Vårt arbete med säkerhet för våra kunder Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB"

Transkript

1 Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

2 INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB 5 Division sjukhus- och primärvård Akut- och diagnostikenheter 9 Mottagningar och vårdplatser 14 Opererande specialiteter 18 Medicinska specialiteter 19 Anestesi och intensivvård 20 Primärvård 22 Rehabenheter 24 Division vård och omsorg Barn, ungdom och familj 25 Habilitering och handikapp 26 Hemtjänst och hemsjukvård 32 Psykiatriverksamheterna 34 Vård- och omsorgsboende 37 Service och logistik 39 Avslutning 41 Termer och begrepp 42 2 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB

3 INLEDNING INLEDNING Finns det något viktigare än säkerhet för våra kunder? Vårdskador och säkerhet har fått ett ökat fokus senaste årtiondet. Det finns stora lidanden och kostnader som beror på undvikbara skador i vården. På hög nationell och internationell nivå arbetas med lagar, förordningar och rekommendationer. Man styr också med ekonomiska medel. På individnivå finns ett ökat intresse i frågan och både kunder och medarbetare har ett engagemang i säkerhetsfrågor. Från kunden, från medarbetarna, från vårdgivarna och från samhället visas idag både behov och krav på ansträngningar för att minimera vårdskador. Varför uppstår vårdskador? Vi arbetar i en komplex verklighet med enorma informationsflöden, med vetenskap och behandlingsalternativ som i allt snabbare takt sprids. Ofta finns flera alternativ till behandling och vård. Dessa skall vägas mot den enskilde kundens önskan och unika behov. Ett annat skäl är att alla, även de bästa, gör fel ibland. Med dessa omständigheter är det viktigt att arbeta med säkerheten på ett strukturerat sätt. Det är angeläget att utvärdera risker, avvikelser och resultat och utifrån det identifiera nödvändiga handlingar för att undvika eller minimera vårdskador. Under året har TioHundra arbetat med bl.a., ledningssystem, hygien och klädrutiner, systematisk journalgranskning, riskanalyser, avvikelser, händelseanalyser, Lex Maria, Lex Sarah, läkemedelsgenomgångar, checklistor, SBAR, TUFF, läkemedelsförråd, egenkontroll, och utbildningsinsatser. En annan angelägen uppgift är att skapa en kultur där misstag ses som en möjlighet att lära och utvecklas. Hur skapar vi en kultur där vi är mottagliga för utvecklande kritik från arbetskamrater och från våra kunder? Hur skapar vi en kultur där vi lämnar konstruktiv kritik till våra medarbetare? Det finns inget viktigare än säkerhet för våra kunder. BO HELLSTRÖM CHEFLÄKARE PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB 3

4 SAMMANFATTNING SAMMANFATTNING Vår patient- och brukarsäkerhetsberättelse sammanfattar allt arbete som utförs med inriktning mot en säkrare vård och omsorg för våra kunder under Vårt bolag har i sin verksamhet både hälso- och sjukvård, äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Det betyder i praktiken att olika synsätt och kulturer ska mötas. Vi har i vår berättelse uppmanat de olika verksamhetscheferna att beskriva arbetet med säkerhet i sina verksamheter. Det är tretton olika versioner som ska sammanlänkas till en berättelse. Grunden i säkerhetsarbetet är viljan hos våra medarbetare att rapportera de risker, tillbud och negativa händelser de upptäcker i sitt arbete. På så sätt lyfter vi fram de delar i verksamheten som vi måste förbättra. Vi har ett gemensamt IT-verktyg för detta som heter HändelseVis. Det ständiga förbättringsarbetet löper som en röd tråd genom alla verksamheter för att höja kvalitetsnivån. Det har varit en stor satsning från ledningen för att få alla medarbetare delaktiga i förbättringsarbetet. Alla verksamheter har förbättringsledare och en fast struktur med regelbundna korta förbättringsmöten. Många av dessa arbeten redovisas i berättelsen. En annan viktig del är egenkontrollen som är omfattande inom hälso- och sjukvården men något mindre inom äldreomsorgen och stödet till personer med funktionsnedsättning. Här följs olika typer av mätningar som har som syfte att förbättra vården exempelvis kvalitetsregister, punktprevalensmätningar, kundenkäter och liknande. Resultaten från mätningarna blir en indikation på hur bra vi är i jämförelse med andra vårdgivare. Våra kunders synpunkter på vården och omsorgen är en viktig källa till utveckling. Genom att ta tillvara de synpunkter och klagomål som vi får kännedom om kan vi omvandla dem till förbättringar. I berättelsen finns det mängder av redovisningar, välj det område du är intresserad av och ta del av vårt förbättringsarbete. Vi hoppas du uppskattar den här berättelsen och att den ger en bild av hur vi arbetar med patient- och brukarsäkerhet. 4 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB

5 KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB Patient- och brukarsäkerhetsarbete innebär för oss att arbeta på ett systematiskt sätt som minimerar att händelser uppstår som kan medföra lidande, obehag, kroppslig eller psykisk skada och sjukdom. Det är händelser som orsakas av hälso- och sjukvården eller omsorgen och som inte är en oundviklig konsekvens av patientens eller brukarens tillstånd. Om det ändå inträffar skall händelsen analyseras, leda till förbättringar och ökad säkerhet. Varje verksamhet har pågående förbättringsarbeten för att utesluta brister och bolagsledningen följer regelbundet resultaten. Övergripande mål och strategier Utifrån krav från kunder, till exempel avtal, utarbetas årligen kvalitetsmål med tillhörande mätetal. De skrivs in i verksamhetsplanen och skall göras kända för all personal vid interna möten och följas upp vid ledningens möten. Kvalitetsmålen ingår som en viktig aktivitet i förbättringsarbete. VD ansvarar för bolagets kvalitetsmål. Verksamhetschef ansvarar för verksamhetsspecifika kvalitetsmål. Kundens synpunkter är viktiga för kvalitetsmålen. Enhetschef kan utarbeta kundspecifika kvalitetsmål tillsammans med patient/brukaren och/eller dess företrädare. Detta tillämpas framförallt inom Vårdboende, Hemtjänst och Habilitering/ Handikapp. För 2012 ser bolagets kvalitetsmål och resultat ut enligt följande: Ledningen har drivit följande prioriterade förbättringsprojekt: 1) Sammanhållna och effektiva sjukvårdsprocesser Ett strategiskt arbete har påbörjats för att se över de vårdprocesser som rör samarbetet mellan vårdcentralerna, psykiatrin och sjukhuset. Detta arbete kommer att fortgå under ) Sammanhållen sjukvård och omsorg för äldre personer med omfattande/komplexa behov PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB 5

6 KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB Detta förbättringsprojekt består i förbättra arbetet som är knutet till insatserna i hemmet för att tidigt upptäcka behov och erbjuda snabbare insatser, samt aktiviteter för att förbättra in- och utskrivningsprocesserna vid sjukhuset. Ökad integration och nya arbetsformer mellan hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering och geriatrik och akutklinikerna, utgör centrala delar i arbetet som ska utvecklas vidare under ) Sammanhållna vårdkedjor inom psykiatrisk vård och boende Förbättringsprojektet innebär fortsatt arbete med att minimera behovet av slutenvård som påbörjats genom att skapa en mellanvård. Förbättringsarbetet handlar också om att stärka samarbetet mellan psykiatri och primärvård. 4) Sammanhållen hälso- och sjukvård och sociala insatser för barn, ungdom och familjer Ett stort förbättringsprojekt har utförts genom att etablera ett snabbt och effektivt flöde i processen barn och unga med ADHD. Arbetet fortsätter nu med fokus på att identifiera yngre barn med utagerande sätt och koncentrationsproblem. Organisatoriskt ansvar Bilden visar hur styrningen av Tiohundra AB är uppbyggd. Vi i vårdbolaget får våra uppdrag från Tiohundranämnden (från 1/ ändrar de namn till Sjukvårds- och omsorgsnämnden) som har det övergripande ansvaret för vård och omsorg för Norrtälje kommuns medborgare. De beställer, tecknar avtal och finansierar våra olika uppdrag. Utöver detta har vi också avtal med andra kommuner och landsting. Vårdbolaget leds av en styrelse som består av ledamöter som till hälften är utsedda av landstingsfullmäktige och den andra hälften av kommunfullmäktige med ansvar att tillsammans med bolagsledningen driva verksamheten så att våra kunder får en vård och omsorg av god kvalitet och hög säkerhet. Verksamhetscheferna inom vårdbolaget har sedan i sin tur ansvar för att deras respektive 6 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB

7 KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB verksamhet kontinuerligt arbetar med att förbättra kvaliteten och säkerheten för våra kunder. Verksamhetschefen ansvarar för att leda verksamheten inom sitt område och är resultatansvarig för sitt verksamhetsområde utifrån det uppdrag/avtal som gäller för verksamhetschef. Inom verksamhetsområdet finns en ledningsgrupp som utformar mål och rutiner för verksamhetens specifika aktiviteter. I verksamhetsområdets budget- och verksamhetsplan beskrivs verksamheten och dess arbetssätt. För varje klinisk specialitet verksam på sjukhuset finns på direkt uppdrag av verksamhetscheferna en läkare med övergripande medicinskt ledningsansvar (MLA). MLA i sin tur utser efter behov medicinskt ansvariga läkare (MAL) för enskilda enheter, processer eller uppdrag. Varje medarbetare har i lagstiftningen ett ansvar att aktivt medverka i det kvalitetsarbete som genomförs på den enhet man arbetar. Det arbetet består av att rapportera de risker, fel och brister man upptäcker, delta i det förbättringsarbete som sker samt intressera sig för enhetens mål och resultat. Struktur för uppföljning och utvärdering Resultaten av de mätningar som genomförs gällande patient och brukarsäkerhet i vårdbolaget följs regelbundet upp i ledningsgrupper. Sammanställning sker i Patient- och brukarsäkerhetsberättelse/ kvalitetsberättelse och i verksamhetsberättelsen. Uppföljning sker också i avvikelsehantering, efter händelseanalyser och genom internrevision. Hur patient/brukarsäkerhetsarbete har bedrivits och vilka åtgärder som genomförts Ett strukturerat arbetssätt (ledningssystem) för att leda och styra verksamheten mot hög kvalitet har arbetats fram och genomsyrat verksamhetens arbete. Värdegrund och förhållningssätt är viktiga delar i det vardagliga arbetet. Det pågår ständigt en diskussion för att förbättra dialogen med kunderna. Ett omfattande arbete med förbättringar sker inom varje verksamhet utifrån de brister som identifierats. Riskanalys Vårdbolaget har enhetliga rutiner för att säkerställa att eventuella risker för patient/brukare, medarbetare och miljö identifieras, bedöms och analyseras vid förändringar. Förslag till förebyggande insatser skall tas fram. Riskanalysen skall ligga till grund inför beslut. Syftet är också att lagkrav inom patient/brukarsäkerhet, arbetsmiljö och miljöområden uppfylls. Riskanalyser genomfört på alla nivåer från bolagsledning till enhet/avdelning. Rapporteringsskyldighet Lex Maria utgör en del av avvikelsehanteringen. Hälso- och sjukvårdspersonal har skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen när en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB 7

8 KVALITETS-, PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSARBETE I TIOHUNDRA AB skada eller sjukdom. Då initieras en utredning med fokus på vad som hände, varför det hände och hur vi kan förhindra att det upprepas. Lex Sarah rapporteras av personer som arbetar inom äldreomsorgen eller med personer med funktionsnedsättning. Närmaste chef ansvarar för att informera varje medarbetare om dess anmälningsskyldighet. Syftet är att snabbt upptäcka eventuella missförhållanden eller risk för missförhållanden och åtgärda dem så att våra brukare kan få god omvårdnad och leva under trygga förhållanden och att personer med funktionshinder kan få gott stöd och god service och leva under trygga förhållanden. Klagomålshantering De synpunkter som lämnas direkt till berörd enhet och chef skall hanteras i dialog med kunden och med syfte att förhindra att liknade händelse upprepas. Synpunkter kan lämnas via folder i ett förfrankerat brev, via externa hemsidan eller genom telefonsamtal till synpunktshandläggare som i sin tur lotsar kunden till berörd chef eller myndighet. Synpunkter är viktiga för utvecklingen av verksamheten. Samverkan för att förebygga vårdskador Medarbetare och chefer skall på ett aktivt sätt motta synpunkter från kunden för att förebygga nya vårdskador. Vid uppkomna vårdskador skall patienten göras delaktig i det arbete som startas för att hitta åtgärder som skall förhindra upprepning. Informationsmaterial gällande diagnos, avdelning med mera finns tillgängligt i verksamheterna för att delge patienterna. Vid utskrivning från sjukhuset får patienten en information om sjukhusvistelsen, mediciner och eventuellt fortsatt behandling. Övergripande mål och strategier för kommande år för vårdbolaget TioHundra AB har som uppgift att förnya och utveckla sjukvård och omsorg, så att vårdkedjor och insatser runt varje individ fungerar utan kvalitativa störningar. Under 2013 kommer detta arbete att aktivt drivas vidare. Den sedan några år pågående breda satsning på ständigt förbättringsarbete, där samtliga medarbetare inbjuds att medverka, kommer under 2013 att utvidgas ytterligare. Detta innebär att i princip samtliga verksamheter inom bolaget då har kontinuerligt arbetande förbättringsgrupper där samtliga medarbetare medverkar. Det fokus som valts för allt förbättringsarbete är kvalitetsbrister. Det gäller områden såsom kvalitet i vårdkedjor och samverkan, kundupplevd kvalitet i form av tillgänglighet, bemötande och delaktighet. 8 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB

9 DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Akut- och diagnostikenheter DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Akut- och diagnostikenheter Uppföljning av egenkontroll Ledningsgruppen för akut- och diagnostikenheter genomförde egenkontroll våren Egenkontrollen innefattade områden som omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker, informationsbaserade risker, verksamhetsrisker, personalrisker, redovisningsrisker, bristande efterlevnad av regelverk samt risk för förtroendeskada. Dokumentet finns tillgängligt för medarbetare på intranätet. Egenkontrollen föranledde förbättringar som att första linjens chefer fått möjlighet att ta del av gällande sjukhusavtal samt att de kartlagt den egna vårdprocessen på ett övergripande sätt. Andra egenkontroller som följs upp under verksamhetsåret: Patientenkäter Remittentenkäter: Har utförts vid enheten för klinisk fysiologi samt vid röntgenkliniken. Uppföljning av resultat har skett på berörd enhet. Avvikelser: varje enhet har en egen avvikelsegrupp som regelbundet arbetar med inkomna avvikelser och synpunkter. Avvikelsehanteringen återkopplas månatligen på arbetsplatsträffar, verksamhetsledningsmöten samt vid lokalt samverkansmöte. Händelseanalys: handläggning och uppföljning sker på berörd enhet. I samband med händelseanalyser involveras alltid verksamhetschefen. Punktprevalensmätningar: handläggning och uppföljning sker på berörd enhet samt vid verksamhetsledningsmöten. Externa och interna revisioner: Enheten för klinisk fysiologi genomgår regelbunden extern kvalitetsrevision. Kvalitetsenheten ansvarar för regelbunden intern miljö- och kvalitetrevision enligt utarbetad plan. Varje enhet skall revideras minst var tredje år. LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag): årlig uppföljning av antalet ersatta vårdskador. Uppföljningen sker på verksamhetsledningen. Linjechef återkopplar till berörd enhet. Socialstyrelsen: Handläggning och uppföljning av anmälningar enligt lex Maria sker på berörd enhet samt vid verksamhetsledningsmöten. Patientnämnden: Handläggning och uppföljning av anmälningar sker på berörd enhet samt vid verksamhetsledningsmöten. Resultat av vårt arbete för säker vård och omsorg Strukturerad kommunikation för ökad patientsäkerhet God kommunikation är en förutsättning för att erhålla god och säker vård. Med en fastställd PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB 9

10 DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Akut- och diagnostikenheter struktur för hur kommunikation och informationsöverföring skall ske minimeras riskerna för att information missuppfattas eller glöms bort. En välfungerande kommunikation förbättrar säkerheten inne på operationssalen samt minimerar riskerna vid överrapportering av patient mellan olika enheter. Kommunikationen skall fungera väl för såväl patienter, närstående som vårdpersonal. Hösten 2012 påbörjade akutmottagningen och medicinkliniken ett pilotprojekt för strukturerad kommunikation, SBAR*. En utvärdering kommer att ske under februari Sjukhusledningen har som mål att under våren 2013 införa kommunikationsverktyget på hela akutsjukhuset. WHO:s checklista för säker kirurgi enligt modifierad modell används inom de opererande verksamheterna. Månatlig uppföljning påbörjades hösten Resultat: Av de opererande verksamheterna har följsamheten till WHO:s checklista varit 87 % jämfört med %. Mål för 2013 är 100 % följsamhet till WHO:s checklista. *SBAR = Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Kompetens TioHundra AB har i uppdrag att bedriva akutsjukvård. Det kräver att akut- och diagnostikenheterna skall ha medarbetare med rätt kompetens. Verksamhetsområdet innefattar verksamheter som är kunskapsintensiva och kräver till stor del medarbetare med högskoleutbildning (grund- och specialistutbildning). Varje enhets linjechef har tillsammans med verksamhetschefen ansvar för att strategiskt planera för en långsiktig kompetensförsörjning. Alla undersköterskor har undersköterskekompetens enligt en modell som utarbetats på sjukhuset samt verksamhetsspecifik kompetens. Verksamhetsområdet har främst haft svårt att rekrytera sjuksköterskor med specialistutbildning inom operationssjukvård. Vårdutvecklingsenheten arbetar aktivt med sjukhusets interna kompetensutveckling. Exempel på internutbildningar är: Kompetenskortsutbildning för undersköterskor, återkommande undersköterske- och sjuksköterskedagar. Verksamhetens vårdutvecklare deltar aktivt som internrevisor då vårdbolaget reviderar den egna verksamheten. HLR-koordinatorn och HLR-rådet har ansvar för vårdbolagets riktlinjer och kompetensförsörjning gällande hjärt-lungräddning. Avvikelsehantering, synpunkter, riskanalys och händelseanalys Varje enhet har en avvikelsegrupp som arbetar aktivt med avvikelsehantering. Uppkomna och handlagda avvikelser återkopplas till verksamheterna på månatliga arbetsplatsträffar och ledningsgruppsmöten. Akut- och diagnostikenheter har under 2012 haft totalt 212 avvikelser som registrerats i systemstödet Händelsevis. Detta är en ökning med 8 % jämfört med PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB

11 DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Akut- och diagnostikenheter Patienter och närstående har möjlighet att lämna synpunkter på vården. Akut- och diagnostikenheter har under 2012 erhållit 47 synpunkter. Synpunkterna hanteras som en avvikelse med återkoppling till den som lämnat synpunkter. Inkomna synpunkter är fördelade enlig nedan: I samband med större verksamhetsförändringar, större inköp eller andra verksamhetskritiska processer ska en riskanalys göras utförde akut- och diagnostikenheter 6 riskanalyser/bedömningar. I samband med anmälan enligt lex Maria görs en händelseanalys. Verksamhetschefen har möjlighet att initiera till händelseanalys vid upprepade avvikelser där handläggningen ej givit den effekt som önskats. Akut- och diagnostik har under 2012 utfört 1 händelseanalys. Vi har haft en Lex Maria-anmälan under Patientärenden (PaN) Verksamhetsområdet har haft 2 ärenden från PaN vilka handlagts enligt gällande rutiner. Patientsäkerhetskultur Under 2011 genomfördes en enkätundersökning hos medarbetare gällande patientsäkerhetskultur. Svarsfrekvensen uppgick till 55,9 %. Ny mätning kommer att utföras 2013 med mål att öka svarsfrekvensen till 75 %. MRSA, nutrition, trycksår, basala hygien och klädrutiner (BHK) och vårdrelaterade infektioner (VRI) PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB 11

12 DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Akut- och diagnostikenheter IVA har deltagit i de av vårdbolaget utförda punktprevalensstudierna. Resultatet är: MRSA Kvartal % korrekt odlad (3 patienter av 3 med riskfaktor) Kvartal % korrekt odlad (1 patient som varit i kontakt med sjukvård/tandvård senaste 6 månaderna) Kvartal % korrekt odlad (1 patient med riskfaktor) Kvartal 4 0 patienter med riskfaktor Nutrition Våren 0 % (0 patienter av 2 som varit inneliggande mer än 24 timmar) Trycksår Våren 50 % 1 av 2 (Inneliggande mer än 24 timmar) Hösten 100 % 2 av 2 (Inneliggande mer än 24 timmar) BHK Våren 14% (1 av 7 hade rätt i alla 7 steg) Hösten 38 % (5 av 13 hade rätt i alla 7 steg) VRI Våren 25 % (1 av 4 patienter) Hösten 0 % ( 0 patienter av 7) Intensivvårdsavdelningen har 100 % TUFF-certifierade medarbetare. Recertifiering planeras under Exempel på arbeten som utförts med syfte att öka patientsäkerheten: Akutmottagningen har under året infört nytt triagesystem, RETTS. Detta prioriteringssystem används i ambulansverksamheten samt på flertalet akutsjukhus inom SLL. Akutmottagningen och vårdavdelning 4 har påbörjat ett pilotprojekt gällande säker Kommunikation, SBAR, se tidigare definition. Verksamhetsområdet har ansvarat för implementering av bildlagringssystem (Picsara) och EKGlagringssystem (MUSE) i vårdbolagets elektroniska journalsystem TakeCare. Syftet har varit att samla denna patientinformation i patientens journal samt att minimera risker för förväxling av bilder och EKG-remsor. Intensivvårdsavdelningen har sedan 2012 haft möjlighet att erbjuda dialys till sjukhusets intensivvårdspatienter. Detta innebär att intensivvårdspatienter på Norrtälje sjukhus numer slipper transporteras till andra akutsjukhus för att erhålla iva-dialys. 12 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB

13 DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Akut- och diagnostikenheter Varje enhet inom verksamhetsområdet har verksamhetsspecifika utbildningar för att tillgodose vårdbolagets uppdrag inom akutsjukvården. Patientenkät Uppföljning sker per enhet och vid verkssamhetsledningsmöte. Enheterna har generellt sett goda resultat i patientenkäten, se sammanställning här intill. Ny mätning kommer att ske under Smärtbehandling på akutmottagning På akutmottagningen pågår ett förbättringsarbete gällande dokumentation av utförd smärtskattning före och efter given smärtlindring till patienter med akut buksmärta. Delmålsgranskning visade ökad dokumentation och vid slutgranskning hade resultatet sjunkit något. Arbetet kommer att fortgå under Patientflödet har emellanåt varit högt vilket föranlett överbeläggningar på sjukhuset. För att utnyttja resurserna på bästa sätt har verksamheten på olika sätt försökt att avlasta den belastning/ vårdtyngd som uppstått på olika enheter. Exempel på detta är: att avdelningsklara patienter behållits på intensivvårds- och uppvakningsenheten, hämtat och kört patienter till röntgen, utfört punktinsatser på såväl akutmottagningen som vårdavdelning. Chefer och medarbetare har utbildats till förbättringsledare för att på bästa sätt arbeta med patientsäkerheten. Verksamhetsområdets fokusområde är bättre flyt på jobbet vilket ger nöjdare kunder, välmående medarbetare och ett konkurrenskraftigt företag. Under 2013 planeras flera medarbetarseminarier för att stärka och utveckla verksamheten. Flertalet medarbetare har påbörjat flödesförbättringsarbete. Exempel på detta är flödesförbättring på operationssal, flödeseffektivisering av sömnapnéprocessen, implementering av nytt triagesystem på akutmottagningen. Jämlik vård och omsorg Verksamheterna skall beakta SLL:s riktlinjer för jämställdhet. Verksamheterna har möjlighet att mäta könsuppdelad statistik. Exempel: 49 % kvinnor och 51 % män har sökt vård på akutmottagningen. 13 % av alla besökande på akutmottagningen har varit 80 år eller äldre. Divisionsledningen har under året haft två mötestillfällen med den lokala handikapporganisationen. Varje verksamhet har arbetat aktivt för att erbjuda vård och omsorg inom rimlig tid. Fokus har varit på flödeseffektivitet i den egna vårdprocessen. På akutmottagningen erhöll 84,5 % vård och behandling inom 4 timmar. Patienten erhåller, där krav finns, vård och behandling inom 30 respektive 90 dagar. Medicinsk PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB 13

14 DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Mottagningar och vårdplatser service omfattas inte av vårdgarantin. Väntetiderna till röntgen har varierat mellan dagar och för fysiologiska undersökningar dagar. Sömnapnémottagningen har under året minskat väntetiden från 14 veckor till 4 veckor. Övergripande mål och strategier för kommande år Akut- och diagnostikenheter skall: bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet verka för att systematisk förbättra vård- och omsorg kring patienten/kunden erbjuda hög kvalitet, god tillgänglighet, hög servicenivå och lyhördhet mot såväl patient som remittent Vårt arbete med patientsäkerhet skall främja målet med att minska antalet vårdskador oavsett om bristerna beror på systemfel eller att vårdpersonal begår misstag. Genom goda säkerhetsföreskrifter samt effektivt ledningssystem skall varje enhet verka för en förbättrad patientsäkerhet. Varje medarbetare har skyldighet att bidra till att upprätthålla hög patientsäkerhet. Vi skall arbeta systematiskt med avvikelser och kundklagomål. Enhetschefen ansvarar för att varje medarbetare har kunskap att använda systemstödet Händelsevis. Alla som kommer i kontakt med verksamhetsområdets enheter skall ha möjlighet att framföra synpunkter och klagomål på ett enkelt sätt. Enhetschefen ansvarar för att informera verksamhetschefen då klagomål, synpunkter eller avvikelser visar på systemfel. Patientsäkerhet och avvikelsehantering finns med som en mötespunkt vid arbetsplatsträffar samt vid verksamhetsledningsmöten. Aktuella mål och mätetal beskrivs i verksamhetsområdets budget- och verksamhetsplan för Mottagningar och vårdplatser Uppföljning av egenkontroll Enhetschefer och verksamhetschef inom mottagningar och vårdplatser har tillsammans gått igenom egenkontrollen vid två tillfällen under Ansvaret för genomgång och uppföljning till medarbetare per enhet ligger på respektive enhetschef. Innehållet innefattar områden som omvärldsrisker, finansiella risker, legala risker, informationsbaseraderisker, personalrisker, redovisningsrisker, bristande efterlevnad av regelverk samt risk för förtroendeskada. Dokumentet finns tillgängligt för medarbetare på intranätet. Ledningssystem/kvalitetsarbete och patientsäkerhet finns med som punkter på APT. Andra egenkontroller som följs upp är: Patientenkät: Uppföljning sker per enhet och i verksamhetsledningsmöte. 14 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB

15 DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Mottagningar och vårdplatser Avvikelser: Varje enhet har en egen avvikelsegrupp som regelbundet arbetar med inkomna avvikelser och synpunkter. Avvikelsehanteringen återkopplas varje månad på arbetsplatsträffar, verksamhetsledningsgruppsmöten och i lokala samverkansgruppen. Händelseanalys: handläggning och uppföljning sker på berörd enhet. Verksamhetschefen beslutar om uppdraget. Punktprevalensstudier: handläggning och uppföljning sker på berörd enhet samt verksamhetsledningsmöten och sjukhusledningsmöten. Externa och interna revisioner: kvalitetsenheten ansvarar för regelbunden intern miljö-och kvalitetsrevision enligt utarbetad plan. Varje enhet revideras minst vart tredje år. Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF): årlig uppföljning av antalet ersatta vårdskador. Uppföljning sker på verksamhetsledning. Återkoppling till berörd enhet. Socialstyrelsen: handläggning och uppföljning av anmälningar enligt Lex Maria sker på berörd enhet samt vid verksamhetsledningsmöten. Patientnämnden: handläggning och uppföljning av anmälningar sker på berörd enhet samt vid verksamhetsledningsmöten. Resultat av vårt arbete för säker vård och omsorg God kommunikation är en förutsättning för att erhålla god och säkervård. Under hösten 2012 påbörjades ett pilotprojekt mellan akutmottagningen och medicinkliniken i strukturerad kommunikation SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation) Under februari skall en utvärdering göras och sjukhusledningen har som mål att bredd införa kommunikationsverktyget på sjukhuset under våren Ett vårdplaneringsteam bestående av distriktsköterska, arbetsterapeut och biståndshandläggare har bildats för att säkerställa den samordnande vårdplaneringen för inneliggande patienter som behöver kommunala insatser efter vårdtiden. Utskrivningskvitto gavs till 80 % av alla som är inlagda i IT-systemet Webcare. Målet var 100 %. Varje enhet har en avvikelsegrupp som arbetar aktivt med avvikelsehantering. Varje månad återkopplas uppkomna och handlagda avvikelser på arbetsplatsträffar och ledningsmöten. Under 2012 hade verksamhetsområdet 506 skrivna avvikelser att jämföra med 447 stycken år I samband med större verksamhetsförändringar eller verksamhetskritiska processer görs riskanalyser. En riskanalys gjordes 2012 i samband med att avdelning 5 flyttade verksamheten från Ros tillbaka till sjukhuset. I samband med anmälan enligt Lex Maria eller vid upprepade avvikelser där handläggningen ej givit den effekt som önskats görs en händelseanalys. Verksamhetschefen initierar analysen. Mottagningar och vårdplatser har medarbetare som är legitimerade sjuksköterskor, undersköterskor och en klinisk universitet adjunkt som delar sitt uppdrag mellan TioHundra AB och Gävle Högskolas sjuksköterskeprogram. Vårdutvecklingsenheten arbetar med sjukhusets PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB 15

16 DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Mottagningar och vårdplatser interna kompetensutveckling. Alla undersköterskor har undersköterskekompetens enligt Norrtälje sjukhus modell samt verksamhetsspecifik kompetens. Sjuksköterskor har återkommande kompetensutbildningsdagar. Varje avdelning har TUFF-ombud. All fast personal skall vara TUFF-certifierad. Mål 100 %. Har inte kunna införlivats under 2012, då det varit stor personalomsättning på vårdavdelningarna. Under 2012 har verksamhetsområdets ledning fokuserat på att standardisera vårdavdelningar för att säkerställa tryggheten för den personal som arbetar på flera avdelningar och på så sätt säkerställa patientsäkerheten. Ett pilotprojekt för strukturerad kommunikation, SBAR, har påbörjats mellan en avdelning och akutmottagningen. En utvärdering planeras i februari Sjukhusledningen har som mål att införa det på alla vårdavdelningar under Verksamhetsområdets sjukhusmottagningar arbetar tillsammans med sjukhusklinikerna för att produktionsplanera mottagningarna i syfte att öka tillgängligheten och uppfylla vårdgarantin. Detta arbete kommer att fortsätta under Övergripande mål och strategier för kommande år 2013 kommer arbetet med att förbättra resultaten vid punktprevalensmätningar genomföras. Alla vårdavdelningar har egen handlingsplan för tillvägagångssätt och uppföljning av sina resultat och mål. Gemensam uppföljning efter varje studie och förbättringsåtgärd. Sammanställa en riktlinje för dokumentation av fallprevention. 16 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB

17 DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Mottagningar och vårdplatser Mottagningar och vårdplatsers enheter skall: bedrivas enligt vetenskap och beprövad erfarenhet verka för systematiskt förbättra vård och omsorg kring patienten/kunden erbjuda hög kvalitet, god tillgänglighet och lyhördhet mot såväl patient som anhörig Vårt arbete med patientsäkerhet skall främja målet med att minska antalet vård skador oavsett om bristerna beror på systemfel eller att vårdpersonal begår misstag. Genom goda säkerhetsföreskrifter samt effektivt ledningssystem skall varje enhet verka för en förbättrad patientsäkerhet. Varje medarbetare har skyldighet att bidra till att upprätthålla hög patientsäkerhet. Vi skall systematiskt arbeta med avvikelser och kundklagomål. Enhetschefen har ansvaret för att varje medarbetare har kunskaper att använda Händelsevis. Alla som är i kontakt med verksamhetsområdets enheter skall ha möjlighet att framföra synpunkter och klagomål på ett enkelt sätt. Enhetschefen ansvarar för att informera verksamhetschefen då klagomål, synpunkter eller avvikelser visar på systemfel års inkomna synpunkter till verksamhetsområdet mottagningar och vårdplatser Synpunkten gäller Administration 9 Behandling 8 Bemötande 21 Ekonomi 6 Juridik 4 Omvårdnad 5 Samverkan 4 Tillgänglighet 9 (tom) 3 Totalsumma 69 Patientsäkerhet och avvikelsehantering finns med som mötespunkt på arbetsplatsträffar och verksamhetsledningsmöten. Verksamhetsmål och mätetal finns i detalj beskrivet i verksamhetsområdets budget- och verksamhetsplan Utbildningsinsatser för att arbeta med förbättringsarbeten kommer att genomföras Alla första linjens chefer och verksamhetschef kommer att utbildas till förbättringsledare och PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB 17

18 DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Opererande specialiteter coacher. Alla medarbetare inbjuds till medarbetarseminarium kring förbättringsarbete. Detta för att stärka och utveckla verksamheten framöver. Opererande specialiteter Uppföljning av egenkontroll Kvalitetsregister en gång/år och klinikvis. Operationsverksamheten OLGA-möten en gång per månad. Nutritionsbedömning 1 g/år. Trycksår 2 ggr/år. Basala hygienrutiner 2 ggr/år. MRSA 4 ggr/år. VRI 2 ggr/år. Loggkontroller 4 ggr/år. Patientenkäter 1 g/år per verksamhet. GTT genomförs för 20 patientjournaler per månad. Uppföljning sker fortlöpande vid APT. Personalenkät 1 g/år. Detta sker dessutom vid behov. Patientärenden som kommer oss till kännedom går alltid via verksamhetschefen som sedan handhar ärendet med berörd klinikchef. Återkoppling sker till synpunktshandläggare och Patientnämnden. Resultat av vårt arbete för säker vård och omsorg Verksamheten har en kvalitetsnätverksgruppen där tre kvalitetssamordnare ingår. Två chefssekreterare och i dagsläget två operationskoordinatorer finns också för verksamheten och är behjälpliga i patientsäkerhetsarbetet på olika sätt. GTT har fortlöper under 2012 och är en del av vår verksamhet. SBAR kommer implementeras under våren Kartläggning och fortlöpande arbete samt uppföljning av kvalitetsregister. Möten veckovis med kvalitetssamordnarna. Infört loggkontroller en gång per kvartal. Medverkan i kvalitetsregister. Arbetar med att säkerställa läkemedelshanteringen. Utskrivningsmeddelande och läkemedelsberättelse till samtliga patienter vid utskrivning. TUFF-certifierade. 18 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB

19 DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Medicinska specialiteter På Sjukhusmottagningen har personalen blivit mer inriktade mot de olika specialistmottagningarna. Detta för att förbättra och säkerställa vården runt dessa olika patientgrupper. Upprättat introduktionsprogram för AT-läkare samt för nyanställda doktorer för att därigenom säkerställa kunskap om våra arbetsmetoder och rutiner. Infört WHO:s checklista för säker kirurgi på operation (s.k. time out). Övergripande mål och strategier för kommande år Efterlevnad av WHO:s checklista. Implementera SBAR. Införa databas med fortsatt arbete med GTT. Införa OD-modellen i förbättringsarbeten. Kvalitetssamordnarna blir utbildare i Händelsevis vad gäller läkargrupperna. Förbereda arbetet inför byte av operatonsplaneringsprogram (2013). Uppföljning av att läkemedelsjournal (aktuell, reviderad och sign., läkemedelsberättelse och utskrivningskvitto alltid finns med vi utskrivning. Fr. o m 2013 kommer kontroll av detta ske 1 gr/mån. Samtliga anställda läkare skall få HLR-utbildning enligt nya riktlinjer. Uppföljning av efterlevnaden av hygien- och klädrutiner blir bättre. Anslutning till det nystartade nationella kvalitetsregistret Svenskt PeriOperativt Register (SPOR). Införande av PNA-analyser. Införande av larmknappar. Införande av gemensam EKG-bas. Medicinska specialiteter Uppföljning av egenkontroll Registrering i kvalitetsregister: Riks-stroke Riks-tia SWEDEHEART Nationella diabetesregistret PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB 19

20 DIVISION SJUKHUS- OCH PRIMÄRVÅRD Anestesi och intensivvård Förmaksflimmerregistret Rikssvikt Genomgång av avvikelser i Händelsevis Resultat av vårt arbete för säker vård och omsorg SBAR-utbildning genomförd och implementerad på medicinkliniken. Fortlöpande arbete med att förbättra våra utskrivningsrutiner genom att 100 % av patienterna får en läkemedelsberättelse/utskrivningsmeddelande i handen. Öka patientens delaktighet via förbättrade utskrivningsrutiner. Genom minskat slöseri med patientens tid i vårdprocessen. Kortare väntetider och medelvårdtider. Fortsätta med korta tider på akutmottagningen för omhändertagande. Fortsätta hålla vårdgarantin. Belysa de eventuella skillnader i vårdtider som finns mellan män och kvinnor. Bedriva aktiv rökavvänjning för patienter. Övergripande mål och strategier för kommande år Förbättra våra rondrutiner. Arbeta med läkemedelsavvikelser. Genomlysning av vår bemanning och kompetens. Minska återinläggningar inom 30 dagar. Anestesi och intensivvård Uppföljning av egenkontroll Anestesikliniken har under 2013 blivit eget verksamhetsområde med benämningen anestesi och intensivvård. Därför finns ingen tidigare egenkontroll att följa upp, vi följer och utvecklar arbetet med bland annat: WHO:s checklista för säker kirurgi. Rapportering till Svenska Intensivvårdsregistret (SIR). Resultat av vårt arbete för säker vård och omsorg Vi använder oss av WHO:s checklista för operationsarbete. Vid uppföljning visade det sig att 20 PATIENT- OCH BRUKARSÄKERHETSBERÄTTELSE 2012 TIOHUNDRA AB

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv

Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län. 56 000 invånare. Under sommaren ca 180 000 inv Norrtälje kommun en tredjedel av Stockholms län 56 000 invånare Under sommaren ca 180 000 inv Orter: Norrtälje stad Rimbo uppländsk jordbruksbygd Älmsta vid väddö kanal Hallstavik - huvudort i norra delen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB

Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB År 2014 Datum 2015-03-01 Camilla Nilsson, verksamhetschef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum

Patientsäkerhetsberättelse. för. Hälsocentralen i Näsum Patientsäkerhetsberättelse för Hälsocentralen i Näsum Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-13 Maria Theandersson, Platschef Lideta Hälsovård Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva Axelsson/Donald Casteel Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Riktlinje Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna

Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna Patientsäkerhetsberättelse för Ortopedspecialisterna År 2016 Diarienummer: RS160656 2017-01-15 Patrick Överli, verksamhetschef PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE/2017-01-15/PÖ 1. Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda

Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda Patientsäkerhetsberättelse för Hälsoringen Osby/Lönsboda År 2015 Katharina Martinsson tf verksamhetschef 20150219 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Övergripande mål och strategier 3 Organisatoriskt

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s

Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Patientsa kerhetsbera ttelse fö r La karhuset Trana s Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-03 Anders Pramborn Verksamhetschef Läkarhuset Tranås Jon Tallinger Tillförordnad verksamhetschef Läkarhuset

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM.

Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Patientsäkerhets-berättelse för Solklart Vård i Bjuv. Avser Vårdenhet, BVC och BMM. Upprättad 2016-02-28 Av Mona Andersson Verksamhetschef Innehåll: 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Övergripande mål och

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd

Bilaga 4. Lagstiftning samt föreskrifter och allmänna råd Dokumenttyp Rutin Avvikelsehantering Dokumentansvarig Gudrun Ek Särne Medicinskt ansvarig sjuksköterska Beslutad av Omsorgsförvaltningen Gäller för Omsorgsförvaltningen och externa utförare Giltig fr o

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg

Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg Kattens Läkargrupp Västergatan 14B, 231 64 Trelleborg. Tel. 0410-456 70 Patientsäkerhetsberättelse för Kattens läkargrupp och BVC i Trelleborg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-28 Eva-Christin

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012

Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 Patientsäkerhetsberättelse för Fysiocenter Odenplan / Praktikertjänst AB 2012 20130301 och ansvarig för innehållet ---------------------------------- Robin Wakeham Leg. Sjukgymnast Verksamhetschef Fysiocenter

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Långskeppets socialpsykiatriska boende, särskild boende År 2011 Datum och ansvarig för innehållet 2012-04-13 Jaana Wollsten 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2012 Gruppen för verksamhetsutveckling Leif Tallstedt, chefläkare

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2012 Gruppen för verksamhetsutveckling Leif Tallstedt, chefläkare Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus 2011 Stockholm 1/3 2012 Gruppen för verksamhetsutveckling Leif Tallstedt, chefläkare 2 (11) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare

Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus. Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare Patientsäkerhetsberättelse S:t Eriks Ögonsjukhus 2012 Stockholm 1/3 2013 Leif Tallstedt, chefläkare Eva Bjarman, kvalitetssamordnare 2 (13) Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse

Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Veroma Omsorgs kvalitetsberättelse Enhetens namn: Veroma Omsorg VD: Veronica Forsberg-Meurling Enhetschefens namn: Eva Torgestad/ Veronica Forsberg-Meurling Telefonnummer till enheten: 0705850067 E-post

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Älvsjö stadsdelsnämnd Solberga vård- och omsorgsboende År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-01- 25 Beata Torgersson verksamhetschef enligt 29 hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge

Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 1 Patientsäkerhetsberättelsen år 2014 Landstinget Blekinge 2 3 Smittskydd (2) Vårdhygien (3) Patientsäkerhetsavdelningen Läkemedelskommitté (1,5) Läkemedelssektion (4) STRAMA (0,3) Patientsäkerhetssamordnare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare År 2013 Fagersta 2014-02-28 Lennart Nyman Verksamhetschef Mitt Hjärta i Bergslagen AB Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse

Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Riktlinjer för Patientsäkerhetsberättelse Gäller from 2013-06-04 Ersätter 2012-04-20 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Eva-Karin Stenberg HEMVÅRDSFÖRVALTNINGEN/ SOCIALFÖRVALTNINGEN Bakgrund Vårdgivaren

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM

2. Rapportera. Dokumentnamn: Handlingsprogram för patientsäkerhet inklusive avvikelsehantering. Dokumenttyp: Adm PM Anna Kullberg, ssamordnare Handlingsprogram för inklusive avvikelsehantering Mag-tarmmedicinska kliniken 1 Identifiera 2 Rapportera 3 Fastställa och åtgärda orsaker 4 Utvärdera åtgärdernas effekt 5 Sammanställa

Läs mer

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA

ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA RIKTLINJE GÄLLANDE ANMÄLAN OCH UTREDNING ENLIGT LEX MARIA KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 140219 Helena Sjöberg verksamhetschef Annica Ringmyr skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Anna Lennhammar skolsköterska 2(5) 1 Verksamhetens

Läs mer

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser.

Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda insatser. Anita Care AB Kvalitetsberättelse 2016-01-30 (Solna Stad) Verksamhetsbeskrivning Vi är en liten men växande hemtjänst företag där vårt huvudsakliga uppdrag är att bedriva hemtjänst utifrån biståndsbedömda

Läs mer

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård

SYFTE Att genom ett systematiskt kvalitetsarbete säkerställa en trygg och säker vård Riktlinje Utgåva Antal sidor 3 5 Dokumentets namn Patientsäkerhetsarbete Utfärdare/handläggare Irene Johansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Datum

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2015 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för innehållet

Läs mer

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria

MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria MAS Riktlinje Utredning och anmälan enligt Lex Maria Definition på vårdskada Ur Patientsäkerhetslag (2010:659) Med vårdskada avses i denna lag lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. År 2013 Datum och ansvarig för

Läs mer

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning

Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Bild 1 Patientsäkerhet för Alla Hur jag som arbetar i vården bidrar till en säker vård! Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning Patientsäkerhet för Alla Grundläggande utbildning i patientsäkerhet

Läs mer

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp.

Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. Patientsäkerhets- berättelse för Ödåkra Läkargrupp. År 2014 2014-02-24 Marie Johnsson Verksamhetschef Inledning De viktigaste åtgärderna för att öka patientsäkerheten är ett fortsatt arbete för att öka

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2016 Datum och ansvarig för innehållet 2017-02-13 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad

Patientsäkerhetsberättelse 2014. Karlstad Hemtjänst. 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 1 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Karlstad Hemtjänst 2015-01-30 Renée Månson Verksamhetschef, hemtjänst Karlstad 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015

Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Presentation av Lägesrapport inom patientsäkerhetsområdet 2015 Socialstyrelsens lägesrapporter om patientsäkerhet Socialstyrelsen tar fram lägesrapporter på uppdrag av regeringen. De årliga rapporterna

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF:

ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: ENHETENS NAMN OCH ANSVARIG CHEF: Formulär för kvalitetsuppföljning av verksamheten Fyll i formuläret så korrekt och sanningsenligt som möjligt. Syftet är inte bara att kvalitetssäkra verksamheten utan

Läs mer

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS

Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för Avvikelser inom HSL, SoL och LSS Riktlinje och rutin för avvikelser inom HSL, SoL och LSS utgår från Socialstyrelsens föreskrifters krav på säkerställandet av rutiner kring avvikelsehantering

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28

TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014. Datum och ansvarig. Britta Svensson 2015-02-28 TÄBY KOMMUN PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 Datum och ansvarig Britta Svensson 2015-02-28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR VÅRDGIVARE ÅR 2014 DATUM OCH ANSVARIG FÖR INNEHÅLLET 150218 BIRGITTA WICKBOM HSB OMSORG Postadress: Svärdvägen 27, 18233 Danderyd, Vxl: 0104421600, www.hsbomsorg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd BILAGA 7 Patientsäkerhetsberättelse för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd År 2016 Kyrkogatans gruppbostad och Triangelns profilboende, särskilda boenden inom socialpsykiatrin. Datum och ansvarig för

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR

Samverkan och samarbete 4 kap 1 KRAV GÄLLANDE RUTINER/PROCESSER UPPFÖLJNING/METOD ANSVAR Samverkan och samarbete 4 kap 1 Ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör 1. ansvaret för samarbete internt och externt som gäller den enskildes behov av insatser t.ex. överföring

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.

Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o. Framtagen av: Charlotte Svessnon, MAR, Madeleine Bjurelid, enhetschef, Eva-Lott Jäghagen, enhetschef, Gunnel Rosenberg, MAS Gäller f.r.o.m: 120925 Avvikelserutin Fastställd av: Eva Augustsson, förvaltningschef

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun

Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun Patientsäkerhetsberättelse Vård och omsorg Vellinge Kommun År 2013 2013-02-13 Pernilla Hedin, medicinskt ansvarig sjuksköterska Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande mål och strategier 4 Organisatoriskt

Läs mer

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011

Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse TioHundra AB 2011 2012-02-21 Kvalitetsenheten Lena Kallin-Persson Innehållsförteckning Inledning 3 Organisation TioHundra AB 4 Övergripande mål och strategier 5 Organisatoriskt

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10. Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA 10 Riskhantering, avvikelsehantering och Lex Maria 3 10.1 Säkerhetskultur 3

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd

Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Patientsäkerhetsberättelse för Skärholmens stadsdelsnämnd Sätra vård- och omsorgsboende År 2012 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-31 Inger Erlandsson, verksamhetschef enligt 29 HSL Mallen är framtagen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare Victoria Vård & Hälsa Patientsäkerhetsberättelse för små vårdgivare År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Annika Berglund Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap.

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner

UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009. Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet. Avvikelsehanteringsrutiner ENHETENS NAMN DATUM UNDERLAG FÖR LOKALT HANDLINGSPROGRAM FÖR AVVIKELSEHANTERING 2009 2008-11-21 Basen i det fortlöpande förbättringsarbetet Enhetens avvikelser ska utgöra en del av det systematiska kvalitets-

Läs mer

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kreativt avbrott Sahlgrenska Universitetssjukhuset http://www.youtube.com/watch?v=lxk7phzsias 130426 Ingela Wennman Utvecklingschef SU Kvalitetsbarometern Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ing-Marie Bergbrant

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-21 Lena Bölander Verksamhetschef Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016

Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Redovisning av avvikelser januari-juni 2016 Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) är hälso- och sjukvårdspersonal skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. I detta syfte ska personalen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB

Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB Patientsäkerhetsberättelse Ledarskapsutveckling i Norden AB År 2013 2014-02-09 Helene Stolt Psykoterapeut, socionom Verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting Verksamhetens

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB

Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB Patientsäkerhetsberättelse Hélène Stolt Psykoterapi & Ledarskap AB År 2016 2017-01-08 Hélène Stolt Leg. psykoterapeut, socionom, verksamhetsansvarig Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer