VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan."

Transkript

1 VILLKOR FÖR OREXO AB (PUBL) KONVERTIBLER 2010/2015 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 1 bankdag Beräkningsansvarig dag som inte är lördag eller söndag eller annan allmän helgdag i Sverige, och på vilken dag banker i Sverige håller öppet för normal bankverksamhet; Nordea Bank AB (publ), org nr , eller den bank eller det institut som Bolaget från tid till annan utsett att vara Beräkningsansvarig enligt dessa villkor; Bolaget Orexo AB (publ), org nr ; Euroclear Euroclear Sweden AB eller annan central värdepappersförvarare enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. Initialt Nominellt Belopp det belopp som framgår av 2; Koncernen Kontroll Bolaget och dess från tid till annan förekommande dotterbolag; innehav, ägande, förvärv eller möjligheten att utöva kontroll, direkt eller indirekt, över mer än 50 procent av rösterna i Bolaget (eller juridisk person som Bolaget uppgått i); Kontrollägarförändring en händelse varigenom en person eller personer som samverkar tillsammans förvärvar (i) Kontroll över Bolaget (eller juridisk person som övertagit Bolagets förpliktelser); eller (ii) samtliga eller en majoritet av Bolagets tillgångar; eller om Bolaget deltar i en fusion (oavsett om Bolaget är det övertagande bolaget) inklusive fusion eller delning enligt 23 kap 15 eller 24 kap 17 aktiebolagslagen, förutsatt i samtliga fall att sådan person eller sådana personer inte är konvertibelinnehavare eller närstående till konvertibelinnehavare; konvertering utbyte av konvertibel fordran mot nya aktier i Bolaget, vilka aktier för närvarande har ett kvotvärde på 0,40 kronor, och som är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm eller annan marknadsplats på vilken Bolaget är marknadsnoterat;

2 konverteringskurs konvertibel konvertibelinnehavare konvertibel fordran lån det pris (uttryckt i kronor) som för tid till annan skall betalas per aktie i samband med konvertering i enlighet med dessa villkor, och som inledningsvis uppgår till det belopp som framgår av 6 och kan omräknas i enlighet med 10; konvertibel fordran utgiven enligt dessa villkor med rätt till konvertering till nya aktier i Bolaget; varje innehavare av konvertibel; sådan fordran med konverteringsrätt som avses i 15 kap aktiebolagslagen (2005:551); det nominella beloppet av de konvertibler som innehas av någon konvertibelinnehavare; majoritet av konvertibelinnehavare konvertibelinnehavare som tillsammans innehar mer än 50 procent av det för tid till annan utestående lånebeloppet enligt konvertiblerna; marknadsnotering PIK-beslut upptagande till handel av aktie i Bolaget på reglerad marknad eller handelsplattform; avser beslut av Bolaget, enligt beslut av bolagsstämman eller av styrelsen efter bemyndigande av bolagsstämman, att inte erlägga kontant betalning av den ränta som löper på konvertiblerna, utan att istället öka konvertiblernas sammanlagda nominella belopp med ett nominellt belopp som motsvarar den upplupna ränta som annars skulle utbetalas till konvertibelinnehavare, utan ytterligare kostnad eller annan pålaga för aktuell konvertibelinnehavare; Relevant Kursutveckling när både (i) den dagliga volymvägda genomsnittliga betalkursen för Orexo-aktien under tjugo av de närmast föregående på varandra följande 30 handelsdagarna på NASDAQ OMX Stockholm har uppgått till minst 150 procent av den konverteringskurs som är tillämplig på den sista av de tjugo handelsdagarna, och (ii) den genomsnittliga handelsvolymen i Orexo-aktien på NASDAQ OMX Stockholm under de tjugo handelsdagar som avses i (i) ovan uppgår till minst 80 procent av den genomsnittliga dagliga handelsvolymen i Orexo-aktien på NASDAQ OMX Stockholm under de tolv månader som föregick aktuell tjugodagarsperiod, dock att en majoritet av

3 konvertibelinnehavarna efter eget gottfinnande, förutsatt Bolagets föregående samtycke, kan besluta att frånfalla (i) och/eller (ii) ovan; Ränteperiod den period som framgår av 2; Slutlig Förfallodag Uppsägningsgrund 31 mars 2015; och avser (i) att Bolaget eller bolag inom Koncernen inte kan betala sina förfallna skulder och att denna oförmåga inte är endast tillfällig; (ii) att Bolaget inte i rätt tid, i rätt valuta och på rätt plats betalar belopp som förfallit till betalning enligt dessa villkor, såvida inte sådan bristande betalning orsakats av administrativa eller tekniska fel eller störningar i sådana betalnings- eller kommunikationssystem (interna eller externa) eller sådana finansiella system vilka var för sig måste fungera för att sådana betalningar skall kunna göras eller sådan betalning erläggs inom tre bankdagar efter förfallodagen; (iii) att Bolaget bryter mot någon väsentlig bestämmelse i dessa villkor, dock att Uppsägningsgrund enligt denna punkt (iii) inte skall föreligga om Bolagets bristande efterlevnad kan åtgärdas och att den åtgärdas inom tre bankdagar; (iv) att något bolag inom Koncernen inte betalar finansiell skuld som uppgår till minst kronor när sådan skuld förfaller eller inom sådan tid därefter som överenskommits med aktuell borgenär eller om sådan skuld rätteligen förfaller till betalning i förtid, dock att någon Uppsägningsgrund enligt denna punkt (iv) inte skall föreligga om underlåtenheten att betala föranletts av en verklig tvist eller process med aktuell borgenär eller kan åtgärdas och att den åtgärdas inom tre bankdagar; (v) att något bolag inom Koncernen ställer in betalningar av sina skulder eller inleder ackordsförhandlingar med en eller flera borgenärer med avsikten att omförhandla sina skulder på grund av betalningsoförmåga som antingen föreligger eller förutses; (vi) att det beslutas om moratorium avseende samtliga eller en väsentlig del av skulderna i ett bolag inom Koncernen; (vii) att något bolag inom Koncernen på egen hand eller i domstol eller annars vidtar åtgärd som syftar till (A) betalningsinställelse, anstånd med betalningarna, likvidation, konkurs, upplösning, förvaltarskap eller omorganisation (genom frivillig eller annan uppgörelse eller i övrigt) av verksamheten; (B) ackordförfarande, nedsättning eller avstående av skuld eller annan uppgörelse med någon borgenär med anledning av förekomsten av finansiella problem; (C) utseende av likvidator,

4 konkursförvaltare eller annan förvaltare av något slag avseende sådant bolag eller någon av dess tillgångar; eller (D) att säkerhet över någon tillgång i något bolag inom Koncernen tas i anspråk förutsatt att värdet överstiger kronor och inte återgår eller löses inom fem bankdagar, eller annan liknande åtgärd eller händelse vidtas eller inträffar i någon jurisdiktion; eller (viii) att det är eller blir olagligt för någon bolag inom Koncernen att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa villkor. 2 LÅNEBELOPP, FÖRFALLODAG OCH RÄNTESATS SAMT FÖRTIDA ÅTERBETALNING I VISSA FALL Lånebelopp och förfallodag Lånebeloppet uppgår till kronor ( Initialt Nominellt Belopp ). Det sammanlagda nominella beloppet för de utestående konvertiblerna kan överstiga det Initiala Nominella Beloppet i enlighet med nedanstående bestämmelser om ett PIK-beslut fattas. Det sammanlagda nominella beloppet för de utestående konvertiblerna (inklusive eventuellt utestående nominellt belopp som följer av PIK-beslut) skall återbetalas i sin helhet på den Slutliga Förfallodagen, jämte upplupen icke betald ränta, i den mån konvertering eller återbetalning (i enlighet med dessa villkor) inte dessförinnan skett. Ränta Samtliga de utestående konvertiblerna (inklusive vad som må följa av PIK-beslut) löper med åtta procent årlig ränta. Ränta förfaller till betalning den 30 december årligen eller, om sådan dag inte är en bankdag, på den närmast därpå följande bankdagen. Period mellan räntebetalningar benämns Ränteperiod. Vid ränteberäkning skall ett år anses bestå av 365 dagar, och i händelse av en ofullständig Ränteperiod, det faktiska antal dagar som förflutit. Som framgår av 9 nedan upphör rätten till ränta vid konvertering. Bolaget får, enligt beslut av bolagsstämman eller av styrelsen efter bemyndigande av bolagsstämman, från tid till annan fatta PIK-beslut avseende då innevarande Ränteperiod genom meddelande till konvertibelinnehavarna, vilket meddelande skall skickas före utgången av då innevarande Ränteperiod. Sådant PIK-beslut skall omfatta samtliga, och inte enbart vissa, konvertibler. I sådant fall skall det obetalda räntebeloppet automatiskt öka det sammanlagda nominella beloppet av de utestående konvertiblerna, pro rata (baserat på innehavda konvertiblers lånebelopp) mellan konvertibelinnehavarna. Om räntebelopp som omfattas av ett PIK-beslut för någon konvertibelinnehavare inte utgör heltal kronor skall sådant belopp avrundas uppåt till närmaste heltal kronor.

5 Förtida återbetalning och konvertering under vissa omständigheter Bolaget skall ha rätt att så snart möjligt efter det att en Relevant Kursutveckling har inträffat påkalla konvertering av samtliga, och inte enbart vissa, konvertibler, tillsammans med all upplupen men icke betald ränta, villkorat av att (i) ett ärende avseende konvertering har initierats hos Bolagsverket inom fem bankdagar efter det att den Relevanta Kursutvecklingen har inträffat och (ii) att, på bankdagen före den dag ärendet avseende konvertering initieras hos Bolagsverket, slutkursen för Bolagets aktier överstiger 150 procent av den konverteringskurs som är tillämplig på sådan dag. Bolaget skall vidta alla skäliga åtgärder för att meddela konvertibelinnehavarna så snart som möjligt (i) att Bolaget anser att en Relevant Kursutveckling kan komma att inträffa och (ii) att en Relevant Kursutveckling har inträffat. För det fall en Relevant Kursutveckling inträffar, men ovanstående villkor inte har uppfyllts, skall detta emellertid inte inskränka rätten för Bolaget att påkalla konvertering om en Relevant Kursutveckling inträffar framgent, dock alltid med tillämpning av ovanstående villkor. En majoritet av konvertibelinnehavarna skall kunna meddela Bolaget om att en Relevant Kursutveckling har inträffat. Varje konvertibelinnehavare skall var för sig vara berättigad att påkalla antingen återbetalning eller konvertering (enligt konvertibelinnehavarens eget val) av sina konvertibler tillsammans med all upplupen icke betald ränta i händelse av en Kontrollägarförändring. Senast fem bankdagar (och helst tidigare) efter en Kontrollägarförändring har inträffat skall Bolaget meddela konvertibelinnehavarna därom i enlighet med 14 nedan. Sådant meddelande skall innehålla (a) relevant information avseende Kontrollägarförändringen inklusive, om möjligt, avsett datum; och (b) sista dag för konvertibelinnehavare att påkalla återbetalning av lånet med anledning av Kontrollägarförändringen. Konvertibelinnehavarna har därefter rätt att var för sig påkalla antingen återbetalning eller konvertering av deras respektive konvertibler, villkorat av att Kontrollägarförändringen inträffar, genom skriftligt meddelande till Bolaget, vilket meddelande skall skickas senast femton bankdagar efter det att Kontrollägarförändringen inträffar eller, om senare, Bolagets meddelande enligt ovan. Sådant påkallande av återbetalning eller konvertering är bindande och oåterkalleligt när de väl avgivits, men kan villkoras av att Kontrollägarförändringen inträffar. Varje konvertibelinnehavare skall var för sig vara berättigad att påkalla återbetalning eller konvertering (enligt konvertibelinnehavarens eget val) av sina konvertibler tillsammans med all upplupen icke betald ränta om en Uppsägningsgrund föreligger. Vid konvertering (men inte återbetalning) av konvertiblerna i enlighet med något av de tre föregående styckena, skall de aktuella konvertibelinnehavarna ha rätt att (pro rata till deras innehav av konvertibler) omedelbart före sådan konvertering erhålla ett tilläggsbelopp - som aldrig kan vara negativt - som uppgår till skillnaden mellan ett belopp om tre års ränta på lånet (beräknat i enlighet med ovanstående stycke under antagandet att ingen kontant betalning av ränta har gjorts) och det sammanlagda belopp av upplupen ränta som konvertibelinnehavaren är berättigad till på lånet fram till dagen för konvertering, eller ett lägre pro rata-belopp om inte samtliga konvertibler konverteras. Om skillnaden är negativ skall inget belopp som annars skall betalas av Bolagets reduceras.

6 Vid återbetalning av konvertiblerna enligt någon bestämmelse i dessa villkor skall belopp motsvarande upplupen icke betald ränta för tiden fram till dagen för återbetalningen samt eventuellt annat belopp som Bolaget är skyldigt att betala, utbetalas till konvertibelinnehavarna kontant. Omedelbart före konvertering av konvertiblerna enligt någon bestämmelse enligt dessa villkor skall belopp motsvarande upplupen icke betald ränta tillsammans med eventuellt annat belopp som Bolaget är skyldigt att betala, enligt Bolagets val (varvid Bolagets val skall avse samtliga konvertibler, och om inget val görs kontantalternativet skall anses ha valts) antingen (i) utbetalas till konvertibelinnehavarna kontant, eller (ii) ett PIK-beslut fattas såvitt avser belopp motsvarande upplupen icke betald ränta för tiden fram till dagen för konvertering, varvid sådant icke betalt räntebelopp automatiskt skall öka det sammanlagda lånebeloppet för utestående konvertibler, pro rata (i förhållande till lånebeloppet av innehavda konvertibler) bland konvertibelinnehavarna, samt att det sammanlagda ökade lånebeloppet för konvertiblerna därefter skall konverteras. 3 KONVERTIBELBEVIS På begäran från någon konvertibelinnehavare skall Bolaget utfärda konvertibelbevis representerande sådan konvertibelinnehavares konvertibler, vart och ett representerande en konvertibel fordran om 1 krona eller multiplar därav. För det fall ett PIK-beslut fattas, varvid det sammanlagda nominella beloppet för de utestående konvertiblerna ökas, skall sådan konvertibelinnehavare till vilken konvertibelbevis utgetts i enlighet med föregående stycke vara berättigad att begära att Bolaget antingen (i) utfärdar ytterligare konvertibelbevis motsvarande ökningen av det lånebelopp som är hänförligt till sådan konvertibelinnehavares konvertibler, eller (ii) ändrar eller gör tillägg till redan utfärdat konvertibelbevis avseende ökningen av det lånebelopp som är hänförligt till sådan konvertibelinnehavares konvertibler. Konvertibelinnehavare till vilken konvertibelbevis har utfärdats i enlighet med något av de två föregående styckena skall från tid till annan, om så bedöms lämpligt med hänsyn till någon omständighet som kan uppkomma enligt dessa villkor, vara berättigad att begära att Bolaget utfärdar ett eller flera nya konsoliderade eller uppdelade konvertibelbevis som ersätter de redan utfärdade konvertibelbevisen. De konvertibelbevis som sålunda ersätts skall makuleras av konvertibelinnehavaren och omedelbart skickas till Bolaget. 4 ICKE EFTERSTÄLLT LÅN; ÅTAGANDEN; FÖRDELNING AV TILLGÄNGLIGA MEDEL Lånet och samtliga belopp som skall betalas i anslutning till konvertiblerna skall medföra rätt till betalning ur Bolagets tillgångar minst jämsides (pari passu) med Bolagets övriga icke efterställda och icke säkerställda förpliktelser utom sådana förpliktelser som har företräde på grund av tvingande lag.

7 Förutom efter godkännande av en majoritet av konvertibelinnehavarna skall inget bolag inom Koncernen (i) utge aktier med bättre rätt än de aktier som konvertiblerna kan konverteras till; eller (ii) ändra bolagsordningen eller andra liknande dokument på ett sätt som kan leda till skada för konvertibelinnehavarna på något sätt. Bolaget skall från tid till annan tillse att det har erforderliga godkännanden från aktieägarna, styrelsen och myndigheter eller andra nödvändiga godkännanden för att samtliga konvertibler skall kunna konverteras, och skall vidare tillse att dess bolagsordning eller andra liknande dokument inte hindrar eller begränsar möjligheten för Bolaget att utge aktier på grund av konvertering av konvertiblerna. Bolaget skall inte göra några utdelningar som, tillsammans med andra utdelningar under den föregående tolvmånadersperioden, överstiger 5 procent av marknadsvärdet för Bolaget vid tidpunkten för utdelningen. Om såväl lånets kapitalbelopp som ränta har förfallit till betalning och förslår Bolagets tillgängliga medel inte till full betalning därav, skall medlen i första hand användas till betalning av räntan och i andra hand till betalning av lånebeloppet. 5 BETALNING AV RÄNTA SAMT ÅTERBETALNING AV LÅNEBELOPP Förutom i sådant fall där ett PIK-beslut har fattats skall betalningar avseende ränta på, och återbetalning av, lånet göras av Bolaget på respektive förfallodag för ränta eller kapitalbelopp eller, om sådan dag inte är en bankdag, den bankdag som följer närmast därefter. Ränta avseende relevant Ränteperiod gottgörs endast till och med respektive förfallodag, även om denna skulle komma att infalla på dag som inte är bankdag förutom om erläggande av förfallet belopp fördröjs av sådant hinder som avses i 17 nedan. Varje konvertibelinnehavare skall kvittera mottagandet av samtliga räntebetalningar som görs kontant av Bolaget. Sådan kvittens skall göras skriftligen till Bolaget så snart praktiskt möjligt efter konvertibelinnehavarens mottagande av sådan räntebetalning, och under inga omständigheter senare än tre bankdagar därefter. Bolaget skall inte vara skyldigt att göra någon återbetalning (inklusive, för tydlighets skull, förtida återbetalning) av lånebeloppet såvida inte motsvarande konvertibelbevis, om tillämpligt, returneras till Bolaget. För den händelse Bolaget inte erlägger betalning av ränte- eller lånebelopp på förfallodag, trots att sådant hinder som avses i 17 nedan inte föreligger, skall ränta på förfallet ränterespektive lånebelopp utgå efter den räntesats som anges i 2 ovan från förfallodagen till och med den bankdag betalning erläggs. 6 KONVERTERING Varje konvertibelinnehavare skall ha rätt att när som helst under den period som framgår av 7 nedan påkalla konvertering av samtliga eller vissa av sina konvertibler till nya aktier i

8 Bolaget till en konverteringskurs om 47,50 kronor per aktie. Omräkning av konverteringskursen kan äga rum i de fall som framgår av 10 nedan. Vid konvertering fastställs det antal nya aktier som skall utges vid konverteringen genom att dividera det totala beloppet för de konvertibler som skall konverteras (inklusive eventuell upplupen men inte erlagd ränta eller annat belopp som förfallit till betalning, såvida sådant belopp inte utbetalas kontant i enlighet med 2), med den vid tidpunkten gällande konverteringskursen. Vid konvertering enligt dessa villkor skall Bolaget så snart som möjligt verkställa konverteringen av konvertiblerna, varvid Bolagets skyldigheter skall innefatta att skicka samtliga nödvändiga meddelanden till Bolagsverket inom 5 bankdagar samt vidta nödvändiga åtgärder för utgivandet av interimsaktier och tillse att alla meddelanden och registreringar hos Euroclear som är nödvändiga för att de aktier som utges skall kunna bokas in på konvertibelinnehavarnas avstämningskonton görs. 7 PÅKALLANDE AV KONVERTERING Konvertibelinnehavare har rätt att påkalla konvertering under en period med början den dag då Bolagsverket registrerar dessa villkor och senast fyra veckor före den Slutliga Förfallodagen, eller till och med den tidigare dag som följer av 10 nedan. Vid påkallande av konvertering skall för registreringsåtgärder relevant ifylld anmälningssedel inges till Bolaget. För det fall konvertibelbevis har utfärdats i enlighet med 3 ovan skall de konvertibelbevis som representerar de konvertibler som konverteras biläggas anmälningssedeln. Påkallande av konvertering är bindande och kan inte återkallas. Konvertering kan också påkallas eller inträffa under de omständigheter och i enlighet med vad som anges i 2 ovan. Konvertibelinnehavare skall erlägga den skatt eller avgift som kan komma att åläggas konvertibelinnehavarna i anslutning till överlåtelse, innehav eller konvertering av konvertibel på grund av svensk eller utländsk lagstiftning eller svensk eller utländsk myndighets beslut. 8 VERKSTÄLLANDE AV KONVERTERING, INFÖRING I AKTIEBOKEN M M Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas i Bolagets aktiebok som interimsaktier. Sedan registrering hos Bolagsverket skett blir registreringen på avstämningskonto slutlig. Som framgår av 10 nedan senareläggs i vissa fall tidpunkten för sådan slutlig registrering. 9 RÄNTA OCH UTDELNING I SAMBAND MED KONVERTERING Vid konvertering upphör rätten att erhålla ränta för sålunda konverterade konvertibler från dagen för konverteringen.

9 Aktie, som tillkommit på grund av konvertering, medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning, som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts som interimsaktier i Bolagets aktiebok. 10 OMRÄKNING AV KONVERTERINGSKURS M M A. Genomför Bolaget en fondemission skall konvertering där påkallande om konvertering görs på sådan tid att den inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen verkställas först efter stämman fattat beslut härom. Aktier, som tillkommit på grund av konvertering verkställd efter emissionsbeslutet, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte ger rätt att delta i emissionen. Slutlig registrering på avstämningskonto sker först efter avstämningsdagen för emissionen. Vid konvertering som verkställs efter beslutet om fondemissionen tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Beräkningsansvarig enligt följande formel: omräknad konverteringskurs = föregående konverteringskurs antalet aktier före fondemissionen antalet aktier efter fondemissionen Den enligt ovan omräknade konverteringskursen skall fastställas av Beräkningsansvarig snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut om fondemission men tillämpas först efter avstämningsdagen för emissionen. B. Genomför Bolaget en sammanläggning eller uppdelning av aktierna skall punkt A ovan ha motsvarande tillämpning, varvid som avstämningsdag skall anses den dag då sådan sammanläggning respektive uppdelning, på Bolagets begäran, sker hos Euroclear. C. Genomför Bolaget en nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare att teckna nya aktier mot kontant betalning eller betalning genom kvittning skall följande gälla beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie som tillkommit på grund av konvertering: 1. Beslutas emissionen av styrelsen under förutsättning av bolagsstämmans godkännande eller med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, skall i beslutet anges den senaste dag då konvertering skall vara verkställd för att aktie, som tillkommit genom konvertering, skall medföra rätt att delta i emissionen. Sådan dag får inte infalla tidigare än tionde kalenderdagen efter beslutet.

10 2. Beslutas emissionen av bolagsstämman, skall konvertering som påkallas på sådan tid att konverteringen inte kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma som beslutar om emissionen verkställas först sedan Beräkningsansvarig fastsällt den omräknade konverteringskursen enligt vad som framgår nedan i denna punkt C. Aktier, som tillkommit på grund av sådan konvertering, upptas interimistiskt på avstämningskonto, vilket innebär att de inte ger konvertibelinnehavarna rätt att delta i emissionen. Vid konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i nyemissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Beräkningsansvarig enligt följande formel: omräknad konverteringskurs = föregående konverteringskurs aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs) aktiens genomsnittskurs ökad med det på grundval därav framräknade teoretiska värdet på teckningsrätten Aktiens genomsnittskurs skall vid marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för aktien enligt marknadsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Det teoretiska värdet på teckningsrätten framräknas enligt följande formel: teckningsrättens värde = det antal nya aktier som högst kan komma att utges enligt emissionsbeslutet (aktiens genomsnittskurs minus emissionskursen för den nya aktien) antalet aktier före emissionsbeslutet Uppstår ett negativt värde skall det teoretiska värdet på teckningsrätten bestämmas till noll. Vid omräkning enligt ovanstående formel skall bortses från aktier som innehas av Bolaget. Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering skall omräknad konverteringskurs fastställas i enlighet med i denna punkt C angivna principer av

11 Beräkningsansvarig. Omräkningen skall ha som utgångspunkt att konvertiblernas värde skall lämnas oförändrat. Den enligt ovan omräknade konverteringskursen skall fastställas av Beräkningsansvarig två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Fram till dess att omräknad konverteringskurs fastställts, verkställs konvertering endast preliminärt, varvid helt antal aktier enligt den ännu inte omräknade konverteringskursen upptas interimistiskt på avstämningskonto. Dessutom skall särskilt noteras att den konvertibla fordran enligt den omräknade konverteringskursen kan berättiga till ytterligare aktier. Slutlig registrering på avstämningskontot sker sedan den omräknade konverteringskursen fastställts. D. Genomför Bolaget en emission av teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning skall beträffande rätten till deltagande i emissionen för aktie, som tillkommit på grund av konvertering, bestämmelserna i punkt C, första stycket, punkterna 1 och 2 ovan, ha motsvarande tillämpning. Vid konvertering som verkställts på sådan tid att rätt till deltagande i emissionen inte uppkommer tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Beräkningsansvarig enligt följande formel: omräknad konverteringsskurs = föregående konverteringskurs aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i emissionsbeslutet fastställda teckningstiden (aktiens genomsnittskurs) aktiens genomsnittskurs ökad med teckningsrättens värde Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i punkt C ovan. Teckningsrättens värde skall vid marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under teckningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för teckningsrätten enligt marknadsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Om Bolagets aktier eller teckningsrätter inte är föremål för marknadsnotering skall omräknad konverteringskurs fastställas i enlighet med i denna punkt D angivna

12 principer av Beräkningsansvarig. Omräkningen skall ha som utgångspunkt att konvertiblernas värde skall lämnas oförändrat. Den enligt ovan omräknade konverteringskursen skall fastställas av Beräkningsansvarig två bankdagar efter teckningstidens utgång och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts skall bestämmelserna i punkt C, sista stycket ovan, ha motsvarande tillämpning. E. Skulle Bolaget i andra fall än som avses i punkterna A D ovan lämna erbjudande till aktieägarna att, med företrädesrätt enligt principerna i 13 kap 1 aktiebolagslagen, förvärva värdepapper eller rättighet av något slag som utgivits av Bolaget, skall vid konvertering, som görs på sådan tid att därigenom erhållen aktie inte ger rätt till deltagande i erbjudandet, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Beräkningsansvarig enligt följande formel: omräknad konverteringskurs = föregående konverteringskurs aktiens genomsnittliga marknadskurs under den i erbjudandet fastställda anmälningstiden (aktiens genomsnittskurs) aktiens genomsnittskurs ökad med värdet av rätten till deltagande i erbjudandet (inköpsrättens värde) Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i punkt C ovan. Om aktieägarna erhållit inköpsrätter och handel med dessa ägt rum skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara inköpsrättens värde. Inköpsrättens värde skall härvid vid marknadsnotering anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under anmälningstiden framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen för inköpsrätterna enligt handelsplatsens officiella kurslista eller annan aktuell marknadsnotering. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Om aktieägarna inte erhållit inköpsrätter eller annars sådan handel med inköpsrätter som avses i föregående stycke inte skett, skall omräkningen av konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt E, varvid följande skall gälla. Om notering sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna, skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet anses motsvara genomsnittet av det för varje handelsdag under 25 handelsdagar från och

13 med första dag för notering framräknade medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen vid affärer i dessa värdepapper eller rättigheter vid marknadsplatsen eller annan aktuell marknadsnotering, i förekommande fall minskat med det vederlag som betalats för dessa i samband med erbjudandet. I avsaknad av notering av betalkurs skall i stället den för sådan dag som slutkurs noterade köpkursen ingå i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs skall inte ingå i beräkningen. Vid omräkning av konverteringskursen enligt detta stycke, skall nämnda period om 25 handelsdagar anses motsvara den i erbjudandet fastställda anmälningstiden. Om notering inte sker av de värdepapper eller rättigheter som erbjuds aktieägarna skall värdet av rätten till deltagande i erbjudandet så långt möjligt fastställas med ledning av den marknadsvärdesförändring avseende Bolagets aktier som kan bedömas ha uppkommit till följd av erbjudandet. Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering skall omräknad konverteringskurs fastställas i enlighet med i denna punkt E angivna principer av Beräkningsansvarig. Omräkningen skall ha som utgångspunkt att konvertiblernas värde skall lämnas oförändrat. Den enligt ovan omräknade konverteringskursen skall fastställas av Beräkningsansvarig snarast möjligt efter erbjudandetidens utgång och skall tillämpas vid konvertering som verkställs efter det att sådant fastställande skett. Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts skall bestämmelserna i punkt C, sista stycket ovan, ha motsvarande tillämpning. F. Genomför Bolaget en nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna och mot kontant betalning eller betalning genom kvittning skall en majoritet av konvertibelinnehavarna ha rätt att kräva att Bolaget skall besluta att ge samtliga konvertibelinnehavare samma företrädesrätt som enligt beslutet tillkommer aktieägarna. Därvid skall varje konvertibelinnehavare, oaktat sålunda att konvertering inte verkställts, anses vara ägare till det antal aktier i Bolaget som konvertibelinnehavaren skulle ha erhållit, om konvertering verkställts enligt den konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om emission. Skulle Bolaget besluta att till aktieägarna lämna ett sådant erbjudande som avses i punkt E ovan skall vad som sägs i föregående stycke ha motsvarande tillämpning, dock att det antal aktier som konvertibelinnehavaren skall anses vara ägare till i sådant fall skall fastställas efter den konverteringskurs som gällde vid tidpunkten för beslutet om erbjudandet.

14 Om Bolaget skulle besluta att ge konvertibelinnehavarna företrädesrätt i enlighet med bestämmelserna i denna punkt F skall någon omräkning enligt punkterna C, D eller E ovan inte äga rum. G. Om Bolagets aktiekapital skulle minskas med återbetalning till aktieägarna, vilken minskning är obligatorisk, tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Beräkningsansvarig enligt följande formel: omräknad konverteringskurs = föregående konverteringskurs aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar räknat från och med den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs) aktiens genomsnittskurs ökad med det belopp som återbetalas per aktie Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i punkt C ovan. Vid omräkning enligt ovan och där minskningen sker genom inlösen av aktier, skall i stället för det faktiska belopp som återbetalas per aktie ett beräknat återbetalningsbelopp användas enligt följande: beräknat återbetalningsbelopp per aktie = det faktiska belopp som återbetalas per inlöst aktie minskat med aktiens genomsnittliga marknadskurs under en period om 25 handelsdagar närmast före den dag då aktien noteras utan rätt till återbetalning (aktiens genomsnittskurs) det antal aktier i Bolaget som ligger till grund för inlösen av en aktie minskat med talet 1 Aktiens genomsnittskurs beräknas i enlighet med vad som anges i punkt C ovan. Den enligt ovan omräknade konverteringskursen skall fastställas av Beräkningsansvarig två bankdagar efter utgången av den ovan angivna perioden om 25 handelsdagar och skall tillämpas vid konvertering som verkställs därefter. Vid konvertering som verkställs under tiden till dess att omräknad konverteringskurs fastställts skall bestämmelserna i punkt C, sista stycket ovan, ha motsvarande tillämpning. Om minskningen sker mot vederlag i form av värdepapper eller rättigheter av något slag skall det faktiska belopp som återbetalas per aktie fastställas av

15 Beräkningsansvarig med tillämpning så långt möjligt av de principer för värdering av rätten till deltagande i erbjudande som anges i punkt E ovan. Om Bolagets aktiekapital skulle minskas genom inlösen av aktier med återbetalning till aktieägarna, vilken nedsättning inte är obligatorisk (eller om Bolaget skulle besluta om återköp av egna aktier), men där, enligt Beräkningsansvarigs bedömning, minskningen (eller återköpet) med hänsyn till dess tekniska utformning och ekonomiska effekter är att jämställa med minskning som är obligatorisk, skall omräkning av konverteringskursen ske med tillämpning så långt möjligt av de principer som anges ovan i denna punkt G. Om Bolagets aktier inte är föremål för marknadsnotering skall omräknad konverteringskurs fastställas i enlighet med i denna punkt G angivna principer av Beräkningsansvarig. Omräkningen skall ha som utgångspunkt att konvertiblernas värde skall lämnas oförändrat. H. Vidtar Bolaget åtgärd eller underlåter att vidta åtgärd, inklusive sådana åtgärder som avses i punkterna A E eller punkt G ovan eller punkt I nedan, och skulle, enligt Beräkningsansvarigs bedömning, tillämpning av härför avsedd omräkningsformel, med hänsyn till den vidtagna åtgärdens eller den inte vidtagna åtgärdens tekniska utformning eller av annat skäl, inte kunna ske eller leda till att den ekonomiska kompensation som konvertibelinnehavarna erhåller i förhållande till aktieägarna inte är skälig, får Beräkningsansvarig genomföra omräkningen av konverteringskursen på sätt Beräkningsansvarig finner ändamålsenligt i syfte att omräkningen leder till ett skäligt resultat. I. Beslutar Bolaget att genomföra en utdelning tillämpas en omräknad konverteringskurs. Omräkningen utförs av Beräkningsansvarig enligt följande formel: omräknad konverteringskurs = tidigare konverteringskurs x befintlig marknadskurs minus utdelning per aktie befintlig marknadskurs Med befintlig marknadskurs avses den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på den handelsdag som föregår den dag på vilken Bolaget beslutar att genomföra utdelningen. J. Vid omräkning av konverteringskursen enligt ovan skall konverteringskursen avrundas till heltal öre, varvid 0,005 kronor skall avrundas uppåt till 0,01 kronor. K. Beslutas att Bolaget skall träda i likvidation enligt 25 kap aktiebolagslagen får, oavsett likvidationsgrunden, konvertering inte därefter påkallas. Rätten att påkalla konvertering upphör samtidigt med likvidationsbeslutet, oavsett om detta inte vunnit laga kraft. Konvertibelinnehavare äger dock rätt att i nu avsedda fall påfordra

16 omedelbar betalning av sin konvertibla fordrans nominella belopp jämte per betalningsdagen upplupen ränta jämte annat upplupet belopp fram till dagen för betalning. Inom en vecka därefter skall Bolaget genom meddelande enligt 14 nedan erinra konvertibelinnehavarna om deras rätt att påfordra omedelbar betalning. Senast två månader innan bolagsstämman tar ställning till fråga om Bolaget skall träda i frivillig likvidation enligt 25 kap 1 aktiebolagslagen, skall konvertibelinnehavarna genom meddelande enligt 14 nedan underrättas om den föreslagna likvidationen. I meddelandet skall intas en erinran om att konvertering inte får påkallas sedan bolagsstämman fattat beslut om likvidation. Skulle Bolaget lämna meddelande om en föreslagen likvidation enligt ovan, skall konvertibelinnehavare ha rätt att påkalla konvertering från den dag då meddelandet lämnats, förutsatt att konvertering kan verkställas senast på tionde kalenderdagen före den bolagsstämma vid vilken frågan om Bolagets likvidation skall behandlas. Om rätten att påkalla konvertering har upphört enligt denna punkt K, återinträder den dock om likvidationen upphör. L. Om Bolaget skulle försättas i konkurs får konvertering inte därefter påkallas. Om emellertid konkursbeslutet hävs får konvertering återigen påkallas i enlighet med dessa villkor. 11 SÄRSKILT ÅTAGANDE AV BOLAGET Bolaget förbinder sig att inte vidta någon i 10 ovan angiven åtgärd som skulle medföra en omräkning av konverteringskursen till belopp understigande aktiens kvotvärde. 12 PRESKRIPTION Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio år efter förfallodagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tio år efter varje relevant förfallodag för betalning av ränta. Om rätten till betalning preskriberas tillkommer de medel som avsatts för betalning Bolaget. Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år ifråga om lånebelopp och tio år ifråga om ränta, i båda fallen räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. 13 RÄTT ATT FÖRETRÄDA KONVERTIBELINNEHAVARNA Efter godkännande av en majoritet av konvertibelinnehavarna är Beräkningsansvarig berättigad att såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet företräda konvertibelinnehavarna i frågor av formell natur som rör detta lån.

17 14 MEDDELANDEN Meddelande rörande lånet skall skriftligen skickas till varje konvertibelinnehavare som skriftligen har meddelat Bolaget sin adress. 15 ÄNDRING AV VILLKOR Bolaget får besluta om ändring av dessa villkor om konvertibelinnehavarnas rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. Övriga ändringar skall kräva samtycke från en majoritet av konvertibelinnehavarna. 16 SEKRETESS Varken Bolaget eller Beräkningsansvarig får obehörigen till tredje man lämna uppgift om konvertibelinnehavare. 17 ANSVARSBEGRÄNSNING Ansvar för Beräkningsansvarig kan inte göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Beräkningsansvarig själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Beräkningsansvarig är inte skyldig att ersätta skada som uppkommer, om Beräkningsansvarig varit normalt aktsam. Beräkningsansvarig är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Föreligger hinder för Bolaget eller Beräkningsansvarig att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall Bolaget betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. 18 TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM Svensk lag gäller för dessa villkor och därmed sammanhängande rättsfrågor. Tvist i anledning av dessa villkor skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm. Det engelska språket skall användas i förfarandet. Dessa villkor har upprättats på både svenska och engelska. För det fall några skillnader föreligger skall den engelska språkversionen ha företräde.

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB, 556313-4484, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I MULTIQ INTERNATIONAL AB (PUBL) DEFINITIONER 1 I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "bankdag" dag

Läs mer

VILLKOR FÖR FORWOOD AKTIEBOLAGS KONVERTIBLER AV SERIE KV 1 B 2012/2015

VILLKOR FÖR FORWOOD AKTIEBOLAGS KONVERTIBLER AV SERIE KV 1 B 2012/2015 Bilaga B VILLKOR FÖR FORWOOD AKTIEBOLAGS KONVERTIBLER AV SERIE KV 1 B 2012/2015 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 1 avstämningsdag för betalning bankdag

Läs mer

1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR OBDUCATS KONVERTIBLER 2008/2011 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. A-konvertibel B-konvertibel bankdag konvertibel fordran med rätt till

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017

SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 Bilaga 1.1 SÄRSKILDA VILLKOR FOR DEDICARE AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER 2011-2014 (SERIE 1:6) I SRAB SHIPPING AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). aktievärdet avstämningskonto bankdag det

Läs mer

VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018

VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015

Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 Bilaga 1.1 Särskilda villkor för Dedicare AB:s (publ) teckningsoptioner 2012/2015 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i Sverige

Läs mer

Villkor för Bergs Timber AB (publ):s teckningsoptioner 2014/2017

Villkor för Bergs Timber AB (publ):s teckningsoptioner 2014/2017 Bilaga A Villkor för Bergs Timber AB (publ):s teckningsoptioner 2014/2017 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie bankdag aktie av serie

Läs mer

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 (16) VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ)

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ) Bilaga E Styrelseprotokoll 148 23 september 2014 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ) 1. Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL) Bilaga A 1 Definitioner VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 ALCASTON EXPLORATION AB (PUBL) I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktiebolagslagen Aktiebolagslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. VILLKOR FÖR GABATHER AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2019 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag aktie i bolaget; dag då affärsbanker

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR Definitioner VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd, som

Läs mer

VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bilaga A VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2015/2016 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag banken aktie i bolaget;

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

Villkor för A-Com AB (publ):s konvertibla förlagslån 2006:2 på högst kronor

Villkor för A-Com AB (publ):s konvertibla förlagslån 2006:2 på högst kronor Bilaga B Villkor för A-Com AB (publ):s konvertibla förlagslån 2006:2 på högst 26.000.000 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. avstämningsdag

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

VILLKOR FÖR WIFOG HOLDING AB:s KONVERTIBLER 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. avstämningsdag för betalning bankdag Banken Beräkningsansvarig femte

Läs mer

Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen i Svenska Kaolin AB, org.nr. 556513-5877 ( Bolaget ), föreslår att årsstämman beslutar att emittera

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A)

VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A) Bilaga A VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 1.1 Aktie är aktie i Bolaget. 1.2

Läs mer

Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ)

Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ) Lappland Goldminers AB (publ) 1 (9) Fullständiga villkor för Teckningsoptioner 2012/2016 i Lappland Goldminers AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

VILLKOR FÖR OBDUCAT AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2011/2011:[A/B] I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR OBDUCAT AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2011/2011:[A/B] I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR OBDUCAT AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2011/2011:[A/B] 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ELOS MEDTECH AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ELOS MEDTECH AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ELOS MEDTECH AB (PUBL) 1. DEFINITIONER Bankdag Banken Dag som i Sverige inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

Villkor för nyteckning av aktier i Karo Bio AB med stöd av teckningsoptioner 2010/2013

Villkor för nyteckning av aktier i Karo Bio AB med stöd av teckningsoptioner 2010/2013 Villkor för nyteckning av aktier i Karo Bio AB med stöd av teckningsoptioner 2010/2013 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i

Läs mer

VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s OPTIONSRÄTTER 2004/2008. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s OPTIONSRÄTTER 2004/2008. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bilaga 2 b VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s OPTIONSRÄTTER 2004/2008 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag dag som inte är söndag eller annan allmän

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Toleranzia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Toleranzia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Toleranzia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Bilaga A Villkor för Konvertiblerna (2012/2015) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551) Bankdag

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR NSPHs konvertibler 2013/2016

VILLKOR FÖR NSPHs konvertibler 2013/2016 Bilaga C VILLKOR FÖR NSPHs konvertibler 2013/2016 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie bankdag aktie av serie B i bolaget; dag som inte

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner

Fullständiga villkor för teckningsoptioner Fullständiga villkor för teckningsoptioner 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag banken dag i Sverige som inte är söndag eller annan

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015

Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015 Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier Banken "Bankdag" aktie eller

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner 2015/2018

Villkor för teckningsoptioner 2015/2018 Bilaga A Villkor för teckningsoptioner 2015/2018 Micro Systemation AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag bolaget innehavare

Läs mer

SEMCON AB (publ) VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2008/2011. I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551).

SEMCON AB (publ) VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2008/2011. I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). Bilaga A SEMCON AB (publ) VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2008/2011 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). avstämningskonto bankdag banken värdepapperskonto

Läs mer

Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst stycken.

Antalet Teckningsoptioner uppgår till högst stycken. Bilaga B VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2016/2017:2 I NEUROVIVE PHARMACEUTICAL AB 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier betyder

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) Fullständiga villkor för teckningsoptioner i ALM Equity AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget ALM Equity AB (publ), org.nr.

Läs mer

VILLKOR FÖR SWECO ABs TECKNINGSOPTIONER 2008/2011. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR SWECO ABs TECKNINGSOPTIONER 2008/2011. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 1 VILLKOR FÖR SWECO ABs TECKNINGSOPTIONER 2008/2011 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 1 aktie bankdag Banken aktie av serie B i Bolaget

Läs mer

VILLKOR FÖR SPAGO IMAGING AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2013 / 2016

VILLKOR FÖR SPAGO IMAGING AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2013 / 2016 Underbilaga C VILLKOR FÖR SPAGO IMAGING AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2013 / 2016 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan "bankdag" Banken Dag

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner i Mavshack AB (publ)

Styrelsens förslag till beslut om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner i Mavshack AB (publ) Punkt 5 Teckningsoptioner Styrelsens förslag till beslut om emission av högst 10 000 000 teckningsoptioner i Mavshack AB (publ) Styrelsen föreslår härmed bolagsstämman att besluta att bolaget skall emittera

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR Bahnhof AB:s (publ) I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR Bahnhof AB:s (publ) I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bilaga 1 VILLKOR FÖR Bahnhof AB:s (publ) TECKNINGSOPTIONER (Incitamentsprogram 2010) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" "Banken"

Läs mer

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. VILLKOR FÖR NUEVOLUTION AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2021 SERIE 2 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag Dag som inte är söndag

Läs mer

Villkor för Transferator AB:S Teckningsoptioner 2013/2014, serie A (TO 1 A)

Villkor för Transferator AB:S Teckningsoptioner 2013/2014, serie A (TO 1 A) Villkor för Transferator AB:S Teckningsoptioner 2013/2014, serie A (TO 1 A) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie "bankdag" avser aktie

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB:s konvertibla förlagslån 2015/2020 på högst kronor

Villkor för Venue Retail Group AB:s konvertibla förlagslån 2015/2020 på högst kronor Bilaga A Villkor för Venue Retail Group AB:s konvertibla förlagslån 2015/2020 på högst 79 999 976 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBEL ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) BESLUTAD DEN 30 AUGUSTI 2011

VILLKOR FÖR KONVERTIBEL ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) BESLUTAD DEN 30 AUGUSTI 2011 Bilaga A VILLKOR FÖR KONVERTIBEL ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) BESLUTAD DEN 30 AUGUSTI 2011 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande begrepp ha den innebörd som angivits

Läs mer

Villkor för Hoylu AB (publ):s teckningsoptioner I 2017/2020

Villkor för Hoylu AB (publ):s teckningsoptioner I 2017/2020 Villkor för Hoylu AB (publ):s teckningsoptioner I 2017/2020 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bankdagar avser den dag som inte är lördag eller söndag

Läs mer

VILLKOR FÖR NOBIA ABs TECKNINGSOPTIONER 2010/ DEFINITIONER

VILLKOR FÖR NOBIA ABs TECKNINGSOPTIONER 2010/ DEFINITIONER Bilaga B VILLKOR FÖR NOBIA ABs TECKNINGSOPTIONER 2010/2014 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag Banken dag som inte är söndag eller

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2013/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ASPIRO AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2013/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ASPIRO AB Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2013/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ASPIRO AB 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie

Läs mer

Villkor för A-Com AB (publ):s konvertibla förlagslån 2008 på kronor

Villkor för A-Com AB (publ):s konvertibla förlagslån 2008 på kronor Bilaga 2 Villkor för A-Com AB (publ):s konvertibla förlagslån 2008 på 20 000 000 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "bankdag" dag

Läs mer

VILLKOR FÖR ZETADISPLAY AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2016/2019

VILLKOR FÖR ZETADISPLAY AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2016/2019 Bilaga A VILLKOR FÖR ZETADISPLAY AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2016/2019 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag banken aktie

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2016/2017 i Intellecta AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2016/2017 i Intellecta AB (publ) Bilaga A Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2016/2017 i Intellecta AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget Intellecta

Läs mer

VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s TECKNINGSOPTIONER 2007/2012. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s TECKNINGSOPTIONER 2007/2012. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bilaga 2 VILLKOR FÖR ELEKTA AB:s TECKNINGSOPTIONER 2007/2012 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2014/2015 i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2014/2015 i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockwik Förvaltning AB (publ) 1 (10) Fullständiga villkor för teckningsoptioner 2014/2015 i Stockwik Förvaltning AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

BILAGA 2: Villkor för Impact Europe ABs (publ) optionsrätter 2005

BILAGA 2: Villkor för Impact Europe ABs (publ) optionsrätter 2005 BILAGA 2: Villkor för Impact Europe ABs (publ) optionsrätter 2005 VILLKOR FÖR IMPACT EUROPE GROUP ABs (publ) OPTIONSRÄTTER 2005 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1

FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag banken dag i Sverige som inte är söndag

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner Optionsprogram 2015. Opus Group AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner Optionsprogram 2015. Opus Group AB (publ) Villkor för teckningsoptioner Optionsprogram 2015 Opus Group AB (publ) 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag banken dag i Sverige

Läs mer

Villkor för konvertibler i Anoto Group AB (publ) 2017/2019

Villkor för konvertibler i Anoto Group AB (publ) 2017/2019 Bilaga 1 Villkor för konvertibler i Anoto Group AB (publ) 2017/2019 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. avstämningsdag för betalning avser femte bankdagen

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER UTGIVNA AV A CITY MEDIA AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER UTGIVNA AV A CITY MEDIA AB (publ) UTGIVNA AV A CITY MEDIA AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Avstämningsbolag aktiebolag vars bolagsordning innehåller förbehåll om att Bolagets

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i QuickCool AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i QuickCool AB (publ) Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i QuickCool AB (publ) BILAGA 2A 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I CONCENTRIC AB (PUBL) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Aktie"

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2018 SERIE II MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2018 SERIE II MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2018 SERIE II MODERN EKONOMI SVERIGE HOLDING AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018

VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018 1 (15) VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLA SKULDEBREV AV SERIE 2017/2018 I ECORUB AB

VILLKOR FÖR KONVERTIBLA SKULDEBREV AV SERIE 2017/2018 I ECORUB AB Bilaga A VILLKOR FÖR KONVERTIBLA SKULDEBREV AV SERIE 2017/2018 I ECORUB AB 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier betyder aktie eller

Läs mer

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) BILAGA B 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Aktiebolagslagen aktiebolagslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I SEAMLESS DISTRIBUTION AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I SEAMLESS DISTRIBUTION AB (PUBL) BILAGA A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I SEAMLESS DISTRIBUTION AB (PUBL) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits

Läs mer

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje

Omräkning. Vid omräkning enligt C och E fastställs genomsnittskursen till genomsnittet av det för varje 1 (6) Bilaga 1 Omräkning Beträffande den rätt som skall tillkomma den Anställde i nedan beskrivna situationer, skall gälla vad som anges i A-I. I Personaloptionsavtalet angivna definitioner skall, i den

Läs mer

Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016

Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016 Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Avstämningsdag för Betalning har den betydelse

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB Bilaga 1 Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken

Läs mer

VILLKOR FÖR MIDSONAS AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2016/2019. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR MIDSONAS AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2016/2019. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bilaga A VILLKOR FÖR MIDSONAS AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2016/2019 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag banken aktie av serie

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2011/2014 II AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I OPCON AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2011/2014 II AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I OPCON AB (PUBL) Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2011/2014 II AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I OPCON AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Aktie"

Läs mer

VILLKOR FÖR KAROLINSKA DEVELOPMENT AB:s TECKNINGSOPTIONER 2012/2015

VILLKOR FÖR KAROLINSKA DEVELOPMENT AB:s TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 Bilaga B VILLKOR FÖR KAROLINSKA DEVELOPMENT AB:s TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag Banken Dag som

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner 2016/2019 avseende Nyteckning av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner 2016/2019 avseende Nyteckning av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) Villkor för teckningsoptioner 2016/2019 avseende Nyteckning av aktier i Evolution Gaming Group AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktiebolagslagen

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner

Villkor för teckningsoptioner Villkor för teckningsoptioner Villkor för teckningsoptioner i Prime Living AB (publ) 1. Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag

Läs mer

Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER

Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER Optionsvillkor Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie banken "bankdag"

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/1. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/1. I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/1 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag en aktie i bolaget med ett nuvarande kvotvärde om en

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL)

VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL) VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie i Bolaget; Avstämningsbolag bolag som har

Läs mer

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 Bilaga A KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. ABL Aktiebolagslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR PEAB KONVERTIBLER 2008/2012

VILLKOR FÖR PEAB KONVERTIBLER 2008/2012 1(16) VILLKOR FÖR PEAB KONVERTIBLER 2008/2012 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag den dag i Sverige som inte är söndag eller annan

Läs mer

VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2016/2020

VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2016/2020 Bilaga A VILLKOR FÖR APTAHEM AB (PUBL) TECKNINGSOPTIONER AV SERIE 2016/2020 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie bankdag aktie i bolaget;

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2020 avseende nyteckning av aktier i Follicum AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2020 avseende nyteckning av aktier i Follicum AB (publ) Bilaga till Pontus Dunérs förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2017/2020 med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2020 avseende nyteckning

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER, SERIE I - 2014/2017

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER, SERIE I - 2014/2017 Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER, SERIE I - 2014/2017 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktie aktie i bolaget; aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551); aktievärdet avstämningskonto bankdag

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2010 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2010 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL) Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2010 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2021 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I GS SWEDEN AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2021 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I GS SWEDEN AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2021 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I GS SWEDEN AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktiebolagslagen aktiebolagslagen

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner 2015/2016 i Scandinavian Enviro Systems AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner 2015/2016 i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) Villkor för teckningsoptioner 2015/2016 i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktie aktie i Bolaget; Aktiebolagslagen

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner 2009/2011, 2010/2012, 2011/2013 till nyteckning av aktier i Insplanet AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner 2009/2011, 2010/2012, 2011/2013 till nyteckning av aktier i Insplanet AB (publ) Bilaga 1 Villkor för teckningsoptioner 2009/2011, 2010/2012, 2011/2013 till nyteckning av aktier i 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.

Läs mer

Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B)

Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B) Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie aktie i Bolaget.

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2010/2013 I LIGHTLAB SWEDEN AB (PUBL) Bilaga A 1. DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Avstämningsbolag aktiebolag vars

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 I KAPPAHL AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 I KAPPAHL AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 I KAPPAHL AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). aktievärdet avstämningskonto bankdag banken det avkastningsvärde

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" dag som

Läs mer

PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER PUNKT 13 - STYRELSENS FÖR ZENTERIO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER Styrelsen föreslår att årsstämman den 30 juni 2015 fattar beslut om emission av teckningsoptioner till

Läs mer

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A.

11. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna framgår av Bilaga 1 A. BILAGA 1 Förslag till beslut om emission av teckningsoptioner till Styrelsen i Moretime Professional Services AB (publ), org nr 556654-5835, ( Bolaget ). Det föreslås att årsstämman beslutar att Bolaget

Läs mer