EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Framtidsdialogens slutrapport i juni EFS i Västerbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001. EFS i Västerbotten"

Transkript

1 EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001 EFS i Västerbotten

2 Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001 Inledning Delrapportens slutsatser Föreningarnas remissvar Personalenkät Hur kommer EFS att se ut i framtiden i Västerbotten... 6 Framtidsbilden / Visionen... 6 Kännetecken för en EFS-förening/grupp... 6 Distriktets mål... 6 Strategiska insatser för distriktsledningen 6 Distriktets prioriteringar Framtidsdialogens slutsatser och förslag Slutsats Slutsats Slutsats Slutsats Slutsats Organisation Slutord Framtidsdialogen slutrapport

3 Inledning EFS i Västerbottens styrelse beslöt att en grupp skulle tillsättas för att utreda distriktets framtida organisation. Uppdraget var att belysa, analysera och diskutera EFS-arbetets framtida inriktning och organisation i Västerbotten samt skapa en framtidsbild för denna verksamhet. Utredningen skulle också föreslå strategier och organisation. Arbetet skulle ske med beaktande av den centrala framtidsutredningen och i dialog med distriktets föreningar och fick därför namnet Framtidsdialogen. Arbetet skulle avslutas och rapport avlämnas till distriktets årsmöte Framtidsdialogen gav ut en delrapport den 11 november I början på 2001 var samtliga föreningar inbjudna till en seminarieserie med anledning av delrapporten, och uppmanades även att lämna skriftliga synpunkter på delrapporten och på distriktets framtida roll. En enkät genomfördes under hösten 2000 för att fånga upp de anställdas syn på sin arbetssituation och deras tankar om framtiden. I mars 2001 genomförde också EFS medarbetarförbund (MAF) i Västerbotten en medarbetardag med framtidsfrågorna på dagordningen. Med följande slutrapport där vi också hänvisar till tidigare redogörelser och arbeten avslutar arbetsgruppen för Framtidsdialogen sitt arbete. 1. Delrapportens slutsatser De viktigaste slutsatserna från de olika avsnitten i delrapporten i november 2000 kan sammanfattas på följande sätt: EFS Svenska kyrkan Mötesplatser måste skapas där människor möts och lär känna varandra. EFS måste självkritiskt och öppet diskutera begreppet självständighet. EFS Samtiden Vår bekännelse måste kläs i språk och former som är begripliga. Vi måste vara lyhörda flexibla och beredda att omprioritera resurser. EFS Dagsläget Medelåldern är hög i föreningarna. Antalet EFS-föreningar kommer att halveras inom 15 år. EFS Förnyelsen Omprövning är nödvändig och viktig. Antingen följer vi utvecklingen och ser var den tar vägen, eller så leder vi den. EFS Framtiden Ord som vi vill ska karaktärisera EFS och som vi tror kommer att vara avgörande för EFS fortlevnad är: lyhördhet och flexibilitet, frivilligrörelse. Framtidsdialogen slutrapport

4 2. Föreningarnas remissvar Sammanfattning av svaren från 55 av totalt cirka 160 föreningar (cirka 40 % ). Delar ni innehållet i de slutsatser som finns i Framtidsdialogens delrapport? De vanligaste kommentarerna är Ja eller Ja i stort sett. Några har sagt Ja, verkligen eller Bra och nödvändiga. De kommentarer som i övrigt förekommer handlar om relationen till Svenska kyrkan och om hur vi möter samtiden. När det gäller Svenska kyrkan vill man lyfta fram att samverkan med kyrkan fungerar bra och är viktig. När det gäller samtiden vill flera betona hur viktigt det är att inte tappa fokus på evangeliet. Hur kommer ni att arbeta med förändringsarbetet? I många föreningar, ca 60 % av de som svarat, angavs att samtal och aktiviteter pågick för att förnya och ompröva verksamheten. Omfattningen och inriktning på förändringsarbetet växlar men sammantaget kan sägas att remissen i sig har på många håll blivit en anledning till samtal om framtiden, samtal som tycks fortsätta. Hos ungefär en tredjedel av svaren finns inget besked om hur förändringsarbete skall bedrivas eller tydliga tecken på att man gett upp. Hos några få säger man att några förändringar inte är aktuella. Vilka förändringar är önskvärda? Hos många föreningar finns en uppriktig längtan att komma upp ur hjulspåren och hitta nya former som berör människorna i dess närhet. Att nå den unga vuxengenerationen är ett återkommande önskemål. Andlig fördjupning och inre samling finns också som ett tydligt önskemål. Ganska många föreningar har inte angett några önskvärda förändringar (1/3). Vilka är hindren för genomförande? Hindren är mångskiftande och till vissa delar svåra att övervinna. Hög ålder bland medlemmarna medför minskad initiativkraft. Rädslan att förändra och kampen om det egna bönhuset är andra hinder. Övriga hinder, förutom tidsbrist, är minskande medlemstal, färre frivilligledare och vakanta pastorstjänster. Bland hindren nämns också oss själva, vår villrådighet och bristande frimodighet och i något fall också intern splittring. Vilka är distriktsorganisationens viktigaste uppgifter? Gradering av angelägenhetsgraden för olika insatser från distriktet. (5,0 högst prioritet) Svara för anställd personal 4,7 Anordna utbildningar för anställda 4,5 Stödja föreningar som vill nysatsa 4,3 Svara för lägerverksamhet 4,1 Vara pådrivande i förnyelsen av EFS-rörelsen 4,1 Anordna inspirationskonferenser/ möten 3,8 Delta i föreningar/kretsars samtal med Svenska Kyrkan 3,6 Marknadsföra EFS-rörelsen 3,6 Stimulera till smågruppsverksamhet 3,5 Arbeta för att nya föreningar/ grupper startas 3,4 Utgöra föreningarnas länk mot EFS riks 3,3 Äga bokhandel 3,1 Hjälpa föreningar som vill lägga ned 2,9 Hjälpa föreningar att sälja bönhus 2,8 Svara för yttre missionsarbete 1,4 Framtidsdialogen slutrapport

5 3. Personalenkät Distriktets personal har i en omfattande enkät fått möjlighet att ge sina synpunkter på distriktets nuvarande och framtida arbete och dess roll som arbetsgivare. (ca 35% har svarat) Nuvarande arbetsuppgifter När det gäller nuvarande arbetsuppgifter värderas gudstjänsterna högst av pastorerna, skolarbete och ledarstöd toppar ungdomskonsulenternas lista och musikerna placerar arbetet med körer högst. Framtida arbetsuppgifter och anställda De arbetsuppgifter som de anställda anser vara högst prioriterade, oavsett om de utförs av anställda eller frivilliga, är musik, barn och ungdomsarbete samt diakoni. På frågan, vilken kategori anställda som EFS bör ha i framtiden, kom musikkonsulenter främst. I enkäten framkommer att majoriteten av de anställda tror att utrymmet för anställning inom distriktet kommer att krympa i framtiden, men med få undantag utgör inte detta någon källa till oro för de anställda personligen. De anställda i samarbetskyrkorna hyser överlag en större framtidstro och anger i stället att man tror på ungefär lika många anställda som tidigare, men med andra arbetsuppgifter. Anställda och frivilliga Distriktets anställda är väl medvetna om frivilligengagemangets betydelse inom EFS och värderar det högt. Det upplevs inte som något hot mot den egna anställningen utan toppar i stället listan när de anställda skall ange vad som är omistligt inom EFS-rörelsen. Förväntningar på distriktet I enkäten och efterföljande bearbetning har förväntningar lyfts fram på att distriktet tillgodoser behovet av lokal arbetsledning för alla anställda och att distriktets styr- och ledningsfunktion i nära samverkan med det lokala sammanhanget tydliggörs. Framtidsdialogen slutrapport

6 4. Hur kommer EFS att se ut i framtiden i Västerbotten? Efter det arbete som bedrivits i Framtidsdialoggruppen, efter dialogen i seminarieträffar, synpunkter från föreningar och anställda, vill vi teckna följande framtidsbild och kännetecken för EFS-rörelsen i Västerbotten, samt för distriktsorganisationen; mål och prioriteringar. Framtidsbilden/Visionen EFS kommer att finnas där människor sluter sig samman i förening/grupp för att kanalisera sitt personliga engagemang för missionsuppdraget EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan som i sin form, tydlighet och närhet upplevs som äkta av människor som längtar efter mötesplatser för trosfördjupning EFS vill hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus och därför erbjuda mötesplatser för att uppmuntra och stödja personlig kristen tro, inspirera till andligt samtal och bibelbruk samt skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt Kännetecken för en EFS-förening/grupp uppdraget vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus det allmänna prästadömet bemyndigar enskilda att bära evangeliet inomkyrklighet är förtroendefullt länkad till en församling inom Svenska kyrkan en del av EFS-rörelsen ser sig själv som en del av ett större sammanhang en ideell demokratisk förening uppbyggd, styrd och buren av ideella krafter Distriktets mål att fördjupa och förankra EFS ideologi och teologi att genom samråd och inspiration bli ett aktivt stöd för föreningar/grupper att arbeta för nyetableringar av EFS-föreningar/grupper att öka antalet överenskommelser om samverkan med Svenska kyrkan att skapa samverkansformer för ett solidariskt resursnyttjande inom distriktet att utveckla rollen som arbetsgivare och ledning för de anställda Strategiska insatser för distriktsledningen i anslutning till dessa mål Fördjupa och förankra EFS ideologi och teologi inspirera till samtal i föreningar/grupper erbjuda inspirationsträffar i kretsar eller föreningar/grupper inbjuda till gemensamma mötesplatser större samlingar någon gång per år Genom samråd och inspiration bli ett aktivt stöd för föreningar/grupper erbjuda föreningar/grupper bollplanksfunktioner som utifrån kan hjälpa till att strukturera och ställa frågor göra årliga besök hos föreningar/grupper och kretsar för avstämningar, erfarenhetsutbyte och uppföljning av förändringsarbetet erbjuda resurser och utbildningar för start av smågrupper och för teologisk och ideologisk fördjupning Framtidsdialogen slutrapport

7 Arbeta för nyetableringar av föreningar/grupper erbjuda inspirationsträffar ute i församlingarna sprida exempel på nyetableringar och förmedla kontakter Öka antalet överenskommelser om samverkan med Svenska kyrkan uppmuntra föreningar/grupper och kretsar i sitt samarbete med Svenska kyrkan utveckla och dokumentera samverkansmodeller och sprida dem vidare stärka och stödja samarbetskyrkor i avtalsfrågor Skapa samverkansformer för solidariskt resursnyttjande inom distriktet genom regelbundna samråd med föreningar/grupper och/eller kretsar kartlägga verksamhetens inriktning mot de gemensamma målen genom regelbundna samråd med föreningar/grupper och/eller kretsar kartlägga områdets egna resurser, möjliga samverkansresurser och behovet av distriktets resurser i föreningar/grupper förankra och utveckla former för den solidariska finansieringsmodellen skapa möjligheter för kombinationstjänster och för biträdande medarbetare att verka inom EFS-rörelsen Utveckla rollen som arbetsgivare och ledning för de anställda tydliggöra ansvar och roller kring anställningar och personalfrågor mellan verksamhet och distrikt tydliggöra målen för rörelsen såväl lokalt som övergripande och att dessa överensstämmer med varandra och med arbetsbeskrivningarna i fortbildning av anställda satsa på teologisk och ideologisk fördjupning samt i att leda och stimulera smågruppsarbete Distriktets prioriteringar Viktigaste målgrupper: barn - ungdom - unga familjer Viktigaste inriktningar: att stödja föreningar/grupper i att skapa mötesplatser som utgår från människors behov idag och där tron får utvecklas och mogna att ge stöd, utbildning och inspiration till frivilligarbetet inom EFS-rörelsen att använda musiken som redskap för att möta människor med evangeliet Rekrytering och utbildning av medarbetare: bör i första hand ske för ovanstående målgrupper och inriktningar. Framtidsdialogen slutrapport

8 4. Framtidsdialogens slutsatser och förslag. I delrapportens framtidsbild (november 2000) valde vi att lyfta fram några nyckelord: lyhördhet och flexibilitet samt frivilligrörelse. Bland slutsatserna fanns: Vår bekännelse måste kläs i språk och former som är begripliga. Vi måste vara beredda att omprioritera resurser. Vi konstaterade också att omprövning är nödvändig och viktig. Vi beskrev vårt förhållningssätt till förändringar som antingen följer vi utvecklingen och ser var den tar vägen, eller så leder vi den. Vi fann vidare att vi har behov av att utveckla vår inomkyrkliga position genom lokala samtal med kyrkans församlingar. I delrapporten förutspåddes också att ett antal föreningar kommer att läggas ned de närmaste åren och att resurserna därmed kommer att minska och att prioriteringar måste göras inom distriktets verksamhet. Av de inkomna remissvaren från föreningarna framgår att man i stort sett instämmer i slutsatserna och den aktivitet som finns på många håll i distriktet visar också på en vilja och ett engagemang för EFS och dess uppdrag. Av enkätsvaren kan man också utläsa att man på många håll efterfrågar stöd och inspiration i förändringsarbetet. Av personalenkäten kan man framför allt utläsa ett behov av att tydliggöra distriktets styroch ledningsfunktion i nära samverkan med det lokala sammanhanget. Förnyelsearbetet sker inifrån och underifrån. Föreningar/grupper har därför nyckelrollen och bestämmer takt och omfattning. Distriktets roll blir att stödja och stimulera och i vissa fall gå före och vara pådrivande. Mot bakgrund av ovanstående drar vi följande slutsatser och lämnar åtföljande förslag. Slutsats 1 EFS-rörelsens framtid ligger i att, med uppdraget i fokus vara lyhörd för människors andliga behov och flexibla i att möta dem. Generositet och mångfald i former och uttryckssätt måste utvecklas inom rörelsen. Framtidsdialogen slutrapport

9 Slutsats 2 Förändringsarbete är beroende av gemensamma mål och tydligt uppdrag. Även om, eller kanske just därför att EFS består av självständiga föreningar/grupper anser vi det viktigt att beskriva en gemensam framtidsbild och kännetecken för EFS-förening samt mål för distriktet och prioriterade verksamhetsområden. Förslag: att årsmötet antar förslaget till framtidsbild, kännetecken för EFS-förening samt distriktets mål och prioriteringar Slutsats 3 Arbetet med att förändra och förnya EFS-rörelsen sker i de lokala föreningarna. Distriktsledningen kan aktivare medverka till att förnyelsearbetet fortlöper och intensifieras genom stöd och stimulans till föreningar/grupper. På samma sätt kan distriktsledningen verka för att nya föreningar/grupper etableras och att samverkan med Svenska kyrkan utvecklas. Förslag: att årsmötet ger distriktsledningen uppdrag att genom stöd och stimulans aktivt medverka i föreningarnas omprövnings- och förnyelsearbete, att arbeta med nyetableringar och att utveckla samverkan med Svenska kyrkan Slutsats 4 Minskande ekonomiska resurser, ökande kostnader och behov av omfördelningar av resurser gör det angeläget att förbättra samverkan mellan föreningar/kretsar och distriktsledning. I årliga samtal diskuteras såväl den solidariska fördelningsmodell som EFS-rörelsen i Västerbotten tillämpar, som hur de knappare ekonomiska resurserna skall fördelas och inriktas mot de gemensamma målen. Förslag: att årsmötet ger distriktsledningen uppdrag att genom samtal och överläggningar med samtliga föreningar/kretsar förankra resursernas fördelning och den solidariska fördelningsmodellen Slutsats 5 Formerna för samverkan mellan föreningar och distrikt i personal- och arbetsledningsfrågor behöver vidareutvecklas. Metoderna och formerna för de anställdas roll i att stödja och stimulera frivilligkrafterna behöver tydliggöras och utvecklas. Förslag att årsmötet ger distriktsledningen uppdrag att utveckla formerna för samverkan mellan föreningar/kretsar och distrikt i personal och arbetsledningsfrågor Framtidsdialogen slutrapport

10 5. Organisation Detta kapitel utgör Framtidsdialogens resonemang om vilka konsekvenser våra förslag kan få på distriktsorganisationen och vilka överväganden styrelsen ställs inför. Förnyelsearbetet sker inifrån och underifrån. Föreningar/grupper har därför nyckelrollen och bestämmer takt och omfattning. Distriktets roll blir att stödja och stimulera och i vissa fall gå före och vara pådrivande. Våra förslag ligger inom ramen för distriktets nuvarande stadgar men tydliggör styrelsens roll i utvecklingsarbetet och ger mandat att genom stöd och stimulans till föreningar/grupper aktivt medverka i förändringsarbetet inom EFS-rörelsen i Västerbotten. Styrelsen blir ansvarig för genomförandet och till sin hjälp har de i första hand expeditionens ledningsgrupp. Distriktsföreståndaren har redan EFS-riks uppdrag att inom sitt distrikt driva förändrings- och förnyelsearbete. De organisatoriska frågeställningar som styrelsen får anledning att bearbeta under hösten 2001 blir bland annat hur distriktsföreståndare, distriktssekreterare, distriktskonsulenter samt ekonomi- och administrationsfunktionerna på bästa sätt ska organiseras för att möta det preciserade uppdraget. Detta bör snarast genomföras, allt i syfte att ge stöd och prioritet åt utvecklingsarbetet. En annan uppgift blir att bearbeta utskottens inriktning och arbetsuppgifter liksom informationsverksamhetens och Vårt Budskaps roll i distriktet Framtidsdialogen vill också framhålla möjligheten av att i större utsträckning nyttja biträdande medarbetare i olika verksamheter. Olika former av inspirations- och utbildningsinsatser för frivilligarbetarna tror vi måste tillskapas t.ex. i samverkan med studieförbundet, folkhögskolorna och Johannelund. Vad gäller personalens sammansättning måste den successivt förändras i riktning mot de beskrivna målgrupperna och de prioriterade områdena. Teologi och pedagogik tror vi blir viktiga kompetensområden för framtidens anställda, liksom olika specialkompetenser. Vi tror inte att det finns några nya ekonomiska resurser att tillgå men för stimulans och speciella startkostnader borde medel ur fonden för offensiva satsningar kunna disponeras för utvecklingsarbetet i distriktet och i föreningarna. Den nu gällande verksamhetsplanen för EFS Västerbotten omfattar åren Slutsatser och förslag i denna rapport kan utgöra underlag för utarbetandet av en ny verksamhetsplan. Förslag till styrelsen: att årsmötet antar Framtidsdialogens rapport som ett underlag för utarbetandet av verksamhetsplan för distriktets verksamhet att distriktsstyrelsen beslutar att utreda hur distriktsföreståndare, distriktssekreterare, distriktskonsulenter samt ekonomi- och administrationsfunktionerna på bästa sätt ska organiseras för att möta det utökade uppdraget att distriktsstyrelsen beslutar att utreda utskottens framtida inriktning och arbetsuppgifter Framtidsdialogen slutrapport

11 6. Slutord Framtidsdialogens arbete har förhoppningsvis påskyndat förnyelsearbetet inom EFS-rörelsen i Västerbotten. Problem och svårigheter har ventilerats men också möjligheten att EFS kan få betyda något för den andliga utvecklingen även i framtiden. Vi instämmer i kyrkoordningens ord om att centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom och EFS riks framtidsutrednings beskrivning av EFS uppdrag, att vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Vi tror att människor även i framtiden sluter sig samman till föreningar och grupper för att som frivilligrörelse kanalisera det personliga engagemanget för missionsuppdraget. Utmaningen ligger i att vara lyhörd för människors andliga behov och flexibla i att möta dem. Generositet och mångfald i former och uttryckssätt måste prägla EFS-rörelsen. Ett personligt ställningstagande för evangeliet och uppdraget att föra det vidare, aktiva föreningar och grupper och ett stimulerande stöd från distriktsorganisationen utgör i nämnd ordning drivkrafterna i förnyelsen av EFS-rörelsen i Västerbotten. Umeå i juni Framtidsdialogen Monica Andersson Birgitta Bergner Torbjörn Degerström Andreas Eriksson Stefan Gelfgren Katarina Glas Rune Hedman Henric Johansson Elisabeth Lindahl Karin Lundgren Urban Lundmark Gustav Nilsson Senitha Olsson Karin Paulsson Marianne Persson Rune Persson Rune Sjöström (ordf) Tomas Åström Förklaringar: Distriktsledning Ledningsgrupp Styrelse Solidarisk fördelningsmodell Distriktsstyrelse och ledningsgrupp Distriktsföreståndare, distriktssekreterare, distriktskonsulenter och ekonomichef Distriktsstyrelse Alla föreningar/grupper, med eller utan anställda tar ett gemensamt ansvar för finansieringen av den samlade EFS-rörelsens verksamhet i Västerbotten inklusive anställningar. Framtidsdialogen slutrapport

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå

Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-05-28 Videosammanträde Umeå/Skellefteå Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Marianne Berglund Cathrine Eiderhäll Rune Hedman Åke Hägglund Hans Jakobsson Eva Lundeborg

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Lars Johansson, rektor på Strömbäck, 138

Adjungerade: Monica Andersson, pch Eva S Bäckström, ech Kristoffer Hedman, df Lars Johansson, rektor på Strömbäck, 138 EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2012-09-28/29 Strömbäcks folkhögskola Närvarande: Astrid Sjöström, ordf Ulf Andersson, 139 Marianne Berglund Håkan Holmlund Åke Hägglund Roger Lidman Anita Lundqvist

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor

Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Smedjebackens kommun December 2008 Bengt Andersson Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga...

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024

Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147. Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 Antagen av kommunstyrelsen 2000-10-17 147 LÖNEPOLICY Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS 98/53-024 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL...4

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte

Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte Protokoll fört vid EFS Västerbottens 104:e årsmöte i Robertsfors kyrka den 12 maj 2012 Närvarande: 124 röstberättigande ombud från 49 föreningar och ett fyrtiotal övriga. Årsmötets öppnande Val av presidium

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Inledning. En tydlig strategi

Inledning. En tydlig strategi Inledning Domstolarna 1 bedriver en omfattande och komplex verksamhet som är en av grundpelarna i Sveriges demokrati. Domstolsverkets uppgift är att ge administrativt stöd och service åt domstolarna för

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh.

149 Marianne Berglund, v ordförande, hälsar alla välkomna och Karin läser som inledning några texter om Herren är min herde samt ur Joh. EFS Västerbotten Protokoll ST Styrelse 2013-11-16 Ersmarkskyrkan, Umeå Närvarande: Marianne Berglund, v ordf Cathrine Eiderhäll Hans Jakobsson Roger Lidman Eva Lundeborg-Karlsson Anita Lundqvist Karin

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2

REMISSVAR 1 (5) 2013-03-12 2013-1712-2 0 REMISSVAR 1 (5) HEMLIG Mottagare Justitiedepartementet 103 33 Stockholm En tydligare organisation för Säkerhetspolisen (SOU 2012:77) Sammanfattning Säkerhetspolisen är mycket positiv till betänkandets

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige

Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Barn och ungdomar i kyrka och samhälle i Sverige Under våren 2012 har metodstödjaren för Barn och Ungdom på Frälsningsarméns programkontor tillsammans med arbetsgruppen för Frälsningsarméns Ungdomsförbund

Läs mer

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE

ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE ansök senast 8 maj! ATT LEDA IDEELLA MEDARBETARE En utbildning för församlingar som vill utveckla arbetet kring delaktighet och engagemang. arrangörer: ideellt forum, sensus linköping, växjö stift, linköping

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2012-03-13 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Praktisk föreningsekonomi

Praktisk föreningsekonomi Lärgruppsplan Praktisk föreningsekonomi Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Praktisk föreningsekonomi.

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING

STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING STADGAR FÖR TREFALDIGHETS FÖRSAMLING Trefaldighets församling har antagit följande stadgar för att reglera församlingens yttre former och organisation. Församlingen har även antagit lokal församlingsordning

Läs mer

Offensivt styrelsearbete

Offensivt styrelsearbete Lärgruppsplan Offensivt styrelsearbete Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Offensivt styrelsearbete.

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M)

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS MEDIA (UKJK-M) STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS Antagna den 29 september 2012 2 1 Organisation (Namn och identitet) UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS, förkortat UKJK-M är en kristen Media Organisation, är

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015?

Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Vad vill du att vi ska göra under 2014 och 2015? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 5-6 april 2014 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 5-6 april

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil!

En grafisk profil. Har du frågor? Kontakta oss på info@soulchildren.se 018-430 25 80. Kära användare av Soul Childrens grafiska profil! Grafisk profil En grafisk profil INNEHÅLL: En grafisk profil 2 Vision och värderingar 3 Symbolik 3 Logotyper 4 Användning av logotyper 4 Färger 5 Typsnitt 5 Grafiska element 6 Exempel 7 Salt barn och unga

Läs mer

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete

sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete sid 1/8 mervärt normkritiskt ledarskap NORMKRITISKT LEDARSKAP Normkritiskt perspektiv på att leda och fördela arbete Främjandet av mångfald och likabehandling inom en organisation förutsätter att ledarskapet

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Styrelsekandidater en presentation

Styrelsekandidater en presentation n Till 10 på dagordninge Styrelsekandidater en presentation NÅGRA BAKGRUNDSFAKTA Salts styrelse består av 12 personer. Under 2013-2014 satt följande personer i styrelsen: Charlotte Erdtman (ordf), Nils

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige

Proposition. Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Sverigeresan Proposition Verksamhetsöversyn i dialog med Golfsverige Komplettera Sverigeresan om Demokrati med frågeställningar kring Genomförande, Verksamhetsinnehåll och Kostnad/Finansiering - Att genomföra

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun

Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Dokumenttyp Riktlinjer Dokumentnamn Riktlinjer för brukarundersökningar inom Umeå kommun Fastställd/upprättad 2010-11-25 Dokumentägare Johan Gammelgård

Läs mer