EXAMENSARBETE. En kartläggning av den danska anläggningsmarknaden ur ett svenskt företagarperspektiv. Greta Holmström & Ulrika Ivarsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. En kartläggning av den danska anläggningsmarknaden ur ett svenskt företagarperspektiv. Greta Holmström & Ulrika Ivarsson"

Transkript

1 2001:184 EXAMENSARBETE En kartläggning av den danska anläggningsmarknaden ur ett svenskt företagarperspektiv Greta Holmström & Ulrika Ivarsson Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen för Väg- och vattenbyggnad Avdelningen för Produktionsledning 2001:184 ISSN: ISRN: LTU-EX--01/184--SE

2 FÖRORD Detta examensarbete avslutar vår utbildning Industriell ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet. Efter intensivt arbete vill vi nu tacka de som hjälpt oss att genomföra denna studie. Vi vill speciellt tacka de personer som finns med i referenslistan och som genom att dela med sig av sina erfarenheter har gjort denna studie möjlig. Ett varmt tack till Er alla! Vi vill dessutom tacka gubbarna och flickorna på Schakt & Transport som muntrat upp vår vardag. Ett sort tack riktas också till de vänner och bekanta som tvingats korrekturläsa rapporten. Sist, men inte minst, vill vi tacka vår akademiske handledare Rolf Hörnfeldt vid Luleå Tekniska Universitet. Lomma den 6 juni 2001 Greta Holmström Ulrika Ivarsson

3 ABSTRACT The 16 kilometres long tunnel and bridge link over resund was opened on the 1 st of July, With the link came new possibilities for people and companies to move across the boarder. Construction companies have by tradition been mobile, and with the new link are even greater opportunities for companies to work on the other side of the boarder. On the Swedish side, within a radius of 30 kilometres from the bridge, there are approximately 40 companies within the earthmoving field. A natural question for these companies is therefore: Would it also be possible to rent out earthmoving machines in Denmark? The aim of this thesis is to investigate and describe the Danish contractor s market, with a focus on civil works, and to give a greater understanding of the factors that would affect Swedish companies at a possible entry of this market. To accomplish this, approximately 30 interviews have been carried out with various Danish companies and agencies. Further more, a literature study has been made and secondary data have been studied. The areas that have been investigated are; product, price, market communication, distribution, nature and environment, demographic, culture, politics and regulations, technology, economy and competition. The Danish contractor s market consists of many small and medium sized companies. There are four large companies on the market; the Danish owned MTHS and the foreign NCC, Skanska and Veidekke, the last three of which entered the market by acquisition of Danish companies. In the area of earthmoving the biggest company is MJ Eriksson. In Denmark it is much more common with smaller machines, such as mini excavators, than in Sweden and the number of attachments for the machines are fewer. The most significant factors, not related to civil works, which will have an affect on Swedish contractors working in Denmark are: tax regulations, labour market regulations and cultural differences. The findings show that the major cultural differences are language, company culture and attitudes towards alcohol. The authors expect that there will be a higher level of integration within the resund region, and companies and people will move more freely between countries. It is important for the contractors to take a part in this development.

4 SAMMANFATTNING Den första juli år 2000 öppnades den 16 km långa bro- och tunnelförbindelsen mellan Danmark och Sverige. Det öppnades då en helt ny möjlighet för personer och företag att röra sig över gränsen. Byggföretag har traditionellt varit rörliga och när nu bron finns, är det större förutsättningar att ta tillfälliga arbeten på andra sidan gränsen. På den svenska sidan sundet finns inom en tre mils radie från brofästet ett 40-tal aktörer inom jordförflyttning och en naturlig frågeställning för dem är; Vore det möjligt att hyra ut jordförflyttningsmaskiner även i Danmark? Syftet med denna studie är att kartlägga den danska entreprenadmarknaden med avseende på anläggningsverksamhet, samt att ge en ökad förståelse för de faktorer som påverkar svenska företag vid eventuellt inträde på denna marknad. För att uppnå detta syfte har ett 30-tal intervjuer genomförts med både danskar och svenskar. Vidare har en litteraturstudie genomförts och sekundärdata studerats. Allt för att skapa en så tydlig bild som möjligt av den studerade marknaden. De områden som har granskats är; produkt, pris, marknadskommunikation, distribution, natur och miljö, demografi, kultur, politik och lagar, teknologi, ekonomi samt konkurrenssituation Den danska bygg- och entreprenadmarknaden består av många små och mellanstora aktörer. Det finns fyra stora aktörer på marknaden, danskägda MTHS och de utländska företagen NCC, Skanska och Veidekke, vilka alla tre har kommit in på marknaden genom uppköp. Inom jordförflyttning är MJ Eriksson den största aktören. I Danmark är det betydligt vanligare med små maskiner, till exempel minigrävare, än vad det är i Sverige och antalet tillbehör till maskiner är färre. De faktorer som kommer att påverka en svensk entreprenör vid arbete i Danmark, som inte är branschspecifika, är skatteregler, arbetsmarknadsförhållanden och kulturella skillnader. De kulturskillnader som finns är framför allt språk, företagskultur och attityd till alkohol. Författarna tror att det kommer att ske en integration i regionen och att företag och människor kommer att röra sig fritt mellan länderna. Det är viktigt för entreprenadföretagen att vara delaktiga i denna utveckling.

5 INNEHÅLL KAPITEL 1 INLEDNING BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION SYFTE AVGRÄNSNINGAR...8 KAPITEL 2 METOD FORSKNINGSTYP UNDERSÖKNINGSANSATS Brainstorming Litteraturstudie Insamling av sekundärdata Intervjuer VALIDITET OCH REABILITET Validitet Reliabilitet...12 KAPITEL 3 TEORETISK REFERENSRAM DEN INTERNATIONELLA MARKNADSPROCESSEN FÖRETAG PRODUKT Skillnaden mellan en vara och en tjänst Produktkoncept Anpassning och standardisering Produktkaraktäristik PRIS Interna och externa faktorer som påverkar priset Marknadsformer MARKNADSKOMMUNIKATION Kommunikationsprocessen Typer av marknadskommunikation Förhandling DISTRIBUTION Funktioner Fysisk distribution NATUR OCH MILJÖ Område Människan och miljön DEMOGRAFI Befolkningsstruktur Åldersstruktur Utbildningsnivå KULTUR Språk Religion och seder Estetik Utbildning

6 3.9.5 Sociala Inrättningar POLITIK OCH LAGAR Politisk omgivning Juridisk omgivning TEKNOLOGI Infrastruktur Teknologiska förändringar EKONOMI Ekonomisk integration Inflation Utländska inslag i ekonomin Skatter Finansiella risker KONKURRENSSITUATION Konkurrensmedel Mätinstrument...26 KAPITEL 4 ANALYS FÖRETAG PRODUKT Yrkesbevis och kompetens Arbetsmiljö Åtgärder vid kvalitetsbrist Jordförflyttningsmaskiner Reparation och Service PRIS Marknadsform Prisjämförelse Inköpspris MARKNADSKOMMUNIKATION Vejdirektorat, amt & kommun Anbudsförfarande Hoved tillbud och alternativt tillbud Kommunikationen mellan anläggningsentreprenörerna DISTRIBUTION Transportkostnader Transportregler NATUR OCH MILJÖ Natur och klimat Miljökrav i entreprenadbranschen DEMOGRAFI Befolknings struktur Åldersstruktur Utbildningsnivå KULTUR Språk Religion och Seder Estetik Företagskultur

7 4.9 POLITIK OCH LAGAR Förvaltning Internationella samarbeten Etableringsformer för företag i Danmark Anställningsskyddet i Danmark Fackföreningar TEKNOLOGI Infrastruktur Utveckling inom byggbranschen EKONOMI Ekonomisk tillväxt Ränta & Valuta Svenska inslag i den danska ekonomin Löner Arbetsgivaravgifter Skatteregler för företag Skatt för enskilda individer Socialförsäkring KONKURRENSSITUATION Byggentreprenadmarknaden Jordförflyttningsmarknaden Inställning till utländska entreprenörer...53 KAPITEL 5 RESULTAT DANMARK ANLÄGGNINGSBRANCHEN KAPITEL 6 AVSLUTANDE DISKUSSION FRAMTIDEN Konjunktur En integrerad Öresundsregion BARRIÄRER Kulturella olikheter Dansken Anställningstrygghet JORDFÖRFLYTTNINGSMARKNADEN Pris FÖRFATTARNAS ÅSIKT REFERENSER...61 LITTERATUR RAPPORTER BROSCHYRER INTERNET INTERVJUER BILAGOR Bilaga A Maskin- och prislista för danska företag Bilaga B Prisjämförelse Bilaga C Danmarks och Sveriges ledande leverantörer av maskiner - 6 -

8 KAPITEL 1 INLEDNING I detta kapitel beskrivs bakgrunden och problemområdet till studien. Vidare beskrivs syftet och dess avgränsningar. 1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION Ett gemensamt beslut togs 1991 av de svenska och danska regeringarna att anlägga en fast trafikförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Anläggningsarbetet påbörjades 1993 och Öresundsförbindelsen kunde öppnas för allmänheten den 1 juli Städerna runt Öresund har tillsammans cirka 3 miljoner innevånare och i och med broförbindelsen finns nu möjligheten att integrera Köpenhamn med Malmö/Lund på ett helt nytt sätt. (Wang, 2000) Byggbranschen är traditionellt sett en rörlig bransch och tack vare Öresundsförbindelsen ligger det nära till hands för svenska byggföretag att åta sig uppdrag i Danmark, och för danska företag att åta sig uppdrag i Sverige. Denna studie har utförts på uppdrag av Institutionen för Väg- och Vattenbyggnad, avdelningen för Produktionsledning vid Luleå Tekniska Universitet. Då avståndet är långt mellan universitetet och Öresundsregionen (Skåne och Själland) som har studerats, har AB Schakt & Transport tillhandahållit vägledning och information om den svenska marknaden. Schakt & Transports verksamhet består av genomföranden av schaktentreprenader, transportuppdrag, miljömuddring, verkstadsarbete samt uthyrning av entreprenadmaskiner, asfaltmaskiner och annan slags utrustning för bygg- och anläggningsarbeten. Fortsättningsvis i detta arbete kommer termen jordförflyttningsmaskiner att användas och innebär då grävmaskiner, hjullastare, dumpers, schaktmaskiner och andra maskiner som behövs för att flytta jordmassor. Inom en radie av tre mil från brofästet finns på den svenska sidan ett 40-tal aktörer inom maskinuthyrning av jordförflyttningsmaskiner och Schakt & Transport är en av dessa. Detta innebär att restiden för dessa aktörer till Köpenhamn endast är cirka en halvtimme med bil. Som en naturlig följd av detta kommer därför frågeställningen; Vore det möjligt att hyra ut jordförflyttningsmaskiner även i Danmark? 1.2 SYFTE Syftet med denna studie är att: Kartlägga den danska entreprenadmarknaden med avseende på anläggningsverksamhet. Ge en ökad förståelse för de faktorer som har inverkan på svenska företag, vid ett eventuellt inträde på den danska entreprenadmarknaden

9 Kapitel 1 Inledning 1.3 AVGRÄNSNINGAR I studien har främst uthyrning av jordförflyttningsmaskiner kartlagts. I andra hand har hela entreprenader behandlats. Den geografiska avgränsningen har, i de fall då det av författarna ansetts relevant, satts till Själland. Detta är det område som i första hand är aktuellt för svenska enterprenadföretag att etablera sig på i ett inledande skede. De faktorer som direkt eller indirekt påverkar marknaden är oändligt många. Därför har författarna och uppdragsgivaren, med utgångspunkt från resultaten i litteraturstudien, tillsammans valt ut de mest relevanta faktorerna för rapporten. Jämförelser mellan Danmark och Sverige har endast genomförts i de fall då författarna ansett det förtydligande

10 KAPITEL 2 METOD I detta kapitel definieras och beskrivs forskningstyp och metoder som använts för att uppfylla studiens syfte. 2.1 FORSKNINGSTYP I en forskningsprocess ingår fyra huvudmoment. Dessa moment är fastställande av forskningsfrågan, metodval, datainsamling och analys samt resultat och presentationsform. Fokuseringen mellan de olika momenten kan variera under ett forskningsprojekt. Hur fokuseringen varierar beror till stor del på vilken typ av forskning det är. Det finns fyra forskningstyper, vilka beskrivs i tabellen nedan. (Andersson & Borgbrant, 1998) Tabell 1 Forskningstyp och forskningsprocessens utformning FORSK- NINGSTYP Forskningsfrågan MOMENT I FORSKNINGSPROCESSEN Metodval Datainsamling & Analys Resultat & Presentationsform Förändring (Många parametrar) Åtgärder Vad ska förändras och hur detta skall ske Intressent medverkan Fallstudier inom organisationer och arbetsplatser Metoder för Insamling Dialog Öppna och bundna frågor Analys & Tolkning Återföring Fördjupad datainsamling Resultat Ökad kunskap om förändringsprocesser, generellt och i det specifika fallet Presentationsform Arbetsmaterial Seminarier Utvärdering (Många parametrar) Kartläggning Vad karaktäriserar studieobjektet Utredningar Undersökningar Enkät och intervju Kvantitativ och kvalitativ data Beskrivningar av delar och helhet Orsakssamband Ökad kunskap om det studerade fenomenet, i relation till uttalade mål Interna och externa rapporter Teori- & modellutveckling (Få parametrar) Kunskapsbildning Utveckling av nya teorier och modeller Expert och specialist studier Källstudier Litteratur Noggrannhet Användnings område Systematisk dokumentation av utarbetade begrepp, teorier och modeller Artiklar och modeller presenterade i artiklar Utprövning (Mycket få parametrar) Hypotesbildning Vad karaktäriserar en specifik funktion Laboratorieundersökningar Experiment Mätningar Simuleringar Empiri Hypotesprövning Modell- Byggnad Fakta om ett objekt och dess egenskaper, med undersökta variablers värde och storhet Vetenskapliga artiklar Källa: Andersson & Borgbrant, 1998, sida 21 Denna studie faller in under forskningstypen utvärdering, då det handlar om en kartläggning och parametrarna är många. Det som enligt Andersson och Borgbrant (1998) är utmärkande för denna forskningstyp är att definiering och fokusering kring vad som skall utvärderas är av stor vikt, då det styr valet av målgrupp, variabler och metoder för analys av insamlad data. Som tabell 1 ovan visar, används ofta metoder av undersökande eller utredande art, såsom enkäter eller intervjuer. Detta för att kunna beskriva det studerade fenomenet och även de orsakssamband som ligger bakom fenomenet. Denna forskningstyp har ofta olika intressenter som skall tillgodogöra sig resultatet. Det - 9 -

11 Kapitel 2 Metod är därför inte ovanligt att rapporten ges ut i mer än ett utförande. (Ibid) Forskningstypen ligger till grund för undersökningsansats och metodval som valts i detta arbete. 2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS En kvantitativ undersökning ger ett brett perspektiv, medan en kvalitativ undersökning syftar till att ge en djupare förståelse. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Kvantitativa metoder är strukturerade och generaliseringar kan ske med hjälp av statistiska tekniker. Ett fåtal faktorer undersöks hos ett flertal enheter i en kvantitativ undersökning. (Holme & Solvang, 1991) I detta studie har inga kvantitativa metoder använts. Kvalitativa metoder är inte lika strukturerade som kvantitativa metoder och uppläggningen vidareutvecklas under undersökningens gång. I en kvalitativ undersökning studeras endast ett fåtal enheter, men dessa studeras mer ingående. (Ibid) I studien utgörs de kvalitativa metoderna av samtal/intervjuer och brainstorming Brainstorming Det finns två huvudmetoder vid brainstorming, strukturerad och ostrukturerad. I den strukturerade framför deltagarna förslag i tur och ordning för att säkerställa att alla deltagare involveras. Vid den ostrukturerade brainstormingen framförs förslagen i den tur de uppstår. Under brainstormingen är det viktigt att ingen kritik ges till de olika förslagen. (Bassard & Ritter, 1994) I det inledande skedet av studien hölls ett möte där författarna och handledaren från Luleå Tekniska Universitetet deltog, samt från Schakt & Transport; VD och en projektingenjör. Under mötet hölls en ostrukturerad brainstorming där alla deltagare fick möjlighet att komma med idéer om vad arbetet skulle kunna innehålla. De förslag som kom upp angående en kartläggning av uthyrning av jordförflyttningsmaskiner på den danska entreprenadmarknaden var: - Kartläggning av ägare, ägarförhållanden och distributionskanaler - Konkurrenssituation - Hur hyr man ut maskiner - Timuthyrning respektive kubikjobb - Prisbild, lönsamhet - Hur ser maskininnehavet ut - Maskinstorlek - Handelshinder - Miljökrav och miljöbestämmelser - Skatter - Branschorganisationer - Förarbevis, förarkompetens, löner - Framtidsutsikter inom entreprenadmarknaden Dessa olika frågeställningar kom att ligga till grund för det fortsatta arbetet Litteraturstudie För att finna relevanta teorier har en litteraturstudie genomförts. Den litteratur som söktes avsågs behandla övergripande marknadsföringsteorier och teorier som berör kartläggning och utvärdering av en ny marknad. Teorier söktes via bibliotekens sökfunktioner. Sökbegrepp som användes var entering a new market, international marketing, internationell marknadsföring, analys av ny marknad och marknadsundersökning. Även referenslistor från böcker och andra examensarbeten användes för att finna litteratur

12 Kapitel 2 Metod Insamling av sekundärdata Data som har samlats in och sammanställts av någon annan för ett annat ändamål, benämns som sekundärdata. (Eriksson och Wiederheim-Paul, 1997) Insamlingen av sekundärdata har skett med syfte att ta fram information för användning i analysen. Insamlingen har skett via Internet, rapporter, böcker och informationsmaterial från myndigheter och institutioner. Det insamlade materialet användes som fakta i analysen samt för att ge författarna bättre allmänkunskap om Danmark och entreprenadmarknaden i regionen. Material som används i analysen har valts med utgångspunkt från teorin, medan det material som användes för att ge författarna bättre bakgrundskunskap har valts utifrån författarnas tidigare kunskaper och erfarenheter Intervjuer Intervjuer brukar delas in i formella och informella. I den formella intervjun undviks att beröra saker som kan dra fram känsloreaktioner i samtalet. Ordväxlingen hålls på det intellektuella planet. Den informella intervjun innebär att man på ett annat sätt vågar visa vad man känner och tycker. I båda formerna av intervjuer kan saker yttras i förtroende, i den mening att sakerna ska stanna de två personerna emellan. (Liljekvist, 1977) Vid insamlingen av sekundärdata visade sig dock mängden branschspecifikt material vara väldigt begränsat. Författarna har därför försökt hitta personer med kompetens inom området och intervjuer av både formell och informell karaktär kom att ligga som grund till en stor del av analysen. De myndigheter som har kontaktas har i vissa fall gett ut information i form av broschyrer som delvis varit inom det sökta forskningsområdet. Författarna har då tagit del av materialet och senare har intervjuer genomförts för att kontrollera att informationen har förståtts på ett korrekt sätt och för att ställa kompletterande frågor. Intervjuerna har dessutom i många fall lett vidare till förslag på ytterligare kontaktpersoner. 2.3 VALIDITET OCH REABILITET Validitet och reliabilitet kan förklaras som giltighet och tillförlitlighet. Med validitet menas en mätmetods förmåga att mäta det som avses att mätas. En undersökning med hög validitet kännetecknas av att använda mätmetoder ger besked om vad undersökningen efterfrågar. Reliabilitet syftar på att mätmetoden ger tillförlitliga och stabila mätningar. En undersökning med hög reliabilitet kännetecknas av att om samma mätmetoder skulle användas igen, skulle samma eller liknande resultat erhållas. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Validitet Vid brainstormingen deltog personer från både universitetet och från företaget, vilket gav människor med olika erfarenheter och yrkesbakgrund. Alla gavs tillfälle att fritt framföra sina idéer och funderingar. För att erhålla en hög validitet i litteraturstudien studerades flera olika källor inom det valda ämnesområdet. De relevanta teorierna märktes ut för att vara lätta att återkomma till och studeras mer ingående när allt material arbetats igenom. För att få en heltäckande bild och för att undvika att någon relevant teori föll bort, sorterades dessa in under tänkta rubriker i teorin. För att öka validiteten i intervjuerna var ett första steg att söka personer med rätt kompetens. Författarna samrådde med personer på Schakt & Transport angående lämpliga personer. Det ansågs önskvärt att dessa personer kunde ha svar på frågor som redan fanns, men också kunde ge uppslag till det fortsatta arbetet

13 Kapitel 2 Metod För intervjuaren är det viktigt att kunna förmedla frågor på ett bra sätt, dels med ett tydligt språk och ordval och dels utan att vara ledande (Liljekvist, 1977). För att öka validiteten i intervjuerna läste författarna litteratur inom intervjuteknik. Vid de mer formella intervjuerna användes en intervjuguide. Under varje intervju anpassades språk och ordval efter respondentens bakgrund Reliabilitet I den inledande brainstormingen hade några av deltagarna aldrig träffats innan. Detta skulle kunna ha en hämmande effekt på dem och leda till att de inte vågar säga allt. För att motverka denna effekt fördes ett informellt samtal i början, där tid togs för alla att dela med sig av sina erfarenheter och bakgrunder. Efter att brainstormingen hade genomförts fick alla deltagarna möjlighet att komplettera och komma med ytterligare idéer. Information från en intervju formas alltid i viss mån av respondentens egna åsikter och värderingar (Liljekvist, 1977). För att höja reliabiliteten i materialet från intervjuerna ställdes samma frågor till flera personer med olika bakgrund. Under intervjuerna användes i många fall bandspelare, detta för att kunna gå tillbaka och lyssna på den genomförda intervjun om några oklarheter uppstod. Bandspelaren var också ett stöd för intervjuarna, som kunde koncentrera sig mer på att lyssna på respondenten, utan att samtidigt behöva föra anteckning. En nackdel med bandspelare är att respondenten kan känna ett visst obehag inför att bli inspelad. Detta motverkades genom att respondenten innan gavs möjlighet att säga nej och att bandspelaren inte användes vid mer informella intervjuer. Vid alla tillfällen var intervjuarna två personer. Detta höjer reliabiliteten då det är två personer som hör samma sak och dessa vid ett senare tillfälle kan stämma av mot varandra huruvida respondentens svar uppfattats på samma sätt. Två personer ökar också chansen att fler frågor ställs som kan ge en heltäckande bild vid intervjutillfället. För lite avsatt tid vid ett intervjutillfälle är en annan faktor som kan påverka intervjuns reliabilitet negativt. Därför kontaktades respondenten i god tid innan och fick välja en tid och plats som var lämplig för denne. Författarna försökte i ett tidigt skede informera respondenten vilka områden som skulle behandlas under intervjun. Respondenten hade då möjlighet att förbereda sig eller hänvisa till någon annan med mer kunskap inom området. I de fall då prisjämförelser mellan svenska och danska företag varit aktuella, har Schakt & Transport använts som referensobjekt för svenska företag. Anledningen till detta är att det var svårare att ta fram prisuppgifter från svenska företag än från danska

14 KAPITEL 3 TEORETISK REFERENSRAM I detta kapitel beskrivs de internationella marknadsföringsteorier som ligger till grund för det fortsatta arbetet. 3.1 DEN INTERNATIONELLA MARKNADSPROCESSEN Idag är det ett naturligt steg för många företag att titta på möjligheten att utvidga sin verksamhet internationellt. Vid en första anblick kan det verka enkelt att starta upp en verksamhet i ett annat land, men ofta visar det sig vara en komplex process som kräver både tid och resurser. En genomtänkt analys och planering är grunden för en lyckad internationalisering. För att få en bättre överblick vid denna process har Kotler et al (1996) utvecklat en modell över den internationella marknadsprocessen, se figur 1 nedan. Det är viktigt att alla steg i modellen arbetas igenom och utvärderas innan man går vidare till nästa. (Ibid) Figur 1 Planeringsmodell för den internationella marknadsprocessen Analysera möjliga internationella marknader Implementera marknadsstrategin Anpassa organisationen Besluta vilken marknad som är lämplig Utvärdera och kontrollera Beslut om att gå vidare eller avbryta processen. Utveckla en strategisk marknadsplan Välja tillvägagångssätt Helhjärtad satsning Avsätta nödvändiga resurser Identifiera tekniska svårigheter Källa: Kotler et al, 1996, sida 173 Först måste företaget analysera vilka möjligheter den internationella marknaden har att erbjuda. För att kunna göra detta måste det finnas en förståelse för de faktorer som påverkar den internationella marknaden, speciellt internationella handelssystem. Därefter bör beslut fattas för vilken marknad som företaget skall gå in på. I nästa steg väljs tillvägagångssätt; joint venture, export eller direktinvesteringar. Många företag börjar med att exportera, sedan gå över till joint venture, för att till sist göra direktinvesteringar på den nya marknaden. I ett nästa steg gäller det att företaget måste satsa helhjärtat. Nödvändiga resurser måste avsättas för att kunna skapa sig en stark ställning på den nya marknaden och för att senare kunna behålla denna. Nästa steg är att identifiera tekniska svårigheter som är specifika för den nya marknaden och som skulle kunna orsaka problem. Nu är företaget redo för att utveckla en strategisk marknadsplan. Därefter måste företaget anpassa organisationen för att slutligen kunna implementera marknadsstrategin så smärtfritt som möjligt. Under hela processen bör utvärdering och kontroll ske, för att avgöra om företaget skall gå vidare eller avbryta internationaliseringen. (Ibid) En väl genomarbetad kartläggning ger ett mer riktigt beslutsunderlag för att gå vidare till nästa steg. Detta kommer att minska risken att vissa misstag görs. För att kartläggningen ska bli mer strukturerad och inga viktiga bitar missas kan modellen nedan, figur 2, användas. Denna modell

15 Kapitel 3 Teoretisk referensram täcker in de viktigaste områdena som ett företag bör undersöka vid en analys av en ny marknad. Detta motsvarar det första steget, analysera möjliga internationella marknader, i planeringsmodellen för den internationella marknadsprocessen (se figur 1 ovan). Figur 2 Analyseringsmodell för en internationell marknad Källa: Briety et al, 1998, sida 556 I mitten av modellen finns ett företag som vill undersöka den nya marknaden. Först studeras marknadsmixen, det vill säga produkt, pris, marknadskommunikation och distribution för den specifika branschen. Därefter går man utåt i cirkeln och tittar på mer nationella faktorer som relaterar till storlek och natur av marknaden. Områden som natur och miljö, demografi, kultur, politik och lagar, teknologi, ekonomi samt konkurrenssituation behandlas för att kunna skapa en så heltäckande bild som möjligt, då alla dessa påverkar marknaden. (Czinkota, 1998) Nedan kommer en mer ingående beskrivning av de olika delarna i modellen ovan. 3.2 FÖRETAG Bakom ett företags vilja att utvidga sin verksamhet kan finnas många olika orsaker. Det kan till exempel vara en ökad konkurrens på hemmamarknaden, en konjunkturnedgång, en vilja att bli större, stordriftfördelar eller att nya externa faktorer tillkommit som öppnat en ny möjlighet till expansion. Vid en analys av en ny marknad i ett annat land, är det är naturligt att utgå från företaget och den bransch det befinner sig i. Lärdom kan även dras av företag inom andra branscher, som redan är etablerade i det landet. Det finns faktorer, till exempel skatter, regler för anställning, politiska faktorer och kulturella olikheter som är generella och vid en internationalisering påverkar alla företag

16 Kapitel 3 Teoretisk referensram 3.3 PRODUKT Kärnan i ett företags internationella verksamhet är en produkt, vilken kan definieras som en sammansättning av attribut. Dessa attribut differentierar en produkt från en annan och kan delas in i, de som fysiskt kan tas på och de som inte direkt fysiskt kan tas på, det vill säga materiella och icke materiella. Ett företags framgång är beroende av hur bra dess produkt går att differentiera från konkurrenternas. (Czinkota, 1998) Skillnaden mellan en vara och en tjänst Med varor följer ofta tjänster, men segmentet enbart tjänster växer alltmer i betydelse både i den lokala och internationella ekonomin. Det som skiljer en vara från en tjänst är främst dess immateriella egenskaper. En tjänst kan dock resultera i något fysiskt, till exempel vid konstruktionsarbeten av ett hus eller en bro. Dessutom är en tjänst ofta mer kundanpassad än en vara. (Czinkota, 1998) Tjänster är svåra att lagra. Att behålla och dimensionera servicekapaciteten efter högsta nivån på efterfrågan vore mycket dyrt. Ett företag måste därför försöka jämna ut efterfrågan för att kunna optimera utnyttjandegraden av sin kapacitet. Tidsrymden mellan produktion och konsumtion är ofta kort. Detta kräver nära kundinvolvering och som resultat av detta, finns ofta ett behov av att konsumenten av en tjänst är fysiskt närvarande när en tjänst produceras. (Ibid) Varor är i vissa fall tjänsters motsats. De är materiella och kan produceras i önskad mängd för att sedan lagras innan de säljs. Produktion och konsumtion är skilda och behöver inte ske samtidigt. Kunden är endast involverad i konsumtionen. Kvaliteten är betydligt lättare att kontrollera på en vara då de oftast är standardiserade. Det går att mäta, väga eller på annat sätt jämföra varor med varandra, vilket inte är fallet med tjänster. (Bateson & Hoffman, 1997) En produkt är ett erbjudande och detta erbjudande kan bestå i en vara eller en tjänst eller en kombination av dessa. Ordet produkt kommer vidare i studien att användas som ett samlingsbegrepp för varor och tjänster Produktkoncept För en potentiell köpare är en produkt en samling av funktioner som tillfredställer ett behov. En kund värderar produkten i den utsträckning den upplevs fylla detta behov. (Czinkota, 1998) En produkt, eller kanske mer riktigt ett produktkoncept, kan delas in som figur 3 nedan. I mitten finns kärnan, det konkreta behov som produkten ska fylla. Det svarar på frågan Vad är det kunden egentligen köper?. Till exempel köper en kund egentligen inte borrmaskiner, utan hål. Denna kärnnytta erbjuds av alla aktörerna. (Kotler, 1996) Runt denna kärnprodukt byggs den verkliga produkten. Varumärken, förpackning och kvalitet är egenskaper som differentierar en produkt från en annan. Företag kan också utöka sitt produktkoncept ytterligare och erbjuda after sales service och utökade tjänster som installation, garanti, leverans och kredit. För kunden kan denna del ha en viktig roll vid valet av produkt. (Czinkota, 1998)

17 Kapitel 3 Teoretisk referensram Figur 3 Produktens olika element Kredit & Leverans Utökad produkt eller tjänst Verklig produkt Varumärke Utformning Garanti Kvalitet Kvalitet Kärn nytta Stil Installation Kärnprodukt eller tjänst Förpackning After Sales Service Källa: Czinkota, 1998, sida Anpassning och standardisering En viktig fråga är hur mycket produkten behöver anpassas för att kunna svara på eventuella skillnader mellan den inhemska och den nya marknaden. Frågan om produktanpassning utmynnar ofta i frågeställningen; Är det värt det? Svaret beror på företagets förmåga att kontrollera kostnader, korrekt uppskatta marknadspotential och slutligen långsiktig lönsamhet. Frågan; Har vi råd att göra det? kan vändas på till; Har vi råd att inte göra det?. (Czinkota, 1998) Standardisering innebär i detta fall att sälja samma produkt över hela världen, vilket är kostnadssparande vid produktion och marknadsföring. Stordriftsfördelar tvingar marknader att enas och integreras med varandra. Industriella produkter kräver i regel mindre anpassning än konsumentprodukter på vilka kulturella faktorer ofta har större inflytande. (Ibid) Produktkaraktäristik Ett företag bör förvissa sig om att dess produkter inte innehåller något som strider mot lagliga krav eller religiösa och sociala seder. En produkt som erbjuds på en marknad kan i befintligt skick vara obrukbar på en ny marknad. En av de vanligaste skillnaderna gäller de elektriska strömförsörjningssystemen. (Czinkota, 1998) Det kan vara svårt att konkurrera enbart med pris, därför blir kvalitetsaspekten allt viktigare. I vissa länder kan behovet av kvalitet vara lägre och företaget kan till exempel avstå från att introducera den allra senaste modellen. (Ibid) 3.4 PRIS Internationella prisbeslut är svåra att fatta. Desto tydligare ett företag är över vilket ekonomiskt mål som det vill uppnå, desto lättare är det att prissätta produkten. Vanliga mål är att; överleva, vinstmaximera, uppnå maximal marknadsandel eller vara kvalitetsledande. (Kotler et al., 1996)

18 Kapitel 3 Teoretisk referensram Interna och externa faktorer som påverkar priset Ett företags prisbeslut påverkas både av interna företagsfaktorer och externa omgivningsfaktorer och samspelet mellan dessa, se figur 4 nedan. De externa faktorerna relaterar till den internationella marknadsföringsmiljön generellt sett, men också till den specifika målmarknaden, speciellt med tonvikt på faktorer som kunder, lagar, konkurrens och ekonomiska faktorer. (Czinkota, 1998) Även kunders referensramar och värderingar kan variera mellan olika länder och ge olika priser. Dessutom ökar i de flesta fall kostnaderna vid försäljning i ett annat land, vilket också påverkar priset. (Kotler et al.1996) Sättet som dessa interna och externa faktorer samverkar skapar olika förutsättningar på olika marknader. (Czinkota, 1998) Figur 4 Interna och externa faktorer som påverkar prisbeslutet Interna faktorer: Målsättning Marknadsstrategi Kostnader Organisation Pris beslut Externa faktorer: Marknadsstruktur Konkurrens Statsskick Övriga omgivningsfaktorer Källa: Kotler et al. 1996, sida 622 Pris är det enda element i marknadsföringsmixen som ger intäkt, alla andra är kostnader. Därför är pris ofta det huvudsakliga konkurrensmedlet, dock är den industriella sektorn mindre priskänslig än konsumentsektorn. Priset är ett sätt att kommunicera med köparen, och ett hjälpmedel för denne vid bedömningen av hur attraktivt erbjudandet är. Kostnaderna tillsammans med priset är de faktorer som bestämmer företagets långsiktiga överlevnad. Förändringar i priset kan inträffa om en ny produkt introduceras, eller om en förändring i den externa marknadsmiljön sker, till exempel att valutans värde ändras. (Ibid) Marknadsformer Säljarens frihet att sätta sitt eget pris är beroende av vilken marknadsform som råder. Fri konkurrens: Marknaden innehåller många säljare och köpare. Produkten är inte differentierbar. Ingen enskild köpare eller säljare kan påverka marknadspriset mer än marginellt. På en marknad av denna typ är marknadsundersökningar, produktutveckling, reklam eller PR av liten eller ingen betydelse. Monopolistisk konkurrens: Marknaden innehåller köpare och säljare, som har varierande priser och utbud. Prisdifferensen är möjlig eftersom säljarna kan differentiera sina erbjudande till köparna. Köparna ser skillnader i säljarnas erbjudande och är därför beredda att betala olika för dem. Oligopolistisk konkurrens: Marknaden innehåller få säljare som är mycket känsliga för varandras prissättning och marknadsstrategier. Kunderna är mycket medvetna om priset för produkten och inte märkestrogna. Monopol: Det finns endast en aktör på marknaden. Det kan vara ett statligt monopol, ett privat reglerat monopol eller ett privat icke reglerat monopol. Prissättningen är olika i de olika fallen. I ett statligt monopol bestämmer staten priset. Detta kan vara under det marknadsmässiga om det finns en vilja att öka konsumtionen av en produkt, eller över om det finns en vilja vill bromsa konsumtionen. I ett privat reglerat monopol ger staten företaget ett intervall inom vilket priset skall ligga. Detta för att företaget inte skall ta ut ett överpris på produkten. I ett privat icke reglerat monopol kan företaget själv sätta priset. (Kotler et al.,1996)

19 Kapitel 3 Teoretisk referensram 3.5 MARKNADSKOMMUNIKATION Kommunikation definieras som en process av etablerande av en gemensam tanke hos sändare och mottagare. Idealet är att marknadskommunikation ska vara en dialog som tillåter organisationer och kunder att uppnå avtal och utbyten, där båda parter är nöjda. Detta understryker att det handlar om tvåvägskommunikation Kommunikationsprocessen Effektiv kommunikation består av tre element; sändaren, budskapet och mottagaren. För att kunna göra ett optimalt intryck bör sändaren studera mottagarens karaktäristik innan budskapet sänds. Sändaren lägger in sitt budskap i meddelandet och mottagaren kommer sedan att avkoda meddelandet. I omgivningen finns störningar. Vid internationell verksamhet måste företag vara speciellt observanta på de kulturella störningarna. Bristande språkkunskaper kan hindra framgångsrika förhandlingar och även den icke verbala kommunikationen kan ställa till problem. (Czinkota, 1998) Figur 5 Marknadskommunikationsprocessen Mediet Sändare Hur det förmedlas Meddelande Hur det uppfattas Mottagare Störningar Feedback Svar Källa: Kotler et al, 1996 sida 688 Effektiv kommunikation behövs för att informera potentiella kunder om tillgängliga produkter, och för att övertyga kunderna om att välja företagets produkter, framför konkurrerande alternativ (Ibid). Potentiella kunder är inte den enda publik som skall nås av företagets marknadskommunikation. Även aktieägare, leverantörer, kapitalägare, myndigheter, media, föreningar och allmänhet har sina specifika förväntningar på företaget och dess aktiviteter. Beroende på hur väl företaget lyckas infria deras förväntningar på ett positivt sätt, kommer dessa grupper att verka för att gynna företaget eller att missgynna det. (Mühlbacher, 1999) Typer av marknadskommunikation Ett företags totala marknadskommunikationsprogram innehåller en specifik blandning av reklam, personlig försäljning, försäljningskampanjer och public relations. Vilken typ av marknadskommunikation ett företag väljer beror till stor del på vilken marknad det vänder sig till. Inom den industriella marknaden är personlig försäljning mycket viktigare än på konsumentmarknaden, där reklam dominerar. (Kotler et al., 1996) Personlig försäljning är effektiv men kostsam, fördelen är möjligheten att få direkt feed back från kunden. Personlig försäljning kan ske genom mellanhänder, till exempel genom agenter och distributörer. Ett företag som väljer att använda sig av mellanhänder, måste försäkra sig om dels att dessa är nöjda med arrangemanget och dels är utrustade med kunskap och material så att de kan marknadsföra produkten på ett korrekt sätt. (Czinkota, 1998)

20 Kapitel 3 Teoretisk referensram Det finns olika typer av distans som kan orsaka problem vid kommunikation. I en köp- och säljrelation på en industriell marknad har fem aspekter på distans kunnat identifieras. Social distans: I vilken utsträckning de två parterna är medvetna om varandras sätt att agera. Kulturell distans: I vilken grad normer, värderingar, och arbetsmetoder mellan två parter skiljer sig på grund av nationella drag. Teknologisk distans: Skillnaderna i produkt- eller processteknologier. Tidsmässig distans: Den tid som förflyter mellan etablerandet av en kontakt eller sändandet av en order tills produkten är hos användaren. Geografisk distans: Den fysiska distansen mellan parterna. Dessa aspekter måste beaktas vid val av kommunikationssätt och vid val av eventuella mellanhänder. (Ibid) Förhandling Förhandlingsprocessen skiljer sig mellan olika länder. Detta gör att ett företag måste anpassa sina tillvägagångssätt vid informationsutbyte, övertalning och sätt att kompromissa vid uppgörelser med kunder och partners. I en förhandlingsprocess ingår bland annat formulering av erbjudande, informella möten, strategiformulering och implementering. Vilka delar som betonas och den tid varje steg tar varierar i olika kulturer. Informella möten är många gånger en viktig del i förhandlingen. Vid dessa sammankomster är det speciellt viktigt att känna till den kulturella bakgrunden och affärstraditionen. Ett företag bör noggrant överväga alla påverkande faktorer och tänka igenom hur långt det är villigt att kompromissa. Vid slutskedet är det viktigt att båda parter har klart för sig vad man egentligen har kommit överens om, och vilka åtaganden var och en har. (Czinkota, 1998) 3.6 DISTRIBUTION Varje land har sitt eget unika distributionssystem som har utvecklats under en lång tid och som förändras långsamt. Dessa distributionssystem kan variera kraftigt mellan länder och inhemska variationer har uppkommit på grund av historia, tradition, lagar och ekonomiska skäl. (Kotler et al., 1996) Funktioner En distributionskanals viktigaste funktion är att sammanlänka köpare och säljare. En distributionskanal har dock många andra funktioner som är viktiga. Information: En distributör har information om aktörer och krafter på marknaden. Marknadskommunikation: Utveckla och sprida information om erbjudande. Kontakt: Hitta och kommunicera med potentiella köpare. För service, reparationer och underhåll måste samordning ske. Matcha: Forma och anpassa erbjudanden mot kundernas behov. Förhandla: Träffa överenskommelser om pris och andra delar av erbjudandet, så att avtal kan slutas. Fysisk distribution: Transportera och lagra produkten. Finansiering: Anskaffa och använda finansiella medel för att täcka kostnaderna. Risktagande: Ta risker i de fall då de tar över äganderätten till produkten. Frågan är inte om dessa funktioner behövs, utan vem som skall tillhandahålla dem. Om man väljer att inte använda sig av en extern kontakt får producenten själv ansvara för dessa, vilket inte alltid är det man som producent är bäst på. (Kotler et al., 1996) Fysisk distribution Ett internationellt företag möter en komplexitet när de skall utforma distributionskanaler. Vanligast är att ett företag tar till sig det inhemska distributionssystemet och förenar det med sina strategier

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng

Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Internationell säljare/marknadsförare, 80 poäng Kursplan Projektmetodik (2 KY-poäng) ha kunskap om vad ett projekt är och känna till varför och när projekt är en lämplig arbetsform vara medveten om vilka

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Resultatmätning. Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Resultatmätning Aktivitet: Uppdragsgivare: Marknad 1: Aktivitetsperiod: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Att mäta resultat av marknadsinvesteringarna Att följa upp och mäta resultaten

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Perspektiv på kunskap

Perspektiv på kunskap Perspektiv på kunskap Alt. 1. Kunskap är något objektivt, som kan fastställas oberoende av den som söker. Alt. 2. Kunskap är relativ och subjektiv. Vad som betraktas som kunskap är beroende av sammanhanget

Läs mer

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet

Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt. Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Systematisk gemensam riskhantering i byggprojekt Ekaterina Osipova Byggproduktion Luleå tekniska universitet Bakgrund och syfte Riskhantering blir allt viktigare i dagens byggbransch. Snabba förändringar

Läs mer

EXAMINATIONSUPPGIFT 2

EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Gruppmedlemmar: Helene Brogeland Alejandra Leyton-Espinoza Ida Karlsson EXAMINATIONSUPPGIFT 2 Strategisk kommunikation distans VT2013 (1MK162) 2013-04-24 Innehåll 1. Begrepp inom målgruppsanalysen... 3

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp

Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp 2008 02 21 Identifiera kundbehov KPP306, Produkt och processutveckling, 15hp PM, Seminarie SEM1, 3hp Kapitel 4 Seminariegrupp 7 Författare: Robin Hellsing Robin Jarl Handledare: Rolf Lövgren Sammanfattning

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april)

Företag och marknad. Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Företag och marknad Marknad och marknadsföring (10 och 17 april) Beskrivning av ditt företag Hur har ni beskrivit ert valda företag? Vilka begrepp har använts? Lämna in Begrepp Vad är företagsekonomi?

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950

Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com mobil 3017 3950 Oscar Eklund oscar@makesyoulocal.com mobil +45 2574 3315 Max Riis Christensen max@makesyoulocal.com

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Varför politiska konflikter just nu? Kina,

Läs mer

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet

AvI-index. Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet ANDERS GUNÉR AvI-index Ett instrument för att mäta IT-systems användbarhet Iordanis Kavathatzopoulos Uppsala universitet ISBN 978-91-976643-5-6 Copyright 2008 Iordanis Kavathatzopoulos. Uppsala universitet,

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén

Deadline 3. Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén Deadline 3 Grupp A.4 Kathrin Dahlberg Elin Gardshol Lina Johansson Petter Liedberg Pernilla Lydén 1 3. Kartlägg kundens röst För att få en klar bild av kundens nuvarande och kommande behov definieras marknaden

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development

Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Identifiera kundbehov En sammanfattning och analys av kapitel 4 i boken Product Design and Development Grupp 6 Ali Abid Kjell Nilsson Patrick Larsson Mälardalens högskola KN3060, Produktutveckling med

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se

Östasien. Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se Ökad handel med Östasien problem och möjligheter. Tulldagen i Malmö 2/10 2012 Magnus Sjölin, CONOSCO www.conosco.se CONOSCO Magnus Sjölin 2012-10-02 Östasien. Jag fokuserar på Kina, Japan, Sydkorea och

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning

KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING. En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning KÖPA MARKNADSUNDERSÖKNING En guide för dig som överväger att göra en marknadsundersökning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BEHÖVER NI VERKLIGEN GENOMFÖRA EN UNDERSÖKNING...

Läs mer

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest

IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest IFLA:s mångkulturella biblioteksmanifest Det mångkulturella biblioteket nyckeln till ett kulturellt mångfaldssamhälle i dialog Människor i dag lever i ett alltmer heterogent samhälle. Det finns mer än

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

5. Analys. 5.1 System. Analys

5. Analys. 5.1 System. Analys 5. I analysen kommer vi att länka samman vårt teoriavsnitt med vår empiriska undersökning. en bygger på den uppställning som vi har använt oss av i empirin och kommer därför att delas upp i de fem områdena

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera

135 poäng inom programmet 2 st askultationer Håll ögon och öron öppna. Fråga, fundera Kandidatexamen i Grafisk design & kommunikation Inför ditt examensarbete...! Information om examensarbete, 16 hp! Inför ditt examensarbete...! Gamla exjobb på liu.div-portal.org!! Redan nu: 135 poäng inom

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare

Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Februari 2014 t 1(5) Övriga inkomsttagare Övriga inkomsttagare Foto: News Øresund - Jenny Andersson Den Öresundsregionala utvecklingsstrategin Örus har arbetats fram av Öresundskomitten och innehåller

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale.

Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte. www.omnisale.se info@omnisale. Är outsourcing ett bra alternativ? En guide till att ta beslut om man ska outsourca sin kundservice eller inte En värld i snabb förändring. Det finns just nu en trend att man ska outsourca så många stödfunktioner

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

DISTANSARBETE: TEKNIK, RETORIK OCH PRAKTIK. Lennart Sturesson. Carlssons

DISTANSARBETE: TEKNIK, RETORIK OCH PRAKTIK. Lennart Sturesson. Carlssons DISTANSARBETE: TEKNIK, RETORIK OCH PRAKTIK Lennart Sturesson Carlssons Innehåll Kap 1. Inledning: Distansarbete ett ämne i tiden 13 1 Diskrepanser mellan retorik och praktik 14 2 Tidigare forskning 17

Läs mer

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet engelska ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Samverkan för utveckling. stöd för chefer i ett modernt ledarskap 2003 Samverkan för utveckling stöd för chefer i ett modernt ledarskap Produktion: Arbetsgivarverket, 2003 Arbetsgivarverkets medlemmar får gärna använda delar av eller hela texten för att foga in i egna

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2010 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. Miljöpolicy

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org

Ledarskapsutbildning CISV, kapitel 4, Grupputveckling och grupprocesser Hemsida: www.cisv.se, E-mail: info@se.cisv.org Vad är en grupp? Vilka grupper är du med i? Vilka behov fyller en grupp? Vilka normer finns i en grupp? Vilka sorters grupper finns det? Vilka roller finns det i en grupp? Vad påverkar de roller man får

Läs mer

Professionens medverkan i kunskapsprocessen

Professionens medverkan i kunskapsprocessen Professionens medverkan i kunskapsprocessen Unga till arbete en utvärdering med följeforskningsansats och programteori som utgångspunkt. Karin Alexanderson och Marie Nyman Dalarnas forskningsråd. En definition

Läs mer

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi

Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Drivkrafter bakom invandrarföretagande forskning om mångfald i affärslivet? Glenn Sjöstrand Fil. Dr. Sociologi Vad kännetecknar invandrarföretag(are)? Företag som ägs av invandrare är koncentrerade till

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden

Bättre affärer i Tyskland. Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Bättre affärer i Tyskland Nätverk, fakta, råd och stöd åt svenska företag på den tyska marknaden Tyskland din marknad? Tyskland är sedan länge Sveriges största handelspartner. Med över 80 miljoner invånare

Läs mer

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2

Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4. Strävan mot G Strävan mot HM 1 Strävan mot HM 2 1 Samhällsekonomi Strävansmål: Du skall efter kursen ha kunskaper om hur beslut om ekonomi kan påverka dig, det svenska samhället och i förlängningen resten av världen Tidsperiod: vecka 49-50, 2-4 Bedömningsmatris

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan.

Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. Psykologi 19.9.2011 Fråga 1: Diskutera för- och nackdelar med grupparbete i inlärningen i skolan. I svaret har skribenten behandlat både för- och nackdelar. Svaret är avgränsat till inlärning i skolan.

Läs mer

Metodologier Forskningsdesign

Metodologier Forskningsdesign Metodologier Forskningsdesign 1 Vetenskapsideal Paradigm Ansats Forskningsperspek6v Metodologi Metodik, även metod används Creswell Worldviews Postposi'vist Construc'vist Transforma've Pragma'c Research

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om!

Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar. Tänk Om! Sveriges Internationella Talanger Sveriges professionella organisation av utlandsfödda akademiker presenterar Tänk Om! Sammanfattning och Rekommendation från vår första paneldiskussion i serien SIT SAMTAL

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende

POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende POLICY Ett uttalande i generella ordalag Som beskriver ett önskvärt beteende Antagen av Kommunstyrelsen 2007-05-21, KS 117 Inledning För att verksamheten i kommunen skall fungera och servicenivån till

Läs mer