Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även Börja ditt verk i Herrans namn, så går det lyckligt fram. Den som ändå inte förstått sin egen plats Þck det för säkerhets skull sammanfattat i ett tredje tankespråk: Bed och arbeta. En viktig lärdom, även för en fattig treåring. De yngre barnens läroplanshistoria av Ann-Christine Vallberg Roth tar avstamp i denna skolsal och för läsaren på slingrande stigar ända till dagens sammanhållna skolgång med sikte på framtiden. Sänkt bokmoms alla böcker prissänkta! Svara senast Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen 6 februari

2 boken Långt borta men ändå så nära Från katekes till styrdokument En historisk resa i skolans värld, det är vad denna periods huvudbok bjuder på. De yngre barnens läroplanshistoria är en utmärkt reselitteratur om varje tids erfarenheter och förhoppningar fram till i dag, speglade genom de minsta barnens skolhistoria och deras läroplaner. Avståndet mellan dåtid och nutid kan tyckas svindlande. Nu kan Internet, Individualism och Internationalism med en lätt överdrift sägas ha ersatt Guds katekes, Konungen och Fosterlandet som grundpelare. Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även Börja ditt verk i Herrans namn, så går det lyckligt fram. Den som ändå inte förstått sin egen plats Þck det för säkerhets skull sammanfattat i ett tredje tankespråk: Bed och arbeta. En viktig lärdom, även för en fattig treåring. De yngre barnens läroplanshistoria av Ann- Christine Vallberg Roth tar avstamp i denna skolsal och för läsaren på slingrande stigar ända till dagens sammanhållna skolgång med sikte på framtiden. Barnet som projekt Författaren bjuder med läsaren på en resa genom skolsalar, barnträdgårdar, arbetsstugor, barnkrubbor och daghem fram till dagens förskola, fritidshem och skola. Bilden av barnet som projekt och skolan som en spegling av den Stora Samhällsvisionen blir mycket tydlig. I läroplanernas historia har ingenting skett av en slump. Ann-Christine Vallberg Roth har skrivit boken om de yngre barnens läroplanshistoria. Hon visar hur den pedagogiska tyngdpunkten förfl yttats under drygt halvtannat århundrade. 2

3 boken Och drömmen om det eviga livet motsvaras i dag kanske snarast av den om det livslånga lärandet. Länkar i kedjan Man kan tycka att vi nu lever i en helt annan tid och ingenting behöver lära av historien. Ändå är varje styrdokument, lärare och skolpolitiker fram till detta nu en länk i historiekedjan. Ingen individ, skola eller läroplan kan ryckas ur sitt sammanhang. Alla är vi barn av vår tid men liksom alla barn är vi formade av det som kom innan. De som nu går på lärarutbildningen ska förhoppningsvis prägla skolan i kanske 40 år framåt. En del av dem som just fötts ska forma skolan ännu längre fram i tiden. Därför är det så viktigt att känna läraryrkets, skolans och barnets historia just för att förstå nutiden och framtiden genom dåtiden. Märkvärdigt bekant Bokens många exempel på mer eller mindre ofþciella styrdokument genom tiderna gör att det gemensamma historiska arvet blir mycket tydligt. Åtskilligt i dagens skola skulle känts märkvärdigt bekant, även för en 1800-talspedagog på tillfälligt besök. De yngre barnens läroplanshistoria är viktig för att se skillnader, men även alla slående likheter genom århundradena och mellan skolformer. Men framför allt för att inse behovet av och möjligheterna till ett gemensamt yrkesspråk i en alltmer sammanßätad skolvärld. Vad som nu är förskola, fritidshem och skola har hela tiden färdats tillsammans, ibland slagit in på samma spår, andra gånger fjärmat sig från varandra, men hela tiden hållit sig i närheten av varandra. De yngre barnens läroplanshistoria är en bok för alla oavsett skolform och antal år i tjänst eller på utbildningen. För att ytterligare underlätta läsandet (och resandet), oavsett förkunskaper, Þnns också ßer uppgifter att hämta på en speciell webbsida på Internet med adress Ann-Christine Vallberg Roth: Kommunicera mera! Förnya yrkesspråket i ett sammanhållet utbildningssystem! Där ligger framtidens stora didaktiska utmaning. Det säger Ann-Christine Vallberg Roth förskolläraren, forskaren, lärarutbildaren vid Malmö högskola och dessutom författaren bakom periodens huvudbok. Hennes tidigare forskning har behandlat könsrollsbundna mönster i förskolepedagogiska texter. Men jag insåg att det fanns så många strukturer som inte kan reduceras till kön, och beslöt att ta reda på vilka. En del av resultatet fi nns i den här boken. Grunden densamma Inte minst har hon fascinerats av yrkesspråket som ett uttryck för bakomliggande synsätt. Det som hela tiden förnyas samtidigt som så mycket fi nns kvar, synnerligen levande. Det är inte bara lekhallen, byggleken och naturorienteringen som överlevt alla reformer genom tiderna. Den socialpedagogiska grunden har funnits med sedan början, men var tonvikten lagts har varierat. Det märktes tydligt när jag granskade styrdokumenten och började titta på detaljer, föra ihop i kategorier och se mönster. Nya tankeredskap Samtidigt har olika skolformer och utbildningar bäddat för polarisering mellan till exempel förskola och skola. Men förändringen mot en gemensam lärarutbildning har börjat. Det är riktigt: Det är ju samma barn vi pedagoger talar om och med. Och skrapar vi på ytan, så hittar vi mycket gemensamt. Men i mötet mellan hem, förskola, förskoleklass, fritidshem och skola behöver vi förnyade tankeredskap och begrepp. Ett språk som underlättar kommunikationen omkring barnens utveckling och lärande. Kommunicera mera, således. En stor utmaning, inte minst för barnens skull. De yngre barnens läroplanshistoria, Ann-Christine Vallberg Roth, cirka 220 sidor. 209:- Best.nr Cirkapris i handeln 298:- Ordinarie medlemspris efter 6/2 225:- Extra lågt introduktionspris för medlemmar 3

4 fl er nyheter 30 år som pedagog har gett Kennert Orlenius många tillfällen att reflektera över hur barn i skolan och förskolan utvecklar etik och värderingar. Hur ska man göra för att värdegrunden inte bara ska bli vackra ord på papper? Begreppet värdegrund riskerar att enbart Etik och moral en verktygslåda bli ett retoriskt ßaggskepp. Kan det överhuvudtaget Þnnas en gemensam värdegrund i skola och samhälle? Vad innebär till exempel principen om allas lika värde? Utifrån en rad exempel belyser författaren begreppen etik och värden och hur de kan komma till uttryck i för skola och skola. Kennert Orlenius vill reda ut begreppen i den pedagogiska verkligheten. Boken ger också läsaren redskap i form av begrepp och teorier. Redskap som gör det lättare att förstå och bättre kunna stödja barn och ungdomar i deras utveckling av sin moraliska kompetens. Värdegrunden Þnns den? är full av exempel och förser läsaren med både praktiska och teoretiska verktyg. Kennert Orlenius är ÞlosoÞe doktor i pedagogik. Han har varit lärare i grundskolan i drygt femton år och arbetat med kompetensutveckling och lärarutbildning lika länge, numera vid Högskolan i Skövde. Värdegrunden finns den? Kennert Orlenius Runa förlag, 232 sidor. Best.nr :- Cirkapris i handeln 238:- Den ungen är ju omöjlig! Barnet och du kan ha hamnat i en fighter-relation. Tillvaron har förvandlats till ett ställningskrig, där barnet med ständigt större framgång driver sin vilja igenom. Cirkeln är ond, men den går att bryta. Är det snarare regel än undantag att du förlorar kraftmätningarna mellan barnets vilja och din egen? Känns det ofta som att det är bäst att låta udda vara jämnt, för husfridens skull? Fler och ßer barn upplevs som svåra att komma överens med, för att inte säga helt omöjliga. Inte sällan ger föräldrar, daghemspersonal eller lärare till slut upp helt. En del av dessa barn har kommit på hur de ska kunna driva igenom sin vilja. Alla försök från de vuxnas sida att få barnet att sluta upp med att Medlemspris slå andra barn, vägra klä sig, alltid skrika sig till en glass i affären och så vidare leder tvärtom till att barnet fortsätter med ännu större energi. Barnet har kommit in i en Þghter-relation. För att komma tillrätta med dessa barn krävs att de vuxna blir medvetna om sina egna svagheter och tar sig ur det destruktiva mönstret. Först då kan barnet få den ömsesidiga kontakt som det behöver. Fighter-relationen ger en levande bild av vad som egentligen pågår under detta barns bör ha sin givna plats i varje personalrum. Lasse Nohrstedt, Lärarnas Tidning 4

