedgången i priset för nickel, oron över de allmänna ekonomiska förhållandena och de försämrade utsikterna för tillväxt i den kinesiska ekonomin. Under de senaste åren har produktionskapaciteten för rostfritt stål i Asien, särskilt i Kina, ökat kraftigt och förväntas öka ytterligare. Asien har gått från att vara en nettoimportör av rostfritt stål från Europa till en betydande exportör av rostfritt stål till Europa, vilket har resulterat i en prispress och förvärrad överkapacitet för de europeiska tillverkarna av rostfritt stål. De globala priserna för rostfritt stål som väsentligt minskat till följd av finanskrisen under slutet av 2008, var under 2011 och 2012 på en fortsatt låg nivå till följd av den ekonomiska osäkerheten. Globala transaktionspriser i de tre regionerna Europa, USA och Kina minskade ytterligare under 2013 och förblev betydligt lägre än under 2012 års nivåer. Outokumpu anser att de övergripande långsiktiga utsikterna för efterfrågan på rostfritt stål förblir positiva. Viktiga globala megatrender i urbanisering, modernisering och ökad rörlighet kombinerat med en växande global efterfrågan på energi, mat och vatten förväntas främja efterfrågan på rostfritt stål i framtiden. 2

3 Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information B.5 Koncernstruktur Outokumpu Oyj är moderbolag i Outokumpukoncernen. Följande tabell visar Outokumpu Oyj s, direkt eller indirekt ägda, mest väsentliga dotterbolag per den 5 mars 2014: Land Ägarandel (procent) Outokumpu Nirosta GmbH... Tyskland 100,0 Outokumpu Stainless Oy... Finland 100,0 Outokumpu Chrome Oy... Finland 100,0 Outokumpu Stainless USA, LLC... USA 100,0 Outokumpu Stainless AB... Sverige 100,0 Outokumpu Stainless Ltd... Storbritannien 100,0 Outokumpu Mexinox S.A. de C.V.... Mexiko 100,0 Outokumpu Americas Inc... USA 100,0 B.6 Anmälningspliktiga personer Enligt den av Euroclear Finland förda aktieboken, och såvitt Outokumpu känner till, innehar följande aktieägare, direkt eller indirekt, kapitalandelar eller rösträtt som är anmälningspliktig enligt finsk lag per den 5 mars 2014: Antal aktier Procent Solidium Oy ,9 Ahlström Capital Oy ,0 Olika rösträtt Kontroll över bolaget B.7 Utvald historisk finansiell nyckelinformation Ej tillämpligt. Ingen större aktieägare i Outokumpu innehar rösträtt som skiljer sig åt från den som tillkommer andra aktieägare i Outokumpu. Ej tillämpligt. Såvitt Outokumpu känner till, finns det ingen person som direkt eller indirekt äger eller kontrollerar Outokumpu. Följande tabeller visar en sammanställning av koncernräkenskaper och övrig information avseende Outokumpu för räkenskapsåren som slutade den 31 december 2013, 2012, och Sammanställningen av finansiell information som presenteras nedan har hämtats från Outokumpus reviderade koncernräkenskaper för året som slutat den 31 december 2013, inklusive jämförande oreviderad koncerninformation för det år som slutade den 31 december 2012, och från Outokumpus reviderade koncernräkenskaper för det år som slutade den 31 december 2012, inklusive jämförande oreviderad koncerninformation för det år som slutade den 31 december Outokumpus koncernräkenskaper har upprättats i enlighet med IFRS antagna av EU. Outokumpus koncernräkenskaper för året som slutade den 31 december 2013 är inte jämförbara med koncernräkenskaperna per och för åren som slutade den 31 december 2012 och 2011 på grund av genomförandet av förvärvet av Inoxum (som definierats i Certain Defined Terms Inoxum Acquisition ) per den 28 december 2012 och Outokumpus till Avyttringen (som definierats i Presentation of Financial Information Pro Forma Financial Information Divestment ) hänförliga omklassificeringar samt förändringar i presentationen. För året som slutade den 31 december 2011 är förvärvet av Inoxum inte återspeglat i Outokumpus koncernredovisning. Förvärvet av Inoxum hade inte heller någon inverkan på Outokumpus koncernresultaträkning eller koncernens totalresultat för året som slutade den 31 december 2012, vilka är jämförbara med året som slutade den 31 december Emellertid återspeglades förvärvet av Inoxum i Outokumpus koncernbalansräkning per den 31 december 2012, vilket påverkar jämförelsebarheten med koncernbalansräkningen per den 31 december I Outokumpus koncernbalansräkning per den 31 december 2012, var tillgångar och skulder hänförliga till Outokumpus produktionsanläggning för rostfritt stål i Terni, Italien, och Outokumpus servicecenter i Tyskland klassificerade som innehavda för försäljning, medan 3

4 Avsnitt A Introduktion och varningar Punkt Krav för information Information tillgångar och skulder i VDM Business och vissa ytterligare servicecenter inkluderades i övriga poster i koncernbalansräkningen. Tillgångar och skulder hänförliga till VDM Business och ytterligare tillgångar och skulder hänförliga till servicecentren, överförda genom Avyttringen, klassificerades som innehavda för försäljning i koncernbalansräkningen per den 31 december Resultaten av Terni Remedy Assets och VDM Business enheterna visades under avvecklade verksamheter i Outokumpus koncernresultaträkning för året som slutade den 31 december 2013, medan verksamhetsresultatet för övriga bolag förvärvade under förvärvet av Inoxum visades som löpande verksamhet. 4

5 För året som slutade den 31 december (1) (2) (omräknat) (omräknat) (reviderat) (reviderat) (reviderat) (oreviderat) (miljoner EUR om inte annat anges) KONCERNENS RESULTATRÄKNING Löpande verksamhet Sålda varor Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljnings- och marknadsföringskostnader Aministrativa kostnader Kostnader för forskning och utveckling Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultatandelar i intresseföretag och joint ventures Finansiella poster: Ränteintäkt Räntekostnad Marknadsprisvinst och -förlust Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Nettoresultat från den löpande verksamheten Nettoresultat från avvecklade verksamheter Räkenskapsårets resultat Hänförlig till: Aktieägarna i Outokumpu Minoritetsintresse Resultat per aktieför resultat hänförligt till aktieägarna i Outokumpu i EUR (3) Resultat per aktie, löpande verksamheten... -0,40-0,46-0,46-0,62 Resultat per aktie, avvecklade verksamheter... -0,08 Resultat per aktie... -0,48-0,46-0,46-0,62 För året som slutade den 31 december, (1) (2) (omräknat) (omräknat) (reviderat) (oreviderat) (reviderat) (oreviderat) (miljoner EUR) RAPPORT ÖVER KONCERNENS TOTALRESULTAT Räkenskapsperiodens resultat Övrigt totalresultat Räkenskapsperiodens totalresultat

6 Avsnitt B - Emittenten För året som slutade den 31 december (1) (2) (omräknat) (omräknat) (reviderat) (oreviderat) (reviderat) (oreviderat) (miljoner EUR) KONCERNENS BALANSRÄKNING Tillgångar Summa anläggningstillgångar Summa omsättningstillgångar Tillgångar som innehas för försäljning Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital hänförligt till aktieägarna i Outokumpu: Aktiekapital Överkursfond Investerat kapital Övriga reserver Kvarhållna vinstmedel Summa eget kapital hänförligt till aktieägarna i Outokumpu Minoritetsintressen Summa eget kapital Summa långfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Skulder hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning Summa eget kapital och skulder För året som slutade den 31 december (1) (2) (omräknat) (omräknat) (reviderat) (oreviderat) (reviderat) (oreviderat) (miljoner EUR) KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Nettokassaflöde från den löpande verksamheten (4) Nettokassaflöde från investeringsaktiviteter (4) Nettokassaflöde från finansieringsaktiviteter (4) Nettoförändring i likvida medel Likvida medel vid räkenskapsårets början Valutaeffekter på likvida medel Avvecklade verksamheters nettoförändring i likvida medel 12 Nettoförändring i likvida medel (4) Likvida medel vid räkenskapsårets början

7 Avsnitt B - Emittenten För året som slutade den 31 december (1) 2011 (2) (reviderat, om inte annat framgår) (omräknat) (oreviderat) (miljoner EUR, om inte annat anges) KONCERNENS NYCKELTAL Sysselsatt kapital (5) Operativt kapital (6) Investeringskostnader (7) (4) i relation till omsättning, procent... 2,7 (4) 69,5 5,1 Nedskrivning och avskrivningar Anställda (oreviderat) (4) Rörelseresultat i relation till omsättning, procent... -7,6-8,5-5,0 EBITDA (8) (oreviderat) Justerad EBITDA (9) (oreviderat) Skuldsättningsgrad, (10) procent ,0 116,2 97,1 Resultat före skatt i relation till omsättning, procent ,2-11,5-4,9 Räkenskapsperiodens resultat i relation till omsättning, procent ,9-11,8-3,6 Avkastning på eget kapital, (11) procent ,4-21,4-8,2 Avkastning på sysselsatt kapital, (12) procent ,3-8,2-6,3 Netto räntebärande skulder (13) Summa leverans rostfritt stål, tusentals ton (oreviderat) (4) Antal aktier vid årets början (14) (oreviderat) Antal aktier vid årets slut (14) (oreviderat) (1) Outokumpus koncernräkenskaper för året som slutade den 31 december 2012 var omräknat som jämförande information i koncernredovisningen för Outokumpu för året som slutade den 31 december 2013, till följd av tillämpningen av den reviderade IAS19-Employee Benefits Standard samt slutförandet av räkenskaper i anledning av förvärvet av Inoxum. Den omräknade jämförande finansiella information för året som slutade den 31 december 2012 har inte reviderats. (2) Outokumpus koncernräkenskaper för året som slutade den 31 december 2011 var omräknat som jämförbar information i koncernredovisningen för Outokumpu för året som slutade den 31 december 2012 till följd av antagandet av reviderade redovisningsprinciper gällande förmånsbestämda pensionsplaner och andra långfristiga skulder för förmåner till anställda i samband med slutförandet av förvärvet av Inoxum. Den omräknade jämförande finansiella informationen för året som slutade den 31 december 2011 har inte reviderats. (3) Räknat baserat på ett vägt genomsnitt av aktier. Jämförande siffror har justerats i enlighet därmed. (4) Löpande verksamhet. Det fanns inga avvecklade verksamheter för åren som slutade 31 december 2012 och (5) Sysselsatt kapital = Totalt eget kapital + netto räntebärande skulder (13) + netto finansiella derivatinstrument + övriga räntebärande skulder nettotillgångar innehavda för försäljning lånefordringar finansiella tillgångar redo att säljas investeringar till verkligt värde till vinst eller förlust investeringar i intresseföretag och joint ventures (6) Operativt kapital = Sysselsatt kapital + uppskjuten skatteskuld, netto (7) I investeringar för året som slutade den 31 december 2012 ingår förvärvet av Inoxum uppgående till miljoner EUR och förvärvsrelaterade finansiella leasingavtal och köp av tillgångar uppgående till 79 miljoner EUR. (8) EBITDA = Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar. Se Operating and Financial Review and Prospects Non-IFRS Measures för en härledning av EBITDA i förhållande till Outokumpus rörelseresultat. (9) Justerat EBITDA = EBITDA justerad för lagerrelaterade vinster/(förluster) och vissa extraordinära poster. Se Operating and Financial Review and Prospects Non-IFRS Measures för en härledning av justerad EBITDA till Outokumpus rörelseresultat. (10) Skuldsättningsgrad (gearing) = Räntebärande skuld, netto Summa eget kapital x 100 (11) Avkastning på eget kapital = Nettoresultat för räkenskapsåret Summa eget kapital (genomsnitt för perioden) x 100 (12) Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat = ( ROCE ) Sysselsatt kapital (genomsnitt för perioden) x 100 (13) Netto räntebärande skulder = Räntebärande skulder kassa och andra likvida medel. I januari 2014 ändrade Outokumpu sin definition av netto räntebärande skulder. Den finansiella information som presenterats för åren som slutade 31 december 2013, 2012 och 3

8 (14) Exklusive egna aktier 2011 has beräknats i enlighet med den nya definitionen, inkluderande skuldsättningsgrad. Avsnitt B Emittenten Punkt Krav för informationen Information B.8 Proformaräkenskaper Följande tabeller visar oreviderade proformaredovisningar för året som slutar den 31 december 2013 vilken utvisar effekterna av avvecklingen av Terni Remedy Asset och VDM Business. Därutöver visar den oreviderade proformaredovisningen följande: Genomförandet av aktieemissionen och erhållandet av 665 miljoner EUR i anledning därav, samt Genomförandet av följande Refinansieringsåtgärder (som definierats i Certain Defined Terms Refinancing Measures ): (i) (ii) (iii) ingående av det nya Kreditlimitavtalet om 900 miljoner EUR (som definierats i Revolving Credit Facilities Revolving Facility ), återbetalning av utestående belopp under tidigare existerande faciliteter om 900 miljoner EUR per den 31 december 2013, återbetalning av TK Revolverande Faciliteten (som definierats i Certain Defined Terms TK Revolving Backup Facility ); och ingående av den nya Likviditetsfaciliteten om 500 miljoner EUR (som definierats i Certain Defined Terms Liquidity Facility ); ändringar av villkoren för de Ändrade Faciliteterna (som definierats i Refinancing Measures and the Intercreditor Agreement Amended Facility ) inklusive förlängning av löptiden för vissa faciliteter t.o.m. 2017; och beviljandet av en säkerhet i syfte att säkra Reverserna (som definierats i Certain Defined Terms Notes ) och merparten av Outokumpus lånefinansiering. Den oreviderade proformaredovisningen har upprättats som om Avyttringen, aktieemissionen och Refinansieringsåtgärderna hade genomförts på följande datum: 1 januari 2013 i samband med den oreviderade proformakoncernresultaträkningen och proformarapporten över totalresultatet för året som slutade den 31 december 2013, och 31 december 2013 i samband med den oreviderade koncernproformabalansräkningen per den 31 december De oreviderade proformarräkenskaperna har baserats på finansiell information härrörande från Outokumpus reviderade koncernredovisning per och för året som slutade den 31 december De oreviderade proformarräkenskaperna har upprättats i enlighet med IFRS antagna av EU och har upprättats i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som tillämpats i Outokumpus reviderade koncernredovisning för året som slutade den 31 december Den oreviderade proformaredovisningen har tagits fram i illustrativt syfte och är, till sin natur, hypotetisk och utvisar därför inte Outokumpus faktiska finansiella ställning eller resultat. Den oreviderade proformaredovisningen ämnar inte visa vad Outokumpus finansiella ställning och resultat hade varit om Avyttringen, aktieemissionen och Refinansieringsåtgärderna hade genomförts på de angivna datumen, inte heller ämnas Outokumpus framtida resultat eller finansiella position visas. Den oreviderade proformaredovisningen utvisar inte effekten av 4

9 förväntade fördelar relaterade till Avyttringen. Proformajusteringarna är baserade på tillgänglig information och antaganden. Det finns inga garantier för att antaganden som används vid framställningen av den oreviderade proformaredovisningen kommer att vara korrekta. Proformajustering för Avyttringen har gjorts i syfte att visa Avyttringen i utbyte mot Lånereversen (som definierats i Certain Defined Terms Loan Note ). De slutliga värdena för avyttrade tillgångar och skulder per Avyttringens genomförandedatum kan väsentligt avvika från de värden som visas i proformaredovisningen baserad på finansiell information per den 31 december Ramavtalet (som definierats i Material Agreements Framework Agreement ) omfattar därtill villkor avseende nivån av rörelsekapital och nettoskuld i avyttrade enheter. I enlighet med Ramavtalet var Outokumpu skyldigt att kompensera för skillnaden för det fall rörelsekapitalet per genomförandedatumet var lägre än, eller nettoskulden var högre än, den överenskomna nivån. Outokumpus skyldighet att kompensera är dock begränsad till ett maximalt belopp om 65 miljoner EUR. De slutliga värdena för rörelsekapitalet och nettoskulden för de avyttrade enheterna kan endast fastställas på basis av finansiell information upprättad per Avyttringens genomförandedatum. Dessa poster kan resultera i avvikelser i Outokumpus nettoskuldsättning, eller resultat från Avyttringen såsom de presenterats i proformaredovisningen. I proformaredovisningen har det antagits att nettoresultatet av Avyttringen är noll. Den oreviderade proformaredovisning omfattar inte all information som krävs för finansiella rapporter enligt IFRS och bör av denna anledning läsas tillsammans med den historiska reviderade koncernredovisningen för Outokumpu. 5

10 För året som slutade den 31 december 2013 (reviderat) Avsnitt B - Emittenten Proformajustering för Avyttringen Proformajustering för aktieemission en Proformajustering för Refinansierin gsåtgärderna Proformajustering för året som slutade den 31 december 2013 (oreviderat) (miljoner EUR) PROFORMARESULTATRÄKNING Löpande verksamhet Omsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrativa kostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultatandel i intresseföretag och jointventure Finansiella poster Ränteintäkt Räntekostnad Marknadsprisvinst och -förlust Övriga finansiella intäkter Övriga finansiella kostnader Summa finansiella intäkter och kostnader Resultat före skatt Inkomstskatt Nettoresultat från den löpande verksamheten Nettoresultat från avvecklade verksamheter under perioden Räkenskapsårets resultat För året som slutade den 31 december 2013 (reviderat) Proformajust ering för Avyttringen Proformajust ering för aktieemission en Proformajust ering för Refinansierin gsåtgärderna Proformajust ering för året som slutade den 31 december 2013 (oreviderat) (miljoner EUR) PROFORMARAPPORT ÖVER TOTALRESULTATET Nettoresultat för räkenskapsperioden Övrigt totalresultat Poster som kan omklassificeras efter resultatet: Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Förändringar i verkligt värde under räkenskapsåret Omklassificeringsjusteringar från övrigt totalresultat till resultat Inkomstskatt avseende finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Kassaflödessäkringar Förändringar i verkligt värde under räkenskapsåret Omklassificeringsjusteringar från övrigt totalresultat till resultat Inkomstskatt avseende kassaflödessäkringar Säkringar av nettoinvesteringar... Inkomstskatt relaterade till säkring av nettoinvesteringar Poster som inte kan omklassificeras efter resultatet: Omvärdering av förmånsbestämd pensionsplaner Förändringar under räkenskapsåret Inkomstskatt hänförlig till omvärdering Övrigt totalresultat för perioden, netto Totalresultat för perioden

11 För året som slutade den 31 december 2013 (reviderat) Avsnitt B - Emittenten Proformajuste ring för Avyttringen Proformajuster ing för aktieemissionen Proformajustering för Refinansieringsåtg ärderna Proformajuste ring för året som slutade den 31 december 2013 (oreviderat) (miljoner EUR) PROFORMABALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Investeringar i intresseföretag och joint ventures Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Investeringar till verkligt värde till vinst eller förlust Finansiella derivatinstrument Uppskjuten skattefordran Övriga fordringar Totala anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Inventarier Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Investeringar till verkligt värde till vinst eller förlust Finansiella derivatinstrument Övriga fordringar Kontanter eller andra likvida medel Totala omsättningstillgångar Tillgångar som innehas för försäljning TOTALA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital hänförligt till aktieägarna i bolaget Aktiekapital Överkursfond Investerat kapital Övriga reserver Kvarhållna vinstmedel Summa eget kapital hänförligt till aktieägarna i bolaget Minoritetsintressen Summa eget kapital Långfristiga skulder... Långfristiga skulder Finansiella derivatinstrument Uppskjuten skatteskuld Förmånsbestämd förpliktelse och andra långfristiga anställningsförmåner Avsättningar Övriga fordringar Summa långfristiga skulder Korfristiga skulder Kortfristiga lån Finansiella derivatinstrument Avsättningar Aktuella skatteskulder Övriga fordringar Summa kortfristiga skulder Skulder direkt hänförliga till tillgångar som innehas för försäljning SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 Avsnitt B Emittenten B.9 Resultatprognos Outokumpu förväntar sig blygsamma förbättringar i den underliggande efterfrågan på marknaden under det första kvartalet För samma period förväntar sig Outokumpu högre leveransvolymer och en viss förbättring i baspriser. Utvecklingen av kostnadseffektivitetsinitiativen och synergier förväntas vara stabil. För det första kvartalet 2014 förväntar sig Outokumpu att det underliggande rörelseresultat kommer att vara bättre än under det fjärde kvartalet 2013, dock fortfarande en förlust. Kassaflödet från den löpande verksamheten förväntas vara negativ under första kvartalet 2014, drivet av ett utökat varulager till följd av förväntningar om ökade leveranser. Under nuvarande metallpriser förväntas på sin höjd endast marginella materialrelaterade vinster. Outokumpus rörelseresultat för det första kvartalet 2014 kan eventuellt påverkas av engångskostnader i samband med Outokumpus pågående omstruktureringsprogram. Förevarande prognos återspeglar den befintliga omfattningen av Outokumpus löpande verksamhet. Såsom använt häri, åsyftar det underliggande rörelseresultatet; rörelseresultat exklusive råvarurelaterade lagervinster eller -förluster och engångskostnader. Ovanstående uttalanden innehåller framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden utgör inte en garanti för framtida ekonomiska resultat och det faktiska resultatet kan väsentligen avvika från vad som uttryckligen har angetts eller antytts till följd av många faktorer. Outokumpu varnar därför presumtiva investerare för att inte förlita sig på dessa framåtblickande uttalanden, vilka avser förhållanden endast vid tidpunkten för detta prospekt. B.10 Anmärkningar i revisionsberättelse Ej tillämplig. De historiska revisionsberättelserna innehåller ej några anmärkningar. B.11 Rörelsekapital Ej tillämplig. Outokumpus bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet räcker för att täcka behoven under den kommande tolvmånadersperioden per detta prospekt. 8

13 Avsnitt C Värdepapper Punkt Krav för informationen Information C.1 Slag av värdepapper Outokumpu har en aktieserie med ISIN-koden FI De nya aktierna medför samma rättigheter som befintliga aktier från och med registreringen av de nya aktierna i handelsregistret som förs av Patent- och Registerstyrelsen i Finland ( Handelsregistret ). Alla innehavare av befintliga aktier, som är registrerade i Outokumpus aktiebok som förs av Euroclear Finland på Avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) Teckningsrätt för varje existerande innehavd aktie på Avstämningsdagen. En (1) Teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna fyra (4) nya aktier till Teckningspriset. Teckningsrätter med ISIN-koden FI är fritt överlåtbara och beräknas vara föremål för handel på Helsingforsbörsen. Interimsaktier som representerar nya aktier med ISIN-koden FI är fritt överförbara vara föremål för handel på Helsingforsbörsen. C.2 Denominering Teckningsrätterna, Interimsaktierna och nya aktier är denominerade i EUR. C.3 Antal aktier i Bolaget Vid tidpunkten per detta prospekt uppgår Outokumpus till fullo inbetalda aktiekapital till ,30 EUR fördelat på totalt aktier. Aktierna har inget nominellt värde. C.4 Rättigheter som sammanhänger med värdepapperen Företrädesrätt I enlighet med Finlands aktiebolagslag (624/2006, ändrad från tid till annan, härefter benämnd Aktiebolagslagen ), har aktieägare i finska bolag företrädesrätt att teckna värdepapper i förhållande till antalet innehavda aktier i bolaget, detsamma gäller avseende teckningsoptioner eller konvertibler i samband med en kontantemission eller kvittningsemission, såvida inte bolagsstämma som godkänner emission beslutar annat. Bolagsstämma I enlighet med Aktiebolagslagen, utövar aktieägare sin beslutanderätt vid bolagsstämma. Rösträtt Aktieägare kan delta och rösta vid bolagsstämma personligen eller genom befullmäktigat ombud. Enligt Outokumpus bolagsordning berättigar varje aktie sin innehavare till en röst på bolagsstämma. På bolagsstämma fattas beslut som utgångspunkt med enkelt majoritet av de avgivna rösterna. Vissa beslut, såsom avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt vid nyemissioner och återköp av egna aktier, bolagsordningsändringar och beslut avseende fusion, delning, likvidation och avslutande av likvidation, fattas med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Vissa beslut om ändring av bolagsordningen kräver därutöver att samtliga aktieägare, eller i vissa fall, de aktieägare som påverkas av ändringen, ska samtycka till bolagsordningsändringen, till exempel vid beslut om ändring av bolagsordningen som medför att det inbördes förhållandet mellan rättigheter anknutna till aktier av samma slag förändras. Utdelningar I enlighet med rådande praxis bland finska aktiebolag beslutas eventuella utdelningar till aktieägare en gång per år. Utdelningar kan betalas och medel på annat sätt fördelas efter att bolagsstämman, på styrelsens förslag, fastställt bolagets räkenskaper och beslutat om utdelningens storlek. Enligt Aktiebolagslagen kan beslut om utdelning och annan fördelning av medel baseras även på andra räkenskaper än de som avser det föregående räkenskapsåret, under förutsättning att räkenskaperna antagits av bolagsstämman. Om bolaget enligt lag eller bolagsordning är skyldigt att utse revisor, ska revisorn granska räkenskaperna. Utbetalning av utdelning eller 9

14 Avsnitt C Värdepapper Punkt Krav för informationen Information annan fördelning av medel fordrar enkel majoritet av de på bolagsstämman avgivna rösterna. Enligt Aktiebolagslagen kan bolagsstämman bemyndiga styrelsen att besluta om utdelning och annan fördelning av fritt eget kapital. Sådana utdelningar får dock inte överstiga det belopp som bolagsstämman bestämt. Rätt till utdelning tillkommer den som på den av bolagsstämman fastställda avstämningsdagen för utdelningen är registrerad i den av Euroclear Finland förda aktieboken. Enligt den finska värdepapperscentralen utbetalas utdelningen per kontoöverföring till aktieägarens i aktieboken registrerade konto. Alla aktier medför lika rätt till utdelning och annan fördelning av medel i Outokumpu (inklusive fördelningar av tillgångar i händelse av likvidation). Efter registrering i Handelsregistret, medför nya aktier rätt till vinstutdelning, annan fördelning av medel såväl som andra aktieägarrättigheter i Outokumpu. Rätt till utdelning upphör inom tre år från betalningsdagen för utdelningen. C.5 Inskränkningar i den fria överlåtbarheten Innehavare av betalda aktier, Interimsaktier eller Teckningsrätter kan fritt överlåta sådana värdepapper utan samtycke från andra aktieägare och Outokumpus bolagsorgan, men är föremål för inskränkningar i den fria överlåtbarheten enligt tillämpliga lagar i vissa jurisdiktioner. Lock up-avtal och liknande arrangemang med anknytning till aktierna beskrivs i punkt E.5. C.6 Upptagande till handel Outokumpu kommer att ansöka om att notera de nya aktierna på Helsingforsbörsen. Handel med Interimsaktier som representerar nya aktier förväntas ske på Helsingforsbörsen under perioden från och med den 27 mars 2014 till och med den 3 april Handel med de nya aktierna på Helsingforsbörsens officiella lista förväntas äga rum vid eller omkring den 4 april C.7 Utdelningspolicy I enlighet med den av styrelsen fastställda utdelningspolicyn, ska bolaget över en verksamhetscykel lämna utdelning om minst en tredjedel av Outokumpus nettoresultat, med målsättningen att kunna betala en årlig utdelning till sina aktieägare. Enligt styrelsens årliga förslag till utdelning, kommer styrelsen, förutom Outokumpus rörelseresultat, beakta Outokumpus investerings- och utvecklingsbehov. 10

15 Avsnitt D Risker Punkt Krav för informationen Information D.1 Huvudsakliga risker för Bolaget och dess bransch Risker relaterade till Omvändningsplanen (som definierats i Certain Defined Terms Turnaround Plan ) och Outokumpus finansiella ställning inkluderar, men är inte begränsade till: ett misslyckande med ett framgångsrikt genomförande av Omvändningsplanen skulle kunna resultera i att Outokumpu inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt sina finansieringsarrangemang och, i sista hand, att Outokumpu blir insolvent eller försätts i likvidation; Outokumpu kommer nödvändigtvis inte att kunna realisera vissa eller alla förväntade fördelar från förvärvet av Inoxum, eller kommer inte att lyckas integrera Inoxum i företagets befintliga verksamhet inom rostfritt stål på det sätt, eller inom den tidsram, som för närvarande förväntas; Outokumpu kommer nödvändigtvis inte att kunna realisera den förväntade nyttan av sina kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättrande åtgärder; den pågående omstruktureringen av Outokumpus verksamhet i EMEA kommer nödvändigtvis inte slutföras på det sätt och inom den tidsram som för närvarande förväntas; en del av de besparingar som är hänförliga till råvaruinköp skulle kunna främja Outokumpus konkurrenter i Europa och, sålunda, inte med full effekt, eller överhuvudtaget, förbättra Outokumpus konkurrensläge; Outokumpu kommer nödvändigtvis inte att kunna accelerera sin produktion och öka leveransvolymerna i Amerika (som definierats i Certain Defined Terms-Americas ) på det sätt som för närvarande förväntas; avyttringen är föremål för ett antal risker som, om de förverkligas, skulle ha en väsentligt negativ effekt på Outokumpus verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Outokumpu är nödgat att skaffa ytterligare medel för att refinansiera Reverserna; en väsentlig del av Outokumpus finansiering förfaller 2017 och det finns ingen garanti för att ytterligare finansiering kommer att vara tillgänglig för Outokumpu innan förfallodatumet på kommersiellt rimliga villkor och till rimliga kostnader, eller överhuvudtaget; en betydande del av Outokumpus finansiering har säkerheter, vilket kan påverka tillgängligheten och villkoren på framtida finansieringar; och Outokumpus höga skuldsättning skulle kunna begränsa dess operativa flexibilitet. Risker som hänför sig till Outokumpu och rostfritt stål-branschen inkluderar, men är inte begränsade till att: branschen för rostfritt stål påverkas av globala ekonomiska förhållanden och den rådande makroekonomiska osäkerheten fortsätter ha en betydande negativ inverkan på efterfrågan av rostfritt stål; låga nivåer av kapacitetsutnyttjande orsakat av överkapacitet och 11

16 Avsnitt D Risker Punkt Krav för informationen Information utbudsöverskott på den globala marknaden för rostfritt stål eller andra faktorer som påverkar efterfrågan på rostfritt stål har haft, och kan fortsätta att ha, en betydande negativ inverkan på Outokumpus verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; varaktigt låga priser på rostfritt stål och prisvolatilitet kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; globalt sett karaktäriseras branschen för rostfritt stål av hög konkurrens; ostadig efterfrågan och prisvolatilitet eller oförmåga att anskaffa råvaror kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; distributörernas lagerökningar och -minskningar kan påverka priset som Outokumpu kan ta ut för sina produkter; Outokumpu kommer nödvändigtvis inte att kunna köpa återvunnet rostfritt stål till förmånliga villkor i framtiden, vilken kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus verksamhetsresultat; bristen på global efterfrågan på ferrokrom eller Outokumpus oförmåga att helt utnyttja den ökade kapaciteten av sin ferrokromproduktion kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; branschen för rostfritt stål karaktäriseras av betydande investeringar för att utvidga produktionen och för underhåll av befintliga produktionsanläggningar och Outokumpu kommer nödvändigtvis inte att kunna realisera vissa eller alla förväntade investeringar på det sätt, eller inom den tidsram, som för närvarande förväntas; Outokumpu kommer nödvändigtvis inte att kunna dra fördel av konkurrenskraftiga priser och tillförlitlig tillgång till de energiresurser som krävs för produktionen av produkter av rostfritt stål och ferrokrom; Outokumpu kan bli tvungen att flytta sin kallvalsningsanläggning i Shanghai, vilket skulle resultera i ökade kostnader och man kan inte med säkerhet veta om Outokumpu kan hitta en ny förmånlig plats för anläggningen; Outokumpu har dragit fördel av vissa offentliga subventioner och förmåner och det finns inga garantier för att sådana subventioner och förmåner kommer att vara tillgängliga i framtiden; Outokumpus uppskattningar av kromit i Kemi-gruvan kan överstiga de faktiska reserverna och resurserna och det finns inga garantier för att den förväntade kapaciteten för gruvdrift kommer att nås eller att ferrokromproduktion kommer att vara ekonomiskt genomförbar; om Outokumpu inte skulle kunna fortsätta sälja kundfordringar eller om Outokumpus leverantörsfinansieringsprogram inte skulle vara tillgängliga kan Outokumpu behöva omfinansiera sådana program; kostnader hänförliga till förmånsbestämda pensionsplaner kan öka, vilket skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus 12

17 Avsnitt D Risker Punkt Krav för informationen Information verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; förändringar i antaganden som ligger till grund för det bokförda värdet av vissa tillgångar, bland annat som en följd av negativa marknadsförhållanden, kan resultera i en nedskrivning av sådana tillgångar, inklusive immateriella tillgångar, som goodwill; skattetrycket på Outokumpu kan öka på grund av förändringar i skattelagar eller -regler eller deras tillämpande, eller som en följd av pågående eller framtida skatterevisioner; fluktuationer i valutakurser kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Outokumpu är utsatt för ränterisk för den del av sin skuld som är fastställd med rörlig ränta och på värdet av sina finansiella tillgångar och skulder; Outokumpus verksamhet är föremål för olika hälso- och säkerhetslagar, vilka kan resultera i oväntade kostnader och andra skyldigheter; ersättningsmaterial och nya tekniker, eller förändringar i de produkter eller produktionsprocesser för kunder eller slutanvändare av rostfritt stål kan sänka marknadspriser och efterfrågan på produkter av rostfritt stål; finansiella svårigheter eller konkurs av en eller fler av Outokumpus större kunder eller leverantörer kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Outokumpus verksamhet i vissa tillväxtekonomier kan påverkas negativt av politisk, ekonomisk och rättslig utveckling i de berörda länderna; orättvisa handelsmetoder på Outokumpus marknader kan påverka priser på rostfritt stål negativt och minska Outokumpus lönsamhet, medan handelsrestriktioner kan begränsa Outokumpus tillgång till nya exportmarknader; avbrott i produktionsprocesser kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus verksamhet och kundservice; Outokumpu chartrar fartyg för att transportera rostfria stålprodukter och råmaterial, vilket medför vissa till fraktfartyg anknutna risker; Outokumpus försäkringsavtal ger begränsad täckning och omfattar inte alla risker; skadeståndskrav rörande produktansvar eller förlust av produktcertifiering kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Outokumpu är, och kan i framtiden vara, inblandade i rättstvister och skiljeförfaranden som kan ha en negativ inverkan på Outokumpus verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; Outokumpus styrning, interna kontroll och efterlevnadsprocesser kan misslyckas med att förebygga reglerade påföljder, ryktesmässig skada 13

18 Avsnitt D Risker Punkt Krav för informationen Information och bedrägeri, både i verksamma dotterbolag och i samarbetsbolag; Outokumpus verksamhet är föremål för olika miljölagar och bestämmelser, och bristande efterlevande av dessa lagar och bestämmelser kan resultera i oväntade kostnader och andra skyldigheter; Outokumpu kan påverkas negativt av framtida tillämpning av restriktioner vad gäller utsläpp av växthusgaser och står inför risker som hänför sig till identifiering och kontroll av kostnader för efterlevnad av program för utsläppsrättigheter; Outokumpu kan påverkas negativt av framtida tillämpningar av restriktioner av svavelutsläpp; underlåtenhet att skydda immateriella rättigheter kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; eventuella väsentliga problem i informationssystem kan ha en betydande negativ inverkan på Outokumpus verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat; en betydande del av Outokumpus anställda är medlemmar i fackföreningar och Outokumpu kan stå inför arbetskonflikter som kan påverka verksamheten eller Omvändningsplanen; Outokumpu utsätts för risker hänförliga till sina samarbetsbolag; Outokumpu utsätts för risker hänförliga till kärnkraftverksprojekt i Finland; och att inte attrahera kvalificerad personal eller förlust av nyckelpersonal kan störa Outokumpus verksamhet och ha en betydande negativ inverkan på dess verksamhet, finansiella ställning och verksamhetsresultat. D.3 Huvudsakliga risker avseende värdepappren Risker hänförliga till aktieemissionen och aktierna innefattar, men är inte begränsade till följande: Outokumpus koncentrerade ägarkrets kan ha en inverkan på aktiernas marknadspris och likviditet och Outokumpus större aktieägare kan ha intressen som avviker från minoritetsaktieägarnas i Outokumpu; framtida aktieemissioner eller försäljning av ett betydande antal aktier eller instrument som ger rätt till aktier kan ha en negativ inverkan på aktiernas marknadspris; aktieemissionen kanske inte blir tecknad till fullo; teckning är oåterkalleligt, förutom under vissa begränsade omständigheter; aktieägare som inte utövar sina Teckningsrätter kommer att erfara utspädning av sitt ägarskap; marknadspriset för Teckningsrätter och de nya aktierna kan fluktuera betydligt och priset för de nya aktierna kan falla under 14

19 Avsnitt D Risker Punkt Krav för informationen Information Teckningspriset; en aktiv handel i Teckningsrätter kanske inte utvecklas eller priset för Teckningsrätterna kan vara lägre än det teoretiska priset för dem baserat på Outokumpus aktiekurs; beloppet av eventuell utdelning till aktieägare under ett visst år är osäkert; och vissa icke-finska aktieägare kan vara förhindrade att utnyttja sina förköpsrätter 15

20 Avsnitt E Erbjudande Punkt Krav för informationen Information E.1 Totala intäkter och kostnader Under förutsättning att alla nya aktier tecknas i aktieemissionen kommer bruttointäkterna till Outokumpu att uppgå till ungefär 665 miljoner EUR. Outokumpu förväntar sig betala ungefär 25 miljoner EUR i avgifter och kostnader i samband med aktieemissionen, vilket resulterar i nettointäkter på ungefär 640 miljoner EUR. E.2a Motiv till aktieemissionen och användning av emissionslikvid Nettointäkterna från aktieemissionen kommer att användas för att stärka Outokumpus finansiella ställning och tillhandahålla Outokumpu tillräckligt med medel för att kunna genomföra Omvändningsplanen, i syfte att få Outokumpu att återgå till en stadig lönsamhet där målsättningen är att, i egenskap av att vara ledande tillverkare av rostfria stålprodukter, skapa aktieägarvärde. E.3 Villkor Outokumpu erbjuder nya aktier till Teckningspriset 0,08 EUR per ny aktie. Alla innehavare av befintliga aktier, som är registrerade i Outokumpus aktiebok som förs av Euroclear Finland på Avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) Teckningsrätt i form av en värdeandel för varje befintligt innehavd aktie på Avstämningsdagen. En (1) Teckningsrätt berättigar innehavaren att teckna fyra (4) nya aktier. Teckningsrätterna kommer att registreras på aktieägarnas värdepapperskonto den 5 mars Innehavare av Teckningsrätter samt investerare utan Teckningsrätter har rätt att teckna nya aktier som inte har tecknats genom utnyttjande av Teckningsrätter. Styrelsen i Outokumpu beslutar om tilldelningen av nya aktier som tecknats utan Teckningsrätt. Outnyttjade Teckningsrätter löper ut utan ersättning den 26 mars 2014 klockan finsk tid. Teckning är oåterkalleligt, förutom under vissa begränsade omständigheter. I ett antal länder, särskilt Australien, Hong Kong, Japan, Sydafrika och, under särskilda förutsättningar, USA och Kanada, är detta prospekt, Teckningsrätterna och erbjudandet av de nya aktierna föremål för restriktioner enligt lag. Erbjudandet om att teckna nya aktier riktar sig inte till personer bosatta i Australien, Hong Kong, Japan, Sydafrika och, under särskilda förutsättningar, USA och Kanada eller någon annan jurisdiktion i vilken ett sådant erbjudande vore olagligt. I enlighet med särskilda villkor har var och en av Teckningsgaranterna (som definierats i Terms and Conditions of the Offering Secondary Subscription the Subscription Guarantors ) separat och oåterkalleligt förbundit sig att till Teckningspriset till fullo teckna de nya aktierna pro rata i förhållande till de Teckningsrätter som tilldelats dem. Solidium har förbundit sig att teckna eller betala för nya aktier endast i den utsträckning sådan teckning och betalning inte resulterar i ett innehav på mer än 29,9% av aktierna och rösterna i Outokumpu. Arrangörerna (som definierats i Terms and Conditions of the Offering Secondary Subscription the Managers ) har ingått ett garantiavtal med Outokumpu i enlighet med vilket de var och en har samtyckt till, i enlighet med vissa villkor, att anvisa tecknare för de nya aktier som kan komma att vara otecknade i aktieemissionen, förutom de nya aktier som Teckningsgaranterna har åtagit sig att teckna, eller att teckna sådana nya aktier själva. E.4 Intressen och intressekonflikter E.5 Säljande aktieägare/lock up-avtal Ej tillämpligt. Det finns, såvitt det är känt för Outokumpu, inga intressen eller intressekonflikter som har betydelse för emissionen. Outokumpu har överenskommit med Arrangörerna, i enlighet med vissa villkor, att varken Outokumpu eller någon företrädare för Outokumpu, under den period som började löpa den 28 februari 2014 och som slutar 180 dagar från aktieemissionens genomförande, att inte utan skriftligt samtycke av Joint Global 16

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

SAMMANFATTNING. Översikt över Outokumpu

SAMMANFATTNING. Översikt över Outokumpu SAMMANFATTNING Följande sammanfattning är inte avsedd att vara uttömmande. Den bör läsas som en introduktion till detta prospekt tillsammans med den mer detaljerade information som finns på olika ställen

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning

A. INRÄTTANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM. A 1. Bakgrund och beskrivning STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM INRÄT- TANDE AV PERSONALOPTIONSPROGRAM INNEFATTANDE EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECK- NINGSOPTIONER (PUNKT

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2012 Omsättning 240,3 miljoner euro (234,8 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 19,7 miljoner euro (21,2 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 7,8 miljoner euro

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007

Finnvera Abp. Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Finnvera Abp Tabelldel för bokslutskommuniké 30.06.2007 Resultaträkning för koncernen Teur Not 1-06/2007 1-06/2006 Ränteintäkter 51 183 40 265 Ränteintäkter från utlåning 38 888 28 013 Räntestöd som styrts

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D.

Av optionsrätterna betecknas 375.000 med signum 2006A, 375.000 med signum 2006B, 375.000 med signum 2006C och 375.000 med signum 2006D. 1 (5) STOCKMANN OYJ ABP:S OPTIONSRÄTTER 2006 Stockmann Oyj Abp:s styrelse (styrelse) har vid sitt möte den 8.2.2006 beslutat att för Stockmann Oyj Abp:s (bolag) ordinarie bolagsstämma den 21.3.2006 föreslå

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september 2006-28 februari 2007 DELÅRSRAPPORT för perioden 2006-28 februari 2007 Perioden i sammandrag Nettoomsättning - (-) TSEK Resultat efter skatt 660 (-) TSEK Resultat per aktie 0,03 (0,00) SEK per aktie Verksamheten i Taurus Energy

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer