Testresultat. Bildsymboler för många fler 2007/2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Testresultat. Bildsymboler för många fler 2007/2008"

Transkript

1 Testresultat Bildsymboler för många fler 2007/2008

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), SIS Swedish Standards Institute, 2010 Samtliga symboler i denna rapport är upphovsrättsskyddade genom copyright,. SIS Förlag AB, samtliga symboler som ingår i svensk standard SS 30600:2008. John Jacobson, Designtävling nr. 33-3, 61-4 och samtliga symbolförslag till svensk standard SS 30600:2008 som ej ingår i standarden. Jens Tärning, Designtävling nr Niclas Sellebråten, Designtävling nr ISO 7001:2007, Nursery or baby care. Författare: Annica Nordegren Ansvarig projektledare: Annica Nordegren Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi pdf (pdf) Artikelnummer: pdf Publikationen är utgiven endast i elektronisk form och kan hämtas i pdf-format på HIs webbplats, Den kan också beställas i alternativa format från HI.

3 Testresultat Bildsymboler för många fler 2007/2008 Annica Nordegren

4

5 Innehåll 1. Inledning Bildsymboler för många fler Svensk standard Kontakt Bakgrund Projektet Bildsymboler för många fler Syfte Problemformulering och målgrupp Tillgänglighet Metod Behovsanalys Designtävling Designprocess Tester Tester för förståelse Expertgrupper tester SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler Rekrytering Testpersoner Bortfall Utslagstest Datainsamling utslagstest Utslagstest Designtävling Testhäfte utslagstest Förståelsetest Datainsamling förståelsetest första testomgången Förståelsetest Förståelsetest Förståelsetest Datainsamling förståelsetest andra testomgången Förståelsetest Testhäfte förståelsetest Presentation testresultat Resultat utslagstest Designtävling totalt Resultat utslagstest Designtävling Resultat förståelsetest Resultat förståelsetest

6 7.. Resultat förståelsetest Resultat förståelsetest Analys Medelvärde testpersoner Medelvärde testpersoner per testad symbol Kriterier förståelse Utslagstest medelvärde och median Utslagstest 66 % Symboler svensk standard Förståelsetest rätt svar Kategori: Tillgänglighet TG Kategori: Offentliga inrättningar OI Kategori: Transportinrättningar TI Kategori: Turism, kultur och kulturarv TK Kategori: Sport och friluftsliv SF Kategori: Kommersiella inrättningar KI Kategori: Allmänhetens beteende AB Övriga testade symboler Kommentar testade symboler Symboler utan text Design för Alla mer än 80 % Förståelse 66 % 80 % Förståelse 0 % 6 % Förståelse mindre än 0 % Slutsats och kommentar Förståelsetester en viktig arbetsmetod Konceptet Design för Alla och tillgänglighet Sammanfattning Referenser

7 1. Inledning Denna rapport vill beskriva arbetet med och presentera resultaten av de tester för förståelse som genomförts på symbolerna som ingår i den nya svenska standarden för publika informationssymboler SS 30600:2008. Testerna för förståelse har använts som en arbetsmetod i designprocessen av symbolerna. Arbetet med att ta fram symbolerna till den svenska standarden har genomförts inom ramen för projektet Bildsymboler för många fler Bildsymboler för många fler Bildsymboler för många fler är ett utvecklings- och standardiseringsprojekt som arbetat för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för Alla. Projektet initierades och drevs av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute. Projektet har drivits med medel ur Allmänna arvsfonden. Projektets syfte var att ta fram en ny svensk standard med enhetliga och funktionella bildsymboler i den publika miljön för att förbättra tillgängligheten och underlätta tillvaron för alla människor enligt konceptet Design för Alla. Det innebär att i ett tillgängligt samhälle ska publika informationssymboler fungera för alla människor och särskilt för personer med olika funktionsnedsättningar. Projektet har tagit särskild hänsyn till personer med nedsatt syn, nedsatt kognitiv förmåga eller rörelseförmåga. Efter en omfattande designprocess, inkluderande förståelsetester av symbolerna och en mångfald urvalsprocesser, presenterades trettiofem symboler i ett remissförslag till den svenska standarden som gick ut i februari 2008 till ett trettiotal remissinstanser. Efter att den Tekniska kommittén på SIS, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler, gått igenom remissvaren beslöt man att trettiotre symboler skulle ingå i den svenska standarden Svensk standard Syftet är nu uppnått och den nya svenska standarden SS 30600:2008, Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla finns att köpa som en cd på SIS Förlag AB, 7

8 Den svenska standarden har i sin utformning utgått ifrån den internationella standarden på området från ISO (International Organization for Standardization), ISO 7001:2007, Graphical symbols Public information symbols. Den svenska Tekniska kommittén SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler är medlemmar i det internationella arbetet i ISO/TC 14 Graphical symbols; SC1 Public information symbols och SC2 Safetysigns. Arbetet med den svenska standarden har hittills presenterats vid tre tillfällen på internationella ISO-möten i Berlin 2007, Chicago 2008 och London Den svenska Tekniska kommittén har under 2009 även gjort en ansökan till ISO, som för närvarande är under omröstning, om att de publika informationssymbolerna i den svenska standarden ska ingå i den internationella ISO-standarden Kontakt För mer information om projektet Bildsymboler för många fler kontakta: Jessica Karlsson, Hjälpmedelsinstitutet Tfn För mer information om den svenska standarden SS 30600:2008 kontakta: SIS Förlag AB Tfn För mer information om standardiseringsarbetet i SIS/TK 493 kontakta: Christina Stange, SIS, Swedish Standards Institute Tfn

9 2. Bakgrund I FN:s femte standardregel slås det fast att medlemsländerna ska verka för att fysisk miljö, information och kommunikation ska bli tillgänglig för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Den svenska regeringens nationella handikappolitik för demokrati och delaktighet utgår från allas rätt till delaktighet, värdighet och självbestämmande. I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, Från patient till medborgare Reg.prop 1999/2000:79, som riksdagen antog i maj 2000 definieras konkreta delmål för att uppnå ett tillgängligt Sverige. År 2002 presenterades en förstudie om symboler, framtagen av Handikappombudsmannens Tillgänglighetscenter. I studien fastslogs det att mycket information och vägledning omkring oss är textbaserad, vilket får konsekvenser för dem som av olika anledningar har svårt att läsa. Förstudien visade på att det behövs ytterligare kunskap och utveckling av symbolanvändning i fysisk miljö, men även i annan information och på webben. Vidare fastslogs det att det saknades en samordnad symbolpolicy och att arbetet med detta borde ske både snart och långsiktigt. Detta var utgångspunkten när projektet Bildsymboler för många fler startade Projektet Bildsymboler för många fler Projektet Bildsymboler för många fler är ett nationellt utvecklings- och standardiseringsprojekt som arbetat för ett tillgängligare samhälle utifrån konceptet Design för Alla. Det innebär att i ett tillgängligt samhälle ska informationssymboler fungera för alla människor och särskilt för personer med olika funktionsnedsättningar. Projektet initierades och drevs av Hjälpmedelsinstitutet och Swedish Standards Institute (SIS) i samarbete med Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam), Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), Föreningen för kognitivt stöd (FKS) och Specialpedagogiska institutet (SIT). I SIS Tekniska kommitté för projektet, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler, har följande medlemmar ingått: Arbetsmiljöverket, Banverket, De Handikappades Riksförbund (DHR), Föreningen för kognitivt stöd (FKS), Göteborgs Stad Fastighetskontoret, Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), Hjälpmedelsinstitutet (HI), Konsumentverket (KO), Landstinget Halland, Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam), Riksförbundet FUB, 9

10 Riksföreningen Autism, Räddningsverket, Specialpedagogiska institutet (SIT), Stockholms stad Trafikkontoret, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Swedish Standards Institute (SIS) och Synskadades Riksförbund (SRF). Projektet har drivits med medel ur Allmänna arvsfonden Syfte Projektets syfte var att öka tillgängligheten och orienterbarheten i samhället enligt konceptet Design för Alla genom att utforma en ny svensk standard för publika informationssymboler i offentlig miljö Problemformulering och målgrupp Arbetet med att förbättra tillgängligheten pågår inom olika samhällsområden men fortfarande finns det mycket kvar att göra, bland annat när det gäller publika informationssymboler. I det svenska samhället används ofta bildsymboler i den publika miljön för att förmedla information. Informationssymboler finns på exempelvis flygplatser, på tågstationer, på bussterminaler, i offentliga byggnader etc. Symboler har den fördelen, om de är rätt utformade, att de underlättar tillvaron för medborgarna. Informationssymboler vi ser idag varierar i utformning, kvalitet och konsekvens mellan olika sektorer i samhället. Många informationsbehov saknar bildsymboler och det finns ett uttalat behov av nya mer enhetliga och uppdaterade symboler. Det finns en fara i att olika symbolsystem utvecklas parallellt utan konsekvent formspråk och utan hänsyn till exempelvis personer med olika funktionsnedsättningar. Exempelvis för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och för personer med nedsatt syn, är det angeläget att man använder enhetliga bildsymboler i alla delar av samhället. Även för personer som har begränsade kunskaper i skriven svenska, som exempelvis barn, personer med utländsk härkomst och turister, är ett funktionellt symbolspråk för lättillgänglig information av stor betydelse. Användandet av en ny standard av publika informationssymboler, som utgår från Design för Alla konceptet, kommer att kunna göra olika platser i samhället tillgängliga för fler Tillgänglighet Bildsymboler för många fler är ett tillgänglighetsprojekt som i projektets alla faser har tagit hänsyn till människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i synnerhet funktionsnedsättningar som påverkar synen, den kognitiva förmågan eller rörelseförmågan. 10

11 Den svenska standarden SS 30600:2008 består av trettiotre publika informationssymboler. Elva av dessa symboler är tillgänglighetssymboler, det vill säga symboler som visar på tillgängligheten för personer med olika typer av funktionsnedsättningar som exempelvis att en lokal har anpassats så att den är tillgänglig för personer med nedsatt syn och/eller rörelseförmåga. Tillgänglighetssymbolerna ska alltid kompletteras med en text som anger i vilken aspekt det är tillgängligt. Tillgänglighetssymbolerna i den svenska standarden, till skillnad från ISO-standarden, sorterar under en ny egen kategori benämnd Tillgänglighet TG Dels för att de ska vara lätta att hitta och dels för att många av dem är nya såväl i nationellt som internationellt sammanhang. En mer allmängiltig tillgänglighetsaspekt är att genom att den svenska standardens symboler används så blir informationssymbolerna i samhället mer enhetliga vilket ökar tillgängligheten i den publika miljön. En ökad exponering av enhetliga symboler ger en ökad inlärning och förståelse av symbolerna. Det är med andra ord en service, för allmänhetens tillgänglighet i den publika miljön, att använda den svenska standardens publika informationssymboler. 11

12 3. Metod Metoden att ta fram en prototyp av symbolerna till den svenska standarden har inneburit en behovsanalys, en designtävling och en designprocess där en mångfald tester för förståelse ingått. Testerna har bedömts utifrån ISO:s testmetoder för förståelse (ISO, :2008) som redovisa i följande kapitel 4. Tester för förståelse Behovsanalys Arbetet med att ta fram den svenska standarden startade med att ta reda på hur människor uppfattar symboler och om det behövs fler. I december 200 skickades en enkät ut till kommuner, landsting, handikapporganisationer, arkitekter med flera för att fånga in synpunkter på och önskemål om nya bildsymboler. Arbetsgruppen Susanne Barkvik och Lis Klöve sammanställde slutligen resultaten i Sammanställning av enkät I vilka miljöer finns det behov av nya symboler?, Hjälpmedelsinstitutet, Utifrån denna sammanställning gjordes ett urval med förslag till trettiosju symboler, inom olika kategoriområden, som skulle ingå i den nya svenska standarden Test av befintliga bildsymboler Inledningsvis genomfördes även en studie om hur människor uppfattar befintliga bildsymboler. Om de förstår vad symbolerna betyder. Studiens syfte var även att ta särskild hänsyn till förståelsen av personer med nedsatt kognitiv förmåga och nedsatt synförmåga. Som underlag för studien användes ISO:s tester för förståelse. Undersökningen genomfördes av en arbetsgrupp bestående av: Tomas Berns, Anita Rikardsson, Lisbeth Axelsson-Lindh och Lis Klöve. Resultatet redovisas i rapporten Test av befintliga bildsymboler utifrån konceptet Design för alla, Hjälpmedelsinstitutet, Studien visade att det både behövdes nya och mer enhetliga bildsymboler i samhället Designtävling För att få fram en professionell formgivare till den svenska standardens symboler utlystes hösten 2006 en nationell designtävling Nya bildsymboler för många fler. Designtävlingen genomfördes av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med Svensk Form. Uppdraget var att formge sju stycken grafiska symboler för publik information. Hundratjugofyra tävlingsbidrag kom in. En jury, bestående av tre professionella grafiska formgivare samt fyra 12

13 representanter från SIS Tekniska kommitté varav två brukare, utsåg nominerade samt vinnande tävlingsbidrag. Juryn tog del av testresultaten för förståelse som gjordes på de nominerade tävlingsbidragen i Designtävlingen, se 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt. Prisutdelningen ägde rum på Kulturhuset i Stockholm i april Den grafiska formgivaren John Jacobson från Jacobson Vellinga Design AB vann designtävlingen. Priset var att formge ytterligare trettio symboler till den svenska standarden. I samarbete med Arvinius Förlag AB publicerades 2008 en bok Nya bildsymboler för många fler/new graphical symbols for many more om designtävlingen. Boken är formgiven av Gabor Palotai och är en dokumentation av designtävlingen men kan också ses som en katalog över tävlingsbidragen som var med i designtävlingen. Boken tilldelades diplom av Svensk Bokkonst 2008 på Kungliga Biblioteket i Stockholm Designprocess Publika informationssymboler ställer höga krav på den grafiska formgivningen både vad gäller form och funktion. Många av kraven är angivna i den internationella standarden ISO 22727:2007, Graphical symbols Creation and design of public information symbols Requirements. Grundprincipen av formgivningskriterierna är: Enhetligt, konsekvent och funktionellt bildspråk. I ett formgivningsperspektiv ta hänsyn till människor med olika funktionsnedsättningar. (I synnerhet för personer med funktionsnedsättningar som påverkar synen och den kognitiva förmågan.) Olika abstraktionsnivåer från avbildande piktogram till generella abstrakta avbildningar av begrepp. Olika format från ca mm till skyltar i stort format. Positiv och negativ exponering, det vill säga svart på vit bakgrund och vit på svart bakgrund. Svart/vitt och färg. Färgvalet måste göras så att man kan skilja symbolerna från trafikskyltar och säkerhetsskyltar. Designprocessen av den svenska standardens symboler var omfattande och ställde höga krav på formgivaren. Utifrån en lista på trettiosju symboler inom olika kategoriområden har ett grundligt förarbete gjorts med att undersöka internationella formgivningsmanér och gängse användning av olika bildval. Kulturella likheter och skillnader har varit av stor betydelse vid bildval. 13

14 Under hösten 2007 och våren 2008 har formgivaren presenterat ett flertal formgivningsförslag för respektive symbol. Designprocessen har genomförts i samarbete med den beslutsfattande Tekniska kommittén på SIS, som även haft en referensgrupp vid vissa arbetsmoment, samt projektledarna på Hjälpmedelsinstitutet respektive SIS. Symbolerna i den svenska standarden följer internationella och nationella krav för standardisering när det gäller formgivning av publika informationssymboler. I sin helhet uppfyller symbolerna kraven på både form och funktion vilket även visat sig i de förståelsetester som gjorts. Där har det i stort visat sig att symbolerna förstås av de flesta människor Tester Testerna för förståelse av symbolerna har varit ett viktigt arbetsmoment och en stor tillgång i designprocessen. Testresultaten har både visat på det mest framgångsrika formginingsmanéret med ingående symbolenheter och hur symbolen i sin helhet korrelerar till sin betydelse. Många av symbolerna har redan från början klarat sig bra i testen för förståelse. Andra har behövt korrigeras utifrån de testresultat som framkommit. Några av de korrigerade symbolerna har därefter testats på nytt. 14

15 4. Tester för förståelse För att symbolerna ska kunna användas utan text bör de uppfylla kraven på god förståelse. En tredjedel av symbolerna i den svenska standarden uppfyller kraven för konceptet Design för Alla vilket innebär att minst 80 % av användarna ska kunna förstå symbolerna (Berns et al, 2006, s.61). ISO:s krav på förståelsenivåer ligger något lägre. Utslagstestet ligger på 66 % förståelse samt förståelsetestet på 0 % (ISO, 2008, Procedure ). Samtliga symboler i standarden har testats på användargruppen, det vill säga ett tvärsnitt av normalbefolkningen (Berns et al, 2006), enligt en internationell ISO-standard för testmetoder för förståelse, ISO :2007, Graphical symbols Test methods Part 1: Methods for testing comprehensibility. Båda de angivna testmetoderna, utslagstest och förståelsetest, har använt vid olika tillfällen. I både ISO:s utslagstest och förståelsetest har ett tillägg gjorts i Personlig uppgifter vid angivandet av typ av funktionsnedsättning. Tillägget innebär möjlighet att även ange: Nedsatt kognitiv förmåga (Berns et al, 2006) Expertgrupper tester Förståelsetesterna har genomförts av en expertgrupp bestående av följande personer: Annica Nordegren, Tekn. Dr. grafisk design symboler, projektledare Anita Rikardsson, leg. arbetsterapeut kognition, administratör Lisbeth Axelsson-Lindh, leg. arbetsterapeut synnedsättningar, administratör Christina Stange, standardisering, projektledare SIS/TK 493 Testadministratörer har varit Anita Rikardsson i Stockholmsområdet och Lisbeth Axelsson-Lindh i Göteborgsområdet. Sammanställning och analys av testresultat har gjorts av Annica Nordegren, Hjälpmedelsinstitutet. Christina Stange på SIS Swedish Standards Institute har deltagit i bedömningen av testresultat enligt ISO:s testmetoder SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler Den Tekniska kommittén på SIS, SIS/TK 493, var beslutsfattande och deltog i urvalsprocesserna av symbolerna. Vid vissa urvalsmoment och sammanställningar skapades två referensgrupper som bestod av följande personer: 1

16 Referensgrupp 1, urval symbolförslag till standarden: Annica Nordegren, Hjälpmedelsinstitutet Christina Stange, SIS Swedish Standards Institute Elisabet Svensson, Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning Referensgrupp 2, sammanställning kommentarer av symbolförslag: Claes Langenborg, Arbetsmiljöverket Susanne Barkvik, Föreningen för kognitivt stöd (FKS) Jenny Ström, Riksföreningen Autism Göran Gustavsson, Synskadades Riksförbund (SRF) Under hela designprocessen med tester och urval har det varit ett nära samarbete med den grafiska formgivaren John Jacobson, som gjort skissförslag, korrigeringar och original av informationssymbolerna som ingår i den svenska standarden SS 30600: Rekrytering Rekryteringen av testpersoner gjordes på ett tvärsnitt av befolkningen vilket innebär att ca 20 % är personer med olika typer av funktionsnedsättningar (Berns et al, 2006). Rekrytering av testpersoner har gjorts med avsikt att få en så jämn fördelning som möjligt mellan kön, ålder, utbildning och funktionsnedsättningar. Både utslagstestet och förståelsetestet har rekryterat testpersoner från Göteborgs- och Stockholmsområdet. För grupperna med personer med nedsatt synförmåga och nedsatt kognitiv förmåga har testpersoner till stor del rekryterats från specialorganisationer inom respektive område Testpersoner Några av de testpersoner som angivit att de har funktionsnedsättningar har markerat att de har mer än en funktionsnedsättning. Samtliga testpersoner har varit anonyma enligt testmetoder Bortfall Ett fåtal ofullständigt ifyllda testhäften har räknats som bortfall. 16

17 . Utslagstest Utslagstestet användes för att testa de av juryn fyra nominerade tävlingsbidragen i Designtävlingen. Samtliga tävlingsbidrag var anonyma och angavs med en identifieringskod. Juryn tog del av testresultaten innan de valde ut det vinnande tävlingsbidraget och rangordnade de övriga nominerade. Se kapitel 7. Presentation av testresultat, Resultat utslagstest Designtävling..1. Datainsamling utslagstest Testen delades upp i två grupper om hälften av testpersonerna med jämn fördelning av kön, ålder och utbildning. Tester på respektive grupp genomfördes i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Nedan anges utslagstestets antal testpersoner totalt samt fördelning av ålder, kön, utbildning och funktionsnedsättningar Utslagstest Designtävling Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: Grundskola: 7 Gymnasium: 31 Universitet/Högskola: 27 Funktionsnedsättningar: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4.2. Testhäfte utslagstest I utslagstestet exponeras på varje testsida en symbol med 3 4 varianter av samma symbol. Symbolens betydelse är angiven. Avsikten är testpersonerna i procent ska ange hur stor del av allmänheten som de tror förstår vad varje symbolvariant betyder. De ska med andra ord uppskatta andra personers förståelse av symbolen. Förståelseuppskattningen anges i en skala där 100 % innebär att alla förstår symbolen och 0 % innebär att ingen förstår symbolen. 17

18 Testpersonerna arbetar under testet ensamma under tystnad. Det finns ingen tidsgräns för att genomföra testet. I genomsnitt har det tagit 10 1 minuter för testpersonerna att genomföra testet. Varje testperson har fått ett testhäfte där sju symboler testas. Varje symbol visas med de 3 4 varianterna av de nominerade tävlingsbidragen. Testhäftet bestod av: 1. Instruktioner utslagstest 2. Personliga uppgifter 3. Exempelsida utslagstest 4. 7 stycken symboler med 3 4 varianter per symbol På följande sidor visas: Instruktioner utslagstest, Personliga uppgifter, Exempel på utslagstest. 18

19 Exempel sid 1. Instruktioner utslagstest Instruktioner Testadministratör: Testperson kod: Detta häfte innehåller exempel på symboler (piktogram). På varje sida kommer en symbol visas i olika varianter. Vi vill att du ska bedöma förståelsen av alla symbolvarianter. Symbolen har som mål att kommunicera sin betydelse till allmänheten. Bedöm förståelsen av varje symbol genom att ange vilken procent av allmänheten som, enligt din uppfattning, kan tänkas förstå denna betydelse. Här betyder 100 % att alla, utan undantag, kan förstå den och 0 % betyder att ingen över huvud taget skulle förstå den. Tänk på att vi vill att du uppskattar vilken procent av andra personer av allmänheten som kan förstå den rätta betydelsen av symbolen. Procenttalen du skriver ned behöver inte sammanlagt uppgå till 100. Diskutera inte med andra när du gör din bedömning, eftersom det är ditt individuella svar som är viktigt. Läs igenom texten om vad varje symbol betyder och var den kommer att användas. Granska alla varianterna för varje symbol innan du gör din bedömning. Skriv ditt svar på linjen under varje symbolvariant. Det är viktigt att du arbetar ensam. Tala inte med någon och kommentera inte symbolen högt. Det finns inte någon tidsgräns, men försök att inte ägna för mycket tid till enstaka symboler. När du har avslutat en sida ska du inte gå tillbaka till den. Kom ihåg att det är symbolen som testas och inte du. På nästa sida ber vi att du ska ge lite information om dig själv. Skriv inte ditt namn. Sidan därefter är en sida med ett exempel som visar olika varianter av en grafisk symbol. Symbolens betydelse och var den kommer att användas står i texten. På linjen under varje symbolvariant finns exempel på procenttal som anger hur stor del av allmänheten som uppskattas förstå vad symbolen betyder. Testsidorna kommer efter sidan med exempel. Tack för din medverkan i denna undersökning. Om du har några frågor angående undersökningen kan du kontakta: Hjälpmedelsinstitutet Annica Nordegren Tfn direkt , E-post 19

20 Exempel sid 2 3. Personliga uppgifter Personliga uppgifter Testadministratör: Testperson kod: Detta är ett test av symbolers betydelse. Till att börja med skulle vi vilja be dig att ge lite information om dig själv. Var snäll och skriv INTE ditt namn, alla testdata ska vara anonyma. Datum: Ålder (markera med ett kryss vilken åldersgrupp du tillhör): över 0 Kön (markera med ett kryss vilket kön du tillhör): Kvinna Man Utbildning (markera med ett kryss det alternativ som bäst beskriver din utbildningsnivå eller motsvarande kvalifikation): Grundskola Gymnasium (examen / utbildningsbevis) Universitet / Högskola (akademisk examen) Hur skulle du beskriva din etniska eller kulturella bakgrund? 20

21 Har du något funktionshinder? Ja Nej Om du har ett funktionshinder, vilket / vilka av de följande beskriver ditt funktionshinder (markera med ett kryss den / de alternativ som gäller): Nedsatt rörelseförmåga Nedsatt hörsel Nedsatt syn Nedsatt kognitiv förmåga 21

22 Exempel sid 4. Exempelsida utslagstest Exempel utslagstest 30 % 83 % % 1 % Varje symbol är avsedd att betyda Hiss. Symbolen ska kommunicera denna betydelse till allmänheten. Denna symbol kan finnas i städer i köpcentra, offentliga byggnader, kontor, hyreshus, flygplatser och stationer. Du kan hitta symbolen på en skylt eller tryckt i en guidebok. Bedöm förståelsen av varje symbol genom att ange hur stor procent av allmänheten som du tror förstår symbolens betydelse. Observera att 100 % betyder att alla, utan undantag, kan förstå den och att 0 % betyder att ingen alls skulle förstå den. Kom ihåg att vi vill ha din uppskattning av hur stor procent av andra personer bland allmänheten som förstår symbolens rätta betydelse. Procenttalen du skriver ned behöver inte sammanlagt uppgå till 100. Diskutera inte med andra när du gör din bedömning, eftersom det är ditt svar som är viktigt. 22

23 6. Förståelsetest Förståelsetestet användes för att testa symbolförslag till standardens symboler. I första omgången testades 30 stycken symboler. Se kapitel 7. Presentation av testresultat, Resultat förståelsetest 1 3. Efter korrigeringar testades i den andra omgången 8 stycken symboler. Se kapitel 7. Presentation av testresultat, 7.6. Resultat förståelsetest Datainsamling förståelsetest första testomgången I första testomgången delades de trettio symbolerna upp i tre olika testhäften om tio symboler vardera, förståelsetest 1 3. Varje testgrupp delades upp om hälften av testpersonerna med jämn fördelning av kön, ålder och utbildning. De tre olika testhäftena på respektive grupp genomfördes i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Nedan anges förståelsetestens antal testpersoner totalt samt fördelning av ålder, kön, utbildning och funktionsnedsättningar Förståelsetest 1 Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: Grundskola: 11 Gymnasium: 26 Universitet/Högskola: 27 Funktionsnedsättningar: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 23

24 Förståelsetest 2 Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: Grundskola: 10 Gymnasium: 24 Universitet/Högskola: 27 Funktionsnedsättningar: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: Förståelsetest 3 Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 18 över 0: 24 Kön: Man: 31 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: Grundskola: 12 Gymnasium: 2 Universitet/Högskola: 26 Funktionsnedsättningar: 20 Fysisk: Hörsel: 9 Syn: 13 Kognitiv: Datainsamling förståelsetest andra testomgången Andra testomgången genomfördes i Stockholmsområdet. Nedan anges utslagstestets antal testpersoner totalt samt fördelning av ålder, kön, utbildning och funktionsnedsättningar. 24

25 Förståelsetest 4 Antal respondenter: 1 Ålder: 1 30: : 18 över 0: 17 Kön: Man: 26 Kvinna: 2 Utbildningsnivå: Grundskola: 10 Gymnasium: 24 Universitet/Högskola: 17 Funktionsnedsättningar: 20 Fysisk: 6 Hörsel: Syn: 9 Kognitiv: Testhäfte förståelsetest I förståelsetestet exponeras en symbol på varje testsida. Symbolens betydelse är inte angiven. Avsikten är testpersonerna först ska skriva ned vad de tror att symbolen betyder. Därefter ska de skriva ned vilken handling de bör utföra som svar på symbolens betydelse. Testpersonerna arbetar under testet ensamma under tystnad. Det finns ingen tidsgräns för att genomföra testet. I genomsnitt har det tagit 10 1 minuter för testpersonerna att genomföra testet. I de två testomgångarna av förståelsetestet fick varje testperson ett testhäfte där tio respektive åtta symboler testades. Symbolerna i varje testhäfte var slumpmässigt blandade, det vill säga symbolerna presenterades i olika ordning för varje testperson. I den första testomgången delades de trettio symbolerna upp i tre grupper om tio symboler med en jämn fördelning av symboler för olika kategorier. Det innebar exempelvis att samtliga testpersoner fick ta del av några tillgänglighetssymboler. Testhäftet bestod av: 1. Instruktioner förståelsetest 2. Personliga uppgifter 3. Exempelsida förståelsetest respektive 8 stycken sidor med symboler 2

26 På följande sidor visas: Instruktioner förståelsetest samt Exempelsida förståelsetest. Sidorna för Personliga uppgifter är desamma som i utslagstestet (se.2. Testhäfte utslagstest). 26

27 Exempel sid 1. Instruktioner förståelsetest Instruktioner Testadministratör: Testperson kod: Detta häfte innehåller exempel på symboler (bildsymboler). Vi vill veta hur väl dessa symboler kan förstås. Du kan hjälpa oss genom att skriva ned vad du anser att varje symbol betyder. Det är mycket viktigt att du skriver ned exakt vad du anser att betydelsen är. Om ditt svar är för vagt eller för allmänt, kan vi inte fastställa om rätt budskap förmedlats. På varje sida i det här häftet visas en symbol och var du kan tänkas träffa på den (som exempelvis på en flygplats eller i ett köpcentrum). Skriv ned exakt vad symbolen betyder på markerat utrymme. Skriv ned vilken handling du bör utföra som svar på symbolen på markerat utrymme. Några symboler kan vara lätta att förstå medan andra kan vara svåra. Du får göra ditt bästa när det gäller varje symbol. Om du inte kan fundera ut vad en symbol betyder, skriv Vet inte. Lämna inte något markerat utrymme tomt. Det är viktigt att du arbetar ensam. Tala inte med någon och kommentera inte symbolen högt. Det finns inte någon tidsgräns, men försök att inte ägna för mycket tid till enstaka symboler. När du har avslutat en sida ska du inte gå tillbaka till den. Kom ihåg att det är symbolen som testas och inte du. På nästa sida ber vi dig att ge lite information om dig själv. Skriv inte ditt namn. Sidan därefter är ett exempel som visar en symbol samt en text som talar om vad symbolen betyder. Testsidorna kommer efter sidan med exempel. Tack för din medverkan i denna undersökning. Om du har några frågor angående undersökningen kan du kontakta: Hjälpmedelsinstitutet Bildsymboler för många fler Annica Nordegren Tfn direkt E-post 27

28 Exempel sid 4. Exempelsida förståelsetest Exempel Denna symbol kan finnas på flygplatser, på stationer, i affärer, i offentliga byggnader. Du kan hitta symbolen på en skylt eller dörr. Vad exakt tror du att denna symbol betyder? Skötrum. En plats där man kan sköta barn. Vilken handling skulle du utföra som svar på denna symbol? Jag skulle gå dit om jag behövde mata eller byta kläder på mitt barn. 28

29 7. Presentation testresultat Här presenteras testresultatet för samtliga symboler var för sig. Presentationen av utslagstest och förståelsetest har gjorts enligt ISO:s formulär för presentation av testresultat (ISO, :2007). Presentationen är gjord i den kronologiska ordning som testen genomfördes enligt följande: 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt sid Resultat utslagstest Designtävling sid Resultat förståelsetest 1 sid Resultat förståelsetest 2 sid Resultat förståelsetest 3 sid Resultat förståelsetest 4 sid. 106 Vissa symboler har testats vid flera tillfällen. En hänvisning anger vilka övriga test som utförts. I de fall där den testade symbolen är med i svensk standard SS 30600:2008 har standardens symbol med referensnummer och betydelse visats bredvid. Detta ger en tydligare överblick av eventuella korrigeringar av både symbol och betydelse. Utslagstestets resultat anges i medelvärde och median av de procentvärden, av förmodad förståelse av symbolens betydelse, som testpersonerna angivit. Förståelsetestets resultat anges i: Testsvar anges för kategorierna: f = frekvens 2a Fel % = procent 3 Vet ej kum % = kumulativ procent 4 Inget svar Summa 2b Fel motsatt betydelse. Kategorin 2b Fel motsatt betydelse innebär testsvar där symbolens angivna betydelse kan leda till att personer utför en diametralt motsatt, ej avsedd, handling. Förståelsetestets resultat visar även de fem mest frekventa svaren för kategorierna; 1 Rätt, 2a Fel och 2b Fel motsatt betydelse. Det ger en överblick av bedömningen av testsvaren. 29

30 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Bibliotek (se Bibliotek, Resultat utslagstest Designtävling samt Resultat förståelsetest 3) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av byggnad eller lokal där allmänheten kan låna böcker. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 34,9 64,6 43,3 30,9 Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader samt hyreshus. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

31 7.1 Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Internetcafé (se Internetcafé, Resultat utslagstest Designtävling) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av plats eller lokal med förfriskningar och tillgång till datorer med Internet. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 42,4 1,1 60, 6, Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader, hyreshus samt på flygplatser och stationer. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

32 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Källsortering (se Källsortering, Resultat utslagstest Designtävling) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av källsortering där avfall sorteras direkt vid källan. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 61,7 48,8 3,9 Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader samt hyreshus. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

33 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Lekplats År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av avgränsat lekområde utomhus för barn. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 61,0 81,7 66,6 Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader och hyreshus samt parker, camping- och badplatser. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

34 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Resecentrum (se Resecentrum, Resultat utslagstest Designtävling) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange plats där service och trafik med tåg, buss, taxi och bilparkering samordnats. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 64,4 49,1 46,8 19,2 Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, på flygplatser samt stationer. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

35 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Samlingsplats vid utrymning År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av en angiven plats där man samlas vid utrymning som vid exempelvis brand. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 36,7 67,4 32,8 Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader, hyreshus och kontor samt på flygplatser och stationer. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

36 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Vårdcentral (se Vårdcentral, Resultat utslagstest Designtävling) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av mottagning där öppen hälso- och sjukvård utförs. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 1,0 69,4 24,6 39,2 Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader samt hyreshus. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

37 7.2. Resultat utslagstest Designtävling Referent (betydelse): Bibliotek (se Bibliotek, Resultat utslagstest Designtävling totalt samt Resultat förståelsetest 3) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av byggnad eller lokal där allmänheten kan låna böcker. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testad variant: Identifieringskod: 33-3 Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 002 P Bibliotek Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader samt hyreshus. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Designtävling Nya Bildsymboler för många fler och svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Medelvärde: 43,3 Median: 40 Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

38 7.2. Resultat utslagstest Designtävling Referent (betydelse): Internetcafé (se Internetcafé, Resultat utslagstest Designtävling totalt) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av plats eller lokal med förfriskningar och tillgång till datorer med Internet. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testad variant: Identifieringskod: 33-3 Referensnummer: SS 30600:2008, PI KI 001 P Internetcafé Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader, hyreshus, flygplatser samt stationer. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Designtävling Nya Bildsymboler för många fler och svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Medelvärde: 60, Median: 70 Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

39 7.2. Resultat utslagstest Designtävling Referent (betydelse): Källsortering (se Källsortering, Resultat utslagstest Designtävling totalt) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av källsortering där avfall sorteras direkt vid källa. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testad variant: Identifieringskod: 33-3 Referensnummer: SS 30600:2008, PI AB 001 P Källsortering Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader samt hyreshus. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Designtävling Nya Bildsymboler för många fler och svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Medelvärde: 3,9 Median: 60 Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

40 7.2. Resultat utslagstest Designtävling Referent (betydelse): Resecentrum (se Resecentrum, Resultat utslagstest Designtävling totalt) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange plats där service och trafik med tåg, buss, taxi och bilparkering samordnats. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testad variant: Identifieringskod: 33-3 Referensnummer: SS 30600:2008, PI TI 001 P Resecentrum Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, på flygplatser samt stationer. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Designtävling Nya Bildsymboler för många fler och svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Medelvärde: 46,8 Median: 0 Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

41 7.2. Resultat utslagstest Designtävling Referent (betydelse): Vårdcentral (se Vårdcentral, Resultat utslagstest Designtävling totalt) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av mottagning där öppen hälso- och sjukvård utförs. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testad variant: Identifieringskod: 49-2 Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 013 P Vårdcentral Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader samt hyreshus. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Designtävling Nya Bildsymboler för många fler och svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Medelvärde: 69,4 Median: 7 Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

42 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Barnavårdscentral Funktion: Ange befintlighet av byggnad eller lokal där hälsovård bedrivs för förskolebarn inom ett geografiskt avgränsat område. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 001 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på hälso- och sjukvårdsanläggningar samt offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 4 84,4 84,4 2a Fel 8 12, 96,9 3 Vet ej 2 3, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

43 sida 2 Referent (betydelse): Barnavårdscentral Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Barnsjukhus 1 2 Barnsjukvård 9 3 Sjukvård för barn 7 4 Barnvård/vård för barn 6 Barnavårdscentral 3 Kategori 2a 1 Babyrum 2 2 Skötrum 2 3 Spädbarnsrum 1 4 Skötplats 1 Barn 1 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

44 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Fotvård Funktion: Ange befintlighet av plats eller lokal för behandling eller medicinsk behandling av fötter. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 003 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas i offentliga byggnader, hälso- och sjukvårdsanläggningar samt köpcentra. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 4 84,4 84,4 2a Fel 3 4,7 89,1 3 Vet ej 7,8 96,9 4 Inget svar 1 1,6 98, Summa 63 98, 98, 2b Fel motsatt betydelse 1 1,6 100,1 44

45 sida 2 Referent (betydelse): Fotvård Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Fotvård 46 2 Ortopedisk sjukvård 1 3 Fotklinik 1 4 Köpa fotvårdsprodukter 1 Akutvård fötter 1 Kategori 2a 1 Följ fotstegen 1 2 Följ skylten och jag når sjukvårdspersonal 1 3 Vägbeskrivning 1 4 Kategori 2b 1 Att man inte ska gå barfota Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

46 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Matsäcksrum Funktion: Ange befintlighet av lokal inomhus avsedd för förtäring av medhavd mat. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 006 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas i och utanför offentliga byggnader samt friluftsområden. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 60 93,8 93,8 2a Fel 4 6,3 100,1 3 Vet ej ,1 4 Inget svar ,1 Summa ,1 100,1 2b Fel motsatt betydelse ,1 46

47 sida 2 Referent (betydelse): Matsäcksrum Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Rastplats 18 2 Möjlighet att äta medhavd matsäck 16 3 Rastplats att äta medhavd matsäck 13 4 Fika- hus/paus/stuga/plats/rum 7 Lunch- rum/möjlighet 2 Kategori 2a 1 Rastplats med servering 1 2 Servering 1 3 Värdshus 1 4 Fika, ställe där man kan köpa fika 1 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

48 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Polis Funktion: Ange befintlighet av lokal eller byggnad där polis finns. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 008 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på offentliga platser, offentliga byggnader, köpcentra, flygplatser samt stationer. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 62 96,9 96,9 2a Fel ,9 3 Vet ej 1 1,6 98, 4 Inget svar 1 1,6 100,1 Summa ,1 100,1 2b Fel motsatt betydelse ,1 48

49 sida 2 Referent (betydelse): Polis Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Polis 2 2 Stopp/stanna 9 3 Polis/vakt 7 4 Vakt Polisstation Kategori 2a Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

50 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Samlingslokal (se Möteslokal, Resultat förståelsetest 4) Funktion: Ange befintlighet av byggnad eller del av byggnad där man samlas för att utöva särskild verksamhet, ofta för föreningsliv etc. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 007 P Möteslokal Information om kontext: Denna symbol kan finnas i offentliga byggnader, hyreshus, kontor samt köpcentra. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 18 28,1 28,1 2a Fel 34 3,1 81,2 3 Vet ej 12 18, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

51 sida 2 Referent (betydelse): Samlingslokal Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Samlingslokal/rum/plats 7 2 Familj; samlingsplats/konferens/möte 3 3 Sammanträdesrum 2 4 Konferensrum 2 Möteslokal 1 Kategori 2a 1 Familj; restaurang, kafé, rastplats / plats / rum / bord / gemenskap 18 2 Vila / vilorum / pausrum 3 Restaurang / rastplats / matbord 4 Väntrum 3 Vårdcentral 1 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

52 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Sporthall/idrottshall Funktion: Ange befintlighet av anläggning där inomhusidrott utövas. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI SF 003 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på offentliga platser, offentliga byggnader samt friluftsanläggningar. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 3 82,8 82,8 2a Fel 10 1,6 98,4 3 Vet ej ,4 4 Inget svar ,4 Summa 63 98,4 98,4 2b Fel motsatt betydelse 1 1,

53 sida 2 Referent (betydelse): Sporthall/idrottshall Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Sporthall/idrottshall 28 2 Bollspel 1 3 Bollhall 4 Handboll/fotboll 3 Gymnastik 2 Kategori 2a 1 Lekplats 6 2 Lekande barn 2 3 Rastplats med barn 1 4 Fritidsgård 1 Kategori 2b 1 Nödutgång Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

54 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Tillgänglighet ledsagare Funktion: Ange tillgång till personlig ledsagare för personer med funktionsnedsättningar. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker eller på en skylt. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI TG 004 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på flygplatser, stationer, konferensanläggningar samt hälso- och sjukvårdsanläggningar. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 29 4,3 4,3 2a Fel 14 21,9 67,2 3 Vet ej 16 2,0 92,2 4 Inget svar ,2 Summa 9 92,2 92,2 2b Fel motsatt betydelse 7,

55 sida 2 Referent (betydelse): Tillgänglighet ledsagare Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Ledsagare 16 2 Hjälp på grund av funktionsnedsättning 8 3 Hjälp att hitta rätt 4 4 Guide 1 Kategori 2a 1 Vandringsled / gångstråk / promenadstråk 2 Hålla reda på varandra/hålla handen 4 3 Dagis / lekande barn 2 4 Samarbete 1 Dans 1 Kategori 2b 1 Nödutgång / utrymning Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

56 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Tillgänglighet nedsatt läsförmåga (se Tillgänglighet nedsatt läsförmåga, Resultat förståelsetest 4) Funktion: Ange tillgång till text som är lätt att läsa. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker eller på en skylt. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI TG 007 P Tillgänglighet nedsatt läsförmåga Information om kontext: Denna symbol kan finnas på utbildningsanläggningar, hälso- och sjukvårdsanläggningar samt offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 1 1,6 1,6 2a Fel 31 48,4 0,0 3 Vet ej 26 40,6 90,6 4 Inget svar ,6 Summa 8 90,6 90,6 2b Fel motsatt betydelse 6 9,

57 sida 2 Referent (betydelse): Tillgänglighet nedsatt läsförmåga Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Lättläst Kategori 2a 1 Skola / utbildning / undervisning / lära sig / läromedel 14 2 Bibliotek 3 Syntest / synprov / synundersökning 4 Optiker 3 Information 2 Kategori 2b 1 Andning, blödning, chock 2 Sjukhus Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

58 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Tillgänglighet specialkost (se Tillgänglighet specialkost, Resultat förståelsetest 4 samt Tillgänglighet vegetarisk kost, Resultat förståelsetest 3 och 4) Funktion: Ange befintlighet av specialkost som exempelvis glutenfri eller laktosfri kost. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI TG 009 P Tillgänglighet specialkost/vegetarisk kost Information om kontext: Denna symbol kan finnas på hotell, restauranger, köpcentra, hälso- och sjukvårdsanläggningar samt offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 3 4,7 4,7 2a Fel 3 82,8 87, 3 Vet ej 8 12, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

59 sida 2 Referent (betydelse): Tillgänglighet specialkost Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Specialkost 2 2 Hälsokost Kategori 2a 1 Restaurang 19 2 Matställe 1 3 Matplats / matsal / mat serveras / äta mat 11 4 Svensk mat / husmanskost / matsedel 4 Snabbmat 1 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

60 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Vilrum Funktion: Ange befintlighet av vilplats för tillfällig vila vid exempelvis huvudvärk och illamående eller vid plötslig sjukdom. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 012 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på flygplatser, kontor, hälso- och sjukvårdsanläggningar samt offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 8 90,6 90,6 2a Fel 3 4,7 9,3 3 Vet ej 3 4, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

61 sida 2 Referent (betydelse): Vilrum Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Vilorum 30 2 Viloplats 18 3 Vilstol 8 4 Vilohem 1 Avkoppling 1 Kategori 2a 1 Hotellrum 1 2 Liggvagn tåg 1 3 Tandläkaren stol 1 4 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

62 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Bemanningsföretag eller förmedling av arbete (se Bemanningsföretag eller förmedling av arbete, Resultat förståelsetest 4) Funktion: Ange befintlighet av byggnad eller lokal där allmänheten kan söka och få information om lediga jobb, arbetslöshetsfrågor, arbetsmarknadskurser etc. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i offentliga byggnader samt kontorslokaler. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 0 0,0 0,0 2a Fel 29 47, 47, 3 Vet ej 32 2, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

63 sida 2 Referent (betydelse): Bemanningsföretag eller förmedling av arbete Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori Kategori 2a 1 Spelhall / kasino /spela spel / lotter / kortlek 11 2 Miljömärkt / miljöanpassat / hälsosamt / avfallssortering 7 3 Grönområde / naturområde / skogsområde / växt 7 4 Tur 2 Bank 1 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

64 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Förskola (se Lekrum/barnpassning, Resultat förståelsetest 2 samt Skola och Skola/förskola, Resultat förståelsetest 3) Funktion: Ange befintlighet av barnomsorgsinrättning för barn under skolåldern. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 00 P Lekrum/barnpassning Information om kontext: Denna symbol kan finnas i offentliga byggnader, hyreshus samt köpcentra. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 7 93,4 93,4 2a Fel 2 3,3 96,7 3 Vet ej 2 3, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

65 sida 2 Referent (betydelse): Förskola Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Lekrum 24 2 Lekplats 1 3 Förskola / daghem / dagis / lekskola 10 4 Lekande barn /lekhörna / lekområde / lekavdelning 6 Barnpassning 2 Kategori 2a 1 Regnskydd 1 2 Viloplats Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

66 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Lekrum/barnpassning (se Förskola, Resultat förståelsetest 2 samt Skola och Skola/förskola, Resultat förståelsetest 3) Funktion: Ange befintlighet av lokal att leka i med eller utan barnpassning. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 00 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas i offentliga byggnader, hyreshus samt köpcentra. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 47 77,0 77,0 2a Fel 12 19,7 96,7 3 Vet ej 2 3, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

67 sida 2 Referent (betydelse): Lekrum/barnpassning Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Lekrum 24 2 Lekplats 1 3 Lekhörna / lekområde / lekavdelning 4 4 Barnpassning 2 Lekande barn 2 Kategori 2a 1 Förskola / daghem / dagis / lekskola 10 2 Regnskydd 1 3 Viloplats 1 4 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

68 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Museum Funktion: Ange befintlighet av byggnad eller lokal för allmänheten som erbjuder bland annat bildning, utställning, underhållning, historiskt och nutid, om människor och dess omgivning/aktiviteter. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI TK 001 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas i och utanför offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 27 44,3 44,3 2a Fel 14 23,0 67,3 3 Vet ej 18 29, 96,8 4 Inget svar 1 1,6 98,4 Summa 60 98,4 98,4 2b Fel motsatt betydelse 1 1,

69 sida 2 Referent (betydelse): Museum Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Museum 9 2 Kultur byggnad/sevärdhet 8 3 Fornminne 3 4 Historisk byggnad/sevärdhet 2 Antik byggnad/sevärdhet 1 Kategori 2a 1 Tempel / kyrka 2 Rådhus / statlig byggnad 2 3 Toalett 2 4 Institution 1 Föreläsningssal 1 Kategori 2b 1 Övergångsställe Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

70 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Produktåtervinning (se Källsortering, Resultat utslagstest Designtävling) Funktion: Ange befintlighet av återföring av använt material eller flytande restprodukter i tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI AB 001 P Källsortering Information om kontext: Denna symbol kan finnas på offentliga platser, offentliga byggnader, industriområden samt friluftsområden. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 44 72,1 72,1 2a Fel 9 14,8 86,9 3 Vet ej 7 11, 98,4 4 Inget svar 1 1,6 100 Summa b Fel motsatt betydelse

71 sida 2 Referent (betydelse): Produktåtervinning Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Produktåtervinning / återvinning 38 2 Retur 3 3 Soprum / miljösoptunna 2 4 Recirkulering 1 Kategori 2a 1 Följa pilar / riktning 4 2 Cirkulation / cirkulera 3 3 Rondell 1 4 Mötesplats 1 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

72 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Simhall Funktion: Ange befintlighet av byggnad för sim- och badaktiviteter för allmänheten. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI SF 002 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på offentliga platser, offentliga byggnader, idrottsanläggningar, kontor, konferensanläggningar samt hotell. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 6 91,8 91,8 2a Fel 0 0,0 91,8 3 Vet ej 3 4,9 96,7 4 Inget svar ,7 Summa 9 96,7 96,7 2b Fel motsatt betydelse 2 3,

73 sida 2 Referent (betydelse): Simhall Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Simhall 23 2 Badhus 14 3 Simbassäng 9 4 Badplats 3 Bad finns 3 Kategori 2a Kategori 2b 1 Akta sig för djupt vatten 1 2 Risk för att ramla över kajen Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

74 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Tandvård Funktion: Ange befintlighet av mottagning där klinisk behandling av tänder och munhåla utförs. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 011 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas i offentliga byggnader, hyreshus, hälso- och sjukvårdsanläggningar. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 6 91,8 91,8 2a Fel 1 1,6 93,4 3 Vet ej 4 6, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

75 sida 2 Referent (betydelse): Tandvård Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Tandläkare 33 2 Tandvård 1 3 Akut tandvård/tandläkare 6 4 Bra tänder 1 Starka tänder 1 Kategori 2a 1 Sjukvård Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

76 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Tillgänglighet allergi Funktion: Ange tillgänglighet och användbarhet för personer med allergi. (Allergi mot ämnen som man kan andas in, rör vid (kontaktallergi) eller äter (födoämnesallergi)). Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI TG 001 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på hälso- och sjukvårdsanläggningar, hotell, restauranger samt offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 0 0,0 0,0 2a Fel 1 24,6 24,6 3 Vet ej 4 73,8 98,4 4 Inget svar ,4 Summa 60 98,4 98,4 2b Fel motsatt betydelse 1 1,

77 sida 2 Referent (betydelse): Tillgänglighet allergi Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori Kategori 2a 1 Samlingspunkt 3 2 Blindskrift 2 3 Ljus 2 4 Meditationsrum 2 Nöje 1 Kategori 2b 1 Ohälsosam luftmiljö/luftförorening Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

78 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Tillgänglighet nedsatt hörselförmåga Funktion: Ange tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt hörsel. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker eller på en skylt. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI TG 00 P Tillgänglighet nedsatt hörselförmåga Information om kontext: Denna symbol kan finnas på kontor, konferensanläggningar, hotell, restauranger, hälso- och sjukvårdsanläggningar samt offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 34,7,7 2a Fel 7 11, 67,2 3 Vet ej 8,2 7,4 4 Inget svar 0 0 7,4 Summa 46 7,4 7,4 2b Fel motsatt betydelse 1 24,

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning

2002:12. Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig förvaltning 2002:12 Att ta reda på vad folket tycker En pilotundersökning om medborgarnas syn på offentlig

Läs mer

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11 Vägen ut - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt Emil Holmsten 2012-01-11 V ä g e n u t 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE... 6 DEFINITIONER... 7 ÄLDRE MÄNNISKOR... 7 TILLGÄNGLIGHET...

Läs mer

Vägen mot ett tillgängligare samhälle

Vägen mot ett tillgängligare samhälle EN RAPPORT FRÅN HANDIKAPPFÖRBUNDENS SAMARBETSORGAN Vägen mot ett tillgängligare samhälle Projekt Tillgänglighetsgranskning Handikappförbundens samarbetsorgan 43 handikappförbund i samverkan Handikappförbundens

Läs mer

Vad vill patienten veta för att välja?

Vad vill patienten veta för att välja? Rapport 2013:4 Vad vill patienten veta för att välja? Vårdanalys utvärdering av vårdvalsinformation Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad på www.vardanalys.se

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer

Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer Katalog över inventeringsverktyg en sammanställning över verktyg för att inventera tillgänglighet i boendemiljöer FoU i Väst/GR Katarina Idegård, Joanna Fehler Juni 2012 Innehållsförteckning Förord...

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA

Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Lägesanalys: Hur ligger Sverige till i förhållande till WCAG 2.0 nivå AA Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se Fakta om rapporten Beställare: Utförd av: Vår referens:

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Vem vill veta vad för att välja?

Vem vill veta vad för att välja? Rapport 2014:1 Vem vill veta vad för att välja? Om vilken information olika grupper av personer vill ha för att välja vårdcentral Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011

Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 Hur ser fritiden ut i gruppbostad? Rapport om en pilotstudie av tidsanvändningen hos personer i gruppbostad i Stockholms stad 2011 1 Summering Staben för idrott och folkhälsa vid idrottsförvaltningen i

Läs mer

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi

RAPPORT 2012:10. Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi RAPPORT 2012:10 Hemtjänst vad är viktigt för kunden? Författare: Åsa Swan Karin Sjöström Marianne Isaksson Madeleine Blusi Hemtjänst vad är viktigt för kunden? 2012 Kommunförbundet; FoU Västernorrland

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler

Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler Alla kan läsa! Tillgänglig information via flera kanaler Författare: Kerstin Ivarson Ahlstrand, projektledare Tony Dennstam, verksamhetskonsult Theresa Harmanen, interaktionsdesign och användningstester

Läs mer

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen

Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Post- och telestyrelsen Kartläggning av behov av kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning Post- och telestyrelsen Februari 2014 Sammanfattning Stelacon har på uppdrag av PTS genomfört en behovskartläggning

Läs mer

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat

Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Hur trivs du på ditt jobb? En undersökning om daglig verksamhet inom LSS i Linköpings kommun genomförd med enkätverktyget Pict-O-Stat Författare: Emelie Berglund & Ellinor Gustavsson Oktober 2009 Innehåll

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Mötas av hinder. en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

Mötas av hinder. en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Mötas av hinder en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning Rapport 2014:2 Författare: Kristina Engwall DO:s ärende LED 2012/236 Rapport 2014:2

Läs mer

Vad är på kommunchefens agenda?

Vad är på kommunchefens agenda? Vad är på kommunchefens agenda? Praktikantprojektet våren 2013 Jonas Lannering & Joel Wetterberg Maj 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Sammanfattning och slutsatser... 3 1.1 Slutsatser...

Läs mer