Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen /25 max 25 25/0 180 Magisterexamen /25 max 25 35/ KANDIDATEXAMEN ÅR 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsstruktur. Studiegång. Allmän linje. Kandidatexamen 70 60 0/25 max 25 25/0 180 Magisterexamen 80 0 0/25 max 25 35/10 120 KANDIDATEXAMEN ÅR 1"

Transkript

1 Musikvetenskap Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap om musikens varierande stilar genom tiderna och i olika kulturer. Ämnet innefattar allt från konstmusik till jazz-, populär-, folk, världs- och finlandssvensk musik. Musikvetenskapen ger medel för att förstå det som händer omkring oss i musiklivet idag, samtidigt som man får nya insikter i musikens förflutna. Analysmetoderna och infallsvinklarna kan variera stort. Inom musikteori och musikanalys utgår man från musikstycken och studerar deras formprinciper och stildrag. I den kulturellt inriktade musikforskningen och musikantropologin ligger fokus på musikens samband med det omgivande samhället och kulturen. Man kan också närma sig musiken ur ett historiskt eller psykologiskt perspektiv. Studierna i musikvetenskap stöds framför allt av studier i historia, etnologi, folkloristik, religionsvetenskap, filosofi, sociologi, kvinnoforskning och psykologi. Sibeliusmuseum och dess arkiv, som ligger i samma byggnad som ämnet musikvetenskap, ger möjligheter att tillgodogöra sig studier i museologi och arkivkunskap. Flera tjänster i musiklivet förutsätter också goda språkliga färdigheter samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. De studerande som väljer musikvetenskap förutsätts ha praktisk erfarenhet av musik eftersom detta krävs i samband med en del av grundstudierna. En examen i musik vid yrkeshögskola kan med hjälp av s.k. brostudier möjliggöra direkt antagning till studierna i musikvetenskap på magisternivå. Musikvetenskapen vid Åbo Akademi har nära kontakter med ämnet musikvetenskap vid Åbo universitet och med Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola, bl.a. inom ramen för nätverket Musicare. Genom detta samarbete har studerande möjlighet att välja från ett ännu större kursutbud än vad som finns i ämnets egen kursplan. Läroplanen i musikvetenskap består i första skedet av grundstudier, som ger en introduktion i vetenskapligt tänkande och en allmän presentation av olika musikstilar. I ämnesstudierna ingår metodkurser och specialkurser som ger en inblick i musiklivets praktiska utformning. De fördjupade studierna ger den studerande en möjlighet att specialisera sig inom olika musikvetenskapliga delområden med pro gradu-avhandlingen som slutmål. Biämnesstuderande har fritt tillträde till kurser i musikvetenskap. Vid Åbo Akademi verkar studentkörerna Brahe Djäknar och Florakören samt Akademiska orkestern, som alla studerande vid universitetet kan söka till genom skilda urvalsprov. Rörelseförhindrade kan ta sig in i Sibeliusmuseum med rullstol genom huvudingången. Musikvetenskapens egen dörr är otillgänglig i detta avseende. Huvudingången stängs kl

2 Utbildningsstruktur Allmän linje Examen Huvudämne Biämne Biämne Andra Valbara Summa 1 2 studier studier Kandidatexamen /25 max 25 25/0 180 Magisterexamen /25 max 25 35/ Studiegång KANDIDATEXAMEN ÅR 1 Grundstudier i huvudämne Kommunikationsprocesser Svenska/finska Språk nivå 4 Studieorientering Annat, t.ex.: Extra i huvudämnet Språkstudier ÖPU-studier 25 sp 3 sp 5 sp 5 sp 2 sp 20 sp 60 sp ÅR 2 Ämnesstudier i huvudämne Grundstudier i biämne ÅR 3 Kandidatseminarium i huvudämne Ämnesstudier i biämne Vetenskapligt skrivande Vetenskapsfilosofi Annat, t.ex.: Extra i huvudämnet Språkstudier ÖPU-studier 35 sp 25 sp 60 sp 10 sp 35 sp 2 sp 3 sp 10 sp 60 sp 201

3 Kursbeskrivningar GRUNDSTUDIER Obligatoriska Musikvetenskapens arbetsfält (7 sp) Att ge grundläggande kunskaper om musikvetenskapligt tänkande och ämnet olika delområden. Terminologi, material och metoder presenteras översiktligt. Syftet är att bekanta studeranden med grundläggande studie- och arbetssynsätt vid universitetet. Kursen ger även en allmän förtrogenhet med musiklivets centrala drag i Finland. Föreläsningar och litteratur som belyser olika sätt att vetenskapligt närma sig olika musikarter och presenterar musikforskningens centrala frågeställningar och metoder. Därtill bekantar man sig med Sibeliusmuseum och dess instrumentsamling och musikarkiv och besöker ett par musikinstitutioner i Helsingfors. Kunskaper Kursen ger kunskap om musikforskningens centrala inriktningar, såsom musikhistoria, musikantropologi, musikteori och -analys, kulturforskning i musik och instrumentforskning. Kursen ger också kunskap om musikvetarnas arbetsfält och om kulturlivets mekanismer i musikbranschen. Uppnådda färdigheter Preliminära färdigheter i att läsa och lyssna kritsikt och analytiskt samt i att söka information, skriva inlärningsdagböcker, referater och recensioner samt i att ge muntliga presentationer, delta i gruppdiskussioner och i grupparbete. Första årets huvudämnesstuderande och biämnesstuderande i musikvetenskap. Antal deltagare min/max 5/16 Litteratur - Bengtsson. Musikvetenskap. En översikt Nordsteds tryckeri. - Eerola-Louhivuori-Moisala (red.). Johdatus musiikintutkimukseen Suomen musiikkitieteellinen seura. - Palonen, Osmo. Aspects of Musical Life and Music Education in Finland Annat kursmaterial Ges under kursens gång. Föreläsningar (16.00h), Uppsatser (35.00h), Exkursion (12.00h), Litteratur (svenska, nord. språk) (30.00h), Litteratur (finska) (12.00h), Seminarietillfällen (12.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (35.00h), Aktivt deltagande, 202

4 Presentation (30.00h) Musikanalys 1 (6 sp) Kursens mål att studeranden lär sig grunder i musikteori samt tillägnar sig grundfärdigheter i att analysera musik -grunder i musikteori -övningar i partiturläsning, enkla övningar i transkribering -övningar i analytiskt musiklyssnande Kunskaper grunder i musikteori kännedom om notation inom konstmusik inledande kännedom om olika musikanalytiska betraktelsesätt och metoder Uppnådda färdigheter Studenten bör kunna läsa konstmusikpartitur, göra enkla transkriberingar, genomföra analyser med användande av genomgångna analyssystem Studerande som avlagt teori 3/3 vid musikskolor eller propedeutisk kurs i musikteori. Det rekommenderas att kursen avläggs under det första läsåret för huvudämnesstuderande Beskrivning över andra Propedeutisk kurs i musikteori/teori 3/3 vid musikinstitut och musikskolor Litteratur - Mellnäs, Arne m.fl.. Det musikaliska hantverket. Sveriges Radios Förlag. - Mattila, Anssi. Harmonia- ja muoto-opin perusteet Ostinato. - Nybo, Alf. Handbok i musiklära FSSMF. - Tabell, Max. Jazzmusiikin harmonia Yliopistopaino. Föreläsningar (32.00h), Kurstentamen (4.00h), Övningar med handledning (uppgifter lämnas in) (74.00h), Litteratur (svenska, nord. språk) (30.00h), Tentamensförberedelser (16.00h) Västerländsk konstmusik (6 sp) Att göra studerande bekanta med den västerländska konstmusikens specifika drag och stilutveckling. Studerande erhåller en utvidgad repertoarkännedom eftersom tyngdpunkten i kursen ligger på klingande musikexempel som ligger till grund för vidare resonemang och analyser. Den västerländska konstmusikens historia med utgångspunkt i den klingande musiken. Kunskaper Allmän kännedom om den västerländska konstmusikens 203

5 historia och dess relation till den samtida sociala och kulturella kontexten. Kunskaper om musikhistoriens kanon, hur den formats och hur man kritiskt kan ifrågasätta den. Uppnådda färdigheter Förmåga att lyssna analytiskt och verbalisera sin analys med hjälp av en ämnesadekvat vokabulär och terminologi, både skriftligt och muntligt. Förmågan att genom att lyssna och med hjälp av notskrift och litteratur kunna ta fasta på de olika stilepokernas specifika egenskaper och utvecklingslinjer. Huvudämnesstuderande i musikvetenskap. Biämnesstuderande som avlägger studieveckor i ämnet musikvetenskap. Övriga anmärkningar Kursen ingår i studiehelheten musikkännedom. Tid: , Ti 10-12, On Antal deltagare min/max 4/30 Litteratur Erik Kjellberg (red.). Natur och kulturs musikhistoria Bokförlaget Natur och Kultur. Annat kursmaterial Jan Ling: Europas musikhistoria Esselte Studium AB Föreläsningar (32.00h), Allmän tent (skriftlig) (8.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (53.00h), Aktivt deltagande (28.00h), Förberedelser (25.00h) Tentamensrätt uppnås 80 % närvaro på föreläsningarna Tentamensrätt upphör Hjälpmedel vid tentamen Walkman (vid behov) Populär- och jazzmusik (2 sp) Kursen strävar till att ge en översikt av populärmusikens och jazzens historia, allmänna drag och forskningsläge. Föreläsningar, litteraturstudier och musiklyssnande. Kunskaper Populärmusikens och jazzens olika genrer. Uppnådda färdigheter Kursdeltagarna lär sig att placera musiken i rätt genre, tidsperiod samt geografisk och sociokulturell kontext. Första årets huvudämnesstuderande och biämnesstuderande i musikvetenskap. Litteratur - Bruér, Jan & Westin, Lars. Jazz. Musik, människor, miljöer. (läses i samband med kassetten) Brolinsson, Per-Erik och Larsen, Holger. Good Vibrations. Stilar och trender i rockmusiken. En historik. (och kassett) Föreläsningar (16.00h), Kurstentamen (2.00h), Tentamensförberedelser (20.00h), Förberedelser (15.00h) Tentamensrätt uppnås 80 % närvaro på föreläsningarna 204

6 Folkmusik i Europa (2 sp) Att göra kursdeltagarna förtrogna med den Europeiska folkmusikens olika stilar, uttrycksmedel, historia och ideologiska sammanhang. Folkmusiken presenteras utgående från klingande musikexempel, föreläsningar och självstudier. Kunskaper Folkmusikens olika genrer och stilmedel, instrument, historia samt funktion. Uppnådda färdigheter Kursdeltagarna skall erhålla en utvidgad repertoarkännedom och genom analytiskt lyssnande kunna identifiera och beskriva folkmusik från olika delar av Europa. Huvudämnesstuderanden i musikvetenskap. Biämnesstuderanden som vill avlägga kurser i musikvetenskap. Övriga anmärkningar Kursen ingår i studiehelheten Musikkännedom. Antal deltagare min/max 4/30 Litteratur Jan Ling. Europas musikhistoria - Folkmusiken Esselte studium. Akademiförlaget. Annat kursmaterial Meddelas under kursens gång. Föreläsningar (14.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (16.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (22.00h), Aktivt deltagande Tentamensrätt uppnås 80 % närvaro på föreläsningarna Tentamensrätt upphör Utomeuropeisk musik (2 sp) Kursen syftar att ge de studerande kännedom om olika utomeuropeiska musikkulturer och de olika genrernas centrala musikanalytiska drag samt sociokulturella kontext. Kursen erbjuder också den studerande en inblick i hur man inom den västerländska forskningen närmar sig utomeuropeiska musikkulturer. Studerande får också lära sig att skriva inlärningsdagbok utgående från föreläsningar samt öva sig i att analytiskt iaktta musik och musikframföranden samt att verbalisera iakttagelserna. Föreläsningar med beskrivningar av utomeuropeisk musik och genomgång av audiovisuellt samt teoretiskt material. Skrivuppgifter. Kunskaper Studerande får en allmän bild av världens musikaliska mångfald. Vidare klarar studerande av att analytiskt iaktta musik, också sådan som tidigare varit obekant. Uppnådda färdigheter Studerande klarar av att med hjälp av inlärningsdagbok 205

7 Beskrivning över andra Övriga anmärkningar Litteratur Annat kursmaterial verbalisera sina iakttagelser och koppla samman dem med teoretiska kunskaper. Huvudämnesstuderande: första årets studerande. Kursen lämpar sig också för andra studerande som är intresserade av musik eller utomeuropeiska kulturer. Avsedd för studerande inom biämnet kultur- och socialantropologi. Godkänt inträdesförhör och antagning till studier i ämnet. Fritt inträde för biämnesstuderande. Kursen ingår i helheten Grundstudier III: Musikkännedom. - Elizabeth May (red.). Musics of many cultures: an introduction Berkeley: University of California. - Jeff Todd Titon (red.). Worlds of music: an introduction to the music of the world's peoples New York: Schirmer. - Manuel, Peter. Popular musics of the non-western world: an introductory survey / Peter Manuel New York: Oxford U. P., cop Videomaterial och inspelningar. Litteratur (engelska) (16.00h), Hemtentamen (36.00h) Valbar Propedeutisk kurs i musikteori (3 sp) Kursens mål att studeranden lär sig grunder i musikteori övningar i musikteoretiska grundbegrepp Kunskaper grunder i musikteori känndeom om notation inom konstmusik inledande kännedom om olika musikanalytiska betraktelsesätt och metoder Uppnådda färdigheter Studerande bör kunna läsa standardnotation inom västerländsk konstmusik bör kunna analysera enkla harmoniföljder bör kunna identifiera intervall bör kunna dur- och mollskalor i alla tonarter bör kunna de vanligaste taktarterna Studerande som vill inleda studier i musikvetenskap men som inte avlagt 3/3 i teori vid musikskolor eller motsvarande Litteratur Jaakkola, Malin. Musikteori från grunden. Fssmf. Föreläsningar (16.00h), Kurstentamen (4.00h), Övningar med handledning (uppgifter lämnas in) (38.00h), Litteratur (svenska, nord. språk) (10.00h), Tentamensförberedelser 206

8 (10.00h) Tentamensrätt upphör ÄMNESSTUDIER Obligatoriska Musikanalys 2 (3 sp) Kursens mål att studeranden får kännedom om centrala musikanaytiska metoder för olika sorters musik och övar sig i att själv utföra sådana analyser. Vid kursen behandlas centrala musikanalytiska metoder. Kunskaper Studeranden bör känna till centrala musikanalytiska betraktelsesätt och metoder Studeranden bör kunna granska olika musikanalytiska metoder kritiskt och jämföra dem med varandra. Uppnådda färdigheter Studeranden bör kunna utföra analyser med några centrala musikanalytiska metoder. Studerande som avlagt Musikanalys 1. Beskrivning över andra Musikanalys 1 Litteratur Cook, Nicholas. A Guide to musical analysis. 1. J. M. Dent & Sons LTD. Föreläsningar (18.00h), Kurstentamen (6.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (22.00h), Litteratur (svenska, nord. språk) (10.00h), Tentamensförberedelser (10.00h), Seminarietillfällen (12.00h) Tentamensrätt upphör Analys av gehörsmusik (3 sp) Kursen syftar att ge de studerande kännedom om olika analysmetoder tillämpliga vid analys av gehörsbaserad musik. Seminariearbete, analytiskt läsande av given litteratur, aktivt deltagande i diskussioner, analysuppgifter. Kunskaper Studerande får en allmän bild av hur man kan analysera gehörsmusik med hjälp av bl.a. transkription, visualiseringar och verbal framställning, samt hur man forskat kring olika fenomen som berör gehörstradering. Uppnådda färdigheter Studerande får grundläggande kunskaper om bl.a. transkription och verbalisering av musikaliska fenomen. Huvudämnesstuderande: andra årets studerande. Kursen lämpar sig också för andra studerande som är intresserade av musikanalytiska frågor 207

9 Beskrivning över andra Övriga anmärkningar Litteratur Annat kursmaterial Avlagd Musikanalys 1 Kursen ingår i helheten Ämnesstudier I: Musikanalys II. Kursen motsvarar Analys av gehörsbaserad musik i det gamla studieprogrammet. - Lilliestam, Lars. Gehörsmusik: blues, rock och muntlig tradering Göteborg: Akademiförlag. - Kvifte, Tellef. Musikkteori for folkemusikk: en innføring Oslo: Norsk musikforl. Litteratur enligt överenskommelse med föreläsare. Boktentamen/Litteraturtentamen Kvalitativa analysmetoder (2 sp) Kursen ger en allmän inledning till musikvetenskaplig metodologi och presenterar översiktligt centrala kvalitativa analysmetoder, som kan tillämpas i analys av musikskrifter. En översikt av centrala delområden, teorier och analysmetoder samt en allmän förtrogenhet med forskningsområdets centrala litteratur. Kunskaper Kunskap om valda kvalitativa sätt att analysera musikrelaterade texter och deras tillämpningsmöjligheter. Uppnådda färdigheter Preliminära färdigheter i att använda kvalitativa analysmetoder. För ämnesstuderande i musikvetenskap, särskilt för dem som ämnar delta i proseminarium. Litteratur - Winter-Jörgensen, Mariann och Louise Phillips. Diskursanalys som teori och metod Berger, Arthur Asa. Kulturstudier. Nyckelbegrepp för nybörjare Studentlitteratur. - Trost, Jan. Enkätboken Studentlitteratur. Mäkelä, Klaus (red.). Kvalitatiivisen aineiston analyysi ja tulkinta Annat kursmaterial Ges under kursens gång. Föreläsningar (6.00h), Uppsatser (10.00h), Litteratur (engelska) (10.00h), Tentamensförberedelser (10.00h), Allmän tent (skriftlig) (2.00h), Seminarietillfällen (8.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (6.00h), Aktivt deltagande Tentamensrätt upphör

10 Fältarbete (3 sp) Målet är att deltagarna vet vilka metoder som kan användas i etnografiskt fältarbete. De lär sig att genomföra en tematiskt strukturerad intervju. Studeranden får en bild av de metoder som ett etnografiskt fältarbete innebär. Deltagarna övar sig i att planera och genomföra en intervju som de inspelar på en c-kassett eller mini-disc. Strax efter intervjun övar man sig i att göra ett intervjuprotokoll och transkribera en del av intervjun. Deltagarna får feedback på intervjumanualer, -utskrifter och -protokoll. Uppnådda färdigheter Formulering av forskningsfrågor och bearbetande av en intervjumanual med ingångsfrågor och följdfrågor. Avfattning av ett intervjuprotokoll. Skrivande av en intervjuutskrift. Huvudämnesstuderande i musikvetenskap Rörelsehinder kan försvåra genomförandet Man kan ta sig in i Sibeliusmuseum med rullstol genom huvudingången. Musikvetenskapens egen dörr är otillgänglig. Huvudingången stängs kl. 16. Litteratur Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.). Etnologiskt fältarbete Studentlitteratur. Ramsten, Märta & Ternhag, Gunnar. Spela in! Hur man samlar och bevarar röster och ljud Sveriges hembygdsförbund & Språk- och folkminnesinstitut. Society for Ethnomusicology. A manual for documentation fieldwork & preservation for ethnomusicologists. 2nd ed./2001. Bloomington, Ind.: Society for Ethnomusicology. Kursens hemsida Föreläsningar (4.00h), Övningar med handledning (uppgifter lämnas in) (70.00h), Seminarietillfällen (4.00h) Tentamensrätt upphör Musikhistorieskrivning (2 sp) Att göra studerande bekanta med olika former av musikhistorieskrivning, musikhistorisk terminologi samt musikhistorieskrivningens vetenskapshistoriska sammanhang. Olika former av musikhistorieskrivning, musikhistorisk terminologi, vetenskapshistoriskt sammanhang, olika aspekter på den musikhistoriska kanon. Musikhistorisk metodologi, problemformulering, informationssökning och källkritik. Kunskaper Allmän kännedom om musikhistorieskrivningen och dess 209

11 utveckling. Historiografi, begrepp, problem och olika musikhistoriska delområden. Kännedom om den centrala musikhistoriska litteraturen. Källkritikens grunder. Uppnådda färdigheter Studerande bör känna till olika typer av musikhistorieskrivning samt kunna utnyttja denna kunskap för vidare studier i ämnet musikvetenskap. Förmåga att analytiskt kunna läsa och ifrågasätta musikhistorisk litteratur. Huvudämnesstuderande i musikvetenskap. Biämnesstuderande som vill avlägga kurser i musikvetenskap. Övriga anmärkningar Kursen är en del av studiehelheten Forskningsmetoder. Antal deltagare min/max 4/30 Litteratur - Josh Tosh. Historisk teori och metod Studentlitteratur. Sidorna 8-11 samt Tuomas Eerola. Johdatus musiikintutkimukseen Suomen musiikkitieteellinen seura. Sidorna Annat kursmaterial Övrig kurslitteratur delas ut på föreläsningarna. Föreläsningar (2.00h), Hemuppgifter (inlämnas), Boktentamen/Litteraturtentamen (48.00h), Aktivt deltagande (2.00h), Förberedelser (12.00h) Tentamensrätt upphör Metoder inom populärmusikforskning (2 sp) Kursen syftar till att ge de studerande kännedom om olika metoder som används inom populärmusikforskning förmåga att förstå och använda sig av centrala metodologiska begrepp i området. Seminariearbete, aktivt deltagande i diskussioner, hemuppgifter. Kunskaper Studerande får en allmän bild av hur man kan analysera populärmusik med hjälp av olika metoder. Uppnådda färdigheter Studerande får grundläggande färdigheter i att förstå centrala metodologiska principer samt en förmåga att diskutera och motivera olika metodval. Huvudämnesstuderande: andra årets studerande. Kursen lämpar sig också för andra studerande som är intresserade av metodologiska frågor inom musikvetenskap. Övriga anmärkningar Kursen ingår i helheten Ämnesstudier II: Forskningsmetoder: Kvalitativa analysmetoder. Annat kursmaterial Litteratur enligt överenskommelse med föreläsare. Föreläsningar (6.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (23.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (23.00h) 210

12 Tentamensrätt uppnås 80% Tentamensrätt upphör Proseminarium med uppsats (6 sp) Studerande skall lära sig forskningsmetodikens grunder med fokus på musikvetenskaplig forskning. Kursdeltagaren skall skriva en biämnesuppsats. Föreläsningar med övningsuppgifter. Självständigt forskningsarbete med handlett seminariearbete och opponentskap. Kunskaper Studerande bekantar sig med de vanligaste analysmetoderna och teoribildningarna som kan behövas när man angriper et musikvetenskapligt forskningsproblem. Uppnådda färdigheter Studerande skall behärska de ämnesspecifika formalia som kännetecknar en vetenskaplig uppsats och lär sig hitta och samla in ett forskningsmaterial för att på så sätt kunna bedriva forskning. Biämnesstuderande i musikvetenskap Litteratur Gunnar Ternhag. Avhandlingar och uppsatser i musikvetenskap. Råd och anvisningar. Författaren. Annat kursmaterial Meddelas under kursens gång. Föreläsningar (16.00h), Seminarietillfällen (32.00h), Uppsats/Essä (80.00h), Aktivt deltagande, Informationssökning (18.00h) Proseminarium och kandidatavhandling (10 sp) Studerande skall lära sig forskningsmetodikens grunder med fokus på musikvetenskaplig forskning. Kursdeltagaren skall skriva en kandidatavhandling som bör godkännas av både språk- och fackgranskare. Föreläsningar med övningsuppgifter. Självständigt forskningsarbete med handledning samt seminariearbete och opponentskap. Kunskaper Studerande bekantar sig med de vanligaste analysmetoderna och teoribildningarna som kan behövas när man angriper ett musikvetenskapligt forskningsproblem. Uppnådda färdigheter Studerande skall behärska de ämnesspecifika formalia som kännetecknar en vetenskaplig text och lär sig hitta och samla in ett forskningsmaterial för att på så sätt kunna bedriva självständig forskning. Antal deltagare min/max 4/30 Litteratur Gunnar Ternhag. Avhandlingar och uppsatser i 211

13 Annat kursmaterial musikvetenskap. Råd och anvisningar Författaren. Meddelas under kursens gång Föreläsningar (16.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (21.00h), Opponentskap (4.00h), Handledning (10.00h), Seminarietillfällen (32.00h), Kandidatavhandling (161.00h), Aktivt deltagande, Informationssökning (16.00h) Valbara En kurs väljs Musei- och arkivarbete (5 sp) Kursens mål är att ge den studerande en inblick i musei-, konsert- och arkivverksamhetens grundprinciper samt ge praktiska färdigheter som behövs då man jobbar vid ett arkiv eller museum med musikanknytning. Kursen bygger på arbetspraktik vid Sibeliusmuseum. Allmän presentation om musei-, arkiv- och konsertverksamhetens allmänna principer. Därefter självständigt praktiskt arbete (eller grupparbete) inom någon av sektorerna med privat handledning under arbetets gång. Slutrapport och utvärdering. Kunskaper En allmän inblick i musikmuseologiskt tänkande, konsertverksamhet och principer inom arkivkunskap. Skapa kopplingar mellan å ena sidan teorier i museologiskt tänkande och arkivkunskap, å andra sidan musikspecifik verksamhet i området. Uppnådda färdigheter Grundläggande färdigheter i att tillvarata det materiella kulturarvet inom musik, i att arkivera information om musik, eller i konsertarrangemang. Färdigheter i kunskapsförmedling och service inom musei-, konsert- eller arkivsektorn. Huvudämnesstuderande: andra årets studerande. Kursen lämpar sig också för andra studerande som är intresserade av musikarkiv och musikmuseum eller konsertverksamhet. Övriga anmärkningar Kursen ingår i helheten Ämnesstudier IV: Praktisk orientering. Kursen ersätter delvis 8366 Praktisk orientering i musiklivet i det gamla studieprogrammet. Annat kursmaterial Enligt överenskommelse med examinator Föreläsningar (10.00h), Handledning (36.00h), Rapport/Slutrapport (24.00h), Praktik (60.00h) Tentamensrätt upphör

14 Praktik i musiklivet (5 sp) Kursen ger studerande en möjlighet att bekanta sig med musiklivets olika praktiska sidor. Kursen kan avläggas t ex genom att utföra en projekt vid Sibeliusmuseum, eller att bekanta sig med musiklivets arbetsrutiner eller genom ett års aktivt deltagande i kör- och orkesterverksamheten vid Åbo Akademi. Kunskaper Kunskap om musik- eller konsertlivets arbetsrutiner eller musei- och arkivverksamhet. Övriga anmärkningar Studeranden bör alltid på förhand diskutera med examinator om hur arbetspraktiken kan räknas till godo i kursen. Annat kursmaterial Ges under kursens gång. Rapport/Slutrapport (20.00h), Praktik (110.00h) Tentamensrätt upphör Valbara 15 sp väljs Populärmusikens forskningsområden (3 sp) Kursen syftar till att ge den studerande en allmän introduktion i de centrala forskningsområdena inom populärmusik. Kursen har också som mål att med hjälp av litteraturstudier ge den studerande en bild av de teoretiska grundpremisser och metodval som förekommit allmänt inom området samt hur olika forskare presenterat sina rön. Föreläsningar, uppgifter utgående från litteratur, seminariediskussioner. Kunskaper Kunskap om hur man har närmat sig populärmusik som forskningsobjekt och om de centrala forskningsteorier och - metoder som använts i området. Kännedom om den mest centrala litteraturen i området. Kunskap om valda forskares infallsvinklar samt en insikt om deras sätt att behandla sitt material och framställa sina rön i skriftlig form. Uppnådda färdigheter Färdigheter att iaktta och analysera populärmusik samt att placera genrens fenomen i ett större samband. Förmåga att analytiskt läsa vetenskaplig litteratur, formulera forskningsproblem och planera en lämplig materialinsamling. Huvudämnesstuderande: andra eller tredje årets studerande. Kursen lämpar sig också för andra studerande som är intresserade av frågor som berör populärmusikforskning och populärkultur. Övriga anmärkningar Kursen är en valbar kurs i helheten Ämnesstudier III: 213

15 Litteratur Annat kursmaterial Specialisering II. Kursen kan ersätta kursen Populärmusikforskning i det gamla studieprogrammet. ed. by Simon Frith, Will Straw and John Street. The Cambridge companion to pop and rock CUP. Litteratur enligt överenskommelse med föreläsaren. Boktentamen/Litteraturtentamen Vår tids konstmusik (3 sp) Den studerande får fördjupad insikt i västerländsk konstmusik efter år Den studerande bekantar sig med periodens centrala musikverk, med periodens kompositionstekniker, och notation. Kursen innehåller, föreläsningar, referat- och analysuppgifter samt musiklyssnande. Kunskaper Studeranden bör känna till centrala stilriktningar och musikverk inom västerländsk konstmusik efter år Uppnådda färdigheter Studeranden kan identifiera viktiga musikverk och kompositörer och beskriva centrala kompositionstekniker inom västerländsk konstmusik efter år Studerande kan läsa partitur med vanlig notation inom perioden. Studerande som avlagt grundstudier, men även biämnesstuderande med grundläggande notläsningsförmåga kan delta. Litteratur Morgan, Robert P.. Twentieth-century music Norton. Föreläsningar (24.00h), Kurstentamen (6.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (24.00h), Litteratur (svenska, nord. språk), Tentamensförberedelser (24.00h), Seminarietillfällen Tentamensrätt upphör Renässansmusik (3 sp) Kursen syftar till att ge en inblick i den mångfald av musikaliska kulturer och sammanhang som existerade parallellt och växelverkan dem emellan under renässansen. Kursen behandlar de olika musikkulturer som existerade under renässansen i olika områden och samhällsskikt. Tonvikten ligger på den italienska renässansen, men också övriga Europa tangeras. Kunskaper Överblick över det musikaliska livet i Italien och övriga Europa under renässansen, samt fördjupade kunskaper om valt specialområde inom ämnesramarna. Uppnådda färdigheter Ökad förståelse för kulturhistorisk granskning av en specifik 214

16 period, samt för de varierande bilder av perioden som framträder beroende på vilka inslag som granskas och vilka utgångspunkter som väljs. Huvudämnesstuderande i musikvetenskap, biämnesstuderande, övriga med intresse för musikhistoria. Övriga anmärkningar Kursen kan ersätta antingen , eller en dela av 8368 i gamla undervisningsprogrammet. Antal deltagare min/max 3/30 Litteratur - Atlas, Allan W.. Renaissance Music. Music in Western Europe, W&W Norton & Co.. - Fenlon, Iain (red.). The Renaissance The Macmillan Press Ltd. Annat kursmaterial Enligt överenskommelse med föreläsaren. Föreläsningar (18.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (35.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (25.00h), Aktivt deltagande Musikantropologi (3 sp) Kursen ger en inledning till musikantropologiska tanke- och analyssätt, forskningsfält och arbetsmetoder. Musikantropologins frågeställningar, forskningsfält och teoribildningar, olika synvinklar till att betrakta "musik som kultur", kultursensitiva arbets- och analysmetoder samt inblick i central litteratur. Kunskaper Kursen ger förtrogenhet med musikantropologins historia och utveckling, inriktningar, centrala begrepp och analysmetoder. Uppnådda färdigheter Kursen ger analytiska och metodologiska färdigheter i att undersöka musik som ett kulturbundet fenomen. Kursen är avsedd för att alla som vill förstå hur den omgivande kulturen formar ljudet/musiken och hur musiken påverkar samhället, särskilt för andra och tredje års studerande. Övriga anmärkningar Kursen kan ersättas med kursen "Etnomusikologian lähtökohdat" vid Åbo universitet. Litteratur - Wade, Bonnie. Thinking Musically Lundberg-Ternhag. Musiketnologi. 1. Studentlitteratur. - Blacking, John. How Musical is Man? UWP. Föreläsningar (16.00h), Tentamensförberedelser (59.00h), Allmän tent (skriftlig) (3.00h) 215

17 Kulturforskning i musik (3 sp) Kursen ger insikter i hur man kan studera västerländska musikfenomen som kontextuella, lokaliserade och kulturella fenomen utgående från den allmänna kulturforskningens teorier och frågeställningar. En översikt av centrala delområden, teorier och analysmetoder samt en allmän förtrogenhet med forskningsområdets centrala litteratur. Kunskaper Kunskap om valda inriktningar inom kulturforskning i musikens område: bl. a. om ny musikvetenskap (new musicology), kritisk musikvetenskap (critical musicology), musikkritik (music criticism), identitet och musik samt musiken i vardagen. Uppnådda färdigheter Preliminära analytiska färdigheter att skriva analytiskt om musik utgående kulturforskningens teorier och metoder. För alla som intresserar sig antingen i nutida globala och lokala musikkulturers mekanismer eller musikhistoria och - analys från kultur- och socialhistoriens synvinkel. Övriga anmärkningar Kursen kan avläggas endast som en läskurs eftersom undervisning inte är till förfogande under läsåret Eftersom endast valda delar av de ovannämnda böckerna bör tentas, kontakta läraren före anmälningen till tentamen. Kurslitteratur kan också avläggas genom att skriva essäer eller inlärningsdagböcker. Litteratur - Clayton et al. (eds.). The Cultural Study of Music Frith, Simon. Performing Rites. On the value of popular music HUP. - Cook and Everist (red.). Rethinking Music OUP. Litteratur (engelska) (78.00h), Aktivt deltagande Tentamensrätt upphör Finlandssvensk musik (3 sp) Att göra de studerande bekanta med den finlandssvenska musiken för att ge beredskap att kunna verka och arbeta inom det finlandssvenska musiklivets olika delområden. Kursen behandlar forskning kring finlandssvensk musik, både historisk och nutida, samt det finlandssvenska musiklivets olika aspekter ss. genrer, institutioner, aktörer o.s.v. Kursen belyser musiken som en väsentlig del av den finlandssvenska kulturen. Kunskaper Kunskaper om finlandssvensk musik ss. insamling och publicering av finlandssvensk folkmusik, det finlandssvenska musiklivets infrastruktur samt kännedom 216

18 om finlandssvenska musikutövare inom olika genrer. Uppnådda färdigheter Studerande bör kunna utnyttja de kunskaper som erhållits under kursens lopp för vidare studier i ämnet musikvetenskap. Studerande bör vara bekant med forskningen kring finlandssvensk musik samt känna till det finlandssvenska musiklivet. Studerande bör kunna positionera sig inom det finländska musikvetenskapliga fältet ss. finlandssvensk musikvetare. Huvudämnesstuderande i musikvetenskap. Biämnesstuderande som vill avlägga kurser i musikvetenskap. Övriga anmärkningar Kursen är en del av studiehelheten specialisering I och kan med extra uppgifter även avläggas som en specialiseringskurs II (5p) i fördjupade studier. Krav: 80 % närvaro på föreläsningarna. Antal deltagare min/max 4/30 Annat kursmaterial Kurslitteratur delas ut på föreläsningarna. Föreläsningar (18.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (14.00h), Handledning (4.00h), Projektarbete (ensam) (24.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (18.00h) Satslära/Harmonilära (3 sp) Studeranden får kännedom om olika stilar i västerländsk konstmusik. Studeranden övar sin förmåga att själv skriva musikalisk sats i olika stilar. Analyser, Musiklyssnande, övningsuppgifter i att skriva sats. Kunskaper Kännedom om centrala stildrag inom västerländsk konstmusik ca Uppnådda färdigheter Att själv kunna skriva enkel 2-4-stämmig sats i åtminstone tre stilar för kör eller/och instrument. Att i analys kunna identifiera olika stildrag. Beskrivning över andra Musikanalys 1, musikkännedom Litteratur De La Motte, Diether. Epokernas harmonik Reimers. Föreläsningar (12.00h), Kurstentamen (4.00h), Hemuppgifter (inlämnas) (52.00h), Litteratur (svenska, nord. språk), Tentamensförberedelser (10.00h), Seminarietillfällen Tentamensrätt upphör

19 ( ) Kulturmöten inom musik (Valbar specialkurs) (3 sp) Cultural Meetings in Music Kursen ges på engelska / The course is taught in English Den studerande lär sig att analytiskt betrakta mångkulturella situationer och processer i musik. Grundläggande teorier om kulturmöten inom musik, centrala aspekter i mångkulturell musikverksamhet och - musikpedagogik, centrala drag i diasporamusik samt i minoriteters, invandrares och flyktningars musikkulturer. Den studerande bekantar sig också med ett par valda mångkulturella musikprojekt, som baserar sig på musikantropologiskt fältarbete. Kunskaper Grundläggande teorier om kulturmöten inom musik, centrala aspekter i mångkulturell musikverksamhet och - musikpedagogik, centrala drag i diasporamusik samt i minoriteters, invandrares och flyktningars musikkulturer. Den studerande bekantar sig också med ett par valda mångkulturella musikprojekt, som baserar sig på musikantropologiskt fältarbete. Uppnådda färdigheter Kultursensitiva betraktelse- och arbetssätt i förhållande till musik. Kultur- och musikstuderande på ämnes- och fördjupade nivåer samt för alla som intresserar sig för musikverksamhet i den mångkulturella världen. Övriga anmärkningar Kontakta läraren om tentlitteratur innan du anmäler dig till tenten. Litteratur - Shehan Campbell, Patricia. Teaching Music Globally. Experiencing Music, Expressing Culture Lundberg, Dan, Krister Mal och Owe Ronström. Musik, medier, mångkultur: förändringar i svenska musiklandskap Wallis, Roger och Krister Malm. Big Sounds from Small People Moisala-Antikainen. Kulttuurikohtaamisia musiikissa. 1. Sibelius-Akatemia. Delprestationer Med extra uppgifter kan kursen ge 5 sp. Föreläsningar (12.00h), Demonstrationer (4.00h), Tentamensförberedelser (22.00h), Allmän tent (skriftlig) (3.00h), Kursdagbok/Inlärningsdagbok (11.00h), Uppsats/Essä (26.00h) 218

20 ( ) Utförandepraxis (3 sp) Kursens mål är att kursdeltagarna får kännedom om centrala skeenden och metoder inom området utförandepraxis. Vid kursen behandlas genom föreläsningar, diskussioner, musiklyssnande och övningsuppgifter olika problemställningar kring hur västerländsk konstmusik framförts och framförts. Kunskaper Studeranden bör känna till centrala skeenden, källor, metoder inom området utförandepraxis. Uppnådda färdigheter Studeranden bör kunna ta ställning till olika sorters notation och editioner, söka i viktiga källor. Beskrivning över andra Musikanalys 1, musikkännedom Övriga anmärkningar OBS! Kursen anordnas inte i år. Litteratur - Mayer Brown, Howard och Sadie, Stanley (utg.). Performance practice Norton. - Harnoncourt, Nikolaus. Musik als Klangrede. - Klingfors, Gunno. Bach går igen. Kurstentamen (6.00h), Litteratur (svenska, nord. språk) (36.00h), Tentamensförberedelser (36.00h), Seminarietillfällen Tentamensrätt upphör Feministisk musikforskning (3 sp) Deltagarna lär sig känna inriktningar inom feministisk musikforskning och tolka situationer där det finns musik ur olika feministiska synvinklar. Musik och kön analyseras i förhållande till sexualitet, etnicitet och handikapp. Målet är att deltagarna utvecklar strategier för kritiskt läsande och skrivande och övar sig i vetenskaplig argumentation. Deltagarna blir förtrogna med frågor kring maktrelationer, musik och könsskillnader genom att ställa texter i dialog med varandra. Kursen kombinerar föreläsningar och seminariearbete. Under kursen håller deltagarna diskussioner med hjälp av läraren. Detta innebär förberedande av korta inledningar, frågor och uppehållande av diskussion. Så här lär man sig fungera som ordförande i arbetsgrupper och seminarier. Deltagarna skriver en uppsats i ett valbart ämne där feministiska teorier och metoder används. Studerande i musikvetenskap och kvinnovetenskap Antal deltagare min/max 3/15 Rörelsehinder kan Sibeliusmuseum kan man ta sig in i med rullstol genom 219

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015

Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna för läsåren 2012-2013 - 2014-2015 Helsingfors universitet / Institutionen för beteendevetenskaper Utbildning i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Regler för övergången till de nya examensfordringarna för huvudämnesstuderande Examensfordringarna

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013. Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Innehåll Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, ryska och tyska 27.8.2013 Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten

Genomgång av examensstrukturen. Engelska, franska, tyska och ryska Innehåll. Utbildningslinjer. Ämnen vid fakulteten Genomgång av examensstrukturen Engelska, franska, tyska och ryska 28.8.2012 Innehåll Ämnen Linjer Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år 1 Studierådgivare Sabina Ringvall 1 Åbo Akademi Domkyrkotorget

Läs mer

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier)

Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) Studieplan och gemensam struktur för Master E.G.A.L.E.S. Études Genre et Actions Liées à l Egalité dans la Société (magisterstudier) 2013-2014 Uppdaterad per den.6.2013 Termin 1: Grunder i kön och jämställdhet:

Läs mer

Musikvetenskap - Innehållsförteckning. 1. Musikvetenskap... 2 1.1. Presentation... 2 1.2. Examensstruktur... 3 1.3. Kursbeskrivningar...

Musikvetenskap - Innehållsförteckning. 1. Musikvetenskap... 2 1.1. Presentation... 2 1.2. Examensstruktur... 3 1.3. Kursbeskrivningar... Innehållsförteckning 1. Musikvetenskap... 2 1.1. Presentation... 2 1.2. Examensstruktur... 3 1.3. Kursbeskrivningar... 4 1 1. Musikvetenskap 1.1. Presentation Studier i musikvetenskap ger en bred kunskap

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll.

Genomgång av examensstrukturen. Historia, filosofi och litteraturvetenskap Ämnen vid fakulteten. Innehåll. Genomgång av examensstrukturen Historia, filosofi och litteraturvetenskap 28.8.2012 Studiechef Sanna Westerlund Ämnen vid fakulteten Språk - engelska - finska - franska - ryska - svenska - tyska HF Kultur

Läs mer

Geologi och mineralogi

Geologi och mineralogi Geologi och mineralogi MÅLSÄTTNINGAR Geovetenskaperna försöker beskriva och förklara jordens, atmosfärens och havens uppkomst, deras utveckling och nuvarande tillstånd. Jordklotet är ett väldigt laboratorium

Läs mer

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier

STRUKTUR. Kemistutbildningen. KANDIDATEXAMEN I NATURVETENSKAPER 180 sp HUVUDÄMNE. 93 sp. Grundstudier Kemi Utbildningen för huvudämnesstuderande i kemin är indelad på två linjer; den ena leder till filosofie magisterexamen i kemi (kemist) och den andra till filosofie magisterexamen i kemi (kemilärare).

Läs mer

Huvudämnesstudier i pedagogik

Huvudämnesstudier i pedagogik 5 Huvudämnesstudier i pedagogik Grundstudier Introduktion till pedagogik del I Introducera den studerande i det pedagogiska verksamhetsområdet med dess deldiscipliner, samt kännedom om pedagogikens centrala

Läs mer

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall

Genomgång av examensstrukturen. Språk Studierådgivare Sabina Ringvall Genomgång av examensstrukturen Språk 30.8.2016 Studierådgivare Sabina Ringvall Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3-20500 Åbo 30.8.2016 1 Innehåll Inriktningar Centrala begrepp Examensstrukturer Studierna år

Läs mer

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium NORDISK ETNOLOGI

Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium NORDISK ETNOLOGI Period 1 NORDISK ETNOLOGI GEMENSAMMA STUDIER Metod och teori, del II: Etnologi 5 sp 115210 SLA 36-48 Må 13-15 Arken Valhall Etnologins grunder 5 sp 115000 SLA 36-39 Må 10-12 Arken Valhall 36-39 To 8-10

Läs mer

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)

Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) Utbildningsprogrammet i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik) www.helsinki.fi/ktl/svenska/studier.htm Pedagogiken som vetenskap fokuserar på människans tillväxt, utveckling och inlärning samt pedagogiska

Läs mer

Nordisk etnologi - Innehållsförteckning. 1. Nordisk etnologi... 2 1.1. Presentation... 2 1.2. Examensstruktur... 3 1.3. Kursbeskrivningar...

Nordisk etnologi - Innehållsförteckning. 1. Nordisk etnologi... 2 1.1. Presentation... 2 1.2. Examensstruktur... 3 1.3. Kursbeskrivningar... Innehållsförteckning 1. Nordisk etnologi... 2 1.1. Presentation... 2 1.2. Examensstruktur... 3 1.3. Kursbeskrivningar... 4 1 1. Nordisk etnologi 1.1. Presentation Etnologin studerar människor och kulturer,

Läs mer

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1

ALLMÄNNA STUDIER. Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) 9102 Kommunikationsfärdigheter II (1 sv) ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER 1 ALLMÄNNA STUDIER E826 Kommunikationsfärdigheter I (1 sv) Att studeranden skall tillägna sig grundläggande färdigheter att på ett framgångsrikt sätt studera vid fakulteten och tillägna

Läs mer

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING

Biokemi. Biokemi. Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING Kandidatexamen i naturvetenskaper, 180 sp MÅLSÄTTNING En biokemist med kandidatexamen i naturvetenskaper bör: - förstå biokemins betydelse för naturvetenskaperna och samhället, liksom också för tekniken

Läs mer

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp

HMU1K, Kandidatprogram i musikvetenskap, 180 hp Programtillfälle Uttagen: 2016-09-29 Kommentar: Berätta gärna mer Om undervisningen. Vad händer på programmet? Är undervisningen kopplad till forskningen. Är lärarna forskare? Hur kommer det musikaliska

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik. Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2011-2012 Vetenskapsteori i GT exegetik Theory of science in OT exegesis (5 sp) Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Att förstå bibelforskningens

Läs mer

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis

Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis 526100.0 (2012-2013 version Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Målsättningar och innehåll Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences

Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Kursplan Arbetskopia Uttagen: 2009-09-15 Inrättad: 2008-12-12 Beteendevetenskap Basics in the Behavioural Sciences Högskolepoäng: 30.0 Kurskod: 2ÖÄ006 Ansvarig enhet: Pedagogiska inst SCB-ämne: Pedagogik

Läs mer

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng

Kursplan. Inst. för pedagogik 166/98 167/ Kurskod PEC263 Dnr Dnr. Beslutsdatum Reviderad. Pedagogik, poäng Kursplan Inst. för pedagogik Kurskod PEC263 166/98 167/00-51 Beslutsdatum 1998-06-02 2000-08-15 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Poängtal Nivå Pedagogik, 41-60 poäng Education Pedagogik 20 poäng

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PC2311 Kurs 11: Kvalitativ metod i psykologi, 15 högskolepoäng Qualitative Methods in Psychology, 15 Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA)

1: 2: 3: 1900 (MH3A), 1900 (POPA) Institutionen för musik- och teatervetenskap Betygskriterier för MVTVÅA Musikvetenskap II GN 30 hp VT 2015 Beslut: Fastställda av Institutionsstyrelsen för musik- och teatervetenskap 2014-12- 19 Musikhistoria

Läs mer

HISTORIA Period 1 (v )

HISTORIA Period 1 (v ) Historia Kansli Fabriksgatan 2, 20500 Åbo I a) Träff med tutorer och egenlärare för första årets studerande måndag 27.8. kl. 15.00 b) Datorklassession för första årets studerande (för uppgörande av studieplan)

Läs mer

Religiös fostran med övningar (2 sp) Practices for Education in Church

Religiös fostran med övningar (2 sp) Practices for Education in Church 580200.0 (2012-2013 version Religiös fostran med övningar (2 sp) Practices for Education in Church - beredskap att i praktiken omsätta kyrkans plan för konfirmandundervisning - beredskap att didaktiskt

Läs mer

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE

EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE Denna uppdatering gjord 28/5 2007 EXAMENSSTRUKTUR FÖR STUDIER MED STATSKUNSKAP *) SOM HUVUDÄMNE *) = Strukturen kan variera beroende på huvudämne KANDIDATEXAMEN, 180 poäng Studier i huvudämnet: Statskunskap,

Läs mer

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *)

Utbildningsplan. Samhällsvetarprogrammet. 180 högskolepoäng. Social Science Programme. 180 Higher Education Credits *) Utbildningsplan Samhällsvetarprogrammet 180 högskolepoäng Social Science Programme 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-24 Gäller fr.o.m. 2011-07-01 Reviderad

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Utbildningsplan för Masterprogrammet i Sociologi, med Samhällsanalytisk inriktning 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master in Sociology 2(2) 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Masterprogrammet

Läs mer

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits

Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap. 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Dnr: 2015/2965 3.1.2 Kursplan Fakulteten för samhällsvetenskap Institutionen för statsvetenskap 1SK101 Statsvetenskap I, 30 högskolepoäng Political Science I, 30 credits Huvudområde Statsvetenskap Ämnesgrupp

Läs mer

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits

SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN SC1106, Tillämpad sociologi, 15,0 högskolepoäng Applied Sociology, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

Historia, kultur och turism

Historia, kultur och turism Historia, kultur och turism History, Culture and Tourism Högskolepoäng: 15 Kurskod: 1IH014 Ansvarig institution: Idé- och samhällsstudier Huvudområde: Idéhistoria Nivå: Grundnivå Fördjupning i förhållande

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), Sociologi I och Sociologi II, VT-14 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail:

Läs mer

Kursplan. Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum Comparative Literature, Bachelor s Course. Kursen ges som fristående kurs.

Kursplan. Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum Comparative Literature, Bachelor s Course. Kursen ges som fristående kurs. Kursplan Kurskod LIC160 Dnr 02:146 Beslutsdatum 2002-06-05 Engelsk benämning Ämne Litteraturvetenskap, kandidatkurs Comparative Literature, Bachelor s Course Litteraturvetenskap Nivå 41 60 Kursplanen gäller

Läs mer

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet

Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Allmän studieplan för doktorsexamen i historia vid Göteborgs universitet Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 16 april 2008. Studieplanen kompletteras

Läs mer

VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI

VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI VETENSKAPSTEORI OCH METODOLOGI 526100.0 (2009-2010 Vetenskapsteori i GT exegetik (5 sp) Theory of science in OT exegesis Att förstå bibelforskningens övergripande metodproblem. Föreläsningar med instuderingsmaterial

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP

INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP INSTITUTIONEN FÖR SOCIOLOGI OCH ARBETSVETENSKAP SC1111 Sociologi: Introduktion till studier av samhället, 30 högskolepoäng Sociology: Introduction to studies Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN PX1100 Psykologi: Grundkurs, 30 högskolepoäng Psychology: Basic Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Psykologiska institutionen 2014-09-25

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng

Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng Växjö universitet Dnr 19/2004-510 Institutionen för pedagogik Utbildningsplan för musikproduktionsprogrammet, 80 poäng 1. Beslut om inrättande av programmet Universitetsstyrelsen har genom beslut 2003-06-13

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Politices kandidatexamen

Politices kandidatexamen Huvudämnesstrukturen för ämnet PRIVATRÄTT läsåret 2013 2014 Politices kandidatexamen 70 sp Grundstudier 25 sp Inledningsstudier i juridik 10 sp Studerande avlägger Inledningsstudier i juridik genom att

Läs mer

Statsvetenskap GR (A), 30 hp

Statsvetenskap GR (A), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Statsvetenskap GR (A), 30 hp Political Science Ba (A), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SK001G Statsvetenskap Grundnivå (A) Inriktning (namn)

Läs mer

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Historia GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp History BA (B), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

KURSPLAN Dnr. 161/333-99

KURSPLAN Dnr. 161/333-99 KURSPLAN Dnr. 161/333-99 SO8022 Socialt arbete med inriktning mot social omsorg, 20 poäng Nivå 21-40 Kurs nr 2 i sociala omsorgsprogrammet Fastställd av institutionsstyrelsen 1999-02-17 Övergripande syfte

Läs mer

Matematik MÅLSÄTTNING

Matematik MÅLSÄTTNING Matematik Matematikens betydelse inom olika vetenskapsgrenar har på ett avgörande sätt ökat sedan början av förra århundradet. De facto är vetenskapernas "matematisering" ett av vår tidsålders, den teknisk-vetenskapliga

Läs mer

1. Teoretiska perspektiv på medier och journalistik,

1. Teoretiska perspektiv på medier och journalistik, Programplan för magisterprogrammet i masskommunikation: 1. Teoretiska perspektiv på medier och journalistik, 704601 Omfattning: 10 p - att bibringa studerandena grundläggande insikter i kommunikations-

Läs mer

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.

Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors. Studiebyrån, våren 2015. Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken. Huvudämnesval och studieplanering i Helsingfors Studiebyrån, våren 2015 Dagens tema» Huvudämnesval Examenskraven ISP:en och huvudämnesvalet» Studieplanering» Karriärplanering Huvudämnet i examen» Minst

Läs mer

Studieguide. Nordisk etnologi vid Åbo Akademi

Studieguide. Nordisk etnologi vid Åbo Akademi Studieguide Nordisk etnologi vid Åbo Akademi Etnologin som kulturvetenskap vid Åbo Akademi... 3 Etnologins särart... 4 Etnologins samhällsuppgift... 6 Etnologiska tillvägagångssätt... 7 Kulturvetenskapliga

Läs mer

LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODS RECOMMENDED OR REQUIRED READING

LEARNING ACTIVITIES AND TEACHING METHODS RECOMMENDED OR REQUIRED READING OPETUSSUUNNITELMA 2015 Perusopinnot/Grundstudier KOODI 693663Y HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma 1 0 p. Endast huvudämnesstuderande Personal Study Plan 1 (Candidate s degree) PREREQUISITES AND COREQUISITES

Läs mer

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(6) KURSPLAN Engelska, 31-60 hp, 30 högskolepoäng English, 31-60 credits, 30 credits Kurskod: LENB17 Fastställd av: Utbildningsledare 2013-11-01 Gäller fr.o.m.: Hösten 2015 Version: 8 Diarienummer: HLK

Läs mer

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51

www.hkr.se Högskolan Kristianstad 291 88 Kristianstad Tfn 044-20 30 00 Fax 044-12 96 51 Sidan 1 av 6 2005-05-11 Dnr: 152/334-05 Institutionen för beteendevetenskap Kursplan, Pedagogik (1-20), 20 poäng Utbildningsområde: SA Ämneskod: PEA Engelsk titel: Education ECTS-poäng 30 Kursen ges som

Läs mer

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Samhällsvetenskapliga fakulteten SOAN31, Socialt arbete som forskningsområde och kunskapsfält, 15 högskolepoäng Perspectives on Social Work Research and Field of Knowledge, 15 credits Avancerad nivå /

Läs mer

Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sammanställning av Förväntade studieresultat för kurserna Sociologi A, Socialpsykologi A, Sociologi B, Socialpsykologi B. I vänstra kolumnen återfinns FSR

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) 14 6 Utbildningslinjen för kemiteknik Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. 6.1 Teknologie

Läs mer

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp

Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Socialt arbete AV, Ungdom, identitet, sociala problem och möjligheter till förändring, 7,5 hp Social Work MA, Youth, Identity, Social Problems and Possibilities for Change, 7,5 Credits

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1605- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie kandidatexamen Huvudområde: Konstvetenskap Art History Konstvetenskap handlar om bildkonst men även om byggnader och bebyggelsemiljö, design

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 24 september 2009 (ändrad den 29 augusti 2011).

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER JP1300 Japanska, fortsättningskurs II, 30 högskolepoäng Japanese, Intermediate Course 2, 30 higher Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för språk

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

IV. FORSKARUTBILDNING

IV. FORSKARUTBILDNING IV. FORSKARUTBILDNING Allmänt Forskarutbildningen organiseras från och med 1.1.2012 i Doktorandprogrammet vid Teologiska fakulteten som är fakultetens interna doktorandprogram som hör till Forskarskolan

Läs mer

Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp

Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Engelska GR (B), Ämneslärarutbildning för gymnasieskolan, 30 hp English BA (B), Upper Secondary Level Teacher Education, 30 credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap. Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet. Cultural Studies Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Kulturvetarprogrammet Programkod: Programmets benämning: Högskolepoäng/ECTS: Beslut om inrättande: Undervisningsspråk: Utbildningsnivå: Examenskategori:

Läs mer

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad

Arbetsvetarprogrammet. - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Utbildningsplan för Arbetsvetarprogrammet - programmet för analys och utvärdering av arbete och arbetsmarknad Grundnivå, 180 högskolepoäng Programme for Analysis and Evaluation of Work and labour Markets,

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten GNVA20, Genusvetenskap: Grundkurs, 30 högskolepoäng Gender Studies: Level 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Styrelsen för

Läs mer

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk

Studieplan för licentiatexamen i romanska språk Studieplan för licentiatexamen i romanska språk = Planen avser utbildning på forskarnivå i italienska med språkvetenskaplig inriktning inom examensämnet romanska språk Studieplanen är fastställd av humanistiska

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

STUDIEHELHETER

STUDIEHELHETER Psykologi Grundstudier (2013) 25.0 obligatorisk 25.0 118010.0 Utvecklingspsykologi 5.0 118011.0 Kognitiv psykologi och neuropsykologi 5.0 118012.0 Personlighet 5.0 118013.0 Klinisk psykologi 5.0 118014.0

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2016-2017 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

180 Higher Education Credits

180 Higher Education Credits KONSTNÄRLIGA FAKULTETEN Utbildningsplan Konstnärligt kandidatprogram i fotografi Grundnivå 180 högskolepoäng Programkod: K1FOT Curriculum BFA Programme in Photography First cycle 180 Higher Education Credits

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)

Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) Området för humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM) 1. Identifikation Programmets namn Masterprogram i

Läs mer

Sociologi GR (B), 30 hp

Sociologi GR (B), 30 hp 1 (6) Kursplan för: Sociologi GR (B), 30 hp Sociology Ba (B), 30 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression SO047G Sociologi Grundnivå (B) Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp)

Kandidatarbete med seminarium (10 sp) Valfria studier (15-25 sp) Först avlägger man teknologie kandidatexamen på 3 år (180 studiepoäng) och därefter diplomingenjörsexamen på 2 år (120 studiepoäng), dvs. sammanlagt 5 år. Teknologie kandidatexamen omfattar 180 studiepoäng

Läs mer

Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken

Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken Peter Sohlberg Vetenskapsteori i forskningspraktiken Allmänt om kursen Kursen syftar till: 1) att ge en bred översikt över det vetenskapsteoretiska fältet samt att ge kunskap om centrala vetenskapsteoretiska

Läs mer

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp

Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp 1 (5) Kursplan för: Psykologi GR (C), Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp Psychology Ba (C), Work- and organizational psychology with bachelor thesis,

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i Etnologi

Allmän studieplan för licentiatexamen i Etnologi Allmän studieplan för licentiatexamen i Etnologi Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 12 mars 2008 (ändrad den 29 augusti 2011). Studieplanen kompletteras

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

International Tourism Management 180 högskolepoäng

International Tourism Management 180 högskolepoäng Utbildningsplan International Tourism Management 180 högskolepoäng International Tourism Management 180 Higher Education Credits *) Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-10-11 Gäller fr.o.m.

Läs mer

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004

Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 LINKÖPINGS UNIVERSITET 2004-02-04 Ekonomiska institutionen Avdelningen för statsvetenskap Bo Persson Kursbeskrivning, Statvetenskapliga metoder (5 poäng), Statsvetenskap 2, VT 2004 Schema Vecka Datum Tid

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LAT110 Latin, grundkurs, 30 högskolepoäng Latin, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Litteraturvetenskap, 31-60 hp, 30 högskolepoäng Literature, 31-60, 30 credits Kurskod: LLVB17 Fastställd av: VD 2007-06-18 Gäller fr.o.m.: Ht 2010 Version: 1 Utbildningsnivå: Utbildningsområde:

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap

Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Dnr U 2013/173 Allmän studieplan för licentiatexamen i konst- och bildvetenskap Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 27 mars 2013. Studieplanen kompletteras

Läs mer

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne.

Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. MEDIESPRÅK Samtliga studieperioder är obligatoriska för dem som studerar journalistik som huvudämne. Beskrivning av ämnet I det journalistiska arbetet är språket ett väsentligt arbetsredskap. Journalisterna

Läs mer

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet

Undervisning. Fakultetens gemensamma studier i det nya systemet Undervisning Obs! Under studieorienteringsveckan kommer samtliga studenter att i samråd med representanter från sitt huvudämne, lärcentret och fakultetskansliet göra upp en individuell studieplan. Fakultetens

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

GÖTEBORGS UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i psykologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 27 mars 2007. 1. Utbildningens

Läs mer

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA11, Svenska 1, 30 högskolepoäng Swedish 1, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK. FFN-ordförande

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK. FFN-ordförande ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I MUSIKPEDAGOGIK FFN-ordförande 2016-02-10 1 Ämnesområde Musikpedagogik som vetenskap studerar alla former av musikaliskt lärande, inkluderande de ramar,

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte

HISTORIA. Ämnets syfte HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B

SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B SÄRSKILD PRÖVNING I SVENSKA B Följande färdigheter ska du uppvisa under prövningen för att få ett godkänt betyg på kursen: SKRIVANDE: Du ska kunna producera olika typer av texter som är anpassade till

Läs mer

15SK Prefekt

15SK Prefekt Kursplan Utbildning på forskarnivå Politisk teori, 7,5 högskolepoäng Political Theory, 7,5 credits Kurskod 15SK072 Forskarutbildningsämne Statskunskap Institutionen för humaniora, utbildnings- och Institution/motsvarande

Läs mer

Svenska språket. Första året

Svenska språket. Första året Svenska språket Första året 2014-2015 Studieschema för kandidatexamen Studierna vid fakulteten är planerade så, att kandidatexamen avläggs på tre år och magisterexamen på ytterligare två. Den studerande

Läs mer

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad.

Naturvetenskap 20% Allmänna data om kursen. Kurskod. Progression. Högskolepoäng Utbildningsområde Samhällsvetenskap 80% Inrättad. Kursplan för: Sociologi för gymnasielärare (A), 30 hp. Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Sociologi Grundnivå (A) Högskolepoäng 30.0 Fördjupning/examen Kursen ligger på grundnivå.

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

8. Informationssystem

8. Informationssystem 35 8. Informationssystem Strukturen i detta kapitel gäller studerande som inlett sina studier 2005 eller senare. Studerande som inlett sina studier tidigare har rätt att övergå att studera enligt denna

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer