Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även Börja ditt verk i Herrans namn, så går det lyckligt fram. Den som ändå inte förstått sin egen plats Þck det för säkerhets skull sammanfattat i ett tredje tankespråk: Bed och arbeta. En viktig lärdom, även för en fattig treåring. De yngre barnens läroplanshistoria av Ann-Christine Vallberg Roth tar avstamp i denna skolsal och för läsaren på slingrande stigar ända till dagens sammanhållna skolgång med sikte på framtiden. Sänkt bokmoms alla böcker prissänkta! Svara senast Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen 6 februari

2 boken Långt borta men ändå så nära Från katekes till styrdokument En historisk resa i skolans värld, det är vad denna periods huvudbok bjuder på. De yngre barnens läroplanshistoria är en utmärkt reselitteratur om varje tids erfarenheter och förhoppningar fram till i dag, speglade genom de minsta barnens skolhistoria och deras läroplaner. Avståndet mellan dåtid och nutid kan tyckas svindlande. Nu kan Internet, Individualism och Internationalism med en lätt överdrift sägas ha ersatt Guds katekes, Konungen och Fosterlandet som grundpelare. Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även Börja ditt verk i Herrans namn, så går det lyckligt fram. Den som ändå inte förstått sin egen plats Þck det för säkerhets skull sammanfattat i ett tredje tankespråk: Bed och arbeta. En viktig lärdom, även för en fattig treåring. De yngre barnens läroplanshistoria av Ann- Christine Vallberg Roth tar avstamp i denna skolsal och för läsaren på slingrande stigar ända till dagens sammanhållna skolgång med sikte på framtiden. Barnet som projekt Författaren bjuder med läsaren på en resa genom skolsalar, barnträdgårdar, arbetsstugor, barnkrubbor och daghem fram till dagens förskola, fritidshem och skola. Bilden av barnet som projekt och skolan som en spegling av den Stora Samhällsvisionen blir mycket tydlig. I läroplanernas historia har ingenting skett av en slump. Ann-Christine Vallberg Roth har skrivit boken om de yngre barnens läroplanshistoria. Hon visar hur den pedagogiska tyngdpunkten förfl yttats under drygt halvtannat århundrade. 2

3 boken Och drömmen om det eviga livet motsvaras i dag kanske snarast av den om det livslånga lärandet. Länkar i kedjan Man kan tycka att vi nu lever i en helt annan tid och ingenting behöver lära av historien. Ändå är varje styrdokument, lärare och skolpolitiker fram till detta nu en länk i historiekedjan. Ingen individ, skola eller läroplan kan ryckas ur sitt sammanhang. Alla är vi barn av vår tid men liksom alla barn är vi formade av det som kom innan. De som nu går på lärarutbildningen ska förhoppningsvis prägla skolan i kanske 40 år framåt. En del av dem som just fötts ska forma skolan ännu längre fram i tiden. Därför är det så viktigt att känna läraryrkets, skolans och barnets historia just för att förstå nutiden och framtiden genom dåtiden. Märkvärdigt bekant Bokens många exempel på mer eller mindre ofþciella styrdokument genom tiderna gör att det gemensamma historiska arvet blir mycket tydligt. Åtskilligt i dagens skola skulle känts märkvärdigt bekant, även för en 1800-talspedagog på tillfälligt besök. De yngre barnens läroplanshistoria är viktig för att se skillnader, men även alla slående likheter genom århundradena och mellan skolformer. Men framför allt för att inse behovet av och möjligheterna till ett gemensamt yrkesspråk i en alltmer sammanßätad skolvärld. Vad som nu är förskola, fritidshem och skola har hela tiden färdats tillsammans, ibland slagit in på samma spår, andra gånger fjärmat sig från varandra, men hela tiden hållit sig i närheten av varandra. De yngre barnens läroplanshistoria är en bok för alla oavsett skolform och antal år i tjänst eller på utbildningen. För att ytterligare underlätta läsandet (och resandet), oavsett förkunskaper, Þnns också ßer uppgifter att hämta på en speciell webbsida på Internet med adress Ann-Christine Vallberg Roth: Kommunicera mera! Förnya yrkesspråket i ett sammanhållet utbildningssystem! Där ligger framtidens stora didaktiska utmaning. Det säger Ann-Christine Vallberg Roth förskolläraren, forskaren, lärarutbildaren vid Malmö högskola och dessutom författaren bakom periodens huvudbok. Hennes tidigare forskning har behandlat könsrollsbundna mönster i förskolepedagogiska texter. Men jag insåg att det fanns så många strukturer som inte kan reduceras till kön, och beslöt att ta reda på vilka. En del av resultatet fi nns i den här boken. Grunden densamma Inte minst har hon fascinerats av yrkesspråket som ett uttryck för bakomliggande synsätt. Det som hela tiden förnyas samtidigt som så mycket fi nns kvar, synnerligen levande. Det är inte bara lekhallen, byggleken och naturorienteringen som överlevt alla reformer genom tiderna. Den socialpedagogiska grunden har funnits med sedan början, men var tonvikten lagts har varierat. Det märktes tydligt när jag granskade styrdokumenten och började titta på detaljer, föra ihop i kategorier och se mönster. Nya tankeredskap Samtidigt har olika skolformer och utbildningar bäddat för polarisering mellan till exempel förskola och skola. Men förändringen mot en gemensam lärarutbildning har börjat. Det är riktigt: Det är ju samma barn vi pedagoger talar om och med. Och skrapar vi på ytan, så hittar vi mycket gemensamt. Men i mötet mellan hem, förskola, förskoleklass, fritidshem och skola behöver vi förnyade tankeredskap och begrepp. Ett språk som underlättar kommunikationen omkring barnens utveckling och lärande. Kommunicera mera, således. En stor utmaning, inte minst för barnens skull. De yngre barnens läroplanshistoria, Ann-Christine Vallberg Roth, cirka 220 sidor. 209:- Best.nr Cirkapris i handeln 298:- Ordinarie medlemspris efter 6/2 225:- Extra lågt introduktionspris för medlemmar 3

4 fl er nyheter 30 år som pedagog har gett Kennert Orlenius många tillfällen att reflektera över hur barn i skolan och förskolan utvecklar etik och värderingar. Hur ska man göra för att värdegrunden inte bara ska bli vackra ord på papper? Begreppet värdegrund riskerar att enbart Etik och moral en verktygslåda bli ett retoriskt ßaggskepp. Kan det överhuvudtaget Þnnas en gemensam värdegrund i skola och samhälle? Vad innebär till exempel principen om allas lika värde? Utifrån en rad exempel belyser författaren begreppen etik och värden och hur de kan komma till uttryck i för skola och skola. Kennert Orlenius vill reda ut begreppen i den pedagogiska verkligheten. Boken ger också läsaren redskap i form av begrepp och teorier. Redskap som gör det lättare att förstå och bättre kunna stödja barn och ungdomar i deras utveckling av sin moraliska kompetens. Värdegrunden Þnns den? är full av exempel och förser läsaren med både praktiska och teoretiska verktyg. Kennert Orlenius är ÞlosoÞe doktor i pedagogik. Han har varit lärare i grundskolan i drygt femton år och arbetat med kompetensutveckling och lärarutbildning lika länge, numera vid Högskolan i Skövde. Värdegrunden finns den? Kennert Orlenius Runa förlag, 232 sidor. Best.nr :- Cirkapris i handeln 238:- Den ungen är ju omöjlig! Barnet och du kan ha hamnat i en fighter-relation. Tillvaron har förvandlats till ett ställningskrig, där barnet med ständigt större framgång driver sin vilja igenom. Cirkeln är ond, men den går att bryta. Är det snarare regel än undantag att du förlorar kraftmätningarna mellan barnets vilja och din egen? Känns det ofta som att det är bäst att låta udda vara jämnt, för husfridens skull? Fler och ßer barn upplevs som svåra att komma överens med, för att inte säga helt omöjliga. Inte sällan ger föräldrar, daghemspersonal eller lärare till slut upp helt. En del av dessa barn har kommit på hur de ska kunna driva igenom sin vilja. Alla försök från de vuxnas sida att få barnet att sluta upp med att Medlemspris slå andra barn, vägra klä sig, alltid skrika sig till en glass i affären och så vidare leder tvärtom till att barnet fortsätter med ännu större energi. Barnet har kommit in i en Þghter-relation. För att komma tillrätta med dessa barn krävs att de vuxna blir medvetna om sina egna svagheter och tar sig ur det destruktiva mönstret. Först då kan barnet få den ömsesidiga kontakt som det behöver. Fighter-relationen ger en levande bild av vad som egentligen pågår under detta barns bör ha sin givna plats i varje personalrum. Lasse Nohrstedt, Lärarnas Tidning 4

5 fl er nyheter Hjälp eleverna bestämma själva En bok som ska ge kraft att öka elevernas inflytande. Men som också ska hjälpa rektorer att hitta kärnan i sitt ledarskap, och lärare och lärarstuderande att förstå sitt yrkesutövande. Så kan Gunvor Selbergs bok beskrivas. Hon sätter elevers lärande i centrum och med det också de nationella styrdokumentens förväntningar och krav. Författaren vill med boken ge kunskap om hur man genomför studier och utvecklingsdialoger som stödjer skolans inre arbete. Främja elevers lärande genom elevinßytande beskriver läroprocessens åtta steg, hur man gör sin egen undersökning om lärande och hur man underlättar elevinßytande. Författaren visar även hur elevinßytande kan förändra gamla invanda strukturer i skolan, som tidsanvändning och organisation. Gunvor Selberg hämtar en rad exempel från sin egen forskning och sina erfarenheter som kamp med vuxna. Den innehåller också många konkreta exempel på hur problemen kan lösas. I mitt arbete som konsult och handledare i förskolan och de yngre åren i skolan har jag stor nytta av denna bok. Den borde ha en given plats i varje referensbibliotek ute på förskolor och skolor och även ingå som kurslitteratur i all pedagogisk utbildning Lis Hederstad/Pedagogkonsult lärare och rektor. Bland annat presenteras två miljöer där eleverna har stort inßytande på lärandet. Dessutom skildras teoretiska utgångspunkter och historiska perspektiv och författaren tar också upp forskning om olika möjligheter för eleverna att påverka sitt lärande. Främja elevers lärande genom elevinßytande är en bok som vänder sig till verksamma lärare, rektorer, skolledare, lärarstuderande och lärarutbildare. Samt till alla andra som vill veta mer om lärande och då särskilt om elevers inßytande över sitt eget lärande. Gunvor Selberg är ÞlosoÞe doktor i lärande. Hon arbetar med forskning, utveckling och utvärdering på kommunal, regional och nationell nivå. Främja elevers lärande genom elevinflytande Gunvor Selberg, 175 sidor. Best.nr Cirkapris i handeln 216:- Medlemspris162:- Fighter-relationen Barns kamp med vuxna Margot Jørgensen & Peter Schreiner Ninac Förlag, 163 sidor. Best.nr Cirkapris i handeln 195:- Medlemspris 155:- 5

6 barntillåtet Sätt fart på snickarglädjen Saknar du idéer när barnen vill snickra? I Barnens egen snickarbok av Berndt Sundsten och Jan Jäger får du mängder av tips på enkla och roliga modeller som passar för både ßickor och pojkar. Det krävs varken dyrbart material eller avancerade verktyg för att förverkliga uppþnningarna, projekten och leksakerna. Snurra, tomtar, möss, troll, nyckeltavla, mobiltelefon och helikopter är bara några av de 30 snickaridéer som beskrivs. Färgglada och detaljerade illustrationer visar steg för steg hur man går till väga. Dessutom ges en rad praktiska verktygstips och goda råd som gör snickrandet roligare och enklare. 44 sidor. ICA bokförlag Barnens egen snickarbok Best.nr Cirkapris i handeln 143:- Medlemspris 107:- Vilda sånger för pojkar och flickor Mats Olsson, Hans Holm, Richard Lindgren och Håkan Ekberg. Tillsammans har dessa fyra män skapat två sångsamlingar där de försöker närma sig musiken från ett manligt perspektiv. Dagens sångskatt domineras fortfarande alltför mycket av sånger som handlar om gulliga djur, menar de. Med sånger som I en grav vid öknens slut, Har du sett mitt smällebär och Superhjältarna försöker de nå fram till pojkarna och deras behov. Men också till ßickor som gillar hemska och blodtörstiga sånger. Den första utgåvan av Pojkaktig sångbok mottogs med skräckblandad förtjusning. Sporrade av framgångarna både av den debatt som väcktes och den glädje med vilken barnen tog till sig sångerna har upphovsmännen gått vidare. Nu Þnns även Pojkaktig sångbok 2 Pomperipossa. Skåneton Pojkaktig sångbok + cd Best.nr Pojkaktig sångbok 2 + cd Best.nr :-/st Medlemspris 6

7 Att springa för att kunna sitta still Fysisk aktivitet är en förutsättning för hälsa, utveckling och lärande. Under de senaste åren har betydelsen av barnens motoriska utveckling genom bland annat rörelselekar uppmärksammats allt mer. Dels just som en förutsättning för lärande, men också ur hälsoaspekten antalet överviktiga barn ökar stadigt. på schemat: rörelse Med fokus på bland annat skolor och förskolor har folkhälsokampanjen Sätt Sverige i rörelse drivits under Med ett urval böcker som ger kunskap, inspiration och tips fortsätter Leka Lära Leva att uppmuntra till rörelse. Rörelseglada barn Barn och unga måste uppmuntras så att de får en positiv inställning till fysisk aktivitet. Att förskolebarn leker och rör sig dagligen är en viktig del i läroprocessen. Materialet ger kunskap om barns behov av rörelse för hälsa, utveckling och lärande. Det innehåller en teoretisk del samt en praktisk del med underlag till studiecirkelsverksamhet. 64 sidor. Agneta Danielsson m.fl. Förlagshuset Gothia Best.nr Cirkapris i handeln 143:- Medlemspris 109:- Lär med kroppen det fastnar i huvudet Boken beskriver motorikens betydelse för språk, tanke och barns lärande. Den tar också upp barnets utveckling av språk fantasi och skapande. Nya och gamla rörelselekar, med rörelser som är viktiga för barnen att kunna innan skolstarten, presenteras. 96 sidor. Paul Parlenvi & Birgitta Sohlman UR Best.nr Cirkapris i handeln 110:- Medlemspris 82:- Ska vi leka rövkrok? Visst Þnns det alternativ till den traditionella tävlingsinriktade idrottsundervisningen. Här beskrivs kubb, dragkamp, rövkrok och andra gutniska lekar komplement till fotboll och redskapsgymnastik. Här Þnns historik, tillvägagångssätt, vilka redskap som krävs och för vilken ålder lekarna lämpar sig. 60 sidor. Leif Yttergren & Anders Ibohm Best.nr Cirkapris i handeln 123:- Medlemspris 94:- Barn i rörelse Barn måste få ßer möjligheter att vara fysiskt aktiva, få mer tid och utrymme för lek och rörelse tillsammans med vuxna som erkänner barnens behov. I boken får blivande och verksamma förskollärare och lärare kunskap i vad motorik och rörelse betyder för barnens utveckling och lekförmåga. Genom rörelseerfarenheter lär sig barnen bland annat att sitta still och tänka abstrakt. Boken utgår från läroplanerna för förskolan och grundskolan. 145 sidor. Tora Grindberg & Greta Langlo Jagtøien Best.nr Cirkapris i handeln 174:- Medlemspris 145:- Klara, färdiga gå! Låt dig inspireras att förmedla rörelseglädje till barnen! I häftet Þnns beskrivningar på bland annat gympapass, rörelsespel och äventyrsbanor. Rörelserna är utvalda för att träna barnens totala utveckling. Sagor, sångtexter och noter Þnns med i häftet. 35 sidor + CD och plansch. Mimmi Johansson-Alburg m.fl. Svenska gymnastikförbundet/musikrummet Häfte + CD och plansch. Best.nr Medlemspris 285:- Dagis-TV:s rörelsesånger Sångerna på de här kassetterna, skrivna av Jujja och Tomas Wieslander, är både medryckande och utvecklande. Rörelserna stimulerar och hjälper barnen i deras utveckling. Sångtexter, bilder av rörelserna med bakgrundsfakta och pedagogisk uppläggning av Ylva Ellneby medföljer. Sångerna passar barn från 4 år, men många också från 2 1/2 år. Jujja och Thomas Wieslander/Ylva Ellneby UR Best.nr Cirkapris i handeln 155:- Medlemspris 115:- Det finns fler böcker på temat rörelse i bokklubben. Läs mer om dem på Ekberg Erberth: Fysisk bildning. Ellneby: Barns rätt att utvecklas. Ellneby: Om barn och stress. Ericsson: Dans på schemat. Dagis-TV:s rörelseprogram. 7

8 alltid aktuella Best.nr Cirkapris i handeln 339:- Medlemspris 253:- Best.nr Cirkapris i handeln 166:- Medlemspris 123:- Runa Best.nr Cirkapris i handeln 203:- Medlemspris 166:- Best.nr Cirkapris i handeln 229:- Medlemspris 170:- Vad är förskolepedagogik? Oddvar Fagerli m.fl. Förskolepedagogen har ett helhetsansvar för både uppfostran och undervisning. Det gäller att skapa balans mellan barnens behov och de vuxnas och samhällets ansvar att fostra barnen. Boken tar bland annat upp lekens betydelse, yttre miljö, socialt samspel och mångkulturellt arbete. Den utvecklar också tankegångar om vad som är kvalitet i förskolan. 256 sidor. Historia som tema och gestaltning Gunilla Lindqvist Genom att dramatisera ett historiskt tema levandegörs en mängd skeenden för barnen och eleverna. Boken beskriver en alternativ historieundervisning där lek och drama är viktiga inslag och där metoderna har anpassats till elevernas kunskaper och förmågor. 120 sidor. Möte med mångfald Aycan Bozarslan För invandrare är ofta förskolan en inkörsport till det svenska samhället, både för barn och föräldrar. Förskolan blir en integrationsplats där pedagogerna är representanter för det svenska samhället. Deras stöd i barnens identitetsutveckling är oerhört viktigt. Barnen måste känna trygghet i den svenska kulturen utan att tvingas förneka sitt ursprung. 128 sidor. Upptäck vardagen Bodil Ekholm & Anna Hedin Att utvärdera är ett sätt att synliggöra den egna verksamheten både för sig själv och för bland annat föräldrar. Boken visar hur förskolepersonal kan utvärdera sin verksamhet, beskriver vad utvärdering innebär och hur den används i det dagliga arbetet. Exempel ges på praktiska och inspirerande utvärderingsmetoder. 124 sidor. Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola Staffan Olsson Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera. Vilken skyldighet har personalen att anmäla om något tråkigt har hänt? Vad får en anställd berätta om barnet? Staffan Olsson sammanfattar vad sekretesslagen säger och när man kan göra undantag från den. Han förespråkar ett samarbete mellan socialtjänst, förskola och skola, samt betonar vikten av föräldrars och barns delaktighet i förskolans/skolans arbete. 195 sidor. Utvecklingssamtal Lena Buckhöj-Lago Skolans verksamhet ska bygga på dialog, i olika former, mellan vuxna och elever där målet är elevernas utveckling. Utvecklingssamtalet har genomgått kvalitativa förändringar och boken ger förslag på hur samtalet kan bli en utgångspunkt för en elevs färd genom skolsystemet. Den innehåller ßera kopieringsbara blanketter. 143 sidor. Vardagsperspektiv Eva Campner & Elsie Persson Författarna, båda verksamma förskollärare, delar med sig av erfarenheter, idéer och exempel på hur man kan arbeta med Lpfö98 och hur man når fram till målen. Boken tar upp pedagogisk dokumentation, hur man ser barnen, involverar föräldrar osv. Läroplanen återges styckevis och författarnas egna tolkningar belyses med praktiska exempel. 238 sidor. Lärande och delaktighet Ann Ahlberg Hur kan man som lärare verka för att varje elev ska känna delaktighet och få tilltro till sin förmåga och lust att lära? Boken tar upp denna och andra frågor som berör skolans möte med elevers olikheter och komplexiteten i skolan. 173 sidor. Best.nr Cirkapris i handeln 249:- Medlemspris 187:- Förlagshuset Gothia Best.nr Cirkapris i handeln 278:- Medlemspris 209:- Förlagshuset Gothia Best.nr Cirkapris i handeln 258:- Medlemspris 203:- Best.nr Cirkapris i handeln 227:- Medlemspris 169:- 8

9 alltid aktuella Hundra sätt att tänka En samlad introduktion till det pedagogiska arbets- och synsätt som ligger bakom Reggio Emilias pedagogiska ÞlosoÞ. Boken utgår från fyra svenska förskollärares första intryck från mötet med Reggio Emilia. 80 sidor. Tove Jonstoij & Åsa Tolgraven Best.nr Cirkapris i handeln 221:- Medlemspris 175:- Samtal med barn Boken uppmuntrar till samtal med barn som har det svårt och är användbar för alla som arbetar med barn. Genom ßer och bättre samtal kommer barnets perspektiv fram, och på så sätt kan dess vård och rättigheter förbättras. 227 sidor. Haldor Øvereeide Best.nr Cirkapris i handeln 379:- Medlemspris 297:- IKT och lärande cd-rom Detta utbildningsmaterial beskriver på ett grundligt och pedagogiskt sätt allt du behöver veta om datorer och IKT. I ett hundratal instruktionsþlmer presenteras de vanligaste programvarorna. Beskrivningen av de teoretiska grunderna ger tillsammans med övningarna en helhet av både teori och praktik. Systemkrav: PC med Pentiumprocessor, Windows 95, 98, 2000, ME eller NT4, CD-romläsare, Ljudkort. Obs: Ej för Mac! Elza Dunkels m.fl. Best.nr Medlemspris 268:- För de allra små! Här får vi ta del av hur barn upp till fyra år upplever böcker, teater, Þlm, bildkonst, musik och dans och hur de själva blir medskapare om man ger dem tid och de rätta uttrycksmedlen. 168 sidor. Margareta Sörenson (red.) Best.nr Cirkapris i handeln 259:- Medlemspris 203:- Sjöbomben 50 rastlekar som får barnen att springa, hoppa, bära, bolla och gå balansgång. Regler och instruktioner Þnns med. Materialet hålls samman av en ring som man lätt kan hänga upp och visa just den lek man vill leka. Ingrid Engellau (projektledare) Best.nr Medlemspris 149:- Ritsagor Ord och bild följs åt i dessa sagor som barnen aldrig tröttnar på. Ursprungsbilden fylls steg för steg på medan sagan berättas. Ett enkelt och lustigt trolleri som roar barnen. 80 sidor. Per Gustavsson Best.nr Cirkapris i handeln 178:- Medlemspris 139:- Halli Hallå! Minns du hur man leker Påven bannlyser? bannlyser? inte Om kan inte du kan friska du upp friska minnet upp av Om många minnet klassiska av många utom- klassiska och inomhus- utom- och inomhuslekar samt modernisera samt modernisera förrådet. förrådet. ßesta För lekar de ßesta behövs lekar bara behövs en eller bara För ßera en eller kamrater ßera kamrater och ingen och ingen dyrbar utrustning. 78 sidor. Pija Lindenbaum Best.nr Cirkapris i handeln 157:- Medlemspris 123:- Berör mig! Allt du behöver veta om babymassage; massagens historia och teori, babymassage från A-Ö, samt bilder som visar hur du kan gå tillväga. 142 sidor. Lena Jelvéus Best.nr Cirkapris i handeln 315:- Medlemspris 229:- Tjocka polisen i Fiskamalajka Ramsor och verser som kan läsas när barnen får eller ger massage. Du kan antingen lägga till massagerörelserna som beskrivs i slutet av boken till sagorna, eller läsa sagorna som de är. 32 sidor. Lena Jelvéus Best.nr Cirkapris i handeln 104:- Medlemspris 78:- Vad är dyskalkyli? De som har dyskalkyli är en missförstådd grupp, trots att det är ett vanligt handikapp. Boken ger svar på frågor om orsaken till dyskalkyli, utredningsteknik med diagnostik samt hur hjälp och stöd bör planeras och utföras. 139 sidor. Björn Adler Best.nr Cirkapris i handeln 259:- Medlemspris 209:- 9

10 alltid aktuella Best.nr. Medlemspris Abildtrup Johansen m.fl./möjligheternas barn i möjligheternas skola :- Adler Holmgren/Neuropedagogik :- Ahlberg/Barn och matematik :- Alexandersson m.fl./bland barn och datorer :- Appelberg Eriksson/Barn erövrar datorn :- Asmervik/Barn med behov av särskilt stöd :- Attwood/Om Aspergers syndrom :- Beach Berg-Danielsson/Goda grunder och pedagogiska möjligheter :- Bendt/Mörker och ljus :- Danielsson/Boken om färg :- Danielsson/Musik för nya öron, inkl. 2 cd :- Dyregrov/Barn och trauma :- Dysthe/Det fl erstämmiga klassrummet :- Ellneby/Barns rätt att utvecklas :- Ellneby/Om barn och stress :- Ellneby/Om du inte rör mig så dör jag :- Erdis/Juridik för pedagoger :- Evenshaug m.fl./barn- och ungdomspsykologi :- Haglund/Visst fi nns det blå hästar :- Holmdahl/Tusen år i det svenska barnets historia :- Iglum/Om de bara kunde skärpa sig! :- Isaksson/Badkalaset :- Johannessen/Barn med socio-emotionella problem :- Jonstoij/Barn med rätt att lära :- Karlsson/Språkeri, språkera :- Kim Klockljung/En klingande bro (musikterapi) :- Kinge/Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov :- Kärrby (red.)/skolan möter förskolan och fritidshemmet :- Ladberg/Skolans språk och barnets :- Larsson-Swärd/Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd :- Larsson-Swärd/Åtgärdsprog. vid misstanke om sexuella övergrepp på barn :- Leicht Madsen/Barn, djur och natur :- Liberg/Hur barn lär sig läsa och skriva :- Lind m.fl./tidsbilder :- Lindqvist/Lekens möjligheter :- Malmer/Bra matematik för alla :- Monroe/Våga leda i skolan :- Motivera variera Fortbildningskurs för lärare i engelska, två böcker, en video, tre cd :- Mårdstedt Wallinder/Portfolio i praktiken :- Niss Söderström/Små barn i förskolan :- Nohrstedt/Datorer, metoder och goda idéer :- Pramling Samuelsson m.fl./lärandets grogrund :- Rimramsor :- Rönnberg/TV är bra för barn :- Signert/Maria Montessori :- Småsagor, CD :- CD :- Snunit/Själens fågel :- Sohlman/Möjligheterna fi nns :- Stadler/Läs- och skrivinlärning :- Svensson/Barnet, språket och miljön :- Svensson/Språkglädje :- Thimon/Bråkiga ungar och snälla barn :- Wallskog/Erövra yrkesrollen :- Wennström (red.)/kompetens och kvalitet i förskolan :- Widerberg/Barnens gåtbok :- Wiklund, Ulla/Den lydiga kreativiteten :- Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Ronny Pettersson (), Krister Widell (UR), Jörgen Olsson (Wirtén Media). Redaktör: Jörgen Olsson. Form: Jacob Edgren (Wirtén Media)., Box 141, Lund, tel Utbildningsradion, Stockholm, tel Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 35 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (inom Sverige). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Nästa nummer utkommer omkring 19 mars

11 signerat Nu sänker vi priserna Så har ett nytt år börjat och i och med det har beslutet om sänkt bokmoms börjat gälla. Momssänkningen på 19 procent innebär att priserna på samtliga böcker i bokklubben nu har sänkts med 15 procent. Redan låga priser har alltså blivit ännu lägre! Som du ser har också medlemstidningen genomgått en förändring och vi hoppas förstås att du tycker att den nya formen har gett tidningen en tydligare disposition och ett fräschare utseende. I årets första huvudbok ger Ann-Christine Vallberg Roth en historisk tillbakablick över hur de yngre barnens läroplanshistoria sett ut och utvecklats sedan mitten av 1800-talet och fram till i dag. På temasidan presenterar vi ett urval rörelseböcker, både sådana som ger teorier och kunskap om barns behov av Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 150 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer (se adressrutan) tillhands. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. rörelse samt mer praktiskt inriktade böcker och rörelseprogram som inspirerar till rörelseglädje. Slutligen vill vi påminna om att du på kan hitta längre och matnyttigare texter om i stort sett alla böcker som har funnits med i Leka Lära Leva genom åren. Söker du alltså en titel som du inte hittar i tidningen, eller vill du få mer information om någon bok gå då in på vår hemsida. Gör också gärna dina beställningar där. Har du synpunkter på den nya tidningen eller förslag på teman vi ska ta upp hör då av dig till oss på: Red. Missa inte UR:s barnprogram i tv och radio TV På lördagar klockan 7:30 med repris söndagar klockan 14:00 i SVT2 sänder UR det nya tv-programmet Safari. Det är ett program av magasinskaraktär, som vänder sig till barn mellan sex och nio år. Premiär 26 januari. Programmet innehåller bland annat serien Tankar om färg. Tillsammans med Ulla Danielssons Boken om färg och den radioserie som sändes i höstas, utgör Tankar om färg ett inspirerande paket om färgernas betydelse i våra liv. Ett annat inslag i Safari är Kid s English Zone en fantasifull serie som lär ut engelska ord och begrepp. Kan barnen ingen engelska alls så kommer de ändå att förstå. I Safari visas även Javisst har barnen rätt, som handlar om artiklarna i FN:s barnkonvention. De tecknade fi lmerna har gjorts av Johan Hagelbäck. Radio I radio sänds Tre över sju varje söndag klockan 19:03 i P1. Programmet innehåller sagouppläsningar, barnintervjuer och reportage. 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken De yngre barnens läroplanshistoria behöver du inte fylla i kupongen den kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast onsdagen den 6 februari Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbeställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Värdegrunden fi nns den? Best.nr , medlemspris 179:- Främja elevers lärande genom elevinfl ytande. Best.nr , medlemspris 162:- Fighter-relationen. Best.nr , medlemspris 155:- Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken De yngre barnens läroplanshistoria. Best.nr Avbeställ gärna på webben. Jag vill bli medlem Mitt medlemsnummer. Endast för dig som har värvat. Jag har värvat en ny medlem Som välkomst-/värvarpresent får jag boken Visst fi nns det blå hästar av Kajsa Haglund Stockholm porto betalt P Mitt namn/förskola, skola. Endast för dig som har värvat. Ny medlem Förskola/skola Adress Postnummer och ort Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Den nya medlemmens e-postadress Den nya medlemmen beställer samtidigt följande bok/böcker: Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning).

Boken Animera mera Fler nyheter Alla barn har särskilda behov / Att bygga broar / Pedagogiskt arbete och kön På schemat Natur.

Boken Animera mera Fler nyheter Alla barn har särskilda behov / Att bygga broar / Pedagogiskt arbete och kön På schemat Natur. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 2 2002 Färgade pappers - lappar får plötsligt liv inför allas ögon. De blir till ßaxande fåglar, soluppgång och solnedgång, himmelsseglande moln och Þskar som

Läs mer

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan.

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2002 Inget är mer destruktivt än en omotiverad och frustrerad förskollärare. Det fastslår Kjell-Åge Gotvassli, författare till En kompetent förskolepersonal.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Hundra sätt att tänka. Svara senast 10 dec. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 År 2001. Huvudbok

Hundra sätt att tänka. Svara senast 10 dec. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 År 2001. Huvudbok Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 År 2001 Huvudbok Hundra sätt att tänka Alternativ Samtal med barn IKT och lärande För de allra små! 1 Svara senast 10 dec. Hundra sätt att tänka Om Reggio Emilias

Läs mer

starten på ett livslångt lärande

starten på ett livslångt lärande starten på ett livslångt lärande stodene skolområde Lusten till kunskap Alla barn föds nyfikna. Det är den starkaste drivkraften för allt lärande. Det vill vi ta vara på. Därför arbetar Stodene skolområde

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015

Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Förslag till arbetsplan för Bodals förskolas arbetsplan 2014-2015 Verksamhetsidé: Bodals förskola är en förskola för alla barn där vi tillsammans värnar om att ha en trygg, rolig och lärorik verksamhet

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016

Arbetsplan 2015/2016 Arbetsplan 2015/2016 Reviderad nov 2015 Varje dag är en dag fylld av glädje, trygghet lek och lärande Förskolor öster område 2; Kameleonten, Måsen och Snöstjärnan. Förskolenämnd VÅR VERKSAMHET Från och

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Lingonet

Arbetsplan för förskolan Lingonet Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Lingonet Läsår 2015 2016 Arbetslaget förskolan Lingonet 2015 09 25 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för lilla avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2014 2015 Caroline, Ingrid, Anki Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Senast ändrat

Senast ändrat Köpings kommun Arbetsplan för Hattstugan Läsår 2015 2016 Lena Westling, Malin Arvidson, Monica Viborg, Ramona Vikman 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2012-2013 1 Presentation Pedagogisk omsorg är en form av förskoleverksamhet som till största delen bedrivs i den anställdes hem och mestadels

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning)

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Läroplansmål (i sammanfattning) Internationellt perspektiv Förskolan ska sträva efter att varje barn Etiskt perspektiv utvecklar sin identitet

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Trollbacken 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Trollbacken 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Trollbacken 2016/2017 Innehållsförteckning Kommunens värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Det pedagogiska verksamhetsåret 7 Språkutveckling - läsförståelse

Läs mer

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse

Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Från gurkprickar till ljus och skugga! En pedagogistaberättelse Vilka tankar hade pedagogerna i början? Vilka frågor kan man ställa i insamlandet för att få syn på barns nyfikenhet och intresse? Vad ser

Läs mer

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL.  Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan

Lokal arbetsplan för förskolan Lokal arbetsplan för förskolan Förskola Graniten Ort Boliden Ansvarig förskolechef Isabella Ahlenius Kontaktinformation Kundtjänst 0910 73 50 00 Kundtjanst@skelleftea.se 1 1. Vår grundverksamhet Granitens

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Lejonkulan Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Lejonkulan 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet

Utbildningsförvaltningen. Projektbeskrivning ipads i lärandet Utbildningsförvaltningen Projektbeskrivning 2012-06-05 ipads i lärandet Inledning Barn av idag föds in i den digitala världen. Det måste förskola och skola förhålla sig till. Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 År 2001. Huvudbok. Bland barn och datorer. Alternativ. Bilder i skolan. Svara senast 21 sept.

Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 År 2001. Huvudbok. Bland barn och datorer. Alternativ. Bilder i skolan. Svara senast 21 sept. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 År 2001 Huvudbok Bland barn och datorer Alternativ Bilder i skolan 1 Svara senast 21 sept. Kära bokklubbsmedlem, Hoppas din sommar varit lika skön som min och

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat.

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat. Gläntans förskola Gläntans förskola är en del av intraprenaden Emiliaförskolorna 1 12 år. Vi består av två avdelningar, Häggen och Syrenen, med barn i åldrarna 1 5 år. För att främja varje barns lärande

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön

Handlingsplan för. Guldsmedens förskola 2014/2015. Lådbilen Grön 2014-06-05 Sid 1 (10) Handlingsplan för Guldsmedens förskola 2014/2015 Lådbilen Grön X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (10) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Sångsvanens förskola Svanen Övergripande Läsåret 2012 2013 På avdelning Svanen arbetar 2,25 % förskollärare och en barnskötare på 75

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Avdelning Ekorren, Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2. Utveckling

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera!

Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera! Välkomna till Jämföra, sortera tillsammans reflektera! Matematik som språk Matematiska begrepp Samtala kring matematik Barns dokumentationer Anna Kärre, förskollärare, arbetar med barn i åldrarna 1-5-år

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Ekens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet

Verksamhetsplan. Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola. Ett livslångt lärande En rättighet Verksamhetsplan Kolarängens förskola - Solängens förskola - Älta gårds förskola Ett livslångt lärande En rättighet Inriktning: Utepedagogik och Språk Rev 161024 Organisation Älta skola F-6 Kolarängens

Läs mer

Verksamhetsplan ht och vt Inledning:

Verksamhetsplan ht och vt Inledning: Verksamhetsplan ht - 2010 och vt -2011 Igelkottens avdelning Förskolan Frida Inledning: Verksamheten bygger på fyra mål och riktlinjer ur skriften Läroplan för Förskolan Lpfö 98 1. Normer och värden 2.

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE LOKAL UTVECKLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Långtäppans förskola Avdelning Skrållan Övergripande I arbetslaget finns det tre personal fördelat på 2,75 % tjänst. Det är två förskollärare

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT

PEDAGOGISK PLATTFORM FÖR FÖRSKOLAN TITTUT SYFTE: En tydlig beskrivning av hur Tittuts pedagoger och anställda arbetar professionellt utifrån barns lärande. Ett styrdokument som gäller över tid. Ett styrdokument som ska följas av alla anställda.

Läs mer

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning

Arbetsplan. KILSMYRANS förskola 2014/2015. Barn och utbildning Arbetsplan KILSMYRANS förskola 2014/2015 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Verksamhets- presentation. Ängsulls Förskola. För barnet i tiden

Verksamhets- presentation. Ängsulls Förskola. För barnet i tiden Verksamhets- presentation Ängsulls Förskola För barnet i tiden 2009-2010 Välkommen till Ängsulls Förskola Ängsulls Förskola verksamhet bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö 98), FN:s barnkonvention,

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Verksamhetsplan för förskolan. Solrosen 13/14 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Solrosen 13/14 1 Innehållsförteckning Kommunens vision... 3 Verksamhetsidé... 4 "Vision"... 5 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik

Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, naturvetenskap och teknik Författningsstöd Förskolans arbete med matematik, Behörighetskrav: Lärare och förskollärare: Vilka som får undervisa i skolväsendet Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Västra Vrams strategi för 2015-2016

Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams strategi för 2015-2016 Västra Vrams förskola den lilla förskolan med det stora hjärtat 1 Vår vision Lek, lärande och utveckling i ett positivt, välkomnande, tryggt och öppet klimat och i en

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SANDENS FÖRSKOLLA

VÄLKOMMEN TILL SANDENS FÖRSKOLLA Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILLL SANDENS FÖRSKOLA Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Varför, vad och hur?

Varför, vad och hur? Varför, vad och hur? 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans

Läs mer

Arbetsplan Tellus 2015/2016

Arbetsplan Tellus 2015/2016 Arbetsplan Tellus 2015/2016 Det här verksamhetsåret kommer vi att fokusera på tre olika områden: 1) Goda värderingar och barns sociala utveckling 2) Hälsosamma vanor; 3) Intellektuella förmågor (språkliga,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx),

Avdelning Blå. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2015/ Sid 1 (17) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T. Tfn (vx), 2011-10-17 Sid 1 (17) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelning Blå 2015/2016 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (17) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen

Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Skolverkets nya stödmaterial för förskoleklassen Varför stödmaterial för förskoleklassen? Ny skollag och ny läroplan Förbättra likvärdigheten Tydliggöra rektorns ansvar Bidra till kompetensutveckling diskussionsfrågor

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen

VERKSAMHETSPLAN. AVD. Fjärilen VERKSAMHETSPLAN AVD. Fjärilen 2012-2013 Beskrivning av verksamheten Skogsgläntans förskola ingår i Nättraby rektorsområde och består av tre avdelningar Ekorren (1-2 år), Fjärilen (3-4 år) och Igelkotten

Läs mer

Vad betyder begreppet lek för oss?

Vad betyder begreppet lek för oss? LEK Vad betyder begreppet lek för oss? Lek för att lära Fri lek eller pedagogisk lek Att ha roligt ensam eller tillsammans med kompisar eller pedagoger Att bearbeta och förstå upplevda känslor Öva samarbete,

Läs mer

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Åtgärdsprogram vid misstanke om sexuella övergrepp på barn Barns samlärande. Svara senast 30 maj

Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Åtgärdsprogram vid misstanke om sexuella övergrepp på barn Barns samlärande. Svara senast 30 maj Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 År 2001 Huvudbok Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola Alternativ Åtgärdsprogram vid misstanke om sexuella övergrepp på barn Barns samlärande 1

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017

Verksamhetsplan. för förskolan. Rapphönan 2016/2017 Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 2016/2017 Innehållsförteckning Värdegrund Örkelljunga kommun 3 Styrdokument 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra mål - Profil Tema/Projekt Lek 7 Profil 8-9 Tema/Projekt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Vibytorp och Förskolan Kompassen 2016-2017 Vision ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll

3 Förskoleklassen. Förskoleklassens syfte och centrala innehåll 3 Förskoleklassen Förskoleklassens syfte och centrala innehåll Undervisningen i förskoleklass som anordnas vid en skolenhet med sameskola ska utgå från den värdegrund och det uppdrag samt de övergripande

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer