Internationella skolan Atlas Brigadgatan Linköpig. Lokal arbetsplan för IS Atlas 2007/08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella skolan Atlas Brigadgatan 18 581 81 Linköpig. Lokal arbetsplan för IS Atlas 2007/08"

Transkript

1 Internationella skolan Atlas Brigadgatan Linköpig Lokal arbetsplan för IS Atlas 2007/08 All personal på IS Atlas arbetar för att skapa en verksamhet som vi alla kan känna stolthet över. Vi vill att alla barn/elever, oberoende av mognad, behov eller förutsättningar, känner sig välkomna och uppmärksammade på IS Atlas. Vår verksamhet ska väcka kreativitet, nyfikenhet, lust att lära och den ska utveckla barns/elevers sociala förmåga att kunna samarbeta och framföra sina åsikter på ett kritiskt och konstruktivt sätt På IS Atlas finns många olika delar av världen representerade bland såväl elever, personal och föräldrar. Varje barn/elev, oavsett kön, etnisk bakgrund, kultur eller social tillhörighet, ska behandlas likvärdigt och ges lika möjlighet till utveckling och lärande. Här ska alla barn/elever och vuxna känna trygghet, glädje, respekt och omtänksamhet. Därför arbetar vi med att stärka alla barns/elevers självkänsla och tilltro till den egna förmågan. IS Atlas har internationalisering och språk som profil. Vi strävar efter alla elever som lämnar IS Atlas efter år 9 ska ha utvecklats till: tänkande och reflekterande människor som tar initiativ och fattar kloka beslut vetgiriga individer som känner glädje och lust i att lära kommunikativa människor som med säkerhet kan uttrycka sina idéer på mer än ett språk risktagare som är trygga även i ovana situationer kunniga och vidsynta människor med global medvetenhet ansvarsfulla och ärliga personer omtänksamma och lyhörda människor som vill hjälpa andra. välbalanserade människor som förstår vikten av såväl fysisk som psykisk balans för personligt välmående 1

2 Mål och aktivitetsplan för år F-9 lå 2008/09 vid IS Atlas gällande elevers ansvar, delaktighet och inflytande uppdaterad Mål Aktiviteter Uppföljning Resultat Analys Ansvar Klart Ha klassvärdar Elevutvärdering Respektive klf/ Jan och kompisvakter Susann B 09/ i år F-5 Arbeta för ökat ansvar hos eleverna efter var och ens ålder och mognad Varje klass i år F- 5 tar ansvar för sina uteleksaker Återinföra och utveckla jourverksamheten i år 6-9 Elevutvärdering Elevutvärdering Respektive klf Bruno/ Eva B Jan 09+ juni 09 Nov 08 Arbeta fram gemensamt förhållningssätt bland de vuxna vad gäller elevers ansvar Elev- och föräldraenkät Nov 08+ April 09 Området Ansvar förs in i elevernas IUP Elev- och föräldraenkät Augusti 08 2

3 Införa elevledda utvecklingssamtal Varje klass får ett ansvarsområde som ska städas en gång/ månad och där man ska hålla extra ordning Genomföra medvetet arbete kring elevers studieteknik, enligt fram arbetad plan Enkät i samband med att dessa samtal genomförts. Diskussion med elever/ personal Elevenkät Elevenkät Respektive klf Maj 09 Nov 08+ Maj 09 Nov 08/ Maj 09 Alla elever på IS Atlas ska veta vilka förväntningar vi har på dem Skriftlig information till alla elever och vårdnadshavare om skolans förväntningar på dem Informera elever och vårdnadshavare om varje elevs ansvar för sin egen och andras arbetsmiljö och Elev- och föräldraenkät Elev- och föräldraenkät Nov 08, april 09 Nov 08+ April 09 3

4 för sina studier ( t.ex. hemuppgifter, studiero, att ha med rätt material, att komma i tid till lektioner, att ta reda på vad som hänt i skolan då man varit frånvarande, skolans regler och konsekvenser för den som bryter mot reglerna). Information ges muntligt och skriftligt till alla Framtagande av delmål/ matriser i alla ämnen Utvecklingssamtal vt 09 Respektive ämneslärare 15/11 08 Intensivt arbete med våra nya elever så de så snabbt som möjligt förstår sitt eget ansvar Elev- och föräldraenkät Nov 08/ April 09 Alla nya och antagna elever Uppföljning sker 4-6 veckor efter skolstart med elev och vårdnadshavare Speciallärare 4

5 kommer till IS Atlas under minst en halvdag då de träffar ESO, specialläraren, blivande klf, socialpedagog och klasskamrater samt gör tester i matematik, svenska och engelska med elev och vårdnadshavare Jan 09+ juni 09 Överlämningsträff eller telefon/ mail-kontakt med avlämnande skola när ny elev antagits till IS Atlas Uppföljning sker 4-6 veckor efter skolstart med elev och vårdnadshavare Mentor Jan 09+ juni09 Intensivt arbete med IBO:s elevprofilord och skolans uppdrag Elev- och föräldraenkät Nov 08+ juni 09 Elever och personal på IS Atlas ska ta ansvar för vår Organisera insamlingar Hålla kontakt med Skriva brev/ kort minst en gång/ termin Susann och Lolitha 5

6 ansvar för vår fadderskola och vårt fadderbarn fadderskola/ fadderbarn Sätta upp information från fadderskola/ fadderbarn på anslagstavla och ge muntlig information i alla klasser Lolitha Respektive klf = info sätter upp info 6

7 Förbättra rutinerna kring provschema och inlämningsuppgifter Gemensam planering av inblandade lärare i början av varje termin för elever i år 6-9 Terminsuppföljning Ansvariga lärare Ht 30/9 Vt 31/1 Provschema i vilket även inlämningsuppgift er finns införda lämnas ut i början av varje termin och läggs på vår hemsida Terminsuppföljning Ansvariga lärare Karina hemsidan Jan 09+juni09 Vid projektarbeten/ Inlämningsarbete n ska avstämning med ansvarig lärare ske minst två gånger under den tid eleven arbetar med sitt arbete Uppföljning efter varje projetarbete/ inlämningsuppgift genom enkel elevutvärdering Ansvariga lärare Efter varje arbete Ogiltig frånvaro ska vara 0% Digital frånvarorapporteri ng Elevs frånvaro först snarast in i Dexter, senast vid slutet av arbetsdagen Ansvarig lärare Varje vecka 7

8 Ogiltig frånvaro uppmärksammas omedelbart och kontakt tas med vårdnadshavare Ansvarig lärare kontaktar snarast ansvarig mentor eller vårdnadshavaren om elevs frånvaro inte är anmäld (sjuk-ledig) Ansvarig lärare Varje vecka Rapport till rektor om ogiltig frånvaro så snart sådan uppstått Sammanställning och uppföljning varje vecka Sjukanmälan måste ske varje dag eftersom vi annars inte kan ha koll på frånvaron Ansvarig lärare Varje vecka Medvetandegöra elever och vårdnadshavare om att elevledigheter kan skapa problem vad gäller elevens kunskaper Föräldrar sjukanmäler varje dag Föräldrar informeras om vad lagen och grundskoleförord ning säger om elevledighet Frånvarostatistik för varje elev i vilken orsak till frånvaro framgår Karin informerar föräldrar Karin Varje vecka Jan 09+juni09 Prova Fronter Ge information om Fronter till personalen Börja använda Elev- och föräldraenkät Karina Nov 08 Nov 08+April 8

9 Medvetandegöra elever och vårdnadshavare om Elevens val Förbättra elevernas studieteknik Fronter i några ämnen som stöd för elever och personal Diskussion med elever och information till vårdnadshavare Börja använda den handlingsplan för studieteknik som tagits fram Fråga eleverna om varför de valt som de gjort Elev- och föräldraenkät Ansvarig lärare i respektive Elevens val 08+April 09 Okt 08+ mars 09 Nov 08+ April 09 Diskutera med eleverna om olika inlärningsstilar Utvecklingssamtalet Ansvarig klf Nov 08 Arbeta med olika arbetssätt/ inlärningsstilar Utvecklingssamtalet Ansvarig klf Nov 08 Medvetandegöra elever och vårdnadshavare om vårt arbete mot all form av kränkningar Informera muntligt och skriftligt om vår handlingsplan Utse och utbilda vår elevskyddsombud Elev och föräldraenkät Träffar med vår AVFART:s grupp Resp. klf att utse Monica, AG, Kenneth för träffar Nov 08+April 09 9

10 Utse och utbilda vår kompisvakter Träffar med Susann Susann träffar utse resp. klf Fortbildning för personal Individuella fortbildningsplaner för personal sammanställning Aktuell utvärdering tas fram Elevers rätt att ha inflytande över sin egen utbildning Skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för elever och personal Anpassa elev- och föräldrautvärdering efter Mål och aktivitetsplaner Skapa tillfällen för elever att få möjlighet att påverka sin utbildning Kontroll av nuvarande elevantal luftflöde i klassoch grupprum Vädra efter lektioner Arbetsmiljögrupp träffar en gång/ mån Skyddsrond Uppmana var och en att säga till om arbetsmiljöproble m uppstår Elev- och föräldrautvärderig Oktober 08+ Mars 09 Elevenkät Nov 08 Elev- och personalenkät Respektive lärare Anki Karin Karin och Anki Nov 08 och April 09 Januari 09 Arbetsmilj ögruppsm öten 10

11 Mål och aktivitetsplan gällande elevers kunskaper, normer/värden och arbetsro på IS Atlas uppdaterad Mål Aktiviteter Uppföljning Resultat Analys Ansvar Klart Se över scheman så att Enkätundersökning Karin Jan 09 grupptimmar och resurser används på bästa sätt Arbeta för att förbättra arbetsro i klassrummen Gemensamma regler och överenskommelser ska följas Enkätundersökning Karin Jan 09 Gemensamma konsekvenser för elever som bryter mot skolans regler ska verkställas Elevenkät Nov 08 Diskussion i arbetslagen om placering i klassrummen Återkoppling via arbetslagsledare Resp. arbetslagsledare Dec 08 Diskussion om vilka elever som ska arbeta med vilka och om det är ok att sitta utanför klassrummet Återkoppling via arbetslagsledare Resp. arbetslagsledare Dec 08 11

12 Intensivt arbete med IB:s elevprofilord och skolans uppdrag Erfarenhetsutbyte mellan lärare Elevenkät Personalenkät Alla lärare Arbetslagsledarna Nov 08 Maj 09 Utveckla PRAO:n samt att eleverna får större inblick i samhället utanför klassrummet Fortsätta samarbeta med Framtidsfrön Fortsätta samarbetet med Trampolinen Deluppföljning efter jullovet. Uppföljning på läsårets utvärderingsdag Alla undervisande lärare Alla undervisande lärare Jan 08 Juni 08 Jobba för att hitta minst ett studiebesök på ett företag för elever i år 7-9 Uppföljning i samband med läsårets utvärderingsdag Alla undervisande lärare Prao i år 8 och 9 måste sättas in i ett sammanhang Utvärdering i samband med läsårets utvärderingsdag Lärare i svenska och so Att alla elever kommer i kontakt med samhällslivet minst en gång/ läsår Förbättra rutinerna kring provschema och inlämningsuppgifter Studiebesök Besök utifrån i skolan Föräldrar bjuds in Undersökningar i närområdet Gemensam planering av inblandade lärare i början av varje termin Deluppföljning efter jullovet Uppföljning på läsårets utvärderingsdag (gäller alla moment) Alla undervisande lärare Jan 08+ Juni 08 Terminsuppföljning Ansvariga lärare Ht 30/9 Vt 31/1 12

13 för elever i år 6-9 Alla elever ska nå lägst G i alla ämnen i sina slutbetyg Provschema i vilket även inlämningsuppgifter finns införda lämnas ut i början av varje termin och läggs på vår hemsida Vid projektarbeten/ Inlämningsarbeten ska avstämning med ansvarig lärare ske minst två gånger under den tid eleven arbetar med sitt arbete Elever som riskerar att inte nå G erbjuds måluppfyllelse som elevens val Terminsuppföljning Uppföljning efter varje projektarbete/ inlämningsuppgift genom enkel elevutvärdering Månadsuppföljning genom diskussion i arbetslag Ansvariga lärare Karina hemsidan Ansvariga lärare Jan 09+juni09 Efter varje arbete Vid varje termins slut Pedagogisk verkstad erbjuds på heltid eller deltid Månadsuppföljning Disk i arb.lag Månadsvis Organisera omprov/ kompletteringstillfällen varje vecka för elever som så behöver Månadsuppföljning Disk i arb.lag Respektive arbetslagsledare Vid ht slut för elever i år 8/9 Betygsvarningar Terminsuppföljning genom att jämföra antalet Nov 08+april 09 13

14 skickas ut genom att jämföra antalet varningar som skickats med antalet icke satta betyg 09 Analysera och diskutera skillnader i resultat mellan nationella prov och satta betyg Skriftligt informera elever och föräldrar i år 7 och 8 om ev. kompletteringar och resterande uppgifter som måste göras Diskussion på ämneskonferenser Uppföljning sker genom att jämföra antalet brev som skickats ut med betyg som sätts på ht i år 8 och 9 Redogörelse efter diskussion i ämneskonferens Ht 08 Uppföljning av betyg i alla ämnen Öka samarbetet med modersmålslärarna Diskussion med betygsättande lärare Bjuda in modersmålslärarna till arbetslagsmöte för diskussion om samarbete Redogörelse efter diskussion Redogörelse efter möte Betygsättande lärare/ Respektive arbetslagsledare Ht 08 Dec 08 Elever och föräldrar ska bli mer medvetna om sitt barns kunskapsutveckling Bjuda in dem till språkdagen 26/9 Matriser upprättas i alla ämnen Utvärdering efter dagen Diskussion med elever Respektive arbetslagsledare Undervisande lärare Okt 08 15/11 IUP blanketten revideras Elev- och föräldraenkät 14

15 Minska antalet fylleriböcker och studieböcker i år F-5 med 50% Säkerställa att PYP/MYP filosofin blir en del av det dagliga arbetet i och utanför klassrummen Elevledda utvecklingssamtal införs Tänka igenom om boken verkligen behövs innan den beställs All personal får den utbildning som behövs Alltid presentera Planners för eleverna inför att ett arbetsområde påbörjas Enkät i samband med att dessa samtal genomförts Diskussion med elever/ personal Redovisning av antalet fylleriböcker/ studieböcker som köpts och antalet kopior som kopierats/ klass Inschool workshops och workshops utomlands en Budget för utbildning tas fram Elevutvärdering efter varje arbetsområde Respektive mentor Resp lärare/ Karin L Koordinatorer Ansvarig lärare Ansvarig ämneslärare Okt 08+ Jan. 09+ juni 09 Alltid använda PYP/MYP elevprofilorden i samtal med eleverna så att de blir väl kända och levande Elevutvärdering i november Nov 08 Använda blomman i år 6-9 Elevutvärdering efter varje arbetsområde Mentor, Jan09+juni09 Genomföra Exhibition i år 5 och Personal Elevutvärdering Handledare/ Koordinator 15

16 Project i år 9 Se över ämnena i år F- 5:s scheman Inte skriva so/no på scheman för F-5 Reenie Sep 08 Säkerställa elevernas utvecklings- och kunskapsnivå Genomföra Vad sa du fröken test i år F Skolredovisning av resultat Återkoppling till förskolan av resultat för att påverka arbete med språkutveckling där Dec 08 Genomföra nationella prov i år 3,5 och 9 Skolsammanställning av resultat Genomföra lästest i år 3 och 7 Genomföra tester på nyantagna elever i år 6-9 i svenska, engelska och matte Skolsammanställning av resultat Diskussion och information i arbetslaget Ansvariga lärare i svenska/spec.lärare Speciallärare Kontinuerligt Använda testresultat för att identifiera ev. behov av särskilt stöd för elever Diskussion varje månad i samband med att speciallärare och elevvårdsteam träffas Varje månad Fördela om tid hos 16

17 speciallärare, PV och måluppfyllelse efter elevernas behov Diskussion då speciallärarna träffas Speciallärarna/ Specialpedagog Varje månad Upprätta åtgärdsprogram då elev har särskilda behov har identifieras och då inte bara vad gäller kunskaper Diskussion i arbetslaget innan åtgärdsprogram skrivs Diskussion med vårdnadshavare Utbildning i hur och vad man skriver i åtgärdsprogrammen Diskussion om hur upprättade åtgärdsprogram kan utvecklas Respektive lärare Respektive lärare Specialpedagog Specialpedagog Varje månad Kontinuerligt November 08 Kontinuerligt Alla elever ska vara simkunniga då de slutar år 9 Information om upprättade åtgärder för elev måste nå all undervisande personal Simundervisning år 3 Simtest varje läsår Vid arbetslagsmöten finns en stående punkt på dagordningen som handlar om elevvård, alla berörda lärare deltar då denna punkt diskuteras Simtest Simtest Respektive arbetslagsledare Klf år 3 samt simlärare Idrottslärare Personalenkät mars 09 17

18 Öka samverkan hem - skola Simundervisning erbjuds alla som inte nått simkunnighet Genomföra föräldraenkät Genomföra föräldramöten enligt modell från 2008 Informera föräldrar en gång/ månad Informera föräldrar Bjuda in föräldrar till skolan Simtest Idrottslärare Föräldraenkät Enkla utvärderingsfrågor efter möte Föräldraenkät Föräldraenkät Föräldraenkät Ansvarig klf Respektive klf Resp. lärare Maj 09 Oktober 08 Maj 09 Maj 09 Maj 09 18

19 Mål och aktivitetsplan för år F-9 lå 2008/09 vid IS Atlas gällande elevers språkutveckling Intensivt arbete kring språkbruk Mål Aktiviteter Uppföljning Resultat Analys Ansvar Klart Alla vuxna föregår som Elev och Jan 09+juni09 vuxna förebilder vad personalenkät gäller språk Arbete efter separat plan, Lärare i svenska Jan 09+juni09 bilaga 1 Elevenkät Öka elevernas läslust, läsförmåga och läsförståelse Läsprojekt i hela skolan Bokpåsar i år 1-2 Storböcker i år F och 1 Bokrec Bokpresentationer Diskussion om bokens form och innehåll Arbetslagsledarna Eva K och lärare i svenska år 1 och 2 E-L, Marlene och Eva J Jan 09 Bokcirklar i år 4-9 Diskussion om böcker man läst, bokrec, Lärare i svenska Jan 09+ juni 09 Bokprat Presentation av böcker Eva K Biblioteksvärdar Elever som är värdar Eva K Högläsning av lärare och elever Elever/ Lärare läser högt Lärare i svenska Arbeta med berättelser, sagor, film och teater Elever skriver och läser berättelser, ser film, teater och jobbar med sagor Lärare i svenska 19

20 med sagor Arbete med att läsa och skriva för elever i år 7-9 tillsammans med författare Elever får inspiration av författare vad gäller läsa/ skriva Lolitha/ Dec 08 Alla elever ska vid lästest i år 3 och 7 nå lägst Staninevärde 3. Om någon elev inte når detta mål ska intensiva åtgärder sättas in Införa Språkval från år 6, vad gäller spanska, tyska och engelska Teaterbesök för elever i år 7-9 Läsförståelsetest i år 7 Genomföra lästest, menings-, ord- och teckenkedjor, i år 3 och 7 Noggrann uppföljning av testresultat Språkval sker under maj månad Bearbeta ett teaterbesök före och efter med elever i år 7-9 Testresultat Sätta in stödåtgärder för elever som inte når Staninevärde 3 Lolitha/ Marie O Speciallärare Speciallärare/ Karin L Dec 08 Oktober 08 Dec 08 Se ovan Speciallärare/ Oktober 08 KarinL Elevenkät Augusti 08 Förbättra testväre på Vad sa du fröken i F- klass Resultat på Vad sa du fröken testet i F-klass diskuteras med förskolans personal Testvärdet på Vad sa du fröken i F-klass ska höjas ett Staninevärde från september till april Genomföra testet Sammanställning skol- och kommunvis Testresultat Speciallärare Dra erfarenheter av resultatet i förskolans / Dyslexicentrum Oktober 08 20

21 Införa en halvdags introduktionsdag för elever som antagits på IS Atlas Skapa en tillåtande språkmiljö där alla modersmål lyfts fram Utveckla intresse för olika språk Diskutera resultatet med fröskolans personal Genomföra tester i läsförståelse, läshastighet, matematik och engelska under denna halvdag. Eleven får träffa ESO och sin klass Uppmärksamma Språkdagen 26/9 Sjunga och leka/ ramsor på olika språk Introducera engelska och spanska under lekfulla former i F-klass resultatet i förskolans fortsatta arbete Elevsamtal med ny elev och vårdnadshavare Dokumentation görs i form av inspelningar och foton Elevsamtal Elevutvärderingar Oktober 08 Speciallärare Jan 09+ juni 09 Respektive klassföreståndare Respektive språklärare Respektive språklärare Okt 08 Elevutvärdering Jan 09 + juni 09 Undervisning i språk i mindre grupper Vara flexibel vad gäller gruppindelningar i engelska Instiftande av stipendier vad gäller kunskaper i språk Elevutvärderingar, nationella prov Diskussion med elev/ vårdnadshavare då byte kan bli aktuellt Informera elever och vårdnadshavare om syftet med stipendierna Respektive språklärare i samarbete med Respektive klassföreståndare Okt 09 21

22 Mål och aktivitetsplan gällande elevers rätt att utveckla en funktionell svenska (lå 08/09) Mål Aktiviteter Uppföljning Resultat Analys Ansvar Klart Läsa och diskutera texter och Alla elever i år 2-9 ska varje Lärare i svenska skönlitteratur elev läsa och diskutera minst Dec 08 en bok innan jullovet 08 Arbeta för att varje elev på IS Atlas utvecklar en funktionell svenska Elever lyssnar på varandra och på den vuxne och diskuterar vilka ord och ordföljd den andre använde Se en film tillsammans och diskutera den Arrangera besök av t.ex. författare, företagare, polis, teatergrupp som informerar och diskuterar vikten av ett funktionellt språk Dramaövningar med fokus på språket Arbeta med ansökningshandlingar för att söka jobb Dramaövningar i samband med anställningsintervju Alla elever ska minst två gånger innan detta läsårs slut genomföra diskussioner med återkoppling Diskussion om språket i filmerna Diskutera hur man uppfattas om man talar på ett visst sätt Genomföra och diskutera varför man i dramaövningarna sa som man gjorde och hur man kunde ha sagt istället Diskutera ansökningar och skriva egna sådana år 9 Diskutera varför man sa som man gjorde och hur man kunde ha sagt istället Alla vuxna på skolan Dec 08 Lärare i svenska, so, no år 6-9 Alla vuxna som arbetar i år 6-9 Gäller alla ämnen Lärare i svenska so - internationalisering år 6-9 Lärare i svenska och so år 9 Lärare i svenska och so år 9 Dec 08 Ett besök innan juni 09 för år 7-9 En dramaövning ska vara genomförd i dec 08 i år 6-9 för år 9 för år 9 Läsa och diskutera utdrag ur Diskutera hur var och en Lärare i svenska år 6- Dec 08 för år

23 Ett öga rött Diskutera språkets betydelse Skriva texter och diskutera dem uppfattar språket i utdrag och varför man uppfattar det just så samt hur man tror att man skulle uppfattas om man talade på detta sätt Använda klassföreståndar tid för diskussion om hur språket påverkar bilden av mig Skriva egna texter och diskutera dem i helkass och i grupp 9 Alla klassföreståndare Lärare i svenska, so, no Alla lärare ska kontinuerligt diskutera språket under resterande del av ht 08 Kontinuerligt 23

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas förskola

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas förskola Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas förskola 1 Innehållsförteckning FÖRSÄTTSBLAD... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009...

Läs mer

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015 140821 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 6-9 Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn-

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Kvalitetsanalys läsåret 2014/15 Klättenskolan Postadress Besöksadress Telefon Internet Giro och org nr Sunne kommun Stöpafors 0565-160 00 växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 79. Klättenskolan 686 93 Sunne

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan Läsåret 2013/14 Strandvägsskolan Normer och värden Läroplan grundsärskolan 2011 Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15

Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 Arbetsplan för Jernvallsskolan 4-9 läsåret 2014/15 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt utbildning och arbetsliv, demokratiskt samhällsliv och

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan läsåret 2013/2014. Grundsärskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan läsåret 2013/2014 Grundsärskolan Utveckling, lärande och kunskaper Bakgrund I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för Långareds skola Läsåret 2013/2014 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016

Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) Birgitta Wikström 2015-08-28 Hedängskolan arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger

Läs mer

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION

STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN REVIDERAD AUGUSTI 2012 STÖDMATERIAL FÖR ELEVDOKUMENTATION Innehållsförteckning OM UTVECKLINGSSAMTALET OCH DEN SKRIFTLIGA INDIVIDUELLA UTVECKLINGSPLANEN 2

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Bildningsnämnden Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lysviks skola Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 140929 Arbetsplan för Västra Bodarna skola Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014.

Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. Kvalitetsarbete för Stjärnsunds förskola/fritidshem period 3 (jan mars), läsåret 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kvalitetsredovisning 2014-2015 Verksamhetsplan 2015-2016 Marlene Frostberg Rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden Samverkan

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Sjuntorpsskolan 4-9 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat...

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 1(10) Kvalitetsredovisning Läsåret 2010/2011 Asklanda skola 2(10) Innehåll 1 Förutsättningar Nyckeltal...3 2 Arbetsprocesser i grundskolan...3 2.1 Med utgångspunkt från resultaten i förra årets redovisning

Läs mer

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6

Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Grundskolor skolområde VÄST Astrid Lindgrens skola F-6 Brännebro skola F-6 Gullringen Djursdala skola F-6 Rumskulla skola F-6 Södra Vi skola F-6 Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Kvalitetsgarantier K V A L I T E T S G A R A N T I. Elinsborgsskolan 2009/2010. www.elinsborgsskolan.stockholm.se

Kvalitetsgarantier K V A L I T E T S G A R A N T I. Elinsborgsskolan 2009/2010. www.elinsborgsskolan.stockholm.se K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kvalitetsgarantier 2009/2010 Anno 1970 www.elinsborgsskolan.stockholm.se Sid 2 (5) I n g r e s s " ska vara känd i Spånga/Tensta som det självklara skolvalet,

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015

Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Katedralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2014/2015 Grunduppgifter Vision Alla har rätt att må bra i skolan. På Katedralskolan är det nolltolerans mot kränkning elevelev,

Läs mer

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål

Nygårds Förskola. Kvalitetsredovisning. för kalenderåret 2010. Rektor: Lennart Skåål Nygårds Förskola Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2010 Rektor: Lennart Skåål 1 Inledning Syftet med kvalitetsredovisningen är följande: Vårdnadshavare, politiker och andra intressenter får en god

Läs mer

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan

Lokal verksamhetsplan. för. Björkhagaskolan Lokal verksamhetsplan för Björkhagaskolan 2012/2013 Verksamhetsbeskrivning Enheten Skolans verksamhet omfattar två arbetslag med elever från förskoleklass tom årskurs 3 med integrerad fritidsverksamhet,

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falu förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lövåsen År 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är: Förskolechef: Anna Sjöberg Pedagoger: Jan Kjellin, Mia Lyrberg Planen

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014

Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans 7-9 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Murgårdsskolans vision Murgårdsskolan F-9 ska vara en plats där varje elev får förutsättningar att utvecklas till en individ som har goda kunskaper och

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 UKFF Område Kungsberget/Linghem Kvalitetsredovisning 2007/2008 Linghems förskoleverksamhet 1 Innehållsförteckning Grundfakta om Linghems förskoleverksamhet.3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen.3

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 4-9 2012 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 4-9 2012 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen

Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Pedagogisk dokumentation och den lokala pedagogiska planeringen grunden för den individuella utvecklingsplanen Ann-Charlotte Lindgren ann-charlotte.lindgren@ped.gu.se 10 dec 2009 Stort fokus på individen

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö F-6 enhet Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015

Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Lokal verksamhetsplan årskurs 4-9 läsåret 2014-2015 Elever och personal ska få maximal kunskap, entreprenöriell kompetens och mod att förverkliga egna och andras mål På Djurgårdsskolan hjälper vi varandra

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Utvecklingsområden - Furulundsskolan

Utvecklingsområden - Furulundsskolan Utvecklingsområden - Furulundsskolan 1. Normer och värden 2. Utveckling/Lärande/Kunskaper 3. och inflytande 4. Hälsa, fysisk aktivitet och miljö 1 Normer och värden MÅL ATT UPPNÅ 1.1 Mobbing och kränkande

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen

Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGEN 2010-08-18 Stödmaterial för elevdokumentation IUP-processen Innehållsförteckning IUP-PROCESSEN 2 STOCKHOLM STADS FRAMTAGNA RAMAR FÖR ELEVDOKUMENTATION 4 ÖVERSIKT

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2005

KVALITETSREDOVISNING 2005 KVALITETSREDOVISNING 2005 Norra skolan Rektor Jimmy Szigeti Bitr.rektor Marianne Henriksson Adress Lasarettsg 17 Postadress 591 35 Motala Telefon 0141-22 34 80, 225161 Fax 0141-508 54 E-post jimmy.szigeti@motala.se

Läs mer