ÅRSREDOVISNING 2007 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING 2007 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga 2007-01-01 2007-12-31"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2007 Samordningsförbundet Organisationsnummer:

2 Årsredovisning för verksamhetsåret Samordningsförbundet avger härmed följande årsredovisning Sid Förvaltningsberättelse 2 Styrelse 2 Kansli 2 Beredningsgrupp 2 Revision 3 Verksamhet 3 En tillbakablick på året som gått 3 Finansierade aktiviteter 3 Stöd tillutveckling av idé och verksamhet 3 Cura 4 KRAFT-huset 5 Samverkan 6 Framtid 7 Uppföljning och utvärdering 8 Ekonomi 8 Sammanfattning 8 Driftredovisning 9 Kommentarer 9 Underskrifter 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Finansieringsanalys 13 Noter 13 Redovisnings- och värderingsprinciper 13 1

3 Förvaltningsberättelse Styrelse Samordningsförbundet bildades 1 januari Arbetet i Samordningsförbundet har från ingången av 2007 letts av en ny styrelse bestående av fyra ordinarie ledamöter. De tre medlemskommunerna representeras under innevarande mandatperiod av ordinarie ledamot från en av kommunerna enligt fastställd turordning. De andra två kommunerna har var sin plats som ersättare. Under året har styrelsen haft 7 sammanträden. Ordinarie ledamöter: Rune Peterson, ordförande Dan Rodahl, vice ordförande Kerstin Berggren-Nilsson Helen Eliasson Ersättare: Bente Johansson Margareta Löfgren Jan Andersson Boris Jönsson Malin Myrman Svenljunga kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Bollebygds kommun Marks kommun Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Västra Götalandsregionen Kansli Styrelsen har, genom tjänsteköpsavtal med Marks kommun, haft en verkställande tjänsteman på halvtid samt administrativt stöd för protokollskrivande och all ekonomihantering. Processtöd på halvtid har, enligt avtal med Marks kommuns socialförvaltning samordnats med ledningen av en av förbundets finansierade aktiviteter. Lena Ehrnlund, som varit förbundets verkställande tjänsteman från starten 2006, avslutar sin anställning i början av år Hon efterträds av en heltidsanställd tjänsteman som tillika ska verka som processtödjare. Beredningsgrupp Representanter för förbundets medlemmar (Arbetsförmedlingschef, enhetschef vid Försäkringskassan, socialchefer/motsvarande i de tre kommunerna, de båda primärvårdsområdescheferna eller deras representanter samt verksamhetschef för psykiatrisk öppenvård) har tillsammans med förbundets verkställande tjänsteman och processtödjare utgjort styrelsens beredningsgrupp. 2

4 Revision Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska, enligt förbundsordningen, granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Kommunerna utser en gemensam revisor och ersättare enligt fastställd turordning. Kommunerna Ordinarie: Roger Fogelström, Marks kommun Ersättare: Jan-Olof Nilsson, Svenljunga kommun Riksrevisionen Ordinarie: Vilhelm Rundquist, Ernst & Young Ersättare: Maria Sköld, Ernst & Young Västra Götalandsregionen Ordinarie: Bernt Sabel Ersättare: Peter Österberg Verksamhet En tillbakablick på året som gått Inför verksamhetsåret 2007 antog styrelsen den plan som har styrt förbundets verksamhet. Inriktningen som lades fast var bl.a. att insatser som finansieras av förbundet skall förbättra och utveckla de samverkansaktiviteter som redan finns, främja kontinuitet och i första hand riktas mot personer som står nära arbetsmarknaden. De ska också ha en tydlig inriktning mot arbetslinjen och sättas in så tidigt som möjligt. Syftet var att etablera en för individen tydlig, målinriktad och i alla delar effektiv rehabiliteringsprocess. Prioriterade målgrupper har varit unga vuxna och personer med psykisk ohälsa. Efter en trög start 2006 har allt mer av den planerade verksamheten kommit igång. Samordningsförbundet har blivit mer känt bland de lokala rehabiliteringsaktörerna och börjar successivt hitta sin plats i den lokala strukturen för samverkan. Finansierade aktiviteter Stöd till utveckling av idé och verksamhet Utbildningssatsning I januari genomfördes, vid två halvdagar, en utbildning om metoder för tidig identifiering av personer med komplex smärtproblematik, i riskzonen för långvarig sjukskrivning. I första hand riktade sig utbildningen till legitimerad personal och kuratorer inom primärvården. Ca 40 personer deltog. 3

5 KRAFT 1 -team - för tvärsektoriell samverkan Samordningsförbundet har från början sett samverkansteamen, sammansatta av handläggare och motsvarade från arbetsförmedlingen, försäkringskassan, primärvården, socialtjänsten och öppenvårdspsykiatriska mottagningen, som en nyckelfunktion i det lokala rehabiliteringsarbetet. Från och med ingången av 2007 skulle de fem samverkansteamen som funnits i området i flera år omorganiseras till tre, ett i vardera kommunen. Arbetet i teamen hade varit lite trögt ett tag varför en utvecklingsdag, med externt konsultstöd, planerades under våren för vart och ett av de nya teamen. Ett viktigt syfte var att hitta en väg till ökat inflöde av deltagare till teamen, t.ex. genom att i de ordinarie verksamheterna öka kunskapen om målgruppen och teamens arbetssätt och möjligheter. Efter den första utvecklingsdagen stod det dock klart att det fanns alltför många frågetecken kring teamens uppdrag, mandat och andra förutsättningar för att utvecklingsdagarna skulle vara meningsfulla med den tänkta uppläggningen. I stället träffades teamen och den verkställande tjänstemannen för att försöka reda i frågorna. Under våren fattade sedan styrelsen beslut om att ge ekonomiskt stöd till utveckling av KRAFTteamen. Syftet var att motivera till och underlätta för mer aktiv medverkan från de ordinarie verksamheterna till att hitta bra arbetsformer för teamen, att i sin egen verksamhet tidigt identifiera de personer som är aktuella för teamen samt att underlätta erfarenhetsåterföringen från teamen. Verksamheterna fick enligt överenskommelse hantera detta utifrån sina egna behov och förutsättningar. Ekonomiska bidrag kan inte utan vidare rå på rekryteringsproblem och liknande men har ändå visat sig kunna stödja en positiv utveckling. Teamen är nu så vitt kan bedömas på flera sätt på väg mot en fungerande form har KRAFT-teamen samverkat kring ett drygt trettiotal personer, vilket är färre än förväntat. Om detta beror på att rutinerna kring identifiering och remittering ännu inte satt sig eller om det speglar ett verkligt behov är ovisst än så länge. Alldeles oavsett antalet individer som varit aktuella för teamsamverkan, tyder allt på att KRAFT-teamen, genom erfarenhetsutbyte mm, har stor betydelse för att utveckla samsyn, samarbete och myndigheternas rehabiliteringsarbete generellt. Cura resursteam - för tvärprofessionell funktionsbedömning av personer med psykosomatisk ohälsa Cura, som består av arbetsterapeut, psykolog och sjukgymnast, har nu varit igång ett drygt år. Den första tiden utformades en projektplan och teamets arbetsmetoder. Mycket tid fick initialt också användas till att informera berörda om teamets existens, metoder, remissvägar osv. Ett viktigt syfte med projektet har varit att förhindra rundgång och onödiga stopp i rehabiliteringsprocessen. 1 KRAFT står för Kommun, Region, Arbetsförmedling och Försäkringskassa Tillsammans 4

6 Curas uppgift har varit att prova ett nytt arbetssätt för gemensam bedömning av orsak till ohälsa (ofta komplex smärtproblematik) hos personer i förvärvsaktiv ålder, där somatiska och psykosociala faktorer är ett hinder för arbete. Curas uppgift har också varit att lotsa eller stödja patienten till fortsatt rätt rehabiliteringsåtgärd. Under 2007 inkom 69 ärenden, de allra flesta från Mark. Inflödet av patienter var trögt till en början men har ökat efter hand, fr.a. under senhösten. Erfarenheterna av teamets arbete hittills kan sägas vara mycket goda. Med tvärprofessionell bedömning har patienternas problematik ringats in på ett helt annat sätt än i det gängse arbetssättet. Med det gemensamma utlåtandet, innefattande patientens egen målformulering, har patienterna också kunnat lotsas vidare i rehabiliteringsprocessen på ett bra sätt. Vid uppföljning efter tre månader anger 81 % av de avslutade patienterna att deras hälsotillstånd har förbättrats. Sjukskrivningsgraderna har minskat 35 %. Genom informationsinsatser och konsultationsstöd till kollegor har Cura också bidragit till metodutveckling i de ordinarie verksamheterna. Under den senare delen av året har Cura inlett samarbete med det bedömningsteam som bildats i Borås inom den s.k. miljardsatsningen för stöd till sjukskrivande läkare. Avsikten är att Cura fortsättningsvis ska utgöra miljardsatsningens bedömningsteam i vårt område, genom att en läkare knyts till teamet. Tanken är också att Cura under 2008 ska medverka till att gemensam teambedömning som metod införs i det ordinarie primärvårdsarbetet. KRAFT-huset Uppdraget har varit att erbjuda kartläggning och träning för personer som inte av egen kraft tar sig in på arbetsmarknaden samt att erbjuda gruppaktiviteter för personer som behöver stöd att upprätthålla sina vardagsaktiviteter under sjukskrivning eller arbetslöshet (Aktiv vardag). Den kartläggning KRAFT-huset genomför omfattar en funktionsutredning och dokumentation över deltagarens hinder och tillgångar utifrån social situation, arbetserfarenhet, utbildning, hälsotillstånd och framtidssyn. Kartläggningen ligger till grund för den fortsatta rehabiliteringen. Efter identifiering av hinder läggs fokus på att medvetandegöra individen om dennes egna resurser och möjligheter. Funktionsutredningar och träning genomförs vid olika arbetsstationer såsom snickeri, sömnad, montering eller skapande. Praktik på öppna arbetsmarknaden är en viktig del i såväl kartläggning som träning. Fysisk aktivitet, föreläsningar och samtal om hur man kan påverka sitt mående och sin situation är andra delar i verksamheten. Uppföljning och avstämning sker kontinuerligt mellan remittent, deltagare och KRAFT-husets handläggare i form av så kallade trepartsamtal. 5

7 Aktiv vardag syftar till att ge deltagarna möjlighet till olika praktiska och teoretiska aktiviteter. Dessa är t.ex. stavgång/promenad, vattengymnastik, avspänning eller matlagning samt stöd till social samvaro och att upprätthålla bra dygnsrytm. Målet är att aktiviteterna ska skapa bättre förutsättningar för deltagarna att komma ur sin arbetslöshet eller kunna bryta sin sjukskrivning. Under 2007 har mycket arbete lagts ned för att anpassa verksamhetens aktiviteter och metoder till den växande gruppen unga vuxna. Totalt har KRAFT-huset haft 191deltagare (170 nya år 2007), varav 64 i Aktiv vardag. 25 % har vid avslut gått till arbete eller studier. För 12 % har det bedömts att rehabilitering inte är aktuellt i nuläget. Av övriga har några gått vidare till annan arbetsförberedande rehabilitering och några till medicinsk rehabilitering. 10 personer har flyttat eller valt att inte slutföra. KRAFT-husets verksamhet har varit en viktig del i rehabiliteringsarbetet, fr.a. i Mark, som stått för de allra flesta deltagarna. För att förbättra möjligheten att ta del av verksamheten också för individer från Bollebygd och Svenljunga kommer Samordningsförbundet att finansiera de olika delaktiviterna var för sig genom särskilda avtal för Kartläggning och träning, Praktikstöd respektive Aktiv vardag. Aktiviteterna förläggs fortsättningsvis till största delen i samtliga tre kommuner. KRAFT-huset som en hel verksamhet upphör därmed i sin nuvarande form under nästa år även om aktiviteterna, i utvecklad form, kommer att erbjudas målgruppen även fortsättningsvis. Samverkan, samarbete och samsyn Lokalt En bra struktur för samverkan är grundläggande för att behov och verkningsfulla åtgärder ska kunna ringas in. Att få till en struktur för samverkan, som är väl känd och använd av alla aktörer, är sannolikt lika viktig eller viktigare för en effektiv rehabiliteringsprocess än att få till projekt. För att uppnå samsyn och minska risken för s.k. stuprörstänkande behövs arenor där människor träffas och tillsammans söker sig fram till vad som ska göras och hur. KRAFT-teamen har under året utgjort en sådan arena på handläggar- eller samarbetsnivå och beredningsgruppen en annan på lednings- eller samverkansnivå. Kanske kan den finansiella samordningen framöver bidra med de resurser som krävs för att ytterligare förbättra kontaktytorna och få processerna att rulla smidigt, utan stopp eller rundgång. Hur samarbetet fungerar hänger mycket på hur chefer i de ordinarie verksamheterna bär samverkansidén och, i sin egen organisation, ger legitimitet, stöd, uppbackning och prioritet till samarbete. Också här bör den finansiella samordningen kunna bidra med resurser för att utveckla gemensam kunskap om hur man leder i samverkan. Erfarenhet och inspiration finns att hämta från den utbildning som genomförts i Göteborg med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen-Delta, som initiativtagare. 6

8 Förutom mandat och uppbackning från den egna organisationen krävs att handläggare och motsvarande också vill samarbeta. För att bygga upp ett förtroendefullt samarbete utan revirgränser krävs stor uthållighet och ömsesidig respekt för de mål och möjligheter som finns hos de andra organisationerna. Detta framställdes på ett tydligt sätt av Marie Fridolf i hennes föreläsning vid den KRAFT-samling för samverkan som samordningsförbundets styrelse bjöd in till 30 november. Denna heldag för erfarenhetsutbyte mellan samverkansaktörer i de tre kommunerna var ett led i förbundets strävan att göra sig och sin verksamhet mer känd, att sprida kunskap om förbundets inriktning och finansierade aktiviteter men fr.a. att bygga en gemensam plattform för det fortsatta arbetet. Förutom styrelsen deltog förbundets beredningsgrupp, de tre samverkansteamen och personal från finansierade aktiviteter. Mixade fokusgrupper tog fram gemensamma faktorer för vad de anser vara viktigt för att rehabiliteringssamverkan ska fungera. Erfarenheterna från dagen blev mycket positiva och styrelsen planerar att följa upp med en ny KRAFTsamling under våren och en under hösten Regionalt Samordningsförbundets verkställande tjänsteman och processtödjaren ingår tillsammans med kollegorna i de andra förbunden Västra Götaland i ett regionalt nätverk för finansiell samordning. Nätverket utgör ett mycket viktigt stöd för utveckling av samverkan i länet. Den 23 maj anordnade nätverket tillsammans en intressant och välbesökt konferens Samordningsförundens dag i Göteborg. Flera ledamöter och andra lokala samverkansaktörer från förbundsmedlemmarna deltog. Framtid För att den finansiella samordningen ska kunna bidra till effektiva och hållbara lösningar måste samverkan och samspel mellan förbundet och de ordinarie verksamheterna fungera väl. Förbundet avser därför att verka för ökad tydlighet om vilken roll förbundet kan och ska spela i det lokala rehabiliteringsarbetet. Det gäller på styrelsenivå såväl som på verksamhetsnivå. En viktig del i rehabilitering till arbete är möjligheten för individen att få praktisera på den öppna arbetsmarknaden. Förbundet avser därför att ytterligare utveckla samverkan med det lokala näringslivet. Förändringar på arbetsmarknaden, i sjukförsäkring och ohälsotal m.m. påverkar i hög grad Samordningsförbundets verksamhet. Med de snabba förändringar vi sett den senaste tiden behöver metoderna för omvärldsanalys utvecklas, så att förbundets behovskartläggning och utvärdering blir skarp och leder fram till verkningsfulla och långsiktiga satsningar. Omvärldsanalysen är också viktig för att undvika den uppenbara risken för dubbelarbete och konkurrens om deltagare, när olika former av stimulansmedel och projektpengar, så som sker idag, delvis riktas till samma målgrupp. 7

9 Uppföljning och utvärdering Ett stort ansvar vilar på styrelsen att följa upp sin verksamhet. Dessvärre finns det fortfarande stora problem med införandet av SUS som ett gemensamt, nationellt System för Uppföljning av Samverkan. Det går t.ex. inte att på ett enkelt sätt få ut de data som förbundet behöver för sin uppföljning av den finansierade verksamheten. För att medverka vid utvecklingen av SUS, samt för att stödja implementeringen av SUS lokalt, finansierar Samordningsförbunden i Västra Götaland, tillsammans med den regionala nivån, en gemensam resursperson. P.g.a. svårigheterna med SUS kommer Samordningsförbundet att från och med 2008 ansluta sig till den rutin för uppföljning av deltagare som praktiseras av de flesta förbunden i Västra Götaland. Med den gemensamma uppföljningsmodellen DIS (uppföljning av Deltagare I Samverkan) finns också ökade möjligheter att jämföra och utveckla aktiviteter och projekt i länet. Den 4-5 juni deltog Samordningsförbundets ordförande och verkställande tjänsteman i en kollegiegranskning som Samordningsförbundet Göteborg Hisingen-Delta arrangerade i samarbete med den nationella arbetsgruppen för stöd till finansiell samordning. Deltog gjorde ytterligare sex samordningsförbund, ett antal regionala och nationella aktörer samt en expert/forskare. De båda dagarna gav en god inblick i såväl svårigheter som möjligheter med uppföljning och utvärdering. Ekonomi Sammanfattning Belopp i tkr Utfall jan - dec Aktuell budget jan dec Avvikelse jan - dec Prognos helår (aktuell) Prognos helår (föregående uppf tillfälle) Aktuell budget helår Bokslut föreg år Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående EK

10 Driftredovisning (tkr) Budget Utfall Avvikelse Intäkter Bidrag från hvdmännen Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Bollebygds kommun Marks kommun Svenljunga kommun Ränteintäkter Intäkter totalt Kostnader Styrelse Administration Aktiviteter Stöd för utv av idé Cura KRAFT-huset Kostnader totalt RESULTAT 2449 Kommentarer År 2007 har mycket arbete inriktats på att få finansierad verksamhet att sätta sig och bli en naturlig och självklar del i det lokala rehabiliteringsarbetet. Allt detta har dock tagit längre tid än planerat och mycket längre tid än man vill. Verksamheten visar därför ett stort överskott, om än betydligt mindre än föregående år. Den positiva budgetavvikelsen på tkr beror till största delen på att KRAFT-huset av olika skäl inte kommit igång med aktiviteter i förväntad omfattning. Resterande beror främst på en icke budgeterad ränteintäkt på 259 tkr samt på att 101 tkr av planerade utvecklingsinsatser inte genomförts som planerat och att kostnaden för styrelsearvode blivit 108 tkr lägre än beräknat. Ackumulerade överskottet Överskottet för 2006 och 2007 uppgår till tkr. Av dessa medel har styrelsen för 2008 avsatt knappt tkr, möjliga att ta i anspråk för projekt och andra utvecklingssatsningar. Vid sitt sammanträde diskuterade styrelsen hur resterande överskott ska hanteras och beslutade att åter lyfta frågan i samband med budgetarbetet för

11 Underskrifter. Ort och datum. Ort och datum. Rune Peterson Ordförande. Dan Rodahl Vice ordförande. Lena Ehrnlund Verkställande tjänsteman 10

12 Resultaträkning Budget Periodens Helår Utfall Helår Beslutas Redovisning Intäkter Försäljning av varor och tjänster Övriga intäkter 0 Summa Verksamhetens intäkter 0 Kostnader Arvoden (arvode och övriga kostnader för styrelsen) Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa Verksamhetens kostnader RES1 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Erhållna bidrag från huvudmännen Övriga finansiella intäkter/kostnader 259 Summa Finansiella intäkter/kostnader RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas) RES3 ÅRETS/PERIODENS RESULTAT

13 Balansräkning Periodens ingående balans Förändring Periodens utgående balans Anläggningstillgångar Immateriella anl.tillgångar Materiella anl.tillgångar - byggnader och mark - maskiner och inventarier - pågående investeringar Finansiella anl.tillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar not Kostfristiga placeringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Eget kapital Bokslutsdispositioner Årets resultat Summa Eget kapital Avsättningar 0 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder not Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER

14 Finansieringsanalys 2007 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Minskning av kortfristiga fordringar (not 1) Minskning av kortfristiga skulder (not 2) -587 Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Noter Not 1 Kortfristiga fordringar Momsfordran 298 Not 2 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder och upplupna kostnader Innehållen källskatt för utbetalda arvoden/ersättningar 14 Sociala avgifter Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Alla belopp redovisas i tkr I den löpande redovisningen och vid upprättande av årsredovisningen följer förbundet Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 13

15 Intäkter Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 14

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013

Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5. Budget 2013 Samordningsförbundet Göteborg Väster Tjänsteutlåtande Dnr 2012/ Karin Martinsson Styrelsemöte 2012 11 22 Pkt 5 Budget 2013 I detta tjänsteutlåtande lämnas förslag till budget för Samordningsförbundet Göteborg

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2013/013-002 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga

ÅRSREDOVISNING 2008 Samordningsförbundet Bollebygd, Mark och Svenljunga ÅRSREDOVISNING 2008 Samordningsförbundet 2008-01-01 2008-12-31 Organisationsnummer: 222000-2014 Årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01 2008-12-31 Samordningsförbundet avger härmed följande årsredovisning

Läs mer

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Sidan 1 av 10 Dnr 2009/03 Förslag till årsredovisning för verksamhetsåret 2008 Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen 2008 Ordinarie ledamöter: Försäkringskassan: Peter Engwall, ordförande Göteborgs

Läs mer

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015

SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 SJUHÄRADS SAMORDNINGSFÖRBUND TERTIALRAPPORT 2 2015 i samverkan med Sjuhärads kommuner: BOLLEBYGD BORÅS HERRLJUNGA MARK SVENLJUNGA TRANEMO ULRICEHAMN VÅRGÅRDA Sjuhärads Samordningsförbund möjliggör en effektiv

Läs mer

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST

FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Sidan 1 av 17 FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST FÖRSLAG TILL DELÅRSBOKSLUT JANUARI AUGUSTI 2010 FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 1 Styrelsen

Läs mer

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Tjänsteutlåtande 2015-04-23 Diarienummer:0008/15 Förbundschef: Veronica Strömsten tel:031 366 46 57 Postadress: Kvartalsrapport Januari-Mars 2015 Samordningsförbundet Göteborg Centrum 1. Inledning Samordningsförbundet

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Ansvarig tjänsteman Ulrica Sandzén Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbund för Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng finns framtaget. Inriktningen är att under 2015 fortsätta utveckla samverkan genom finansiering av Individ

Läs mer

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng

Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Samordningsförbundet Bengtsfors, Åmål, Dals-Ed, Säffle, Årjäng Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Landstinget i Värmland, Västra Götalands Regionen, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Bokslutsdokument RR KF BR Närhälsan vårdvalsverksamhet Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 2 827 724 2 546 597 Verksamhetens kostnader 2-2 753 537-2 514 775 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Org nr 802005-7132 Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen avger följande årsredovising. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Sid 2(6]) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde

Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde Samordningsförbundet Skövde PM 1(20) Delårsrapport 2007-04-01 2007-08-31 Samordningsförbundet Skövde Samordningsförbundet Skövde PM 2 (20) Innehållsförteckning Sidan 1 Inledning 3 2 Syfte 3 3 Målgrupp

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE

Årsredovisning. Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE Årsredovisning för Föreningen Sveriges Energirådgivare FSE 829501-5161 Räkenskapsåret 2011 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 (7) Resultaträkning 2 (7) Balansräkning 3 (7) Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning Brf Järven 8

Årsredovisning Brf Järven 8 Årsredovisning Brf Järven 8 Räkenskapsår 2013-01-01-2013-12-31 1 (10) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Brf Järven 8 avger härmed följande årsredovisning. Alla belopp

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén

Bokslutsdokument RR KF BR. Folkhälsokommittén Bokslutsdokument RR KF BR 2016-04-14 13:35 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1603 1503 Verksamhetens intäkter 1 0 258 Verksamhetens kostnader 2,3-7 874-8 305 Avskrivningar och nedskrivningar 4-1 -1 Verksamhetens

Läs mer

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision

- genomför samgranskningar med Göteborgs stad och Borås stads revision Sida 1(6) Delårsrapport augusti Revision 1. Sammanfattning Revisionen bedriver ett kontinuerligt granskningsarbete i syfte att kunna bedöma om regionens verksamheter har skötts på ett sådant sätt, att

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2011 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 3 Revisorer 3 Under verksamhetsåret

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508

Föreningen HOPP Stockholm 802407-7508 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsbokslut januari - augusti 2013

Delårsbokslut januari - augusti 2013 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Ola Andersson Tjänsteutlåtande Dnr: 0007/13 2013-11-19 Ärende nr 2 Delårsbokslut

Läs mer

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SKOGSBRYNET I BACKA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SKOGSBRYNET

Läs mer

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta:

Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Sjuhärads Samordningsförbund -ett sätt att finansiera rehabilitering, och främst - ett sätt att arbeta: Samordningsförbundet verkar för nytänkande och flexibilitet genom att över tid anpassa insatser till

Läs mer

ÅRSBOKSLUT. för Kyrkmossens anläggningssamfällighet. Org.nr. 763500-1998

ÅRSBOKSLUT. för Kyrkmossens anläggningssamfällighet. Org.nr. 763500-1998 ÅRSBOKSLUT för Kyrkmossens anläggningssamfällighet Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän

Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samordningsförbundet Norra Bohuslän Ansvarig tjänsteman Gudrun Emilsdottir Verksamhetsplan med budget för 2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Samverkan är ett arbetssätt, men också ett synsätt, med

Läs mer

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för

Årsredovisning. Kvismardalens Vind ek för Årsredovisning för Kvismardalens Vind ek för 769610-7247 Räkenskapsåret 2013 1 ( 9) Styrelsen för Kvismardalens Vind ek för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Röda Stugans Smycke

Bostadsrättsföreningen Röda Stugans Smycke Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Röda Stugans Smycke får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2012-01-01 till 2012-12-31. Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30

DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 2011 DELÅRSBOKSLUT 2011-06-30 Samordningsförbundet i Sollefteå presenterar här verksamhet och ekonomi för perioden 1/1 30/6 2011 2 Innehållsförteckning Förbundets verksamhet. Styrelsen... 3 Finansierade

Läs mer

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2009-01-28 1 (18)

Bollebygd, Mark och Svenljunga 2009-01-28 1 (18) 2009-01-28 1 (18) Plats och tid Kommunhuset Kinna, kl 09.00-11.45, paus 10.00-10.15 Beslutande Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Helén Eliasson, Västra Götalandsregionen Per-Erik Eriksson,

Läs mer

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud Årsredovisning/Årsberättelse 2006 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Uppstart och bildande

Läs mer

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012

BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Antagen: 2011-11-25 1 INLEDNING Samverkande parter i förbundet är Vänersborgs och Melleruds kommun, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Årsredovisning för 2014

Årsredovisning för 2014 1(17) 2015-02-23 Dnr 2015-000 02 Årsredovisning för 2014 Sammanfattning av årets verksamhet: Styrelsen för Samordningsförbundet i Östra Skaraborg, 222 000 2253, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2013/2014

Årsredovisning 2013/2014 Årsredovisning 2013/2014 Nätraälven högst i Sverige! (Sommarjobbaren Veronica Norberg på Kebnekaises topp sommaren 2014) Nätraälvens Virkesförsäljningsförening ÅRSREDOVISNING 2008/2009 1 (12) Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Pergolan 2

Årsredovisning. Brf Pergolan 2 Årsredovisning för Brf Pergolan 2 769621-5081 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Pergolan 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/013-005 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014

Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 Sida 1(12) Delårsrapport augusti 2014 Regionteater Väst AB 2014 1. Sammanfattning Volymen i verksamheten har ökat kraftigt det senaste året och fortsätter göra det under 2014 för att sedan plana ut under

Läs mer

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12

Läs mer

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31

BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 BALANSRÄKNING 2011 12 31 2010 12 31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Byggnader Not 1 78 030 441 78 480 441 Mark Not 2 8 000 000 2 000 000 Maskiner och inventarier Not 3 362 540 483 540 Insats SCB 3 500

Läs mer

Årsredovisning. Svenska Downföreningen

Årsredovisning. Svenska Downföreningen Årsredovisning för Svenska Downföreningen Räkenskapsåret 2009 Svenska Downföreningen 1(7) Styrelsen för Svenska Downföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 LILLGÄRDAN 1. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen LILLGÄRDAN 1

Läs mer

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012

Västerviks Kraft Elnät AB. Årsredovisning 2012 Västerviks Kraft Elnät AB Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse 2012 Västerviks Kraft Elnät Västerviks Kommun Förvaltnings AB, org nr 556528-1416, är moderbolag och upprättar koncernredovisningen.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FYRISÄNG Org. nr. ÅR 2012 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst

Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst Årsredovisning 2012 Centrum för lättläst 1 2 Innehåll Förvaltningsberättelse... 4 Ändamål enligt stadgar... 4 Ändamålsuppfyllelse... 4 Väsentliga händelser under året... 5 Väsentliga händelser efter årets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31. för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612. Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2010-01-01-2010-12-31 för GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1-2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4-6 - finansieringsanalys

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF FENDERN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 AURORA I FINSPÅNG. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen AURORA I FINSPÅNG

Läs mer

HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal

HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för HSB Brf Eklanda Dunge i Mölndal får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2009-01-01 -- 2009-12-31. Verksamhetens art och inriktning Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 SOMMAREN. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen SOMMAREN Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård Räkenskapsåret 2005 Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård 1(11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Dalens Ekgård får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Januari December 2007

ÅRSREDOVISNING. Januari December 2007 Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 21, vån 6 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 www.samordningnv.se ÅRSREDOVISNING Januari December 2007 Innehållsförteckning Organisation 2 Förbundets

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLÅVINGEN 4. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLÅVINGEN 4. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLÅVINGEN 4

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN UTSIKTEN TORSBYFJÄRDEN Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsredovisning januari augusti 2010

Delårsredovisning januari augusti 2010 Förbund för finansiell samordning (FINSAM) inom rehabiliteringsområdet Delårsredovisning januari augusti 2010 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KLOCKHAMMAREN Org. nr. ÅR 2014 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2014-01-01-2014-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018

VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 VERKSAMHETSPLAN 2016 med budget 2016-2018 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2015:14 / 7) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen RÅDET får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen RÅDET får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Bostadsrättsföreningen Rådet, Org nr 712800-0176 Sid 1:11 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN RÅDET Org nr 712800-0176 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen RÅDET får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB

ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB ÅRSREDOVISNING 2013 ALE EL ELHANDEL AB 2 Innehåll 2013 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Värderingsprinciper 9 Noter 9 Styrelse 10 Underskrifter 11 Revisionsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö

Styrelsen för HSB Brf Paulus i Malmö Styrelsen för Org.nr: 716407-1479 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-09-01-2014-08-31 Resultaträkning 2014-08-31 2013-08-31 Nettoomsättning Not 1 3 072

Läs mer

Eskilstuna Ölkultur AB

Eskilstuna Ölkultur AB Eskilstuna Ölkultur AB 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2014/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2008 2009 2010

RESULTATRÄKNING 2008 2009 2010 RESULTATRÄKNING 2008 2009 2010 Västergötlands Ridsportförbund Org.nr 864000-7129 Intäkter Not Verksamhetsintäkter 1 2 597 937,33 kr 2 632 657,25 2 741 846,58 kr Övriga föreningsintäkter Kostnader Föreningskostnader

Läs mer

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden

Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren Nilsson, Länsarbetsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Plats och tid Kommunhuset Kinna, klockan 09.00 12.15, Paus 10.15 10.40 Beslutande Rune Petersson, Svenljunga kommun, ordförande Dan Rodahl, Försäkringskassan Kerstin Berggren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747

ÅRSREDOVISNING. för. SingöAffären AB (publ.) Org.nr 556782-6747 ÅRSREDOVISNING för SingöAffären AB (publ.) Org.nr Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för SingöAffären AB för perioden 1 maj 2011-30 april 2012. 1 av 8 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen

Årsredovisning. för. Brf Smålänningen Årsredovisning för Brf Smålänningen Räkenskapsåret 2010 Brf Smålänningen 1(11) Styrelsen för Brf Smålänningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Dagordning årsstämma 2011 1. Upprättande

Läs mer

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 VÅRDSÄTRA. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen VÅRDSÄTRA Årsredovisning

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2014

Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Verksamhetsplan och budget 2014 Samordningsförbund Välfärd i Nacka Org.nr 222000-2774 Innehåll Uppdrag... 3 Samordningsförbundet Välfärd i Nacka ska verka för att...

Läs mer

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154

Årsredovisning. för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB. Org.nr 556048-9154 Årsredovisning för N.P. NILSSONS TRÄVARU AB Styrelsen och verkställande direktören för N.P. Nilssons Trävaru AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 NYBODA 9. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen NYBODA 9 Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåller. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376. Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåller. Förvaltningsberättelse Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Stenslottet 769607-6376 Räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Innehåller Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse

Läs mer

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr 854600-7959 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009

STIFTELSEN BORNÖ INSTITUTE FOR OCEAN AND CLIMATE STUDIES Org nr 854600-7959 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 1 ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2009 Styrelsen och Stiftelsen Bornö Institute for Ocean and Climate Studies får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009, stiftelsens sextonde verksamhetsår.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4)

DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING DELÅRSRAPPORT 2008:1 1 (6) DELÅRSRAPPORT för första kvartalet 2008 (Dnr 2008:04 / 4) 1. Inledning Samordningsförbundet Jönköping är en fristående juridisk person som är bildat

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren 1(15) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Spinnmästaren i Halmstad Org. nr avger härmed årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 01.01.2014-31.12.2014

Läs mer

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258

Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning 2 25 718 399 27 004 258 Bruttoresultat 25 718 399 27 004 258 Fastighetskostnader Drift 1, 5-6 720 466-6 802 262 Reparationer och underhåll -6 135 182-1 638

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Slite Utveckling AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Bolaget ska hyra eller förvärva fast egendom eller aktier

Läs mer

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg

org.nr. 769623-3357 Fastställelseintyg Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Stenkyrkafiber ekonomisk förening intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen

Läs mer

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund.

Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt samordningsförbund. Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-06-30 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2015:292 20901 Kommunstyrelsen Utreda förutsättningar för Upplands Väsby kommun att bilda finansiellt

Läs mer

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. Räkenskapsåret 2010 Sida 1 (13) HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SALÄNG I SKENE ÅRSREDOVISNING Styrelsen får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31.

Läs mer

Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2004-01-01-2004-12-31.

Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2004-01-01-2004-12-31. Sid 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Häggen 17:10 får härmed avge årsredovisning för 2004-01-01-2004-12-31. Bostadsrättsföreningen registrerades den 30 november 2001. Föreningens ekonomiska plan

Läs mer

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan. 716419-4305. Räkenskapsåret

Årsredovisning. För. BRF Vinkremlan. 716419-4305. Räkenskapsåret 1 Årsredovisning För BRF Vinkremlan. Räkenskapsåret 2005 2 Styrelsen för BRF Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt om verksamheten

Läs mer

Finansiell samordning. Trollhättan. 20 februari 2015

Finansiell samordning. Trollhättan. 20 februari 2015 Finansiell samordning Trollhättan 20 februari 2015 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Kräftan 1620 Styrelsen för Org.nr: 769605-6477 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Resultaträkning 2014-12-31 2013-12-31 Rörelseintäkter Nettoomsättning

Läs mer

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835

Moretime Professional Services AB (publ) 556654-5835 Moretime Professional Services AB (publ) Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Moretime Professional Services AB (publ) 1 (9) Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Redovisningskommentarer

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Brf Nr 1 Näset Lidingö

Brf Nr 1 Näset Lidingö Årsredovisning för Brf Nr 1 Näset Lidingö Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 2 (9) Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsens arbete under det gångna året har åter präglats av klubbens ekonomiska

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2012 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP

Bostadsrättsföreningen HJÄLMAREN-SKÖNTORP Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse ersätts av text fr styrelsen 1-5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7-8 Ställda

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Brf Hamngatan 32 1 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 226 957 Dispositionsfond 673 383 Återstår

Läs mer

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10)

Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1 (10) Verksamhetsplan 2007 GRUS 1. SAMMANFATTNING FINSAM - Finansiella samordningsförbundet Den 1 januari 2004 antogs en lag om finansiell samordning (Lag 2003:1210) som möjliggör

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. Skrivaren i Sundsvall. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen Skrivaren i

Läs mer

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13

Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2. - Resultaträkning 4. - Balansräkning 5. - Redovisningsprinciper och Noter 7. - Underskrifter 13 ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS 2 AB ORGANISATIONSNUMMER 556737-5026 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 4 - Balansräkning 5 - Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bildhuggaren 25-29

Årsredovisning. Brf Bildhuggaren 25-29 Årsredovisning för Brf Bildhuggaren 25-29 Räkenskapsåret 2009 Brf Bildhuggaren 25-29 1(13) Styrelsen för Brf Bildhuggaren 25-29, Stockholms Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

org. nr. 22 20 00-1917 2009-09-30 Sid 1 av 14 Plats och tid Forumsalen, kommunkontoret, Tranemo kl. 09.00-12.00

org. nr. 22 20 00-1917 2009-09-30 Sid 1 av 14 Plats och tid Forumsalen, kommunkontoret, Tranemo kl. 09.00-12.00 org. nr. 22 20 00-1917 2009-09-30 Sid 1 av 14 Plats och tid Forumsalen, kommunkontoret, Tranemo kl. 09.00-12.00 Beslutande Dan Rodahl, ordförande Ann-Christine Simonsson, vice ordförande Per-Erik Eriksson

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Åkeriföreningen Syd Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 -- 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för BRF ODENSE Org. nr. ÅR 2015 STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01-2015-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsbokslut för verksamhetsåret 1/9 2014 31/8 2015

Verksamhetsberättelse med årsbokslut för verksamhetsåret 1/9 2014 31/8 2015 1 (6) Verksamhetsberättelse med årsbokslut för verksamhetsåret 1/9 2014 31/8 2015 Org nr 716417-1956 Styrelsens sammansättning Peter Lindén, ordförande Göran Randquist, kassör Helena Nildén, sekreterare

Läs mer