EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Framtidsdialogens slutrapport i juni EFS i Västerbotten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001. EFS i Västerbotten"

Transkript

1 EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001 EFS i Västerbotten

2 Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001 Inledning Delrapportens slutsatser Föreningarnas remissvar Personalenkät Hur kommer EFS att se ut i framtiden i Västerbotten... 6 Framtidsbilden / Visionen... 6 Kännetecken för en EFS-förening/grupp... 6 Distriktets mål... 6 Strategiska insatser för distriktsledningen 6 Distriktets prioriteringar Framtidsdialogens slutsatser och förslag Slutsats Slutsats Slutsats Slutsats Slutsats Organisation Slutord Framtidsdialogen slutrapport

3 Inledning EFS i Västerbottens styrelse beslöt att en grupp skulle tillsättas för att utreda distriktets framtida organisation. Uppdraget var att belysa, analysera och diskutera EFS-arbetets framtida inriktning och organisation i Västerbotten samt skapa en framtidsbild för denna verksamhet. Utredningen skulle också föreslå strategier och organisation. Arbetet skulle ske med beaktande av den centrala framtidsutredningen och i dialog med distriktets föreningar och fick därför namnet Framtidsdialogen. Arbetet skulle avslutas och rapport avlämnas till distriktets årsmöte Framtidsdialogen gav ut en delrapport den 11 november I början på 2001 var samtliga föreningar inbjudna till en seminarieserie med anledning av delrapporten, och uppmanades även att lämna skriftliga synpunkter på delrapporten och på distriktets framtida roll. En enkät genomfördes under hösten 2000 för att fånga upp de anställdas syn på sin arbetssituation och deras tankar om framtiden. I mars 2001 genomförde också EFS medarbetarförbund (MAF) i Västerbotten en medarbetardag med framtidsfrågorna på dagordningen. Med följande slutrapport där vi också hänvisar till tidigare redogörelser och arbeten avslutar arbetsgruppen för Framtidsdialogen sitt arbete. 1. Delrapportens slutsatser De viktigaste slutsatserna från de olika avsnitten i delrapporten i november 2000 kan sammanfattas på följande sätt: EFS Svenska kyrkan Mötesplatser måste skapas där människor möts och lär känna varandra. EFS måste självkritiskt och öppet diskutera begreppet självständighet. EFS Samtiden Vår bekännelse måste kläs i språk och former som är begripliga. Vi måste vara lyhörda flexibla och beredda att omprioritera resurser. EFS Dagsläget Medelåldern är hög i föreningarna. Antalet EFS-föreningar kommer att halveras inom 15 år. EFS Förnyelsen Omprövning är nödvändig och viktig. Antingen följer vi utvecklingen och ser var den tar vägen, eller så leder vi den. EFS Framtiden Ord som vi vill ska karaktärisera EFS och som vi tror kommer att vara avgörande för EFS fortlevnad är: lyhördhet och flexibilitet, frivilligrörelse. Framtidsdialogen slutrapport

4 2. Föreningarnas remissvar Sammanfattning av svaren från 55 av totalt cirka 160 föreningar (cirka 40 % ). Delar ni innehållet i de slutsatser som finns i Framtidsdialogens delrapport? De vanligaste kommentarerna är Ja eller Ja i stort sett. Några har sagt Ja, verkligen eller Bra och nödvändiga. De kommentarer som i övrigt förekommer handlar om relationen till Svenska kyrkan och om hur vi möter samtiden. När det gäller Svenska kyrkan vill man lyfta fram att samverkan med kyrkan fungerar bra och är viktig. När det gäller samtiden vill flera betona hur viktigt det är att inte tappa fokus på evangeliet. Hur kommer ni att arbeta med förändringsarbetet? I många föreningar, ca 60 % av de som svarat, angavs att samtal och aktiviteter pågick för att förnya och ompröva verksamheten. Omfattningen och inriktning på förändringsarbetet växlar men sammantaget kan sägas att remissen i sig har på många håll blivit en anledning till samtal om framtiden, samtal som tycks fortsätta. Hos ungefär en tredjedel av svaren finns inget besked om hur förändringsarbete skall bedrivas eller tydliga tecken på att man gett upp. Hos några få säger man att några förändringar inte är aktuella. Vilka förändringar är önskvärda? Hos många föreningar finns en uppriktig längtan att komma upp ur hjulspåren och hitta nya former som berör människorna i dess närhet. Att nå den unga vuxengenerationen är ett återkommande önskemål. Andlig fördjupning och inre samling finns också som ett tydligt önskemål. Ganska många föreningar har inte angett några önskvärda förändringar (1/3). Vilka är hindren för genomförande? Hindren är mångskiftande och till vissa delar svåra att övervinna. Hög ålder bland medlemmarna medför minskad initiativkraft. Rädslan att förändra och kampen om det egna bönhuset är andra hinder. Övriga hinder, förutom tidsbrist, är minskande medlemstal, färre frivilligledare och vakanta pastorstjänster. Bland hindren nämns också oss själva, vår villrådighet och bristande frimodighet och i något fall också intern splittring. Vilka är distriktsorganisationens viktigaste uppgifter? Gradering av angelägenhetsgraden för olika insatser från distriktet. (5,0 högst prioritet) Svara för anställd personal 4,7 Anordna utbildningar för anställda 4,5 Stödja föreningar som vill nysatsa 4,3 Svara för lägerverksamhet 4,1 Vara pådrivande i förnyelsen av EFS-rörelsen 4,1 Anordna inspirationskonferenser/ möten 3,8 Delta i föreningar/kretsars samtal med Svenska Kyrkan 3,6 Marknadsföra EFS-rörelsen 3,6 Stimulera till smågruppsverksamhet 3,5 Arbeta för att nya föreningar/ grupper startas 3,4 Utgöra föreningarnas länk mot EFS riks 3,3 Äga bokhandel 3,1 Hjälpa föreningar som vill lägga ned 2,9 Hjälpa föreningar att sälja bönhus 2,8 Svara för yttre missionsarbete 1,4 Framtidsdialogen slutrapport

5 3. Personalenkät Distriktets personal har i en omfattande enkät fått möjlighet att ge sina synpunkter på distriktets nuvarande och framtida arbete och dess roll som arbetsgivare. (ca 35% har svarat) Nuvarande arbetsuppgifter När det gäller nuvarande arbetsuppgifter värderas gudstjänsterna högst av pastorerna, skolarbete och ledarstöd toppar ungdomskonsulenternas lista och musikerna placerar arbetet med körer högst. Framtida arbetsuppgifter och anställda De arbetsuppgifter som de anställda anser vara högst prioriterade, oavsett om de utförs av anställda eller frivilliga, är musik, barn och ungdomsarbete samt diakoni. På frågan, vilken kategori anställda som EFS bör ha i framtiden, kom musikkonsulenter främst. I enkäten framkommer att majoriteten av de anställda tror att utrymmet för anställning inom distriktet kommer att krympa i framtiden, men med få undantag utgör inte detta någon källa till oro för de anställda personligen. De anställda i samarbetskyrkorna hyser överlag en större framtidstro och anger i stället att man tror på ungefär lika många anställda som tidigare, men med andra arbetsuppgifter. Anställda och frivilliga Distriktets anställda är väl medvetna om frivilligengagemangets betydelse inom EFS och värderar det högt. Det upplevs inte som något hot mot den egna anställningen utan toppar i stället listan när de anställda skall ange vad som är omistligt inom EFS-rörelsen. Förväntningar på distriktet I enkäten och efterföljande bearbetning har förväntningar lyfts fram på att distriktet tillgodoser behovet av lokal arbetsledning för alla anställda och att distriktets styr- och ledningsfunktion i nära samverkan med det lokala sammanhanget tydliggörs. Framtidsdialogen slutrapport

6 4. Hur kommer EFS att se ut i framtiden i Västerbotten? Efter det arbete som bedrivits i Framtidsdialoggruppen, efter dialogen i seminarieträffar, synpunkter från föreningar och anställda, vill vi teckna följande framtidsbild och kännetecken för EFS-rörelsen i Västerbotten, samt för distriktsorganisationen; mål och prioriteringar. Framtidsbilden/Visionen EFS kommer att finnas där människor sluter sig samman i förening/grupp för att kanalisera sitt personliga engagemang för missionsuppdraget EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan som i sin form, tydlighet och närhet upplevs som äkta av människor som längtar efter mötesplatser för trosfördjupning EFS vill hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus och därför erbjuda mötesplatser för att uppmuntra och stödja personlig kristen tro, inspirera till andligt samtal och bibelbruk samt skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt Kännetecken för en EFS-förening/grupp uppdraget vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus det allmänna prästadömet bemyndigar enskilda att bära evangeliet inomkyrklighet är förtroendefullt länkad till en församling inom Svenska kyrkan en del av EFS-rörelsen ser sig själv som en del av ett större sammanhang en ideell demokratisk förening uppbyggd, styrd och buren av ideella krafter Distriktets mål att fördjupa och förankra EFS ideologi och teologi att genom samråd och inspiration bli ett aktivt stöd för föreningar/grupper att arbeta för nyetableringar av EFS-föreningar/grupper att öka antalet överenskommelser om samverkan med Svenska kyrkan att skapa samverkansformer för ett solidariskt resursnyttjande inom distriktet att utveckla rollen som arbetsgivare och ledning för de anställda Strategiska insatser för distriktsledningen i anslutning till dessa mål Fördjupa och förankra EFS ideologi och teologi inspirera till samtal i föreningar/grupper erbjuda inspirationsträffar i kretsar eller föreningar/grupper inbjuda till gemensamma mötesplatser större samlingar någon gång per år Genom samråd och inspiration bli ett aktivt stöd för föreningar/grupper erbjuda föreningar/grupper bollplanksfunktioner som utifrån kan hjälpa till att strukturera och ställa frågor göra årliga besök hos föreningar/grupper och kretsar för avstämningar, erfarenhetsutbyte och uppföljning av förändringsarbetet erbjuda resurser och utbildningar för start av smågrupper och för teologisk och ideologisk fördjupning Framtidsdialogen slutrapport

7 Arbeta för nyetableringar av föreningar/grupper erbjuda inspirationsträffar ute i församlingarna sprida exempel på nyetableringar och förmedla kontakter Öka antalet överenskommelser om samverkan med Svenska kyrkan uppmuntra föreningar/grupper och kretsar i sitt samarbete med Svenska kyrkan utveckla och dokumentera samverkansmodeller och sprida dem vidare stärka och stödja samarbetskyrkor i avtalsfrågor Skapa samverkansformer för solidariskt resursnyttjande inom distriktet genom regelbundna samråd med föreningar/grupper och/eller kretsar kartlägga verksamhetens inriktning mot de gemensamma målen genom regelbundna samråd med föreningar/grupper och/eller kretsar kartlägga områdets egna resurser, möjliga samverkansresurser och behovet av distriktets resurser i föreningar/grupper förankra och utveckla former för den solidariska finansieringsmodellen skapa möjligheter för kombinationstjänster och för biträdande medarbetare att verka inom EFS-rörelsen Utveckla rollen som arbetsgivare och ledning för de anställda tydliggöra ansvar och roller kring anställningar och personalfrågor mellan verksamhet och distrikt tydliggöra målen för rörelsen såväl lokalt som övergripande och att dessa överensstämmer med varandra och med arbetsbeskrivningarna i fortbildning av anställda satsa på teologisk och ideologisk fördjupning samt i att leda och stimulera smågruppsarbete Distriktets prioriteringar Viktigaste målgrupper: barn - ungdom - unga familjer Viktigaste inriktningar: att stödja föreningar/grupper i att skapa mötesplatser som utgår från människors behov idag och där tron får utvecklas och mogna att ge stöd, utbildning och inspiration till frivilligarbetet inom EFS-rörelsen att använda musiken som redskap för att möta människor med evangeliet Rekrytering och utbildning av medarbetare: bör i första hand ske för ovanstående målgrupper och inriktningar. Framtidsdialogen slutrapport

8 4. Framtidsdialogens slutsatser och förslag. I delrapportens framtidsbild (november 2000) valde vi att lyfta fram några nyckelord: lyhördhet och flexibilitet samt frivilligrörelse. Bland slutsatserna fanns: Vår bekännelse måste kläs i språk och former som är begripliga. Vi måste vara beredda att omprioritera resurser. Vi konstaterade också att omprövning är nödvändig och viktig. Vi beskrev vårt förhållningssätt till förändringar som antingen följer vi utvecklingen och ser var den tar vägen, eller så leder vi den. Vi fann vidare att vi har behov av att utveckla vår inomkyrkliga position genom lokala samtal med kyrkans församlingar. I delrapporten förutspåddes också att ett antal föreningar kommer att läggas ned de närmaste åren och att resurserna därmed kommer att minska och att prioriteringar måste göras inom distriktets verksamhet. Av de inkomna remissvaren från föreningarna framgår att man i stort sett instämmer i slutsatserna och den aktivitet som finns på många håll i distriktet visar också på en vilja och ett engagemang för EFS och dess uppdrag. Av enkätsvaren kan man också utläsa att man på många håll efterfrågar stöd och inspiration i förändringsarbetet. Av personalenkäten kan man framför allt utläsa ett behov av att tydliggöra distriktets styroch ledningsfunktion i nära samverkan med det lokala sammanhanget. Förnyelsearbetet sker inifrån och underifrån. Föreningar/grupper har därför nyckelrollen och bestämmer takt och omfattning. Distriktets roll blir att stödja och stimulera och i vissa fall gå före och vara pådrivande. Mot bakgrund av ovanstående drar vi följande slutsatser och lämnar åtföljande förslag. Slutsats 1 EFS-rörelsens framtid ligger i att, med uppdraget i fokus vara lyhörd för människors andliga behov och flexibla i att möta dem. Generositet och mångfald i former och uttryckssätt måste utvecklas inom rörelsen. Framtidsdialogen slutrapport

9 Slutsats 2 Förändringsarbete är beroende av gemensamma mål och tydligt uppdrag. Även om, eller kanske just därför att EFS består av självständiga föreningar/grupper anser vi det viktigt att beskriva en gemensam framtidsbild och kännetecken för EFS-förening samt mål för distriktet och prioriterade verksamhetsområden. Förslag: att årsmötet antar förslaget till framtidsbild, kännetecken för EFS-förening samt distriktets mål och prioriteringar Slutsats 3 Arbetet med att förändra och förnya EFS-rörelsen sker i de lokala föreningarna. Distriktsledningen kan aktivare medverka till att förnyelsearbetet fortlöper och intensifieras genom stöd och stimulans till föreningar/grupper. På samma sätt kan distriktsledningen verka för att nya föreningar/grupper etableras och att samverkan med Svenska kyrkan utvecklas. Förslag: att årsmötet ger distriktsledningen uppdrag att genom stöd och stimulans aktivt medverka i föreningarnas omprövnings- och förnyelsearbete, att arbeta med nyetableringar och att utveckla samverkan med Svenska kyrkan Slutsats 4 Minskande ekonomiska resurser, ökande kostnader och behov av omfördelningar av resurser gör det angeläget att förbättra samverkan mellan föreningar/kretsar och distriktsledning. I årliga samtal diskuteras såväl den solidariska fördelningsmodell som EFS-rörelsen i Västerbotten tillämpar, som hur de knappare ekonomiska resurserna skall fördelas och inriktas mot de gemensamma målen. Förslag: att årsmötet ger distriktsledningen uppdrag att genom samtal och överläggningar med samtliga föreningar/kretsar förankra resursernas fördelning och den solidariska fördelningsmodellen Slutsats 5 Formerna för samverkan mellan föreningar och distrikt i personal- och arbetsledningsfrågor behöver vidareutvecklas. Metoderna och formerna för de anställdas roll i att stödja och stimulera frivilligkrafterna behöver tydliggöras och utvecklas. Förslag att årsmötet ger distriktsledningen uppdrag att utveckla formerna för samverkan mellan föreningar/kretsar och distrikt i personal och arbetsledningsfrågor Framtidsdialogen slutrapport

10 5. Organisation Detta kapitel utgör Framtidsdialogens resonemang om vilka konsekvenser våra förslag kan få på distriktsorganisationen och vilka överväganden styrelsen ställs inför. Förnyelsearbetet sker inifrån och underifrån. Föreningar/grupper har därför nyckelrollen och bestämmer takt och omfattning. Distriktets roll blir att stödja och stimulera och i vissa fall gå före och vara pådrivande. Våra förslag ligger inom ramen för distriktets nuvarande stadgar men tydliggör styrelsens roll i utvecklingsarbetet och ger mandat att genom stöd och stimulans till föreningar/grupper aktivt medverka i förändringsarbetet inom EFS-rörelsen i Västerbotten. Styrelsen blir ansvarig för genomförandet och till sin hjälp har de i första hand expeditionens ledningsgrupp. Distriktsföreståndaren har redan EFS-riks uppdrag att inom sitt distrikt driva förändrings- och förnyelsearbete. De organisatoriska frågeställningar som styrelsen får anledning att bearbeta under hösten 2001 blir bland annat hur distriktsföreståndare, distriktssekreterare, distriktskonsulenter samt ekonomi- och administrationsfunktionerna på bästa sätt ska organiseras för att möta det preciserade uppdraget. Detta bör snarast genomföras, allt i syfte att ge stöd och prioritet åt utvecklingsarbetet. En annan uppgift blir att bearbeta utskottens inriktning och arbetsuppgifter liksom informationsverksamhetens och Vårt Budskaps roll i distriktet Framtidsdialogen vill också framhålla möjligheten av att i större utsträckning nyttja biträdande medarbetare i olika verksamheter. Olika former av inspirations- och utbildningsinsatser för frivilligarbetarna tror vi måste tillskapas t.ex. i samverkan med studieförbundet, folkhögskolorna och Johannelund. Vad gäller personalens sammansättning måste den successivt förändras i riktning mot de beskrivna målgrupperna och de prioriterade områdena. Teologi och pedagogik tror vi blir viktiga kompetensområden för framtidens anställda, liksom olika specialkompetenser. Vi tror inte att det finns några nya ekonomiska resurser att tillgå men för stimulans och speciella startkostnader borde medel ur fonden för offensiva satsningar kunna disponeras för utvecklingsarbetet i distriktet och i föreningarna. Den nu gällande verksamhetsplanen för EFS Västerbotten omfattar åren Slutsatser och förslag i denna rapport kan utgöra underlag för utarbetandet av en ny verksamhetsplan. Förslag till styrelsen: att årsmötet antar Framtidsdialogens rapport som ett underlag för utarbetandet av verksamhetsplan för distriktets verksamhet att distriktsstyrelsen beslutar att utreda hur distriktsföreståndare, distriktssekreterare, distriktskonsulenter samt ekonomi- och administrationsfunktionerna på bästa sätt ska organiseras för att möta det utökade uppdraget att distriktsstyrelsen beslutar att utreda utskottens framtida inriktning och arbetsuppgifter Framtidsdialogen slutrapport

11 6. Slutord Framtidsdialogens arbete har förhoppningsvis påskyndat förnyelsearbetet inom EFS-rörelsen i Västerbotten. Problem och svårigheter har ventilerats men också möjligheten att EFS kan få betyda något för den andliga utvecklingen även i framtiden. Vi instämmer i kyrkoordningens ord om att centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom och EFS riks framtidsutrednings beskrivning av EFS uppdrag, att vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Vi tror att människor även i framtiden sluter sig samman till föreningar och grupper för att som frivilligrörelse kanalisera det personliga engagemanget för missionsuppdraget. Utmaningen ligger i att vara lyhörd för människors andliga behov och flexibla i att möta dem. Generositet och mångfald i former och uttryckssätt måste prägla EFS-rörelsen. Ett personligt ställningstagande för evangeliet och uppdraget att föra det vidare, aktiva föreningar och grupper och ett stimulerande stöd från distriktsorganisationen utgör i nämnd ordning drivkrafterna i förnyelsen av EFS-rörelsen i Västerbotten. Umeå i juni Framtidsdialogen Monica Andersson Birgitta Bergner Torbjörn Degerström Andreas Eriksson Stefan Gelfgren Katarina Glas Rune Hedman Henric Johansson Elisabeth Lindahl Karin Lundgren Urban Lundmark Gustav Nilsson Senitha Olsson Karin Paulsson Marianne Persson Rune Persson Rune Sjöström (ordf) Tomas Åström Förklaringar: Distriktsledning Ledningsgrupp Styrelse Solidarisk fördelningsmodell Distriktsstyrelse och ledningsgrupp Distriktsföreståndare, distriktssekreterare, distriktskonsulenter och ekonomichef Distriktsstyrelse Alla föreningar/grupper, med eller utan anställda tar ett gemensamt ansvar för finansieringen av den samlade EFS-rörelsens verksamhet i Västerbotten inklusive anställningar. Framtidsdialogen slutrapport

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Frågor och svar angående ny organisation för EFS

Frågor och svar angående ny organisation för EFS Frågor och svar angående ny organisation för EFS Varför behöver EFS göra en omorganisation? Detta beskrivs utförligare i förslaget till ny organisation men kortfattat handlar det om behovet av en effektivare

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

EFS Västerbottens styrelse 2012-06-11 Videosammanträde Umeå/Skellefteå/Stockholm

EFS Västerbottens styrelse 2012-06-11 Videosammanträde Umeå/Skellefteå/Stockholm 1 EFS Västerbottens styrelse Protokoll ST 2012-06-11 Videosammanträde Umeå/Skellefteå/Stockholm Närvarande: Astrid Sjöström, ordförande Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Frånvarande: Håkan Holmlund Karin Paulsson. Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df

Frånvarande: Håkan Holmlund Karin Paulsson. Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df EFS Västerbotten Protokoll ST Distriktsstyrelse 2012-02-11 EFS Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Johan Andersson Ulf Andersson Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Åke Hägglund Roger Lidman

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

PM för prästantagning

PM för prästantagning PM för prästantagning i EFS VIGNINGSLÖFTEN FÖR PRÄSTER Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst och utöva detta så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

2015-03-22 EFS Ånäset

2015-03-22 EFS Ånäset EFS Västerbotten Protokoll ST 2015-03-22 EFS Ånäset Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, ordförande, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

Lägesrapport från RUG Ordförande Rune Larsson, presenterad vid RUG:s sammanträde 2011-11-23

Lägesrapport från RUG Ordförande Rune Larsson, presenterad vid RUG:s sammanträde 2011-11-23 Lägesrapport från RUG Ordförande Rune Larsson, presenterad vid RUG:s sammanträde 2011-11-23 Övergripande utgångspunkter: När vi talar om Gemensam Framtid och equmenia nationellt, regionalt och lokalt handlar

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala)

Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) Verksamhetsplan 2015 Norra Mälardalen (Västmanland o Uppsala) MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 3 Frivilliga resursgrupper sid. 3 Medlemsvård,

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

PM om Svenska Missionskyrkans personalvård/själavård

PM om Svenska Missionskyrkans personalvård/själavård PM om Svenska Missionskyrkans personalvård/själavård Inledning Det är ett gemensamt intresse för församlingarna, distrikten och samfundet/smu som arbetsgivare och de anställda medarbetarna att vi inom

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE

Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Existerande stadgar Inledning JESUS KRISTUS ÄR HERRE Denna urkristna bekännelse är också Svenska Missionskyrkans (Missionskyrkans) och dess församlingars. Genom Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) bedrivs

Läs mer

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater.

Kyrkans grundvärderingar om alla människors lika värde känns naturliga för oss socialdemokrater. Socialdemokraterna Umeå AK Valmanifest Kyrkoval 2017-09-17 Svenska kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, frihet, försoning och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Mål och handlingsplaner för 2011-2014

Mål och handlingsplaner för 2011-2014 Mål och handlingsplaner för 2011-2014 1 Distriktsmissionen Distriktsorganisation med styrelse och anställda. Mål Handlingsplan Målen nås genom att 1. Att skapa förutsättningar för tillväxt genom - Information/nya

Läs mer

Arbetsfö rslag till ny örganisatiön fö r EFS v

Arbetsfö rslag till ny örganisatiön fö r EFS v Arbetsfö rslag till ny örganisatiön fö r EFS v. 141029 OBS! Detta är inte ett färdigt beslutsförslag utan ett arbetsdokument för diskussion i distrikten och på rådslaget i januari. Område 1 Syfte och vision

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET

VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Sida 1 VÄRDEGRUND FÖR CIVILFÖRSVARSFÖRBUNDET Förbundsstämman 2011 antog värdegrunden för Civilförsvarsförbundets verksamhet på lokal, regional och nationell nivå med där ingående värden rangordnade i den

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING

FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FÖR EN KYRKA SOM TAR STÄLLNING FRAMTIDSPARTIET I OSKARSHAMNS KOMMUN EN ÖPPEN OCH VÄLKOMNADE En öppen folkkyrka ska ha plats för alla, oavsett var man befinner sig på trons väg. Det ska vara enkelt att

Läs mer

Frånvarande: Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck

Frånvarande: Eva Lundeborg-Karlsson, Strömbäck EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelsen 2015-11-14 Bergsbyn Närvarande: Marianne Berglund, Sävar Christina Bjerle-Johansson, Sävar Rune Hedman, Bureå Matts Hägglund, Flarken Hans Jakobsson, Ersmark Skellefteå

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23

Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg. Grunddokument 2013-01-23 Helsingborgs husförsamlingsnätverk Älska Jesus, älska människor, älska Helsingborg Grunddokument 2013-01-23 Innehåll I. Tro & värderingar... 3 Bibeln... 3 Gud... 3 Människan... 3 Jesus Kristus... 4 Mission...

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHSAMTAL 1 okt kl 11-15, Kyrkokansliet, Uppsala.

DOKUMENTATION AV LUNCHSAMTAL 1 okt kl 11-15, Kyrkokansliet, Uppsala. 1 DOKUMENTATION AV LUNCHSAMTAL 1 okt kl 11-15, Kyrkokansliet, Uppsala. Omkring femton kvinnor från sju lokalavdelningar och kretsar, riksstyrelsen och enskilda medlemmar inom Kvinnor för mission deltog

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

ATT LEDA I FÖRÄNDRING

ATT LEDA I FÖRÄNDRING Björn Gusmark Mission i Sverige 2015 ATT LEDA I FÖRÄNDRING ATT FORMA FÖRSAMLINGENS FÄRDPLAN OCH LEDA SJÄLVA RESAN Församlingsutveckling Församlingssyn Målet Starten Vägen FÖRSAMLING? Vi lever med åtminstone

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Studieplanering i organisationen

Studieplanering i organisationen Studieplanering i organisationen 1 Syftet Vi vill tillsammans med våra medlems- och samarbetsorganisationer starta en process som handlar om att utveckla studieverksamheten. Genom att presentera ett antal

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld

Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Kristet vittnesbörd i en mångreligiös värld Rekommendationer för uppförande Kyrkornas världsråd Påvliga rådet för interreligiös dialog Evangeliska världsalliansen 4. Den andra ekumeniska konsultationen

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan

Svenska kyrkan 2002/2003. Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport från SKTF om förhandlingsprocessen, lönekriterier, utvecklingssamtal m.m. inom Svenska kyrkan Februari 2003 2 Svenska kyrkan 2002/2003 Delrapport om förhandlingsprocessen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Stadgar för Gredelbykyrkan

Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan är ansluten till Equmeniakyrkan Stadgar för Gredelbykyrkan Gredelbykyrkan, med organisationsnummer 814800-0592, har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former. Församlingen

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN

VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN VISION OCH MÅLBILD FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN I ÄLVDALENS KOMMUN Planens syfte. Syftet med Barn- och utbildningsnämndens vision i Älvdalen är att denna skall vara vägledande för de utvecklingsinsatser

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Verksamhetsutvecklingsgruppen ENKÄT till samordnare/assistenter/anställda inom BOJ - SAMMANFATTNING av enkätsvaren november 2010

Verksamhetsutvecklingsgruppen ENKÄT till samordnare/assistenter/anställda inom BOJ - SAMMANFATTNING av enkätsvaren november 2010 SAMMANSTÄLLNING av svar från enkät Inledning Under 2009 genomförde Riksförbundet en enkätundersökning om utbildningsbehov för stödpersoner och vittnesstöd vid lokala jourer inom Riksförbundet. Undersökningen

Läs mer

Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer

Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2014-04-22 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Delredovisning partsammansatt arbetsgrupp Malmö Museer Sammanfattning Kulturnämnden

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation Till 10 på dagordningen Styrelsekandidater en presentation NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2014-2015 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Charlotta

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Eva Andersson Bengt Petersson Sandra Riomar 1 Syfte Att belysa distansutbildares förhållningssätt till IKT och de pedagogisk-didaktiska föreställningar som ligger

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Processkarta för införandet av. Heltid som norm

Processkarta för införandet av. Heltid som norm Vår beteckning Vår handläggare Susanna Kullman, processledare Processkarta för införandet av Heltid som norm Övergripande mål: En attraktiv arbetsplats för tryggad personalförsörjning 1. Inledning För

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Södermanland

Verksamhetsplan 2015 Södermanland Datum 150422 Verksamhetsplan 2015 Södermanland MENINGSFULLHET-SÄKERHET-KUNSKAP-HOPP-ANSVAR-MOD-RESPEKT-OMTANKE Innehållsförteckning Din trygghet sid. 2 Frivilliga resursgrupper sid. 2 Medlemsvård, information

Läs mer