Sjöfart: [en sammanfattning] / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöfart: [en sammanfattning] / Statistiska centralbyrån. Stockholm, 1913-1988. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1989."

Transkript

1

2 INLEDNING TILL Sjöfart: [en sammanfattning] / Statistiska centralbyrån. Stockholm, (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: utgiven av Kommerskollegium med innehållsförteckning och sammanfattning på franska med innehållsförteckning och sammanfattning på engelska med parallelltitel på engelska: Navigation med undertitel: En sammanfattning av Sjöfarten åren Föregångare: Bidrag till Sveriges officiella statistik. E, Sjöfart. Kommerskollegii underdåniga berättelse för år... Stockholm, Täckningsår: Efterföljare: Statistiska meddelanden. Serie T, Transport och kommunikationer / Statistiska centralbyrån. Stockholm : (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: Översiktspublikation: Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : kapitel III. Sjöfart : berättelse för år (Sverige officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån urn:nbn:se:scb-sjofart-1914

3 SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK SJÖFART BERÄTTELSE FÖR ÅR 1914 AV KOMMERSKOLLEGIUM STOCKHOLM 1916 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

4

5 TILL KONUNGEN. Jämlikt sin instruktion får kommerskollegium härmed i underdånighet överlämna berättelse om rikets sjöfart år Till huvudsaklig del ansluter denna berättelse sig till den för år 1913.

6 IV INLEDNING. vilken däremot i flera väsentliga avseenden avvek från tidigare årgångar inom samma serie. Beträffande de ändringar, som vidtogos i sistnämnda berättelse, hänvisas till redogörelsen i densamma. I ändamål att dels giva en mera överskådlig bild av den svenska handelsflottan och dess bemanning, dels även förminska berättelsens omfång, hava ändringar vidtagits i uppställningen av några av de tabeller, vilkas uppgift det är att belysa förhållandena på nämnda område (tab. 1 5, motsvarande tab. 1 3, 5 och 6 i 1913 års berättelse), varjämte tab. 4 i föregående års berättelse, som lämnade uppgifter om de svenska fartygens fördelning efter ägare, uteslutits ur den föreliggande berättelsen, enär dessa uppgifter knappast torde för det år, varom här är fråga, förete några mera avsevärda växlingar i förhållande till föregående år. Däremot lämnas såsom förut kortfattade uppgifter härom i texten. Kollegiet får i övrigt hänvisa till de uppgifter angående rikets sjöfart, som förekomma i konsnlsberättelserna för år 1914, vilka offentliggjorts i den av kommerskollegium utgivna tidskriften»kommersiella Meddelanden». Berättelsen är i huvudsak utarbetad under ledning av aktuarien fil. lic. K. E. Norman. Stockholm den 26 augusti Underdånigst K. A. FRYXELL. I. FLODSTRÖM. E. Bergendal.

7 Innehållsförteckning. Sid. Text: A) Handelsflottan 1* B) Sjöfarten mellan Sverige och utlandet 18* C) Svenska sjöfarten på utrikes orter 23* D) Sjöfarten i rikets hamnar och kanaler 32* E) Till statsmyndigheter redovisade sjöfartsavgifter 35* Fransk résumé 36* Tabellbilagor: A) Handelsflottan. Tab. 1. Den svenska handelsflottans fartyg samt registrerade pråmar om 20 nettoton och däröver vid början och slutet av år Tab. 2. Den svenska handelsflottans fartyg samt registrerade pråmar om 20 nettoton och däröver, fördelade efter hemort vid 1914 års slut, jämte uppgifter om deras bemanning i genomsnitt för seglationstiden (för så vitt de varit använda i handelssjöfart) 8 Tab. 3. Uppgifter om byggnadsmaterial, ålder och värde för den svenska handelsflottans fartyg om 20 nettoton och däröver vid 1914 års slut 18 Tab. 4. Användningen av svenska handelsflottans fartyg samt registrerade pråmar om 20 nettoton och däröver år Tab. 5. Bemanning, i genomsnitt för seglationstiden, å de i handelssjöfart år 1914 använda, svenska handelsflottan tillhöriga fartyg samt registrerade pråmar om 20 nettoton och däröver, ävensom därå anställd kvinnlig personal 22 B) Sjöfarten mellan Sverige och utlandet. Tab. 6. Översikt av sjöfarten år 1914 mellan Sverige och särskilda främmande länder 24 Tab. 7. Översikt av de år 1914 till Sverige ankomna och från Sverige avgångna fartygens nationalitet 34 Tab. 8. Sjöfarten mellan Sverige och främmande länder år 1914 med angivande av fartygens nationalitet 36 Tab. 9. Sjöfarten å särskilda tullkammardistrikt i riket år C) Svenska sjöfarten på utrikes orter. Tab. 10. Den svenska sjöfarten på utrikes orter år 1914 enligt därom från redare lämnade uppgifter 68 Tab. 11. Trafiken med svenska ång- och motorfartyg i viktigare utländska hamnar år Tab. 12. År 1914 av svenska fartyg och registrerade pråmar intjänta bruttofrakter för transport av passagerare, post och gods 116

8 VI D) Sjöfarten i rikets hamnar och kanaler. Tab. 13. Skepps- och pråmfarten år 1914 i de rikets hamnar, för vilkas begagnande avgifter utgå efter av Kungl. Maj:t fastställda hamntaxor 118 Tab. 14. Varutrafiken i rikets hamnar och lastageplatser år Tab. 15. I rikets hamnar och lastageplatser år 1914 uppburna hamnavgifter för fartyg (inkl. pråmar) och varor samt grundpenningar 154 Tab. 16. Skepps- och båtfarten år 1914 å de rikets kanaler och farleder, för vilkas begagnande avgifter utgå efter av Kungl. Maj:t fastställda taxor, ävensom beloppet av kanal- och slussavgifter 160 Tab. 17. Varutrafiken å rikets kanaler och farleder år Tab. 18. Främmande fartygs deltagande i kustfart och varuforsling mellan svenska hamnar år E) Till statsmyndigheter redovisade sjöfartsavgifter. Tab. 19. Fyr- och båkavgifter samt lastpenningar år Tab. 20. Lotsavgifterna och deras fördelning på svenska och främmande fartyg år Tab. 21. Ton- och hyresavgifter till sjömanshusen samt tonavgifter till svenska församlingens i London kyrka år Sid.

9 VII Texte: Table des matières. Pages A) Marine marchande 1* B) Navigation entre la Suède et l'étranger (d'après les rapports de la douane) 18* C) Navigation suédoise à l'étranger (d'après les rapports des armateurs) 23* D) Navigation dans les ports et sur les canaux de la Suède (d'après les rapports des administrations compétentes et de la douane) 32* E) Droits de navigation perçus par les autorités de l'état 35* Résumé en français 36* Tableaux: A) Marine marchande. Tabl. 1. Navires et chalands enregistrés de la marine marchande suédoise jaugeant 20 tonneaux et au-dessus, au début et à la fin de l'année Col. 1: domicile (I toute la Suède, II toutes les villes suédoises, III Stockholm, IV Gothembourg, V Helsingborg, VI la campagne): navires au début de l'année; accroissement pendant l'année: navires construits en Suède, acquis de l'étranger, accroissement par reconstruction ou rejaugeage, par changement de l'espèce du navire, accroissement total; diminution pendant l'année: navires péris, condamnés ou démolis, passés à l'étranger, diminution par reconstruction ou rejaugeage, par changement de l'espèce du navire, diminution totale; navires à la fin de l'année; déplacement pendant l'année entre des ports suédois; col. 2 4: navires à vapeur: nombre (col. 2), tonnage brut (col. 3) et tonnage net (col. 4); col. 5 7: navires à moteur: nombre (col. 5), tonnage brut (col. 6) et tonnage net (col. 7); col. 8 13: navires à voiles: avec machine auxiliaire (col. 8 10): nombre (col. 8), tonnage brut (col. 9) et tonnage net (col. 10); autres navires à voiles (col ): nombre (col. 11), tonnage brut (col. 12) et tonnage net (col. 13); col : total de navires : nombre (col. 14), tonnage brut (col. 15) et tonnage net (col. 16); col : chalands enregistrés: nombre (col. 17), tonnage brut (col. 18) et tonnage net (col. 19). Tabl. 2. Navires et chalands enregistrés de la marine marchande suédoise jaugeant 20 tonneaux et au-dessus, classés par domicile à la fin de l'année 1914, ainsi que leurs équipages, moyennes pour l'année de navigation (pour ceux qui ont été employé dans la navigation marchande) 8 Col. 1: domicile des navires; col. 2 7: navires à vapeur: nombre (col. 2), tonnage brut (col. 3), tonnage net (col. 4), équipages (col. 5 7): capitaines (col. 5), seconds et mécaniciens (col. 6), marins (col. 7); col. 8 13: navires à moteur: nombre (col. 8), tonnage brut (col. 9), tonnage net (col. 10), équipages (col ): capitaines (col. 11), seconds et mécaniciens (col. 12), marins (col. 13); col : navires à voiles: avec machine auxiliaire (col ): nombre (col. 14), tonnage brut (col. 15), tonnage net (col. 16), équipages (col ): capitaines (col. 17), seconds et mécaniciens (col. 18), marins (col. 19); autres navires à voiles (col ): nombre (col. 20), tonnage brut (col. 21). tonnage net (col. 22), équipages (col ): capitaines (col.

10 VIII Pages 23), seconds (col. 24), marins (col. 25); col : total de navires: nombre (col. 26), tonnage brut (col. 27), tonnage net (col. 28), équipages (col ): capitaines (col. 29), seconds et mécaniciens (col. 30), marins (col. 31); col : chalands enregistrés: nombre (col. 32), tonnage brut (col. 33), tonnage net (col. 34), équipages (col 35 36): capitaines (col. 35), marins (col..36). Tabl. 3. Matériaux de construction, âge et valeur des navires de la marine marchande suédoise jaugeant 20 tonneaux et au-dessus à la fin de l'année Col. 1: navires à vapeur, à moteur et à voiles avec machine auxiliaire et autres navires à voiles jusqu'à 20 ans et au-dessus de 20 ans: (lignes 1 36) classés par matériaux de construction (acier ou fer, bois et fer, bois, total de navires); la valeur des navires (lignes 37 45); col. 2 27: nombre de navires et tonnage brut dans les catégories de tonnage (tonnage brut) (col. 2-3), (col. 4 5); (col. 6 7), (col. 8-9), (col ), (col 12 13), (col ), (eol ), (col ), (col ), (col ), au-dessus de 5000 (col ), total (col ). Tabl. 4. Emploi des navires et des chalands enregistrés de la marine marchande suédoise jaugeant 20 tonneaux et audessus, en Col. 1: différentes espèces de navires (lignes 1 15): existant à la fin de l'année (lignes 1 5), rayés pendant l'année (lignes 6 10), total de navires (lignes 11 15); chalands enregistrés (lignes 16 18); total de navires et de chalands enregistrés (ligne 19); col. 2 13: nombre de navires employés pour le transport de passagers, de poste et de marchandises, et leur tonnage (brut et net): navigation entre la Suède et l'étranger (col. 2 4), navigation à l'étranger (col. 5 7), navigation entre les ports suédois (col. 8 10), total de navires (col ); col : navires employés pour la pêche, le sauvetage, brise-glace etc.; col : navires non employés pendant l'année; col : emploi inconnu; col : total. Tabl. 5. Equipages et domestiques femmes, moyennes pour l'année de navigation, des navires et des chalands enregistrés de la marine marchande suédoise jaugeant 20 tonneaux et au-dessus, employés dans la navigation marchande en Col. 1: catégories de tonnage; col. 2 7: navires à vapeur: capitaines (col. 2), seconds (col. 3), mécaniciens (col. 4), chauffeurs (col. 5), marins (col. 6), total (col. 7) ; col. 8 12: navires à moteur: capitaines (col. 8), seconds (col. 9), mécaniciens (col. 10), marins (col. 11), total (col. 12); col : navires à voiles avec machine auxiliaire: capitaines (col. 13), seconds (col. 14), mécaniciens (col. 15), marins (col. 16), total (col. 17); col : autres navires à voiles: capitaines (col. 18), seconds col. 19), marins (col. 20), total (col. 21); col : total de capitaines (col. 22), seconds (col. 23), mécaniciens (col. 24), chauffeurs (col. 25), marins (col. 26), totaux généraux (col. 27); col : chalands enregistrés: capitaines (col. 28), marins (col. 29); col : domestiques femmes des navires à vapeur (col. 30), des navires à moteur (col. 31), des navires à voiles avec machine auxiliaire (col. 32), des autres navires à voiles (col. 33), total (col. 34), des chalands enregistrés (col. 35). Tabl. 6. B) Navigation entre la Suède et l'étranger. Aperçu de la navigation entre la Suède et l'étranger. I a. Navigation directe: navires entrés 24 I b. Navigation directe: navires sortis 26 Col. 1: les derniers pays, d'où les navires ont été expédiés pour la Suède, respectivement les premiers pays auxquels les navires ont été expédiés de la Suède; col. 2 9: nombre et tonnage net de navires suédois: navires à vapeur et à moteur, entrés et sortis, chargés (col. 2 3), sur lest (col. 4 5), navires à voiles (y compris ceux avec machine auxiliaire), chalands et bateaux, chargés (col. 6 7), sur lest (col. 8 9): col : nombre et tonnage net de navires étrangers: navires à vapeur

11 Pages et à moteur, entrés et sortis, chargés (col ), sur lest (col ), navires à voiles, chalands et bateaux, chargés et sur lest (col ); col : total: nombre et tonnage net de navires chargés (col ), de navires sur lest (col ), nombre et tonnage net en tout (col ). II. Navigation combinée 28 Col. 1: pays d'où les chargements sont partis pour la Suède viâ d'autres pays; col. 2 11: navires entrés: navires suèdois: nombre (col. 2) et tonnage net (col. 3) des navires à vapeur et à moteur, navires à voiles (col. 4 5); navires étrangers: à vapeur et à moteur (col. 6 7), à voiles (col. 8 9); total de navires entrés (col ); col. 12: pays pour lesquels les chargements sont partis de la Suède viâ d'autres pays; col : navires sortis: navires suédois: à vapeur et à moteur (col ), à voiles (col ); navires étrangers: à vapeur et à moteur (col ), à voiles (col ); total de navires sortis (col ). III a. Navigation directe et combinée: navires entrés 30 III b. Navigation directe et combinée: navires sortis 32 Col. 1: pays d'où les navires sont arrivés, respectivement pour lesquels ils sont partis; col. 2 9: navires suédois; col : navires étrangers; col : total de navires. Tabl. 7. Navires arrivés à et sortis de la Suède, en 1914, classés par nationalités 34 Col. 1: nationalité des navires; col. 2 7: navires à vapeur et à moteur, entrés et sortis, chargés (col. 2 3), sur lest (col. 4 5), total (col. 6 7); col. 8 13: navires à voiles (y compris ceux avec machine auxiliaire), chalands et bateaux; col : total de navires. Tabl. 8. Navigation entre la Suède et l'étranger en 1914, par nationalité des navires. I. Navires entrés 36 II. Navires sortis 44 Col. 1: pays d'où les navires sont arrivés, respectivement pour lesquels ils sont partis, et nationalité des navires; col. 2 13: navires entrés et sortis en navigation directe: navires à vapeur et à moteur, chargés (col. 2 3), sur lest (col. 4 5); navires à voiles (y compris ceux avec machine auxiliaire), chalands et bateaux (col. 6 9); total: navires chargés (col ), navires sur lest (col ); col : na vires chargés, entrés en navigation combinée: à vapeur et à moteur (col ), à voiles (col ); total de navires chargés, entrés et sortis en navigation combinée (col ); col : total de navires entrés et sortis en navigation directe et en navigation combinée: navires à vapeur et à moteur (col ), navires à voiles, chalands et bateaux (col ), total (col ). Tabl. 9. Navigation par circonscriptions douanières, en I a. Navires suédois entrés 56 I b. Navires étrangers entrés 58 I c. Navires suédois et étrangers entrés 60 Col. 1: circonscriptions douanières où les navires sont arrivés; col. 2 13: nombre et tonnage net des navires, pour lesquels la circonscription douanière respective à été le premier port d'arrivée: navires à vapenr et à moteur, chargés (col. 2 3), sur lest (col. 4 5); navires à voiles (y compris ceux avec machine auxiliaire), chalands et bateaux, chargés (col. 6 7), sur lest (col. 8 9); total de navires chargés (col ), de navires sur lest (col ); col : navires entrés après être arrivés à une autre circonscription douanière: navires à vapeur et à moteur (col ); navires à voiles, chalands et bateaux (col ): total de navires (col ); col : total de navires entrés: navires à vapeur et à moteur (col ), navires à voiles, chalands et bateaux (col ), total (col ). II a. Navires suédois sortis 62 II b. Navires étrangers sortis 64 II c. Navires suédois et étrangers sortis 66 IX

12 X Pages Col. 1: circonscriptions donanières d'où les navires sont sortis; col. 2 13: nombre et tonnage net des navires pour lesquels la circonscription douanière respective à été le dernier port d'expédition; col : navires sortis pour être expédiés plus tard d'une antre circonscription douanière; col : total de navires sortis. C) Navigation suédoise à l'étranger. Tabl. 10. Navigation suédoise à l'étranger, en 1914, d'après les rapports des armateurs. A. Résumé 68 B. Pays 72 Col. 1: pays et ports d'entrée ou de sortie des navires; col. 2 9: navires à vapeur et à moteur: nombre de navires chargés arrivés de ou partis pour la Suède (col. 2), leur tonnage net (col. 3); nombre de navires sur lest (col. 4), leur tonnage net (col. 5); navires arrivés de ou partis pour l'étranger (col. 6 9); col : navires à voiles (y compris ceux avec machine auxiliaire): arrivés de ou partis pour la Suède (col ); arrivés de ou partis pour l'étranger (col ); col : total de navires arrivés et partis (col. 18) et de leur tonnage net (col. 19). Tabl. 11. Navigation à l'étranger de navires suédois à vapeur et à moteur 106 Col. 1: ports; col. 2: nombre de navires entrés; col. 3: leur tonnage net total; col. 4: nombre d'entrées de chaque navire. Tabl. 12. Frets bruts gagnés par les navires et les chalands enregistrés suédois pour le transport de passagers, de poste et de marchandises, en Col. 1: pays pour lesquels les navires sont partis et d'où ils sont arrivés; col. 2 5: frets bruts gagnés par les navires à vapeur et à moteur: navigation do la Suéde à l'étranger (col. 2) et de l'étranger à la Suède (col. 3), navigation à l'étranger (col. 4), total de frets bruts gagnés (col. 5); col. 6 9: frets bruts gagnés par les navires à voiles: navigation de la Suède à l'étranger (col. 6) et de l'étranger à la Suède (col. 7), navigation à l'étranger (col. 8), total de frets bruts gagnés (col. 9); col : frets bruts gagnés par les chalands enregistrés: navigation de la Suède à l'étranger (col. 10) et de l'étranger à la Suède (col. 11), navigation à l'étranger (col. 12), total de frets bruts gagnés (col. 13): col : total de frets bruts: navigation de la Suède à l'étranger (col. 14) et de l'étranger à la Suède (col. 15), navigation à l'étranger (col. 16), total (col. 17). D) Navigation dans les ports et sur les canaux de la Suède. Tabl. 13. Navigation de navires et de chalands jaugeant au-dessus de 10 tonneaux dans les ports suédois, en Col. 1: ports d'entrée ou de sortie; col. 2 13: navigation intérieure: nombre et tonnage de navires entrés: navires à vapeur et à moteur (col. 2 3), navires à voiles (col. 4 5), chalands jaugés (col. 6 7); nombre et tonnage de navires sortis: navires à vapeur et à moteur (col. 8 9), navires à voiles (col ), chalands jaugés (col ); col : navigation extérieure: navires entrés: navires à vapeur et à moteur (col ), navires à voiles (col ), chalands jaugés (col ); navires sortis: navires à vapeur et à moteur (col ), navires à voiles (col ), chalands jaugés (col ); col : total de navires: entrés en navigation intérieure et en navigation extérieure (col ), sortis en navigation intérieure et en navigation extérieure (col ), entrés et sortis (col ). Tabl. 14. Transport de marchandises entre les ports suédois, en A. Marchandises débarquées 128 B. Marchandises embarquées 140 Col. 1: ports ayant déclaré des marchandises débarquées ou embarquées ; col. 2 30: quantités de marchandises débarquées ou embarquées dans ces ports : animaux vivants (col. 2), produits de métairie (col. 3), poissons, écrevisses, etc. (col. 4), céréales, farines, son, gruaux, pain, etc. (col. 5), sucre, mélasse, tabac, épiceries (col. 6), fourrage,

13 Pages foin, paille, etc. (col. 7), pommes de terre, racines alimentaires diverses, pâte de betterave (col. 8), fruits, baies, écorces, matières tinctoriales et tannins (col. 9), spiritueux, bière et boissons rafraîchissantes (col. 10), matières textiles, fils, tissus, etc. (col. 11), peaux, poils, os, à l'état brut ainsi qu'objets manufacturés (col. 12), huiles, goudron, caoutchouc, à l'état brut ainsi qu'objets manufacturés (col. 13), bois bruts, sciés, etc. (col. 14), ouvrages en bois (col. 15), pâte à papier, carton et papier (col. 16), chaux pour l'usage de l'agriculture (col. 17), engrais, excepté chaux (col. 18), allumettes (col. 19), sel de cuisine, soufre et produits de l'industrie chimique (col. 20), houille, lignite et coke (col. 21), charbon de bois (col. 22), asphalte, ciment, argile, sable, tourbe etc. (col. 23), verres, porcelaine, faïence, etc. (col. 24), tuiles etc. (col. 25), pierres brutes et ouvrées (col. 26), minerais (col. 27), métaux bruts et ouvrés (col. 28), machines et outils (col. 29), autres marchandises (col. 30). Tabl. 15. Droits de port perçus, en 1914, dans les ports suédois pour les navires (y compris chalands) et les marchandises 154 Col. 1: ports; col. 2 3: droits de port pour les navires: navigation intérieure (col. 2); navigation extérieure (col. 3); col. 4 7: droits de port pour les marchandises débarquées en navigation intérieure (col. 4) et en navigation extérieure (col. 5), pour les marchandises embarquées en navigation intérieure (col. 6) et en navigation extérieure (col. 7); col. 8: total de droits de port pour les navires et les marchandises. Tabl. 16. Navigation de navires et de bateaux sur les canaux et d'autres voies navigables intérieures, en 1914, ainsi que péages et droits d'écluse 160 Col. 1: canaux et écluses (A. le système de voies navigables des lacs Väner et Vätter, B. le système de voies navigables des lacs Mälar et Hjälmar, C. petits voies navigables en communication directe avec la mer, D. petits voies navigables sans communication avec la mer); col. 2 7: nombre de voyages et tonnage de navires a vapeur et à moteur, jaugeant 10 tonneaux et au-dessus: chargés (col. 2 3), sur lest (col. 4 5), total (col. 6 7); col. 8 13: navires à voiles, jaugeant 10 tonneaux et audessus; col : total de navires, jaugeant 10 tonneaux et au-dessus; col : nombre de navires, jaugeant au-dessous de 10 tonneaux; col : chalands; col. 22: trains de bois; col. 23: total de navires, de bateaux, de chalands et de trains; col : mois et date de l'ouverture (col. 24) et de la fin (col. 25) de la navigation; col. 26: péages et droits d'écluse pour les navires et les marchandises. Tabl. 17. Transport de marchandises sur les canaux et d'autres voies navigables intérieures, en Col. 1: canaux et d'autres voies navigables; col. 2 30: quantités de marchandises ayant passé par les canaux et d'autres voies navigables (voir pour le répertoire des marchandises le tableau n:o 14). Tabl. 18. Part de l'étranger dans la navigation au cabotage et au transport de marchandises entre les ports suédois, en 1914 I Navires entrés 166 II Navires sortis 168 Col. 1: circonscriptions douanières auxquelles les navires sont entrés, respectivement d'où ils sont sortis; col. 2 7: navires danois: nombre de navires à vapeur et à moteur (col. 2) et leur tonnage net (col. 3), navires à voiles (col. 4 5), total de navires danois (col. 6 7); col. 8 13: navires allemands; col : navires anglais; col : navires hollandais; col : total dç navires à vapeur et à moteur (col ), de navires à voiles (col ), nombre et tonnage net en tout (col ;. XI E) Droits de navigation perçus par les autorités de l'état. Tabl. 19. Droits de phare et droits de tonnage généraux, en Col. 1: circonscriptions douanières; col. 2 8: droits de phare: navires suédois chargés (col. 2), sur lest (col. 3), total (col. 4); navires étrangers chargés (col. 5), sur

14 XII Pages lest (col. 6), total (col. 7); total de droits de phare (col. 8); col. 9 15: droits de tonnage généraux: navires suédois entrés (col. 9), sortis (col. 10), total (col. 11); navires étrangers entrés (col. 12), sortis (col. 13), total (col. 14); total de droits de tonnage (col. 15). Tabl. 20. Droits de pilotage, répartis par navires suédois et navires étrangers, en Col. 1: zones de pilotage et stations de pilotes; col. 2 10: droits de pilotage perçus sur les navires à vapeur (col. 2 3) et à voiles (col. 4 5) suédois, et les navires à vapeur (col. 6 7) et à voiles (col. 8 9) étrangers; total (col. 10). Tabl. 21. Droits de tonnage et droits d'engagement attribués aux bureaux d'enregistrement et à l'église suédoise à Londres, en A. Droits de tonnage 175 Col. 1: bureaux d'enregistrement; col. 2 4: droits de tonnage perçus: navires suédois (col. 2), navires étrangers (col. 3), total (col. 4); col. 5 6: droits de tonnage: retenus (col. 5), versés (col. 6); col. 7: droits de tonnage répartis par l'office du Commerce, au début de l'année 1915: col. 8: total de droits de tonnage. B. Droits d'engagement 176 Col. 1: bureaux d'enregistrement; col. 2: droits perçus; col. 3: droits retenus; col. 4: droits répartis par l'office du Commerce au début de l'année 1915; col. 5: total.

15 A) Handelsflottan. Till den svenska handelsflottan, sådan densamma redovisas i tab. 1, räknas först och främst alla svenska fartyg, vilka äro avsedda att nyttjas till handelssjöfart eller resandes fortskaffande och äga en dräktighet av 20 registerton eller därutöver. Nämnda fartyg äro enligt 2 i sjölagen registreringspliktiga. Vidare äro till handelsflottan hänförda fartyg om 20 ton och däröver, använda till ändamål, som med handelssjöfart äger gemenskap, såsom fiske, bärgning, isbrytning e. d., såvitt nämligen desamma av redarna redovisats till kollegium. De flesta av berörda fartyg äro införda i fartygsregistret, ehuru ingen registreringsplikt för desamma föreligger. Ytterligare redovisas från och med år 1913 frivilligt registrerade pråmar om 20 registerton och däröver. Då dessa uppgingo till ett antal av endast 111 om bruttooch nettoton vid 1914 års slut och alltså utgöra en ringa bråkdel av rikets samtliga pråmar, framgår härav, att den ytterst viktiga uppgift som pråmfarten i vårt på farleder så rika land har att fylla, endast i ringa mån kan bli belyst med stöd av de till kollegium inkomna uppgifterna rörande registrerade pråmar. Då det synts kollegium mindre lämpligt att under sådana förhållanden redovisa de fåtaliga pråmuppgifterna tillsammans med övriga från redarne inkomna uppgifter, vilka kunna anses ha på det hela taget för sitt ändamål erforderlig fullständighet, har kollegium i de i detta kapitel meddelade uppgifterna rörande den svenska handelsflottan redovisat ång- och motorfartyg samt segelfartyg för sig och de registrerade pråmarna för sig. 1) Ång- och motorfartyg samt segelfartyg. Enligt närmast föregående sjöfartsberättelse utgjordes den svenska handelsflottan vid 1913 års slut av följande fartyg:

16 2* HANDELSFLOTTAN. I tab. 1 i föreliggande berättelse redovisas emellertid den ingående behållningen av ovan angivna slag av fartyg till: Skillnaden i de båda behållningarna beror därpå, att 1 ångfartyg om 38 brutto- och 20 nettoton samt 3 segelfartyg om sammanlagt 251 brutto- och 207 nettoton i 1913 års berättelse avförts på grund av därom till kollegium ingångna uppgifter. Enligt vad kollegium sedermera fått sig bekant vid bearbetningen av materialet till den föreliggande berättelsen, äro emellertid de ifrågavarande fartygen icke slopade. Tager man behållningen vid 1914 års början, sådan densamma framställes i tab. 1, till utgångspunkt för ett sammandrag över de timade förändringarna under år 1914, erhålles följande tablå: 1. Befintliga vid årets början: 2. Ökning under året: 3. Minskning under året. 4. Befintliga vid årets slut:

17 HANDELSFLOTTAN. Jämföres behållningen vid årets början och slut, visar det sig, att samt liga slag av fartyg under året ökats till såväl antal som tonnage med un dantag endast för segelfartyg (utan hjälpmaskin). Ökningen ( + ) eller minskningen ( ) utgjorde för: 3* Det är emellertid att märka, vilket även framgår av tab. 1, att i de ovan anförda uppgifterna rörande handelsflottans minskning under året ingå 4 ångfartyg om 477 brutto- och 371 nettoton, vilka ombyggts till motorfartyg, vidare 13 segelfartyg om 747 brutto- och 625 nettoton, som försetts med hjälpmaskin, samt slutligen 2 maskindrivna segelfartyg om 243 brutto- och 185 nettoton, från vilka hjälpmaskin borttagits, eller tillsammans 19 fartyg om brutto- och nettoton. Samtliga dessa fartyg återfinnas under sina nya benämningar i uppgifterna rörande handelsflottans ökning. En även äldre tider omfattande överblick över svenska handelsflottans utveckling, innehållande uppgift om antalet och dräktigheten av hela rikets samt särskilt städerna Stockholms, Göteborgs och Hälsingborgs fartyg (exkl. registrerade pråmar) lämnas i följande tabell: 1 ) Förmedlade ton = ångfartygens nettotonnage x 3, tillagt till segelfartygens nettotonnage. 2 ) Med avseende på den minskning, som inträtt för år lb95, hänvisas till anmärkningen under tabellen.

18 4* HANDELSFLOTTAN. Anmärkning. däröver. Från och med 1895 omfatta uppgifterna endast fartyg om 20 registerton och I förestående tabell över svenska handelsflottans historiska utveckling är det förmedlade tonnaget framräknat på så sätt, att till segelfartygens verkliga nettotonnage lagts ång- och motorfartygens verkliga nettotonnage, multiplicerat med 3. Detta beräkningssätt var givetvis fullt berättigat i äldre tider, då segelfartygen utgjorde huvudparten av handelsflottan, men sedan numera ång- och motorfartygen, vad tonnage angår, vunnit en avgjord överhand

19 HANDELSFLOTTAN. 5* över segelfartygen, torde det vara lämpligare att framräkna det förmedlade tonnaget genom att till ång- och motorfartygens verkliga tonnage lägga Vs av segelfartygens verkliga tonnage. I den utländska litteraturen återfinner man numera ett liknande beräkningssätt, om än grunderna för detsamma i någon mån avvika från här omnämnda. En översikt av den svenska handelsflottans tillväxt under senare år med hänsyn till förmedlat ång- och motortonnage, meddelas här nedan: Över handelsflottans nyförvärv från och med år 1905 genom nybyggnad inom landet och förvärv från utlandet meddelas nedanstående siffersammanställning. Handelsflottans nyförvärv åren Tillväxten i den svenska handelsflottan har sålunda även under redogörelseåret i övervägande grad skett genom beställningar från utländska varv och inköp från utlandet av förut i fart befintligt tonnage. Beträffande nybyggnaden inom riket överträffas år 1914 ur tonnagesynpunkt av föregående redogörelseår samt även, om ock i obetydlig grad, av år De under året från inhemska varv levererade fartygens antal, tonnage och hästkrafter inhämtas av följande sammanställning: 2* Sjöfart 1914.

INLEDNING. Föregångare: Vissa uppgifter om emigranter och immigranter finns i (men utgör en liten del av):

INLEDNING. Föregångare: Vissa uppgifter om emigranter och immigranter finns i (men utgör en liten del av): INLEDNING TILL Ut- och invandring / Statistiska centralbyrån = [Émigration et immigration] / [Le Bureau central de statistique]. Stockholm, 1912-1939. (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1938.

Läs mer

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR

TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A TILLFÄLLIGA STATISTISKA UNDERSÖKNINGAR BAND IV STOCKHOLM 1925 1935 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 364778 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND IV: 1. JORDBRUKSKASSORNA

Läs mer

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990

Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 INLEDNING TILL Folk- och bostadsräkningarna 1860-1990 Folkräkningar utfördes under perioden 1860-1900 vart tionde år och publicerades i Bidrag till Sveriges officiella statistik. A, Befolkningsstatistik

Läs mer

STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND. VI:2 PÄLSDJURSRÄKNINGEN DEN 30 SEPTEMBER 1945 STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1946

STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND. VI:2 PÄLSDJURSRÄKNINGEN DEN 30 SEPTEMBER 1945 STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1946 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND. VI:2 PÄLSDJURSRÄKNINGEN DEN 30 SEPTEMBER 1945 AV STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1946 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 460847 COMMUNICATIONS STATISTIQUES

Läs mer

JORDBRUKETS SKULDSÄTTNING ÅR 1933

JORDBRUKETS SKULDSÄTTNING ÅR 1933 STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND V:3 JORDBRUKETS SKULDSÄTTNING ÅR 1933 AV STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM 1937 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 353876 COMMUNICATIONS STATISTIQUES SÉR.

Läs mer

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER

STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER STATISTISKA MEDDELANDEN SER. A. BAND I: 2 STATENS UTARRENDERADE DOMÄNER ARRENDEÅRET 1910 1911 AF KUNGL STATISTISKA CENTRALBYRÅN STOCKHOLM KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 1913 [123040] Statistiska

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1951: 23 SOCIALDEPARTEMENTET SOCIALVÅRDSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE XVIII UTREDNING OCH FÖRSLAG

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 Ö STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1930:10 JORDBRUKSDEPARTEMENTET UTREDNING OCH FÖRSLAG BETRÄFFANDE ÅTGÄRDER FÖR ÖKAD ANVÄND

Läs mer

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012

''of* National Library of Sweden. Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 ON ''of* National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 202 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 934:26 KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET UTREDNING I FRÅGA OM ANVÄNDANDET AV POSTSPARBANKENS

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

National Library of Sweden

National Library of Sweden National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 -SOU STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR 1963:2 Inrikesdepartementet KOMMUNALFÖRBUNDENS LÅNERÄTT KOMMUNALRÄTTSKOMMITTÉNS BETÄNKANDE

Läs mer

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV.

BIDRAG TILL SVERIGES OFFICIELA STATISTIK. T) LOTS- OCH FYRINRÄTTNINGEN SAMT LIFRÄDDNINGS- ANSTALTERNA Å RIKETS KUSTER. XIV. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. T, Lots- och fyrinrättningen samt lifräddningsanstalterna å rikets kuster. Lotsstyrelsens underdåniga berättelse för år Stockholm : Centraltryckeriet,

Läs mer

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1914. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Hälso- och sjukvård vid armén. År 1914. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Hälso- och sjukvård vid försvaret / Försvarets sjukvårdsstyrelse. Stockholm, 1912-1970. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1969. 1911-1913: Arméförvaltningens sjukvårdsstyrelses

Läs mer

'W" ^^'^fy^k^-.^^ //"^-.V.^. fv. > )

'W ^^'^fy^k^-.^^ //^-.V.^. fv. > ) 'W" ^^'^fy^k^-.^^ ^^ ti //"^-.V.^. fv. > ) mm JÉ ^ W:Zr^ ^^i>^,!^^^x.^/^-'^^ 4VNMAn HALlVmost SKOGSVÅRDS FÖRENINGENS :: TIDSKRIFT : : i7:e Arg. - HAFT. 3 MARS 1919 : SKOGSVÅRDSFÖRENINGENS TIDSKRIFT MEDDELANDEN

Läs mer

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55.

INLEDNING. Föregångare: Kongl. maj:ts befallningshafvandes femårsberättelse för åren... Stockholm, 1823-1857. Täckningsår: 1822-1851/55. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser, jämte Sammandrag för åren på Nådigaste befallning utarbetat och utgivet af Statistiska

Läs mer

a -XX3l National Library of Sweden

a -XX3l National Library of Sweden a -XX3l National Library of Sweden Denna bok digitaliserades på Kungl. biblioteket år 2012 STATENS OFFENTLIGA TJTBEDNINGAB 1923:48 J O K D B EDKSBE I' A RTE5IESXET ANVISNINGAR BÖKANDE VISSA ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_

INLEDNING TILL. urn:nbn:se:scb-bi-s0-8101_ INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. S, Allmänna arbeten. Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1873-1911. Täckningsår: 1872-1910 = 1-39. Den underdåniga berättelsen angående allmänna

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån.

INLEDNING TILL. Föregångare: Årgångarna 1860-1892 offentliggjorda i: Statistisk tidskrift / utgifven av Kongl. Statistiska centralbyrån. INLEDNING TILL Bidrag till Sveriges officiella statistik. Y, Sparbanksstatistik. 1, Sparbanker och folkbanker. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse för år... Stockholm : P.A. Norstedt & Söner,

Läs mer

BÖR LAGSTIFTNINGEN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD REFORMERAS? Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet

BÖR LAGSTIFTNINGEN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD REFORMERAS? Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet H E L V I S I P I L Ä BÖR LAGSTIFTNINGEN OM ÄKTENSKAPSSKILLNAD REFORMERAS? Överläggningsämne vid det tjugoförsta nordiska juristmötet INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Definition av frågeställningen 5 II Äktenskapets

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 T ILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S 1950 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1949 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT H E L SIN G FO R S

Läs mer

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955

RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT HELSINGFORS 1955 RIKSDAGENS BANKFULLMÄKTIGES BERÄTTELSE FÖR ÅR 1954 TILL RIKSDAGENS BANKUTSKOTT * HELSINGFORS 1955 sid. D

Läs mer

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011.

INLEDNING TILL. Allmän hälso- och sjukvård. 1957. (Sveriges officiella statistik). Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2011. INLEDNING TILL Allmän hälso- och sjukvård / Socialstyrelsen. Stockholm, 1913-1982. - (Sveriges officiella statistik). Täckningsår: 1911-1979. 1911-1967 utgiven av Kungl. Medicinalstyrelsen. 1911-1950 med

Läs mer

UTREDNING OCH YTTRANDE

UTREDNING OCH YTTRANDE UTREDNING OCH YTTRANDE I ÄRENDE ANGÅENDE IFRÅGASATT STADS FORM UNDER LANDS RÄTT FÖR VISSA DELAR AV, EVENTUELLT HELA HÖGBO SOCKEN SAMT ANGRÄNSANDE DELAR AV.OVANSJÖ SOCKEN I GÄVLE- BORGS LÄN ELLER ANNAN

Läs mer

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'"J ;^^

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'J ;^^ CJ-^' v'^ 'tr Åj^i :5.'"J ;^^ FÖRENINGENS TIDSKCRIFT ^>rt»*^fjov f^ '^^' HAFT. 9-10 SEPTEMBER-OKTOBER 1920 ÅRG. 18 OBSJ Extra sammanträde I slutet av november (se sid. X259 och novemberhäftet av Skogen).

Läs mer

Teleteknikens utveckling, 1846-1946

Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Telegrafi och telefoni F. D. BYRÅCHEFEN I K TELEGRAFSTYRELSEN, N H EDEN, STOCKHOLM Telegrafi Sedan Volta år 1799 konstruerat sin elektriska stapel och därmed påvisat

Läs mer

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen.

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Stawfords Copy Book Stawfords brev 1820 1822. Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Brev och skrivelser, som behandla den eventuella försäljningen

Läs mer

INLEDNING TILL. Föregångare: Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm : 1903-1911.

INLEDNING TILL. Föregångare: Meddelanden från K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm : 1903-1911. INLEDNING TILL Sociala meddelanden / utgifna af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1912-1967. Ingår 1912-1953 i: Statistiska meddelanden. Ser. F, Sociala meddelanden. Fr. o. m.

Läs mer

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007

TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 TEM 2007 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sverige 2007 Rapporten visar främst den omsättning som hamnar på svenska destinationer, men också den totala turismomsättningen i Sverige

Läs mer

Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten - en rapport om begreppet näringsverksamhet, m.m.

Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten - en rapport om begreppet näringsverksamhet, m.m. - en rapport om begreppet näringsverksamhet, m.m. 2(56) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 3 2 Syfte och metod 4 2.1 Projektet 4 2.2 Rapporten 5 3 Redovisningsbestämmelser 5 3.1 Gällande rätt före den

Läs mer