SOS Från marginaliserad till socialt integrerad genom socialt arbete. Styrgruppens möte Mötesprotokoll 2/2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SOS Från marginaliserad till socialt integrerad genom socialt arbete. Styrgruppens möte Mötesprotokoll 2/2012"

Transkript

1 SOS Från marginaliserad till socialt integrerad genom socialt arbete SOS Österbottens delprojekt Styrgruppens möte Mötesprotokoll 2/2012 Tid: kl. 13:00-15:15 Plats: Vasa socialcenter/mötesrum 3, källarvåningen, Vörågatan 46, Vasa Deltagare: Styrgruppens ordinarie medlemmar/ suppleanter (x ) Margaretha Wikman ( ) Maria Aho ( ) Alice Backström (x) Esko Kuoppala ( ) ( ) Ritva Heiman ( ) Yvonne Lindén (x) Yvonne Holming ( ) Hedvig Grannas-Honkanen ( ) (x) Leena Storhannus ( ) (x) Katri Viitasalo ( ) ( ) Soc. och kommin edustaja? ( ) (x) Mona Granholm ( ) Pia Höglund-Ingo (x) Tuula Mulju ( ) Eini Pohlajamäki /Tor-björn Stoor (x) Johanna Yliviitala ( ) Maija Nyystilä (x) Patrica Strömbäck ( ) ( ) Päivi Krook (x) Maarit Pasto (x) Erkki Penttinen 1. Mötets öppnande och konstaterande av närvaron Ordförande Erkki Penttinen öppnade mötet kl. 13:15. Mötets deltagare antecknades. 2. Godkännande av föredragslista Förslag: Föredragslistan godkänns utan justeringar. Paragrafen från det föregående protokollet läggs till. Beslut: Föredragslistan godkänns med ovannämnda justering. 3. Godkännande av mötesprotokollet för mötet 1/2012 Protokollet 1/2012 godkänns med följande justeringar:

2 Det är inte frågan om Vasa socialpsykologiska utan Vasa socialpsykiatriska förening, namnet korrigeras. Några personers titlar blev också korrigerade. Efter dessa justeringar godkändes mötesprotokollet. 4. Styrgruppens organisering Diskussion om de styrgruppsmedlemmar och suppleanter som fortfarande fattas. Konstaterades att Hedvig Grannas-Honkanen inte har suppleant i och med att Jorma Rantanen bytt arbetsplats. En ny suppleant skall sökas till henne. Även Patrica Strömbäck saknar suppleant, även till henne söks en suppleant. Som suppleant till Leena Storhannus föreslås Vasa TE-byrå servicelinje 3 chef, Juha Nummela. Som Vasa-områdets klientrepresentant föreslås Individuell handledare, Jarno Högfors. Som K5-områdets klientrepresentant föreslås Janne Rauta. Beslut: Ovannämnda personer godkänns som styrgruppens medlemmar. 5. Statusrapport Projektkoordinator Päivi Ristimäki går igenom statusrapporten (bilaga 2). Beslut: Till kännedom 6. Godkännande av handlingsplan Utgående från projektplanen har en handlingsplan utvecklas med hjälp av Suunta-verktyget samt även genom diskussioner tillsammans med de olika kommunernas koordinationsgrupper. Suunta är ett verktyg som används som stöd vid planering och utvärdering. I handlingsplanen definieras projektets tyngdpunktsområden/uppgifter som följande: Process: Definiering av klient-profiler Nya modeller för tjänster Möjlighet att få fördjupa sig i goda arbetsmetoder Aktörsmatris Utvecklande av elektroniska arbetsmetoder genom köptjänst Delaktighet: Klientenkät i hela projektområdet under vecka Klientrepresentanter från hela projektområdet Klientrådslag

3 Stärkande av planbaserat arbetssätt K5-området: servicehandledning som pilotförsök, målgrupp preciseras senare K4-området: servicehandledning för invandrare som pilotförsök K2-området: servicehandledning för unga som pilotförsök Vasa-området: servicehandledning som pilotförsök, målgrupp preciseras senare Arbetstagarna: Personalenkät till hela projektområdet (början på september 2012), resultatseminarium Personalklubb i projektområdet Starta metodarbetsgruppen i samarbete med högskolorna Mentor-pilotering på området Motiverande intervju utbildning Dokumentation utbildning Spegling som metod - utbildning Studie- och seminarieresa Vuxensocialarbetets dagar, januari 2013 Seminarium i samarbete i och med Triangelns 10-års jubileum Päivi Ristimäki presenterade hur kunskapsbaserade perspektivet finns med i alla verksamhetslinjer samt hur det nyttjas i helheten så att det bildas en påverkningskedja. (Bilaga 2) Diskussion: Konstaterades att verksamhetslinjerna är ett bra sätt att strukturera arbetet på. Eftersom projektplanen är bred och komplex behövs denna struktur för att helheten skall kunna uppfattas. I princip är den nuvarande strukturen för Suunta-verktyget bra, men få projekt klarar sig med endast tre målsättningslinjer, vilka nu är presenterade i Suunta. Det finns ett behov av ett samarbeta mellan kommuner och organisationer. Diskussion om de konkreta åtgärder som finns i projektet, exempelvis: Delaktighet: projektet bör sträva efter att utveckla samarbetsstrukturer som främjar delaktighet. Utgångspunkten bör vara klienternas delaktighet, men man borde även få med övriga viktiga aktörer. Klienternas delaktighet kunde nås genom att t.ex. inkludera unga genast från planeringsstadiet, ett sätt som används i en pro-graduavhandling. Det betonades, att i detta projekt är det värt att satsa på delaktighet tillsammans med klienterna. Man bör finna lämpliga arbetsmetoder och vidare lämplig struktur. Man bör även utveckla serviceprocesser och samarbetsstrukturer tillsammans med olika aktörer. Trots detta skall man undvika att använda s.k. projketspråk i Suunta-verktyget. För tillfället är Suuntavertyget uppdelat enligt ett verksamhetsbaserat tankesätt: process delaktighet aktörer. Aktörsmatris: projektpersonalen kommer att få information om uppgörande och användning i samband med utbildningsdagen i Lahtis

4 Kartläggning av serviceprocesser: samarbete mellan K4-området och projektet från invandrare till medborgare är under arbete i form av ett pilotprojekt för invandrare. Projektens gemensamma mål är att med hjälp av QPR-verktyget skapa en verksamhetsmodell som vuxensocialarbetet kan ta i bruk. Klientenkät: klientundersökningen har startat i K4-området och kommer att pågå 2 veckor, i K5 pågår undersökningen 3 veckor och K2, 2 veckor. I Vasa sänds enkäten skriftligt till alla vuxensocialarbetets klienter som besökt socialen under v.22. Angående enkäten frågades det ifall någon klientrepresentant har fått möjlighet att läsa igenom enkäten samt om frågorna i tillräcklig mån stöder klienternas delaktighet. Särskilt fråga nummer 17 fick många kommentarer: Kunde frågan istället formuleras som följande Varför behöver du hjälp från det sociala arbetet?. Det konstaterades dock att i och med att klientenkäten redan har startat är det, med tanke på att enkäterna skall vara jämförbara, inte vettigt att göra justeringar endast för Vasas del. Det diskuterades även huruvida svaren från klientenkäten kunde användas i forskningssyfte vid högskolor och universitet. I och med att denna användning inte nämns i enkätens följebrev, så kan resultaten inte användas annat en inom ramen för projektet. Beslut: Suunta-vertyget skall preciseras ytterligare. Som stöd till projektpersonalen deltar Erkki Penttinen och Tuula Mulju. 7. Utbildningssamarbete med Vasaregionens undervisnings- och utvecklingsklinik för social- och hälsovård Projektkoordinator Päivi Ristimäki och Vasaregionens undervisnings- och utvecklingsklinik för social- och hälsovårds representanter lektor Mona Granholm och planerare Ann-Sophie Blomqvist hade möte. Under mötet utarbetades följande samarbetsmöjligheter: 1) SOS - Österbottens delprojekt ordnar hösten 2012 svenskspråkig utbildning i Motiverande intervju för de socialarbetare som arbetar på projektets verksamhetsområde. Kursen är en s.k. snabbkurs. Målsättningen är att Kliniken år 2013 kunde ordna en mer omfattande kurs inom samma ämnesområde som skulle ge studiepoäng på högskolenivå. På detta sätt skulle man garantera tillgången på fördjupade studier för dem som är intresserade. 2) SOS- Österbottens delprojekt piloterar mentorskap under projektperioden. Målet är att efter projektets slut hitta en instans som tar ansvaret över mentor-utbildningens fortbildning. På det sättet garanteras en fortsättning på verksamheten och det förankras som en del av det sociala arbetet. Det diskuterades att det vore skäl att definiera vad mentorskap innebär i relation till handledning och utbildning. Motiverande intervju utbildning ordnas på hösten och finansieras av projektet. Under diskussionen framkom frågor huruvida det är möjligt att personal som inte arbetar för de kommuner som finansierar projektet kan delta i utbildningar som ordnas inom ramen för projektet. SONetBotnias representant Maarit Pasto lovade ta reda på hur det ligger till.

5 Beslut: ärendet tas upp igen på följande möte 8. SOS Österbottens delprojekts budget-relaterade förändringar i anslutning till de besparade medlen Budgeten är justerad så till vida att 2011 års överskott på har överförts till år 2012 under punkten Köptjänster. Ekonomiplanerare Simo Koljonen och projektchef Päivi Krook delger saken till Social- och hälsovårdsministeriet och Regionförvaltningsverket, eftersom förändringen är över 10 % (Bilaga 2). Beslut: Till kännedom. 9. Ärenden som skall tas upp i styrgruppen för Mellanfinlands SOS-projekt Erkki Penttinen framförde hälsningar från Mellanfinlands SOS-projekts styrgrupp. Deras tyngdpunktsområden berör aktiverande och rehabiliterande socialarbete samt unga. Även definieringen av begreppet social nytta ligger på agendan, vilket också är en av projektets tyngdpunkter. Huvudstyrgruppens mötesprotokoll finns att läsa på Beslut: Till kännedom 10. Uppföljning av ekonomin Styrgruppen har ännu inte behandlat användning av de besparade medlen i anslutning till verksamhetsplanen. Enligt budgetuppföljningen har de totala utgifterna fram till 04/2012 uppgått till 8,3 %. Denna procentjämförelse härrör dock från då överskottet från år 2011 inte ännu överförts till år Beslut: Till kännedom 11. Övriga ärenden Resultatsområdeschef Erkki Penttinen berättade om multiprofessionella utbildningen i anslutning till idén om övningshälsocentralplanerna, där läkare- och socialarbetarstuderande samt yrkeshögskolestuderande skulle medverka som en samarbetsgrupp. 12. Följande möten Beslut: Följande tidpunkter för styrgruppsmöten fastslogs Måndag kl Måndag kl. 9:30 12.

6 Mötesutrymmet är det samma. dvs. Vasa socialcenter/mötesrum 3, källarvåningen, Vörågatan 46, Vasa 13. Mötets avslutande Beslut: Ordförande avslutade mötet kl. 15:15. Bilagor: Suunta handlingsplan utkast per Klientenkät Budget ändringsförslag Power Point presentation/päivi Ristimäki

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan

Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan 1 PROTOKOLL OptiInno/Styrgruppens möte 9/2012 Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan Närvarande: Rabbe Ede, Optima, styrgruppens ordförande

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare

5. Val av protokolljusterare Beslut: Mötet valde Mats Löfström och Sebastian Gripenberg till protokolljusterare Protokoll från Luckans styrelsemöte Plats: Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors Tid: 9.11 kl 8.30-10.00 Närvarande: Styrelse Henrik Wolff Monica Martens-Seppelin Maria Björnberg-Enckell Mats Löfström Marie-Louise

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten

Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Stockholm stad Socialtjänstförvaltningen Enheten för hemlösa - Stödteam för män Utredning och uppföljning i samarbete med klienten Rapport från ett tvåårigt projekt med stöd av Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen.

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Närvarande: Henrik Wolff (ordförande) Maria Björnberg Enckell Monica Martens-Seppelin

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

Martti Majuri och Tuomas Eerola

Martti Majuri och Tuomas Eerola Martti Majuri och Tuomas Eerola de kunde inte tänka sig göra annat Iakttagelser kring arbetsplatshandledarutbildning, lärarnas arbetslivsperioder och inlärning i arbetet Utbildningsstyrelsen och författarna

Läs mer

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013

PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 PROTOKOLL FÖR KVARKENS VÄRLDSARVSDELEGATIONS MÖTE 1/2013 Tid: fredagen den 15 februari 2013 kl. 13.00 Plats: Österbottens förbund 1 Mötet öppnas Mötet öppnades kl 13:02 av Olav Jern 2 Konstaterande av

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer