SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN"

Transkript

1 SVENSKA FÖRETAGSLÄKARFÖRENINGEN FULLMÄKTIGEMÖTET MALMÖ

2 Kallelse fullmäktigemöte 2013 Till medlemmarna i Svenska Företagsläkarföreningen Torsdagen den 25 april 2013 kl St Gertruds konferens, Malmö FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Parentation 2. Val av ordförande för mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av protokolljusterare 5. Upprop samt fråga om stadgeenlig kallelse 6. Anmälan övriga frågor 7. Fastställande av den fortsatta dagordningen 8. Föredragning av bokslut Föredragning av revisorernas berättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 11. Fastställande av årsavgift 12. Val av styrelse 13. Val av två revisorer jämte suppleanter 14. Val av fullmäktige i Sveriges läkarförbund jämte ersättare 15. Val till valberedningen 16. Motioner 17. Övriga frågor 18. Avslutning Bilagor 1. Fullmäktigeledamöter 2. Förvaltningsberättelse 3. Budgetförslag 4. Styrelse och funktionärer 5. Förhandlingsutfall Medlemsstatistik Årsmötet sker i samband med Arbets- och Miljömedicinska klinikernas vårmöte på St Gertruds konferens. Se närmare information och anmälan genom vår hemsida Stockholm Sofia Åström-Paulsson Sekreterare

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 EKONOMIRAPPORT 2012 FÖRENINGENS EKONOMI SFLF:s intäkter består detta år till 100% av medlemsavgifter. Liksom under 2011 har under 2012 intäkter och utgifter för uppdragsutbildningar inklusive annonser särredovisats som övriga intäkter respektive kostnader för utbildningsverksamhet. Styrelsens närvaro vid årsmötet måste numera till fullo finansieras av föreningen. Under 2012 gav årsmötet inget överskott. Föreningens utgifter domineras av kostnader för vårt kansli på Läkarförbundet, av de kostnader (framför allt reskostnader) som generas vid styrelsemöten och vårt fullmäktigemöte. Uppdragsutbildningarna och annonserna har på årsbasis givit ett överskott på 6,4 tkr). 165 tkr men detta skall ses över flera år då intäkter och utgifter inte alltid bokförs samma år. Bokslut 2012 I slutet av 2011 hade vi 586 medlemmar varav 113 pensionärer (ej yrkesverksamma). Vid årsskiftet var medlemsantalet 548 varav pensionärer 105. Medlemsintäkten blev 773,5 tkr (758,1 tkr) efter förbundets schablonavdrag på 4,1% för obetalda avgifter. Intäkter för att genomföra uppdragsutbildning och för annonser var 417,2 tkr. Utbildningarna gav utgifter under året på 252,1 tkr och tidningen hade utgifter på 113,1 tkr (115,4 tkr). Kapitalet gav en intäkt på 19,9 tkr (-1,9 tkr). Föreningens tillgångar var vid årsskiftet ( ) kr ( kr). Fondplacerat kapital hade vid årsskiftet deklarationsvärdet kr ( kr). Kostnader för styrelsen, fullmäktige samt styrelsens kontakter med övriga organisationer och föreningar var 505 tkr (budget 330 tkr samt 189 tkr från ändamålsbestämda medel =519 tkr). Kansli- och kontorskostnaderna var 367 tkr (budget 350 tkr). Medverkan i företagssköterskornas tidning kostade föreningen 113,1 tkr. Kostnader för av styrelsen arrangerade updragsutbildningar var 252,1 tkr. Årets resultat blev ett överskott på 97,3 tkr (104,4 tkr). Prognos 2013 Prognosen för utfallet 2013 är att medlemsintäkterna blir cirka 783 tkr (773 tkr) pga höjd medlemsavgift som kompenserar för beräknad minskning av antalet medlemmar. Styrelsens omkostnader kommer sannolikt inte att minska jämfört med år Vi får sannolikt ett litet överskott 2013 bland annat pga att tidningen som avslutats 2012 inte kommer att generera kostnader Budgetförslag 2014 Vid planering av budget för 2014 förväntar vi oss en måttlig nedgång i antalet yrkesverksamma betalande medlemmar jämfört med åren dessförinnan. Kostnader för styrelsens möten (reskostnader och ersättning för utebliven lön) kommer sannolikt inte att minska år 2014 då det blir allt svårare för styrelsens ledamöter att kunna närvara vid styrelsemöten på av arbetsgivare betald tid. Kanslikostnaderna kan beräknas ligga på ungefär oförändrad nivå. Budgeten balanseras för ett beräknat nollresultat. Styrelsen förslår oförändrad årsavgift för år 2014 (1900 kr resp 850 kr för ej yrkesverksamma/pensionärer).

13 Budgetöversikt år Resultat 12 Budget 12 Rev.Budget 13 Förslag 14 Tkr Tkr Tkr Tkr INTÄKTER Medlemsavg. m m 773,5 748(400x1560kr +ca 200 pens x 780 kr-4,1%) 783 (390x1900kr + ca 90 pens x 850 kr-4,1%) Övriga intäkter 417, Summa intäkter 1190, KOSTNADER Styrelsen -389, Fullmäktige -93, Tidningen - 113, Allmän verks. -366, Utbildningar -252, Finansiella int 19, Skatter -7, UttagRes medel 189, Reserverade medel -43,4 Reserverade medel Summa kostnader 1439, RESULTAT 97, (375 x 1900kr + ca 75 pens x 850 kr- 4,1%)

14 Fullmäktigeledamöter per lokalavdelning baserad på medlemsantal 2012 Förening Medlemmar Delegater FUM Stockholm Östergötland 26 3 Anmälda Delegater Skåne 68 3 Västsverige Värmland-Närke 30 3 Gävle Dala 33 3 Mellersta Norrland 29 3 Totalt delegater Övre Norrland Småland 18 Vilande 33 Vilande

15 ANMÄLDA FULLMÄKTIGELEDAMÖTER (LAVD) 2013 Ordinarie: Suppleanter: Antal fullmäktigemandat Stockholms FLF inkl. Mälardalen och Gotland 7 Antonia Jacobaeus Katarina Greber Birgitta Gottfries Dahlberg Kerstin Marinko Peter Sälldin Marie Lindgren Anders Berglund Peter Westerholm Östergötlands FLF 3 Ragnhild Walther Skånes FLF 3 Stefan Gram Eva Sjöberg Alexandra Papadopoulou Västsvenska FLF 4 Nadja Gramson Lisa Blide Gunilla Wastensson Gunilla Boström Gävle-Dala FLF 3 Carl-Lennart Gustafsson Jorma Rintamäki Mellersta Norrland 3 Bertil Eldeklint Karin Nord Värmland-Närke FLF 3 Bengt Pell Övre Norrlands FLF Vilande förening Smålands FLF Vilande förening

16 STYRELSEN OCH ÖVRIGA FUNKTIONÄRER UNDER VERKSAMHETSÅRET Mandatperiod Ordförande Jan Rosén Jan Rosén Vice ordförande Ragnhild Ivarsson Walther Ragnhild Ivarsson Walther Sekreterare Sofia Åström Paulsson Sofia Åström Paulsson Kassaförvaltare Mats Berg Mats Berg Ordinarie styrelseledamöter Bengt Lindén Bengt Lindén Birgitta Gottfries Dahlberg Stig Norberg Karin Nord Karin Nord Styrelsens arbetsutskott Jan Rosén Jan Rosén Ragnhild Ivarsson Walther Ragnhild Ivarsson Walther Sofia Åström Paulsson Sofia Åström Paulsson Revisorer Lindebergs Rev.byrå Lindebergs Rev.byrå Stefan Gram Stefan Gram Revisorssuppleanter Karl Lennart Gustafsson Karl Lennart Gustafsson Per Lindfors Per Lindfors Fullmäktige i Sveriges läkarförbund Jan Rosén Jan Rosén Fullmäktigesuppleanter Ragnhild Ivarsson Walther Ragnhild Ivarsson Walther Valberedningen Kerstin Marinko Kerstin Marinko Birgitta Gottfries Dahlberg Birgitta Gottfries Dahlberg Eva Sjöberg Gunilla Wastensson -2014

17 FÖRHANDLINGAR OCH STATISTIK information från Sveriges läkarförbunds avdelning Arbetsliv och Juridik Företagsläkare finns inom den privata sektorn (största sektorn för företagsläkare), inom landsting och kommun (ca 50 medlemmar som arbetar mer än 40 procent av heltid), inom staten (färre än 10 medlemmar). För medlemmar som arbetar inom privat sektor har Läkarförbundet kollektivavtal med Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen, KFO och Bemanningsföretagen. Kollektivavtalet med Sveriges Kommuner och Landsting omfattar också medlemmar som arbetar inom företag som tillhör arbetsgivarförbundet Pacta. På den statliga sektorn ingår Sveriges läkarförbund i förhandlingsorganisationen Saco-S som har kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Förhandlingar med Vårdföretagarna om kollektivavtalen för bransch D - Företagshälsovård och bransch E och F - Vård och behandling har genomförts under hösten Avtalen gäller tillsvidare utan något centralt fastställt löneökningsutrymme. Förhandlingarna hösten 2012 med ändringar fr o m 30 januari 2013 innebär precisering av att lönesamtal och revision ska se årligen vid samma tidpunkt varje år om inte lokala parter eller läkare och företaget överenskommer om annat. Tillägg har också skett i löneavtalet med följande skrivning om kompetensutveckling: Lönesamtal, utvecklingssamtal eller motsvarande utgör en viktig grund för planering av kompetensutvecklande åtgärder. En individuell kompetensutvecklingsplan bör upprättas och följas upp årligen. I likhet med avtalet för bransch E och F har en ny skrivning om tidsbegränsad anställning längre än 2 år införts i avtalet för bransch D Företagshälsovård. Skrivningen lyder: Anställning får träffas för viss tid, om det föranleds av arbetets särskilda beskaffenhet, för längre tid än två år efter överenskommelse med lokal facklig organisation. Sådan anställning kan inte övergå till en tillsvidareanställning om denna varar mer än två år under en femårsperiod. I avtalet för Företagshälsovård har också införts en möjlighet för en tidsbegränsat anställd att säga upp sig i förtid. Avtalet med Arbetsgivaralliansen för perioden har träffats innebärande ett löneökningsutrymme på lägst 2,8 procent per år av Läkarförbundets medlemmars lönesumma för individuell fördelning. Kollektivavtalet med SKL/Pacta gäller för perioden Det garanterade utfallet för löneöversyn av medlemmarnas lönesumma var för ,6 procent. För arbetstagarorganisation som har färre medlemmar än 5 (i Stockholm, Göteborg, Malmö och Gotlands kommun färre än 10 medlemmar) gäller inte bestämmelserna om det garanterade utfallet. Avtalet med Arbetsgivarverket är ett avtal som gäller tillsvidare fr o m Avtalet innehåller inget centralt angivet utrymme för den lokala lönebildningen. Förbundet har genom statistikavtal tillgång till lönestatistik från arbetsgivarna inom Vårdföretagarna, Arbetsgivaralliansen, KFO, SKL/Pacta och Arbetsgivarverket. Sveriges läkarförbund genomför också årligen en löneenkät till medlemmar inom Företagsoch skolläkarföreningen. Resultatet av denna enkät visar bl a följande:

18 Medellönen för privat anställda företagsläkare i november 2012 är kr per månad. I november 2011 var medellönen kr per månad. Den kollektiva höjningen mellan 2011 och 2012 är 3,5 procent. Privatanställda manliga företagsläkare har en medellön på kr och kvinnliga företagsläkare en medellön på kr per månad. Medellönen är högst för läkare anställda inom inbyggd företagshälsovård. Medellönen för offentligt anställda företagsläkare i november 2012 är kr per månad. I november 2011 var medellönen kr per månad. Den kollektiva höjningen mellan 2011 och 2012 är 2,7 procent. Offentligt anställda manliga företagsläkare har en medellön på kr per månad och kvinnliga företagsläkare en medellön på kr per månad. Medellönen i november 2012 för skolläkare är kr per månad. I november 2011 var medellönen kr. Den kollektiva lönehöjningen mellan 2011 och 2012 är 2,9 procent. Medellönen för manliga skolläkare är kr per månad och för kvinnliga skolläkare dvs kvinnorna tjänar i genomsnitt ca kr mer i månaden än männen. Sveriges läkarförbund är sedan medlem av PTK. PTK förhandlar, bevakar och informerar om pensioner och försäkringar kopplade till avtalet om ITP-planen och tjänstegrupplivförsäkringen TGL. Medlemskapet i PTK innebär att fackligt förtroendevalda i privata vårdföretag samt anställda vid förbundskansliet och delföreningar kan delta i den omfattande utbildnings- och informationsverksamhet som PTK bedriver.

19 Sverige läkarförbund Åsa Jaktlund/Peter Bjurström Medlemsstatistik Medlemsstatistik för Svenska företagsläkarföreningen 2013 Allmänt Datauttaget till denna sammanställning gjordes Medlemsuppgifter Tabell 1 - Medlemsantal per kön och åldersgrupp Åldersgrupp Kvinnor Män Totalt Andel kvinnor % % % % % % Totalt % Diagram 1 - Medlemsantal per kön och åldergrupp Kvinnor Män Diagram 2 - Andel (%) av totalt antal medlemmar per medlemskod 19% Yrkesverksamma Pensionärer 81%

20 Tabell 2 - Medlemsutveckling 1998/ /13 (mätpunkterna skiljer sig, men generellt i anslutning till resp. årskifte) Årsskifte Medlemmar 1998/ / / / / / / / / / / / / / / Diagram 3 - Medlemsantal över tid (mätpunkt kring resp. årskifte)

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna

Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna Verksamhetsberättelse 2004 för Skogsakademikerna STYRELSEN Styrelsen har från årsmötet den 8 mars 2004 haft följande sammansättning: Förbundsordförande Erik Petré jm 80 Övriga styrelseledamöter Valda på

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL

Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Förkortningar... 5 Överenskommelse om Omställningsavtal KOM-KL... 7 1 Innehåll m.m.... 7

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL Frilans Riks, distrikt inom Svenska Journalistförbundet 18 mars 2005, kl. 10.00-18.00 Estniska Föreningen, Stockholm 1 Mötets öppnande Frilans Riks ordförande Petra Quiding hälsade välkommen

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund

Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Stockholm i januari 2015 Förslag till nya stadgar för SPF Seniorerna Karlaplan bakgrund Vid SPFs kongress 11-14 juni 2014 togs beslut om ändrade stadgar för förbundet samt förändring av normalstadgar för

Läs mer

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal...

Innehåll. Förord... 2. Opinionsbildning... 4. Förhandlingsverksamhet... 12. Medlemsservice... 18. Förbundsövergripande... 24. Personal... Årsredovisning 2012 Innehåll Förord... 2 Opinionsbildning... 4 Förhandlingsverksamhet... 12 Medlemsservice... 18 Förbundsövergripande... 24 Personal... 26 Förvaltningsberättelse... 30 Resultaträkning,

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16

Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Stadgar för SPF Seniorerna Filbyter Linköping Antagna vid årsmötet 2015-02-16 Innehåll sid 1 Namn 2 2 Ändamål 2 3 Medlemskap 2 4 Möten 2 Tid för årsmötekallelse motioner 2 Extra årsmöte 3 Antal möten 3

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har tre huvuduppgifter: Att verka för en

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Svensk Trafiktidning TEMA TJ. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg

Svensk Trafiktidning TEMA TJ. Årgång 90. En tidning för medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg Svensk Trafiktidning 4 September 2009 Årgång 90 TEMA TJ För nuvarande och blivande medlemmar i Saco-förbundet Trafik och Järnväg har vi skrivit TEMA TJ. Bakom namnet döljer sig ett erfaret förbund med

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter

Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0. Fastställande av avgifter Vi har bättre förslag. Svenska modellen 2.0 5 Fastställande av avgifter Avgiftshöjning i tre steg Bakgrund SEKOs verksamhet och struktur bygger i stora stycken på en verklighet där vi hade knappt 150 000

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde

Sammanträde 201 5-06-02 12-23. Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde ~ Fo~~x!r,.den Tandvårdsförvaltning Beställarenheten för tandvård PROTOKOLL Tandvårdsnämnden Sammanträde 201 5-06-02 12-23 Sida 1 {10) Dnr LD15/00009 Protokoll från Tandvårdsnämndens sammanträde Tid: 2015-06-02

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

Lönar det sig? en tillbakablick

Lönar det sig? en tillbakablick Lönar det sig? en tillbakablick Lönenivåer, lönespridning och löneutveckling i landsting och regioner 1994 2002 Juli 2003 Upplysningar om rapportens innehåll lämnas på Landstingsförbundet av: Statistiker

Läs mer