Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)"

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna i Tractechnology AB (Publ)

2 Innehåll tractechnology Sammanfattning av prospektet 1 Riskfaktorer 5 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) 8 Bakgrund och motiv 9 Villkor och anvisningar 10 VD har ordet 13 Affärsidé, mål, strategi och historik 14 Marknadsöversikt 15 Verksamhetsbeskrivning 22 Kapitalstruktur 27 Finansiell information i sammandrag 28 Definitioner av nyckeltal 32 Kommentarer till den finansiella utvecklingen 33 Styrelse, ledande befattningshavare och revisor 35 Aktien och ägarförhållanden 39 Bolagsordning och övrig information 42 Legala frågor och kompletterande information 44 Skattefrågor i Sverige 47 Bokslutskommuniké Proformaredovisning 55 Revisorns rapport avseende proformaredovisning 58 Räkenskaper 59 Noter 65 Revisorns rapport 84 Adresser 85 Definitioner TracTechnology, Bolaget eller Koncernen: Mangold Fondkommission: Erbjudandet: Tidpunkter för ekonomisk information Årsstämma april 2007 Årsredovisning april 2007 TracTechnology AB (publ) org. nr inklusive dotterbolag, om inte annat framgår av sammanhanget. Mangold Fondkommission AB. Förestående företrädesemission som närmare beskrivs i detta prospekt. Halvårsrapport augusti 2007 Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av TracTechnology i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. All information som lämnas i Prospektet bör noga övervägas, i synnerhet med avseende på de specifika förhållanden som framgår i avsnittet Riskfaktorer och som beskriver vissa risker vilken en investering i TracTechnologys aktie innebär. Uttalanden om framtiden och övriga framtida förhållanden i detta prospekt är gjorda av styrelsen i TracTechnology och är baserade på nuvarande marknadsförhållanden. Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, såsom alla framtidsbedömningar, är förenade med osäkerhet. Prospektet har upprättats med anledning av den företrädesemission som extra bolagsstämman i TracTechnology beslutade om den 22 februari Emissionen av aktier har beslutats i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551). Erbjudandet att teckna aktier enligt Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln eller andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i eller till land där distributionen eller Erbjudandet enligt Prospektet förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller strider mot tillämpliga bestämmelser i sådant land. Varken teckningsrätterna, betalda tecknade aktier (BTA) eller de nya aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon enskild stat i USA, eller tillämplig lag i annat land och Erbjudandet att förvärva aktier i TracTechnology omfattar inte personer med hemvist i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Kanada, eller med hemvist i något annat land där distribution eller offentliggörande av Erbjudandet strider mot tilllämpliga lagar eller regler eller förutsätter ytterligare prospekt, registreringar eller andra åtgärder än de krav som följer av svensk lag. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses vara ogiltiga. Följaktligen får teckningsrätterna, BTA eller aktierna inte direkt eller indirekt, utbjudas, försäljas, säljas vidare eller levereras i eller till länder där åtgärd enligt ovan krävs eller till aktieägare med hemvist enligt ovan. Prospektet har godkänts och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna 2 kap 16 och 25 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen om att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet finns tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, på Mangold Fondkommissions hemsida, samt på TracTechnologys huvudkontor och hemsida, Mangold Fondkommission har i egenskap av finansiell rådgivare biträtt Bolagets styrelse vid utformning av övergripande transaktionsstruktur och vid upprättande av Prospektet. Innehållet i Prospektet baseras på information som tillhandahållits av TracTechnology. Mangold Fondkommission har granskat informationen och i övrigt vidtagit vedertagna åtgärder för att förvissa sig om att den information som lämnas i Prospektet är riktig samt så objektiv, balanserad och fullständig som möjligt. Styrelsen i TracTechnology är ansvarig för Prospektet. Information om styrelsen återfinns i avsnittet Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer. För Prospektet gäller svensk rätt. Tvist rörande innehållet i Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet innehåller framtidsinriktade uttalanden och antaganden om framtida marknadsförhållanden, verksamhet och resultat. Dessa uttalanden återfinns i flera avsnitt bland annat Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology, Bakgrund och motiv, Riskfaktorer, Kommentarer till den finansiella utvecklingen samt Verksamhetsbeskrivning och inkluderar uttalanden rörande Bolagets nuvarande avsikter, bedömningar och förväntningar. Orden anser, avser, bedömer, förväntar sig, förutser, planerar eller liknande uttryckt indikerar vissa av dessa framtidsinriktade uttalanden. Andra sådana uttalanden kan identifieras utifrån sammanhanget. Läsaren bör vara uppmärksam på att framtidsinriktade uttalanden alltid är förenade med osäkerhet. En investering i aktier i TracTechnology är förenad med risk. Det finns ingen garanti för att framtidsinriktade uttalanden förverkligas eller visar sig vara korrekta. Faktiska händelser och resultatutfall kan komma att skilja sig avsevärt från vad som framgår av sådana uttalanden till följd av risker och andra faktorer som Bolagets verksamhet påverkas av. Den som överväger att investera i TracTechnology uppmanas att noggrant ta del av Prospektet, särskilt avsnittet Verksamhets- och branschrelaterade risker. TracTechnology har inte kontrollerat siffror, marknadsdata eller annan information som tredje part har använt i sina studier, varför varken styrelsen i Trac- Technology eller Mangold Fondkommission påtar sig något ansvar för riktigheten för sådan i Prospektet intagen information och sådan information bör läsas med detta i åtanke. Ingen tredje part enligt ovan har, såvitt styrelsen känner till, väsentliga intressen i TracTechnology. Informationen som ingår i Prospektet har återgivits korrekt, och såvitt styrelsen kan känna till samt försäkra har inga uppgifter utelämnats på ett sätt som skulle göra den återgivna informationen felaktig eller missvisande. Viss finansiell och annan information som återfinns i ett antal tabeller i detta Prospekt har avrundats för att underlätta för läsaren. Därför kan summan av siffrorna i en tabell skilja sig från den totala summa vilken anges i tabellen. sammanfat tning

3 Sammanfattning av prospektet tractechnology Observera att denna sammanfattning skall ses som en introduktion till Prospektet och att varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds till teckning genom detta prospekt skall baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet. Civilrättsligt ansvar för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen eller en översättning av den kan endast åläggas de personer vilka lagt fram sammanfattningen eller översättningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de övriga delarna i Prospektet. Om en investerare väcker talan vid domstol utanför Sverige med anledning av uppgifterna i Prospektet kan investeraren bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. Bakgrund och motiv TracTechnology grundades mot bakgrund av de stora kostnader samt problem och oro, från såväl konsumenter som producenter, vilka orsakats av olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler i Europa. Med modern teknik och en hög ambitionsnivå för att möta ökade krav på ursprungsmärkning och livsmedelssäkerhet ser Bolaget affärsmöjligheterna i att hjälpa kunder att uppnå förbättringar i spårbarhet, produktivitet och kvalitet. Bolaget erbjuder lösningar vilka effektiviserar kundernas verksamhet och sänker deras kostnader. TracTechnology erbjuder ett brett register av tjänster och produkter baserade på RFID-teknik (Radio Frequency Identification) och kan leverera allt från helhetslösningar till enskilda komponenter. Syftet med föreliggande emission är att stärka Bolagets likviditet och tillföra TracTechnology medel för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt. Målsättningen är att skapa ett positivt kassaflöde genom en fortsatt tillväxt och en anpassning av organisationen där verksamhetens resurser prioriteras om mot de uppgifter som i dagens situation bedöms viktigast för att snarast nå lönsamhet. Emissionen beräknas, vid fullt tecknande, tillföra TracTechnology 27,7 mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3 mkr samt en garantiersättning om cirka 1,8 mkr. Villkoren i sammandrag Företrädesrätt: Sista dag för handel i aktien med rätt till deltagande i nyemissionen: Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen: Teckningskurs: Fem (5) befintliga aktier oavsett slag berättigar till teckning av fyra (4) nya B-aktier. 26 februari mars kronor per aktie Teckningstid: 12 mars 27 mars 2007 Handel i BTA: 13 mars 2007 till dess att emissionen registrerats vid Bolagsverket. Handel med teckningsrätter: 12 mars 22 mars 2007 Teckning med företrädesrätt: Teckning utan företrädesrätt: Betalning för aktier tecknade utan företrädesrätt: Teckning sker under teckningstiden genom samtidig kontant betalning. Anmälan om önskemål om teckning skall ske under teckningstiden, det vill säga senast den 27 mars Betalning skall ske enligt utskickad avräkningsnota. sammanfat tning av prospektet

4 erbjudandet i korthet Likviditetsgarant TracTechnology har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsfrämjande aktör för att säkerställa en tillfredsställande likviditet i handeln. Garantier Erbjudandet som helhet är garanterat till 100 procent. Ett garantikonsortium har garanterat cirka 66 procent av Erbjudandet medan aktieägare motsvarande cirka 34 procent har förbundit sig att, utan ersättning, utnyttja sina inköpsrätter och förvärva aktier i TracTechnology. Riskfaktorer Potentiella aktietecknare bör noga överväga risker i anslutning till TracTechnologys verksamhet och bransch samt Erbjudandet. Dessa risker är bland annat, men inte begränsat till, produkter/marknad, beroende av nyckelpersoner och medarbetare, avtalsrisker, leverantörer, samt risker relaterade till det aktuella Erbjudandet. Dessa är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Samtliga faktorer av betydelse för Bolaget kan inte beskrivas här varför varje potentiell aktietecknare även måste beakta övrig information i Prospektet och göra sin egen bedömning av dess betydelse för Bolagets framtida utveckling, resultat och finansiella ställning, samt göra en allmän omvärldsbedömning. Ovannämnda risker utgör ett sammanfattande urval av riskfaktorer vilka har betydelse för TracTechnology alternativt en investering i TracTechnology-aktien. För mer utförlig information, se avsnittet Riskfaktorer. TracTechnology i korthet TracTechnology har varit verksamt i fem år och grundades mot bakgrund av de stora kostnader och problem, för konsumenter och producenter, som orsakats av olika djursjukdomar och livsmedelsskandaler i Europa. Med modern teknik och en hög ambitionsnivå för att möta ökade krav på ursprungsmärkning och livsmedelssäkerhet, hjälper TracTechnology dess kunder att uppnå förbättringar i spårbarhet, produktivitet och kvalitet. TracTechnologys koncept MeatTrac bygger på ett metodpatent för spårbarhet genom hela kedjan, från gård till detaljist och konsument. Marknad För det primära affärsområdet, MeatTrac, riktar sig verksamheten mot bland annat Köttproducenter, Slakterier, Jordbruks- och Livsmedelsverk, ministerier och forskningsinstitut. De projekt som genomförs i Sverige skall först och främst ses som installationer för att erhålla erforderliga test och referensanläggningar. Bolagets huvudmarknader ses som Europa och framför allt USA. Det andra affärsområdet, RFID, innefattar främst tidoch passersystem. Här sker en fortlöpande utveckling av RFID-baserade produkter och lösningar. Verksamhet TracTechnologys verksamhet ligger i att utveckla och licensiera lösningar inom livsmedelsbranschen för att möjliggöra spårning av ursprunget för köttprodukter och andra livsmedel, samt att utveckla och leverera RFID-baserade lösningar inom andra områden. Framtidsutsikter och strategier MeatTrac-konceptet är i en utvecklingsfas och ett delsystem, MeatTrac Breeder, i detta koncept har nyligen lanserats. Bolagets målsättning är att under 2007 genomföra ytterligare pilotinstallationer samt att kommersiellt kunna lansera MeatTrac-konceptet. Bolaget ser ett stort värde i sina beviljade metodpatent rörande spårbarhet inom köttproduktion. Diskussioner kommer att föras med potentiella licenstagare, med fokus på den amerikanska marknaden. TracTechnologys strategiska inriktning vilar på att bli en global leverantör och licensgivare av RFID-lösningar inomköttförädling, ursprungsmärkning och spårbarhet. Finansiella mål Det överordnade finansiella målet är att nå en hög tillväxt med lönsamhet och positivt kassaflöde. Finansiell översikt Den finansiella information som presenteras i denna sammanfattning utgör utvald finansiell historisk information baserad på den finansiella information samt de räkenskaper vilka ingår i Prospektet. Affärsidé TracTechnology skall i första hand utveckla och sälja RFID-säkra och lönsamhetsskapande lösningar för ursprungsmärkning, spårbarhet och produktionsuppföljning inom köttområdet innefattande delar av eller hela värdekedjan från uppfödning till försäljning. I andra hand skall företaget applicera sina kunskaper inom RFID-teknologin genom försäljning av kundanpassade lösningar inom andra verksamheter och branscher. sammanfat tning av prospektet

5 Reviderat, IFRS Finansiell översikt Nettoomsättning, tkr Försäljningstillväxt, % 29,1 Neg Neg Rörelseresultat, tkr Rörelsemarginal, % Neg Neg Neg Periodens resultat, tkr Nettomarginal, % Neg Neg Neg Eget kapital, tkr Summa tillgångar, tkr Soliditet, % 34,0 43,3 63,3 Genomsnittligt antal anställda, st Y t terligare uppgifter TracTechnology AB (publ) är ett publikt aktiebolag och bedriver verksamhet under denna associationsform, vilken regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Bolaget bildades i Sverige och registrerades den 1 februari 2002 med organisationsnummer som Aktiebolaget Grundstenen Stiftare var Svenska Standardbolag AB. Nu gällande firma registrerades den 14 februari Bolaget ska utveckla och sälja eller upplåta rätt till system för ursprungsmärkning och spårning av livsmedel, varor och gods samt konsulttjänster och systemutveckling i anslutning därtill, handel och förvaltning av värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget har inte varit part i några rättsliga förfaranden eller skiljedomsförfaranden (inklusive ännu ej avgjorda ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets finansiella ställning eller lönsamhet. Bolaget är VPC-anslutet, vilket innebär att det är VPC som för Bolagets aktiebok. Inregistrering vid VPC skedde i december Bolagets styrelse har sitt säte i Stockholm. Årsredovisningar, bolagsordning och annan information (normalt endast på svenska) för vissa svenska juridiska personer inges till Bolagsverket i enlighet med svenska regler och förordningar och kan även beställas i pappersform via Bolagsverkets webbplats, eller via Bolagets hemsida, TracTechnology AB (publ) Gustavslundsvägen 147 S Bromma Tel Mail: Hemsida: St yrelse, ledande befat tningshavare, rådgivare och revisor TracTechnologys finansiella rådgivare i samband med Erbjudandet är Mangold Fondkommission. Styrelse Namn Befattning Ledamot sedan Lars Wedén Ordförande 2003 Mats Nordström Ledamot 2006 Lars Hjort Ledamot 2005 Gerhard Huber Ledamot 2002 Ingrid Osmundsen Ledamot 2006 Peter Rasztar Ledamot 2006 Stefan Sallerfors Ledamot 2006 Anders Tormod Ledamot 2006 Ledande befattningshavare Namn Befattning Anställd sedan Mats Nordström VD 2006 Mikael Sandefeldt Revisor Namn CFO (inhyrd konsult) Huvudansvarig revisor 2003 Revisor sedan Öhrlings PricewaterhouseCoopers Arne Engvall 2002 sammanfat tning av prospektet

6 ägande i tractechnology per 7 februari 2007 Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av kapital Andel av röster Haakan B. Anderson, med bolag ,9% 69,7% Gerhard Huber, med bolag ,8% 6,4% Phoenix Holdings Investment Ltd ,6% 6,2% Magellan AB ,3% 4,5% Anders Tormod ,4% 3,3% Lars Wedén ,4% 2,3% Gothemhammar AB ,5% 1,1% Carl-Hugo Bellmark ,8% 1,0% Moveman AB ,3% 0,7% Stefan Sallerfors, med bolag ,9% 0,7% Allan Hellström ,9% 0,5% Jenny Spencer ,9% 0,5% Bo Hansson ,7% 0,3% Övriga gamla aktieägare ,5% 2,7% Totalt % 100% sammanfat tning av prospektet

7 Riskfaktorer tractechnology Investeringar i aktier är förenat med risktagande. Ett antal faktorer utanför Bolagets kontroll påverkar dess resultat och finansiella ställning, liksom ett flertal faktorer vars effekter Bolaget kan påverka genom sitt agerande. Nedan redogörs för ett antal riskfaktorer som bedöms kunna påverka TracTechnologys framtidsutsikter. Dessa är ej rangordnade och gör ej anspråk på att vara heltäckande. Samtliga faktorer av betydelse för Bolaget kan inte beskrivas här varför varje potentiell aktietecknare även måste beakta övrig information i Prospektet och göra sin egen bedömning av dess betydelse för Bolagets framtida utveckling, resultat och finansiella ställning, samt göra en allmän omvärldsbedömning. Marknads- och branschrelaterade risker Leverantörer För att TracTechnology skall kunna leverera sina produkter är Bolaget beroende av att komponenter och tjänster från tredje man lever upp till överenskomna krav vad gäller till exempel mängd, kvalitet och leveranstid. Felaktiga eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att TracTechnologys produktion försenas, vilket i det korta perspektivet kan innebära minskad alternativt utebliven försäljning. Även om TracTechnology således ej kan utöva full kontroll över dessa varor och tjänster är det Bolagets bedömning att ingen produkt eller tjänst är unik varför ett avbrott i leveranser ej behöver innebära långsiktiga konsekvenser för verksamheten. Konkurrens Marknaden för RFID-teknik kännetecknas av en snabb teknisk utveckling och hård konkurrens. Om TracTechnology inte kan anpassa sin verksamhet och sina produkter till den tekniska utveckling som råder på marknaden finns det en risk att Bolaget förlorar konkurrenskraft, vilket skulle påverka Bolagets utvecklingsmöjligheter negativt. Konjunkturutveckling Investeringar i de produkter och tjänster som TracTechnology tillhandahåller är ofta av stor betydelse för kunderna. Svängningar i konjunkturutvecklingen påverkar dock investeringsviljan i de produkter och tjänster som Bolaget erbjuder. Detta kan föranleda att order inte läggs, dras tillbaka eller senareläggs. En försvagad ekonomi och konjunktur har således en negativ inverkan på Bolagets verksamhet. Lagstiftning och politiska beslut TracTechnology verkar på en marknad som är underkastad en rad regelverk, vilka kan komma att förändras. Sådana förändringar innebär inte bara möjligheter utan kan även komma att påverka Bolaget negativt. Bolagsspecifik a risker Kort verksamhetshistorik Företaget TracTechnology har i sin affärsinriktning en kort verksamhetshistorik att falla tillbaka på. Styrelsen och ledningen har dock lång erfarenhet av att leda och driva företag som både varit onoterade och marknadsnoterade. Produkter/marknad MeatTrac är ett koncept och har flera systemdelar. MeatTrac Breeder för uppfödare är den enda produkt som idag kan säljas på marknaden. Resterande delar av MeatTrac-konceptet befinner sig i olika utvecklingsstadier där pilotprojekt skall implementeras under Det finns alltid en risk med nya produkter att de inte mottages av marknaden på ett positivt sätt, utan att andra produkter, som konkurrenter tar fram, kan få ett bättre genomslag. Tekniska risker Då Bolagets produkter inom MeatTrac-konceptet ännu ej är helt färdigutvecklade och använda i full skala, kan det uppstå tekniska problem som gör att utvecklingen tar längre tid innan produkterna når marknaden och kostnaderna för Bolaget kan bli betydligt större än beräknat. Begränsade resurser TracTechnology är trots allt ett litet företag med begränsade resurser vad gäller ledning, administration och kapital. För genomförandet av strategin är det av vikt att dessa disponeras på ett för Bolaget optimalt sätt. Det finns en risk att Bolaget misslyckas med att kanalisera resurserna och därmed drabbas av finansiella och styrningsrelaterade problem. Brister i bolagsformalia Bolagets styrelse har kunnat konstatera att det i Bolaget har förekommit formella misstag i hanteringen av vissa legala frågor. Bolagets bedömning är att inga aktieägare har lidit skada. Det kan dock inte helt uteslutas att framtida skadeståndsanspråk kan riktas mot Bolaget på grund av dessa brister. Beroende av nyckelpersoner och medarbetare TracTechnology baserar sin framgång och är starkt beroende av befintliga medarbetares kunskap, erfarenhet och kreativitet samt att i framtiden kunna rekrytera och behålla nyckelpersoner. Personer med hög kompetens är mycket efterfrågade och TracTechnology kan ådra sig avsevärda kostnader för att rekrytera och behålla sådana personer. Om Bolaget inte lyckas rekrytera och behålla kvalificerad personal kan det komma bli svårt att fullfölja Bolagets affärsstrategi. Även om ledningen anser att Bolaget kommer att kunna såväl attrahera som behålla kvalificerad personal, kan det inte garanteras att detta kommer att kunna ske på tillfredställande villkor gentemot den konkurrens som finns från andra bolag i branschen eller närstående branscher. riskfaktorer

8 Intjäningsförmåga och framtida kapitalbehov Det kan inte sägas med säkerhet huruvida Bolaget kan komma att bli vinstgivande och generera tillräckliga medel för framtida finansiering. Det kan vidare inte uteslutas att TracTechnology i framtiden måste söka nytt externt kapital och det finns heller inte garantier för att nytt kapital kan anskaffas med säkerhet eller att det kan anskaffas till fördelaktiga villkor för befintliga aktieägare. Om ytterligare externt kapital måste anskaffas via aktieemission riskerar befintliga aktieägare att bli utspädda. Alternativt kan Bolaget förutom aktieemission även öka sin skuldsättning via lån för att anskaffa finansiering. Ett misslyckande i att generera vinster i tillfredsställande omfattning eller ett misslyckande med att lösa uppkomna finansieringsbehov kan substantiellt påverka Bolagets verksamhet och kan även leda till företagsrekonstruktion, konkurs eller annan avveckling av Bolaget. Förmåga att hantera tillväxt Verksamheten kan komma att växa substantiellt genom en plötslig och oväntad ökning i efterfrågan på TracTechnologys produkter vilket ställer stora krav på ledningen och den operativa samt finansiella infrastrukturen. I takt med att personalen och verksamheten växer, behöver Bolaget försäkra sig om att det hela tiden har effektiva planerings- och ledningsprocesser för att på ett verksamt sätt kunna genomföra affärsplanen. Bolaget är för sin tillväxt även beroende av att kunna uppgradera dess tekniska infrastruktur för att tillgodose en ökande verksamhetsvolym. Styrelsen är medveten om att en snabb och stark marknadsrespons kan innebära att Bolaget får leveransproblem. Styrelsen kommer därför fortlöpande utvärdera möjligheter att i framtiden producera hos samarbetspartners, både i Europa och USA. Om inte Bolaget lyckas hantera sådana kapacitetsbelastningar kan det skada TracTechnologys verksamhet, finansiella ställning samt påverka resultatet negativt. För att hantera tillväxten krävs investeringar och allokering av värdefulla ledningsresurser. Om TracTechnology inte hanterar tillväxt på ett effektivt sätt kan detta påverka resultatet negativt. Ränterisk I dagsläget har vi historiskt sett mycket låga räntor. Räntehöjningar är att vänta under de närmaste åren. Hur räntan kommer att utveckla sig över tiden är en omöjlighet att i förväg fastställa. Uppstår nya kapitalanskaffningsbehov och om dessa löses genom upplåning kommer Bolaget belastas av ytterligare räntekostnader. Immateriella rättigheter Det finns inga garantier för att TracTechnology har oinskränkt rätt till uppgivna immateriella rättigheter, till exempel vad gäller till Bolagets patentregistreringar. Det kan därför inte uteslutas att det i framtiden kan uppstå tvister rörande dessa rättigheter, vilket skulle kunna skada TracTechnologys verksamhet och renommé. Om den teknik som TracTechnology använder skulle göra intrång i annans existerande upphovs- eller patenträtt, kan innehavaren av sådan rätt göra gällande att TracTechnology eller dess kunders användande av tekniken utgör intrång i dennes rätt. Utgången av sådana immaterialrättsliga tvister är ofta svåra att förutse. Därutöver kan kostnaderna för att driva immaterialrättsliga processer vara mycket omfattande och ha skadlig inverkan på Bolagets verksamhet och finansiella ställning. Om en tvist skulle förloras helt eller delvis kan Bolaget bli skadeståndsskyldigt gentemot rättighetshavare och ansvarigt i förhållande till sina kunder. Vidare kan TracTechnology tvingas licensiera erforderlig teknik för att kunna utveckla och marknadsföra sina produkter. Det är inte givet att en rättighetshavare till sådan teknik är beredd att licensiera ut denna på marknadsmässiga villkor. Avtalsrisker TracTechnology verkar inom köttindustrin som traditionellt är ett politiskt känsligt område. Det kan inte uteslutas att det kan komma statliga eller avtalsmässiga regleringar som påverkar TracTechnologys ställning negativt. Skadeståndsansvar TracTechnology kan komma att bli ansvarigt för skador orsakade av dess produkter. Detta täcks i normala fall av Bolagets företagsförsäkring, men det kan inte uteslutas att det kan komma att påverka TracTechnologys ställning negativt. Finansiering Det är styrelsens bedömning att Bolaget, efter Erbjudandet, har tillräckligt rörelsekapital för planerad framtida utveckling. Det finns dock ingen garanti för att framtida kapitalbehov inte kan uppstå. Bolagets möjlighet att tillgodose framtida kapitalbehov är i hög grad beroende av försäljningsframgångar för sina produkter. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa nödvändigt kapital, om behov skulle uppstå, även om utvecklingen i sig är positiv. Härvid är även det allmänna marknadsläget för tillförsel av riskkapital av stor betydelse. Kundlojalitet Om TracTechnology skulle förlora konkurrenskraft och kundlojalitet gentemot övriga aktörer finns det en risk att kunderna skulle söka sig till andra leverantörer. En sådan utveckling skulle innebära ett försämrat resultat för Bolaget då försäljningen skulle minska. TracTechnology är beroende av att Bolagets produkter utvecklas och fungerar normalt och att inga oförutsedda komplikationer uppstår. Produktansvar, Teknisk utveckling och Produktion Eventuella fel i TracTechnologys produkter skulle kunna leda till krav på ansvarsskyldighet och skadestånd. Inom samtliga områden pågår omfattande forskning och teknisk utveckling. Om Bolaget skulle misslyckas med att utveckla och lansera produkter och/eller tjänster baserad på det FoU-arbete som bedrivits hittills finns en risk att värdet på Bolagets produktionsanläggningar behöver skrivas ner. Bolaget är i sin verksamhet beroende av en riskfak torer

9 fungerande produktionskedja. Skulle denna kedja brytas riskerar det att påverka Bolagets möjligheter att bibehålla och attrahera kunder. Samarbetsavtal TracTechnology är, och kommer även framgent att vara, beroende av samarbetsavtal med externa parter för främst produktion, utveckling och leveranser. Det finns ingen garanti för att de företag med vilka TracTechnology kommer att teckna samarbetsavtal, kommer att kunna uppfylla sina åtaganden enligt dessa avtal. För att optimera utnyttjandet av de egna resurserna och den egna kompetensen har TracTechnology för avsikt att försöka ingå samarbetsavtal vid den för varje enskilt projekt bedömda optimala tidpunkten. Incitamentsprogram TracTechnology har behov av personal med hög kompetens inom olika områden. I syfte att bland annat öka incitamenten för befintlig personal samt öka möjligheterna att rekrytera kompetent personal har anställda i TracTechnology tidigare givits möjlighet att delta i ett incitamentsprogram. Nu utestående incitamentsprogram beskrivs under rubriken Aktien och ägarförhållanden. Ytterligare sådana program kan komma att föreslås och ges ut i framtiden. Optionsprogram och liknande incitamentsprogram är normalt förenade med viss osäkerhet i skattehänseende och kan komma att föranleda ökad skattebelastning för TracTechnology och föranleda en viss utspädning av Bolagets aktieägare. Huvudägare Bolagets huvudägare, Haakan B. Anderson, har ett stort engagemang i Bolagets göromål och affärer. Enligt den legala genomlysningen av Bolaget har huvudägaren deltagit i de flesta styrelsemötena i Bolaget och har därigenom ett stort inflytande i Bolaget. Anderson har dessutom av styrelsen utsetts till extern ensam firmatecknare. Då Anderson inte är ledamot av styrelsen har Anderson heller inget styrelseansvar gentemot aktieägare och andra. Övriga risker Till övriga risker som Bolaget utsätts för hör bland annat brand, traditionella försäkringsrisker och stöld. Risker relaterade till erbjudandet Ägare med betydande inflytande Efter fullföljandet av Erbjudandet kommer ett fåtal av Bolagets aktieägare att tillsammans äga en väsentlig andel av samtliga utestående aktier. Följaktligen har dessa aktieägare, var för sig eller tillsammans, möjlighet att utöva ett väsentligt inflytande på alla ärenden som kräver godkännande av aktieägarna, däribland utnämning och avsättning av styrelseledamöter och eventuella förslag till fusioner, konsolidering eller försäljning av samtliga eller i stort sett alla TracTechnologys tillgångar samt andra företagstransaktioner. Denna koncentration av företagskontrollen kan vara till nackdel för andra aktieägare vilka har andra intressen än majoritetsägarna. Exempelvis kan dessa majoritetsägare fördröja eller förhindra ett förvärv eller en fusion även om transaktionen skulle gynna övriga aktieägare. Dessutom kan den höga ägarkoncentrationen påverka aktiekursen negativt eftersom investerare ofta ser nackdelar med att äga aktier i företag med stark ägarkoncentration. Likviditetsbrist i marknaden för TracTechnology-aktien Historiskt har likviditeten i TracTechnology-aktien varit begränsad. Det är inte möjligt att förutse hur investerarnas intresse ändras. Om en aktiv och likvid handel inte utvecklas kan det innebära svårigheter att sälja större poster inom en snäv tidsperiod, utan att priset i aktien påverkas negativt för aktieägarna. TracTechnology har dock ingått ett likviditetsgarantiavtal med Mangold Fondkommission i syfte att främja en god likviditet i aktien samt minska skillnaden mellan köp och säljkursen i den löpande handeln. Kursfall på aktiemarknaden En investering i TracTechnology är förknippad med risk. Det finns inga garantier för att aktiekursen kommer ha en positiv utveckling. Aktiemarknaden kan generellt gå ner av olika orsaker så som räntehöjningar, politiska utspel, valutakursförändringar och sämre konjunkturella förutsättningar. Aktiemarknaden präglas även till stor del av psykologiska faktorer. En aktie som TracTechnologys kan påverkas på samma sätt som alla andra aktier av dessa faktorer, vilka till sin natur många gånger kan vara problematiska att förutse och skydda sig mot. Utebliven utdelning Till dags dato har TracTechnology inte beslutat om eller utbetalt någon utdelning och styrelsen avser inte att föreslå utdelning för verksamhetsåret För närvarande återinvesteras eventuella vinster för att kunna expandera verksamheten. Tidpunkten för och storleken på eventuella framtida utdelningar föreslås av styrelsen. I övervägandet om framtida utdelning kommer styrelsen att väga in faktorer så som de krav som verksamhetens art, omfattning samt risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt Bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Så länge ingen utdelning lämnas, måste eventuell avkastning på investeringen genereras genom en höjning i aktiekursen, se vidare i avsnittet Aktien och ägarförhållanden, Utdelningspolicy. Fluktuationer i aktiekursen för TracTechnology-aktien Aktiekursen för TracTechnology-aktien kan i framtiden komma att fluktuera kraftigt, bland annat till följd av kvartalsmässiga resultatvariationer, den allmänna konjunkturen och förändringar i kapitalmarknadens intresse för Bolaget. Därutöver kan aktiemarknaden i allmänhet reagera med extrema kurs- och volymfluktuationer som inte alltid är relaterade till eller proportionerliga till det operativa utfallet hos enskilda bolag. riskfaktorer

10 Inbjudan till teckning av aktier i TracTechnology AB (publ) tractechnology Härmed inbjuds TracTechnologys aktieägare, allmänheten samt institutionella placerare att teckna nya aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta prospekt. Extra bolagsstämman för TracTechnology har den 22 februari 2007 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. Nyemissionen omfattar högst B-aktier, om vardera ett kvotvärde på 0,07 kronor, varvid TracTechnologys aktiekapital kan öka med högst kronor och 96 öre till högst kronor och 16 öre. Teckningskursen är fastställd till 3 kronor per aktie. Erbjudandet som helhet är garanterat till 100 procent och innebär att TracTechnology tillförs cirka 27,7 mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,0 mkr samt garantiersättning om 1,8 mkr. De nyemitterade aktierna i Erbjudandet motsvarar cirka 44 procent av kapitalet och cirka 12 procent av rösterna i Bolaget. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 1 mars 2007 har företrädesrätt att för fem (5) innehavda aktier, oavsett slag, teckna fyra (4) nya B- aktier. Aktieägarna kommer att tilldelas teckningsrätter. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 12 mars till och med den 27 mars För det fall att samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, fatta beslut huruvida samt i vilken utsträckning tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter skall äga rum. Anmälan om teckning utan stöd av teckningsrätt skall ske på separat anmälningssedel under tiden från och med den 12 mars till och med den 27 mars Kassaflödet från den löpande verksamheten samt Bolagets kassa är ej tillräckligt för att täcka Bolagets rörelsekapitalbehov de närmsta 12 månaderna. Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas för att tillgodose dessa behov. Nyemissionen är till cirka 34 procent säkerställd genom teckningsförbindelser från Bolagets ägare där de har förbundit sig att, utan ersättning, utnyttja teckningsrätter och förvärva aktier i TracTechnology. Bolagets huvudägare har således förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen till ett belopp om cirka 9,5 mkr. Utöver detta har ett garantikonsortium garanterat cirka 66 procent av Erbjudandet vilket motsvarar ett belopp om cirka 18,3 mkr. Ersättning till garanterna utgår i form av kontant ersättning från TracTechnology om 10 procent på garanterat belopp. Ersättningen uppgår således till cirka 1,8 mkr. Med anledning av ovanstående inbjuds härmed nuvarande aktieägare, allmänheten samt institutionella placerare till förvärv av aktier i TracTechnology enligt villkoren i Prospektet. Bromma den 5 mars 2007 TracTechnology AB (publ) Styrelsen inbjudan t ill t eckning av ak t ier

11 bakgrund och motiv tractechnology Extra bolagsstämman i TracTechnology beslutade den 22 februari 2007 att genomföra en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. Syftet med föreliggande nyemission är att stärka Trac- Technologys likviditet och tillföra Bolaget medel för att skapa förutsättning för fortsatt tillväxt. Målsättningen är att generera ett positivt kassaflöde genom en fortsatt tillväxt och en anpassning av organisationen där verksamhetens resurser prioriteras om mot de uppgifter vilka i dagens situation bedöms viktigast för att snarast nå lönsamhet. TracTechnology har under de gångna fem åren kommit långt med att säkra sina patent på viktiga marknader runt om i världen. Bolaget har utvecklat MeatTrac-konceptet samt även drivit systemutveckling till en punkt då de går in i en fas av marknadsintroduktion. Under tiden har Bolaget också utvecklat en stark RFID-kompetens samt en produktportfölj av RFID-baserade produkter för kontantfri betalning, tillträdesapplikationer och tidsredovisning. Båda affärsområdena, MeatTrac och RFID-System och Applikationer, behövs ur ett teknikperspektiv för att fortsätta utveckla MeatTrac och dess potential. Dock har affärsverksamheten inom RFID-System och Applikationer inte kunnat marknadsutvecklas i den omfattning som varit nödvändig för att uppnå större omsättning. I ett steg att omstrukturera verksamheten och förhöja effektiviteten har Svenska Tidssystem AB per den 7 februari 2007 förvärvats. Den sammanslagna verksamheten kommer ge både Svenska Tidssystem AB s och TracTechnologys verksamheter för passersystem, tillträdes-, tidsredovisnings- samt betalsystem betydligt större möjligheter att utvecklas starkare genom marknadsförings- och försäljningssamarbete. Samtidigt kommer tekniksynergier uppstå då båda bolagen arbetar med liknande teknik och lösningsapplikationer. TracTechnology kommer under 2007 att i samarbete med ledande köttproducenter och förädlare installera system inom slakt- och styckningsleden. Bearbetningen av licenstagare och systemutvecklare i USA fortsätter. Medieintresset för ursprungsmärkning och behovet av spårbarhet inom köttindustrin tilltar kraftigt. Samtidigt behöver köttindustrin förbättra sina marginaler och höja lönsamheten. Här kommer TracTechnology med lösningar till köttindustrin samtidigt som möjlighet till spårbarhet införs. Emissionslikviden kommer i huvudsak att användas för att: Skapa förutsättningar för en snabbare utrullning av MeatTrac-konceptet genom pilotinstallationer och marknadspenetration av systemets olika delar. Intensifiera marknadsbearbetningen i USA för att skapa licensintäkter. Samordna nyförvärvade Svenska Tidssystem AB med TracTechnologys affärsområde RFID-System och Applikationer så att lönsamhet och positivt kassaflöde åstadkommes redan på kort sikt. Emissionen kommer tillföra TracTechnology 27,7 mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till 3 mkr. Därtill uppgår garantiersättning om cirka 1,8 mkr Det är ett kostnadseffektivt och flexibelt TracTechnology som nu står rustat för att tillgodogöra sig en bättre marknadsutveckling. Emissionslikviden skall bära företaget till dess att Bolaget visar positivt kassaflöde. Styrelsen för TracTechnology bedömer i dagsläget att inget ytterligare kapitalbehov föreligger för Bolaget de kommande tolv månaderna från Prospektets avgivande. Styrelsen bedömer att nyemissionen gör det möjligt för Koncernen att kunna realisera sina tillväxtplaner, både organiskt och via förvärv. Styrelsen bedömer det även gynnsamt för verksamheten till följd av ökad uppmärksamhet från media och investerare. Detta bedöms även kunna underlätta möjligheterna att etablera kontakt med framtida kunder och samarbetspartners samt att attrahera och behålla kompetent personal. I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Prospekt, vilket har upprättats av styrelsen i TracTechnology, med anledning av företrädesemissionen. Styrelsen för TracTechnology är ansvarig för innehållet i Prospektet. Härmed försäkras att, såvitt känt för styrelsen, uppgifterna i Prospektet överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting som skulle kunna påverka den bild av TracTechnology som skapats av Prospektet är utelämnat. Bromma den 5 mars 2007 TracTechnology AB (publ) Styrelsen bakgrund och mot iv

12 villkor och anvisningar tractechnology Erbjudandet Extra bolagsstämman i TracTechnology beslutade den 22 februari 2007 att genomföra en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare om högst B-aktier. Nedan anges villkor och anvisningar för Erbjudandet. Styrelsen har inte förbehållit sig rätten att dra in Erbjudandet permanent eller tillfälligt. Det är ej heller möjligt att tillbakadra Erbjudandet efter det att handel med de nya aktierna inletts. Företrädesrätt till teckning Den vilken på avstämningsdagen den 1 mars 2007 är registrerad som aktieägare i TracTechnology äger företrädesrätt att för fem (5) befintliga aktier, oavsett slag, teckna fyra (4) nya B-aktier i TracTechnology. Teckningsrätter Aktieägare i TracTechnology erhåller fyra (4) teckningsrätter för vardera, på avstämningsdagen, innehavd aktie, oavsett slag. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad B-aktie i TracTechnology. Teckningskurs De nya aktierna i TracTechnology emitteras till en kurs om 3 kronor per aktie. Courtage utgår ej. Avstämningsdag Avstämningsdag hos VPC AB ( VPC ) för rätt till deltagande i nyemissionen var den 1 mars Sista dag för handel i TracTechnologys aktie inklusive teckningsrätt (det vill säga med rätt till deltagande i emissionen) var den 26 februari Första dag för handel i TracTechnologys aktie exklusive rätt till deltagande i emissionen var den 27 februari Teckningstid Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 12 mars 2007 till och med den 27 mars Efter teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter ogiltiga och saknar därmed värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer, utan avisering från VPC, att bokas bort från VP-kontot. Styrelsen förbehåller sig rättten att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter Handel med teckningsrätter skall komma att ske på Aktietorgets lista under perioden från och med den 12 mars 2007 till och med den 22 mars Värdepappersinstitut med erforderliga tillstånd handlägger förmedling av köp samt försäljning av teckningsrätter. Den som önskar köpa alternativt sälja teckningsrätter skall därför vända sig till sin bank eller fondkommissionär. Teckningsrätter vilka ej utnyttjas för teckning i företrädesemissionen måste säljas senast den 22 mars 2007 eller användas för teckning av aktier senast den 27 mars 2007 för att inte förfalla värdelösa. Den aktieägare vilken inte använder erhållna teckningsrätter för teckning av aktier kommer att få vidkännas en väsentlig utspädning av sitt aktieinnehav. Förestående nyemission medför en ökning av antalet aktier i Bolaget från aktier till aktier, motsvarande en ökning om cirka 55,6 procent. För de aktieägare som avstår att teckna aktier i den föreliggande nyemissionen uppstår en utspädningseffekt om cirka 44,4 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter nyemissionen. Emissionsredovisning och anmälningssedlar Direktregistrerade aktieägare De aktieägare alternativt företrädare för aktieägare vilka på ovannämnd avstämningsdag är registrerade i den av VPC för Bolagets räkning förda aktieboken, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från VPC, särskild anmälningssedel samt Prospekt. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets och Mangold Fondkommissions hemsida. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat antalet erhållna teckningsrätter samt det hela antal aktier vilka kan tecknas. Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken särskilt förda förteckningen över panthavare med flera, erhåller inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. VP-avi vilken redovisar registreringen av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej. Förvaltarregistrerade aktieägare Aktieägare vars innehav av aktier i TracTechnology är förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare erhåller varken emissionsredovisning, Prospekt eller särskild anmälningssedel. Teckning samt betalning skall då istället ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Teckning med företrädesrätt Teckning med stöd av teckningsrätt skall ske genom samtidig kontant betalning senast den 27 mars Teckning genom betalning skall göras antingen med den, med emissionsredovisningen utsända, förtryckta inbetalningsavin eller med den inbetalningsavi som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt följande alternativ: Inbetalningsavi I de fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för teckning genom kontant betalning. Särskild anmälningssedel skall då ej användas. Observera att teckning är bindande. Särskild anmälningssedel I de fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras, alternativt att ett annat antal teckningsrätter än vad som framgår av den förtryckta emissionsredovisningen utnyttjas för teckning av nya aktier, skall den särskilda anmälningssedeln användas som underlag för teckning genom 10 villkor och anvisningar

13 kontant betalning. Aktieägaren skall på anmälningssedeln under rubriken Anmälan 1, uppge det antal aktier vilken denne tecknar sig för samt på inbetalningsavin fylla i det belopp som skall betalas. Betalning sker således genom utnyttjande av inbetalningsavin. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Särskild anmälningssedel kan erhållas från Mangold Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld anmälningssedel skall i samband med betalning skickas eller lämnas på nedanstående adress och vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 27 mars Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att teckning är bindande. Mangold Fondkommission AB Ärende: TracTechnology Box STOCKHOLM Besöksadress: Engelbrektsplan 2 Telefon: Telefax: Teckning utan företrädesrätt I de fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier för teckning som skett utan stöd av teckningsrätt. I första hand skall tilldelning ske till befintliga aktieägare som tecknat sig för aktier utan stöd av teckningsrätter i förhållande till de antal aktier som de ägde på avstämningsdagen för nyemissionen. I andra hand till andra personer som tecknat sig för aktier i förhållande till det antal aktier som var och en av dem tecknat sig för. I tredje hand till personer som avgett emissionsgarantier i förhållande till det antal aktier som var och en av dem åtagit sig att teckna. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske under samma period som teckning av aktier med företrädesrätt, det vill säga från och med den 12 mars 2007 till och med den 27 mars Anmälan om teckning utan företrädesrätt sker genom att den särskilda anmälningssedeln under Anmälan 2 ifylls, undertecknas samt skickas till Mangold Fondkommission på adress enligt ovan. Någon betalning skall ej ske i samband med anmälan om teckning av aktier utan företrädesrätt utan sker i enlighet med vad som anges nedan. Den särskilda anmälningssedeln skall vara Mangold Fondkommission tillhanda senast klockan 15:00 den 27 mars Det är endast tillåtet att insända en (1) särskild anmälningssedel. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande. Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan företrädesrätt lämnas genom översändande av tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid skall erläggas senast tre (3) bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Något meddelande lämnas ej till den vilken inte erhållit tilldelning. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktierna komma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset vid sådan överlåtelse komma att understiga priset enligt detta erbjudande, kan den vilken ursprungligen erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Tilldelning är inte beroende av när under anmälningsperioden anmälan inkom. I händelse av överteckning kan tilldelning komma att utebli eller ske med ett lägre antal aktier än vad anmälan avser. Tilldelning kan dessutom helt eller delvis komma att ske genom slumpmässigt urval. Aktieägare bosatta i utlandet Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej aktieägare bosatta i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien) och som äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig till Mangold Fondkommission per telefon enligt ovan för information om teckning samt betalning. Betald tecknad aktie (BTA) Teckning genom betalning registreras hos VPC snarast möjligt, vilket normalt innebär några bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto. De aktierna vilka är nytecknade bokförs som BTA på VP-kontot tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket. Enligt den nya aktiebolagslagen vilken trädde i kraft den 1 januari 2006 får under vissa förutsättningar del av emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande företrädesemission kommer flera serier av BTA att utfärdas varvid den första serien benämns BTA 1 i VPC-systemet. BTA 1 kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell delregistrering skett. En andra serie av BTA (BTA 2) kommer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första delregistreringen och omvandlas till aktier så snart emissionen slutligt registrerats vilket beräknas ske i slutet av vecka Aktieägare vilka har sitt aktieinnehav registrerat via depå hos bank eller fondkommissionär erhåller information från respektive förvaltare. Handel i BTA Handel i BTA kommer att ske på Aktietorgets lista från den 13 mars 2007 till och med att emissionen registrerats vid Bolagsverket. För det fall delregistrering av emissionen sker och flera serier av BTA utfärdas kommer dessa serier inte att handlas samtidigt på Aktietorgets lista. Dagen efter avnotering av BTA 1 kommer handel i BTA 2 villkor och anvisningar 11

14 att inledas. Slutlig registrering beräknas ske i slutet av vecka Leverans av aktier Så snart emissionen registrerats vid Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av vecka , ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från VPC. Dock kan delregistrering av emissionen komma att ske hos Bolagsverket. För de aktieägare vilka har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare. Notering TracTechnology är ett av VPC anslutet avstämningsbolag vilket innebär att samtliga aktier är kontoförda av VPC. Adress till VPC återfinns i avsnittet Adresser i Prospektet. Aktierna i TracTechnology är noterade i svenska kronor på Aktietorget, handlas med kortnamnet TRAT B och har ISIN-kod SE En börspost omfattar 500 aktier. Rätt till utdelning De nyemitterade aktierna berättigar till eventuell utdelning från och med utgivandet. Någon utdelning förväntas inte lämnas under de närmaste åren. Se vidare i avsnittet Aktien och ägarförhållanden, Utdelningspolicy. Offentliggörande av utfallet av emissionen Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats och senast den 30 mars 2007 kommer Bolaget att offentliggöra utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att ske genom pressmeddelande och finnas tillgängligt på Bolagets hemsida. Teckningsförbindelser och emissionsgarantier För att helt säkerställa emissionens genomförande har styrelsen erhållit teckningsförbindelser från Haakan B. Anderson, Gothehammar AB, Magellan AB, Moveman AB, Bo Hansson, Humle Kapitalförvaltning AB samt Mats Nordström vilka tillsammans har förbundit sig att utan vederlag teckna cirka 34 procent av aktierna vilket motsvarar cirka 9,5 mkr i Erbjudandet. Därutöver garanterar Christer Fåhraeus, Mangold Fondkommission AB, Krishan Investment AB, Jan Blomquist AB, Rune Löderup, G&W Holding AB, Rikard Akhtarzand samt Grenspecialisten AB resterande 66 procent vilket motsvarar cirka 18,3 mkr i Erbjudandet. De sammanlagda åtagandena uppgår till cirka 27,7 mkr och emissionen är därmed tillfullo säkerställd. 12 villkor och anvisningar

15 vd har ordet tractechnology Bäste aktieägare i TracTechnology AB. Det är med stor glädje som jag efter ett drygt halvår som VD i Trac- Technology kan konstatera att vi har en lösning och ett koncept i MeatTrac som ligger helt rätt i tiden, ur flera synvinklar. Dels så skrivs det mycket om ursprungsmärkning av kött och hur mycket, eller lite, man kan lita på denna i dagsläget. Dels återkommer debatten om olika djursjukdomar med jämna mellanrum. Just nu när detta skrivs, har debatten om fågelinfluensa blossat upp i Storbritannien. Jag är personligen övertygad om att MeatTrac och den metod som MeatTrac-patentet bygger på, kommer att kunna lösa flera av de problem som livsmedelsindustrin har att ta tag i under den närmaste tiden. Att denna lösning starkt bidrar till att höja lönsamheten inom köttidustrin underlättar givetvis införandet. RFID (Radio Frequency Identification) är en viktig teknologi som vi använder genomgående i MeatTrac. Därför är det mycket viktigt för företaget att vi har en hög kompetens inom detta område. Vi har nyligen gjort ett mycket spännande förvärv av Svenska Tidssystem AB. Detta stärker oss i affärsområdet RFID-System och Applikationer och ger oss en spännande framtid inom tidsadministration, säkerhetssystem och kontantlös betalning. De produktportföljer som nu integreras mellan de båda bolagen kommer att få betydligt bättre möjligheter till genombrott på marknaden genom att marknadsföring och försäljning samordnas och resurser utökas. MeatTrac De svenska uppfödarna av nötkreatur har en mycket lång tradition av hög kvalitet i sin köttproduktion. Hela den svenska köttbranschen har stora möjligheter att förbättra sina marginaler genom att bättre kunna marknadsföra sin höga kvalitet. Allt för ofta jämförs produkter av högre kvalitet med ursprungsmanipulerade importvaror av lägre kvalitet, endast på priset. Med vårt koncept MeatTrac, kommer varje produkt i butikerna att kunna elektroniskt certifieras på dess ursprung. Detta kommer hela den svenska köttnäringen till gagn och produkter med manipulerat ursprung kommer att möta problem vid marknadsföring. Personligen tror jag att detta kommer ge upphov till stora möjligheter för vårt bolag under de närmaste åren. Att MeatTrac dessutom hjälper varje näringsidkare i förädlingskedjan att rationalisera och spara pengar, gör att hela branschen kommer att kunna förbättra sin lönsamhet. Besparingen ligger framför allt i administrativa besparingsåtgärder, effektivare rutiner för ankomstkontroller och hantering av produktionsdata, mindre pappersarbete, datastansning och identitetshantering genom hela förädlingskedjan samt ett bättre styckutbyte genom bättre kvalitetskontroll. MeatTrac kommer att föra med sig mycket positivt för hela köttbranschen samtidigt som konsumenterna får en modern varudeklaration som går att lita på. RFID-System och Applikationer TracTechnology har utvecklat en spännande produktportfölj med lösningar för olika branscher och olika behov. Generellt sett har TracTechnology lösningar som med en state-of-the-art-teknik tillgodoser tydliga behov på marknaden. Ett gott exempel är TimeTrac som är en modern variant på stämpeluret och uppfyller funktionen som elektronisk personalliggare enligt Skatteverkets nya regler för restaurang och hotellbranschen. Dessa regler gäller från och med den 1 januari 2007 och driver på införandet av lösningar såsom TimeTrac. Att vi nu förvärvat Svenska Tidssystem AB som är experter på tidsadministration, är ett bra exempel på hur väl de båda bolagen passar ihop. Svenska Tidssystem AB har under de senare åren utvecklat Secure ALL, en plattform som integrerar många olika administrativa funktioner som har med tid, tillträde och betalning att göra. TracTechnology har utvecklat GateTrac och AccessTrac som också är varianter på passersystem. Säkerhetslösningar såsom sofistikerade passersystem har fått ökad betydelse under de senaste tre till fyra åren. Våra båda bolag säljer sina tillträdeslösningar till helt olika typer av kunder. Detta är ytterligare bra exempel på hur nära vi ligger varandra samtidigt som vi inte konkurrerar om kunderna. Det är vad jag vill kategorisera som en perfect match. Att vi med RFID-System och Applikationer dessutom ställer ännu bättre resurser till förfogande för MeatTrac-utvecklingen är bara ännu en fördel. Jag ser mycket fram emot att utveckla TracTechnology med en utökad personal inom båda affärsområdena. Min bedömning är att Bolagets omsättning kommer att öka kraftigt under 2007 och Den operativa målsättningen är nu att höja lönsamheten så snabbt som möjligt och nå positivt kassaflöde för RFID-verksamheten under 2007 och för affärsområdet MeatTrac från och med Mats Nordström Verkställande Direktör VD HAR ORDET 13

16 Affärsidé, mål, strategi och historik tractechnology Affärsidé TracTechnology skall i första hand utveckla och sälja RFID-baserade, lönsamhetsskapande lösningar för ursprungsmärkning, spårbarhet och produktionsuppföljning inom köttindustrin innefattande delar av eller hela värdekedjan från uppfödning till detaljhandel. I andra hand skall företaget applicera sina kunskaper inom RFID-teknologin genom försäljning av kundanpassade lösningar inom andra verksamheter och branscher. historik Bolaget bildades och nuvarande verksamhet startas. Namnbyte från Telenvironment AB till Trac- Technology AB. Försäljning av ett antal RFIDlösningar startar. Miljonorder genom offentlig upphandling för leverans till Kriminalvårdsstyrelsen avseende produkten PayTrac. Metodpatent på MeatTrac beviljat i Sverige och USA. Nettoomsättning för året uppgick till cirka 2,2 mkr. Finansiella mål Det överordnade målet är att nå en hög tillväxt med lönsamhet och positivt kassaflöde. Operativa mål och strategier TracTechnologys mål är att etablera sig som en global leverantör och licensgivare av RFID-lösningar inom köttförädling, ursprungsmärkning och spårbarhet. Konceptet MeatTrac skall generera kundnytta i form av ökad produktivitet i samtliga produktionsled samt kunna ge obruten spårbarhet från gård till gaffel. TracTechnology skall också, genom sitt kunnande inom RFID-system, utveckla och sälja användarvänliga och paketerade RFID-lösningar anpassade för specifika användningsområden Hittills under 2007 Notering på Aktietorget med anslutande emission. Första pilotordern på ett delsystem av MeatTrac. Nettoomsättning för året uppgick till cirka 1,8 mkr. Riktad nyemission till 3 industriella investerare vilket tillförde Bolaget 5 mkr. MeatTrac Breeder installerat och klart för marknadsintroduktion. Nettoomsättning för helåret uppgick till cirka 2,3 mkr. Förvärv av Svenska Tidssystem AB stärker Bolagets position inom affärsområdet RFID- System och Applikationer. 14 affärsidé, mål, s t rat egi och his torik

17 Marknadsöversikt tractechnology Alla uttalanden i detta avsnitt avseende marknadens storlek, tillväxt samt struktur är, om annat ej anges, baserade på rapporter från IDTechEx Ltd. I denna analys, liksom i övriga undersökningar, finns inte nedbrytningar gjorda vilket omöjliggör kvantifiering av de separata marknadssegment som TracTechnology vänder sig till. TracTechnology är verksamt på marknaden för RFID-teknik. RFID står för Radio Frequency Identification och kan beskrivas som användandet av radiofrekvenser för att elektroniskt överföra information till små apparater eller taggar över korta sträckor. Tekniken minimerar bland annat orienteringsproblem vid informationsöverföring samt problem vid avläsning av multipla enheter. Allteftersom metoden har blivit billigare har möjligheterna och flexibiliteten när det gäller att skicka och ta emot information vuxit sig större. Ett enkelt RFID-system består av tre komponenter: En antenn. En avläsare som består av sändare, mottagare och avkodare. Ett chip programmerat med unik information. En RFID-tagg är en liten radiosändare som exempelvis kan sättas på en produkt eller integreras i produkten. Taggen innehåller en antenn som gör det möjligt att på avstånd, med hjälp av en läsare, erhålla taggens värde. Det finns även taggar som klarar av att lagra information som erhålls från läsaren. Avläsaren sänder ut radiovågor som aktiverar taggen, varpå identiteten skickas tillbaks till avläsaren. Läsavståndet har en räckvidd från ett par centimeter till över 30 meter, beroende på typ av tag respektive frekvensband. När RFID-taggen passerar den elektromagnetiska zonen känner den av avläsarens aktiveringssignal. Avläsaren kodar av data i taggens chip och skickar den vidare till värddatorn för bearbetning. Lådorna hade innan en typ av streckkoder varje gång de nyttjades. Genom användandet av RFID reducerades arbetstiden med drygt 83 procent. Marks & Spencer kunde rapportera en avkastning på investerat kapital redan efter 12 månader, där RFID taggarna i jämförelse endast uppgick till en tiondel av kostnaden för de tidigare nyttjade streckkoderna. Marknadsut veckling RFID-marknaden karakteriseras av stark tillväxt. För 2007 prognostiseras den omsätta 1,7 miljarder taggar med ett globalt marknadsvärde, inkluderande all hårdvara, system samt integrering, om USD 5 miljarder. Till 2012 förväntas en omsättningsökning om cirka 30 procent årligen ge ett marknadsvärde om över USD 18 miljarder med totalt över 60 miljarder sålda taggar. Detta att koppla till omsättningen i det längre perspektivet för 2017 med en omsättning om USD 29 miljarder och 670 miljarder sålda enheter. Nedan illustreras den prognostiserade, globalt geografiska omsättningsfördelningen för antal sålda taggar samt i miljarder USD. Prognostiserad geografisk omsättningsfördelning (antal) MDR taggar Nordamerika 0,81 20, Sydostasien 0,35 22, Europa 0,43 13, Övriga 0,10 5,23 57 Totalt 1,69 61, Ök ande efterfrågan RFID är långt ifrån en ny teknik. Under andra världskriget användes RFID av Storbritannien för att spåra och särskilja engelska stridsflygplan från tyska. Tekniken har i över hundra länder världen över idag kommit att bli ett mer effektivt sätt att förbättra säkerhet, spårbarhet, bekvämlighet och kostnadsbesparing inom en rad olika områden. Marknadsundersökningar och case-studier utförs nu i dubbel hastighet gentemot endast ett år tillbaka vilket indikerar en kraftigt ökande uppmärksamhet till RFID-teknologin. Den ökande efterfrågan i RFID-produkter har på senare tid främjats på många håll genom diverse former av legala påtryckningar samt mandatbemyndiganden av presumtiva slutanvändare. Inom flera sektorer finns starka business case och uttalanden om snabb avkastning på investerat kapital. Ett exempel är Marks & Spencer som taggade över 3,5 miljoner återvinningsbara plastlådor under marknadsöversik t 15

18 Prognostiserad geografisk omsättningsfördelning (USD) Prognostiserad geografisk omsättningsfördelning (antal i %) MDR UsD Nordamerika 1,19 6,01 7,39 Sydostasien 2,70 6,84 11,35 Europa 0,89 4,31 6,66 Övriga 0,18 0,96 1,48 Totalt 4,96 18,12 26,88 mdr TAGGAR, % Nordamerika 47,9 33,0 23,7 Sydostasien 20,7 36,9 50,7 Europa 25,4 21,6 17,0 Övriga 5,9 8,5 8,5 Totalt Geografiskt sett kommer RFID-marknaden för 2007, gällande antal sålda taggar, till 47,9 procent omfattas av Nordamerika. Europa och Sydostasien i sin tur uppgår till 25,4 samt 20,7 procent av världsmarknaden. Denna fördelning kommer i framtiden att skiftas till att i större utsträckning omfatta Sydostasien där framförallt Nordamerikas men även Europas andel minskar. Samma procentuella fördelning gällande faktiska värden ser lite annorlunda ut. Här kan urskiljas att Sydostasiens andel förväntas minska under den närmsta framtiden vilket framförallt är en följd av de kraftiga prisreduktioner, som i snabbare utsträckning kontra övriga områden, kommer att infinna sig. På grund av RFID-teknologins omfattande utveckling förväntas en relativt stor reduktion i prisnivåerna för de olika taggarna. Efterfrågan kommer att öka kraftigt men effektivitet i produktion och ökad konkurrens sätter prispress i kombination med ett ökat utbud. Sydostasien som marknad eftersläpar något i denna process gentemot Nordamerika och Europa varför den procentuella utvecklingen för den geografiska omsättningsfördelningen förväntas löpa enligt illustration i nedanstående grafer. Prognostiserad geografisk omsättningsfördelning (USD i %) MDR UsD, % Nordamerika 24,0 33,2 27,5 Sydostasien 54,4 37,7 42,2 Europa 23,8 24,8 24,8 Övriga 5,3 5,5 5,5 Totalt marknadsöversik t

19 Marknadens struktur RFID-marknaden är otroligt fragmenterad då det är en teknologi som kan användas och appliceras inom så många olika segment och industrier. Det finns idag cirka 200 företag som levererar RFID-baserade lösningar inom över 20 olika områden, där det är viktigt att identifiera, spåra och kontrollera produkter. En artikel som är märkt med en RFID-tagg kan när som helst, inom dess livscykel, bli spårad vilket kan hjälpa till att effektivisera en process inom den försörjningskedja som artikeln tillhör. Exempel på tillämpningsområden Ett relativt nytt segment för RFID-teknologin omfattar boskapsdjur och slaktindustrin (Djur). Ursprungsmärkning och spårbarhet är här incitamenten med tanke på alla djursjukdomar som uppdagats under senare tid. RFID möjliggör här, samt används redan brett inom livsmedels och dagligvaruhandel (konsumentvaror), bland annat för produktions- och logistikeffektivisering samt kontroll av ursprung och bäst-före-datum med mera. Ett annat exempel på användning är kläder och textiler (Klädförsäljning), där ett plagg kan följas genom produktion och distribution, men också hos tvätterier och liknande. RFID kan användas som en funktion för att stödja finansiella transaktioner och tjänster (Smart tickets) som kundkort, bagagekontroll samt vid olika typer av penningautomater. RFID används redan idag för biljettbetalning inom kollektivtrafik. Kontroll av inpassering och access till lokaler och anläggningar kan enkelt hanteras med hjälp av RFID-kort (Smart cards) som görs unika för varje användare. Detta används också brett redan idag. Nedanstående illustreras omsättning i antal samt USD för RFID-marknaden segmenterat för olika tillämpningsområden. marknadsöversik t 17

20 Prognostiserad omsättning i antal för den globala marknaden för tagg-applikationer Omsättning antal (miljoner) Medicin Övrig Hälsovård Klädförsäljning Konsumentvaror Däck Post Böcker Verktyg Arkivering Militär Lastpallar/lådor Smart cards/nycklar Smart tickets Flygbaggage Fortskaffningsmedel Djur Fordon Människor Car clickers Säkerhetsdokument Övrigt Total (miljoner) Total (mdr) 1,71 2,96 8,30 18,54 36,40 61,28 87,81 137,84 243,01 403,53 669,61 18 marknadsöversik t

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier med företrädesrätt i Image Systems AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE. För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden

Generell information. Registrering hos Finansinspektionen. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion. Uttalanden och bedömningar om framtiden Cryptzone AB (publ) l Prospekt avseende nyemission l April 2009 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Cortus Energy AB (publ) VIKTIG INFORMATION Företrädesemissionen i korthet Med Cortus Energy eller Bolaget avses i detta prospekt ( Prospektet ), beroende på sammanhanget,

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB

Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB 1 Inbjudan till teckning av aktier i Vendator AB Företrädesemission i september 2010 inför listning på AktieTorget Sales Process Outsourcing (SPO) Konsult & Utbildning Field Marketing (FM) Online Marketing

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ)

Inbjudan att teckna aktier i. GiftToday Sweden AB (publ) Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden AB (publ) Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Sammanfattning. 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv. 8 Inbjudan att teckna aktier i GiftToday Sweden

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. nyemission Inbjudan till teckning av aktier nyemission Maj 2013 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nya aktier Emissionskurs: 0,93 kr per aktie. Courtage utgår

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i MultiQ International AB (publ) VIKTIG INFORMATION Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25 och 26 lagen

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) NYEMISSION 2009 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I DIAMYD MEDICAL AB (PUBL) 1 VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: Avstämningsdag

Läs mer

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ)

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv 10 VD har ordet 12 Affärsidé, vision och strategi 14 Historik 15

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009

Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 Inbjudan att teckna aktier i Bredband2 i Skandinavien AB (publ) Oktober 2009 prospekt nyemission 2009 I detta prospekt används definitionen Bredband2, Bredband2 i Skandinavien AB och Bolaget som beteckning

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units)

KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) KENTIMA HOLDING AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier och teckningsoptioner (Units) Den Norske Opera & Ballett i Oslo Du kommer som aktieägare i Kentima Holding att erhålla uniträtter. Observera att

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I CHRONTECH PHARMA AB (PUBL) NOVEMBER 2011 Villkor i sammandrag Företrädesrätt: Varje tvåtal (2) existerande aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie. De aktieägare

Läs mer

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010

Cryptzone AB (publ) Prospekt avseende nyemission maj 2010 Prospekt avseende nyemission maj 2010 Generell information Aktierna i Cryptzone är upptagna till handel på First North som är en s.k. Multilateral Trading Facility (MTF) under finansinspektionens tillsyn.

Läs mer