Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2014-2015"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet

2 INNEHÅLL Inledning 3 Definitioner 3-4 Diskrimineringsgrunder 4-5 Ledningsdeklaration 5 Vision 6 Utvärdering av målen för 2013/ Samverkan med elever/vårdnadshavare 2013/ Sammanfattat resultat av kartläggningen 2013/ Främjande arbete Rutiner för direkta åtgärder vid kränkande behandling Rutiner för rapport till rektor 17 Rutiner för rapport från rektor till huvudman 18 Hur likabehandlingsplanen görs känd för alla 18 Tidsplan för uppföljning och genomförande av 18 likabehandlingsarbetet under läsåret 2014/2015 Mål och åtgärder för läsåret 2014/

3 INLEDNING Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: Diskrimineringslagen och skollagen. Skolan och förskolan ska varje år upprätta två planer för likabehandlingsarbetet; en Likabehandlingsplan enligt 3:e kapitlet 16 i diskrimineringslagen och en Plan mot kränkande behandling enligt 6:e kapitlet 8 skollagen. Planerna kan sammanföras till en, så länge innehållet uppfyller lagarnas krav. Detta dokument omfattar kraven på såväl likabehandlingsplan som krav på plan mot kränkande behandling. Syftet med planen ska vara att strukturera arbetet med att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder. Planen ska också visa hur verksamheten förebygger och förhindrar diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det räcker inte med att arbeta utifrån ett individperspektiv och betrakta problemet som en fråga om enskilda individers attityder och värderingar. Likabehandlingsarbetet kräver helhetssyn. Det innebär bland annat en regelbunden kartläggning och granskning av verksamhetens organisation, arbetsklimat, arbetssätt och beslutseffekter med fokus på de olika diskrimineringsgrunderna. Forskning har visat att systematiskt arbete mot kränkningar har effekt. Det handlar till exempel om att arbetet är långsiktigt och att såväl lärare som elever är engagerade. En trygg miljö är en förutsättning för att lära och utvecklas. DEFINITIONER Följande definitioner och begrepp framgår av Skolverkets allmänna råd och kommentarer, För att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (2012). Kränkande behandling är handlingar som nedvärderar ett barns eller en elevs värdighet. Kränkningar kan vara -fysiska (slag, knuffar) -verbala (hot, svordomar, öknamn) -psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) -texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, msn och meddelanden på olika webbcommunities). OBS! Befogade tillsägelser är inte en kränkning i lagens mening. Personal behöver ibland tillrättavisa barn/elever för att skapa en god miljö för hela verksamheten. 3

4 En befogad tillrättavisning är alltså inte en kränkning i lagens mening, även om barnet/eleven ifråga kan uppleva tillsägelsen som kränkande. Trakasserier är en kränkande handling som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Sexuella trakasserier innebär ett handlande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Med diskrimineringsgrund menas de kategorier av personer eller de karakteristika som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Diskriminering är när förskola/skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har samband med en diskrimineringsgrund. Diskriminering kan förekomma genom skolans regler, traditioner, undervisning, läroböcker etc. Med indirekt diskriminering menas att förskola/skolan missgynnar någon genom tillämpning av en bestämmelse eller förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att missgynna personer som tillhör någon av diskrimineringsgrunderna, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte. Med likabehandling menas att alla barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas av diskrimineringsgrunderna. Det innebär att barn och elever ska värderas lika. Det innebär dock inte alltid att alla ska behandlas lika. DISKRIMINERINGSGRUNDER De kategorier av personer eller de karakteristiska som skyddas av diskrimineringslagstiftningen. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. KÖN Skolan ska förebygga och förhindra könsdiskriminering. Skolan ska också förebygga och förhindra trakasserier som har samband med kön liksom sexuella trakasserier av elever. Trakasserier som har samband med kön kan vara utfrysning, förlöjligande och skämt kopplade till en elevs könstillhörighet. KÖNSÖVERSKRIDANDE IDENTITET ELLER UTTRYCK Att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier som har samband med könsöverskridande identitet eller uttryck. 4

5 ETNISK TILLHÖRIGHET Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande. Var och en har rätt att bestämma sin egen tillhörighet. Om du är född i Sverige kan du vara rom, same, svensk, kurd eller något annat. Du kan ha flera etniska tillhörigheter. Skolan har ett ansvar för att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet. RELIGION OCH ANNAN TROSUPPFATTNING Religionsfriheten är skyddad i såväl internationella konventioner som i den svenska grundlagen. Undervisningen i skolan ska enligt läroplanen vara ickekonfessionell och skolan får inte missgynna någon elev på grund av hans eller hennes religion. FUNKTIONSHINDER Varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier på grund av funktionshinder. Som funktionshinder räknas både sådana som syns, som att man använder rullstol, och sådana som inte märks lika lätt, som exempelvis allergi, ADHD och dyslexi. SEXUELL LÄGGNING Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Skolan och förskolan har ett särskilt ansvar att förmedla samhällets gemensamma värdegrund till sina elever. Det inkluderar arbetet mot homofobi och rätten till likabehandling oavsett sexuell läggning. Homofobi är en ideologi, en uppfattning eller en medveten värdering hos en individ, en grupp eller ett samhälle som ger uttryck för en starkt negativ syn på homosexualitet eller på homo- och bisexuella människor. En homofobisk hållning strider mot principen om alla människors lika värde och allas rättigheter. ÅLDER Elever får inte diskrimineras eller trakasseras på grund av ålder. Det är dock tillåtet att särbehandla på grund av ålder när det gäller åldersindelning i skolverksamhet. LEDNINGSDEKLARATION AV TORD Kungsängsgymnasiet skall vara en skola för elever och personal där alla kan känna sig trygga, likabehandlade och där ingen skall bli utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling. Alla elever är välkomna till vårt gymnasium. Vi accepterar olikheter och ser det som en tillgång för utveckling. Konflikter är en naturlig del av mänskligt samspel som om vi hanterar den rätt får oss att växa som individer. Alla som arbetar på gymnasiet har ett gemensamt ansvar för att motverka trakasserier och kränkande behandling. Vi accepterar inte någon form av våld, hot, trakasserier, rasism eller annan kränkande behandling. 5

6 VISION -Att alla, elever och personal är trygga och behandlas med respekt för sin egenart. -Att vår verksamhet är fri från förekomsten av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. UTVÄRDERING AV MÅLEN FÖR 2013/2014 -MÅL Att en likabehandlingsgrupp är utsedd. Mailkontakt samt personlig kontakt med arbetslagen för att få dem att utse representanter till Likabehandlingsgruppen. Rektorerna tar upp frågan med arbetslagsledarna vid arbetslagsledarmöte. Kurator Nagina Thanki i samarbete med rektorerna. Ett mail gick ut till all personal 22/8 och intresserade fick anmäla sig till kurator Nagina Thanki. En likabehandlingsgrupp utsågs och har under 2014 bestått av sammankallande Nagina Thanki/kurator, rektor Andreas K Johansson alternativt biträdande rektor Agneta Arnryd. Från de olika arbetslagen har en representant utsetts. För YRK Annette G Sjöland, för BF Björn Pettersson, för NA Per Joel Zander, för SA Mirjam Nordström för IM Chatarina Hellman/Stefan Sundqvist för EHT Malin Jonsson och för biblioteket Karin Angmo. -MÅL Att en planering för likabehandlingsarbetet är upprättad och genomförd under läsåret. Likabehandlingsgruppen arbetar fram en plan för hur arbetet ska genomföras. Representanterna i likabehandlingsgruppen förankrar planen i arbetslagen och alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat enligt planen. Likabehandlingsgruppen. Kurator Nagina Thanki planerade träffarna för likabehandlingsgruppen i samråd med rektorn. Representanterna i likabehandlingsgruppen har förankrat det arbetet vi gjort i likabehandlingsgruppen i sina arbetslag och vissa arbetsuppgifter gällande likabehandlingsarbetet har också tagits med och utförts i arbetslagen. 6

7 -MÅL Att en tidsplan för likabehandlingsarbetet är upprättad. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Likabehandlingsgruppen. Kurator Nagina Thanki gjorde en tidsplan i samråd med rektorn. Den 29/8 beslutade rektor Andreas K Johansson att likabehandlingsgruppen skulle hållas på torsdagar när det fanns tid för övriga möten. Under hösten var det v.38, v.43 och v.50. Under våren 2014 var mötena v.6, v.11, v.15, v.20. Sista träffen blev inställd på grund av en extrainsatt personalkonferens. -MÅL Att det finns en plan för hur samverkan med elever och vårdnadshavare genomförs och att den är genomförd. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat enligt planen. Likabehandlingsgruppen. Likabehandlingsplanen finns på Schoolsoft och på hemsidan så alla som vill läsa den kan göra det. Likabehandlingsgruppen har under året beslutat att från nästa läsår ska två elever från varje program erbjudas möjlighet att vara med i likabehandlingsgruppen samt representanter från elevkåren. Vid två halvdagar ska vi ha schemabrytande aktiviteter gällande likabehandling för eleverna. Den sista halvdagen ska avslutas med en elevenkät om likabehandlingsfrågor. Rektorn ska gå igenom viktiga delar av likabehandlingsplanen och berätta om den på Introduktionsafton- ett föräldramöte för nytillkomna elever för året. MÅL Att det finns en plan för hur likabehandlingsarbetet ska göras känt för alla och arbetet har genomförts under året. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat enligt planen. 7

8 Likabehandlingsgruppen. Likabehandlingsgruppen har under året beslutat att likabehandlingsplanen ska finnas tillgänglig på Schoolsoft för alla elever, föräldrar och all personal. Den finns utlagd där. Likabehandlingsplanen ska också finnas på hemsidan så alla kan läsa den. Den finns på hemsidan. Rektorerna informerar nyanställd personal om det viktigaste i likabehandlingsplanen och var de kan hitta den. -MÅL Att en kartläggning av skolan är planerad och genomförd. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat enligt planen. Likabehandlingsgruppen. Likabehandlingsgruppen beslutade under året att kartläggningen av skolan skulle genomföras genom en personalenkät samt separata frågor som behandlats i arbetslagen. En enkät arbetades fram och utöver det fick köket och biblioteket enskilda frågor i kartläggningen som de redovisat för kurator Nagina Thanki. Kartläggningen genomfördes under november/december Likabehandlingsgruppen beslutade att en kartläggning av elevernas situation gällande likabehandling skulle genomföras. En enkät arbetades fram. Kartläggningen genomfördes under november/december Den årliga enkäten gällande trivsel, medbestämmande och så vidare genomfördes under våren MÅL Att rutinen för direkta åtgärder vid kränkande behandling är uppdaterad och används. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla berörda på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat. Likabehandlingsgruppen. Kurator Nagina Thanki gjorde en ny rutin för direkta åtgärder vid kränkande behandling och samrådde om innehållet i den med personalen i EHT. Efter godkännande av rektorerna fick all personal information om den på en 8

9 personalkonferens Rutinen skickades ut till all personal via mail och den finns att läsa på Schoolsoft där elever, föräldrar och all personal har tillgång till den. Den används från det datumet. -MÅL Att rutinen för rapport till rektorn när kränkande behandling har uppmärksammats är uppdaterad och används. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla berörda på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat. Likabehandlingsgruppen. Nagina Thanki gjorde en ny rutin för rapport till rektorn vid kränkande behandling och samrådde om innehållet i den med personalen i EHT. Efter godkännande av rektorerna fick all personal information om den på en personalkonferens Rutinen skickades ut till all personal via mail och den finns att läsa på Schoolsoft där elever, föräldrar och all personal har tillgång till den. Den används från det datumet. -MÅL Att främjande arbete på skolan är planerat och genomfört. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat. Likabehandlingsgruppen. Det har förekommit främjande arbete på skolan under läsåret som är löpande från år till år. Till exempel höstfest, volleybollmatch mellan avgångselever och lärare, semlor till alla i fiket innan sportlovet och så vidare. Under året har likabehandlingsgruppen beslutat att vi under nästa läsår ska genomföra ytterligare en främjande insats. Vid två halvdagar ska vi ha schemabrytande aktiviteter gällande likabehandling för eleverna. -MÅL Att likabehandlingsgruppen har beslutat om ett arbetssätt och rutiner för en anti-mobbinggrupp. Anti-mobbinggruppen har utsetts och påbörjat sitt arbete. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Anti-mobbinggruppen ansvarar för att genomföra det vi beslutat. 9

10 Likabehandlingsgruppen fram till Anti-mobbinggruppen utses därefter är de ansvariga. Det har inte genomförts under året. Kurator Nagina Thanki har lämnat ett förslag på hur mycket resurser som behövs till rektorerna för vidare beslut. Tidsåtgång och arbetsbeskrivning för Anti-mobbing grupp Förslag att gruppen består av en deltagare från varje arbetslag och en representant från EHT, träffas en gång per månad samt vid behov när ärenden uppstår. Ordinarie träff en gång per månad i 1-2 timmar (10-20 timmar) Vid behov ca 13 timmar per månad/130 timmar per år. Antal ärenden under läsåret 2013/ samtal, ca 110 timmar för samtal samt att söka efter eleven. Samrådstid ca 20 timmar/år. Totalt 130 timmar/år. 15 timmar per månad för sex personal. -MÅL Att elevgrupperna ska acceptera varandra. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat. Likabehandlingsgruppen. Representanterna i likabehandlingsgruppen har tagit med sig frågan till arbetslagen och diskuterat hur vi ska göra för att uppnå detta mål. Förslagen från de olika arbetslagen har sedan diskuterats i likabehandlingsgruppen. Av det arbetet framkom att det som anses mest effektivt i arbetet med detta är det programöverskridande arbetet som arbetslagen redan utför till en viss del. Vi beslutade att varje arbetslag på något sätt ska utöka, utveckla sina programöverskridande verksamheter under nästa år. För att främja detta beslutade vi att ha en inspirationsdag med workshops i tvärgrupper där alla delar med sig av de fina och välfungerande exempel på detta arbete som genomförs i varje arbetslag. -MÅL Att eleverna upplever att lärare och personal bryr sig om vad eleverna tycker. Likabehandlingsgruppen bereder frågan och representanterna från arbetslagen förankrar detta i arbetslagen. Alla på skolan hjälps åt att genomföra det vi beslutat. 10

11 Likabehandlingsgruppen. Det har diskuterats i alla arbetslagen. Vi har inte beslutat om någon särskild insats gällande detta annat än att det är upp till varje lärare/personal att på ett tydligare sätt visa att vi bryr oss om vad eleverna tycker. I enkäten riktad mot likabehandling framkom att 82 % av eleverna tycker att lärarna bryr sig om deras åsikter. I enkäten riktad mot trivsel framkom att 78 % av eleverna tycker att lärarna/personalen bryr sig om vad de tycker. SAMVERKAN MED ELEVER/VÅRDNADSHAVARE 2013/2014 Under året har likabehandlingsplanen funnits tillgänglig på hemsidan och Schoolsoft så alla som varit intresserade av att läsa den har haft möjlighet att göra det. Mentorerna har informerat alla nya elever i år 1 om likabehandlingsplanen vid kursstart. Vid introduktionsafton som är ett föräldramöte för de nya elevernas föräldrar informerade EHT om likabehandlingsarbetet på skolan. På IMspråk har samtliga elever fått information om likabehandling och åtgärder mot kränkande behandling på en temadag om elevernas rättigheter. SAMMANFATTAT AV KARTLÄGGNINGEN 2013/2014 Likabehandlingsgruppen beslutade under året att kartläggningen av skolan skulle genomföras genom en personalenkät samt separata frågor som behandlats i arbetslagen. Utöver det har köket och biblioteket fått enskilda frågor i kartläggningen som de redovisat för kurator Nagina Thanki. Kartläggningen genomfördes under november/december Svarsfrekvensen på enkäten var låg, i snitt svarade 30 % av personalen på frågorna. Svarsprocenten per fråga varierar från %. Svarsfrekvensen är för låg för att svaren ska kunna anses giltiga men det är de svar vi har så vi utgår ändå från dem i vårt arbete. Det som var framträdande positivt och framkom i kartläggningen var: -Att personalen på många varierande sätt fick kännedom om att elever utsatts för kränkningar på skolan. De har sett och hört saker själva, andra elever och föräldrar har gjort dem uppmärksamma på det. Kollegor och annan personal har uppmärksammat det. Rykten och förflugna ord har gjort dem uppmärksammade på det. Det är positivt att personalen är uppmärksam, ser, hör och tar ansvar för att uppmärksamma när någon blir kränkt. En motsats skulle kunna vara att de inte såg, hörde eller blundade för det som händer. -Att personalen i enkäten svarade att diskriminering/trakasserier på grund av ålder inte alls förekommer på skolan. -Att vi erbjuder tolk på föräldramöten, utvecklingssamtal och vid övriga möten till föräldrar som behöver det. 11

12 Det framkom några tydliga förbättringsområden och de var: -Att alla inte har kunskap om diskrimineringsgrunderna. -Att det saknas ett enhetligt sätt att dokumentera kränkningar och arbetet som utförs kring detta. -Att inte alla känner till vilka ordningsregler och vilka mål skolan har. -Att eleverna i sin enkät tydligt visar att flickor och pojkar särbehandlas medan lärarna i sin enkät inte ser det lika tydligt. -Att det saknas en metodisk introduktion för nyanställd personal. Kartläggning av elevernas uppfattningar har gjorts i två omgångar. En enkät riktad mot likabehandlingsfrågor genomfördes under november/december Svarsfrekvensen på enkäten riktad mot likabehandlingsfrågor var låg, 27 % av eleverna svarade på den. Svarsfrekvensen är för låg för att svaren ska kunna anses giltiga men det är de svar vi har så vi utgår ändå från dem i vårt arbete. Det som var framträdande positivt och framkom i kartläggningen var: -Att 89,9 % känner sig trygga i skolan. -Att 87 % tycker att skolans miljö är trygg. -Att 82 % tycker att det alltid eller oftast tycker att samarbetet fungerar med klasskamraterna. -Att 82 % tycker att lärarna alltid eller oftast bryr sig om elevernas åsikter. -Att 81 % tycker att lärarna behandlar eleverna rättvist. Det framkom några tydliga förbättringsområden och de var: -Att 41,3 % har sett någon annan bli illa behandlad på skolan. -Att den som behandlade eleven illa var en annan elev 69,7 %, en lärare 22,9 %, en annan personal 28,4 %. -Att det händer att 27,5 % skolkar. -Att 23,9 % har känt sig illa behandlad av någon på skolan. -Att 20,2 % sett någon förstöra något på skolan. Enkäten gällande trivsel, medbestämmande med mera som skolan genomfört i många år genomfördes under våren Svarsfrekvensen på enkäten var högre än i den andra enkäten, 58 %. Svarsfrekvensen är låg men det ger ändå en ungefärlig fingervisning om hur det är. Det är de svar vi har så vi använder dem ändå i vårt arbete. Det som var framträdande positivt och framkom i kartläggningen var: -Att 90 % känner sig trygga i skolan. -Att 89% vågar säga vad de tycker i skolan. -Att 87 % tycker att de flesta lärarna är bra på att undervisa. -Att 87 % känner att de som arbetar i skolan bryr sig om dem. 12

13 -Att 87% vet att lärarna förväntar sig att de ska lyckas. Det framkom några tydliga förbättringsområden och de var: -Att bara 65 % tycker om att gå till skolan. -Att bara 62 % skulle rekommendera vår skola för någon som ska söka till gymnasiet. Att bara 60 % tycker att det finns studiero i deras klass. -Att bara 59 % tycker att utvecklingssamtalet med lärare och mentor varit till god hjälp för dem i sin utbildning. -Att bara 56 % av eleverna tycker att de regelbundet får utvärdera sin undervisning. Den generella inställningen på skolan är att inga elever favoriseras samt att lärarna ingriper omgående mot kränkningar som de ser eller får höra talas om. Alla elevers frågor möts med respekt, oavsett vem de kommer ifrån eller på vilken nivå den ligger. Vidare gäller att vi [personalen] behandlar alla rättvist och jämlikt. När tillfälle ges kommenterar och pratar vi om det dyker upp problem om jämlikhet och rättvisa. Vi markerar i vårt arbete att man kan vara på olika sätt i ett samhälle men ändå höra till. Vi anser dessutom att det i lärarrollen ingår att vara uppmärksam, lyssna, fråga, notera och markera. 95 % av personalen som svarat i enkäten anser att omfattningen av kränkningar är liten medan 4,8 % anser att den är hög. Eventuella kränkningar anmäls till rektor, mentor eller EHT. Likheter och skillnader människor emellan diskuteras med intresse och nyfikenhet. Egen öppenhet och tolerans är viktig för att nå ett bra resultat. Temadagar och värderingsövningar är också ett hjälpmedel i till exempel HBTQ-sammanhang. Generellt finns det mycket fördomar mot såväl HBTQ personer som personer med diverse funktionshinder. En ur personalen menar dock att andraspråkseleverna på grund av sina begränsningar i språket blir missgynnade. Lärarna i allmänhet förstår inte att lägga undervisningen på en nivå så att dessa elever hänger med Skolans ordningsregler upplevs som något otydliga och det är inte helt klart om de är kända av elever och personal. Rökningen är en del av ordningsreglerna som inte efterlevs. 89,7 % av eleverna känner sig trygga medan 10,3 % inte gör det. I frågan om ett vårdat språkbruk tycker nära hälften att eleverna inte använder ett nedsättande språk som kan få eleverna att känna sig otrygga och illa till mods, medan den andra hälften anser att den jargong som används är obehaglig. De flesta är eniga om att klotter förekommer, men i liten utsträckning. Många ur personalen vet att det åtminstone finns en likabehandlingsplan även om innehållet kanske inte alltid är så tydligt. Kunskapen är dock sämre 13

14 bland eleverna ointresse? Det finns frågor som bearbetas mer; till exempel de könsstereotypa bilder och normer som vi genom vår egen uppfostran och kurslitteraturen förmedlar till eleverna. Elever som inte lever efter kristna inhemska traditioner har rätt att vara lediga under stora religiösa högtider. Tyvärr påverkar detta den sammanlagda undervisningstiden. Tolkar finns att tillgå vid möten med andraspråkselevers föräldrar där språkförbistring råder. FRÄMJANDE ARBETE 2013/2014 Personal och elever har tillsammans jobbat med trivselaktiviteter för att skapa en större vi-känsla på skolan. Under året har vi haft höstfest, lucia, fotbollsturnering i samband med Frankrike besök, korvgrillning/volleybollmatch. Elevkåren har genomfört ett flertal trivselaktiviteter för alla på skolan. Vi har haft en temavecka för alla på skolan gällande hedersrelaterat våld- och förtryck. Rädda barnen tillsammans med frivilliga organisationer i Sala arrangerade temaveckan som heter Det handlar om kärlek. Det ingick en teaterföreställning för alla elever samt en utställning som var tillgänglig för alla. Ett tiotal klasser fick klassrumsbesök med värderingsövningar. Två lärare på IM språkintroduktion, kurator och skolsköterska har genomfört undervisning i sex- och samlevnad för alla elever på IM språkintroduktion. Yrkesarbetslaget har genomfört en tema dag för alla elever gällande hälsa/värderingar (likabehandling). Dagen innehöll olika stationer. Eleverna startade med gemensam frukost (eftersom vi har kännedom om att många inte äter frukost) och avslutades med en gemensam lunch. Eleverna var indelade klassvis för att de skulle känna sig trygga. Stationerna handlade om: 1. Mat och kost. 2. Självmassage. Eleverna fick lära sig att ge sig själva massage. 3. Värderingsövning-bussen. Eleverna ska välja plats i bussen. När bussen anländer till hållplatsen sitter det redan personer på bussen. Eleverna ska välja plats och motivera sina val. De som redan sitter på bussen är en full gubbe, en mamma med barnvagn, en man med många tatueringar, en man från ett arabiskt land, en person med Down syndrom och så vidare. Enligt lärarna resulterade detta i bra diskussioner och eleverna hade bra motiveringar till sina val. 4. En kärnkraftsolycka har inträffat i Sverige och eleverna måste hastigt fly. De kan inte återvända till Sverige på minst tio år. Eleverna får berätta vart de tänker ta vägen, hur de tror att de blir mottagna i det nya landet och hur de ska försörja sig. 5. Tre personal ska anställas på ett företag. Eleverna får ansökningshandlingar och ska välja ut vem som ska få arbetet. De som sökt arbetet är kvinnor och män med olika levnadssituationer, olika kulturer och handikapp. 14

15 6. Tipspromenad med frågor om hälsa. RUTINER FÖR DIREKTA ÅTGÄRDER VID TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Vart vänder sig eleverna: Om du som elev blir utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling ska du ta kontakt med någon personal på skolan och berätta vad som hänt. Om du som elev sett eller hört någon annan elev bli trakasserad eller kränkt ska du ta kontakt med någon personal på skolan och berätta vad som hänt. Vad gör jag om jag ser en kränkning: Alla anställda vid skolan ska agera direkt om de ser en situation där någon elev blir trakasserad eller kränkt. Om du känner att du själv inte kan utföra uppgiften måste du lämna över till någon som kan hantera den, en annan lärare, mentorn eller någon i EHT. Vid slagsmål eller annat fysiskt våld: Ingrip i försök att stoppa våld på valfritt sätt. Det kan vara genom samtal, höja rösten eller att fysiskt ingripa alltså att försöka sära på dem. Vid ordväxlingar eller verbala trakasserier, kränkningar: Förmedla tydligt på valfritt sätt att vi på skolan inte tolererar någon form av verbala trakasserier eller kränkningar av varandra. Alla ska visa respekt för varandra. Maila rektorn så fort som möjligt om det som inträffat. Rubriken på mailet är Kränkning och i mailet ska en kortfattad redogörelse finnas. Ett meddelande kan se ut så här: Två elever var i slagsmål i fiket vid Jag med flera lärare gick emellan och avbröt slagsmålet. En elev går i FT och en går i BF. Två elever skrek till varandra i korridoren idag. Jag såg att en av dem började gråta. Ena eleven gick iväg men jag pratade med den eleven som grät. Hon vill inte ha någon hjälp. Ena eleven går på RL och den andra går på NA. När rektorn fått mailet beslutar han vem/vilka som ska utreda ärendet till exempel personal i EHT, mentorn, lärare eller rektor. Rektor bedömer om anmälan behöver göras till polis, socialtjänst eller arbetsmiljöverket. Rektorn vidarebefordrar mailet till huvudman och ansvarar för att en anmälan görs i flexite. 15

16 Vad gör jag när jag får kännedom om att någon elev har utsatts för trakasserier eller kränkningar: Maila rektorn och berätta vad du fått veta, så fort som möjligt. Rubriken på mailet är Kränkning och i mailet ska en kortfattad redogörelse finnas. Ett meddelande kan se ut så här: En elev har berättat för mig att en annan elev i klassen blir utsatt för kränkande behandling av andra klasskamrater. Gäller en klass i EE. En elev berättade för mig att en annan elev i klassen har skrivit kränkande saker på facebook. Gäller elever i SA. Rektorn vidarebefordrar mailet till huvudman. Rektorn tar med mailet till EHT och där beslutas vem/vilka som ska utreda detta till exempel personal i EHT, mentorn, lärare eller rektor. Utreda, åtgärda och följa upp trakasserier och kränkningar: På Kungsängsgymnasiet använder vi ett arbetssätt för att utreda och följa upp trakasserier och kränkande behandling och till hjälp har vi tre stöddokument. Se bilaga 1,2,3. Första mötet hålls med den som känner sig trakasserad, kränkt, bilaga 1. Andra mötet hålls med den som uppges har trakasserat, kränkt någon annan, bilaga 2. De får var för sig berätta om vad som hänt, om det hänt förut, vad de själva kan göra för att det ska upphöra och vad de önskar att den andra ska göra för att det ska upphöra. Om den som uppges ha trakasserat, kränkt den/de andra eleverna också känner sig trakasserad, kränkt ska både bilaga 1 och 2 användas för den personen också. En överenskommelse görs med de inblandade var för sig där det tydligt framgår vad de ska göra för att trakasserierna, kränkningarna ska upphöra. De inblandade skriver under överenskommelsen. Vårdnadshavarna informeras om detta ifall det gäller elever som är under 18 år. Efter två veckor träffar vi den som känt sig trakasserad, kränkt igen för att följa upp att trakasserierna, kränkningarna har upphört. Har trakasserierna, kränkningarna inte upphört återförs detta till rektorn som beslutar om vidare åtgärder. Det kan till exempel vara en skriftlig varning eller avstängning från skolan. Rektor bedömer om anmälan behöver göras till flexite, polis, socialtjänst eller arbetsmiljöverket och ansvarar för att det utförs. 16

17 Personal kränker elever: Rektorn ansvarar för utredning och uppföljande samtal enligt arbetssättet ovan. Elever kränker personal: Rektorn ansvarar för utredning och uppföljande samtal enligt arbetssättet ovan. Personal kränker personal: Rektorn ansvarar för utredning och uppföljande samtal enligt arbetssättet ovan. Rektor kränker personal eller elever: Anmälan görs huvudman och till skyddsombudet. Huvudmannen utser vem som ska ansvara för utredningen, åtgärder och uppföljning. RUTINER FÖR RAPPORT TILL REKTOR Alla som arbetar på skolan ska informera rektorn så fort som möjligt om de får kännedom om att någon elev misstänks ha utsatts för- eller har blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Informationen meddelas rektorn via mail. Rubriken på mailet är Kränkning och i mailet ska en kortfattad redogörelse finnas av det som inträffat. RUTINER FÖR RAPPORT FRÅN REKTOR TILL HUVUDMAN Händelser som leder till skriftlig dokumentation och inkommer till förskolechef eller rektor, återrapporteras löpande till förvaltningschefen. Återrapporteringen sker igenom ett epostmeddelande med standardiserad rubrik och lagras i en sekretessbelagd digital mapp. Ordförande, vice ordförande och oppositionsledare delges materialet i samband med ordförandeberedningen inför varje sammanträde. Ordförande avgör om något av detta skall rapporteras vid nämndsammanträde. HUR LIKABEHANDLINGSPLANEN GÖRS KÄND FÖR ALLA Likabehandlingsplanen finns på skolans hemsida där alla som vill kan ta del av den. Likabehandlingsplanen finns med i introduktionshäftet som delas ut till alla nya elever som börjar på skolan. Mentorn går igenom den med eleverna. Rektorn föredrar likabehandlingsplanen för föräldrarna till alla nya elever på Introduktionsafton. Vid nyanställning av personal ingår en genomgång likabehandlingsplanen i introduktionen. Mentorerna går igenom likabehandlingsplanen en gång per år med sina mentorselever i år 2 och 3 och skickar in synpunkter och åsikter till Likabehandlingsgruppen. Eleverna fyller i två enkäter under läsåret en riktad mot Likabehandlingsfrågor under hösten och en riktad mot trivsel? under våren Likabehandlingsgruppen föredrar likabehandlingsplanen och alkohol- och drogpolicyn för all personal innan skolstarten så personalen känner till den och lätt kan föredra om detta till sina mentorselever. Förslag på förändringar och diskussioner om likabehandlingsarbetet behandlas på personalkonferenser eller i arbetslagen under läsåret. 17

18 TIDSPLAN FÖR GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV LIKABEHANDLINGSARBETET UNDER LÄSÅRET 2014/2015 -vilka ingår i gruppen? -mötestider? -när gå igenom likabehandlingsplan samt alkohol-och drogpolicy för personalen? -när tillfrågar/får vi med elever i likabehandlingsarbetet? -introduktionsafton, när? -introduktion till nyanställd personal, när? -enkäter när? -inspirationskonferens när? - två halvdagar gällande likabehandling när? -planera nästa års främjande arbete, när? - gå igenom och ändra i rutinerna i likabehandlingsplanen? -skriva och utarbeta den nya likabehandlingsplanen, när? MÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR LÄSÅRET 2014/ MÅL Att likabehandlingsgruppen föredrar likabehandlingsplanen och alkohol- och drogpolicyn för personalen vid uppstarten av hösten Kuratorn förankrar det med rektorerna som planerar/förankrar det i arbetsplaneringen för hösten. Likabehandlingsgruppen fördelar arbetsuppgiften till någon/några i gruppen. Rektorerna är ansvariga för att planera datum och Likabehandlingsgruppen är ansvarig för att ut utföra uppgiften. 2. MÅL Att vi har med elever från de olika programmen och från elevkåren i likabehandlingsarbetets träffar. Kurator Nagina Thanki pratar med elevkårens ordförande och ber dem utse representanter från elevkåren. Mentorerna informerar eleverna om våra önskemål om att ha två elever med i Likabehandlingsgruppen från varje inriktning så som YRK, SA, NA/TE, BF och IM. Kurator Nagina Thanki och mentorerna på skolan. 18

19 3. MÅL Att rektorn går igenom viktiga delar av likabehandlingsplanen på introduktionsafton för de nya elevernas föräldrar. Kurator Nagina Thanki har informerat om denna arbetsuppgift och rektorn har godtagit det som sin arbetsuppgift. Ansvarig Rektorn 4. MÅL Att rektorn informerar om likabehandlingsplanen vid introduktion av nyanställd personal. Rektorn följer introduktionsplanen som finns för nyanställda i kommunen eller upprättar en egen plan som han följer där den arbetsuppgiften ingår. Rektorn 5. MÅL Att genomföra en kartläggning av skolans likabehandlingsarbete genom en personalenkät samt eventuella frågor som diskuteras i arbetslagen. Enkäten fylls i gemensamt på en personalkonferens under hösten 2014 (med förhoppning om att få antalet ifyllda enkäter att öka). Elevenkät, se under mål 6. Kuratorn rättar enkätmallen med hjälp av Sjunne och planerar genomförandet av enkäten med likabehandlingsgruppen. Kuratorn är ansvarig för att rätta enkätmallen med Sjunne samt planera genomförandet av enkäten med likabehandlingsgruppen. Rektorerna ansvarar för att besluta på vilken personalkonferens personalen ska fylla i enkäten. Personalen ansvarar för att fylla i enkäten. 6. MÅL Två likabehandlingshalvdagar genomförs som en främjande insats för både lärare och elever. En i början av höstterminen september/oktober och en i januari. Elevenkäten gällande likabehandling fylls i denna dag samt synpunkter från elever och lärare samlas in och lämnas till likabehandlingsgruppen. Den årliga enkäten om trivsel, medbestämmande med mera genomförs under våren Likabehandlingsgruppen planerar upplägg och innehåll för halvdagarna. Förslagsvis någon allmän föreläsning samt arbete i klassrummen med likabehandlingsplanen på valfri nivå utifrån förkunskaper i klasserna. Ett 19

20 minimalt förslag kan tas fram av likabehandlingsgruppen. Kuratorn går igenom elevernas likabehandlingsenkät från föregående år och gör rättningar i den med hjälp av Sjunne Johansson. Rektorerna beslutar om vilka halvdagar som ska ägnas åt likabehandlingsarbete i klasserna. Likabehandlingsgruppen ansvarar för att förbereda/planera upplägg och innehåll för halvdagarna. Rektorerna och mentorerna ansvarar för att genomförandet av enkäterna blir möjligt. 7. MÅL Att minska gruppmotsättningarna mellan elevgrupper på skolan. Gruppmotsättningar mellan olika elevgrupper motverkas bäst med programöverskridande insatser. Varje arbetslag ska under året fortsätta att utveckla det arbetet. Likabehandlingsgruppen anordnar en inspirationskonferens med workshops i tvärgrupper där alla delar med sig av de fina exempel som finns. Arbetslagen får sedan i uppgift att fortsätta utveckla sitt arbete med programöverskridande insatser och rapporterar sedan vad de utvecklat till likabehandlingsgruppen. Likabehandlingsgruppen ansvarar för att anordna inspirationskonferensen och arbetslagen ansvarar för att delta i inspirationskonferensen och att utveckla arbetet med programöverskridande insatser i sitt arbetslag. 8. MÅL Att planera nästa års främjande likabehandlingsarbete. Träffar i likabehandlingsgruppen. Kurator och likabehandlingsgruppen 9. MÅL Att gå igenom och eventuellt göra ändringar i befintliga rutiner i likabehandlingsplanen så som rutiner för direkta åtgärder vid kränkande behandling och rutiner för rapport till rektorn. Träffar i Likabehandlingsarbetet Kurator och likabehandlingsgruppen. 10.MÅL -Att skriva och utarbeta en ny likabehandlingsplan för 2015/

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet

Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet Likabehandlingsplan Kungsängsgymnasiet 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 3 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 4 Kön... 4 Könsöverskridande identitet eller uttryck... 4 Etnisk tillhörighet...

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30 /Plan mot kränkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2015-09-30 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 4 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 6 LEDNINGSDEKLARATION... 8 SKOLANS VISION... 8 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE

Läs mer

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan Kyrkskolans förskola 3 (18) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 Vision... 9 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 10 SAMVERKAN MED BARN/ELEVER...

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kra nkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS

Likabehandlingsplan/Plan mot kra nkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS Likabehandlingsplan/Plan mot kra nkande behandling ÅBY SKOLA OCH FRITIDS 2014-09-30 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 DEFINITIONER... 4 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 6 LEDNINGSDEKLARATION... 8 SKOLANS VISION... 8

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Laxens Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Innehållsförteckning Inledning s.3 Förskolan Laxens vision s.3 Definitioner s.4 Diskrimineringsgrunder enligt diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling /Plan mot kränkande behandling För: Kila skola och Fritidshem Datum: 120924 2 (24) INLEDNING 3 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION...

Läs mer

Förskolan Frö & Freja

Förskolan Frö & Freja Förskolan Frö & Freja Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Januari Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn-

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Växthuset Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I januari 2009 kom Diskrimineringslagen

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD. [Klicka och skriv förord]

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD. [Klicka och skriv förord] 3 (24) FÖRORD [Klicka och skriv förord] 5 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 7 DEFINITIONER... 8 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 9 LEDNINGSDEKLARATION... 11 Vision... 11 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 12 SAMVERKAN

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄTRABRUNNS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan SÄTRABRUNNS FÖRSKOLA SÄTRABRUNNS FÖRSKOLA 2013 12 15 INNEHÅLL 3 (28) RÖR EJ!!! BÖRJA SKRIVA PÅ SIDAN 9... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 4 (28) INLEDNING Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk:

Läs mer

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Mio Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling. December 2013, utvärderad september 2014 Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ett förebyggande arbete Vision: Barnet i fokus! Inledning Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett

Läs mer

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan

Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Likabehandlingsplan årskurs 7-9 Vallaskolan Beslutad 15 september 2011 Rektor: Marie Segersvärd Denna plan gäller i ett år från och med ovanstående datum FÖRORD Det finns ingen skola som är skonad från

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i Pysslingen Förskolor och Skolor AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium

Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 1 (8) Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium Reviderad: 27 juni 2017 LN 2 (8) Övergripande Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Detta dokument är en övergripande

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling RUDSÄNGENS FÖRSKOLA Smörblomman/Diamanten november 2012- november 2013 1. Vision

Läs mer

Likabehandlingsplan ÅKRA FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan ÅKRA FÖRSKOLA ÅKRA FÖRSKOLA 3 (26) INNEHÅLL INLEDNING... 4 DEFINITIONER... 5 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 VISION... 10 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅR... 11 Mål föregående år enligt senaste planen...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäddans förskola Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och elevskyddslagen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärr Äventyrsförskolas plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Kärrs förskolas Vision: Ett lustfullt lärande i trygg miljö Kärrs förskolas Mål: En förskola fri från kränkningar där alla

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Salbo förskola 14 01 08

Likabehandlingsplan. Salbo förskola 14 01 08 Salbo förskola 14 01 08 2 (30) INLEDNING 3 (30) INNEHÅLL RÖR EJ!!! BÖRJA SKRIVA PÅ SIDAN 9...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 4 (30) INLEDNING Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två

Läs mer

Bergmanska Förskolan

Bergmanska Förskolan Bergmanska Förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Inledning Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och elevskyddslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Knappen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Knappen 2014 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Vision..2 Kartläggning/nulägesanalys.2 Förankring av likabehandlingsplanen..4 Åtgärder.5 kompetensutveckling.6

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Vargön 2014-10-27 Plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan 2014/ 2015 Näckrosvägens förskola Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja barns

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Likabehandlingsplan. Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 1 (8) Reviderad 27 juni 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Örnsköldsviks Gymnasium 2016/2017 g:\bf\skolområde gymnasiet\skolområde gymnasiet\gemensamt\policydokument\likabehandlingsplan\2016-17\övergripande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6.

Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Likabehandlingsplan År 2016 Likabehandlingsplanen är utformad i enlighet med Diskrimineringslag 2008:567 samt Skollagens 2010:800 kapitel 6. Inledning Enligt Arbetsmiljölagen 1999:841 är Vuxenutbildningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Prästkragens Förskola Bjuvs förskolor En känsla av härlighet! Återupprättad dec 2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Prästkragens Förskola 151210-161210 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering

Läs mer

Förskolan i Surahammars Kommun

Förskolan i Surahammars Kommun Förskolan i Surahammars Kommun Förskolans årliga plan för främjande av likabehandling och förebyggande mot kränkande behandling. 2015/2016 Innehållsförteckning Vision, syfte, policy och ansvar 3 Definitioner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Återupprättad 20151209 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Vitsippans Förskola 20151209-20161209 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Jordens uteförskola läsåret 2014/15 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Jordens uteförskola läsåret 2014/15 1. Inledning Förskolan ska ha en plan mot diskriminering enligt diskrimineringslagen och en plan mot

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan

Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan Danderyds gymnasiums Likabehandlingsplan läsåret 2013/2014 1. Vision I en anda av trygghet, glädje och kreativitet ska alla studerande och alla medarbetare utvecklas så att de både vill och kan ge sitt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östrabo Yrkes Fordons- och transportprogrammet Läsår 2017 Innehåll Introduktion och bakgrund... 3 Vision... 3 Grundläggande begrepp... 3 Diskriminering...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fågelviksgymnasiet Gymnasieskolan Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Dorotea kommun Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Strandenskolan Åk F-9 Fastställd av KUN 2016-09-22 47 Inledning 2 Alla elever och all personal har rätt att vistas i vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Montessoriförskolan 88an

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Montessoriförskolan 88an Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Montessoriförskolan 88an Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006 kom Barn- och

Läs mer

Likabehandlingsplan ÅKRASKOLAN

Likabehandlingsplan ÅKRASKOLAN ÅKRASKOLAN 2014-2015 3 (22) Åkraskolan läsåret 2014-2015 INNEHÅLL INLEDNING. 4 DEFINITIONER 5 DISKRIMINERINGSGRUNDER.. 7 LEDNINGSDEKLARATION.. 9 VISION 9 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE LÄSÅR. 10 SAMVERKAN

Läs mer

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013

Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vuxenutbildningens plan för likabehandling och mot kränkande behandling 2013 Vision En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras,

Läs mer

Likabehandlingsplan KILBO FÖRSKOLA 2014 10 23

Likabehandlingsplan KILBO FÖRSKOLA 2014 10 23 KILBO FÖRSKOLA 2014 10 23 3 (30) Innehåll INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 8 LEDNINGSDEKLARATION... 10 VISION... 11 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅR... 12 Mål föregående år enligt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Westerlundska gymnasiet Westerlundska gymnasiets ledstjärna Westerlundska gymnasiet är en inspirerande och utmanande arbetsplats

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Ransta skola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Ransta skola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Ransta skola Ransta rektorsområdes devis är LUST Via Lekfullt lärande sker Utveckling i kunskaper och Social kompetens. Detta leder till Trygghet.

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem.

Vi är varandras arbetsmiljö, all personal och alla elever på skolan har ansvar för sina handlingar och ska ta hänsyn till hur andra upplever dem. Rytmus plan under läsåret 2015-2016 för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I enlighet med 3kap. 16 diskrimineringslagen och 6 kap. 8 skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Särskolans enheter och fritids

Likabehandlingsplan för Särskolans enheter och fritids för Särskolans enheter och fritids 2011-2012 3 (26) 5 (26) INNEHÅLL INLEDNING... 7 DEFINITIONER... 8 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 9 LEDNINGSDEKLARATION... 11 Vision... 11 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER....

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan läsåret

Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan läsåret 1(7) Likabehandlingsplan för Jenny Nyströmsskolan läsåret 2015 2016 Innehåll Inledning Sidan 2 Diskrimineringslagen och skollagen Sidan 2 Policy/värdegrund Sidan 2 Förutsättningar för arbetet med likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller 2015-10-02 2016-09-30: Djurås förskola, Safiren och Rubinen Alla som lämnar vår förskola ska minnas sin förskoletid med glädje! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Likabehandlingsplan VALLASKOLAN 7-9

Likabehandlingsplan VALLASKOLAN 7-9 Likabehandlingsplan 2014 VALLASKOLAN 7-9 3 (28) INNEHÅLL INLEDNING... 4 DEFINITIONER... 5 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 SKOLANS VISION... 9 UTVÄRDERING AV FÖREGÅENDE ÅR... 10 Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015

Likabehandlingsplan. Fagerhults förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan Fagerhults förskola 2014-2015 1 Innehåll 1.Inledning....3 2. Vision... 4 3. Kartläggning och nulägesanalys...4 3.1 Kartläggning...4 3.2 Nulägesanalys...5 4. Mål utifrån kartläggning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013

Likabehandlingsplan. Komvux Örebro 2012/2013 Likabehandlingsplan Komvux Örebro 2012/2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Värdegrund 3 Bakgrund 3 Definitioner av begrepp 4 Elevers rätt till stöd 6 Åtgärder vid kränkande behandling 6 Förebyggande

Läs mer

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan

Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och plan mot kränkande behandling läsår 2015-2016 Likabehandlingsplan På Ingelstorp och Helgesbo gymnasieskolor är vi varandras arbetsmiljö och inga kränkningar får förekomma. Vi

Läs mer

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Handelsakademins och NBI:s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Yrkeshögskola Läsår: 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Yrkeshögskola

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

BJÖRKHAGA FÖRSKOLA. Björkhaga förskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 BJÖRKHAGA FÖRSKOLA Björkhaga förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Bakgrund Alla förskolor och skolor ska ha en aktuell och levande plan mot diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vetterstorps förskola Förskolechef: Maria Välimaa 1 Vår vision Förskolan ska vara en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017

Burlövs kommun. Komvux LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Komvux BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING BURLÖVS KOMMUN 2016/2017 1 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 2 SKOLANS VISION SID 3 DEFINITIONER SID 3 ATT FÖREBYGGA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE

Läs mer

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Månsarps förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016/2017 Månsarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2016/2017 Ansvarig för planen Förskolechefen och

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014/2015 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vad står begreppen för?... 4 Likabehandling... 4 Diskriminering... 4 Direkt

Läs mer

Särskild utbildning för vuxnas plan

Särskild utbildning för vuxnas plan Särskild utbildning för vuxnas plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lärcenter Falköping, maj 2013. Kontaktpersoner personal: Kerstin Larsson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Metallens Förskola 2015/2016 Om oss På vår förskola finns det 18 barn i åldrarna 1-4 år. Vår förskola ligger mitt i samhället Boliden. Vi är 6 personer

Läs mer

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor

Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor Likabehandlingsplan/ årlig plan för Sandviks förskolor 2010-2011 Diskrimineringslag (2008:567) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 3 1.2 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Metod 3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Bakgrund Från och med 2009-01-01regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk: diskrimineringslagen och 14 a kap. i skollagen. De har ersatt den

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Trödje förskola 2010-12-01 till 2011-11-15 1 Innehåll Inledning... 3 Vision... 3 Definitioner... 3 Utvärdering av föregående planer... 4 Medverkan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi) HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-08-14 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi) På sfi ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal och studerande på

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan för att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/ 2014 Pedagogisk omsorg Ett målinriktat arbete för att motverka diskriminering främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-06-11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna På Vuxenutbildningen i Skara ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12 för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 0 Innehåll Inledning... 2 Del 1... 3 1.1Värdegrund, vision och mål... 3 1.2Förankring och ansvar... 3 1.3Utvärdering

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skederid skola 2014 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1 Inledning 2. Kränkande behandling och diskriminering 3 Skolans uppdrag 4. Definiering 5.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hästhovens förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer