Testresultat. Bildsymboler för många fler 2007/2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Testresultat. Bildsymboler för många fler 2007/2008"

Transkript

1 Testresultat Bildsymboler för många fler 2007/2008

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), SIS Swedish Standards Institute, 2010 Samtliga symboler i denna rapport är upphovsrättsskyddade genom copyright,. SIS Förlag AB, samtliga symboler som ingår i svensk standard SS 30600:2008. John Jacobson, Designtävling nr. 33-3, 61-4 och samtliga symbolförslag till svensk standard SS 30600:2008 som ej ingår i standarden. Jens Tärning, Designtävling nr Niclas Sellebråten, Designtävling nr ISO 7001:2007, Nursery or baby care. Författare: Annica Nordegren Ansvarig projektledare: Annica Nordegren Ansvarig informatör: Lisbeth Säther URN:NBN:se:hi pdf (pdf) Artikelnummer: pdf Publikationen är utgiven endast i elektronisk form och kan hämtas i pdf-format på HIs webbplats, Den kan också beställas i alternativa format från HI.

3 Testresultat Bildsymboler för många fler 2007/2008 Annica Nordegren

4

5 Innehåll 1. Inledning Bildsymboler för många fler Svensk standard Kontakt Bakgrund Projektet Bildsymboler för många fler Syfte Problemformulering och målgrupp Tillgänglighet Metod Behovsanalys Designtävling Designprocess Tester Tester för förståelse Expertgrupper tester SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler Rekrytering Testpersoner Bortfall Utslagstest Datainsamling utslagstest Utslagstest Designtävling Testhäfte utslagstest Förståelsetest Datainsamling förståelsetest första testomgången Förståelsetest Förståelsetest Förståelsetest Datainsamling förståelsetest andra testomgången Förståelsetest Testhäfte förståelsetest Presentation testresultat Resultat utslagstest Designtävling totalt Resultat utslagstest Designtävling Resultat förståelsetest Resultat förståelsetest

6 7.. Resultat förståelsetest Resultat förståelsetest Analys Medelvärde testpersoner Medelvärde testpersoner per testad symbol Kriterier förståelse Utslagstest medelvärde och median Utslagstest 66 % Symboler svensk standard Förståelsetest rätt svar Kategori: Tillgänglighet TG Kategori: Offentliga inrättningar OI Kategori: Transportinrättningar TI Kategori: Turism, kultur och kulturarv TK Kategori: Sport och friluftsliv SF Kategori: Kommersiella inrättningar KI Kategori: Allmänhetens beteende AB Övriga testade symboler Kommentar testade symboler Symboler utan text Design för Alla mer än 80 % Förståelse 66 % 80 % Förståelse 0 % 6 % Förståelse mindre än 0 % Slutsats och kommentar Förståelsetester en viktig arbetsmetod Konceptet Design för Alla och tillgänglighet Sammanfattning Referenser

7 1. Inledning Denna rapport vill beskriva arbetet med och presentera resultaten av de tester för förståelse som genomförts på symbolerna som ingår i den nya svenska standarden för publika informationssymboler SS 30600:2008. Testerna för förståelse har använts som en arbetsmetod i designprocessen av symbolerna. Arbetet med att ta fram symbolerna till den svenska standarden har genomförts inom ramen för projektet Bildsymboler för många fler Bildsymboler för många fler Bildsymboler för många fler är ett utvecklings- och standardiseringsprojekt som arbetat för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för Alla. Projektet initierades och drevs av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute. Projektet har drivits med medel ur Allmänna arvsfonden. Projektets syfte var att ta fram en ny svensk standard med enhetliga och funktionella bildsymboler i den publika miljön för att förbättra tillgängligheten och underlätta tillvaron för alla människor enligt konceptet Design för Alla. Det innebär att i ett tillgängligt samhälle ska publika informationssymboler fungera för alla människor och särskilt för personer med olika funktionsnedsättningar. Projektet har tagit särskild hänsyn till personer med nedsatt syn, nedsatt kognitiv förmåga eller rörelseförmåga. Efter en omfattande designprocess, inkluderande förståelsetester av symbolerna och en mångfald urvalsprocesser, presenterades trettiofem symboler i ett remissförslag till den svenska standarden som gick ut i februari 2008 till ett trettiotal remissinstanser. Efter att den Tekniska kommittén på SIS, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler, gått igenom remissvaren beslöt man att trettiotre symboler skulle ingå i den svenska standarden Svensk standard Syftet är nu uppnått och den nya svenska standarden SS 30600:2008, Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla finns att köpa som en cd på SIS Förlag AB, 7

8 Den svenska standarden har i sin utformning utgått ifrån den internationella standarden på området från ISO (International Organization for Standardization), ISO 7001:2007, Graphical symbols Public information symbols. Den svenska Tekniska kommittén SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler är medlemmar i det internationella arbetet i ISO/TC 14 Graphical symbols; SC1 Public information symbols och SC2 Safetysigns. Arbetet med den svenska standarden har hittills presenterats vid tre tillfällen på internationella ISO-möten i Berlin 2007, Chicago 2008 och London Den svenska Tekniska kommittén har under 2009 även gjort en ansökan till ISO, som för närvarande är under omröstning, om att de publika informationssymbolerna i den svenska standarden ska ingå i den internationella ISO-standarden Kontakt För mer information om projektet Bildsymboler för många fler kontakta: Jessica Karlsson, Hjälpmedelsinstitutet Tfn För mer information om den svenska standarden SS 30600:2008 kontakta: SIS Förlag AB Tfn För mer information om standardiseringsarbetet i SIS/TK 493 kontakta: Christina Stange, SIS, Swedish Standards Institute Tfn

9 2. Bakgrund I FN:s femte standardregel slås det fast att medlemsländerna ska verka för att fysisk miljö, information och kommunikation ska bli tillgänglig för alla oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Den svenska regeringens nationella handikappolitik för demokrati och delaktighet utgår från allas rätt till delaktighet, värdighet och självbestämmande. I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken, Från patient till medborgare Reg.prop 1999/2000:79, som riksdagen antog i maj 2000 definieras konkreta delmål för att uppnå ett tillgängligt Sverige. År 2002 presenterades en förstudie om symboler, framtagen av Handikappombudsmannens Tillgänglighetscenter. I studien fastslogs det att mycket information och vägledning omkring oss är textbaserad, vilket får konsekvenser för dem som av olika anledningar har svårt att läsa. Förstudien visade på att det behövs ytterligare kunskap och utveckling av symbolanvändning i fysisk miljö, men även i annan information och på webben. Vidare fastslogs det att det saknades en samordnad symbolpolicy och att arbetet med detta borde ske både snart och långsiktigt. Detta var utgångspunkten när projektet Bildsymboler för många fler startade Projektet Bildsymboler för många fler Projektet Bildsymboler för många fler är ett nationellt utvecklings- och standardiseringsprojekt som arbetat för ett tillgängligare samhälle utifrån konceptet Design för Alla. Det innebär att i ett tillgängligt samhälle ska informationssymboler fungera för alla människor och särskilt för personer med olika funktionsnedsättningar. Projektet initierades och drevs av Hjälpmedelsinstitutet och Swedish Standards Institute (SIS) i samarbete med Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam), Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), Föreningen för kognitivt stöd (FKS) och Specialpedagogiska institutet (SIT). I SIS Tekniska kommitté för projektet, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler, har följande medlemmar ingått: Arbetsmiljöverket, Banverket, De Handikappades Riksförbund (DHR), Föreningen för kognitivt stöd (FKS), Göteborgs Stad Fastighetskontoret, Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO), Hjälpmedelsinstitutet (HI), Konsumentverket (KO), Landstinget Halland, Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam), Riksförbundet FUB, 9

10 Riksföreningen Autism, Räddningsverket, Specialpedagogiska institutet (SIT), Stockholms stad Trafikkontoret, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Swedish Standards Institute (SIS) och Synskadades Riksförbund (SRF). Projektet har drivits med medel ur Allmänna arvsfonden Syfte Projektets syfte var att öka tillgängligheten och orienterbarheten i samhället enligt konceptet Design för Alla genom att utforma en ny svensk standard för publika informationssymboler i offentlig miljö Problemformulering och målgrupp Arbetet med att förbättra tillgängligheten pågår inom olika samhällsområden men fortfarande finns det mycket kvar att göra, bland annat när det gäller publika informationssymboler. I det svenska samhället används ofta bildsymboler i den publika miljön för att förmedla information. Informationssymboler finns på exempelvis flygplatser, på tågstationer, på bussterminaler, i offentliga byggnader etc. Symboler har den fördelen, om de är rätt utformade, att de underlättar tillvaron för medborgarna. Informationssymboler vi ser idag varierar i utformning, kvalitet och konsekvens mellan olika sektorer i samhället. Många informationsbehov saknar bildsymboler och det finns ett uttalat behov av nya mer enhetliga och uppdaterade symboler. Det finns en fara i att olika symbolsystem utvecklas parallellt utan konsekvent formspråk och utan hänsyn till exempelvis personer med olika funktionsnedsättningar. Exempelvis för personer med kognitiva funktionsnedsättningar och för personer med nedsatt syn, är det angeläget att man använder enhetliga bildsymboler i alla delar av samhället. Även för personer som har begränsade kunskaper i skriven svenska, som exempelvis barn, personer med utländsk härkomst och turister, är ett funktionellt symbolspråk för lättillgänglig information av stor betydelse. Användandet av en ny standard av publika informationssymboler, som utgår från Design för Alla konceptet, kommer att kunna göra olika platser i samhället tillgängliga för fler Tillgänglighet Bildsymboler för många fler är ett tillgänglighetsprojekt som i projektets alla faser har tagit hänsyn till människor med olika typer av funktionsnedsättningar och i synnerhet funktionsnedsättningar som påverkar synen, den kognitiva förmågan eller rörelseförmågan. 10

11 Den svenska standarden SS 30600:2008 består av trettiotre publika informationssymboler. Elva av dessa symboler är tillgänglighetssymboler, det vill säga symboler som visar på tillgängligheten för personer med olika typer av funktionsnedsättningar som exempelvis att en lokal har anpassats så att den är tillgänglig för personer med nedsatt syn och/eller rörelseförmåga. Tillgänglighetssymbolerna ska alltid kompletteras med en text som anger i vilken aspekt det är tillgängligt. Tillgänglighetssymbolerna i den svenska standarden, till skillnad från ISO-standarden, sorterar under en ny egen kategori benämnd Tillgänglighet TG Dels för att de ska vara lätta att hitta och dels för att många av dem är nya såväl i nationellt som internationellt sammanhang. En mer allmängiltig tillgänglighetsaspekt är att genom att den svenska standardens symboler används så blir informationssymbolerna i samhället mer enhetliga vilket ökar tillgängligheten i den publika miljön. En ökad exponering av enhetliga symboler ger en ökad inlärning och förståelse av symbolerna. Det är med andra ord en service, för allmänhetens tillgänglighet i den publika miljön, att använda den svenska standardens publika informationssymboler. 11

12 3. Metod Metoden att ta fram en prototyp av symbolerna till den svenska standarden har inneburit en behovsanalys, en designtävling och en designprocess där en mångfald tester för förståelse ingått. Testerna har bedömts utifrån ISO:s testmetoder för förståelse (ISO, :2008) som redovisa i följande kapitel 4. Tester för förståelse Behovsanalys Arbetet med att ta fram den svenska standarden startade med att ta reda på hur människor uppfattar symboler och om det behövs fler. I december 200 skickades en enkät ut till kommuner, landsting, handikapporganisationer, arkitekter med flera för att fånga in synpunkter på och önskemål om nya bildsymboler. Arbetsgruppen Susanne Barkvik och Lis Klöve sammanställde slutligen resultaten i Sammanställning av enkät I vilka miljöer finns det behov av nya symboler?, Hjälpmedelsinstitutet, Utifrån denna sammanställning gjordes ett urval med förslag till trettiosju symboler, inom olika kategoriområden, som skulle ingå i den nya svenska standarden Test av befintliga bildsymboler Inledningsvis genomfördes även en studie om hur människor uppfattar befintliga bildsymboler. Om de förstår vad symbolerna betyder. Studiens syfte var även att ta särskild hänsyn till förståelsen av personer med nedsatt kognitiv förmåga och nedsatt synförmåga. Som underlag för studien användes ISO:s tester för förståelse. Undersökningen genomfördes av en arbetsgrupp bestående av: Tomas Berns, Anita Rikardsson, Lisbeth Axelsson-Lindh och Lis Klöve. Resultatet redovisas i rapporten Test av befintliga bildsymboler utifrån konceptet Design för alla, Hjälpmedelsinstitutet, Studien visade att det både behövdes nya och mer enhetliga bildsymboler i samhället Designtävling För att få fram en professionell formgivare till den svenska standardens symboler utlystes hösten 2006 en nationell designtävling Nya bildsymboler för många fler. Designtävlingen genomfördes av Hjälpmedelsinstitutet i samarbete med Svensk Form. Uppdraget var att formge sju stycken grafiska symboler för publik information. Hundratjugofyra tävlingsbidrag kom in. En jury, bestående av tre professionella grafiska formgivare samt fyra 12

13 representanter från SIS Tekniska kommitté varav två brukare, utsåg nominerade samt vinnande tävlingsbidrag. Juryn tog del av testresultaten för förståelse som gjordes på de nominerade tävlingsbidragen i Designtävlingen, se 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt. Prisutdelningen ägde rum på Kulturhuset i Stockholm i april Den grafiska formgivaren John Jacobson från Jacobson Vellinga Design AB vann designtävlingen. Priset var att formge ytterligare trettio symboler till den svenska standarden. I samarbete med Arvinius Förlag AB publicerades 2008 en bok Nya bildsymboler för många fler/new graphical symbols for many more om designtävlingen. Boken är formgiven av Gabor Palotai och är en dokumentation av designtävlingen men kan också ses som en katalog över tävlingsbidragen som var med i designtävlingen. Boken tilldelades diplom av Svensk Bokkonst 2008 på Kungliga Biblioteket i Stockholm Designprocess Publika informationssymboler ställer höga krav på den grafiska formgivningen både vad gäller form och funktion. Många av kraven är angivna i den internationella standarden ISO 22727:2007, Graphical symbols Creation and design of public information symbols Requirements. Grundprincipen av formgivningskriterierna är: Enhetligt, konsekvent och funktionellt bildspråk. I ett formgivningsperspektiv ta hänsyn till människor med olika funktionsnedsättningar. (I synnerhet för personer med funktionsnedsättningar som påverkar synen och den kognitiva förmågan.) Olika abstraktionsnivåer från avbildande piktogram till generella abstrakta avbildningar av begrepp. Olika format från ca mm till skyltar i stort format. Positiv och negativ exponering, det vill säga svart på vit bakgrund och vit på svart bakgrund. Svart/vitt och färg. Färgvalet måste göras så att man kan skilja symbolerna från trafikskyltar och säkerhetsskyltar. Designprocessen av den svenska standardens symboler var omfattande och ställde höga krav på formgivaren. Utifrån en lista på trettiosju symboler inom olika kategoriområden har ett grundligt förarbete gjorts med att undersöka internationella formgivningsmanér och gängse användning av olika bildval. Kulturella likheter och skillnader har varit av stor betydelse vid bildval. 13

14 Under hösten 2007 och våren 2008 har formgivaren presenterat ett flertal formgivningsförslag för respektive symbol. Designprocessen har genomförts i samarbete med den beslutsfattande Tekniska kommittén på SIS, som även haft en referensgrupp vid vissa arbetsmoment, samt projektledarna på Hjälpmedelsinstitutet respektive SIS. Symbolerna i den svenska standarden följer internationella och nationella krav för standardisering när det gäller formgivning av publika informationssymboler. I sin helhet uppfyller symbolerna kraven på både form och funktion vilket även visat sig i de förståelsetester som gjorts. Där har det i stort visat sig att symbolerna förstås av de flesta människor Tester Testerna för förståelse av symbolerna har varit ett viktigt arbetsmoment och en stor tillgång i designprocessen. Testresultaten har både visat på det mest framgångsrika formginingsmanéret med ingående symbolenheter och hur symbolen i sin helhet korrelerar till sin betydelse. Många av symbolerna har redan från början klarat sig bra i testen för förståelse. Andra har behövt korrigeras utifrån de testresultat som framkommit. Några av de korrigerade symbolerna har därefter testats på nytt. 14

15 4. Tester för förståelse För att symbolerna ska kunna användas utan text bör de uppfylla kraven på god förståelse. En tredjedel av symbolerna i den svenska standarden uppfyller kraven för konceptet Design för Alla vilket innebär att minst 80 % av användarna ska kunna förstå symbolerna (Berns et al, 2006, s.61). ISO:s krav på förståelsenivåer ligger något lägre. Utslagstestet ligger på 66 % förståelse samt förståelsetestet på 0 % (ISO, 2008, Procedure ). Samtliga symboler i standarden har testats på användargruppen, det vill säga ett tvärsnitt av normalbefolkningen (Berns et al, 2006), enligt en internationell ISO-standard för testmetoder för förståelse, ISO :2007, Graphical symbols Test methods Part 1: Methods for testing comprehensibility. Båda de angivna testmetoderna, utslagstest och förståelsetest, har använt vid olika tillfällen. I både ISO:s utslagstest och förståelsetest har ett tillägg gjorts i Personlig uppgifter vid angivandet av typ av funktionsnedsättning. Tillägget innebär möjlighet att även ange: Nedsatt kognitiv förmåga (Berns et al, 2006) Expertgrupper tester Förståelsetesterna har genomförts av en expertgrupp bestående av följande personer: Annica Nordegren, Tekn. Dr. grafisk design symboler, projektledare Anita Rikardsson, leg. arbetsterapeut kognition, administratör Lisbeth Axelsson-Lindh, leg. arbetsterapeut synnedsättningar, administratör Christina Stange, standardisering, projektledare SIS/TK 493 Testadministratörer har varit Anita Rikardsson i Stockholmsområdet och Lisbeth Axelsson-Lindh i Göteborgsområdet. Sammanställning och analys av testresultat har gjorts av Annica Nordegren, Hjälpmedelsinstitutet. Christina Stange på SIS Swedish Standards Institute har deltagit i bedömningen av testresultat enligt ISO:s testmetoder SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler Den Tekniska kommittén på SIS, SIS/TK 493, var beslutsfattande och deltog i urvalsprocesserna av symbolerna. Vid vissa urvalsmoment och sammanställningar skapades två referensgrupper som bestod av följande personer: 1

16 Referensgrupp 1, urval symbolförslag till standarden: Annica Nordegren, Hjälpmedelsinstitutet Christina Stange, SIS Swedish Standards Institute Elisabet Svensson, Handisam Myndigheten för handikappolitisk samordning Referensgrupp 2, sammanställning kommentarer av symbolförslag: Claes Langenborg, Arbetsmiljöverket Susanne Barkvik, Föreningen för kognitivt stöd (FKS) Jenny Ström, Riksföreningen Autism Göran Gustavsson, Synskadades Riksförbund (SRF) Under hela designprocessen med tester och urval har det varit ett nära samarbete med den grafiska formgivaren John Jacobson, som gjort skissförslag, korrigeringar och original av informationssymbolerna som ingår i den svenska standarden SS 30600: Rekrytering Rekryteringen av testpersoner gjordes på ett tvärsnitt av befolkningen vilket innebär att ca 20 % är personer med olika typer av funktionsnedsättningar (Berns et al, 2006). Rekrytering av testpersoner har gjorts med avsikt att få en så jämn fördelning som möjligt mellan kön, ålder, utbildning och funktionsnedsättningar. Både utslagstestet och förståelsetestet har rekryterat testpersoner från Göteborgs- och Stockholmsområdet. För grupperna med personer med nedsatt synförmåga och nedsatt kognitiv förmåga har testpersoner till stor del rekryterats från specialorganisationer inom respektive område Testpersoner Några av de testpersoner som angivit att de har funktionsnedsättningar har markerat att de har mer än en funktionsnedsättning. Samtliga testpersoner har varit anonyma enligt testmetoder Bortfall Ett fåtal ofullständigt ifyllda testhäften har räknats som bortfall. 16

17 . Utslagstest Utslagstestet användes för att testa de av juryn fyra nominerade tävlingsbidragen i Designtävlingen. Samtliga tävlingsbidrag var anonyma och angavs med en identifieringskod. Juryn tog del av testresultaten innan de valde ut det vinnande tävlingsbidraget och rangordnade de övriga nominerade. Se kapitel 7. Presentation av testresultat, Resultat utslagstest Designtävling..1. Datainsamling utslagstest Testen delades upp i två grupper om hälften av testpersonerna med jämn fördelning av kön, ålder och utbildning. Tester på respektive grupp genomfördes i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Nedan anges utslagstestets antal testpersoner totalt samt fördelning av ålder, kön, utbildning och funktionsnedsättningar Utslagstest Designtävling Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: Grundskola: 7 Gymnasium: 31 Universitet/Högskola: 27 Funktionsnedsättningar: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4.2. Testhäfte utslagstest I utslagstestet exponeras på varje testsida en symbol med 3 4 varianter av samma symbol. Symbolens betydelse är angiven. Avsikten är testpersonerna i procent ska ange hur stor del av allmänheten som de tror förstår vad varje symbolvariant betyder. De ska med andra ord uppskatta andra personers förståelse av symbolen. Förståelseuppskattningen anges i en skala där 100 % innebär att alla förstår symbolen och 0 % innebär att ingen förstår symbolen. 17

18 Testpersonerna arbetar under testet ensamma under tystnad. Det finns ingen tidsgräns för att genomföra testet. I genomsnitt har det tagit 10 1 minuter för testpersonerna att genomföra testet. Varje testperson har fått ett testhäfte där sju symboler testas. Varje symbol visas med de 3 4 varianterna av de nominerade tävlingsbidragen. Testhäftet bestod av: 1. Instruktioner utslagstest 2. Personliga uppgifter 3. Exempelsida utslagstest 4. 7 stycken symboler med 3 4 varianter per symbol På följande sidor visas: Instruktioner utslagstest, Personliga uppgifter, Exempel på utslagstest. 18

19 Exempel sid 1. Instruktioner utslagstest Instruktioner Testadministratör: Testperson kod: Detta häfte innehåller exempel på symboler (piktogram). På varje sida kommer en symbol visas i olika varianter. Vi vill att du ska bedöma förståelsen av alla symbolvarianter. Symbolen har som mål att kommunicera sin betydelse till allmänheten. Bedöm förståelsen av varje symbol genom att ange vilken procent av allmänheten som, enligt din uppfattning, kan tänkas förstå denna betydelse. Här betyder 100 % att alla, utan undantag, kan förstå den och 0 % betyder att ingen över huvud taget skulle förstå den. Tänk på att vi vill att du uppskattar vilken procent av andra personer av allmänheten som kan förstå den rätta betydelsen av symbolen. Procenttalen du skriver ned behöver inte sammanlagt uppgå till 100. Diskutera inte med andra när du gör din bedömning, eftersom det är ditt individuella svar som är viktigt. Läs igenom texten om vad varje symbol betyder och var den kommer att användas. Granska alla varianterna för varje symbol innan du gör din bedömning. Skriv ditt svar på linjen under varje symbolvariant. Det är viktigt att du arbetar ensam. Tala inte med någon och kommentera inte symbolen högt. Det finns inte någon tidsgräns, men försök att inte ägna för mycket tid till enstaka symboler. När du har avslutat en sida ska du inte gå tillbaka till den. Kom ihåg att det är symbolen som testas och inte du. På nästa sida ber vi att du ska ge lite information om dig själv. Skriv inte ditt namn. Sidan därefter är en sida med ett exempel som visar olika varianter av en grafisk symbol. Symbolens betydelse och var den kommer att användas står i texten. På linjen under varje symbolvariant finns exempel på procenttal som anger hur stor del av allmänheten som uppskattas förstå vad symbolen betyder. Testsidorna kommer efter sidan med exempel. Tack för din medverkan i denna undersökning. Om du har några frågor angående undersökningen kan du kontakta: Hjälpmedelsinstitutet Annica Nordegren Tfn direkt , E-post 19

20 Exempel sid 2 3. Personliga uppgifter Personliga uppgifter Testadministratör: Testperson kod: Detta är ett test av symbolers betydelse. Till att börja med skulle vi vilja be dig att ge lite information om dig själv. Var snäll och skriv INTE ditt namn, alla testdata ska vara anonyma. Datum: Ålder (markera med ett kryss vilken åldersgrupp du tillhör): över 0 Kön (markera med ett kryss vilket kön du tillhör): Kvinna Man Utbildning (markera med ett kryss det alternativ som bäst beskriver din utbildningsnivå eller motsvarande kvalifikation): Grundskola Gymnasium (examen / utbildningsbevis) Universitet / Högskola (akademisk examen) Hur skulle du beskriva din etniska eller kulturella bakgrund? 20

21 Har du något funktionshinder? Ja Nej Om du har ett funktionshinder, vilket / vilka av de följande beskriver ditt funktionshinder (markera med ett kryss den / de alternativ som gäller): Nedsatt rörelseförmåga Nedsatt hörsel Nedsatt syn Nedsatt kognitiv förmåga 21

22 Exempel sid 4. Exempelsida utslagstest Exempel utslagstest 30 % 83 % % 1 % Varje symbol är avsedd att betyda Hiss. Symbolen ska kommunicera denna betydelse till allmänheten. Denna symbol kan finnas i städer i köpcentra, offentliga byggnader, kontor, hyreshus, flygplatser och stationer. Du kan hitta symbolen på en skylt eller tryckt i en guidebok. Bedöm förståelsen av varje symbol genom att ange hur stor procent av allmänheten som du tror förstår symbolens betydelse. Observera att 100 % betyder att alla, utan undantag, kan förstå den och att 0 % betyder att ingen alls skulle förstå den. Kom ihåg att vi vill ha din uppskattning av hur stor procent av andra personer bland allmänheten som förstår symbolens rätta betydelse. Procenttalen du skriver ned behöver inte sammanlagt uppgå till 100. Diskutera inte med andra när du gör din bedömning, eftersom det är ditt svar som är viktigt. 22

23 6. Förståelsetest Förståelsetestet användes för att testa symbolförslag till standardens symboler. I första omgången testades 30 stycken symboler. Se kapitel 7. Presentation av testresultat, Resultat förståelsetest 1 3. Efter korrigeringar testades i den andra omgången 8 stycken symboler. Se kapitel 7. Presentation av testresultat, 7.6. Resultat förståelsetest Datainsamling förståelsetest första testomgången I första testomgången delades de trettio symbolerna upp i tre olika testhäften om tio symboler vardera, förståelsetest 1 3. Varje testgrupp delades upp om hälften av testpersonerna med jämn fördelning av kön, ålder och utbildning. De tre olika testhäftena på respektive grupp genomfördes i Göteborgs- och Stockholmsområdet. Nedan anges förståelsetestens antal testpersoner totalt samt fördelning av ålder, kön, utbildning och funktionsnedsättningar Förståelsetest 1 Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: Grundskola: 11 Gymnasium: 26 Universitet/Högskola: 27 Funktionsnedsättningar: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 23

24 Förståelsetest 2 Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: Grundskola: 10 Gymnasium: 24 Universitet/Högskola: 27 Funktionsnedsättningar: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: Förståelsetest 3 Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 18 över 0: 24 Kön: Man: 31 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: Grundskola: 12 Gymnasium: 2 Universitet/Högskola: 26 Funktionsnedsättningar: 20 Fysisk: Hörsel: 9 Syn: 13 Kognitiv: Datainsamling förståelsetest andra testomgången Andra testomgången genomfördes i Stockholmsområdet. Nedan anges utslagstestets antal testpersoner totalt samt fördelning av ålder, kön, utbildning och funktionsnedsättningar. 24

25 Förståelsetest 4 Antal respondenter: 1 Ålder: 1 30: : 18 över 0: 17 Kön: Man: 26 Kvinna: 2 Utbildningsnivå: Grundskola: 10 Gymnasium: 24 Universitet/Högskola: 17 Funktionsnedsättningar: 20 Fysisk: 6 Hörsel: Syn: 9 Kognitiv: Testhäfte förståelsetest I förståelsetestet exponeras en symbol på varje testsida. Symbolens betydelse är inte angiven. Avsikten är testpersonerna först ska skriva ned vad de tror att symbolen betyder. Därefter ska de skriva ned vilken handling de bör utföra som svar på symbolens betydelse. Testpersonerna arbetar under testet ensamma under tystnad. Det finns ingen tidsgräns för att genomföra testet. I genomsnitt har det tagit 10 1 minuter för testpersonerna att genomföra testet. I de två testomgångarna av förståelsetestet fick varje testperson ett testhäfte där tio respektive åtta symboler testades. Symbolerna i varje testhäfte var slumpmässigt blandade, det vill säga symbolerna presenterades i olika ordning för varje testperson. I den första testomgången delades de trettio symbolerna upp i tre grupper om tio symboler med en jämn fördelning av symboler för olika kategorier. Det innebar exempelvis att samtliga testpersoner fick ta del av några tillgänglighetssymboler. Testhäftet bestod av: 1. Instruktioner förståelsetest 2. Personliga uppgifter 3. Exempelsida förståelsetest respektive 8 stycken sidor med symboler 2

26 På följande sidor visas: Instruktioner förståelsetest samt Exempelsida förståelsetest. Sidorna för Personliga uppgifter är desamma som i utslagstestet (se.2. Testhäfte utslagstest). 26

27 Exempel sid 1. Instruktioner förståelsetest Instruktioner Testadministratör: Testperson kod: Detta häfte innehåller exempel på symboler (bildsymboler). Vi vill veta hur väl dessa symboler kan förstås. Du kan hjälpa oss genom att skriva ned vad du anser att varje symbol betyder. Det är mycket viktigt att du skriver ned exakt vad du anser att betydelsen är. Om ditt svar är för vagt eller för allmänt, kan vi inte fastställa om rätt budskap förmedlats. På varje sida i det här häftet visas en symbol och var du kan tänkas träffa på den (som exempelvis på en flygplats eller i ett köpcentrum). Skriv ned exakt vad symbolen betyder på markerat utrymme. Skriv ned vilken handling du bör utföra som svar på symbolen på markerat utrymme. Några symboler kan vara lätta att förstå medan andra kan vara svåra. Du får göra ditt bästa när det gäller varje symbol. Om du inte kan fundera ut vad en symbol betyder, skriv Vet inte. Lämna inte något markerat utrymme tomt. Det är viktigt att du arbetar ensam. Tala inte med någon och kommentera inte symbolen högt. Det finns inte någon tidsgräns, men försök att inte ägna för mycket tid till enstaka symboler. När du har avslutat en sida ska du inte gå tillbaka till den. Kom ihåg att det är symbolen som testas och inte du. På nästa sida ber vi dig att ge lite information om dig själv. Skriv inte ditt namn. Sidan därefter är ett exempel som visar en symbol samt en text som talar om vad symbolen betyder. Testsidorna kommer efter sidan med exempel. Tack för din medverkan i denna undersökning. Om du har några frågor angående undersökningen kan du kontakta: Hjälpmedelsinstitutet Bildsymboler för många fler Annica Nordegren Tfn direkt E-post 27

28 Exempel sid 4. Exempelsida förståelsetest Exempel Denna symbol kan finnas på flygplatser, på stationer, i affärer, i offentliga byggnader. Du kan hitta symbolen på en skylt eller dörr. Vad exakt tror du att denna symbol betyder? Skötrum. En plats där man kan sköta barn. Vilken handling skulle du utföra som svar på denna symbol? Jag skulle gå dit om jag behövde mata eller byta kläder på mitt barn. 28

29 7. Presentation testresultat Här presenteras testresultatet för samtliga symboler var för sig. Presentationen av utslagstest och förståelsetest har gjorts enligt ISO:s formulär för presentation av testresultat (ISO, :2007). Presentationen är gjord i den kronologiska ordning som testen genomfördes enligt följande: 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt sid Resultat utslagstest Designtävling sid Resultat förståelsetest 1 sid Resultat förståelsetest 2 sid Resultat förståelsetest 3 sid Resultat förståelsetest 4 sid. 106 Vissa symboler har testats vid flera tillfällen. En hänvisning anger vilka övriga test som utförts. I de fall där den testade symbolen är med i svensk standard SS 30600:2008 har standardens symbol med referensnummer och betydelse visats bredvid. Detta ger en tydligare överblick av eventuella korrigeringar av både symbol och betydelse. Utslagstestets resultat anges i medelvärde och median av de procentvärden, av förmodad förståelse av symbolens betydelse, som testpersonerna angivit. Förståelsetestets resultat anges i: Testsvar anges för kategorierna: f = frekvens 2a Fel % = procent 3 Vet ej kum % = kumulativ procent 4 Inget svar Summa 2b Fel motsatt betydelse. Kategorin 2b Fel motsatt betydelse innebär testsvar där symbolens angivna betydelse kan leda till att personer utför en diametralt motsatt, ej avsedd, handling. Förståelsetestets resultat visar även de fem mest frekventa svaren för kategorierna; 1 Rätt, 2a Fel och 2b Fel motsatt betydelse. Det ger en överblick av bedömningen av testsvaren. 29

30 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Bibliotek (se Bibliotek, Resultat utslagstest Designtävling samt Resultat förståelsetest 3) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av byggnad eller lokal där allmänheten kan låna böcker. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 34,9 64,6 43,3 30,9 Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader samt hyreshus. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

31 7.1 Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Internetcafé (se Internetcafé, Resultat utslagstest Designtävling) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av plats eller lokal med förfriskningar och tillgång till datorer med Internet. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 42,4 1,1 60, 6, Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader, hyreshus samt på flygplatser och stationer. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

32 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Källsortering (se Källsortering, Resultat utslagstest Designtävling) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av källsortering där avfall sorteras direkt vid källan. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 61,7 48,8 3,9 Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader samt hyreshus. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

33 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Lekplats År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av avgränsat lekområde utomhus för barn. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 61,0 81,7 66,6 Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader och hyreshus samt parker, camping- och badplatser. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

34 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Resecentrum (se Resecentrum, Resultat utslagstest Designtävling) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange plats där service och trafik med tåg, buss, taxi och bilparkering samordnats. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 64,4 49,1 46,8 19,2 Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, på flygplatser samt stationer. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

35 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Samlingsplats vid utrymning År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av en angiven plats där man samlas vid utrymning som vid exempelvis brand. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 36,7 67,4 32,8 Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader, hyreshus och kontor samt på flygplatser och stationer. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

36 7.1. Resultat utslagstest Designtävling totalt Referent (betydelse): Vårdcentral (se Vårdcentral, Resultat utslagstest Designtävling) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av mottagning där öppen hälso- och sjukvård utförs. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testade varianter: Identifieringskod: Medelvärde: 1,0 69,4 24,6 39,2 Median: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader samt hyreshus. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Nominerade tävlingsbidrag i designtävling Nya Bildsymboler för många fler, 2006/2007, arrangerad av Hjälpmedelsinstitutet, HI, och Svensk Form, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

37 7.2. Resultat utslagstest Designtävling Referent (betydelse): Bibliotek (se Bibliotek, Resultat utslagstest Designtävling totalt samt Resultat förståelsetest 3) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av byggnad eller lokal där allmänheten kan låna böcker. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testad variant: Identifieringskod: 33-3 Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 002 P Bibliotek Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader samt hyreshus. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Designtävling Nya Bildsymboler för många fler och svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Medelvärde: 43,3 Median: 40 Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

38 7.2. Resultat utslagstest Designtävling Referent (betydelse): Internetcafé (se Internetcafé, Resultat utslagstest Designtävling totalt) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av plats eller lokal med förfriskningar och tillgång till datorer med Internet. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testad variant: Identifieringskod: 33-3 Referensnummer: SS 30600:2008, PI KI 001 P Internetcafé Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader, hyreshus, flygplatser samt stationer. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Designtävling Nya Bildsymboler för många fler och svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Medelvärde: 60, Median: 70 Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

39 7.2. Resultat utslagstest Designtävling Referent (betydelse): Källsortering (se Källsortering, Resultat utslagstest Designtävling totalt) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av källsortering där avfall sorteras direkt vid källa. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testad variant: Identifieringskod: 33-3 Referensnummer: SS 30600:2008, PI AB 001 P Källsortering Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader samt hyreshus. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Designtävling Nya Bildsymboler för många fler och svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Medelvärde: 3,9 Median: 60 Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

40 7.2. Resultat utslagstest Designtävling Referent (betydelse): Resecentrum (se Resecentrum, Resultat utslagstest Designtävling totalt) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange plats där service och trafik med tåg, buss, taxi och bilparkering samordnats. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testad variant: Identifieringskod: 33-3 Referensnummer: SS 30600:2008, PI TI 001 P Resecentrum Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, på flygplatser samt stationer. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Designtävling Nya Bildsymboler för många fler och svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Medelvärde: 46,8 Median: 0 Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

41 7.2. Resultat utslagstest Designtävling Referent (betydelse): Vårdcentral (se Vårdcentral, Resultat utslagstest Designtävling totalt) År: 2007 Månad: Mars Funktion: Ange befintlighet av mottagning där öppen hälso- och sjukvård utförs. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på en skylt, informationstavlor eller i guideböcker. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 6 Ålder: 1 30: : 19 över 0: 28 Kön: Man: 28 Kvinna: 37 Utbildningsnivå: i: 7 ii: 31 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 12 Fysisk: Hörsel: Syn: 7 Kognitiv: 4 Testad variant: Identifieringskod: 49-2 Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 013 P Vårdcentral Information om kontext: Denna symbol kan finnas i städer och mindre samhällen i köpcentra, offentliga byggnader samt hyreshus. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 30 x 30 Källa: Designtävling Nya Bildsymboler för många fler och svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Medelvärde: 69,4 Median: 7 Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

42 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Barnavårdscentral Funktion: Ange befintlighet av byggnad eller lokal där hälsovård bedrivs för förskolebarn inom ett geografiskt avgränsat område. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 001 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på hälso- och sjukvårdsanläggningar samt offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 4 84,4 84,4 2a Fel 8 12, 96,9 3 Vet ej 2 3, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

43 sida 2 Referent (betydelse): Barnavårdscentral Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Barnsjukhus 1 2 Barnsjukvård 9 3 Sjukvård för barn 7 4 Barnvård/vård för barn 6 Barnavårdscentral 3 Kategori 2a 1 Babyrum 2 2 Skötrum 2 3 Spädbarnsrum 1 4 Skötplats 1 Barn 1 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

44 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Fotvård Funktion: Ange befintlighet av plats eller lokal för behandling eller medicinsk behandling av fötter. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 003 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas i offentliga byggnader, hälso- och sjukvårdsanläggningar samt köpcentra. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 4 84,4 84,4 2a Fel 3 4,7 89,1 3 Vet ej 7,8 96,9 4 Inget svar 1 1,6 98, Summa 63 98, 98, 2b Fel motsatt betydelse 1 1,6 100,1 44

45 sida 2 Referent (betydelse): Fotvård Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Fotvård 46 2 Ortopedisk sjukvård 1 3 Fotklinik 1 4 Köpa fotvårdsprodukter 1 Akutvård fötter 1 Kategori 2a 1 Följ fotstegen 1 2 Följ skylten och jag når sjukvårdspersonal 1 3 Vägbeskrivning 1 4 Kategori 2b 1 Att man inte ska gå barfota Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

46 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Matsäcksrum Funktion: Ange befintlighet av lokal inomhus avsedd för förtäring av medhavd mat. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 006 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas i och utanför offentliga byggnader samt friluftsområden. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 60 93,8 93,8 2a Fel 4 6,3 100,1 3 Vet ej ,1 4 Inget svar ,1 Summa ,1 100,1 2b Fel motsatt betydelse ,1 46

47 sida 2 Referent (betydelse): Matsäcksrum Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Rastplats 18 2 Möjlighet att äta medhavd matsäck 16 3 Rastplats att äta medhavd matsäck 13 4 Fika- hus/paus/stuga/plats/rum 7 Lunch- rum/möjlighet 2 Kategori 2a 1 Rastplats med servering 1 2 Servering 1 3 Värdshus 1 4 Fika, ställe där man kan köpa fika 1 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

48 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Polis Funktion: Ange befintlighet av lokal eller byggnad där polis finns. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 008 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på offentliga platser, offentliga byggnader, köpcentra, flygplatser samt stationer. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 62 96,9 96,9 2a Fel ,9 3 Vet ej 1 1,6 98, 4 Inget svar 1 1,6 100,1 Summa ,1 100,1 2b Fel motsatt betydelse ,1 48

49 sida 2 Referent (betydelse): Polis Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Polis 2 2 Stopp/stanna 9 3 Polis/vakt 7 4 Vakt Polisstation Kategori 2a Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

50 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Samlingslokal (se Möteslokal, Resultat förståelsetest 4) Funktion: Ange befintlighet av byggnad eller del av byggnad där man samlas för att utöva särskild verksamhet, ofta för föreningsliv etc. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 007 P Möteslokal Information om kontext: Denna symbol kan finnas i offentliga byggnader, hyreshus, kontor samt köpcentra. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 18 28,1 28,1 2a Fel 34 3,1 81,2 3 Vet ej 12 18, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

51 sida 2 Referent (betydelse): Samlingslokal Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Samlingslokal/rum/plats 7 2 Familj; samlingsplats/konferens/möte 3 3 Sammanträdesrum 2 4 Konferensrum 2 Möteslokal 1 Kategori 2a 1 Familj; restaurang, kafé, rastplats / plats / rum / bord / gemenskap 18 2 Vila / vilorum / pausrum 3 Restaurang / rastplats / matbord 4 Väntrum 3 Vårdcentral 1 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

52 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Sporthall/idrottshall Funktion: Ange befintlighet av anläggning där inomhusidrott utövas. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI SF 003 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på offentliga platser, offentliga byggnader samt friluftsanläggningar. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 3 82,8 82,8 2a Fel 10 1,6 98,4 3 Vet ej ,4 4 Inget svar ,4 Summa 63 98,4 98,4 2b Fel motsatt betydelse 1 1,

53 sida 2 Referent (betydelse): Sporthall/idrottshall Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Sporthall/idrottshall 28 2 Bollspel 1 3 Bollhall 4 Handboll/fotboll 3 Gymnastik 2 Kategori 2a 1 Lekplats 6 2 Lekande barn 2 3 Rastplats med barn 1 4 Fritidsgård 1 Kategori 2b 1 Nödutgång Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

54 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Tillgänglighet ledsagare Funktion: Ange tillgång till personlig ledsagare för personer med funktionsnedsättningar. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker eller på en skylt. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI TG 004 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på flygplatser, stationer, konferensanläggningar samt hälso- och sjukvårdsanläggningar. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 29 4,3 4,3 2a Fel 14 21,9 67,2 3 Vet ej 16 2,0 92,2 4 Inget svar ,2 Summa 9 92,2 92,2 2b Fel motsatt betydelse 7,

55 sida 2 Referent (betydelse): Tillgänglighet ledsagare Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Ledsagare 16 2 Hjälp på grund av funktionsnedsättning 8 3 Hjälp att hitta rätt 4 4 Guide 1 Kategori 2a 1 Vandringsled / gångstråk / promenadstråk 2 Hålla reda på varandra/hålla handen 4 3 Dagis / lekande barn 2 4 Samarbete 1 Dans 1 Kategori 2b 1 Nödutgång / utrymning Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

56 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Tillgänglighet nedsatt läsförmåga (se Tillgänglighet nedsatt läsförmåga, Resultat förståelsetest 4) Funktion: Ange tillgång till text som är lätt att läsa. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker eller på en skylt. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI TG 007 P Tillgänglighet nedsatt läsförmåga Information om kontext: Denna symbol kan finnas på utbildningsanläggningar, hälso- och sjukvårdsanläggningar samt offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 1 1,6 1,6 2a Fel 31 48,4 0,0 3 Vet ej 26 40,6 90,6 4 Inget svar ,6 Summa 8 90,6 90,6 2b Fel motsatt betydelse 6 9,

57 sida 2 Referent (betydelse): Tillgänglighet nedsatt läsförmåga Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Lättläst Kategori 2a 1 Skola / utbildning / undervisning / lära sig / läromedel 14 2 Bibliotek 3 Syntest / synprov / synundersökning 4 Optiker 3 Information 2 Kategori 2b 1 Andning, blödning, chock 2 Sjukhus Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

58 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Tillgänglighet specialkost (se Tillgänglighet specialkost, Resultat förståelsetest 4 samt Tillgänglighet vegetarisk kost, Resultat förståelsetest 3 och 4) Funktion: Ange befintlighet av specialkost som exempelvis glutenfri eller laktosfri kost. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI TG 009 P Tillgänglighet specialkost/vegetarisk kost Information om kontext: Denna symbol kan finnas på hotell, restauranger, köpcentra, hälso- och sjukvårdsanläggningar samt offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 3 4,7 4,7 2a Fel 3 82,8 87, 3 Vet ej 8 12, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

59 sida 2 Referent (betydelse): Tillgänglighet specialkost Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Specialkost 2 2 Hälsokost Kategori 2a 1 Restaurang 19 2 Matställe 1 3 Matplats / matsal / mat serveras / äta mat 11 4 Svensk mat / husmanskost / matsedel 4 Snabbmat 1 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

60 7.3. Resultat förståelsetest 1 Referent (betydelse): Vilrum Funktion: Ange befintlighet av vilplats för tillfällig vila vid exempelvis huvudvärk och illamående eller vid plötslig sjukdom. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 64 Ålder: 1 30: : 20 över 0: 24 Kön: Man: 32 Kvinna: 32 Utbildningsnivå: i: 11 ii: 26 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 19 Fysisk: 4 Hörsel: 4 Syn: 11 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 012 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på flygplatser, kontor, hälso- och sjukvårdsanläggningar samt offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 64 Kategori f % kum % 1 Rätt 8 90,6 90,6 2a Fel 3 4,7 9,3 3 Vet ej 3 4, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

61 sida 2 Referent (betydelse): Vilrum Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Vilorum 30 2 Viloplats 18 3 Vilstol 8 4 Vilohem 1 Avkoppling 1 Kategori 2a 1 Hotellrum 1 2 Liggvagn tåg 1 3 Tandläkaren stol 1 4 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

62 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Bemanningsföretag eller förmedling av arbete (se Bemanningsföretag eller förmedling av arbete, Resultat förståelsetest 4) Funktion: Ange befintlighet av byggnad eller lokal där allmänheten kan söka och få information om lediga jobb, arbetslöshetsfrågor, arbetsmarknadskurser etc. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: Information om kontext: Denna symbol kan finnas i offentliga byggnader samt kontorslokaler. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 0 0,0 0,0 2a Fel 29 47, 47, 3 Vet ej 32 2, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

63 sida 2 Referent (betydelse): Bemanningsföretag eller förmedling av arbete Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori Kategori 2a 1 Spelhall / kasino /spela spel / lotter / kortlek 11 2 Miljömärkt / miljöanpassat / hälsosamt / avfallssortering 7 3 Grönområde / naturområde / skogsområde / växt 7 4 Tur 2 Bank 1 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

64 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Förskola (se Lekrum/barnpassning, Resultat förståelsetest 2 samt Skola och Skola/förskola, Resultat förståelsetest 3) Funktion: Ange befintlighet av barnomsorgsinrättning för barn under skolåldern. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 00 P Lekrum/barnpassning Information om kontext: Denna symbol kan finnas i offentliga byggnader, hyreshus samt köpcentra. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 7 93,4 93,4 2a Fel 2 3,3 96,7 3 Vet ej 2 3, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

65 sida 2 Referent (betydelse): Förskola Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Lekrum 24 2 Lekplats 1 3 Förskola / daghem / dagis / lekskola 10 4 Lekande barn /lekhörna / lekområde / lekavdelning 6 Barnpassning 2 Kategori 2a 1 Regnskydd 1 2 Viloplats Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

66 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Lekrum/barnpassning (se Förskola, Resultat förståelsetest 2 samt Skola och Skola/förskola, Resultat förståelsetest 3) Funktion: Ange befintlighet av lokal att leka i med eller utan barnpassning. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 00 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas i offentliga byggnader, hyreshus samt köpcentra. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 47 77,0 77,0 2a Fel 12 19,7 96,7 3 Vet ej 2 3, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

67 sida 2 Referent (betydelse): Lekrum/barnpassning Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Lekrum 24 2 Lekplats 1 3 Lekhörna / lekområde / lekavdelning 4 4 Barnpassning 2 Lekande barn 2 Kategori 2a 1 Förskola / daghem / dagis / lekskola 10 2 Regnskydd 1 3 Viloplats 1 4 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

68 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Museum Funktion: Ange befintlighet av byggnad eller lokal för allmänheten som erbjuder bland annat bildning, utställning, underhållning, historiskt och nutid, om människor och dess omgivning/aktiviteter. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI TK 001 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas i och utanför offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 27 44,3 44,3 2a Fel 14 23,0 67,3 3 Vet ej 18 29, 96,8 4 Inget svar 1 1,6 98,4 Summa 60 98,4 98,4 2b Fel motsatt betydelse 1 1,

69 sida 2 Referent (betydelse): Museum Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Museum 9 2 Kultur byggnad/sevärdhet 8 3 Fornminne 3 4 Historisk byggnad/sevärdhet 2 Antik byggnad/sevärdhet 1 Kategori 2a 1 Tempel / kyrka 2 Rådhus / statlig byggnad 2 3 Toalett 2 4 Institution 1 Föreläsningssal 1 Kategori 2b 1 Övergångsställe Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

70 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Produktåtervinning (se Källsortering, Resultat utslagstest Designtävling) Funktion: Ange befintlighet av återföring av använt material eller flytande restprodukter i tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI AB 001 P Källsortering Information om kontext: Denna symbol kan finnas på offentliga platser, offentliga byggnader, industriområden samt friluftsområden. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 44 72,1 72,1 2a Fel 9 14,8 86,9 3 Vet ej 7 11, 98,4 4 Inget svar 1 1,6 100 Summa b Fel motsatt betydelse

71 sida 2 Referent (betydelse): Produktåtervinning Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Produktåtervinning / återvinning 38 2 Retur 3 3 Soprum / miljösoptunna 2 4 Recirkulering 1 Kategori 2a 1 Följa pilar / riktning 4 2 Cirkulation / cirkulera 3 3 Rondell 1 4 Mötesplats 1 Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

72 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Simhall Funktion: Ange befintlighet av byggnad för sim- och badaktiviteter för allmänheten. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI SF 002 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på offentliga platser, offentliga byggnader, idrottsanläggningar, kontor, konferensanläggningar samt hotell. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 6 91,8 91,8 2a Fel 0 0,0 91,8 3 Vet ej 3 4,9 96,7 4 Inget svar ,7 Summa 9 96,7 96,7 2b Fel motsatt betydelse 2 3,

73 sida 2 Referent (betydelse): Simhall Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Simhall 23 2 Badhus 14 3 Simbassäng 9 4 Badplats 3 Bad finns 3 Kategori 2a Kategori 2b 1 Akta sig för djupt vatten 1 2 Risk för att ramla över kajen Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

74 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Tandvård Funktion: Ange befintlighet av mottagning där klinisk behandling av tänder och munhåla utförs. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI OI 011 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas i offentliga byggnader, hyreshus, hälso- och sjukvårdsanläggningar. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 6 91,8 91,8 2a Fel 1 1,6 93,4 3 Vet ej 4 6, Inget svar Summa b Fel motsatt betydelse

75 sida 2 Referent (betydelse): Tandvård Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori 1 1 Tandläkare 33 2 Tandvård 1 3 Akut tandvård/tandläkare 6 4 Bra tänder 1 Starka tänder 1 Kategori 2a 1 Sjukvård Kategori 2b Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

76 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Tillgänglighet allergi Funktion: Ange tillgänglighet och användbarhet för personer med allergi. (Allergi mot ämnen som man kan andas in, rör vid (kontaktallergi) eller äter (födoämnesallergi)). Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker på en skylt eller dörr. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI TG 001 P Information om kontext: Denna symbol kan finnas på hälso- och sjukvårdsanläggningar, hotell, restauranger samt offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 0 0,0 0,0 2a Fel 1 24,6 24,6 3 Vet ej 4 73,8 98,4 4 Inget svar ,4 Summa 60 98,4 98,4 2b Fel motsatt betydelse 1 1,

77 sida 2 Referent (betydelse): Tillgänglighet allergi Mest frekventa svar Svar frekvens Kategori Kategori 2a 1 Samlingspunkt 3 2 Blindskrift 2 3 Ljus 2 4 Meditationsrum 2 Nöje 1 Kategori 2b 1 Ohälsosam luftmiljö/luftförorening Namn och kontaktinformation för den person som administrerade testet eller kategoriserade svaren: Annica Nordegren Christina Stange Hjälpmedelsinstitutet, HI SIS, Swedish Standards Institute Adress: Box 10, Vällingby Adress: Stockholm Tfn: Tfn:

78 7.4. Resultat förståelsetest 2 Referent (betydelse): Tillgänglighet nedsatt hörselförmåga Funktion: Ange tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt hörsel. Tillämpningsområde: Denna symbol kan finnas på informationstavlor, i guideböcker eller på en skylt. Avsedd användargrupp: Allmänheten Antal respondenter: 61 Ålder: 1 30: : 21 över 0: 19 Kön: Man: 28 Kvinna: 33 Utbildningsnivå: i: 10 ii: 24 iii: 27 Antal som rapporterat funktionsnedsättning: 20 Fysisk: 4 Hörsel: 3 Syn: 9 Kognitiv: 7 Testad variant: Referensnummer: SS 30600:2008, PI TG 00 P Tillgänglighet nedsatt hörselförmåga Information om kontext: Denna symbol kan finnas på kontor, konferensanläggningar, hotell, restauranger, hälso- och sjukvårdsanläggningar samt offentliga byggnader. Färg: Svart på vit bakgrund. Höjd och bredd (mm) för testad bild: 70 x 70 Källa: Svensk standard SS 30600:2008 Grafiska symboler Publika informationssymboler för ökad tillgänglighet utifrån konceptet Design för alla. Hjälpmedelsinstitutet, HI, i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute, SIS/TK 493 Bildsymboler för många fler. Urvalets storlek: 61 Kategori f % kum % 1 Rätt 34,7,7 2a Fel 7 11, 67,2 3 Vet ej 8,2 7,4 4 Inget svar 0 0 7,4 Summa 46 7,4 7,4 2b Fel motsatt betydelse 1 24,

- utifrån konceptet Design för alla Författare Tomas Berns, Anita Rikardsson, Lisbeth Axelsson-Lindh, Lis Klöve

- utifrån konceptet Design för alla Författare Tomas Berns, Anita Rikardsson, Lisbeth Axelsson-Lindh, Lis Klöve Test av befintliga bildsymboler - utifrån konceptet Design för alla Författare Tomas Berns, Anita Rikardsson, Lisbeth Axelsson-Lindh, Lis Klöve 2 Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2006 Författare: Tomas Berns,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS

Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS Verksamhetsberättelse för Föreningen för Kognitivt Stöd - FKS verksamhetsåret 2013 Styrelsen för FKS med organisationsnummer 802411-2636 ger här sin redovisning för år 2013. Föreningens verksamhetsår är

Läs mer

Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur?

Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? Kognitivt stöd i vardagen - När? Var? Hur? Susanne Barkvik Cecilia Olsson 1 Copyright FKS 2011-11-01 2 är en ideell förening inom området kognitivt stöd medi syfte att: Samla och sprida kunskap omkring

Läs mer

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt

Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt Tillsammans gör vi Sverige mer tillgängligt 2 Handisams uppdrag handlar om att få ansvariga på olika nivåer i samhället att inse vinsterna med ett tillgängligt samhälle där alla kan delta jämlikt oavsett

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Information, stöd och utredning Klas-Göran Gidlöf HANDLINGSPLAN för tillgänglighetsarbetet inom VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS verksamhetsområde.

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Git Eliasson 19 maj 2009. Regelverk och ansvar för IT-system i vården

Git Eliasson 19 maj 2009. Regelverk och ansvar för IT-system i vården Git Eliasson 19 maj 2009 Regelverk och ansvar för IT-system i vården Hur började det? Pappersjournal Insamling Dokumentering Elektronisk patientjournal Första standarden Safety of medical electrical equipment-

Läs mer

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor

Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016. Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Lättläst tillgänglighetsprogram från år 2011 till år 2016 Gävle kommuns program för funktionshindersfrågor Den här informationen kan du också beställa i DAISY-format. Den finns också på teckenspråk och

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!...

Innehåll TD... 4. Hitta i TD... 5. En mänsklig rättighet... 6. TD:s styrka... 8. TD skapar nya förutsättningar... 11. TD-spindeln gör skillnad!... Innehåll TD... 4 Hitta i TD... 5 En mänsklig rättighet... 6 TD:s styrka... 8 TD skapar nya förutsättningar... 11 TD-spindeln gör skillnad!...12 Informationen i TD...14 Historik...15 Hitta i TD Gå till

Läs mer

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar 2012-06-26 Dnr: 22501/2011 1(6) Avdelningen för regler och tillstånd Mariana Näslund Blixt mariana.blixt@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss - Förslag till föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

Handikappolitiskt program

Handikappolitiskt program STYRDOKUMENT Beteckning 1(5) Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige Handikappolitiskt program Bakgrund Kramfors kommuns handikappolitiska program utgår från FN:s standardregler, Agenda 22 och Nationella handlingsplanen

Läs mer

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre

Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Arbetsmarknadsöversikt vård och omsorg om äldre Rekryteringsläget tredje kvartalet 2007 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en lägesbeskrivning. Det innebär att

Läs mer

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems

Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems Implantat och biologisk säkerhet - Active implantable medical devices - Part 7: Particular requirements for cochlear implant systems SIS-remiss 9449 Remisstiden utgår: 2012-01-31 Remissen omfattar: ISO/DIS

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK10/499 Tillgänglighetsplan för Nyköpings kommun 2012-2014 Dnr KK 10/499 Innehållsförteckning Definitioner... 3 Inledning... 4 Planering, och utvärdering... 4 Mål och åtgärder för tillgänglighetsplanen...

Läs mer

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007

HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 HANDIKAPPLAN KIRUNA KOMMUN HANDIKAPPLAN FÖR KIRUNA KOMMUN 2007 Ett handlingsprogram baserat på FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting

Vad händer i omvärlden? Ylva Branting Vad händer i omvärlden? Ylva Branting EU EU:s definition av sällsynta sjukdomar Kodning och klassificering Omfattar fem gånger så många individer. Europeisk förteckning Standards av hjälpmedel hygienhjälpmedel

Läs mer

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom

Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Slutrapport av projektet Internetbaserad habilitering för unga med Aspergers syndrom Handläggare: Regnr: Gäller fr.o.m.: Gunilla Keith-Bodros 2013-10-30 Godkänd/Signatur: Ersätter tidigare dokument: Gäller

Läs mer

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014

Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Reviderad 2012-03-26 1/8 Tillgänglighetsplan för Strängnäs kommun 2012-2014 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 kommunstyrelsen@strangnas.se www.strangnas.se Bankgiro

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet

Hjälpmedelsinstitutet Hjälpmedelsinstitutet (HI) Hjälpmedelsinstitutet Höjd livskvalitet genom stödjande teknik Verksamhetsidé: Nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och funktionshinder Arbeta för full Delaktighet

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag

Rapport 2007:2 R. Likabehandling. ett regeringsuppdrag Rapport 2007:2 R Likabehandling ett regeringsuppdrag Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Likabehandling ett regeringsuppdrag

Läs mer

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne

Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne Tillgänglighet för alla Handikappolitiskt program för Region Skåne beslut i RF 2009-04-28 1 Inledning År 2002 antog regionfullmäktige ett handikappolitiskt program, vilket nu har reviderats. Region Skånes

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Mer än bara trösklar

Mer än bara trösklar Landstingsstyrelsens förvaltning Administration Kansliavdelningen Elisabet Åman 2009-12-14 1 (9) Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof

Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Ylva Arnhof Sjuka i onödan? Hur friska är personer med funktionsnedsättning? Detta är en lättläst version av rapporten Onödig ohälsa Hälsoläget

Läs mer

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun

Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Handikappolitisk plan för Mjölby kommun Foto: Bo Dahlgren Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-28 Förkortad version Detta är en kortversion av Mjölby kommuns handikappolitiska plan. Förhoppningen är att

Läs mer

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder

Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Policy för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder Målet för Götene kommun är full delaktighet och jämlikhet för att människor med funktionshinder i likhet med andra medborgare skall

Läs mer

Hos oss är kunskap standard

Hos oss är kunskap standard Abonnemang Sveriges största tekniska förlag SIS Förlag AB ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Vi erbjuder alltid aktuell information och kunskap om tekniska lösningar och hur de tillämpas,

Läs mer

en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar.

en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar. ÅRET SOM GÅTT - 2010 en kort sammanställning av protokoll från Kommunala handikapprådet 2010 och arbetsgruppernas träffar. FRÅGOR SOM HAR BEHANDLATS Teleslingor i kommunens lokaler Handikapprådet skrev

Läs mer

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning)

Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) 2015-08-31 1 (7) Instruktioner för brukarundersökning inom individoch familjeomsorg (myndighetsutövning) För frågor om undersökningen, kontakta: Carolina Björkman, carolina.bjorkman@skl.se Introduktion

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras?

Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras? Klinisk utvärdering av elektroniska patientjournalsystem Hur utförs det idag och hur borde det utföras? Lisa Ericson farmacie dr, projektledare ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet, Kalmar lisa.ericson@lnu.se

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst

Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor. 2007:4swe lättläst 2007:4swe lättläst Funktionshindrade skall behandlas på samma sätt som andra människor Hälsa och trygghet för alla. Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:4swe lättläst Förenta Nationernas

Läs mer

Nationellt kompetensråd 2011-12-14

Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationellt kompetensråd 2011-12-14 Den fjärde träffen med det nationella kompetensrådet inleddes med en presentationsrunda. Ytterligare en region är

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5

Utdrag ur. Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN. Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se. 2008-12-15 Bilaga 5 2008-12-15 Bilaga 5 6 Sidor Utdrag ur Riktlinjer för tillgänglighet RIV HINDREN Riktlinjerna i sin helhet kan du läsa på Handisams hemsida: www.handisam.se RIKTLINJER FÖR TILLGÄNGLIGHET RIV HINDREN Enligt

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd 2015

Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd 2015 Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd 2015 150617 Standardiseringens Konsument- och Arbetstagarråd Har regeringens uppdrag att främja deltagande i standardiseringsarbetet både i Sverige och

Läs mer

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014

Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 Handikappolitiskt program för Kils kommun 2011-2014 HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR KILS KOMMUN 2011-2014...1 Inledning...4 Berörda författningar...5 Regel 1. Ökad medvetenhet...6 Regel 2. Medicinsk vård

Läs mer

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA

EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA EN ENKÄT OM ATT LÄRA SIG LÄSA International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm En enkät om att lära sig läsa Ditt barns

Läs mer

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll.

Mer än bara trösklar. Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. www.sll. Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för delaktighet för personer med funktionsnedsättning www.sll.se Mer än bara trösklar Stockholms läns landstings program 2011 2015 för

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL

EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL EQ-5D resultat i en population EQ-5D i jämförelse med folkhälsoenkäter i SLL Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org I www.indikator.org

Läs mer

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv

Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet. ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Med rätt stöd rustas eleverna för arbetslivet ett reportage från Mimers Hus Gymnasium i Kungälv Individuellt stöd som inte sticker ut Varje elev har sin egen lärstil och ingen vill bli utpekad som avvikande.

Läs mer

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014

En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 En medborgare som alla andra! Valprogram 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 1 2 HANDIKAPPFÖRENINGARNA ÖSTERGÖTLANDS VALPROGRAM 2014 Funktionshinder Funktionsnedsättning Funktionshinder(disability)

Läs mer

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska

Slutrapport. Översättning av WCAG 2.0 till svenska Slutrapport Översättning av WCAG 2.0 till svenska Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 PROJEKTBESKRIVNING... 3 METOD... 4 MÅLGRUPPER... 4 ORGANISATION... 5 Funkas arbetsgrupp... 5 Referensgruppen...

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Presentation av studiegruppen från baslinjemätning

Presentation av studiegruppen från baslinjemätning Presentation av studiegruppen från baslinjemätning Presentation av studiegruppen från baslinjemätning Det här är en sammanställning av de data som samlades in vid deltagarnas och kontrollernas första besök.

Läs mer

http://intranet/delade dokument/05. Remisshantering/5.1 Remisser under beredning/2013/2013-1 SIS 10687/Remiss10687.doc 2013-02-28

http://intranet/delade dokument/05. Remisshantering/5.1 Remisser under beredning/2013/2013-1 SIS 10687/Remiss10687.doc 2013-02-28 Implantat och biologisk säkerhet Implants for surgery - Wear of total knee prostheses - Part 4: Wear of the patella-femoral joint - Loading and displacement parameters for wear-testing machines and corresponding

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011 Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 3 April 2011 Innehåll 1. HSO:s Årsmöte HSO håller årsmöte måndagen den 16 maj 2. HSO:s representanter HSO:s representanter utsedda till referensgrupp Hjälpmedel

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar"

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Projekt En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2014-01-17 Vår kontaktperson: Maryanne Rönnersten Roger Molin Enheten för folkhälsa och sjukvård Socialdepartementet Projekt "En väl fungerande primärvård för personer med kroniska

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Äldreomsorgskontoret PROJEKT HÄLSOSAMT ÅLDRANDE Delrapport 060915 Projektledare Ann-Christine Mohlin 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan 1. INLEDNING 3 2. PROJEKTORGANISATION 3 3. SYFTE 3 4. MÅL 3 5. METOD

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Hälsofrämjande åtgärder och. medarbetares hälsa inom kommunala vård- och omsorgsorganisationer. Cecilia Ljungblad

Hälsofrämjande åtgärder och. medarbetares hälsa inom kommunala vård- och omsorgsorganisationer. Cecilia Ljungblad Hälsofrämjande åtgärder och medarbetares hälsa inom kommunala vård- och omsorgsorganisationer Cecilia Ljungblad Hälsofrämjande arbete (health promotion) syftar till att stärka människors egna möjligheter

Läs mer

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012

Region Gotlands Medarbetarenkät. Resultatrapport - 2012 1(9) Region Gotlands Medarbetarenkät rapport - 2012 Antal svar på Region Gotland 2012: 4638 av 5694 (81%) Antal svar på Region Gotland 2011: 4912 av 5819 (84%) Positiva svar på skala 1 till 5 är 4-5. Frekvens:

Läs mer

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz

Kl. 16.00 18.30. Margareta Svensson, Demensföreningen. Paragrafer 1 15. Underskrifter Sekreterare Inga-Lill Claesson. Ordförande Anne-Marie Wigertz Plats och tid Stadshuset, Sal B Kl. 16.00 18.30 Politiker och representanter Anne-Marie Wigertz (m), ordf Hjördis Hultgren (c), ers Lilian Persson (s), ers Jim Grönman (Diabetesföreningen) Allan Häll (FUB)

Läs mer

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30

Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 Var med och påverka kommande arbete inom Human resource management 2015-03-30 SIS på 1 minut Sveriges medlem i CEN och ISO Neutral plattform + processmetodik INNEHÅLLET skapar experter! Ideell förening

Läs mer

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

2006 Sammanfattning. IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 26 Sammanfattning IT i skolan Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN Författare: CMA (Centrum för Marknadsanalys AB). Copyright: Upphovsrätten tillkommer KK-stiftelsen. Materialet

Läs mer

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för psykiatrin Anvisningarna riktar sig främst till läkare och psykiatrisjuksköterskor inom sjukvården Dalarna. 2(8) Anvisningarna riktar sig främst till läkare och

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - årets landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till årets landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Hemlig Festival Journalnummer: 2010-572 Namn på myndighet som nominerar:

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete

Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete Teknik för äldre samt vuxna med funktionsnedsättning 2009-01-01-2011-12-31 Arbetsgruppen delprojekt 3 Teknik för äldre FOU i Sörmland Carina Granholm

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting

En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000. Anna Linusson Stockholms läns landsting 1 En ny ISO-standard Vägledning för Socialt ansvarstagande ISO 26000 Anna Linusson Stockholms läns landsting 2 Bakgrunden SLL:s engagemang Den svenska kommittén SIS/TK 478 Den internationella processen

Läs mer

Företags kunskap om den inre marknaden

Företags kunskap om den inre marknaden UTREDNING 2012-03-27 Dnr 5.1.2-2011/01302-28 Företags kunskap om den inre marknaden Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent som handlar med den inre marknaden. Trots att detta är en betydligt

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Kvalitet i bemötandet

Kvalitet i bemötandet Projektet är genomfört med stöd från Allmänna Arvsfonden Kvalitet i bemötandet HSO Skåne HAREC Försäkringskassan Skåne HSO Skåne 2001/ KiB sid 1 Sammanfattning Kvalitet i bemötandet är ett projekt med

Läs mer

Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna. ett reportage från Thorildskolan i Kungälv

Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna. ett reportage från Thorildskolan i Kungälv Ökad IT-användning förbättrar tillgängligheten för eleverna ett reportage från Thorildskolan i Kungälv Nytt tänk kring stöd till elever Det var främst erbjudandet om ny teknik i klassrummen som gjorde

Läs mer

Projekt: Begriplig samhällsinformation. Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se

Projekt: Begriplig samhällsinformation. Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se Projekt: Begriplig samhällsinformation Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se En kort bakgrund: Våra tester visar att många har svårt att förstå innehållet på offentliga webbplatser. 2006 undersökte

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning

Projekt kring arbete och funktionsnedsättning Projekt kring arbete och funktionsnedsättning NR PROJEKT ORGANISATION ORT REDOVISNING 1. Boende sysselsättningsprojekt dör människor med psykiska störningar RSMH 1 år - 1997 2. Projektet Orkidén Kristianstads

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät

Kartlägg mångfalden. Att skapa en enkät Kartlägg mångfalden Vem är den typiske volontären hos er? Finns det en överrepresentation av personer i en viss ålder, utbildningsbakgrund eller sysselsättning? Varför tror ni att dessa personer har valt

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer