Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Göran Andersson. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 93-102"

Transkript

1 Kommunstyrelsen 8 oktober (13) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Ajournering kl Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov Persson Anita Widman Torbjörn Parling Annika Johansson Harry Johansson Bo Olsson Benny Persson Björn Stålhammar Michael Helmersson Göran Andersson Övriga deltagande:per Rathsman, Annika Ekblom, Lena Wahlgren 101 Ulf Persson, controller 93, 95,96 Catrin Marsell Bo Forsberg, sekreterare Claes Hultgren, kommunchef Utses att justera: Harry Johansson Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 9 oktober 2008 Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer Ordförande Per Gruvberger Justerande Harry Johansson ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 8 oktober 2008 Anslagsdatum:9 oktober 2008 Datum för anslagets nedtagande: 30 oktober 2008 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Annika Jansson

2 Kommunstyrelsen 8 oktober Ks 93 Dnr 179/08 Ang. kommunal borgen för stiftelsen Filipstadsbostäder Ekonomienheten meddelar i skrivelse 19 september 2008 representant för Kommuninvest vid besök i kommunen gjort en avstämning avseende kommunens borgensåtagande gentemot stiftelsen Filipstadsbostäder. I det fall stiftelsen ska omsätta lån som innebär oförändrad skuldbörda har därvid konstaterats att vissa borgensåtagande är äldre än 10 år, vilket inte är korrekt. Kommunens beslut om borgen är i allmänhet av principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige kan dock delegera rätten att fatta beslut om borgensåtaganden om kommunfullmäktige angett ramar för borgensåtagandet. Kommunfullmäktige kan besluta om borgen upp till ett högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas. Det erfordras inte något ytterligare borgensbeslut så länge lånen understiger det totala högsta beloppet enligt borgensbeslutet. Borgensmannen bör dock bekräfta på lånehandlingen, att lånet omfattas av det borgensåtagandet och att inte det högsta beloppet enligt borgensbeslutet överskrids. Bekräftandet bör kunna betraktas som verkställighet och inte ett beslut i kommunallagens mening. Borgensåtagandet preskriberas efter 10 år. Detta medför att ett borgensbeslut inte får vara äldre än 10 år när lån beviljas. Det åligger kommunen att tillse att borgensbeslut inte är för gammalt när lånet beviljas. Rambesluten kan lämpligen i framtiden fattas i samband med beslut om kommunens budget. Ekonomienheten lämnar följande förslag till beslutsformulering att Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Filipstadsbostäder org.nr låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 140 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. att bordlägga ärendet.

3 Kommunstyrelsen 8 oktober Barn- och utbildningsnämnden 16 september 2008 Ks 94 Dnr 182/08 BUN 52 Dnr 08/102 Skolplan 2009 Enligt skollagen (2 kap 8 ) skall det i alla kommuner finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan. I planen ska framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts upp för skolan. BUN har i beslut oktober 2007 ( 65) fastställt att nämnden fr o m budgetåret 2008 beslutar om förslag till skolplan för ett år i taget samt att målen i den ekonomiska planen ska ha samma lydelse som skolplanens mål. Förslag till skolplan för 2009 har presenterats på nämndsammanträde i augusti. Förvaltningschefen föreslår nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige att antaga förslag till skolplan 2009 enligt bilaga att föreslå kommunfullmäktige att det övergripande målet i barnkonventionens anda för 2009 ska vara Skolplanens mål Trygghet för barn och unga: Alla barn och ungdomar känner sig trygga i kommunen. Nämnden beslutar enligt förvaltningschefens förslag. att bordlägga ärendet.

4 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 8 oktober Ks 95 Dnr 22/08 Redovisning av medelsplacering, lån och likviditetsställning Controller Ulf Persson redovisar vid sammanträdet den förteckning över placeringar, lån och likviditetsställning som upprättats av ekonomienheten för perioden 2 september 6 oktober att med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.

5 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 8 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september Ks 96 Au 58 Dnr 48/08 Budgetuppföljning augusti 2008 Ekonomienheten har upprättat en sammanställning utvisande budgetuppföljningen för augusti månad 2008 för de verksamheter som ingår i kommunstyrelsens arbetsutskotts verksamhetsområde. Arbetsutskottet beslutar att utan erinran föra ärendet vidare till kommunstyrelsen Ekonomienheten har sammanställt Budgetuppföljning per augusti månad 2008 för kommunstyrelsens, miljö- och byggnadsnämndens, socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. Sammanställningen kommenterar kortfattat de olika verksamheternas utfall och redovisar ett prognostiserat överskott på ca 500 tkr vilket utgör en negativ budgetavvikelse med ca 6,1 mkr. att konstatera att barn- och utbildningsnämnden gett förskoleverksamheten, skolområde 1, skolområde 2 och frivilliga skolformer i uppdrag att minska sina kostnader med 200 tkr vardera för att uppnå en budget i balans samt att besparingarna ska presenteras vid nämndens sammanträde i oktober. att uppmana socialnämnden att se på möjligheterna att klara verksamheten inom tilldelad ram samt att barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens åtgärder rapporteras till kommunstyrelsen i november 2008.

6 Kommunstyrelsen 8 oktober Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 september FFIS KFU Ks 97 Au 59 Dnr 155/08 Ansökan om bidrag till aktiviteter Filipstadsföretag i samverkan I skrivelse 13 augusti 2008 ansöker Filipstadföretag i samverkan om ett bidrag på 85 tkr för aktiviteter år Planerade arrangemang är: -Bergslagsrännet/Jonny Nilsson maraton den 21 februari MC-premiär 10 april (långfredag) -6 junifirande -Filibjurveckan juli -Filipstadsalmanacka för Julmarknad m m Filipstadsföretag i samverkans verksamhet finansieras via frivilliga bidrag från ca 120 företag i kommunen, lotteriverksamhet samt via det bidrag som erhålles från kommunen. För vissa aktiviteter söks även bidrag från Region Värmland mfl. Kultur/föreningsutskottet har vid sammanträdet 21 augusti 2008, 42, beslutat föreslå kommunstyrelsen bevilja bidrag till Filipstadsföretag i samverkan med 85 tkr för genomförande av diverse aktiviteter under Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att bevilja Filipstadsföretag i samverkan ett bidrag på 85 tkr för genomförande av diverse aktiviteter under 2009 samt att erforderliga medel får beaktas i budgetarbetet för att bifalla arbetsutskottets förslag.

7 Kommunstyrelsen 8 oktober Ks 98 Dnr 180/08 Ang. utsändning av Viktigt meddelande till allmänheten VMA Säkerhetssamordnaren Michael Björklund anför i skrivelse 11 augusti 2008 att regeringen i proposition 2005/06:133 slår fast att radio och TV även i fortsättningen är de bästa kanalerna för att varna och informera allmänheten vid olyckor och andra allvarliga händelser. Med hjälp av varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, kan stora grupper av människor bli varnade och få information i samband med olyckor eller händelser som riskerar att orsaka störningar i samhället. VMA-systemet utgörs dels av meddelande i radio och TV, dels av utomhuslarm. Det finns två nivåer på meddelande: - Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller miljö. Behöriga är räddningsledare, polismyndighet, smittskyddsläkare och anläggningar med farlig verksamhet. - Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljön. Behöriga är samma som är behörig att sända varningsmeddelande samt regeringskansliet, alla myndigheter med ansvar och skyldighet för krishantering, kommuner och landsting, svenska kraftnät och 15-talet teleoperatörer med egna nät. Behörig myndighet/företag avgör vilka personer i organisationen som skall ges mandat att begära sändning av VMA. Säkerhetssamordnaren föreslår kommunstyrelsen besluta att ge mandat åt kommunchefen, tekniska chefen, informationsansvarig och säkerhetssamordnaren att begära sändning av VMA. att bifalla säkerhetssamordnarens förslag. Säk. KC Info TK

8 Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 8 oktober Ks 99 Dnr Anmälningsärenden 1. Delegation personalenheten 2. Delegation kanslienhetschefen 3. Delegation kommunstyrelsens ordförande 4. Protokoll Teknikutskottet , Protokoll Kultur- och föreningsutskottet , Uppföljning halvårsbokslut Saxå GK skrivelse kommunchefen 7. Strategi för prissäkring av el Protokollsutdrag Teknikutskottet 60/08 att med godkännande lägga anmälningsärendena till handlingarna.

9 Kommunstyrelsen 8 oktober Ks 100 Dnr Ändrade sammanträdestider att arbetsutskottets sammanträde 20 oktober 2008 startar kl att kommunstyrelsens sammanträde 3 december 2008 flyttas till 2 december 2008 kl

10 Kommunstyrelsen 8 oktober St.ark Ks 101 Dnr 17/06 Översiktsplan för Filipstads kommun Stadsarkitekten Per Rathsman informerar vid sammanträdet om arbetet med översiktsplanen för Filipstads kommun och den fördjupade översiktsplanen för Filipstads tätort. I anslutning här till redovisas det skriftliga material som föreligger. Då kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret föreslås för det fortsatta arbetet att kommunstyrelsen vid ett extra sammanträde i seminarieform behandlar ärendet. att översiktsplanen behandlas vid ett extra sammanträde med start kl i rum 385.

11 Kommunstyrelsen 8 oktober Ks 102 Dnr 87/08 Överenskommelse mellan Filipstads kommun och Landstinget i Värmland avseende vårdutbud, lokaldisposition m m I samverkan mellan ledningarna för Filipstads kommun och Landstinget i Värmland har överenskommelse träffats beträffande förstärkning av landstingets resurser för rehabiliteringsvård inom kommunen. Dessutom har överenskommelse träffats om samverkan mellan landstingets divisioner för allmänmedicin och diagnostik i kommundelen Lesjöfors. Den utökade samverkan avser även att se på förutsättningarna på att skapa en gemensam familjecentral i kommunen. Ett gemensamt kompetensutvecklingsprogram för vårdverksamheterna tas fram. I samverkan och genom gemensamma insatser skapas mervärde för medborgarna. Den samverkan som anges ovan kommer i mer detaljerad form att skrivas in i särskilda överenskommelser. Samverkan mellan kommunen och landstinget avser även lokalförsörjningsområdet. I kommundelen Lesjöfors erbjuder kommunen ombyggda lokaler för en folktandvårdsklinik, belägna i Stålvallaskolan. Inom kvarteret Domherren i centrala Filipstad erbjuder kommunen via Stiftelsen Filipstadsbostäder landstinget att hyra ca 620 m 2 nyupprustade lokaler för en tandvårdsklinik. Denna klinik avses ersätta de lokaler som idag hyrs in för tandvårdsklinikerna Aspen, Trasten samt enheten i Nykroppa. Landstinget erbjuder kommunen att hyra lokaler för socialförvaltningens enheter för vård och omsorg, individ och familjeomsorg, administrativ stab, LSS, samt arbetsmarknadsenhet inom den byggnad som inrymmer Filipstads vårdcentral(eklunden) Tillsammans med landstingets verksamheter i anläggningen skapas ett samhällsservicecenter till förmån för kommunens innevånare. Under förutsättning av positiva beslut i kommunstyrelse respektive landstingsstyrelse bedöms inflyttningar i Lesjöfors respektive inom vårdcentralsanläggningen kunna ske under maj månad 2009 och i kvarteret Domherren under 4:e kvartalet 2009

12 Kommunstyrelsen 8 oktober I Lesjöfors föreslås landstinget hyra ca 180 m 2 lokaler för en tandvårdsklinik inom Stålvallaskolan. Lokalerna utformas så att de även kan utnyttjas för vissa funktioner som division allmänmedicin ansvarar för. Hyresavtal tecknas för en period på 10 år, hyra ca 212 tkr/år. Förslaget medför att nuvarande allmännbibliotek och skolbibliotek flyttas till andra lokaler inom skolan. I kvarteret Domherren(Stiftelsen Filipstadsbostäder), centrala Filipstad, föreslås landstinget hyra ca 620 m 2 lokaler för en 10 års period med rätt till förlängning av hyresavtalet till en hyra av ca 870 tkr/år. Hyresvillkoren förutsätter dessutom att landstinget bidrager till projektets investering med tkr för att skapa och efter en tänkt användningstid demontera de delar i utformningen som är speciellt anpassade för att lokalerna skall kunna rymma tandvårdsverksamhet. Ombyggnadskostnaderna bedöms till runt 10 mkr vilka finansieras av bostadsstiftelsen. Utgångspunkten är att hyran ska täcka bostadsstiftelsens kostnader efter ombyggnad. Inom vårdcentralsanläggningen erbjuder landstinget kommunen att disponera ca m 2 lokaler för vård och omsorgsverksamhet, individ och familjeomsorg, administrativ stab, LSS samt arbetsmarknadsverksamhet mot en avtalad hyra om 2400 tkr/år. I avtalet ingår också 20 parkeringsplatser med motorvärmeuttag för tjänstebilar. Hyra tecknas för en period på 10 år med rätt till förlängning. För samtliga fastigheter kommer särskilda hyresavtal att upprättas. Förändringen medför att kommunen kommer att flytta ut delar eller hela verksamhet från följande fastigheter Rosendahl-arbetsmarknadsenheten och Fenix. Domherren- administration/hemtjänst socialförv. Bergmästargården- Individ- och familj, socialförv. Folkets Hus- adm Lss. Ekonomisk analys som tagits fram visar att nuvarande hyror/kostnader överstiger ny hyra på Eklunden. Övriga möjligheter till samordningseffekter, t ex genom personalsamverkan och övriga satsningar från Landstinget har ej beaktats/värderats.

13 Kommunstyrelsen 8 oktober TK KC KSO För de fastigheter som lämnas bör omgående utvärdering ske beträffande möjlighet till försäljning alt. annan användning. Därutöver har förslag till överenskommelse avseende ovanstående frågor utarbetats och daterats 8 oktober att godkänna redovisningen att uppdraga åt kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen att utarbeta och underteckna avtal för slutliga överenskommelser samt att uppdraga åt tekniska kontoret att ta fram förslag på alternativ användning alternativt försäljning av berörda fastigheter.

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87

Göran Andersson Benny Persson Michael Helmersson. Utses att justera: Peter Johansson. Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 77-87 Kommunstyrelsen 1 september 2010 1(17) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.40 Ajournering kl. 15.00 15.20 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Åsa Hååkman Felth Sune Frisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 9 december 2013 1 (12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 09.00-10-10 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.

Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19. Kommunfullmäktige 12 maj 2005 1 (14) Plats och tid: Föreningshuset, Brattfors kl 18.15-19.55 Ajournering 19.05-19.15 Beslutande: Anita Widman ordf. Rolf Wennerlöf Per Gruvberger Roland Björkman Anders

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15. Kommunstyrelsens teknikutskott 13 maj 2013 1 (11 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-15.45 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Patrik Fornander Peter Johansson Olle Engström Ersättare:

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2011-11-02. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) 2011-11-01 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson, 124-127 Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer