Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen"

Transkript

1 Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även Börja ditt verk i Herrans namn, så går det lyckligt fram. Den som ändå inte förstått sin egen plats Þck det för säkerhets skull sammanfattat i ett tredje tankespråk: Bed och arbeta. En viktig lärdom, även för en fattig treåring. De yngre barnens läroplanshistoria av Ann-Christine Vallberg Roth tar avstamp i denna skolsal och för läsaren på slingrande stigar ända till dagens sammanhållna skolgång med sikte på framtiden. Sänkt bokmoms alla böcker prissänkta! Svara senast Boken De yngre barnens läroplanshistoria Fler nyheter Värdegrunden finns den? / Främja elevers lärande genom elev inflytande / Fighter-relationen 6 februari

2 boken Långt borta men ändå så nära Från katekes till styrdokument En historisk resa i skolans värld, det är vad denna periods huvudbok bjuder på. De yngre barnens läroplanshistoria är en utmärkt reselitteratur om varje tids erfarenheter och förhoppningar fram till i dag, speglade genom de minsta barnens skolhistoria och deras läroplaner. Avståndet mellan dåtid och nutid kan tyckas svindlande. Nu kan Internet, Individualism och Internationalism med en lätt överdrift sägas ha ersatt Guds katekes, Konungen och Fosterlandet som grundpelare. Sysslolöshet är en rot till allt ondt, stod det målat på väggen i 1840-talets småbarnsskola, strax bredvid kruciþxet. Men det fanns hopp. Ty där stod även Börja ditt verk i Herrans namn, så går det lyckligt fram. Den som ändå inte förstått sin egen plats Þck det för säkerhets skull sammanfattat i ett tredje tankespråk: Bed och arbeta. En viktig lärdom, även för en fattig treåring. De yngre barnens läroplanshistoria av Ann- Christine Vallberg Roth tar avstamp i denna skolsal och för läsaren på slingrande stigar ända till dagens sammanhållna skolgång med sikte på framtiden. Barnet som projekt Författaren bjuder med läsaren på en resa genom skolsalar, barnträdgårdar, arbetsstugor, barnkrubbor och daghem fram till dagens förskola, fritidshem och skola. Bilden av barnet som projekt och skolan som en spegling av den Stora Samhällsvisionen blir mycket tydlig. I läroplanernas historia har ingenting skett av en slump. Ann-Christine Vallberg Roth har skrivit boken om de yngre barnens läroplanshistoria. Hon visar hur den pedagogiska tyngdpunkten förfl yttats under drygt halvtannat århundrade. 2

3 boken Och drömmen om det eviga livet motsvaras i dag kanske snarast av den om det livslånga lärandet. Länkar i kedjan Man kan tycka att vi nu lever i en helt annan tid och ingenting behöver lära av historien. Ändå är varje styrdokument, lärare och skolpolitiker fram till detta nu en länk i historiekedjan. Ingen individ, skola eller läroplan kan ryckas ur sitt sammanhang. Alla är vi barn av vår tid men liksom alla barn är vi formade av det som kom innan. De som nu går på lärarutbildningen ska förhoppningsvis prägla skolan i kanske 40 år framåt. En del av dem som just fötts ska forma skolan ännu längre fram i tiden. Därför är det så viktigt att känna läraryrkets, skolans och barnets historia just för att förstå nutiden och framtiden genom dåtiden. Märkvärdigt bekant Bokens många exempel på mer eller mindre ofþciella styrdokument genom tiderna gör att det gemensamma historiska arvet blir mycket tydligt. Åtskilligt i dagens skola skulle känts märkvärdigt bekant, även för en 1800-talspedagog på tillfälligt besök. De yngre barnens läroplanshistoria är viktig för att se skillnader, men även alla slående likheter genom århundradena och mellan skolformer. Men framför allt för att inse behovet av och möjligheterna till ett gemensamt yrkesspråk i en alltmer sammanßätad skolvärld. Vad som nu är förskola, fritidshem och skola har hela tiden färdats tillsammans, ibland slagit in på samma spår, andra gånger fjärmat sig från varandra, men hela tiden hållit sig i närheten av varandra. De yngre barnens läroplanshistoria är en bok för alla oavsett skolform och antal år i tjänst eller på utbildningen. För att ytterligare underlätta läsandet (och resandet), oavsett förkunskaper, Þnns också ßer uppgifter att hämta på en speciell webbsida på Internet med adress Ann-Christine Vallberg Roth: Kommunicera mera! Förnya yrkesspråket i ett sammanhållet utbildningssystem! Där ligger framtidens stora didaktiska utmaning. Det säger Ann-Christine Vallberg Roth förskolläraren, forskaren, lärarutbildaren vid Malmö högskola och dessutom författaren bakom periodens huvudbok. Hennes tidigare forskning har behandlat könsrollsbundna mönster i förskolepedagogiska texter. Men jag insåg att det fanns så många strukturer som inte kan reduceras till kön, och beslöt att ta reda på vilka. En del av resultatet fi nns i den här boken. Grunden densamma Inte minst har hon fascinerats av yrkesspråket som ett uttryck för bakomliggande synsätt. Det som hela tiden förnyas samtidigt som så mycket fi nns kvar, synnerligen levande. Det är inte bara lekhallen, byggleken och naturorienteringen som överlevt alla reformer genom tiderna. Den socialpedagogiska grunden har funnits med sedan början, men var tonvikten lagts har varierat. Det märktes tydligt när jag granskade styrdokumenten och började titta på detaljer, föra ihop i kategorier och se mönster. Nya tankeredskap Samtidigt har olika skolformer och utbildningar bäddat för polarisering mellan till exempel förskola och skola. Men förändringen mot en gemensam lärarutbildning har börjat. Det är riktigt: Det är ju samma barn vi pedagoger talar om och med. Och skrapar vi på ytan, så hittar vi mycket gemensamt. Men i mötet mellan hem, förskola, förskoleklass, fritidshem och skola behöver vi förnyade tankeredskap och begrepp. Ett språk som underlättar kommunikationen omkring barnens utveckling och lärande. Kommunicera mera, således. En stor utmaning, inte minst för barnens skull. De yngre barnens läroplanshistoria, Ann-Christine Vallberg Roth, cirka 220 sidor. 209:- Best.nr Cirkapris i handeln 298:- Ordinarie medlemspris efter 6/2 225:- Extra lågt introduktionspris för medlemmar 3

4 fl er nyheter 30 år som pedagog har gett Kennert Orlenius många tillfällen att reflektera över hur barn i skolan och förskolan utvecklar etik och värderingar. Hur ska man göra för att värdegrunden inte bara ska bli vackra ord på papper? Begreppet värdegrund riskerar att enbart Etik och moral en verktygslåda bli ett retoriskt ßaggskepp. Kan det överhuvudtaget Þnnas en gemensam värdegrund i skola och samhälle? Vad innebär till exempel principen om allas lika värde? Utifrån en rad exempel belyser författaren begreppen etik och värden och hur de kan komma till uttryck i för skola och skola. Kennert Orlenius vill reda ut begreppen i den pedagogiska verkligheten. Boken ger också läsaren redskap i form av begrepp och teorier. Redskap som gör det lättare att förstå och bättre kunna stödja barn och ungdomar i deras utveckling av sin moraliska kompetens. Värdegrunden Þnns den? är full av exempel och förser läsaren med både praktiska och teoretiska verktyg. Kennert Orlenius är ÞlosoÞe doktor i pedagogik. Han har varit lärare i grundskolan i drygt femton år och arbetat med kompetensutveckling och lärarutbildning lika länge, numera vid Högskolan i Skövde. Värdegrunden finns den? Kennert Orlenius Runa förlag, 232 sidor. Best.nr :- Cirkapris i handeln 238:- Den ungen är ju omöjlig! Barnet och du kan ha hamnat i en fighter-relation. Tillvaron har förvandlats till ett ställningskrig, där barnet med ständigt större framgång driver sin vilja igenom. Cirkeln är ond, men den går att bryta. Är det snarare regel än undantag att du förlorar kraftmätningarna mellan barnets vilja och din egen? Känns det ofta som att det är bäst att låta udda vara jämnt, för husfridens skull? Fler och ßer barn upplevs som svåra att komma överens med, för att inte säga helt omöjliga. Inte sällan ger föräldrar, daghemspersonal eller lärare till slut upp helt. En del av dessa barn har kommit på hur de ska kunna driva igenom sin vilja. Alla försök från de vuxnas sida att få barnet att sluta upp med att Medlemspris slå andra barn, vägra klä sig, alltid skrika sig till en glass i affären och så vidare leder tvärtom till att barnet fortsätter med ännu större energi. Barnet har kommit in i en Þghter-relation. För att komma tillrätta med dessa barn krävs att de vuxna blir medvetna om sina egna svagheter och tar sig ur det destruktiva mönstret. Först då kan barnet få den ömsesidiga kontakt som det behöver. Fighter-relationen ger en levande bild av vad som egentligen pågår under detta barns bör ha sin givna plats i varje personalrum. Lasse Nohrstedt, Lärarnas Tidning 4

5 fl er nyheter Hjälp eleverna bestämma själva En bok som ska ge kraft att öka elevernas inflytande. Men som också ska hjälpa rektorer att hitta kärnan i sitt ledarskap, och lärare och lärarstuderande att förstå sitt yrkesutövande. Så kan Gunvor Selbergs bok beskrivas. Hon sätter elevers lärande i centrum och med det också de nationella styrdokumentens förväntningar och krav. Författaren vill med boken ge kunskap om hur man genomför studier och utvecklingsdialoger som stödjer skolans inre arbete. Främja elevers lärande genom elevinßytande beskriver läroprocessens åtta steg, hur man gör sin egen undersökning om lärande och hur man underlättar elevinßytande. Författaren visar även hur elevinßytande kan förändra gamla invanda strukturer i skolan, som tidsanvändning och organisation. Gunvor Selberg hämtar en rad exempel från sin egen forskning och sina erfarenheter som kamp med vuxna. Den innehåller också många konkreta exempel på hur problemen kan lösas. I mitt arbete som konsult och handledare i förskolan och de yngre åren i skolan har jag stor nytta av denna bok. Den borde ha en given plats i varje referensbibliotek ute på förskolor och skolor och även ingå som kurslitteratur i all pedagogisk utbildning Lis Hederstad/Pedagogkonsult lärare och rektor. Bland annat presenteras två miljöer där eleverna har stort inßytande på lärandet. Dessutom skildras teoretiska utgångspunkter och historiska perspektiv och författaren tar också upp forskning om olika möjligheter för eleverna att påverka sitt lärande. Främja elevers lärande genom elevinßytande är en bok som vänder sig till verksamma lärare, rektorer, skolledare, lärarstuderande och lärarutbildare. Samt till alla andra som vill veta mer om lärande och då särskilt om elevers inßytande över sitt eget lärande. Gunvor Selberg är ÞlosoÞe doktor i lärande. Hon arbetar med forskning, utveckling och utvärdering på kommunal, regional och nationell nivå. Främja elevers lärande genom elevinflytande Gunvor Selberg, 175 sidor. Best.nr Cirkapris i handeln 216:- Medlemspris162:- Fighter-relationen Barns kamp med vuxna Margot Jørgensen & Peter Schreiner Ninac Förlag, 163 sidor. Best.nr Cirkapris i handeln 195:- Medlemspris 155:- 5

