Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)"

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

2 Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv 9 Villkor och anvisningar 10 VD har ordet 13 Affärsidé, mål, strategi och historik 14 Marknadsöversikt 15 Verksamhetsbeskrivning 22 Kapitalstruktur 27 Finansiell information i sammandrag 28 Definitioner av nyckeltal 32 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 33 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 35 Aktien och ägarförhållanden 39 Bolagsordning och övrig information 42 Legala frågor och kompletterande information 44 Skattefrågor i Sverige 47 Bokslutskommuniké Proformaredovisning 55 Revisorns rapport avseende proformaredovisning 58 Räkenskaper 59 Noter 65 Revisorns rapport 84 Adresser 85 Definitioner TracTechnology, Bolaget eller Koncernen: Mangold Fondkommission: Erbjudandet: Tidpunkter för ekonomisk information Årsstämma april 2007 Årsredovisning april 2007 TracTechnology AB (publ) org. nr inklusive dotterbolag, om inte annat framgår av sammanhanget. Mangold Fondkommission AB. Förestående företrädesemission som närmare beskrivs i detta prospekt. Halvårsrapport augusti 2007 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av TracTechnology i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker vilken en investering i TracTechnologys aktie innebär. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt är gjorda av styrelsen i TracTechnology och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Prospektet har upprättats med anledning av den företrädesemission som extra bolagsstämman i TracTechnology beslutade om den 22 februari Emissionen av aktier har beslutats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken teckningsrätterna, betalda tecknade aktier (BTA) eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i USA, eller tillämplig lag i annat land och Erbjudandet att förvärva aktier i TracTechnology omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tilllämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får teckningsrätterna, BTA eller aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna 2 kap 16 och 25 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, på Mangold Fondkommissions hemsida, samt på TracTechnologys huvudkontor och hemsida, Mangold Fondkommission har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Bolagets styrelse vid utformning av övergripande transaktionsstruktur och vid upprättande av Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av TracTechnology. Mangold Fondkommission har granskat informationen och i övrigt vidtagit vedertagna åtgärder för att förvissa sig om att den information som lämnas i Prospektet är riktig samt så objektiv, balanserad och fullständig som möjligt. Styrelsen i TracTechnology är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt bland annat Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology, Bakgrund och motiv, Riskfaktorer, Kommentarer till den finansiella utvecklingen samt Verksamhetsbeskrivning och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryckt indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden kan identifieras utifrån sammanhanget. Läsaren bör vara uppmärksam på att framtidsinriktade uttalanden alltid är förenade med osäkerhet. En investering i aktier i TracTechnology är förenad med risk. Det finns ingen garanti för att framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Den som överväger att investera i TracTechnology uppmanas att noggrant ta del av Prospektet, särskilt avsnittet Verksamhets- och branschrelaterade risker. TracTechnology har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen i Trac- Technology eller Mangold Fondkommission påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i TracTechnology. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen kan känna till samt försäkra har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa vilken anges i tabellen. sammanfat tning

3 Sammanfattning av prospektet tractechnology Observera att denna sammanfattning skall ses som en introduktion till Prospektet och att varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds till teckning genom detta prospekt skall baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan endast åläggas de personer vilka lagt fram sammanfattningen eller översättningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de övriga delarna i Prospektet. Om en investerare väcker talan vid domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i Prospektet kan investeraren bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Bakgrund och motiv TracTechnology grundades mot bakgrund av de stora kostnader samt problem och oro, från såväl konsumenter som producenter, vilka orsakats av olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler i Europa. Med modern teknik och en hög ambitionsnivå för att möta ökade krav på ursprungsmärkning och livsmedelssäkerhet ser Bolaget affärsmöjligheterna i att hjälpa kunder att uppnå förbättringar i spårbarhet, produktivitet och kvalitet. Bolaget erbjuder lösningar vilka effektiviserar kundernas verksamhet och sänker deras kostnader. TracTechnology erbjuder ett brett register av tjänster och produkter baserade på RFID-teknik (Radio Frequency Identification) och kan leverera allt från helhetslösningar till enskilda komponenter. Syftet med föreliggande emission är att stärka Bolagets likviditet och tillföra TracTechnology medel för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Målsättningen är att skapa ett positivt kassaflöde genom en fortsatt tillväxt och en anpassning av organisationen där verksamhetens resurser prioriteras om mot de uppgifter som i dagens situation bedöms viktigast för att snarast nå lönsamhet. Emissionen beräknas, vid fullt tecknande, tillföra TracTechnology 27,7 mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3 mkr samt en garantiersättning om cirka 1,8 mkr. Villkoren i sammandrag Företrädesrätt: Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen: Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen: Teckningskurs: Fem (5) befintliga aktier oavsett slag berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier. 26 februari mars kronor per aktie Teckningstid: 12 mars 27 mars 2007 Handel i BTA: 13 mars 2007 till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket. Handel med teckningsrätter: 12 mars 22 mars 2007 Teckning med företrädesrätt: Teckning utan företrädesrätt: Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast den 27 mars Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota. sammanfat tning av prospektet

4 erbjudandet i korthet Likviditetsgarant TracTechnology har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsfrämjande aktör för att säkerställa en tillfredsställande likviditet i handeln. Garantier Erbjudandet som helhet är garanterat till 100 procent. Ett garantikonsortium har garanterat cirka 66 procent av Erbjudandet medan aktieägare motsvarande cirka 34 procent har förbundit sig att, utan ersättning, utnyttja sina inköpsrätter och förvärva aktier i TracTechnology. Riskfaktorer Potentiella aktietecknare bör noga överväga risker i anslutning till TracTechnologys verksamhet och bransch samt Erbjudandet. Dessa risker är bland annat, men inte begränsat till, produkter/marknad, beroende av nyckelpersoner och medarbetare, avtalsrisker, leverantörer, samt risker relaterade till det aktuella Erbjudandet. Dessa är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Samtliga faktorer av betydelse för Bolaget kan inte beskrivas här varför varje potentiell aktietecknare även måste beakta övrig information i Prospektet och göra sin egen bedömning av dess betydelse för Bolagets framtida utveckling, resultat och finansiella ställning, samt göra en allmän omvärldsbedömning. Ovannämnda risker utgör ett sammanfattande urval av riskfaktorer vilka har betydelse för TracTechnology alternativt en investering i TracTechnology-aktien. För mer utförlig information, se avsnittet Riskfaktorer. TracTechnology i korthet TracTechnology har varit verksamt i fem år och grundades mot bakgrund av de stora kostnader och problem, för konsumenter och producenter, som orsakats av olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler i Europa. Med modern teknik och en hög ambitionsnivå för att möta ökade krav på ursprungsmärkning och livsmedelssäkerhet, hjälper TracTechnology dess kunder att uppnå förbättringar i spårbarhet, produktivitet och kvalitet. TracTechnologys koncept MeatTrac bygger på ett metodpatent för spårbarhet genom hela kedjan, från gård till detaljist och konsument. Marknad För det primära affärsområdet, MeatTrac, riktar sig verksamheten mot bland annat Köttproducenter, Slakterier, Jordbruks- och Livsmedelsverk, ministerier och forskningsinstitut. De projekt som genomförs i Sverige skall först och främst ses som installationer för att erhålla erforderliga test och referensanläggningar. Bolagets huvudmarknader ses som Europa och framför allt USA. Det andra affärsområdet, RFID, innefattar främst tidoch passersystem. Här sker en fortlöpande utveckling av RFID-baserade produkter och lösningar. Verksamhet TracTechnologys verksamhet ligger i att utveckla och licensiera lösningar inom livsmedelsbranschen för att möjliggöra spårning av ursprunget för köttprodukter och andra livsmedel, samt att utveckla och leverera RFID-baserade lösningar inom andra områden. Framtidsutsikter och strategier MeatTrac-konceptet är i en utvecklingsfas och ett delsystem, MeatTrac Breeder, i detta koncept har nyligen lanserats. Bolagets målsättning är att under 2007 genomföra ytterligare pilotinstallationer samt att kommersiellt kunna lansera MeatTrac-konceptet. Bolaget ser ett stort värde i sina beviljade metodpatent rörande spårbarhet inom köttproduktion. Diskussioner kommer att föras med potentiella licenstagare, med fokus på den amerikanska marknaden. TracTechnologys strategiska inriktning vilar på att bli en global leverantör och licensgivare av RFID-lösningar inomköttförädling, ursprungsmärkning och spårbarhet. Finansiella mål Det överordnade finansiella målet är att nå en hög tillväxt med lönsamhet och positivt kassaflöde. Finansiell översikt Den finansiella information som presenteras i denna sammanfattning utgör utvald finansiell historisk information baserad på den finansiella information samt de räkenskaper vilka ingår i Prospektet. Affärsidé TracTechnology skall i första hand utveckla och sälja RFID-säkra och lönsamhetsskapande lösningar för ursprungsmärkning, spårbarhet och produktionsuppföljning inom köttområdet innefattande delar av eller hela värdekedjan från uppfödning till försäljning. I andra hand skall företaget applicera sina kunskaper inom RFID-teknologin genom försäljning av kundanpassade lösningar inom andra verksamheter och branscher. sammanfat tning av prospektet

5 Reviderat, IFRS Finansiell översikt Nettoomsättning, tkr Försäljningstillväxt, % 29,1 Neg Neg Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Periodens resultat, tkr Nettomarginal, % Neg Neg Neg Eget kapital, tkr Summa tillgångar, tkr Soliditet, % 34,0 43,3 63,3 Genomsnittligt antal anställda, st Y t terligare uppgifter TracTechnology AB (publ) är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades i Sverige och registrerades den 1 februari 2002 med organisationsnummer som Aktiebolaget Grundstenen Stiftare var Svenska Standardbolag AB. Nu gällande firma registrerades den 14 februari Bolaget ska utveckla och sälja eller upplåta rätt till system för ursprungsmärkning och spårning av livsmedel, varor och gods samt konsulttjänster och systemutveckling i anslutning därtill, handel och förvaltning av värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är VPC-anslutet, vilket innebär att det är VPC som för Bolagets aktiebok. Inregistrering vid VPC skedde i december Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. Årsredovisningar, bolagsordning och annan information (normalt endast på svenska) för vissa svenska juridiska personer inges till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar och kan även beställas i pappersform via Bolagsverkets webbplats, eller via Bolagets hemsida, TracTechnology AB (publ) Gustavslundsvägen 147 S Bromma Tel Mail: Hemsida: St yrelse, ledande befat tningshavare, rådgivare och revisor TracTechnologys finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet är Mangold Fondkommission. Styrelse Namn Befattning Ledamot sedan Lars Wedén Ordförande 2003 Mats Nordström Ledamot 2006 Lars Hjort Ledamot 2005 Gerhard Huber Ledamot 2002 Ingrid Osmundsen Ledamot 2006 Peter Rasztar Ledamot 2006 Stefan Sallerfors Ledamot 2006 Anders Tormod Ledamot 2006 Ledande befattningshavare Namn Befattning Anställd sedan Mats Nordström VD 2006 Mikael Sandefeldt Revisor Namn CFO (inhyrd konsult) Huvudansvarig revisor 2003 Revisor sedan Öhrlings PricewaterhouseCoopers Arne Engvall 2002 sammanfat tning av prospektet

6 ägande i tractechnology per 7 februari 2007 Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av kapital Andel av röster Haakan B. Anderson, med bolag ,9% 69,7% Gerhard Huber, med bolag ,8% 6,4% Phoenix Holdings Investment Ltd ,6% 6,2% Magellan AB ,3% 4,5% Anders Tormod ,4% 3,3% Lars Wedén ,4% 2,3% Gothemhammar AB ,5% 1,1% Carl-Hugo Bellmark ,8% 1,0% Moveman AB ,3% 0,7% Stefan Sallerfors, med bolag ,9% 0,7% Allan Hellström ,9% 0,5% Jenny Spencer ,9% 0,5% Bo Hansson ,7% 0,3% Övriga gamla aktieägare ,5% 2,7% Totalt % 100% sammanfat tning av prospektet

7 Riskfaktorer tractechnology Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka TracTechnologys framtidsutsikter. Dessa är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Samtliga faktorer av betydelse för Bolaget kan inte beskrivas här varför varje potentiell aktietecknare även måste beakta övrig information i Prospektet och göra sin egen bedömning av dess betydelse för Bolagets framtida utveckling, resultat och finansiella ställning, samt göra en allmän omvärldsbedömning. Marknads- och branschrelaterade risker Leverantörer För att TracTechnology skall kunna leverera sina produkter är Bolaget beroende av att komponenter och tjänster från tredje man lever upp till överenskomna krav vad gäller till exempel mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att TracTechnologys produktion försenas, vilket i det korta perspektivet kan innebära minskad alternativt utebliven försäljning. Även om TracTechnology således ej kan utöva full kontroll över dessa varor och tjänster är det Bolagets bedömning att ingen produkt eller tjänst är unik varför ett avbrott i leveranser ej behöver innebära långsiktiga konsekvenser för verksamheten. Konkurrens Marknaden för RFID-teknik kännetecknas av en snabb teknisk utveckling och hård konkurrens. Om TracTechnology inte kan anpassa sin verksamhet och sina produkter till den tekniska utveckling som råder på marknaden finns det en risk att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket skulle påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt. Konjunkturutveckling Investeringar i de produkter och tjänster som TracTechnology tillhandahåller är ofta av stor betydelse för kunderna. Svängningar i konjunkturutvecklingen påverkar dock investeringsviljan i de produkter och tjänster som Bolaget erbjuder. Detta kan föranleda att order inte läggs, dras tillbaka eller senareläggs. En försvagad ekonomi och konjunktur har således en negativ inverkan på Bolagets verksamhet. Lagstiftning och politiska beslut TracTechnology verkar på en marknad som är underkastad en rad regelverk, vilka kan komma att förändras. Sådana förändringar innebär inte bara möjligheter utan kan även komma att påverka Bolaget negativt. Bolagsspecifik a risker Kort verksamhetshistorik Företaget TracTechnology har i sin affärsinriktning en kort verksamhetshistorik att falla tillbaka på. Styrelsen och ledningen har dock lång erfarenhet av att leda och driva företag som både varit onoterade och marknadsnoterade. Produkter/marknad MeatTrac är ett koncept och har flera systemdelar. MeatTrac Breeder för uppfödare är den enda produkt som idag kan säljas på marknaden. Resterande delar av MeatTrac-konceptet befinner sig i olika utvecklingsstadier där pilotprojekt skall implementeras under Det finns alltid en risk med nya produkter att de inte mottages av marknaden på ett positivt sätt, utan att andra produkter, som konkurrenter tar fram, kan få ett bättre genomslag. Tekniska risker Då Bolagets produkter inom MeatTrac-konceptet ännu ej är helt färdigutvecklade och använda i full skala, kan det uppstå tekniska problem som gör att utvecklingen tar längre tid innan produkterna når marknaden och kostnaderna för Bolaget kan bli betydligt större än beräknat. Begränsade resurser TracTechnology är trots allt ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att dessa disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella och styrningsrelaterade problem. Brister i bolagsformalia Bolagets styrelse har kunnat konstatera att det i Bolaget har förekommit formella misstag i hanteringen av vissa legala frågor. Bolagets bedömning är att inga aktieägare har lidit skada. Det kan dock inte helt uteslutas att framtida skadeståndsanspråk kan riktas mot Bolaget på grund av dessa brister. Beroende av nyckelpersoner och medarbetare TracTechnology baserar sin framgång och är starkt beroende av befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i framtiden kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade och TracTechnology kan ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det komma bli svårt att fullfölja Bolagets affärsstrategi. Även om ledningen anser att Bolaget kommer att kunna såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. riskfaktorer

8 Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Det kan inte sägas med säkerhet huruvida Bolaget kan komma att bli vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida finansiering. Det kan vidare inte uteslutas att TracTechnology i framtiden måste söka nytt externt kapital och det finns heller inte garantier för att nytt kapital kan anskaffas med säkerhet eller att det kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Om ytterligare externt kapital måste anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägare att bli utspädda. Alternativt kan Bolaget förutom aktieemission även öka sin skuldsättning via lån för att anskaffa finansiering. Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredsställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt påverka Bolagets verksamhet och kan även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget. Förmåga att hantera tillväxt Verksamheten kan komma att växa substantiellt genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på TracTechnologys produkter vilket ställer stora krav på ledningen och den operativa samt finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten växer, behöver Bolaget försäkra sig om att det hela tiden har effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen. Bolaget är för sin tillväxt även beroende av att kunna uppgradera dess tekniska infrastruktur för att tillgodose en ökande verksamhetsvolym. Styrelsen är medveten om att en snabb och stark marknadsrespons kan innebära att Bolaget får leveransproblem. Styrelsen kommer därför fortlöpande utvärdera möjligheter att i framtiden producera hos samarbetspartners, både i Europa och USA. Om inte Bolaget lyckas hantera sådana kapacitetsbelastningar kan det skada TracTechnologys verksamhet, finansiella ställning samt påverka resultatet negativt. För att hantera tillväxten krävs investeringar och allokering av värdefulla ledningsresurser. Om TracTechnology inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan detta påverka resultatet negativt. Ränterisk I dagsläget har vi historiskt sett mycket låga räntor. Räntehöjningar är att vänta under de närmaste åren. Hur räntan kommer att utveckla sig över tiden är en omöjlighet att i förväg fastställa. Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom upplåning kommer Bolaget belastas av ytterligare räntekostnader. Immateriella rättigheter Det finns inga garantier för att TracTechnology har oinskränkt rätt till uppgivna immateriella rättigheter, till exempel vad gäller till Bolagets patentregistreringar. Det kan därför inte uteslutas att det i framtiden kan uppstå tvister rörande dessa rättigheter, vilket skulle kunna skada TracTechnologys verksamhet och renommé. Om den teknik som TracTechnology använder skulle göra intrång i annans existerande upphovs- eller patenträtt, kan innehavaren av sådan rätt göra gällande att TracTechnology eller dess kunders användande av tekniken utgör intrång i dennes rätt. Utgången av sådana immaterialrättsliga tvister är ofta svåra att förutse. Därutöver kan kostnaderna för att driva immaterialrättsliga processer vara mycket omfattande och ha skadlig inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning. Om en tvist skulle förloras helt eller delvis kan Bolaget bli skadeståndsskyldigt gentemot rättighetshavare och ansvarigt i förhållande till sina kunder. Vidare kan TracTechnology tvingas licensiera erforderlig teknik för att kunna utveckla och marknadsföra sina produkter. Det är inte givet att en rättighetshavare till sådan teknik är beredd att licensiera ut denna på marknadsmässiga villkor. Avtalsrisker TracTechnology verkar inom köttindustrin som traditionellt är ett politiskt känsligt område. Det kan inte uteslutas att det kan komma statliga eller avtalsmässiga regleringar som påverkar TracTechnologys ställning negativt. Skadeståndsansvar TracTechnology kan komma att bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter. Detta täcks i normala fall av Bolagets företagsförsäkring, men det kan inte uteslutas att det kan komma att påverka TracTechnologys ställning negativt. Finansiering Det är styrelsens bedömning att Bolaget, efter Erbjudandet, har tillräckligt rörelsekapital för planerad framtida utveckling. Det finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina produkter. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. Kundlojalitet Om TracTechnology skulle förlora konkurrenskraft och kundlojalitet gentemot övriga aktörer finns det en risk att kunderna skulle söka sig till andra leverantörer. En sådan utveckling skulle innebära ett försämrat resultat för Bolaget då försäljningen skulle minska. TracTechnology är beroende av att Bolagets produkter utvecklas och fungerar normalt och att inga oförutsedda komplikationer uppstår. Produktansvar, Teknisk utveckling och Produktion Eventuella fel i TracTechnologys produkter skulle kunna leda till krav på ansvarsskyldighet och skadestånd. Inom samtliga områden pågår omfattande forskning och teknisk utveckling. Om Bolaget skulle misslyckas med att utveckla och lansera produkter och/eller tjänster baserad på det FoU-arbete som bedrivits hittills finns en risk att värdet på Bolagets produktionsanläggningar behöver skrivas ner. Bolaget är i sin verksamhet beroende av en riskfak torer

9 fungerande produktionskedja. Skulle denna kedja brytas riskerar det att påverka Bolagets möjligheter att bibehålla och attrahera kunder. Samarbetsavtal TracTechnology är, och kommer även framgent att vara, beroende av samarbetsavtal med externa parter för främst produktion, utveckling och leveranser. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka TracTechnology kommer att teckna samarbetsavtal, kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal. För att optimera utnyttjandet av de egna resurserna och den egna kompetensen har TracTechnology för avsikt att försöka ingå samarbetsavtal vid den för varje enskilt projekt bedömda optimala tidpunkten. Incitamentsprogram TracTechnology har behov av personal med hög kompetens inom olika områden. I syfte att bland annat öka incitamenten för befintlig personal samt öka möjligheterna att rekrytera kompetent personal har anställda i TracTechnology tidigare givits möjlighet att delta i ett incitamentsprogram. Nu utestående incitamentsprogram beskrivs under rubriken Aktien och ägarförhållanden. Ytterligare sådana program kan komma att föreslås och ges ut i framtiden. Optionsprogram och liknande incitamentsprogram är normalt förenade med viss osäkerhet i skattehänseende och kan komma att föranleda ökad skattebelastning för TracTechnology och föranleda en viss utspädning av Bolagets aktieägare. Huvudägare Bolagets huvudägare, Haakan B. Anderson, har ett stort engagemang i Bolagets göromål och affärer. Enligt den legala genomlysningen av Bolaget har huvudägaren deltagit i de flesta styrelsemötena i Bolaget och har därigenom ett stort inflytande i Bolaget. Anderson har dessutom av styrelsen utsetts till extern ensam firmatecknare. Då Anderson inte är ledamot av styrelsen har Anderson heller inget styrelseansvar gentemot aktieägare och andra. Övriga risker Till övriga risker som Bolaget utsätts för hör bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld. Risker relaterade till erbjudandet Ägare med betydande inflytande Efter fullföljandet av Erbjudandet kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla TracTechnologys tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för andra aktieägare vilka har andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägarkoncentration. Likviditetsbrist i marknaden för TracTechnology-aktien Historiskt har likviditeten i TracTechnology-aktien varit begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse ändras. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. TracTechnology har dock ingått ett likviditetsgarantiavtal med Mangold Fondkommission i syfte att främja en god likviditet i aktien samt minska skillnaden mellan köp och säljkursen i den löpande handeln. Kursfall på aktiemarknaden En investering i TracTechnology är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som TracTechnologys kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Utebliven utdelning Till dags dato har TracTechnology inte beslutat om eller utbetalt någon utdelning och styrelsen avser inte att föreslå utdelning för verksamhetsåret För närvarande återinvesteras eventuella vinster för att kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in faktorer så som de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnittet Aktien och ägarförhållanden, Utdelningspolicy. Fluktuationer i aktiekursen för TracTechnology-aktien Aktiekursen för TracTechnology-aktien kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag. riskfaktorer

10 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) tractechnology Härmed inbjuds TracTechnologys aktieägare, allmänheten samt institutionella placerare att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta prospekt. Extra bolagsstämman för TracTechnology har den 22 februari 2007 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. Nyemissionen omfattar högst B-aktier, om vardera ett kvotvärde på 0,07 kronor, varvid TracTechnologys aktiekapital kan öka med högst kronor och 96 öre till högst kronor och 16 öre. Teckningskursen är fastställd till 3 kronor per aktie. Erbjudandet som helhet är garanterat till 100 procent och innebär att TracTechnology tillförs cirka 27,7 mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,0 mkr samt garantiersättning om 1,8 mkr. De nyemitterade aktierna i Erbjudandet motsvarar cirka 44 procent av kapitalet och cirka 12 procent av rösterna i Bolaget. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 1 mars 2007 har företrädesrätt att för fem (5) innehavda aktier, oavsett slag, teckna fyra (4) nya B- aktier. Aktieägarna kommer att tilldelas teckningsrätter. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 mars till och med den 27 mars För det fall att samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, fatta beslut huruvida samt i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall äga rum. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätt skall ske på separat anmälningssedel under tiden från och med den 12 mars till och med den 27 mars Kassaflödet från den löpande verksamheten samt Bolagets kassa är ej tillräckligt för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov de närmsta 12 månaderna. Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas för att tillgodose dessa behov. Nyemissionen är till cirka 34 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från Bolagets ägare där de har förbundit sig att, utan ersättning, utnyttja teckningsrätter och förvärva aktier i TracTechnology. Bolagets huvudägare har således förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen till ett belopp om cirka 9,5 mkr. Utöver detta har ett garantikonsortium garanterat cirka 66 procent av Erbjudandet vilket motsvarar ett belopp om cirka 18,3 mkr. Ersättning till garanterna utgår i form av kontant ersättning från TracTechnology om 10 procent på garanterat belopp. Ersättningen uppgår således till cirka 1,8 mkr. Med anledning av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella placerare till förvärv av aktier i TracTechnology enligt villkoren i Prospektet. Bromma den 5 mars 2007 TracTechnology AB (publ) Styrelsen inbjudan t ill t eckning av ak t ier

11 bakgrund och motiv tractechnology Extra bolagsstämman i TracTechnology beslutade den 22 februari 2007 att genomföra en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. Syftet med föreliggande nyemission är att stärka Trac- Technologys likviditet och tillföra Bolaget medel för att skapa förutsättning för fortsatt tillväxt. Målsättningen är att generera ett positivt kassaflöde genom en fortsatt tillväxt och en anpassning av organisationen där verksamhetens resurser prioriteras om mot de uppgifter vilka i dagens situation bedöms viktigast för att snarast nå lönsamhet. TracTechnology har under de gångna fem åren kommit långt med att säkra sina patent på viktiga marknader runt om i världen. Bolaget har utvecklat MeatTrac-konceptet samt även drivit systemutveckling till en punkt då de går in i en fas av marknadsintroduktion. Under tiden har Bolaget också utvecklat en stark RFID-kompetens samt en produktportfölj av RFID-baserade produkter för kontantfri betalning, tillträdesapplikationer och tidsredovisning. Båda affärsområdena, MeatTrac och RFID-System och Applikationer, behövs ur ett teknikperspektiv för att fortsätta utveckla MeatTrac och dess potential. Dock har affärsverksamheten inom RFID-System och Applikationer inte kunnat marknadsutvecklas i den omfattning som varit nödvändig för att uppnå större omsättning. I ett steg att omstrukturera verksamheten och förhöja effektiviteten har Svenska Tidssystem AB per den 7 februari 2007 förvärvats. Den sammanslagna verksamheten kommer ge både Svenska Tidssystem AB s och TracTechnologys verksamheter för passersystem, tillträdes-, tidsredovisnings- samt betalsystem betydligt större möjligheter att utvecklas starkare genom marknadsförings- och försäljningssamarbete. Samtidigt kommer tekniksynergier uppstå då båda bolagen arbetar med liknande teknik och lösningsapplikationer. TracTechnology kommer under 2007 att i samarbete med ledande köttproducenter och förädlare installera system inom slakt- och styckningsleden. Bearbetningen av licenstagare och systemutvecklare i USA fortsätter. Medieintresset för ursprungsmärkning och behovet av spårbarhet inom köttindustrin tilltar kraftigt. Samtidigt behöver köttindustrin förbättra sina marginaler och höja lönsamheten. Här kommer TracTechnology med lösningar till köttindustrin samtidigt som möjlighet till spårbarhet införs. Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas för att: Skapa förutsättningar för en snabbare utrullning av MeatTrac-konceptet genom pilotinstallationer och marknadspenetration av systemets olika delar. Intensifiera marknadsbearbetningen i USA för att skapa licensintäkter. Samordna nyförvärvade Svenska Tidssystem AB med TracTechnologys affärsområde RFID-System och Applikationer så att lönsamhet och positivt kassaflöde åstadkommes redan på kort sikt. Emissionen kommer tillföra TracTechnology 27,7 mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 3 mkr. Därtill uppgår garantiersättning om cirka 1,8 mkr Det är ett kostnadseffektivt och flexibelt TracTechnology som nu står rustat för att tillgodogöra sig en bättre marknadsutveckling. Emissionslikviden skall bära företaget till dess att Bolaget visar positivt kassaflöde. Styrelsen för TracTechnology bedömer i dagsläget att inget ytterligare kapitalbehov föreligger för Bolaget de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande. Styrelsen bedömer att nyemissionen gör det möjligt för Koncernen att kunna realisera sina tillväxtplaner, både organiskt och via förvärv. Styrelsen bedömer det även gynnsamt för verksamheten till följd av ökad uppmärksamhet från media och investerare. Detta bedöms även kunna underlätta möjligheterna att etablera kontakt med framtida kunder och samarbetspartners samt att attrahera och behålla kompetent personal. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i TracTechnology, med anledning av företrädesemissionen. Styrelsen för TracTechnology är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att, såvitt känt för styrelsen, uppgifterna i Prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av TracTechnology som skapats av Prospektet är utelämnat. Bromma den 5 mars 2007 TracTechnology AB (publ) Styrelsen bakgrund och mot iv

12 villkor och anvisningar tractechnology Erbjudandet Extra bolagsstämman i TracTechnology beslutade den 22 februari 2007 att genomföra en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare om högst B-aktier. Nedan anges villkor och anvisningar för Erbjudandet. Styrelsen har inte förbehållit sig rätten att dra in Erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är ej heller möjligt att tillbakadra Erbjudandet efter det att handel med de nya aktierna inletts. Företrädesrätt till teckning Den vilken på avstämningsdagen den 1 mars 2007 är registrerad som aktieägare i TracTechnology äger företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier, oavsett slag, teckna fyra (4) nya B-aktier i TracTechnology. Teckningsrätter Aktieägare i TracTechnology erhåller fyra (4) teckningsrätter för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie, oavsett slag. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie i TracTechnology. Teckningskurs De nya aktierna i TracTechnology emitteras till en kurs om 3 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för rätt till deltagande i nyemissionen var den 1 mars Sista dag för handel i TracTechnologys aktie inklusive teckningsrätt (det vill säga med rätt till deltagande i emissionen) var den 26 februari Första dag för handel i TracTechnologys aktie exklusive rätt till deltagande i emissionen var den 27 februari Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 12 mars 2007 till och med den 27 mars Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att bokas bort från VP-kontot. Styrelsen förbehåller sig rättten att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter skall komma att ske på Aktietorgets lista under perioden från och med den 12 mars 2007 till och med den 22 mars Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp samt försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa alternativt sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter vilka ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 22 mars 2007 eller användas för teckning av aktier senast den 27 mars 2007 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare vilken inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en väsentlig utspädning av sitt aktieinnehav. Förestående nyemission medför en ökning av antalet aktier i Bolaget från aktier till aktier, motsvarande en ökning om cirka 55,6 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt om cirka 44,4 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter nyemissionen. Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare De aktieägare alternativt företrädare för aktieägare vilka på ovannämnd avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel samt Prospekt. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets och Mangold Fondkommissions hemsida. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter samt det hela antal aktier vilka kan tecknas. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi vilken redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav av aktier i TracTechnology är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, Prospekt eller särskild anmälningssedel. Teckning samt betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning med företrädesrätt Teckning med stöd av teckningsrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 27 mars Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ: Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. Särskild anmälningssedel I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, alternativt att ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning av nya aktier, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom 10 villkor och anvisningar

13 kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier vilken denne tecknar sig för samt på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 27 mars Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att teckning är bindande. Mangold Fondkommission AB Ärende: TracTechnology Box STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2 Telefon: Telefax: Teckning utan företrädesrätt I de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier för teckning som skett utan stöd av teckningsrätt. I första hand skall tilldelning ske till befintliga aktieägare som tecknat sig för aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till de antal aktier som de ägde på avstämningsdagen för nyemissionen. I andra hand till andra personer som tecknat sig för aktier i förhållande till det antal aktier som var och en av dem tecknat sig för. I tredje hand till personer som avgett emissionsgarantier i förhållande till det antal aktier som var och en av dem åtagit sig att teckna. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 12 mars 2007 till och med den 27 mars Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under Anmälan 2 ifylls, undertecknas samt skickas till Mangold Fondkommission på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 27 mars Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser. Tilldelning kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Mangold Fondkommission per telefon enligt ovan för information om teckning samt betalning. Betald tecknad aktie (BTA) Teckning genom betalning registreras hos VPC snarast möjligt, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De aktierna vilka är nytecknade bokförs som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Enligt den nya aktiebolagslagen vilken trädde i kraft den 1 januari 2006 får under vissa förutsättningar del av emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns BTA 1 i VPC-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i slutet av vecka Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare. Handel i BTA Handel i BTA kommer att ske på Aktietorgets lista från den 13 mars 2007 till och med att emissionen registrerats vid Bolagsverket. För det fall delregistrering av emissionen sker och flera serier av BTA utfärdas kommer dessa serier inte att handlas samtidigt på Aktietorgets lista. Dagen efter avnotering av BTA 1 kommer handel i BTA 2 villkor och anvisningar 11

14 att inledas. Slutlig registrering beräknas ske i slutet av vecka Leverans av aktier Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av vecka , ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC. Dock kan delregistrering av emissionen komma att ske hos Bolagsverket. För de aktieägare vilka har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Notering TracTechnology är ett av VPC anslutet avstämningsbolag vilket innebär att samtliga aktier är kontoförda av VPC. Adress till VPC återfinns i avsnittet Adresser i Prospektet. Aktierna i TracTechnology är noterade i svenska kronor på Aktietorget, handlas med kortnamnet TRAT B och har ISIN-kod SE En börspost omfattar 500 aktier. Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med utgivandet. Någon utdelning förväntas inte lämnas under de närmaste åren. Se vidare i avsnittet Aktien och ägarförhållanden, Utdelningspolicy. Offentliggörande av utfallet av emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast den 30 mars 2007 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier För att helt säkerställa emissionens genomförande har styrelsen erhållit teckningsförbindelser från Haakan B. Anderson, Gothehammar AB, Magellan AB, Moveman AB, Bo Hansson, Humle Kapitalförvaltning AB samt Mats Nordström vilka tillsammans har förbundit sig att utan vederlag teckna cirka 34 procent av aktierna vilket motsvarar cirka 9,5 mkr i Erbjudandet. Därutöver garanterar Christer Fåhraeus, Mangold Fondkommission AB, Krishan Investment AB, Jan Blomquist AB, Rune Löderup, G&W Holding AB, Rikard Akhtarzand samt Grenspecialisten AB resterande 66 procent vilket motsvarar cirka 18,3 mkr i Erbjudandet. De sammanlagda åtagandena uppgår till cirka 27,7 mkr och emissionen är därmed tillfullo säkerställd. 12 villkor och anvisningar

15 vd har ordet tractechnology Bäste aktieägare i TracTechnology AB. Det är med stor glädje som jag efter ett drygt halvår som VD i Trac- Technology kan konstatera att vi har en lösning och ett koncept i MeatTrac som ligger helt rätt i tiden, ur flera synvinklar. Dels så skrivs det mycket om ursprungsmärkning av kött och hur mycket, eller lite, man kan lita på denna i dagsläget. Dels återkommer debatten om olika djursjukdomar med jämna mellanrum. Just nu när detta skrivs, har debatten om fågelinfluensa blossat upp i Storbritannien. Jag är personligen övertygad om att MeatTrac och den metod som MeatTrac-patentet bygger på, kommer att kunna lösa flera av de problem som livsmedelsindustrin har att ta tag i under den närmaste tiden. Att denna lösning starkt bidrar till att höja lönsamheten inom köttidustrin underlättar givetvis införandet. RFID (Radio Frequency Identification) är en viktig teknologi som vi använder genomgående i MeatTrac. Därför är det mycket viktigt för företaget att vi har en hög kompetens inom detta område. Vi har nyligen gjort ett mycket spännande förvärv av Svenska Tidssystem AB. Detta stärker oss i affärsområdet RFID-System och Applikationer och ger oss en spännande framtid inom tidsadministration, säkerhetssystem och kontantlös betalning. De produktportföljer som nu integreras mellan de båda bolagen kommer att få betydligt bättre möjligheter till genombrott på marknaden genom att marknadsföring och försäljning samordnas och resurser utökas. MeatTrac De svenska uppfödarna av nötkreatur har en mycket lång tradition av hög kvalitet i sin köttproduktion. Hela den svenska köttbranschen har stora möjligheter att förbättra sina marginaler genom att bättre kunna marknadsföra sin höga kvalitet. Allt för ofta jämförs produkter av högre kvalitet med ursprungsmanipulerade importvaror av lägre kvalitet, endast på priset. Med vårt koncept MeatTrac, kommer varje produkt i butikerna att kunna elektroniskt certifieras på dess ursprung. Detta kommer hela den svenska köttnäringen till gagn och produkter med manipulerat ursprung kommer att möta problem vid marknadsföring. Personligen tror jag att detta kommer ge upphov till stora möjligheter för vårt bolag under de närmaste åren. Att MeatTrac dessutom hjälper varje näringsidkare i förädlingskedjan att rationalisera och spara pengar, gör att hela branschen kommer att kunna förbättra sin lönsamhet. Besparingen ligger framför allt i administrativa besparingsåtgärder, effektivare rutiner för ankomstkontroller och hantering av produktionsdata, mindre pappersarbete, datastansning och identitetshantering genom hela förädlingskedjan samt ett bättre styckutbyte genom bättre kvalitetskontroll. MeatTrac kommer att föra med sig mycket positivt för hela köttbranschen samtidigt som konsumenterna får en modern varudeklaration som går att lita på. RFID-System och Applikationer TracTechnology har utvecklat en spännande produktportfölj med lösningar för olika branscher och olika behov. Generellt sett har TracTechnology lösningar som med en state-of-the-art-teknik tillgodoser tydliga behov på marknaden. Ett gott exempel är TimeTrac som är en modern variant på stämpeluret och uppfyller funktionen som elektronisk personalliggare enligt Skatteverkets nya regler för restaurang och hotellbranschen. Dessa regler gäller från och med den 1 januari 2007 och driver på införandet av lösningar såsom TimeTrac. Att vi nu förvärvat Svenska Tidssystem AB som är experter på tidsadministration, är ett bra exempel på hur väl de båda bolagen passar ihop. Svenska Tidssystem AB har under de senare åren utvecklat Secure ALL, en plattform som integrerar många olika administrativa funktioner som har med tid, tillträde och betalning att göra. TracTechnology har utvecklat GateTrac och AccessTrac som också är varianter på passersystem. Säkerhetslösningar såsom sofistikerade passersystem har fått ökad betydelse under de senaste tre till fyra åren. Våra båda bolag säljer sina tillträdeslösningar till helt olika typer av kunder. Detta är ytterligare bra exempel på hur nära vi ligger varandra samtidigt som vi inte konkurrerar om kunderna. Det är vad jag vill kategorisera som en perfect match. Att vi med RFID-System och Applikationer dessutom ställer ännu bättre resurser till förfogande för MeatTrac-utvecklingen är bara ännu en fördel. Jag ser mycket fram emot att utveckla TracTechnology med en utökad personal inom båda affärsområdena. Min bedömning är att Bolagets omsättning kommer att öka kraftigt under 2007 och Den operativa målsättningen är nu att höja lönsamheten så snabbt som möjligt och nå positivt kassaflöde för RFID-verksamheten under 2007 och för affärsområdet MeatTrac från och med Mats Nordström Verkställande Direktör VD HAR ORDET 13

16 Affärsidé, mål, strategi och historik tractechnology Affärsidé TracTechnology skall i första hand utveckla och sälja RFID-baserade, lönsamhetsskapande lösningar för ursprungsmärkning, spårbarhet och produktionsuppföljning inom köttindustrin innefattande delar av eller hela värdekedjan från uppfödning till detaljhandel. I andra hand skall företaget applicera sina kunskaper inom RFID-teknologin genom försäljning av kundanpassade lösningar inom andra verksamheter och branscher. historik Bolaget bildades och nuvarande verksamhet startas. Namnbyte från Telenvironment AB till Trac- Technology AB. Försäljning av ett antal RFIDlösningar startar. Miljonorder genom offentlig upphandling för leverans till Kriminalvårdsstyrelsen avseende produkten PayTrac. Metodpatent på MeatTrac beviljat i Sverige och USA. Nettoomsättning för året uppgick till cirka 2,2 mkr. Finansiella mål Det överordnade målet är att nå en hög tillväxt med lönsamhet och positivt kassaflöde. Operativa mål och strategier TracTechnologys mål är att etablera sig som en global leverantör och licensgivare av RFID-lösningar inom köttförädling, ursprungsmärkning och spårbarhet. Konceptet MeatTrac skall generera kundnytta i form av ökad produktivitet i samtliga produktionsled samt kunna ge obruten spårbarhet från gård till gaffel. TracTechnology skall också, genom sitt kunnande inom RFID-system, utveckla och sälja användarvänliga och paketerade RFID-lösningar anpassade för specifika användningsområden Hittills under 2007 Notering på Aktietorget med anslutande emission. Första pilotordern på ett delsystem av MeatTrac. Nettoomsättning för året uppgick till cirka 1,8 mkr. Riktad nyemission till 3 industriella investerare vilket tillförde Bolaget 5 mkr. MeatTrac Breeder installerat och klart för marknadsintroduktion. Nettoomsättning för helåret uppgick till cirka 2,3 mkr. Förvärv av Svenska Tidssystem AB stärker Bolagets position inom affärsområdet RFID- System och Applikationer. 14 affärsidé, mål, s t rat egi och his torik

17 Marknadsöversikt tractechnology Alla uttalanden i detta avsnitt avseende marknadens storlek, tillväxt samt struktur är, om annat ej anges, baserade på rapporter från IDTechEx Ltd. I denna analys, liksom i övriga undersökningar, finns inte nedbrytningar gjorda vilket omöjliggör kvantifiering av de separata marknadssegment som TracTechnology vänder sig till. TracTechnology är verksamt på marknaden för RFID-teknik. RFID står för Radio Frequency Identification och kan beskrivas som användandet av radiofrekvenser för att elektroniskt överföra information till små apparater eller taggar över korta sträckor. Tekniken minimerar bland annat orienteringsproblem vid informationsöverföring samt problem vid avläsning av multipla enheter. Allteftersom metoden har blivit billigare har möjligheterna och flexibiliteten när det gäller att skicka och ta emot information vuxit sig större. Ett enkelt RFID-system består av tre komponenter: En antenn. En avläsare som består av sändare, mottagare och avkodare. Ett chip programmerat med unik information. En RFID-tagg är en liten radiosändare som exempelvis kan sättas på en produkt eller integreras i produkten. Taggen innehåller en antenn som gör det möjligt att på avstånd, med hjälp av en läsare, erhålla taggens värde. Det finns även taggar som klarar av att lagra information som erhålls från läsaren. Avläsaren sänder ut radiovågor som aktiverar taggen, varpå identiteten skickas tillbaks till avläsaren. Läsavståndet har en räckvidd från ett par centimeter till över 30 meter, beroende på typ av tag respektive frekvensband. När RFID-taggen passerar den elektromagnetiska zonen känner den av avläsarens aktiveringssignal. Avläsaren kodar av data i taggens chip och skickar den vidare till värddatorn för bearbetning. Lådorna hade innan en typ av streckkoder varje gång de nyttjades. Genom användandet av RFID reducerades arbetstiden med drygt 83 procent. Marks & Spencer kunde rapportera en avkastning på investerat kapital redan efter 12 månader, där RFID taggarna i jämförelse endast uppgick till en tiondel av kostnaden för de tidigare nyttjade streckkoderna. Marknadsut veckling RFID-marknaden karakteriseras av stark tillväxt. För 2007 prognostiseras den omsätta 1,7 miljarder taggar med ett globalt marknadsvärde, inkluderande all hårdvara, system samt integrering, om USD 5 miljarder. Till 2012 förväntas en omsättningsökning om cirka 30 procent årligen ge ett marknadsvärde om över USD 18 miljarder med totalt över 60 miljarder sålda taggar. Detta att koppla till omsättningen i det längre perspektivet för 2017 med en omsättning om USD 29 miljarder och 670 miljarder sålda enheter. Nedan illustreras den prognostiserade, globalt geografiska omsättningsfördelningen för antal sålda taggar samt i miljarder USD. Prognostiserad geografisk omsättningsfördelning (antal) MDR taggar Nordamerika 0,81 20, Sydostasien 0,35 22, Europa 0,43 13, Övriga 0,10 5,23 57 Totalt 1,69 61, Ök ande efterfrågan RFID är långt ifrån en ny teknik. Under andra världskriget användes RFID av Storbritannien för att spåra och särskilja engelska stridsflygplan från tyska. Tekniken har i över hundra länder världen över idag kommit att bli ett mer effektivt sätt att förbättra säkerhet, spårbarhet, bekvämlighet och kostnadsbesparing inom en rad olika områden. Marknadsundersökningar och case-studier utförs nu i dubbel hastighet gentemot endast ett år tillbaka vilket indikerar en kraftigt ökande uppmärksamhet till RFID-teknologin. Den ökande efterfrågan i RFID-produkter har på senare tid främjats på många håll genom diverse former av legala påtryckningar samt mandatbemyndiganden av presumtiva slutanvändare. Inom flera sektorer finns starka business case och uttalanden om snabb avkastning på investerat kapital. Ett exempel är Marks & Spencer som taggade över 3,5 miljoner återvinningsbara plastlådor under marknadsöversik t 15

18 Prognostiserad geografisk omsättningsfördelning (USD) Prognostiserad geografisk omsättningsfördelning (antal i %) MDR UsD Nordamerika 1,19 6,01 7,39 Sydostasien 2,70 6,84 11,35 Europa 0,89 4,31 6,66 Övriga 0,18 0,96 1,48 Totalt 4,96 18,12 26,88 mdr TAGGAR, % Nordamerika 47,9 33,0 23,7 Sydostasien 20,7 36,9 50,7 Europa 25,4 21,6 17,0 Övriga 5,9 8,5 8,5 Totalt Geografiskt sett kommer RFID-marknaden för 2007, gällande antal sålda taggar, till 47,9 procent omfattas av Nordamerika. Europa och Sydostasien i sin tur uppgår till 25,4 samt 20,7 procent av världsmarknaden. Denna fördelning kommer i framtiden att skiftas till att i större utsträckning omfatta Sydostasien där framförallt Nordamerikas men även Europas andel minskar. Samma procentuella fördelning gällande faktiska värden ser lite annorlunda ut. Här kan urskiljas att Sydostasiens andel förväntas minska under den närmsta framtiden vilket framförallt är en följd av de kraftiga prisreduktioner, som i snabbare utsträckning kontra övriga områden, kommer att infinna sig. På grund av RFID-teknologins omfattande utveckling förväntas en relativt stor reduktion i prisnivåerna för de olika taggarna. Efterfrågan kommer att öka kraftigt men effektivitet i produktion och ökad konkurrens sätter prispress i kombination med ett ökat utbud. Sydostasien som marknad eftersläpar något i denna process gentemot Nordamerika och Europa varför den procentuella utvecklingen för den geografiska omsättningsfördelningen förväntas löpa enligt illustration i nedanstående grafer. Prognostiserad geografisk omsättningsfördelning (USD i %) MDR UsD, % Nordamerika 24,0 33,2 27,5 Sydostasien 54,4 37,7 42,2 Europa 23,8 24,8 24,8 Övriga 5,3 5,5 5,5 Totalt marknadsöversik t

19 Marknadens struktur RFID-marknaden är otroligt fragmenterad då det är en teknologi som kan användas och appliceras inom så många olika segment och industrier. Det finns idag cirka 200 företag som levererar RFID-baserade lösningar inom över 20 olika områden, där det är viktigt att identifiera, spåra och kontrollera produkter. En artikel som är märkt med en RFID-tagg kan när som helst, inom dess livscykel, bli spårad vilket kan hjälpa till att effektivisera en process inom den försörjningskedja som artikeln tillhör. Exempel på tillämpningsområden Ett relativt nytt segment för RFID-teknologin omfattar boskapsdjur och slaktindustrin (Djur). Ursprungsmärkning och spårbarhet är här incitamenten med tanke på alla djursjukdomar som uppdagats under senare tid. RFID möjliggör här, samt används redan brett inom livsmedels och dagligvaruhandel (konsumentvaror), bland annat för produktions- och logistikeffektivisering samt kontroll av ursprung och bäst-före-datum med mera. Ett annat exempel på användning är kläder och textiler (Klädförsäljning), där ett plagg kan följas genom produktion och distribution, men också hos tvätterier och liknande. RFID kan användas som en funktion för att stödja finansiella transaktioner och tjänster (Smart tickets) som kundkort, bagagekontroll samt vid olika typer av penningautomater. RFID används redan idag för biljettbetalning inom kollektivtrafik. Kontroll av inpassering och access till lokaler och anläggningar kan enkelt hanteras med hjälp av RFID-kort (Smart cards) som görs unika för varje användare. Detta används också brett redan idag. Nedanstående illustreras omsättning i antal samt USD för RFID-marknaden segmenterat för olika tillämpningsområden. marknadsöversik t 17

20 Prognostiserad omsättning i antal för den globala marknaden för tagg-applikationer Omsättning antal (miljoner) Medicin Övrig Hälsovård Klädförsäljning Konsumentvaror Däck Post Böcker Verktyg Arkivering Militär Lastpallar/lådor Smart cards/nycklar Smart tickets Flygbaggage Fortskaffningsmedel Djur Fordon Människor Car clickers Säkerhetsdokument Övrigt Total (miljoner) Total (mdr) 1,71 2,96 8,30 18,54 36,40 61,28 87,81 137,84 243,01 403,53 669,61 18 marknadsöversik t

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) Stockholm 29:e maj 2009 Bäste aktieägare, Du får detta informationsmemorandum

Läs mer

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ)

Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Informationsmemorandum - Unitemission Scandinavian Organics AB (publ) Generell information Notera att all information som lämnas i detta informationsmemorandum ( Informationsmemorandumet ) noga bör övervägas.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Genline Holding AB (publ) Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 19 juni 2007 beslutade styrelsen för Genline Holding AB (publ) ( Genline ) den 4 mars 2008 att

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ)

Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) - - - - - - - - - - Teckning utan stöd av teckningsrätter Anmälningssedel för teckning av B-aktier, utan stöd av teckningsrätter, i TracTechnology AB (publ) Teckningstid Teckningskurs Tilldelning och betalning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Empire AB (publ) Viktig information Med Empire eller Bolaget avses i detta emissionsmemorandum ( Emissionsmemorandumet ), beroende på sammanhang, Empire AB (publ) eller

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt

Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Frågor om villkoren, tidplan och tillvägagångssätt Hur får jag mer information om nyemissionen? Ett prospekt med detaljer kring nyemissionen har publicerats den 27 maj, 2010. Prospektet kommer även att

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången www.mortalonline.com Star Vault AB (publ) Star Vault Star Vault AB (publ) är

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AROCELL AB (PUBL) FÖRETRÄDESEMISSION 2015 AroCells aktier är upptagna till handel på AktieTorget men Bolaget avser att under första halvåret 2016 lämna in en ansökan

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Emotra AB, 556612-1579 Självmord är den fjärde vanligaste döds - orsaken i världen och beräknas varje år kosta omkring en miljon människor livet. Varje dag tar fyra svenskar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Inbjudan till teckning av konvertibler

Inbjudan till teckning av konvertibler Inbjudan till teckning av konvertibler Forwood investerar i skogstillgångar som kombinerar en långsiktig stabil tillväxt med en betydligt högre förväntad avkastning än mer traditionella skogsinvesteringar.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Botnia Exploration Holding AB (publ) är ett prospekteringsbolag med fokus på framförallt guld, men även basmetaller, i Sverige och Norden. Botnia inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ)

Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan Inbjudan till teckning av aktier i Värmlands Finans Sverige AB (publ) Värmlands Finans Sverige AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Erbjudande i sammandrag Erbjudet värdepapper Erbjudandet

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB

Informationsmemorandum. Företrädesemission i Aqeri Holding AB Informationsmemorandum Företrädesemission i Aqeri Holding AB Maj Juni 2012 Aqeri Holding AB Domnarvsgatan 7 S-163 53 Spånga Sweden Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Viktig information... 2

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER NYEMISSION I SANIONA AB 556962-5345 www.saniona.com INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Saniona noterades på AktieTorget i april 2014 och vi har redan tagit ett stort steg framåt mot att bli ett bolag i klinisk

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av B-aktier i Episurf Medical AB (publ) INNEHÅLL 1 Företrädesemissionen i sammandrag 2 Bakgrund och motiv 3 Villkor och anvisningar 6 Så här gör du 7 Riskfaktorer 9 Kontakt VIKTIG

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i AroCell AB (publ) AroCell har utvecklat och håller på att kommersialisera en markör för bestämning av celltillväxt, som ger viktig information vid prognos, övervakning

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier

Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Fundior investerar i värdepapper, konsumentlån, fastigheter, ägarlägenheter och fastighetsrelaterade

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier.

I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. I n b j u d a n t i l l a k t i e ä g a r n a i Y i e l d L i f e S c i e n c e att med företräde teckna nya aktier. Företrädesemission våren 2011 Yield utvecklar bolag inom läkemedel och medicinteknik

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ)

Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ) Delårsrapport januari juni 2007 TracTechnology AB (publ) Nytt samarbetsavtal och fortsatt integration av förvärv Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 2,2 (0,8) Mkr och för halvåret till

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 15 december 2014

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Forwood AB (publ) Denna trycksak medföljer som annonsbilaga i tidningen, allt ansvar för dess innehåll vilar på Forwood AB (publ). Inbjudan att teckna aktier Styrelsen

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Respiratorius AB (publ) 556552-2652 Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador

NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador NeuroVive utvecklar läkemedel mot akuta hjärnskador Inbjudan till teckning av aktier NeuroVive Pharmaceutical AB (publ) Organisationsnummer: 556595-6538 inbjudan till teckning av aktier Bakgrund I USA,

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i

Inbjudan att teckna aktier i Inbjudan att teckna aktier i - Säker läkemedelshantering i vården och i hemmet - Medirätt AB (publ) 556762-3391 VD har ordet Året som gått har inneburit att försäljningen av Medcheck har kommit igång och

Läs mer

NYEMISSION Alteco Medical AB

NYEMISSION Alteco Medical AB NYEMISSION Alteco Medical AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Över 1 600 behandlingar med Alteco LPS Adsorber Alteco Medical AB, Org nr. 556625-0840 Alteco MedicalAB i korthet Sepsis Det finns tre svårighetsgrader

Läs mer

Bara unga företag blir riktigt gamla.

Bara unga företag blir riktigt gamla. Inbjudan till teckning av konvertibler i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), 30 sept 14 okt 2011 Bara unga företag blir riktigt gamla. Thenberg Fondkommission har bedrivit oberoende finansverksamhet

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier

Inbjudan till teckning av aktier Inbjudan till teckning av aktier Utveckling av läkemedel mot tumörspridning Företrädesemission i syfte att finansiera fas 2-studie WntResearch WntResearch AB (publ) 556738-7864 www.wntresearch.com WntResearch

Läs mer

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK

A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK Pressmeddelande den 28 april 2014 A-Com kallar till årsstämma och föreslår nyemission om högst 16 MSEK A-Com AB offentliggör idag kallelse till årsstämma den 28 maj 2014 enligt vad som framgår av kallelse

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET

STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET STYRELSENS I RUSSIAN REAL ESTATE INVESTMENT COMPANY AB BESLUT SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT I SAMBAND MED NYEMISSIONER I BOLAGET Styrelsen i Russian Real Estate Investment Company AB (publ) org nr 556653-9705

Läs mer

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist

Styrelseordförande Nils-Eric Öquist Organisationen är nu anpassad för den planerade produktionsstarten. Syftet med emissionen är att tillföra EcoRub kapital som ska ge oss goda förutsättningar för en kraftig omsättningsökning. Styrelseordförande

Läs mer

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden

Visiting address: Fakturavägen 4 SE-175 62 JÄRFÄLLA Sweden Phone Fax E-mail Web +46(0)8 631 91 80 +46(0)8 501 09 548 info@deflamo.se www.deflamo.se Bakgrund Ett kilo flamskyddsmedel per invånare och år används i Europa idag. Dessa medel behövs för att uppfylla

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB

Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Inbjudan till teckning av aktier i Follicum AB Nyemission Forskning och utveckling av läkemedels kandidater för hämning och stimulering av hårväxt Follicum fokuserar i dagsläget på utveckling av produktkandidaten

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången

Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Mortal Online, Star Vaults första spel, är ett onlinerollspel inom fantasygenren, där spelarens fantasi bestämmer spelgången Informationsträff Star Vault kommer den 13 februari klockan 18.00 hålla en informationsträff

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Nyemission i Medfield Diagnostics Aktiebolag (publ), 556677-9871 Strokefinder möjliggör behandling av stroke i tid Kort om bolaget Stroke ett stort behov av snabbare diagnosförfarande

Läs mer