Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. Avskedsansökan läggs fram.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. Avskedsansökan läggs fram."

Transkript

1 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 1 70 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Ordförande öppnade sammanträdet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. Det beslutades att 78 behandlas efter 71. Fastighetsdirektionens ordförande Dick Jungerstam gavs rätt att närvara under behandlingen av Val av protokolljusterare Två protokolljusterare väljs. Olli Autio och Göran Stenlund står i tur. Till protokolljusterare valdes Olli Autio och Göran Stenlund. 72 Vaktmästare-städare Monica Östergårds avgång Keva har beviljat vaktmästare-städare Monica Östergårds pension från och med Monica Östergårds ansöker om avsked från sin tjänst från och med Det är gemensamma kyrkorådet som anställer och entledigar vaktmästare-städare. Avskedsansökan läggs fram. Gemensamma kyrkorådet beslutar att bevilja Monica Östergårds avsked från tjänsten. Beslutsförslaget godkändes. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av byråchef Anneli Dahlbäck, tfn Tjänsten som vaktmästare-städare ledigförklaras/sundom kyrka och församlingshem Vaktmästare-städare Monica Östergårds har anhållit om avsked från sin tjänst fr.o.m med anledning av att hon går i pension. Eftersom tjänsten som vaktmästare-städare blir ledig ska den ledigförklaras. Tjänsten som vaktmästare-städare är en tjänst som huvudsyssla på deltid, 90 timmar/3 veckors period, lönen utgör 78 % av tjänstens grundlön. Grundlönen för tjänsten bestäms enligt kravgrupp 401 (grundlönen ,51 och slutlönen 2 075,18).

2 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 2 Behörighetsvillkoren för tjänsten som vaktmästare-städare är i enlighet med instruktionen för tjänsten lämplig yrkesinriktad grundexamen eller praktisk yrkeserfarenhet samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och nöjaktiga muntliga kunskaper i det andra. 1. Gemensamma kyrkorådet beslutar ledigförklara tjänsten som vaktmästarestädare så att ansökningstiden går ut Annonser införs i tidningarna Pohjalainen och Vasabladet samt på kyrkans webbplats för rekrytering (Kirkon työpaikkatori). 2. Lönen för tjänsten bestäms enligt kravgrupp 401 i Kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. 3. En arbetsgrupp tillsätts att bereda valet av tjänsteinnehavaren. Efter diskussion beslutades att ärendet återremitteras för ny beredning. Vid den nya beredningen undersöks om det skulle vara ekonomiskt möjligt att göra tjänsten till en heltidstjänst. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av byråchef Anneli Dahlbäck, tfn Tjänsten som värd för Alskathemmet besätts Gemensamma kyrkorådet beslutade att ledigförklara tjänsten som värd för Alskathemmet och tillsatte samtidigt en arbetsgrupp för att förbereda besättandet av tjänsten. Tjänsten ska skötas av en tillförordnad till och med Tjänsten har sökts av 7 personer och svenska församlingens församlingsråd har gett sitt utlåtande om de sökande. Enligt tjänsteinstruktionen, som godkänts av gemensamma kyrkorådet , kan till tjänsten väljas en person som hör till den evangelisklutherska kyrkan. Behörighetsvillkoret för tjänsten som värd för lägergården är lämplig utbildning och arbetserfarenhet. Tjänsteinnehavaren ska ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga kunskaper i finska. Värden för lägergården väljs av gemensamma kyrkorådet efter att svenska församlingens församlingsråd har gett sitt utlåtande. Värdarna för lägergårdarna har periodarbetstid enligt kyrkans allmänna tjänstekollektivavtal. Den bestämmelsen saknas i instruktionen, och därför bör ett separat beslut fattas i frågan. Arbetsgruppen har beslutat föreslå att gemensamma kyrkorådet väljer Peter Back till tjänsten som värd på Alskathemmet. Han har formell behörighet för tjänsten. Ansökningarna, ett sammandrag av sökandena (bilaga 1/74) och

3 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 3 arbetsgruppens protokoll 1/ läggs fram. Svenska församlingens församlingsråds utlåtande om sökandena läggs fram. 1. Ansökningarna, ett sammandrag av sökandenas meriter (bilaga 1/74), arbetsgruppens protokoll och församlingsrådets utlåtande antecknas för kännedom. 2. Gemensamma kyrkorådet väljer Peter Back till visstidstjänsten som värd på Alskathemmet till Gemensamma kyrkorådet befriar Peter Back från skyldigheten att bo vid lägergården på följande grunder: - han har en utbildning och arbetserfarenheter som gör honom mest lämpad för uppgiften - han bor i Iskmo 4 km från lägergården - tjänsten är en visstidstjänst på 1,5 år 4. För tjänsteinnehavaren tillämpas en prövotid på fyra månader. 5. Den som valts till tjänsten ska före det slutliga fastställandet av valet förete läkarintyg över sitt hälsotillstånd samt ett utdrag ur straffregistret. 6. Tjänsteinnehavaren har periodarbetstid enligt kyrkans allmänna tjänstekollektivavtal. 1. Ansökningarna, ett sammandrag av sökandenas meriter (bilaga 1/74), arbetsgruppens protokoll och församlingsrådets utlåtande antecknades för kännedom. 2. Gemensamma kyrkorådet valde enhälligt Peter Back till visstidstjänsten som värd på Alskathemmet till Gemensamma kyrkorådet befriade Peter Back från skyldigheten att bo vid lägergården på följande grunder: - han har en utbildning och arbetserfarenheter som gör honom mest lämpad för uppgiften - han bor i Iskmo 4 km från lägergården - tjänsten är en visstidstjänst på 1,5 år Punkterna 4 6 i beslutsförslaget godkändes. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av byråchef Anneli Dahlbäck, tfn Personalenkät om arbetarskyddet 2013 Samarbetskommissionen (arbetsmiljökommissionen) har 2003 och 2009 genomfört en personalenkät som gällde arbetarskyddet bl.a. för att få en bedömning av säkerheten i arbetet, riskerna och rutinerna på olika arbetsplatser och i olika arbetsformer. Personalenkäten gällde hela Vasa kyrkliga samfällighets personal. Avsikten var då att genomföra en motsvarande enkät med fem års mellanrum. Att ordna en personalenkät våren

4 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu är motiverat när församlingen i Lillkyro ansluts till Vasa kyrkliga samfällighet vid ingången av Arbetsmiljökommissionen har på sitt möte beslutat följande: 1. Våren 2013 genomförs en personalenkät som gäller arbetarskyddet och som motsvarar den enkät som genomfördes 2003 och 2009 med tillägg av frågor som rör jämställdhet. 2. En extern sakkunnig anlitas för att sköta arrangemangen kring enkäten och bedömningen av resultaten. 3. Arbetsmiljökommissionen tillsätter en arbetsgrupp för arrangemangen kring personalenkäten. Till medlemmar i arbetsgruppen utses Anneli Dahlbäck, Nils-Eric Sahlström, Jaana Vuorinen, Tuija Niemistö, Johanna Backholm och Mikael Heikius. Även en representant för församlingen i Lillkyro kallas till arbetsgruppen. 4. Arbetsmiljökommissionen föreslår att gemensamma kyrkorådet godkänner att personalenkäten och undersökningen enligt punkt 1 i arbetsmiljökommissionens beslut genomförs enligt planerna. 1. Gemensamma kyrkorådet beslutar att godkänna arbetsmiljökommissionens förslag i punkt 4. Ärendet meddelas församlingsråden för kännedom. 2. Anslag för ordnandet av personalenkäten och anlitandet av en utomstående expert som utvärderar resultatet tas in i budgeten för Personalenkäten som gäller arbetarskyddet och tidpunkten för den diskuterades. Efter diskussionen beslutade gemensamma kyrkorådet att 1. en arbetsplatsenkät genomförs anslag för kostnaderna reserveras i budgeten för Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av byråchef Anneli Dahlbäck, tfn Vasa förvaltningsdomstols avgörande i ett besvärsmål som gäller gravrätt Gemensamma kyrkorådet i Vasa kyrkliga samfällighet har genom sitt beslut förordnat Eija Suoraniemi till innehavare av gravrätten till graven 102-L Gemensamma kyrkorådet har konstaterat att Unto Suvantos maka Kirsti Suvanto med stöd av 17 kap. 4 i kyrkolagen har rätt att bli gravsatt i graven. Eija Suoraniemi har krävt att gemensamma kyrkorådets beslut ändras så att

5 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 5 Kirsti Suvantos urna inte gravsätts i den ovan nämnda graven. Vasa förvaltningsdomstol har förkastat besväret. Förvaltningsdomstolen konstaterar att gemensamma kyrkorådet i Vasa kyrkliga samfällighets beslut inte har fattats i oriktig ordning, kyrkorådet har inte överskridit sina befogenheter och beslutet är inte heller lagstridigt på något annat sätt. Därför förkastas besväret. Ändring i besväret får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Vasa förvaltningsdomstols beslut antecknas för kännedom. Beslutsförslaget godkändes. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn Förslag till broschyr om Vasa kyrkliga samfällighets begravningsplatser Ledamoten Tuulikki Kouhi har föreslagit att man gör en broschyr om begravningsplatserna. Gemensamma kyrkorådet har vid mötet utsett en arbetsgrupp att bereda ärendet. Till medlemmar i arbetsgruppen utsågs Tuulikki Kouhi, Johanna Backholm och Pekka Mäkinen samt tre representanter från Vasa-Korsholm Guider rf. Representanter för guiderna i arbetsgruppen har varit Maria Hällberg, Marja-Liisa Lähteenmäki och Margit Sellberg. Tuulikki Kouhi har varit ordförande för arbetsgruppen och Pekka Mäkinen har varit sekreterare. Broschyrarbetsgruppen har samlats fem gånger och dessutom har arbetsgruppen berett arbetet i smågrupper. Som resultat av arbetet har ett utkast till en broschyr på 36 sidor om begravningsplatserna inom Vasa kyrkliga samfällighet färdigställts, se bilaga 2/77. Enligt en preliminär uppskattning kommer broschyrer att tryckas. De totala kostnaderna skulle uppgå till cirka euro Arbetsgruppen anser att uppdraget från gemensamma kyrkorådet som gällde att färdigställa en broschyr om begravningsplatserna är avslutat för arbetsgruppens del. Gemensamma kyrkorådet diskuterar arbetsgruppens förslag och beslutar om fortsatta åtgärder. Gemensamma kyrkorådet tackade broschyrarbetsgruppen för den fina broschyren över begravningsplatsen. Gemensamma kyrkorådet diskuterade broschyren, och under diskussionen

6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 6 framfördes några önskemål, bland annat önskemål om att texten ska vara större, att innehållsförteckningen ska delas upp på två sidor, att sidnumreringen i fotnoten också ska vara på svenska och att broschyren eventuellt ska innehålla bilder på gravar över personer som varit betydelsefulla för församlingen. Gemensamma kyrkorådet beslutade att broschyren säljs för 3 euro styck. Pekka Mäkinen gavs befogenhet att beställa 2000 broschyrer i stället för 1000, om styckepriset blir betydligt lägre med ett större antal. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av chefen för begravningsväsendet Pekka Mäkinen, (06) Utveckling av diakonilokalerna/projektplaneringen Gemensamma kyrkorådet har på sitt sammanträde beslutat inleda projektplaneringen av en centralisering av finska och svenska församlingarnas diakonilokaler. Gemensamma kyrkorådet beslutade , på förslag av ordföranden, att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att förbereda och planera en centraliserad helhetslösning och att lämna ett förslag till projektplan till gemensamma kyrkorådet. Till medlemmar i projektplaneringsarbetsgruppen valdes Dick Jungerstam, Mikko Päällysaho, Erkki Teppo, Harry Holmberg, Lena Streng, Heli Salmela, Leif Westerlund och Matias Mäkynen. Jungerstam valdes till ordförande och Päällysaho till beredare/sekreterare. Gun-Britt Hammarström utsågs senare att ersätta Harry Holmberg. Projektplaneringsarbetsgruppen har föreslagit att gemensamma kyrkorådet godkänner fastigheten Hallipatruuna Oy på Magasinsgatan 12 som planeringsobjekt, eftersom den uppfyller de kriterier som sattes som mål för den mångsidiga separata lokalutredningen och -kartläggningen. Gemensamma kyrkorådet har godkänt förslaget. Projektplaneringsarbetsgruppen har sammanträtt tio gånger. Huvudplaneraren arkitekt Antti Mäntylä har tagit fram alternativa lösningar enligt planeringsarbetsgruppens anvisningar. I budgeten för 2012 har euro anslagits främst för upphandling av inredning och säkerhetssystem. Diakoniprojektet behandlades på gemensamma kyrkorådets möten och Gemensamma kyrkorådet har på mötet beslutat:

7 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 7 1. anteckna projektplaneringsarbetsgruppens förslag och tilläggsplaner för kännedom. 2. avtacka arbetsgruppen för arbetet den utfört och befria den från uppdraget. 3. godkänna alternativ 3 av de tilläggsplaner som framfördes på mötet enligt vilket en yta på ca m 2 ska hyras. Planen inbegriper lokaler för finska församlingens diakoniarbete, familjerådgivningscentralen, matbanken och Samtalstjänsten. Dessutom får lokalerna ett utdelningskök, en matsal och lagerutrymmen. Svenska församlingens diakonimottagning tas inte med i planen. De årliga kostnaderna beräknas till ca godkänna Vasa kyrkliga samfällighets föravtal med Hallipatruuna Oy om att hyra lokalerna och den utredning över byggsättet som anknyter till föravtalet. Ordförande för gemensamma kyrkorådet och ekonomidirektören undertecknar föravtalet på Vasa kyrkliga samfällighets vägnar. 5. anteckna förslaget till hyresavtal för kännedom. 6. ge fastighetschefen i uppgift att i samarbete med församlingarnas olika sektorer göra en utredning över hur de diakonilokaler som blir lediga på Vasaesplanaden 3 E kan fördelas mellan olika funktioner med beaktande bland annat av finska församlingens prästers behov av lokaler. Dessutom ska speciellt alternativen till öppen mottagning för svenska församlingens diakoni utredas. 7. tillsätta en planerings- och byggkommitté med uppgift att övervaka totalrenoverings-/ombyggnadsarbetena i diakonicentralen och utse den förra projektplaneringsarbetsgruppens medlemmar till medlemmar i kommittén: Dick Jungerstam, ordförande, Mikko Päällysaho, beredare/sekreterare, Erkki Teppo, Lena Streng, Heli Salmela, Leif Westerlund, Matias Mäkynen och Gun-Britt Hammarström. Planeringskommittén har på sitt möte konstaterat att planeringen av projektet framskridit så pass långt och gått så bra att det är dags att söka bygglov. På mötet konstaterades att man bör hålla fast vid den maximala yta (ca m 2 ) som gemensamma kyrkorådet beslutat om samt vid beslutet att ett kök med standarden utdelningskök byggs i lokalen. Vid mötet presenterades byggherrens ändringsritningar. Ändringarna har gjorts i de tidigare ritningarna från Prorak. Ändringar i 1:a våningen i gatuplanet: Köket har i enlighet med gkr:s beslut ritats så att antalet kvadratmeter är mindre och motsvarar ett utdelningskök, matsalen rymmer maximalt 72 sittplatser. Lastbryggan i de tidigare ritningarna har tagits bort. Diakonimottagningslokalen och väntrummet har placerats bredvid köket på så vis att klienterna utan hinder kommer in i lokalen genom trapphuset mot Magasingatan. Trapphuset har hiss. Kommittén konstaterade att fönstren som planerats i kontoren på norra sidan i övre våningen är små, och att det behövs mera ljus inne i rummen, till

8 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu 8 exempel med hjälp av fönsterband. Belysningsfrågan måste lösas på ett tillfredsställande sätt och likaså måste särskild uppmärksamhet fästas vid ljudisoleringen av rummen. Kommittén konstaterade att ritningarna är korrekta och följer gemensamma kyrkorådets anvisningar samt innehåller de detaljer som behövs för att söka bygglov. Detaljerna preciseras då bygget framskrider för att på bästa sätt tjäna lokalernas användningsändamål. Kommittén konstaterade enhälligt att ritningarna kan överlämnas till gemensamma kyrkorådet för beslut. Ritningarna presenteras. Gemensamma kyrkorådet beslutar att 1. anteckna planeringsarbetsgruppens förslag och ändringar för kännedom 2. godkänna planeringsarbetsgruppens förslag Fastighetsdirektionens ordförande Dick Jungerstam presenterade planeringsarbetsgruppen förslag och gjorda ändringar. Diakonicenterprojektet diskuteras länge och livligt, och efter diskussion beslutade gemensamma kyrkorådet enhälligt att återremittera ärendet för ny beredning. Tilläggsuppgifter om beslutet ges vid behov av ekonomidirektör Nils-Eric Sahlström, tfn Anmälningsärenden - finska församlingens församlingsråds protokoll 5/ svenska församlingens församlingsråds protokoll 5/ Kyrkostyrelsens cirkulär 10/ Kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutos koskien kirkollisia vaakunoita, sinettejä ja leimoja (Ändring i kyrkolagen och kyrkoordningen gällande kyrkliga vapen, sigill och stämplar) - Kyrkostyrelsens cirkulär 11/ Äänestämis- ja kuulemismenettelyistä (Om förfarande vid omröstning och hörande) Antecknas för kännedom. Beslutsförslaget godkändes. 80 Ändring av mötesdatum Gemensamma kyrkorådets möte som är planerad att hållas torsdagen

9 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous klo Sivu flyttas till onsdagen Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning samt avslutande av sammanträdet Gemensamma kyrkorådet gav anvisningar om ändringssökande, bilaga 3/81.

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4

KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 KYRKOORDNING FÖR SVENSKA KYRKAN Inledning till kyrkoordningen... 4 Första avdelningen: Svenska kyrkan som evangelisk-lutherskt trossamfund... 5 1 kap. Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära... 5 Andra

Läs mer

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010

Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 6/2010 1.2. 2010 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Utveckling av rättsskyddssystemet vid offentlig upphandling Arbetsgruppens slutbetänkande Ordförande Pekka Nurmi Sekreterare Johanna

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förarexamensverksamhet PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om förarexamensverksamhet

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS PROTOKOLL 4/2012 1 (61) FULLMÄKTIGE TID 13.12.2012 kl. 09:00-12:07 Paus kl. 10:30-11:30 PLATS Biomedicum Helsingfors 1, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors BEHANDLADE

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo:

PROTOKOLL. 3.2.2005 kl. 13.15-17.05. Föredragande Broo: PROTOKOLL 3.2.2005 kl. 13.15-17.05 Föredragande Broo: 1 Konstaterande av mötets laglighet och beslutförhet 2 Meddelanden 3 Återbesättande av G. A. Lundenius professur i franska 4 Befrielse från styrelseuppdrag

Läs mer

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar.

Gruppen konstituerar sig, arbetar och utövar beslutsmakt i enlighet med dessa stadgar. STADGAR FÖR SOCIALDEMOKRATISKA RIKSDAGSGRUPPEN 1 Gruppens namn och medlemmar Gruppens namn är Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä, på svenska Socialdemokratiska riksdagsgruppen. I dessa stadgar används

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors 2010 Arbetsgruppspromemoria JSM 2010:6a Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster Helsingfors

Läs mer

Lag om Svenska Finlands folkting 3. Stadgar för Svenska Finlands folkting 8. Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14

Lag om Svenska Finlands folkting 3. Stadgar för Svenska Finlands folkting 8. Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14 Lag om Svenska Finlands folkting 3 Stadgar för Svenska Finlands folkting 8 Regler för mandatfördelningen i Svenska Finlands folkting 14 Nr 1331 Lag om Svenska Finlands folkting Given i Helsingfors den

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Handboken för projektaktörer

Handboken för projektaktörer 2010 L a n d s b y g d s n ät v e r k e t s b r o s c h y r H a n d b o k e n f ö r p r o j e k t a k t ö r e r Handboken för projektaktörer L a n d s b y g d s n ä t v e r k e t s b r o s c h y r H a

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet

Studentinflytande i samband med rekrytering av ny rektor till Karlstads universitet Karlstads universitet, Universitetsstyrelsen Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Sofia Almqvist 08-563 085

Läs mer