Verksamhetsberättelse 2004 POSTEN PÅ ÅLAND DET TOLFTE ÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2004 POSTEN PÅ ÅLAND DET TOLFTE ÅRET"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2004 POSTEN PÅ ÅLAND DET TOLFTE ÅRET

2 INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 Lagtingets och landskapsregeringens mål 2 Relationstal som avspeglar den ekonomiska utvecklingen 3 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 4 Kassa 4 Utdelning 6 Transport 8 Prepost 10 Informationsteknik 12 Filateli 14 Ekonomi och personal 16 Marknad 18 VERKSAMHETEN FÖRVALTNING 21 ORGANISATION 21 RESULTATRÄKNING 22 BALANSRÄKNING 23 FINANSIERINGSANALYS 24 FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN 24 REDOVISNINGSPRINCIPER 25 NOTER 25 REVISIONSBERÄTTELSE 28 POSTEN PÅ ÅLAND Ålandstryckeriet 2005 Fotograf: Kjell Söderlund

3 Verkställande direktörens översikt Det tolfte verksamhetsåret uppvisar för första gången sedan Posten på Åland bildades 1993 en sjunkande omsättning. Det stora volymtappet på inplastning av danska magasin har inte kunnat kompenseras fullt ut med nya volymer och den hårdnande internationella konkurrensen inom inplastningsoch förpackningsverksamheten har pressat marginalerna. Lagstiftningsförändringar i Danmark i kombination med en allmänt hårdare konkurrens framför allt från Norge bromsar i viss mån den fortsatta tillväxten. Omsättningen sjönk med 10,9 procent från ifjol och understiger därmed även omsättningen för år Orsaken är främst volymminskningar och prispress inom preposts enhet för inplastning av tidskrifter. Rörelsevinsten är 2,7 miljoner euro (3,2 meur 2003) vilket utgör 12,1 (12,7) procent av omsättningen. Resultatet är fortfarande ett toppresultat inom branschen. Trots förlusten av betydande volymer av danska magasin har nivån inom plastpackningen kunnat hållas någorlunda intakt genom ersättande volymer från nya och befintliga kunder. Ett danskt lagförslag har sedan sommaren 2004 hotat att stoppa en affärsmässigt lönsam distribution av tidskrifter från Åland till Danmark. Trots Ålands och kundernas argumentation att lagen inte får avsedd effekt utan enbart medför att såväl tryckning som distribution flyttas till länder utanför EU, förefaller det i skrivande stund som om lagändringen kommer att godkännas av EU. Den manuella packningen växer stadigt och kapaciteten har utökats väsentligt genom införskaffandet av en automatiserad packningsmaskin. Verksamheten behöver större utrymmen varför en tillbyggnad av postterminalen påbörjades i september Den bristande öppethållningen av Mariehamns flygplats har lett till allt allvarligare störningar av såväl posttrafiken som distributionen av de finländska dagstidningarna samt till betydande extra kostnader. Under året kunde postflyget inte upprätthålla normala turer under sammanlagt två månaders tid. Posten på Åland har som stiftande medlem deltagit i bildandet av ett åländskt flygbolag, vilket även kan ses som ett led i att säkerställa en kontinuerlig och pålitlig verksamhet på flygplatsen. I augusti 2004 aviserade Postens verkställande direktör sedan affärsverkets start 1993, Torsten Wikstrand, sin önskan att avgå med pension så snart en nödvändig rekryteringsprocess och övergångsfas avklarats. Styrelsen beslöt att annonsera ut tjänsten brett och att samarbeta med rekryteringsföretaget Psycon. Av de 26 sökandena intervjuades åtta, varav fyra även lämplighetstestades. Såväl rekryteringsföretaget, Postens ledningsgrupp som styrelsens anställningskommitté stödde förslaget varefter styrelsen den enhälligt utnämnde Henrik Lundberg till ny VD för Posten på Åland från den 1 december Torsten Wikstrand kvarstod därefter som specialrådgivare under två månader. Efter 45 år i Postens tjänst valde Torsten Wikstrand att avgå som VD den 30 november. Torsten har sedan 1978 styrt postverksamheten på Åland med fast hand, först som distriktschef för Åland under statliga Posten och sedan 1993 som VD för det landskapsägda affärsverket Posten på Åland. Verksamheten har utvecklats enormt under dessa år och som tre milstolpar kan nämnas utgivande av åländska frimärken 1984, bildandet av eget postverk 1993 samt flytten till nya postterminalen i Sviby Torsten har drivit utvecklingen med en osedvanlig energi och passion och uppnått resultat som otvivelaktigt står sig starkt även i jämförelse med det privata näringslivet. Det har krävts ett stort mått av vilja och entreprenörskap för att nå dit Posten på Åland är idag. Det är glädjande att det långsiktiga arbete som görs för att öka personalens trivsel ger resultat. Den undersökning som genomfördes hösten 2004 visade att trivselindexet som helhet ligger över det finländska medeltalet och att trivseln även har ökat sedan den förra undersökningen, som gjordes för två år sedan. Personalen har åter utfört ett ypperligt arbete till förmån för Posten och hela det åländska samhället. Postens medarbetare är värda en stor eloge för verksamhetsåret 2004! Mariehamn, den 15 mars 2005 HENRIK LUNDBERG, VD DET TOLFTE VERKSAMHETSÅRET 1

4 Lagtingets och landskapsregeringens mål Posten bedriver postverksamhet och annan service i samband därmed. Verksamheten är reglerad i enlighet med LL om Posten på Åland (39/1992). Postens affärsidé är att säkert och lönsamt förmedla meddelanden och varor mellan företag och människor. VERKSAMHETSMÅL Verksamhetsmålen som lagtinget fastställt för Posten är: Postverksamheten skall utvecklas ändamålsenligt och utbudet av tjänster skall motsvara kundernas och hela samhällets behov. Den grundläggande postservicen skall finnas allmänt tillgänglig i hela landskapet. 1 klass brev, som inlämnats till postbefordran inom utsatt tid, skall till 98 procent nå adressaten följande arbetsdag och resten under därpå följande arbetsdag. Tidningarna i normal postutdelning dagtid måndag-fredag skall nå adressaten inom den tid utgivaren beställt. I varje kommun skall finnas minst en fast postserviceenhet. RESULTAT Vinsten före bokslutsdispositioner är 2,8 miljoner euro. Omsättningen minskade med 11 procent till 22,7 miljoner euro. Största delen av omsättningsminskningen kommer från prepostverksamheten och är orsakad av stora internationella kunders strategiska beslut samt av den allt hårdare internationella postkonkurrensen. Kostnaderna minskade med 10 procent till 20,0 miljoner euro. Investeringarna uppgick till 1,2 miljoner euro. De största investeringarna gäller utbyggnaden av lagret i Sviby samt postbehandlingsutrustning och datasystem. Lagtinget fastställde ett resultatmål på euro för Posten för år Avkastningen från Posten var från föregående lagtings principbeslut för åren fastställt till euro, vilket utgjorde 19 procent i avkastning på grundkapitalet och 57 procent av den beräknade vinsten. Lagtinget valde dock att inte följa principbeslutet utan slog fast att avkastningen för 2004 skall vara euro, vilket utgör 57 procent i avkastning på grundkapitalet och 110 procent av den förverkligade vinsten. Det tredubblade avkastningskravet var en stor överraskning för Postens styrelse och personal. Målet för transporthastigheten för 1 klass brev är att minst 98 procent skall frambefordras över natt och resten därpå följande dag. Målet uppnåddes och överskreds. Hela 98,8 procent nådde adressaten dagen efter postningsdagen. Posten har en svår och kostsam uppgift att trygga den samhällsomfattande postservicen även i glesbygden. Detta görs tillsvidare utan bidrag från samhället. Det är därför glädjande då nya samarbetsprojekt kan genomföras i glesbygden. Postkontoret i Brändö by säljer sedan hösten 2004 banktjänster för Lappo Andelsbank, till nytta för båda parter. Frågan om avkastningskravet är åter aktuell. Förhoppningen är att få frågan löst åtminstone för de närmaste fyra åren med klara spelregler så att både styrelse och personal inom Posten på Åland vet vilka förutsättningar som gäller. Framför allt inom den rent industriella prepostverksamheten, där förutsättningarna kan förändras radikalt beroende på både storkunders oförutsägbara agerande och EU:s lagstiftningsförändringar, är det oerhört viktigt att Posten har en beredskap för snabba anpassningar och har en möjlighet att konsolidera verksamheten under goda år. 2 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 Postens styrelse bestod av Jan-Erik Mattsson (ordförande), Bert Häggblom, Yvonne Aspholm,, Dennis Jansson, Veronica Thörnroos, Folke Karlsson och Monica Sandberg. Relationstal som speglar den ekonomiska utvecklingen 1000-TAL EURO Omsättning förändring, % -10,9 11,0 45,9 Rörelsevinst andel av omsättningen, % 12,1 12,7 8,9 Resultat före bokslutsdisp andel av omsättningen, % 12,3 12,8 8,8 Periodens vinst andel av omsättningen, % 12,3 12,8 12,2 Antal anställda omräknat i heltidstjänster 217,7 217,3 202,8 Antal personer anställda Antal anlitade entreprenörer för utdelning, transport och kundbetjäning enligt avtal TORSTEN WIKSTRAND VD t.o.m Arbetet på Posten har för min del alltid varit intressant, alltid givit nya utmaningar, nya möjligheter. I början innebar det nya roliga arbetsuppgifter med jämna mellanrum. Under chefstiden gällde det att lotsa företaget vidare genom att se förändringar i omgivningen som möjligheter. Mitt sista aktiva år blev riktigt aktivt med framtidsprojekt som lagerbygget, preposts storkundskontrakt, UPU-kongressen och inte minst VD-rekryteringen. Det finns ett stort engagemang och ansvarstagande på alla nivåer inom Posten på Åland som har varit härligt att uppleva! Lycka till i framtiden! STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3

6 Ulla Johansson, postkontoret i Sund Stina Åberg, postkontoret i Vårdö Kassa Under året inleddes ett samarbete mellan Posten och Lappo Andelsbank där postkontoret i Brändö by utför banktjänster. Möjligheten till distansarbete undersöks kontinuerligt för att trygga postkontorens verksamhet på landsbygden och i skärgården. Kassaavdelningens affärsidé är att lönsamt sälja kassatjänster och kunskap om tjänsterna med service- och säljinriktad personal. Verksamheten fördelar sig dels på den egentliga postverksamheten, dels på banktjänster. Säljarna utför under kassachef Tina Hietanen- Rauttus ledning även andra göromål såsom skattegränshantering, filateliproduktion och på vissa kontor även postsortering och -utdelning. 4 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING

7 MARIKA BERGBO kassa Vi har olika former av service, vi säljer frimärken i olika valörer, skickar paket över hela världen och ger ut paket till kunderna. Vi säljer även filateliprodukter, böcker, vykort osv. I kassorna registrerar vi ankommande och avgående paket och värdepost, såsom rekommenderade brev. Vi har hand om skattegränshanteringen, skickar och tar emot fax och kopierar papper åt kunder. I postkontoret i Mariehamn har vi två datorer som vi hyr ut surftider på, något som uppskattas av kunderna. Dessutom har vi hand om postboxsortering samt Poste Restante. Med andra ord är vi mångsysslare! Monica Eriksson, postkontoret i Godby BANKSAMARBETET UTÖKADES Banksamarbetet med Ålandsbanken på postkontoret i Sund har fortsatt och sedan samarbetar Posten även med Lappo Andelsbank på postkontoret i Brändö by. I Brändö betjänas bankkunderna genom förmedlad bankservice såsom insättningar, kontanta uttag och enklare rådgivning. Lappo Andelsbank utökade genom samarbetet sin service i Brändö by då banken inte tidigare haft kontor där. Posten försöker i högre grad erbjuda olika lösningar som passar in lokalt på de olika postkontoren. Kunderna har varit mycket nöjda med arrangemanget. POSTKONTORSNÄTET Möjligheter till ökat distansarbete och övriga former av tillläggstjänster undersöks hela tiden för att på så sätt trygga postkontorens verksamhet på landsbygden och i skärgården. Banksamarbetet med Lappo Andelsbank har även medfört ökat distansarbete på postkontoret i Föglö, då vissa kontrollfunktioner förlagts dit. På postkontoret i Mariehamn och i postterminalen i Sviby har under hösten installerats så kallade infoskärmar för intern information. Kumlinge postkontor handhar på distans uppdateringen av informationen. PORTOHÖJNING Portona höjdes i snitt med 3 procent från 2 januari För att spegla de verkliga kostnaderna infördes samtidigt taxering enligt volym, vilket av kunderna tyvärr upplevdes som både dyrt och invecklat. FÖRHANDSRÖSTNING PÅ POSTKONTOREN Under året förrättades förhandsröstning i Europaparlamentsvalet under tiden Förtidsröstning på postkontoret i Mariehamn i det finländska kommunalvalet pågick under tiden I Europaparlamentsvalet förhandsröstade 2140 personer och i finländska kommunalvalet förtidsröstade 27 personer på postkontoret i Mariehamn. AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 5

8 Riitta Annala och Johan Sundman Tomas Söderlund delar ut post Främst Anders Träskbäck och Stina Ekstrand SUNE LINDSTRÖM utdelare 6 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING Jag började min yrkesbana som sommarbrevbärare år Efter det har det bara rullat på. Ett flertal flyttar har det blivit genom åren. På terminalen trivs jag med utrymmena och atmosfären. Jag har jobbat med det mesta inom utdelningen, allt från stadsbrevbäring till fots och med bil, adressprojektet på landet, kört landslinjer och dessutom jobbat inne som förman samt biträdande utdelningschef. En del styrelsearbete har det också blivit. Det ger god flexibilitet och variation i yrket. Jag tycker att utvecklingen inom Posten har varit positiv. Jag trivs bra med mina arbetskamrater och det blir aldrig långtråkigt.

9 Utdelning Kunderna uppskattar fortsättningsvis tjänsten med direktreklam och under året delades tre miljoner oadresserade försändelser ut. Som en följd av att Mariehamn har vuxit kraftigt de senaste åren inrättades ett nytt utdelningsdistrikt Utdelningsavdelningens affärsidé är att med konkurrenskraftig service och prissättning tillförlitligt och lönande dela ut tidningar och brev i ett distributionsnät som täcker hela Åland. Under utdelningschefen Robert Janssons ledning erbjuder brevbärarna, postutdelarna och tidningsutdelarna flera olika typer av utdelning: Dagspost måndag fredag Tidningsutdelning eftermiddag Tidningsutdelning kväll Tidningsutdelning morgon Tidningsutdelning veckoslut KUNDBESÖK PER DAG Antalet kundbesök av utdelarna uppskattas till hela per dag. Kunderna har liksom tidigare år haft en stor tilltro till direktreklam. Under året utdelades på Åland över tre miljoner oadresserade försändelser, vilket dock är en liten minskning mot föregående år, men då måste man beakta att 2003 var ett valår. Hembärning till rörelsehindrade ensamboende postkunder på lådutdelningsområden ökade med 21 procent. Servicen berör främst äldre rörelsehindrade ensamboende personer. Den avgiftsbelagda utdelningen till brevlucka i dörren i områden med utdelning till postlåda har under året visat en liten minskning. NYTT UTDELNINGSDISTRIKT Mariehamn har under de senaste åren vuxit kraftigt med många nya hus och postmottagare. För att kunna bibehålla den goda servicen för postmottagarna i staden inrättades under hösten ett nytt utdelningsdistrikt i Mariehamn. Under vintermånaderna var man tvungen att senarelägga utdelningen av rikstidningar på lördagar eftersom den enda transportmöjligheten var med skärgårdsfärjorna via Gustavs. Detta gjorde att lördagsutdelningen blev tre timmar senare än förut, vilket även en del prenumeranter har visat missnöje över. AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 7

10 Transport Berit Sundman Under året ökade den transporterade volymen på Sverigelinjen. Det mångåriga samarbetet med Finnair kring lastning och lossning av bolagets flyg upphörde vid årsskiftet 2004/2005 och övertogs av annan entreprenör. 8 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING

11 Marlene Eriksson Transportavdelningens affärsidé är att behandla och förmedla postenheter och försändelser mellan postkontor, kunder och externa transportmedel på ett snabbt, effektivt och lönsamt sätt. Avdelningen ansvarar också för förtullningar och verkar som Finnairs agent för flygfrakt. Verksamheten leds av transportchef Dan Johansson. GEIR HENRIKSEN speditionsassistent Jag började min postkarriär som brevbärare i Norge Sedan dess har jag varit Posten trogen och arbetat med sortering, transport, förtullning och spedition. Anställd vid Posten på Åland blev jag 1995 (+ en kort sejour som brevbärare 1986). På Postens spedition har vi hand om Postens utrikestrafik. Trafikplanering för Sverigebilen, förtullning av postpaket och gods till och från utlandet är vårt ansvarsområde. Vi samarbetar nära med tullen i Mariehamn och i Eckerö var ett hektiskt år för Postens spedition. Vi upplevde en kraftig ökning av godsmängden till och från Sverige med vår egen bil, tack vare att vi mer än dubblade vår kapacitet genom inköp av en lastbil till och ett släp. Ökad godsmängd innebar också ökad mängd förtullningar under 2004 gjordes cirka 8000 förtullningar av oss på Postens spedition. TRANSPORTER Det ändrade trafikupplägget i Sverigetrafiken i kombination med den nya bil med släp som sattes i trafik på Stockholm i slutet av 2003 öppnade nya möjligheter att erbjuda transporter även till kunder med större volymer per transporttillfälle. Den transporterade volymen på Sverigelinjen visar en fortsatt ökning under året. Det totala antalet hanterade paket upp till 30 kg minskade med 0,9 procent till stycken försändelser. Samtidigt skedde en förändring av strömmarna i pakettrafiken. Paket som avhämtas på postkontor minskade i antal medan paket med utkörning till mottagaren ökade. Mariehamns flygfälts förkortade öppettider under de reguljära passagerarbolagens trafikuppehåll medförde ökade kostnader för postflyget genom förhöjda landningsavgifter till Luftfartsverket. Ingen reguljär passagerartrafik bedrivs på lördag morgon vilket medför att den höga landningsavgiften inte gör det möjligt att utföra transporter av dagstidningar med postflyget. Dagstidningar transporteras i stället per båt under den isfria tiden och per släpvagn via skärgårdsfärjorna under vintern. Det mångåriga samarbetet med Finnair kring lastning och lossning av bolagets flyg upphörde vid årsskiftet 2004/2005 och övertogs av annan entreprenör. Då utrustning för säkerhetsgranskning av flygfrakt togs i bruk på Mariehamns flygplats kunde Finnairs flygfrakt från Åland flyttas över från postflyget till Finnairs reguljära turer. Posten är fortsättningsvis agent för Finnairs flygfrakt på Åland. POSTSTRÖMMARNA De på Åland postade brevförsändelserna minskade med 3 procent under året. Försändelserna fördelar sig enligt följande: 1 klass brev klass brev och massbrev Ulf Andersson AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 9

12 Prepost Prepostavdelningen har under året investerat i en halvautomatisk packningsmaskin som till stor del har ersatt de fysiskt slitsamma arbetsmomenten. Även ett nytt system för selektiv iläggning av bilagor vid den maskinella inplastningen av tidningar har införskaffats. Prepostavdelningen säljer och producerar tjänster inom området för- och efterbehandling av postförsändelser. Verksamheten är organiserad i fyra enheter: Maskinell plastpackning, manuell packning, ebrev och lager. Samtliga enheter är placerade i postterminalen i Sviby. För verksamhetens ledning och utveckling ansvarar prepostchef Mats Polviander. Prepostavdelningens affärsidé är att med internationellt konkurrenskraftig kvalitet och prisnivå för företagskunder med stora volymer sälja och producera lönsamma preposttjänster och leverera dessa tjänster med marknadens bästa kvalitet och leveranssäkerhet. 14,1 MILJONER PRODUCERADE FÖRSÄNDELSER Merparten av försäljningen sker till större kunder inom förlags- och postorderbranschen. Flera av Postens större kunder har verksamhet i hela Norden och även i andra europeiska länder. Detta medför att de tjänster som avdelningen säljer ständigt är utsatta för internationell konkurrens vilket också kännetecknas av krympande marginaler. Under 2003 var antalet producerade försändelser Namn 15,1 miljoner. efternamn Under 2004 sjönk antalet producerade delar försändelser ut post med cirka 6,6 procent till 14,1 miljoner försändelser. Orsaken till volymminskningen beror bland annat på att en av de största kunderna i början av verksamhetsåret bytte leverantör för hanteringen av en stor del av sina tidningar. UTVECKLING AV TJÄNSTEUTBUDET För att möta kundernas önskemål pågår en ständig utveckling av tjänsteutbudet. Under året investera- des i en halvautomatisk packningsmaskin för packning av olika postorderförsändelser. Den maskinella packningen har framför allt ersatt de tidigare fysiskt slitsamma arbetsmomenten. Samtidigt har ledtiderna i produktionen sjunkit och effektiviteten ökat. Övergången från manuell packning till mer maskinell packning har också gett nya kunder. Under början av året installerades ett nytt system för selektiv iläggning av bilagor vid den maskinella inplastningen av tidningar. Den här tjänsten ger kunden möjlighet att styra utskicken av bilagor enligt olika parametrar. I slutet av året investerade avdelningen i utrustning för hanteringen av kartongavfall och annat avfall. Det är framförallt de stora mängderna av kartong, wellpapp och plast som numera hanteras i egna balpressar. Detta har gett en smidigare hantering och en betydande kostnadsinbesparing. Denna hantering omfattar också de övriga avdelningarna som har verksamhet i postterminalen. EXTERNA PRODUKTIONSLOKALER Efterfrågan på tjänsten manuell packning har under året varit fortsatt stor. Tillväxten har inneburit att behovet av större utrymmen både för manuell packning och lager ökat. Under året har vissa delar av verksamheten tvingats flytta till externa produktionslokaler i Mariehamn och lagringen av pallgods har delvis flyttats till ett externt lager på Åland. Av ovanstående orsaker har byggandet av en lagertillbyggnad i Sviby påbörjats under senare delen av året. Lagerbygget beräknas vara klart i maj AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING

13 Daniel Tjabo Eriksson Monica Bengtz och Marina De Haas Jim Törnvall buntar tidningar Håkan Eker KIM GINMAN lagerarbetare Det andra året (2004) här på prepost har handlat mycket om utrymmesbrist då framförallt antalet producerade postorderförsändelser ökat kraftigt. Under året omsatte vi cirka pallar och idag har vi cirka artiklar lagrade. Idag är vi lokaliserade på tre olika platser. Förutom i Sviby är vi även i Hammarland och på Fabriksgatan 8 i Mariehamn. I Hammarland hyr vi idag cirka 100 pallplatser på ett lagerhotell och vi har även tagit i bruk utrymmena på Fabriksgatan 8 igen. Vi har även införskaffat två balpressar i terminalen som har underlättat hanteringen av plast och kartongrester. Prepostavdelningen ordnade också årets personalfest som blev AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 11 väldigt lyckad. Publiken fick ta del av allt från muskulösa dansande finska damer till stringbärande sångare. Recensionerna var många och alla verkade väldigt nöjda.

14 Jenny Rundqvist Informationsteknik IT-avdelningen har under året förbättrat printningssystemen för externa kunder. I det interna IT-arbetet har Linux alltmer införts som operativsystem särskilt genom ibruktagande av terminalserversystemet Thinlinc som baseras på Linux och Open Sourceprodukter. IT-avdelningens affärsidé är att lönsamt och långsiktigt sälja IT-tjänster som skapar mervärde för fysiska posttjänster samt att konkurrenskraftigt handha det interna IT-stödet. Avdelningen leds av IT-chef Morten Hermann. Den största externa tjänsten är postens utskriftsverksamhet, ebrev. IT-avdelningen ansvarar även för drift, underhåll och utveckling av Postens övriga IT-verksamhet. Under året ökade personalen från 4,8 till 5 tjänster. IT-avdelningen är fördelad på två olika platser. ITsamordningen utgår numera helt ifrån huvudkontoret, medan ledning och drift av system för kundutskrifter görs i postterminalen. 12 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING

15 KENNET LOMFALK IT-tekniker Jag arbetar främst med filhantering för större kunder som vi sköter utskrifterna för. Det innebär att kunder skickar filer till Posten och dessa omvandlas oftast till printfiler för våra produktionsskrivare. För att säkerställa kvaliteten har vi procedurer med testprintning och dialog med kunderna innan själva produktionsprintningen startar. Mirko Verazza LINUX SOM OPERATIVSYSTEM Posten har börjat använda Open Source-programlösningar baserat på Linux som operativsystem. Linux finns redan på flera servrar och kommer nu att finnas också på arbetsstationer i form av klienter till terminalserversystemet Thinlinc, vilket medför mindre kostnader för operativsystemlicenser samt minskar behovet för köp av nya arbetsstationer. En viktig effekt är central administration av arbetsstationerna. För Postens intranätlösning uppgraderades programvaran från Informer till Lemon under året, vilket ökade användarvänligheten. Även plattformen ändrades från Windows/MS SQL-server till Linux/MySQLserver för att förbättra driftsäkerheten. postterminalen och Fabriksgatan 8 som en följd av ny packningsverksamhet. Hårdvaruutrustning för GPS/kartsystem för transportbilarna införskaffades och installerades. SQL-serversystem har byggts för automatisk mottagning av Track & Trace-transaktioner från samarbetspostverk. Program för uppfyllande av postverkens sorteringsoch buntningsregler har också införskaffats. Interna infoskärmar placerades i posthuset och i postterminalen. PowerPoint-presentationer uppdateras dagligen för kort interninformation till personalen. HÅRDVARUUTRUSTNING FÖR TRANSPORTBILAR Antalet switchar har utökats för det ökade behovet av flera anslutningspunkter. Fast datalinje installerades mellan ANDEL ELEKTRONISKT INLÄMNADE BREV % 34,9 % 32,4 % 39,4 % AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 13

16 Frimärksutgivningar 2004 Norden: Fenja och Menja 26.3 Mitt Åland 23.4 Ålands flagga 23.4 Katja Rikberg EUROPA: semester 10.5 Lingon 10.5 Naturmiljöfrimärket Finström MONITA LÖFROTH Produktionsansvarig 14 Naturmiljöer 13.8 OS 13.8 Julen 8.10 Filateliservicens produktion förädlar de åländska frimärkena till produkter som levereras till våra kunder över hela världen. Av ett frimärke kan det bli över 80 olika produkter. Under år 2004 har vi rivit cirka frimärken och tillverkat cirka produkter. Vi har packat och skickat cirka leveranser med frimärksprodukter till våra abonnenter. Den största upplevelsen under 2004 var planeringen, produktionen och utgivningen av Bomarsunds jubileumshäfte.

17 Filateli Filateliservicen lanserade under 2004 en ny, exklusiv produkt. De åländska samlartallrikarna med motiv från de åländska kommunerna förväntas bli ett populärt samlarobjekt. Dessutom utkom 15 nya åländska frimärken. Filateliservicens affärsidé är att effektivt och lönsamt sälja åländska frimärken och samlarprodukter till kunder i hela världen och att samtidigt ge god PR för Åland. Filatelichef Anita Häggblom leder verksamheten som är indelad i två sektioner; produktion och försäljning. Produktionen bearbetar frimärkena till olika filatelistiska produkter samt hanterar kundernas beställningar. Försäljningen sköter försäljningskampanjer, marknadsföring och mässdeltagande samt förmedlar information om Åland och om åländska frimärken. Korrespondensen och informationen till kunderna sker på fem språk; svenska, finska, engelska, tyska och franska. sålts slut. Så snabbt har ett åländskt frimärke aldrig sålts slut tidigare! KONSTTALLRIKAR MED NATURMOTIV Den största produktnyheten under året var de åländska konsttallrikarna med naturmotiv från Åland. Under 2004 utkom de två första konsttallrikarna i en serie som följer frimärkena Naturmiljöer från Åland. De vackra konsttallrikarna är tillverkade av Arabia och kommer att bilda en serie med sammanlagt 16 tallrikar när serien avslutas Under fjolåret utkom konsttallrikar med vyer från Prästgårdsnäset i Finström och Storklyndan i Brändö. NORDISKT SAMARBETE Under 2004 utkom 15 nya åländska frimärken. Året inleddes med tre frimärken med rovdjursmotiv. I mars fick vi se resultatet av ett nytt nordiskt frimärkssamarbete Top of the World of Stamps. För första gången gav postverken i de åtta nordiska länderna ut frimärken på samma dag, med ett gemensamt tema och enligt gemensamma utformningsregler. Den 26 mars utkom första delen av tre i serien Nordisk mytologi som tolkar Nordens fantastiska gudasagor. Det åländska bidraget till serien var ett miniatyrark som föreställde Fenja och Menja. Arket har fått mycket positiv publicitet i filatelistiska tidskrifter runt om i hela världen. JUBILEUMSHÄFTE FÖR BOMARSUND Frimärksserien Mitt Åland följdes upp med ett frimärke utformat av Finlands förre president Mauno Koivisto. Flera jubileer uppmärksammades under 2004 med frimärken. Ålands flagga fyllde 50 år och 23 april utkom ett självhäftande häfte med en bild av den åländska flaggan. Det var år sedan anfallet av Bomarsund och i samband med det utkom ett jubileumshäfte, det första någonsin från Posten. Det första riktiga julfrimärket, utformat av Leif Holmqvist, utkom i oktober. Knappt två månader senare hade frimärket POPULÄRA SAMLARBILAR Den populära serien med samlarbilar fortsatte under 2004 med två nya utgåvor. Samlarbil 10 föreställde en grön `A Ford Van från 1934 och lagom till julen utkom en röd Morris LD Van från år Man kan konstatera att intresset för samlarbilarna håller i sig, 2004 abonnerade kunder på bilarna. Serien med åländska frimärksklockor, som inleddes 2003, fortsatte med en utgåva av en frimärksklocka med Ålands flagga som motiv. Antalet abonnemang är nu uppe i UNIKT SAMARBETE MELLAN POSTVERK Ytterligare ett framgångsrikt samarbete mellan postverk från olika länder förverkligades under året. Tillsammans med sex andra postverk skickade Posten på Åland i slutet av året ut en julvoucher. Kuponghäftet erbjöd frimärksgåvor från de sju postverken till ett stort antal filatelikunder. Senast ett liknande samarbete genomfördes var för 10 år sedan. Det unika samarbetet mellan postverken på Malta, Färöarna, Jersey, Grönland, Island, Gibraltar och Åland var lyckosamt, både för kunderna och för postverken, som genom samverkan på det här sättet nådde ut till över samlare. AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 15

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG

ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG ÅLANDS VINDENERGI ANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE 2007 Ålands Vindenergi Andelslags vindkraftverk Namn Plats Effekt kw Produktion år 2006 kwh Produktion år 2007 kwh Vinghals Sottunga 225 421 981 420 542 Preciosa

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31

Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 769620-1172 2010-01-01 2010-12-31 Årsredovisning Solel i Sala och Heby Ekonomisk förening 2010-01-01 2010-12-31 0 1 Ordförandens kommentarer Nu har andra året i föreningens historia gått till ända. Anläggning nummer två har byggts och

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9)

Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) Viking Line Abp Börsmeddelande 14.11.2006 kl.12.00 1(9) ÖVERGÅNG TILL RAPPORTERING ENLIGT IFRS Viking Line koncernen övergår vid bokslutet för räkenskapsåret 2005/2006 från finländsk bokslutspraxis (Finnish

Läs mer

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04)

Föreningen - Asteri malliyritys (fö04) BALANSRÄKNING Aktiva BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgånger Materiella tillgånger Placeringar RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Kundfordringar /långfristiga Övriga fordringar /långfristiga Kundfordringar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 5A, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon 029 551 1000 Struktur- och bokslutsstatistik över företag UPPGIFTER OM FÖRET AGET 2014 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB reviderad version CWS Comfort Window System AB (publ) Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2011-09-01 till 2012-08-31 I den ursprungliga rapporten, publicerat

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK

FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. BALANSBOK 31.12.2013 FO-nummer 1785638-2 Hemort: Helsingfors FINLANDSSVENSKA TECKENSPRÅKIGA R.F. I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Resultaträkning 1 Balansräkning,

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr 769620-1172. Styrelsen avger följande årsredovisning. Solel i Sala och Heby Ek.för. Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning 6 - noter

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET

Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET Nylands svenska ungdomsförbund r.f. Resultaträkning 01.01-31.12.2011 Budget Bokslut Bokslut Bokslut 2011 2011 2010 2009 1. ORDINARIE VERKSAMHET 1.1 UTBILDNINGS- OCH STUDIEVERKSAMHET Understöd 2000,00 0,00

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q2 2013

DELÅRSRAPPORT Q2 2013 DELÅRSRAPPORT Q2 2013 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL) 556666-6466 (JOJK) 22 JULI 2013 STYRELSEN FÖR JOJKA COMMUNICATIONS AB Siffror i sammandrag Januari juni 2013 Januari juni 2013 jämfört med motsvarande

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009

Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 Koncernbalansräkning, milj. euro 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 TILLGÅNGAR LÅNGFRISTIGA TILLGÅNGAR Immateriella tillgångar 112,5 105,4 108,3 Goodwill 737,7 649,9 685,4 Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer