Kvalitetsredovisning 2012 Park Centralskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2012 Park Centralskolan"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2012 Park Centralskolan Om verksamheten Skolan är en F 6 skola och ligger i centrala Storuman med upptagningsområde centralorten, Skarvsjöbyområdet, Kaskeluokt, Blaiken och Gunnarbergstrakterna. Lokalerna finns i två huskroppar på varsin sida om Blå vägen. Eleverna från förskoleklass tom årskurs tre finns i Parkskolans lokaler och årskurserna fyra sex i Centralskolan. Gymnastikhall och slöjdsalar är gemensamma med Röbroskolan. Parkskolan har också en förskoleavdelning för femåringar och tre fritidshemsavdelningar. Förskoleavdelningen är inrymd i tidigare förskoleklass/fritidsutrymmen och förskoleklass/fritidsavdelningar i ombyggda lektionssalar. Skolan leds av en rektor med kontor på Parkskolan. I syfte att skapa ett närmare samarbete för rektorerna inom byns grundskola fsk år 9 och skapa samhörighet och vikänsla med gemensamma utgångspunkter bland personalen flyttade rektor sitt kontorsrum till Röbroskolan under vårterminen Antal barn/elever Förskolan Sländan Förskoleklass År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 15 barn 19 barn 20 elever 14 elever 27 elever 30 elever 26 elever 29 elever 165 elever Fritidshemmet Inskrivna barn varierar under läsåret, flest på hösten och nedgång i antal inskrivna under senare halvan av vårterminen. Totalt har ca 70 barn varit inskrivna. Organisation Eleverna fördelas i klasser och personaltätheten beräknas utifrån den statliga timplanen. Nedgången i elevantal har under några år varit tydlig. Detta har påverkat lärartätheten och försvårat gruppindelningar i mindre grupper.

2 Förskoleklassens lokal används dels som fritidsavdelning morgnar och eftermiddagar och dels som förskoleklassens utrymme förmiddagar. Elever i förskoleklass garanteras årligen 525 avgiftsfria timmar. Parkskolan beviljar ytterligare 20 minuter per dag för att alla elever skall ha möjlighet till lunch i lugn och ro. Elevernas totala timantal är därför ca 605 timmar. I förskoleklassen arbetar 1, 25 förskollärare fördelat på tre personer. Dessa fullgör resterande delar av sina heltidstjänster inom fritids som tar vid efter förskoleklassens slut. Klasserna 1 3 arbetar sedan många år tillbaka med utökad skoldag. Trots att årsklasserna enligt timplanen har olika arbetsdagslängd börjar samtliga kl och slutar förutom fredagar när år 1 2 slutar kl De längre skoldagarna ger möjlighet till längre raster och minskar stressen vid byte av lokaler utanför det egna skolområdet. Samtliga elever har fyllt sin timplan vid vårterminens slut i år tre. År fyra sex har skoldagar enligt gällande timplan. Endast två elever i årskurs sex har haft undervisning i hemspråk/modersmål. Detta har gällt sydsamiska. De tre fritidshemsavdelningarna är öppna utifrån föräldrars behov av tillsyn. Enligt kommunens regler kan tillsyn ske från Det har blivit vanligare med tidigare morgnar och senare kvällar under året, men största delen av barnen kommer vid tiden och går hem innan Frukost serveras i matsalen och mellanmål tillreds på varje avdelning efter skoldagens slut. Fritids är öppet alla lov förutom sommarstängning under juli när barnomsorg erbjuds i samarbete med förskolorna på Gungan. Beslutsstruktur Skolan/förskolan leds av rektor som är underställd förvaltningschef och nämnd. Rektor har till sin hjälp arbetslagsledare för fritidsverksamheten och för grundskoledelen. Materiella resurser Lokalerna har goda utrymmen för verksamheten. Parkskolan renoverades och byggdes ut för ca 10 år sedan och är i mycket gott skick. Centralskolans lokaler har inte samma fräschhet. Skolan misstänktes ha sjukahussjukan under våren Förbättringar gjordes därefter i Centralskolans ventilation och innertaket isolerades på vissa ställen bättre under sommaren efter noggranna mätningar av luftkvaliteten utförda en utomstående firma. Luften har sedan varit mycket bra. Centralskolans lärare gjorde under ht 11 egna uppsnyggningar av vissa korridorytor, nya bänkar tillkom i två klassrum och nya gardiner införskaffades. Under sommaren 2012 målades innerväggarna i skolan vilket ger ett ljust och fräscht intryck. Eleverna har haft starka önskemål om fler leksaker till skolgården. Sommaren 2012 har gungor av olika sorter monterats, basketkorg och schackspel skall i ordningställas. Centralskolan har också förnyat bla sitt no- material som var undermåligt. En datasal med16 elevarbetsplatser har inretts i ett tomt klassrum. Alla elever har inte tillgång till egna datorer men antalet datorer ökar vartefter genom inköp. Samtliga lärare har egna arbetsdatorer.

3 Personal Park och Centralskolans enhet eftersträvar rätt pedagogisk högskolekompetens över hela linjen. Samtliga pedagoger har lärarutbildning. Inom förskoleklass år tre har alla behörighet för den undervisning som genomförs, likaså inom fritidsverksamheten som drivs av en fritidspedagog och förskollärare i övrigt. I årskurs fyra sex saknas lärare med rätt behörighet i musik, slöjd, hemkunskap och idrott utifrån nya skollagens krav. Detta löses med behöriga gemensamma lärare tillsammans med högstadiet. Medarbetarsamtal har genomförts. Eftersom löneförhandlingarna inte är genomförda detta år har inga lönesamtal ännu skett. Lärartäthet Lärartätheten är fortfarande god. Enheten har en specialpedagog som arbetar inom grundskolan samt en talpedagog på halvtid förskoleklass år tre. Med specialpedagoginsatser (1,50) borträknade är det ca11 barn /lärare. Lågstadiet får även ett visst stöd under förmiddagarna från förskollärare/fritidspedagog från fritids. Pedagogisk högskoleexamen Inom enheten har alla tv. lärare pedagogisk behörighet för sin undervisning. Inom förskolaförskoleklass-fritids är all tv.anställd personal pedagogiskt utbildad förutom en barnskötare. Kompetensutveckling Fritidspersonalen har fortsatt sitt arbete att förbättra fritidsverksamheten genom två fortbildningsdagar, litteratur och studiecirkel om fritidsverksamheten utifrån nya läroplanen. Inom år 1 6 har året ägnats åt förberedelser inför LGR-11 genom studiedagar och deltagande i seminarier. Ett matematikprojekt med finansiering från Skolverket har påbörjats med studiedagar och kvällar under hela läsåret. Två lärare har haft pilotuppdrag med 10% vardera. Pedagogiska konferenser har regelbundet ägnats åt arbete och genomgångar med kursplaner i läroplanen. Förskolpersonal har deltagit i seminarier om arbete i förskolan utifrån förskolans nya läroplan. Två lärare har gått fördjupning i no, en pedagog läst engelska och en idrott och ledarskap. Nationella prov Nationella prov har under vårterminen genomförts i årskurs tre och sex. XXXXXX Resultat Xxxxxxxxx

4 Måluppfyllelse Inriktnings och resultatmål Alla elever ges förutsättningar att lämna grundskolan med godkända betyg. Genom utvecklingstjänsten på 20 % i läs- och skrivutveckling har lärarna stimulerats att ta del av nytt material och artiklar om nya rön. Specialpedagogen genomför i enlighet med läs- och skrivplanen tillsammans med lärarna olika kontroller och tester med elever from år två, ibland även tidigare för att i tid kunna upptäcka svårigheter hos eleverna och därigenom kunna sätta in hjälpande åtgärdsprogram. På Parkskolan h From våren -12 används även metoden BRAV kod för att förbättra elevernas läsresultat. De skriftliga omdömena som sker i programmet Unikum bidrar också till att elever och föräldrar i god tid får veta om eleven riskerar att inte uppnå satta mål och hur skolan planerar att stödja eleven att nå dem. Skriftliga omdömen sker från årskurs ett vid två tillfällen per år, vår och höst. Elevhälsa Eleverna har tillgång till skolsköterska och kurator. Besök hos skolläkare kan bokas via skolsköterskan. Psykologtjänst inköps vid behov. Park Centralskolan har elevhälsoteam som träffas varannan vecka. Vid behov kan ärenden remitteras vidare till lämplig instans. Teamet består av rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagoger, fritidspedagog och vid behov klasslärare. Modern IT-teknik Centralskolan har fått en smartboardtavla och börjat använda den. Tyvärr avstannade användningen en del under våren pg av klassflytt. Parkskolan har haft för få moderna datorer i förhållande till antal personal och elever varför fler inköp kontinuerligt har gjorts. Det är stundtals problem med uppkopplingen även om det förbättrats under året. På både Park och Central finns superanvändare som kan hjälpa personal med tillfälliga dataproblem Datorn används alltmer i dagligt arbete, ex Dexter för schema inom barnomsorgen och Unikum för kommunikation, målsättning och omdömen till hemmen.

5 Mål Utvecklade instrument för att bedöma måluppfyllelsen i årskurs 5. Nationella prov görs i både årskurs 3 och 5. Ett instrument är som tidigare nämnts är specialpedagogernas förberedande tester i svenska även i yngre år. Genom dessa är det tydligare för pedagogen att hjälpa fram eleverna. De skriftliga omdömena kräver en noggrant genomtänkt personlig planering för att eleven skall nå målen. Verksamheten skall drivas av kompetent personal Personalen inom Park Central är behörig för undervisning i årskurserna fskl 5. Det är dock önskvärt att höja kompetensen inom ex no, musik och idrott då föreskrifterna i de nya läroplanerna kräver högre kompetens. Även förskolan och fritids har behöriga pedagoger. Kommunen skall ha en kvalitativt god särskoleverksamhet En elev är inskriven i särskolan. eleven har tillhörighet i den egna klassen och integreras i särskolan dels genom verksamhet där och dels genom samarbete mellan särskolepedagoger och klasslärare. Verksamheten är att beteckna som god med nöjd förälder. Drogförebyggande verksamhet I årskurserna 1-5 satsas inte på särskilda insatser inom detta område. Inom olika skolämnen tas droger och deras inverkan på människans liv upp, särskilt inom hälsa. Barn och ungdomar skall vara trygga i sin dagliga miljö Enheten har en likabehandlingsplan som under första delen av höstterminen. Målen förnyas utifrån den trygghetsvandring och samtal som genomförs med alla från fem år uppåt. Arbete att förebygga kränkningar sker kontinuerligt i varje klass genom samtal, samarbetsuppgifter och temaarbeten, på Parkskolan återkommande EQ stunder. Enkäter har genomförts som visar att de flesta trivs bra i skolan och på fritids. All personal är uppmärksamma på eleverna och rastvaktsystem finns. Målet är att kränkning inte skall förekomma. I likabehandlingsplanen finns blanketter att använda för åtgärder om kränkande behandlig ändå skulle ske. Elevinflytande Alla klasser har klassråd som mynnar ut i elevråd vid behov. Föräldrainflytande

6 Föräldrar och lärare kan hålla kontakt via Unikum. Utvecklingssamtal förekommer vid ett tillfälle varje termin, omdömen likaså. Detta läsår har enheterna arbetat med teman under föräldramöten. Föräldrar har suttit i grupper med någon ur personalen och diskuterat aktuella frågor. Redovisning av diskussionerna har varit frivillig, målet har varit att föräldrarna skall få stöd i föräldrarollen och samtidigt få höra hur läroplan och skollag ser på saken. Mötena som skett vid tre tillfällen har inte varit så välbesökta, men har rosats av deltagande föräldrar. Förskola och fritids har haft öppet hus där deras arbete presenterats med utställningar knutet till citat ur läroplanen. I olika temaroller har barnen deltagit och presenterat och tagit hand om föräldrar och besökare. Personalenkät Den kommunala enkäten genomfördes september oktober. Markanta negativa värden finns i arbetsbelastning. Vid personalträffar har diskussioner genomförts hur detta kan förbättras. Det kan dock konstateras att arbetsbelastningen upplevs fortfarande som hög, speciellt under perioder av utvecklingssamtal, omdömen och nationella prov. Elevenkäter I samband med utvecklingssamtal har enkäter genomförts. Dessa visar på hög trivsel och trygghet i skolan. Vid sk. trygghetsvandringar har samma resultat framkommit. Likabehandlingsplan Park Centralenheten har en i grunden liknande likabehandlingsplan. Aktuella mål skiljer beroende vilka faktorer som framkommer under trygghetsvandringar med eleverna. Målen förnyas varje höst. Arbete att förebygga mobbing och trakasserier sker kontinuerligt i varje klass/grupp grån förskolan och uppåt. Föräldrakontakter Detta år förändrade enheten formen för föräldrakontakter från föräldraråd till öppna föräldramöten med givna teman. Föräldrarna inbjöds att sitta i grupper och diskutera vissa frågor under ledning av personal. Sekreterare utsågs inte och redovisning var inget tvång. Tre möten genomfördes under läsåret. De var inte så välbesökta, men uppskattade. Detta var också tanken, att närvarande föräldrar skulle tala gott om mötena och på så sätt locka fler föräldrar att delta. Samarbete Under året har rektorerna inom grundskolan i samhället påbörjat ett arbete att få ett gemensamt synsätt på pedagogiskt arbete bland pedagogerna i ett f 9 perspektiv. Park/Centralskolans rektor har flyttat sitt rum till Röbroskolan för ett närmare samarbete med högstadiets rektor.

7 Anmälan till Skolinspektionen Parkskolan anmäldes under höstterminen av förälder där man menade att barnet utsatts för mobbning och inte fått tillräckligt stöd. Skolan frikändes av Skolinspektionen. Upplevd kvalitet Lärarna är överlag mycket engagerade i barns/elevers utveckling och lärande. Åtgärdsprogram skrivs ofta i samarbete med specialpedagog och material och klassrum anpassas för elever och grupper. Föräldrar uttrycker att de är nöjda. I de fall där missnöje förekommit har samtal och träffar skett med berörda för att förbättra situationen. Vi arbetar ständigt för att bli bättre. Utomstående brukar påpeka att det känns i luften att stämningen är god. Så är det inte alla dagar, men det ger en fingervisning. Övrigt Som ansvarig ser jag fram emot att göra bättre kvalitetsredovisningar utifrån vår nya plan! Karin Bäckström Rektor Park- Centralskolan

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13.

Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Kvalitetsredovisning för Finnstaskolan gällande läsåret 12/13. Redovisningen utgår ifrån övergripande mål och riktlinjer i LGR-11. Kap. 2.1. Normer och värden. Mycket gruppstärkande övningar i början på

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2003

Kvalitetsredovisning 2003 Kvalitetsredovisning 2003 Skolverksamheten Håbo kommun 2004-05-06 1 Vad har vi lärt oss av 2003? Låt vårt motto jag vill, jag kan, jag duger, som gäller såväl elever som personal, vara en riktningsgivare

Läs mer

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom

Läsåret 2012/13. Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem. Innehållsförteckning. September 2013. Kerstin Schöblom Läsåret 2012/13 Odenslundsskolan F-5 samt fritidshem Kerstin Schöblom September 2013 Innehållsförteckning Skollag (2010:800) 4 kap. Kvalitet och inflytande Kapitlets innehåll 1 I detta kapitel finns bestämmelser

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3. Kvalitet i fritidshem Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Kvalitet i fritidshem Skolinspektionens rapport 2010:3 Diarienummer 40-2009:477 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 Innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Utredning Barn- och utbildning

Utredning Barn- och utbildning DNR: KS 2010-69 Utredning Barn- och utbildning Konsekvensanalyser för utredningsspår inom område Barn & Utbildning Bilaga 2 Innehåll 1 Bakgrund... 4 2 Personalens synpunkter... 4 2.1 Förskola... 5 2.1.1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012

Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 Grund-/särskola Datum Sidan 1(25) 2012-06-21 Vallhovskolans kvalitetsredovisning 2011-2012 1. Organisation I skolans öppna och flexibla planlösning finns både för- och nackdelar. Den inbjuder och möjliggör

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan

Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Förebyggande arbete mot kränkningar och diskriminering i grundskolan Karlstads kommun Mars 2012 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Karlstads kommun har gett PwC i uppdrag att granska barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB.

Vid Skolinspektionens handläggning inhämtas upplysningar om sökandens ekonomiska status hos bland annat UC AB. Dnr 31-213:467 Ansökningsid: Gr 213/31535 Ansökan avser Förskoleklass Grundskola Fritidshem I kommun Järfälla kommun Beslut från regelbunden tillsyn och/eller anmälningsärenden avseende huvudmannens befintliga

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östansjö skola Planen grundar sig på bestämmelser i 6:e kap. skollagen (2010:800), diskrimineringslagen (2008:567) och förordningen (2006:1083) om barns

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15

Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 Utbildningsförvaltningen Vendelsömalmsskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 14/15 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Grunduppgifter 3 Utvärdering av fjolårets plan 4 Främjande insatser 7

Läs mer

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014

13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 13/14 SKA Rapport Skolenhet F-2 & 3-5 Aspenäsenheten Lerum kommun 2014 Aspenässkolan Historia till nutid Aspenässkolan invigdes sommaren 1954 och har sedan renoverats och fått nya byggnader till sig. Oavsett

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer