Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av"

Transkript

1

2 Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka platser i egna anläggningar och åt olika fastighetsägare. Att Malmö ska vara trafiksäkert, framkomligt och tillgängligt är viktigt för oss. Vi finns till för dig och alla andra som behöver plats.

3 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen! ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Bolagsstyrning 9 Miljöledning 12 Utveckling av bolagets resultat och ställning 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Kassaflödesanalys 17 Noter 18 Styrelsens underskrifter 22 Revisionsberättelse 23 Granskningsrapport 25 Styrelse, ledning & revisorer 26 Foto omslag Pehr Rafstedt

4 VD har ordet 2013 var ett år som inleddes svagt med låg beläggning i våra cityanläggningar vilket sannolikt bl a beror på: Att cityhandeln har fått ökad konkurrens av fler stora och upprustade köpcentrum. Att antalet bilburna besökare i centrala Malmö har minskat då det finns alternativa färdsätt tack vare Citytunneln. Dessutom har det genomförts ett antal väg- och broarbeten i city, vilket har försvårat framkomligheten för bilburna i city. Konjunkturen som generellt slog mot handeln under årets inledning. Ovanstående har bidragit till en minskad beläggning i många av våra centrala anläggningar. Under 2013 förbättrades läget succesivt men när året summerades kunde vi konstatera att intäkterna inte riktigt kom ikapp den summa som var budgeterad. Det överskott som vi nu redovisar i bokslutet hänför sig framförallt till reavinster i samband med försäljning av fastigheter. Utvecklingen av Malmö city Det finns naturligtvis en anledning att fundera över vad vi kan förvänta oss framöver kring utvecklingen i city. Positivt är utvecklingen av såväl området kring Triangeln som Malmö Live och Västra Hamnen. Ur parkeringssynpunkt är området kring Malmö Live det område där parkeringsbehovet växer snabbast och förväntas öka ytterligare de närmaste åren. Det som oroar mig är självklart handeln i city. Handlare i gatumiljön får, allt oftare, ge vika för de satsningar som görs i regionens köp- Biltillgänglighet är en förutsättning för en blomstrande handel centrum. Här är biltillgängligheten mycket bättre vilket är en absolut nödvändig förutsättning för att lyckas. Detta måste alla som vill utveckla handeln i city ta lärdom av. Självklart är det jättebra med utveckling av kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk, men om handeln i city skall ha en möjlighet att konkurrera så får det inte ske på bekostnad av sämre biltillgänglighet för besökare i city. Om man inte kan tillgodose detta behov så kommer handeln att försvinna från centrala Malmö. Vi måste värna om ett levande city där malmöbor och övriga besökare skall erbjudas såväl shopping som restauranger och andra faciliteter. Det finns alltid plats Vi måste också bli bättre på att nå ut med att det alltid finns lediga parkeringsplatser i våra cityanläggningar. Det finns ingen dag på året när alla är fullbelagda. Vi arbetar hela tiden med att få möjlighet att anvisa till våra anläggningar som i förlängningen innebär en minskad söktrafik. Det resulterar även i bättre biltillgänglighet för besökare som vill stanna några timmar och då hittar till p-husen samt till de besökare med korta ärenden som får tillgång till platserna på gatan. Bilmålvakter hotar trafiksäkerheten Bilmålvaktsproblematiken innebär att såväl framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet försämras. Malmö är den stad där problemen med bilmålvakter är störst i landet och sannolikt ägs var tionde bil i staden av en bilmålvakt. Merparten av dessa fordon är oförsäkrade och kan parkera på övergångsställen, lastzoner och

5 handikapplatser utan att bry sig om konsekvenserna. Tillsammans med Svenska parkeringsföreningen och Malmö Gatukontor gör vi vad vi kan för att påverka beslutsfattarna att få till stånd den lagändring som möjliggör omhändertagande av fordon som ägs av bilmålvakter så fort som möjligt. I skrivande stund finns ambitionen att en sådan lagändring skall kunna träda i kraft före halvårsskiftet. Detta kommer att leda till en större andel korrekt parkerade bilar i Malmö vilket är glädjande. Bilisterna ska snabbt hitta våra anläggningar Det kommande året blir ett år med fokus på konsolidering av våra anläggningar. Vi måste fortsätta marknadsföra nya parkeringsanläggningar och bilisterna ska snabbt hitta dit och upptäcka fördelarna både med att parkera där och det servicekoncept som vi erbjuder. Vi är i full gång med att uppdatera bomsystem och betalautomater i enlighet med de ökade krav på säkrare korttransaktioner som bankerna ställer. Ambitionen är att detta skall ske så smärtfritt som möjligt för våra kunder. Vi arbetar också aktivt med att minska våra driftskostnader och försöker hela tiden hitta kostnadseffektiva lösningar utan att våra krav på service och kvalitet åsidosätts. Resultatmässigt hoppas vi naturligtvis på ett bättre Beläggningsgraden i våra nya anläggningar blir succesivt högre och i takt med att allt fler projekt färdigställs i närheten av våra anläggningar så ökar också behovet av parkeringsmöjligheter. Tomas Strandberg

6 Förvaltningsberättelse Verksamheten Malmö kommuns parkerings AB, (Parkering Malmö, org.nr ) bildades 1976 och är ett helägt kommunalt bolag med cirka 136 anställda (beräknat som årstjänster) och en omsättning på cirka 255 Mkr. Parkering Malmös uppdrag kan sammanfattas enligt nedan: Förvalta Parkering Malmö erbjuder helhetslösningar för parkering. Bygga I enlighet med Malmö stads utveckling ska Parkering Malmö tillgodose stadens parkeringsbehov. Övervaka På uppdrag av Malmö stad ska Parkering Malmö göra gaturummet trafiksäkert, framkomligt och tillgängligt. Miljöprofilera Tillsammans med Malmö stad ska Parkering Malmö ta ett aktivt ansvar för frågor gällande miljöhänsyn och hållbar utveckling. Viktiga händelser De viktigaste händelserna faller väl in under de fokusområden vi i budgeten beslutade att lägga tonvikten på och verksamheten har utvecklats i en positiv riktning under året. Invigning av P-huset Godsmagasinet P-huset ligger intill Hovrätten, Malmö högskola och det kommande Malmö Live. I anslutning ligger även det gamla Godsmagasinet där man planerar att bygga en saluhall. P-huset har drygt 200 p-platser samt en lokal med Sandys (sallader mm). Kommunal Parkeringsövervakning Optionen avseende uppdraget kommunal parkeringsövervakning utlöstes för ytterligare två år. Parkering Malmö har nu uppdraget t o m Parkeringsavtal Ett stort hyresavtal med Profi Fastighets AB förlängdes med ytterligare tio år. Avtalet innebär att Parkering Malmö bistår med standardförbättringsåtgärder av parkeringsanläggningen under Caroli köpcentrum. Hyresavtalet med Vasakronan avseende parkering under Triangelns köpcentrum utökades med en ny anläggning. Vidare genomfördes ett första år i samarbetet med Emporia avseende deras parkering som är Malmös största anläggning. Försäljning av P-huset Aktern Under årets sista dagar avyttrades P-huset Aktern. Avyttringen medförde en realisationsvinst om cirka 6,5 Mkr. Försäljning av Nettobutik, del av P-huset Fullriggaren Under 2013 genomfördes en tredimensionell fastighetsbildning av P-huset Fullriggaren. I samband med denna avyttrades den del som vid tillfället hyrdes av butikskedjan Netto. Avyttringen medförde en realisationsvinst om cirka 0,3 Mkr. Eurovision Song Contest på Malmö Arena Under festivalveckan hade bolaget ett mycket lyckat arrangemang vid P-huset Hyllie. Det spelades schlagerlåtar, bjöds på ansiktsmålning, give-aways, cider och godis. Besökarantalet överträffade alla förväntningar och det var tidvis långa köer! Även Kundcenter på Östergatan hade schlagertävling. Personalen i våra 6

7 kundcenter och parkeringsvakterna var schlager-ambassadörer och skapade stor good-will för företaget. Resultat och framtiden Resultatmässigt var även 2013 ett utmanande år och årets resultat visar ett överskott om cirka 5 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt. För 2014 budgeteras ett överskott om cirka 3 Mkr. Ändrade redovisningsregler vad avser avskrivningar på byggnader (K3 regler) kommer sannolikt innebära att resultatprognosen för 2014 kan komma att uppjusteras. De nya redovisningsreglerna innebär i korthet att byggnader delas upp i komponenter som erhåller olika avskrivningsperioder, beroende på ekonomisk och teknisk livslängd. Resultaträkning Rörelseintäkter Intäkterna har ökat med 16,9 Mkr (7 %) under 2013 jämfört med Ökningen är en kombination av fler anläggningar, bättre beläggning i nya parkeringsanläggningar samt justering av prisnivån. Rörelsekostnader Kostnaden för hyror och arrende uppgick till 107,4 Mkr (95,1 Mkr), en ökning med 13 %. Totalt ökade externa kostnader med 13,4 % (4,7 %) eller totalt 19,5 Mkr (6,5 Mkr). Förutom förändringen av hyror och arrende beror ökningen främst på ökade kostnader för avskrivning av kontrollavgifter, ökad kostnad för övervakning, ökade kostnader för IT samt ökade kostnader för parkeringsbetalning med kort (betalkortsavgifter). Personalkostnaderna ökade under 2013 med 10,8 % (0,6 %) eller 5,9 Mkr (0,3 Mkr). Ökningen beror främst på nyanställning av 19 parkeringsvakter samt kraftigt ökad pensionsavsättning. Avskrivningar De totala planenliga avskrivningarna har minskat med 1,0 Mkr eller 4,5 % jämfört med Avskrivningar avseende byggnader uppgick till 19,4 Mkr, en minskning med 0,4 Mkr jämfört med Avskrivningar för maskiner och inventarier uppgick till 2,1 Mkr vilket motsvarar en minskning med 0,6 Mkr jämfört med Resultat Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är 5,1 Mkr (-16,4 Mkr). I resultatet ingår dels realisationsvinster från avyttringar av anläggningstillgångar dels intäktsförd del av tidigare års parkeringsköp avseende nedmonterat parkeringshus, Neptun.

8 Balansräkning Soliditet Det egna kapitalet utgör 12,1 % (10,8 %) av det totala kapitalet, efter justering för obeskattade reserver. Likviditet Likvida medel uppgick till cirka 4,5 Mkr. Parkering Malmö har beviljats en kreditram om maximalt 625 Mkr från kommunens Internbank som på bokslutsdagen utnyttjats motsvarande 570 Mkr varav 15,5 Mkr avser utnyttjad del av checkkredit. Parkering Malmö gynnas av det för närvarande låga ränteläget på kreditmarknaden. Under 2014 ska krediter motsvarande 116 Mkr ränteomsättas är motsvarande volym 131 Mkr. Parkering Malmö bedömer att dessa ränteomsättningar kommer att bidra positivt. Fortsätter den positiva trenden med ökad beläggningsgrad i nya parkeringsanläggningar kommer även detta att lämna positiva avtryck i resultatutvecklingen för Parkering Malmö. Framtida investeringsbehov Investeringstakten kommer att avta ytterligare under Detta under förutsättning att det planerade parkeringshuset i Hyllie (Hyllie 2) inte påbörjas. Framtida utveckling De senaste årens kraftiga investeringar har inneburit stigande belåning i samma takt. Parkering Malmö värderar sina parkeringshus genom att nuvärdesberäkna framtida betalkassaflöden, DCF-modell. Vid utgången av 2013 värderades parkeringshusen till cirka 1 MDR. Belåningsgraden var vid detta tillfälle cirka 55 %. 8

9 Bolagsstyrning Styrdokument Parkering Malmö ägs till 100 % av Malmö stad. Verksamheten styrs av regler i såväl kommunallagen (KL) som aktiebolagslagen (ABL). Företagets bolagsordning, som reglerar ramarna för verksamheten, tillsammans med generella och särskilda ägardirektiv har justerats under Anledningen till justeringen är förändringar i KL som bl a innebär att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen skärps. De justerade styrdokumenten antogs av kommunfullmäktige i Malmö den 30 maj Bolaget har därefter fastställt styrdokumenten vid en extra bolagsstämma, vilken avhölls den 28 oktober Styrelsen Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Malmö och speglar dess partipolitiska sammansättning. Styrelsen väljs för hela mandatperioden, det vill säga från första ordinarie årsstämma efter valet till kommunfullmäktige till första ordinarie årsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Styrelsen utser och entledigar verkställande direktör. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret avhållit sex protokollförda sammanträden. Följande huvudärenden avhandlades: årsbokslut, tertialrapport 1, halvårsbokslut, strategi och budget. Verkställande direktör Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och lämnar vid varje sammanträde en rapport som bland annat behandlar utvecklingen av verksamheten och uppföljning av tidigare beslut i styrelsen. Ledning För övergripande styrning av verksamheten har under 2013 funnits en ledningsgrupp bestående av åtta personer. Utöver VD, cheferna för Teknik, Ekonomi, Försäljning, Personal, Kundcenter, Tomtmark samt Gatumark. Ersättning till styrelse och ledning Arvodering av styrelsen sker i enlighet med kommunfullmäktiges principer och fastställs av årsstämman. Lön och ersättning till VD utgår med fasta belopp och beslutas av styrelsen efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott i Malmö. Ersättning för chefspersoner närmast underställda VD beslutas av VD. Revisorer Revisorerna väljs av stämman för hela mandatperioden, det vill säga från första ordinarie årsstämma efter valet till kommunfullmäktige till första ordinarie årsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna är liksom ledamöterna i styrelsen politiker som väljs av kommunfullmäktige för hela mandatperioden. Uppdraget, som är reglerat i både kommunallagen (KL) och aktiebolagslagen (ABL), är att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt samt håller sig inom de av ägarna beslutade kommunala befogenheter. Uppdraget är även att granska om bolaget från ekonomisk synpunkt sköts på ett tillfredställande sätt gentemot ägarens beslut och direktiv samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Lekmannarevisorerna biträds av Malmö stadsrevision.

10 Intern kontroll Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen (ABL) för den interna kontrollen. Detta innebär att styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Intern kontroll ska även upplysa om avtalsupphandling sker i rätt tid, ingångna avtals lönsamhet, bolagets personrisk dvs hur känsligt bolaget är om nyckelpersoner lämnar bolaget etc. Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att bolagets resurser används på det sätt som företagsledningen avsett samt att bolagsrisker hålls på en kontrollerad nivå. Kontrollmiljön är central för den interna kontrollen. Styrelsen har i sin arbetsordning klarlagt beslutsdelegering till VD och ledning. Inom bolaget finns också dokumenterat hur beslutsmandat, attest, undertecknande av avtal med mera är organiserat. Styrelsen har beslutat om system för intern kontroll och årlig kontrollplan. Ett prioriterat område inom Intern kontroll 2013 har varit att säkerställa rutiner avseende kontanthantering. Detta arbete kommer att fortlöpa under Vidare har verifikationskontroller gjorts mellan våra bokföringssystem, samt kontroll av lämnade kundrabatter. Uppföljning av styrdokument Ägardirektiv Parkering Malmö har att lyda efter bolagsordning samt både generella och särskilda ägardirektiv. De generella ägardirektiven gäller samtliga av kommunen helägda bolag. De särskilda ägardirektiven är speciellt utformade för bolaget. Parkering Malmö har till uppgift att upplåta parkeringsplatser, bedriva parkeringsövervakning samt lämna teknisk service i anslutning till verksamheten. Bolagets uppgift är även att förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar, samt att bedriva annan direkt anknuten verksamhet. Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med berörda instanser inom Malmö kommun. Bolagets syfte är således att, i enlighet med lokaliserings- och likställighetsprinciperna i kommunallagen (KL), tillgodose det kommunala behovet av tillkomsten och förvaltningen av parkeringsytor inom Malmö kommun. Parkering Malmö har under de senaste åren färdigställt fyra nya parkeringshus på uppdrag av Malmö kommun. Sedan tidigare ägs och förvaltas ytterligare fem parkeringshus. Under 2013 avyttrades ett parkeringshus varefter totalt antal anläggningar i egen ägo är åtta stycken. Genom förvärv, och hyresavtal, av parkeringsytor är det Parkering Malmö strävan att ytterligare kunna påverka, utveckla och säkerställa att Malmö kommuns medborgare och besökare möts av trygga och välkomnande parkeringsytor. Parkering Malmö förvaltar idag cirka parkeringsplatser inom Malmö kommun. 10

11 På uppdrag av Malmö stad ansvarar bolaget för parkeringsövervakning av gator och torg inom Malmö och därtill service av biljettautomater. Parkering Malmö ska bereda kommunfullmäktige i Malmö möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse fattas. Som nämndes ovan har bolaget under 2013 avyttrat en parkeringsanläggning, Aktern 4 i Västra hamnen. Bolaget inhämtade då ställningstagande från fullmäktige i Malmö innan försäljningen genomfördes. Parkering Malmö bedriver även verksamhet inom fordonsflytt. Detta i samarbete med andra närliggande kommuner. Verksamheten bedöms vara av ringa omfattning. P-huset Aktern i Västra hamnen avyttrades 2013.

12 Miljöledning Parkering Malmös miljöpolicy innehåller riktlinjer för hur bolaget kontinuerligt ska integrera miljöaspekterna i verksamheten. Detta innebär följande: Beslut skall inte fattas utan att miljökonsekvenserna har beaktats. Inköp av varor och tjänster ska vara förenliga med Malmö stads miljödirektiv. Parkering Malmö ska genom ständiga förbättringar, minska miljöpåverkan i verksamheten och bidra till ett samspel med naturen. Parkering Malmö ska årligen miljöinventera verksamheten. Policy för fordonspark Policyn för bolagets bilpark ur miljöhänseende lyder: Parkering Malmö ska välja personbilstjänstefordon i enlighet med Malmö stads krav på miljöfordon, d v s långsiktigt 100 procent miljöfordon. Vid val av ersättningsfordon/hyrbil ska även dessa leva upp till Malmö stads krav på miljöfordon. Parkering Malmö har 31 bilar och samtliga är miljöbilar. Anläggning av parkeringshus Parkering Malmö arbetar alltid efter sin miljöpolicy när nya anläggningar produceras. Parkering Malmö arbetar aktivt för att underlätta samordning och skapa smidighet mellan olika kommunikationsmedel, såväl i innerstan som när man ska ta sig ut från stadskärnan. Styrelsen för Parkering Malmö anser att bolaget följt de lagrum och regelverk som styr ett aktiebolag (ABL) samt uppfyllt bolagets ändamål och verksamhetsmål enligt bolagsordning och ägardirektiv. Bolagets verksamhet inom fordonsflytt bedöms vara av ringa omfattning. I övrigt bedrivs verksamheten utifrån de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Nyckeltal Pappersförbrukning: 635 kg Brännbart avfall: 54,5 ton Kemikalieavfall: 0 Oljeslam fr oljeavskiljare i p-hus: (P-huset Hyllie, Aktern, Fullriggaren, Malmö IP, Södervärn): kg Elförbrukning totalt: kwh/år Antal anställda: 136 Tjänstecyklar: 10 12

13 Utveckling av bolagets resultat och ställning Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Totala tillgångar Justerat eget kapital Soliditet 12,2% 10,8% 11,6% 14,2% 19,7% Investeringar (+)/avyttringar (-) netto Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: - balanserad vinst återförd uppskjuten skatt årets resultat disponeras så att: - till aktieägaran utdelas (354,96 kr per aktie). 887,4 - i ny räkning överförs Allmänt Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar. Om inte annat framgår anges samtliga belopp i kkr.

14 Resultaträkning Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets skatt Redovisat resultat

15 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående byggnation Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 Balansräkning EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget Kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital (2 500 aktier á kr) Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Förändring uppskrivningsfond Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Skulder Långfristiga skulder Reversskulder till Malmö stad Checkräkningskredit / Avräkning Malmö stad Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld, Malmö stad Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa skulder Summa Eget Kapital, Avsättningar och Skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av avsättningar Avskrivningar /Nedskrivningar/Utrangeringar Ränteintäkter Räntekostnader Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i färdigställda materiella anläggningstillg Avyttring i färdigställda materiella anläggningstillg Förändring av pågående nyanläggningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Utnyttjad del av checkräkning Malmö stad Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. Bolagets intäkter består till övervägande del av månadsbaserad uthyrning av parkeringsplatser i garageanläggningar eller på tomtmarksytor samt på korttidsnyttjande av parkeringsplats enligt timtaxa. I verksamheten ingår även parkeringsövervakning och annan uppdragsverksamhet inom parkeringsområdet. Intäkterna från parkeringsverksamheten redovisas i den period tjänster tillhandahållits. Hyresintäkter redovisas netto efter moms och rabatter och i den period uthyrningen avser. Ränta på upplånat kapital under byggtiden liksom direkta lönekostnader för anställda projektledare aktiveras på respektive byggprojekt. Projekteringskostnader för pågående och kommande nyanläggningar tas upp som tillgång där det bedöms klart eller sannolikt att byggnation kommer till stånd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOT 1 Intäkter Avtal/P-kort Parkeringsautomater Övervakningsavtal Kontrollavgifter Övrigt Summa Intäkter NOT 2 Övriga intäkter Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgång Summa övriga intäkter NOT 3 Externa kostnader Hyror och arrendekostnader Reparationer och underhåll Övriga externa kostnader Summa externa kostnader NOT 4 Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Grant Thornton 75 0 Övriga tjänster Grant Thornton 52 0 Revisionsuppdrag Grant Thornton 75 0 (ej kostnadsfört 2012) Övriga tjänster Ernst & Young 0 75 Lekmannarevisorer 10 7 Malmö stadsrevision som biträde till lekmannarevisorerna NOT 5 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Medelantalet anställda omräknat i heltidstjänstgöring Kvinnor 37 ej uppgift Män 56 ej uppgift Könsfördelningen i företagsledningen är 38% kvinnor och 62% män. Motsvarande bland ordinarie ledamöter i styrelsen är 38% kvinnor och 62% män. 18

19 Löner, ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Anställda i övrigt Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelse och VD Anställda i övrigt Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Övriga personalkostnader Friskvård, förmånsbil, kurser, konferenser etc Sägs VD upp och annan överenskommelse ej träffas har VD rätt till, utöver uppsägningslön i 12 månader, avgångsersättning motsvarande sex månadslöner. Företagets totala kostnad vid uppsägning uppgår till kr (nivå 2013). NOT 6 Avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan utifrån den beräknade nyttjandeperioden. Därvid har följande procentsatser tillämpats: Byggnader 3% Markanläggningar 5% Maskiner och inventarier 10-20% Skillnaden mellan planenlig avskrivning och skattemässig avskrivning redovisas som obeskattad reserv. Byggnader och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Nedskrivn. anläggningstillgång NOT 7 Bokslutsdispositioner Förändring av ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättning periodiseringsfond NOT 8 Skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Återförd uppskjuten skatt Uppskjuten skatt hänför sig till nedskrivning av anläggningstillgångar. Utgående uppskjuten skattefordran uppgår till Utgående uppskjuten skatteskuld uppgår till NOT 9 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Åreta anskaffningsvärde Årets avyttring inkl. park.köp Utg. anskaffningsvärde Ingående avskrivn. enl. plan Justering avskrivning Avyttring under året Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Ingående uppskrivningar Årets uppskrivning Utgående uppskrivning Ingående nedskrivningar Årets nedskrivning Utgående nedskrivning

20 Utg. restvärde enl. plan Härav mark Under året aktiverade räntor Under året ackumulerad innestående utbetalning Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde Nedlagt under året Intäktsförd del av tidigare parkeringsköp Överfört till byggnader och mark Utgående anskaffningsvärde pågående nyanläggningar Fördelning på följande projekt Markanläggning CMP P-huset Anna P-huset Stadion Caroligaraget P-huset Godsmagasinet P-huset Hyllie II P-huset Neptun Trevnaden Övriga projekt Totalt Taxeringsvärde Byggnad P-huset Södervärn P-huset Anna P-huset Aktern (sålt 2013) P-huset Godsmagasinet 0 0 P-huset Bagers Plats Mark P-huset Södervärn (tomträtt) P-huset Anna P-huset Aktern (sålt 2013) P-huset Fullriggaren P-huset Godsmagasinet Totalt taxeringsvärde NOT 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utg. anskaffningsvärde Ing. avskrivn. enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enl. plan NOT 11 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enl. plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enl. plan NOT 12 Kundfordringar Kundfordringar (system Happy/ AX),avtalsintäkter Kundfordringar, kontrollavgifter, hyresinkasso Kundfordringar (system VISMA Control) NOT 13 Förutbetalda kostnader/ upplupna intäkter Periodiserade fakturor avseende nästkommande år

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse

umeå parkerings ab Innehåll Styrelse ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelse...sid 2 Personal...sid 3 VD har ordet...sid 4 Styrelseordföranden kommenterar...sid 5 Årets nyheter...sid 6 Ägardirektiv...sid 8 Förvaltningsberättelse...sid 10 Omsättning,

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING EKONOMISK REDOVISNING Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Stockholmshem avger härmed redovisning för bolagets verksamhet 2014 - bolagets 77:e verksamhetsår. Stockholmshems

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO

ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO 0 ÅRSREDOVISNING AB TIMRÅBO ÅR TIMRÅBO ÅRSREDOVISNING VERKSAMHETSIDÉ INNEHÅLL Timråbo tillhandahåller hyresrätter med god service till allmän nytta. Genom att ge alla som vill bo eller verka i Timrå möjlighet

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning

Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn. Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn. årsredovisning Phil Jones Jones Art & Design Kråsebovägen 9 272 94 Simrishamn Simrishamns Bostäder AB Box 123 272 23 Simrishamn årsredovisning 2013 innehåll Innehåll Simrishamns Bostäder AB VD har ordet Sid 3 Våra bostads-

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer