Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Solbackeskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Gäller för F -3, 4-6, Fritidshemmet & Särskolan Ht-2014 Vt 2015 Vår värdegrund Lärande Medvetet lärande Målrelaterat lärande Motiverat och nyfiket lärande Respekt Allas rätt till likvärdigt bemötande Jämställdhet Samhörighet Glädje Arbetsglädje Se sin egen och andras utveckling Trivsel GÖTEBORG STAD ÖSTRA GÖTEBORG Solbackeskolan Stjärnbildsgatan Göteborg Tel exp:

2 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Grundsärskola, Skolbarnsomsorg Ansvariga för planen Rektor Vår vision Alla elever ska känna trygghet på vår skola. Man ska bli respekterad för den man är, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Det ska råda nolltolerans mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, repressalier och annan kränkande behandling. 2

3 Elevernas delaktighet Vid varje läsårsstart presenteras likabehandlingsplanen tillsammans med skolans ordningsregler samt konsekvensbeskrivning. Utifrån dessa upprättar dessutom varje klass sina egna ordningsregler. Varje klass från åk 3 och uppåt har en eller flera representanter (kamratstödjare/elevråd), som tillsammans med en eller flera från trygghetsteamet mer ingående går igenom likabehandlingsplanen. Vårdnadshavarnas delaktighet I början av varje läsår presenterar rektor likabehandlingsplanen för förskoleklassens vårdnadshavare. De får även ett ex. med hem. Tid för frågor och diskussion ges vid detta tillfälle. De som inte kan vara med på mötet erbjuds att få likabehandlingsplanen efteråt. Likabehandlingsplanen finns att tillgå på Solbackeskolans hemsida. Även vårdnadshavare till nytillkomna elever i övriga klasser bjuds in till detta möte. Varje klass presenterar och diskuterar likabehandlingsplanen vid första föräldramötet för läsåret. Synpunkter tas emot under hela läsåret både i muntlig form och i skriftlig form, med hjälp av "Synpunktsblanketten" (Bilaga 9). Personalens delaktighet Delar av trygghetsteamet representerar personalen vid upprättandet och utvärderingen av likabehandlingsplanen. Trygghetsteamet presenterar likabehandlingsplanen på ett APT i början av läsåret. Minst en gång per år diskuteras likabehandlingsplanen på en AE-konferens. Synpunkter på planen kan lämnas under hela året till trygghetsteamet inför utvärderingen. Förankring av planen sker på personalkonferens i början av läsåret. Vid varje läsårsstart presenteras likabehandlingsplanen för elever, vårdnadshavare och personal. Varje klass arbetar under läsåret regelbundet med likabehandling/social emotionell träning. Planen gäller från och med till och med

4 Utvärdering Så här har fjolårets plan utvärderats En enkät har gjorts med alla elever på skolan. Dessa har frågeställningar som påvisar tryggheten på skolan. Utifrån resultaten har sedan ledning, trygghetsteamet och klasslärarna arbetat vidare med frågorna. Likabehandlingsplanen har reviderats genom att skolans personal fått planen presenterad för sig på ett APT. Alla uppmanades att läsa igenom den och skriftligen lämna synpunkter till rektor. Rektor har tillsammans med en representant från trygghetsteamet gjort förändringarna för att till sist lämna vidare till övrig personal för genomläsning och godkännande. Vid föräldramöten och/eller öppet hus har Likabehandlingsplanen presenterats och vårdnadshavarna har fått möjlighet att ställa frågor. Synpunktsblanketter från vårdnadshavare har också mottagits och arbetats med. Övriga ansvarsgrupper, såsom trygghetsteam, kamratstödjare, elevråd, elevhälsoteam och Stjärnstugegruppen har ansvarat för sina områden. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan Elever, personal, vårdnadshavare och ledning 4

5 Resultat och analys av utvärderingen av fjolårets plan Det gemensamma förhållningssättet på skolan har medfört att det, enligt personal, elever och vårdnadshavare blivit ett lugnare klimat och mindre kränkningar än tidigare år. De flesta elever upplever, enligt trygghetsenkäten, att de har någon vuxen att vända sig till på skolan, men inte alla. Därför ses rastvärds-schemat över varje terminsstart och förstärks alltid efter lovperioder. Trygghetsteamet har under läsåret haft 55 samtal med 23 elever (1-5 samtal per elev). Av dessa var det 7 elever som blivit utsatta för kränkning och 4 som kränkt. Övriga elever (12 elever) har vi haft stödsamtal med och/eller inhämtat information om olika händelser. Flera av samtalen rörde elever som både blev retade och retades. Enligt trygghetsenkät och utvärderingsdokumnet upplever både personal och elever generellt att det trygga klimatet på skolan håller i sig. En trolig förklaring till detta är just den höga vuxentätheten på de platser som av eleverna pekats ut som mindre trygga, samt att alla klasser fått tillåtelse att öppna klassrummen före skolstart och därmed minskat oro hos vissa elever och dessutom minimerat risken för bråk. Eleverna har enligt trygghetsenkäten upplevt läsåret som lika bra som föregående. De tycker att de vuxna lyssnar och reder ut det som de beskriver. Kamratstödjarna och trygghetsteamet upplever dock att det varit en större oro i klasserna det här läsåret än tidigare, om än inte i form av mobbning eller kränkande behandling. Vi har därför behållit den höga vuxentätheten under alla raster. Detta upplevs positivt av såväl personal och elever enligt enkätundersökning. Vi har bestämt att varje elev alltid har någon personal ute som är känd för eleven. Beslut har tagits om att varje klass ska göra så kallade "trygghetsvandringar", där eleverna får kartlägga mer och/eller mindre trygga platser på skolans område. Alla klasser har ännu inte gjort detta med eleverna, men vi fortsätter att kartlägga. De otrygga platserna som eleverna markerat är inte förvånande, utan redan kända platser såsom, omklädningsrum, kapprum och till viss del även fotbollsplanen och vid kompisgungan. Vi fortsätter därför att stärka upp särskilt där. Fritidshemmet har arbetat aktivt med att skapa trygg miljö även efter skoltid. Detta t ex genom gruppstärkande aktiviteter, men också genom att se över gruppindelningar. Vi har prioriterat att i så stor utsträckning som möjligt tillbringa tid med varje elev varje dag, tex genom att sitta och prata, spela spel eller läsa tillsammans. Vi tror att barn blir tryggare när de får uppmärksamhet och känner att de är viktiga. Fritidspedagogerna har också vid behov deltagit i utvecklingssamtal för att barnets behov i så stor utsträckning som möjligt skall tillgodoses över hela dagen. Särskolans elever bemöts generellt med samma respekt som övriga elever. Viss okunskap om elevernas förmågor kan ibland leda till nedsättande tilltal eller skratt. För att komma tillrätta med det behövs information/kunskap om funktionsnedsättning. Både

6 grundsärskolan och träningsskolan äter numera i stora matsalen tillsammans med övriga klasser. Det har fungerat bra och ger tillfällen att förklara våra olikheter och öka förståelsen. Gemensamma raster med lek över gränserna bidrar också till det. Det är fortfarande svårt med integrering i skolarbetet. Dock har integrering i musik, bild och slöjd fungerat någorlunda. Några elever har varit integrerade i svenska och matte. Det här läsåret har även sk omvänd integrering prövats med goda resultat. Detta innebär att elever inskrivna i grundskolan kommit till särskolan. Flera av särskolans elever har haft skolbarnsomsorg. Några har varit delaktiga i den ordinarie fritidshemsverksamheten, vilket har fungerat bra. Andra har varit på en egen avdelning. Under året har vi haft rastverksamhet i Stjärnstugan under lunchrasterna måndagar t o m torsdagar. För de yngre eleverna har det varit öppet kl och för de äldre eleverna kl Eleverna har uppskattat verksamheten och vi har sett ett behov av olika saker att göra på rasterna. Elever som tidigare uttryckt att de varit ensamma och inte haft något att göra på rasterna har regelbundet, och med belåtenhet, besökt Stjärnstugan. Vid trygghetsvandringar med eleverna har vi sett att alla elever upplever Stjärnstugan som en trygg plats att vara på. Kamratstödjarna ska träffas ungefär varannan vecka, men har under detta läsår endast träffats vid 7 tillfällen. Vid dessa tillfällen får varje kamratstödjare möjlighet att berätta om skolsituationen, klassklimat och aktuella händelser. Detta kopplas ihop med trygghetsteamet och även på APT om det finns behov. De har också haft ansvar för läsårets trivselenkät. Kamratstödjarna har stöttats och de vuxna har särskilt poängterat att det är de vuxna på skolan som alltid har ansvaret. Detta har gett mycket goda resultat. Kamratstödjarna är viktiga personer som ser och hör saker som inte alltid vi vuxna ser. De tar sitt uppdrag på största allvar. Kopplingen mellan kamratstödjare och trygghetsteamet är viktig så att vi kan arbeta vidare med informationen vi fått. Elevrådet har haft två möten per månad. Eleverna upplever elevrådet som ett forum där de har möjlighet att påverka och förändra olika situationer, aktiviteter och beslut. Detta gäller även klassråden. Vi har förlagt modersmålsundervisning i de största språken på skolan onsdag morgon Detta stärker det egna språkets status och elevens självkänsla. Modersmålets betydelse likställs också med övriga ämnen. Det underlättar också samarbetet mellan pedagoger och därmed ökar tryggheten för eleven. Närvaron under modersmålet tycks ha ökat. 6

7 Förbättringsområden: Öka vårdnadshavares delaktighet Bli bättre på att förankra planen hos både elever, vårdnadshavare och personal Se över gemensamma blanketter så det blir tydligare vad och till vem ett ärende ska anmälas Bli bättre på dokumentation av insatser, så att det tydligare framgår vad som sagts under samtalet/ insatsen Göra tydliga analyser av orsak till mobbning som underlag för handlingsplan till både den som mobbar och mobbas Tydliggöra uppdraget som rastvärd för all personal Utifrån resultaten från trygghetsvandringarna, som eleverna gjort, se över vad som ska göras för att säkerställa tryggheten på hela skolan Förbättra integrering mellan F-6 och särskolan Säkerställa att det alltid finns en vuxen hela tiden i båda omklädningsrummen Återkoppla till alla inblandade vårdnadshavare både när en händelserapport upprättats och när det är klart. Detta kan göras av t ex rektor, EHT och/eller klasslärare Fortsätta diskussionen om huruvida vi ska fortsätta att öppna klassrummen före kl 8.00 Förslag på mall för gemensamt värdegrundande förhållningssätt

8 Årets plan ska utvärderas senast Så här ska årets plan utvärderas Elever - klassråd samt genom elevenkät Vårdnadshavare - föräldramöte samt genom synpunktsblankett Personal och ledning - APT-konferens Ansvarig för att årets plan utvärderas Rektor 8

9 Främjande insatser Områden som berörs av insatsen Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Skollagen (2010:800, 1 kap. 5 ): Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheter som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor Mål och uppföljning Elever och personal ska förstå och agera utifrån alla människors lika värde Elever och personal ska förstå och själva verka utifrån demokratiska värderingar

10 Insats Varje klass (F-6) har regelbundna klassråd. Varje klass (1-6) har två eller flera representanter i skolans elevråd och matråd. Dessa träffas varannan vecka. Kontinuerlig schemalagd undervisning i demokratiska värderingar och människors lika värde. Undervisning om samlevnad, konfliktlösning, religion, etik, moral och jämställdhet bedrivs kontinuerligt både i helklass och i smågrupper. Samarbete med andra skolor både i Bergsjön och i andra stadsdelar, temadagar, friluftsdagar, utflykter, bio, teater, studiebesök mm. Skolan har en arbetsgrupp som ansvarar för jämställdhets- och mångfaldsarbetet och har övningar med personalen regelbundet under året. Skolan har kamratstödjare som utses av klasslärarna i samråd med trygghetsteamet. Kamratstödjare har inte mer ansvar än någon annan att agera mot mobbning eller annan kränkande behandling. Deras roll är att vara lite extra vaksamma på om det finns någon som ofta verkar vara ensam, eller blir retad eller dylikt. De träffar regelbundet representanter från trygghetsteamet som stöttar och stärker eleverna i deras roll. Vid dessa träffar diskuteras också läget på skolan. Vi har tydliga ordningsregler och konsekvensbeskrivningar som klasserna arbetar aktivt med i början av varje läsår. Vi har modersmålsundervisning förlagd på skolan, under skoltid i de största språken på skolan. Ansvarig Klasslärarna och rektor Datum när det ska vara klart

11 Kartläggning Kartläggningsmetoder Elev- och personalenkät som följs upp av alla. Kamratstödjarträffar varannan vecka. Klass- och elevråd regelbundet. Trygghetsteamet möts varje vecka. Vuxennärvaro under hela skoldagen (även under rast, i matsal och gymnastikens omklädningsrum) enligt geografisk indelning. Alla elever har bestämda platser i matsal och kapprum. Trygghetsvandringar med elever. Enskilda samtal med elever och vårdnadshavare Områden som berörs i kartläggningen Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Hur eleverna har involverats i kartläggningen Kamratstödjarna sammanställer resultatet av trygghetsenkäten. Klasserna arbetar med resultatet. De får ta del av skolans hela resultat men arbetar i första hand med den egna klassens resultat. Eleverna får under trygghetsvandringar med lärare kartlägga trygga/otrygga platser på skolan. Samtal om elevens situation vid utvecklingssamtal, eller andra enskilda samtal vid behov. På klassråden uppmanas eleverna att diskutera eventuella hot mot likabehandling. Hur personalen har involverats i kartläggningen Personalen har involverats enskilt och i arbetslag med elev- och personalenkät, samt i olika utvärderingsforum. Jämställdhetsövningar, ledda av skolans jämställdhetsombud, på APT där all personal deltog.

12 Förebyggande åtgärder Områden som berörs av åtgärden Kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder Mål och uppföljning Det ska råda nolltolerans mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, repressalier och kränkande behandling. Utvärdering sker via klassråd, kamratstödjarträffar, trygghetsteamets arbete, samtal med föräldrar samt trygghetsenkäter. Enkäten revideras varje år för att säkerställa tydlighet i frågor och svar. Åtgärd Kontinuerlig schemalagd undervisning i demokratiska värderingar och människors lika värde. Samt arbeta aktivt med betydelsen av diskriminering och kränkande behandling, både i helklass och i smågrupper som t ex tjej- och killgrupper. Varje elev ska genomföra en trygghetsvandring för att kartlägga och identifiera otrygga platser för att kunna säkra upp även där. Minst en klasslärare/klass är ute tillsammans med eleverna under rastverksamheten. Det finns alltid en vuxen i gymnastiksalens båda omklädningsrum. Alla elever har av läraren bestämda platser i matsalen och i kapprummet. Varje läsår svarar eleverna på en trygghetsenkät (anonymt) angående sin situation i skolans inre och yttre miljö. 1 2

13 Därför gjorde vi så här Genom enkäter och samtal med elever har det framkommit att det är mest under rasten som eleverna känner sig otrygga. Därför har vi hög vuxennärvaron samt säkerställt att det alltid ska finnas en vuxen ute som eleverna känner. Efter varje lov höjer vi vuxentätheten extra under rasten eftersom vi märkt att behovet är särskilt stort då. Flera elever har tidigare sagt att de inte vill byta om inför/efter gymnastiken. Vid samtal har det framkommit att de känt sig retade/hotade av klasskamrater, därför ska det alltid finnas en vuxen i båda omklädningsrummen. Forskning visar att elever som är utanför i gruppen ofta upplever att ingen vill sitta bredvid dem, utanförskap förstärks därmed. Vi har därför av lärarna bestämda platser i matsal och kapprum. Integrering och gemensamma aktiviteter mellan klasserna ökar förståelsen för t ex funktionsnedsättning. Därför fortsätter vi att utveckla det arbetet. Ansvarig Pedagoger samt rektor Datum när det ska vara klart

14 Rutiner för akuta situationer Det ska råda nolltolerans mot direkt och indirekt diskriminering, trakasserier, repressalier och kränkande behandling. Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling Hög vuxentäthet även på lektionsfri tid. Kamratstödjare som informerar ifall de ser elever som verkar ensamma/utanför eller utsatta på något sätt. Trygghetsenkäter och trygghetsvandring varje läsår. Personal som elever och föräldrar kan vända sig till Elever och vårdnadshavare kan alltid vända sig till vilken vuxen som helst på skolan då all personal på skolan har ansvar att förmedla informationen till berörd lärare och/eller rektor. All personal har likadana jackor (arbetskläder). Detta tydliggör för elever såväl som anhöriga, att vi arbetar på skolan och är behjälpliga. Telefonnummer: Rektor (F- 3, fritidshem): Petra Jerne, Tel: Mail: Rektor (4-6, sär-skolan): Lena Svantesson Rydén, Tel: Mail: Kurator Malin Forsberg, Tel: Mail: Skolsköterska Anna Rönnhede, Tel: Mail: Expedition: (Hit kan man ringa för att få information om klasslärares eller annan personals telefonnummer) 1 4

15 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever 1. En anställd som upptäcker pågående kränkningar/trakasserier, eller som på annat sätt får kännedom om att en elev anser sig blivit utsatt, skall genast ingripa. Då den akuta situationen åtgärdats meddelas elevernas klasslärare. 2. Klassläraren talar med den elev som anses ha blivit utsatt för kränkningen för att klargöra vad som hänt och om det hänt tidigare. Förklarar att kränkningar ej får förekomma och att skolan nu kommer att åtgärda detta. Klassläraren upprättar en anmälan via Bilaga 10 (utredning med anledning av anmälan om trakasserier och eller kränkande behandling) Denna läggs upp under trygghetsteamet på Hjärntorget samtidigt som rektor informeras via mail. En papperskopia lämnas omgående i trygghetsteamets fack. Uppföljningssamtal klargör ifall kränkningen upphört. Om inte, fortsätter samtalen. (samtalen dokumenteras) 3. Klassläraren/trygghetsteamet talar med den/de elever som anses ha utfört kränkningen för att klargöra vad som hänt. Om flera elever deltagit talar de vuxna med dem en och en. Samtalen dokumenteras. 4. Om det visar sig att trakasserier/kränkningar har skett: Klassläraren/trygghetsteamet förklarar för eleven som utfört kränkningen att kränkningar inte accepteras och inte heller får förekomma enligt lag, och att de genast ska upphöra. Tillsammans gör vi upp en plan för hur detta ska gå till. Bestämmer en tid för uppföljning. Om flera elever deltagit i kränkningarna talar de vuxna med dem en och en. Dessa samtal dokumenteras. En handlingsplan görs och vid behov upprättas åtgärdsprogram. 5. Kontakta inblandade elevers föräldrar skyndsamt och informera om vad som hänt och vad som nu beslutats. Dokumentera samtalen. 6. Eleverna hålls under uppsikt både av klasslärare och trygghetsteamet, samt även andra vuxna vid behov. 7. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 2 och 4. Därefter kontaktas föräldrarna för att delges information om hur det gått. Eleverna hålls även fortsättningsvis under uppsikt. Dokumentera samtalen. 8. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som kränker/trakasserar tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektor och skolkurator. En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet. Samtalet dokumenteras i protokoll. 9. Handlingsplanen följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor och skolkurator. Även detta samtal dokumenteras. 10. Vid allvarliga trakasserier/kränkningar kontaktas de inblandade elevers föräldrar direkt. Rektorn kallar till samtal (se steg 8-9). Det kan dessutom vidtas ytterligare åtgärder så som information till huvudmannen och kontakt med andra myndigheter som socialtjänst eller polis.

16 Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal Om en elev upplever sig kränkt av personal på skolan ska detta tas på fullaste allvar. Eleven kan själv eller tillsammans med vårdnadshavare kontakta rektor eller vilken annan personal på skolan som helst han/hon har förtroende för. All personal på skolan har ansvar att förmedla ärendet vidare till rektor. Därefter sker enligt följande: 1. Samtal med utsatt elev och dennes vårdnadshavare. Rektor ansvarar 2. Rektor kontaktar utövaren och ev. annan berörd chef 3. Samtal med utövaren. Närmaste chef ansvarar tillsammans med rektor 4. Uppföljningssamtal med den utsatta och dennes vårdnadshavare efter ca en vecka. Rektor ansvarar 5. Anmälan till personalavdelningen för ev. disciplinpåföljd. Närmaste chef ansvarar Rutiner för uppföljning Vid elev - elev situation har klassläraren ansvaret för att utreda och åtgärda eventuella kränkningar. Vid mobbning eller andra särskilda skäl lämnas ärendet till trygghetsteamet som då blir ansvariga. Rutiner för dokumentation 1. Den som först får kännedom och börjar utredningen dokumenterar omgående"sin" del. Lämnar sedan vidare till klassläraren. 2. Klassläraren dokumenterar kontinuerligt under arbetets gång samt informerar elevhälsoteamet. Lämnar ev vidare till trygghetsteamet. 3. Trygghetsteamet dokumenterar kontinuerligt under arbetets gång. Ansvarsförhållande Klasslärarna ansvarar för dokumentation och uppföljning. Om ärendet inte går vidare till trygghetsteamet har klassläraren skyldighet att anmäla till elevhälsoteamet. Vid mobbning eller andra särskilda fall tar trygghetsteamet över och ansvarar därmed för dokumentation och uppföljning. 1 6

17 Bilagor till Likabehandlingsplanen (finns även på Hjärntorget). Bilaga 1 - Solbackeskolans regler. Bilaga 2 - Konsekvensbeskrivning av Solbackeskolans regler. Bilaga 3 - Trivselenkät år 0-3 Bilaga 4 - Trivselenkät år 4-6 Bilaga 5 - Dokumentation för incidenter på skolan Bilaga 6 Mobbning och kränkande behandling/trygghetsteam Bilaga 7 - Riktlinjer och ansvarsfördelning vid hot och våld Bilaga 8 - Ansökan till elevhälsoteam Bilaga 9 - Synpunkstblankett Bilaga 10 - Utredning kränkningar Östra Gbg.doc Bilaga 11 Åtgärdsprogram Bilaga 12 - Meddelande om kränkande tilltal

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Prästgårdsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, Grundskola 1-6, Fritidshem, Grundsärskola Läsår 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret

Likabehandlingsplan Mon tessoriskolan Skäret Planen ger en beskrivning av hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling. Vi beskriver organisation, ansvarsfördelning och hur vi aktivt jobbar med förebyggande och främjande insatser. Likabehandlingsplan

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Glasbergets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Lena Schmidt förskollärare

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass samt fritidshem a för planen Rektor Vår vision På Beringskolan

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering -

TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - TRYGGHETSPLAN plan mot kränkande behandling & diskriminering - Fylsta skola ska vara trygg för alla, såväl barn som vuxna, och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. 1 Innehåll

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 2014-10-08 Trygghetsplan för Fylsta områdets förskolor: Duvan, Trädgården och Kvarngården Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fylstaområdets förskolor 2014-15 Förskolan

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola och fritidshem Ansvariga för planen Peter Dalsmyr, rektor Likabehandlingsteamet:

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Västerängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass, Förberedelseklass, Språkklass a för planen Skolans

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan Kinnarpsskolan 2015-09- 16 Kunskap för framtiden Livsstil Engagemang Kompetens Skolans trygghetsgrupp - Tommy Forsberg, rektor - Göran Fagerblom, kurator

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skede förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015

Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1 Siljansnäs skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 1. Våra verksamheter De verksamheter som omfattas av denna plan mot diskriminering och kränkande behandling är grundskolan

Läs mer

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Nyköpings plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola a för planen Rektor i samråd med Personal och EHT-Team Vår

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

Rörstorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rörstorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rörstorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen är Skola och Fritidshem Läsår: 2015-2016 Bilaga 1: Rutiner för akuta situationer Bilaga 2: Riktlinjer

Läs mer

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolenhet 3s likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Läsåret 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Cindia Escalante Mattsson,

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Benjamins plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvarig för planen Förskolechefen Vår vision På förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Byleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Byleskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-6 och Fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedeskoga skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola, Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Vällingklockan/Ekorrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola och dygnet runt verksamhet Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Apalbyskolan 2013-11-25 Uppdaterad 2014-03-12 Enhetschefs namn och titel Peter Långberg rektor f-år 5 samt fritidshem Liselotte Dahlberg-Jakobsson rektor

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem.

Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling i Mölleskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem. Planen gäller från 2013-08-16 Planen ska revideras senast 2014-06-21 Ansvarig

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Policy På Viskastrandsgymnasiet tolereras inga former av diskriminering, övergrepp, mobbning eller kränkningar. Alla elever och all personal ska

Läs mer

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Idbyns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling

Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Spiras plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Pedagogisk verksamhet Läsår VT 2015 - HT 2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014

LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 LIKABEHANDLINGSPLAN 20132014 INLEDNING Centralskolans handlingsplan är upprättad utifrån skrivelser i skollag och diskrimineringslag. Av diskrimineringslagen framgår att verksamheten ska upprätta en likabehandlingsplan

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer