EXAMENSARBETE. En kartläggning av den danska anläggningsmarknaden ur ett svenskt företagarperspektiv. Greta Holmström & Ulrika Ivarsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. En kartläggning av den danska anläggningsmarknaden ur ett svenskt företagarperspektiv. Greta Holmström & Ulrika Ivarsson"

Transkript

1 2001:184 EXAMENSARBETE En kartläggning av den danska anläggningsmarknaden ur ett svenskt företagarperspektiv Greta Holmström & Ulrika Ivarsson Civilingenjörsprogrammet Industriell ekonomi Institutionen för Väg- och vattenbyggnad Avdelningen för Produktionsledning 2001:184 ISSN: ISRN: LTU-EX--01/184--SE

2 FÖRORD Detta examensarbete avslutar vår utbildning Industriell ekonomi vid Luleå Tekniska Universitet. Efter intensivt arbete vill vi nu tacka de som hjälpt oss att genomföra denna studie. Vi vill speciellt tacka de personer som finns med i referenslistan och som genom att dela med sig av sina erfarenheter har gjort denna studie möjlig. Ett varmt tack till Er alla! Vi vill dessutom tacka gubbarna och flickorna på Schakt & Transport som muntrat upp vår vardag. Ett sort tack riktas också till de vänner och bekanta som tvingats korrekturläsa rapporten. Sist, men inte minst, vill vi tacka vår akademiske handledare Rolf Hörnfeldt vid Luleå Tekniska Universitet. Lomma den 6 juni 2001 Greta Holmström Ulrika Ivarsson

3 ABSTRACT The 16 kilometres long tunnel and bridge link over resund was opened on the 1 st of July, With the link came new possibilities for people and companies to move across the boarder. Construction companies have by tradition been mobile, and with the new link are even greater opportunities for companies to work on the other side of the boarder. On the Swedish side, within a radius of 30 kilometres from the bridge, there are approximately 40 companies within the earthmoving field. A natural question for these companies is therefore: Would it also be possible to rent out earthmoving machines in Denmark? The aim of this thesis is to investigate and describe the Danish contractor s market, with a focus on civil works, and to give a greater understanding of the factors that would affect Swedish companies at a possible entry of this market. To accomplish this, approximately 30 interviews have been carried out with various Danish companies and agencies. Further more, a literature study has been made and secondary data have been studied. The areas that have been investigated are; product, price, market communication, distribution, nature and environment, demographic, culture, politics and regulations, technology, economy and competition. The Danish contractor s market consists of many small and medium sized companies. There are four large companies on the market; the Danish owned MTHS and the foreign NCC, Skanska and Veidekke, the last three of which entered the market by acquisition of Danish companies. In the area of earthmoving the biggest company is MJ Eriksson. In Denmark it is much more common with smaller machines, such as mini excavators, than in Sweden and the number of attachments for the machines are fewer. The most significant factors, not related to civil works, which will have an affect on Swedish contractors working in Denmark are: tax regulations, labour market regulations and cultural differences. The findings show that the major cultural differences are language, company culture and attitudes towards alcohol. The authors expect that there will be a higher level of integration within the resund region, and companies and people will move more freely between countries. It is important for the contractors to take a part in this development.

4 SAMMANFATTNING Den första juli år 2000 öppnades den 16 km långa bro- och tunnelförbindelsen mellan Danmark och Sverige. Det öppnades då en helt ny möjlighet för personer och företag att röra sig över gränsen. Byggföretag har traditionellt varit rörliga och när nu bron finns, är det större förutsättningar att ta tillfälliga arbeten på andra sidan gränsen. På den svenska sidan sundet finns inom en tre mils radie från brofästet ett 40-tal aktörer inom jordförflyttning och en naturlig frågeställning för dem är; Vore det möjligt att hyra ut jordförflyttningsmaskiner även i Danmark? Syftet med denna studie är att kartlägga den danska entreprenadmarknaden med avseende på anläggningsverksamhet, samt att ge en ökad förståelse för de faktorer som påverkar svenska företag vid eventuellt inträde på denna marknad. För att uppnå detta syfte har ett 30-tal intervjuer genomförts med både danskar och svenskar. Vidare har en litteraturstudie genomförts och sekundärdata studerats. Allt för att skapa en så tydlig bild som möjligt av den studerade marknaden. De områden som har granskats är; produkt, pris, marknadskommunikation, distribution, natur och miljö, demografi, kultur, politik och lagar, teknologi, ekonomi samt konkurrenssituation Den danska bygg- och entreprenadmarknaden består av många små och mellanstora aktörer. Det finns fyra stora aktörer på marknaden, danskägda MTHS och de utländska företagen NCC, Skanska och Veidekke, vilka alla tre har kommit in på marknaden genom uppköp. Inom jordförflyttning är MJ Eriksson den största aktören. I Danmark är det betydligt vanligare med små maskiner, till exempel minigrävare, än vad det är i Sverige och antalet tillbehör till maskiner är färre. De faktorer som kommer att påverka en svensk entreprenör vid arbete i Danmark, som inte är branschspecifika, är skatteregler, arbetsmarknadsförhållanden och kulturella skillnader. De kulturskillnader som finns är framför allt språk, företagskultur och attityd till alkohol. Författarna tror att det kommer att ske en integration i regionen och att företag och människor kommer att röra sig fritt mellan länderna. Det är viktigt för entreprenadföretagen att vara delaktiga i denna utveckling.

5 INNEHÅLL KAPITEL 1 INLEDNING BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION SYFTE AVGRÄNSNINGAR...8 KAPITEL 2 METOD FORSKNINGSTYP UNDERSÖKNINGSANSATS Brainstorming Litteraturstudie Insamling av sekundärdata Intervjuer VALIDITET OCH REABILITET Validitet Reliabilitet...12 KAPITEL 3 TEORETISK REFERENSRAM DEN INTERNATIONELLA MARKNADSPROCESSEN FÖRETAG PRODUKT Skillnaden mellan en vara och en tjänst Produktkoncept Anpassning och standardisering Produktkaraktäristik PRIS Interna och externa faktorer som påverkar priset Marknadsformer MARKNADSKOMMUNIKATION Kommunikationsprocessen Typer av marknadskommunikation Förhandling DISTRIBUTION Funktioner Fysisk distribution NATUR OCH MILJÖ Område Människan och miljön DEMOGRAFI Befolkningsstruktur Åldersstruktur Utbildningsnivå KULTUR Språk Religion och seder Estetik Utbildning

6 3.9.5 Sociala Inrättningar POLITIK OCH LAGAR Politisk omgivning Juridisk omgivning TEKNOLOGI Infrastruktur Teknologiska förändringar EKONOMI Ekonomisk integration Inflation Utländska inslag i ekonomin Skatter Finansiella risker KONKURRENSSITUATION Konkurrensmedel Mätinstrument...26 KAPITEL 4 ANALYS FÖRETAG PRODUKT Yrkesbevis och kompetens Arbetsmiljö Åtgärder vid kvalitetsbrist Jordförflyttningsmaskiner Reparation och Service PRIS Marknadsform Prisjämförelse Inköpspris MARKNADSKOMMUNIKATION Vejdirektorat, amt & kommun Anbudsförfarande Hoved tillbud och alternativt tillbud Kommunikationen mellan anläggningsentreprenörerna DISTRIBUTION Transportkostnader Transportregler NATUR OCH MILJÖ Natur och klimat Miljökrav i entreprenadbranschen DEMOGRAFI Befolknings struktur Åldersstruktur Utbildningsnivå KULTUR Språk Religion och Seder Estetik Företagskultur

7 4.9 POLITIK OCH LAGAR Förvaltning Internationella samarbeten Etableringsformer för företag i Danmark Anställningsskyddet i Danmark Fackföreningar TEKNOLOGI Infrastruktur Utveckling inom byggbranschen EKONOMI Ekonomisk tillväxt Ränta & Valuta Svenska inslag i den danska ekonomin Löner Arbetsgivaravgifter Skatteregler för företag Skatt för enskilda individer Socialförsäkring KONKURRENSSITUATION Byggentreprenadmarknaden Jordförflyttningsmarknaden Inställning till utländska entreprenörer...53 KAPITEL 5 RESULTAT DANMARK ANLÄGGNINGSBRANCHEN KAPITEL 6 AVSLUTANDE DISKUSSION FRAMTIDEN Konjunktur En integrerad Öresundsregion BARRIÄRER Kulturella olikheter Dansken Anställningstrygghet JORDFÖRFLYTTNINGSMARKNADEN Pris FÖRFATTARNAS ÅSIKT REFERENSER...61 LITTERATUR RAPPORTER BROSCHYRER INTERNET INTERVJUER BILAGOR Bilaga A Maskin- och prislista för danska företag Bilaga B Prisjämförelse Bilaga C Danmarks och Sveriges ledande leverantörer av maskiner - 6 -

8 KAPITEL 1 INLEDNING I detta kapitel beskrivs bakgrunden och problemområdet till studien. Vidare beskrivs syftet och dess avgränsningar. 1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMDISKUSSION Ett gemensamt beslut togs 1991 av de svenska och danska regeringarna att anlägga en fast trafikförbindelse mellan Malmö och Köpenhamn. Anläggningsarbetet påbörjades 1993 och Öresundsförbindelsen kunde öppnas för allmänheten den 1 juli Städerna runt Öresund har tillsammans cirka 3 miljoner innevånare och i och med broförbindelsen finns nu möjligheten att integrera Köpenhamn med Malmö/Lund på ett helt nytt sätt. (Wang, 2000) Byggbranschen är traditionellt sett en rörlig bransch och tack vare Öresundsförbindelsen ligger det nära till hands för svenska byggföretag att åta sig uppdrag i Danmark, och för danska företag att åta sig uppdrag i Sverige. Denna studie har utförts på uppdrag av Institutionen för Väg- och Vattenbyggnad, avdelningen för Produktionsledning vid Luleå Tekniska Universitet. Då avståndet är långt mellan universitetet och Öresundsregionen (Skåne och Själland) som har studerats, har AB Schakt & Transport tillhandahållit vägledning och information om den svenska marknaden. Schakt & Transports verksamhet består av genomföranden av schaktentreprenader, transportuppdrag, miljömuddring, verkstadsarbete samt uthyrning av entreprenadmaskiner, asfaltmaskiner och annan slags utrustning för bygg- och anläggningsarbeten. Fortsättningsvis i detta arbete kommer termen jordförflyttningsmaskiner att användas och innebär då grävmaskiner, hjullastare, dumpers, schaktmaskiner och andra maskiner som behövs för att flytta jordmassor. Inom en radie av tre mil från brofästet finns på den svenska sidan ett 40-tal aktörer inom maskinuthyrning av jordförflyttningsmaskiner och Schakt & Transport är en av dessa. Detta innebär att restiden för dessa aktörer till Köpenhamn endast är cirka en halvtimme med bil. Som en naturlig följd av detta kommer därför frågeställningen; Vore det möjligt att hyra ut jordförflyttningsmaskiner även i Danmark? 1.2 SYFTE Syftet med denna studie är att: Kartlägga den danska entreprenadmarknaden med avseende på anläggningsverksamhet. Ge en ökad förståelse för de faktorer som har inverkan på svenska företag, vid ett eventuellt inträde på den danska entreprenadmarknaden

9 Kapitel 1 Inledning 1.3 AVGRÄNSNINGAR I studien har främst uthyrning av jordförflyttningsmaskiner kartlagts. I andra hand har hela entreprenader behandlats. Den geografiska avgränsningen har, i de fall då det av författarna ansetts relevant, satts till Själland. Detta är det område som i första hand är aktuellt för svenska enterprenadföretag att etablera sig på i ett inledande skede. De faktorer som direkt eller indirekt påverkar marknaden är oändligt många. Därför har författarna och uppdragsgivaren, med utgångspunkt från resultaten i litteraturstudien, tillsammans valt ut de mest relevanta faktorerna för rapporten. Jämförelser mellan Danmark och Sverige har endast genomförts i de fall då författarna ansett det förtydligande

10 KAPITEL 2 METOD I detta kapitel definieras och beskrivs forskningstyp och metoder som använts för att uppfylla studiens syfte. 2.1 FORSKNINGSTYP I en forskningsprocess ingår fyra huvudmoment. Dessa moment är fastställande av forskningsfrågan, metodval, datainsamling och analys samt resultat och presentationsform. Fokuseringen mellan de olika momenten kan variera under ett forskningsprojekt. Hur fokuseringen varierar beror till stor del på vilken typ av forskning det är. Det finns fyra forskningstyper, vilka beskrivs i tabellen nedan. (Andersson & Borgbrant, 1998) Tabell 1 Forskningstyp och forskningsprocessens utformning FORSK- NINGSTYP Forskningsfrågan MOMENT I FORSKNINGSPROCESSEN Metodval Datainsamling & Analys Resultat & Presentationsform Förändring (Många parametrar) Åtgärder Vad ska förändras och hur detta skall ske Intressent medverkan Fallstudier inom organisationer och arbetsplatser Metoder för Insamling Dialog Öppna och bundna frågor Analys & Tolkning Återföring Fördjupad datainsamling Resultat Ökad kunskap om förändringsprocesser, generellt och i det specifika fallet Presentationsform Arbetsmaterial Seminarier Utvärdering (Många parametrar) Kartläggning Vad karaktäriserar studieobjektet Utredningar Undersökningar Enkät och intervju Kvantitativ och kvalitativ data Beskrivningar av delar och helhet Orsakssamband Ökad kunskap om det studerade fenomenet, i relation till uttalade mål Interna och externa rapporter Teori- & modellutveckling (Få parametrar) Kunskapsbildning Utveckling av nya teorier och modeller Expert och specialist studier Källstudier Litteratur Noggrannhet Användnings område Systematisk dokumentation av utarbetade begrepp, teorier och modeller Artiklar och modeller presenterade i artiklar Utprövning (Mycket få parametrar) Hypotesbildning Vad karaktäriserar en specifik funktion Laboratorieundersökningar Experiment Mätningar Simuleringar Empiri Hypotesprövning Modell- Byggnad Fakta om ett objekt och dess egenskaper, med undersökta variablers värde och storhet Vetenskapliga artiklar Källa: Andersson & Borgbrant, 1998, sida 21 Denna studie faller in under forskningstypen utvärdering, då det handlar om en kartläggning och parametrarna är många. Det som enligt Andersson och Borgbrant (1998) är utmärkande för denna forskningstyp är att definiering och fokusering kring vad som skall utvärderas är av stor vikt, då det styr valet av målgrupp, variabler och metoder för analys av insamlad data. Som tabell 1 ovan visar, används ofta metoder av undersökande eller utredande art, såsom enkäter eller intervjuer. Detta för att kunna beskriva det studerade fenomenet och även de orsakssamband som ligger bakom fenomenet. Denna forskningstyp har ofta olika intressenter som skall tillgodogöra sig resultatet. Det - 9 -

11 Kapitel 2 Metod är därför inte ovanligt att rapporten ges ut i mer än ett utförande. (Ibid) Forskningstypen ligger till grund för undersökningsansats och metodval som valts i detta arbete. 2.2 UNDERSÖKNINGSANSATS En kvantitativ undersökning ger ett brett perspektiv, medan en kvalitativ undersökning syftar till att ge en djupare förståelse. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Kvantitativa metoder är strukturerade och generaliseringar kan ske med hjälp av statistiska tekniker. Ett fåtal faktorer undersöks hos ett flertal enheter i en kvantitativ undersökning. (Holme & Solvang, 1991) I detta studie har inga kvantitativa metoder använts. Kvalitativa metoder är inte lika strukturerade som kvantitativa metoder och uppläggningen vidareutvecklas under undersökningens gång. I en kvalitativ undersökning studeras endast ett fåtal enheter, men dessa studeras mer ingående. (Ibid) I studien utgörs de kvalitativa metoderna av samtal/intervjuer och brainstorming Brainstorming Det finns två huvudmetoder vid brainstorming, strukturerad och ostrukturerad. I den strukturerade framför deltagarna förslag i tur och ordning för att säkerställa att alla deltagare involveras. Vid den ostrukturerade brainstormingen framförs förslagen i den tur de uppstår. Under brainstormingen är det viktigt att ingen kritik ges till de olika förslagen. (Bassard & Ritter, 1994) I det inledande skedet av studien hölls ett möte där författarna och handledaren från Luleå Tekniska Universitetet deltog, samt från Schakt & Transport; VD och en projektingenjör. Under mötet hölls en ostrukturerad brainstorming där alla deltagare fick möjlighet att komma med idéer om vad arbetet skulle kunna innehålla. De förslag som kom upp angående en kartläggning av uthyrning av jordförflyttningsmaskiner på den danska entreprenadmarknaden var: - Kartläggning av ägare, ägarförhållanden och distributionskanaler - Konkurrenssituation - Hur hyr man ut maskiner - Timuthyrning respektive kubikjobb - Prisbild, lönsamhet - Hur ser maskininnehavet ut - Maskinstorlek - Handelshinder - Miljökrav och miljöbestämmelser - Skatter - Branschorganisationer - Förarbevis, förarkompetens, löner - Framtidsutsikter inom entreprenadmarknaden Dessa olika frågeställningar kom att ligga till grund för det fortsatta arbetet Litteraturstudie För att finna relevanta teorier har en litteraturstudie genomförts. Den litteratur som söktes avsågs behandla övergripande marknadsföringsteorier och teorier som berör kartläggning och utvärdering av en ny marknad. Teorier söktes via bibliotekens sökfunktioner. Sökbegrepp som användes var entering a new market, international marketing, internationell marknadsföring, analys av ny marknad och marknadsundersökning. Även referenslistor från böcker och andra examensarbeten användes för att finna litteratur

12 Kapitel 2 Metod Insamling av sekundärdata Data som har samlats in och sammanställts av någon annan för ett annat ändamål, benämns som sekundärdata. (Eriksson och Wiederheim-Paul, 1997) Insamlingen av sekundärdata har skett med syfte att ta fram information för användning i analysen. Insamlingen har skett via Internet, rapporter, böcker och informationsmaterial från myndigheter och institutioner. Det insamlade materialet användes som fakta i analysen samt för att ge författarna bättre allmänkunskap om Danmark och entreprenadmarknaden i regionen. Material som används i analysen har valts med utgångspunkt från teorin, medan det material som användes för att ge författarna bättre bakgrundskunskap har valts utifrån författarnas tidigare kunskaper och erfarenheter Intervjuer Intervjuer brukar delas in i formella och informella. I den formella intervjun undviks att beröra saker som kan dra fram känsloreaktioner i samtalet. Ordväxlingen hålls på det intellektuella planet. Den informella intervjun innebär att man på ett annat sätt vågar visa vad man känner och tycker. I båda formerna av intervjuer kan saker yttras i förtroende, i den mening att sakerna ska stanna de två personerna emellan. (Liljekvist, 1977) Vid insamlingen av sekundärdata visade sig dock mängden branschspecifikt material vara väldigt begränsat. Författarna har därför försökt hitta personer med kompetens inom området och intervjuer av både formell och informell karaktär kom att ligga som grund till en stor del av analysen. De myndigheter som har kontaktas har i vissa fall gett ut information i form av broschyrer som delvis varit inom det sökta forskningsområdet. Författarna har då tagit del av materialet och senare har intervjuer genomförts för att kontrollera att informationen har förståtts på ett korrekt sätt och för att ställa kompletterande frågor. Intervjuerna har dessutom i många fall lett vidare till förslag på ytterligare kontaktpersoner. 2.3 VALIDITET OCH REABILITET Validitet och reliabilitet kan förklaras som giltighet och tillförlitlighet. Med validitet menas en mätmetods förmåga att mäta det som avses att mätas. En undersökning med hög validitet kännetecknas av att använda mätmetoder ger besked om vad undersökningen efterfrågar. Reliabilitet syftar på att mätmetoden ger tillförlitliga och stabila mätningar. En undersökning med hög reliabilitet kännetecknas av att om samma mätmetoder skulle användas igen, skulle samma eller liknande resultat erhållas. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997) Validitet Vid brainstormingen deltog personer från både universitetet och från företaget, vilket gav människor med olika erfarenheter och yrkesbakgrund. Alla gavs tillfälle att fritt framföra sina idéer och funderingar. För att erhålla en hög validitet i litteraturstudien studerades flera olika källor inom det valda ämnesområdet. De relevanta teorierna märktes ut för att vara lätta att återkomma till och studeras mer ingående när allt material arbetats igenom. För att få en heltäckande bild och för att undvika att någon relevant teori föll bort, sorterades dessa in under tänkta rubriker i teorin. För att öka validiteten i intervjuerna var ett första steg att söka personer med rätt kompetens. Författarna samrådde med personer på Schakt & Transport angående lämpliga personer. Det ansågs önskvärt att dessa personer kunde ha svar på frågor som redan fanns, men också kunde ge uppslag till det fortsatta arbetet

13 Kapitel 2 Metod För intervjuaren är det viktigt att kunna förmedla frågor på ett bra sätt, dels med ett tydligt språk och ordval och dels utan att vara ledande (Liljekvist, 1977). För att öka validiteten i intervjuerna läste författarna litteratur inom intervjuteknik. Vid de mer formella intervjuerna användes en intervjuguide. Under varje intervju anpassades språk och ordval efter respondentens bakgrund Reliabilitet I den inledande brainstormingen hade några av deltagarna aldrig träffats innan. Detta skulle kunna ha en hämmande effekt på dem och leda till att de inte vågar säga allt. För att motverka denna effekt fördes ett informellt samtal i början, där tid togs för alla att dela med sig av sina erfarenheter och bakgrunder. Efter att brainstormingen hade genomförts fick alla deltagarna möjlighet att komplettera och komma med ytterligare idéer. Information från en intervju formas alltid i viss mån av respondentens egna åsikter och värderingar (Liljekvist, 1977). För att höja reliabiliteten i materialet från intervjuerna ställdes samma frågor till flera personer med olika bakgrund. Under intervjuerna användes i många fall bandspelare, detta för att kunna gå tillbaka och lyssna på den genomförda intervjun om några oklarheter uppstod. Bandspelaren var också ett stöd för intervjuarna, som kunde koncentrera sig mer på att lyssna på respondenten, utan att samtidigt behöva föra anteckning. En nackdel med bandspelare är att respondenten kan känna ett visst obehag inför att bli inspelad. Detta motverkades genom att respondenten innan gavs möjlighet att säga nej och att bandspelaren inte användes vid mer informella intervjuer. Vid alla tillfällen var intervjuarna två personer. Detta höjer reliabiliteten då det är två personer som hör samma sak och dessa vid ett senare tillfälle kan stämma av mot varandra huruvida respondentens svar uppfattats på samma sätt. Två personer ökar också chansen att fler frågor ställs som kan ge en heltäckande bild vid intervjutillfället. För lite avsatt tid vid ett intervjutillfälle är en annan faktor som kan påverka intervjuns reliabilitet negativt. Därför kontaktades respondenten i god tid innan och fick välja en tid och plats som var lämplig för denne. Författarna försökte i ett tidigt skede informera respondenten vilka områden som skulle behandlas under intervjun. Respondenten hade då möjlighet att förbereda sig eller hänvisa till någon annan med mer kunskap inom området. I de fall då prisjämförelser mellan svenska och danska företag varit aktuella, har Schakt & Transport använts som referensobjekt för svenska företag. Anledningen till detta är att det var svårare att ta fram prisuppgifter från svenska företag än från danska

14 KAPITEL 3 TEORETISK REFERENSRAM I detta kapitel beskrivs de internationella marknadsföringsteorier som ligger till grund för det fortsatta arbetet. 3.1 DEN INTERNATIONELLA MARKNADSPROCESSEN Idag är det ett naturligt steg för många företag att titta på möjligheten att utvidga sin verksamhet internationellt. Vid en första anblick kan det verka enkelt att starta upp en verksamhet i ett annat land, men ofta visar det sig vara en komplex process som kräver både tid och resurser. En genomtänkt analys och planering är grunden för en lyckad internationalisering. För att få en bättre överblick vid denna process har Kotler et al (1996) utvecklat en modell över den internationella marknadsprocessen, se figur 1 nedan. Det är viktigt att alla steg i modellen arbetas igenom och utvärderas innan man går vidare till nästa. (Ibid) Figur 1 Planeringsmodell för den internationella marknadsprocessen Analysera möjliga internationella marknader Implementera marknadsstrategin Anpassa organisationen Besluta vilken marknad som är lämplig Utvärdera och kontrollera Beslut om att gå vidare eller avbryta processen. Utveckla en strategisk marknadsplan Välja tillvägagångssätt Helhjärtad satsning Avsätta nödvändiga resurser Identifiera tekniska svårigheter Källa: Kotler et al, 1996, sida 173 Först måste företaget analysera vilka möjligheter den internationella marknaden har att erbjuda. För att kunna göra detta måste det finnas en förståelse för de faktorer som påverkar den internationella marknaden, speciellt internationella handelssystem. Därefter bör beslut fattas för vilken marknad som företaget skall gå in på. I nästa steg väljs tillvägagångssätt; joint venture, export eller direktinvesteringar. Många företag börjar med att exportera, sedan gå över till joint venture, för att till sist göra direktinvesteringar på den nya marknaden. I ett nästa steg gäller det att företaget måste satsa helhjärtat. Nödvändiga resurser måste avsättas för att kunna skapa sig en stark ställning på den nya marknaden och för att senare kunna behålla denna. Nästa steg är att identifiera tekniska svårigheter som är specifika för den nya marknaden och som skulle kunna orsaka problem. Nu är företaget redo för att utveckla en strategisk marknadsplan. Därefter måste företaget anpassa organisationen för att slutligen kunna implementera marknadsstrategin så smärtfritt som möjligt. Under hela processen bör utvärdering och kontroll ske, för att avgöra om företaget skall gå vidare eller avbryta internationaliseringen. (Ibid) En väl genomarbetad kartläggning ger ett mer riktigt beslutsunderlag för att gå vidare till nästa steg. Detta kommer att minska risken att vissa misstag görs. För att kartläggningen ska bli mer strukturerad och inga viktiga bitar missas kan modellen nedan, figur 2, användas. Denna modell

15 Kapitel 3 Teoretisk referensram täcker in de viktigaste områdena som ett företag bör undersöka vid en analys av en ny marknad. Detta motsvarar det första steget, analysera möjliga internationella marknader, i planeringsmodellen för den internationella marknadsprocessen (se figur 1 ovan). Figur 2 Analyseringsmodell för en internationell marknad Källa: Briety et al, 1998, sida 556 I mitten av modellen finns ett företag som vill undersöka den nya marknaden. Först studeras marknadsmixen, det vill säga produkt, pris, marknadskommunikation och distribution för den specifika branschen. Därefter går man utåt i cirkeln och tittar på mer nationella faktorer som relaterar till storlek och natur av marknaden. Områden som natur och miljö, demografi, kultur, politik och lagar, teknologi, ekonomi samt konkurrenssituation behandlas för att kunna skapa en så heltäckande bild som möjligt, då alla dessa påverkar marknaden. (Czinkota, 1998) Nedan kommer en mer ingående beskrivning av de olika delarna i modellen ovan. 3.2 FÖRETAG Bakom ett företags vilja att utvidga sin verksamhet kan finnas många olika orsaker. Det kan till exempel vara en ökad konkurrens på hemmamarknaden, en konjunkturnedgång, en vilja att bli större, stordriftfördelar eller att nya externa faktorer tillkommit som öppnat en ny möjlighet till expansion. Vid en analys av en ny marknad i ett annat land, är det är naturligt att utgå från företaget och den bransch det befinner sig i. Lärdom kan även dras av företag inom andra branscher, som redan är etablerade i det landet. Det finns faktorer, till exempel skatter, regler för anställning, politiska faktorer och kulturella olikheter som är generella och vid en internationalisering påverkar alla företag

16 Kapitel 3 Teoretisk referensram 3.3 PRODUKT Kärnan i ett företags internationella verksamhet är en produkt, vilken kan definieras som en sammansättning av attribut. Dessa attribut differentierar en produkt från en annan och kan delas in i, de som fysiskt kan tas på och de som inte direkt fysiskt kan tas på, det vill säga materiella och icke materiella. Ett företags framgång är beroende av hur bra dess produkt går att differentiera från konkurrenternas. (Czinkota, 1998) Skillnaden mellan en vara och en tjänst Med varor följer ofta tjänster, men segmentet enbart tjänster växer alltmer i betydelse både i den lokala och internationella ekonomin. Det som skiljer en vara från en tjänst är främst dess immateriella egenskaper. En tjänst kan dock resultera i något fysiskt, till exempel vid konstruktionsarbeten av ett hus eller en bro. Dessutom är en tjänst ofta mer kundanpassad än en vara. (Czinkota, 1998) Tjänster är svåra att lagra. Att behålla och dimensionera servicekapaciteten efter högsta nivån på efterfrågan vore mycket dyrt. Ett företag måste därför försöka jämna ut efterfrågan för att kunna optimera utnyttjandegraden av sin kapacitet. Tidsrymden mellan produktion och konsumtion är ofta kort. Detta kräver nära kundinvolvering och som resultat av detta, finns ofta ett behov av att konsumenten av en tjänst är fysiskt närvarande när en tjänst produceras. (Ibid) Varor är i vissa fall tjänsters motsats. De är materiella och kan produceras i önskad mängd för att sedan lagras innan de säljs. Produktion och konsumtion är skilda och behöver inte ske samtidigt. Kunden är endast involverad i konsumtionen. Kvaliteten är betydligt lättare att kontrollera på en vara då de oftast är standardiserade. Det går att mäta, väga eller på annat sätt jämföra varor med varandra, vilket inte är fallet med tjänster. (Bateson & Hoffman, 1997) En produkt är ett erbjudande och detta erbjudande kan bestå i en vara eller en tjänst eller en kombination av dessa. Ordet produkt kommer vidare i studien att användas som ett samlingsbegrepp för varor och tjänster Produktkoncept För en potentiell köpare är en produkt en samling av funktioner som tillfredställer ett behov. En kund värderar produkten i den utsträckning den upplevs fylla detta behov. (Czinkota, 1998) En produkt, eller kanske mer riktigt ett produktkoncept, kan delas in som figur 3 nedan. I mitten finns kärnan, det konkreta behov som produkten ska fylla. Det svarar på frågan Vad är det kunden egentligen köper?. Till exempel köper en kund egentligen inte borrmaskiner, utan hål. Denna kärnnytta erbjuds av alla aktörerna. (Kotler, 1996) Runt denna kärnprodukt byggs den verkliga produkten. Varumärken, förpackning och kvalitet är egenskaper som differentierar en produkt från en annan. Företag kan också utöka sitt produktkoncept ytterligare och erbjuda after sales service och utökade tjänster som installation, garanti, leverans och kredit. För kunden kan denna del ha en viktig roll vid valet av produkt. (Czinkota, 1998)

17 Kapitel 3 Teoretisk referensram Figur 3 Produktens olika element Kredit & Leverans Utökad produkt eller tjänst Verklig produkt Varumärke Utformning Garanti Kvalitet Kvalitet Kärn nytta Stil Installation Kärnprodukt eller tjänst Förpackning After Sales Service Källa: Czinkota, 1998, sida Anpassning och standardisering En viktig fråga är hur mycket produkten behöver anpassas för att kunna svara på eventuella skillnader mellan den inhemska och den nya marknaden. Frågan om produktanpassning utmynnar ofta i frågeställningen; Är det värt det? Svaret beror på företagets förmåga att kontrollera kostnader, korrekt uppskatta marknadspotential och slutligen långsiktig lönsamhet. Frågan; Har vi råd att göra det? kan vändas på till; Har vi råd att inte göra det?. (Czinkota, 1998) Standardisering innebär i detta fall att sälja samma produkt över hela världen, vilket är kostnadssparande vid produktion och marknadsföring. Stordriftsfördelar tvingar marknader att enas och integreras med varandra. Industriella produkter kräver i regel mindre anpassning än konsumentprodukter på vilka kulturella faktorer ofta har större inflytande. (Ibid) Produktkaraktäristik Ett företag bör förvissa sig om att dess produkter inte innehåller något som strider mot lagliga krav eller religiösa och sociala seder. En produkt som erbjuds på en marknad kan i befintligt skick vara obrukbar på en ny marknad. En av de vanligaste skillnaderna gäller de elektriska strömförsörjningssystemen. (Czinkota, 1998) Det kan vara svårt att konkurrera enbart med pris, därför blir kvalitetsaspekten allt viktigare. I vissa länder kan behovet av kvalitet vara lägre och företaget kan till exempel avstå från att introducera den allra senaste modellen. (Ibid) 3.4 PRIS Internationella prisbeslut är svåra att fatta. Desto tydligare ett företag är över vilket ekonomiskt mål som det vill uppnå, desto lättare är det att prissätta produkten. Vanliga mål är att; överleva, vinstmaximera, uppnå maximal marknadsandel eller vara kvalitetsledande. (Kotler et al., 1996)

18 Kapitel 3 Teoretisk referensram Interna och externa faktorer som påverkar priset Ett företags prisbeslut påverkas både av interna företagsfaktorer och externa omgivningsfaktorer och samspelet mellan dessa, se figur 4 nedan. De externa faktorerna relaterar till den internationella marknadsföringsmiljön generellt sett, men också till den specifika målmarknaden, speciellt med tonvikt på faktorer som kunder, lagar, konkurrens och ekonomiska faktorer. (Czinkota, 1998) Även kunders referensramar och värderingar kan variera mellan olika länder och ge olika priser. Dessutom ökar i de flesta fall kostnaderna vid försäljning i ett annat land, vilket också påverkar priset. (Kotler et al.1996) Sättet som dessa interna och externa faktorer samverkar skapar olika förutsättningar på olika marknader. (Czinkota, 1998) Figur 4 Interna och externa faktorer som påverkar prisbeslutet Interna faktorer: Målsättning Marknadsstrategi Kostnader Organisation Pris beslut Externa faktorer: Marknadsstruktur Konkurrens Statsskick Övriga omgivningsfaktorer Källa: Kotler et al. 1996, sida 622 Pris är det enda element i marknadsföringsmixen som ger intäkt, alla andra är kostnader. Därför är pris ofta det huvudsakliga konkurrensmedlet, dock är den industriella sektorn mindre priskänslig än konsumentsektorn. Priset är ett sätt att kommunicera med köparen, och ett hjälpmedel för denne vid bedömningen av hur attraktivt erbjudandet är. Kostnaderna tillsammans med priset är de faktorer som bestämmer företagets långsiktiga överlevnad. Förändringar i priset kan inträffa om en ny produkt introduceras, eller om en förändring i den externa marknadsmiljön sker, till exempel att valutans värde ändras. (Ibid) Marknadsformer Säljarens frihet att sätta sitt eget pris är beroende av vilken marknadsform som råder. Fri konkurrens: Marknaden innehåller många säljare och köpare. Produkten är inte differentierbar. Ingen enskild köpare eller säljare kan påverka marknadspriset mer än marginellt. På en marknad av denna typ är marknadsundersökningar, produktutveckling, reklam eller PR av liten eller ingen betydelse. Monopolistisk konkurrens: Marknaden innehåller köpare och säljare, som har varierande priser och utbud. Prisdifferensen är möjlig eftersom säljarna kan differentiera sina erbjudande till köparna. Köparna ser skillnader i säljarnas erbjudande och är därför beredda att betala olika för dem. Oligopolistisk konkurrens: Marknaden innehåller få säljare som är mycket känsliga för varandras prissättning och marknadsstrategier. Kunderna är mycket medvetna om priset för produkten och inte märkestrogna. Monopol: Det finns endast en aktör på marknaden. Det kan vara ett statligt monopol, ett privat reglerat monopol eller ett privat icke reglerat monopol. Prissättningen är olika i de olika fallen. I ett statligt monopol bestämmer staten priset. Detta kan vara under det marknadsmässiga om det finns en vilja att öka konsumtionen av en produkt, eller över om det finns en vilja vill bromsa konsumtionen. I ett privat reglerat monopol ger staten företaget ett intervall inom vilket priset skall ligga. Detta för att företaget inte skall ta ut ett överpris på produkten. I ett privat icke reglerat monopol kan företaget själv sätta priset. (Kotler et al.,1996)

19 Kapitel 3 Teoretisk referensram 3.5 MARKNADSKOMMUNIKATION Kommunikation definieras som en process av etablerande av en gemensam tanke hos sändare och mottagare. Idealet är att marknadskommunikation ska vara en dialog som tillåter organisationer och kunder att uppnå avtal och utbyten, där båda parter är nöjda. Detta understryker att det handlar om tvåvägskommunikation Kommunikationsprocessen Effektiv kommunikation består av tre element; sändaren, budskapet och mottagaren. För att kunna göra ett optimalt intryck bör sändaren studera mottagarens karaktäristik innan budskapet sänds. Sändaren lägger in sitt budskap i meddelandet och mottagaren kommer sedan att avkoda meddelandet. I omgivningen finns störningar. Vid internationell verksamhet måste företag vara speciellt observanta på de kulturella störningarna. Bristande språkkunskaper kan hindra framgångsrika förhandlingar och även den icke verbala kommunikationen kan ställa till problem. (Czinkota, 1998) Figur 5 Marknadskommunikationsprocessen Mediet Sändare Hur det förmedlas Meddelande Hur det uppfattas Mottagare Störningar Feedback Svar Källa: Kotler et al, 1996 sida 688 Effektiv kommunikation behövs för att informera potentiella kunder om tillgängliga produkter, och för att övertyga kunderna om att välja företagets produkter, framför konkurrerande alternativ (Ibid). Potentiella kunder är inte den enda publik som skall nås av företagets marknadskommunikation. Även aktieägare, leverantörer, kapitalägare, myndigheter, media, föreningar och allmänhet har sina specifika förväntningar på företaget och dess aktiviteter. Beroende på hur väl företaget lyckas infria deras förväntningar på ett positivt sätt, kommer dessa grupper att verka för att gynna företaget eller att missgynna det. (Mühlbacher, 1999) Typer av marknadskommunikation Ett företags totala marknadskommunikationsprogram innehåller en specifik blandning av reklam, personlig försäljning, försäljningskampanjer och public relations. Vilken typ av marknadskommunikation ett företag väljer beror till stor del på vilken marknad det vänder sig till. Inom den industriella marknaden är personlig försäljning mycket viktigare än på konsumentmarknaden, där reklam dominerar. (Kotler et al., 1996) Personlig försäljning är effektiv men kostsam, fördelen är möjligheten att få direkt feed back från kunden. Personlig försäljning kan ske genom mellanhänder, till exempel genom agenter och distributörer. Ett företag som väljer att använda sig av mellanhänder, måste försäkra sig om dels att dessa är nöjda med arrangemanget och dels är utrustade med kunskap och material så att de kan marknadsföra produkten på ett korrekt sätt. (Czinkota, 1998)

20 Kapitel 3 Teoretisk referensram Det finns olika typer av distans som kan orsaka problem vid kommunikation. I en köp- och säljrelation på en industriell marknad har fem aspekter på distans kunnat identifieras. Social distans: I vilken utsträckning de två parterna är medvetna om varandras sätt att agera. Kulturell distans: I vilken grad normer, värderingar, och arbetsmetoder mellan två parter skiljer sig på grund av nationella drag. Teknologisk distans: Skillnaderna i produkt- eller processteknologier. Tidsmässig distans: Den tid som förflyter mellan etablerandet av en kontakt eller sändandet av en order tills produkten är hos användaren. Geografisk distans: Den fysiska distansen mellan parterna. Dessa aspekter måste beaktas vid val av kommunikationssätt och vid val av eventuella mellanhänder. (Ibid) Förhandling Förhandlingsprocessen skiljer sig mellan olika länder. Detta gör att ett företag måste anpassa sina tillvägagångssätt vid informationsutbyte, övertalning och sätt att kompromissa vid uppgörelser med kunder och partners. I en förhandlingsprocess ingår bland annat formulering av erbjudande, informella möten, strategiformulering och implementering. Vilka delar som betonas och den tid varje steg tar varierar i olika kulturer. Informella möten är många gånger en viktig del i förhandlingen. Vid dessa sammankomster är det speciellt viktigt att känna till den kulturella bakgrunden och affärstraditionen. Ett företag bör noggrant överväga alla påverkande faktorer och tänka igenom hur långt det är villigt att kompromissa. Vid slutskedet är det viktigt att båda parter har klart för sig vad man egentligen har kommit överens om, och vilka åtaganden var och en har. (Czinkota, 1998) 3.6 DISTRIBUTION Varje land har sitt eget unika distributionssystem som har utvecklats under en lång tid och som förändras långsamt. Dessa distributionssystem kan variera kraftigt mellan länder och inhemska variationer har uppkommit på grund av historia, tradition, lagar och ekonomiska skäl. (Kotler et al., 1996) Funktioner En distributionskanals viktigaste funktion är att sammanlänka köpare och säljare. En distributionskanal har dock många andra funktioner som är viktiga. Information: En distributör har information om aktörer och krafter på marknaden. Marknadskommunikation: Utveckla och sprida information om erbjudande. Kontakt: Hitta och kommunicera med potentiella köpare. För service, reparationer och underhåll måste samordning ske. Matcha: Forma och anpassa erbjudanden mot kundernas behov. Förhandla: Träffa överenskommelser om pris och andra delar av erbjudandet, så att avtal kan slutas. Fysisk distribution: Transportera och lagra produkten. Finansiering: Anskaffa och använda finansiella medel för att täcka kostnaderna. Risktagande: Ta risker i de fall då de tar över äganderätten till produkten. Frågan är inte om dessa funktioner behövs, utan vem som skall tillhandahålla dem. Om man väljer att inte använda sig av en extern kontakt får producenten själv ansvara för dessa, vilket inte alltid är det man som producent är bäst på. (Kotler et al., 1996) Fysisk distribution Ett internationellt företag möter en komplexitet när de skall utforma distributionskanaler. Vanligast är att ett företag tar till sig det inhemska distributionssystemet och förenar det med sina strategier

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:200 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie angående kommunikationen mellan gymnasieelever och banken JENS LAGERQVIST KRISTOFFER LUNDGREN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska

Läs mer

Kommunikation mellan bank och kund

Kommunikation mellan bank och kund 2003:198 SHU EXAMENSARBETE Kommunikation mellan bank och kund En studie bland unga icke-akademiker PATRIK ERIKSSON JENS OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar PROGRAMMET FÖR FÖRETAGSEKONOMI

Läs mer

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag?

Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Högskolan i Halmstad Sektionen för Ekonomi och Teknik Europaekonomprogrammet, 180 hp Plats? Pris? Mat? Vad styr valet hos företag? Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp Slutseminarium 4 juni 2012 Författare:

Läs mer

Customer Relationship Management

Customer Relationship Management Customer Relationship Management en studie om hur CRM tillämpas i företagen Institutionen för tillämpad informationsteknologi Examensarbete I, 10 poäng Höstterminen 2006 Författare: Pedram Ebad Handledare:

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

D-UPPSATS. Förändring i fokus

D-UPPSATS. Förändring i fokus D-UPPSATS 2008:039 Förändring i fokus En flerfallstudie om hur större revisionsbyråer uppfattar och bemöter lagändringen angående byråjäv Jacob Enersen Jennie Lundgren Luleå tekniska universitet D-uppsats

Läs mer

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen?

Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Högskolan i Halmstad Sektionen för ekonomi och teknik Bygg- och fastighetsekonom Hur arbetar fastighetsmäklare med att förbättra förtroendet för fastighetsmäklarbranschen? Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring?

Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? Tänker du på miljön vid val av bilförsäkring? En enkätstudie bland Folksams bilförsäkringskunder Linnea Eriksson Madeleine Jönsson Louise Svensson SLU, Institutionen för ekonomi Thesis 516 Företagsekonomi

Läs mer

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB

Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Examensarbete Hållbar utveckling inom detaljhandeln En fallstudie av Beijer Byggmaterial AB och Åhléns AB Författare: Linda Andreen och Linn Wahlberg Handledare: Joachim Timlon Examinator: Bertil Hultén

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I

En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I En strategisk tillvägagångsmodell för implementering och användning av Customer Relationship Management (CRM) P E T E R S M A L I Examensarbete Stockholm, Sverige 2006 En strategisk tillvägagångsmodell

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Implementering av CRM, en förändringsprocess

Implementering av CRM, en förändringsprocess Implementering av CRM, en förändringsprocess Företagsekonomi D Magister uppsats Handledare Jurek Millak, Dick Ramström Grupp 5 2005-06-03 Christian Broddner 800404 telefon 0708787123 email: christian.broddner@spray.se

Läs mer

Miljö som konkurrensmedel

Miljö som konkurrensmedel 2003:055 SHU EXAMENSARBETE Miljö som konkurrensmedel Intervjuer med fem småföretag och två revisorer CHARLOTTA HOFVERBERG JESSICA OLOFSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras

Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras Vendor Relationship Management - En studie i hur framtidens försäljning och relationshantering i telekommunikationsbranschen kan effektiviseras VICTOR ENGLESSON ANDREAS VON SCHANTZ Examensarbete Stockholm,

Läs mer

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel FEK 591 Magisteruppsats Januari 2007 Företagsekonomiska institutionen Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel Författare: Sine Harmant Maria Sjöstedt Handledare:

Läs mer

Eventmarknadsföringens ingredienser

Eventmarknadsföringens ingredienser Företagsekonomiska institutionen, 2010-01-15 Företagsekonomi D, Magisteruppsats 15 hp Höstterminen 2009 Eventmarknadsföringens ingredienser En studie i olika branschers eventmarknadsföring Författare:

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

En affärsplan i ekologins anda

En affärsplan i ekologins anda En affärsplan i ekologins anda 2008-06-02 Examinationsarbete utfört av: Madeleine Axebrink Elin Andersson Sofie Björk Handledare: Martin Behre Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan

Läs mer

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern

Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Hur oberoende aktörer kan erhålla synergieffekter genom logistiksamordning - En kvalitativ studie på en kemikoncern Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Ekonomi och Produktionsteknik Alda Hanjalic

Läs mer

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag

Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen HT 2003 FEK 581: Kandidatseminarium Budskap och syfte - om marknadsföring och rekrytering i ett konsultföretag Kandidatuppsats i företagsekonomi, 10 poäng

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

Företagsekonomiska institutionen. Kampen om studenten. Kund och råvara på samma gång

Företagsekonomiska institutionen. Kampen om studenten. Kund och råvara på samma gång Företagsekonomiska institutionen Kampen om studenten Kund och råvara på samma gång Uppsala Universitet Kandidatuppsats Höstterminen 2008 Författare: Samir Belaid Marcus Pilblad Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem. Andreas Lindbäck Christoffer Widström. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2006:040 Kritiska faktorer vid implementering av affärssystem Andreas Lindbäck Christoffer Widström Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun

En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun Institutionen för Urbana Studier EK103A, Företagsekonomisk fördjupningskurs 61 90 hp Kultur och Samhälle En undersökning om tillväxtsvårigheter bland småföretagare i Gävle kommun English title: A study

Läs mer

C-UPPSATS. CRM i företag

C-UPPSATS. CRM i företag C-UPPSATS 2005:078 CRM i företag En fallstudie av Handelsbanken Kristoffer Ejebro Patrik Pålsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Industriell marknadsföring Institutionen för Industriell ekonomi och

Läs mer

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Kommunicera att förmedla en möjlighet. Mälardalens Högskola. Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Mälardalens Högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kommunicera att förmedla en möjlighet En studie av den interna kommunikationen på ABB Sverige i Västerås Kandidatuppsats i företagsekonomi

Läs mer