Internationella skolan Atlas Brigadgatan Linköpig. Lokal arbetsplan för IS Atlas 2007/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationella skolan Atlas Brigadgatan 18 581 81 Linköpig. Lokal arbetsplan för IS Atlas 2007/08"

Transkript

1 Internationella skolan Atlas Brigadgatan Linköpig Lokal arbetsplan för IS Atlas 2007/08 All personal på IS Atlas arbetar för att skapa en verksamhet som vi alla kan känna stolthet över. Vi vill att alla barn/elever, oberoende av mognad, behov eller förutsättningar, känner sig välkomna och uppmärksammade på IS Atlas. Vår verksamhet ska väcka kreativitet, nyfikenhet, lust att lära och den ska utveckla barns/elevers sociala förmåga att kunna samarbeta och framföra sina åsikter på ett kritiskt och konstruktivt sätt På IS Atlas finns många olika delar av världen representerade bland såväl elever, personal och föräldrar. Varje barn/elev, oavsett kön, etnisk bakgrund, kultur eller social tillhörighet, ska behandlas likvärdigt och ges lika möjlighet till utveckling och lärande. Här ska alla barn/elever och vuxna känna trygghet, glädje, respekt och omtänksamhet. Därför arbetar vi med att stärka alla barns/elevers självkänsla och tilltro till den egna förmågan. IS Atlas har internationalisering och språk som profil. Vi strävar efter alla elever som lämnar IS Atlas efter år 9 ska ha utvecklats till: tänkande och reflekterande människor som tar initiativ och fattar kloka beslut vetgiriga individer som känner glädje och lust i att lära kommunikativa människor som med säkerhet kan uttrycka sina idéer på mer än ett språk risktagare som är trygga även i ovana situationer kunniga och vidsynta människor med global medvetenhet ansvarsfulla och ärliga personer omtänksamma och lyhörda människor som vill hjälpa andra. välbalanserade människor som förstår vikten av såväl fysisk som psykisk balans för personligt välmående 1

2 Mål och aktivitetsplan för år F-9 lå 2008/09 vid IS Atlas gällande elevers ansvar, delaktighet och inflytande uppdaterad Mål Aktiviteter Uppföljning Resultat Analys Ansvar Klart Ha klassvärdar Elevutvärdering Respektive klf/ Jan och kompisvakter Susann B 09/ i år F-5 Arbeta för ökat ansvar hos eleverna efter var och ens ålder och mognad Varje klass i år F- 5 tar ansvar för sina uteleksaker Återinföra och utveckla jourverksamheten i år 6-9 Elevutvärdering Elevutvärdering Respektive klf Bruno/ Eva B Jan 09+ juni 09 Nov 08 Arbeta fram gemensamt förhållningssätt bland de vuxna vad gäller elevers ansvar Elev- och föräldraenkät Nov 08+ April 09 Området Ansvar förs in i elevernas IUP Elev- och föräldraenkät Augusti 08 2

3 Införa elevledda utvecklingssamtal Varje klass får ett ansvarsområde som ska städas en gång/ månad och där man ska hålla extra ordning Genomföra medvetet arbete kring elevers studieteknik, enligt fram arbetad plan Enkät i samband med att dessa samtal genomförts. Diskussion med elever/ personal Elevenkät Elevenkät Respektive klf Maj 09 Nov 08+ Maj 09 Nov 08/ Maj 09 Alla elever på IS Atlas ska veta vilka förväntningar vi har på dem Skriftlig information till alla elever och vårdnadshavare om skolans förväntningar på dem Informera elever och vårdnadshavare om varje elevs ansvar för sin egen och andras arbetsmiljö och Elev- och föräldraenkät Elev- och föräldraenkät Nov 08, april 09 Nov 08+ April 09 3

4 för sina studier ( t.ex. hemuppgifter, studiero, att ha med rätt material, att komma i tid till lektioner, att ta reda på vad som hänt i skolan då man varit frånvarande, skolans regler och konsekvenser för den som bryter mot reglerna). Information ges muntligt och skriftligt till alla Framtagande av delmål/ matriser i alla ämnen Utvecklingssamtal vt 09 Respektive ämneslärare 15/11 08 Intensivt arbete med våra nya elever så de så snabbt som möjligt förstår sitt eget ansvar Elev- och föräldraenkät Nov 08/ April 09 Alla nya och antagna elever Uppföljning sker 4-6 veckor efter skolstart med elev och vårdnadshavare Speciallärare 4

5 kommer till IS Atlas under minst en halvdag då de träffar ESO, specialläraren, blivande klf, socialpedagog och klasskamrater samt gör tester i matematik, svenska och engelska med elev och vårdnadshavare Jan 09+ juni 09 Överlämningsträff eller telefon/ mail-kontakt med avlämnande skola när ny elev antagits till IS Atlas Uppföljning sker 4-6 veckor efter skolstart med elev och vårdnadshavare Mentor Jan 09+ juni09 Intensivt arbete med IBO:s elevprofilord och skolans uppdrag Elev- och föräldraenkät Nov 08+ juni 09 Elever och personal på IS Atlas ska ta ansvar för vår Organisera insamlingar Hålla kontakt med Skriva brev/ kort minst en gång/ termin Susann och Lolitha 5

6 ansvar för vår fadderskola och vårt fadderbarn fadderskola/ fadderbarn Sätta upp information från fadderskola/ fadderbarn på anslagstavla och ge muntlig information i alla klasser Lolitha Respektive klf = info sätter upp info 6

7 Förbättra rutinerna kring provschema och inlämningsuppgifter Gemensam planering av inblandade lärare i början av varje termin för elever i år 6-9 Terminsuppföljning Ansvariga lärare Ht 30/9 Vt 31/1 Provschema i vilket även inlämningsuppgift er finns införda lämnas ut i början av varje termin och läggs på vår hemsida Terminsuppföljning Ansvariga lärare Karina hemsidan Jan 09+juni09 Vid projektarbeten/ Inlämningsarbete n ska avstämning med ansvarig lärare ske minst två gånger under den tid eleven arbetar med sitt arbete Uppföljning efter varje projetarbete/ inlämningsuppgift genom enkel elevutvärdering Ansvariga lärare Efter varje arbete Ogiltig frånvaro ska vara 0% Digital frånvarorapporteri ng Elevs frånvaro först snarast in i Dexter, senast vid slutet av arbetsdagen Ansvarig lärare Varje vecka 7

8 Ogiltig frånvaro uppmärksammas omedelbart och kontakt tas med vårdnadshavare Ansvarig lärare kontaktar snarast ansvarig mentor eller vårdnadshavaren om elevs frånvaro inte är anmäld (sjuk-ledig) Ansvarig lärare Varje vecka Rapport till rektor om ogiltig frånvaro så snart sådan uppstått Sammanställning och uppföljning varje vecka Sjukanmälan måste ske varje dag eftersom vi annars inte kan ha koll på frånvaron Ansvarig lärare Varje vecka Medvetandegöra elever och vårdnadshavare om att elevledigheter kan skapa problem vad gäller elevens kunskaper Föräldrar sjukanmäler varje dag Föräldrar informeras om vad lagen och grundskoleförord ning säger om elevledighet Frånvarostatistik för varje elev i vilken orsak till frånvaro framgår Karin informerar föräldrar Karin Varje vecka Jan 09+juni09 Prova Fronter Ge information om Fronter till personalen Börja använda Elev- och föräldraenkät Karina Nov 08 Nov 08+April 8

9 Medvetandegöra elever och vårdnadshavare om Elevens val Förbättra elevernas studieteknik Fronter i några ämnen som stöd för elever och personal Diskussion med elever och information till vårdnadshavare Börja använda den handlingsplan för studieteknik som tagits fram Fråga eleverna om varför de valt som de gjort Elev- och föräldraenkät Ansvarig lärare i respektive Elevens val 08+April 09 Okt 08+ mars 09 Nov 08+ April 09 Diskutera med eleverna om olika inlärningsstilar Utvecklingssamtalet Ansvarig klf Nov 08 Arbeta med olika arbetssätt/ inlärningsstilar Utvecklingssamtalet Ansvarig klf Nov 08 Medvetandegöra elever och vårdnadshavare om vårt arbete mot all form av kränkningar Informera muntligt och skriftligt om vår handlingsplan Utse och utbilda vår elevskyddsombud Elev och föräldraenkät Träffar med vår AVFART:s grupp Resp. klf att utse Monica, AG, Kenneth för träffar Nov 08+April 09 9

10 Utse och utbilda vår kompisvakter Träffar med Susann Susann träffar utse resp. klf Fortbildning för personal Individuella fortbildningsplaner för personal sammanställning Aktuell utvärdering tas fram Elevers rätt att ha inflytande över sin egen utbildning Skapa en så god arbetsmiljö som möjligt för elever och personal Anpassa elev- och föräldrautvärdering efter Mål och aktivitetsplaner Skapa tillfällen för elever att få möjlighet att påverka sin utbildning Kontroll av nuvarande elevantal luftflöde i klassoch grupprum Vädra efter lektioner Arbetsmiljögrupp träffar en gång/ mån Skyddsrond Uppmana var och en att säga till om arbetsmiljöproble m uppstår Elev- och föräldrautvärderig Oktober 08+ Mars 09 Elevenkät Nov 08 Elev- och personalenkät Respektive lärare Anki Karin Karin och Anki Nov 08 och April 09 Januari 09 Arbetsmilj ögruppsm öten 10

11 Mål och aktivitetsplan gällande elevers kunskaper, normer/värden och arbetsro på IS Atlas uppdaterad Mål Aktiviteter Uppföljning Resultat Analys Ansvar Klart Se över scheman så att Enkätundersökning Karin Jan 09 grupptimmar och resurser används på bästa sätt Arbeta för att förbättra arbetsro i klassrummen Gemensamma regler och överenskommelser ska följas Enkätundersökning Karin Jan 09 Gemensamma konsekvenser för elever som bryter mot skolans regler ska verkställas Elevenkät Nov 08 Diskussion i arbetslagen om placering i klassrummen Återkoppling via arbetslagsledare Resp. arbetslagsledare Dec 08 Diskussion om vilka elever som ska arbeta med vilka och om det är ok att sitta utanför klassrummet Återkoppling via arbetslagsledare Resp. arbetslagsledare Dec 08 11

12 Intensivt arbete med IB:s elevprofilord och skolans uppdrag Erfarenhetsutbyte mellan lärare Elevenkät Personalenkät Alla lärare Arbetslagsledarna Nov 08 Maj 09 Utveckla PRAO:n samt att eleverna får större inblick i samhället utanför klassrummet Fortsätta samarbeta med Framtidsfrön Fortsätta samarbetet med Trampolinen Deluppföljning efter jullovet. Uppföljning på läsårets utvärderingsdag Alla undervisande lärare Alla undervisande lärare Jan 08 Juni 08 Jobba för att hitta minst ett studiebesök på ett företag för elever i år 7-9 Uppföljning i samband med läsårets utvärderingsdag Alla undervisande lärare Prao i år 8 och 9 måste sättas in i ett sammanhang Utvärdering i samband med läsårets utvärderingsdag Lärare i svenska och so Att alla elever kommer i kontakt med samhällslivet minst en gång/ läsår Förbättra rutinerna kring provschema och inlämningsuppgifter Studiebesök Besök utifrån i skolan Föräldrar bjuds in Undersökningar i närområdet Gemensam planering av inblandade lärare i början av varje termin Deluppföljning efter jullovet Uppföljning på läsårets utvärderingsdag (gäller alla moment) Alla undervisande lärare Jan 08+ Juni 08 Terminsuppföljning Ansvariga lärare Ht 30/9 Vt 31/1 12

13 för elever i år 6-9 Alla elever ska nå lägst G i alla ämnen i sina slutbetyg Provschema i vilket även inlämningsuppgifter finns införda lämnas ut i början av varje termin och läggs på vår hemsida Vid projektarbeten/ Inlämningsarbeten ska avstämning med ansvarig lärare ske minst två gånger under den tid eleven arbetar med sitt arbete Elever som riskerar att inte nå G erbjuds måluppfyllelse som elevens val Terminsuppföljning Uppföljning efter varje projektarbete/ inlämningsuppgift genom enkel elevutvärdering Månadsuppföljning genom diskussion i arbetslag Ansvariga lärare Karina hemsidan Ansvariga lärare Jan 09+juni09 Efter varje arbete Vid varje termins slut Pedagogisk verkstad erbjuds på heltid eller deltid Månadsuppföljning Disk i arb.lag Månadsvis Organisera omprov/ kompletteringstillfällen varje vecka för elever som så behöver Månadsuppföljning Disk i arb.lag Respektive arbetslagsledare Vid ht slut för elever i år 8/9 Betygsvarningar Terminsuppföljning genom att jämföra antalet Nov 08+april 09 13

14 skickas ut genom att jämföra antalet varningar som skickats med antalet icke satta betyg 09 Analysera och diskutera skillnader i resultat mellan nationella prov och satta betyg Skriftligt informera elever och föräldrar i år 7 och 8 om ev. kompletteringar och resterande uppgifter som måste göras Diskussion på ämneskonferenser Uppföljning sker genom att jämföra antalet brev som skickats ut med betyg som sätts på ht i år 8 och 9 Redogörelse efter diskussion i ämneskonferens Ht 08 Uppföljning av betyg i alla ämnen Öka samarbetet med modersmålslärarna Diskussion med betygsättande lärare Bjuda in modersmålslärarna till arbetslagsmöte för diskussion om samarbete Redogörelse efter diskussion Redogörelse efter möte Betygsättande lärare/ Respektive arbetslagsledare Ht 08 Dec 08 Elever och föräldrar ska bli mer medvetna om sitt barns kunskapsutveckling Bjuda in dem till språkdagen 26/9 Matriser upprättas i alla ämnen Utvärdering efter dagen Diskussion med elever Respektive arbetslagsledare Undervisande lärare Okt 08 15/11 IUP blanketten revideras Elev- och föräldraenkät 14

15 Minska antalet fylleriböcker och studieböcker i år F-5 med 50% Säkerställa att PYP/MYP filosofin blir en del av det dagliga arbetet i och utanför klassrummen Elevledda utvecklingssamtal införs Tänka igenom om boken verkligen behövs innan den beställs All personal får den utbildning som behövs Alltid presentera Planners för eleverna inför att ett arbetsområde påbörjas Enkät i samband med att dessa samtal genomförts Diskussion med elever/ personal Redovisning av antalet fylleriböcker/ studieböcker som köpts och antalet kopior som kopierats/ klass Inschool workshops och workshops utomlands en Budget för utbildning tas fram Elevutvärdering efter varje arbetsområde Respektive mentor Resp lärare/ Karin L Koordinatorer Ansvarig lärare Ansvarig ämneslärare Okt 08+ Jan. 09+ juni 09 Alltid använda PYP/MYP elevprofilorden i samtal med eleverna så att de blir väl kända och levande Elevutvärdering i november Nov 08 Använda blomman i år 6-9 Elevutvärdering efter varje arbetsområde Mentor, Jan09+juni09 Genomföra Exhibition i år 5 och Personal Elevutvärdering Handledare/ Koordinator 15

16 Project i år 9 Se över ämnena i år F- 5:s scheman Inte skriva so/no på scheman för F-5 Reenie Sep 08 Säkerställa elevernas utvecklings- och kunskapsnivå Genomföra Vad sa du fröken test i år F Skolredovisning av resultat Återkoppling till förskolan av resultat för att påverka arbete med språkutveckling där Dec 08 Genomföra nationella prov i år 3,5 och 9 Skolsammanställning av resultat Genomföra lästest i år 3 och 7 Genomföra tester på nyantagna elever i år 6-9 i svenska, engelska och matte Skolsammanställning av resultat Diskussion och information i arbetslaget Ansvariga lärare i svenska/spec.lärare Speciallärare Kontinuerligt Använda testresultat för att identifiera ev. behov av särskilt stöd för elever Diskussion varje månad i samband med att speciallärare och elevvårdsteam träffas Varje månad Fördela om tid hos 16

17 speciallärare, PV och måluppfyllelse efter elevernas behov Diskussion då speciallärarna träffas Speciallärarna/ Specialpedagog Varje månad Upprätta åtgärdsprogram då elev har särskilda behov har identifieras och då inte bara vad gäller kunskaper Diskussion i arbetslaget innan åtgärdsprogram skrivs Diskussion med vårdnadshavare Utbildning i hur och vad man skriver i åtgärdsprogrammen Diskussion om hur upprättade åtgärdsprogram kan utvecklas Respektive lärare Respektive lärare Specialpedagog Specialpedagog Varje månad Kontinuerligt November 08 Kontinuerligt Alla elever ska vara simkunniga då de slutar år 9 Information om upprättade åtgärder för elev måste nå all undervisande personal Simundervisning år 3 Simtest varje läsår Vid arbetslagsmöten finns en stående punkt på dagordningen som handlar om elevvård, alla berörda lärare deltar då denna punkt diskuteras Simtest Simtest Respektive arbetslagsledare Klf år 3 samt simlärare Idrottslärare Personalenkät mars 09 17

18 Öka samverkan hem - skola Simundervisning erbjuds alla som inte nått simkunnighet Genomföra föräldraenkät Genomföra föräldramöten enligt modell från 2008 Informera föräldrar en gång/ månad Informera föräldrar Bjuda in föräldrar till skolan Simtest Idrottslärare Föräldraenkät Enkla utvärderingsfrågor efter möte Föräldraenkät Föräldraenkät Föräldraenkät Ansvarig klf Respektive klf Resp. lärare Maj 09 Oktober 08 Maj 09 Maj 09 Maj 09 18

19 Mål och aktivitetsplan för år F-9 lå 2008/09 vid IS Atlas gällande elevers språkutveckling Intensivt arbete kring språkbruk Mål Aktiviteter Uppföljning Resultat Analys Ansvar Klart Alla vuxna föregår som Elev och Jan 09+juni09 vuxna förebilder vad personalenkät gäller språk Arbete efter separat plan, Lärare i svenska Jan 09+juni09 bilaga 1 Elevenkät Öka elevernas läslust, läsförmåga och läsförståelse Läsprojekt i hela skolan Bokpåsar i år 1-2 Storböcker i år F och 1 Bokrec Bokpresentationer Diskussion om bokens form och innehåll Arbetslagsledarna Eva K och lärare i svenska år 1 och 2 E-L, Marlene och Eva J Jan 09 Bokcirklar i år 4-9 Diskussion om böcker man läst, bokrec, Lärare i svenska Jan 09+ juni 09 Bokprat Presentation av böcker Eva K Biblioteksvärdar Elever som är värdar Eva K Högläsning av lärare och elever Elever/ Lärare läser högt Lärare i svenska Arbeta med berättelser, sagor, film och teater Elever skriver och läser berättelser, ser film, teater och jobbar med sagor Lärare i svenska 19

20 med sagor Arbete med att läsa och skriva för elever i år 7-9 tillsammans med författare Elever får inspiration av författare vad gäller läsa/ skriva Lolitha/ Dec 08 Alla elever ska vid lästest i år 3 och 7 nå lägst Staninevärde 3. Om någon elev inte når detta mål ska intensiva åtgärder sättas in Införa Språkval från år 6, vad gäller spanska, tyska och engelska Teaterbesök för elever i år 7-9 Läsförståelsetest i år 7 Genomföra lästest, menings-, ord- och teckenkedjor, i år 3 och 7 Noggrann uppföljning av testresultat Språkval sker under maj månad Bearbeta ett teaterbesök före och efter med elever i år 7-9 Testresultat Sätta in stödåtgärder för elever som inte når Staninevärde 3 Lolitha/ Marie O Speciallärare Speciallärare/ Karin L Dec 08 Oktober 08 Dec 08 Se ovan Speciallärare/ Oktober 08 KarinL Elevenkät Augusti 08 Förbättra testväre på Vad sa du fröken i F- klass Resultat på Vad sa du fröken testet i F-klass diskuteras med förskolans personal Testvärdet på Vad sa du fröken i F-klass ska höjas ett Staninevärde från september till april Genomföra testet Sammanställning skol- och kommunvis Testresultat Speciallärare Dra erfarenheter av resultatet i förskolans / Dyslexicentrum Oktober 08 20

21 Införa en halvdags introduktionsdag för elever som antagits på IS Atlas Skapa en tillåtande språkmiljö där alla modersmål lyfts fram Utveckla intresse för olika språk Diskutera resultatet med fröskolans personal Genomföra tester i läsförståelse, läshastighet, matematik och engelska under denna halvdag. Eleven får träffa ESO och sin klass Uppmärksamma Språkdagen 26/9 Sjunga och leka/ ramsor på olika språk Introducera engelska och spanska under lekfulla former i F-klass resultatet i förskolans fortsatta arbete Elevsamtal med ny elev och vårdnadshavare Dokumentation görs i form av inspelningar och foton Elevsamtal Elevutvärderingar Oktober 08 Speciallärare Jan 09+ juni 09 Respektive klassföreståndare Respektive språklärare Respektive språklärare Okt 08 Elevutvärdering Jan 09 + juni 09 Undervisning i språk i mindre grupper Vara flexibel vad gäller gruppindelningar i engelska Instiftande av stipendier vad gäller kunskaper i språk Elevutvärderingar, nationella prov Diskussion med elev/ vårdnadshavare då byte kan bli aktuellt Informera elever och vårdnadshavare om syftet med stipendierna Respektive språklärare i samarbete med Respektive klassföreståndare Okt 09 21

22 Mål och aktivitetsplan gällande elevers rätt att utveckla en funktionell svenska (lå 08/09) Mål Aktiviteter Uppföljning Resultat Analys Ansvar Klart Läsa och diskutera texter och Alla elever i år 2-9 ska varje Lärare i svenska skönlitteratur elev läsa och diskutera minst Dec 08 en bok innan jullovet 08 Arbeta för att varje elev på IS Atlas utvecklar en funktionell svenska Elever lyssnar på varandra och på den vuxne och diskuterar vilka ord och ordföljd den andre använde Se en film tillsammans och diskutera den Arrangera besök av t.ex. författare, företagare, polis, teatergrupp som informerar och diskuterar vikten av ett funktionellt språk Dramaövningar med fokus på språket Arbeta med ansökningshandlingar för att söka jobb Dramaövningar i samband med anställningsintervju Alla elever ska minst två gånger innan detta läsårs slut genomföra diskussioner med återkoppling Diskussion om språket i filmerna Diskutera hur man uppfattas om man talar på ett visst sätt Genomföra och diskutera varför man i dramaövningarna sa som man gjorde och hur man kunde ha sagt istället Diskutera ansökningar och skriva egna sådana år 9 Diskutera varför man sa som man gjorde och hur man kunde ha sagt istället Alla vuxna på skolan Dec 08 Lärare i svenska, so, no år 6-9 Alla vuxna som arbetar i år 6-9 Gäller alla ämnen Lärare i svenska so - internationalisering år 6-9 Lärare i svenska och so år 9 Lärare i svenska och so år 9 Dec 08 Ett besök innan juni 09 för år 7-9 En dramaövning ska vara genomförd i dec 08 i år 6-9 för år 9 för år 9 Läsa och diskutera utdrag ur Diskutera hur var och en Lärare i svenska år 6- Dec 08 för år

23 Ett öga rött Diskutera språkets betydelse Skriva texter och diskutera dem uppfattar språket i utdrag och varför man uppfattar det just så samt hur man tror att man skulle uppfattas om man talade på detta sätt Använda klassföreståndar tid för diskussion om hur språket påverkar bilden av mig Skriva egna texter och diskutera dem i helkass och i grupp 9 Alla klassföreståndare Lärare i svenska, so, no Alla lärare ska kontinuerligt diskutera språket under resterande del av ht 08 Kontinuerligt 23

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN

Astrid Lindgrens skola AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN AAstirid LIndgresn skola DOKUMENTNAMN skolan Vi vet vart vi ska. Vi utvärderar, analyserar och förändrar. Utnyttja alla våra sinnen. Lär oss på olika sätt. Är tydliga! Gör våra elever medvetna om målen.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag 8-9 Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts upp

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Åsaka skola F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Åsaka skola F-6 2015 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan

Färsingaskolan. Lokal arbetsplan för Färsingaskolan Färsingaskolan Lokal arbetsplan för Färsingaskolan 2013 Inledning Från och med augusti 2013 har Sandbäcksskolan åk 4-9 flyttat till Färsingaskolan som nu är en 4-9 skola med ca 400 elever. Verksamheten

Läs mer

Lokal arbetsplan 2010/2011

Lokal arbetsplan 2010/2011 Lokal arbetsplan 2010/2011 Sofielundsskolan Arbetslag Bilingual Lokal arbetsplan vid Sofielundsskolan Huvudsyftet med den lokala arbetsplanen är att för alla i organisationen tydliggöra de mål som satts

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas förskola

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas förskola Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas förskola 1 Innehållsförteckning FÖRSÄTTSBLAD... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009...

Läs mer

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School

Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Rutiner för arbetet med Individuella utvecklingsplaner på Beta School Läsår 2011-2012 1 Innehåll Inledning..S.3 Syfte.S.4 Utvecklingsplanens innehåll.s.5 Den individuella utvecklingsplanen och åtgärdsprogram

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan

Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor. Strandvägsskolan Strandvägsskolan Björn Svantesson Rektor Strandvägsskolan Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2012 2013 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Hedängskolan arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Hedängskolan arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Birgitta Wikström 160830 Hedängskolan arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 Bakgrund Ett utvecklingsprogram beslutades i

Läs mer

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6

Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 151013 Arbetsplan för Ödenäs skola F-6 Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014

Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ingela Dullum Rektor Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013-2014 Grundsärskolan Ferlinskolan/Strandvägsskolan Rektor Ingela Dullum 1 Innehållsförteckning: Kunskaper sidan 3 Normer och

Läs mer

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015

Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 Hedängskolan Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Birgitta Wikström 140908 Reviderad 141024 Hedängskolan 7-9 arbetsplan 2014-2015 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2014 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskolan 7-9

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Smedby skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. Kvalitetsarbete för grundskolan, Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2012/2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2014/2015 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse! För att nå

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret

Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret Kvalitetsarbete för grundskolan Garpenbergs skola period 4 (april juni), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem

ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Stocksätterskolan ARBETSPLAN 2012/13 för skola och fritidshem Innehållsförteckning 1. Normer och värden...3 2. Kunskaper...4 3. Elevernas ansvar och inflytande...5 4. Skola och hem...6 2 Stocksätterskolans

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan

Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Lokal arbetsplan Läsåret 2015-2016 Fryxellska skolan Fryxellska - en skola där professionalitet och kreativitet skapar ansvarstagande elever redo för framtiden Kunskap och kompetens Bakgrund tolkning av

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret

Lokal arbetsplan Läsåret Lokal arbetsplan Läsåret 2016-2017 Åsenskolan Rektor Johan Kronberg 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan/Bya period 4 (april juni), läsåret 2013/14.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan/Bya period 4 (april juni), läsåret 2013/14. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan/Bya period 4 (april juni), läsåret 2013/14. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017

Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Verksamhetsplan Ekeby skola och fritidshem 2016/2017 Innehållsförteckning Verksamhetsidé-vision sid. 2 Förutsättningar sid. 2 Ekeby skolas årshjul sid. 4 1. Läroplansmål Normer och värden sid. 5 2. Läroplansmål

Läs mer

"Lust att lära, rätt att lyckas" Brukarråd 1/

Lust att lära, rätt att lyckas Brukarråd 1/ "Lust att lära, rätt att lyckas" Brukarråd 1/10 2012 År 4-5 nuläge 4 klasser, 4 Klf Fritidsklubb, fritidsledare Resurspedagog 50% Elevassistans Information Kommunens webbacess-mejl har strulat flera gånger

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Plan för inskolning och överlämnande 2016

Plan för inskolning och överlämnande 2016 Plan för inskolning och överlämnande 2016 Frösön Orrviken Reviderad 20160222 Innehållsförteckning Utdrag ur läroplanerna 3 Rutiner för överlämnande 4 - Enskilda barn/elever 4 - Från förskola till skola

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Västertorps förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN

2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2015-2016 FERLINSKOLAN GRUNDSÄRSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när

Läs mer

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument

Handlingsplan. för Herrestorpsområdets. barn/elever i behov av särskilt stöd. med utgångspunkt från våra styrdokument M-nämnden Herrestorps platschefsområde Meta Mac Donald 040 425020 2009-12-10 Handlingsplan för Herrestorpsområdets barn/elever i behov av särskilt stöd med utgångspunkt från våra styrdokument Våra styrdokument:

Läs mer

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskolan 7-9 2016 Kunskap och omtanke Alla utmanas och utvecklas. Alla känner sig respekterade,

Läs mer

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Årets mål Språkutveckling trygghet och trivsel Barn- och ungdomsförvaltningens vision: LUST ATT LÄRA, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola

Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor. Brattfors skola Brattfors skola Sten-Åke Eriksson Rektor Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2013 2014 1 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Mål Alla elever kan, senast i slutet av höstterminen

Läs mer

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013

Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Handlingsplan för Ängstugans förskola läsåret 2012/2013 Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från Lpfö98 (reviderad 2010) samt Nyköpings kommuns tjänstegarantier.

Läs mer

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson

Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret Rektor Ing-Marie Jonsson Barn- och utbildning Brattfors skola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet för läsåret 2014-2015 Rektor Ing-Marie Jonsson Innehåll 1. Kunskapsuppdraget... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Måluppfyllelse...

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017 160921 Arbetsplan för Sollebrunns skola åk F-9 Läsåret 2016/2017, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015

Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Lokal arbetsplan Läsåret 2014-2015 Åsenskolan Rektor Linda Karlsson 1. Kunskapsuppdraget 1.1 Bakgrund tolkning av skolans kunskapsuppdrag Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever

Läs mer

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen El- och energiprogrammet Läsår 2016-2017 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15

Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Kvalitetsredovisning Björbo skolan Läsåret 2014/15 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vi har under läsåret kontinuerligt arbetat med värdegrunden på skolan, bla har vi samtal med eleverna

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Föräldraråd den 29 september 2009

Föräldraråd den 29 september 2009 Närvarande: Föräldraråd den 29 september 2009 Föräldrar: Maria Loeb, Helena Gustafsson, Henrik Marken, Anna-Lena Ringsbacka och Mariana Dovebrant. Elever: Hanna Dahlqvist, Rebecca Holmkvist, Anna Carlsson,

Läs mer

FERLINSKOLAN

FERLINSKOLAN Barn och Utbildning Gun Palmqvist, rektor ARBETSPLAN 2015-2016 FERLINSKOLAN Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängavångens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Ängavångens förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse

Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) 20160823 Tallbacksgården/Norrsätra förskolas arbetsplan tillika plan för ökad måluppfyllelse 2016-2017 I Sandvikens kommun är världen alltid närvarande. Här

Läs mer

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson

KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK. Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Förskolechef Ann Ståhlberg Dokumentansvarig Pedagogista/bitr. förskolechef Charlotte Larsson Datum 2014-01-03 1 (5) Lindöskolans förskolors plan mot diskriminering

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning. Läsåret 2012/2013. Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning Läsåret 2012/2013 Vallargärdets skola i Ulvsby skolområde Innehåll 1. Kvalitetsutvecklingsplan Planering Uppföljning Utvärdering och utveckling Analys och rapport Kvalitetsredovisning

Läs mer

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2015/2016. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2015/2016 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All planering och alla aktiviteter

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

ELEVDOKUMENTATION i Stockholm Skolwebb

ELEVDOKUMENTATION i Stockholm Skolwebb ELEVDOKUMENTATION i Stockholm Skolwebb IUP - Skriftliga omdömen Vad? När och Vem? Var och Hur? Beskriver elevens kunskapsutveckling och ska skrivas i varje ämne som eleven fått undervisning i. En gång

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018

LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 LOKAL ARBETSPLAN Läsåret 2017/2018 Till alla föräldrar med elever på Snapphaneskolan Vi strävar mot samma mål; att få trygga, kreativa, självständiga och sociala elever med hög måluppfyllelse. För att

Läs mer

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer.

Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att ha fokus på uppdraget och att ha höga förväntningar. Genom nyfikenhet och att ta tillvara andras idéer. Genom att lyfta fram goda exempel och fira framgångar. Genom att skapa en gemensam plattform

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013

Kvalitetsredovisning. Fröviskolan /2013 Kvalitetsredovisning Fröviskolan 7-9 2012/2013 1 Innehållsförteckning 1. Grundfakta 3 2. Resultat 2.1 Normer och värden 3 2.2 Utveckling och lärande 3 2.3 Elevinflytande och demokrati 8 2.4 Enhetens egna

Läs mer

Arbetsplan Läsåret

Arbetsplan Läsåret Barn och utbildning Arbetsplan Läsåret 2013 2014 Nordmarks skola Personal i arbetslaget: Tage Nordkvist, rektor Lena Karlsson, lärare förskoleklassen och åk 1 Linn Jansson, lärare grundskolan åk 2-4 Eva

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola Utbildningsförvaltningen Sida 1 (6) Sofia skola 2013-11-25 IUP-plan för Sofia skola I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan

Barn och Utbildning Grundsärskolan. Arbetsplan Läsåret 2013/14. Strandvägsskolan Barn och Utbildning Grundsärskolan Arbetsplan Läsåret 2013/14 Strandvägsskolan Normer och värden Läroplan grundsärskolan 2011 Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt

Läs mer

Verksamhetsplan. Skola och fritidshem i Frödinge 2013/2014

Verksamhetsplan. Skola och fritidshem i Frödinge 2013/2014 Skola och fritidshem i Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen/eleverna. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Vi synliggör hela

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Väsby förskola. hösten våren 2017

Verksamhetsbeskrivning. Väsby förskola. hösten våren 2017 Verksamhetsbeskrivning Väsby förskola hösten 2016- våren 2017 På Väsby förskola arbetar vi inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vår verksamhet bedrivs i demokratiska former som lägger grunden

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6

Verksamhetsplan 2015/2016 Fröviskolan F-6 Verksamhetsplan 2015/ Fröviskolan F-6 Sammanställd 150825 Utvecklingsområden för Frövi F-6 Grundskola Måluppfyllelse Läroplanen Lgr 11 Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bäsna förskola BLÅKLOCKAN

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Bäsna förskola BLÅKLOCKAN Framtagen 2014 LIKABEHANDLINGSPLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Bäsna förskola BLÅKLOCKAN På Blåklockan ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är.

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 3 (jan mars), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bjursens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan 2012/Förskola

Handlingsplan 2012/Förskola Handlingsplan 2012/Förskola Hyllie stadsdelsförvaltning Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: Marie Ljunghäger 20120229 1 Marie Ljunghäger Hyllie stadsdelsförvaltning Sofieholm Alla Malmöbor

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Syrenen : Natalie Lundholm Underlag för redovisningen Det som ligger som underlag för redovisningen är den självvärdering

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Stavreskolan 1-3 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Stavreskolan 1-3 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kullsta förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagens förskola Läsår 2016/2017 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning... 7 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015

Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016. Upprättad i juni 2015 Handlingsplan för Djursdala skola och fritidshem 2015/2016 Upprättad i juni 2015 Vi ska bli bäst! 2017 ska Vimmerby vara bland de tio bästa skolkommunerna. För Vimmerby kommuns barn och elever innebär

Läs mer

Trygghetsplan. Nyckelpigans Förskola

Trygghetsplan. Nyckelpigans Förskola Trygghetsplan Nyckelpigans Förskola 2015-2016 Nyckelpigans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skola 7-9 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14

Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Björnbärets Pedagogisk planering Läsåret 13-14 Skriven av Elisabeth Fors, Ulrika Söderström Normer och värden - Förskolan ska sträva efter att varje barn utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.

Läs mer

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Sylteskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola år 7-9 Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling MAJÅKERS FÖRSKOLE OMRÅDE MAJÅKERS FÖRSKOLA 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Vad gäller för dig som förälder? 2. Vår definition av diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2013/2014

Arbetsplan läsåret 2013/2014 Arbetsplan läsåret 2013/2014 Utveckling, lärande och kunskaper I grundskolans skolutvecklingsprogram finns visionen Alla elever skall, när de lämnar grundskolan i Filipstads kommun, ha det högsta genomsnittliga

Läs mer