FINLANDS BANK OCH DESS SVENSKA ANOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS BANK OCH DESS SVENSKA ANOR"

Transkript

1 Tal 1 (7) Rådgivare till direktionen Juha Tarkka FINLANDS BANK OCH DESS SVENSKA ANOR Finlands Bank grundades av kejsar Alexander den förste drygt två år efter att det nya storfurstendömet Finland hade skilts från Sverige. Enligt bankens första reglemente, var syftet med "Växel-, Låne- och Depositions-Contoiret i Storfurstendömet Finland", som banken först hette, trefaldigt: att hjälpa de finnar som hade skulder i Sverige, att befrämja åkerbruk, handel och näringar, och att bringa blott ett myntslag i omlopp i landet. Den sistnämnda uppgiften betydde att svenska sedlar, som fortfarande cirkulerade allmänt i Finland, skulle växlas och ersättas med rubeldenominerade ryska (och Finlands Banks) sedlar. Banken grundades först i Åbo, den tolfte december 1811 och började sin verksamhet där i augusti Bara några år senare, efter att Helsingfors hade blivit landets nya huvudstad, flyttades banken till Helsingfors. Finlands Bank har svenska anor i åtminstone två hänseenden: För det första var Sveriges riksbank en direkt förebild för Finlands Banks grundande, dess organisation och uppgifter. För det andra var banken i sin tidiga verksamhet och professionella kompetens en arvtagare till den första banken i Finland, d.v.s. Åbo Diskont Werk, som var en av Riksbankens de facto filialer, så kallade diskontoinrättningar, som fungerade i de viktigaste städerna i Sverige i början av 1800-talet.

2 Tal 2 (7) Diskontverken var formellt privata bolag, men i praktiken stod de i nära förbindelse med Riksbanken, som finansierade, garanterade och också kontrollerade deras verksamhet. Åbo diskontverk var en kortvarig institution, som öppnades 1806, d.v.s. lite senare än sina två motsvarigheter i Göteborg och Malmö, och stängdes efter bara två år. Trots sin korta livscykel hade Åbo diskontverk en stor betydelse i början för Finlands Bank, därför att många av de personer som senare medverkade i grundandet och ledningen av Finlands Bank hade fått sin praktiska erfarenhet av bankverksamhet i diskontverket. Till dessa hörde framför allt lagmannen Claës Johan Sacklén, som blev Finlands Banks första chefdirektör, och också professorn Gabriel Erik von Haartman, som blev den första finanschefen för den finska kejserliga Regeringskonseljen, och i den positionen den högsta beslutsfattaren i den kommande banken. Båda var också ledamöter i Åbo diskontverks direktion. Åbo diskontverk blev offer för Finska kriget. Våren 1808, när ryktena om ett förestående ryskt anfall mot Finland nådde Åbo och Stockholm, utbredde panik bland diskontons deponenter, och de försökte lyfta sina pengar. Det här visade sig dock vara omöjligt, pengarna hade lånats ut, och eftersom Riksbanken inte kunde hjälpa blev diskontverket snart insolvent. Alla kvarstående medel och diskontverkets bokföring smugglades slutligen till Stockholm en tid efter den ryska ockupationen av Åbo. Det här skedde efter att diskontverkets direktion hade mottagit följande telegram genom det dåvarande optiska telegrafsystemet: Herrar bankofullmäktige tillsäga Åbo diskontdirektion att de jämte alla sina dokumenter och hela verket straxt

3 Tal 3 (7) skola transportera sig till Stockholm. Eckerö telegrafkontor den 7. hujus kl. 12: J.E.Sarén, telegrafinspektör i Eckerö. Vi ser att riksbanksfullmäktige utövade rätt sträng kontroll över diskontverken. (Eckerö här är förstås landsorten på Åland och inte den svenska Ekerö vid Mälaren.) Lyckligtvis för Finland stannade direktionen själv dock i Åbo så att dess ledamöter lite senare kunde bidra till grundandet av den nya bankinrättningen i Finland. Nästa steg i upprinnelsen till Finlands Bank var diskussionerna vid Borgå lantdag våren Lantdagen var, som känt, den viktigaste händelsen för tillkomsten av Finland som en stat. Av särskild betydelse var kejsar Alexanders regentförsäkran, som innehäll garantier att landets (ursprungligen svenska) lagar och ständernas privilegier skulle bevaras. Bland de frågor som Alexander framställde inför lantdagen var frågan om hur landets mynt- och penningväsen skulle ordnas. I sitt svar till kejsaren föreslog lantdagen en finsk nationalbank, Finlands Ständers Bank, som skulle ordnas efter samma modell som den svenska riksbanken. Enligt lantdagens hemställan skulle banken underställas ständerna, d.v.s. riksdagen, och ett diskontverk skulle också grundas i samband med banken allt enligt gammal svensk modell.

4 Tal 4 (7) Lantdagen kunde basera sitt förslag på den gustavianska regeringsformen av 1772, som kejsaren i sin regentförsäkran åtminstone implicit hade lovat att hålla i kraft. I den gamla regeringsformen konstateras: Riksens Ständers Banque förblifver hädanefter, som then hitintils varit, under theras egen garantie och vård; skolandes förvaltas efter the Reglementer och Stadgar, som redan giorde äro, eller ännu af Riksens Ständer göras kunna. Så blev det ändå inte åtminstone inte i början. När Finlands Bank grundades blev den underställd den kejserliga finska regeringen, och lantdagen sammankallades inte igen på decennier. Men när det äntligen skedde 1863, under Alexander den andres regeringstid, sattes bankens ställning omedelbart på agendan, och vid den följande lantdagen, 1867, överlämnades banken i ständernas vård. Det här tyder än en gång på att det svenska exemplet alltjämt hade ett starkt inflytande i Finland. Man får dock inte överskatta den svenska förebilden vid grundandet av en statlig bank i Finland. Ryssland självt hade också ett rätt likartat banksystem som Sverige på den tiden med det uttryckliga undantaget att de ryska statsbankerna var organ för landets finansministerium. Snart efter ryska anfallet utgav den ryske utrikesministern Rumjantsev en proklamation, som innehöll ett löfte att i Finland inrätta en lånebank för egendomsägare och en diskont till befordrande av den för handeln nyttige penningcirkulation. Detta uttryck alluderar direkt på det statliga banksystemet som då fanns i Ryssland: det bestod av en fastighetsbank för adliga godsägare och diskontoinrättningar för kortfristig kredit till handelsmän (jämte en assignatbank för sedelemissioner).

5 Tal 5 (7) Man kan fråga sig varför en särskild bank behövdes för Finland efter den ryska erövringen. Varför kunde de existerande ryska bankerna inte utvidga sitt operationsfält till Finland? Delvis står orsaken förstås att finna i den särställning som Finland fick efter 1809 inom kejsarriket. En annan ledtråd kan man dock hitta i Gogols berömda novell Döda själar : de ryska bankernas krediter hade en sådan natur, att de betraktades som subventioner eller stöd. Det var därför bara naturligt att man i Ryssland inte ville godkänna nya kredittagare som kunde ta del i de ryska bankernas fördelaktiga utlåning. Döda själar behandlar den egenartade praxisen hos den ryska lånebanken att använda livegna bönder som säkerhet. Grundandet av Finlands Bank 1811 betydde inte att Finlands penningväsen blev helt oavhängigt av Sverige, tvärtom. Trots att den kejserliga finska regeringen, med hjälp av Finlands Bank, försökte ersätta svenska sedlar med rubeldenominerade finska och ryska sedlar, fortsatte svenska sedlar att cirkulera i Finland, sannolikt i större utsträckning än de rubeldenominerade sedlarna. Detta berodde åtminstone delvis på att Finland på den tiden hade överskott i sin handelsbalans gentemot Sverige, men ett underskott gentemot Ryssland. Resultatet var att riksdaler strömmade till Finland över gränsen, medan rubel kontinuerligt strömmade ut ur landet. I cirka 30 år cirkulerade ryska rubelsedlar, Finlands Banks rubel- och kopekdenominerade sedlar, svenska bancosedlar, svenska riksgäldssedlar, samt

6 Tal 6 (7) ryskt och svenskt silvermynt parallellt i Finland. Det här var mycket opraktiskt, för kursförhållandena mellan rubeln och silver, mellan riksdalern och silver, och rubeln och riksdalern vacklade kontinuerligt. Den relativt lilla andelen av Finlands Banks egna sedlar i det hela ledde också till att Finlands Banks kreditgivningsförmåga förblev mindre än väntat. Omloppet av svenska sedlar i Finland betydde också att Sverige de facto var finansiellt beroende av Finland. Det här blev mycket uppenbart när Finland 1840 genomförde en myntreform som innebar att de återstående svenska sedlarna i landet växlades till Finlands Banks egna rubelsedlar. Den finska myntreformen hade möjliggjorts av att Sverige något tidigare hade återinfört inlösbarheten av riksdalern i silver. I detta sammanhang skaffade Finland Bank sig en betydligt större silverreserv än tidigare genom att presentera alla de i landet inväxlade svenska sedlarna för inlösning i Riksbanken i Stockholm. Resultatet var att Sverige förlorade en stor del av landets silverreserver, och det här förorsakade en rätt allvarlig penningmarknadskris i Sverige i början av 1840-talet. Det här ledde i sin tur bland annat till att sedelutgivningsbestämmelserna rörande Riksbanken måste moderniseras. Jag skall avsluta med en ytterligare kommentar om hur starkt Riksbanken och den svenska förebilden har inverkat på hur man sett på Finlands Banks ställning i samhället. Man kan se det mycket tydligt till och med i stadsplanen för den stadsdel där vi nu befinner oss, Kronohagen. Om man tittar ut genom de stora fönstren i Finlands Banks fasad, ser man Ständerhuset, det gamla riksdagshuset, mitt-

7 Tal 7 (7) emot banken, precis som det gamla riksbankshuset och riksdagen står på Helgeandsholmen i Stockholm. Detta arrangemang som starkt symboliserar bankens förhållande till riksdagen (och jag menar närheten, inte motsatsställningen) har sannolikt kopierats från Stockholm, fastän de svenska motsvarigheterna till de här byggnaderna uppfördes under samma tidsperiod som de finska. Att det skedde på 1880-talet, hela sjuttio år efter att våra länder skildes från varandra, vittnar på ett fint sätt om inte bara Finlands Banks utan också om den finska parlamentarismens svenska anor.

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag

Ny lag om andelslag. Enklare grunda och hålla andelslag Ny lag om andelslag Från början av år 2014 träder en ny lag om andelslag i kraft i Finland. Lagen innebär klarare regler med modell från aktiebolagslagen. Nu blir det lättare att grunda ett andelslag då

Läs mer

Processen mot de associerade i Växelkontoren.

Processen mot de associerade i Växelkontoren. Processen mot de associerade i Växelkontoren. Ståndsriksdagens process mot de associerade i Växelkontoren 1765-1766 var utan tvekan den enskilda händelse, som mest av allt påverkade Grillska handelshusets

Läs mer

Botemedel mot kriser: förtroende, förtroende och tillit

Botemedel mot kriser: förtroende, förtroende och tillit ANFÖRANDE DATUM: 2009-09-29 TALARE: PLATS: Riksbankschef Stefan Ingves Eurofi-konferensen, Göteborg SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Viktor Klingbergs skulder

Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingbergs skulder Viktor Klingberg var född 1856. Han studerade i Uppsala från 1877 och avlade medicine kandidatexamen 1885, och hade sedan flera korta förordnanden som läkare på olika platser;

Läs mer

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären

med brännvinet bengt åke berg affären med brännvinet Affären Affären med brännvinet Om G u staf I I I:s kronob rän n e ri e r Brännvin har funnits i Sverige åtminstone sedan 1400-talet. I Stockholms stads räkenskapsbok för 1467 70 noterades en betalning för brännvin

Läs mer

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs

Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Framställning till riksdagen 2011/12: RBX Framställning om vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs Sammanfattning I framställningen föreslås att en eller flera utredningar snarast påbörjas

Läs mer

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program

Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Bygg för framtiden bostadspolitiskt program Inledning Bostadspolitiken handlar om människors välfärd Bostadspolitiken har traditionellt varit ett viktigt område för Byggnads, men under de senaste åren

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Inledning. Pengar förr i tiden: Kor eller Kauri

Inledning. Pengar förr i tiden: Kor eller Kauri Vad är Pengar? Pengar förr i tiden: Kor eller Kauri - 1 / Dagens pengar och penningsystem - 2 / Bankväsendet- 4 / Guldets koppling till pengar och banker - 6 / Vad har värde? - 7 / De största problemen

Läs mer

samhällsekonomiskt perspektiv

samhällsekonomiskt perspektiv n Kort- och kontantbetalningar ett samhällsekonomiskt perspektiv Mats Bergman, Gabriela Guibourg och Björn Segendorf Mats Bergman är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Under perioderna

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Effektivitet i kontantförsörjningen

Effektivitet i kontantförsörjningen Effektivitet i kontantförsörjningen AV SONJA DALTUNG OCH MITHRA ERICSON Sonja Daltung är rådgivare på forskningsenheten. Mithra Ericson är funktionsansvarig på stabsavdelningen och var fram till den 1

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Kreditderivat risker och möjligheter

Kreditderivat risker och möjligheter ANFÖRANDE DATUM: 2007-03-13 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg StrategiTorget Bank, Finans & Försäkring, Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00

Läs mer

FAQ - Vad är en centralbank?

FAQ - Vad är en centralbank? FAQ - Vad är en centralbank? I trilogin beskriver jag modernt internationellt bankväsendes utveckling från ca 950-talet e. Kr. med start i Europa. I början handlade bankers verksamhet om penningutlånares

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson. I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson. I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris Stockholms Enskilda Bank 1856-1971 Ulf Olsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING I - Grundande, expansion och kris, 1856-1879 Banken grundas Expansion och kris II - Familjebank och finansgrupp, 1880-1919 K.A.Wallenbergs

Läs mer

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten p Europa år 1820. Den äldsta kända finska kartan över hela Europa. Publicerad som bilaga till Turun Wiikko-Sanomat 24.2.1821. Namnen är inte ännu etablerade. Bild: Nationalbiblioteket. Nationen växer fram

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Erfarenheter från en bankkris *

Erfarenheter från en bankkris * GABRIEL URWITZ Erfarenheter från en bankkris * Gabriel Urwitz går i denna artikel igenom vissa erfarenheter från Gota Bank i samband med bankens kris under 1991 och 1992. Bankens erfarenheter används för

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

Aktiemarknadsnämnden 25 år

Aktiemarknadsnämnden 25 år Aktiemarknadsnämnden 25 år Av Johan Munck Aktiemarknadsnämnden 25 år Den struktur som gäller för självregleringen på aktiemarknaden i Sverige är inte resultat av någon logisk nödvändighet utan har delvis

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad

Fra leie til eie. Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Fra leie til eie Från att hyra till att äga riktlinjer för en ny bostadspolitik i en efterfrågestyrd marknad Foto framsida: Ålesund, Norge. Istock by Getty Images.»Sveriges politiska partier beslutande

Läs mer

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen

Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen KKV1000, v1.1, 2010-05-05 2011-09-28 1 (7) Konkurrens- och upphandlingsproblem i byggbranschen Anförande av Dan Sjöblom, generaldirektör Konkurrensverket vid konferens Entreprenadrisker inom bygg och anläggning,

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Rättsfrågor kring utländska bankers verksamhet i de nordiska länderna

Rättsfrågor kring utländska bankers verksamhet i de nordiska länderna Rättsfrågor kring utländska bankers verksamhet i de nordiska länderna 71 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Matti Mäenpää Rättsfrågor kring utländska bankers verksamhet i de nordiska

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden

Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Storbankernas kortfristiga upplåning i utländsk valuta och deras användning av den kortfristiga valutaswapmarknaden Ida Hilander* Författaren är verksam vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet.

Läs mer