Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av"

Transkript

1

2 Parkering Malmö är ett expansivt kommunalt bolag. Här arbetar cirka 136 personer med främst byggnation, förvaltning och övervakning av parkeringsplatser i Malmö. Vi ansvarar för cirka platser i egna anläggningar och åt olika fastighetsägare. Att Malmö ska vara trafiksäkert, framkomligt och tillgängligt är viktigt för oss. Vi finns till för dig och alla andra som behöver plats.

3 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen! ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Bolagsstyrning 9 Miljöledning 12 Utveckling av bolagets resultat och ställning 13 Resultaträkning 14 Balansräkning 15 Kassaflödesanalys 17 Noter 18 Styrelsens underskrifter 22 Revisionsberättelse 23 Granskningsrapport 25 Styrelse, ledning & revisorer 26 Foto omslag Pehr Rafstedt

4 VD har ordet 2013 var ett år som inleddes svagt med låg beläggning i våra cityanläggningar vilket sannolikt bl a beror på: Att cityhandeln har fått ökad konkurrens av fler stora och upprustade köpcentrum. Att antalet bilburna besökare i centrala Malmö har minskat då det finns alternativa färdsätt tack vare Citytunneln. Dessutom har det genomförts ett antal väg- och broarbeten i city, vilket har försvårat framkomligheten för bilburna i city. Konjunkturen som generellt slog mot handeln under årets inledning. Ovanstående har bidragit till en minskad beläggning i många av våra centrala anläggningar. Under 2013 förbättrades läget succesivt men när året summerades kunde vi konstatera att intäkterna inte riktigt kom ikapp den summa som var budgeterad. Det överskott som vi nu redovisar i bokslutet hänför sig framförallt till reavinster i samband med försäljning av fastigheter. Utvecklingen av Malmö city Det finns naturligtvis en anledning att fundera över vad vi kan förvänta oss framöver kring utvecklingen i city. Positivt är utvecklingen av såväl området kring Triangeln som Malmö Live och Västra Hamnen. Ur parkeringssynpunkt är området kring Malmö Live det område där parkeringsbehovet växer snabbast och förväntas öka ytterligare de närmaste åren. Det som oroar mig är självklart handeln i city. Handlare i gatumiljön får, allt oftare, ge vika för de satsningar som görs i regionens köp- Biltillgänglighet är en förutsättning för en blomstrande handel centrum. Här är biltillgängligheten mycket bättre vilket är en absolut nödvändig förutsättning för att lyckas. Detta måste alla som vill utveckla handeln i city ta lärdom av. Självklart är det jättebra med utveckling av kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk, men om handeln i city skall ha en möjlighet att konkurrera så får det inte ske på bekostnad av sämre biltillgänglighet för besökare i city. Om man inte kan tillgodose detta behov så kommer handeln att försvinna från centrala Malmö. Vi måste värna om ett levande city där malmöbor och övriga besökare skall erbjudas såväl shopping som restauranger och andra faciliteter. Det finns alltid plats Vi måste också bli bättre på att nå ut med att det alltid finns lediga parkeringsplatser i våra cityanläggningar. Det finns ingen dag på året när alla är fullbelagda. Vi arbetar hela tiden med att få möjlighet att anvisa till våra anläggningar som i förlängningen innebär en minskad söktrafik. Det resulterar även i bättre biltillgänglighet för besökare som vill stanna några timmar och då hittar till p-husen samt till de besökare med korta ärenden som får tillgång till platserna på gatan. Bilmålvakter hotar trafiksäkerheten Bilmålvaktsproblematiken innebär att såväl framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet försämras. Malmö är den stad där problemen med bilmålvakter är störst i landet och sannolikt ägs var tionde bil i staden av en bilmålvakt. Merparten av dessa fordon är oförsäkrade och kan parkera på övergångsställen, lastzoner och

5 handikapplatser utan att bry sig om konsekvenserna. Tillsammans med Svenska parkeringsföreningen och Malmö Gatukontor gör vi vad vi kan för att påverka beslutsfattarna att få till stånd den lagändring som möjliggör omhändertagande av fordon som ägs av bilmålvakter så fort som möjligt. I skrivande stund finns ambitionen att en sådan lagändring skall kunna träda i kraft före halvårsskiftet. Detta kommer att leda till en större andel korrekt parkerade bilar i Malmö vilket är glädjande. Bilisterna ska snabbt hitta våra anläggningar Det kommande året blir ett år med fokus på konsolidering av våra anläggningar. Vi måste fortsätta marknadsföra nya parkeringsanläggningar och bilisterna ska snabbt hitta dit och upptäcka fördelarna både med att parkera där och det servicekoncept som vi erbjuder. Vi är i full gång med att uppdatera bomsystem och betalautomater i enlighet med de ökade krav på säkrare korttransaktioner som bankerna ställer. Ambitionen är att detta skall ske så smärtfritt som möjligt för våra kunder. Vi arbetar också aktivt med att minska våra driftskostnader och försöker hela tiden hitta kostnadseffektiva lösningar utan att våra krav på service och kvalitet åsidosätts. Resultatmässigt hoppas vi naturligtvis på ett bättre Beläggningsgraden i våra nya anläggningar blir succesivt högre och i takt med att allt fler projekt färdigställs i närheten av våra anläggningar så ökar också behovet av parkeringsmöjligheter. Tomas Strandberg

6 Förvaltningsberättelse Verksamheten Malmö kommuns parkerings AB, (Parkering Malmö, org.nr ) bildades 1976 och är ett helägt kommunalt bolag med cirka 136 anställda (beräknat som årstjänster) och en omsättning på cirka 255 Mkr. Parkering Malmös uppdrag kan sammanfattas enligt nedan: Förvalta Parkering Malmö erbjuder helhetslösningar för parkering. Bygga I enlighet med Malmö stads utveckling ska Parkering Malmö tillgodose stadens parkeringsbehov. Övervaka På uppdrag av Malmö stad ska Parkering Malmö göra gaturummet trafiksäkert, framkomligt och tillgängligt. Miljöprofilera Tillsammans med Malmö stad ska Parkering Malmö ta ett aktivt ansvar för frågor gällande miljöhänsyn och hållbar utveckling. Viktiga händelser De viktigaste händelserna faller väl in under de fokusområden vi i budgeten beslutade att lägga tonvikten på och verksamheten har utvecklats i en positiv riktning under året. Invigning av P-huset Godsmagasinet P-huset ligger intill Hovrätten, Malmö högskola och det kommande Malmö Live. I anslutning ligger även det gamla Godsmagasinet där man planerar att bygga en saluhall. P-huset har drygt 200 p-platser samt en lokal med Sandys (sallader mm). Kommunal Parkeringsövervakning Optionen avseende uppdraget kommunal parkeringsövervakning utlöstes för ytterligare två år. Parkering Malmö har nu uppdraget t o m Parkeringsavtal Ett stort hyresavtal med Profi Fastighets AB förlängdes med ytterligare tio år. Avtalet innebär att Parkering Malmö bistår med standardförbättringsåtgärder av parkeringsanläggningen under Caroli köpcentrum. Hyresavtalet med Vasakronan avseende parkering under Triangelns köpcentrum utökades med en ny anläggning. Vidare genomfördes ett första år i samarbetet med Emporia avseende deras parkering som är Malmös största anläggning. Försäljning av P-huset Aktern Under årets sista dagar avyttrades P-huset Aktern. Avyttringen medförde en realisationsvinst om cirka 6,5 Mkr. Försäljning av Nettobutik, del av P-huset Fullriggaren Under 2013 genomfördes en tredimensionell fastighetsbildning av P-huset Fullriggaren. I samband med denna avyttrades den del som vid tillfället hyrdes av butikskedjan Netto. Avyttringen medförde en realisationsvinst om cirka 0,3 Mkr. Eurovision Song Contest på Malmö Arena Under festivalveckan hade bolaget ett mycket lyckat arrangemang vid P-huset Hyllie. Det spelades schlagerlåtar, bjöds på ansiktsmålning, give-aways, cider och godis. Besökarantalet överträffade alla förväntningar och det var tidvis långa köer! Även Kundcenter på Östergatan hade schlagertävling. Personalen i våra 6

7 kundcenter och parkeringsvakterna var schlager-ambassadörer och skapade stor good-will för företaget. Resultat och framtiden Resultatmässigt var även 2013 ett utmanande år och årets resultat visar ett överskott om cirka 5 Mkr före bokslutsdispositioner och skatt. För 2014 budgeteras ett överskott om cirka 3 Mkr. Ändrade redovisningsregler vad avser avskrivningar på byggnader (K3 regler) kommer sannolikt innebära att resultatprognosen för 2014 kan komma att uppjusteras. De nya redovisningsreglerna innebär i korthet att byggnader delas upp i komponenter som erhåller olika avskrivningsperioder, beroende på ekonomisk och teknisk livslängd. Resultaträkning Rörelseintäkter Intäkterna har ökat med 16,9 Mkr (7 %) under 2013 jämfört med Ökningen är en kombination av fler anläggningar, bättre beläggning i nya parkeringsanläggningar samt justering av prisnivån. Rörelsekostnader Kostnaden för hyror och arrende uppgick till 107,4 Mkr (95,1 Mkr), en ökning med 13 %. Totalt ökade externa kostnader med 13,4 % (4,7 %) eller totalt 19,5 Mkr (6,5 Mkr). Förutom förändringen av hyror och arrende beror ökningen främst på ökade kostnader för avskrivning av kontrollavgifter, ökad kostnad för övervakning, ökade kostnader för IT samt ökade kostnader för parkeringsbetalning med kort (betalkortsavgifter). Personalkostnaderna ökade under 2013 med 10,8 % (0,6 %) eller 5,9 Mkr (0,3 Mkr). Ökningen beror främst på nyanställning av 19 parkeringsvakter samt kraftigt ökad pensionsavsättning. Avskrivningar De totala planenliga avskrivningarna har minskat med 1,0 Mkr eller 4,5 % jämfört med Avskrivningar avseende byggnader uppgick till 19,4 Mkr, en minskning med 0,4 Mkr jämfört med Avskrivningar för maskiner och inventarier uppgick till 2,1 Mkr vilket motsvarar en minskning med 0,6 Mkr jämfört med Resultat Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt är 5,1 Mkr (-16,4 Mkr). I resultatet ingår dels realisationsvinster från avyttringar av anläggningstillgångar dels intäktsförd del av tidigare års parkeringsköp avseende nedmonterat parkeringshus, Neptun.

8 Balansräkning Soliditet Det egna kapitalet utgör 12,1 % (10,8 %) av det totala kapitalet, efter justering för obeskattade reserver. Likviditet Likvida medel uppgick till cirka 4,5 Mkr. Parkering Malmö har beviljats en kreditram om maximalt 625 Mkr från kommunens Internbank som på bokslutsdagen utnyttjats motsvarande 570 Mkr varav 15,5 Mkr avser utnyttjad del av checkkredit. Parkering Malmö gynnas av det för närvarande låga ränteläget på kreditmarknaden. Under 2014 ska krediter motsvarande 116 Mkr ränteomsättas är motsvarande volym 131 Mkr. Parkering Malmö bedömer att dessa ränteomsättningar kommer att bidra positivt. Fortsätter den positiva trenden med ökad beläggningsgrad i nya parkeringsanläggningar kommer även detta att lämna positiva avtryck i resultatutvecklingen för Parkering Malmö. Framtida investeringsbehov Investeringstakten kommer att avta ytterligare under Detta under förutsättning att det planerade parkeringshuset i Hyllie (Hyllie 2) inte påbörjas. Framtida utveckling De senaste årens kraftiga investeringar har inneburit stigande belåning i samma takt. Parkering Malmö värderar sina parkeringshus genom att nuvärdesberäkna framtida betalkassaflöden, DCF-modell. Vid utgången av 2013 värderades parkeringshusen till cirka 1 MDR. Belåningsgraden var vid detta tillfälle cirka 55 %. 8

9 Bolagsstyrning Styrdokument Parkering Malmö ägs till 100 % av Malmö stad. Verksamheten styrs av regler i såväl kommunallagen (KL) som aktiebolagslagen (ABL). Företagets bolagsordning, som reglerar ramarna för verksamheten, tillsammans med generella och särskilda ägardirektiv har justerats under Anledningen till justeringen är förändringar i KL som bl a innebär att kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen skärps. De justerade styrdokumenten antogs av kommunfullmäktige i Malmö den 30 maj Bolaget har därefter fastställt styrdokumenten vid en extra bolagsstämma, vilken avhölls den 28 oktober Styrelsen Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Malmö och speglar dess partipolitiska sammansättning. Styrelsen väljs för hela mandatperioden, det vill säga från första ordinarie årsstämma efter valet till kommunfullmäktige till första ordinarie årsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Styrelsen utser och entledigar verkställande direktör. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret avhållit sex protokollförda sammanträden. Följande huvudärenden avhandlades: årsbokslut, tertialrapport 1, halvårsbokslut, strategi och budget. Verkställande direktör Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och lämnar vid varje sammanträde en rapport som bland annat behandlar utvecklingen av verksamheten och uppföljning av tidigare beslut i styrelsen. Ledning För övergripande styrning av verksamheten har under 2013 funnits en ledningsgrupp bestående av åtta personer. Utöver VD, cheferna för Teknik, Ekonomi, Försäljning, Personal, Kundcenter, Tomtmark samt Gatumark. Ersättning till styrelse och ledning Arvodering av styrelsen sker i enlighet med kommunfullmäktiges principer och fastställs av årsstämman. Lön och ersättning till VD utgår med fasta belopp och beslutas av styrelsen efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott i Malmö. Ersättning för chefspersoner närmast underställda VD beslutas av VD. Revisorer Revisorerna väljs av stämman för hela mandatperioden, det vill säga från första ordinarie årsstämma efter valet till kommunfullmäktige till första ordinarie årsstämma efter nästa val till kommunfullmäktige. Lekmannarevisorerna är liksom ledamöterna i styrelsen politiker som väljs av kommunfullmäktige för hela mandatperioden. Uppdraget, som är reglerat i både kommunallagen (KL) och aktiebolagslagen (ABL), är att granska om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt sätt samt håller sig inom de av ägarna beslutade kommunala befogenheter. Uppdraget är även att granska om bolaget från ekonomisk synpunkt sköts på ett tillfredställande sätt gentemot ägarens beslut och direktiv samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Lekmannarevisorerna biträds av Malmö stadsrevision.

10 Intern kontroll Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen (ABL) för den interna kontrollen. Detta innebär att styrelsen ska se till att bolagets organisation är utformad så att bokföring, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Intern kontroll ska även upplysa om avtalsupphandling sker i rätt tid, ingångna avtals lönsamhet, bolagets personrisk dvs hur känsligt bolaget är om nyckelpersoner lämnar bolaget etc. Målet med den interna kontrollen är att säkerställa att bolagets resurser används på det sätt som företagsledningen avsett samt att bolagsrisker hålls på en kontrollerad nivå. Kontrollmiljön är central för den interna kontrollen. Styrelsen har i sin arbetsordning klarlagt beslutsdelegering till VD och ledning. Inom bolaget finns också dokumenterat hur beslutsmandat, attest, undertecknande av avtal med mera är organiserat. Styrelsen har beslutat om system för intern kontroll och årlig kontrollplan. Ett prioriterat område inom Intern kontroll 2013 har varit att säkerställa rutiner avseende kontanthantering. Detta arbete kommer att fortlöpa under Vidare har verifikationskontroller gjorts mellan våra bokföringssystem, samt kontroll av lämnade kundrabatter. Uppföljning av styrdokument Ägardirektiv Parkering Malmö har att lyda efter bolagsordning samt både generella och särskilda ägardirektiv. De generella ägardirektiven gäller samtliga av kommunen helägda bolag. De särskilda ägardirektiven är speciellt utformade för bolaget. Parkering Malmö har till uppgift att upplåta parkeringsplatser, bedriva parkeringsövervakning samt lämna teknisk service i anslutning till verksamheten. Bolagets uppgift är även att förvärva, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar, samt att bedriva annan direkt anknuten verksamhet. Verksamheten ska bedrivas i nära samarbete med berörda instanser inom Malmö kommun. Bolagets syfte är således att, i enlighet med lokaliserings- och likställighetsprinciperna i kommunallagen (KL), tillgodose det kommunala behovet av tillkomsten och förvaltningen av parkeringsytor inom Malmö kommun. Parkering Malmö har under de senaste åren färdigställt fyra nya parkeringshus på uppdrag av Malmö kommun. Sedan tidigare ägs och förvaltas ytterligare fem parkeringshus. Under 2013 avyttrades ett parkeringshus varefter totalt antal anläggningar i egen ägo är åtta stycken. Genom förvärv, och hyresavtal, av parkeringsytor är det Parkering Malmö strävan att ytterligare kunna påverka, utveckla och säkerställa att Malmö kommuns medborgare och besökare möts av trygga och välkomnande parkeringsytor. Parkering Malmö förvaltar idag cirka parkeringsplatser inom Malmö kommun. 10

11 På uppdrag av Malmö stad ansvarar bolaget för parkeringsövervakning av gator och torg inom Malmö och därtill service av biljettautomater. Parkering Malmö ska bereda kommunfullmäktige i Malmö möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse fattas. Som nämndes ovan har bolaget under 2013 avyttrat en parkeringsanläggning, Aktern 4 i Västra hamnen. Bolaget inhämtade då ställningstagande från fullmäktige i Malmö innan försäljningen genomfördes. Parkering Malmö bedriver även verksamhet inom fordonsflytt. Detta i samarbete med andra närliggande kommuner. Verksamheten bedöms vara av ringa omfattning. P-huset Aktern i Västra hamnen avyttrades 2013.

12 Miljöledning Parkering Malmös miljöpolicy innehåller riktlinjer för hur bolaget kontinuerligt ska integrera miljöaspekterna i verksamheten. Detta innebär följande: Beslut skall inte fattas utan att miljökonsekvenserna har beaktats. Inköp av varor och tjänster ska vara förenliga med Malmö stads miljödirektiv. Parkering Malmö ska genom ständiga förbättringar, minska miljöpåverkan i verksamheten och bidra till ett samspel med naturen. Parkering Malmö ska årligen miljöinventera verksamheten. Policy för fordonspark Policyn för bolagets bilpark ur miljöhänseende lyder: Parkering Malmö ska välja personbilstjänstefordon i enlighet med Malmö stads krav på miljöfordon, d v s långsiktigt 100 procent miljöfordon. Vid val av ersättningsfordon/hyrbil ska även dessa leva upp till Malmö stads krav på miljöfordon. Parkering Malmö har 31 bilar och samtliga är miljöbilar. Anläggning av parkeringshus Parkering Malmö arbetar alltid efter sin miljöpolicy när nya anläggningar produceras. Parkering Malmö arbetar aktivt för att underlätta samordning och skapa smidighet mellan olika kommunikationsmedel, såväl i innerstan som när man ska ta sig ut från stadskärnan. Styrelsen för Parkering Malmö anser att bolaget följt de lagrum och regelverk som styr ett aktiebolag (ABL) samt uppfyllt bolagets ändamål och verksamhetsmål enligt bolagsordning och ägardirektiv. Bolagets verksamhet inom fordonsflytt bedöms vara av ringa omfattning. I övrigt bedrivs verksamheten utifrån de kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten. Nyckeltal Pappersförbrukning: 635 kg Brännbart avfall: 54,5 ton Kemikalieavfall: 0 Oljeslam fr oljeavskiljare i p-hus: (P-huset Hyllie, Aktern, Fullriggaren, Malmö IP, Södervärn): kg Elförbrukning totalt: kwh/år Antal anställda: 136 Tjänstecyklar: 10 12

13 Utveckling av bolagets resultat och ställning Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Totala tillgångar Justerat eget kapital Soliditet 12,2% 10,8% 11,6% 14,2% 19,7% Investeringar (+)/avyttringar (-) netto Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: - balanserad vinst återförd uppskjuten skatt årets resultat disponeras så att: - till aktieägaran utdelas (354,96 kr per aktie). 887,4 - i ny räkning överförs Allmänt Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar. Om inte annat framgår anges samtliga belopp i kkr.

14 Resultaträkning Not Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar/nedskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Årets skatt Redovisat resultat

15 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående byggnation Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

16 Balansräkning EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Not Eget Kapital 14 Bundet eget kapital Aktiekapital (2 500 aktier á kr) Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Förändring uppskrivningsfond Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Skulder Långfristiga skulder Reversskulder till Malmö stad Checkräkningskredit / Avräkning Malmö stad Kortfristiga skulder Kortfristig del av långfristig skuld, Malmö stad Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Summa skulder Summa Eget Kapital, Avsättningar och Skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 16

17 Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Förändring av avsättningar Avskrivningar /Nedskrivningar/Utrangeringar Ränteintäkter Räntekostnader Inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av fordringar Ökning(+)/Minskning(-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investering i färdigställda materiella anläggningstillg Avyttring i färdigställda materiella anläggningstillg Förändring av pågående nyanläggningar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna lån Amortering av lån Utnyttjad del av checkräkning Malmö stad Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

18 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för större företag. Bolagets intäkter består till övervägande del av månadsbaserad uthyrning av parkeringsplatser i garageanläggningar eller på tomtmarksytor samt på korttidsnyttjande av parkeringsplats enligt timtaxa. I verksamheten ingår även parkeringsövervakning och annan uppdragsverksamhet inom parkeringsområdet. Intäkterna från parkeringsverksamheten redovisas i den period tjänster tillhandahållits. Hyresintäkter redovisas netto efter moms och rabatter och i den period uthyrningen avser. Ränta på upplånat kapital under byggtiden liksom direkta lönekostnader för anställda projektledare aktiveras på respektive byggprojekt. Projekteringskostnader för pågående och kommande nyanläggningar tas upp som tillgång där det bedöms klart eller sannolikt att byggnation kommer till stånd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOT 1 Intäkter Avtal/P-kort Parkeringsautomater Övervakningsavtal Kontrollavgifter Övrigt Summa Intäkter NOT 2 Övriga intäkter Realisationsvinst vid avyttring av anläggningstillgång Summa övriga intäkter NOT 3 Externa kostnader Hyror och arrendekostnader Reparationer och underhåll Övriga externa kostnader Summa externa kostnader NOT 4 Ersättning till revisorer Revisionsuppdrag Grant Thornton 75 0 Övriga tjänster Grant Thornton 52 0 Revisionsuppdrag Grant Thornton 75 0 (ej kostnadsfört 2012) Övriga tjänster Ernst & Young 0 75 Lekmannarevisorer 10 7 Malmö stadsrevision som biträde till lekmannarevisorerna NOT 5 Personal Medelantalet anställda Kvinnor Män Totalt Medelantalet anställda omräknat i heltidstjänstgöring Kvinnor 37 ej uppgift Män 56 ej uppgift Könsfördelningen i företagsledningen är 38% kvinnor och 62% män. Motsvarande bland ordinarie ledamöter i styrelsen är 38% kvinnor och 62% män. 18

19 Löner, ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Anställda i övrigt Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelse och VD Anställda i övrigt Totala löner och ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Övriga personalkostnader Friskvård, förmånsbil, kurser, konferenser etc Sägs VD upp och annan överenskommelse ej träffas har VD rätt till, utöver uppsägningslön i 12 månader, avgångsersättning motsvarande sex månadslöner. Företagets totala kostnad vid uppsägning uppgår till kr (nivå 2013). NOT 6 Avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan utifrån den beräknade nyttjandeperioden. Därvid har följande procentsatser tillämpats: Byggnader 3% Markanläggningar 5% Maskiner och inventarier 10-20% Skillnaden mellan planenlig avskrivning och skattemässig avskrivning redovisas som obeskattad reserv. Byggnader och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Nedskrivn. anläggningstillgång NOT 7 Bokslutsdispositioner Förändring av ackumulerade avskrivningar utöver plan Avsättning periodiseringsfond NOT 8 Skatt Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Återförd uppskjuten skatt Uppskjuten skatt hänför sig till nedskrivning av anläggningstillgångar. Utgående uppskjuten skattefordran uppgår till Utgående uppskjuten skatteskuld uppgår till NOT 9 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärde Åreta anskaffningsvärde Årets avyttring inkl. park.köp Utg. anskaffningsvärde Ingående avskrivn. enl. plan Justering avskrivning Avyttring under året Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Ingående uppskrivningar Årets uppskrivning Utgående uppskrivning Ingående nedskrivningar Årets nedskrivning Utgående nedskrivning

20 Utg. restvärde enl. plan Härav mark Under året aktiverade räntor Under året ackumulerad innestående utbetalning Pågående nyanläggningar Ingående anskaffningsvärde Nedlagt under året Intäktsförd del av tidigare parkeringsköp Överfört till byggnader och mark Utgående anskaffningsvärde pågående nyanläggningar Fördelning på följande projekt Markanläggning CMP P-huset Anna P-huset Stadion Caroligaraget P-huset Godsmagasinet P-huset Hyllie II P-huset Neptun Trevnaden Övriga projekt Totalt Taxeringsvärde Byggnad P-huset Södervärn P-huset Anna P-huset Aktern (sålt 2013) P-huset Godsmagasinet 0 0 P-huset Bagers Plats Mark P-huset Södervärn (tomträtt) P-huset Anna P-huset Aktern (sålt 2013) P-huset Fullriggaren P-huset Godsmagasinet Totalt taxeringsvärde NOT 10 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utg. anskaffningsvärde Ing. avskrivn. enligt plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enl. plan NOT 11 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Årets inköp Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivning enl. plan Årets avskrivning enligt plan Utgående avskrivning Utgående restvärde enl. plan NOT 12 Kundfordringar Kundfordringar (system Happy/ AX),avtalsintäkter Kundfordringar, kontrollavgifter, hyresinkasso Kundfordringar (system VISMA Control) NOT 13 Förutbetalda kostnader/ upplupna intäkter Periodiserade fakturor avseende nästkommande år

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ Årsredovisning 2012 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka

Arsredovisning. Stiftelsen for njursjuka Arsredovisning for Stiftelsen for njursjuka 802425-9171 Rakenskapsaret 2014 1 (7) Styrelsen for Stiftelsen for njursjuka far harmed avge arsredovisning for rakenskapsaret 2014. Forvaltningsberattelse I

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pallen

Årsredovisning. Brf Pallen 1(9) Årsredovisning Brf Pallen 7 Styrelsen för Brf Pallen 7 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer