Föreningen. Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H. och. Stiftelsen Systergården i Lund. Förvaltningsberättelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Föreningen. Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H. och. Stiftelsen Systergården i Lund. Förvaltningsberättelser"

Transkript

1 Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H och Stiftelsen Systergården i Lund Förvaltningsberättelser 2013

2 SÖDRA SVERIGES SJUKSKÖTERSKEHEM SSSH STIFTELSEN SYSTERGÅRDEN I LUND ALLMÄN INFORMATION För att få ta del av föreningens förmåner måste du vara medlem. Stipendier Stipendier till studieresor och konferenser kan sökas löpande under året Övriga stipendier såsom forsknings- och utvecklingsarbete, studier, kurser och doktorandbidrag kan sökas två gånger om året, senast 15 mars och senast 15 september. Bidrag Bidrag till vila/rekreation och ekonomisk hjälp från Stiftelsen Systergården kan sökas löpande under året av pensionerade medlemmar. Fritidshus Vistelse i föreningens två fritidshus Björnrike, Härjedalen och Hestra, Småland kan sökas två gånger om året. Ansökan skall vara föreningen tillhanda för vintersäsong senast den 15 september och för sommarsäsong senast den 15 mars. Överblivna veckor finns på hemsidan och kan sökas löpande under året. Anvisningar och blanketter till stipendier, bidrag och fritidshus Se anvisningar och blanketter på hemsidan. Behandlade ansökningar, beviljade/avslagna, meddelas inom en vecka efter beslut via e-post/brev. Återträffar/examensmingel Vill du arrangera en återträff/examensmingel med din kurs i föreningens lokaler på Baravägen 9, Lund, kontakta föreningen, e-post Medlemskap, brosch, pin, adressändring eller beställning av 100 års jubileumsskrift Använd kontaktformuläret på hemsidan eller e-post Det går bra att även skriva ett brev till föreningen. Förvaltningsberättelse Se föreningens hemsida, föreningen dokument Medlemsmatrikel Se föreningens hemsida, föreningen medlemsmatrikel, logga in med SSSH2014 Faktaruta Postadress och besöksadress: Baravägen 9, Lund Föreningens plusgirokonto: Föreningens hemsida: Föreningens e-post: Föreningens Facebook sida: Södra Sveriges Sjuksköterskehem 2

3 STYRELSEN FÖR SÖDRA SVERIGES SJUKSKÖTERSKEHEM (SSSH) har från och med årsmötet bestått av: Ordinarie ledamöter Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör Suppleanter Revisorer Ninni Westgren, Skanör Pernilla Alm, Staffanstorp Ingrid Andersson, Lund Catharina Larsson, Tjörnarp Eva Andersson, Degeberga Sue Harden, Lund Käthe Hanson, Lund Ami Hommel, Veberöd Karin Reimegård, Malmö Elna Klemedtson, Lund Kerstin Ahldin, Lund Marie Joelsson, Löddeköpinge Bodil Ivarsson, Häljarp John Bogren, Malmö, Aukt. revisor Berit Dahlbäck, Lund, Leg. sjuksköterska Peter Gunnarsson, Malmö, Aukt. revisor Revisorssuppleanter Göran Carlsson, Håstad, Aukt. revisor Bodil Carlberg, Lund, Leg. sjuksköterska Birgitta Åkesson, Hjärup, Aukt. revisor Ledamöter i valkommittén Ingrid Cordesius, Lund Marie-Louise Edvinsson, Lund Birgitta Nylander, Lund Lena Odeborg, Lund Anna Skärvad, Lund 3

4 FÖRENINGEN SÖDRA SVERIGES SJUKSKÖTERSKEHEM (SSSH) Förvaltningsberättelse Stipendier och bidrag Föreningen har under verksamhetsåret 2013 beviljat kronor till forsknings- och utvecklingsarbete, kronor till resor och konferenser och kronor till akademiska studier. Stipendier och bidrag har beviljats enligt bilaga. Sammanträden Styrelsen har under året haft tio sammanträden 01-16, 02-13, 03-13, 04-10, 05-22, 05-28, 08-21, 09-19, och Medlemsantal medlemmar varav 35 är studentmedlemmar den 31 december Medlemsavgift Medlemsavgift för sjuksköterskor, 100 kronor och studenter 100 kronor. Medlemmar, som ej erlagt avgift vid årets slut stryks ur registret. Möten och sammankonster Vid öppet hus den 29 september i föreningslokalen på Baravägen 9 deltog 14 medlemmar. Vid årsmötet den 28 maj på Bergagården i Bjärred deltog 59 medlemmar. Vid höstfesten den 27 oktober på Grand Hotel i Lund deltog 50 medlemmar. Vid SSSH:s föreläsning den 6 december på Baravägen 9, presenterade Eva Joelsson-Alm sin doktorsavhandling som behandlade Postoperativ urinretention. SSSH:s hus på Baravägen 9, Lund Under året har ett flertal jubileer och sammankomster ordnats samt öppet hus vid ett tillfälle. Studerande i avslutningskurserna på sjuksköterskeprogrammet, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet har informerats om föreningens verksamhet under vår- och höstterminen. Examensmingel för sjuksköterskestudenter har arrangerats i samband med avslutning såväl vår- som hösttermin. Hemsida Hemsidan har reviderats och utvecklats under det gångna året. Två nyhetsbrev utkom under 2013 via e-post och hemsida. Sociala medier Föreningen är aktiv på Facebook och aktiviteten har ökat under året. Fritidshusen Nya Berga i Björnrike har under året varit uthyrt i 19 veckor och Granliden 36 i Hestra i 23 veckor. Under lågsäsong kan medlem ansöka om två veckors vistelse i husen. Tack Styrelsen vill framföra ett varmt tack för stöd och uppmuntran som enskilda medlemmar har givit. Dessutom framförs ett tack för gott samarbete till föreningens revisorer. 4

5 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Räkenskapsåret

6 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr Styrelsen för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten SSSH:s ändamål är att förvalta föreningens donationsfonder och övriga tillgångar och lämna medlemmarna stipendier till kurser, konferenser och studieresor samt bidrag till forsknings- och utvecklingsarbeten. att medverka till god kontakt med Lunds Universitet, Medicinska fakulteten, institution för hälsa, vård och samhälle, avdelningen för omvårdnad, Lund. att verka för professionell utveckling bland medlemmarna att verka för god sammanhållning bland medlemmarna. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserat resultat Årets resultat disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. 6

7 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr Resultaträkning Not Rörelsens intäkter Avgifter fritidshus Medlemsavgifter Räntor och utdelningar Realisationsresultat från värdepapper Diverse intäkter inkl gåvor Rörelsens kostnader Handelsvaror Administration Fastighetskostnader Förvaltningskostnader Avskrivning av inventarier Möten, jubileum och representation Diverse kostnader Rörelseresultat Värdekorrigering av finansiella anläggningstillgångar Årets resultat

8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Fastigheter Inventarier Aktier Räntebärande värdepapper Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Likvida medel Broscher Diverse personer Skattekonto & skattefordringar Interimsfordringar Kortfristiga fordringar Stiftelsen Systergården Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr Balansräkning Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Eget kapital Balanserat överskott Årets resultat Summa eget kapital Donationsmedel Fonder, avkastning disp.helt Fonder, avkastning disp.delvis Summa donationsmedel Långfristiga skulder Avsatt till postdok forskning Avsatt till kliniska projekt Avsatt till ADB Avsatt till reparation av fastigheter Avsatt till reparation av inventarier Bidrags- och stipendiemedel Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Källskatt och arbetsgivaravgifter Interimsskulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: 20% 10

11 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr Noter Not 1 Räntor och utdelningar Erhållna utdelningar Erhållna räntor Not 2 Realisationsresultat från värdepapper Realisationsvinst vid avyttringar Realisationsförlust vid avyttringar Not 3 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Not 4 Aktier och andelar Namn Bokfört värde Marknadsvärde Aktier Räntebärande värdepapper Marknadsvärdet på de räntebärande värdepapper inkluderar ej upplupen ränta. 11

12 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr Not 5 Förändring av eget kapital Eget Balanserat Årets kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång

13 FÖRENINGEN SSSH Donationsmedel Fonder vars avkastning helt disponeras Röda korsets sydsvenska fond Sydsvenska sjukvårdsförbundets fond Emanuel Wahlbergs fond Nils Jönssons fond Kerstin Perssons fond Hans Göranssons fond Alma Svenssons fond Margit Säfströms minnesfond Inger Linde-Rileys minnesfond Fonder vars avkastning delvis disponeras Elisabeth Wachtmeisters fond Gustaf Petréns fond Bergafonden Årets överskott uppgår till Från 2012 balanserat underskott Summa Lund 27 mars 2014 Ninni Westgren Pernilla Alm Ingrid Andersson Catharina Larsson Eva Andersson Sue Harden Käthe Hanson Ami Hommel Karin Reimegård Ovanstående resultat- och balansräkning överensstämmer med av oss enligt revisionsberättelse granskade räkenskaper John Bogren Berit Dahlbäck Peter Gunnarsson 13

14 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem (SSSH), org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem (SSSH), för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen enligt god revisionssed för förtroendevalda revisorer i Sverige. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem (SSSH) för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. Revisorernas ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om styrelsens förvaltning på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar. Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Lund den 27 mars 2014 Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat [och kassaflöden] för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. John Bogren Auktoriserad revisor Peter Gunnarsson Auktoriserad revisor Berit Dahlbäck Förtroendevald revisor 14

15 Ur föreningen SSSH:s medel har följande stipendier utdelats år 2013: Forsknings- och utvecklingsarbete kronor till Catharina Larsson, Tjörnarp - Forsknings- och utvecklingsarbete, Revidering och implementering av ett bedömningsinstrument, CAM-ICU kronor till Emily Anderson, Dalby - Bästa studentuppsats, Svåra och stressfyllda patientsituationer Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser kronor till Therese Stenberg, Malmö - Bästa studentuppsats, Svåra och stressfyllda patientsituationer Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters upplevelser kronor till Zahraa Al Dahlemy, Malmö - Bästa studentuppsats, Ögonskydd av vismut vid CT-undersökning. Hur effektiva är skydden och hur påverkar de diagnostisk bildkvalitet kronor till Anita Andersson, Malmö - Bästa studentuppsats, Ögonskydd av vismut vid CT-undersökning. Hur effektiva är skydden och hur påverkar de diagnostisk bildkvalitet. Akademiska studier kronor till Malin Angelin, Lund - Specialistutbildning distrikt, 75 hp, Kristianstad till Malin Bengtsson, Lund - VMFA 60 Omvårdnad, Internationell verksamhetsförlagd utbildning, Bogota, Colombia kronor till Stina Bertenstam, Malmö - VMFA 60 Omvårdnad, Internationell verksamhetsförlagd utbildning, Ndolage hospital, Bukoba, Tanzania kronor till Henrik Dowler, Malmö - VMFA 60 Omvårdnad, Nkhoma, Malawi kronor till Ellen Helgesen, Lund - VMFA 60 Omvårdnad, Bukoba, Tanzania kronor till Ellen Landgren, Lund - VMFA 60 Omvårdnad, Ndolage, Bukoba, Tanzania kronor till Sofia Lundström, Lund - VMFA 60 Omvårdnad, Lamljung district community hospital, Besisahar, Nepal kronor till Anna Norberg, Lund - VMFA 60 Omvårdnad, Internationell verksamhetsförlagd utbildning, Moshi, Tanzania kronor till Pia Richert, Lund - VMFA 60 Omvårdnad, Internationell verksamhetsförlagd utbildning, Zomba, Malawi kronor till Alexandra Salonen, Lund - VMFA 60 Omvårdnad, Internationell verksamhetsförlagd utbildning, Madrid, Spanien 15

16 3 800 kronor till Isabelle Schwank, Ängelholm - Omvårdnad, vetenskapligt arbete, del av magisteruppsats, 15 hp halvfart kronor till Maja Sjödahl, Lund - Sjuksköterskeprogrammet inom röntgen, 7,5 hp görs i Australien kronor till Nina Tidemann-Andersen, Lund - VMFA 60 Omvårdnad, Internationell verksamhetsförlagd utbildning, Zomba, Malawi kronor till Frida Larsson, Vadstena - VMFA 60 Omvårdnad, Internationell verksamhetsförlagd utbildning, Madrid, Spanien kronor till Malin Angelin, Lund - Specialistutbildning distrikt, VFU i Livingston, Zambia kronor till Ulrika Bladh, Lund - Psykoterapeututbildning, Ersta Sköndahls Högskola kronor till Pernilla Fältskär, Lund - Kurs i trauma, TNCC, Lund kronor till Jonas Johnsson, Malmö - Specialistutbildning, Operationssjukvård, 60 hp kronor till Eva Mouginot, Arlöv - Masterprogram inom omvårdnad kronor till Jenny Persson Tholin, Lund - Masterprogram i medicinsk vetenskap kronor till Åsa Sjöstedt, Göteborg - Specialistutbildning distriktsjuksköterska, Göteborg kronor till Kerstin Sjöström Bruce, Eslöv - Fördjupningskurs för specialistsjuksköterskor inom anestesisjukvård, Linköping kronor till Olivia Svensson, Lund - Palliativ vård, 7,5 hp Studieresor/konferenser kronor till Marie-Louise Lundborg, Vallåkra - First global conference on contraception reproductive and sexual health, Köpenhamn kronor till Sandra Nilsson Metsi, Helsingborg - Volontärarbete Ndolage sjukhus, Tanzania kronor till Helena Rosén, Lund - Primärvårdens dag, Stockholm kronor till Elisabeth Crang Svalenius, Lund - Nordic midwifery congress, Oslo kronor till Pernilla Garmy, Södra Sandby - 17th Bienal School Nurses International Conference, Ljubljana, Slovenien 16

17 7 000 kronor till Anita Larsson, Anderslöv - International forum on Quality & Safety in Health Care kronor till Agneta Bauer, Ängelholm - SNSF:s vårmöte Elmia, Jönköping kronor till Maria Ekelin, Hallaröd - Symposium Individualized choice, Geneve, Schweiz kronor till Bodil Ivarsson, Häljarp - Svenskt kardiologiskt vårmöte, Göteborg kronor till Jenny Jakobsson, Malmö - Nationella SSKR 6 konferens, Ystad kronor till Hanna Svensson, Kvidinge - Socialstyrelsens äldrekonferens, Stockholm kronor till Elisabet Calais, Lund - Nordisk Jordmorekongress, Oslo kronor till Anneli Jönsson, Lund - 42nd EDTNA/ERCA International Conference, Malmö kronor till Ingrid Karlsson, Kivik - 21st World Congress of Sexual Health, Porto Alege, Brasilien kronor till Marika Andius, Särö - Smärtforum konferens, Linköping kronor till Birgitta Carlberg, Lund - Hemsis utbildningsdagar, Stockholm kronor till Monika Wadsäter, Lund - Urologidagar, Linköping kronor till Annika Malmborg Kisch, Lund - Workshop, 3rd DONOR OUOME wbmt, Wien, Österrike kronor till Lena Nordin-Linderqvist, Lund - IFSO 2013, Istanbul, Turkiet kronor till Anna Nordlund, Löddeköpinge - IFSO 2013, Istanbul, Turkiet kronor till Annika Malmborg Kisch, Lund - EBMT konferens, Milano kronor till Åsa Roxendal, Lund - Konferens - Motiverande samtal och behandling vid övervikt och fetma hos barn och ungdom, Göteborg kronor till Pia Weijdegård, Staffanstorp - Joint annual meeting 1, ESMRMB, Milano, Italien 17

18 STIFTELSEN SYSTERGÅRDEN I LUND Förvaltningsberättelse Styrelsen har från och med årsmötet bestått av: Ordinarie ledamöter Ordförande Sekreterare Kassör Suppleanter Revisorer Ninni Westgren, Ystad Ingrid Andersson, Lund Catharina Larsson, Tjörnarp Ingrid Ronnje, Lund Marie-Louise Müller, Åkarp Elna Klemedtson, Lund Pernilla Alm, Staffanstorp John Bogren, Malmö, Aukt. revisor Berit Dahlbäck, Lund, Leg. sjuksköterska Peter Gunnarsson, Malmö, Aukt. revisor Revisorssuppleanter Bodil Carlberg, Lund, Leg. sjuksköterska Göran Carlsson, Håstad, Aukt. revisor Birgitta Åkesson, Hjärup, Aukt. revisor SAMMANTRÄDEN Styrelsen har haft tio sammanträden gemensamt med föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem. VERKSAMHET Under året har bidrag beviljats enligt stiftelsens stadgar. Stiftelsens avkastning ska utdelas i form av ekonomiskt bidrag till äldre eller pensionerade sjuksköterskor. Om sådana behov ej finns kan avkastningen användas som stipendier till medlemmar i föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem kronor har beviljats som bidrag enligt det första ändamålet. 18

19 Årsredovisning för Stiftelsen Systergården i Lund Räkenskapsåret

20 Stiftelsen Systergården i Lund Org.nr Styrelsen för Stiftelsen Systergården i Lund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Ändamålet för verksamheten är att avkastningen av Stiftelsen Systergården inklusive fonder - må användas till bostadshjälp och andra förmåner åt äldre eller pensionerade sjuksköterskor. - skall, om ovanstående behov ej finns, avkastningen användas till stipendier för att ge leg. sjuksköterskor som är medlemmar i Föreningen SSSH möjlighet till utbildning. Flerårsöversikt (tkr) Stiftelsens värdepapper Stiftelsens kapital Redovisat årsresultat Balansomslutning Stiftelsens avkastning Beviljade anslag

21 Stiftelsen Systergården i Lund Org.nr Resultaträkning Not Intäkter Ränteintäkter och utdelningar Realisationsresultat från värdepapper Kostnader Arvoden Sociala kostnader Verksamhetskostnader Förvaltningskostnader Förvaltningsresultat Ränteintäkter 6 1 Årets resultat

22 Stiftelsen Systergården i Lund Org.nr Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Aktier Räntebärande värdepapper Omsättningstillgångar Bank Skattekonto & skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 4 Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Donationsmedel Donationsmedel Bidrags- och stipendiemedel Avsatt till reparation av inventarier Summa donationsmedel Kortfristiga skulder Övriga kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23 Stiftelsen Systergården i Lund Org.nr Tilläggsupplysningar Noter Not 1 Räntor och utdelningar Erhållna utdelningar Erhållna räntor Not 2 Realisationsresultat från värdepapper Realisationsvinst vid avyttringar Realisationsförlust vid avyttringar Not 3 Aktier och andelar Bokfört värde Marknadsvärde Aktier Räntebärande värdepapper Not 4 Förändring av eget kapital Eget Balanserat Årets kapital resultat resultat Belopp vid årets ingång Resultatdisp & Disposition av föregående års resultat: Årets resultat Belopp vid årets utgång

24 STIFTELSEN SYSTERGÅRDEN Årets överskott uppgår till Styrelsen föreslår: Att: till bidrag och stipendier avsätts Lund 27 mars 2014 Ninni Westgren Ingrid Andersson Catharina Larsson Ingrid Ronnje Marie-Louise Müller Ovanstående resultat- och balansräkning överensstämmer med av oss enligt revisionsberättelse granskade räkenskaper John Bogren Berit Dahlbäck Peter Gunnarsson 24

25 Revisionsberättelse Till styrelsen i Stiftelsen Systergården i Lund, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Systergården i Lund för år Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som förvaltaren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Auktoriserad revisor har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Förtroendevald revisor har utfört revisionen enligt god revisionssed för förtroendevalda revisorer i Sverige. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i förvaltarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av Stiftelsen Systergården i Lund för år Styrelsens ansvar Det är styrelsens som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i förvaltaren handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Lund den 27 mars 2014 Uttalande Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. John Bogren Auktoriserad revisor Peter Gunnarsson Auktoriserad revisor Berit Dahlbäck Förtroendevald revisor 25

26 FÖRENINGEN SÖDRA SVERIGES SJUKSKÖTERSKEHEM SSSH KALENDARIUM ÅR 2014 Sjuksköterskans dag 12 maj Sjuksköterskans dag arrangeras i samarbete med Skånes universitetssjukhus, Malmö högskola, Lunds universitet, MSS föreningen och föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH. Centralblocket, Aulan, SUS Lund, , program se hemsidan, Årsmöte 21 maj Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH håller årsmöte onsdagen den 21 maj kl på Bergagården, Bjärred. Öppet hus 7 september Medlemmarna inbjuds till Öppet hus i föreningens lokaler i Safiren, Baravägen 9 i Lund, söndagen den 7 september kl 12-15, (buss 3, hållplats Margaretavägen, ingång från Margaretavägen 1). Höstmöte 19 oktober Höstmöte med brunch hålls söndagen den 19 oktober kl på Grand Hotel i Lund. Välkomna! 26

27 ANMÄLAN TILL ÅRSMÖTE ÅRSMÖTE i föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem (SSSH) i Lund hålls onsdagen den 21 maj, 2014 kl , på Bergagården, Öresundsvägen 9, Bjärred. Årsmötesförhandlingar Kvällens talare: Presentation av de bästa studentuppsatserna. Deltager i samkväm efter årsmötet: Ja Nej Pris: 50 kr (subventionerat pris) inkluderar landgång, öl och vatten, kaffe och tårta Anmälan, som är bindande, ska vara SSSH tillhanda senast per post eller e-post: Namn Adress OBS! Föredragningslista och förvaltningsberättelser finns tillgängliga på årsmötet Plats för frimärke SSSH Baravägen Lund 27

Föreningen. Södra Sveriges Sjuksköterskehem

Föreningen. Södra Sveriges Sjuksköterskehem Föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem S S S H och Stiftelsen Systergården i Lund Förvaltningsberättelser 2012 SÖDRA SVERIGES SJUKSKÖTERSKEHEM SSSH STIFTELSEN SYSTERGÅRDEN I LUND ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

niiikån.ntveprenörerna ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun

niiikån.ntveprenörerna ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun niiikån.ntveprenörerna Iw ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 AVSEENDE MASKINENTREPRENÖRERNA SÖDRA 11 OMFATTAR Reg 5 SKÅNE OCH HALLAND 843000-4088 utom Kungsbacka kommun ME SÖDRAS ÅRSREDOVISNING FÖR 2013 Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING

Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING Org nr 702001-8847 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa...

Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA. Berättelsen du inte får missa... Ny revisionsberättelse Från och med 2011 tillämpas ISA Berättelsen du inte får missa... Ny utformning av revisionsberättelsen Från och med 2011 tillämpas ISA Känner du inte riktigt igen revisionsberättelsen

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12

FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 FÖRVALTARBERÄTTELSE K 7198-12 Konkursgäldenär: Styrelse: Gävleborgs Kyl och 55641-4111 c/o Panaxia Security AB Linta Gårdsväg 5 168 74 Bromma Monica Hallin Gustafsson Huddungegränd 23 194 55 Upplands Väsby

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning

Styrelsen för. Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003. Org nr 802423-8746. får härmed avge. Års redovisning Styrelsen för Södra-koncernens Pensionsstiftelse år 2003 får härmed avge Års redovisning för räkenskapsåret 1 januari 2011-31 december 2011 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Neptun. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Neptun i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer