Verksamhetsberättelse 2004 POSTEN PÅ ÅLAND DET TOLFTE ÅRET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2004 POSTEN PÅ ÅLAND DET TOLFTE ÅRET"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2004 POSTEN PÅ ÅLAND DET TOLFTE ÅRET

2 INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 1 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 Lagtingets och landskapsregeringens mål 2 Relationstal som avspeglar den ekonomiska utvecklingen 3 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 4 Kassa 4 Utdelning 6 Transport 8 Prepost 10 Informationsteknik 12 Filateli 14 Ekonomi och personal 16 Marknad 18 VERKSAMHETEN FÖRVALTNING 21 ORGANISATION 21 RESULTATRÄKNING 22 BALANSRÄKNING 23 FINANSIERINGSANALYS 24 FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN 24 REDOVISNINGSPRINCIPER 25 NOTER 25 REVISIONSBERÄTTELSE 28 POSTEN PÅ ÅLAND Ålandstryckeriet 2005 Fotograf: Kjell Söderlund

3 Verkställande direktörens översikt Det tolfte verksamhetsåret uppvisar för första gången sedan Posten på Åland bildades 1993 en sjunkande omsättning. Det stora volymtappet på inplastning av danska magasin har inte kunnat kompenseras fullt ut med nya volymer och den hårdnande internationella konkurrensen inom inplastningsoch förpackningsverksamheten har pressat marginalerna. Lagstiftningsförändringar i Danmark i kombination med en allmänt hårdare konkurrens framför allt från Norge bromsar i viss mån den fortsatta tillväxten. Omsättningen sjönk med 10,9 procent från ifjol och understiger därmed även omsättningen för år Orsaken är främst volymminskningar och prispress inom preposts enhet för inplastning av tidskrifter. Rörelsevinsten är 2,7 miljoner euro (3,2 meur 2003) vilket utgör 12,1 (12,7) procent av omsättningen. Resultatet är fortfarande ett toppresultat inom branschen. Trots förlusten av betydande volymer av danska magasin har nivån inom plastpackningen kunnat hållas någorlunda intakt genom ersättande volymer från nya och befintliga kunder. Ett danskt lagförslag har sedan sommaren 2004 hotat att stoppa en affärsmässigt lönsam distribution av tidskrifter från Åland till Danmark. Trots Ålands och kundernas argumentation att lagen inte får avsedd effekt utan enbart medför att såväl tryckning som distribution flyttas till länder utanför EU, förefaller det i skrivande stund som om lagändringen kommer att godkännas av EU. Den manuella packningen växer stadigt och kapaciteten har utökats väsentligt genom införskaffandet av en automatiserad packningsmaskin. Verksamheten behöver större utrymmen varför en tillbyggnad av postterminalen påbörjades i september Den bristande öppethållningen av Mariehamns flygplats har lett till allt allvarligare störningar av såväl posttrafiken som distributionen av de finländska dagstidningarna samt till betydande extra kostnader. Under året kunde postflyget inte upprätthålla normala turer under sammanlagt två månaders tid. Posten på Åland har som stiftande medlem deltagit i bildandet av ett åländskt flygbolag, vilket även kan ses som ett led i att säkerställa en kontinuerlig och pålitlig verksamhet på flygplatsen. I augusti 2004 aviserade Postens verkställande direktör sedan affärsverkets start 1993, Torsten Wikstrand, sin önskan att avgå med pension så snart en nödvändig rekryteringsprocess och övergångsfas avklarats. Styrelsen beslöt att annonsera ut tjänsten brett och att samarbeta med rekryteringsföretaget Psycon. Av de 26 sökandena intervjuades åtta, varav fyra även lämplighetstestades. Såväl rekryteringsföretaget, Postens ledningsgrupp som styrelsens anställningskommitté stödde förslaget varefter styrelsen den enhälligt utnämnde Henrik Lundberg till ny VD för Posten på Åland från den 1 december Torsten Wikstrand kvarstod därefter som specialrådgivare under två månader. Efter 45 år i Postens tjänst valde Torsten Wikstrand att avgå som VD den 30 november. Torsten har sedan 1978 styrt postverksamheten på Åland med fast hand, först som distriktschef för Åland under statliga Posten och sedan 1993 som VD för det landskapsägda affärsverket Posten på Åland. Verksamheten har utvecklats enormt under dessa år och som tre milstolpar kan nämnas utgivande av åländska frimärken 1984, bildandet av eget postverk 1993 samt flytten till nya postterminalen i Sviby Torsten har drivit utvecklingen med en osedvanlig energi och passion och uppnått resultat som otvivelaktigt står sig starkt även i jämförelse med det privata näringslivet. Det har krävts ett stort mått av vilja och entreprenörskap för att nå dit Posten på Åland är idag. Det är glädjande att det långsiktiga arbete som görs för att öka personalens trivsel ger resultat. Den undersökning som genomfördes hösten 2004 visade att trivselindexet som helhet ligger över det finländska medeltalet och att trivseln även har ökat sedan den förra undersökningen, som gjordes för två år sedan. Personalen har åter utfört ett ypperligt arbete till förmån för Posten och hela det åländska samhället. Postens medarbetare är värda en stor eloge för verksamhetsåret 2004! Mariehamn, den 15 mars 2005 HENRIK LUNDBERG, VD DET TOLFTE VERKSAMHETSÅRET 1

4 Lagtingets och landskapsregeringens mål Posten bedriver postverksamhet och annan service i samband därmed. Verksamheten är reglerad i enlighet med LL om Posten på Åland (39/1992). Postens affärsidé är att säkert och lönsamt förmedla meddelanden och varor mellan företag och människor. VERKSAMHETSMÅL Verksamhetsmålen som lagtinget fastställt för Posten är: Postverksamheten skall utvecklas ändamålsenligt och utbudet av tjänster skall motsvara kundernas och hela samhällets behov. Den grundläggande postservicen skall finnas allmänt tillgänglig i hela landskapet. 1 klass brev, som inlämnats till postbefordran inom utsatt tid, skall till 98 procent nå adressaten följande arbetsdag och resten under därpå följande arbetsdag. Tidningarna i normal postutdelning dagtid måndag-fredag skall nå adressaten inom den tid utgivaren beställt. I varje kommun skall finnas minst en fast postserviceenhet. RESULTAT Vinsten före bokslutsdispositioner är 2,8 miljoner euro. Omsättningen minskade med 11 procent till 22,7 miljoner euro. Största delen av omsättningsminskningen kommer från prepostverksamheten och är orsakad av stora internationella kunders strategiska beslut samt av den allt hårdare internationella postkonkurrensen. Kostnaderna minskade med 10 procent till 20,0 miljoner euro. Investeringarna uppgick till 1,2 miljoner euro. De största investeringarna gäller utbyggnaden av lagret i Sviby samt postbehandlingsutrustning och datasystem. Lagtinget fastställde ett resultatmål på euro för Posten för år Avkastningen från Posten var från föregående lagtings principbeslut för åren fastställt till euro, vilket utgjorde 19 procent i avkastning på grundkapitalet och 57 procent av den beräknade vinsten. Lagtinget valde dock att inte följa principbeslutet utan slog fast att avkastningen för 2004 skall vara euro, vilket utgör 57 procent i avkastning på grundkapitalet och 110 procent av den förverkligade vinsten. Det tredubblade avkastningskravet var en stor överraskning för Postens styrelse och personal. Målet för transporthastigheten för 1 klass brev är att minst 98 procent skall frambefordras över natt och resten därpå följande dag. Målet uppnåddes och överskreds. Hela 98,8 procent nådde adressaten dagen efter postningsdagen. Posten har en svår och kostsam uppgift att trygga den samhällsomfattande postservicen även i glesbygden. Detta görs tillsvidare utan bidrag från samhället. Det är därför glädjande då nya samarbetsprojekt kan genomföras i glesbygden. Postkontoret i Brändö by säljer sedan hösten 2004 banktjänster för Lappo Andelsbank, till nytta för båda parter. Frågan om avkastningskravet är åter aktuell. Förhoppningen är att få frågan löst åtminstone för de närmaste fyra åren med klara spelregler så att både styrelse och personal inom Posten på Åland vet vilka förutsättningar som gäller. Framför allt inom den rent industriella prepostverksamheten, där förutsättningarna kan förändras radikalt beroende på både storkunders oförutsägbara agerande och EU:s lagstiftningsförändringar, är det oerhört viktigt att Posten har en beredskap för snabba anpassningar och har en möjlighet att konsolidera verksamheten under goda år. 2 STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 Postens styrelse bestod av Jan-Erik Mattsson (ordförande), Bert Häggblom, Yvonne Aspholm,, Dennis Jansson, Veronica Thörnroos, Folke Karlsson och Monica Sandberg. Relationstal som speglar den ekonomiska utvecklingen 1000-TAL EURO Omsättning förändring, % -10,9 11,0 45,9 Rörelsevinst andel av omsättningen, % 12,1 12,7 8,9 Resultat före bokslutsdisp andel av omsättningen, % 12,3 12,8 8,8 Periodens vinst andel av omsättningen, % 12,3 12,8 12,2 Antal anställda omräknat i heltidstjänster 217,7 217,3 202,8 Antal personer anställda Antal anlitade entreprenörer för utdelning, transport och kundbetjäning enligt avtal TORSTEN WIKSTRAND VD t.o.m Arbetet på Posten har för min del alltid varit intressant, alltid givit nya utmaningar, nya möjligheter. I början innebar det nya roliga arbetsuppgifter med jämna mellanrum. Under chefstiden gällde det att lotsa företaget vidare genom att se förändringar i omgivningen som möjligheter. Mitt sista aktiva år blev riktigt aktivt med framtidsprojekt som lagerbygget, preposts storkundskontrakt, UPU-kongressen och inte minst VD-rekryteringen. Det finns ett stort engagemang och ansvarstagande på alla nivåer inom Posten på Åland som har varit härligt att uppleva! Lycka till i framtiden! STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3

6 Ulla Johansson, postkontoret i Sund Stina Åberg, postkontoret i Vårdö Kassa Under året inleddes ett samarbete mellan Posten och Lappo Andelsbank där postkontoret i Brändö by utför banktjänster. Möjligheten till distansarbete undersöks kontinuerligt för att trygga postkontorens verksamhet på landsbygden och i skärgården. Kassaavdelningens affärsidé är att lönsamt sälja kassatjänster och kunskap om tjänsterna med service- och säljinriktad personal. Verksamheten fördelar sig dels på den egentliga postverksamheten, dels på banktjänster. Säljarna utför under kassachef Tina Hietanen- Rauttus ledning även andra göromål såsom skattegränshantering, filateliproduktion och på vissa kontor även postsortering och -utdelning. 4 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING

7 MARIKA BERGBO kassa Vi har olika former av service, vi säljer frimärken i olika valörer, skickar paket över hela världen och ger ut paket till kunderna. Vi säljer även filateliprodukter, böcker, vykort osv. I kassorna registrerar vi ankommande och avgående paket och värdepost, såsom rekommenderade brev. Vi har hand om skattegränshanteringen, skickar och tar emot fax och kopierar papper åt kunder. I postkontoret i Mariehamn har vi två datorer som vi hyr ut surftider på, något som uppskattas av kunderna. Dessutom har vi hand om postboxsortering samt Poste Restante. Med andra ord är vi mångsysslare! Monica Eriksson, postkontoret i Godby BANKSAMARBETET UTÖKADES Banksamarbetet med Ålandsbanken på postkontoret i Sund har fortsatt och sedan samarbetar Posten även med Lappo Andelsbank på postkontoret i Brändö by. I Brändö betjänas bankkunderna genom förmedlad bankservice såsom insättningar, kontanta uttag och enklare rådgivning. Lappo Andelsbank utökade genom samarbetet sin service i Brändö by då banken inte tidigare haft kontor där. Posten försöker i högre grad erbjuda olika lösningar som passar in lokalt på de olika postkontoren. Kunderna har varit mycket nöjda med arrangemanget. POSTKONTORSNÄTET Möjligheter till ökat distansarbete och övriga former av tillläggstjänster undersöks hela tiden för att på så sätt trygga postkontorens verksamhet på landsbygden och i skärgården. Banksamarbetet med Lappo Andelsbank har även medfört ökat distansarbete på postkontoret i Föglö, då vissa kontrollfunktioner förlagts dit. På postkontoret i Mariehamn och i postterminalen i Sviby har under hösten installerats så kallade infoskärmar för intern information. Kumlinge postkontor handhar på distans uppdateringen av informationen. PORTOHÖJNING Portona höjdes i snitt med 3 procent från 2 januari För att spegla de verkliga kostnaderna infördes samtidigt taxering enligt volym, vilket av kunderna tyvärr upplevdes som både dyrt och invecklat. FÖRHANDSRÖSTNING PÅ POSTKONTOREN Under året förrättades förhandsröstning i Europaparlamentsvalet under tiden Förtidsröstning på postkontoret i Mariehamn i det finländska kommunalvalet pågick under tiden I Europaparlamentsvalet förhandsröstade 2140 personer och i finländska kommunalvalet förtidsröstade 27 personer på postkontoret i Mariehamn. AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 5

8 Riitta Annala och Johan Sundman Tomas Söderlund delar ut post Främst Anders Träskbäck och Stina Ekstrand SUNE LINDSTRÖM utdelare 6 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING Jag började min yrkesbana som sommarbrevbärare år Efter det har det bara rullat på. Ett flertal flyttar har det blivit genom åren. På terminalen trivs jag med utrymmena och atmosfären. Jag har jobbat med det mesta inom utdelningen, allt från stadsbrevbäring till fots och med bil, adressprojektet på landet, kört landslinjer och dessutom jobbat inne som förman samt biträdande utdelningschef. En del styrelsearbete har det också blivit. Det ger god flexibilitet och variation i yrket. Jag tycker att utvecklingen inom Posten har varit positiv. Jag trivs bra med mina arbetskamrater och det blir aldrig långtråkigt.

9 Utdelning Kunderna uppskattar fortsättningsvis tjänsten med direktreklam och under året delades tre miljoner oadresserade försändelser ut. Som en följd av att Mariehamn har vuxit kraftigt de senaste åren inrättades ett nytt utdelningsdistrikt Utdelningsavdelningens affärsidé är att med konkurrenskraftig service och prissättning tillförlitligt och lönande dela ut tidningar och brev i ett distributionsnät som täcker hela Åland. Under utdelningschefen Robert Janssons ledning erbjuder brevbärarna, postutdelarna och tidningsutdelarna flera olika typer av utdelning: Dagspost måndag fredag Tidningsutdelning eftermiddag Tidningsutdelning kväll Tidningsutdelning morgon Tidningsutdelning veckoslut KUNDBESÖK PER DAG Antalet kundbesök av utdelarna uppskattas till hela per dag. Kunderna har liksom tidigare år haft en stor tilltro till direktreklam. Under året utdelades på Åland över tre miljoner oadresserade försändelser, vilket dock är en liten minskning mot föregående år, men då måste man beakta att 2003 var ett valår. Hembärning till rörelsehindrade ensamboende postkunder på lådutdelningsområden ökade med 21 procent. Servicen berör främst äldre rörelsehindrade ensamboende personer. Den avgiftsbelagda utdelningen till brevlucka i dörren i områden med utdelning till postlåda har under året visat en liten minskning. NYTT UTDELNINGSDISTRIKT Mariehamn har under de senaste åren vuxit kraftigt med många nya hus och postmottagare. För att kunna bibehålla den goda servicen för postmottagarna i staden inrättades under hösten ett nytt utdelningsdistrikt i Mariehamn. Under vintermånaderna var man tvungen att senarelägga utdelningen av rikstidningar på lördagar eftersom den enda transportmöjligheten var med skärgårdsfärjorna via Gustavs. Detta gjorde att lördagsutdelningen blev tre timmar senare än förut, vilket även en del prenumeranter har visat missnöje över. AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 7

10 Transport Berit Sundman Under året ökade den transporterade volymen på Sverigelinjen. Det mångåriga samarbetet med Finnair kring lastning och lossning av bolagets flyg upphörde vid årsskiftet 2004/2005 och övertogs av annan entreprenör. 8 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING

11 Marlene Eriksson Transportavdelningens affärsidé är att behandla och förmedla postenheter och försändelser mellan postkontor, kunder och externa transportmedel på ett snabbt, effektivt och lönsamt sätt. Avdelningen ansvarar också för förtullningar och verkar som Finnairs agent för flygfrakt. Verksamheten leds av transportchef Dan Johansson. GEIR HENRIKSEN speditionsassistent Jag började min postkarriär som brevbärare i Norge Sedan dess har jag varit Posten trogen och arbetat med sortering, transport, förtullning och spedition. Anställd vid Posten på Åland blev jag 1995 (+ en kort sejour som brevbärare 1986). På Postens spedition har vi hand om Postens utrikestrafik. Trafikplanering för Sverigebilen, förtullning av postpaket och gods till och från utlandet är vårt ansvarsområde. Vi samarbetar nära med tullen i Mariehamn och i Eckerö var ett hektiskt år för Postens spedition. Vi upplevde en kraftig ökning av godsmängden till och från Sverige med vår egen bil, tack vare att vi mer än dubblade vår kapacitet genom inköp av en lastbil till och ett släp. Ökad godsmängd innebar också ökad mängd förtullningar under 2004 gjordes cirka 8000 förtullningar av oss på Postens spedition. TRANSPORTER Det ändrade trafikupplägget i Sverigetrafiken i kombination med den nya bil med släp som sattes i trafik på Stockholm i slutet av 2003 öppnade nya möjligheter att erbjuda transporter även till kunder med större volymer per transporttillfälle. Den transporterade volymen på Sverigelinjen visar en fortsatt ökning under året. Det totala antalet hanterade paket upp till 30 kg minskade med 0,9 procent till stycken försändelser. Samtidigt skedde en förändring av strömmarna i pakettrafiken. Paket som avhämtas på postkontor minskade i antal medan paket med utkörning till mottagaren ökade. Mariehamns flygfälts förkortade öppettider under de reguljära passagerarbolagens trafikuppehåll medförde ökade kostnader för postflyget genom förhöjda landningsavgifter till Luftfartsverket. Ingen reguljär passagerartrafik bedrivs på lördag morgon vilket medför att den höga landningsavgiften inte gör det möjligt att utföra transporter av dagstidningar med postflyget. Dagstidningar transporteras i stället per båt under den isfria tiden och per släpvagn via skärgårdsfärjorna under vintern. Det mångåriga samarbetet med Finnair kring lastning och lossning av bolagets flyg upphörde vid årsskiftet 2004/2005 och övertogs av annan entreprenör. Då utrustning för säkerhetsgranskning av flygfrakt togs i bruk på Mariehamns flygplats kunde Finnairs flygfrakt från Åland flyttas över från postflyget till Finnairs reguljära turer. Posten är fortsättningsvis agent för Finnairs flygfrakt på Åland. POSTSTRÖMMARNA De på Åland postade brevförsändelserna minskade med 3 procent under året. Försändelserna fördelar sig enligt följande: 1 klass brev klass brev och massbrev Ulf Andersson AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 9

12 Prepost Prepostavdelningen har under året investerat i en halvautomatisk packningsmaskin som till stor del har ersatt de fysiskt slitsamma arbetsmomenten. Även ett nytt system för selektiv iläggning av bilagor vid den maskinella inplastningen av tidningar har införskaffats. Prepostavdelningen säljer och producerar tjänster inom området för- och efterbehandling av postförsändelser. Verksamheten är organiserad i fyra enheter: Maskinell plastpackning, manuell packning, ebrev och lager. Samtliga enheter är placerade i postterminalen i Sviby. För verksamhetens ledning och utveckling ansvarar prepostchef Mats Polviander. Prepostavdelningens affärsidé är att med internationellt konkurrenskraftig kvalitet och prisnivå för företagskunder med stora volymer sälja och producera lönsamma preposttjänster och leverera dessa tjänster med marknadens bästa kvalitet och leveranssäkerhet. 14,1 MILJONER PRODUCERADE FÖRSÄNDELSER Merparten av försäljningen sker till större kunder inom förlags- och postorderbranschen. Flera av Postens större kunder har verksamhet i hela Norden och även i andra europeiska länder. Detta medför att de tjänster som avdelningen säljer ständigt är utsatta för internationell konkurrens vilket också kännetecknas av krympande marginaler. Under 2003 var antalet producerade försändelser Namn 15,1 miljoner. efternamn Under 2004 sjönk antalet producerade delar försändelser ut post med cirka 6,6 procent till 14,1 miljoner försändelser. Orsaken till volymminskningen beror bland annat på att en av de största kunderna i början av verksamhetsåret bytte leverantör för hanteringen av en stor del av sina tidningar. UTVECKLING AV TJÄNSTEUTBUDET För att möta kundernas önskemål pågår en ständig utveckling av tjänsteutbudet. Under året investera- des i en halvautomatisk packningsmaskin för packning av olika postorderförsändelser. Den maskinella packningen har framför allt ersatt de tidigare fysiskt slitsamma arbetsmomenten. Samtidigt har ledtiderna i produktionen sjunkit och effektiviteten ökat. Övergången från manuell packning till mer maskinell packning har också gett nya kunder. Under början av året installerades ett nytt system för selektiv iläggning av bilagor vid den maskinella inplastningen av tidningar. Den här tjänsten ger kunden möjlighet att styra utskicken av bilagor enligt olika parametrar. I slutet av året investerade avdelningen i utrustning för hanteringen av kartongavfall och annat avfall. Det är framförallt de stora mängderna av kartong, wellpapp och plast som numera hanteras i egna balpressar. Detta har gett en smidigare hantering och en betydande kostnadsinbesparing. Denna hantering omfattar också de övriga avdelningarna som har verksamhet i postterminalen. EXTERNA PRODUKTIONSLOKALER Efterfrågan på tjänsten manuell packning har under året varit fortsatt stor. Tillväxten har inneburit att behovet av större utrymmen både för manuell packning och lager ökat. Under året har vissa delar av verksamheten tvingats flytta till externa produktionslokaler i Mariehamn och lagringen av pallgods har delvis flyttats till ett externt lager på Åland. Av ovanstående orsaker har byggandet av en lagertillbyggnad i Sviby påbörjats under senare delen av året. Lagerbygget beräknas vara klart i maj AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING

13 Daniel Tjabo Eriksson Monica Bengtz och Marina De Haas Jim Törnvall buntar tidningar Håkan Eker KIM GINMAN lagerarbetare Det andra året (2004) här på prepost har handlat mycket om utrymmesbrist då framförallt antalet producerade postorderförsändelser ökat kraftigt. Under året omsatte vi cirka pallar och idag har vi cirka artiklar lagrade. Idag är vi lokaliserade på tre olika platser. Förutom i Sviby är vi även i Hammarland och på Fabriksgatan 8 i Mariehamn. I Hammarland hyr vi idag cirka 100 pallplatser på ett lagerhotell och vi har även tagit i bruk utrymmena på Fabriksgatan 8 igen. Vi har även införskaffat två balpressar i terminalen som har underlättat hanteringen av plast och kartongrester. Prepostavdelningen ordnade också årets personalfest som blev AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 11 väldigt lyckad. Publiken fick ta del av allt från muskulösa dansande finska damer till stringbärande sångare. Recensionerna var många och alla verkade väldigt nöjda.

14 Jenny Rundqvist Informationsteknik IT-avdelningen har under året förbättrat printningssystemen för externa kunder. I det interna IT-arbetet har Linux alltmer införts som operativsystem särskilt genom ibruktagande av terminalserversystemet Thinlinc som baseras på Linux och Open Sourceprodukter. IT-avdelningens affärsidé är att lönsamt och långsiktigt sälja IT-tjänster som skapar mervärde för fysiska posttjänster samt att konkurrenskraftigt handha det interna IT-stödet. Avdelningen leds av IT-chef Morten Hermann. Den största externa tjänsten är postens utskriftsverksamhet, ebrev. IT-avdelningen ansvarar även för drift, underhåll och utveckling av Postens övriga IT-verksamhet. Under året ökade personalen från 4,8 till 5 tjänster. IT-avdelningen är fördelad på två olika platser. ITsamordningen utgår numera helt ifrån huvudkontoret, medan ledning och drift av system för kundutskrifter görs i postterminalen. 12 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING

15 KENNET LOMFALK IT-tekniker Jag arbetar främst med filhantering för större kunder som vi sköter utskrifterna för. Det innebär att kunder skickar filer till Posten och dessa omvandlas oftast till printfiler för våra produktionsskrivare. För att säkerställa kvaliteten har vi procedurer med testprintning och dialog med kunderna innan själva produktionsprintningen startar. Mirko Verazza LINUX SOM OPERATIVSYSTEM Posten har börjat använda Open Source-programlösningar baserat på Linux som operativsystem. Linux finns redan på flera servrar och kommer nu att finnas också på arbetsstationer i form av klienter till terminalserversystemet Thinlinc, vilket medför mindre kostnader för operativsystemlicenser samt minskar behovet för köp av nya arbetsstationer. En viktig effekt är central administration av arbetsstationerna. För Postens intranätlösning uppgraderades programvaran från Informer till Lemon under året, vilket ökade användarvänligheten. Även plattformen ändrades från Windows/MS SQL-server till Linux/MySQLserver för att förbättra driftsäkerheten. postterminalen och Fabriksgatan 8 som en följd av ny packningsverksamhet. Hårdvaruutrustning för GPS/kartsystem för transportbilarna införskaffades och installerades. SQL-serversystem har byggts för automatisk mottagning av Track & Trace-transaktioner från samarbetspostverk. Program för uppfyllande av postverkens sorteringsoch buntningsregler har också införskaffats. Interna infoskärmar placerades i posthuset och i postterminalen. PowerPoint-presentationer uppdateras dagligen för kort interninformation till personalen. HÅRDVARUUTRUSTNING FÖR TRANSPORTBILAR Antalet switchar har utökats för det ökade behovet av flera anslutningspunkter. Fast datalinje installerades mellan ANDEL ELEKTRONISKT INLÄMNADE BREV % 34,9 % 32,4 % 39,4 % AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 13

16 Frimärksutgivningar 2004 Norden: Fenja och Menja 26.3 Mitt Åland 23.4 Ålands flagga 23.4 Katja Rikberg EUROPA: semester 10.5 Lingon 10.5 Naturmiljöfrimärket Finström MONITA LÖFROTH Produktionsansvarig 14 Naturmiljöer 13.8 OS 13.8 Julen 8.10 Filateliservicens produktion förädlar de åländska frimärkena till produkter som levereras till våra kunder över hela världen. Av ett frimärke kan det bli över 80 olika produkter. Under år 2004 har vi rivit cirka frimärken och tillverkat cirka produkter. Vi har packat och skickat cirka leveranser med frimärksprodukter till våra abonnenter. Den största upplevelsen under 2004 var planeringen, produktionen och utgivningen av Bomarsunds jubileumshäfte.

17 Filateli Filateliservicen lanserade under 2004 en ny, exklusiv produkt. De åländska samlartallrikarna med motiv från de åländska kommunerna förväntas bli ett populärt samlarobjekt. Dessutom utkom 15 nya åländska frimärken. Filateliservicens affärsidé är att effektivt och lönsamt sälja åländska frimärken och samlarprodukter till kunder i hela världen och att samtidigt ge god PR för Åland. Filatelichef Anita Häggblom leder verksamheten som är indelad i två sektioner; produktion och försäljning. Produktionen bearbetar frimärkena till olika filatelistiska produkter samt hanterar kundernas beställningar. Försäljningen sköter försäljningskampanjer, marknadsföring och mässdeltagande samt förmedlar information om Åland och om åländska frimärken. Korrespondensen och informationen till kunderna sker på fem språk; svenska, finska, engelska, tyska och franska. sålts slut. Så snabbt har ett åländskt frimärke aldrig sålts slut tidigare! KONSTTALLRIKAR MED NATURMOTIV Den största produktnyheten under året var de åländska konsttallrikarna med naturmotiv från Åland. Under 2004 utkom de två första konsttallrikarna i en serie som följer frimärkena Naturmiljöer från Åland. De vackra konsttallrikarna är tillverkade av Arabia och kommer att bilda en serie med sammanlagt 16 tallrikar när serien avslutas Under fjolåret utkom konsttallrikar med vyer från Prästgårdsnäset i Finström och Storklyndan i Brändö. NORDISKT SAMARBETE Under 2004 utkom 15 nya åländska frimärken. Året inleddes med tre frimärken med rovdjursmotiv. I mars fick vi se resultatet av ett nytt nordiskt frimärkssamarbete Top of the World of Stamps. För första gången gav postverken i de åtta nordiska länderna ut frimärken på samma dag, med ett gemensamt tema och enligt gemensamma utformningsregler. Den 26 mars utkom första delen av tre i serien Nordisk mytologi som tolkar Nordens fantastiska gudasagor. Det åländska bidraget till serien var ett miniatyrark som föreställde Fenja och Menja. Arket har fått mycket positiv publicitet i filatelistiska tidskrifter runt om i hela världen. JUBILEUMSHÄFTE FÖR BOMARSUND Frimärksserien Mitt Åland följdes upp med ett frimärke utformat av Finlands förre president Mauno Koivisto. Flera jubileer uppmärksammades under 2004 med frimärken. Ålands flagga fyllde 50 år och 23 april utkom ett självhäftande häfte med en bild av den åländska flaggan. Det var år sedan anfallet av Bomarsund och i samband med det utkom ett jubileumshäfte, det första någonsin från Posten. Det första riktiga julfrimärket, utformat av Leif Holmqvist, utkom i oktober. Knappt två månader senare hade frimärket POPULÄRA SAMLARBILAR Den populära serien med samlarbilar fortsatte under 2004 med två nya utgåvor. Samlarbil 10 föreställde en grön `A Ford Van från 1934 och lagom till julen utkom en röd Morris LD Van från år Man kan konstatera att intresset för samlarbilarna håller i sig, 2004 abonnerade kunder på bilarna. Serien med åländska frimärksklockor, som inleddes 2003, fortsatte med en utgåva av en frimärksklocka med Ålands flagga som motiv. Antalet abonnemang är nu uppe i UNIKT SAMARBETE MELLAN POSTVERK Ytterligare ett framgångsrikt samarbete mellan postverk från olika länder förverkligades under året. Tillsammans med sex andra postverk skickade Posten på Åland i slutet av året ut en julvoucher. Kuponghäftet erbjöd frimärksgåvor från de sju postverken till ett stort antal filatelikunder. Senast ett liknande samarbete genomfördes var för 10 år sedan. Det unika samarbetet mellan postverken på Malta, Färöarna, Jersey, Grönland, Island, Gibraltar och Åland var lyckosamt, både för kunderna och för postverken, som genom samverkan på det här sättet nådde ut till över samlare. AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 15

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE

ÅLANDS CENTRALANDELSLAG ÅRSBERÄTTELSE ÅLANDS CENTRALANDELSLAG 2013 ÅRSBERÄTTELSE Innehåll Verkställande direktörens översikt... 2 Mejeriets verksamhet... 4 Invägning... 4 Råvara... 5 Kvalitetsklasser för mjölk... 6 Hedersutmärkelser... 6 Aktiviteter

Läs mer

POSTEN ÅLAND Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4

POSTEN ÅLAND Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 4 POSTEN ÅLAND ÅRSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2 AFFÄRSVERKSAMHETENS UTVECKLING 6 Pack & Distribution 6 Logistik 10 Posttjänster 14 Frimärken 18 Personalen i årsbokslutet 22

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Posten Årsredovisning

Posten Årsredovisning 2006 Posten Årsredovisning Innehåll Kort om 2006 1 VD har ordet 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Handlingsprogram 6 Händelser under året 8 Den europeiska meddelandeoch logistikmarknaden 9 Meddelanden

Läs mer

06 06 Årsredovisning 2006

06 06 Årsredovisning 2006 0 Årsredovisning 2006 6 1 2006 i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé 5 Vision och mål 6 En marknad i tillväxt 8 Affärsområde Finans 10 Affärsområde Juridik 12 Affärsområde Inkasso 14 En kompetent organisation

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Västtrafiks årsredovisning 2010

Västtrafiks årsredovisning 2010 Västtrafiks årsredovisning 2010 2 Innehåll Detta är Västtrafik 4 Vd:s inledning 6 Försäljning 8 Kundservice 10 Trafik 12 Samhällsnytta 14 Styrelse 16 Ledningsgrupp och organisation 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2009 www.vivida-assistans.se Vivida Assistans i korthet Vivida Assistans är ett privat alternativ för människor med stora och bestående funktionshinder. Vi erbjuder individuellt

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

781 85 Borlänge Tel 0243-44 50 80 Fax 0243-44 50 84 www.banverket.se/telenat Årsrapport 2002 Pangea design

781 85 Borlänge Tel 0243-44 50 80 Fax 0243-44 50 84 www.banverket.se/telenat Årsrapport 2002 Pangea design Årsrapport 2002 2002 Rörelseresultatet uppgick till 53 Mkr (169) och resultatet efter finansnetto till 6 Mkr (122). Totalt sett uppgick intäkterna till 571 Mkr (662). Affärsområde Telefoni uppvisar en

Läs mer

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009

Års Å r rs erd e o d v o ivsin s innig n g GöteborGs Gatu ab 2009 Årsredovisning Göteborgs Gatu AB 2009 Årsredovisning 2009 Innehåll Inledning 2 Gatubolaget - En historisk verksamhet 2 Året i korthet 3 VD-kommentar 4 Omvärld och marknad 6 Bolagets tjänster och produkter

Läs mer

Psst..har du hört om Resurs Banks höga sparränta?

Psst..har du hört om Resurs Banks höga sparränta? Psst..har du hört om Resurs Banks höga sparränta? Kontakta oss, det kommer du att tjäna på! 0771-10 11 12 spara@resurs.se www.resurs.se Innehållsförteckning VD har ordet 4 Säljfinans 6 Privatlån 8 Sparande

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Vd har ordet 3. Vår affärsidé, mål och strategi 5. Vårt varumärke 7. Crosskey 2011 i korthet 8

Årsredovisning 2011. Vd har ordet 3. Vår affärsidé, mål och strategi 5. Vårt varumärke 7. Crosskey 2011 i korthet 8 Årsredovisning 2011 Vd har ordet 3 Vår affärsidé, mål och strategi 5 Vårt varumärke 7 Crosskey 2011 i korthet 8 Våra affärsområden Banking and System Development Produktområdet Core Banking 13 Produktområdet

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 2008 årsredovisning Innehåll 3 Å re t i kor t he t 4 V d h a r orde t 6 M a rk n a d och Konk urrenter 8 Produk ter 10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 13 Leda

Läs mer

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport

Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport Årsredovisning och Bolagsstyrningsrapport 2011 INNEHÅLL Året i sammandrag...3 Novotek i korthet...4 VD har ordet...5 Din framgång, vårt mål...7 Lösningar för framgång...9 Kunder, konkurrenter och historia...11

Läs mer

Årsredovisning Volvofinans Bank AB

Årsredovisning Volvofinans Bank AB Årsredovisning Volvofinans Bank AB 6 VD har ordet 10 Nya produkter, innovationer och lanseringar 2013 13 Bilbanken 14 Produkter och tjänster för ett enkelt och bekymmersfritt bilägande 17 Personbil 18

Läs mer

Garantum Årsredovisning

Garantum Årsredovisning Garantum Årsredovisning 2013 GARANTUM FONDKOMMISSION AB ÅRSREDOVISNING 2013 1 2 GARANTUM FONDKOMMISSION AB ÅRSREDOVISNING 2013 Innehållsförteckning VD har ordet 4 Om Garantum 5 En trygg partner 6 Våra

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer