SABH Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABH Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - ÅRSREDOVISNING 2002 SABH Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet Verksamhetens utveckling under 2002 SABH är nu en allmänt accepterad och självklar verksamhet inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Alla program remitterar barn till SABH och successivt utvecklas möjligheten att vårda barn med nya sjukdomar och omvårdnadsbehov i hemmet. Allmänt kan konstateras att de barn som under 2002 remitterats till SABH är barn, som ofta har svåra sjukdomar och ett allt större omvårdnadsbehov. Arbetet med att hitta och utforma nya lokaler för SABH har fortgått under 2002 och en arbetsgrupp med ALB staben, Locum och representanter från SABH har bildats. Patient/Kundperspektivet Sjukvårdproduktionen har under den tid som SABH funnits successivt ökat till en nivå med drygt 4000 vårddygn /år. Nov producerades 3064 vårddygn fördelat på 309 vårdtillfällen/149 patienter 2000 producerades 3498 vårddygn fördelat på 372 vårdtillfällen/187 patienter 2001 producerades 4130 vårddygn fördelat på 581 vårdtillfällen/224 patienter 2002 producerades 4002 vårddygn fördelat på 419 vårdtillfällen/ 244 patienter SABH har vårdat patienter från alla övriga Program inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Barnkliniken vid Huddinge Universitetssjukhus, Sachsska barnsjukhuset, Kvinnokliniken vid Karolinska sjukhuset, Kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus och Öronkliniken vid Karolinska sjukhuset. SABH patienter överförs i första hand från en vårdavdelning, men inskrivningar sker även direkt från akutmottagningen eller via kvinnoklinikens återbesöksmottagning för nyfödda med tidig hemgång. En liten grupp kroniskt sjuka barn som kräver återkommande behandling skrivs in direkt från hemmet till SABH för behandling. SABH har under 2002 tagit emot alla remitterade patienter som uppfyllt de inskrivningskriterier som SABH tillämpar. Denna tillgänglighet för remittenterna har varit avgörande för att skapa tilltro till vår verksamhet ute på de olika programmen. SABHs tillgänglighet för patienter och deras anhöriga har varit god. De har kunnat nå SABH dygnet runt och inte sällan har patienter ringt efter att vårdtiden avslutats. Ett motiv har då varit att det är lätt att nå SABH och att de alltid får besked. SABH har under de gångna åren kunnat vårda allt sjukare och mer vårdkrävande patienter i hemmet i nära samarbete med ansvariga läkare och sjuksköterskor på barnsjukhuset. Nya patientgrupper har tillkommit, bl.a. postoperativ vård av patienter som opererats för hypospadi. Här är några exempel på mindre vanliga diagnoser som vårdats inom SABH: Esofagusatresi, diafragmabråck, läpp-käk-gomspalt, MbHirschsprung, Mb Down, Trisomi 18, Trisomi 13, Thalassemia major, Blackfan-Diamond syndrom(aplastisk anemi), Sickle cell anemi, Komplicerade medfödda hjärtfel, proteinförlorande enteropati, sekretorisk diarre, CDG-carbohydrate deficient glycoprotein, CGD- kronisk granulomatös sjukdom, CF-cystisk

2 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 2 fibros, Kippel-Trenaunay-Weber ( lymfkärlsmissbildning), dysgammaglobulinemi, gallvägsatresi-kasaiopererad, Levertransplanterad, Mb Hurler- mukopolysackaridos, Spinal muskelatrofi typ I o II, Osteogenesis imperfecta, MMC/Arnold-Chiari-missbildning, Wegeners granulomatos, SLE med alla tänkbara komplikationer, Mitochondriella sjukdomar, Crigler-Najjar, Maligniteter:ALL, AML, neuroblastom, Wilms tumör, Tumor Cerebri, Ewing, Rhabdomyosarkom, osteosarkom, Treacher-Collins syndrom, Skimetalsyndrom, SCID(severe combined immunedeficency), HIV, tuberkulos. Medarbetarperspektivet Trots den krävande arbetsbelastningen har arbetstillfredställelsen varit god! Sjukfrånvaron inom arbetsgruppen är fortsatt låg! Övertidsuttaget är lågt! Personalomsättningen har varit låg, men varje avgång är kritisk i och med att enheten är liten och varje person är detaljplanerad i en sammanhängande operativ verksamhet. Det har tidigare varit svårt att rekrytera såväl sjuksköterskor som läkare men under år 2002 har SABHs läkartjänster blivit tillsatta och SABH har kunnat avveckla utnyttjandet av bemanningsföretag för sjuksköterskor. SABH har sedan länge önskat ett utbyte av personal med ALBs olika program och under 2002 har detta påbörjats. ST läkare på SABH saknas fortfarande. Barn/undersköterskor har inom SABH haft ett särskilt avtal för att pröva blandtjänst, dag/natt - tjänstgöring, under ett års tid. Utvärdering av detta är genomfört under 2002 och blandtjänstavtalet har permanentats för barn/undersköterskor. All personal deltar var femte vecka i interna utbildningsdagar. Teman under dessa dagar har bl.a. varit: dokumentation, kritisk granskning av journaler, inhalationsteknik och olika hjälpmedel, det nyfödda barnets fysiologi, lekterapins insatser vid förberedelse på behandling och etiska diskussioner. SABH har dagligen återkommande rond/rapporter där samtlig personal deltar för utbildning och diskussion. Regelbunden handledning finns för all personal med utgångspunkt i patientarbetet. SABH har haft fyra planeringsdagar under Ämnen som diskuterats är neonatalvård, personalenkät, teambildning, miljöarbete, SABHs arbetssätt, patientkriterier, etik, förhållningssätt, Qi Gong. Personal inom arbetsgruppen har fått utbildning och ansvar för olika delområden. Inom SABH finns ombud för bl.a. avvikelsehantering, etikarbete, miljöarbete, amning, hygien, smärthantering, stomivård, sårvård, beredd på behandling, omvårdnadsdokumentation, medicinsk teknik och LISA som står för all BMS utbildning inom SABH. Vissa personer inom SABH ansvarar för utveckling av standardvårdplaner och utbildning av personal för olika diagnosgrupper, t.ex. hypospadi och neonatalvård inom SABH. Ett stort ansvarsområde är hanteringen av arbetsscheman och personalbemanning. All personal har regelbundet informerat om SABH på de olika programmen inom ALB och på BB- kvinnokliniken. All personal har deltagit i föreläsningar på ALB i mån av tid och behov.

3 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 3 Extern utbildning: Två sjuksköterskor har deltagit i barnsjuksköterske-kongressen i Göteborg, mars Verksamhetsledningen, en sjuksköterska och en barnsköterska har deltagit i Hemsjukvårdskonferens i Stockholm, september Tre barnsköterskor har deltagit i seminarium för barn och undersköterskor på Sachsska Barnsjukhuset, 5 november En läkare, bitr. verksamhetschef, tre sjuksköterskor, två barnsköterskor deltog i nationellt nätverksmöte för pediatrisk hemsjukvård i Helsingborg, oktober En sjuksköterska har deltagit i utbildningsdag om nutrition och TPN inom hemsjukvård, Stockholm, 15 oktober Hela arbetsgruppen har erbjudits Gillingebanans vidareutbildning i halkkörning och uppnått behörighet B omfattande 1,5 tim teori och 2,5 tim praktik, november En sjuksköterska har deltagit i den fackliga företrädarutbildningen för Vårdförbundet, 24/1, 31/1, 8/2, 12/2, 20/2, 6/3, 12/3, 20/3 och 8/4. En sjuksköterska har deltagit i Vårdförbundets medlemskonferens oktober 2002 En barnsköterska har varit engagerad i fackligt arbete under sju heldagar. En barnsköterska sitter i ALB centrala samverkansgrupp och är också representant i branschrådet för Hälso-ochsjukvård. Intern utbildning: En läkare och tre sjuksköterskor har deltagit i utbildning; procedurrelaterad smärta hos barn, ALB, 17 oktober En sjuksköterska har deltagit i smärtombudsmöte på ALB, 17 april Tre sjuksköterskor har deltagit i återkommande smärtombudsmöten på ALB, 5 september, 22 oktober, 10 december Samtliga barn/undersköterskor har deltagit i utbildning om neonatal omvårdnad, 4 halvdagar, på KS neonatalprogram, våren En barnsköterska och tre sjuksköterskor har deltagit i Introduktionskursen i neonatalvård på KS neonatalprogram, sex dagar november En barnsköterska har deltagit i seminarium om Effekter av humorn i vården för barns tillfrisknande, ALB, oktober 2002 En läkare och två sjuksköterskor har deltagit i barncancer-enhetens utbildningsdag, 2 december 2002.

4 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 4 En sjuksköterska och en barnsjuksköterska har deltagit i ALBs instruktörs utbildning i HLR, januari Verksamhetsledningen har deltagit i Karolinska Sjukhusets ledarskapsseminarier under 2002 Verksamhetsledningen, en sjuksköterska och en barnsköterska har deltagit i etik-dagar på KS, 28 augusti Verksamhetsledningen har deltagit i en utbildningsdag om Hälsa och hållbart arbetsliv, Landstingsförbundet, 7 mars SABH har varit inbjudna talare vid: Sjunde Vårmötet i Perinatologi, Huddinge Universitetssjukhus, april 2002 Vårseminarium: Hjemmet som sykehus, Norska barnsykepleijerföreningens årsmöte, Oslo, april 2002 Läkarmöte vid barnsjukhuset på Great Ormond Street, London, 7-8 maj Canadian Association of Health Centres, årsmöte Toronto, juni Studiebesök till SABH: 4 mars, en grupp distrikssköterskor från Värmland 17 maj, sjuksköterskor från Åbo. 18 oktober, läkare och sjuksköterskor från Stavanger 2 december, sjuksköterskor från Trondheim Studenter vid SABH: Sjuksköterskor i vidareutbildning Medicine kanditater Trainee sjuksköterskor PRAO elever Processperspektivet: SABHs vårdprocess har strikt utarbetade rutiner för hur inskrivning av patienten, vård och utskrivning går till. Checklistor finns för varje del i processen. SABH har en egen databas för hantering av produktionsregistrering och omvårdnadsbehov, som bl.a. ligger till grund för debiteringen till de olika sjukvårdområdena månadsvis. Denna databas utgör även underlaget för de arbetslistor som dagligen upprättas och utgör basen för arbetsplaneringen inom SABH. SABHs mål är att i största möjliga omfattning följa de vårdprogram som finns på respektive specialistavdelning. Anpassning till vård utanför sjukhuset behövs givetvis. SABH har därför utarbetat checklistor för omvårdnaden av olika patientgrupper med olika omvårdnadsbehov.

5 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 5 Alla patienter inskrivna i SABH har en individuell vårdplan, som skrivs i samarbete med remittent, patient/anhöriga och personal på SABH. SABH har sedan starten använt avvikelsehantering som en del i kvalitetsarbetet. Under år 2002 har många avvikelser handlat om bristande kommunikation med olika vårdenheter och skillnader i omvårdnadsrutiner mellan olika program. Detta är naturligt eftersom SABH har ett nära samarbete med de andra programmen inom ALB och arbetet på SABH kräver rutiner anpassade till vård i hemmet. Exempel på rapporterade avvikelser är att föräldrar inte blivit instruerade om de omvårdnadsåtgärder de skall utföra i hemmet. Patienterna hemskickade utan att SABH blivit meddelade. Patienter utskrivna från sjukhuset vid överförande till SABH och vårdtillfället därmed avslutats. Alla avvikelser diskuteras öppet på SABHs arbetsplatsträffar. Gällande rutiner diskuteras och revideras vid behov. Alla, 100%, av de interna avvikelserna är åtgärdade! Avvikelser som berör andra enheter vidarebefordras till dessa, men tyvärr har SABH bara fått feed-back vid ett enda tillfälle från berörd verksamhet. Dagoperation svarade och det var mycket uppskattat! Parallellt med vårdprocessen finns en mycket detaljerad verksamhetsprocess. Denna avser den totala resursplaneringen och operativa ledningen samt uppföljningen av SABHs samtliga läkare, sköterskor, undersköterskor, barnsköterskor. Verksamhetsprocessen behandlar de mobila enheternas individuella arbetsscheman och arbetsuppgifter. Verksamhetsprocessen bygger bl.a. på de inskrivna patienternas vårdbehov, bostadsadresser, psykosocial miljö och personalens kompetens och strävan efter att uppnå kontinuitet i vården. Under hösten 2002 har SABH prövat en ny arbetsfördelning för samordning och styrning av verksamheten. En sjuksköterska har haft större delen av sin arbetstid förlagd under sedvanlig kontorstid och samordnat patientbesök, personalaktiviteter, transport och avdelningskontakter, dvs logistiken inom SABH. Utvärdering av denna funktion skall göras under våren Kvalitetssäkring SABH hade inför verksamhetsåret 2002 ambitionen att utveckla kvalitetsarbete inom fem områden, fem nyckeltal definierades: 1. personalnöjdhet; målvärde 90% Under 2002 genomfördes lokalt på SABH en personalenkät i Previas regi. Dessutom har SABH medverkat i KS stora personalenkät, TEMO undersökningen. Resultatet av de båda enkäterna, trots skillnader i utformning och omfattning stämde bra överens. Enligt Previa enkäten ligger personalnöjdheten på 90-95%. TEMO undersökningen visar ett mycket positivt resultat för SABHs verksamhet. Här är några exempel: SABH ALB Medarbetarindex 75% 55%

6 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 6 Rättkompetens och bemanning 77% 57% Allas delaktighet 71% 53% Engagerat ledarskap 72% 58% goda möjligheter att utvecklas 83% 53% litar på att jag får hjälp snabbt vid behov 89% 66% vi tar lärdom av hur andra arbetar 78% 34% synpunkter från patienter tas tillvara 83% 58% bra arbetsfördelning på enheten 78% 45% rekommendera jobb på KS 78% 56% bra samarbete inom enheten 83% 62% samarbete med andra organisationer 56% 33% tar ansvar för helheten inte bara eget 78% 46% på enheten är det högt i tak 78% 52% mina idéer prövas på ett seriöst sätt 83% 50% revirgränser mellan yrkesgrupper finns inte 83% 46% jag har tillgång till den info jag behöver 94% 63% deltagande i arbetsplatsträffar 100% 89% 2. Andelen medarbetarsamtal, uppsatt målvärde 100% Alla som varit anställda minst ett år inom SABH har haft utvecklingssamtal. Chefens förväntningar på den anställda har diskuterats i 93% av samtalen jämfört med 56% på ALB i stort. 100% samtal genomförda. 3. Patient/anhörignöjdhet, uppsatt målvärde 95% Under hösten 2002 skickades en enkät till de 100 första patienterna som vårdades inom SABH under år svar inkom. 96% var nöjda/mycket nöjda med vården inom SABH. Endast en familj tyckte det fungerade dåligt. 100% kände sig trygga med vårdformen. 100% fick kontakt med personal vid behov 100% svarade att deras barn mådde bättre av att vårdas i hemmiljö 99% skulle välja SABH vård igen om deras barn blev sjukt. 4. Korrekta läkemedelsordinationer Målvärde 100% SABH har ett speciellt bekymmer med läkemedelslistorna jämfört med de olika avdelningarna. Praxis skiljer sig på de olika programmen och SABH tar emot barn från många olika program och listorna måste ibland skrivas om. Kravet på att SABHs läkemedelslistor är entydiga är mycket stora! SABH har inte lyckats med att uppnå vårt högt uppsatta målvärde. Flera av avvikelserapporterna gäller läkemedelsordinationer. Ingen patient har dock fått fel medicinering! Uppnått resultat med korrekta läkemedelsordinationer ligger på mindre än hälften. Arbetet med detta nyckeltal skall intensifieras under kommande år.

7 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 7 5. Individuella vårdplaner till alla patienter inskrivna i SABH, uppsatt målvärde 100%. Alla SABHs patienter har under år 2002 haft individuella vårdplaner. Ett fortsatt arbete med regelbunden revidering och kritisk granskning av dokumentationen fortsätter inom SABH. 6. Avvikelsehantering.Uppsatta målet för denna var att åtgärda alla avvikelser snarast och vidarebefordra information till alla berörda. Alla avvikelser diskuteras öppet på SABHs arbetsplatsträffar. Gällande rutiner diskuteras och revideras vid behov. Alla, 100%, av de interna avvikelserna är åtgärdade! Avvikelser som berör andra enheter vidarebefordras till dessa, men tyvärr har SABH bara fått feed-back vid ett enda tillfälle från berörd verksamhet. Dagoperation svarade och det var mycket uppskattat! Sammanfattningsvis har kvalitetsarbetet inom SABH bl.a. omfattat: Patientperspektivet: - individuella vårdplaner för alla patienter - arbetet med utveckling av standardvårdplaner - systematisk uppföljning av läkemedelsordinationer - uppföljning av patienttillfredsställelse Vårdprocessperpektivet: Medarbetarperspektivet: - avvikelsehantering - produktionsregistrering/statistik: /patient, /program/, /sjukvårdsområde - personaltillfredsstälelse, utformning av personalenkät - handledning med extern handledare kring patientarbetet - medarbetarsamtal - kompetensstege för bsk/usk Finansperspektivet Under 2002 har SABH haft avtal med alla sjukvårdområden inom Stockholms Läns Landsting baserat på vårddygnersättning. Nytt avtal för 2003 är påskrivet av beställarna. SABH redovisar ett positivt resultat på 68 tkr för år Kostnaderna ligger ca 400 tkr lägre än budgeterad nivå vilket kan hänföras till lägre personalkostnader. Kostnaden för inhyrd personal ligger inom det budgeterade utrymmet. Utfallet på intäktssidan ligger 365 tkr under budgeten vilket hänförs till en något lägre vårdproduktion än vad som budgeten baserade sig på. FoUU perspektivet SABH har deltagit i ett EU projekt för utveckling av ett öppet system för distansövervakning av patienter i hemmet.

8 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 8 SABH deltar i ITHS2 projektet som startade november SABH har slutit ett samarbetsavtal med 3G leverantören 3 för utveckling av tillämpningsområden för tredje generationens mobiltelefoni. SABH har deltagit i en arbetsgrupp i HSNs regi för utveckling av arbetsformer och IT hjälpmedel för sjukvård i hemmet. SABH har deltagit i en tvärprofessionell arbetsgrupp för utveckling av arbetsmiljön inom den avancerade hemsjukvården i Stockholms Län. SABH deltar i en rikstäckande tvärprofessionell arbetsgrupp för stöd och utveckling av arbete med vård av sjuka barn i hemmet. NEO: Under 2002 har ett samarbete med DS-neo och KS-neo inletts för att åstadkomma gemensamma riktlinjer inom neonatalvården. Gemensamma ronder genomförs en gång per vecka. DIETIST: ronder en gång per vecka för diskussion och planering av SABH patienternas nutritionsstatus. LEKTERAPI: vidareutveckling av det projekt som startades Lekterapeut deltar i rond en gång per vecka och åker vid behov hem till patienter. SABH har läkare aktiv i ALBs MIO grupp. SABH har deltagit i referensgrupperna i två av KS triangelprojekt, Vård på rätt nivå och Neoprojektet.

SABH - Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet

SABH - Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet Emma Rylander, Helena Bergius 1 VERKSAMHETSPLAN 2002 SABH - Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet Inledning Efter att ha drivits som ett projekt under 2 år inrättades SABH som en permanent verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2001 - Astrid Lindgrens Sjukhus. Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet SABH

ÅRSREDOVISNING 2001 - Astrid Lindgrens Sjukhus. Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet SABH 1 ÅRSREDOVISNING 2001 - Astrid Lindgrens Sjukhus Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet SABH Verksamhetens utveckling under 2001: Efter att ha drivits som ett projekt under 2 år inrättades SABH

Läs mer

SABH Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet

SABH Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - ÅRSREDOVISNING 2003 SABH Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet Verksamhetens utveckling under 2003 SABH är nu en allmänt accepterad och självklar del av Astrid Lindgrens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2000 - Astrid Lindgrens Barnsjukhus

ÅRSREDOVISNING 2000 - Astrid Lindgrens Barnsjukhus ÅRSREDOVISNING 2000 - Astrid Lindgrens Barnsjukhus Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet - SABH Verksamhetens utveckling under år 2000 Projektet SABH har efter planerad tid, 2 år, avslutats.

Läs mer

Sjukhusets säng i barnets hem AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET

Sjukhusets säng i barnets hem AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET Sjukhusets säng i barnets hem SABH SJUKHUSANSLUTEN AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET En ny vårdform har utvecklats inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus vid Karolinska Sjukhuset. Svårt sjuka barn, som tidigare

Läs mer

Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet SABH

Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet SABH Projekt SABH PROJEKTUPPFÖLJNINGSRAPPORT 1(1) Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet SABH PROJEKTUPPFÖLJNINGSRAPPORT Denna rapport sammanfattar den verksamhet, som pågått från det att idén till

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Säkert teamarbete. Crew Resource Management. Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam. Utbildning i Säkert teamarbete

Säkert teamarbete. Crew Resource Management. Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam. Utbildning i Säkert teamarbete Crew Resource Management Säkert teamarbete Utbildning i Säkert teamarbete Gunilla Henricsson Kiku Pukk Härenstam Utveckla och implementera säkerhetsverktyg i det dagliga patientarbetet Crew Resource Management

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Standardiserad vårdplan - ett stöd för omvårdnadsprocessen i klinik

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-11-13 p 18 1 (4) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Torsten Ibring Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om utvärdering av sommarens vård och personalbehandling

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Stärk barnets rättigheter och delaktighet

Stärk barnets rättigheter och delaktighet Stärk barnets rättigheter och delaktighet Du kan göra det bättre för barn och ungdomar HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Kortversion I Stockholms län bor idag

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 39 PIVA Psykiatriska kliniken Kristianstad Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar

Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Webbkollen.com ett uppföljningsverktyg som fungerar Ett samarbete med olika kompetenser för att skapa metod, handledning, frågeställningar, webb och en användarvänlig portal för vårdens personal och chefer

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör.

Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Patientsäkerhetsberättelse för Lydiagården Cancerrehabilitering i Höör. Upprättad 2015-03-01 Av Annette Andersson/ Maud Svensson Marie-Christine Martinsson Verksamhetschef Ägare Innehåll: 1. Inledning

Läs mer

Regionalt specialitetsrådsmöte barnsjukvård Kungsörstorp 6-7 maj 2015

Regionalt specialitetsrådsmöte barnsjukvård Kungsörstorp 6-7 maj 2015 Regionalt specialitetsrådsmöte barnsjukvård Kungsörstorp 6-7 maj 2015 Laget runt Gävleborg + Tydlig nystart! Mål- och visionsarbetet en inre kartläggning om vart vi är på väg. + Två sjukhus och två barnmottagningar

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108

2013-03-04. Dockteater Amusé, enskild firma 130 000 kr KUN 2013/46 ARTLAB, enskild firma 50 000 kr KUN 2013/108 Enheten för kultur- och föreningsstöd KUN 2013-03-14, p 10 KUN 2013/100 Handläggare: Margareta Wennerberg Projektstöd Kultur i Vården 2013 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

Läs mer

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg

Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Projekt Så mycket bättre Sammanhållen vård och omsorg Samverkansprojekt Sollefteå sjukhus - slutenvården Primärvård i Sollefteå och Kramfors kommun Äldreomsorgen i Sollefteå och Kramfors kommun Pågår april

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2014 OCH PATIENTSÄKERHETSPLAN FÖR 2015 TRYGGHETENS VÅRD- OCH OMSORGSBOENDE ALERIS OMSORG Inledning Patientsäkerhetslag (2010:659) gäller from 1 januari 2011. Syftet med lagen

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Vårdkedjan för äldre. Uppföljning av tidigare granskning. Landstinget Halland och. Varbergs kommun. Maj 2003

REVISIONSRAPPORT. Vårdkedjan för äldre. Uppföljning av tidigare granskning. Landstinget Halland och. Varbergs kommun. Maj 2003 REVISIONSRAPPORT Uppföljning av tidigare granskning Vårdkedjan för äldre Landstinget Halland och Varbergs kommun Maj 2003 Bengt André Christel Eriksson Jean Johansson (1) Innehållsförteckning Sammanfattning...3

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25

Karlskoga lasarett. Färre trycksår med en bra arbetsmiljö. Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett Färre trycksår med en bra arbetsmiljö Solveig Torensjö, utbildningsledare 2013-11-25 Karlskoga lasarett ett av tre sjukhus i Örebro län Specialistsjukvård Karlskoga lasarett Lindesbergs

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län:

Bakgrund Inspektionen för vård och omsorg har under veckorna 24 och 25 granskat följande sjukhus inom Stockholms län: Tg1 2013 v 2.1 BESLUT 2013-07-02 Dnr 8.5-28479/2013-1 1(6) Regionala tillsynsavdelningen Öst Astrid Hessling astrid.hessling@ivo.se Danderyds Sjukhus AB Chefläkaren 182 88 Stockholm Den 1 juni 2013 tog

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion

RS-virusinfektion Information om RS-virus och om hur du kan förhindra att spädbarnet får en svår infektion RS-virusinfektion, mer än en förkylning I den här broschyren kan du läsa om RS-virus (Respiratoriskt Syncytialvirus), hur det smittar, symtom på infektion och hur du kan skydda ditt barn mot smitta. roxenback.com

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner!

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vägen till en grönare spindel Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vetlanda kommun Ca 26 000 invånare Länets största kommun till ytan glesbygd Ca 1000 anställda inom vård- och omsorg

Läs mer

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn.

Patientnämnden behandlade vid sammanträde den 3 juni 2014 ett principärende rörande bristande samverkan kring ett flerfunktionshindrat barn. 1 (4) Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2015-02-03 P 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-12-18 PaN 1210-04469-52 K 2852-2012 HSN 1210-1310 Återföring Bristande samverkan Ärendet Patientnämnden behandlade vid sammanträde

Läs mer

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom socialtjänstens verksamheter Enligt SoL, LVU, LVM, LSS och HSL Fastställd av socialnämnden 2012-01-25 2(14) Innehållsförteckning sid Kvalitetsarbetet

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra

Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU. Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Framtidens vårdavdelning - en möjlighet för SU Mars 2015 Projektledare Yvonne Berger SU, Kirurgi Östra Sammanfattning Ett SU/VGR-projekt med syfte att utarbeta en ny struktur för arbetssätt och ansvarsfördelning

Läs mer

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren

BESLUT. Nationell tillsyn av hälso- och sjukvården vid Region Halland sommaren /(\ BESLUT inspektionen för värd och omsorg 2014-10-29 nr 8.5-13098/2014 1(5) Avdelning sydväst Lisbeth Abrahamsson lisbeth.abrahamsson@ivo.se Region Halland Box 517 301 80 Halmstad Vårdgivare Region Halland

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken)

Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Verksamhetsplan korttidshem, Barn & Ungdom (Bäckebro / Engelbrektsgården / Junibacken) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet för barn & ungdomar med funktionsnedsättningar 2010 (Utarbetad 2010-02-22)

Läs mer

OVE Operations- och vårdenheten

OVE Operations- och vårdenheten OVE Operations- och vårdenheten CVU Rapportserie 2005:9 Projektledare: Anna Marmehed, sjuksköterska Bodil Andersson, operationssjuksköterska Frölunda Specialistsjukhus Operations- och vårdenheten Västra

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser

SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser SOMMAREN 2012 En undersökning om bemanningssituationen och dess konsekvenser 2012-09-06 Martin Östberg 2 (8) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Genomförande... 5 3 Bemanningssituationen under

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm

Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september 2012. Affärsområde Farmaci/Roswitha Abelin/SoS föreskrift LmG mm SOSFS 2012:9 Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Beslutade den 12 juni 2012 Träder i kraft den 1 september

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Studiecirkel Säker vård alla gånger

Studiecirkel Säker vård alla gånger Studiecirkel Säker vård alla gånger Område 5 och 8 Förebygga kirurgiska komplikationer och postoperativa sårinfektioner OP/ IVA,ortoped- och reumatologkliniken och kirurgkliniken, Länssjukhuset Ryhov I

Läs mer

Integrerade verksamhetssystem

Integrerade verksamhetssystem Integrerade - Exempel på användning från hälso- och sjukvården Program Vilka är vi? Magnus Sjöberg, produktionsenhetschef Resurscentrum Karin Åhlén, enhetschef verksamhetsekonomi Inramning s organisation,

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Implementeringsprojekt

Implementeringsprojekt Implementeringsprojekt REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED AD/HD BUP SKÅNE BUP-KONGRESSEN 2014 GUNILLA GRANHOLM, PROJEKTLEDARE Vårdprogram för GOD VÅRD! Mål: En robust implementering av nivådifferentierad

Läs mer

FORSKNINGSPROGRAM SJUKHUSANSLUTEN AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET, SABH

FORSKNINGSPROGRAM SJUKHUSANSLUTEN AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET, SABH Karolinska sjukhuset FORSKNINGSPROGRAM Sida 1 av 1 FORSKNINGSPROGRAM SJUKHUSANSLUTEN AVANCERAD BARNSJUKVÅRD I HEMMET, SABH Bakgrund Barns vistelse på sjukhus skall vara så lite traumatiserande som möjligt.

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning RAPPORT Datum 2013-12-10 1 (10) Till Regiondirektör Jonas Rastad Genomlysning av förlossningsvården i Under sommaren 2013 var förlossningsvården i ansträngd.

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Lena Kecklund 1 2014-03-16 Branscher och arbetsmetoder Kärnkraft Spårtrafik

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09

Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik. Liselotte Joelson 2013-10-09 Hur man kvalitetssäkrar en röntgenklinik Lärandemål Få förståelse för hur ett kvalitetssystem är uppbyggt Förstå hur kvalitetssäkringen fungerar i praktiken Hur kan man själv bidra till att upprätthålla

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått

Ledningssystem. för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset. Mål uppnått 1 Ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete inom vårdplatsenheten, Mälarsjukhuset Mål ej uppnått Mål Mål uppnått Egenkontroll Uppföljning Orsaksanalys Genomförande Planering Styrdokument

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Urakut kejsarsnitt. Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012. Metodikum Jönköping, Karina Wahl 2013-03-21

Urakut kejsarsnitt. Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012. Metodikum Jönköping, Karina Wahl 2013-03-21 Urakut kejsarsnitt Tvärprofessionell teamträning på Metodikum Jönköping September 2012 Intervjuer med medarbetare Master programmet i kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa, vård och omsorg Barnkliniken:

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB.

Patientsäkerhetsberättelse. för Läkarhuset Roslunda AB. Patientsäkerhetsberättelse för Läkarhuset Roslunda AB. År 2012 Datum 2013-03-01 Camilla Nilsson, vårdcentralchef Innehållsförteckning Inledning 3 Struktur för inrapportering, uppföljning och utvärdering

Läs mer

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011

Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering. SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom Barn och ungdomsneurologi med habilitering SNFP:s bemanningsenkät september 2011 Läkare inom barn-och ungdomsneurologi med habilitering SNPF:s bemanningsenkät sept 2011 Tidigare har 2st enkäter

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola.

Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Vår vision är att vara ledande och lärande inom behandling och skola. Ledande innebär att vi är kunskapsburet företag som vill vara ett föredöme och en drivkraft för utveckling in om vårt kompetensområde

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Patientsäkerhetskultur vad är det?

Patientsäkerhetskultur vad är det? Patientsäkerhetskultur vad är det? Svenska akademins ordlista: Mänsklig verksamhet inom ett visst områden eller en viss tid ex vetenskap,litteratur,konst Systematisk odling av tex växter Slutsats Med mänskliga

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte

När vården flyttar hem. Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte När vården flyttar hem Den kommunala hälso- och sjukvårdens sjuksköterska i vårdens paradigmskifte Arbetsgrupp Robin Åberg Marianne Brindbergs Tina Kall Haide Gårdlind Mellgren Rapporten: När vården flyttar

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar.

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För dig som är patient För att din vistelse hos oss ska bli så bra som möjlig, följer här information som

Läs mer

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric

Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26. Projektansvarig Biljana Saric Projekt stomiträning inför operation 2010-03-26-2011-03-26 Projektansvarig Biljana Saric Medarbetare Kerstin Saad Styrgrupp Maria Gylfe Fredrik Hjern INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 Målgrupp...

Läs mer