6 barntillåtet Sätt fart på snickarglädjen Saknar du idéer när barnen vill snickra? I Barnens egen snickarbok av Berndt Sundsten och Jan Jäger får du mängder av tips på enkla och roliga modeller som passar för både ßickor och pojkar. Det krävs varken dyrbart material eller avancerade verktyg för att förverkliga uppþnningarna, projekten och leksakerna. Snurra, tomtar, möss, troll, nyckeltavla, mobiltelefon och helikopter är bara några av de 30 snickaridéer som beskrivs. Färgglada och detaljerade illustrationer visar steg för steg hur man går till väga. Dessutom ges en rad praktiska verktygstips och goda råd som gör snickrandet roligare och enklare. 44 sidor. ICA bokförlag Barnens egen snickarbok Best.nr Cirkapris i handeln 143:- Medlemspris 107:- Vilda sånger för pojkar och flickor Mats Olsson, Hans Holm, Richard Lindgren och Håkan Ekberg. Tillsammans har dessa fyra män skapat två sångsamlingar där de försöker närma sig musiken från ett manligt perspektiv. Dagens sångskatt domineras fortfarande alltför mycket av sånger som handlar om gulliga djur, menar de. Med sånger som I en grav vid öknens slut, Har du sett mitt smällebär och Superhjältarna försöker de nå fram till pojkarna och deras behov. Men också till ßickor som gillar hemska och blodtörstiga sånger. Den första utgåvan av Pojkaktig sångbok mottogs med skräckblandad förtjusning. Sporrade av framgångarna både av den debatt som väcktes och den glädje med vilken barnen tog till sig sångerna har upphovsmännen gått vidare. Nu Þnns även Pojkaktig sångbok 2 Pomperipossa. Skåneton Pojkaktig sångbok + cd Best.nr Pojkaktig sångbok 2 + cd Best.nr :-/st Medlemspris 6

7 Att springa för att kunna sitta still Fysisk aktivitet är en förutsättning för hälsa, utveckling och lärande. Under de senaste åren har betydelsen av barnens motoriska utveckling genom bland annat rörelselekar uppmärksammats allt mer. Dels just som en förutsättning för lärande, men också ur hälsoaspekten antalet överviktiga barn ökar stadigt. på schemat: rörelse Med fokus på bland annat skolor och förskolor har folkhälsokampanjen Sätt Sverige i rörelse drivits under Med ett urval böcker som ger kunskap, inspiration och tips fortsätter Leka Lära Leva att uppmuntra till rörelse. Rörelseglada barn Barn och unga måste uppmuntras så att de får en positiv inställning till fysisk aktivitet. Att förskolebarn leker och rör sig dagligen är en viktig del i läroprocessen. Materialet ger kunskap om barns behov av rörelse för hälsa, utveckling och lärande. Det innehåller en teoretisk del samt en praktisk del med underlag till studiecirkelsverksamhet. 64 sidor. Agneta Danielsson m.fl. Förlagshuset Gothia Best.nr Cirkapris i handeln 143:- Medlemspris 109:- Lär med kroppen det fastnar i huvudet Boken beskriver motorikens betydelse för språk, tanke och barns lärande. Den tar också upp barnets utveckling av språk fantasi och skapande. Nya och gamla rörelselekar, med rörelser som är viktiga för barnen att kunna innan skolstarten, presenteras. 96 sidor. Paul Parlenvi & Birgitta Sohlman UR Best.nr Cirkapris i handeln 110:- Medlemspris 82:- Ska vi leka rövkrok? Visst Þnns det alternativ till den traditionella tävlingsinriktade idrottsundervisningen. Här beskrivs kubb, dragkamp, rövkrok och andra gutniska lekar komplement till fotboll och redskapsgymnastik. Här Þnns historik, tillvägagångssätt, vilka redskap som krävs och för vilken ålder lekarna lämpar sig. 60 sidor. Leif Yttergren & Anders Ibohm Best.nr Cirkapris i handeln 123:- Medlemspris 94:- Barn i rörelse Barn måste få ßer möjligheter att vara fysiskt aktiva, få mer tid och utrymme för lek och rörelse tillsammans med vuxna som erkänner barnens behov. I boken får blivande och verksamma förskollärare och lärare kunskap i vad motorik och rörelse betyder för barnens utveckling och lekförmåga. Genom rörelseerfarenheter lär sig barnen bland annat att sitta still och tänka abstrakt. Boken utgår från läroplanerna för förskolan och grundskolan. 145 sidor. Tora Grindberg & Greta Langlo Jagtøien Best.nr Cirkapris i handeln 174:- Medlemspris 145:- Klara, färdiga gå! Låt dig inspireras att förmedla rörelseglädje till barnen! I häftet Þnns beskrivningar på bland annat gympapass, rörelsespel och äventyrsbanor. Rörelserna är utvalda för att träna barnens totala utveckling. Sagor, sångtexter och noter Þnns med i häftet. 35 sidor + CD och plansch. Mimmi Johansson-Alburg m.fl. Svenska gymnastikförbundet/musikrummet Häfte + CD och plansch. Best.nr Medlemspris 285:- Dagis-TV:s rörelsesånger Sångerna på de här kassetterna, skrivna av Jujja och Tomas Wieslander, är både medryckande och utvecklande. Rörelserna stimulerar och hjälper barnen i deras utveckling. Sångtexter, bilder av rörelserna med bakgrundsfakta och pedagogisk uppläggning av Ylva Ellneby medföljer. Sångerna passar barn från 4 år, men många också från 2 1/2 år. Jujja och Thomas Wieslander/Ylva Ellneby UR Best.nr Cirkapris i handeln 155:- Medlemspris 115:- Det finns fler böcker på temat rörelse i bokklubben. Läs mer om dem på Ekberg Erberth: Fysisk bildning. Ellneby: Barns rätt att utvecklas. Ellneby: Om barn och stress. Ericsson: Dans på schemat. Dagis-TV:s rörelseprogram. 7

8 alltid aktuella Best.nr Cirkapris i handeln 339:- Medlemspris 253:- Best.nr Cirkapris i handeln 166:- Medlemspris 123:- Runa Best.nr Cirkapris i handeln 203:- Medlemspris 166:- Best.nr Cirkapris i handeln 229:- Medlemspris 170:- Vad är förskolepedagogik? Oddvar Fagerli m.fl. Förskolepedagogen har ett helhetsansvar för både uppfostran och undervisning. Det gäller att skapa balans mellan barnens behov och de vuxnas och samhällets ansvar att fostra barnen. Boken tar bland annat upp lekens betydelse, yttre miljö, socialt samspel och mångkulturellt arbete. Den utvecklar också tankegångar om vad som är kvalitet i förskolan. 256 sidor. Historia som tema och gestaltning Gunilla Lindqvist Genom att dramatisera ett historiskt tema levandegörs en mängd skeenden för barnen och eleverna. Boken beskriver en alternativ historieundervisning där lek och drama är viktiga inslag och där metoderna har anpassats till elevernas kunskaper och förmågor. 120 sidor. Möte med mångfald Aycan Bozarslan För invandrare är ofta förskolan en inkörsport till det svenska samhället, både för barn och föräldrar. Förskolan blir en integrationsplats där pedagogerna är representanter för det svenska samhället. Deras stöd i barnens identitetsutveckling är oerhört viktigt. Barnen måste känna trygghet i den svenska kulturen utan att tvingas förneka sitt ursprung. 128 sidor. Upptäck vardagen Bodil Ekholm & Anna Hedin Att utvärdera är ett sätt att synliggöra den egna verksamheten både för sig själv och för bland annat föräldrar. Boken visar hur förskolepersonal kan utvärdera sin verksamhet, beskriver vad utvärdering innebär och hur den används i det dagliga arbetet. Exempel ges på praktiska och inspirerande utvärderingsmetoder. 124 sidor. Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola Staffan Olsson Sekretessfrågor upplevs ofta som svåra att hantera. Vilken skyldighet har personalen att anmäla om något tråkigt har hänt? Vad får en anställd berätta om barnet? Staffan Olsson sammanfattar vad sekretesslagen säger och när man kan göra undantag från den. Han förespråkar ett samarbete mellan socialtjänst, förskola och skola, samt betonar vikten av föräldrars och barns delaktighet i förskolans/skolans arbete. 195 sidor. Utvecklingssamtal Lena Buckhöj-Lago Skolans verksamhet ska bygga på dialog, i olika former, mellan vuxna och elever där målet är elevernas utveckling. Utvecklingssamtalet har genomgått kvalitativa förändringar och boken ger förslag på hur samtalet kan bli en utgångspunkt för en elevs färd genom skolsystemet. Den innehåller ßera kopieringsbara blanketter. 143 sidor. Vardagsperspektiv Eva Campner & Elsie Persson Författarna, båda verksamma förskollärare, delar med sig av erfarenheter, idéer och exempel på hur man kan arbeta med Lpfö98 och hur man når fram till målen. Boken tar upp pedagogisk dokumentation, hur man ser barnen, involverar föräldrar osv. Läroplanen återges styckevis och författarnas egna tolkningar belyses med praktiska exempel. 238 sidor. Lärande och delaktighet Ann Ahlberg Hur kan man som lärare verka för att varje elev ska känna delaktighet och få tilltro till sin förmåga och lust att lära? Boken tar upp denna och andra frågor som berör skolans möte med elevers olikheter och komplexiteten i skolan. 173 sidor. Best.nr Cirkapris i handeln 249:- Medlemspris 187:- Förlagshuset Gothia Best.nr Cirkapris i handeln 278:- Medlemspris 209:- Förlagshuset Gothia Best.nr Cirkapris i handeln 258:- Medlemspris 203:- Best.nr Cirkapris i handeln 227:- Medlemspris 169:- 8

9 alltid aktuella Hundra sätt att tänka En samlad introduktion till det pedagogiska arbets- och synsätt som ligger bakom Reggio Emilias pedagogiska ÞlosoÞ. Boken utgår från fyra svenska förskollärares första intryck från mötet med Reggio Emilia. 80 sidor. Tove Jonstoij & Åsa Tolgraven Best.nr Cirkapris i handeln 221:- Medlemspris 175:- Samtal med barn Boken uppmuntrar till samtal med barn som har det svårt och är användbar för alla som arbetar med barn. Genom ßer och bättre samtal kommer barnets perspektiv fram, och på så sätt kan dess vård och rättigheter förbättras. 227 sidor. Haldor Øvereeide Best.nr Cirkapris i handeln 379:- Medlemspris 297:- IKT och lärande cd-rom Detta utbildningsmaterial beskriver på ett grundligt och pedagogiskt sätt allt du behöver veta om datorer och IKT. I ett hundratal instruktionsþlmer presenteras de vanligaste programvarorna. Beskrivningen av de teoretiska grunderna ger tillsammans med övningarna en helhet av både teori och praktik. Systemkrav: PC med Pentiumprocessor, Windows 95, 98, 2000, ME eller NT4, CD-romläsare, Ljudkort. Obs: Ej för Mac! Elza Dunkels m.fl. Best.nr Medlemspris 268:- För de allra små! Här får vi ta del av hur barn upp till fyra år upplever böcker, teater, Þlm, bildkonst, musik och dans och hur de själva blir medskapare om man ger dem tid och de rätta uttrycksmedlen. 168 sidor. Margareta Sörenson (red.) Best.nr Cirkapris i handeln 259:- Medlemspris 203:- Sjöbomben 50 rastlekar som får barnen att springa, hoppa, bära, bolla och gå balansgång. Regler och instruktioner Þnns med. Materialet hålls samman av en ring som man lätt kan hänga upp och visa just den lek man vill leka. Ingrid Engellau (projektledare) Best.nr Medlemspris 149:- Ritsagor Ord och bild följs åt i dessa sagor som barnen aldrig tröttnar på. Ursprungsbilden fylls steg för steg på medan sagan berättas. Ett enkelt och lustigt trolleri som roar barnen. 80 sidor. Per Gustavsson Best.nr Cirkapris i handeln 178:- Medlemspris 139:- Halli Hallå! Minns du hur man leker Påven bannlyser? bannlyser? inte Om kan inte du kan friska du upp friska minnet upp av Om många minnet klassiska av många utom- klassiska och inomhus- utom- och inomhuslekar samt modernisera samt modernisera förrådet. förrådet. ßesta För lekar de ßesta behövs lekar bara behövs en eller bara För ßera en eller kamrater ßera kamrater och ingen och ingen dyrbar utrustning. 78 sidor. Pija Lindenbaum Best.nr Cirkapris i handeln 157:- Medlemspris 123:- Berör mig! Allt du behöver veta om babymassage; massagens historia och teori, babymassage från A-Ö, samt bilder som visar hur du kan gå tillväga. 142 sidor. Lena Jelvéus Best.nr Cirkapris i handeln 315:- Medlemspris 229:- Tjocka polisen i Fiskamalajka Ramsor och verser som kan läsas när barnen får eller ger massage. Du kan antingen lägga till massagerörelserna som beskrivs i slutet av boken till sagorna, eller läsa sagorna som de är. 32 sidor. Lena Jelvéus Best.nr Cirkapris i handeln 104:- Medlemspris 78:- Vad är dyskalkyli? De som har dyskalkyli är en missförstådd grupp, trots att det är ett vanligt handikapp. Boken ger svar på frågor om orsaken till dyskalkyli, utredningsteknik med diagnostik samt hur hjälp och stöd bör planeras och utföras. 139 sidor. Björn Adler Best.nr Cirkapris i handeln 259:- Medlemspris 209:- 9

10 alltid aktuella Best.nr. Medlemspris Abildtrup Johansen m.fl./möjligheternas barn i möjligheternas skola :- Adler Holmgren/Neuropedagogik :- Ahlberg/Barn och matematik :- Alexandersson m.fl./bland barn och datorer :- Appelberg Eriksson/Barn erövrar datorn :- Asmervik/Barn med behov av särskilt stöd :- Attwood/Om Aspergers syndrom :- Beach Berg-Danielsson/Goda grunder och pedagogiska möjligheter :- Bendt/Mörker och ljus :- Danielsson/Boken om färg :- Danielsson/Musik för nya öron, inkl. 2 cd :- Dyregrov/Barn och trauma :- Dysthe/Det fl erstämmiga klassrummet :- Ellneby/Barns rätt att utvecklas :- Ellneby/Om barn och stress :- Ellneby/Om du inte rör mig så dör jag :- Erdis/Juridik för pedagoger :- Evenshaug m.fl./barn- och ungdomspsykologi :- Haglund/Visst fi nns det blå hästar :- Holmdahl/Tusen år i det svenska barnets historia :- Iglum/Om de bara kunde skärpa sig! :- Isaksson/Badkalaset :- Johannessen/Barn med socio-emotionella problem :- Jonstoij/Barn med rätt att lära :- Karlsson/Språkeri, språkera :- Kim Klockljung/En klingande bro (musikterapi) :- Kinge/Empati hos vuxna som möter barn med särskilda behov :- Kärrby (red.)/skolan möter förskolan och fritidshemmet :- Ladberg/Skolans språk och barnets :- Larsson-Swärd/Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd :- Larsson-Swärd/Åtgärdsprog. vid misstanke om sexuella övergrepp på barn :- Leicht Madsen/Barn, djur och natur :- Liberg/Hur barn lär sig läsa och skriva :- Lind m.fl./tidsbilder :- Lindqvist/Lekens möjligheter :- Malmer/Bra matematik för alla :- Monroe/Våga leda i skolan :- Motivera variera Fortbildningskurs för lärare i engelska, två böcker, en video, tre cd :- Mårdstedt Wallinder/Portfolio i praktiken :- Niss Söderström/Små barn i förskolan :- Nohrstedt/Datorer, metoder och goda idéer :- Pramling Samuelsson m.fl./lärandets grogrund :- Rimramsor :- Rönnberg/TV är bra för barn :- Signert/Maria Montessori :- Småsagor, CD :- CD :- Snunit/Själens fågel :- Sohlman/Möjligheterna fi nns :- Stadler/Läs- och skrivinlärning :- Svensson/Barnet, språket och miljön :- Svensson/Språkglädje :- Thimon/Bråkiga ungar och snälla barn :- Wallskog/Erövra yrkesrollen :- Wennström (red.)/kompetens och kvalitet i förskolan :- Widerberg/Barnens gåtbok :- Wiklund, Ulla/Den lydiga kreativiteten :- Vill du veta mer om böckerna? Gå in på Bokklubben för pedagoger nr Redaktion: Åsa Hernborg Axelson, Ronny Pettersson (), Krister Widell (UR), Jörgen Olsson (Wirtén Media). Redaktör: Jörgen Olsson. Form: Jacob Edgren (Wirtén Media)., Box 141, Lund, tel Utbildningsradion, Stockholm, tel Så här fungerar Leka Lära Leva Det kostar inget att vara medlem. Bokklubben har inget köptvång du köper bara när och vad du själv vill. Du får procents rabatt på cirkapriset. Även institutioner som förskolor och skolor kan vara medlemmar. Medlemstidningen skickas gratis till dig sex gånger per år. I den presenteras periodens huvudbok alltid en nyhet samt en mängd andra böcker. Vill du inte ha periodens huvudbok skickar du in den portofria svarskupongen eller ringer vår servicetelefon. Du kan också beställa och avbeställa böcker via bokklubbens hemsida, En avgift på 35 kronor tillkommer för pack och porto, oavsett paketets storlek (inom Sverige). När du fått ditt medlemsnummer kan du logga in på vår hemsida Här kan du göra dina beställningar eller avbeställa huvudboken när som helst på dygnet. Nästa nummer utkommer omkring 19 mars

11 signerat Nu sänker vi priserna Så har ett nytt år börjat och i och med det har beslutet om sänkt bokmoms börjat gälla. Momssänkningen på 19 procent innebär att priserna på samtliga böcker i bokklubben nu har sänkts med 15 procent. Redan låga priser har alltså blivit ännu lägre! Som du ser har också medlemstidningen genomgått en förändring och vi hoppas förstås att du tycker att den nya formen har gett tidningen en tydligare disposition och ett fräschare utseende. I årets första huvudbok ger Ann-Christine Vallberg Roth en historisk tillbakablick över hur de yngre barnens läroplanshistoria sett ut och utvecklats sedan mitten av 1800-talet och fram till i dag. På temasidan presenterar vi ett urval rörelseböcker, både sådana som ger teorier och kunskap om barns behov av Du kan sköta dina medlemsärenden på webben! Som ett led i att förbättra servicen för våra medlemmar har vi en egen hemsida: Här kan du logga in med ditt medlemsnummer och göra dina beställningar och avbeställningar dygnet runt. På hemsidan kan du också läsa mer om våra drygt 150 titlar och bläddra i tidigare nummer av medlemstidningen. Beställ på telefon dygnet runt Har du tonvalstelefon en sådan med * och # kan du beställa och avbeställa på telefon, när som helst på dygnet. Gör så här: 1. Ha medlemstidningen med ditt medlemsnummer (se adressrutan) tillhands. Hoppa över nollorna i början när du knappar in numret. 2. Ha beställningsnummer på de böcker du vill beställa/avbeställa tillhands. Böckernas artikelnummer har sju siffror. 3. Ring En tydlig röst hälsar dig välkommen och ger dig instruktioner. Du behöver inte ha bråttom. rörelse samt mer praktiskt inriktade böcker och rörelseprogram som inspirerar till rörelseglädje. Slutligen vill vi påminna om att du på kan hitta längre och matnyttigare texter om i stort sett alla böcker som har funnits med i Leka Lära Leva genom åren. Söker du alltså en titel som du inte hittar i tidningen, eller vill du få mer information om någon bok gå då in på vår hemsida. Gör också gärna dina beställningar där. Har du synpunkter på den nya tidningen eller förslag på teman vi ska ta upp hör då av dig till oss på: Red. Missa inte UR:s barnprogram i tv och radio TV På lördagar klockan 7:30 med repris söndagar klockan 14:00 i SVT2 sänder UR det nya tv-programmet Safari. Det är ett program av magasinskaraktär, som vänder sig till barn mellan sex och nio år. Premiär 26 januari. Programmet innehåller bland annat serien Tankar om färg. Tillsammans med Ulla Danielssons Boken om färg och den radioserie som sändes i höstas, utgör Tankar om färg ett inspirerande paket om färgernas betydelse i våra liv. Ett annat inslag i Safari är Kid s English Zone en fantasifull serie som lär ut engelska ord och begrepp. Kan barnen ingen engelska alls så kommer de ändå att förstå. I Safari visas även Javisst har barnen rätt, som handlar om artiklarna i FN:s barnkonvention. De tecknade fi lmerna har gjorts av Johan Hagelbäck. Radio I radio sänds Tre över sju varje söndag klockan 19:03 i P1. Programmet innehåller sagouppläsningar, barnintervjuer och reportage. 11

12 Svarskupong Om du endast vill ha boken De yngre barnens läroplanshistoria behöver du inte fylla i kupongen den kommer automatiskt. Om du vill avbeställa boken eller beställa andra böcker skickar du in svarskupongen, så att vi har den senast onsdagen den 6 februari Praktiskt är också att beställa och avbeställa på webben Logga in med ditt medlemsnummer. Du kan också faxa in din beställning eller avbeställning på eller använda vår servicetelefon Stockholm porto betalt P Fler nyheter Antal ex. Värdegrunden fi nns den? Best.nr , medlemspris 179:- Främja elevers lärande genom elevinfl ytande. Best.nr , medlemspris 162:- Fighter-relationen. Best.nr , medlemspris 155:- Övriga beställningar Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Nej tack, jag önskar ej boken De yngre barnens läroplanshistoria. Best.nr Avbeställ gärna på webben. Jag vill bli medlem Mitt medlemsnummer. Endast för dig som har värvat. Jag har värvat en ny medlem Som välkomst-/värvarpresent får jag boken Visst fi nns det blå hästar av Kajsa Haglund Stockholm porto betalt P Mitt namn/förskola, skola. Endast för dig som har värvat. Ny medlem Förskola/skola Adress Postnummer och ort Leka Lära Leva Svarspost Kundnr Stockholm Den nya medlemmens e-postadress Den nya medlemmen beställer samtidigt följande bok/böcker: Antal ex Best.nr Bokens titel Antal ex Best.nr Bokens titel Kundtjänst Leka Lära Leva, Box , Stockholm. Tel , måndag , tisdag , ons-tors , fredag Fax E-post (Obs! ej för beställning/avbeställning).

Boken Animera mera Fler nyheter Alla barn har särskilda behov / Att bygga broar / Pedagogiskt arbete och kön På schemat Natur.

Boken Animera mera Fler nyheter Alla barn har särskilda behov / Att bygga broar / Pedagogiskt arbete och kön På schemat Natur. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 2 2002 Färgade pappers - lappar får plötsligt liv inför allas ögon. De blir till ßaxande fåglar, soluppgång och solnedgång, himmelsseglande moln och Þskar som

Läs mer

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan.

Boken En kompetent förskolepersonal Fler nyheter När omsorgen sviktar / Pedagog i en förändrad tid / Social kompetens i förskolan. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 3 2002 Inget är mer destruktivt än en omotiverad och frustrerad förskollärare. Det fastslår Kjell-Åge Gotvassli, författare till En kompetent förskolepersonal.

Läs mer

Hundra sätt att tänka. Svara senast 10 dec. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 År 2001. Huvudbok

Hundra sätt att tänka. Svara senast 10 dec. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 År 2001. Huvudbok Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 År 2001 Huvudbok Hundra sätt att tänka Alternativ Samtal med barn IKT och lärande För de allra små! 1 Svara senast 10 dec. Hundra sätt att tänka Om Reggio Emilias

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 År 2001. Huvudbok. Bland barn och datorer. Alternativ. Bilder i skolan. Svara senast 21 sept.

Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 År 2001. Huvudbok. Bland barn och datorer. Alternativ. Bilder i skolan. Svara senast 21 sept. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 År 2001 Huvudbok Bland barn och datorer Alternativ Bilder i skolan 1 Svara senast 21 sept. Kära bokklubbsmedlem, Hoppas din sommar varit lika skön som min och

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

Boken Inspiration för grundskolan Fler nyheter Det gränslösa språkrummet / Visionärerna / Musik och språk På schemat Teknik. 11 sept.

Boken Inspiration för grundskolan Fler nyheter Det gränslösa språkrummet / Visionärerna / Musik och språk På schemat Teknik. 11 sept. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2002 Skolan är vår största men kanske också mest omdiskuterade arbetsplats. Många är de som anser sig veta hur tillståndet i skolan är. Bilden som tonar fram

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16

ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 ipads i lärandet 24 aug kl 8-16 Dagens program Om projektet Erfarenheter Ytterbyns förskola Pedagogiska aspekter av ipads Introduktion på ipaden (teknisk utbildning) Testa några pedagogiska appar Metoden

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och

Boken Små barns stigar i omvärlden Fler nyheter Dyslexi en diagnos på gott och Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 4 2003 Att behärska tingen, att inse sammanhangen men också att förvandla insikten till en handling för att nå sitt mål det är någonting mycket stort för en två-treåring.

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Boken Runt i naturen Livet, kärleken och döden Fler nyheter Besjälat lärande / Stoppa mobbning / Utvärdering i förskolan På schemat Musik.

Boken Runt i naturen Livet, kärleken och döden Fler nyheter Besjälat lärande / Stoppa mobbning / Utvärdering i förskolan På schemat Musik. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2002 En filosofisk faktabok som tänjer på begreppen. Så beskrivs Runt i naturen Livet, kärleken och döden, skriven av Helen Rundgren. Som faktabok innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i

Boken Janusz Korczak och barnens värld Fler nyheter Tvåspråkighet hos barn i Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 1 2004 Många pedagogiska teoretiker ser barnet som en ofullkomlig varelse och tänker: Barn, jag ska göra en människa av dig. Janusz Korczak ville istället att

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt

Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Pedagogisk dokumentation och att arbete med tema/projekt Oskarshamn 091110-11 Birgitta Kennedy Reggio Emilia Institutet och förskolan Trollet Ur förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan Uppföljning,

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk /

Boken Flickor, pojkar och pedagoger Fler nyheter Barn utvecklar sitt språk / Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 5 2003 Innerst inne vet vi att förskolan inte är jämställd. Det beror ofta på ett omedvetet förhållningssätt, men effekten är densamma: Bemötandet av pojkar och

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Matematikplan Förskolan

Matematikplan Förskolan Matematikplan Förskolan Utarbetad 2014 Sammanfattning Ett matematikprojekt har pågått i Munkedals kommun under åren 2013-2014 där grundskolan har deltagit. Som ett led i det arbetet har denna plan för

Läs mer

Lärande för och med barn inom idrotten

Lärande för och med barn inom idrotten Lärande för och med barn inom idrotten Barnkultur ger barn möjlighet att få lära och växa genom lärande med många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. Alla barn är aktiva och lär med och

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor.

Boken Leksakernas virtuella värld Fler nyheter Lek i skolan / Flickor med ADHD / Bifrost och mötet med Leonardo da Vinci På schemat Livsfrågor. Bokklubben för pedagoger Medlemstidning nr 6 2002 En leksak blir inte en leksak förrän den används. Det säger Torben Hangaard Rasmussen, författare till Leksakernas virtuella värld. Han intresserar sig

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14

Pedagogisk dokumentation. Värdegrund IKT. Språkprojekt. Treälvens förskola. Arbetsplan 2013/14 Värdegrund Språkprojekt Pedagogisk dokumentation IKT Treälvens förskola Arbetsplan 2013/14 Årshjul Pedagogiska året Samla kunskap Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplan för förskolan,

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år

Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år Bifrost Pedagogiska enhet Bifrosts förskola & Västerberg grundskola Livslångt lärande för barn i åldern 1-12 år På Bifrosts Pedagogiska Enhet känner barn och elever glädje och lust till lärande. Kommunikation,

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Empirisk positivism/behaviorism ----------------------------------------postmoderna teorier. metod. Lärande/kunskap. Människosyn

Empirisk positivism/behaviorism ----------------------------------------postmoderna teorier. metod. Lärande/kunskap. Människosyn Lärandeteorier och specialpedagogisk verksamhet Föreläsningen finns på kursportalen. Ann-Charlotte Lindgren Vad är en teori? En provisorisk, obekräftad förklaring Tankemässig förklaring, i motsats till

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål;

Teamplan Delfinen. Inledning: Normer och värden: Mål; Sandra, Lena, Ewa och Linda 1/11-2010 Teamplan Delfinen Inledning: På vår avdelning har vi 23 barn och 5 pedagoger. Vi som jobbar här heter Sandra, Ewa, Linda, Lena och Barbro. Barbro är planerare och

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916.

Regnbågens Arbetsplan. Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. Regnbågens Arbetsplan Arbetsplanen för Regnbågens förskola gäller from 080916. På vår tre avdelnings förskola finns det ca 50 inskrivna barn mellan 1-6 år. Vi har en småbarnsavdelning Rönnen samt två syskonavdelningar

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014

Förskoleklass Mariaskolan. Läsåret 2013/2014 KVALITETSRAPPORT Förskoleklass Mariaskolan Läsåret 2013/2014 1. Inledning Underlaget till denna Kvalitetsrapport har varit förskoleklassens uppföljningar och dokumentation under läsåret 2013/2014 samt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola

Kvalitetsanalys. Rönnhagens förskola Kvalitetsanalys Rönnhagens förskola Innehållsförteckning et av årets verksamhet... 3 Normer och värden... 3 Verksamhetens resultat... 4 Inflytande/delaktighet... 6 Arbete i verksamheten... 7 Övriga mål

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Välkommen till Björkhyddans förskola

Välkommen till Björkhyddans förskola Välkommen till Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola Björkhyddans förskola består av fyra avdelningar: Biet, Humlan, Sländan och Myran. Björkhyddan har ett eget kök och en stor härlig lekhall i mitten.

Läs mer

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda

Portfolio. ett utvecklingsarbete. Regnbågen 2010. Amanda, Lasse, Mats och Linda Portfolio ett utvecklingsarbete Regnbågen 2010 Amanda, Lasse, Mats och Linda Vt.2010 Frågeställningar Varför dokumenterar vi, i vilket syfte och för vem? Vad väljer vi för bilder/material/alster att spara

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015

Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Kvalitetsutvärdering Droppen Grön 2014-2015 Bakgrund Fjolårets åtgärder för förbättring: Vi måste bli bättre på att reflektera med barnen. Använda oss mer av Ipaden i verksamheten och som dokumentation.

Läs mer

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola!

Digitala verktyg! Spaning Bölets förskola! Digitala verktyg Spaning Bölets förskola Vi fick i uppdrag att undersöka hur man använder olika digitala hjälpmedel på vår förskola. På vår förskola är vi fem avdelningar med två yngre avdelningar och

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Varför, vad och hur?

Varför, vad och hur? Varför, vad och hur? 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans

Läs mer

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet

Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Reglus Östman Pedagogisk Planering Fritidshemmet 5/14/2013 Pedagogisk planering inför projekt: Fritidshemsmuseet Kvarnbyskolan 2013 05 20 Beskrivning

Läs mer

Resultatuppföljning 2014

Resultatuppföljning 2014 Resultatuppföljning 2014 Enligt skollagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de nationella målen för utbildningen i grundskolan och förskolan. Kravet innebär att huvudmän,

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009

Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Kvalitetsredovisning Alunskolans Fritidshem Läsåret 2008-2009 Budgetåret 2009 Utvärderingsmall för kvalitetsredovisning: fritidshem Fritidshem: Alunskolans fritidshem Kvalitetsredovisning för perioden:

Läs mer

Skolbild för Särskolan Regnbågen

Skolbild för Särskolan Regnbågen Skolbild för Särskolan Regnbågen Grundsärskola inriktning träning inom enhet Specialpedagogiskt centrum Läsår 2014/2015 Agne Arnesson, rektor Beskrivning av verksamheten Regnbågen är en grundsärskola med

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015 140805 Arbetsplan för Nolby förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012

Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Gemensam inriktning för fritidshemmen i Malung-Sälens kommun Framtagen av representanter för fritidshemmens personal 2011-2012 Det här materialet har utarbetats utifrån våra styrdokument: Ett annat viktigt

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer