En ljusnande framtid är vår? UFFE Utvecklings- och fältforskningsenheten. En utvärdering av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb mellan åren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En ljusnande framtid är vår? UFFE Utvecklings- och fältforskningsenheten. En utvärdering av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb mellan åren 2010-2013"

Transkript

1 UFFE Utvecklings- och fältforskningsenheten En ljusnande framtid är vår? En utvärdering av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb mellan åren Jan Hjelte Kristina Westerberg Kajsa Svanevie

2 Sammanfattning Bakgrund och syfte Föreliggande rapport är en utvärdering av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb (UKSU) mellan åren Bakgrunden till satsningen var att en privat aktör donerade 20 miljoner kronor till kommunen som oavkortat skulle gå till ungdomslöner. Denna donation blev något av en igångsättare för satsningen. En annan bidragande orsak var en ökad medvetenhet om vikten av förebyggande insatser. Ytterligare en bidragande orsak var att kommunstyrelsen, genom satsningen, ville uppmärksamma ungdomsarbetslösheten som samhällsproblem, bl.a. den ökade risken för socioekonomisk marginalisering. Dessutom fanns det stora utmaningar i kommunen vad gäller framtida rekrytering av personal. Därför sågs satsningen även som en möjlighet att motivera ungdomar att söka sig till kommunen som arbetsgivare. Syftet med utvärderingen var att undersöka intentionerna, genomförandet och resultatet av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb mellan åren Utvärderingen besvarar fyra frågeställningar: Q1: Hur förväntades satsningen fungera och på vilken grund? Q2: Genomfördes de avsedda aktiviteterna? Q3: Vilka resultat ledde satsningen till för ungdomarna? Q4: Vad kan antas ha bidragit till resultaten? Metod För att besvara studiens frågeställningar användes ett flertal datainsamlingsmetoder: befintlig statistik, skrivna dokument, kvalitativa intervjuer med nyckelaktörer och ungdomar samt enkätundersökningar. Olika typer av data användes för att besvara olika frågeställningar. Vilka data som användes för att besvara de olika frågeställningarna såg ut på följande sätt. Frågeställning Data Q1: Hur förväntades satsningen fungera och -Kvalitativa intervjuer med nyckelaktörer på vilken grund? -Dokumentation Q2: Genomfördes de avsedda aktiviteterna? -Dokumentation -Befintlig statistik Q3: Vilka resultat ledde satsningen till för ungdomarna? Q4: På vilket sätt kan insatserna antas ha bidragit till resultaten? -Förtydligande samtal med nyckelaktörer. -Enkät riktad till ungdomar som haft ungdomsjobb respektive sökt, men inte fått ungdomsjobb. -Intervjuer med ungdomar som haft ungdomsjobb Resultat Resultaten presenterades i fyra olika kapitel. I det första resultatkapitlet redovisades hur UKSU var tänkt att fungera. Av resultaten framgick att insatserna i första hand var tänkt att omfatta avtalsenliga löner, en intresseorienterad rekrytering samt lärande och stödjande arbetsplatser. Dessutom skulle ungdomsjobben utgöra s.k. plusjobb, d.v.s. de skulle inte ersätta ordinarie personal utan vara en resursförstärkning i verksamheterna. Utifrån analysen framträdde ett flertal omedelbara och mellanliggande resultat. Bland annat antogs ungdomarna utveckla yrkesrelaterade färdigheter och en ökad motivation 2

3 till arbete och utbildning inom det yrkesområde de varit verksamma i. Slutresultatet av satsningen skulle vara att kommunen fick ökade rekryteringsmöjligheter samt att ungdomar fick ökade möjligheter till försörjning, främst genom vikariat och sommarjobb. I det andra resultatkapitlet skildrades hur rekryteringsprocessen gick till. Där framgick att ungdomar rekryterades i tre omgångar; 2010, 2011 och De olika omgångarna visade upp både likheter och olikheter, vilka såg ut på följande sätt: Formella meriter Kvotering av ungdomar från ungdomstorget Försörjningsstöd Spännvidd i verksamhetsområden Kön Bakgrund Omgång 1 Omgång 2 Omgång 3 Rekrytering utifrån Ej krav på formella Ej krav på formella formella meriter meriter meriter Ej kvotering Kvotering Kvotering 16% gick från försörjningsstöd till arbete 21% gick från försörjningsstöd till arbete 20% gick från försörjningsstöd till arbete Stor spännvidd Stor spännvidd Liten spännvidd Större andel kvinnor Större andel kvinnor Större andel kvinnor 11% hade utomnordisk 5% hade utomnordisk Ingen uppgift bakgrund bakgrund Medan den första omgången i större utsträckning riktade sig till ungdomar nära arbetsmarknaden, i termer av konkurrens och formella meriter, hade de två efterföljande omgångarna en tydligare orientering mot ungdomar längre från arbetsmarknaden. Det framgick också att till den första omgången rekryterades fler kvinnor än män trots att det var en större andel unga män än unga kvinnor som var arbetslösa. Detta var inte i enlighet med intentionerna med den första omgången eftersom rekryteringen skulle vara representativ för arbetslösa unga vuxna vad gäller kön. Förklaringen till avvikelsen stod att finna i att de stora rekryteringsområdena var äldreomsorg samt skola och barnomsorg. Inom dessa yrkesområden var det endast ett fåtal män som sökte, varför det till övervägande del var unga kvinnor som rekryterades. I det tredje resultatkapitlet presenterades vilka förändringar i ungdomarnas livssituation som satsningen bidrog till. Av resultaten framgick ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de som haft ett ungdomsjobb och de som sökt, men inte fått ett ungdomsjobb, vad gäller försörjning eller sysselsättning. Inte heller fanns någon statistiskt signifikant skillnad mellan dessa grupper beträffande motivation till arbete eller utbildning. På basis av detta går det inte att hävda att de ungdomar som haft ungdomsjobb har lättare att få in en fot på arbetsmarknaden än ungdomar som sökt, men inte fått ett ungdomsjobb. Inte heller går det att hävda att de som haft ett ungdomsjobb är mer motiverade till arbete och utbildning än dem som sökt, men inte fått ett ungdomsjobb. Däremot förefaller det finnas stöd för att ungdomsjobb, i likhet med andra jobb, kan bidra till både ökad motivation till arbete och utbildning, och ökad tilltro till sin egen förmåga. Av resultaten framgår även att en relativt stor andel ungdomar ca 20% av dem som hade haft ungdomsjobb rekryterades till den kommunala organisationen efter att de deltagit i UKSU. Däremot är det inte möjligt att veta huruvida detta beror på satsningen eller om en stor andel ungdomar hade rekryterats till kommunen även om satsningen inte genomförts. Det framgick också att det var fler tillsvidareanställda från 3

4 omgång 1 än från övriga omgångar. En möjlig förklaring till detta kan vara skillnader i rekryteringskriterier och gruppernas sammansättning. I omgång 1 utgick rekryteringen från formella meriter. Eftersom det krävs utbildning för vissa tillsvidaretjänster, exempelvis undersköterskeutbildning inom äldreomsorgen eller socionomutbildning för andra delar i socialt arbete kan en förklaring vara att det var fler ungdomar med lämplig utbildningsbakgrund som rekryterades i den första omgången. I det sista resultatkapitlet presenterades hur ungdomarna i satsningen relaterade deras motivation till arbete och utbildning till interventionerna i UKSU. Lönen, dokumenterad arbetslivserfarenhet, arbetsuppgifternas innehåll samt om det fanns en lärande och stödjande miljö på arbetsplatsen påverkade deras uppfattningar om jobbet, men också i vilken utsträckning de utvecklade färdigheter för att klara av arbetsuppgifterna. Uppfattningarna om jobbet och upplevelsen av att ha utvecklat nya färdigheter var i sin tur något som påverkade deras motivation till arbete och utbildning inom det yrkesområde de varit verksamma. Samordnade och riktade insatser en möjlig väg Om man på basis av rapporten reflekterar över vad man kan göra på lokal nivå för att motverka marginalisering och långtidsarbetslöshet bland unga vuxna kan samordnade och riktade insatser mot dem som står längre från arbetsmarknaden vara en möjlig väg. Dessa insatser skulle kunna omfatta samordnad yrkespraktik och riktade utbildningsinsatser i förhållande till prognostiserade rekryteringsbehov på den lokala arbetsmarknaden. Därmed skulle interventionen inte enbart kunna väcka intresse hos unga vuxna utan också bidra till att de har formella meriter som motsvarar de krav som ställs på arbetsmarknaden. 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Inledning Bakgrunden till satsningen Syfte och frågeställningar Rapportens fortsatta disposition 11 2 Ungdomsarbetslöshet Ungdomsarbetslöshetens konsekvenser Ungdomsarbetslöshetens orsaker Olika ungdomsgrupper, olika insatser Insatser för att motverka ungdomsarbetslöshet Vad kan staten göra? Vad kan kommunen göra? Framgångsfaktorer för ökade förutsättningar till arbete eller utbildning 16 3 En interventionsteoretisk ansats 18 4 Metod Översiktlig beskrivning av datainsamlingsmetoder Kvalitativa intervjuer med nyckelaktörer Dokument, befintlig statistik och förtydligande samtal med nyckelpersoner Enkätundersökningen Enkätens utformning Enkätstudiens upplägg och urval Deltagare Bortfallsanalys Kvalitativa intervjuer med ungdomar som hade haft ett ungdomsjobb Etiska överväganden Utvärderarrollen 26 5 Hur var UKSU tänkt att fungera? Problem och orsaker Insatserna och deras relation till tänkta resultat Relationen mellan insatser och omedelbara resultat Relationen mellan omedelbara och mellanliggande resultat Relationen mellan mellanliggande resultat och slutresultat Finns det stöd för interventionsteorin? Utvärderingens resultatmått 33 6 Rekryteringen av ungdomarna Rekryteringsprocessen Omgång 1: Baltic-satsningen Omgång 2: UKSU Omgång 3: UKSU Sammanfattande reflektioner 36 7 Förändringar i ungdomarnas arbetslivssituation Ungdomarna 38 5

6 7.1.1 Deltagarnas kommentarer Rekryteringen till kommunala verksamheter Sammanfattning och kommentarer 44 8 Vad bidrog till resultaten, enligt ungdomarna? Faktorer som påverkade ungdomarnas motivation Främjande faktorer Hindrande faktorer Insatsernas betydelse Faktorer som påverkade upplevelserna av försörjningsmöjligheter Faktorer som påverkade trivseln Faktorer som påverkade tilltron till sin förmåga Avslutande reflektioner 50 9 Diskussion Villkorade möjligheter Arbete som skyddsfaktor, men för vem? Samordnade och riktade insatser en möjlig väg Begränsningar och framtida kunskapsbehov 56 Referenser 57 Bilagor BILAGA 1. Intervjuguide, intervjuer med nyckelaktörer 61 BILAGA 2. Intervjuguide, intervjuer med ungdomar 62 BILAGA 3. Analys av intervjuer med ungdomar 63 6

7 Förkortningar och begreppsdefinitioner AKU: Arbetskraftsundersökningarna. AKU vid Statistiska Centralbyrån (SCB) är den enda källan med kontinuerliga uppgifter om den totala arbetslösheten för Sveriges befolkning i åldern år och står för det officiella arbetslöshetstalet. AKU tar fram månatlig, kvartalsvis och årlig statistik. (SCB Arbetskraftsundersökningarna, 2012). Arbetslöshet: AKU:s definition av arbetslöshet baseras på FN-organet ILO:s rekommendationer som också är antagna av Eurostat. Enligt denna definition är innebörden av arbetslös en person som ingår i arbetskraften men som inte är sysselsatt, vilket också innefattar heltidsstuderande som söker arbete. En person räknas som arbetslös om denna (1) inte är sysselsatt (2) kan börja ett arbete inom 14 dagar (3) aktivt har sökt arbete under de senaste fyra veckorna (inklusive mätveckan) eller inväntar att börja nytt arbete inom tre månader efter mätveckan. Att innefatta arbetssökande heltidsstuderande i definitionen (och därmed i statistiken) är nytt sedan 2008, vilket gör att senare uppmätt arbetslöshet med nödvändighet blir högre än tidigare (samtidigt som den uppmätta arbetskraften blir högre). Därutöver har åldersspannet också vidgats från år till år. Ett annat mått på arbetslöshet redovisas fortsatt av Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) som, i syfte att ge underlag för planering av arbetsmarknadspolitiken, begränsar sin registerbaserade statistik till personer som är inskrivna som arbetssökande på arbetsförmedlingen (Konjunkturinstitutet, 2012). Arbetslöshetsstatistik: Den officiella svenska arbetslöshetsstatistiken redovisas av AKU, SCB:s Arbetskraftsundersökningar. Syftet med AKU är att ge en bild av hela arbetsmarknaden och undersökningarna bygger på enkätuppgifter som baseras på ett slumpmässigt urval av befolkningen. Statistiken belyser såväl antal som andel sysselsatta respektive arbetslösa (SCB Arbetskraftsundersökningarna, 2012). Arbetsmarknadsinsatser: Arbetsmarknadspolitiska program eller arbetsmarknadspolitiska insatser (åtgärder) är benämningen på samhälleliga interventioner som syftar till att höja de arbetslösas kompetens för att hjälpa dem att komma tillbaka till arbetsmarknaden (Ekonomifakta, 2012). De kan innefatta praktik, arbetsträning, stöd i att söka arbete eller motivationsstöd till fortsatta studier. Ofta ges insatserna inom ramen för tidsbegränsade så kallade ungdomsprojekt. De angivna målen är i allmänhet att hjälpa ungdomar in på arbetsmarknaden och att motverka utanförskap (Ungdomsstyrelsen, 2005). Genomförande: Omsättandet av insatser, eller aktiviteter, under tiden för en intervention (Lindgren, 2010). Informationsansvaret: kommunernas lagstadgade skyldighet att hålla sig informerade om de ungdomar år som inte följer något nationellt gymnasieprogram (Olofsson et al., 2012). Intervention: (lat. intervenere) den aktuella insatsen eller åtgärden inom en given intervention, det vill säga det som kommer emellan det som annars skulle ha hänt (Lindgren, 2010). 7

8 Personer med utländsk bakgrund: Detta avser utrikes födda personer som själva invandrat, men också personer som är födda i Sverige med minst en utrikes född förälder. Om båda föräldrarna är födda utrikes har personen enbart utländsk bakgrund (Ds 2000:43). Resultat: Det som kommer ut av en intervention, det vill säga prestationer som i sin tur leder till förändringar för människor. (Lindgren, 2010) UKSU: En förkortning av Umeå kommuns Satsning på Ungdomsjobb. Ungdom (ung vuxen): Här avses målgruppen för den utvärderade interventionen, det vill säga personer mellan 18 och 24 år. För den kvoterade gruppen gäller dock år. I utvärderingen kommer begreppen ungdom och ung vuxen att användas synonymt. När vi talar om unga, ungdomar eller unga vuxna avses personer mellan 18 och 25 år, förutom vad gäller den kvoterade gruppen. Utanförskap: I en svensk kontext har utanförskap länge använts som begrepp för det samlade antalet personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av exempelvis arbetslöshet, ekonomisk försörjning, förtidspension, eller sjukdom. När AKU (SCB) fick regeringens uppdrag att redovisa arbetslöshet enligt den ovan den internationella standarden blev arbetslöshetssiffrorna och utanförskapssiffrorna emellertid inte längre jämförbara (Ekonomifakta). Därmed har officiella mätningar av utanförskap, i denna mening, ebbat ut. En annan innebörd av utanförskap är social exkludering, så som en blockering från arbetsmarknaden (Rantakeisu et al., 2002). Interventionsteori (programteori, verksamhetsteori): Antaganden och idéer om hur en satsning förväntas fungera (Hansen & Vedung, 2011). Författarnas bidrag till färdigställandet av slutrapporten Jan Hjelte har varit huvudförfattare och ansvarat för redigering och slutlig sammanställning. Hjelte har även ansvarat för analysen av intervjuerna med nyckelaktörer och ungdomar. Därutöver har Hjelte författat kapitel 5, 8 och 9 samt delar av kapitel 4 och 6. Kristina Westerberg har författat kapitel 7 och delar av kapitel 4 samt ansvarat för den statistiska analysen av det kvantitativa materialet. Kajsa Svanevie har författat kapitel 1, 2 och 3 samt huvuddelen av kapitel 6. Dessutom har Svanevie ansvarat för huvuddelen av insamling och analys av dokument och befintlig statistik. 8

9 1 Inledning Umeå kommun ligger i Västerbottens län och har cirka invånare. kommunen är norra Sveriges befolkningsrikaste och ungefär hälften av invånarna i Umeå stad är inflyttade. I kommunen finns Umeå Universitet som är Sveriges femte största, med studenter. Medelåldern är 38 år. Umeå kommun blev utnämnd till årets tillväxtkommun år 2008 och har även fått utnämningar som årets ungdomskommun och Sveriges kvalitetskommun. I kommunen finns cirka företag. Den största arbetsgivaren är emellertid Umeå kommun, med över anställda, varav drygt 80 procent inom skola, vård och omsorg (Andersson & Eriksson, 2006). Andra stora arbetsgivare i kommunen är Västerbottens läns landsting, Umeå Universitet, Volvo lastvagnar, Posten och Ålö AB. År 2010 initierades en särskild satsning i Umeå kommun på kommunala ungdomsjobb. Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb (UKSU) genomfördes i tre omgångar med start 2010, 2011 respektive 2012 och där den sista omgången avslutades Syftet med UKSU var att ge unga vuxna fotfäste på arbetsmarknaden och minska risken för utanförskap (social och ekonomisk marginalisering). Ungdomarna skulle också stimuleras till att välja en yrkesbana inom offentlig sektor. Satsningen vände sig generellt till ungdomar mellan 18 och 24 år som var inskrivna vid arbetsförmedlingen, men även specifikt till unga vuxna mellan 18 och 29 år med flera myndighetskontakter. 1.1 Bakgrunden till satsningen Bakgrunden till UKSU var att en privat aktör gick in som något av en igångsättare. Under 2009 kontaktades kommunstyrelsens ordförande av ägaren av det största privata fastighetsbolaget i Umeå, Baltic-gruppen, som ville donera 20 miljoner kronor till kommunen. Donationen skulle oavkortat gå till ungdomslöner. Ägaren hade först kontaktat arbetsförmedlingen, men de ansåg sig inte kunna ta emot donationen eftersom de är en statlig myndighet. Umeå kommun tog emellertid emot donationen. Detta var upptakten till den första rekryteringsomgången av tre inom ramen för Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb. En annan bidragande orsak till satsningen var en ökad medvetenhet inom kommunen om vikten av preventiva insatser till följd av att forskning påvisade värdet av detta (se t.ex. Nilsson & Wadeskog, 2010). Ett konkret avtryck av den ökade medvetenheten var att kommunfullmäktiges år 2010 beslutade om sociala investeringar på 200 miljoner kronor, vilket möjliggjordes av ett budgetöverskott. Av denna summa öronmärktes 60 miljoner till ungdomsjobb, vilket öppnade upp för en flerårig satsning. Ytterligare en bidragande orsak var att kommunstyrelsen, genom satsningen, ville uppmärksamma ungdomsarbetslösheten som ett allvarligt samhällsproblem med långtgående konsekvenser för både individ och samhälle. Ökade risker för socioekonomisk marginalisering av ungdomar hade bl.a. indikerats av ökande kostnader för försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd). Det arbetsmarknadspolitiska huvudansvaret är visserligen statligt, men ansvaret faller även delvis på kommunerna. Enligt Socialtjänstlagen (2001:53) har kommunerna det yttersta ansvaret för individers trygghet och välfärd. En arbetslös ungdom utan egen försörjning och som står utanför trygghetssystemet (a-kassa) faller under den kommunala socialtjänstens ansvar när det gäller ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd). En fjärde delförklaring till satsningen var de framtida rekryteringsutmaningar som kommunen stod inför. Enligt den rekryteringsprognos som fanns att tillgå vid tiden för satsningen skulle det finnas ett stort kompetensförsörjningsbehov i framtiden, både till följd av volymökningar och till följd av pensionsavgångar. När det gäller Umeå kommuns 9

10 kompetensförsörjningsbehov finns en rekryteringsprognos, en beräkningsmodell utarbetad av Sveriges kommuner och Landsting (SKL), för åren (Andersson & Eriksson, 2006). Enligt rekryteringsprognosen skulle Umeå kommun behöva anställa drygt nya medarbetare under tidsperioden, givet att servicenivån var oförändrad jämfört med basåret. De stora rekryteringsområdena var vård och omsorg respektive förskola. Andersson och Eriksson (a.a.) menade emellertid att det fanns ett par samverkande omständigheter som kunde försvåra nyrekryteringen. Konkurrensen om vård- och omsorgspersonal antogs hårdna och strategier för att möta denna utveckling sågs därför som viktiga. Samtidigt bedömde författarna att det skulle finnas begränsade ekonomiska förutsättningar för nyrekrytering. Enligt Andersson och Eriksson (2006) är en allmän tendens att det sker en höjning av utbildningsnivåerna för olika yrken, bland annat till följd av ett förändrat arbetsinnehåll. Inom förskolan har andelen förskollärare ökat och andelen barnskötare i motsvarande grad minskat. Inom vård- och omsorgsområdet har andelen undersköterskor på motsvarande sätt ökat, samtidigt som andelen vårdbiträden minskat. Dessutom menar författarna att det ofta efterfrågas personal med högre utbildningsnivå även för yrkesgrupper där de formella utbildningskraven inte har förändrats. Sammantaget medför ökad konkurrens och högre utbildningsnivåer även högre lönekostnader och därmed ett minskat ekonomiskt utrymme för nyrekrytering. På Umeå kommuns förfrågan, via kommunstyrelsens personalutskott, tog Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå socialtjänst (UFFE) på sig uppdraget att genomföra en utvärdering av den då redan initierade och pågående kommunala satsningen på ungdomsjobb. Mot bakgrund av det generella kunskapsbehov som finns idag när det gäller innehållet i och resultaten av åtgärder mot ungdomsarbetslöshet, och av det lokala kunskapsbehov som identifierats i samråd med projektets ledning i Umeå kommun, är huvudfrågan för utvärderingen hur UKSU har fungerat i förhållande till dess övergripande syften. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med utvärderingen var att undersöka intentionerna, genomförandet och resultatet av Umeå kommuns satsning på ungdomsjobb Utvärderingen besvarar följande frågeställningar: Q1: Hur förväntades satsningen fungera och på vilken grund? Q2: Genomfördes de avsedda aktiviteterna? Q3: Vilka resultat ledde satsningen till för ungdomarna? Q4: Vad kan antas ha bidragit till resultaten? Utvärderingens första frågeställning är orienterad mot det som benämns interventionsteori (verksamhetslogik eller programteori). Med detta avses centrala antaganden om hur satsningen ska fungera. (Hansen & Vedung, 2011). Den andra frågeställningen fokuserar på satsningens genomförande. Med genomförande åsyftas omsättandet av insatser, eller aktiviteter (jfr Morén & Blom, 2003). Här är det av intresse för utvärderingen att kontrastera satsningens genomförande mot dess underliggande interventionsteori. Den tredje frågeställningen är inriktad mot satsningens resultat. Med detta avses förbättringar i avnämarnas livssituation. Sådana förbättringar kan ta sig kvalitativa (livstillfredsställelse eller vidgade val- och handlingsmöjligheter), men också kvantitativa uttryck som t.ex. arbete, ekonomi eller boende (Morén & Blom, 2003). Utvärderingen intresserar sig med andra ord för vad 10

11 satsningen resulterat i, mot bakgrund av vad interventionsteorin framhållit som centrala målsättningar. Den fjärde och sista frågeställningen riktar i stället blickarna mot förhållandet mellan insatser och resultat, d.v.s. på vilket sätt insatserna kan antas ha bidragit till resultatet. 1.3 Rapportens fortsatta disposition I syfte att nå en fördjupad förståelse av problemområdet ungdomsarbetslöshet presenteras i kapitel 2 en mindre kunskapsöversikt utifrån aktuell forskning på området. Vilka kunskaper finns om ungdomsarbetslöshet, dess orsaker och konsekvenser, men också om lösningar på denna problematik? I kapitel 3 beskrivs utvärderingens teoretiska utgångspunkter i termer av en interventionsteoretisk ansats. Kapitel 4 skildrar studiens metodansats. Där framgår att utvärderingen bygger på en mixad metodansats som omfattar intervjuer, dokumentstudier, statistik och enkätundersökning. Kapitel 5 återger UKSU:s interventionsteori, d.v.s. hur satsningen var tänkt att fungera. Kapitel 6 beskriver hur rekryteringen av ungdomar till satsningen gick till samt vilka ungdomar som rekryterades. I kapitel 7 återges vilka förändringar i ungdomarnas livssituation som, utifrån satsningens tänkta resultat, framträdde efter att UKSU avslutats. Kapitel 8 skildrar sedan på vilket sätt insatserna i UKSU kan antas ha bidragit till dessa förändringar. Kapitel 9 är utvärderingens diskussionskapitel. Här sammanfattas och diskuteras studiens resultat. 11

12 2 Ungdomsarbetslöshet Arbetslösheten bland ungdomar (15-25 år) har varit två till tre gånger högre än arbetslösheten i åldersgruppen under minst 40 år ( ). Den relativa ungdomsarbetslösheten i Sverige har samtidigt ökat allt sedan Ungdomar som har avslutat gymnasieskolan utan examen är i högst utsträckning drabbade av arbetslöshet, medan de med längre utbildning eller yrkeskompetensgivande utbildning har en lägre arbetslöshet. Ju mindre arbetslivserfarenhet och ju längre arbetslöshetsvaraktighet, desto svårare är det att etablera sig på arbetsmarknaden. När det gäller den officiella statistiken över ungdomsarbetslöshet visar den hur många ungdomar i åldersgruppen år som är arbetslösa som andel av arbetskraften. Den aktuella statistiken inkluderar alla ungdomar i åldern år som antingen är sysselsatta eller aktivt söker jobb, d.v.s. är arbetslösa. Den offentliga statistik som finns att tillgå presenteras på läns- och inte på kommunnivå på grund av för få observationer i många kommuner låg nivån i Västerbottens län på 25%, d.v.s. samma nivå som riksgenomsnittet. arbetsförmedlingen har dock egen statistik över inskrivna ungdomar i Umeå kommun. I december 2009, d.v.s. i anslutning till att UKSU startade, såg ungdomsarbetslösheten i kommunen ut på följande sätt. Tablå 1. Arbetslösa ungdomar i Umeå kommun, december Arbetslösa ungdomar Man 836 (59%) Kvinna 586 (41%) Summa 1422 Umeå kommun (Af:s statistik dec -2009) Utomnordisk 99 (11%) 53 (9%) 152 (11%) Med funktionshinder 46 (5,5%) 16 (3%) 62 (4%) Med gymnasieutb. 669 (80%) 426 (73%) 1095 (77%) (fullständiga eller icke fullständiga betyg) Med högskoleutb. 43 (5%) 61 (10%) 104 (7%) Som framgår av tablån var det en större andel unga män (59%) än unga kvinnor (41%) som var arbetslösa. 11% av ungdomarna hade utomnordiskt ursprung och 4% hade någon form av funktionshinder. 2.1 Ungdomsarbetslöshetens konsekvenser Ungdomsarbetslöshet är ett mycket allvarligt samhällsproblem med komplexa orsaksmönster. Att vara ung och arbetslös innebär att vara utan försörjning, av att stå utanför en arbetsgemenskap och av att hamna eller riskera att hamna utanför trygghetssystemen. Ett blockerat inträde till arbetsmarknaden innebär en form av social exkludering. Exkludering i detta avseende innebär i sig en risk för svårigheter även inom andra centrala livsområden som exempelvis begränsade ekonomiska resurser, begränsade möjligheter att leva som andra, social isolering och begränsning när det gäller boende (Rantakeisu et al., 2002). Arbetslöshet innebär med andra ord en ökad risk för en marginaliseringsprocess som kan leda till ett mer omfattande socialt utanförskap. På bärande punkter innebär arbetslöshet ett frånsteg från samhällsnormen om ett fullt medborgarskap och delaktighet i samhället. För individen innebär arbetslöshet en överhängande, och med tiden tilltagande, risk att uppleva att inte få bidra till samhället, att inte vara betydelsefull och av att vara utanför. Arbetslöshet kan väcka känslor av skam och riskerar en förlust av framtidshopp, med känslor av hopplöshet och brist på 12

13 mening. Utanförskapet kan över tid bidra till en vanmakt, som ytterst tar sig negativa sociala, psykologiska och kroppsliga uttryck. Unga arbetslösa lider av exempelvis huvudvärk, magbesvär, sömnsvårigheter och nervösa besvär i större utsträckning än icke-arbetslösa. Idag är det också väl belagt att ekonomisk svårighet till följd av arbetslöshet är relaterad till psykisk ohälsa. Eftersom psykisk ohälsa i sig minskar möjligheten att få arbete finns en uppenbar risk för att man som ung vuxen hamnar i något av ett ekorrhjul om man står utanför arbetsmarknaden (Hammarström, 2002). Man kan också se att ungdomsarbetslöshet förefaller påverka den psykiska hälsan mer negativt än arbetslöshet som inträffar senare i livet. Enligt Strandh et al. (2014) får ungdomsarbetslöshet inte enbart kortsiktiga utan även långsiktiga konsekvenser för den psykiska hälsan även senare i livet i termer av nervösa symptom, sömnproblem och depressiva symptom. Detta kan enligt författarna vara en följd av att ungdomstiden är en känslig period där exponering för arbetslöshet riskerar att leda till permanenta konsekvenser för den psykiska hälsan. För samhället är kostnaderna för utanförskap stora i termer av direkta försörjningskostnader, indirekta välfärdskostnader på kort sikt, ökade välfärdskostnader på lång sikt, uteblivna produktionsvärden samt uteblivna välfärdsintäkter. (Nilson & Wadeskog, 2010). 2.2 Ungdomsarbetslöshetens orsaker Ungdomsarbetslöshetens orsaker är komplexa och kan återfinnas på både samhälls- och individnivå. På samhällsnivå är låga investeringsnivåer, strukturrationaliseringar och lågkonjunktur orsaker till arbetslöshet bland alla grupper, men på grund av LASreglerna har ungdomar en högre risk än andra att bli arbetslösa i en lågkonjunktur och många ungdomar har dessutom tidsbegränsade anställningar (Håkansson, 2011). Även bristande överensstämmelse mellan utbildningsutbud och den lokala arbetsmarknaden kan bidra till ungdomsarbetslöshet. Om utbildningsutbudet inte överensstämmer med den lokala arbetsmarknadens behov och om det saknas eller råder brist på omskolningsmöjligheter så ökar risken för mer manifest arbetslöshet. Kontextuella omständigheter av mer tillfälligt slag kan också försvåra ungdomsgruppers möjligheter att få jobb (d.v.s. öka konkurrensen om jobben) så som större ungdomskullar, samtidigt som antalet sökbara jobb är oförändrat eller minskande. En annan orsak till ungdomsarbetslöshet är ökade kvalifikationskrav på arbetsmarknaden, vilket nämnts tidigare. Med ökade kvalifikationskrav minskar vissa ungdomsgruppers tillträde till arbetsmarknaden genom att konkurrensen ökar (Olofsson et al., 2012). Skärpta krav kan handla om formella kvalifikationer, dokumenterad erfarenhet och referentuppgifter, men också om personliga egenskaper som framåtanda. Om arbetsgivare inte vågar satsa på oprövade kort drabbas särskilt ungdomar. Med krav på språkkunskaper och/eller bristande möjlighet att förena språkundervisning med ett ingångsjobb så minskar tillträdet till arbetsmarknaden för nyanlända (Hammarström, 2002). Följaktligen har även ungdomar som med utländsk bakgrund en ökad risk att gå in i arbetslöshet. (Hammarström, 2002; Hammarström & Janlert 2002; Håkansson, 2011). Även faktorer som på ett mer konkret sätt relaterar till ungdomars individuella livssammanhang kan bidra till arbetslöshet. En sådan faktor är ingen eller ofullständig gymnasieutbildning. Om den unge inte påbörjar eller hoppar av gymnasiet t.ex. till följd av erfarenheter av skolmisslyckanden (bristande stöd från hem, skola och samhälle under barndom och uppväxt i svåra livssituationer eller på grund av bristande vägledning inför gymnasiet), minskar deras tillträde till arbetsmarknaden i synnerhet 13

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar

Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar 2015:13 Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar En utvärdering av satsningens effekter MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-22 2014/152-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-08-21 U2014/4884/SF Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Att ha någon som bryr sig

Att ha någon som bryr sig FoU-rapport 2014:1 PUFF-enheten Vård- och omsorgskontoret Att ha någon som bryr sig En studie av framgångsfaktorer i arbetet för en ökad skolnärvaro Elin Lundin Sammanfattning Syftet med denna deskriptiva

Läs mer

Att inte följa den förväntade vägen

Att inte följa den förväntade vägen Att inte följa den förväntade vägen En studie om ungdomar utanför gymnasieskolan och om det kommunala uppföljningsansvaret Marianne Lundgren Jan Magnusson Rapport 3:2009 Kvalitetskriterier för FoU-rapporter

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra

I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra I dag har jag ett liv, jag går och jobbar som alla andra - En kvalitativ studie om utsatta ungdomars väg till arbete - Socionomprogrammet C-uppsats HT 2008 Författare Camilla Ljungström Susanna Johansson

Läs mer

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal

Vägarna in. Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal Vägarna in Arbetet med unga i kommuner med lokala utvecklingsavtal 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor.

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

Det krävs mycket tid innan man får det att sitta

Det krävs mycket tid innan man får det att sitta Akademin för hållbar samhälls och teknisk utveckling Det krävs mycket tid innan man får det att sitta En kvalitativ studie av AMA- anställdas funderingar inför en implementering av OCN- metoden Författare:

Läs mer

Unga i JOBB eller inga i jobb?

Unga i JOBB eller inga i jobb? Unga i JOBB eller inga i jobb? - Om projektet Unga i JOBB som riktades till unga arbetslösa Therese Bengtsson, Gabi Djordjevic, Lena Hedström, Sara Holmberg, Fahreta Rakanovic, Rebecca Svensson och Matz

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform

Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Behovsanställda bussförares upplevelser av sin anställningsform Susanne Nilsson Jenny Nolin Institutionen för beteendevetenskap Programmet för personal- och arbetsvetenskap Behovsanställda bussförares

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Ung Arena Projektverksamheten 2011-2013. Slutrapport Ann Britt Karlsson, Monica Johansson, Bettan Byvald 2014-02-12

Ung Arena Projektverksamheten 2011-2013. Slutrapport Ann Britt Karlsson, Monica Johansson, Bettan Byvald 2014-02-12 Ung Arena Projektverksamheten 2011-2013 Slutrapport Ann Britt Karlsson, Monica Johansson, Bettan Byvald 2014-02-12 sdgsdgsgg Förord Inledning och disposition... 4 1. Projektets omvärld, bakgrund, uppbyggnad...

Läs mer

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden

Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Rekrytering för den framtida arbetsmarknaden Recruitment for the future labour market Arnela Durakovic 2013-05-24 Handledare: Maria Appelqvist Examinator: Kerstin Hultén Urbana studier, Malmö högskola

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket

Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004. Integrationsverket RAPPORT INTEGRATION 2003 Rapport Integration 2003 Integrationsverket, 2004 ISSN 1651-1662 Integrationsverket Box 633 601 14 Norrköping www.integrationsverket.se Grafisk formgivning: Anna-Sofia Quensel

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet...

Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Vad vinner vi på att investera i utanförskapet till arbetslivet? Vi blundar, vi håller för öronen, men vi vet... Delrapport 2 av 3 Inom projekt Hållbar jämställdhet Smart ekonomi Borås Stad 2014 Innehållsförteckning

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9

Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 I begynnelsen var organisationen Rehabilitering till arbete för personer med psykiska funktionshinder hinder och möjligheter Nationell psykiatrisamordning S 2003:9 ISBN 91-38-22569-7 Tryck: Elanders, Vällingby

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer