RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti 2 2011"

Transkript

1 RondEllen Nykarleby stads personaltidning Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstölehti

2 2 Bit inte i det förgiftade äpplet Älä puraise myrkytettyä omenaa Undertecknad, Tomas Knuts och Johan Österbacka har under hösten gjort en turné på stadens inrättningar med målsättningen att informera om arbetarskydd, intern kontroll och personalenkäten. Med facit på hand har vi nog inte direkt blivit mottagna som rockstjärnor, men jag är personligen varm i hjärtat efter alla dessa tillfällen, dels för det trevliga turnégänget men mesta av allt för all den motiverade och samvetsgranna personalen vi har, det är ni som är rockstjärnorna. Under vår turné har vi samtalat om många olika ämnen och jag tycker verkligen att vi lyckats beröra den vardag som just den aktuella personalgruppen befinner sig i. Tyvärr handlar det mesta om pengar och då snarast bristen på dem. Något som vi försökt ta fasta på och som inte egentligen kostar något är att visa varandra mera uppskattning, både så att den kommer uppifrån men även sidledes kollegor emellan. Ett tack, ett uppmuntrande ord eller ett leende kan rädda vilken mulen decemberdag som helst. En annan sak som många kommenterade i personalenkäten var personalförmånerna, deras omfattning och under vilka former de ordnas. Jag tycker att staden har ett relativt stort utbud av förmåner som befrämjar välbefinnandet i arbetet. Den senaste kultursatsningen var mycket lyckad, hela 298 av stadens ca 400 anställda valde att se pjäsen Snövit och 7 bröder på sin fritid. Själv såg jag Brodwaymusikalen Spamalot på Oscarsteatern i Stockholm och blev besviken, orsaken var att jag två dagar innan hade sett Scalas pjäs och fullkomligt älskade den. Tänk vilka förmågor det finns i vårt Österbotten och Nykarleby! Nu i juletider vill jag bara ge er en uppmaning, bit inte i det förgiftade äpplet för vi behöver er alla! God jul, från oss alla till er alla! Gunilla Lillbacka Allekirjoitettu, Tomas Knuts ja Johan Österbacka ovat syksyn aikana olleet kiertueella kaupungin laitoksissa tavoitteena informoida työsuojelusta, sisäisestä tarkastuksesta ja henkilöstökyselystä. Näin jälkikäteen voin todeta että vastaanotto ei ollut samanlainen kuin rockitähtien, mutta henkilökohtaisesti olen ollut hyvällä mielellä näitten tilaisuuksien jälkeen, osittain hauskan kiertueporukan ansiosta, mutta ennen kaikkea motivoidun ja tunnollisen henkilöstön ansiosta, sillä tehän itse asiassa olette rockitähtiä. Kiertueemme aikana olemme keskustelleet monesta eri asiasta ja olen sitä mieltä että olemme todella onnistuneet koskettaa juuri sitä arkea jossa kyseinen henkilöstöryhmä on, valitettavasti kyse on useimmiten rahasta, ja tarkemmin sanottuna sen puute. Olemme yrittäneet pitää mielessä että arvostaisimme toisiamme enemmän, sekä korkeammalta tasolta että sivulta päin työtovereiden kesken. Kiitos, rohkaiseva sana tai hymy voi valaista minkä synkän syyspäivän tahansa. Toinen asia henkilöstökyselyssä joka tuli esille on henkilöstön edut, niitten laajuus ja missä muodoissa ne järjestetään. Mielestäni kaupungilla on suhteellisen laaja valikoima työn hyvinvointia edistäviä etuja. Viime kulttuuripanostus oli erittäin onnistunut, kaikkiaan 298 kaupungin 400:ta työntekijästä meni katsomaan esitystä Snövit och 7 bröder vapaa-ajallaan. Itse olin Tukholmassa katsomassa Spamalot-näytelmää Oscarsteatterissa ja petyin, syy oli että kaksi päivää aikaisemmin olin nähnyt Scalan esityksen ja kerrassaan rakastin sitä. Ajatella että Pohjanmaalla ja Uudessakaarlepyyssä on sellaisia kykyjä! Näin joulun alla haluan antaa vain yhden kehotuksen, älä puraise myrkytettyä omenaa sillä tarvitsemme teitä kaikkia! Hyvää joulua kaikille! Käännös: Paula Bonäs...det är ni som är r

3 3 Personalenkäten 2011 Nykarleby stads personalenkät genomfördes under våren 2011 och har nu sammanställts och presenterats på de flesta arbetsplatser. Tyvärr var svarsprocenten inte högre än drygt 40 % (177 svar registrerades). Det betyder med andra ord att resultaten inte nödvändigtvis ger en helt rättvis bild av hur stadens personal upplever sin situation. Förhoppningsvis ger enkätresultaten ändå en fingervisning om vad som fungerar och vad som bör utvecklas. Av svaren kom 56 % från bildningssektorn, 20 % från allmän förvaltning, 18 % från tekniska sektorn och 6 % från Kraftverket. Sett till hela personalstyrkan är svarsfördelningen i enkäten förhållandevis representativ mellan sektorerna totalt sett. En fjärdedel av de som svarade var män och trefjärdedelar kvinnor. Detta motsvarar också ganska bra hur det ser ut i organisationen som helhet. Nästan hälften av männen som svarade på personalenkäten har förmansuppgifter, medan endast en av fem sade sig ha förmansuppgifter bland kvinnorna. 91 % av de svarande upplever att de uppgifter som utförs inom sin egen arbetsplats är viktiga för kommunens invånare, medan 72 % kan rekommendera Nykarleby stad som arbetsgivare. Värt att notera under denna punkt är att den äldre personalen är positivare till staden som arbetsgivare än den yngre generationen. När det gäller tillfredsställelsen med den fysiska arbetsmiljön finns det dock större missnöje, 46 % är nöjda medan 29 % är missnöjda. En annan punkt där det finns utvecklingsbehov är samarbetet mellan sektorerna. En stor del av personalen verkar inte ha desto mera erfarenhet av sektorsöverskridande samarbete, men närmare en femtedel anser att samarbetet inte fungerar bra mellan sektorerna. Andra områden där det finns anledning att fundera på bättre kommunikation är behoven av utvecklingssamtal och regelbundna arbetsplatsmöten. I enkäten fanns också två frågor som berörde stress och stresshantering. Rent allmänt kan man konstatera att den administrativa personalen upplever sig ha svårare att hantera stress än fältpersonalen. Som helhet säger sig 77 % kunna hantera stress tillfredsställande, medan 72 % upplever sig vara stresståliga. När det gäller information och inflytande riktas den största kritiken mot de förtroendevalda. Endast 25 % Redaktionen/toimitus Tfn Barbro Julin 6401 Kristina Backlund 6119, Niklas Knutar Gunilla Lillbacka 6115, Peter Back Emil Wingren Johan Österbacka Chefredaktör och ansvarig utgivare / Päätoimittaja ja vastaava julkaisija: Gunilla Lillbacka Grafisk formgivning / Graafinen suunnittelu: Deform / Emil Wingren Tryck / paino: Oy Arkmedia Ab Upplaga / painos: 600 Pärmfoto / kansikuva: Niklas Knutar Redaktionen förbehåller sig rätten att korrigera, förkorta och ändra inlämnat redaktionellt material. ockstjärnorna...

4 4 Gör man ett försök att grovt sammanfatta resultaten från enkäten kan man aningen karikerat konstatera att drygt 70 % av stadens personal uppger sig vara relativt nöjda med det mesta, ca 20 % finns i gråzonen medan knappa 10 % är missnöjda. Några stora allmänna skillnader kan inte ses mellan sektorerna. På vissa punkter skiljer sig vissa yrkesgrupper från andra och dessa har också lyfts fram på den presentationsrunda som gjorts i samband med informationen om arbetarskyddet och den interna kontrollen. upplever att de förtroendevalda lyssnar på personalens åsikter och 18 % anser att de förtroendevalda känner till förhållandena på arbetsplatserna. De yngre anställda är här betydligt nöjdare än de äldre anställda. Tomas Knuts I stort sett uppger tre av fyra att de är nöjda med sina förmän. Mera uppskattning för utfört arbete och förmåga att arbeta i enlighet med uppsatta mål är de punkter som förmännen framför allt kunde förbättra. När det gäller stadens personalbefrämjande aktiviteter uppger ca hälften av personalen att de är nöjda, medan 22 % önskar mera förmåner. Kommentarer i anknytning till detta tema var också de vanligaste som kom fram i de öppna kommentarerna som fanns till sist i enkäten. Många kommenterade och efterfrågade ett större utbud av personalbefrämjande aktiviteter, bättre kommunikation, delaktighet och regelbundna arbetsplatsmöten. Henkilöstökysely 2011 Uudenkaarlepyyn kaupungin henkilöstökysely toteutettiin kevään 2011 aikana ja siitä on nyt tehty kooste mikä onkin jo esitelty useimmilla työpaikoilla. Vastausprosentti ei valitettavasti ollut suurempi kuin 40 % (177 vastausta rekisteröitiin). Se tarkoittaa toisin sanoen sitä että vastaukset eivät välttämättä anna täysin oikeaa kuvaa siitä miten kaupungin henkilöstö tilanteensa kokee. Toivottavasti kyselyn tulos antaa kuitenkin jonkinlaista vihjettä siitä mikä toimii ja mitä pitäisi kehittää. 56 % vastauksista tuli opetussektorilta, 20 % yleishallinnosta, 18 % tekniseltä sektorilta ja 6 % voimalaitokselta. Kyselyyn vastanneista olivat kaikki sektorit tasaisesti edustettuina suhteessa koko henkilökunnan vahvuuteen. Neljäsosa vastanneista oli miehiä ja kolme neljäsosaa naisia. Tämä vastaa myös aika hyvin koko organisaation jakautumaa. Melkein puolella kyselyyn vastanneista miehistä oli esimiestehtäviä, kun taas vastaava luku naisista oli vain yksi viidestä. 91 % vastanneista kokee että heidän työtehtävillä on tärkeä merkitys kunnan asukkaille, kun taas 72 % suosittelee Uudenkaarlepyyn kaupunkia työnantajana. Kaupunki työnantajana kohdassa kannattaa vielä mainita että vanhemmat henkilöt ovat positiivisempia kuin nuorempi sukupolvi. Tyytymättömyyttä esiintyy kuitenkin enemmän fyysisen työympäristön arvioimisessa, 46 % ovat tyytyväisiä kun taas 29 % ovat tyytymättömiä % av personalen u

5 5 Toinen kohta missä löytyy kehittämisen tarvetta on sektoreiden välinen yhteistyö. Suurella osalla henkilöstöä ei tunnu olevan kokemusta sektoreiden välisestä yhteistyöstä, mutta lähemmäs viidesosa kokee että sektoreiden välinen yhteistyö ei toimi hyvin. Muita kohtia missä olisi syytä miettiä parempaa kommunikointia olisi kehityskeskusteluiden tarve ja säännölliset työpaikkakokoukset. Kyselyssä oli myös kaksi kohtaa mitkä koskivat stressiä ja stressinhallintaa. Yleisesti voidaan sanoa että hallintohenkilöstöllä tuntuu olevan vaikeampi hallita stressiä kuin kenttähenkilöstöllä. Kokonaisuudessa sanoo 77 % pystyvänsä hallitsemaan stressiä tyydyttävästi, kun taas 72 % tuntevat olevansa stressin sietokykyisiä. Informaatiossa ja vaikuttamisessa on suurin kritiikki kohdistettu luottamushenkilöihin. Vain 25 % kokee että luottamushenkilöt kuuntelevat henkilöstön mielipiteitä ja 18 % :n mielestä luottamushenkilöt tietävät työpaikkojen asiat. Nuoremmat ovat huomattavasti tyytyväisempiä kuin vanhemmat työntekijät. Kolme neljästä ilmoittavat olevansa tyytyväisiä esimieheensä. Asioita joita esimiesten pitäisi parantaa ovat: antaa enemmän arvostusta tehdystä työstä ja kyky tehdä töitä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Noin puolet henkilökunnasta ilmoittaa olevansa tyytyväisiä Henkilöstön edistämistä koskevien aktiviteettien määrään, kun taas 22 % toivoisi enemmän etuja. Tätä koskevat kommentit olivatkin tavallisimpia kyselyn lopussa olleessa avoimessa kommentti kohdassa. Monet kommentoivat ja pyysivät enemmän henkilöstöetuja, parempaa kommunikaatiota, osallistumista ja säännöllisiä työpaikkakokouksia. Jos yritämme tehdä jonkinlaisen yhteenvedon kyselyn tuloksista, voimme todeta että runsaat 70 % kaupungin henkilökunnasta ilmoittavat olevansa aika tyytyväisiä suurin piirtein kaikkeen, noin 20 % ovat niin sanotulla harmaalla alueella kun taas vajaat 10 % ovat tyytymättömiä. Mitään suurempia eroavaisuuksia ei sektoreiden välillä ole. Muutamissa kohdissa eroavat tietyt ammattiryhmät muista ja ne on nostettu esille esittelykierroksella mikä tehtiin samanaikaisesti työsuojelun ja sisäisen kontrollin kanssa. Käännös: Marianne Blomqvist Intressanta utmaningar inom bildningssektorn Från och med höstterminen 2011 finns det en grupp inom förberedande undervisning för invandrare i Nykarleby. Undervisningen finansieras via statsandelar som kommer till Nykarleby stad. Gruppen består i dagsläget av 12 barn i åldern 7-12 år. Lärare för klassen är Ann-Sofi Storbjörk och Maria Holmgård. En dag i denna mångkulturella grupp börjar med en gemensam samling då aktuella saker diskuteras, som dagens datum, veckodag och väder. Varje vecka behandlas olika teman t.ex. kroppen, kläder och känslor. Huvudämnet är svenska men eleverna har också matematik, bildkonst, musik och natur & miljö. Eleverna har också tillsammans med Maria och Ann-Sofi bekantat sig med sin omgivning genom att göra promenader runt om i staden. Varje dag jobbar eleverna i två mindre grupper beroende på elevernas ålder och skolbakgrund men också i den mindre gruppen finns det stora nivåskillnader så materialet får ofta göras individuellt för varje elev. Det är just material, eller egentligen bristen på tillämpligt material, som är en av de stora utmaningarna för lärarna. De hamnar att göra stor del av materialet själv. Att ha undervisning för två grupper (som övar språk) i Från vänster: Hadis Khawari, Zahra Noori, Maria Holmgård, Hassan Asghari, Muhammad Jafari och Alex Prodan. ppger sig vara nöjda...

6 6 samma klassrum är också en av de stora utmaningarna. Ljudnivån blir hög och arbetsron blir lidande då det råder brist på utrymmen. Kulturkrockar förekommer varje dag, men inga som inte kan lösas. Ofta får Maria och Ann-Sofi sätta planen för lektionen åt sidan och ta tag i de frågor som dyker upp. Att förklara villaavslutning med smällande raketer och Juthbackamarknaden som orsakar folkstorm runtom i Nykarleby kan ta en lång stund, då språket inte räcker till. Då gäller det att ta till ordlistor på internet, bilder, gester och kroppsspråk för att förklara. Men dessa språkliga och kulturella utmaningar är det som gör jobbet intressant och ger många aha-upplevelser, konstaterar de. Snart får de börja ta tag i julen som har många mystiska inslag för någon som inte själv firar jul. Maria och Ann-Sofi har lärt sig att ta dagen som den kommer och de trivs bra med sitt arbete. Vem är invandrare? Asylsökande Arbetskraftsinvandrare Återflyttare Familjeåterförening Studerande på andra stadiet Flyktingar Invandrarnas rättigheter Invandrare har rätt till förberedande undervisning i svenska eller finska i ett år efter att de kommit till landet. Undervisningen syftar till att lära sig språket. De har också rätt till egen modersmålsundervisning och undervisning i sin egen religion eller livsåskådningskunskap. Efter året med förberedande undervisning har de också rätt till extra stödundervisning 3 timmar per vecka i 6 år i en grupp på 2-4 elever. Andra rättigheter är rätten till tolk och stödpersoner. Ur Nykarlebyperspektiv Eleverna lär ju sig inte svenska på ett år så därför finns det i dag en grupp i Carleborgsskolan för elever med främmande språk som modersmål där de en del av timmarna får språkanpassad undervisning och en egen läroplan. En lärare ambulerar också mellan lågstadier där det finns invandrarelever och ger eleverna språkanpassad undervisning. Eleverna med bristande kunskaper i undervisningsspråket ställer stora krav på lärarna då dessa elever integreras främst på grund av språk- och kulturskillnader. Det är vikigt att föräldrarna också Från vänster: Ann-Sofi Storbjörk, Abel Prodan, Fatemeh Najafi, Ali Reza Najafi, Hanie Khawari, Sakine Najafi och Alexandra Prodan. engagerar sig så alla förstår de regler och arbetssätt som finns i våra skolor. Idag finns det 33 elever i våra skolor som klassificeras som invandrare och de finns i Jeppo- Pensala, Munsala, Hirvlax, Skogsparkens och Normens skolor samt Carleborgsskolan. Man får kanske lite perspektiv på vilka utmaningar en invandrarelev ställs inför då man tänker på att ett finländskt barn har ett ordförråd på ca 6000 ord då de börjar i förskolan jämfört med invandrarbarnet som börjar från noll. Ibland händer det att elever plötsligt dyker upp oanmälda utan att skolan kunnat förbereda sig för mottagandet, då gäller det att vara flexibel och uppfinningsrik. Barbro Julin...Det handlar om att

7 7 Tre frågor I den här serien presenterar vi en av stadens politiker genom att ställa tre lättsamma frågor. Denna gång har vi valt Anna Caldén hemma från Munsala. Namn: Anna Caldén Förtroendeuppdrag idag: Medlem av stadsfullmäktige, ordförande för handikapprådet 1. Om du skulle vara anställd av Nykarleby stad, inom vilken sektor skulle du då sannolikt jobba? Varför? Jag skulle sannolikt arbeta inom den sociala sektorn eller inom undervisning. Jag har i grunden en socionomutbildning och är nu i färd att slutföra socialpolitikstudier vid universitetet, för mig skulle det alltså kännas ganska naturligt att välja att arbeta just inom den branschen. 2. Om du skulle hålla ett direktsänt TV-tal till nykarlebyborna om tio minuter, vad skulle du säga då? Jag skulle välja att tala om de hörnstenar som ligger till grund för de frågor jag brinner mest för i mitt samhällsengagemang, och som även under senaste tiden diskuterats mycket i samhällsdebatten. Jag skulle tala om medmänsklighet, respekt och tolerans. Jag skulle välja att konkret ta upp vad vi själva kan göra i vår egen vardag för att stärka gemenskapen i vårt samhälle. Jag skulle ta upp tankar kring projekt om attitydfostran man kunde utveckla redan i dagvården och skolor, det här för att bygga upp ett samhälle där man från start skulle utgå ifrån att olikhet och mångfald ska ses som en resurs. Jag skulle också tala om vikten av samarbete och att kunna ta vara på varandras resurser i en kommun som Nykarleby. Det handlar om att tro på varandra och oss själva. Jag tror att många gånger faller utmärkta idéer på att man inte tror tillräckligt mycket på sig själv för att exempelvis ro en idé i hamn. Det handlar inte alltid om att uträtta stordåd, det handlar också om små enkla handlingar medmänniskor emellan. Tillsammans kan vi i Nykarleby, tillsammans är vi starka! 3. Om du skulle vinna två miljoner på lotto och blev tvungen att skänka hälften till Nykarleby stad, vart skulle pengarna då gå? Jag skulle fördela pengarna allmänt inom den sociala sektorn, särskilt inom barndagvården, handikappservicen och inom det förebyggande arbetet. Jag skulle satsa på att förebygga psykisk ohälsa genom att stärka de delar i samhället/kommunen som får oss att må bra. Jag skulle även satsa på förebyggande insatser då det handlar om hälsan och den psykiska orken på arbetsplatserna. Utöver den sociala satsningen skulle jag då vilja fördela pengarna på boende och vägar. Jag önskar alla en riktigt skön fortsättning på vintern! Anna Caldén Anna Caldéns hörnstenar är medmänsklighet, respekt och tolerans. Jag är bästis med en invandrare, men jag tror inte att han vet att han är invandrare. Jag har i alla fall inte sagt något. /Samuel, 7 år På många sätt liknar politiker vanliga människor. Det är för att man inte ska genomskåda dem. /Hilde, 10 år Det är inte så farligt om man har olika färg på huden. Det viktiga är att man har samma färg på hjärtat. /Isabell, 7 år (Källa: Mark Levengood) tro på varandra...

8 8 Världens sämsta film Kan det finnas ett samband mellan världens sämsta film och Paavo Nurmi? Läs vidare så får du veta! Jag kan till och med lova att klämma in Elvis och James Dean på ett hörn. Plan 9 From Outer Space Ed Wood var en filmregissör och manusförfattare som 1959 var på toppen av sin karriär och gjorde vad han kallade sitt livs stolthet och glädje : filmen Plan 9 From Outer Space. De flesta var inte riktigt lika positiva till filmen och den är numera känd som historiens allra sämsta film. (Imdb poäng: 3,7). Ed Wood har även postumt vunnit utmärkelsen Världens sämsta regissör gjordes filmen Ed Wood om hans liv som filmskapare (Imbd poäng 8.0). Filmen är regisserad av kult-regissören Tim Burton och Johnny Depp spelar huvudrollen som Ed Wood. Filmen är riktigt bra, liksom Depp, och Martin Landau briljerar i sin Oscarvinnande roll som Bela Lugosi. Vad är det då som är så dåligt med Plan 9, vad var det som gick fel? Det korta svaret är allt. Manuset är förskräckligt, liksom skådespeleriet och specialeffekterna : ufon består av plasttallrikar hängandes i synliga trådar och gravstenarna är av paff... Filmen skulle dock bäras upp av Bela Lugosi, en skådespelare som medverkat i över hundra filmer och var mest känd för att ha spelat dracula på Broadway, men motgångarna började snabbt när Lugosi dog innan själva inspelningen började. Ed Wood var på något sätt otursförföljd, och visst var han inte den bästa regissören, men han ska i alla fall hyllas för att inte ge upp i första taget. Vad gör man när huvudpersonen och filmens planerade stjärna dör? Ed Wood löser det galant genom att till och från i filmen byta skådespelare (till sin frus kiropraktor). Han är i och för sej inte alls lik Lugosi, men det lilla problemet löser Wood genom att låta honom dölja sitt ansikte med en slängkappa i alla scener... Tilläggas bör också att det enda material man hann spela in med Lugosi var ett par klipp; ett när han lallade omkring i sin trädgård helt utan manus, och ett kort klipp när han går i sin dracula-kappa, men det senare visas många gånger i filmen... I Plan 9 medverkade förresten också en till känd (och dessutom då levande) skådespelerska, nämligen... Vampira Vampira var känd som historiens första skräckfilmsvärdinna (en tv-värd som presenterade skräckfilmer) och hon hade sin egen The Vampira Show. Hon nominerades för en Emmy som Most outstanding Female Personality Vad de flesta dock inte vet är att Vampira faktiskt var född i Finland som Maila Elizabeth Syrjäniemi, familjen flyttade till USA när hon bara var två år. Som 17-åring flyttade hon själv till L.A. för att jobba som modell, och böt namn till Maila Nurmi. Hon påstod sig vara brorsdotter till Paavo Nurmi, och även om viss mystik omger Maila Nurmi har inte släktskapet dementerats. Karaktären Vampira får mera djup i och med att Maila säger sej ha haft nära kontakt med andevärlden. Hon var god vän med James Dean och hans ande kommunicerade ofta med henne efter hans död. I verkliga livet träffade hon också Elvis och såg honom sjunga och bli utbuad innan han blev känd, och hon umgicks med Marlon Brando och Marilyn Monroe gjordes dokumentärfilmen Vampira: The Movie om Maila Nurmis liv. Begravningsrace Paavo Nurmi anses allmänt som Finlands störste idrottsman genom...vad gör man när fi

9 9 tiderna. Maila Nurmi är, trots sitt internationella kändisskap bland skräckfilmintresserade, okänd för de flesta finländare. Paavo fick en statsbegravning vid sin bortgång och ligger begravd i familjegraven i Åbo. I loppet gällande gravplats kan det ändå hända att Maila vann, hon dog 85 år gammal, för bara några år sedan, och begravdes som en klassisk Hollywoodstjärna bör på Hollywood Forever Cemetary i L.A. På gravstenen står två namn: Maila Nurmi och Vampira, men jag har en känsla av att det inte är så lätt att få Vampira att hållas under jord...! Bela Lugosi då? Han fick enligt eget önskemål begravas iklädd sin kära dracula-kappa, så han vinner helt klart stil-tävlingen! Emil Wingren Vinnande cupcake Under Kulturnatten i Nykarleby ordnades en cupcake-tävling. Den som ville fick lämna in bidrag och en jury utsåg vinnaren. Sandra Hill vann med sitt bidrag Nordic Hills, här kommer receptet! Nordic Hills Nordiska höjder med smaker som fröjder Ingredienser ca. 10 stora cupcakes 3 dl vetemjöl 1 tsk bakpulver 3 ägg 1 dl olivolja 1 dl crème fraiche 1 stor lök 6 stora champinjoner 100 g kallrökt renkött 1 röd paprika 100 g riven emmentalost 5. Tillsätt svampröran, renköttet, paprikan och osten i mjöl-ägg-blandingen 6. Krydda gärna av med lite timjan och peppar Fördela sedan degen i muffinsformar och grädda ca. 20 min i 200 C Topping 1. Vispa ihop de två burkarna med färskost och spritsa eller bred sedan massan över de avsvalnade cupcakesen 2. Dekorera gärna med gurka, tomat, gräslök eller persilja Topping 1 burk rökt renost (Crème bonjour 200 g) 1 burk örtost (Viola 200 g) Till garnering eventuellt gurka, tomat, gräslök eller persilja Steg för steg 1. Blanda mjöl och bakpulver 2. Tillsätt ägg, olja och crème fraiche 3. Hacka lök och svampar, fräs dem sedan tillsammans i lite olja i en het stekpanna 4. Hacka renköttet och tärna paprikan Av 17 inkomna bidrag vann Nordic Hills. lmens stjärna dör?...

10 10 Staden renoverar Såväl Hagalund i centrum, som Munsalagården, och Hirvlax daghem har varit i fokus på senaste tid beträffande omändrings- och renoveringsarbeten på stadens fastigheter. Hagalund genomgår en systematisk totalrenovering av samtliga avdelningar, medan Munsalagården har fått sig något av en facelift i form av nya entrédörrar och förnyad biblioteksinteriör. Radhuset i Hirvlax omändras från tre fristående lägenheter till ett enhetligt daghemsutrymme efter nutida krav på dylika specialutrymmen. Hagalund Redan gårdsplanen och parkeringen, där baracker och containers står på rad, vittnar om att här är det ett större renoveringsprojekt på gång. Gustav Hofman, som är projektansvarig för den pågående renoveringen, berättar under vår rundvandring, att omändringsarbetena på den totala ytan som uppgår till 3908 m 2 (och m 3 byggvolym) inleddes redan i oktober Totalrenoveringen av Hagalund syns kanske främst från insidan där så gott som alla ytor förnyats (golv, väggar, tak). Mellanväggar har flyttats och bredare dörrar monteras för en enklare användning av rullsängar i en del utrymen. Avdelning C blir härefter demensavdelning och alla avdelningar får nu också en speciell färgnyans som blir ett genomgående tema i interiören på respektive avdelning. Utöver det som besökaren ser har även el, rör, och ventilationen med sitt automatiska styrsystem förnyats helt. Storköket har fått nya köksmaskiner och den mindre bastun har byggts om till ett rum för ljusterapi. Det tidigare bassängutrymmet blir nu ett dagcenter. I alla utrymmen har det monterats in sprinklersystem i brandsäkerhetssyfte. På utsidan har ombyggnationen tagit sig uttryck i prydliga stensatta innergårdar, kantade med planteringar. Mellan flyglarna kan man vistas i nya inglasade terasser i anslutning till innergården. Ombyggnationen, som helt utförs på entreprenad, sysselsätter i dagsläge kontinuerligt personer och kommer att kosta staden totalt 3,3 miljoner. Eftersom utrymmena i någon mån slagits ihop, och för- Mycket är på gång vid Hagalund, både utomhus och inomhus....bara böckerna och j

11 11 storats, så kommer Hagalund, efter avslutad renovering, att kunna bereda plats åt 48 klienter, vilket är något färre än tidigare. Hela projektet väntas vara slutfört inom februari Munsalagården Bibliotikarie Monica Wiklund ser belåten ut där hon sitter bakom utlåningsdisken och berättar om allt som förnyats på hennes arbetsplats i Munsalagården. Golv, väggar, fönster och tak är förnyade och därutöver har det byggts ett litet kaffe- och matrum avskiljt från själva biblioteket. Hirvlax daghem Omändringsarbetet vid Standarden (efter namnet på en typ av minkskinn), som radhuset i Hirvlax egentligen heter, inleddes i slutet av september i år. Det innefattar en omändring från tre separata lägenheter till ett enhetligt daghemsutrymme enligt dagens normer. Det totala utrymmet utgör 200 m 2. De speciella byggnadskraven på dagisutrymmet gjorde också sitt till att den ursprungliga tidsplanen, att det hela skulle vara klart kring nyår, gick i stöpet. Utöver tidigare omändringsplaner hamnade man således att riva upp hela golvet, för att sen bygga om det igen. Allt för att möta dagens krav med bl.a. ett tempererat dagisgolv med en kontinuerlig golvvärme på +19 o C, vilket hade varit en omöjlighet att åstadkomma med det gamla radhusgolvet. Disponent Stefan Grahn på Nykarleby Bostäder (som äger radhuset) berättar att en realistik tidsplan i nuläget istället rör sig om mars 2012 då hela omändringen kan tänkas vara förverkligad. Stefan berättar vidare att man på samma gång nu kommer att integrera avloppet från radhuset med skolans avloppssystem. Dessutom ingärdas gårdsplanen med ett heltäckande staket, av samma modell som vid Skogsstjärnan, så att dagisbarnen tryggt kan leka utomhus trots närheten till den rätt livligt trafikerade vägen intill. Monica Wiklund är nöjd med bibliotekets nya utrymmen. Nya hyllor har även införskaffats, så egentligen är det bara böckerna och jag själv som följde med i flytten från det gamla biblioteket, skrattar hon. Ansvarige arbetsledaren Sten Sandkvist på byggnadskontoret berättar vidare att arbetet inleddes i april och har till största delen utförts av stadens egna byggare, förutom elinstallationer, VVS och färdiga materialleveranser där man anlitat köptjänster. Kostaderna för omändringen från tre separata radhuslägenheter till ett nytt fräscht dagisutrymme uppskattas till totalt dryga Johan Österbacka Utöver iordningsställandet av biblioteket har man byggt ett inva-wc samt ett ungdomsutrymme i anslutning till scenen i stora salen. Där har även skjutdörrar upprustats för att separera utrymmena och tillträdet till salen. Till ungdomsutrymmet kommer man via en separat ingång i gaveln. Utifrån sett är kanske den nya entren med sina aluminiumdörrar den mest iögonfallande omändringen. Prislappen på projekt Munsalagården står hittills på ca och fortsättning följer. Radhuset ska ännu i vinter inhysa ett ändamålsenligt daghem. ag själv följde med...

12 12 Något för dig? - Nykarleby Motorsportsklubb Tipsa oss om föreningar och/ eller fritidsintressen du vill se presenterade i kommande nummer av Rondellen: I den här nya serien tar Rondellen en titt på olika fritidsintressen och föreningar som finns runtom i Nykarleby, men som inte är så bekanta för den stora allmänheten. Vem vet, kanske de kan väcka din nyfikenhet och få dig att testa något du aldrig ens drömt om att göra tidigare? NMSK - Nykarleby Motorsportsklubb NMSK är en av de allra färskaste föreningarna i staden och grundades 2009 av ett gäng entusiaster som gillade att köra offroad motorcykel, Stadens representant Sebastian Back i aktion men saknade ett ställe att göra det på. Man ville också främja motorsporten överlag då den fört en tynande tillvaro i Nykarleby. Hösten 2011 har föreningen sammanlagt några tiotal medlemmar, varav en del är stödmedlemmar som inte kör själva men som har ett brinnande intresse för motorsport. Ett eget träningsområde Jakobstadsföreningen JMK har sedan 1994 haft lov att använda stadens område intill riksåttan i Kovjoki som träningsområde. Stället som finns i anslutning till rastplatsen nära järnvägsviadukten har i folkmun länge gått under det beskrivande namnet Pissfikkån. Under högspänningsledningarna vid Pissfikkån har man haft ett endurospår på ca 3,5 km. För att kunna utveckla banområdet ytterligare behövdes lokalt engagemang och JMK överlät området till NMSK hösten Dessutom fick föreningen arrendera ytterligare ett 2,6 hektar stort område intill det gamla området. Tanken var att bygga ut med en motocrossbana som skulle vara rolig, men ändå så enkel att vem som helst klarar av att köra på den. Våren 2011 hade man alla papper i skick och undertecknade ett arrendekontrakt på 10 år med staden. Under sommaren kom man igång med byggandet. Kovjok-körån Då Rondellens utsände kommer på besök är det fullt pådrag vid Pissfikkån. Paketbilar och personbilar med släpvagnar står parkerade innanför älgstängslet och på rastplatsen. Motionskörningen Kovjokkörån arrangeras första helgen i oktober och är den som samlar flest medlemmar samtidigt och så även i år. Nytt för året är att förarna kan testa den nya motocross banans sträckning. Föreningens sekreterare Ronny Haglund tillhör den kategori av medlemmar som är med utan att köra själv. Ronny kör en Ducati landsvägshoj till vardags, men brinner för motorcyklar och motorsport. Han är med och håller i trådarna för Kovjok körån. Det är alltid roligt om man är fler då man kör. Det blir lite bättre stämning och en social grej av det hela. I Kovjok-körån liksom i hela NMSK:s verksamhet är tävlingsmomentet det minst viktiga. Viktigast är att man...att köra så många varv

13 13 kör enligt sina egna begränsningar och att man har kul. Upplägget är att köra så många varv man hinner och orkar på 2 timmar. De flesta åker på motocross hojar medan några kör endurocyklar. För att bespara er, kära RondEllenläsare, från tekniska utsvävningar är den enda synliga skillnaden att de förstnämnda saknar belysning medan de senare har. Till årets Kovjok-köro dök sammanlagt 14 förare upp. Om framtiden NMSK skyndar långsamt och jobbar det kommande åren på att få färdigställt crossbanan. Idag saknar den hopp och det krävs ganska stora jordmassor av rätt slag för att bygga upp dem. Föreningen lever på talkokraft och bidrag av sponsorer, så utbyggnaden kan ta ett tag. Vi har också funderat på en juniorbana för knattar, men det är mera på visionsstadiet ännu, konstaterar Haglund. Alla är välkomna med och köra på enduro- och crossbanan för en liten symbolisk årlig medlemsavgift. På vår hemsida finns information för den som är intresserad. Vi är inte bundna till motorcykelsport utan bland våra medlemmar finns sådana som bara sysslar med ATV, snöskoter, vattenskoter eller något annat motorfordon, avslutar Haglund då Rondellens utsände börjar packa ihop. Niklas Knutar NMSK r.f. Se föreningens hemsida för mer information Motocross Körs på en preparerad bana med kurvor och hopp Banorna relativt korta typ 1 km Tävlingar körs i två heat á 30 minuter + 2 varv (för eliten) Enduro Körs på opreparerade banor i terräng Finns två varianter av tävlingar: -Typ 1, där det finns specialsträckor och transportsträckor. Förare servar och reparerar sina motorcyklar under tävlingens gång. En tävling kan räcka flera dagar. -Typ 2, som körs runt en banslinga typ som i Kovjok-körån och i den svenska klassikern Gotland Grand National med över 2000 deltagare (se Tävlingarna räcker några timmar. Starten går på Kovjok-körån man hinner och orkar...

14 14 Utviket Hasse Blomqvist Vem är du? Jag är Hans Hasse Blomqvist från Forsby, Nykarleby. Min fru heter Ann-Marie och tillsammans har vi tre vuxna barn som numera är utflugna ur boet. År 1987 började jag jobba åt Nykarleby stad, först som planskötare på Skogsvallen, för att sen ett år senare övergå till att jobba med fastighetsunderhåll på tekniska sidan där jag fortsättningsvis jobbar kvar idag. Innan dess har jag varit anställd hos bl.a. Lindskogs snickeri, Juthas småhus och sedermera Oravais-Hus. Jag har även jobbat som byggare utomlands under kortare perioder. Beskriv dej själv med tre ord. Noggrann, lugn och ärlig. Vad gör du egentligen på dagarna? Arbetsdagen brukar börja med en liten morgonpalaver, tillsammans med arbetsledaren och jobbarkompisarna, vid stadens lager på Kvarnvägen. Där fördelas de aktuella arbetena varpå vi var och en söker oss ut till respektive arbetsplats för dagen ifråga. Inom fastighetsunderhållet kan det betyda allt från punktinsatser med att fixa takrännor som snötyngden vridit sönder under senaste vinter till att måla, lägga mattor och kakel. Även en del större snickararbeten, som t.ex. ombyggnaden av biblioteket i Munsalagården har varit ett av de större projekten under den senaste tiden. Vad är det bästa med jobbet? Jag tycker nog att omväxlingen i arbetsuppgifterna är det som är det bästa med mitt jobb. Ifall vi inte råkar ha något större renoveringsprojekt på gång så är den ena dagen knappast den andra lik. En annan sak som också sporrar är att själv få fundera ut byggnadstekniska lösningar vid omändringsarbeten, för att sen tillämpa dem i praktiken, och på så sätt se direkt resultat av såväl planering som utförande av arbetet ifråga. Vad är det sämsta med jobbet? Ja... egentligen har jag svårt att komma på något negativt med själva arbetsuppgifterna, men som fackman inser jag behovet av förebyggande underhåll och då är det ibland tungt att se på hur just detta prutas ned, (oftast Omväxlingen i arbetsuppgifterna är det bästa med mitt jobb, säger Has i brist på resurser) samtidigt som förfallet på stadens fastigheter generellt eskalerar allt mer. En ekvation som inte håller i längden! Vad skulle du göra om du inte hade detta jobb? Jag är nog en praktiskt lagd typ som får utlopp för kreativiteten genom att arbeta med mina händer, så troligen skulle jag jobba som snickare någon annanstans....mycket mer utmanand

15 15 Mina fem favoriter: Motion: Stavgång och löpning under sommarhalvåret samt skidlöpning under vintern. Jag har deltagit i såväl Vasaloppet (Sverige) som Birkebeinerrennet (Norge) ett flertal gånger. Speciellt det norska loppet hägrar och är ett mycket mer utmanande lopp än Vasaloppet på grund av den speciella norska terrängen fastän det är kortare och kanske inte fått sån stor uppmärksamhet i våra medier som Vasaloppet. Att vistas ute i naturen är således en stor del av mitt liv. Om jag inte utövar idrott så kan det kan ta sig uttryck i att jag hugger ved inför vintern eller jagar älgar med Frida jaktlag. Mat: Som jägare föredrar jag vilt... Helst egenhändigt grillat älgkött med bacon. Bok: Den senast lästa boken heter Andra sidan midnatt av Sidney Sheldon, men även en humoristisk roman av Paasilinna är helt OK. Musik: Gammal rock (Queen) och dansbandsmusik. Motto: Fånga dagen! Jag tycker det är viktigt att ta vara på var dag, och leva i nuet, istället för att bygga upp visioner över vad jag skall göra i framtiden. Vilken yrkeskategori vill du se på utviket i nästa nummer? Någon från affärsverket. Johan Österbacka Aukeama Hasse Blomqvist Kuka sinä olet? Olen Hans Hasse Blomqvist Uudenkaarlepyyn Forsbystä. Vaimoni nimi on Ann-Marie ja meillä on kolme jo pesästä lentänyttä aikuista lasta. Aloitin Uudenkaarlepyyn kaupungin palveluksessa vuonna 1987 Skogsvallenin kentänhoitajana, vuotta myöhemmin siirryin teknisen osaston kiinteistönhuollon puolelle missä työskentelen vielä tänäkin päivänä. Sitä ennen olin työskennellyt seuraavissa paikoissa; Lindskogs Snickeri, Juthas småhus ja sittemmin Oravais-Hus. Olen myös työskennellyt lyhyitä kausia rakennusmiehenä ulkomailla. se Blomqvist. Luonnehdi itseäsi kolmella sanalla! Tarkka, rauhallinen ja rehellinen. Mitä oikeastaan teet päivisin? Työpäivä alkaa yleensä pienellä aamupalaverilla, yhdessä työnjohtajan ja työkavereiden kanssa, kaupungin varastolla Myllytiellä. Siellä jaetaan ajankohtaiset työt minkä jälkeen jokainen siirtyy sen päivän työkohteisiin. Kiinteistönhuollossa se voi tarkoittaa kaikkea kattorännien korjaamisesta joita lumenpaino on viime talvien e lopp än Vasaloppet...

16 16 aikana rikkonut, maalaamisiin, mattojen ja kaakeleiden laittamisiin mutta myös suurempiin rakennustöihin kuten esim. kirjaston tilojen rakentaminen Munsalagårdeniin, mikä onkin ollut suurin projekti pitkään aikaan. Mikä työssäsi on parasta? Mielestäni parasta työssäni on työtehtävien vaihtelu. Jos meillä ei satu olemaan mitään suurempaa remonttiprojektia käynnissä niin kahta samanlaista päivää tuskin on olemassa. Toinen asia mikä kannustaa on että muutostöissä saa itse miettiä erilaisia rakennusteknisiä ratkaisuja, ja sitten myöhemmin myös toteuttaa ne käytännössä. Täten saa nähdä tuloksen sekä suunnittelusta että itse työn tekemisestä. Mikä työssäsi on huonointa? Jaa oikeastaan minun on vaikea löytää mitään huonoa varsinaisista työtehtävistäni, mutta ammattimiehenä ymmärrän ennaltaehkäisevän huollon tarpeellisuuden ja siksi on usein raskasta katsoa kuinka juuri siinä säästetään, (yleensä varojen puutteen vuoksi) samanaikaisesti kun kaupungin kiinteistöjen kunto rapistuu yhä enemmän. Yhtälö mikä ei ajan mittaan täsmää! Mitä tekisit jos sinulla ei olisi tätä työtä? Olen käytännön ihminen joka purkaa luovuuttaan tekemällä työtä käsillään, joten työskentelisin varmaankin puuseppänä jossain muualla. Minun viisi suosikkiani: Liikunta: Sauvakävely ja juoksu kesäkautena ja hiihto talvella. Olen osallistunut sekä Vasaloppet:iin (Ruotsi) että Birkenbeinerrennet:iin (Norja) useamman kerran. Erityisesti haluan mainita Norjan hiihdon sen mahtavan maaston takia ja vaikka matka on lyhyempi on se mielestäni vaativampi. Meidän mediassa se ei kuitenkaan ole saanut yhtä paljon huomiota kuin Vasaloppet. Luonnossa liikkuminen onkin suuri osa elämääni. Jos en harrasta liikuntaa niin hakkaan polttopuita talveksi tai metsästän hirviä Frida metsästysseurassa. Ruoka: Metsästäjänä arvostan riistaa mieluiten itse grillattua hirvenlihaa pekonin kanssa. Kirja: Viimeksi lukemani kirja oli Sidney Sheldonin Andra sidan midnatt, mutta myös Paasilinnan humoristinen romaani on ihan OK. Musiikki: Vanhaa rokkia (Queen) ja tanssimusiikkia. Motto: Vangitse päivä! Mielestäni on tärkeää nauttia joka päivästä ja elää tätä hetkeä, ennemmin kuin rakentaa visioita siitä mitä tulee tekemään tulevaisuudessa. Kenet haluaisit nähdä seuraavassa aukeamassa? Joku voimalaitokselta. Käännös: Marianne Blomqvist Hasse kattorännejä puhdistamassa...mielestäni on tärkeää

17 17 Frågor & svar Kysymyksiä & vastauksia Här tar vi emot läsarnas frågor och försöker besvara dem på bästa sätt. Fråga: Hej rondellen-redaktion! Vilken fin tidning ni gör. Ni är verkligen bra på det ni gör. Det jag nu undrar är hur man blir medlem i redaktionen? Är det tuffa urvalskriterier? /Anita Svar: Bra fråga Anita! Vår målsättning är att varje sektor skall ha åtminstone en representant, ibland finns det de som anmäler sig frivilligt och ibland får vi söka med ljus och lykta för att hitta någon som kunde tänka sig att bidra. Har du en bra idé eller vill vara gästreporter är du hjärtligt välkommen med i vår redaktion. /Gunilla Lillbacka, chefredaktör? Fråga: Bra med en sånhee spalt. Då får man fråga vad man vill och undrar. Det jag undrar är vilka vägar som staden sköter och vem som sköter dem som inte staden sköter. /undrar Berra Svar: Hej Berra! Jag skall försöka svara på dina vägfrågor. De vägar och gator som staden sköter är gator och byggplanevägar, en del av enskilda vägar samt en grupp som kallas övriga vägar. De större allmänna vägarna i vår nejd som brukar kallas statens vägar sköts av Ely-centralen i Södra Österbotten, de i sin tur har avtal med entreprenören Destia som utför det praktiska vägunderhållsarbetet. /Lasse Kengo Fråga: Kysymys: Heippa, siis tämä Uusikaarlepyymedaljonki. Kuka sen saa ja miten valinta tehdään? T.Lasse Vastaus: Hei Lasse! Kaupunginhallitus on hyväksynyt säädöksen Uusikaarlepyymitalille. Säännön mukaan voidaan uusikaarlepyymitali antaa Uusikaarlepyyläiselle joka on saavuttanut jotain normaalia parempaa. Uusikaarlepyymitali voidaan myös jakaa henkilölle joka on työskennellyt Uudenkaarlepyyn hyväksi paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti tai kansainvälisesti. Uusikaarlepyymitali voidaan myös antaa henkilölle jota arvostetaan erityisen paljon Uudessakaarlepyyssä; tehdystä työstä, saavutuksesta tai koska on tehnyt Uudenkaarlepyyn tunnetuksi positiivisella tavalla. Urheilusaavutus mikä katsotaan oikeutetuksi Uusikaarlepyymitalin saamiseksi on SM-mitali tai mitali kansainvälisissä mestaruuskilpailuissa (PM, EM, MM, OM). Saadakseen Uusikaarlepyymitalin on henkilön oltava 15 vuotta täyttänyt. (Uusikaarlepyymitalin sääntö, 2 ). Jokainen voi vapaasti ehdottaa kenelle haluaisi mitalin annettavan, mutta kaupunginhallitus tekee päätöksen kenelle se annetaan. Tähän mennessä on 62 henkilöä saanut mitalin. /Tomas Knuts, kaupunginsiht. Fråga: Jag har hört att det finns många olika typer av typ dagvård. Jag har inte riktigt grepp om vad som är vad. Sku sitta fint med en förklaring om hur det där funkar. / Siv Svar: Det finns daghemsvård, gruppfamiljedaghemsvård och familjedagvård i vårdarens hem. Familjedagvården sker i hemmiljö, och familjedagvårdaren kan samtidigt vårda 4 barn i åldern 1-5 år. Gruppfamiljedaghem är en mellanform mellan familjedagvård i eget hem och daghemsvård. I ett mindre gruppfamiljedaghem arbetar 2 familjedagvårdare tillsammans och kan samtidigt vårda 8 barn, i ett större gruppfamiljedaghem arbetar 2 familjedagvårdare och en barnskötare tillsammans och kan samtidigt vårda 12 barn. Daghemmens personalstruktur skiljer sig från familjedagvårdens och gruppfamiljedaghemmens, så att det i daghemmen finns pedagogisk utbildad personal (ex. barnträdgårdslärare). Daghem kan vara både större och mindre. I Nykarleby har det största daghemmet 3 avdelningar med 46 barn och det minsta 10 barn. Daghem finns i Socklot, Jeppo, Hirvlax, Munsala och centrum. /Helena Nukala-Kronlund, dagvårdschef Fråga: Hej allihopa, mitt namn är Börje men jag kallas Blixten. Jag tycker att Arbis har ett bra utbud. Finns det möjlighet att få en torsdagsföreläsning om hur kvinnor fungerar. Det tror jag skulle vara ett tema som många grubblar på, men som få riktigt förstår. Svar: Hej Börje! Vad roligt att du tar kontakt med oss. Vi finns för alla, liksom för dig! Vi ordnar torsdagsföreläsningar på alla möjliga teman. Bäst tycker vi om att ordna det som våra kunder frågar efter. Tack vare din förfrågan så ordnar vi den 14.1 föreläsningen Kvinnan som en bil - tuta och kör. Välkommen! /Rektor Wingren Fråga: Finns det frågor som aldrig får svar? Finns det tankar som aldrig tänks? Finns det ord som aldrig sägs? Finns det utrymme för dikter i Rondellen? Svar: Det finns frågor som aldrig får svar, det finns tankar som aldrig tänks och det finns ord som aldrig sägs och naturligtvis finns det utrymme för dikter! /Red nauttia joka päivästä...

18 18 Stadskamrerens Favoritrecept Jag tycker om mat, det ser man ju på mig. Mina favoriter varierar ganska mycket, men medelhavsmat, tomat, basilika, paprika, ost och framför allt alla former av mjölkprodukter hör till mina absoluta favoriter! Som grisfarmardotter borde jag ju ge er ett recept på en helstekt gris, men denna gång blir det ett favoritrecept med kyckling. Kycklingfiléer med getost Stek så många kycklingfiler du behöver, skär upp en stor bit getost och stek även den lätt i smör och placera osten ovan på filén. Servera med ceasarsallad, tomatsalsa och djävulssylt. Ceasarsallad 1-2 huvud romansallad beroende på storlek 1-2 dl brödkrutonger eller grissinis 0,5 dl grovriven parmesanost 8 cocktailtomater 0,5 rödlök 0,5 paket kall, knaperstekt bacon Till salladen hör ceasardressing, antingen gör man den själv eller så gör man som jag -köper en lämplig i närmaste butik. Tomatsalsa 6 solmogna röda tomater 1 kruka basilika 0,5 dl olivolja flingsalt, svartpeppar Skär tomaterna i ganska små bitar och häll dem i en skål, hacka den färska basilikan och strö över, blanda om och smaksätt med flingsalt, svartpeppar och olivolja. Djävulssylt 2 burkar skalade tomater (á 400g) 400 gr. röda paprikor 4-6 röda chilin 8 vitlöksklyftor 1 tsk salt 1 tsk svartpeppar 2 tsk oregano 1/2 dl ättika 2 dl syltsocker Häll tomaterna med spad i en tjockbottnad kastrull, dela tomaterna i fyra bitar. Kom ihåg att använda plasthandskar när du handskas med chilin! Hacka paprikorna och chilin (ta bort fröna) i små bitar. Krossa de skalade vitlöksklyftorna. Tillsätt vitlöken, kryddorna och ättikan i kastrullen. Låt koka ca 25 minuter. Tillsätt sockret, låt koka ytterligare 5 minuter, rör om ibland. Häll i rena, upphettade burkar. Förvaras kallt. Gunilla Lillbacka...Häll Djävulssylten i

19 19 Kaupunginkamreerin Suosikkiresepti Pidän ruoasta, senhän näkee. Suosikkini vaihtelee aikalailla mutta välimerenruoka, tomaatti, basilika, paprika, juusto ja ennen kaikkea maito kaikissa muodoissa kuuluu ehdottomiin suosikkeihini! Sikakasvattajan tyttärenä minun tulisi antaa teille kokonaisena paistetun possun reseptin mutta tällä kertaa tarjoan lempireseptini kanalla. Kanafilee vuohenjuustolla Paista niin monta kanafileetä kuin tarvitset, leikkaa iso pala vuohenjuustoa ja paista sekin kevyesti voissa ja laita se fileen päälle. Tarjoa Ceasarsalaatin, tomaattisalsan ja paholaisen hillon kanssa. Ceasarsalaatti 1-2 roomansalaattia koosta riippuen 1-2 dl leipäkrutonkeja tai grissiniä 0,5 dl oliiviöljyä 8 cocktailtomaattia puolikas punasipulia puoli pakettia kylmää rapeaksi paistettua pekonia Salaatin kanssa kuuluu tarjota ceasarkastiketta, joko itse valmistettua tai niin kuin itse teen -ostan lähimmästä kaupasta. Tomaattisalsa 6 auringossa kypsynyttä punaista tomaattia 1 ruukku basilikaa 0,5 dl oliiviöljyä sormisuolaa, mustapippuria Pilko tomaatit aika pieniksi paloiksi ja kaada ne kulhoon, hienonna tuore basilika ja ripottele kulhoon, sekoita ja mausta sormisuolalla, mustapippurilla ja oliiviöljyllä. Paholaisen hillo 2 tölkkiä säilöttyjä tomaatteja (á 400 gr.) 400 gr. punaista paprikaa 4-6 punaista chiliä 8 valkosipulikynttä 1 tlk suolaa 1 tlk mustapippuria 2 tlk oreganoa 1/2 dl etikkaa 2 dl hillosokeria Kaada tomaatit liemineen paksupohjaiseen kattilaan, jaa tomaatit neljään osaan. Muista käyttää muovihanskoja chiliä pilkkoessa! Leikkaa paprikat ja chili (poista siemenet) pieniksi paloiksi. Murskaa valkosipulikynnet ja lisää ne kattilaan mausteiden ja etikan kanssa. Anna kiehua hiljalleen 25 minuuttia, lisää sokeri ja jatka kiehumista vielä 5 minuuttia sekoittaen välillä. Kaada puhtaisiin kuumiin tölkkeihin. Säilytä kylmässä. Käännös: Paula Bonäs upphettade burkar...

20 20 I arkivets gömmor När man hör talas om arkiv tänker man oftast på något trist och dammigt. Men så behöver det inte alls vara. Hur skulle vår historia se ut om det inte skulle finnas någonting bevarat från tidigare? Då skulle det vara ganska trist, tycker jag. Och inte vill väl heller vi nulevande varelser bara lämna ett tomrum efter oss. För att hålla ordning och reda i arkivvärlden så finns det ju förstås en lag, Arkivlagen, som berättar det viktigaste, och Riksarkivet, som bestämmer om vilka handlingar som vi absolut måste ta tillvara för eftervärlden. Men sen allt det andra, massor av olika handlingar och dokument som skall sparas kortare eller längre tid, får vi i kommunen ganska långt bestämma själva över. Men det blir heller inte bra om alla börjar bestämma själva vad man anser viktigt och mindre viktigt. Därför finns en Arkivbildningsplan, som godkänts av stadsstyrelsen som vi bör följa. Den lever hela tiden och uppdateras när organisationen ändras eller nya saker kommer till eller något upphör. På varje inrättning (kansli) finns en arkivansvarig som ansvarar för den sektorns handlingar. Sådana handlingar som skall förvaras varaktigt (= för all framtid) hamnar så småningom ner i centralarkivet, som finns i Ämbetshuset. Centralarkivföreståndaren ansvarar för centralarkivet och skall dessutom handleda den övriga personalen i staden i arkivfrågor. I centralarkivet har vi en hel del material. Arkivet är till ytan ca 119 m2 och hyllorna rymmer (om det skulle vara helt fullt) ca A4-mappar. Vi har arkiven från Jeppo, Munsala och Nykarleby landskommun här. Alla indragna skolors arkiv finns också bevarade här. De äldsta handlingarna i arkivet är faktiskt ända från 1640-talet. Några specialsamlingar finns också här, bl.a. originalupplagan av Kyrkans Ungdoms Människovännen, Nykarleby museums loggböcker från skeppsredartiden, Finlands Svenska skolmuseums arkiv, Woldemar Backmans arkiv m.fl. Vi har också en hel del gamla husritningar från de gamla husen i centrum. Är det någon som är på gång att renovera eller restaurera ett gammalt hus inom stadsplanerat område kan originalritningarna finnas i vårt arkiv. Vissa ritningar är rena konstverken, handgjorda och utsmyckade. En hel del föreningar lånar också arkivutrymme här, t.ex. Forsby- Ytterjeppo hembygdsförening, IFN, Lions, Rotary, Folkhälsan m.fl. En annan liten kuriositet vi har i vårt arkiv är bykistorna. Socklot, Kovjoki, Forsby och Kyrkoby bykistor uppbevaras av oss men förvaltas av byarna. I de kistorna kan det finnas väldigt gammalt material, gamla dokument undertecknade med bomärken, skifteskartor m.m. Det händer ibland att folk tar kontakt när de t.ex. har städat upp i ett hus som skall tömmas, och undrat över handlingar som de tyckt att kanske borde sparas för eftervärlden. T.ex. om en person varit offentligt köpvittne kan där finnas många handlingar som det kan vara bra att ta vara på. Ta gärna kontakt om ni har något sådant ni funderar över, En hel del gamla husritningar finns i stadens arkiv, berättar Gunilla Kvist eller annat som kan vara historiskt värdefullt. Passar det inte i kommunens förvar kan vi hänvisa till andra organisationer som kan vara intresserade. Ett par händelser som fastnat i mitt arkivminne är bl.a. när jag fick ett samtal från ett kansli att ett vattenrör sprungit läck i ett arkiv och vatten sprutade ut över handlingarna. Vi ryckte ut tre personer och räddade vad som räddas kunde. Vi hängde gamla betygsböcker m.m. kors och tvärs i ett utrymme som varit potatiskällare. Gårdskarlen fixade dit en stor fläkt och vi torkade så gott det gick. Men det var en hel del gamla skolhandlingar som förstördes den gången. När papper blir helt uppblött och blir som snor går det inte att göra mycket. En annan speciell händelse är när jag fick en liten kista full med dokument som varit i gymnasiets arkiv, ända från seminarietiden. När jag sorterat handlingarna och kom till bottnen i kistan hittade jag en pistol med skott och allt! Då blev det livat på stadskansliet! Nåja, det var inte så dramatiskt som det låter, vi kom fram till att det var en gammal startpistol som använts av idrottsklubben vid seminariet. Handlingarna sändes så småningom till landsarkivet men själva kistan och pistolen donerades till skolmuseet...i kistan hittade jag en p

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret

5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret 5 nyttiga och enkla recept i höstmörkret Ugnsbakad lax med råris och pestosås 4 portioner, ca 30 min, 684 kcal Laxfilé 600 g Råris 4 portioner Rödlök 1 st Babyspenat 80 g Citron ½ st Grönsaksbuljongtärning

Läs mer

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept.

Kronfågel är bra mat från Lantmännen. Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Kronfågel är bra mat från Lantmännen Sommar med kyckling! Läckra och lätta kycklingrecept. Äntligen grilltider! För en matigare sallad blanda i cous-cous, jätte cous-cous, bovete eller ris. Helt efter

Läs mer

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK

KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK KYCKLING MED SLOTTSSTEKSMAK 1 portion 100 g kycklingfilé i långa strimlor 1 tsk majsolja 1 liten lök, finhackad 1/2 finhackad röd paprika 1-2 ansjovisfiléer, 30 g 1/2 dl kycklingbuljong salt och peppar

Läs mer

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad

Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad Kebabspett med couscous, vitlökssås och kåsallad 4 port coscous 600 g blandfärs 0,5 röd lök 0,25 vitlök 1 tsk salt 0,5 tsk sambal oelek 0,5 tsk mald spiskummin 2msk mjölk Sås: 3 dl gräddfil 2 msk chilisås

Läs mer

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter

Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter Norrländsk veckomeny - Måndag Norrländska pannbiffar med brynt pepparrotssmör och ugnsbakade rotfrukter 4 port (tillagningstid ca 50-60 min) Ugnsbakade rotfrukter 2 morötter 4 potatisar 1 palsternacka

Läs mer

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård

Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård Meny och receptbok - Vilda på Karups Nygård MENY Söndag 3 augusti. Lunch: Mackor, tonfisk, skinkröra, makrill, ägg. Middag: Pyttipanna med stekt ägg och rödbetor. Måndag 4 augusti. Lunch: Korv Stroganoff

Läs mer

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken

Mer tid för fredag. Nygrillat i butiken Mer tid för fredag Nygrillat i butiken Smarta och festliga recept med lite fusk... Äntligen fredag igen! Skäm bort dig själv och dina vänner med härligt nygrillad kyckling och läckra tillbehör. Med lite

Läs mer

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot

Tisdag! Kycklingwok med chili, ingefära, soltorkade tomater och cashewnötter (2 portioner) 250g kycklingfilé 1 morot En veckas förslagsmeny! För dig som vill gå ner i vikt; Ta bort: bröd, pasta och gryn. För dig som vill behålla vikten; Lägg till: bröd, pasta och gryn. MIDDAG Måndag! Köttbullar med gräddsås och quinoasallad

Läs mer

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22

Krämig pasta med halloumi och tomat. vecka 22 Krämig pasta med halloumi och tomat vecka 22 familj Krämig pasta med halloumi och tomat cirka 20 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 3091 kj/740 kcal. Protein 29,5 g. Fett 43,6 g. Kolhydrater 55,0 g.

Läs mer

Tio tips för färskpotatisen

Tio tips för färskpotatisen 1 Tio tips för färskpotatisen Färskpotatis är inte bara god som nykokt i klassisk potatissallad. Vad sägs om att rosta den eller baka in den i focaccia? Potatisfocaccia Ingredienser 20 personer 25 g jäst

Läs mer

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis!

Matinspiration & Recept från Coop. Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Matinspiration & Recept från Coop Lätta recept! laga dina middagsfavoriter på nytt och varierat vis! Innehåll 4 lasagne Klassisk bolognese Kallrökt lax, grillad paprika, zucchini och feta. Kantareller,

Läs mer

Sremska med avokadoröra. vecka 13

Sremska med avokadoröra. vecka 13 Sremska med avokadoröra och salsa vecka 13 familj Sremska med avokadoröra och salsa cirka 30 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2632 kj/629 kcal. Protein 18,4 g. Fett 34,4 g. Kolhydrater 59,7 g. Ingredienser:

Läs mer

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.23. Hej! Bra att ha hemma v.23. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v. Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkarré Ca 000 gram kycklingben Recept Potatis/ris/pasta mm kg fast potatis, Grönsaker gul lök vitlök 500 gram morötter 500 gram palsternackor

Läs mer

Härliga helger och festligare vardag!

Härliga helger och festligare vardag! Middagstips Härliga helger och festligare vardag! Det ska vara lätt att laga god mat oavsett vilken dag i veckan det är. Prova vår nyhet Pulled Chicken Taco Style en blivande klassiker till fredagsmyset.

Läs mer

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej!

Ingredienser v.28. Recept. Veckans meny: Bra att ha hemma v.28. Köp gärna med fler matvaror! Hej! v.28 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 500 gram nötfärs Ca 550 gram falukorv Ca 500 gram laxfilé Ca 800 gram fläskkotlett 1 2 3 5 Potatis/ris/pasta mm 2 kg fast potatis 1 pkt pasta 1 pkt ris

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 16. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 16. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 6 Recept Potatis/ris/pasta pkt pasta Hej! Vi inleder denna aprilvecka med en riktigt snabb pastarätt med milda goda edamamebönor, även kallat sojabönor. Edamamebönan härstammar från Östasien och

Läs mer

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24

Spätta med rödlöksgremolata. vecka 24 Spätta med rödlöksgremolata vecka 24 inspiration Spätta med rödlöksgremolata Ett utsökt fiskrecept där rödlöksgremolata serveras som tillbehör. Den fräscha gremolatan får smak av persilja, citron och lök

Läs mer

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept

RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010. 10 läckra kycklingrecept RECEPTBILAGA FOODNEWS 1 2010 10 läckra kycklingrecept Grillade kycklingfileér med pestosallad Vänd filéerna i en blandning av citronsaft och olivolja. Krydda med salt och peppar. Stek filéerna tills de

Läs mer

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept

CHILI CON CARNE. 7 goda matlåderecept 1 7 goda matlåderecept Här är Sara Begners matlådor för under 20 kr per portion. CHILI CON CARNE ca 400 g nötfärs 2 msk smör eller margarin 2 gula lökar, skalade, finhackade 2 vitlöksklyftor, skalade,

Läs mer

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22

Kycklingfilé med äppleoch curryröra. vecka 22 Kycklingfilé med äppleoch curryröra vecka 22 familj Kycklingfilé med äppleoch curryröra cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2087 kj/501 kcal. Protein 44,3 g. Fett 13,4 g. Kolhydrater 45,9 g.

Läs mer

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger

Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Badankornés hållbara kokbok för hajk och läger Tjenahoppsan! Vi är Badankorné. Ett utmanarlag i Mälarscouterna som ville bidra till en bättre miljö på något sätt. Så vi bestämde oss för att skriva en hajkkokbok

Läs mer

Kallt och gott på buffén. (5 recept).

Kallt och gott på buffén. (5 recept). 1 Kallt och gott på buffén. (5 recept). Sill, sikröra och lax i alla former går bra att förbereda till festen. Matjes i glas Ingredienser 8 personer 2 burk hela matjesfiléer, (200 g) 8 st potatisar, kokta

Läs mer

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ).

Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). 1 Barnens bästa festkyckling ( 6 recept ). Barnsligt goda och lättlagade rätter som passar hela familjen. Foto: Ulrika Pousette Kycklingburgare med chilimajonnäs Ingredienser 4 personer 6 st skivor bacon

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 32. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 32. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v Recept Potatis/ris/pasta kg potatis, Grönsaker rödlök gul lök vitlök paprika blomkål chilipeppar citron kruka dill knippe rädisor ask babyspenat kg morötter,,,, Hej! Välkomna till

Läs mer

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor!

Vecka 41,4 port. Monikas 3 dagarskasse! Ingredienser. Recept. Bra att ha hemma! 1 1 1 2 2,3 1 1 3. Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Vecka 4,4 port Monikas dagarskasse! Välkomna till en av mina riktiga favoritveckor! Här finns både välkända och klassiska goda smaker samt mindre kända smaker i nytänkande rätt. Min personliga favorit

Läs mer

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00.

Kokoontuminen Vaasan satamassa 18.6 viimeistään klo 08.00. Leirin aikana kuljetaan minibusseilla. Kotona Vaasassa ollaan illalla 24.6 klo 23.00. Gruppbrev 7-2015 INBJUDAN AV-läger Örnsköldsvik! Meidän kestävyysleiri Örnsköldsvikissä lähestyy. Toivottavasti olette tyytyväisiä kevätkauden suorituksista, mutta nyt alkaa harjoituskausi taas syksyn

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 43. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 43. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 00 gram räkor Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta mm pkt glasnudlar Hej! Välkomna till en ny vecka fylld av spännande smaker från världens

Läs mer

Krämig örtkycklingsallad

Krämig örtkycklingsallad SALLADS- RECEPT Innehåll Krämig örtkycklingsallad... 3 Varm GER-sallad, 100 portioner... 4 Hjordknölssallad 100 portioner... 5 Matig pasta med kyckling, från Barbro och Kerstin på Helenaskolan... 6 Pastasallad

Läs mer

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se

Du hittar fler goda recept på vår hemsida www.saltakvarn.se Gott med BÖNOR BÖNOR & LINSER Bönor och linser är lätta att använda och passar bra i både kalla och varma rätter. Snabbt kan du göra en härlig bönsallad, en het salsa eller piffa upp grytan lite extra

Läs mer

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v. 2. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.2. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v. Recept Kött/fisk Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta mm pkt pasta pkt hirs, Grönsaker rödlök gul lök vitlök citron sötpotatisar kruka basilika kruka dill salladshuvud gurka tomat

Läs mer

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely

Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Fjärdkärin asemakaava kalastaja- ja yrittäjäkysely Mustasaaren kunta Seija Väre 12.6.2012 Fjärdkär kalastaja- ja yrittäjäkysely 12.6.2012 1 (4) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 KYSELYN TOTEUTUS... 2 3 KYSELYN

Läs mer

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Recept. Ingredienser v.34. Hej! Bra att ha hemma v.34. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! Ingredienser v.4 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram kassler Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis förp couscous Grönsaker kruka basilika kruka persilja sötpotatisar 450 gram morötter 500 gram

Läs mer

Vid grillen: Stjärnkocken Paul Svensson.

Vid grillen: Stjärnkocken Paul Svensson. Grilla på norska Gillar du när det är enkelt att grilla? När fisken inte fastnar på gallret, när det blir gott och alla njuter av maten och har trevligt? Då kommer du att älska att Grilla på norska Stenström

Läs mer

Nyttig mat på 20 minuter

Nyttig mat på 20 minuter Nyttig mat på 20 minuter I en tid där vi har allt mer att göra och vi stressar mellan jobb och aktiviteter blir lusten att göra mat ofta mindre och matvanorna sämre. Genom planering och bra recept kan

Läs mer

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne

Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne Löjrom på Knäcke Vin: Louis Roederer Champagne SVÅRIGHETSGRAD: Lättlagat TILLAGNINGSTID: Under 15 min PORTIONER: 10 st knäckebröd 1 tsk crème fraiche per bit en klick löjrom per bit (beräkna ca 100 g för

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 7. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 7. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk Ca 600 gram laxfilé Ca 600 gram fläskkotlett Ca 700 gram tvådelad kycklingfilé Potatis/ris/pasta kg potatis Hej! Stekta lax med het majs- och zucchinisallad får

Läs mer

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1

Vecka 47,4 port. Monikas 3-dagarskasse! Recept. Ingredienser. Bra att ha hemma! 1 2,3 1 1 1,3 2 2 1 Vecka 47,4 port Monikas -dagarskasse! Varmt välkomna till en riktigt god, lättlagad och spännande vecka! Här finns vardagsfavoriter som kyckling, färsbiffar och fisk fast på lite annorlunda vis. De baconlindade

Läs mer

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan.

Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 1 Fem smala soppor Soppa är läcker smalmat som värmer gott i vinterkylan. 5 Recept Foto: Lars Paulsson Nudelsoppa med kycklingwok Wok 1 st kycklingfilé 0,5 st purjolök, liten strimlad 1 st paprika, strimlad

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 34. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 34. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 4 Recept Potatis/ris/pasta 900 gram potatis pkt pasta Grönsaker gul lök vitlök chilipeppar äpplen avokado 400 gram grönkål 500 gram morötter purjolök salladshuvud 50 gram cocktailtomater broccolihuvuden,,,,

Läs mer

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund

Matlag ETT. 24 februari 2011 hos Monica Berglund Matlag ETT 24 februari 2011 hos Monica Berglund Jordgubbsbruchetta Toppad Laxcarpaccio med Sparris & Hollandaise Flamerad Oxfile med Calvadossås & Svamp och Ostsallad Chokladmousse med Chilikokta Aprikoser

Läs mer

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker

MENY. Tomatdrink. Röd coleslaw Tzatziki. Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås. Ugnsrostade grönsaker MENY Tomatdrink Röd coleslaw Tzatziki Lammstek m. örter på ratatouillebädd med ugnsbakad potatis och vitlökssmör Enbärssås Ugnsrostade grönsaker Äppelkaka Cheesecake m. karamelliserade körsbärstomater

Läs mer

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till

12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till 12 smaskiga enkla recept på Findus Grönsaker Perfekta till Grönsaker perfekta till fisk är en härlig blandning gjord på grillad aubergine, svarta bönor, sugar snap peas och tomater. FISK I FOLIE 1 portion

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 17. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 17. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar Ingredienser v 7 Recept Kött/fisk 500 gram nötfärs Ca 650 gram kycklingfilé Ca 800 gram torskrygg 3 Hej! Den här veckan hittar du en spännande rätt med raw currysås och grönsakspasta på menyn.

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 9. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 9. Köp gärna med fler matvaror! dagar Ingredienser v 9 Recept Potatis/ris/pasta förp pasta förp quinoa Hej! Broccoligratäng med fejkon får inleda denna vintervecka. Fejkon är ett vegetariskt alternativ till bacon och passar prefekt i

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 10. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 10. Köp gärna med fler matvaror! 3 dagar v 0 Recept Kött/fisk 500 gram hönsfärs Ca 600 gram laxfilé Potatis/ris/pasta kg potatis,3 Grönsaker 3 gula lökar vitlök 50 gram ingefära chilipeppar 3 apelsiner granatäpple kg morötter kruka koriander,3,3,3

Läs mer

Guide till Grillboxen

Guide till Grillboxen Guide till Grillboxen Att grilla har blivit en tradition som för de flesta innebär en härlig start på våren. Grannar och vänner samlas för att avnjuta en måltid tillsammans samtidigt som grilloset lägger

Läs mer

Slutet gott, allting gott!

Slutet gott, allting gott! Slutet gott, allting gott! Vi har väl alla varit med om månader när bankomaten hånskrattar sitt Uttag medges ej och vi letar förtvivlat efter bortglömda mynt i burkar och fickor därhemma. Det är då vi

Läs mer

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror!

3 dagar. Ingredienser v 38. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v 38. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Potatis/ris/pasta 2 sötpotatisar Hej! Välkomna till en ny vecka med vår vegetariska matkasse. Vi har en spännande meny framför oss med många härliga smaker och färgstarka rätter. Inledningsvis

Läs mer

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT

KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI GURKKIMCHI KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT KOREANSKA KÖKET MENU SSALBAP KOKT RIS KHACHORI "GURKKIMCHI" KONGNAMOOL BÖNGRODDSALLAD TALGYAL MARI RULLAD FYLLD OMELETT SHIKUMCHIGUK SPENAT OCH KYCKLINGSOPPA SAEUTIGIM FRITERADE TIGERRÄKOR YANYUMJANG DOPPSÅS

Läs mer

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter.

Egyptierna använder sig ofta av ingredienser som lamm, kyckling, duva, bönor och örter. Här kan du testa att göra maträtter som är vanliga i Egypten. Kanske vill du använda menyn på ett kalas med egyptiskt tema eller bara prova på hur deras favoriter smakade. Fråga en vuxen om hjälp och börja

Läs mer

Rune Larssons energikaka

Rune Larssons energikaka Här nedan följer recept på ett antal olika varianter på energikakor. Rune Larssons energikaka Mät upp 7 8 mått havregryn i en bunke! Ett mått kan vara i stort sett vad som helst. Jag själv brukar använda

Läs mer

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos!

8 recept för alla matglada magar. Fritt från gluten, mjölk & laktos! 8 recept för alla matglada magar Fritt från gluten, mjölk & laktos! Är du känslig mot laktos, mjölk eller gluten? Inga problem. Du kan laga nästan vad du vill det gäller bara att hitta rätt produkter.

Läs mer

Norska räkor. Sök bland flera inspirerande och enkla recept eller läs mer om fisk och hälsa på www.norskfisk.se

Norska räkor. Sök bland flera inspirerande och enkla recept eller läs mer om fisk och hälsa på www.norskfisk.se Norska räkor. Norsk Sjømat har en lång tradition av hållbart fiske och odling. Genom att välja fisk med norskt ursprung kan du vara säker på att du väljer fisk av högsta kvalitet. Symbolen här intill betyder

Läs mer

MATBITEN. Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 4, 2012. Nyheter!

MATBITEN. Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 4, 2012. Nyheter! MATBITEN Nyheter och kampanjer från Säljpartner Häll & Co nr. 4, 2012 Nyheter! 2012 år 5 Polarbröd - Polarklämma lax, Vetevikare ost och skinka, Mörkt Kuvertbröd (KRAV), Ljust Kuvertbröd (KRAV), Vörttunnbröd

Läs mer

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror!

Ingredienser v.42. Recept. Hej! Bra att ha hemma v.42. Veckans meny: Köp gärna med fler matvaror! v.4 Recept Kött/fisk 600 gram laxfilé 600 gram kycklingfilé 400 gram älgfärs 1 pkt bacon 1 3 Potatis/ris/pasta kg potatis 1,3,4 Grönsaker 1 rödlök gula lökar 1 vitlök 1 purjolök 40 gram morötter 1 rotselleri

Läs mer

Laga mat med Mille: Muffins med vit choklad och majs. Så här gör du: Du behöver: (ca. 9-10 muffins)

Laga mat med Mille: Muffins med vit choklad och majs. Så här gör du: Du behöver: (ca. 9-10 muffins) Muffins med vit choklad och majs (ca. 9-10 muffins) 75 g smör 75 g socker 2 ägg 1 dl yoghurt, t.ex. grekisk Rivet skal från 1 obesprutad apelsin 180 g vetemjöl 1½ tsk bakpulver 50 g hackad vit choklad

Läs mer

Grillspett av struts. 4 personer

Grillspett av struts. 4 personer Grillspett av struts 500 600 g wokbitar av biff/filé 1 pkt bacon 8 st små tomater 12 st hela champinjoner ev gul lök 1 banan ev 1 paket strutskorv Grillolja: 4 msk matolja 1 krm svart- eller citronpeppar

Läs mer

Recept och inspiration. Försmak på våren

Recept och inspiration. Försmak på våren Recept och inspiration Försmak på våren En bra början receptet på god mat Låt gästerna komma in i köket. Varsitt glas och några bitar Allerum på en bricka. Enkelt och avspänt medan middagsmaten sjuder

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 41. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 41. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v 1 Recept Kött/fisk Ca 600 gram torskfilé Ca 500 gram nötfärs 1 falukorv 700 gram tunnskivad kycklingfilé 1 2 5 Potatis/ris/pasta 900 gram potatis 1 Hej! Vi inleder denna oktobervecka med vår

Läs mer

Passalbladet November 2013

Passalbladet November 2013 Passalbladet November 2013 Månadens recept Hej på er alla Passalare! Pumpasoppa Nu har jag, Lena, fått äran att skriva här i Passalbladet. Jag vill uppmärksamma er alla på att Passal har fått en ny hemsida.

Läs mer

Vecka 37,4 port. Matnyttigt! MatHems Familjematkasse! Ingredienser. Recept

Vecka 37,4 port. Matnyttigt! MatHems Familjematkasse! Ingredienser. Recept Vecka 7, port Ingredienser Kött/fisk 00 gram nötfärs Ca 600 gram fläskkotletter 00-600 gram laxfilé 700 gram kycklinginnerfilé Potatis/ris/pasta mm Ca 600 gram sötpotatis Ca 00 gram fast potatis 1 pkt

Läs mer

Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar. Kyckling tandoori. Falukorv caprese. Sötpotatis- och kikärtsgryta

Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar. Kyckling tandoori. Falukorv caprese. Sötpotatis- och kikärtsgryta Vecka 48 Pasta med krämig vitlökssås och kräftstjärtar Kyckling tandoori Falukorv caprese Sötpotatis- och kikärtsgryta Laktosfria kassen är för dig som känner som jag, att det är viktigt med smak, gärna

Läs mer

Vecka 27,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Ingredienser. Recept

Vecka 27,4 port. Nyhet! MatHems Familjematkasse! Ingredienser. Recept Vecka 7, port Ingredienser Kött/fisk 00 gram kalvfärs burkar tonfisk 0 gram kycklinglårfilé 1 pkt lufttorkad skinka 00 gram laxfilé Potatis/ris/pasta mm kg färskpotatis 00 gram pasta 1 3 3 1, MatHems Familjematkasse!

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken

Mmm...va gott! Den vegetariska recepthandboken Den vegetariska recepthandboken Här får du ett brett urval av smarriga rätter som inte inkluderar kött eller fisk Morotssallad med päronvinäger och mynta 4 st morot 3 msk päronvinäger 1 tsk mynta 1 msk

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 18. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 18. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 18. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 18. Köp gärna med fler matvaror! dagar v 8 Recept Kött/fisk Ca 600 gram kycklingfilé Ca 600 gram laxfilé Ca 00 gram lammfärs/nötfärs pkt bacon 4 Potatis/ris/pasta pkt pasta 900 gram potatis Ca 00 gram sötpotatis Hej! Välkomna till en

Läs mer

KOKBOKEN Kniv och Gaffel Recept inlämnade av elever på Bosvedjeskolan

KOKBOKEN Kniv och Gaffel Recept inlämnade av elever på Bosvedjeskolan KOKBOKEN Kniv och Gaffel Recept inlämnade av elever på Bosvedjeskolan BRA mat till bra BARN Här kommer kokboken som vi har jobbat med under några terminer. Tack till alla barn som har lämnat in recept

Läs mer

En Lättare Vecka v.19

En Lättare Vecka v.19 v.19 MÅNDAG Ost & tomatgratinerad falukorv med stuvade makaroner TISDAG Fiskbiff med mos och kall sås ONSDAG Ritas köttfärssås TORSDAG Laxsoppa med en touch of thai FREDAG Vegetarisk wok LÖRDAG Klassiska

Läs mer

Less is more. m e d lite gör vi myc k e t

Less is more. m e d lite gör vi myc k e t Less is more m e d lite gör vi myc k e t Av KåKå AB Less is more m e d lite gör vi myc k e t Med den här receptsamlingen vill vi inspirera dig som är sugen på att utveckla ditt sortiment av läckra smörgåsar,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Smakrika recept. God matkultur.

Smakrika recept. God matkultur. Smakrika recept. God matkultur. Bra mat från Lantmännen Svensk gårdskyckling från 46 gårdar. Mat smakar som bäst när du vet var den kommer ifrån och hur den är framställd. Lantmännen Kronfågels kycklingar

Läs mer

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK

UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK NOVEMBERMYS UTAN SOCKER, GLUTEN & MJÖLK Med dagens krav på ren mat fri från vitt socker, vitt mjöl, mjölk och för mycket salt, kan det lätt kännas som en utmaning när man väl står där vid spisen. Vi har

Läs mer

Fruktsallad. Ingredienser: 1 äpple. 10 vindruvor. 1 banan. ½ apelsin. ½ dl krossad ananas. Gör så här: 1. Skölj och skär äpplet i tärningar.

Fruktsallad. Ingredienser: 1 äpple. 10 vindruvor. 1 banan. ½ apelsin. ½ dl krossad ananas. Gör så här: 1. Skölj och skär äpplet i tärningar. Fruktsallad 1 äpple 10 vindruvor 1 banan ½ apelsin ½ dl krossad ananas 1. Skölj och skär äpplet i tärningar. 2. Skölj och dela druvorna, ta bort kärnorna. 3. Skala bananen och apelsinen, skär dem i skivor.

Läs mer

me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi.

me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi. me&eat vinnarbidragen i me&i:s recepttävling april 2008 en samling goda, enkla och snabblagade recept för småbarnsfamiljer www.meandi.se världens bästa köttfärs Garanterat en hit bland barnen! receptet

Läs mer

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel.

Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Klas Lindberg Modern restaurangrätt 14 portioner Hällstekt, glaserat och mörkokt Fårölamm med jordärtskocka och tryffel. Allt kött, mejeri och grönsaker är i största möjliga mån ekologiska eller kravmärkta

Läs mer

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar!

Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Vi skänker vinsten till SOS-barnbyar! Om oss Vi är tre tjejer som går tredje året på Handels- och administrationsprogrammet på Kungsängsgymnasiet här i Sala. Det här är vårt projektarbete. Vi har valt

Läs mer

Daal-soppa på gula ärtor

Daal-soppa på gula ärtor Daal-soppa på gula ärtor 4 6 portioner 300 g gula delade ärtor 9 vitlöksklyftor, skalade 1 stor gul lök, skalad och grovt 1 bit färsk ingefära, stor som en tumme, skalad och grovt 1 tsk garam masala 1

Läs mer

Tio recept från Ekomatsedeln

Tio recept från Ekomatsedeln Tio recept från Ekomatsedeln Innehållsförteckning Potatissoppa med röda linser och dessert...3 Kikärtor med spenat och fetaost...4 Pannkakor med keso och kikärtsallad...5 Röd fisk med pasta...6 Skinkgryta

Läs mer

Sex exklusiva recept med vit fiberpasta

Sex exklusiva recept med vit fiberpasta Sex exklusiva recept med vit fiberpasta Vit pasta med fiber! Nu lanserar Kungsörnen en nyckelhålsmärkt vit fiberpasta. Ett perfekt alternativ för den som föredrar vit pasta framför fullkorn, men ändå

Läs mer

spansk kikärtssoppa med chorizo

spansk kikärtssoppa med chorizo spansk kikärtssoppa med chorizo 40 ml olivolja 150g chorizo-korv, finhackad 175g lök, skalad och finhackad 5g vitlök, skalad och finhackad 50g blekselleri, finhackad 100g färsk spenat, tvättad och hackad

Läs mer

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP

UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP UTVECKLINGEN AV BEDÖMNINGSPRAXIS SKRIFTLIGA KUNSKAPER ARGUMENTERANDE GENRE ATTBLOGGAI GRUPP ROKK-projektet 20.5.2015 Sari Hanska-Aare Camilla Jauhojärvi-Koskelo Tiina Männikkö STRUKTUREN Våra mål Nya bedömningskriterier

Läs mer

Recept Smakprovning med ekobonden

Recept Smakprovning med ekobonden Till butiksansvariga VÅRRUS Frukost en bra start på dagen Frukost äter de flesta av oss varje dag. Det ger oss en bra start på dagen. Och idag är det enkelt att välja en ekologisk frukost. Visa det för

Läs mer

6 sätt att laga småländska isterband

6 sätt att laga småländska isterband 6 sätt att laga småländska isterband Historik 1939 startade Verner Grönqvist den lanthandel som genom sina isterband skulle komma att bli en lokal popularitet. Att isterbanden blev så uppskattade berodde

Läs mer

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46

Pasta mozzarella med bresaola. vecka 46 Pasta mozzarella med bresaola vecka 46 inspiration Pasta mozzarella med bresaola Bönor steks ihop med vitlök där sedan citronsaft, färsk basilika, soltorkade tomater och riven mozzarella blandas till en

Läs mer

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke

Sommarrecept till Viltboden. Foto: Hannah Kompanik. Recept: Elin Carleke Sommarrecept till Viltboden Foto: Hannah Kompanik Recept: Elin Carleke Hej och Välkomna till Trolle Ljungby Viltbod. Vi har öppet varje tisdag och torsdag kl. 17-18 i sommarlokalen inne på gården. Nedan

Läs mer

Art. 1041 Sejfilé MSC 100-300 g

Art. 1041 Sejfilé MSC 100-300 g Art. 1041 Sejfilé MSC 100300 g Sejfilé renskuren (Pollachius virens Energivärde 340 kj, 80 kcal FAO 27 Nordostatlanten) Protein 18,0 g Kolhydrater 0,5 g Denna produkt kommer från Fett 0,5 g ett fiske som

Läs mer

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010.

Nordica. Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Nordica Enkäten sändes till alumner i nordisk litteratur, nordiska språk (båda linjerna) och svensk översättning som utexaminerats år 2006 2010. Alla 52 som svarade är kvinnor. 80 % har finska som modersmål

Läs mer

Fresta. Läckra recept av kycklingfilé. Vi tar ansvar för hela kedjan från jord till bord. Kronfågel är en del av Lantmännen.

Fresta. Läckra recept av kycklingfilé. Vi tar ansvar för hela kedjan från jord till bord. Kronfågel är en del av Lantmännen. Fresta med filé! Läckra recept av kycklingfilé. Vi tar ansvar för hela kedjan från jord till bord. Kronfågel är en del av Lantmännen. Champagnekyckling 4 port ca 500 g Kronfågel kycklingfiléer olja till

Läs mer

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42

Lammkorv med linser och rostad potatis. vecka 42 Lammkorv med linser och rostad potatis vecka 42 familj Lammkorv med linser och rostad potatis cirka 40 min a Näringsinnehåll/portion: Energi: 2527 kj/ 606 kcal. Protein 25,6 g. Fett 28,1 g. Kolhydrater

Läs mer

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA

LUGNETS FÖRSKOLA LUGNETS FÖRSKOLA , LUGNETS MELLANMÅL LUGNETS MELLANMÅL Våren 2012 startade vi arbetet med att få Grön Flagg certifiering, som är utmärkelsen för skolor och förskolor som vill arbeta med hållbar utveckling. Vi siktar på

Läs mer

En riktigt smakrik vinter

En riktigt smakrik vinter En riktigt smakrik vinter Vinterkvällsmat Har du provat allerums senaste? Allerum Whisky Kraftfull karaktär och distinkt smak med tydlig ton av ekfatslagrad Mackmyra Whisky....... Allerum Skotsk cheddar

Läs mer

Mer än salt. på upptäcktsfärd med Marcus Samuelsson

Mer än salt. på upptäcktsfärd med Marcus Samuelsson Mer än salt på upptäcktsfärd med Marcus Samuelsson Salt livets krydda Salt är förstås inte någon krydda det är en livsviktig mineral som behövs för att vi ska kunna leva och må bra. Rätt använt gör det

Läs mer

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år

7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Centrala Barnhälsovården Södra Bohuslän & Göteborg mars 2011 7 middagsförslag familjer med barn i åldern 1-6 år Recepten är beräknade för familjen med 2 barn i åldrarna 1-6 år (familjens mat från cirka

Läs mer

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013

Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 Hjort Hencca Vilén & Sten Petrell Lönkan, 13.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hjortgryta med hasselnötter... 3 Hjortrulader med lingongräddsås... 4 Fyllda färsbiffar med dragonpepparsås... 6 Viltjärpar med

Läs mer

Meny GRLLLADE PILGRIMSMUSSLOR MED LUFTTORKAD SKINKA OCH BASILIKAOLJA ROSMARINSTEKT HALLOUMISALLAD MED APROKOSER

Meny GRLLLADE PILGRIMSMUSSLOR MED LUFTTORKAD SKINKA OCH BASILIKAOLJA ROSMARINSTEKT HALLOUMISALLAD MED APROKOSER Gourmetmiddagen den 27 januari 2007 Meny GRLLLADE PILGRIMSMUSSLOR MED LUFTTORKAD SKINKA OCH BASILIKAOLJA ROSMARINSTEKT HALLOUMISALLAD MED APROKOSER GORGONZOLAINBAKAD OXFILÉ MED PORTVINSÅS POTATISBAKELSE

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v 33. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 33. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v 33. Recept. Hej! Veckans meny: * Bra att ha hemma v 33. Köp gärna med fler matvaror! dagar v Recept Kött/fisk Ca 00 gram nötfärs Ca 800 gram fläskkarré Ca 1000 gram kycklingben 1 burk tonfisk 1 2 Potatis/ris/pasta 1 kg potatis 1 pkt pasta 2, 1 Hej! Inledningsvis får vi njuta av en solklar

Läs mer

Bulgurmenyn. 1 ägg på 77 kcal 70 gram frysta blåbär 0.70 55= 38.5 kcal (110 gram, 60.5 kcal) Te utan mjölk och socker typ 0 kcal

Bulgurmenyn. 1 ägg på 77 kcal 70 gram frysta blåbär 0.70 55= 38.5 kcal (110 gram, 60.5 kcal) Te utan mjölk och socker typ 0 kcal Bulgurmenyn Frukost totalt 115.5 kcal (138 kcal): 1 ägg på 77 kcal 70 gram frysta blåbär 0.70 55= 38.5 kcal (110 gram, 60.5 kcal) Te utan mjölk och socker typ 0 kcal Salta ägget. Grönt ekologiskt te är

Läs mer

Läckert och lättlagat: 10 nya kycklingrecept

Läckert och lättlagat: 10 nya kycklingrecept R E C EPT FO L D ER F RÅ N K RO N FÅG EL N R 1 2014 Läckert och lättlagat: 10 nya kycklingrecept Pankopanerad kycklingschnitzel med senap- och örtpotatissallad Salta och peppra kycklingen och vänd först

Läs mer

Pasta arrabbiata. vecka 5

Pasta arrabbiata. vecka 5 Pasta arrabbiata vecka 5 inspiration Pasta arrabbiata Arrabbiatan i denna rätt är en riktig smakhöjare. Tillsammans med lök och persilja förhöjs aromerna ytterligare. Mozzarellan och de krispiga pumpafröna

Läs mer

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror!

5 dagar. Ingredienser v.46. Recept. Hej! Veckans meny: Bra att ha hemma v.46. Köp gärna med fler matvaror! 5 dagar v.46 Recept Kött/fisk Ca 600 gram rödspätta Ca 500 gram nötfärs Ca 600 gram kycklingfilé Ca 600-800 gram fläskkarré/ytterfilé förp bacon av rapsgris 2 4 5 3 Potatis/ris/pasta mm 2 kg potatis pkt

Läs mer