Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Vanda stads tvåspråkighetsprogram"

Transkript

1 Innehåll 1. Tvåspråkighetsprogrammets bakgrund och mål 1 2. Rätten att använda sitt eget språk i en tvåspråkig stad Rätten att använda sitt eget språk i Vanda stad En tvåspråkig stads åligganden 2 3. Nuläget för stadens tvåspråkighet Anvisningar Hur den svenskspråkiga servicen organiseras Information och publikationer Personalen Delaktighet 6 4. Utvecklingsmål och åtgärdsförslag 7 Hänvisningar och källor 10

2 1. Tvåspråkighetsprogrammets bakgrund och mål I Vanda stads strategiska mål för 2012 skrevs det in att ett tvåspråkighetsprogram skulle utarbetas. Programmet hade som mål att beskriva nuläget med avseende på stadens svenskspråkiga service och de svenskspråkigas ställning i Vanda. Dessutom var målet att kartlägga och fastställa åtgärder för att trygga den svenskspråkiga servicen utgående från de krav språklagen ställer. Som bakgrundsmaterial vid beredningen av tvåspråkighetsprogrammet användes Vandas resultat i undersökningen Språkbarometern 2012, där man utrett hur den svenskspråkiga minoriteten upplever stadens service och språkklimat. Som jämförelsegrund har man kunnat använda resultatet från samma undersökning år Dessutom skickades i juli augusti en enkät till alla resultatområdesdirektörer, chefer och närchefer inom stadens verksamhetsområden, som undersökte ledningens syn på det egna resultatområdets eller resultatenhetens servicenivå på svenska. De anställda, alla invånare och externa aktörer informerades också om möjligheten att kommentera och framföra utvecklingsförslag till arbetsgruppen. Följande representanter från stadens olika verksamhetsområden var med och utarbetade programmet: Iiris Lehtonen (ordförande), direktör för evenemangsservicen, fritid och invånarservice Katja Syvärinen, chef för områdesservicen, fritid och invånarservice Säde Pitkänen, områdeskoordinator, fritid och invånarservice Meija Tuominen, planerare, fritid och invånarservice ( ) Anders Lindholm-Ahlefelt, kulturproduktionschef, fritid och invånarservice Merete Ikäheimo, informatör, centralförvaltningen ( ) Heli Bäckmand, utvecklingschef, social- och hälsovårdens verksamhetsområde Hans Markelin, projektplanerare, verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö Berndt-Johan Lindström, direktör för det svenskspråkiga verksamhetsområdet, bildningsväsendet. Som sakkunniga hördes Maj Krogell-Haimi, överinspektör vid justitieministeriet, Pia Viskari arbetsmarknadschef vid stadens personalcentral, Ulf Lindholm, utvecklingschef vid Kommunförbundet och Kjell Herberts, forskare vid Åbo Akademi. I programmets början behandlas viktiga bestämmelser i språklagstiftningen och åligganden i dessa, särskilt när det gäller en tvåspråkig stads åligganden och i motsvarande mån invånarnas rättigheter. Därefter beskrivs nuläget med avseende på tvåspråkigheten i Vanda stad och granskas hur det svenska språket beaktas i stadens anvisningar, när servicen organiseras, i informationen utåt, för de anställdas del och ur ett delaktighetsperspektiv. Till sist följer ett sammandrag över viktiga utvecklingsmål i Vanda stad när det gäller att förverkliga tvåspråkigheten och presenteras arbetsgruppens åtgärdsförslag. Vanda stads tvåspråkighetsprogram godkänns av stadsstyrelsen och avsikten är att den ska träda i kraft från och med januari

3 2. Rätten att använda sitt eget språk i en tvåspråkig stad Enligt grundlagen är Finlands nationalspråk finska och svenska. Var och ens rätt att använda sitt eget språk, antingen finska eller svenska, i myndighetsfrågor och att få sina förrättningshandlingar på det egna språket tryggas genom lagstiftningen. Den offentliga makten ska se till att landets finsk- och svenskspråkiga befolkning på lika grunder får sina behov tillfredsställda med avseende på bildning och samhälle. Språklagen tryggar genomförandet av bestämmelserna i grundlagen. Den ålägger en tvåspråkig myndighet att ge invånarna betjäning på finska och svenska och att visa att den använder båda språken såväl i servicen som i den övriga verksamheten. Lagen utgår från att myndigheten i sin verksamhet på eget initiativ ska se till att de språkliga rättigheterna fullföljs i praktiken. Förutom språklagen, ingår språkbestämmelser också i bl.a. kommunallagen, lagen om grundläggande utbildning och speciallagstiftningen om social- och hälsovård. Bestämmelser om krav på kommunalt anställdas språkkunskaper finns å andra sidan i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (språkkunskapslagen). Enligt lagen är en myndighet skyldig att se till att de anställda har sådana språkkunskaper som arbetsuppgifterna kräver, vilket myndigheten ska försäkra sig om när den besätter en tjänst eller anställer någon. Bestämmelsen gäller både de formella och de reella språkkunskaperna. Kommunernas språkliga indelning fastställs vart tionde år genom statsrådets förordning. En kommun är tvåspråkig om den har både finsk- och svenskspråkiga invånare och minoriteten utgör minst 8 procent av invånarna eller minst invånare. I Vanda stad är andelen svenskspråkiga 2,9 % och antalet svenskspråkiga invånare var 5777 år I och med detta räknas Vanda stad officiellt som en tvåspråkig stad. 2.1 Rätten att använda sitt eget språk i Vanda stad Var och en har rätt att använda finska eller svenska. Dessutom ska staden ordna möjlighet för invånarna att bli hörda på sitt eget språk, antingen finska eller svenska. Företag, föreningar och andra juridiska personer har rätt att använda sitt protokollspråk, antingen finska eller svenska i sina kontakter med staden. Här iakttas i tillämpliga delar de bestämmelser som gäller individens språkliga rättigheter. Medlemmar i stadens organ har rätt att använda finska eller svenska vid sammanträden och i skriftliga yttranden eller ställningstaganden till protokollet eller ett betänkande. Om någon annan medlem inte förstår ett muntligt yttrande, ska det på begäran relateras i korthet. 2.2 En tvåspråkig stads åligganden Staden ska på eget initiativ se till att de språkliga rättigheterna förverkligas i praktiken. Invånarna ska betjänas på både svenska och finska och de ska få klart för sig att båda språken används såväl i servicen som i den övriga verksamheten. Staden ska i kontakter till privatpersoner och juridiska personer använda dessas språk, finska eller svenska, om staden känner till det eller det går att få reda på det till rimligt besvär, eller så används bägge språken. 2

4 Staden är skyldig att se till att service ges på både finska och svenska också t.ex. när den upphandlas av privata serviceproducenter. Handläggningsspråket i ett förvaltningsärende är partens språk. Domslut, beslut och andra handlingar som ges i ett ärende som omfattas av i språklagen ska utarbetas på partens språk. i meddelanden, inbjudningar och brev som skickas till olika parter ska staden använda mottagarens språk, om staden känner till det eller det går att få reda på det till rimligt besvär. Alternativt går det att använda både finska och svenska. I information som riktar sig till allmänheten ska användas finska och svenska. Meddelanden, kungörelser, delgivningar och andra tillkännagivanden till allmänheten ska ges på båda språken. En myndighet åläggs inte att i sig översätta utredningar, beslut eller motsvarande texter som publiceras, men lagen ålägger myndigheten att se till att både den finsk- och den svenskspråkiga befolkningens informationsbehov tillgodoses. Texterna på skyltar, trafikmärken och annan motsvarande skyltning som riktar sig till allmänheten ska vara både på finska och svenska. 3. Nuläget för stadens tvåspråkighet År 1960 var fler än var tionde Vandabo svenskspråkig. Under de följande decennierna har andelen svenskspråkig befolkning minskat och i dag är 2,8 % av stadens befolkning svenskspråkig. Den allmänna utvecklingstendensen i Vanda har redan i flera års tid varit den att både den finskspråkiga och den svenskspråkiga andelen av befolkningen är på tillbakagång och andelen invånare som talar något annat språk ökar 1. Enligt aktuella invånarprognoser bor det 5700 stycken svenskspråkiga i Vanda år 2020 medan antalet är 5650 år Vanda kommer alltså officiellt att vara tvåspråkigt ännu en lång tid framöver. Geografiskt sett har den svenskspråkiga befolkningen fördelats ojämnt i Vanda. Storområdesvis varierar invånarantalet och runt hälften av de svenskspråkiga bor i Myrbacka och Dickursby storområden. Andelen för Håkansböle storområde är ca 15 % medan andelen varierar mellan 7 och 9 % för storområdena Aviapolis, Kivistö, Korso och Björkby. Fördelningen av den svenskspråkiga befolkningen på helt svenskspråkiga och tvåspråkiga hushåll har under det innevarande årtusendet ändrats ytterst litet. I dag är andelen som bor i tvåspråkiga hushåll 59 %. 2 Enligt Språkbarometern 2012 är tillgången på service på det egna modersmålet relativt god i de städer, där språkminoritetens andel uppgår till minst 25 %. Den procentuella andelen svenskspråkiga, liksom den geografiska spridningen i Vanda sätter planeringen av stadens svenskspråkiga verksamhet och service på prov, eftersom behov och efterfrågan växlar stort. Nivån på den svenskspråkiga servicen har enligt de svenskspråkiga invånarna bestått under de senaste åren. I de invånarenkäter som genomförts under de senaste fem åren har minst hälften av respondenterna bedömt att de sällan eller aldrig fått service på svenska 3. I språkbarometerns fria svar framhävdes att de svenskspråkiga på grund av detta brukar använda finska när de har kontakt med stadens myndigheter. På basis av dessa resultat, liksom den övriga responsen från de svenskspråkiga invånarna förefaller det som om det skulle finnas ett klart behov för att stödja stadens tvåspråkighet. 1 Andelen som talar något annat språk i Vanda är 10,8 % år Befolkningsprognos för Vanda Service på svenska i huvudstadsregionen, 2007, Språkbarometern 2008 och

5 3.1 Anvisningar I förvaltningsstadgan ingår de relevanta bestämmelserna för hur servicen i staden ges på enahanda grunder till invånare som hör till olika språkgrupper. I Vanda stads förvaltningsstadga står det skrivet att man vid tillämpningen av stadgan, liksom när man organiserar verksamheten och informationen ska följa språklagen och lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda. Fullmäktiges möteskallelser och protokoll ska skrivas på finska och svenska. Möteskallelser och protokoll är finska när det gäller övriga verksamhetsorgan, med undantag för de svenskspråkiga organ somm anges separat. I verksamhetsområdenas instruktioner har man skrivit in skyldigheten att beakta befolkningens rättighet att få service på sitt modersmål, finska och svenska, när verksamheten organiseras. I upphandlingsanvisningarna har inga bestämmelser om att beakta det svenska språket inkluderats, ej heller återfinns sådana i anvisningarna för respektive verksamhetsområde. I stadens informationsanvisningar konstateras det angående informationen på svenska: "enligt språklagen ska en tvåspråkig kommuns meddelanden, kungörelser och anslag samt annan information till allmänheten finnas på finska och svenska När det gäller övrigt informations- och marknadsföringsmaterial måste man däremot från fall till fall bedöma hur man ska trygga den svenskspråkiga befolkningens informationsbehov. Ifall det inte är möjligt att ge ut alla publikationer även på svenska, måste det finnas ett sammandrag på svenska i t.ex. broschyrer som rör service. Vidare är det bra att i dessa omtala var svenskspråkiga kommuninvånare kan få tilläggsinformation på sitt modersmål. Som en tvåspråkig kommun åligger det Vanda att i kontakten med en svenskspråkig kommuninvånare använda hans eller hennes modersmål. Därför är det bra om verksamhetsområdena och de olika enheterna sammanställer tydliga förteckningar över de personer till vilka svenskspråkiga förfrågningar och kontakter ska riktas. Av verksamhetsområdena är det endast bildningsväsendet som har egna anvisningar om informationen på svenska, dessa anknyter till verksamheten inom bildningsväsendets svenskspråkiga resultatområde. 3.2 Hur den svenskspråkiga servicen organiseras Den svenskspråkiga servicen i Vanda är huvudsakligen integrerad i den övriga verksamheten, med undantag för bildningsväsendet. Inom bildningsväsendet svarar det separata resultatområdet för den svenskspråkiga servicen enligt sin instruktion för att organisera och utveckla svenskspråkig småbarnsfostran, barndagvård, förskoleundervisning, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion använder den beslutanderätt som fastställts för undervisningsnämndens räkning i frågor som rör svenskspråkig småbarnsfostran, dagvård och undervisning I två av kulturservicens enheter meddelas undervisning på svenska, i konstskolan och i musikinstitutets svenskspråkiga enhet. Den svenskspråkiga ungdomsverksamheten koordineras underställt ungdomsservicen av samarbetsgruppen Svensk ungdom i Vanda med representanter från svenskspråkiga organisationer, församlingen och stadens utbildnings- och kulturväsen. 4

6 Dessutom är Vanda stads ungdomsservice delägare i den gemensamma svenskspråkiga verkstaden i huvudstadsregionen, dvs Svenska produktionsskolan. Det finns ingen separat svenskspråkig ungdomslokal men i Helsinggård ordnas klubbverksamhet för svenskspråkiga ungdomar. I synnerhet inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård används också köptjänster och samarbete mellan kommunerna för att ordna service för de svenskspråkiga invånarna. Servicen Svensk info som grundades 2011 stöder de svenskspråkiga invånarnas tillgång på information. På servicenumret ges information om svenskspråkiga evenemang, svenskspråkig service och kontaktpersoner. Ansvar för den svenskspråkiga servicen har inkluderats i enskilda anställdas uppgiftsbeskrivningar. Inom ungdomsväsendet har Håkansböle områdesungdomschef i uppgift att ansvara för den svenskspråkiga verksamheten medan kulturproduktionschefen har motsvarande uppgift inom kulturväsendet. Inom verksamhetsområdet för social- och hälsovård har varje resultatområde utsett en person, i vars uppgiftsbeskrivning det ingår att koordinera den svenskspråkiga servicen. 4 I en personalenkät meddelade hälften av svararna att det inom deras resultatområde har utsetts särskilda personer med ansvar för svenskspråkiga frågor. Ofta är det fråga om ett ansvar i praktiken som anställda med kunskaper i svenska tagit på sig av naturliga skäl. Av personalenkäten och den övriga responsen från de anställda framkom också att det inom de flesta av stadens verksamheter inte fastställts någon svenskspråkig serviceprocess och att de anställda inte har några klara anvisningar för hur svenska språket ska användas i olika kundservicesituationer. Utöver detta saknas en uppföljning av den svenskspråkiga servicenivån. 3.3 Information och publikationer Stadens interna och externa publikationer har också innehåll på svenska. Stadsbroschyren, informationshäftet Vanda i fickformat och invånarbrevet Välkommen till Vanda publiceras på svenska. Serviceguiden Vandaguiden som ges ut både elektroniskt och i pappersformat innehåller kontaktinformation till anställda och förtroendevalda i Vanda som talar svenska och till svenskspråkiga organisationer. Praxisen för hur informationen ordnas varierar inom de olika verksamhetsområdena, även om man i staden försöker beakta att de svenskspråkiga invånarna ska ha tillgång till information. Staden har till exempel tvåspråkiga webbsidor och varje verksamhetsområde ansvarar för egen del för det svenskspråkiga innehållet på sidorna. En svenskspråkig informatör inom centralförvaltningen innehar dock helhetsansvaret för det svenskspråkiga innehållet. Stadsfullmäktiges föredragningslistor och protokoll översätts till svenska. Likaså översätts stadens budgetar, bokslut, kungörelser, plantexter och gatunamn. Allmänt informations- och marknadsföringsmaterial på svenska produceras enligt övervägande. Staden har begränsade översättarresurser, vilket tidvis orsakar fördröjningar i översättningsarbetet. 4 Uppgiftsbeskrivningen för direktören för bildningsväsendets svenskspråkiga resultatområde inkluderade tidigare en separat notering om utveckling och koordinering av servicen för den svenskspråkiga befolkningen på stadsnivå. Denna notering ströks emellertid

7 3.4 Personalen Vanda stad hade 247 anställda med svenska som modersmål år 2011 (av dessa 161 inom bildningsväsendets svenskspråkiga resultatområde). Under de närmaste åren förnyas stadens personal framför allt genom att anställda går i pension. Därför är det viktigt att se till att tvåspråkighetens förpliktelser beaktas vid rekryteringarna. Tvåspråkigheten ska också beaktas när beslut fattas om att allokera ordnandet av servicen till en aktör utom staden. Hälften av dem som besvarade personalenkäten meddelade att kunskaper i svenska beaktas vid rekryteringen, så att det för vissa tjänster ingår krav på språkkunskaper i behörighetsvillkoren eller att svenska räknas som merit. Även om man strävar efter att beakta sökandens språkkunskaper är detta i praktiken ofta svårt, eftersom de övriga kompetensvillkoren i första hand måste uppfyllas. Över hälften svarade att kunskaper i det andra inhemska språket efterfrågas vid rekryteringen. I praktiken har det ordnats relativt lite undervisning i svenska. År 2011 deltog sex personer i staden i undervisning i svenska inom verksamhetsområdet för markanvändning och miljö. Dessutom deltog sex av samservicens anställda i en aktiveringskurs i svenska som ordnades på arbetarinstitutet. Även år 2012 har det på hösten inletts en aktiveringskurs i svenska på arbetarinstitutet, denna gång för de anställda inom kulturservicen. I Vanda stad används ett språktillägg som arbetsgivaren fattar beslut om. Språktillägget kan betalas till personer som muntligen använder båda språken i servicen till kommuninvånarna. En förutsättning för att få tillägget är att uppgiften, utöver det egna modersmålet, också förutsätter att man behärskar det andra inhemska språket och att inga språkkrav har beaktats i den uppgiftsrelaterade lönen. År 2011 betalades språktillägg för svenska till 55 anställda. 3.5 Delaktighet Vid planeringen av serviceproduktionen är det viktigt att utöver de svenskspråkigas servicebehov, också beakta de svenskspråkigas delaktighet. Stödjandet av delaktigheten hos stadens invånare har redan utvecklats under en lång tid i Vanda. År 2011 utarbetades en delaktighetsmodell på stadsnivå, där tyngpunkten i utvecklandet ligger på delaktigheten i verksamhetens planering och i beslutsfattandet. Meningen är att det i programmets verkställighetsskede ska utarbetas anvisningar på stadsnivå för att främja delaktighet, där också olika invånargruppers specialbehov beaktas. Svenska kommittén ett förtroendeorgan bestående av tio personer, stöder för sin del stadens svenskspråkiga invånares delaktighet. Enligt instruktionen har kommittén i uppgift att bl.a. utveckla levnadsvillkoren och tjänsterna för den svenskspråkiga befolkningen, värna om de svenska kulturtraditionerna och följa upp att den svenskspråkiga delen av befolkningen får kommunala tjänster på sitt modersmål. Vidare kan Svenska kommittén framställa förslag, ta ställning till och ge utlåtanden i angelägenheter, som berör den svenskspråkiga befolkningens ställning och omständigheter. Invånarna kan förutom traditionella invånarinitiativ och givande av respons också föra ärenden till behandling i Svenska kommittén som på detta sätt är avsedd att fungera som en länk mellan invånarna och staden. Svenska kommittén har ändå i praktiken, på grund av långa mellan- 6

8 rum mellan sammanträdena, haft svårt att aktivt förverkliga de uppgifter som nämns i instruktionen. Svenska kommittén har ett årligt anslag (områdesmedel) till sitt förfogande, som kommittén delar ut till olika organisationer och andra aktörer i form av projektunderstöd eller använder i den egna verksamheten enligt grunder som stadens fastställt. Kommittén ger också ut tidningen Vanda nytt som utkommer sex gånger om året samt ordnar kulturveckan Svenska veckan och andra invånarmöten och evenemang riktade till svenskspråkiga invånare. Denna verksamhet har av invånarna ansetts vara betydelsefull, vilket påvisar den viktiga roll som Svenska kommittén har när det gäller att stödja de svenskspråkiga invånarnas samhällsgemenskap samt kultur- och föreningsverksamhet. 4. Utvecklingsmål och åtgärdsförslag 1. Uppdatering av anvisningar Stadens anvisningar måste uppdateras så att de bättre beaktar tvåspråkighetens nuläge. En tydligare förpliktelse måste skrivas in i förvaltningsstadgan om att beakta både finsk- och svenskspråkiga invånares behov i all verksamhet inom staden. Dessutom måste en notering om att beakta de språkliga rättigheterna inkluderas i stadens upphandlingsanvisningar. Formuleringen om stadens språkservice i förvaltningsstadgan uppdateras, så att den ännu tydligare signalerar tvåspråkighet. Upphandlingsanvisningarna ska kompletteras med en skrivning om att beakta de språkliga rättigheterna vid upphandlingen av service. 2. Hur den svenskspråkiga servicen och utvärderingen av den utvecklas När den svenskspråkiga servicen produceras som en del av stadens övriga service är det viktigt att de svenskspråkiga invånarnas behov beaktas redan i samband med att verksamheten planeras. Därför måste vart och ett av verksamhetsområdena göra en kartläggning av den personal som behärskar svenska och klarlägga alla tillvägagångssätt genom att gå igenom och registrera de svenskspråkiga serviceprocesserna. De mål som gäller den svenskspråkiga servicen inbegrips i strategin på stadsnivå, liksom även i verksamhetsområdenas styrkort för hela stadens verksamhet. Serviceprocesserna och verksamhetsanvisningarna för den svenskspråkiga servicens del förtydligas. Frågor som mäter den svenskspråkiga servicens kvalitet inkluderas i stadens CAF-utvärdering. Enheten för statistik och forskning utför för varje fullmäktigeperiod en enkät om hur nöjda invånarna är med den svenskspråkiga servicen. 7

9 3. Tvåspråkigheten bland de anställda stärks Antalet anställda som behärskar svenska och till exempel translatorernas resurser är praktiska utmaningar när servicen organiseras. Det är svårt att vid rekryteringen hitta språkkunnig personal som också uppfyller övriga behörighetsvillkoren. Man bör ändå försäkra sig om att man vid rekryteringen i tillräcklig grad och systematiskt fäster uppmärksamhet vid språkkunskaperna hos den personal som anställs. Om man vill öka antalet anställda som behärskar svenska är det också viktigt att öka språkkunskaperna hos den redan existerande personalen. I responsen från de anställda framkom det tydligt att det finns ett behov för att stärka de anställdas språkkunskaper. Man vill upprätthålla den språkliga kompetensen för att kunna använda den i servicesituationer och behovet av språkundervisning framhävdes klart och tydligt. Satsningar måste göras på att stärka de anställdas språkkompetens genom att kartlägga behovet av undervisning i svenska och informera om möjligheterna till undervisning. Man måste också sporra de anställda till att upprätthålla sina kunskaper i svenska genom att i större utsträckning ta i bruk språktillägg och skapa god praxis som stöder användningen och inlärningen av svenska. Tvåspråkigheten beaktas vid rekrytering De anställdas språkkunskaper ökas och upprätthålls genom undervisning 4. Uppmärksamhet fästs vid informationspraxisen Att informera på båda språken är viktigt då man strävar efter att profilera sig som en tvåspråkig stad. Utmaningarna i informationsgången beror förmodligen delvis på bristande rutiner, dvs. man kommer inte ihåg att i den egna verksamheten tillräckligt beakta att den svenskspråkiga befolkningens tillgång på information ska tryggas, vilket också står skrivet i stadens informationsanvisningar. Det svenska språket måste framträda bättre i stadens verksamhetskultur för att svenskan ska kunna vara en naturlig del vardagen inom förvaltningen. Det är också med tanke på invånarnas delaktighet en viktig förutsättning att de svenskspråkiga har tillräckligt med aktuell information till sitt förfogande. Stadens allmänna information på svenska måste också utvecklas vidare med detta i åtanke. I stadens informationsanvisningar måste man lyfta fram tvåspråkigheten och inom respektive verksamhetsområde måste man ha entydig informationspraxis på svenska och definiera dem så att de motsvarar språklagen och stadens informationsanvisningar. Satsningar på att planera det svenskspråkiga innehållet bör göras och klar och entydig praxis skapas över vilket material som ska finnas översatt. Utöver informationsmaterialet i elektronisk och tryckt form måste man gå igenom praxis även för exempelvis meddelanden, skyltar och orienteringstavlor. vid uppdateringen av informationsanvisningarna beaktas åtgärdsförslagen i tvåspråkighetsprogrammet informationspraxis stärks så att den följer stadens informationsanvisningar 8

10 5. Ansvaret för den tvåspråkiga servicen förtydligas Ett viktigt mål för utveckling är även att man systematiskt följer upp nivån på den svenskspråkiga servicen och hur den förverkligas. Särskilt i de lägen då brister förekommer i verksamheten, vore det mest entydigt att officiellt fastställa ansvaret för hur den svenskspråkiga servicen ordnas. Därför bör verksamhetsområdena utse personer som ansvarar för den svenskspråkiga servicen. Dessutom måste man definiera vilka metoder som används för uppföljningen och hur och till vilka instanser det rapporteras om utfallet av servicen. Främjandet av delaktigheten hos stadens svenskspråkiga invånare kopplas starkt till tillgången på information och kunskaper om de egna möjligheterna att vara med och påverka. Påverkningsmöjligheterna stärks för sin del av att den svenskspråkiga informationspraxisen förbättras, att samordningen av servicen utvecklas och personer som är ansvariga för servicen utses. Stadsdirektören utser en arbetsgrupp av tjänsteinnehavare på stadsnivå, med uppgift att - följa upp hur tvåspråkighetsprogrammet genomförs och aktivt verka för att främja målen i programmet. - följa upp hur språkservicen utvecklas. - informera aktuella parter om brister som uppdagas och lägga fram förslag som siktar till att förbättra beredskapen till att ge språkservice. - årligen rapportera till stadsstyrelsen, som svarar för att språkprogrammet fullföljs, utvecklas och följs upp. - ta fram och föra vidare god praxis inom de olika verksamhetsområdena så att de kan delas och tas i bruk på stadsnivå. 9

11 Hänvisningar och källor Befolkningsprognos för Vanda (2012), Service på svenska i huvudstadsregionen (2007). Delegationen för huvudstadsregionen, grupp s+samordningsgrupp Språkbarometern Information om projektet: 10

12 Vanda stad Stationsvägen 7, Vanda Tfn (växel) Vanda stads tvåspråkighetsprogram

Språket inom allmän förvaltning

Språket inom allmän förvaltning Språket inom allmän förvaltning Här nedan kan man läsa i korthet om språkliga rättigheterna inom allmänna förvaltningen, samt kommuninvånares syn på hur de förverkligats: Språket vid myndigheterna Statens

Läs mer

SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN

SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN 1 SPRÅKPROGRAM FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN BAKGRUNDSINFORMATION OM MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSAMKOMMUN (verksamhet från år 2017) - karta över regionen,

Läs mer

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen

Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen 1 Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 i språklagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att språklagen ändras. Enligt

Läs mer

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi

Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Riksdagens grundlagsutskott Helsingfors, 15.12.2014 pev@riksdagen.fi Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ordnandet av social-

Läs mer

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården.

Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Språkprogram Då vården sker på det egna modersmålet är det lättare för patienten att vara delaktig och och förstå syftet med vården. Arbetsgruppen för språkprogrammet Vasa centralsjukhus, Vasa 6.6.2011

Läs mer

Språkliga rättigheter

Språkliga rättigheter Språkliga rättigheter Språkförhållanden och språklagstiftning I Finlands talas 148 språk som modersmål. Av landets befolkning har 4,5 procent ett annat modersmål än finska eller svenska. År 2013 var ryska,

Läs mer

Språkprogram för Nylands förbund

Språkprogram för Nylands förbund Lf 2/2012 Ärende nr 23 1 Språkprogram för Nylands förbund BAKGRUND Nylands förbund är en tvåspråkig samkommun som enligt lag ansvarar bl.a. för områdesplanering och regionutveckling i Nyland. Utöver dessa

Läs mer

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning

SPRÅKSTRATEGI. 1. Inledning sida 1 (6) SPRÅKSTRATEGI 1. Inledning representerar nästan 140 000 yrkeshögskolestuderande. År 2013 har SAMOK 26 medlemsföreningar varav tre är svenskspråkiga. Studerandekårernas officiella språk bestäms

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar

BILAGA Justitieministeriets rekommendation om beaktande av språkkunskaper vid anställning hos statliga myndigheter och domstolar JUSTITIEMINISTERIET 3/58/2005 JM 24.2.2005 Till ministerierna, justitiekanslersämbetet, domstolarna, ämbetsverk och inrättningar inom justitieministeriets förvaltningsområde Språklagen och lagen om de

Läs mer

Språket inom småbarnfostran och utbildning

Språket inom småbarnfostran och utbildning Språket inom småbarnfostran och utbildning Det finska utbildningssystemet består av tre stadier. Det första stadiet gäller grundläggande utbildning, det andra stadiet gymnasie- och yrkesutbildning, och

Läs mer

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna

REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN. Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 1 UTBILDNINGSSTYRELSEN REVIDERING AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLEUNDERVISNINGEN OCH DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN Sammandrag av svaren på den enkät som skickades till utbildningsanordnarna 31.1.2013

Läs mer

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

Två förvaltningsspråk. Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Två förvaltningsspråk Nya forskningsrön, på Kommunmarknaden den 12 september 2012 PL Linnéa Henriksson, Åbo Akademi Ole Norrback, Vbl 20.01.2012 Två likvärdiga förvaltningsspråk i samma kommun kunde trygga

Läs mer

De språkliga rättigheterna i den nationella lagstiftningen Sammandrag av rapport utarbetad av språklagskommittén

De språkliga rättigheterna i den nationella lagstiftningen Sammandrag av rapport utarbetad av språklagskommittén De språkliga rättigheterna i den nationella lagstiftningen Sammandrag av rapport utarbetad av språklagskommittén Sammanställd av Sten Palmgren Helsingfors 2000 2 Översikt av Finlands gällande språklagstiftning

Läs mer

Kaskö stads informationsstrategi

Kaskö stads informationsstrategi Godkänd i stadsfullmäktige 24.5.2007 32 Kaskö stads informationsstrategi 1. Bakgrund I kommunallagens 29 sägs: Kommunen skall informera invånarna om ärenden som är anhängiga i kommunen, planer som gäller

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

SPRÅKPROGRAM 31.3.2010

SPRÅKPROGRAM 31.3.2010 SPRÅKPROGRAM 31.3.2010 Stadsstyrelsen 17.5.2010 Innehåll Språkprogram... 1 1. Språkprogrammets bakgrund... 2 2. Språkprogrammets utgångslägen.2 3. Lagstiftning och övriga regelverk.. 2 4. Språklig jämställdhet

Läs mer

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda

Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas. Fyra sätt. att påverka i Vanda Korsningen var farlig. Därför ingrep jag. Satu, Gladas Fyra sätt att påverka i Vanda Varför delta? I kommunen görs beslut i många saker som påverkar din vardag: de kan till exempel gälla skolor, bibliotek,

Läs mer

Språket inom social- och hälsovård

Språket inom social- och hälsovård Språket inom social- och hälsovård De språkliga rättigheterna hör till individens grundläggande rättigheter. Med tanke på individens grundtrygghet är social- och hälsovård på eget språk viktig i livets

Läs mer

NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅKLIGA MINORITETEN. Till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet

NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅKLIGA MINORITETEN. Till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet NÄMNDEN FÖR DEN SPRÅKLIGA MINORITETEN Till social- och hälsovårdsministeriet och finansministeriet Ärende: Utlåtande om utkastet till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet

Läs mer

Innehåll. 1 Inledning 3. 2 Grundlagen 4. 3 Språklagen 5. 4 Sektorlagstiftning 7. 5 Bildande av samarbetsområden 8. 6 Ändringar i kommunindelningen 9

Innehåll. 1 Inledning 3. 2 Grundlagen 4. 3 Språklagen 5. 4 Sektorlagstiftning 7. 5 Bildande av samarbetsområden 8. 6 Ändringar i kommunindelningen 9 Kommun- och servicestrukturreformen och nationalspråken Innehåll 1 Inledning 3 2 Grundlagen 4 3 Språklagen 5 4 Sektorlagstiftning 7 5 Bildande av samarbetsområden 8 6 Ändringar i kommunindelningen 9 7

Läs mer

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest

Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014. Gymnasiernas IKT-strategier har delgetts nämnden (digabi) 8/2014. Pilottest Föregångarskap Åtgärder 2014 2015 2016 KokoHelaGrani Projektet genomför under åren 2014 16 bildningssektorns andel i IT-strategin som fullmäktige godkände år 2013. Styrgrupp och nätverk har utsetts 3/2014

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014

Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors, 14.10.2014 Ärende: Svenska Finlands folktings utlåtande om utkastet till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården Hänvisning:

Läs mer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer

LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer LAPE-programmet ur ett språkserviceperspektiv - en kartläggning och konsekvensbedömning av service på svenska för barn och familjer Författare, utredare och arbetsgrupp: Torbjörn Stoor, Ann Backman och

Läs mer

Nämnden för den språkliga minoriteten Bilaga 1 32 EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS SPRÅKPROGRAM

Nämnden för den språkliga minoriteten Bilaga 1 32 EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS SPRÅKPROGRAM Nämnden för den språkliga minoriteten Bilaga 1 32 EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKTS SPRÅKPROGRAM Arbetsgruppen Lauri Tanner förvaltningsdirektör Eg.Finl.svd Per-Mikael Jansson translator Eg.Finl.svd

Läs mer

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät

Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Rapport Kundenkät Dnr 36/83/2014 Partanen Heidi 9.2.2015 Rapport över Kommunförbundets juridiska enhets kundenkät Kommunförbundets juridiska enhet genomförde i slutet av år 2014 en enkät bland kommunala

Läs mer

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk

Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk 1 Inofficiell översättning Finlandssvensk samling rf 2008 Europeiska stadgan för regionala eller minoritetsspråk FINLAND Regeringens svar på tilläggsfrågorna November 2006 DEL 3 SVENSKA SPRÅKET Frågorna

Läs mer

Svenskspråkiga utbildningssektionen Svenskspråkiga utbildningssektionen 30 03.05.2016 45 07.06.2016 FÖRSKOLANS LÄROPLAN SVUBS 03.05.2016 30 Beredning och tilläggsuppgifter: utbildningsdirektör Rikard Lindström

Läs mer

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012

LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 1 LOVISA STADSSTRATEGIS UPPGIFT OCH STRUKTUR 2020 20.04.2012 Lovisa stadsstrategi Stadsstrategin är det viktigaste dokumentet som styr stadens verksamhet, den innehåller fullmäktiges centrala riktlinjer

Läs mer

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors

Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn Stefan Svenfors Seminarium om minoritetsfrågor Tallinn 16.11.2007 Stefan Svenfors Ca 289 000 = 5,5% av befolkningen (2005) Svenskfinland de områden där majoriteten av finlandssvenskarna lever och verkar Svenskfinland

Läs mer

ÄRENDE. Beaktandet av språklagen vid kommunikation på myndighetens webbsida KLAGOMÅLET

ÄRENDE. Beaktandet av språklagen vid kommunikation på myndighetens webbsida KLAGOMÅLET ANONYMISERAD BESLUT 21.10.2016 Dnr OKV/1674/1/2015 1/5 ÄRENDE Beaktandet av språklagen vid kommunikation på myndighetens webbsida KLAGOMÅLET Klagandena har i sitt klagomål till justitiekanslern 9.6.2015

Läs mer

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2015 2017

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2015 2017 Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2015 2017 STF godkänt 27.4.2015 28 Innehållsförteckning 1. Syftet med tvåspråkighetsprogrammet... 2 2. Den språkliga verksamhetsmiljön... 2 2.1 Lagstiftning och andra

Läs mer

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014)

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) KH hyväksynyt xx.xx.2014 KV hyväksynyt xx.xx.2015 Sisällysluettelo 1. Syftet med tvåspråkighetsprogrammet... 3 2. Den språkliga verksamhetsmiljön...

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony webbkommunikationschef Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier 1 Bakgrund Enkäten genomfördes i april 1 (1.-17.4.) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland

Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland Sfp:s program för de tvåspråkiga i Finland 1. Inledning 1.1 I många av världens länder är befolkningen två- eller flerspråkig. I Finland talas flera språk. Nationalspråken är svenska och finska. 1.2 Vår

Läs mer

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014.

Som medlemmar i Handikappforum hänvisar vi också till Handikappforums utlåtande, daterat 9.6.2014. Utlåtande Finansministeriet Ärende: Begäran om utlåtande över utkastet till en regeringsproposition om kommunallagen, 8.5.2014, VM065.00/2012. Utlåtande ges av SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013

Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars 2013 Kommunernas användning av webbkommunikation och sociala medier Mars Bakgrund Enkäten genomfördes i början av (12.2 1.3) Den skickades via kommunernas registraturer till dem som ansvarar för webbkommunikationen

Läs mer

Finlands Svenska Handikappförbund kommenterar härmed upphandlingen av tolktjänsten för handikappade personer (personer med funktionsnedsättning).

Finlands Svenska Handikappförbund kommenterar härmed upphandlingen av tolktjänsten för handikappade personer (personer med funktionsnedsättning). 1(4) Folkpensionsanstalten Finlands Svenska Handikappförbund kommenterar härmed upphandlingen av tolktjänsten för handikappade personer (personer med funktionsnedsättning). Vi uppskattar att både det svenska

Läs mer

Vasa centralsjukhus, sammanträdesrummet på X6

Vasa centralsjukhus, sammanträdesrummet på X6 Protokoll sida 1(6) nr 1/2016 Organ: Nämnden för minoritetsspråket Tid: 9.5.2016, kl. 13.00 15.30 Plats: Vasa centralsjukhus, sammanträdesrummet på X6 Beslutsfattare: Närvarande: Ingves Sari-Milla Kukko

Läs mer

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING

TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING KAPITEL 10 TVÅSPRÅKIG UNDERVISNING Skolans undervisningsspråk är antingen svenska eller finska och i vissa fall samiska, romani eller teckenspråk. I undervisningen kan enligt lagen om grundläggande utbildning

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå SPRÅKPROGRAM 31.3.2010 1. SPRÅKPROGRAMMETS BAKGRUND Stadsstyrelsen beslutade 17.12.2007 att för staden utarbetas ett språkprogram; Stadsstyrelsen tillsatte 21.11.2009

Läs mer

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET

EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET EN FÖRVALTNINGSMODELL FÖR SVENSK SERVICE I METROPOLOMRÅDET FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 2014 PROJEKTET OCH UPPDRAGET Kommunförbundets projekt, 9/2013 1/2014 Uppdrag: Formulera en förvaltningsmodell för att trygga,

Läs mer

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder

SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder Utlåtande Undervisnings- och kulturministeriet Ärende: Skriftligt utlåtande om förslagen som lagts fram av arbetsgruppen som bereder reformen av lagstiftningen

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011

Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011. Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Kommunernas bruk av sociala medier Enkätresultat Finlands Kommunförbund 8.11.2011 Publicerat 8.11.2011 Finlands Kommunförbund 2011 Om enkäten Enkäten om hur kommunerna använder sociala mediar är den första

Läs mer

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land)

Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Gränsöverskridande hälsovårdstjänster / den utländska personalens språkkunsskap (tjänster skaffas från ett annat land) Nordisk tillsynskonferens 2015 Helsingfors den 2 Oktober Parallellsession C1 Chef

Läs mer

ÄRENDE. Angående offentligt lediganslaget tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas KLAGOMÅLET

ÄRENDE. Angående offentligt lediganslaget tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas KLAGOMÅLET ANONYMISERAD BESLUT 05.07.2016 Dnr OKV/1308/1/2015 1/5 ÄRENDE Angående offentligt lediganslaget tjänsteförhållande för viss tid ska ett beslut fattas KLAGOMÅLET Klaganden har i sitt klagomål 16.9.2015

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE INSTRUKTION FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Innehåll Syfte och verksamhet... 3 Mandatperiod 3 Ungdomsfullmäktigeval... 3 Ekonomi..... 5 Mötespraxis... 5 Utträde ur ungdomsfullmäktige. 5 Ungdomsfullmäktiges styrelse

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

ZEF Report - generated on 20.02.2009

ZEF Report - generated on 20.02.2009 ZEF Report - generated on 20.02.2009 Namn Antal deltagare Påbörjade (%) Avslutade (%) fullmäktige 20 13 (65.0) 10 (50.0) valtuusto 27 19 (70.4) 16 (59.3) Sammanlagt 47 32 (68.1) 26 (55.3) A. Dina egna

Läs mer

Informationsstrategi för Malax kommun

Informationsstrategi för Malax kommun Allegat kfge 53 Informationsstrategi för Malax kommun Godkänd av kommunfullmäktige 24.9.2012 53 Innehållsförteckning: Inledning 3 1. Informationens grundläggande uppgifter 3 2. Extern information 3 2.1

Läs mer

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015

PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 PROGRAM FÖR NATIONELLA MINORITETER OCH MINORITETSSPRÅK I HAPARANDA KOMMUN 2015 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-13, 58 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 BAKGRUND 1 2 OM SPRÅKETS BETYDLSE 2 3 SAMRÅD OCH DELAKTIGHET

Läs mer

Grundinformation om reformen, hösten 2016

Grundinformation om reformen, hösten 2016 Grundinformation om reformen, hösten 2016 Sådant är s nya ledarskapssystem Stadskansliet 25.8.2016 Borgmästarmodellen och sektorerna Stadsfullmäktige beslutade 16.3 och 22.6.2016 om huvudlinjerna för förnyandet

Läs mer

November 02, 2009. samhlära1.notebook

November 02, 2009. samhlära1.notebook PRESIDENTBESLUT Huvudregeln är att presidenten fattar beslut i statsrådet (regeringens sammanträden) presidentföredragningen. Den minister till vars område ett ärende hör, framlägger ett beslutsförslag

Läs mer

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda

Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Utvärdering av basservicen inom det kommunala ungdomsarbetet 2017 Ungas möjligheter att delta och göra sig hörda Regionförvaltningsverken utvärderar regelbundet basservicen i kommunerna. För ungdomsväsendets

Läs mer

Kommunerna och språklagstiftningen

Kommunerna och språklagstiftningen Kommunerna och språklagstiftningen Kommunerna och språklagstiftningen Nationalspråkens ställning 2 reviderade upplagan FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2004 ARBETSGRUPP Christel von Martens, ordförande

Läs mer

Veterinärmedicinska fakultetens tvåspråkighetsprogram. DEL I: Veterinärmedicinska fakulteten: Målen för främjandet av tvåspråkigheten 2016

Veterinärmedicinska fakultetens tvåspråkighetsprogram. DEL I: Veterinärmedicinska fakulteten: Målen för främjandet av tvåspråkigheten 2016 Veterinärmedicinska fakultetens tvåspråkighetsprogram Godkänt i tvåspråkighetskommittén 10.9.2015 Detta dokument är Veterinärmedicinska fakultetens tvåspråkighetsprogram. Programmet är indelat i tre delar.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Grunder för ett levande program för integrationsfrämjand hur uppnå resultat?

Grunder för ett levande program för integrationsfrämjand hur uppnå resultat? Grunder för ett levande program för integrationsfrämjand hur uppnå resultat? Programmet för integrationsfrämjande är en del av en större kommunstrategi Allt fler kommuner har och borde ha en kommunstrategi

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Huvudavtal för gränssamarbete mellan Torneå och Haparanda

Huvudavtal för gränssamarbete mellan Torneå och Haparanda Huvudavtal för gränssamarbete mellan Torneå och Haparanda 1. Avtalsparter Tornion kaupunki Org.nr: 0193524-6 Suensaarenkatu 4 954 00 Torneå Haparanda kommun Org.nr: 212000-2775 Torget 9 953 85 Haparanda

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009

PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 Social- och hälsovårdsväsendet i Vasa/Socialarbete och familjeservice/ Handikappservice PERSONLIG ASSISTANS FÖR GRAVT HANDIKAPPADE PERSONER TILLÄMPNINGSINSTRUKTIONER FR.O.M. 1.12.2009 ALLMÄNT OM PERSONLIG

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Förvaltningens förslag till beslut. Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande. Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 1.5.1.-389/2014 Sida 1 (6) 2014-07-10 Handläggare Arja Lindholm 08-508 09 024 Till Norrmalms stadsdelsnämnd Remissvar gällande Motion (2014:9) om stadens

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Nationella minoriteter och minoritetsspråk SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN. SID 1 (6) 2010-01-18 Nationella minoriteter och minoritetsspråk Förslag till åtgärdsplan för Stockholms stad med anledning av ny lag (2009:724) Antagna av

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 49. Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 Nämnden Svenska rum 11.06.2014 Sida 1 / 1 1058/12.01.00/2014 49 Svar på fullmäktigemotion gällande möjligheter att grunda en nordisk skola inom det finska skolväsendet Beredning och upplysningar: Ilpo

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen

Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Lovisa 2010 kommunikationsplan för kommunfusionsprocessen Behandlad: i infogruppen 3.9.2008 och 22.9.2008 i beredningsgruppen 23.9.2008 i den interimistiska organisationskommissionen 30.9.2008 Allmän vision

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD

REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012. Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD REKTORS BESLUT 120/2012 1 (5) 15.6.2012 Till fakulteterna, de fristående institutionerna och Centralförvaltningen INFÖRANDE AV REKRYTERINGSFÖRBUD Rekryteringsförbudets bakgrund och syften Helsingfors universitets

Läs mer

ANVISNING OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I GYMNASIET

ANVISNING OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I GYMNASIET ANVISNING ANVISNING OM ANORDNANDE AV UNDERVISNING I RELIGION OCH LIVSÅSKÅDNINGSKUNSKAP SAMT RELIGIÖSA EVENEMANG I GYMNASIET I denna anvisning beskrivs de bestämmelser om undervisningen i religion och livsåskådningskunskap

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun

Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun VK400S v1.0 040416 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.17 Reglemente för revisorerna i Vingåkers kommun, rev 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.17 Antaget av kommunfullmäktige 2006-11-27, 127 Gäller

Läs mer

Kvalitetskriterier för individuellt stöd

Kvalitetskriterier för individuellt stöd Kvalitetskriterier för individuellt stöd Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta, toukokuu 2011 1 Syftet med kvalitetskriterierna: Kvalitetskriterierna är avsedda för funktionshindrade människor, deras

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer

Reglemente för Umeå kommuns revisorer Reglemente för Umeå kommuns revisorer Dokumenttyp: Reglemente Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-12-19 DNR: KS-2016/00834 Revisionens roll Revisorerna

Läs mer

Finskspråkiga försöker i större utsträckning än svenskspråkiga få service på sitt eget språk 18,4 6,2 3,3. Sällan Aldrig 1,9 81,7 54,8

Finskspråkiga försöker i större utsträckning än svenskspråkiga få service på sitt eget språk 18,4 6,2 3,3. Sällan Aldrig 1,9 81,7 54,8 Språkbarometern 14.. Sammanfattningen av resultaten från Språkbarometern Språkbarometern undersöker hur väl den lokala språkminoriteten får service på sitt eget språk i hemkommunen. Samtliga tvåspråkiga

Läs mer

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken

Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken Regeringens riktlinjer 7.11.2015 Grunderna för områdesindelningen och social- och hälsovårdsreformens stegmärken I regeringsförhandlingarna beslöt regeringen att de självstyranden områdenas antal ska vara

Läs mer

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

- förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008. Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005 Stadgar - förändrade av Delegationens nionde ordinarie session 2008 Sverigefinländarnas delegation Ruotsinsuomalaisten valtuuskunta Stadgar för Sverigefinländarnas delegation, antagna av sessionen år 2005

Läs mer

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1. Bakgrund Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens

Läs mer

Reglemente Avfallsnämnden

Reglemente Avfallsnämnden Reglemente Avfallsnämnden Mariestad och Gullspång Datum: 2012-01-18 Dnr: Sida: 2 (5) Avfallsnämndens verksamhetsområden 1 Avfallsnämnden har hand om avfallshanteringen i Gullspångs och Mariestads kommuner.

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente

Kommunfullmäktige. Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: Reviderad senast: FÖRFATTNINGSSAMLING. Revisionsreglemente Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2014/335 Fastställd: 2006-11-27 Reviderad senast: 2016-10-31 FÖRFATTNINGSSAMLING Revisionsreglemente 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Revisionens roll...

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241

Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Reglemente för revisorerna i Vansbro kommun 2013-09-16 Vansbro kommun, Kommunfullmäktige, 64, KS 2013/241 Revisionens roll... 2 Revisionens formella reglering... 2 Revisorernas antal... 3 Uppdragstid...

Läs mer

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015

Kommissionen för språklig service PROTOKOLL 2/2015 Kommissionen för språklig service 03.09.2015 PROTOKOLL 2/2015 12 Öppnande av mötet 13 Konstaterande av laglighet och beslutförhet 14 Protokolljusterare 15 Godkännande av arbetsordningen 16 Landskapsdirektören

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 140. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 21.10.2013 Sida 1 / 1 2220/01.01.01/2013 Stadsstyrelsen 254 16.9.2013 140 Fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering Beredning och upplysningar: Kimmo Sarekoski, tfn 09 816 22525 E-post

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN

REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN 1 REVISIONSREGLEMENTE FÖR REVISORERNA I LANDSKRONA KOMMUN KF 2006-12-18 196 Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer