Verksamhetsberättelse 2004 POSTEN PÅ ÅLAND DET TOLFTE ÅRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2004 POSTEN PÅ ÅLAND DET TOLFTE ÅRET"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2004 POSTEN PÅ ÅLAND DET TOLFTE ÅRET

2 INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 Lagtingets och landskapsregeringens mål 2 Relationstal som avspeglar den ekonomiska utvecklingen 3 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 4 Kassa 4 Utdelning 6 Transport 8 Prepost 10 Informationsteknik 12 Filateli 14 Ekonomi och personal 16 Marknad 18 VERKSAMHETEN FÖRVALTNING 21 ORGANISATION 21 RESULTATRÄKNING 22 BALANSRÄKNING 23 FINANSIERINGSANALYS 24 FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN 24 REDOVISNINGSPRINCIPER 25 NOTER 25 REVISIONSBERÄTTELSE 28 POSTEN PÅ ÅLAND Ålandstryckeriet 2005 Fotograf: Kjell Söderlund

3 Verkställande direktörens översikt Det tolfte verksamhetsåret uppvisar för första gången sedan Posten på Åland bildades 1993 en sjunkande omsättning. Det stora volymtappet på inplastning av danska magasin har inte kunnat kompenseras fullt ut med nya volymer och den hårdnande internationella konkurrensen inom inplastningsoch förpackningsverksamheten har pressat marginalerna. Lagstiftningsförändringar i Danmark i kombination med en allmänt hårdare konkurrens framför allt från Norge bromsar i viss mån den fortsatta tillväxten. Omsättningen sjönk med 10,9 procent från ifjol och understiger därmed även omsättningen för år Orsaken är främst volymminskningar och prispress inom preposts enhet för inplastning av tidskrifter. Rörelsevinsten är 2,7 miljoner euro (3,2 meur 2003) vilket utgör 12,1 (12,7) procent av omsättningen. Resultatet är fortfarande ett toppresultat inom branschen. Trots förlusten av betydande volymer av danska magasin har nivån inom plastpackningen kunnat hållas någorlunda intakt genom ersättande volymer från nya och befintliga kunder. Ett danskt lagförslag har sedan sommaren 2004 hotat att stoppa en affärsmässigt lönsam distribution av tidskrifter från Åland till Danmark. Trots Ålands och kundernas argumentation att lagen inte får avsedd effekt utan enbart medför att såväl tryckning som distribution flyttas till länder utanför EU, förefaller det i skrivande stund som om lagändringen kommer att godkännas av EU. Den manuella packningen växer stadigt och kapaciteten har utökats väsentligt genom införskaffandet av en automatiserad packningsmaskin. Verksamheten behöver större utrymmen varför en tillbyggnad av postterminalen påbörjades i september Den bristande öppethållningen av Mariehamns flygplats har lett till allt allvarligare störningar av såväl posttrafiken som distributionen av de finländska dagstidningarna samt till betydande extra kostnader. Under året kunde postflyget inte upprätthålla normala turer under sammanlagt två månaders tid. Posten på Åland har som stiftande medlem deltagit i bildandet av ett åländskt flygbolag, vilket även kan ses som ett led i att säkerställa en kontinuerlig och pålitlig verksamhet på flygplatsen. I augusti 2004 aviserade Postens verkställande direktör sedan affärsverkets start 1993, Torsten Wikstrand, sin önskan att avgå med pension så snart en nödvändig rekryteringsprocess och övergångsfas avklarats. Styrelsen beslöt att annonsera ut tjänsten brett och att samarbeta med rekryteringsföretaget Psycon. Av de 26 sökandena intervjuades åtta, varav fyra även lämplighetstestades. Såväl rekryteringsföretaget, Postens ledningsgrupp som styrelsens anställningskommitté stödde förslaget varefter styrelsen den enhälligt utnämnde Henrik Lundberg till ny VD för Posten på Åland från den 1 december Torsten Wikstrand kvarstod därefter som specialrådgivare under två månader. Efter 45 år i Postens tjänst valde Torsten Wikstrand att avgå som VD den 30 november. Torsten har sedan 1978 styrt postverksamheten på Åland med fast hand, först som distriktschef för Åland under statliga Posten och sedan 1993 som VD för det landskapsägda affärsverket Posten på Åland. Verksamheten har utvecklats enormt under dessa år och som tre milstolpar kan nämnas utgivande av åländska frimärken 1984, bildandet av eget postverk 1993 samt flytten till nya postterminalen i Sviby Torsten har drivit utvecklingen med en osedvanlig energi och passion och uppnått resultat som otvivelaktigt står sig starkt även i jämförelse med det privata näringslivet. Det har krävts ett stort mått av vilja och entreprenörskap för att nå dit Posten på Åland är idag. Det är glädjande att det långsiktiga arbete som görs för att öka personalens trivsel ger resultat. Den undersökning som genomfördes hösten 2004 visade att trivselindexet som helhet ligger över det finländska medeltalet och att trivseln även har ökat sedan den förra undersökningen, som gjordes för två år sedan. Personalen har åter utfört ett ypperligt arbete till förmån för Posten och hela det åländska samhället. Postens medarbetare är värda en stor eloge för verksamhetsåret 2004! Mariehamn, den 15 mars 2005 HENRIK LUNDBERG, VD DET TOLFTE VERKSAMHETSÅRET 1

4 Lagtingets och landskapsregeringens mål Posten bedriver postverksamhet och annan service i samband därmed. Verksamheten är reglerad i enlighet med LL om Posten på Åland (39/1992). Postens affärsidé är att säkert och lönsamt förmedla meddelanden och varor mellan företag och människor. VERKSAMHETSMÅL Verksamhetsmålen som lagtinget fastställt för Posten är: Postverksamheten skall utvecklas ändamålsenligt och utbudet av tjänster skall motsvara kundernas och hela samhällets behov. Den grundläggande postservicen skall finnas allmänt tillgänglig i hela landskapet. 1 klass brev, som inlämnats till postbefordran inom utsatt tid, skall till 98 procent nå adressaten följande arbetsdag och resten under därpå följande arbetsdag. Tidningarna i normal postutdelning dagtid måndag-fredag skall nå adressaten inom den tid utgivaren beställt. I varje kommun skall finnas minst en fast postserviceenhet. RESULTAT Vinsten före bokslutsdispositioner är 2,8 miljoner euro. Omsättningen minskade med 11 procent till 22,7 miljoner euro. Största delen av omsättningsminskningen kommer från prepostverksamheten och är orsakad av stora internationella kunders strategiska beslut samt av den allt hårdare internationella postkonkurrensen. Kostnaderna minskade med 10 procent till 20,0 miljoner euro. Investeringarna uppgick till 1,2 miljoner euro. De största investeringarna gäller utbyggnaden av lagret i Sviby samt postbehandlingsutrustning och datasystem. Lagtinget fastställde ett resultatmål på euro för Posten för år Avkastningen från Posten var från föregående lagtings principbeslut för åren fastställt till euro, vilket utgjorde 19 procent i avkastning på grundkapitalet och 57 procent av den beräknade vinsten. Lagtinget valde dock att inte följa principbeslutet utan slog fast att avkastningen för 2004 skall vara euro, vilket utgör 57 procent i avkastning på grundkapitalet och 110 procent av den förverkligade vinsten. Det tredubblade avkastningskravet var en stor överraskning för Postens styrelse och personal. Målet för transporthastigheten för 1 klass brev är att minst 98 procent skall frambefordras över natt och resten därpå följande dag. Målet uppnåddes och överskreds. Hela 98,8 procent nådde adressaten dagen efter postningsdagen. Posten har en svår och kostsam uppgift att trygga den samhällsomfattande postservicen även i glesbygden. Detta görs tillsvidare utan bidrag från samhället. Det är därför glädjande då nya samarbetsprojekt kan genomföras i glesbygden. Postkontoret i Brändö by säljer sedan hösten 2004 banktjänster för Lappo Andelsbank, till nytta för båda parter. Frågan om avkastningskravet är åter aktuell. Förhoppningen är att få frågan löst åtminstone för de närmaste fyra åren med klara spelregler så att både styrelse och personal inom Posten på Åland vet vilka förutsättningar som gäller. Framför allt inom den rent industriella prepostverksamheten, där förutsättningarna kan förändras radikalt beroende på både storkunders oförutsägbara agerande och EU:s lagstiftningsförändringar, är det oerhört viktigt att Posten har en beredskap för snabba anpassningar och har en möjlighet att konsolidera verksamheten under goda år. 2 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 Postens styrelse bestod av Jan-Erik Mattsson (ordförande), Bert Häggblom, Yvonne Aspholm,, Dennis Jansson, Veronica Thörnroos, Folke Karlsson och Monica Sandberg. Relationstal som speglar den ekonomiska utvecklingen 1000-TAL EURO Omsättning förändring, % -10,9 11,0 45,9 Rörelsevinst andel av omsättningen, % 12,1 12,7 8,9 Resultat före bokslutsdisp andel av omsättningen, % 12,3 12,8 8,8 Periodens vinst andel av omsättningen, % 12,3 12,8 12,2 Antal anställda omräknat i heltidstjänster 217,7 217,3 202,8 Antal personer anställda Antal anlitade entreprenörer för utdelning, transport och kundbetjäning enligt avtal TORSTEN WIKSTRAND VD t.o.m Arbetet på Posten har för min del alltid varit intressant, alltid givit nya utmaningar, nya möjligheter. I början innebar det nya roliga arbetsuppgifter med jämna mellanrum. Under chefstiden gällde det att lotsa företaget vidare genom att se förändringar i omgivningen som möjligheter. Mitt sista aktiva år blev riktigt aktivt med framtidsprojekt som lagerbygget, preposts storkundskontrakt, UPU-kongressen och inte minst VD-rekryteringen. Det finns ett stort engagemang och ansvarstagande på alla nivåer inom Posten på Åland som har varit härligt att uppleva! Lycka till i framtiden! STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3

6 Ulla Johansson, postkontoret i Sund Stina Åberg, postkontoret i Vårdö Kassa Under året inleddes ett samarbete mellan Posten och Lappo Andelsbank där postkontoret i Brändö by utför banktjänster. Möjligheten till distansarbete undersöks kontinuerligt för att trygga postkontorens verksamhet på landsbygden och i skärgården. Kassaavdelningens affärsidé är att lönsamt sälja kassatjänster och kunskap om tjänsterna med service- och säljinriktad personal. Verksamheten fördelar sig dels på den egentliga postverksamheten, dels på banktjänster. Säljarna utför under kassachef Tina Hietanen- Rauttus ledning även andra göromål såsom skattegränshantering, filateliproduktion och på vissa kontor även postsortering och -utdelning. 4 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING

7 MARIKA BERGBO kassa Vi har olika former av service, vi säljer frimärken i olika valörer, skickar paket över hela världen och ger ut paket till kunderna. Vi säljer även filateliprodukter, böcker, vykort osv. I kassorna registrerar vi ankommande och avgående paket och värdepost, såsom rekommenderade brev. Vi har hand om skattegränshanteringen, skickar och tar emot fax och kopierar papper åt kunder. I postkontoret i Mariehamn har vi två datorer som vi hyr ut surftider på, något som uppskattas av kunderna. Dessutom har vi hand om postboxsortering samt Poste Restante. Med andra ord är vi mångsysslare! Monica Eriksson, postkontoret i Godby BANKSAMARBETET UTÖKADES Banksamarbetet med Ålandsbanken på postkontoret i Sund har fortsatt och sedan samarbetar Posten även med Lappo Andelsbank på postkontoret i Brändö by. I Brändö betjänas bankkunderna genom förmedlad bankservice såsom insättningar, kontanta uttag och enklare rådgivning. Lappo Andelsbank utökade genom samarbetet sin service i Brändö by då banken inte tidigare haft kontor där. Posten försöker i högre grad erbjuda olika lösningar som passar in lokalt på de olika postkontoren. Kunderna har varit mycket nöjda med arrangemanget. POSTKONTORSNÄTET Möjligheter till ökat distansarbete och övriga former av tillläggstjänster undersöks hela tiden för att på så sätt trygga postkontorens verksamhet på landsbygden och i skärgården. Banksamarbetet med Lappo Andelsbank har även medfört ökat distansarbete på postkontoret i Föglö, då vissa kontrollfunktioner förlagts dit. På postkontoret i Mariehamn och i postterminalen i Sviby har under hösten installerats så kallade infoskärmar för intern information. Kumlinge postkontor handhar på distans uppdateringen av informationen. PORTOHÖJNING Portona höjdes i snitt med 3 procent från 2 januari För att spegla de verkliga kostnaderna infördes samtidigt taxering enligt volym, vilket av kunderna tyvärr upplevdes som både dyrt och invecklat. FÖRHANDSRÖSTNING PÅ POSTKONTOREN Under året förrättades förhandsröstning i Europaparlamentsvalet under tiden Förtidsröstning på postkontoret i Mariehamn i det finländska kommunalvalet pågick under tiden I Europaparlamentsvalet förhandsröstade 2140 personer och i finländska kommunalvalet förtidsröstade 27 personer på postkontoret i Mariehamn. AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 5

8 Riitta Annala och Johan Sundman Tomas Söderlund delar ut post Främst Anders Träskbäck och Stina Ekstrand SUNE LINDSTRÖM utdelare 6 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING Jag började min yrkesbana som sommarbrevbärare år Efter det har det bara rullat på. Ett flertal flyttar har det blivit genom åren. På terminalen trivs jag med utrymmena och atmosfären. Jag har jobbat med det mesta inom utdelningen, allt från stadsbrevbäring till fots och med bil, adressprojektet på landet, kört landslinjer och dessutom jobbat inne som förman samt biträdande utdelningschef. En del styrelsearbete har det också blivit. Det ger god flexibilitet och variation i yrket. Jag tycker att utvecklingen inom Posten har varit positiv. Jag trivs bra med mina arbetskamrater och det blir aldrig långtråkigt.

9 Utdelning Kunderna uppskattar fortsättningsvis tjänsten med direktreklam och under året delades tre miljoner oadresserade försändelser ut. Som en följd av att Mariehamn har vuxit kraftigt de senaste åren inrättades ett nytt utdelningsdistrikt Utdelningsavdelningens affärsidé är att med konkurrenskraftig service och prissättning tillförlitligt och lönande dela ut tidningar och brev i ett distributionsnät som täcker hela Åland. Under utdelningschefen Robert Janssons ledning erbjuder brevbärarna, postutdelarna och tidningsutdelarna flera olika typer av utdelning: Dagspost måndag fredag Tidningsutdelning eftermiddag Tidningsutdelning kväll Tidningsutdelning morgon Tidningsutdelning veckoslut KUNDBESÖK PER DAG Antalet kundbesök av utdelarna uppskattas till hela per dag. Kunderna har liksom tidigare år haft en stor tilltro till direktreklam. Under året utdelades på Åland över tre miljoner oadresserade försändelser, vilket dock är en liten minskning mot föregående år, men då måste man beakta att 2003 var ett valår. Hembärning till rörelsehindrade ensamboende postkunder på lådutdelningsområden ökade med 21 procent. Servicen berör främst äldre rörelsehindrade ensamboende personer. Den avgiftsbelagda utdelningen till brevlucka i dörren i områden med utdelning till postlåda har under året visat en liten minskning. NYTT UTDELNINGSDISTRIKT Mariehamn har under de senaste åren vuxit kraftigt med många nya hus och postmottagare. För att kunna bibehålla den goda servicen för postmottagarna i staden inrättades under hösten ett nytt utdelningsdistrikt i Mariehamn. Under vintermånaderna var man tvungen att senarelägga utdelningen av rikstidningar på lördagar eftersom den enda transportmöjligheten var med skärgårdsfärjorna via Gustavs. Detta gjorde att lördagsutdelningen blev tre timmar senare än förut, vilket även en del prenumeranter har visat missnöje över. AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 7

10 Transport Berit Sundman Under året ökade den transporterade volymen på Sverigelinjen. Det mångåriga samarbetet med Finnair kring lastning och lossning av bolagets flyg upphörde vid årsskiftet 2004/2005 och övertogs av annan entreprenör. 8 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING

11 Marlene Eriksson Transportavdelningens affärsidé är att behandla och förmedla postenheter och försändelser mellan postkontor, kunder och externa transportmedel på ett snabbt, effektivt och lönsamt sätt. Avdelningen ansvarar också för förtullningar och verkar som Finnairs agent för flygfrakt. Verksamheten leds av transportchef Dan Johansson. GEIR HENRIKSEN speditionsassistent Jag började min postkarriär som brevbärare i Norge Sedan dess har jag varit Posten trogen och arbetat med sortering, transport, förtullning och spedition. Anställd vid Posten på Åland blev jag 1995 (+ en kort sejour som brevbärare 1986). På Postens spedition har vi hand om Postens utrikestrafik. Trafikplanering för Sverigebilen, förtullning av postpaket och gods till och från utlandet är vårt ansvarsområde. Vi samarbetar nära med tullen i Mariehamn och i Eckerö var ett hektiskt år för Postens spedition. Vi upplevde en kraftig ökning av godsmängden till och från Sverige med vår egen bil, tack vare att vi mer än dubblade vår kapacitet genom inköp av en lastbil till och ett släp. Ökad godsmängd innebar också ökad mängd förtullningar under 2004 gjordes cirka 8000 förtullningar av oss på Postens spedition. TRANSPORTER Det ändrade trafikupplägget i Sverigetrafiken i kombination med den nya bil med släp som sattes i trafik på Stockholm i slutet av 2003 öppnade nya möjligheter att erbjuda transporter även till kunder med större volymer per transporttillfälle. Den transporterade volymen på Sverigelinjen visar en fortsatt ökning under året. Det totala antalet hanterade paket upp till 30 kg minskade med 0,9 procent till stycken försändelser. Samtidigt skedde en förändring av strömmarna i pakettrafiken. Paket som avhämtas på postkontor minskade i antal medan paket med utkörning till mottagaren ökade. Mariehamns flygfälts förkortade öppettider under de reguljära passagerarbolagens trafikuppehåll medförde ökade kostnader för postflyget genom förhöjda landningsavgifter till Luftfartsverket. Ingen reguljär passagerartrafik bedrivs på lördag morgon vilket medför att den höga landningsavgiften inte gör det möjligt att utföra transporter av dagstidningar med postflyget. Dagstidningar transporteras i stället per båt under den isfria tiden och per släpvagn via skärgårdsfärjorna under vintern. Det mångåriga samarbetet med Finnair kring lastning och lossning av bolagets flyg upphörde vid årsskiftet 2004/2005 och övertogs av annan entreprenör. Då utrustning för säkerhetsgranskning av flygfrakt togs i bruk på Mariehamns flygplats kunde Finnairs flygfrakt från Åland flyttas över från postflyget till Finnairs reguljära turer. Posten är fortsättningsvis agent för Finnairs flygfrakt på Åland. POSTSTRÖMMARNA De på Åland postade brevförsändelserna minskade med 3 procent under året. Försändelserna fördelar sig enligt följande: 1 klass brev klass brev och massbrev Ulf Andersson AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 9

12 Prepost Prepostavdelningen har under året investerat i en halvautomatisk packningsmaskin som till stor del har ersatt de fysiskt slitsamma arbetsmomenten. Även ett nytt system för selektiv iläggning av bilagor vid den maskinella inplastningen av tidningar har införskaffats. Prepostavdelningen säljer och producerar tjänster inom området för- och efterbehandling av postförsändelser. Verksamheten är organiserad i fyra enheter: Maskinell plastpackning, manuell packning, ebrev och lager. Samtliga enheter är placerade i postterminalen i Sviby. För verksamhetens ledning och utveckling ansvarar prepostchef Mats Polviander. Prepostavdelningens affärsidé är att med internationellt konkurrenskraftig kvalitet och prisnivå för företagskunder med stora volymer sälja och producera lönsamma preposttjänster och leverera dessa tjänster med marknadens bästa kvalitet och leveranssäkerhet. 14,1 MILJONER PRODUCERADE FÖRSÄNDELSER Merparten av försäljningen sker till större kunder inom förlags- och postorderbranschen. Flera av Postens större kunder har verksamhet i hela Norden och även i andra europeiska länder. Detta medför att de tjänster som avdelningen säljer ständigt är utsatta för internationell konkurrens vilket också kännetecknas av krympande marginaler. Under 2003 var antalet producerade försändelser Namn 15,1 miljoner. efternamn Under 2004 sjönk antalet producerade delar försändelser ut post med cirka 6,6 procent till 14,1 miljoner försändelser. Orsaken till volymminskningen beror bland annat på att en av de största kunderna i början av verksamhetsåret bytte leverantör för hanteringen av en stor del av sina tidningar. UTVECKLING AV TJÄNSTEUTBUDET För att möta kundernas önskemål pågår en ständig utveckling av tjänsteutbudet. Under året investera- des i en halvautomatisk packningsmaskin för packning av olika postorderförsändelser. Den maskinella packningen har framför allt ersatt de tidigare fysiskt slitsamma arbetsmomenten. Samtidigt har ledtiderna i produktionen sjunkit och effektiviteten ökat. Övergången från manuell packning till mer maskinell packning har också gett nya kunder. Under början av året installerades ett nytt system för selektiv iläggning av bilagor vid den maskinella inplastningen av tidningar. Den här tjänsten ger kunden möjlighet att styra utskicken av bilagor enligt olika parametrar. I slutet av året investerade avdelningen i utrustning för hanteringen av kartongavfall och annat avfall. Det är framförallt de stora mängderna av kartong, wellpapp och plast som numera hanteras i egna balpressar. Detta har gett en smidigare hantering och en betydande kostnadsinbesparing. Denna hantering omfattar också de övriga avdelningarna som har verksamhet i postterminalen. EXTERNA PRODUKTIONSLOKALER Efterfrågan på tjänsten manuell packning har under året varit fortsatt stor. Tillväxten har inneburit att behovet av större utrymmen både för manuell packning och lager ökat. Under året har vissa delar av verksamheten tvingats flytta till externa produktionslokaler i Mariehamn och lagringen av pallgods har delvis flyttats till ett externt lager på Åland. Av ovanstående orsaker har byggandet av en lagertillbyggnad i Sviby påbörjats under senare delen av året. Lagerbygget beräknas vara klart i maj AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING

13 Daniel Tjabo Eriksson Monica Bengtz och Marina De Haas Jim Törnvall buntar tidningar Håkan Eker KIM GINMAN lagerarbetare Det andra året (2004) här på prepost har handlat mycket om utrymmesbrist då framförallt antalet producerade postorderförsändelser ökat kraftigt. Under året omsatte vi cirka pallar och idag har vi cirka artiklar lagrade. Idag är vi lokaliserade på tre olika platser. Förutom i Sviby är vi även i Hammarland och på Fabriksgatan 8 i Mariehamn. I Hammarland hyr vi idag cirka 100 pallplatser på ett lagerhotell och vi har även tagit i bruk utrymmena på Fabriksgatan 8 igen. Vi har även införskaffat två balpressar i terminalen som har underlättat hanteringen av plast och kartongrester. Prepostavdelningen ordnade också årets personalfest som blev AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 11 väldigt lyckad. Publiken fick ta del av allt från muskulösa dansande finska damer till stringbärande sångare. Recensionerna var många och alla verkade väldigt nöjda.

14 Jenny Rundqvist Informationsteknik IT-avdelningen har under året förbättrat printningssystemen för externa kunder. I det interna IT-arbetet har Linux alltmer införts som operativsystem särskilt genom ibruktagande av terminalserversystemet Thinlinc som baseras på Linux och Open Sourceprodukter. IT-avdelningens affärsidé är att lönsamt och långsiktigt sälja IT-tjänster som skapar mervärde för fysiska posttjänster samt att konkurrenskraftigt handha det interna IT-stödet. Avdelningen leds av IT-chef Morten Hermann. Den största externa tjänsten är postens utskriftsverksamhet, ebrev. IT-avdelningen ansvarar även för drift, underhåll och utveckling av Postens övriga IT-verksamhet. Under året ökade personalen från 4,8 till 5 tjänster. IT-avdelningen är fördelad på två olika platser. ITsamordningen utgår numera helt ifrån huvudkontoret, medan ledning och drift av system för kundutskrifter görs i postterminalen. 12 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING

15 KENNET LOMFALK IT-tekniker Jag arbetar främst med filhantering för större kunder som vi sköter utskrifterna för. Det innebär att kunder skickar filer till Posten och dessa omvandlas oftast till printfiler för våra produktionsskrivare. För att säkerställa kvaliteten har vi procedurer med testprintning och dialog med kunderna innan själva produktionsprintningen startar. Mirko Verazza LINUX SOM OPERATIVSYSTEM Posten har börjat använda Open Source-programlösningar baserat på Linux som operativsystem. Linux finns redan på flera servrar och kommer nu att finnas också på arbetsstationer i form av klienter till terminalserversystemet Thinlinc, vilket medför mindre kostnader för operativsystemlicenser samt minskar behovet för köp av nya arbetsstationer. En viktig effekt är central administration av arbetsstationerna. För Postens intranätlösning uppgraderades programvaran från Informer till Lemon under året, vilket ökade användarvänligheten. Även plattformen ändrades från Windows/MS SQL-server till Linux/MySQLserver för att förbättra driftsäkerheten. postterminalen och Fabriksgatan 8 som en följd av ny packningsverksamhet. Hårdvaruutrustning för GPS/kartsystem för transportbilarna införskaffades och installerades. SQL-serversystem har byggts för automatisk mottagning av Track & Trace-transaktioner från samarbetspostverk. Program för uppfyllande av postverkens sorteringsoch buntningsregler har också införskaffats. Interna infoskärmar placerades i posthuset och i postterminalen. PowerPoint-presentationer uppdateras dagligen för kort interninformation till personalen. HÅRDVARUUTRUSTNING FÖR TRANSPORTBILAR Antalet switchar har utökats för det ökade behovet av flera anslutningspunkter. Fast datalinje installerades mellan ANDEL ELEKTRONISKT INLÄMNADE BREV % 34,9 % 32,4 % 39,4 % AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 13

16 Frimärksutgivningar 2004 Norden: Fenja och Menja 26.3 Mitt Åland 23.4 Ålands flagga 23.4 Katja Rikberg EUROPA: semester 10.5 Lingon 10.5 Naturmiljöfrimärket Finström MONITA LÖFROTH Produktionsansvarig 14 Naturmiljöer 13.8 OS 13.8 Julen 8.10 Filateliservicens produktion förädlar de åländska frimärkena till produkter som levereras till våra kunder över hela världen. Av ett frimärke kan det bli över 80 olika produkter. Under år 2004 har vi rivit cirka frimärken och tillverkat cirka produkter. Vi har packat och skickat cirka leveranser med frimärksprodukter till våra abonnenter. Den största upplevelsen under 2004 var planeringen, produktionen och utgivningen av Bomarsunds jubileumshäfte.

17 Filateli Filateliservicen lanserade under 2004 en ny, exklusiv produkt. De åländska samlartallrikarna med motiv från de åländska kommunerna förväntas bli ett populärt samlarobjekt. Dessutom utkom 15 nya åländska frimärken. Filateliservicens affärsidé är att effektivt och lönsamt sälja åländska frimärken och samlarprodukter till kunder i hela världen och att samtidigt ge god PR för Åland. Filatelichef Anita Häggblom leder verksamheten som är indelad i två sektioner; produktion och försäljning. Produktionen bearbetar frimärkena till olika filatelistiska produkter samt hanterar kundernas beställningar. Försäljningen sköter försäljningskampanjer, marknadsföring och mässdeltagande samt förmedlar information om Åland och om åländska frimärken. Korrespondensen och informationen till kunderna sker på fem språk; svenska, finska, engelska, tyska och franska. sålts slut. Så snabbt har ett åländskt frimärke aldrig sålts slut tidigare! KONSTTALLRIKAR MED NATURMOTIV Den största produktnyheten under året var de åländska konsttallrikarna med naturmotiv från Åland. Under 2004 utkom de två första konsttallrikarna i en serie som följer frimärkena Naturmiljöer från Åland. De vackra konsttallrikarna är tillverkade av Arabia och kommer att bilda en serie med sammanlagt 16 tallrikar när serien avslutas Under fjolåret utkom konsttallrikar med vyer från Prästgårdsnäset i Finström och Storklyndan i Brändö. NORDISKT SAMARBETE Under 2004 utkom 15 nya åländska frimärken. Året inleddes med tre frimärken med rovdjursmotiv. I mars fick vi se resultatet av ett nytt nordiskt frimärkssamarbete Top of the World of Stamps. För första gången gav postverken i de åtta nordiska länderna ut frimärken på samma dag, med ett gemensamt tema och enligt gemensamma utformningsregler. Den 26 mars utkom första delen av tre i serien Nordisk mytologi som tolkar Nordens fantastiska gudasagor. Det åländska bidraget till serien var ett miniatyrark som föreställde Fenja och Menja. Arket har fått mycket positiv publicitet i filatelistiska tidskrifter runt om i hela världen. JUBILEUMSHÄFTE FÖR BOMARSUND Frimärksserien Mitt Åland följdes upp med ett frimärke utformat av Finlands förre president Mauno Koivisto. Flera jubileer uppmärksammades under 2004 med frimärken. Ålands flagga fyllde 50 år och 23 april utkom ett självhäftande häfte med en bild av den åländska flaggan. Det var år sedan anfallet av Bomarsund och i samband med det utkom ett jubileumshäfte, det första någonsin från Posten. Det första riktiga julfrimärket, utformat av Leif Holmqvist, utkom i oktober. Knappt två månader senare hade frimärket POPULÄRA SAMLARBILAR Den populära serien med samlarbilar fortsatte under 2004 med två nya utgåvor. Samlarbil 10 föreställde en grön `A Ford Van från 1934 och lagom till julen utkom en röd Morris LD Van från år Man kan konstatera att intresset för samlarbilarna håller i sig, 2004 abonnerade kunder på bilarna. Serien med åländska frimärksklockor, som inleddes 2003, fortsatte med en utgåva av en frimärksklocka med Ålands flagga som motiv. Antalet abonnemang är nu uppe i UNIKT SAMARBETE MELLAN POSTVERK Ytterligare ett framgångsrikt samarbete mellan postverk från olika länder förverkligades under året. Tillsammans med sex andra postverk skickade Posten på Åland i slutet av året ut en julvoucher. Kuponghäftet erbjöd frimärksgåvor från de sju postverken till ett stort antal filatelikunder. Senast ett liknande samarbete genomfördes var för 10 år sedan. Det unika samarbetet mellan postverken på Malta, Färöarna, Jersey, Grönland, Island, Gibraltar och Åland var lyckosamt, både för kunderna och för postverken, som genom samverkan på det här sättet nådde ut till över samlare. AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 15

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2008 Tillfredsställande resultat under stark omvärldspåverkan Omsättning 221,6 miljoner euro (181,3 milj. euro föregående år) Affärsverksamhetens kassaflöde 22,1 miljoner

Läs mer

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013

BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Neptunigatan 23 22100 MARIEHAMN FO nummer: 0842491-6 BALANSBOK 01.01.2013 31.12.2013 Uppgjord av: Ålands Företagsbyrå Ab, auktoriserad redovisningsbyrå Nygatan 9, 22100 Mariehamn, tel 018-29044 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26

Antal anställda i genomsnitt under räkenskapsperioden 30 26 Antal anställda i slutet av räkenskapsperioden 32 26 Moderbolagets NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 1.1 31.12.2012 1) Omsättning Hyror 136 700 145,50 132 775 734,25 Ersättningar för nyttjande 205 697,92 128 612,96 Övrig avkastning på fastigheten 59

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013

Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 14 Finlands Universitetsfastigheter Ab KONCERNENS NOTER Noter till resultaträkningen: 1.1 31.12.2014 1.1 31.12.2013 1) Omsättning Hyror 139 199 578,93 137 267 442,47 Ersättningar för nyttjande 416 079,10

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter.

4 Bolaget skall ha en styrelse om minst fem (5) och högst åtta (8) ledamöter. BILAGA 1 BOLAGSORDNING för Ålands Skogsindustrier Ab 1 Bolagets firma är Ålands Skogsindustrier Ab. 2 Bolagets hemort är Finström. 3 Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva industriell bearbetning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag

Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012. Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Bokföringsnämndens kommunsektion UTLÅTANDE 106 1 (7) 30.10.2012 Värdering av kapitalplaceringar i dotterbolag 1 Begäran om utlåtande Staden A (nedan sökanden) har bett kommunsektionen ge ett utlåtande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan

Årsredovisning. Brf. Vinkremlan Årsredovisning för Brf. Vinkremlan Räkenskapsåret 2006 Brf. Vinkremlan 1(8) Styrelsen för Brf. Vinkremlan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Allmänt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR C SECURITY SYSTEMS AB (publ) JANUARI - MARS 2016 1 PERIOD 1 JANUARI - 31 MARS 2016 Nettoomsättningen uppgick till KSEK 221 (261) Rörelseresultatet uppgick till KSEK -758 (-787) Resultatet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

Årsredovisning för Granitporten AB

Årsredovisning för Granitporten AB Årsredovisning för Granitporten AB Räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30 Granitporten AB 1(7) Styrelsen för Granitporten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS

STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS STATISTIKBILAGEBLANKETT STATIS PB 6B, 00022 STATISTIKCENTRALEN Datainsamling Telefon (09) 17341 FÖRETAGSSTRUKTURER, UPPGIFTER OM FÖRETAGET Industri- och byggnadsverksamhet 2012 Företagets namn och postadress:

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Kommunernas bokslut 2014

Kommunernas bokslut 2014 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2015:2 24.6.2015 Kommunernas bokslut 2014 Preliminära uppgifter Lägre verksamhetsintäkter och -kostnader Från 2013 till 2014

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000

RESULTATRÄKNING Överskott/underskott - 2 000 1 (9) 1 Bokföring av RAY-understöd Penningautomatunderstöden redovisas i bokslutet utifrån användningsändamålet enligt följande: 1. De understöd som beviljats för verksamheten i allmänhet (Ay) redovisas

Läs mer

Önskefoto AB delårsrapport

Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB delårsrapport Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20071025 1 Önskefoto AB (publ). Sölvesborg 20080820 5562118637 Delårsrapport 20080101 tom 20080630 Breddat produktprogram och fortsatt satsning

Läs mer

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT

STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT STIFTELSEN HELSINGFORS SVENSKA MUSIKINSTITUT 1936490-4 BALANSBOK 31.12.2013 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 1 Balansräkning 2 Resultaträkning 3 Noter och underskrifter 4-8 Balansräkningsspecifikation

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING

KONCERNENS RESULTATRÄKNING Kort om Hypo År 2007 stärkte Hypo alltjämt sin profil som en innovativ aktör med särskild inriktning på bostadsfinansiering och boende. Vi anpassade oss till utvecklingen på bostadsmarknaden och såg över

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer