Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen /25 max 25 25/0 180 Magisterexamen /25 max 25 35/ KANDIDATEXAMEN ÅR 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen 70 60 0/25 max 25 25/0 180 Magisterexamen 80 0 0/25 max 25 35/10 120 KANDIDATEXAMEN ÅR 1"

Transkript

1 Musikvetenskap Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Ämnet innefattar allt från konstmusik till jazz-, populär-, folk, världs- och finlandssvensk musik. Musikvetenskapen ger medel för att förstå det som händer omkring oss i musiklivet idag, samtidigt som man får nya insikter i musikens förflutna. Analysmetoderna och infallsvinklarna kan variera stort. Inom musikteori och musikanalys utgår man från musikstycken och studerar deras formprinciper och stildrag. I den kulturellt inriktade musikforskningen och musikantropologin ligger fokus på musikens samband med det omgivande samhället och kulturen. Man kan också närma sig musiken ur ett historiskt eller psykologiskt perspektiv. Studierna i musikvetenskap stöds framför allt av studier i historia, etnologi, folkloristik, religionsvetenskap, filosofi, sociologi, kvinnoforskning och psykologi. Sibeliusmuseum och dess arkiv, som ligger i samma byggnad som ämnet musikvetenskap, ger möjligheter att tillgodogöra sig studier i museologi och arkivkunskap. Flera tjänster i musiklivet förutsätter också goda språkliga färdigheter samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. De studerande som väljer musikvetenskap förutsätts ha praktisk erfarenhet av musik eftersom detta krävs i samband med en del av grundstudierna. En examen i musik vid yrkeshögskola kan med hjälp av s.k. brostudier möjliggöra direkt antagning till studierna i musikvetenskap på magisternivå. Musikvetenskapen vid Åbo Akademi har nära kontakter med ämnet musikvetenskap vid Åbo universitet och med Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola, bl.a. inom ramen för nätverket Musicare. Genom detta samarbete har studerande möjlighet att välja från ett ännu större kursutbud än vad som finns i ämnets egen kursplan. Läroplanen i musikvetenskap består i första skedet av grundstudier, som ger en introduktion i vetenskapligt tänkande och en allmän presentation av olika musikstilar. I ämnesstudierna ingår metodkurser och specialkurser som ger en inblick i musiklivets praktiska utformning. De fördjupade studierna ger den studerande en möjlighet att specialisera sig inom olika musikvetenskapliga delområden med pro gradu-avhandlingen som slutmål. Biämnesstuderande har fritt tillträde till kurser i musikvetenskap. Vid Åbo Akademi verkar studentkörerna Brahe Djäknar och Florakören samt Akademiska orkestern, som alla studerande vid universitetet kan söka till genom skilda urvalsprov. Rörelseförhindrade kan ta sig in i Sibeliusmuseum med rullstol genom huvudingången. Musikvetenskapens egen dörr är otillgänglig i detta avseende. Huvudingången stängs kl

2 Utbildningsstruktur Allmän linje Examen Huvudämne Biämne Biämne Andra Valbara Summa 1 2 studier studier Kandidatexamen /25 max 25 25/0 180 Magisterexamen /25 max 25 35/ Studiegång KANDIDATEXAMEN ÅR 1 Grundstudier i huvudämne Kommunikationsprocesser Svenska/finska Språk nivå 4 Studieorientering Annat, t.ex.: Extra i huvudämnet Språkstudier ÖPU-studier 25 sp 3 sp 5 sp 5 sp 2 sp 20 sp 60 sp ÅR 2 Ämnesstudier i huvudämne Grundstudier i biämne ÅR 3 Kandidatseminarium i huvudämne Ämnesstudier i biämne Vetenskapligt skrivande Vetenskapsfilosofi Annat, t.ex.: Extra i huvudämnet Språkstudier ÖPU-studier 35 sp 25 sp 60 sp 10 sp 35 sp 2 sp 3 sp 10 sp 60 sp 201

3 Kursbeskrivningar GRUNDSTUDIER Obligatoriska Musikvetenskapens arbetsfält (7 sp) Att ge grundläggande kunskaper om musikvetenskapligt tänkande och ämnet olika delområden. Terminologi, material och metoder presenteras översiktligt. Syftet är att bekanta studeranden med grundläggande studie- och arbetssynsätt vid universitetet. Kursen ger även en allmän förtrogenhet med musiklivets centrala drag i Finland. Föreläsningar och litteratur som belyser olika sätt att vetenskapligt närma sig olika musikarter och presenterar musikforskningens centrala frågeställningar och metoder. Därtill bekantar man sig med Sibeliusmuseum och dess instrumentsamling och musikarkiv och besöker ett par musikinstitutioner i Helsingfors. Kunskaper Kursen ger kunskap om musikforskningens centrala inriktningar, såsom musikhistoria, musikantropologi, musikteori och -analys, kulturforskning i musik och instrumentforskning. Kursen ger också kunskap om musikvetarnas arbetsfält och om kulturlivets mekanismer i musikbranschen. Uppnådda färdigheter Preliminära färdigheter i att läsa och lyssna kritsikt och analytiskt samt i att söka information, skriva inlärningsdagböcker, referater och recensioner samt i att ge muntliga presentationer, delta i gruppdiskussioner och i grupparbete. Första årets huvudämnesstuderande och biämnesstuderande i musikvetenskap. Antal deltagare min/max 5/16 Litteratur - Bengtsson. Musikvetenskap. En översikt Nordsteds tryckeri. - Eerola-Louhivuori-Moisala (red.). Johdatus musiikintutkimukseen Suomen musiikkitieteellinen seura. - Palonen, Osmo. Aspects of Musical Life and Music Education in Finland Annat kursmaterial Ges under kursens gång. Föreläsningar (16.00h), Uppsatser (35.00h), Exkursion (12.00h), Litteratur (svenska, nord. språk) (30.00h), Litteratur (finska) (12.00h), Seminarietillfällen (12.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (35.00h), Aktivt deltagande, 202

4 Presentation (30.00h) Musikanalys 1 (6 sp) Kursens mål att studeranden lär sig grunder i musikteori samt tillägnar sig grundfärdigheter i att analysera musik -grunder i musikteori -övningar i partiturläsning, enkla övningar i transkribering -övningar i analytiskt musiklyssnande Kunskaper grunder i musikteori kännedom om notation inom konstmusik inledande kännedom om olika musikanalytiska betraktelsesätt och metoder Uppnådda färdigheter Studenten bör kunna läsa konstmusikpartitur, göra enkla transkriberingar, genomföra analyser med användande av genomgångna analyssystem Studerande som avlagt teori 3/3 vid musikskolor eller propedeutisk kurs i musikteori. Det rekommenderas att kursen avläggs under det första läsåret för huvudämnesstuderande Beskrivning över andra Propedeutisk kurs i musikteori/teori 3/3 vid musikinstitut och musikskolor Litteratur - Mellnäs, Arne m.fl.. Det musikaliska hantverket. Sveriges Radios Förlag. - Mattila, Anssi. Harmonia- ja muoto-opin perusteet Ostinato. - Nybo, Alf. Handbok i musiklära FSSMF. - Tabell, Max. Jazzmusiikin harmonia Yliopistopaino. Föreläsningar (32.00h), Kurstentamen (4.00h), Övningar med handledning (uppgifter lämnas in) (74.00h), Litteratur (svenska, nord. språk) (30.00h), Tentamensförberedelser (16.00h) Västerländsk konstmusik (6 sp) Att göra studerande bekanta med den västerländska konstmusikens specifika drag och stilutveckling. Studerande erhåller en utvidgad repertoarkännedom eftersom tyngdpunkten i kursen ligger på klingande musikexempel som ligger till grund för vidare resonemang och analyser. Den västerländska konstmusikens historia med utgångspunkt i den klingande musiken. Kunskaper Allmän kännedom om den västerländska konstmusikens 203

5 historia och dess relation till den samtida sociala och kulturella kontexten. Kunskaper om musikhistoriens kanon, hur den formats och hur man kritiskt kan ifrågasätta den. Uppnådda färdigheter Förmåga att lyssna analytiskt och verbalisera sin analys med hjälp av en ämnesadekvat vokabulär och terminologi, både skriftligt och muntligt. Förmågan att genom att lyssna och med hjälp av notskrift och litteratur kunna ta fasta på de olika stilepokernas specifika egenskaper och utvecklingslinjer. Huvudämnesstuderande i musikvetenskap. Biämnesstuderande som avlägger studieveckor i ämnet musikvetenskap. Övriga anmärkningar Kursen ingår i studiehelheten musikkännedom. Tid: , Ti 10-12, On Antal deltagare min/max 4/30 Litteratur Erik Kjellberg (red.). Natur och kulturs musikhistoria Bokförlaget Natur och Kultur. Annat kursmaterial Jan Ling: Europas musikhistoria Esselte Studium AB Föreläsningar (32.00h), Allmän tent (skriftlig) (8.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (53.00h), Aktivt deltagande (28.00h), Förberedelser (25.00h) Tentamensrätt uppnås 80 % närvaro på föreläsningarna Tentamensrätt upphör Hjälpmedel vid tentamen Walkman (vid behov) Populär- och jazzmusik (2 sp) Kursen strävar till att ge en översikt av populärmusikens och jazzens historia, allmänna drag och forskningsläge. Föreläsningar, litteraturstudier och musiklyssnande. Kunskaper Populärmusikens och jazzens olika genrer. Uppnådda färdigheter Kursdeltagarna lär sig att placera musiken i rätt genre, tidsperiod samt geografisk och sociokulturell kontext. Första årets huvudämnesstuderande och biämnesstuderande i musikvetenskap. Litteratur - Bruér, Jan & Westin, Lars. Jazz. Musik, människor, miljöer. (läses i samband med kassetten) Brolinsson, Per-Erik och Larsen, Holger. Good Vibrations. Stilar och trender i rockmusiken. En historik. (och kassett) Föreläsningar (16.00h), Kurstentamen (2.00h), Tentamensförberedelser (20.00h), Förberedelser (15.00h) Tentamensrätt uppnås 80 % närvaro på föreläsningarna 204

6 Folkmusik i Europa (2 sp) Att göra kursdeltagarna förtrogna med den Europeiska folkmusikens olika stilar, uttrycksmedel, historia och ideologiska sammanhang. Folkmusiken presenteras utgående från klingande musikexempel, föreläsningar och självstudier. Kunskaper Folkmusikens olika genrer och stilmedel, instrument, historia samt funktion. Uppnådda färdigheter Kursdeltagarna skall erhålla en utvidgad repertoarkännedom och genom analytiskt lyssnande kunna identifiera och beskriva folkmusik från olika delar av Europa. Huvudämnesstuderanden i musikvetenskap. Biämnesstuderanden som vill avlägga kurser i musikvetenskap. Övriga anmärkningar Kursen ingår i studiehelheten Musikkännedom. Antal deltagare min/max 4/30 Litteratur Jan Ling. Europas musikhistoria - Folkmusiken Esselte studium. Akademiförlaget. Annat kursmaterial Meddelas under kursens gång. Föreläsningar (14.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (16.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (22.00h), Aktivt deltagande Tentamensrätt uppnås 80 % närvaro på föreläsningarna Tentamensrätt upphör Utomeuropeisk musik (2 sp) Kursen syftar att ge de studerande kännedom om olika utomeuropeiska musikkulturer och de olika genrernas centrala musikanalytiska drag samt sociokulturella kontext. Kursen erbjuder också den studerande en inblick i hur man inom den västerländska forskningen närmar sig utomeuropeiska musikkulturer. Studerande får också lära sig att skriva inlärningsdagbok utgående från föreläsningar samt öva sig i att analytiskt iaktta musik och musikframföranden samt att verbalisera iakttagelserna. Föreläsningar med beskrivningar av utomeuropeisk musik och genomgång av audiovisuellt samt teoretiskt material. Skrivuppgifter. Kunskaper Studerande får en allmän bild av världens musikaliska mångfald. Vidare klarar studerande av att analytiskt iaktta musik, också sådan som tidigare varit obekant. Uppnådda färdigheter Studerande klarar av att med hjälp av inlärningsdagbok 205

7 Beskrivning över andra Övriga anmärkningar Litteratur Annat kursmaterial verbalisera sina iakttagelser och koppla samman dem med teoretiska kunskaper. Huvudämnesstuderande: första årets studerande. Kursen lämpar sig också för andra studerande som är intresserade av musik eller utomeuropeiska kulturer. Avsedd för studerande inom biämnet kultur- och socialantropologi. Godkänt inträdesförhör och antagning till studier i ämnet. Fritt inträde för biämnesstuderande. Kursen ingår i helheten Grundstudier III: Musikkännedom. - Elizabeth May (red.). Musics of many cultures: an introduction Berkeley: University of California. - Jeff Todd Titon (red.). Worlds of music: an introduction to the music of the world's peoples New York: Schirmer. - Manuel, Peter. Popular musics of the non-western world: an introductory survey / Peter Manuel New York: Oxford U. P., cop Videomaterial och inspelningar. Litteratur (engelska) (16.00h), Hemtentamen (36.00h) Valbar Propedeutisk kurs i musikteori (3 sp) Kursens mål att studeranden lär sig grunder i musikteori övningar i musikteoretiska grundbegrepp Kunskaper grunder i musikteori känndeom om notation inom konstmusik inledande kännedom om olika musikanalytiska betraktelsesätt och metoder Uppnådda färdigheter Studerande bör kunna läsa standardnotation inom västerländsk konstmusik bör kunna analysera enkla harmoniföljder bör kunna identifiera intervall bör kunna dur- och mollskalor i alla tonarter bör kunna de vanligaste taktarterna Studerande som vill inleda studier i musikvetenskap men som inte avlagt 3/3 i teori vid musikskolor eller motsvarande Litteratur Jaakkola, Malin. Musikteori från grunden. Fssmf. Föreläsningar (16.00h), Kurstentamen (4.00h), Övningar med handledning (uppgifter lämnas in) (38.00h), Litteratur (svenska, nord. språk) (10.00h), Tentamensförberedelser 206

8 (10.00h) Tentamensrätt upphör ÄMNESSTUDIER Obligatoriska Musikanalys 2 (3 sp) Kursens mål att studeranden får kännedom om centrala musikanaytiska metoder för olika sorters musik och övar sig i att själv utföra sådana analyser. Vid kursen behandlas centrala musikanalytiska metoder. Kunskaper Studeranden bör känna till centrala musikanalytiska betraktelsesätt och metoder Studeranden bör kunna granska olika musikanalytiska metoder kritiskt och jämföra dem med varandra. Uppnådda färdigheter Studeranden bör kunna utföra analyser med några centrala musikanalytiska metoder. Studerande som avlagt Musikanalys 1. Beskrivning över andra Musikanalys 1 Litteratur Cook, Nicholas. A Guide to musical analysis. 1. J. M. Dent & Sons LTD. Föreläsningar (18.00h), Kurstentamen (6.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (22.00h), Litteratur (svenska, nord. språk) (10.00h), Tentamensförberedelser (10.00h), Seminarietillfällen (12.00h) Tentamensrätt upphör Analys av gehörsmusik (3 sp) Kursen syftar att ge de studerande kännedom om olika analysmetoder tillämpliga vid analys av gehörsbaserad musik. Seminariearbete, analytiskt läsande av given litteratur, aktivt deltagande i diskussioner, analysuppgifter. Kunskaper Studerande får en allmän bild av hur man kan analysera gehörsmusik med hjälp av bl.a. transkription, visualiseringar och verbal framställning, samt hur man forskat kring olika fenomen som berör gehörstradering. Uppnådda färdigheter Studerande får grundläggande kunskaper om bl.a. transkription och verbalisering av musikaliska fenomen. Huvudämnesstuderande: andra årets studerande. Kursen lämpar sig också för andra studerande som är intresserade av musikanalytiska frågor 207

9 Beskrivning över andra Övriga anmärkningar Litteratur Annat kursmaterial Avlagd Musikanalys 1 Kursen ingår i helheten Ämnesstudier I: Musikanalys II. Kursen motsvarar Analys av gehörsbaserad musik i det gamla studieprogrammet. - Lilliestam, Lars. Gehörsmusik: blues, rock och muntlig tradering Göteborg: Akademiförlag. - Kvifte, Tellef. Musikkteori for folkemusikk: en innføring Oslo: Norsk musikforl. Litteratur enligt överenskommelse med föreläsare. Boktentamen/Litteraturtentamen Kvalitativa analysmetoder (2 sp) Kursen ger en allmän inledning till musikvetenskaplig metodologi och presenterar översiktligt centrala kvalitativa analysmetoder, som kan tillämpas i analys av musikskrifter. En översikt av centrala delområden, teorier och analysmetoder samt en allmän förtrogenhet med forskningsområdets centrala litteratur. Kunskaper Kunskap om valda kvalitativa sätt att analysera musikrelaterade texter och deras tillämpningsmöjligheter. Uppnådda färdigheter Preliminära färdigheter i att använda kvalitativa analysmetoder. För ämnesstuderande i musikvetenskap, särskilt för dem som ämnar delta i proseminarium. Litteratur - Winter-Jörgensen, Mariann och Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod Berger, Arthur Asa. Kulturstudier. Nyckelbegrepp för nybörjare Studentlitteratur. - Trost, Jan. Enkätboken Studentlitteratur. Mäkelä, Klaus (red.). Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta Annat kursmaterial Ges under kursens gång. Föreläsningar (6.00h), Uppsatser (10.00h), Litteratur (engelska) (10.00h), Tentamensförberedelser (10.00h), Allmän tent (skriftlig) (2.00h), Seminarietillfällen (8.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (6.00h), Aktivt deltagande Tentamensrätt upphör

10 Fältarbete (3 sp) Målet är att deltagarna vet vilka metoder som kan användas i etnografiskt fältarbete. De lär sig att genomföra en tematiskt strukturerad intervju. Studeranden får en bild av de metoder som ett etnografiskt fältarbete innebär. Deltagarna övar sig i att planera och genomföra en intervju som de inspelar på en c-kassett eller mini-disc. Strax efter intervjun övar man sig i att göra ett intervjuprotokoll och transkribera en del av intervjun. Deltagarna får feedback på intervjumanualer, -utskrifter och -protokoll. Uppnådda färdigheter Formulering av forskningsfrågor och bearbetande av en intervjumanual med ingångsfrågor och följdfrågor. Avfattning av ett intervjuprotokoll. Skrivande av en intervjuutskrift. Huvudämnesstuderande i musikvetenskap Rörelsehinder kan försvåra genomförandet Man kan ta sig in i Sibeliusmuseum med rullstol genom huvudingången. Musikvetenskapens egen dörr är otillgänglig. Huvudingången stängs kl. 16. Litteratur Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.). Etnologiskt fältarbete Studentlitteratur. Ramsten, Märta & Ternhag, Gunnar. Spela in! Hur man samlar och bevarar röster och ljud Sveriges hembygdsförbund & Språk- och folkminnesinstitut. Society for Ethnomusicology. A manual for documentation fieldwork & preservation for ethnomusicologists. 2nd ed./2001. Bloomington, Ind.: Society for Ethnomusicology. Kursens hemsida Föreläsningar (4.00h), Övningar med handledning (uppgifter lämnas in) (70.00h), Seminarietillfällen (4.00h) Tentamensrätt upphör Musikhistorieskrivning (2 sp) Att göra studerande bekanta med olika former av musikhistorieskrivning, musikhistorisk terminologi samt musikhistorieskrivningens vetenskapshistoriska sammanhang. Olika former av musikhistorieskrivning, musikhistorisk terminologi, vetenskapshistoriskt sammanhang, olika aspekter på den musikhistoriska kanon. Musikhistorisk metodologi, problemformulering, informationssökning och källkritik. Kunskaper Allmän kännedom om musikhistorieskrivningen och dess 209

11 utveckling. Historiografi, begrepp, problem och olika musikhistoriska delområden. Kännedom om den centrala musikhistoriska litteraturen. Källkritikens grunder. Uppnådda färdigheter Studerande bör känna till olika typer av musikhistorieskrivning samt kunna utnyttja denna kunskap för vidare studier i ämnet musikvetenskap. Förmåga att analytiskt kunna läsa och ifrågasätta musikhistorisk litteratur. Huvudämnesstuderande i musikvetenskap. Biämnesstuderande som vill avlägga kurser i musikvetenskap. Övriga anmärkningar Kursen är en del av studiehelheten Forskningsmetoder. Antal deltagare min/max 4/30 Litteratur - Josh Tosh. Historisk teori och metod Studentlitteratur. Sidorna 8-11 samt Tuomas Eerola. Johdatus musiikintutkimukseen Suomen musiikkitieteellinen seura. Sidorna Annat kursmaterial Övrig kurslitteratur delas ut på föreläsningarna. Föreläsningar (2.00h), Hemuppgifter (inlämnas), Boktentamen/Litteraturtentamen (48.00h), Aktivt deltagande (2.00h), Förberedelser (12.00h) Tentamensrätt upphör Metoder inom populärmusikforskning (2 sp) Kursen syftar till att ge de studerande kännedom om olika metoder som används inom populärmusikforskning förmåga att förstå och använda sig av centrala metodologiska begrepp i området. Seminariearbete, aktivt deltagande i diskussioner, hemuppgifter. Kunskaper Studerande får en allmän bild av hur man kan analysera populärmusik med hjälp av olika metoder. Uppnådda färdigheter Studerande får grundläggande färdigheter i att förstå centrala metodologiska principer samt en förmåga att diskutera och motivera olika metodval. Huvudämnesstuderande: andra årets studerande. Kursen lämpar sig också för andra studerande som är intresserade av metodologiska frågor inom musikvetenskap. Övriga anmärkningar Kursen ingår i helheten Ämnesstudier II: Forskningsmetoder: Kvalitativa analysmetoder. Annat kursmaterial Litteratur enligt överenskommelse med föreläsare. Föreläsningar (6.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (23.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (23.00h) 210

12 Tentamensrätt uppnås 80% Tentamensrätt upphör Proseminarium med uppsats (6 sp) Studerande skall lära sig forskningsmetodikens grunder med fokus på musikvetenskaplig forskning. Kursdeltagaren skall skriva en biämnesuppsats. Föreläsningar med övningsuppgifter. Självständigt forskningsarbete med handlett seminariearbete och opponentskap. Kunskaper Studerande bekantar sig med de vanligaste analysmetoderna och teoribildningarna som kan behövas när man angriper et musikvetenskapligt forskningsproblem. Uppnådda färdigheter Studerande skall behärska de ämnesspecifika formalia som kännetecknar en vetenskaplig uppsats och lär sig hitta och samla in ett forskningsmaterial för att på så sätt kunna bedriva forskning. Biämnesstuderande i musikvetenskap Litteratur Gunnar Ternhag. Avhandlingar och uppsatser i musikvetenskap. Råd och anvisningar. Författaren. Annat kursmaterial Meddelas under kursens gång. Föreläsningar (16.00h), Seminarietillfällen (32.00h), Uppsats/Essä (80.00h), Aktivt deltagande, Informationssökning (18.00h) Proseminarium och kandidatavhandling (10 sp) Studerande skall lära sig forskningsmetodikens grunder med fokus på musikvetenskaplig forskning. Kursdeltagaren skall skriva en kandidatavhandling som bör godkännas av både språk- och fackgranskare. Föreläsningar med övningsuppgifter. Självständigt forskningsarbete med handledning samt seminariearbete och opponentskap. Kunskaper Studerande bekantar sig med de vanligaste analysmetoderna och teoribildningarna som kan behövas när man angriper ett musikvetenskapligt forskningsproblem. Uppnådda färdigheter Studerande skall behärska de ämnesspecifika formalia som kännetecknar en vetenskaplig text och lär sig hitta och samla in ett forskningsmaterial för att på så sätt kunna bedriva självständig forskning. Antal deltagare min/max 4/30 Litteratur Gunnar Ternhag. Avhandlingar och uppsatser i 211

13 Annat kursmaterial musikvetenskap. Råd och anvisningar Författaren. Meddelas under kursens gång Föreläsningar (16.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (21.00h), Opponentskap (4.00h), Handledning (10.00h), Seminarietillfällen (32.00h), Kandidatavhandling (161.00h), Aktivt deltagande, Informationssökning (16.00h) Valbara En kurs väljs Musei- och arkivarbete (5 sp) Kursens mål är att ge den studerande en inblick i musei-, konsert- och arkivverksamhetens grundprinciper samt ge praktiska färdigheter som behövs då man jobbar vid ett arkiv eller museum med musikanknytning. Kursen bygger på arbetspraktik vid Sibeliusmuseum. Allmän presentation om musei-, arkiv- och konsertverksamhetens allmänna principer. Därefter självständigt praktiskt arbete (eller grupparbete) inom någon av sektorerna med privat handledning under arbetets gång. Slutrapport och utvärdering. Kunskaper En allmän inblick i musikmuseologiskt tänkande, konsertverksamhet och principer inom arkivkunskap. Skapa kopplingar mellan å ena sidan teorier i museologiskt tänkande och arkivkunskap, å andra sidan musikspecifik verksamhet i området. Uppnådda färdigheter Grundläggande färdigheter i att tillvarata det materiella kulturarvet inom musik, i att arkivera information om musik, eller i konsertarrangemang. Färdigheter i kunskapsförmedling och service inom musei-, konsert- eller arkivsektorn. Huvudämnesstuderande: andra årets studerande. Kursen lämpar sig också för andra studerande som är intresserade av musikarkiv och musikmuseum eller konsertverksamhet. Övriga anmärkningar Kursen ingår i helheten Ämnesstudier IV: Praktisk orientering. Kursen ersätter delvis 8366 Praktisk orientering i musiklivet i det gamla studieprogrammet. Annat kursmaterial Enligt överenskommelse med examinator Föreläsningar (10.00h), Handledning (36.00h), Rapport/Slutrapport (24.00h), Praktik (60.00h) Tentamensrätt upphör

14 Praktik i musiklivet (5 sp) Kursen ger studerande en möjlighet att bekanta sig med musiklivets olika praktiska sidor. Kursen kan avläggas t ex genom att utföra en projekt vid Sibeliusmuseum, eller att bekanta sig med musiklivets arbetsrutiner eller genom ett års aktivt deltagande i kör- och orkesterverksamheten vid Åbo Akademi. Kunskaper Kunskap om musik- eller konsertlivets arbetsrutiner eller musei- och arkivverksamhet. Övriga anmärkningar Studeranden bör alltid på förhand diskutera med examinator om hur arbetspraktiken kan räknas till godo i kursen. Annat kursmaterial Ges under kursens gång. Rapport/Slutrapport (20.00h), Praktik (110.00h) Tentamensrätt upphör Valbara 15 sp väljs Populärmusikens forskningsområden (3 sp) Kursen syftar till att ge den studerande en allmän introduktion i de centrala forskningsområdena inom populärmusik. Kursen har också som mål att med hjälp av litteraturstudier ge den studerande en bild av de teoretiska grundpremisser och metodval som förekommit allmänt inom området samt hur olika forskare presenterat sina rön. Föreläsningar, uppgifter utgående från litteratur, seminariediskussioner. Kunskaper Kunskap om hur man har närmat sig populärmusik som forskningsobjekt och om de centrala forskningsteorier och - metoder som använts i området. Kännedom om den mest centrala litteraturen i området. Kunskap om valda forskares infallsvinklar samt en insikt om deras sätt att behandla sitt material och framställa sina rön i skriftlig form. Uppnådda färdigheter Färdigheter att iaktta och analysera populärmusik samt att placera genrens fenomen i ett större samband. Förmåga att analytiskt läsa vetenskaplig litteratur, formulera forskningsproblem och planera en lämplig materialinsamling. Huvudämnesstuderande: andra eller tredje årets studerande. Kursen lämpar sig också för andra studerande som är intresserade av frågor som berör populärmusikforskning och populärkultur. Övriga anmärkningar Kursen är en valbar kurs i helheten Ämnesstudier III: 213

15 Litteratur Annat kursmaterial Specialisering II. Kursen kan ersätta kursen Populärmusikforskning i det gamla studieprogrammet. ed. by Simon Frith, Will Straw and John Street. The Cambridge companion to pop and rock CUP. Litteratur enligt överenskommelse med föreläsaren. Boktentamen/Litteraturtentamen Vår tids konstmusik (3 sp) Den studerande får fördjupad insikt i västerländsk konstmusik efter år Den studerande bekantar sig med periodens centrala musikverk, med periodens kompositionstekniker, och notation. Kursen innehåller, föreläsningar, referat- och analysuppgifter samt musiklyssnande. Kunskaper Studeranden bör känna till centrala stilriktningar och musikverk inom västerländsk konstmusik efter år Uppnådda färdigheter Studeranden kan identifiera viktiga musikverk och kompositörer och beskriva centrala kompositionstekniker inom västerländsk konstmusik efter år Studerande kan läsa partitur med vanlig notation inom perioden. Studerande som avlagt grundstudier, men även biämnesstuderande med grundläggande notläsningsförmåga kan delta. Litteratur Morgan, Robert P.. Twentieth-century music Norton. Föreläsningar (24.00h), Kurstentamen (6.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (24.00h), Litteratur (svenska, nord. språk), Tentamensförberedelser (24.00h), Seminarietillfällen Tentamensrätt upphör Renässansmusik (3 sp) Kursen syftar till att ge en inblick i den mångfald av musikaliska kulturer och sammanhang som existerade parallellt och växelverkan dem emellan under renässansen. Kursen behandlar de olika musikkulturer som existerade under renässansen i olika områden och samhällsskikt. Tonvikten ligger på den italienska renässansen, men också övriga Europa tangeras. Kunskaper Överblick över det musikaliska livet i Italien och övriga Europa under renässansen, samt fördjupade kunskaper om valt specialområde inom ämnesramarna. Uppnådda färdigheter Ökad förståelse för kulturhistorisk granskning av en specifik 214

16 period, samt för de varierande bilder av perioden som framträder beroende på vilka inslag som granskas och vilka utgångspunkter som väljs. Huvudämnesstuderande i musikvetenskap, biämnesstuderande, övriga med intresse för musikhistoria. Övriga anmärkningar Kursen kan ersätta antingen , eller en dela av 8368 i gamla undervisningsprogrammet. Antal deltagare min/max 3/30 Litteratur - Atlas, Allan W.. Renaissance Music. Music in Western Europe, W&W Norton & Co.. - Fenlon, Iain (red.). The Renaissance The Macmillan Press Ltd. Annat kursmaterial Enligt överenskommelse med föreläsaren. Föreläsningar (18.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (35.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (25.00h), Aktivt deltagande Musikantropologi (3 sp) Kursen ger en inledning till musikantropologiska tanke- och analyssätt, forskningsfält och arbetsmetoder. Musikantropologins frågeställningar, forskningsfält och teoribildningar, olika synvinklar till att betrakta "musik som kultur", kultursensitiva arbets- och analysmetoder samt inblick i central litteratur. Kunskaper Kursen ger förtrogenhet med musikantropologins historia och utveckling, inriktningar, centrala begrepp och analysmetoder. Uppnådda färdigheter Kursen ger analytiska och metodologiska färdigheter i att undersöka musik som ett kulturbundet fenomen. Kursen är avsedd för att alla som vill förstå hur den omgivande kulturen formar ljudet/musiken och hur musiken påverkar samhället, särskilt för andra och tredje års studerande. Övriga anmärkningar Kursen kan ersättas med kursen "Etnomusikologian lähtökohdat" vid Åbo universitet. Litteratur - Wade, Bonnie. Thinking Musically Lundberg-Ternhag. Musiketnologi. 1. Studentlitteratur. - Blacking, John. How Musical is Man? UWP. Föreläsningar (16.00h), Tentamensförberedelser (59.00h), Allmän tent (skriftlig) (3.00h) 215

17 Kulturforskning i musik (3 sp) Kursen ger insikter i hur man kan studera västerländska musikfenomen som kontextuella, lokaliserade och kulturella fenomen utgående från den allmänna kulturforskningens teorier och frågeställningar. En översikt av centrala delområden, teorier och analysmetoder samt en allmän förtrogenhet med forskningsområdets centrala litteratur. Kunskaper Kunskap om valda inriktningar inom kulturforskning i musikens område: bl. a. om ny musikvetenskap (new musicology), kritisk musikvetenskap (critical musicology), musikkritik (music criticism), identitet och musik samt musiken i vardagen. Uppnådda färdigheter Preliminära analytiska färdigheter att skriva analytiskt om musik utgående kulturforskningens teorier och metoder. För alla som intresserar sig antingen i nutida globala och lokala musikkulturers mekanismer eller musikhistoria och - analys från kultur- och socialhistoriens synvinkel. Övriga anmärkningar Kursen kan avläggas endast som en läskurs eftersom undervisning inte är till förfogande under läsåret Eftersom endast valda delar av de ovannämnda böckerna bör tentas, kontakta läraren före anmälningen till tentamen. Kurslitteratur kan också avläggas genom att skriva essäer eller inlärningsdagböcker. Litteratur - Clayton et al. (eds.). The Cultural Study of Music Frith, Simon. Performing Rites. On the value of popular music HUP. - Cook and Everist (red.). Rethinking Music OUP. Litteratur (engelska) (78.00h), Aktivt deltagande Tentamensrätt upphör Finlandssvensk musik (3 sp) Att göra de studerande bekanta med den finlandssvenska musiken för att ge beredskap att kunna verka och arbeta inom det finlandssvenska musiklivets olika delområden. Kursen behandlar forskning kring finlandssvensk musik, både historisk och nutida, samt det finlandssvenska musiklivets olika aspekter ss. genrer, institutioner, aktörer o.s.v. Kursen belyser musiken som en väsentlig del av den finlandssvenska kulturen. Kunskaper Kunskaper om finlandssvensk musik ss. insamling och publicering av finlandssvensk folkmusik, det finlandssvenska musiklivets infrastruktur samt kännedom 216

18 om finlandssvenska musikutövare inom olika genrer. Uppnådda färdigheter Studerande bör kunna utnyttja de kunskaper som erhållits under kursens lopp för vidare studier i ämnet musikvetenskap. Studerande bör vara bekant med forskningen kring finlandssvensk musik samt känna till det finlandssvenska musiklivet. Studerande bör kunna positionera sig inom det finländska musikvetenskapliga fältet ss. finlandssvensk musikvetare. Huvudämnesstuderande i musikvetenskap. Biämnesstuderande som vill avlägga kurser i musikvetenskap. Övriga anmärkningar Kursen är en del av studiehelheten specialisering I och kan med extra uppgifter även avläggas som en specialiseringskurs II (5p) i fördjupade studier. Krav: 80 % närvaro på föreläsningarna. Antal deltagare min/max 4/30 Annat kursmaterial Kurslitteratur delas ut på föreläsningarna. Föreläsningar (18.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (14.00h), Handledning (4.00h), Projektarbete (ensam) (24.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (18.00h) Satslära/Harmonilära (3 sp) Studeranden får kännedom om olika stilar i västerländsk konstmusik. Studeranden övar sin förmåga att själv skriva musikalisk sats i olika stilar. Analyser, Musiklyssnande, övningsuppgifter i att skriva sats. Kunskaper Kännedom om centrala stildrag inom västerländsk konstmusik ca Uppnådda färdigheter Att själv kunna skriva enkel 2-4-stämmig sats i åtminstone tre stilar för kör eller/och instrument. Att i analys kunna identifiera olika stildrag. Beskrivning över andra Musikanalys 1, musikkännedom Litteratur De La Motte, Diether. Epokernas harmonik Reimers. Föreläsningar (12.00h), Kurstentamen (4.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (52.00h), Litteratur (svenska, nord. språk), Tentamensförberedelser (10.00h), Seminarietillfällen Tentamensrätt upphör

19 ( ) Kulturmöten inom musik (Valbar specialkurs) (3 sp) Cultural Meetings in Music Kursen ges på engelska / The course is taught in English Den studerande lär sig att analytiskt betrakta mångkulturella situationer och processer i musik. Grundläggande teorier om kulturmöten inom musik, centrala aspekter i mångkulturell musikverksamhet och - musikpedagogik, centrala drag i diasporamusik samt i minoriteters, invandrares och flyktningars musikkulturer. Den studerande bekantar sig också med ett par valda mångkulturella musikprojekt, som baserar sig på musikantropologiskt fältarbete. Kunskaper Grundläggande teorier om kulturmöten inom musik, centrala aspekter i mångkulturell musikverksamhet och - musikpedagogik, centrala drag i diasporamusik samt i minoriteters, invandrares och flyktningars musikkulturer. Den studerande bekantar sig också med ett par valda mångkulturella musikprojekt, som baserar sig på musikantropologiskt fältarbete. Uppnådda färdigheter Kultursensitiva betraktelse- och arbetssätt i förhållande till musik. Kultur- och musikstuderande på ämnes- och fördjupade nivåer samt för alla som intresserar sig för musikverksamhet i den mångkulturella världen. Övriga anmärkningar Kontakta läraren om tentlitteratur innan du anmäler dig till tenten. Litteratur - Shehan Campbell, Patricia. Teaching Music Globally. Experiencing Music, Expressing Culture Lundberg, Dan, Krister Mal och Owe Ronström. Musik, medier, mångkultur: förändringar i svenska musiklandskap Wallis, Roger och Krister Malm. Big Sounds from Small People Moisala-Antikainen. Kulttuurikohtaamisia musiikissa. 1. Sibelius-Akatemia. Delprestationer Med extra uppgifter kan kursen ge 5 sp. Föreläsningar (12.00h), Demonstrationer (4.00h), Tentamensförberedelser (22.00h), Allmän tent (skriftlig) (3.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (11.00h), Uppsats/Essä (26.00h) 218

20 ( ) Utförandepraxis (3 sp) Kursens mål är att kursdeltagarna får kännedom om centrala skeenden och metoder inom området utförandepraxis. Vid kursen behandlas genom föreläsningar, diskussioner, musiklyssnande och övningsuppgifter olika problemställningar kring hur västerländsk konstmusik framförts och framförts. Kunskaper Studeranden bör känna till centrala skeenden, källor, metoder inom området utförandepraxis. Uppnådda färdigheter Studeranden bör kunna ta ställning till olika sorters notation och editioner, söka i viktiga källor. Beskrivning över andra Musikanalys 1, musikkännedom Övriga anmärkningar OBS! Kursen anordnas inte i år. Litteratur - Mayer Brown, Howard och Sadie, Stanley (utg.). Performance practice Norton. - Harnoncourt, Nikolaus. Musik als Klangrede. - Klingfors, Gunno. Bach går igen. Kurstentamen (6.00h), Litteratur (svenska, nord. språk) (36.00h), Tentamensförberedelser (36.00h), Seminarietillfällen Tentamensrätt upphör Feministisk musikforskning (3 sp) Deltagarna lär sig känna inriktningar inom feministisk musikforskning och tolka situationer där det finns musik ur olika feministiska synvinklar. Musik och kön analyseras i förhållande till sexualitet, etnicitet och handikapp. Målet är att deltagarna utvecklar strategier för kritiskt läsande och skrivande och övar sig i vetenskaplig argumentation. Deltagarna blir förtrogna med frågor kring maktrelationer, musik och könsskillnader genom att ställa texter i dialog med varandra. Kursen kombinerar föreläsningar och seminariearbete. Under kursen håller deltagarna diskussioner med hjälp av läraren. Detta innebär förberedande av korta inledningar, frågor och uppehållande av diskussion. Så här lär man sig fungera som ordförande i arbetsgrupper och seminarier. Deltagarna skriver en uppsats i ett valbart ämne där feministiska teorier och metoder används. Studerande i musikvetenskap och kvinnovetenskap Antal deltagare min/max 3/15 Rörelsehinder kan Sibeliusmuseum kan man ta sig in i med rullstol genom 219

Studieguide. Nordisk etnologi vid Åbo Akademi

Studieguide. Nordisk etnologi vid Åbo Akademi Studieguide Nordisk etnologi vid Åbo Akademi Etnologin som kulturvetenskap vid Åbo Akademi... 3 Etnologins särart... 4 Etnologins samhällsuppgift... 6 Etnologiska tillvägagångssätt... 7 Kulturvetenskapliga

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Programmet för personal och arbetsliv SGPAR Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Programmet för personal och arbetsliv Programkod: Beslut om fastställande: Programmets benämning: SGPAR Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Pedagogik, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Education, 31-60, 30 credits Kurskod: LPEB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2011, Reviderad 2011-06-22 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner

Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Individuell studieplan (ISP): Instruktioner Innehåll Individuell studieplan (ISP): Instruktioner... 1 Individuell studieplan (ISP)... 2 ISP:n för kandidatexamen... 2 Steg för steg anvisningar för ifyllande

Läs mer

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan

Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan Del ur Lgr 11: kursplan i musik i grundskolan 3.8 Musik Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng

Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap. 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i högskolepoäng Utbildningsplan för Kandidatprogram i modevetenskap 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Omfattning i Nivå Programkod Kod på inriktning Beslutsuppgifter Ändringsuppgifter Kandidatprogram

Läs mer

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp

Att lära sig självständigt analysera och översätta nytestamentliga texter från grekiska till svenska. Målgrupp 583100.0 (2013-2014 Grundkurs i nytestamentlig grekiska (10 sp) Introductory Course in New Testament Greek Målsättningar och innehåll Analys och översättning av nytestamentliga texter från grekiska till

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik

Betyg i årskurs 6. Grundskolans läroplan Kursplan i ämnet musik Betyg i årskurs 6 Betyg i årskurs 6, respektive årskurs 7 för specialskolan, träder i kraft hösten 2012. Under läsåret 2011/2012 ska kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 respektive årskurs

Läs mer

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll

3.8 MUSIK. Syfte. Centralt innehåll 3.8 SIK Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits

Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng. Professional Translation Programme, 120 higher education credits Humanistiska fakultetsnämnden Utbildningsplan för översättarprogrammet, 120 högskolepoäng Professional Translation Programme, 120 higher education credits Avancerad nivå/second Cycle 1. Beslut om fastställande

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I TEKNISK PSYKOLOGI TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Ämnet teknisk psykologi omfattar utvecklingen av effektiva produktsystem och produkter med hänsyn

Läs mer

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning

ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning ENGA01: Engelska grundkurs, 30 högskolepoäng Studiebeskrivning Kursen består av följande delkurser vilka beskrivs nedan: Litteratur, 6 högskolepoäng Grammatik och översättning, 9 högskolepoäng Skriftlig

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

Kursplan Samhällskunskap

Kursplan Samhällskunskap Kursplan Samhällskunskap Undervisning motsvarande Samhällskunskap 1b respektive Samhällskunskap A Kursen syftar till att ge deltagarna ökad förståelse och insyn i hur samhället fungerar och i förlängningen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr

K U R S P L A N. Institutionen för pedagogik. Musikalisk specialisering. Music Major 156/2007-514 47/2008-514. Kurskod MU2101 Dnr Dnr 1 Institutionen för pedagogik K U R S P L A N Musikalisk specialisering Music Major Kurskod MU2101 Dnr Dnr 156/2007-514 47/2008-514 Beslutsdatum 2008 03 11 Beslutande organ Institutionsstyrelsen för Institutionen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i HANDIKAPPVETENSKAP Disability Science Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap den 3 maj 2007

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci

Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Studieorientering för nya studerande: NatVet, BioVet, farmaci Centret för språk och kommunikation utbildningschef Jan Jylhä tf. avdelningsföreståndare Marjaana Laaksonen 27.8.2015 Informationen kan läsas

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Examensfordringar 2015-2020

Examensfordringar 2015-2020 Examensfordringar 2015-2020 Doktorandprogram i konstnärlig forskning inom teater, dans och performance (240 sp) Doktorandprogrammets syfte och målsättningar Doktorandstudierna vid Forskningscentret för

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17

KURSPLAN. Fördjupningskurs II i logistik. Advanced Course II in Business Logistics. Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Dnr: EHVd: 2004:57 Ekonomihögskolan KURSPLAN Fördjupningskurs II i logistik Advanced Course II in Business Logistics Kurskod Beslutsdatum Gäller från FEC365 2004-12-01 2005-01-17 Undervisningsspråk Ämne

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Litteraturvetenskap. mm.

Litteraturvetenskap. mm. Studera humaniora! Litteraturvetenskap Litteraturvetenskap är ett ämne där du lär dig textförståelse, historia, hur texter återspeglar samhället samt kritiskt tänkande och skrivande. Om du gillade modersmålstimmarna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Sid 1 (8) för utbildning på forskarnivå i Ekonomisk historia Syllabus for the PhD program in Economic History Omfattning: 240 högskolepoäng/120 högskolepoäng Examen: Filosofie doktorsexamen/ filosofie

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

helsingfors universitet

helsingfors universitet Juridiska fakulteten vid helsingfors universitet JURIDISKA UTBILDNINGEN I VASA JURIST? JURISTYRKET Juridisk examen ger befogenhet att arbeta både inom den privata och den offentliga sektorn Traditionella

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp)

Gammal struktur för nationalekonomi. Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Gammal struktur för nationalekonomi Ekonomie kandidatexamen 60 sp/(politices kandidatexamen 70 sp) Grundstudier 350000 Grundkurs i nationalekonomi 10 sp 350001 Finland och EU aktuella ekonomiska frågor

Läs mer

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi

Finlands musikläroinrättningars förbund rf. Fagott. Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005. www.musicedu.fi Finlands musikläroinrättningars förbund rf Fagott Nivåprovens innehåll och bedömningsgrunder 2005 www.musicedu.fi NIVÅPROVENS INNEHÅLL OCH BEDÖMNINGSGRUNDER I FAGOTTSPEL Nivåproven för grund- och musikinstitutnivåerna

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng

KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng KURSPLAN IMMA02, Människa, miljö och samhälle 1 (1-20), 20 poäng INSTITUTIONEN FÖR HUMANIORA OCH SAMHÄLLSVETENSKAP 291 88 KRISTIANSTAD Tel. 044-20 33 00 Fax. 044-20 33 03 Utbildningsområde: NA 40%, LU

Läs mer

Masterprogram i ABM 2015/2016

Masterprogram i ABM 2015/2016 Masterprogram i ABM 2015/2016 120 HP UPPSALA DISTANS 100%, CAMPUS 100% ABM är en förkortning för arkiv, bibliotek och museer. Masterprogrammet i ABM förbereder dig för en karriär inom dessa verksamheter.

Läs mer

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14

Kursplan. Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kursplan Kurskod SAC463 Dnr 271/2000-510 Beslutsdatum 2000-12-14 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Socialt arbete med inriktning mot social omsorg-

Läs mer

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan

Masterprogram i humaniora. Inriktning retorik. Studieplan Uppsala universitet Historisk-filosofiska fakulteten Litteraturvetenskapliga institutionen Masterprogram i humaniora Inriktning retorik Studieplan 1 Studieplan Masterprogram i humaniora 120 Hp Inriktning

Läs mer

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten

Kandidat- och magisterexamina som kan avläggas vid fakulteten HELSINGFORS UNIVERSITET Beteendevetenskapliga fakulteten Fakultetsrådets beslut 11.9.2012 PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR EXAMINA OCH STUDIER VID BETEENDEVETENSKAPLIGA FAKULTETEN, GÄLLER FRÅN 11.9.2012 I fråga

Läs mer

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen

Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Snart kandidat eller nyligen inlett magisterstudierna? Studieplanering för magisterexamen Studiebyrån Snart kandidat?» Då du avlagt alla kurser som krävs för kandidatexamen ska du ansöka om kandidatbetyg.»

Läs mer

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng

Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2007 Sida 1 (6) Retorikprogrammet kommunikativt ledarskap, 180 högskolepoäng Rhetoric and Leadership, 180 higher education

Läs mer

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp

Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp Kurs 1. Informationsförmedlingens vetenskapliga och sociala sammanhang, 30.0 hp (Gäller ht-14) För godkänt kursbetyg ska den studerande avseende kunskap och förståelse känna till och redogöra för: - grundlinjen

Läs mer

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng

Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng Programinformation för Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 högskolepoäng (Master (60 credits) in Psychology: Learning, Development and Communication, 60 ECTS credits)

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning

-Musik på distans- Information & Kursbeskrivning -Musik på distans- Information & Kursbeskrivning Läsåret 2013/2014 -Musik på distans- Läsåret 2013/2014 #2 - Allmän information -Musik på distans- 25% deltid, läsåret 2013/2014 - Vision/Musiklinjens mål

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap den 25 mars 2003. HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 80 POÄNG The Media Design Programme, 80 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus)

Ämnet Redovisning. Accounting Laskentatoimi. laskentatoimi) (management accounting, johdon laskentatoimi) rahoitus) Ämnet Redovisning Accounting Laskentatoimi Redovisning beskriver den företagsekonomiska verkligheten i siffror. Den ger underlag för ledning av företag och organisationer och den visar utåt hur företaget

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20.

Kursplan. Institutionen för samhällsvetenskap. Kurskod LOL541 Dnr 2001:11D Beslutsdatum 2001-08-23. Samhällsvetenskap. Poängtal 20. Kursplan Institutionen för samhällsvetenskap Kurskod LOL541 Dnr 1:11D Beslutsdatum 1-08-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Strategisk ledning, 20 poäng Strategical Management, 20 points Samhällsvetenskap

Läs mer

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1

Musiklinjen. Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Musiklinjen Kursbeskrivning för musiklinjen årskurs 1 Läsåret 2010/2011 Huvudinstrument Syftet med kursen är att ge deltagaren möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter på sitt huvudinstrument,

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health

Kursplan. Beslutsdatum 2001-09-11 2002-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa. Caring Science with focus on Nursing - health Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VRA422 Dnr 196/1-510 23/2-510 Beslutsdatum 1-09-11 2-02-19 Kursens benämning Vårdvetenskap/Omvårdnad - hälsa Engelsk benämning Ämne Caring

Läs mer

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-166/2009 Sida 1 (5) MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG The Media Design Programme, 120 higher education credits

Läs mer

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska II 30 högskolepoäng

Kursinformation med litteraturförteckning. Danska II 30 högskolepoäng Kursinformation med litteraturförteckning Danska II 30 högskolepoäng Vårterminen 2012 Välkommen till Danska II, 30 högskolepoäng I detta häfte får du information om kursens innehåll och uppläggning, samt

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology)

Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Allmän studieplan för forskarutbildning i psykologi (Psychology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2008-09-10. Reviderad 2010-03-11: punkt 2.3. Reviderad 2010-10-28: p 2.3 och

Läs mer

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2)

Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Manual för kursdatabasen (12.01.2005, v. 1.2) Innehåll 1. Introduktion 1 1.1 Menyer 1 1.2 Roller 2 1.3 Status 2 2. Skapa nytt kursförslag 3 2.1 Nytt kursförslag 3 2.2 Spara kursförslag och avbryt editering

Läs mer

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG

SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-537/2005 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAP MAGISTERPROGRAM, 40/80 POÄNG Systems Analysis Master Programme, 40/80 points (60/120 ECTS)

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi Fakulteten för Ekonomi, kommunikation och IT Studieplan för utbildning på forskarnivå i Psykologi (Doctoral studies in Psychology) Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid Fakulteten för ekonomi,

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten

Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten 59 Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten Examina Vid Samhälls- och vårdvetenskapliga fakulteten kan man studera för politices magisterexamen och för magisterexamen i hälsovetenskaper. Man kan också

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK. TFN-ordförande 2007-09-10 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I INDUSTRIELL LOGISTIK TFN-ordförande 2007-09-10 1 Ämnesområde Industriell logistik omfattar förädlingsflöden och deras styrning. Produktionsplanering, transportplanering,

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS)

Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap. Programme for Marketing and Business Management, 180 points (ECTS) Grundutbildningsnämnden för Dnr 476/2004-510 humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Programmets benämning: Engelsk benämning: MARKNADSFÖRINGSPROGRAMMET, 120 poäng Programme for Marketing and Business

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Nordiska språk vid Helsingfors universitet

Nordiska språk vid Helsingfors universitet Nordiska språk vid Helsingfors universitet En introduktion för läsåret 2014 2015 NORDISKA SPRÅK Svenska som modersmål Finska, finskugriska och nordiska institutionen Humanistiska fakulteten Helsingfors

Läs mer

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag

Studieanvisning. Affärsplanering för tillväxtföretag Studieanvisning Affärsplanering för tillväxtföretag 7,5 hp vårterminen 2015 Kursens syfte och mål Kursens upplägg består av fysiska workshops och digitalt utbildningsmaterial som syftar till att ge kursdeltagare

Läs mer

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet

Filosofi, ekonomi och politik. Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet Filosofi, ekonomi och politik Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik vid Stockholms universitet 2 Filosofi, ekonomi och politik Filosofi, ekonomi och politik 3 Är du intresserad av grundläggande

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng. Music Production Programme, 120 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng. Music Production Programme, 120 ECTS Credits Dnr: 19/2004-510 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Musikproduktionsprogrammet, 120 högskolepoäng Music Production Programme, 120 ECTS Credits Ansvarig institution

Läs mer

Etnologi B. Ethnology B. Innehåll

Etnologi B. Ethnology B. Innehåll Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@etnologi.umu.se www.umu.se Sid 1 (6) Etnologi B Ethnology B Högskolepoäng: 30

Läs mer

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020

Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Musikkonservatoriet Falun Högskoleförberedande utbildning i Musik 80 veckor, heltid. Utbildningsnummer KK0091 Kursomgång 1-4, år 2015-2020 Tim- och kursplan Timplan Fast del (lärarledd undervisning) åk

Läs mer

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3.

Kursplan. För tillträde till kursen krävs standardbehörighet C 2. Franska lägst C-språk kurs B eller 2 åk B-språk eller 3 åk C-språk eller etapp 3. Kursplan Institutionen för humaniora Kurskod FRA101 Dnr 02:34 D Beslutsdatum 2002-05-06 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Franska, allmän kurs French, general course Franska Poängtal 20 Nivå 1-20

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng

VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap. Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng VÄXJÖ UNIVERSITET 2002-10-31 Dnr.903/2002-510 Institutionen för samhällsvetenskap Utbildningsplan för PROGRAMMET FÖR EUROPASTUDIER, 120/160 poäng 1. Fastställande av plan Styrelsen för Institutionen för

Läs mer

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att:

Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: Musik Målet med undervisningen är att eleverna ska ges förutsättningar att: o spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer o skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar

Läs mer

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi

Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014. Cellbiologi Undervisningsprogram 2014-2015 Uppdaterat 18.6.2014 Cellbiologi Information för nybörjare (åk 1) i cellbiologi ges torsdag den 28.8. kl. 13-15 i aud. Wikgren, Biocity, Artillerig.6, gatuplan. Tutorer:

Läs mer