5 fl er nyheter Hjälp eleverna bestämma själva En bok som ska ge kraft att öka elevernas inflytande. Men som också ska hjälpa rektorer att hitta kärnan i sitt ledarskap, och lärare och lärarstuderande att förstå sitt yrkesutövande. Så kan Gunvor Selbergs bok beskrivas. Hon sätter elevers lärande i centrum och med det också de nationella styrdokumentens förväntningar och krav. Författaren vill med boken ge kunskap om hur man genomför studier och utvecklingsdialoger som stödjer skolans inre arbete. Främja elevers lärande genom elevinßytande beskriver läroprocessens åtta steg, hur man gör sin egen undersökning om lärande och hur man underlättar elevinßytande. Författaren visar även hur elevinßytande kan förändra gamla invanda strukturer i skolan, som tidsanvändning och organisation. Gunvor Selberg hämtar en rad exempel från sin egen forskning och sina erfarenheter som kamp med vuxna. Den innehåller också många konkreta exempel på hur problemen kan lösas. I mitt arbete som konsult och handledare i förskolan och de yngre åren i skolan har jag stor nytta av denna bok. Den borde ha en given plats i varje referensbibliotek ute på förskolor och skolor och även ingå som kurslitteratur i all pedagogisk utbildning Lis Hederstad/Pedagogkonsult lärare och rektor. Bland annat presenteras två miljöer där eleverna har stort inßytande på lärandet. Dessutom skildras teoretiska utgångspunkter och historiska perspektiv och författaren tar också upp forskning om olika möjligheter för eleverna att påverka sitt lärande. Främja elevers lärande genom elevinßytande är en bok som vänder sig till verksamma lärare, rektorer, skolledare, lärarstuderande och lärarutbildare. Samt till alla andra som vill veta mer om lärande och då särskilt om elevers inßytande över sitt eget lärande. Gunvor Selberg är ÞlosoÞe doktor i lärande. Hon arbetar med forskning, utveckling och utvärdering på kommunal, regional och nationell nivå. Främja elevers lärande genom elevinflytande Gunvor Selberg, 175 sidor. Best.nr Cirkapris i handeln 216:- Medlemspris162:- Fighter-relationen Barns kamp med vuxna Margot Jørgensen & Peter Schreiner Ninac Förlag, 163 sidor. Best.nr Cirkapris i handeln 195:- Medlemspris 155:- 5

6 barntillåtet Sätt fart på snickarglädjen Saknar du idéer när barnen vill snickra? I Barnens egen snickarbok av Berndt Sundsten och Jan Jäger får du mängder av tips på enkla och roliga modeller som passar för både ßickor och pojkar. Det krävs varken dyrbart material eller avancerade verktyg för att förverkliga uppþnningarna, projekten och leksakerna. Snurra, tomtar, möss, troll, nyckeltavla, mobiltelefon och helikopter är bara några av de 30 snickaridéer som beskrivs. Färgglada och detaljerade illustrationer visar steg för steg hur man går till väga. Dessutom ges en rad praktiska verktygstips och goda råd som gör snickrandet roligare och enklare. 44 sidor. ICA bokförlag Barnens egen snickarbok Best.nr Cirkapris i handeln 143:- Medlemspris 107:- Vilda sånger för pojkar och flickor Mats Olsson, Hans Holm, Richard Lindgren och Håkan Ekberg. Tillsammans har dessa fyra män skapat två sångsamlingar där de försöker närma sig musiken från ett manligt perspektiv. Dagens sångskatt domineras fortfarande alltför mycket av sånger som handlar om gulliga djur, menar de. Med sånger som I en grav vid öknens slut, Har du sett mitt smällebär och Superhjältarna försöker de nå fram till pojkarna och deras behov. Men också till ßickor som gillar hemska och blodtörstiga sånger. Den första utgåvan av Pojkaktig sångbok mottogs med skräckblandad förtjusning. Sporrade av framgångarna både av den debatt som väcktes och den glädje med vilken barnen tog till sig sångerna har upphovsmännen gått vidare. Nu Þnns även Pojkaktig sångbok 2 Pomperipossa. Skåneton Pojkaktig sångbok + cd Best.nr Pojkaktig sångbok 2 + cd Best.nr :-/st Medlemspris 6

7 Att springa för att kunna sitta still Fysisk aktivitet är en förutsättning för hälsa, utveckling och lärande. Under de senaste åren har betydelsen av barnens motoriska utveckling genom bland annat rörelselekar uppmärksammats allt mer. Dels just som en förutsättning för lärande, men också ur hälsoaspekten antalet överviktiga barn ökar stadigt. på schemat: rörelse Med fokus på bland annat skolor och förskolor har folkhälsokampanjen Sätt Sverige i rörelse drivits under Med ett urval böcker som ger kunskap, inspiration och tips fortsätter Leka Lära Leva att uppmuntra till rörelse. Rörelseglada barn Barn och unga måste uppmuntras så att de får en positiv inställning till fysisk aktivitet. Att förskolebarn leker och rör sig dagligen är en viktig del i läroprocessen. Materialet ger kunskap om barns behov av rörelse för hälsa, utveckling och lärande. Det innehåller en teoretisk del samt en praktisk del med underlag till studiecirkelsverksamhet. 64 sidor. Agneta Danielsson m.fl. Förlagshuset Gothia Best.nr Cirkapris i handeln 143:- Medlemspris 109:- Lär med kroppen det fastnar i huvudet Boken beskriver motorikens betydelse för språk, tanke och barns lärande. Den tar också upp barnets utveckling av språk fantasi och skapande. Nya och gamla rörelselekar, med rörelser som är viktiga för barnen att kunna innan skolstarten, presenteras. 96 sidor. Paul Parlenvi & Birgitta Sohlman UR Best.nr Cirkapris i handeln 110:- Medlemspris 82:- Ska vi leka rövkrok? Visst Þnns det alternativ till den traditionella tävlingsinriktade idrottsundervisningen. Här beskrivs kubb, dragkamp, rövkrok och andra gutniska lekar komplement till fotboll och redskapsgymnastik. Här Þnns historik, tillvägagångssätt, vilka redskap som krävs och för vilken ålder lekarna lämpar sig. 60 sidor. Leif Yttergren & Anders Ibohm Best.nr Cirkapris i handeln 123:- Medlemspris 94:- Barn i rörelse Barn måste få ßer möjligheter att vara fysiskt aktiva, få mer tid och utrymme för lek och rörelse tillsammans med vuxna som erkänner barnens behov. I boken får blivande och verksamma förskollärare och lärare kunskap i vad motorik och rörelse betyder för barnens utveckling och lekförmåga. Genom rörelseerfarenheter lär sig barnen bland annat att sitta still och tänka abstrakt. Boken utgår från läroplanerna för förskolan och grundskolan. 145 sidor. Tora Grindberg & Greta Langlo Jagtøien Best.nr Cirkapris i handeln 174:- Medlemspris 145:- Klara, färdiga gå! Låt dig inspireras att förmedla rörelseglädje till barnen! I häftet Þnns beskrivningar på bland annat gympapass, rörelsespel och äventyrsbanor. Rörelserna är utvalda för att träna barnens totala utveckling. Sagor, sångtexter och noter Þnns med i häftet. 35 sidor + CD och plansch. Mimmi Johansson-Alburg m.fl. Svenska gymnastikförbundet/musikrummet Häfte + CD och plansch. Best.nr Medlemspris 285:- Dagis-TV:s rörelsesånger Sångerna på de här kassetterna, skrivna av Jujja och Tomas Wieslander, är både medryckande och utvecklande. Rörelserna stimulerar och hjälper barnen i deras utveckling. Sångtexter, bilder av rörelserna med bakgrundsfakta och pedagogisk uppläggning av Ylva Ellneby medföljer. Sångerna passar barn från 4 år, men många också från 2 1/2 år. Jujja och Thomas Wieslander/Ylva Ellneby UR Best.nr Cirkapris i handeln 155:- Medlemspris 115:- Det finns fler böcker på temat rörelse i bokklubben. Läs mer om dem på Ekberg Erberth: Fysisk bildning. Ellneby: Barns rätt att utvecklas. Ellneby: Om barn och stress. Ericsson: Dans på schemat. Dagis-TV:s rörelseprogram. 7

8 alltid aktuella Best.nr Cirkapris i handeln 339:- Medlemspris 253:- Best.nr Cirkapris i handeln 166:- Medlemspris 123:- Runa Best.nr Cirkapris i handeln 203:- Medlemspris 166:- Best.nr Cirkapris i handeln 229:- Medlemspris 170:- Vad är förskolepedagogik? Oddvar Fagerli m.fl. Förskolepedagogen har ett helhetsansvar för både uppfostran och undervisning. Det gäller att skapa balans mellan barnens behov och de vuxnas och samhällets ansvar att fostra barnen. Boken tar bland annat upp lekens betydelse, yttre miljö, socialt samspel och mångkulturellt arbete. Den utvecklar också tankegångar om vad som är kvalitet i förskolan. 256 sidor. Historia som tema och gestaltning Gunilla Lindqvist Genom att dramatisera ett historiskt tema levandegörs en mängd skeenden för barnen och eleverna. Boken beskriver en alternativ historieundervisning där lek och drama är viktiga inslag och där metoderna har anpassats till elevernas kunskaper och förmågor. 120 sidor. Möte med mångfald Aycan Bozarslan För invandrare är ofta förskolan en inkörsport till det svenska samhället, både för barn och föräldrar. Förskolan blir en integrationsplats där pedagogerna är representanter för det svenska samhället. Deras stöd i barnens identitetsutveckling är oerhört viktigt. Barnen måste känna trygghet i den svenska kulturen utan att tvingas förneka sitt ursprung. 128 sidor. Upptäck vardagen Bodil Ekholm & Anna Hedin Att utvärdera är ett sätt att synliggöra den egna verksamheten både för sig själv och för bland annat föräldrar. Boken visar hur förskolepersonal kan utvärdera sin verksamhet, beskriver vad utvärdering innebär och hur den används i det dagliga arbetet. Exempel ges på praktiska och inspirerande utvärderingsmetoder. 124 sidor. Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola Staffan Olsson Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera. Vilken skyldighet har personalen att anmäla om något tråkigt har hänt? Vad får en anställd berätta om barnet? Staffan Olsson sammanfattar vad sekretesslagen säger och när man kan göra undantag från den. Han förespråkar ett samarbete mellan socialtjänst, förskola och skola, samt betonar vikten av föräldrars och barns delaktighet i förskolans/skolans arbete. 195 sidor. Utvecklingssamtal Lena Buckhöj-Lago Skolans verksamhet ska bygga på dialog, i olika former, mellan vuxna och elever där målet är elevernas utveckling. Utvecklingssamtalet har genomgått kvalitativa förändringar och boken ger förslag på hur samtalet kan bli en utgångspunkt för en elevs färd genom skolsystemet. Den innehåller ßera kopieringsbara blanketter. 143 sidor. Vardagsperspektiv Eva Campner & Elsie Persson Författarna, båda verksamma förskollärare, delar med sig av erfarenheter, idéer och exempel på hur man kan arbeta med Lpfö98 och hur man når fram till målen. Boken tar upp pedagogisk dokumentation, hur man ser barnen, involverar föräldrar osv. Läroplanen återges styckevis och författarnas egna tolkningar belyses med praktiska exempel. 238 sidor. Lärande och delaktighet Ann Ahlberg Hur kan man som lärare verka för att varje elev ska känna delaktighet och få tilltro till sin förmåga och lust att lära? Boken tar upp denna och andra frågor som berör skolans möte med elevers olikheter och komplexiteten i skolan. 173 sidor. Best.nr Cirkapris i handeln 249:- Medlemspris 187:- Förlagshuset Gothia Best.nr Cirkapris i handeln 278:- Medlemspris 209:- Förlagshuset Gothia Best.nr Cirkapris i handeln 258:- Medlemspris 203:- Best.nr Cirkapris i handeln 227:- Medlemspris 169:- 8

9 alltid aktuella Hundra sätt att tänka En samlad introduktion till det pedagogiska arbets- och synsätt som ligger bakom Reggio Emilias pedagogiska ÞlosoÞ. Boken utgår från fyra svenska förskollärares första intryck från mötet med Reggio Emilia. 80 sidor. Tove Jonstoij & Åsa Tolgraven Best.nr Cirkapris i handeln 221:- Medlemspris 175:- Samtal med barn Boken uppmuntrar till samtal med barn som har det svårt och är användbar för alla som arbetar med barn. Genom ßer och bättre samtal kommer barnets perspektiv fram, och på så sätt kan dess vård och rättigheter förbättras. 227 sidor. Haldor Øvereeide Best.nr Cirkapris i handeln 379:- Medlemspris 297:- IKT och lärande cd-rom Detta utbildningsmaterial beskriver på ett grundligt och pedagogiskt sätt allt du behöver veta om datorer och IKT. I ett hundratal instruktionsþlmer presenteras de vanligaste programvarorna. Beskrivningen av de teoretiska grunderna ger tillsammans med övningarna en helhet av både teori och praktik. Systemkrav: PC med Pentiumprocessor, Windows 95, 98, 2000, ME eller NT4, CD-romläsare, Ljudkort. Obs: Ej för Mac! Elza Dunkels m.fl. Best.nr Medlemspris 268:- För de allra små! Här får vi ta del av hur barn upp till fyra år upplever böcker, teater, Þlm, bildkonst, musik och dans och hur de själva blir medskapare om man ger dem tid och de rätta uttrycksmedlen. 168 sidor. Margareta Sörenson (red.) Best.nr Cirkapris i handeln 259:- Medlemspris 203:- Sjöbomben 50 rastlekar som får barnen att springa, hoppa, bära, bolla och gå balansgång. Regler och instruktioner Þnns med. Materialet hålls samman av en ring som man lätt kan hänga upp och visa just den lek man vill leka. Ingrid Engellau (projektledare) Best.nr Medlemspris 149:- Ritsagor Ord och bild följs åt i dessa sagor som barnen aldrig tröttnar på. Ursprungsbilden fylls steg för steg på medan sagan berättas. Ett enkelt och lustigt trolleri som roar barnen. 80 sidor. Per Gustavsson Best.nr Cirkapris i handeln 178:- Medlemspris 139:- Halli Hallå! Minns du hur man leker Påven bannlyser? bannlyser? inte Om kan inte du kan friska du upp friska minnet upp av Om många minnet klassiska av många utom- klassiska och inomhus- utom- och inomhuslekar samt modernisera samt modernisera förrådet. förrådet. ßesta För lekar de ßesta behövs lekar bara behövs en eller bara För ßera en eller kamrater ßera kamrater och ingen och ingen dyrbar utrustning. 78 sidor. Pija Lindenbaum Best.nr Cirkapris i handeln 157:- Medlemspris 123:- Berör mig! Allt du behöver veta om babymassage; massagens historia och teori, babymassage från A-Ö, samt bilder som visar hur du kan gå tillväga. 142 sidor. Lena Jelvéus Best.nr Cirkapris i handeln 315:- Medlemspris 229:- Tjocka polisen i Fiskamalajka Ramsor och verser som kan läsas när barnen får eller ger massage. Du kan antingen lägga till massagerörelserna som beskrivs i slutet av boken till sagorna, eller läsa sagorna som de är. 32 sidor. Lena Jelvéus Best.nr Cirkapris i handeln 104:- Medlemspris 78:- Vad är dyskalkyli? De som har dyskalkyli är en missförstådd grupp, trots att det är ett vanligt handikapp. Boken ger svar på frågor om orsaken till dyskalkyli, utredningsteknik med diagnostik samt hur hjälp och stöd bör planeras och utföras. 139 sidor. Björn Adler Best.nr Cirkapris i handeln 259:- Medlemspris 209:- 9

10 alltid aktuella Best.nr. Medlemspris Abildtrup Johansen m.fl./möjligheternas barn i möjligheternas skola :- Adler Holmgren/Neuropedagogik :- Ahlberg/Barn och matematik :- Alexandersson m.fl./bland barn och datorer :- Appelberg Eriksson/Barn erövrar datorn :- Asmervik/Barn med behov av särskilt stöd :- Attwood/Om Aspergers syndrom :- Beach Berg-Danielsson/Goda grunder och pedagogiska möjligheter :- Bendt/Mörker och ljus :- Danielsson/Boken om färg :- Danielsson/Musik för nya öron, inkl. 2 cd :- Dyregrov/Barn och trauma :- Dysthe/Det fl erstämmiga klassrummet :- Ellneby/Barns rätt att utvecklas :- Ellneby/Om barn och stress :- Ellneby/Om du inte rör mig så dör jag :- Erdis/Juridik för pedagoger :- Evenshaug m.fl./barn- och ungdomspsykologi :- Haglund/Visst fi nns det blå hästar :- Holmdahl/Tusen år i det svenska barnets historia :- Iglum/Om de bara kunde skärpa sig! :- Isaksson/Badkalaset :- Johannessen/Barn med socio-emotionella problem :- Jonstoij/Barn med rätt att lära :- Karlsson/Språkeri, språkera :- Kim Klockljung/En klingande bro (musikterapi) :- Kinge/Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov :- Kärrby (red.)/skolan möter förskolan och fritidshemmet :- Ladberg/Skolans språk och barnets :- Larsson-Swärd/Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd :- Larsson-Swärd/Åtgärdsprog. vid misstanke om sexuella övergrepp på barn :- Leicht Madsen/Barn, djur och natur :- Liberg/Hur barn lär sig läsa och skriva :- Lind m.fl./tidsbilder :- Lindqvist/Lekens möjligheter :- Malmer/Bra matematik för alla :- Monroe/Våga leda i skolan :- Motivera variera Fortbildningskurs för lärare i engelska, två böcker, en video, tre cd :- Mårdstedt Wallinder/Portfolio i praktiken :- Niss Söderström/Små barn i förskolan :- Nohrstedt/Datorer, metoder och goda idéer :- Pramling Samuelsson m.fl./lärandets grogrund :- Rimramsor :- Rönnberg/TV är bra för barn :- Signert/Maria Montessori :- Småsagor, CD :- CD :- Snunit/Själens fågel :- Sohlman/Möjligheterna fi nns :- Stadler/Läs- och skrivinlärning :- Svensson/Barnet, språket och miljön :- Svensson/Språkglädje :- Thimon/Bråkiga ungar och snälla barn :- Wallskog/Erövra yrkesrollen :- Wennström (red.)/kompetens och kvalitet i förskolan :- Widerberg/Barnens gåtbok :- Wiklund, Ulla/Den lydiga kreativiteten :- Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Ronny Pettersson (), Krister Widell (UR), Jörgen Olsson (Wirtén Media). Redaktör: Jörgen Olsson. Form: Jacob Edgren (Wirtén Media)., Box 141, Lund, tel Utbildningsradion, Stockholm, tel Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 35 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (inom Sverige). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Nästa nummer utkommer omkring 19 mars

11 signerat Nu sänker vi priserna Så har ett nytt år börjat och i och med det har beslutet om sänkt bokmoms börjat gälla. Momssänkningen på 19 procent innebär att priserna på samtliga böcker i bokklubben nu har sänkts med 15 procent. Redan låga priser har alltså blivit ännu lägre! Som du ser har också medlemstidningen genomgått en förändring och vi hoppas förstås att du tycker att den nya formen har gett tidningen en tydligare disposition och ett fräschare utseende. I årets första huvudbok ger Ann-Christine Vallberg Roth en historisk tillbakablick över hur de yngre barnens läroplanshistoria sett ut och utvecklats sedan mitten av 1800-talet och fram till i dag. På temasidan presenterar vi ett urval rörelseböcker, både sådana som ger teorier och kunskap om barns behov av Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 150 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer (se adressrutan) tillhands. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. rörelse samt mer praktiskt inriktade böcker och rörelseprogram som inspirerar till rörelseglädje. Slutligen vill vi påminna om att du på kan hitta längre och matnyttigare texter om i stort sett alla böcker som har funnits med i Leka Lära Leva genom åren. Söker du alltså en titel som du inte hittar i tidningen, eller vill du få mer information om någon bok gå då in på vår hemsida. Gör också gärna dina beställningar där. Har du synpunkter på den nya tidningen eller förslag på teman vi ska ta upp hör då av dig till oss på: Red. Missa inte UR:s barnprogram i tv och radio TV På lördagar klockan 7:30 med repris söndagar klockan 14:00 i SVT2 sänder UR det nya tv-programmet Safari. Det är ett program av magasinskaraktär, som vänder sig till barn mellan sex och nio år. Premiär 26 januari. Programmet innehåller bland annat serien Tankar om färg. Tillsammans med Ulla Danielssons Boken om färg och den radioserie som sändes i höstas, utgör Tankar om färg ett inspirerande paket om färgernas betydelse i våra liv. Ett annat inslag i Safari är Kid s English Zone en fantasifull serie som lär ut engelska ord och begrepp. Kan barnen ingen engelska alls så kommer de ändå att förstå. I Safari visas även Javisst har barnen rätt, som handlar om artiklarna i FN:s barnkonvention. De tecknade fi lmerna har gjorts av Johan Hagelbäck. Radio I radio sänds Tre över sju varje söndag klockan 19:03 i P1. Programmet innehåller sagouppläsningar, barnintervjuer och reportage. 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken De yngre barnens läroplanshistoria behöver du inte fylla i kupongen den kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast onsdagen den 6 februari Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbeställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Värdegrunden fi nns den? Best.nr , medlemspris 179:- Främja elevers lärande genom elevinfl ytande. Best.nr , medlemspris 162:- Fighter-relationen. Best.nr , medlemspris 155:- Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken De yngre barnens läroplanshistoria. Best.nr Avbeställ gärna på webben. Jag vill bli medlem Mitt medlemsnummer. Endast för dig som har värvat. Jag har värvat en ny medlem Som välkomst-/värvarpresent får jag boken Visst fi nns det blå hästar av Kajsa Haglund Stockholm porto betalt P Mitt namn/förskola, skola. Endast för dig som har värvat. Ny medlem Förskola/skola Adress Postnummer och ort Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Den nya medlemmens e-postadress Den nya medlemmen beställer samtidigt följande bok/böcker: Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning).

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig

Orden får mening Boken: Hur barn lär sig Vinterspecial: Inspirerande matematik [ Sid 4] Svara senast 2 februari Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2006 www.lekalaraleva.nu Orden får mening Boken: Hur barn lär sig läsa och skriva Barn

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson

GRUND SKOLE guiden. Charlotta Andersson GRUND SKOLE guiden Charlotta Andersson Vad du behöver veta för att kunna stödja ditt barn genom grundskolan Hur kan du hjälpa ditt barn att lyckas i grundskolan? Vilka rättigheter har eleven? Vad menas

Läs mer

Leken som grogrund för lärande

Leken som grogrund för lärande SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Leken som grogrund för lärande Aspekter på lek inom fritidshemmets verksamhetsområde Författare Per Wetterblad ARTIKEL NUMMER 5/2012 Skolportens

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008

IDAG HAR VI BARA LEKT. All lek har en mening och bidrar till lärande. Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 Examensarbete i Lärarprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2008 IDAG HAR VI BARA LEKT All lek har en mening och bidrar till lärande Camilla Eriksson och Sandra Svensson Sammanfattning Arbetets art:

Läs mer

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker

På fritids tänker man inte på att man lär sig saker På fritids tänker man inte på att man lär sig saker Lärande på fritidshem Ingrid Bardon D-uppsats Pedagogik Höstterminen 2008 Handledare Ann Ludvigsson Examinator Christina Chaib HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE

Läs mer

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem?

Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Hur kan barn påverka stödet vi ger dem? Idéer från ett seminarum för föräldrar till barn och unga med funktionsnedsättning och för personal inom stödverksamheter En del av projektet Egen växtkraft Barns

Läs mer

Pedagogers definition och syn på lek

Pedagogers definition och syn på lek Pedagogers definition och syn på lek En enkätstudie mellan pedagoger inom två pedagogiker Maria Svensson & Linda Torstenson Kurs. LAU370 Handledare: Staffan Stukát Examinator: Pia Williams Rapportnummer:

Läs mer

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända

Det bästa för barnen. introduktion och mottagande av nyanlända Det bästa för barnen introduktion och mottagande av nyanlända denna handbok tillhör: handboken är producerad av projekt barnintroduktion hösten 2012. version 1. Längst bak i boken finns ett usb-minne med

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola

Att öppna nya världar. En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola Att öppna nya världar En handledning om att gå på teater med barn i förskola och skola INNEHÅLL Några ord från Riksteatern... sid 3 Teater i förskola och skola... sid 5 Teater för de allra yngsta om att

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Jakten på det goda lärandet

Jakten på det goda lärandet Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Jakten på det goda lärandet Montessoripedagogers reflektioner kring pedagogik Malin Bergsland & Manuel Tenser Examensarbete på avancerad nivå i lärarutbildningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten.

Förskolor som kunskapar. som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Förskolor som kunskapar som gör skillnad och öppnar upp för olika möten. Foto: Omslagsbild: Svetlana Sturesson Emma Hervén och och Annika Tanja Lenander Svensson Innehålllsförteckning Förord...4 Förskollärare,

Läs mer

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen?

Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FoU skriftserie nr 3 Inkluderande undervisning vad kan man lära av forskningen? FÖRFATTARE Claes Nilholm, Malmö högskola Kerstin Göransson, Mälardalens högskola Forsknings- och utvecklingsrapport om Inkluderande

Läs mer

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD

Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna. med ADHD Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med ADHD Utgivna skrifter i denna serie: Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Övergripande information om stödinsatser

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer