Internationella skolan Atlas Brigadgatan Linköpig. Lokal arbetsplan för IS Atlas 2007/08

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella skolan Atlas Brigadgatan 18 581 81 Linköpig. Lokal arbetsplan för IS Atlas 2007/08"

Transkript

1 Internationella skolan Atlas Brigadgatan Linköpig Lokal arbetsplan för IS Atlas 2007/08 All personal på IS Atlas arbetar för att skapa en verksamhet som vi alla kan känna stolthet över. Vi vill att alla barn/elever, oberoende av mognad, behov eller förutsättningar, känner sig välkomna och uppmärksammade på IS Atlas. Vår verksamhet ska väcka kreativitet, nyfikenhet, lust att lära och den ska utveckla barns/elevers sociala förmåga att kunna samarbeta och framföra sina åsikter på ett kritiskt och konstruktivt sätt På IS Atlas finns många olika delar av världen representerade bland såväl elever, personal och föräldrar. Varje barn/elev, oavsett kön, etnisk bakgrund, kultur eller social tillhörighet, ska behandlas likvärdigt och ges lika möjlighet till utveckling och lärande. Här ska alla barn/elever och vuxna känna trygghet, glädje, respekt och omtänksamhet. Därför arbetar vi med att stärka alla barns/elevers självkänsla och tilltro till den egna förmågan. IS Atlas har internationalisering och språk som profil. Vi strävar efter alla elever som lämnar IS Atlas efter år 9 ska ha utvecklats till: tänkande och reflekterande människor som tar initiativ och fattar kloka beslut vetgiriga individer som känner glädje och lust i att lära kommunikativa människor som med säkerhet kan uttrycka sina idéer på mer än ett språk risktagare som är trygga även i ovana situationer kunniga och vidsynta människor med global medvetenhet ansvarsfulla och ärliga personer omtänksamma och lyhörda människor som vill hjälpa andra. välbalanserade människor som förstår vikten av såväl fysisk som psykisk balans för personligt välmående 1

2 Mål och aktivitetsplan för år F-9 lå 2008/09 vid IS Atlas gällande elevers ansvar, delaktighet och inflytande uppdaterad Mål Aktiviteter Uppföljning Resultat Analys Ansvar Klart Ha klassvärdar Elevutvärdering Respektive klf/ Jan och kompisvakter Susann B 09/ i år F-5 Arbeta för ökat ansvar hos eleverna efter var och ens ålder och mognad Varje klass i år F- 5 tar ansvar för sina uteleksaker Återinföra och utveckla jourverksamheten i år 6-9 Elevutvärdering Elevutvärdering Respektive klf Bruno/ Eva B Jan 09+ juni 09 Nov 08 Arbeta fram gemensamt förhållningssätt bland de vuxna vad gäller elevers ansvar Elev- och föräldraenkät Nov 08+ April 09 Området Ansvar förs in i elevernas IUP Elev- och föräldraenkät Augusti 08 2

3 Införa elevledda utvecklingssamtal Varje klass får ett ansvarsområde som ska städas en gång/ månad och där man ska hålla extra ordning Genomföra medvetet arbete kring elevers studieteknik, enligt fram arbetad plan Enkät i samband med att dessa samtal genomförts. Diskussion med elever/ personal Elevenkät Elevenkät Respektive klf Maj 09 Nov 08+ Maj 09 Nov 08/ Maj 09 Alla elever på IS Atlas ska veta vilka förväntningar vi har på dem Skriftlig information till alla elever och vårdnadshavare om skolans förväntningar på dem Informera elever och vårdnadshavare om varje elevs ansvar för sin egen och andras arbetsmiljö och Elev- och föräldraenkät Elev- och föräldraenkät Nov 08, april 09 Nov 08+ April 09 3

4 för sina studier ( t.ex. hemuppgifter, studiero, att ha med rätt material, att komma i tid till lektioner, att ta reda på vad som hänt i skolan då man varit frånvarande, skolans regler och konsekvenser för den som bryter mot reglerna). Information ges muntligt och skriftligt till alla Framtagande av delmål/ matriser i alla ämnen Utvecklingssamtal vt 09 Respektive ämneslärare 15/11 08 Intensivt arbete med våra nya elever så de så snabbt som möjligt förstår sitt eget ansvar Elev- och föräldraenkät Nov 08/ April 09 Alla nya och antagna elever Uppföljning sker 4-6 veckor efter skolstart med elev och vårdnadshavare Speciallärare 4

5 kommer till IS Atlas under minst en halvdag då de träffar ESO, specialläraren, blivande klf, socialpedagog och klasskamrater samt gör tester i matematik, svenska och engelska med elev och vårdnadshavare Jan 09+ juni 09 Överlämningsträff eller telefon/ mail-kontakt med avlämnande skola när ny elev antagits till IS Atlas Uppföljning sker 4-6 veckor efter skolstart med elev och vårdnadshavare Mentor Jan 09+ juni09 Intensivt arbete med IBO:s elevprofilord och skolans uppdrag Elev- och föräldraenkät Nov 08+ juni 09 Elever och personal på IS Atlas ska ta ansvar för vår Organisera insamlingar Hålla kontakt med Skriva brev/ kort minst en gång/ termin Susann och Lolitha 5

6 ansvar för vår fadderskola och vårt fadderbarn fadderskola/ fadderbarn Sätta upp information från fadderskola/ fadderbarn på anslagstavla och ge muntlig information i alla klasser Lolitha Respektive klf = info sätter upp info 6

7 Förbättra rutinerna kring provschema och inlämningsuppgifter Gemensam planering av inblandade lärare i början av varje termin för elever i år 6-9 Terminsuppföljning Ansvariga lärare Ht 30/9 Vt 31/1 Provschema i vilket även inlämningsuppgift er finns införda lämnas ut i början av varje termin och läggs på vår hemsida Terminsuppföljning Ansvariga lärare Karina hemsidan Jan 09+juni09 Vid projektarbeten/ Inlämningsarbete n ska avstämning med ansvarig lärare ske minst två gånger under den tid eleven arbetar med sitt arbete Uppföljning efter varje projetarbete/ inlämningsuppgift genom enkel elevutvärdering Ansvariga lärare Efter varje arbete Ogiltig frånvaro ska vara 0% Digital frånvarorapporteri ng Elevs frånvaro först snarast in i Dexter, senast vid slutet av arbetsdagen Ansvarig lärare Varje vecka 7

8 Ogiltig frånvaro uppmärksammas omedelbart och kontakt tas med vårdnadshavare Ansvarig lärare kontaktar snarast ansvarig mentor eller vårdnadshavaren om elevs frånvaro inte är anmäld (sjuk-ledig) Ansvarig lärare Varje vecka Rapport till rektor om ogiltig frånvaro så snart sådan uppstått Sammanställning och uppföljning varje vecka Sjukanmälan måste ske varje dag eftersom vi annars inte kan ha koll på frånvaron Ansvarig lärare Varje vecka Medvetandegöra elever och vårdnadshavare om att elevledigheter kan skapa problem vad gäller elevens kunskaper Föräldrar sjukanmäler varje dag Föräldrar informeras om vad lagen och grundskoleförord ning säger om elevledighet Frånvarostatistik för varje elev i vilken orsak till frånvaro framgår Karin informerar föräldrar Karin Varje vecka Jan 09+juni09 Prova Fronter Ge information om Fronter till personalen Börja använda Elev- och föräldraenkät Karina Nov 08 Nov 08+April 8

9 Medvetandegöra elever och vårdnadshavare om Elevens val Förbättra elevernas studieteknik Fronter i några ämnen som stöd för elever och personal Diskussion med elever och information till vårdnadshavare Börja använda den handlingsplan för studieteknik som tagits fram Fråga eleverna om varför de valt som de gjort Elev- och föräldraenkät Ansvarig lärare i respektive Elevens val 08+April 09 Okt 08+ mars 09 Nov 08+ April 09 Diskutera med eleverna om olika inlärningsstilar Utvecklingssamtalet Ansvarig klf Nov 08 Arbeta med olika arbetssätt/ inlärningsstilar Utvecklingssamtalet Ansvarig klf Nov 08 Medvetandegöra elever och vårdnadshavare om vårt arbete mot all form av kränkningar Informera muntligt och skriftligt om vår handlingsplan Utse och utbilda vår elevskyddsombud Elev och föräldraenkät Träffar med vår AVFART:s grupp Resp. klf att utse Monica, AG, Kenneth för träffar Nov 08+April 09 9

10 Utse och utbilda vår kompisvakter Träffar med Susann Susann träffar utse resp. klf Fortbildning för personal Individuella fortbildningsplaner för personal sammanställning Aktuell utvärdering tas fram Elevers rätt att ha inflytande över sin egen utbildning Skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för elever och personal Anpassa elev- och föräldrautvärdering efter Mål och aktivitetsplaner Skapa tillfällen för elever att få möjlighet att påverka sin utbildning Kontroll av nuvarande elevantal luftflöde i klassoch grupprum Vädra efter lektioner Arbetsmiljögrupp träffar en gång/ mån Skyddsrond Uppmana var och en att säga till om arbetsmiljöproble m uppstår Elev- och föräldrautvärderig Oktober 08+ Mars 09 Elevenkät Nov 08 Elev- och personalenkät Respektive lärare Anki Karin Karin och Anki Nov 08 och April 09 Januari 09 Arbetsmilj ögruppsm öten 10

11 Mål och aktivitetsplan gällande elevers kunskaper, normer/värden och arbetsro på IS Atlas uppdaterad Mål Aktiviteter Uppföljning Resultat Analys Ansvar Klart Se över scheman så att Enkätundersökning Karin Jan 09 grupptimmar och resurser används på bästa sätt Arbeta för att förbättra arbetsro i klassrummen Gemensamma regler och överenskommelser ska följas Enkätundersökning Karin Jan 09 Gemensamma konsekvenser för elever som bryter mot skolans regler ska verkställas Elevenkät Nov 08 Diskussion i arbetslagen om placering i klassrummen Återkoppling via arbetslagsledare Resp. arbetslagsledare Dec 08 Diskussion om vilka elever som ska arbeta med vilka och om det är ok att sitta utanför klassrummet Återkoppling via arbetslagsledare Resp. arbetslagsledare Dec 08 11

12 Intensivt arbete med IB:s elevprofilord och skolans uppdrag Erfarenhetsutbyte mellan lärare Elevenkät Personalenkät Alla lärare Arbetslagsledarna Nov 08 Maj 09 Utveckla PRAO:n samt att eleverna får större inblick i samhället utanför klassrummet Fortsätta samarbeta med Framtidsfrön Fortsätta samarbetet med Trampolinen Deluppföljning efter jullovet. Uppföljning på läsårets utvärderingsdag Alla undervisande lärare Alla undervisande lärare Jan 08 Juni 08 Jobba för att hitta minst ett studiebesök på ett företag för elever i år 7-9 Uppföljning i samband med läsårets utvärderingsdag Alla undervisande lärare Prao i år 8 och 9 måste sättas in i ett sammanhang Utvärdering i samband med läsårets utvärderingsdag Lärare i svenska och so Att alla elever kommer i kontakt med samhällslivet minst en gång/ läsår Förbättra rutinerna kring provschema och inlämningsuppgifter Studiebesök Besök utifrån i skolan Föräldrar bjuds in Undersökningar i närområdet Gemensam planering av inblandade lärare i början av varje termin Deluppföljning efter jullovet Uppföljning på läsårets utvärderingsdag (gäller alla moment) Alla undervisande lärare Jan 08+ Juni 08 Terminsuppföljning Ansvariga lärare Ht 30/9 Vt 31/1 12

13 för elever i år 6-9 Alla elever ska nå lägst G i alla ämnen i sina slutbetyg Provschema i vilket även inlämningsuppgifter finns införda lämnas ut i början av varje termin och läggs på vår hemsida Vid projektarbeten/ Inlämningsarbeten ska avstämning med ansvarig lärare ske minst två gånger under den tid eleven arbetar med sitt arbete Elever som riskerar att inte nå G erbjuds måluppfyllelse som elevens val Terminsuppföljning Uppföljning efter varje projektarbete/ inlämningsuppgift genom enkel elevutvärdering Månadsuppföljning genom diskussion i arbetslag Ansvariga lärare Karina hemsidan Ansvariga lärare Jan 09+juni09 Efter varje arbete Vid varje termins slut Pedagogisk verkstad erbjuds på heltid eller deltid Månadsuppföljning Disk i arb.lag Månadsvis Organisera omprov/ kompletteringstillfällen varje vecka för elever som så behöver Månadsuppföljning Disk i arb.lag Respektive arbetslagsledare Vid ht slut för elever i år 8/9 Betygsvarningar Terminsuppföljning genom att jämföra antalet Nov 08+april 09 13

14 skickas ut genom att jämföra antalet varningar som skickats med antalet icke satta betyg 09 Analysera och diskutera skillnader i resultat mellan nationella prov och satta betyg Skriftligt informera elever och föräldrar i år 7 och 8 om ev. kompletteringar och resterande uppgifter som måste göras Diskussion på ämneskonferenser Uppföljning sker genom att jämföra antalet brev som skickats ut med betyg som sätts på ht i år 8 och 9 Redogörelse efter diskussion i ämneskonferens Ht 08 Uppföljning av betyg i alla ämnen Öka samarbetet med modersmålslärarna Diskussion med betygsättande lärare Bjuda in modersmålslärarna till arbetslagsmöte för diskussion om samarbete Redogörelse efter diskussion Redogörelse efter möte Betygsättande lärare/ Respektive arbetslagsledare Ht 08 Dec 08 Elever och föräldrar ska bli mer medvetna om sitt barns kunskapsutveckling Bjuda in dem till språkdagen 26/9 Matriser upprättas i alla ämnen Utvärdering efter dagen Diskussion med elever Respektive arbetslagsledare Undervisande lärare Okt 08 15/11 IUP blanketten revideras Elev- och föräldraenkät 14

15 Minska antalet fylleriböcker och studieböcker i år F-5 med 50% Säkerställa att PYP/MYP filosofin blir en del av det dagliga arbetet i och utanför klassrummen Elevledda utvecklingssamtal införs Tänka igenom om boken verkligen behövs innan den beställs All personal får den utbildning som behövs Alltid presentera Planners för eleverna inför att ett arbetsområde påbörjas Enkät i samband med att dessa samtal genomförts Diskussion med elever/ personal Redovisning av antalet fylleriböcker/ studieböcker som köpts och antalet kopior som kopierats/ klass Inschool workshops och workshops utomlands en Budget för utbildning tas fram Elevutvärdering efter varje arbetsområde Respektive mentor Resp lärare/ Karin L Koordinatorer Ansvarig lärare Ansvarig ämneslärare Okt 08+ Jan. 09+ juni 09 Alltid använda PYP/MYP elevprofilorden i samtal med eleverna så att de blir väl kända och levande Elevutvärdering i november Nov 08 Använda blomman i år 6-9 Elevutvärdering efter varje arbetsområde Mentor, Jan09+juni09 Genomföra Exhibition i år 5 och Personal Elevutvärdering Handledare/ Koordinator 15

16 Project i år 9 Se över ämnena i år F- 5:s scheman Inte skriva so/no på scheman för F-5 Reenie Sep 08 Säkerställa elevernas utvecklings- och kunskapsnivå Genomföra Vad sa du fröken test i år F Skolredovisning av resultat Återkoppling till förskolan av resultat för att påverka arbete med språkutveckling där Dec 08 Genomföra nationella prov i år 3,5 och 9 Skolsammanställning av resultat Genomföra lästest i år 3 och 7 Genomföra tester på nyantagna elever i år 6-9 i svenska, engelska och matte Skolsammanställning av resultat Diskussion och information i arbetslaget Ansvariga lärare i svenska/spec.lärare Speciallärare Kontinuerligt Använda testresultat för att identifiera ev. behov av särskilt stöd för elever Diskussion varje månad i samband med att speciallärare och elevvårdsteam träffas Varje månad Fördela om tid hos 16

17 speciallärare, PV och måluppfyllelse efter elevernas behov Diskussion då speciallärarna träffas Speciallärarna/ Specialpedagog Varje månad Upprätta åtgärdsprogram då elev har särskilda behov har identifieras och då inte bara vad gäller kunskaper Diskussion i arbetslaget innan åtgärdsprogram skrivs Diskussion med vårdnadshavare Utbildning i hur och vad man skriver i åtgärdsprogrammen Diskussion om hur upprättade åtgärdsprogram kan utvecklas Respektive lärare Respektive lärare Specialpedagog Specialpedagog Varje månad Kontinuerligt November 08 Kontinuerligt Alla elever ska vara simkunniga då de slutar år 9 Information om upprättade åtgärder för elev måste nå all undervisande personal Simundervisning år 3 Simtest varje läsår Vid arbetslagsmöten finns en stående punkt på dagordningen som handlar om elevvård, alla berörda lärare deltar då denna punkt diskuteras Simtest Simtest Respektive arbetslagsledare Klf år 3 samt simlärare Idrottslärare Personalenkät mars 09 17

18 Öka samverkan hem - skola Simundervisning erbjuds alla som inte nått simkunnighet Genomföra föräldraenkät Genomföra föräldramöten enligt modell från 2008 Informera föräldrar en gång/ månad Informera föräldrar Bjuda in föräldrar till skolan Simtest Idrottslärare Föräldraenkät Enkla utvärderingsfrågor efter möte Föräldraenkät Föräldraenkät Föräldraenkät Ansvarig klf Respektive klf Resp. lärare Maj 09 Oktober 08 Maj 09 Maj 09 Maj 09 18

19 Mål och aktivitetsplan för år F-9 lå 2008/09 vid IS Atlas gällande elevers språkutveckling Intensivt arbete kring språkbruk Mål Aktiviteter Uppföljning Resultat Analys Ansvar Klart Alla vuxna föregår som Elev och Jan 09+juni09 vuxna förebilder vad personalenkät gäller språk Arbete efter separat plan, Lärare i svenska Jan 09+juni09 bilaga 1 Elevenkät Öka elevernas läslust, läsförmåga och läsförståelse Läsprojekt i hela skolan Bokpåsar i år 1-2 Storböcker i år F och 1 Bokrec Bokpresentationer Diskussion om bokens form och innehåll Arbetslagsledarna Eva K och lärare i svenska år 1 och 2 E-L, Marlene och Eva J Jan 09 Bokcirklar i år 4-9 Diskussion om böcker man läst, bokrec, Lärare i svenska Jan 09+ juni 09 Bokprat Presentation av böcker Eva K Biblioteksvärdar Elever som är värdar Eva K Högläsning av lärare och elever Elever/ Lärare läser högt Lärare i svenska Arbeta med berättelser, sagor, film och teater Elever skriver och läser berättelser, ser film, teater och jobbar med sagor Lärare i svenska 19

20 med sagor Arbete med att läsa och skriva för elever i år 7-9 tillsammans med författare Elever får inspiration av författare vad gäller läsa/ skriva Lolitha/ Dec 08 Alla elever ska vid lästest i år 3 och 7 nå lägst Staninevärde 3. Om någon elev inte når detta mål ska intensiva åtgärder sättas in Införa Språkval från år 6, vad gäller spanska, tyska och engelska Teaterbesök för elever i år 7-9 Läsförståelsetest i år 7 Genomföra lästest, menings-, ord- och teckenkedjor, i år 3 och 7 Noggrann uppföljning av testresultat Språkval sker under maj månad Bearbeta ett teaterbesök före och efter med elever i år 7-9 Testresultat Sätta in stödåtgärder för elever som inte når Staninevärde 3 Lolitha/ Marie O Speciallärare Speciallärare/ Karin L Dec 08 Oktober 08 Dec 08 Se ovan Speciallärare/ Oktober 08 KarinL Elevenkät Augusti 08 Förbättra testväre på Vad sa du fröken i F- klass Resultat på Vad sa du fröken testet i F-klass diskuteras med förskolans personal Testvärdet på Vad sa du fröken i F-klass ska höjas ett Staninevärde från september till april Genomföra testet Sammanställning skol- och kommunvis Testresultat Speciallärare Dra erfarenheter av resultatet i förskolans / Dyslexicentrum Oktober 08 20

21 Införa en halvdags introduktionsdag för elever som antagits på IS Atlas Skapa en tillåtande språkmiljö där alla modersmål lyfts fram Utveckla intresse för olika språk Diskutera resultatet med fröskolans personal Genomföra tester i läsförståelse, läshastighet, matematik och engelska under denna halvdag. Eleven får träffa ESO och sin klass Uppmärksamma Språkdagen 26/9 Sjunga och leka/ ramsor på olika språk Introducera engelska och spanska under lekfulla former i F-klass resultatet i förskolans fortsatta arbete Elevsamtal med ny elev och vårdnadshavare Dokumentation görs i form av inspelningar och foton Elevsamtal Elevutvärderingar Oktober 08 Speciallärare Jan 09+ juni 09 Respektive klassföreståndare Respektive språklärare Respektive språklärare Okt 08 Elevutvärdering Jan 09 + juni 09 Undervisning i språk i mindre grupper Vara flexibel vad gäller gruppindelningar i engelska Instiftande av stipendier vad gäller kunskaper i språk Elevutvärderingar, nationella prov Diskussion med elev/ vårdnadshavare då byte kan bli aktuellt Informera elever och vårdnadshavare om syftet med stipendierna Respektive språklärare i samarbete med Respektive klassföreståndare Okt 09 21

22 Mål och aktivitetsplan gällande elevers rätt att utveckla en funktionell svenska (lå 08/09) Mål Aktiviteter Uppföljning Resultat Analys Ansvar Klart Läsa och diskutera texter och Alla elever i år 2-9 ska varje Lärare i svenska skönlitteratur elev läsa och diskutera minst Dec 08 en bok innan jullovet 08 Arbeta för att varje elev på IS Atlas utvecklar en funktionell svenska Elever lyssnar på varandra och på den vuxne och diskuterar vilka ord och ordföljd den andre använde Se en film tillsammans och diskutera den Arrangera besök av t.ex. författare, företagare, polis, teatergrupp som informerar och diskuterar vikten av ett funktionellt språk Dramaövningar med fokus på språket Arbeta med ansökningshandlingar för att söka jobb Dramaövningar i samband med anställningsintervju Alla elever ska minst två gånger innan detta läsårs slut genomföra diskussioner med återkoppling Diskussion om språket i filmerna Diskutera hur man uppfattas om man talar på ett visst sätt Genomföra och diskutera varför man i dramaövningarna sa som man gjorde och hur man kunde ha sagt istället Diskutera ansökningar och skriva egna sådana år 9 Diskutera varför man sa som man gjorde och hur man kunde ha sagt istället Alla vuxna på skolan Dec 08 Lärare i svenska, so, no år 6-9 Alla vuxna som arbetar i år 6-9 Gäller alla ämnen Lärare i svenska so - internationalisering år 6-9 Lärare i svenska och so år 9 Lärare i svenska och so år 9 Dec 08 Ett besök innan juni 09 för år 7-9 En dramaövning ska vara genomförd i dec 08 i år 6-9 för år 9 för år 9 Läsa och diskutera utdrag ur Diskutera hur var och en Lärare i svenska år 6- Dec 08 för år

23 Ett öga rött Diskutera språkets betydelse Skriva texter och diskutera dem uppfattar språket i utdrag och varför man uppfattar det just så samt hur man tror att man skulle uppfattas om man talade på detta sätt Använda klassföreståndar tid för diskussion om hur språket påverkar bilden av mig Skriva egna texter och diskutera dem i helkass och i grupp 9 Alla klassföreståndare Lärare i svenska, so, no Alla lärare ska kontinuerligt diskutera språket under resterande del av ht 08 Kontinuerligt 23

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5

HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 HULTSBERG/WÅXNÄS SO SKOLA F-5 Mårbacka arbetslag LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 2 Lagen 2 Begreppsförklaring 3 Ansvarfördelning 4 Rektors ansvar 4 Personalens ansvar 4

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Läsåret 2012/2013 Antal barn: 26 + 26 =52 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Maria Carlsson, grundskollärare

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Sparsörskolans. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 ! Sparsörskolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015!1 1. Verksamhetens vision Borås stads vision för skolan lyfter fram elevernas rätt att lämna skolan med goda kunskaper. En trygg

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Verksamhetsbeskrivning F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Antal barn: 26 + 25 =51 Läsåret 2011/2012 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Jeanette Jönsson, grundskollärare

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer