EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Framtidsdialogens slutrapport i juni EFS i Västerbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001. EFS i Västerbotten"

Transkript

1 EFS vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001 EFS i Västerbotten

2 Framtidsdialogens slutrapport i juni 2001 Inledning Delrapportens slutsatser Föreningarnas remissvar Personalenkät Hur kommer EFS att se ut i framtiden i Västerbotten... 6 Framtidsbilden / Visionen... 6 Kännetecken för en EFS-förening/grupp... 6 Distriktets mål... 6 Strategiska insatser för distriktsledningen 6 Distriktets prioriteringar Framtidsdialogens slutsatser och förslag Slutsats Slutsats Slutsats Slutsats Slutsats Organisation Slutord Framtidsdialogen slutrapport

3 Inledning EFS i Västerbottens styrelse beslöt att en grupp skulle tillsättas för att utreda distriktets framtida organisation. Uppdraget var att belysa, analysera och diskutera EFS-arbetets framtida inriktning och organisation i Västerbotten samt skapa en framtidsbild för denna verksamhet. Utredningen skulle också föreslå strategier och organisation. Arbetet skulle ske med beaktande av den centrala framtidsutredningen och i dialog med distriktets föreningar och fick därför namnet Framtidsdialogen. Arbetet skulle avslutas och rapport avlämnas till distriktets årsmöte Framtidsdialogen gav ut en delrapport den 11 november I början på 2001 var samtliga föreningar inbjudna till en seminarieserie med anledning av delrapporten, och uppmanades även att lämna skriftliga synpunkter på delrapporten och på distriktets framtida roll. En enkät genomfördes under hösten 2000 för att fånga upp de anställdas syn på sin arbetssituation och deras tankar om framtiden. I mars 2001 genomförde också EFS medarbetarförbund (MAF) i Västerbotten en medarbetardag med framtidsfrågorna på dagordningen. Med följande slutrapport där vi också hänvisar till tidigare redogörelser och arbeten avslutar arbetsgruppen för Framtidsdialogen sitt arbete. 1. Delrapportens slutsatser De viktigaste slutsatserna från de olika avsnitten i delrapporten i november 2000 kan sammanfattas på följande sätt: EFS Svenska kyrkan Mötesplatser måste skapas där människor möts och lär känna varandra. EFS måste självkritiskt och öppet diskutera begreppet självständighet. EFS Samtiden Vår bekännelse måste kläs i språk och former som är begripliga. Vi måste vara lyhörda flexibla och beredda att omprioritera resurser. EFS Dagsläget Medelåldern är hög i föreningarna. Antalet EFS-föreningar kommer att halveras inom 15 år. EFS Förnyelsen Omprövning är nödvändig och viktig. Antingen följer vi utvecklingen och ser var den tar vägen, eller så leder vi den. EFS Framtiden Ord som vi vill ska karaktärisera EFS och som vi tror kommer att vara avgörande för EFS fortlevnad är: lyhördhet och flexibilitet, frivilligrörelse. Framtidsdialogen slutrapport

4 2. Föreningarnas remissvar Sammanfattning av svaren från 55 av totalt cirka 160 föreningar (cirka 40 % ). Delar ni innehållet i de slutsatser som finns i Framtidsdialogens delrapport? De vanligaste kommentarerna är Ja eller Ja i stort sett. Några har sagt Ja, verkligen eller Bra och nödvändiga. De kommentarer som i övrigt förekommer handlar om relationen till Svenska kyrkan och om hur vi möter samtiden. När det gäller Svenska kyrkan vill man lyfta fram att samverkan med kyrkan fungerar bra och är viktig. När det gäller samtiden vill flera betona hur viktigt det är att inte tappa fokus på evangeliet. Hur kommer ni att arbeta med förändringsarbetet? I många föreningar, ca 60 % av de som svarat, angavs att samtal och aktiviteter pågick för att förnya och ompröva verksamheten. Omfattningen och inriktning på förändringsarbetet växlar men sammantaget kan sägas att remissen i sig har på många håll blivit en anledning till samtal om framtiden, samtal som tycks fortsätta. Hos ungefär en tredjedel av svaren finns inget besked om hur förändringsarbete skall bedrivas eller tydliga tecken på att man gett upp. Hos några få säger man att några förändringar inte är aktuella. Vilka förändringar är önskvärda? Hos många föreningar finns en uppriktig längtan att komma upp ur hjulspåren och hitta nya former som berör människorna i dess närhet. Att nå den unga vuxengenerationen är ett återkommande önskemål. Andlig fördjupning och inre samling finns också som ett tydligt önskemål. Ganska många föreningar har inte angett några önskvärda förändringar (1/3). Vilka är hindren för genomförande? Hindren är mångskiftande och till vissa delar svåra att övervinna. Hög ålder bland medlemmarna medför minskad initiativkraft. Rädslan att förändra och kampen om det egna bönhuset är andra hinder. Övriga hinder, förutom tidsbrist, är minskande medlemstal, färre frivilligledare och vakanta pastorstjänster. Bland hindren nämns också oss själva, vår villrådighet och bristande frimodighet och i något fall också intern splittring. Vilka är distriktsorganisationens viktigaste uppgifter? Gradering av angelägenhetsgraden för olika insatser från distriktet. (5,0 högst prioritet) Svara för anställd personal 4,7 Anordna utbildningar för anställda 4,5 Stödja föreningar som vill nysatsa 4,3 Svara för lägerverksamhet 4,1 Vara pådrivande i förnyelsen av EFS-rörelsen 4,1 Anordna inspirationskonferenser/ möten 3,8 Delta i föreningar/kretsars samtal med Svenska Kyrkan 3,6 Marknadsföra EFS-rörelsen 3,6 Stimulera till smågruppsverksamhet 3,5 Arbeta för att nya föreningar/ grupper startas 3,4 Utgöra föreningarnas länk mot EFS riks 3,3 Äga bokhandel 3,1 Hjälpa föreningar som vill lägga ned 2,9 Hjälpa föreningar att sälja bönhus 2,8 Svara för yttre missionsarbete 1,4 Framtidsdialogen slutrapport

5 3. Personalenkät Distriktets personal har i en omfattande enkät fått möjlighet att ge sina synpunkter på distriktets nuvarande och framtida arbete och dess roll som arbetsgivare. (ca 35% har svarat) Nuvarande arbetsuppgifter När det gäller nuvarande arbetsuppgifter värderas gudstjänsterna högst av pastorerna, skolarbete och ledarstöd toppar ungdomskonsulenternas lista och musikerna placerar arbetet med körer högst. Framtida arbetsuppgifter och anställda De arbetsuppgifter som de anställda anser vara högst prioriterade, oavsett om de utförs av anställda eller frivilliga, är musik, barn och ungdomsarbete samt diakoni. På frågan, vilken kategori anställda som EFS bör ha i framtiden, kom musikkonsulenter främst. I enkäten framkommer att majoriteten av de anställda tror att utrymmet för anställning inom distriktet kommer att krympa i framtiden, men med få undantag utgör inte detta någon källa till oro för de anställda personligen. De anställda i samarbetskyrkorna hyser överlag en större framtidstro och anger i stället att man tror på ungefär lika många anställda som tidigare, men med andra arbetsuppgifter. Anställda och frivilliga Distriktets anställda är väl medvetna om frivilligengagemangets betydelse inom EFS och värderar det högt. Det upplevs inte som något hot mot den egna anställningen utan toppar i stället listan när de anställda skall ange vad som är omistligt inom EFS-rörelsen. Förväntningar på distriktet I enkäten och efterföljande bearbetning har förväntningar lyfts fram på att distriktet tillgodoser behovet av lokal arbetsledning för alla anställda och att distriktets styr- och ledningsfunktion i nära samverkan med det lokala sammanhanget tydliggörs. Framtidsdialogen slutrapport

6 4. Hur kommer EFS att se ut i framtiden i Västerbotten? Efter det arbete som bedrivits i Framtidsdialoggruppen, efter dialogen i seminarieträffar, synpunkter från föreningar och anställda, vill vi teckna följande framtidsbild och kännetecken för EFS-rörelsen i Västerbotten, samt för distriktsorganisationen; mål och prioriteringar. Framtidsbilden/Visionen EFS kommer att finnas där människor sluter sig samman i förening/grupp för att kanalisera sitt personliga engagemang för missionsuppdraget EFS är en rörelse inom Svenska kyrkan som i sin form, tydlighet och närhet upplevs som äkta av människor som längtar efter mötesplatser för trosfördjupning EFS vill hjälpa människor att leva nära Jesus Kristus och därför erbjuda mötesplatser för att uppmuntra och stödja personlig kristen tro, inspirera till andligt samtal och bibelbruk samt skapa personligt engagemang för mission såväl lokalt som globalt Kännetecken för en EFS-förening/grupp uppdraget vill vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus det allmänna prästadömet bemyndigar enskilda att bära evangeliet inomkyrklighet är förtroendefullt länkad till en församling inom Svenska kyrkan en del av EFS-rörelsen ser sig själv som en del av ett större sammanhang en ideell demokratisk förening uppbyggd, styrd och buren av ideella krafter Distriktets mål att fördjupa och förankra EFS ideologi och teologi att genom samråd och inspiration bli ett aktivt stöd för föreningar/grupper att arbeta för nyetableringar av EFS-föreningar/grupper att öka antalet överenskommelser om samverkan med Svenska kyrkan att skapa samverkansformer för ett solidariskt resursnyttjande inom distriktet att utveckla rollen som arbetsgivare och ledning för de anställda Strategiska insatser för distriktsledningen i anslutning till dessa mål Fördjupa och förankra EFS ideologi och teologi inspirera till samtal i föreningar/grupper erbjuda inspirationsträffar i kretsar eller föreningar/grupper inbjuda till gemensamma mötesplatser större samlingar någon gång per år Genom samråd och inspiration bli ett aktivt stöd för föreningar/grupper erbjuda föreningar/grupper bollplanksfunktioner som utifrån kan hjälpa till att strukturera och ställa frågor göra årliga besök hos föreningar/grupper och kretsar för avstämningar, erfarenhetsutbyte och uppföljning av förändringsarbetet erbjuda resurser och utbildningar för start av smågrupper och för teologisk och ideologisk fördjupning Framtidsdialogen slutrapport

7 Arbeta för nyetableringar av föreningar/grupper erbjuda inspirationsträffar ute i församlingarna sprida exempel på nyetableringar och förmedla kontakter Öka antalet överenskommelser om samverkan med Svenska kyrkan uppmuntra föreningar/grupper och kretsar i sitt samarbete med Svenska kyrkan utveckla och dokumentera samverkansmodeller och sprida dem vidare stärka och stödja samarbetskyrkor i avtalsfrågor Skapa samverkansformer för solidariskt resursnyttjande inom distriktet genom regelbundna samråd med föreningar/grupper och/eller kretsar kartlägga verksamhetens inriktning mot de gemensamma målen genom regelbundna samråd med föreningar/grupper och/eller kretsar kartlägga områdets egna resurser, möjliga samverkansresurser och behovet av distriktets resurser i föreningar/grupper förankra och utveckla former för den solidariska finansieringsmodellen skapa möjligheter för kombinationstjänster och för biträdande medarbetare att verka inom EFS-rörelsen Utveckla rollen som arbetsgivare och ledning för de anställda tydliggöra ansvar och roller kring anställningar och personalfrågor mellan verksamhet och distrikt tydliggöra målen för rörelsen såväl lokalt som övergripande och att dessa överensstämmer med varandra och med arbetsbeskrivningarna i fortbildning av anställda satsa på teologisk och ideologisk fördjupning samt i att leda och stimulera smågruppsarbete Distriktets prioriteringar Viktigaste målgrupper: barn - ungdom - unga familjer Viktigaste inriktningar: att stödja föreningar/grupper i att skapa mötesplatser som utgår från människors behov idag och där tron får utvecklas och mogna att ge stöd, utbildning och inspiration till frivilligarbetet inom EFS-rörelsen att använda musiken som redskap för att möta människor med evangeliet Rekrytering och utbildning av medarbetare: bör i första hand ske för ovanstående målgrupper och inriktningar. Framtidsdialogen slutrapport

8 4. Framtidsdialogens slutsatser och förslag. I delrapportens framtidsbild (november 2000) valde vi att lyfta fram några nyckelord: lyhördhet och flexibilitet samt frivilligrörelse. Bland slutsatserna fanns: Vår bekännelse måste kläs i språk och former som är begripliga. Vi måste vara beredda att omprioritera resurser. Vi konstaterade också att omprövning är nödvändig och viktig. Vi beskrev vårt förhållningssätt till förändringar som antingen följer vi utvecklingen och ser var den tar vägen, eller så leder vi den. Vi fann vidare att vi har behov av att utveckla vår inomkyrkliga position genom lokala samtal med kyrkans församlingar. I delrapporten förutspåddes också att ett antal föreningar kommer att läggas ned de närmaste åren och att resurserna därmed kommer att minska och att prioriteringar måste göras inom distriktets verksamhet. Av de inkomna remissvaren från föreningarna framgår att man i stort sett instämmer i slutsatserna och den aktivitet som finns på många håll i distriktet visar också på en vilja och ett engagemang för EFS och dess uppdrag. Av enkätsvaren kan man också utläsa att man på många håll efterfrågar stöd och inspiration i förändringsarbetet. Av personalenkäten kan man framför allt utläsa ett behov av att tydliggöra distriktets styroch ledningsfunktion i nära samverkan med det lokala sammanhanget. Förnyelsearbetet sker inifrån och underifrån. Föreningar/grupper har därför nyckelrollen och bestämmer takt och omfattning. Distriktets roll blir att stödja och stimulera och i vissa fall gå före och vara pådrivande. Mot bakgrund av ovanstående drar vi följande slutsatser och lämnar åtföljande förslag. Slutsats 1 EFS-rörelsens framtid ligger i att, med uppdraget i fokus vara lyhörd för människors andliga behov och flexibla i att möta dem. Generositet och mångfald i former och uttryckssätt måste utvecklas inom rörelsen. Framtidsdialogen slutrapport

9 Slutsats 2 Förändringsarbete är beroende av gemensamma mål och tydligt uppdrag. Även om, eller kanske just därför att EFS består av självständiga föreningar/grupper anser vi det viktigt att beskriva en gemensam framtidsbild och kännetecken för EFS-förening samt mål för distriktet och prioriterade verksamhetsområden. Förslag: att årsmötet antar förslaget till framtidsbild, kännetecken för EFS-förening samt distriktets mål och prioriteringar Slutsats 3 Arbetet med att förändra och förnya EFS-rörelsen sker i de lokala föreningarna. Distriktsledningen kan aktivare medverka till att förnyelsearbetet fortlöper och intensifieras genom stöd och stimulans till föreningar/grupper. På samma sätt kan distriktsledningen verka för att nya föreningar/grupper etableras och att samverkan med Svenska kyrkan utvecklas. Förslag: att årsmötet ger distriktsledningen uppdrag att genom stöd och stimulans aktivt medverka i föreningarnas omprövnings- och förnyelsearbete, att arbeta med nyetableringar och att utveckla samverkan med Svenska kyrkan Slutsats 4 Minskande ekonomiska resurser, ökande kostnader och behov av omfördelningar av resurser gör det angeläget att förbättra samverkan mellan föreningar/kretsar och distriktsledning. I årliga samtal diskuteras såväl den solidariska fördelningsmodell som EFS-rörelsen i Västerbotten tillämpar, som hur de knappare ekonomiska resurserna skall fördelas och inriktas mot de gemensamma målen. Förslag: att årsmötet ger distriktsledningen uppdrag att genom samtal och överläggningar med samtliga föreningar/kretsar förankra resursernas fördelning och den solidariska fördelningsmodellen Slutsats 5 Formerna för samverkan mellan föreningar och distrikt i personal- och arbetsledningsfrågor behöver vidareutvecklas. Metoderna och formerna för de anställdas roll i att stödja och stimulera frivilligkrafterna behöver tydliggöras och utvecklas. Förslag att årsmötet ger distriktsledningen uppdrag att utveckla formerna för samverkan mellan föreningar/kretsar och distrikt i personal och arbetsledningsfrågor Framtidsdialogen slutrapport

10 5. Organisation Detta kapitel utgör Framtidsdialogens resonemang om vilka konsekvenser våra förslag kan få på distriktsorganisationen och vilka överväganden styrelsen ställs inför. Förnyelsearbetet sker inifrån och underifrån. Föreningar/grupper har därför nyckelrollen och bestämmer takt och omfattning. Distriktets roll blir att stödja och stimulera och i vissa fall gå före och vara pådrivande. Våra förslag ligger inom ramen för distriktets nuvarande stadgar men tydliggör styrelsens roll i utvecklingsarbetet och ger mandat att genom stöd och stimulans till föreningar/grupper aktivt medverka i förändringsarbetet inom EFS-rörelsen i Västerbotten. Styrelsen blir ansvarig för genomförandet och till sin hjälp har de i första hand expeditionens ledningsgrupp. Distriktsföreståndaren har redan EFS-riks uppdrag att inom sitt distrikt driva förändrings- och förnyelsearbete. De organisatoriska frågeställningar som styrelsen får anledning att bearbeta under hösten 2001 blir bland annat hur distriktsföreståndare, distriktssekreterare, distriktskonsulenter samt ekonomi- och administrationsfunktionerna på bästa sätt ska organiseras för att möta det preciserade uppdraget. Detta bör snarast genomföras, allt i syfte att ge stöd och prioritet åt utvecklingsarbetet. En annan uppgift blir att bearbeta utskottens inriktning och arbetsuppgifter liksom informationsverksamhetens och Vårt Budskaps roll i distriktet Framtidsdialogen vill också framhålla möjligheten av att i större utsträckning nyttja biträdande medarbetare i olika verksamheter. Olika former av inspirations- och utbildningsinsatser för frivilligarbetarna tror vi måste tillskapas t.ex. i samverkan med studieförbundet, folkhögskolorna och Johannelund. Vad gäller personalens sammansättning måste den successivt förändras i riktning mot de beskrivna målgrupperna och de prioriterade områdena. Teologi och pedagogik tror vi blir viktiga kompetensområden för framtidens anställda, liksom olika specialkompetenser. Vi tror inte att det finns några nya ekonomiska resurser att tillgå men för stimulans och speciella startkostnader borde medel ur fonden för offensiva satsningar kunna disponeras för utvecklingsarbetet i distriktet och i föreningarna. Den nu gällande verksamhetsplanen för EFS Västerbotten omfattar åren Slutsatser och förslag i denna rapport kan utgöra underlag för utarbetandet av en ny verksamhetsplan. Förslag till styrelsen: att årsmötet antar Framtidsdialogens rapport som ett underlag för utarbetandet av verksamhetsplan för distriktets verksamhet att distriktsstyrelsen beslutar att utreda hur distriktsföreståndare, distriktssekreterare, distriktskonsulenter samt ekonomi- och administrationsfunktionerna på bästa sätt ska organiseras för att möta det utökade uppdraget att distriktsstyrelsen beslutar att utreda utskottens framtida inriktning och arbetsuppgifter Framtidsdialogen slutrapport

11 6. Slutord Framtidsdialogens arbete har förhoppningsvis påskyndat förnyelsearbetet inom EFS-rörelsen i Västerbotten. Problem och svårigheter har ventilerats men också möjligheten att EFS kan få betyda något för den andliga utvecklingen även i framtiden. Vi instämmer i kyrkoordningens ord om att centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom och EFS riks framtidsutrednings beskrivning av EFS uppdrag, att vara en hjälp för människor att leva nära Jesus Kristus. Vi tror att människor även i framtiden sluter sig samman till föreningar och grupper för att som frivilligrörelse kanalisera det personliga engagemanget för missionsuppdraget. Utmaningen ligger i att vara lyhörd för människors andliga behov och flexibla i att möta dem. Generositet och mångfald i former och uttryckssätt måste prägla EFS-rörelsen. Ett personligt ställningstagande för evangeliet och uppdraget att föra det vidare, aktiva föreningar och grupper och ett stimulerande stöd från distriktsorganisationen utgör i nämnd ordning drivkrafterna i förnyelsen av EFS-rörelsen i Västerbotten. Umeå i juni Framtidsdialogen Monica Andersson Birgitta Bergner Torbjörn Degerström Andreas Eriksson Stefan Gelfgren Katarina Glas Rune Hedman Henric Johansson Elisabeth Lindahl Karin Lundgren Urban Lundmark Gustav Nilsson Senitha Olsson Karin Paulsson Marianne Persson Rune Persson Rune Sjöström (ordf) Tomas Åström Förklaringar: Distriktsledning Ledningsgrupp Styrelse Solidarisk fördelningsmodell Distriktsstyrelse och ledningsgrupp Distriktsföreståndare, distriktssekreterare, distriktskonsulenter och ekonomichef Distriktsstyrelse Alla föreningar/grupper, med eller utan anställda tar ett gemensamt ansvar för finansieringen av den samlade EFS-rörelsens verksamhet i Västerbotten inklusive anställningar. Framtidsdialogen slutrapport

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid

2013 KYRKOKONFERENS. Gemensam Framtid 2013 KYRKOKONFERENS Gemensam Framtid Gemensam Framtids Kyrkokonferens 2013 Föredragningslista FÖREDRAGNINGSLISTA FÖREDRAGNINGSLISTA Torsdag 9 maj Kl. 10.30 12.30 samt 15.00 17.30 1. Inledning 2. Val av

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008

ÅRSBERÄTTELSE. och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Box 6302, 118 81 Stockholm Besöksadress: Tegnérgatan 8 tfn 08-674 07 00 fax 08-674 07 93 www.missionskyrkan.se info@missionskyrkan.se ÅRSBERÄTTELSE och årsredovisning för Svenska Missionskyrkan 2008 Vi

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013

Ridsportens framtida organisation och finansiering 2011-2013 Ridsportens framtida organisation och finansiering Organisationsprojektet 2011-2013 Remiss Innehåll Inledning/förord/sammanfattning/definitioner 3. Kap 1 Medlemsnytta medlem 4. Kap 2 Medlemsnytta förening

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014. Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj. www.equmeniakyrkan.se EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 2014 Filadelfiakyrkan, Stockholm 29 31 maj www.equmeniakyrkan.se VÄLKOMMEN TILL KYRKOKONFERENS! En gång om året möts vi - ombud och deltagare i Equmeniakyrkans församlingar

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Från kunskap till handling

Från kunskap till handling Från kunskap till handling ENKÄTUNDERSÖKNING SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET Från kunskap till handling 1 Från kunskap till handling 2 Inledning Tillsammans med 20 kommuner, landsting och regioner samordnade

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer