Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet

2 INNEHÅLL Inledning 3 Definitioner 3-4 Diskrimineringsgrunder 4-5 Ledningsdeklaration 5 Vision 6 Utvärdering av målen för 2013/ Samverkan med elever/vårdnadshavare 2013/ Sammanfattat resultat av kartläggningen 2013/ Främjande arbete Rutiner för direkta åtgärder vid kränkande behandling Rutiner för rapport till rektor 17 Rutiner för rapport från rektor till huvudman 18 Hur likabehandlingsplanen görs känd för alla 18 Tidsplan för uppföljning och genomförande av 18 likabehandlingsarbetet under läsåret 2014/2015 Mål och åtgärder för läsåret 2014/

3 INLEDNING Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: Diskrimineringslagen och skollagen. Skolan och förskolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet; en Likabehandlingsplan enligt 3:e kapitlet 16 i diskrimineringslagen och en Plan mot kränkande behandling enligt 6:e kapitlet 8 skollagen. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Detta dokument omfattar kraven på såväl likabehandlingsplan som krav på plan mot kränkande behandling. Syftet med planen ska vara att strukturera arbetet med att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Planen ska också visa hur verksamheten förebygger och förhindrar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det räcker inte med att arbeta utifrån ett individperspektiv och betrakta problemet som en fråga om enskilda individers attityder och värderingar. Likabehandlingsarbetet kräver helhetssyn. Det innebär bland annat en regelbunden kartläggning och granskning av verksamhetens organisation, arbetsklimat, arbetssätt och beslutseffekter med fokus på de olika diskrimineringsgrunderna. Forskning har visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Det handlar till exempel om att arbetet är långsiktigt och att såväl lärare som elever är engagerade. En trygg miljö är en förutsättning för att lära och utvecklas. DEFINITIONER Följande definitioner och begrepp framgår av Skolverkets allmänna råd och kommentarer, För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2012). Kränkande behandling är handlingar som nedvärderar ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningar kan vara -fysiska (slag, knuffar) -verbala (hot, svordomar, öknamn) -psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) -texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, msn och meddelanden på olika webbcommunities). OBS! Befogade tillsägelser är inte en kränkning i lagens mening. Personal behöver ibland tillrättavisa barn/elever för att skapa en god miljö för hela verksamheten. 3

4 En befogad tillrättavisning är alltså inte en kränkning i lagens mening, även om barnet/eleven ifråga kan uppleva tillsägelsen som kränkande. Trakasserier är en kränkande handling som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de karakteristika som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Diskriminering är när förskola/skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med en diskrimineringsgrund. Diskriminering kan förekomma genom skolans regler, traditioner, undervisning, läroböcker etc. Med indirekt diskriminering menas att förskola/skolan missgynnar någon genom tillämpning av en bestämmelse eller förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att missgynna personer som tillhör någon av diskrimineringsgrunderna, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Med likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av diskrimineringsgrunderna. Det innebär att barn och elever ska värderas lika. Det innebär dock inte alltid att alla ska behandlas lika. DISKRIMINERINGSGRUNDER De kategorier av personer eller de karakteristiska som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. KÖN Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck. 4

5 ETNISK TILLHÖRIGHET Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Om du är född i Sverige kan du vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. Du kan ha flera etniska tillhörigheter. Skolan har ett ansvar för att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. RELIGION OCH ANNAN TROSUPPFATTNING Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska grundlagen. Undervisningen i skolan ska enligt läroplanen vara ickekonfessionell och skolan får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. FUNKTIONSHINDER Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Som funktionshinder räknas både sådana som syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi. SEXUELL LÄGGNING Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Skolan och förskolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde och allas rättigheter. ÅLDER Elever får inte diskrimineras eller trakasseras på grund av ålder. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder när det gäller åldersindelning i skolverksamhet. LEDNINGSDEKLARATION AV TORD Kungsängsgymnasiet skall vara en skola för elever och personal där alla kan känna sig trygga, likabehandlade och där ingen skall bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Alla elever är välkomna till vårt gymnasium. Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång för utveckling. Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel som om vi hanterar den rätt får oss att växa som individer. Alla som arbetar på gymnasiet har ett gemensamt ansvar för att motverka trakasserier och kränkande behandling. Vi accepterar inte någon form av våld, hot, trakasserier, rasism eller annan kränkande behandling. 5

6 VISION -Att alla, elever och personal är trygga och behandlas med respekt för sin egenart. -Att vår verksamhet är fri från förekomsten av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. UTVÄRDERING AV MÅLEN FÖR 2013/2014 -MÅL Att en likabehandlingsgrupp är utsedd. Mailkontakt samt personlig kontakt med arbetslagen för att få dem att utse representanter till Likabehandlingsgruppen. Rektorerna tar upp frågan med arbetslagsledarna vid arbetslagsledarmöte. Kurator Nagina Thanki i samarbete med rektorerna. Ett mail gick ut till all personal 22/8 och intresserade fick anmäla sig till kurator Nagina Thanki. En likabehandlingsgrupp utsågs och har under 2014 bestått av sammankallande Nagina Thanki/kurator, rektor Andreas K Johansson alternativt biträdande rektor Agneta Arnryd. Från de olika arbetslagen har en representant utsetts. För YRK Annette G Sjöland, för BF Björn Pettersson, för NA Per Joel Zander, för SA Mirjam Nordström för IM Chatarina Hellman/Stefan Sundqvist för EHT Malin Jonsson och för biblioteket Karin Angmo. -MÅL Att en planering för likabehandlingsarbetet är upprättad och genomförd under läsåret. Likabehandlingsgruppen arbetar fram en plan för hur arbetet ska genomföras. Representanterna i likabehandlingsgruppen förankrar planen i arbetslagen och alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat enligt planen. Likabehandlingsgruppen. Kurator Nagina Thanki planerade träffarna för likabehandlingsgruppen i samråd med rektorn. Representanterna i likabehandlingsgruppen har förankrat det arbetet vi gjort i likabehandlingsgruppen i sina arbetslag och vissa arbetsuppgifter gällande likabehandlingsarbetet har också tagits med och utförts i arbetslagen. 6

7 -MÅL Att en tidsplan för likabehandlingsarbetet är upprättad. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Likabehandlingsgruppen. Kurator Nagina Thanki gjorde en tidsplan i samråd med rektorn. Den 29/8 beslutade rektor Andreas K Johansson att likabehandlingsgruppen skulle hållas på torsdagar när det fanns tid för övriga möten. Under hösten var det v.38, v.43 och v.50. Under våren 2014 var mötena v.6, v.11, v.15, v.20. Sista träffen blev inställd på grund av en extrainsatt personalkonferens. -MÅL Att det finns en plan för hur samverkan med elever och vårdnadshavare genomförs och att den är genomförd. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat enligt planen. Likabehandlingsgruppen. Likabehandlingsplanen finns på Schoolsoft och på hemsidan så alla som vill läsa den kan göra det. Likabehandlingsgruppen har under året beslutat att från nästa läsår ska två elever från varje program erbjudas möjlighet att vara med i likabehandlingsgruppen samt representanter från elevkåren. Vid två halvdagar ska vi ha schemabrytande aktiviteter gällande likabehandling för eleverna. Den sista halvdagen ska avslutas med en elevenkät om likabehandlingsfrågor. Rektorn ska gå igenom viktiga delar av likabehandlingsplanen och berätta om den på Introduktionsafton- ett föräldramöte för nytillkomna elever för året. MÅL Att det finns en plan för hur likabehandlingsarbetet ska göras känt för alla och arbetet har genomförts under året. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat enligt planen. 7

8 Likabehandlingsgruppen. Likabehandlingsgruppen har under året beslutat att likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på Schoolsoft för alla elever, föräldrar och all personal. Den finns utlagd där. Likabehandlingsplanen ska också finnas på hemsidan så alla kan läsa den. Den finns på hemsidan. Rektorerna informerar nyanställd personal om det viktigaste i likabehandlingsplanen och var de kan hitta den. -MÅL Att en kartläggning av skolan är planerad och genomförd. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat enligt planen. Likabehandlingsgruppen. Likabehandlingsgruppen beslutade under året att kartläggningen av skolan skulle genomföras genom en personalenkät samt separata frågor som behandlats i arbetslagen. En enkät arbetades fram och utöver det fick köket och biblioteket enskilda frågor i kartläggningen som de redovisat för kurator Nagina Thanki. Kartläggningen genomfördes under november/december Likabehandlingsgruppen beslutade att en kartläggning av elevernas situation gällande likabehandling skulle genomföras. En enkät arbetades fram. Kartläggningen genomfördes under november/december Den årliga enkäten gällande trivsel, medbestämmande och så vidare genomfördes under våren MÅL Att rutinen för direkta åtgärder vid kränkande behandling är uppdaterad och används. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla berörda på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat. Likabehandlingsgruppen. Kurator Nagina Thanki gjorde en ny rutin för direkta åtgärder vid kränkande behandling och samrådde om innehållet i den med personalen i EHT. Efter godkännande av rektorerna fick all personal information om den på en 8

9 personalkonferens Rutinen skickades ut till all personal via mail och den finns att läsa på Schoolsoft där elever, föräldrar och all personal har tillgång till den. Den används från det datumet. -MÅL Att rutinen för rapport till rektorn när kränkande behandling har uppmärksammats är uppdaterad och används. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla berörda på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat. Likabehandlingsgruppen. Nagina Thanki gjorde en ny rutin för rapport till rektorn vid kränkande behandling och samrådde om innehållet i den med personalen i EHT. Efter godkännande av rektorerna fick all personal information om den på en personalkonferens Rutinen skickades ut till all personal via mail och den finns att läsa på Schoolsoft där elever, föräldrar och all personal har tillgång till den. Den används från det datumet. -MÅL Att främjande arbete på skolan är planerat och genomfört. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat. Likabehandlingsgruppen. Det har förekommit främjande arbete på skolan under läsåret som är löpande från år till år. Till exempel höstfest, volleybollmatch mellan avgångselever och lärare, semlor till alla i fiket innan sportlovet och så vidare. Under året har likabehandlingsgruppen beslutat att vi under nästa läsår ska genomföra ytterligare en främjande insats. Vid två halvdagar ska vi ha schemabrytande aktiviteter gällande likabehandling för eleverna. -MÅL Att likabehandlingsgruppen har beslutat om ett arbetssätt och rutiner för en anti-mobbinggrupp. Anti-mobbinggruppen har utsetts och påbörjat sitt arbete. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Anti-mobbinggruppen ansvarar för att genomföra det vi beslutat. 9

10 Likabehandlingsgruppen fram till Anti-mobbinggruppen utses därefter är de ansvariga. Det har inte genomförts under året. Kurator Nagina Thanki har lämnat ett förslag på hur mycket resurser som behövs till rektorerna för vidare beslut. Tidsåtgång och arbetsbeskrivning för Anti-mobbing grupp Förslag att gruppen består av en deltagare från varje arbetslag och en representant från EHT, träffas en gång per månad samt vid behov när ärenden uppstår. Ordinarie träff en gång per månad i 1-2 timmar (10-20 timmar) Vid behov ca 13 timmar per månad/130 timmar per år. Antal ärenden under läsåret 2013/ samtal, ca 110 timmar för samtal samt att söka efter eleven. Samrådstid ca 20 timmar/år. Totalt 130 timmar/år. 15 timmar per månad för sex personal. -MÅL Att elevgrupperna ska acceptera varandra. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat. Likabehandlingsgruppen. Representanterna i likabehandlingsgruppen har tagit med sig frågan till arbetslagen och diskuterat hur vi ska göra för att uppnå detta mål. Förslagen från de olika arbetslagen har sedan diskuterats i likabehandlingsgruppen. Av det arbetet framkom att det som anses mest effektivt i arbetet med detta är det programöverskridande arbetet som arbetslagen redan utför till en viss del. Vi beslutade att varje arbetslag på något sätt ska utöka, utveckla sina programöverskridande verksamheter under nästa år. För att främja detta beslutade vi att ha en inspirationsdag med workshops i tvärgrupper där alla delar med sig av de fina och välfungerande exempel på detta arbete som genomförs i varje arbetslag. -MÅL Att eleverna upplever att lärare och personal bryr sig om vad eleverna tycker. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat. 10

11 Likabehandlingsgruppen. Det har diskuterats i alla arbetslagen. Vi har inte beslutat om någon särskild insats gällande detta annat än att det är upp till varje lärare/personal att på ett tydligare sätt visa att vi bryr oss om vad eleverna tycker. I enkäten riktad mot likabehandling framkom att 82 % av eleverna tycker att lärarna bryr sig om deras åsikter. I enkäten riktad mot trivsel framkom att 78 % av eleverna tycker att lärarna/personalen bryr sig om vad de tycker. SAMVERKAN MED ELEVER/VÅRDNADSHAVARE 2013/2014 Under året har likabehandlingsplanen funnits tillgänglig på hemsidan och Schoolsoft så alla som varit intresserade av att läsa den har haft möjlighet att göra det. Mentorerna har informerat alla nya elever i år 1 om likabehandlingsplanen vid kursstart. Vid introduktionsafton som är ett föräldramöte för de nya elevernas föräldrar informerade EHT om likabehandlingsarbetet på skolan. På IMspråk har samtliga elever fått information om likabehandling och åtgärder mot kränkande behandling på en temadag om elevernas rättigheter. SAMMANFATTAT AV KARTLÄGGNINGEN 2013/2014 Likabehandlingsgruppen beslutade under året att kartläggningen av skolan skulle genomföras genom en personalenkät samt separata frågor som behandlats i arbetslagen. Utöver det har köket och biblioteket fått enskilda frågor i kartläggningen som de redovisat för kurator Nagina Thanki. Kartläggningen genomfördes under november/december Svarsfrekvensen på enkäten var låg, i snitt svarade 30 % av personalen på frågorna. Svarsprocenten per fråga varierar från %. Svarsfrekvensen är för låg för att svaren ska kunna anses giltiga men det är de svar vi har så vi utgår ändå från dem i vårt arbete. Det som var framträdande positivt och framkom i kartläggningen var: -Att personalen på många varierande sätt fick kännedom om att elever utsatts för kränkningar på skolan. De har sett och hört saker själva, andra elever och föräldrar har gjort dem uppmärksamma på det. Kollegor och annan personal har uppmärksammat det. Rykten och förflugna ord har gjort dem uppmärksammade på det. Det är positivt att personalen är uppmärksam, ser, hör och tar ansvar för att uppmärksamma när någon blir kränkt. En motsats skulle kunna vara att de inte såg, hörde eller blundade för det som händer. -Att personalen i enkäten svarade att diskriminering/trakasserier på grund av ålder inte alls förekommer på skolan. -Att vi erbjuder tolk på föräldramöten, utvecklingssamtal och vid övriga möten till föräldrar som behöver det. 11

12 Det framkom några tydliga förbättringsområden och de var: -Att alla inte har kunskap om diskrimineringsgrunderna. -Att det saknas ett enhetligt sätt att dokumentera kränkningar och arbetet som utförs kring detta. -Att inte alla känner till vilka ordningsregler och vilka mål skolan har. -Att eleverna i sin enkät tydligt visar att flickor och pojkar särbehandlas medan lärarna i sin enkät inte ser det lika tydligt. -Att det saknas en metodisk introduktion för nyanställd personal. Kartläggning av elevernas uppfattningar har gjorts i två omgångar. En enkät riktad mot likabehandlingsfrågor genomfördes under november/december Svarsfrekvensen på enkäten riktad mot likabehandlingsfrågor var låg, 27 % av eleverna svarade på den. Svarsfrekvensen är för låg för att svaren ska kunna anses giltiga men det är de svar vi har så vi utgår ändå från dem i vårt arbete. Det som var framträdande positivt och framkom i kartläggningen var: -Att 89,9 % känner sig trygga i skolan. -Att 87 % tycker att skolans miljö är trygg. -Att 82 % tycker att det alltid eller oftast tycker att samarbetet fungerar med klasskamraterna. -Att 82 % tycker att lärarna alltid eller oftast bryr sig om elevernas åsikter. -Att 81 % tycker att lärarna behandlar eleverna rättvist. Det framkom några tydliga förbättringsområden och de var: -Att 41,3 % har sett någon annan bli illa behandlad på skolan. -Att den som behandlade eleven illa var en annan elev 69,7 %, en lärare 22,9 %, en annan personal 28,4 %. -Att det händer att 27,5 % skolkar. -Att 23,9 % har känt sig illa behandlad av någon på skolan. -Att 20,2 % sett någon förstöra något på skolan. Enkäten gällande trivsel, medbestämmande med mera som skolan genomfört i många år genomfördes under våren Svarsfrekvensen på enkäten var högre än i den andra enkäten, 58 %. Svarsfrekvensen är låg men det ger ändå en ungefärlig fingervisning om hur det är. Det är de svar vi har så vi använder dem ändå i vårt arbete. Det som var framträdande positivt och framkom i kartläggningen var: -Att 90 % känner sig trygga i skolan. -Att 89% vågar säga vad de tycker i skolan. -Att 87 % tycker att de flesta lärarna är bra på att undervisa. -Att 87 % känner att de som arbetar i skolan bryr sig om dem. 12

13 -Att 87% vet att lärarna förväntar sig att de ska lyckas. Det framkom några tydliga förbättringsområden och de var: -Att bara 65 % tycker om att gå till skolan. -Att bara 62 % skulle rekommendera vår skola för någon som ska söka till gymnasiet. Att bara 60 % tycker att det finns studiero i deras klass. -Att bara 59 % tycker att utvecklingssamtalet med lärare och mentor varit till god hjälp för dem i sin utbildning. -Att bara 56 % av eleverna tycker att de regelbundet får utvärdera sin undervisning. Den generella inställningen på skolan är att inga elever favoriseras samt att lärarna ingriper omgående mot kränkningar som de ser eller får höra talas om. Alla elevers frågor möts med respekt, oavsett vem de kommer ifrån eller på vilken nivå den ligger. Vidare gäller att vi [personalen] behandlar alla rättvist och jämlikt. När tillfälle ges kommenterar och pratar vi om det dyker upp problem om jämlikhet och rättvisa. Vi markerar i vårt arbete att man kan vara på olika sätt i ett samhälle men ändå höra till. Vi anser dessutom att det i lärarrollen ingår att vara uppmärksam, lyssna, fråga, notera och markera. 95 % av personalen som svarat i enkäten anser att omfattningen av kränkningar är liten medan 4,8 % anser att den är hög. Eventuella kränkningar anmäls till rektor, mentor eller EHT. Likheter och skillnader människor emellan diskuteras med intresse och nyfikenhet. Egen öppenhet och tolerans är viktig för att nå ett bra resultat. Temadagar och värderingsövningar är också ett hjälpmedel i till exempel HBTQ-sammanhang. Generellt finns det mycket fördomar mot såväl HBTQ personer som personer med diverse funktionshinder. En ur personalen menar dock att andraspråkseleverna på grund av sina begränsningar i språket blir missgynnade. Lärarna i allmänhet förstår inte att lägga undervisningen på en nivå så att dessa elever hänger med Skolans ordningsregler upplevs som något otydliga och det är inte helt klart om de är kända av elever och personal. Rökningen är en del av ordningsreglerna som inte efterlevs. 89,7 % av eleverna känner sig trygga medan 10,3 % inte gör det. I frågan om ett vårdat språkbruk tycker nära hälften att eleverna inte använder ett nedsättande språk som kan få eleverna att känna sig otrygga och illa till mods, medan den andra hälften anser att den jargong som används är obehaglig. De flesta är eniga om att klotter förekommer, men i liten utsträckning. Många ur personalen vet att det åtminstone finns en likabehandlingsplan även om innehållet kanske inte alltid är så tydligt. Kunskapen är dock sämre 13

14 bland eleverna ointresse? Det finns frågor som bearbetas mer; till exempel de könsstereotypa bilder och normer som vi genom vår egen uppfostran och kurslitteraturen förmedlar till eleverna. Elever som inte lever efter kristna inhemska traditioner har rätt att vara lediga under stora religiösa högtider. Tyvärr påverkar detta den sammanlagda undervisningstiden. Tolkar finns att tillgå vid möten med andraspråkselevers föräldrar där språkförbistring råder. FRÄMJANDE ARBETE 2013/2014 Personal och elever har tillsammans jobbat med trivselaktiviteter för att skapa en större vi-känsla på skolan. Under året har vi haft höstfest, lucia, fotbollsturnering i samband med Frankrike besök, korvgrillning/volleybollmatch. Elevkåren har genomfört ett flertal trivselaktiviteter för alla på skolan. Vi har haft en temavecka för alla på skolan gällande hedersrelaterat våld- och förtryck. Rädda barnen tillsammans med frivilliga organisationer i Sala arrangerade temaveckan som heter Det handlar om kärlek. Det ingick en teaterföreställning för alla elever samt en utställning som var tillgänglig för alla. Ett tiotal klasser fick klassrumsbesök med värderingsövningar. Två lärare på IM språkintroduktion, kurator och skolsköterska har genomfört undervisning i sex- och samlevnad för alla elever på IM språkintroduktion. Yrkesarbetslaget har genomfört en tema dag för alla elever gällande hälsa/värderingar (likabehandling). Dagen innehöll olika stationer. Eleverna startade med gemensam frukost (eftersom vi har kännedom om att många inte äter frukost) och avslutades med en gemensam lunch. Eleverna var indelade klassvis för att de skulle känna sig trygga. Stationerna handlade om: 1. Mat och kost. 2. Självmassage. Eleverna fick lära sig att ge sig själva massage. 3. Värderingsövning-bussen. Eleverna ska välja plats i bussen. När bussen anländer till hållplatsen sitter det redan personer på bussen. Eleverna ska välja plats och motivera sina val. De som redan sitter på bussen är en full gubbe, en mamma med barnvagn, en man med många tatueringar, en man från ett arabiskt land, en person med Down syndrom och så vidare. Enligt lärarna resulterade detta i bra diskussioner och eleverna hade bra motiveringar till sina val. 4. En kärnkraftsolycka har inträffat i Sverige och eleverna måste hastigt fly. De kan inte återvända till Sverige på minst tio år. Eleverna får berätta vart de tänker ta vägen, hur de tror att de blir mottagna i det nya landet och hur de ska försörja sig. 5. Tre personal ska anställas på ett företag. Eleverna får ansökningshandlingar och ska välja ut vem som ska få arbetet. De som sökt arbetet är kvinnor och män med olika levnadssituationer, olika kulturer och handikapp. 14

15 6. Tipspromenad med frågor om hälsa. RUTINER FÖR DIREKTA ÅTGÄRDER VID TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Vart vänder sig eleverna: Om du som elev blir utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling ska du ta kontakt med någon personal på skolan och berätta vad som hänt. Om du som elev sett eller hört någon annan elev bli trakasserad eller kränkt ska du ta kontakt med någon personal på skolan och berätta vad som hänt. Vad gör jag om jag ser en kränkning: Alla anställda vid skolan ska agera direkt om de ser en situation där någon elev blir trakasserad eller kränkt. Om du känner att du själv inte kan utföra uppgiften måste du lämna över till någon som kan hantera den, en annan lärare, mentorn eller någon i EHT. Vid slagsmål eller annat fysiskt våld: Ingrip i försök att stoppa våld på valfritt sätt. Det kan vara genom samtal, höja rösten eller att fysiskt ingripa alltså att försöka sära på dem. Vid ordväxlingar eller verbala trakasserier, kränkningar: Förmedla tydligt på valfritt sätt att vi på skolan inte tolererar någon form av verbala trakasserier eller kränkningar av varandra. Alla ska visa respekt för varandra. Maila rektorn så fort som möjligt om det som inträffat. Rubriken på mailet är Kränkning och i mailet ska en kortfattad redogörelse finnas. Ett meddelande kan se ut så här: Två elever var i slagsmål i fiket vid Jag med flera lärare gick emellan och avbröt slagsmålet. En elev går i FT och en går i BF. Två elever skrek till varandra i korridoren idag. Jag såg att en av dem började gråta. Ena eleven gick iväg men jag pratade med den eleven som grät. Hon vill inte ha någon hjälp. Ena eleven går på RL och den andra går på NA. När rektorn fått mailet beslutar han vem/vilka som ska utreda ärendet till exempel personal i EHT, mentorn, lärare eller rektor. Rektor bedömer om anmälan behöver göras till polis, socialtjänst eller arbetsmiljöverket. Rektorn vidarebefordrar mailet till huvudman och ansvarar för att en anmälan görs i flexite. 15

16 Vad gör jag när jag får kännedom om att någon elev har utsatts för trakasserier eller kränkningar: Maila rektorn och berätta vad du fått veta, så fort som möjligt. Rubriken på mailet är Kränkning och i mailet ska en kortfattad redogörelse finnas. Ett meddelande kan se ut så här: En elev har berättat för mig att en annan elev i klassen blir utsatt för kränkande behandling av andra klasskamrater. Gäller en klass i EE. En elev berättade för mig att en annan elev i klassen har skrivit kränkande saker på facebook. Gäller elever i SA. Rektorn vidarebefordrar mailet till huvudman. Rektorn tar med mailet till EHT och där beslutas vem/vilka som ska utreda detta till exempel personal i EHT, mentorn, lärare eller rektor. Utreda, åtgärda och följa upp trakasserier och kränkningar: På Kungsängsgymnasiet använder vi ett arbetssätt för att utreda och följa upp trakasserier och kränkande behandling och till hjälp har vi tre stöddokument. Se bilaga 1,2,3. Första mötet hålls med den som känner sig trakasserad, kränkt, bilaga 1. Andra mötet hålls med den som uppges har trakasserat, kränkt någon annan, bilaga 2. De får var för sig berätta om vad som hänt, om det hänt förut, vad de själva kan göra för att det ska upphöra och vad de önskar att den andra ska göra för att det ska upphöra. Om den som uppges ha trakasserat, kränkt den/de andra eleverna också känner sig trakasserad, kränkt ska både bilaga 1 och 2 användas för den personen också. En överenskommelse görs med de inblandade var för sig där det tydligt framgår vad de ska göra för att trakasserierna, kränkningarna ska upphöra. De inblandade skriver under överenskommelsen. Vårdnadshavarna informeras om detta ifall det gäller elever som är under 18 år. Efter två veckor träffar vi den som känt sig trakasserad, kränkt igen för att följa upp att trakasserierna, kränkningarna har upphört. Har trakasserierna, kränkningarna inte upphört återförs detta till rektorn som beslutar om vidare åtgärder. Det kan till exempel vara en skriftlig varning eller avstängning från skolan. Rektor bedömer om anmälan behöver göras till flexite, polis, socialtjänst eller arbetsmiljöverket och ansvarar för att det utförs. 16

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015

Trygghetsplan. Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 Trygghetsplan Lundsbergs skolas likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014 2015 2014 05 01 1 Innehåll 1. Inledning 3 Våra visioner och mål 3 Trygghetsplanen 3 2. Roller och ansvarsfördelning

Läs mer

1. Bakgrund. Kommungemensam del

1. Bakgrund. Kommungemensam del Reviderad 2015-01 1 Kommungemensam del 1. Bakgrund Fr.o.m. den 1 januari 2009 finns två lagar som ska skydda barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar i skolan. Det är Skollagen

Läs mer

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING SOLDALENS FÖRSKOLAS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015 Grunduppgifter... 6 Verksamhetsformer som omfattas av planen... 6 Ansvariga för planen... 6 Vår vision... 6 Planen gäller

Läs mer

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE

Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Gymnasieskola/Vuxenutbildning Österänggymnasiet Skolenhet Österänggymnasiet 1, NA, SA, TE Upprättad: Augusti 2014 Gäller till: Augusti 2015

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Andersbergsskolans trygghetsarbete Läsåret 2011/2012 Gävle Kommun Andersbergsskolan Det här är en plan som har till syfte att främja likabehandling.

Läs mer

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling

Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Lugnviksskolan 4-9:s plan för likabehandling, mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan åk 4-9 Ansvariga för planen Anna Nilsson Karin

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling

Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Solna Stad Solna gymnasiums Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Vision s.3 Så säger lagen s.3 Likabehandling s.3 Definitioner och begrepp s.4 Diskrimineringsgrunderna s.4

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande

Plan mot diskriminering och kränkande Plan mot diskriminering och kränkande behandling -04 Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Fröhusets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15

Likabehandlingsplan för. Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Läsåret 14-15 Likabehandlingsplan för Mellanvångsskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsåret 14-15 Fastställd 2014-08-11 Gäller till 2015-08-12 1 Att ha en vän är som att vakna och känna solen skina (Aristoteles)

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2015-01-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Smedingeskolan A - Läsåret 14/15 1 (14) Innehållsförteckning Inledning/vision sid 3 Lagar sid 3 Förklaring av begreppen kränkande behandling,

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gröndalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Skolans Rektor är ansvarig för att planen mot diskriminering

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer