SABH Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SABH Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - ÅRSREDOVISNING 2002 SABH Sjukhusansluten Avancerad Barnsjukvård i Hemmet Verksamhetens utveckling under 2002 SABH är nu en allmänt accepterad och självklar verksamhet inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Alla program remitterar barn till SABH och successivt utvecklas möjligheten att vårda barn med nya sjukdomar och omvårdnadsbehov i hemmet. Allmänt kan konstateras att de barn som under 2002 remitterats till SABH är barn, som ofta har svåra sjukdomar och ett allt större omvårdnadsbehov. Arbetet med att hitta och utforma nya lokaler för SABH har fortgått under 2002 och en arbetsgrupp med ALB staben, Locum och representanter från SABH har bildats. Patient/Kundperspektivet Sjukvårdproduktionen har under den tid som SABH funnits successivt ökat till en nivå med drygt 4000 vårddygn /år. Nov producerades 3064 vårddygn fördelat på 309 vårdtillfällen/149 patienter 2000 producerades 3498 vårddygn fördelat på 372 vårdtillfällen/187 patienter 2001 producerades 4130 vårddygn fördelat på 581 vårdtillfällen/224 patienter 2002 producerades 4002 vårddygn fördelat på 419 vårdtillfällen/ 244 patienter SABH har vårdat patienter från alla övriga Program inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Barnkliniken vid Huddinge Universitetssjukhus, Sachsska barnsjukhuset, Kvinnokliniken vid Karolinska sjukhuset, Kvinnokliniken vid Danderyds sjukhus och Öronkliniken vid Karolinska sjukhuset. SABH patienter överförs i första hand från en vårdavdelning, men inskrivningar sker även direkt från akutmottagningen eller via kvinnoklinikens återbesöksmottagning för nyfödda med tidig hemgång. En liten grupp kroniskt sjuka barn som kräver återkommande behandling skrivs in direkt från hemmet till SABH för behandling. SABH har under 2002 tagit emot alla remitterade patienter som uppfyllt de inskrivningskriterier som SABH tillämpar. Denna tillgänglighet för remittenterna har varit avgörande för att skapa tilltro till vår verksamhet ute på de olika programmen. SABHs tillgänglighet för patienter och deras anhöriga har varit god. De har kunnat nå SABH dygnet runt och inte sällan har patienter ringt efter att vårdtiden avslutats. Ett motiv har då varit att det är lätt att nå SABH och att de alltid får besked. SABH har under de gångna åren kunnat vårda allt sjukare och mer vårdkrävande patienter i hemmet i nära samarbete med ansvariga läkare och sjuksköterskor på barnsjukhuset. Nya patientgrupper har tillkommit, bl.a. postoperativ vård av patienter som opererats för hypospadi. Här är några exempel på mindre vanliga diagnoser som vårdats inom SABH: Esofagusatresi, diafragmabråck, läpp-käk-gomspalt, MbHirschsprung, Mb Down, Trisomi 18, Trisomi 13, Thalassemia major, Blackfan-Diamond syndrom(aplastisk anemi), Sickle cell anemi, Komplicerade medfödda hjärtfel, proteinförlorande enteropati, sekretorisk diarre, CDG-carbohydrate deficient glycoprotein, CGD- kronisk granulomatös sjukdom, CF-cystisk

2 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 2 fibros, Kippel-Trenaunay-Weber ( lymfkärlsmissbildning), dysgammaglobulinemi, gallvägsatresi-kasaiopererad, Levertransplanterad, Mb Hurler- mukopolysackaridos, Spinal muskelatrofi typ I o II, Osteogenesis imperfecta, MMC/Arnold-Chiari-missbildning, Wegeners granulomatos, SLE med alla tänkbara komplikationer, Mitochondriella sjukdomar, Crigler-Najjar, Maligniteter:ALL, AML, neuroblastom, Wilms tumör, Tumor Cerebri, Ewing, Rhabdomyosarkom, osteosarkom, Treacher-Collins syndrom, Skimetalsyndrom, SCID(severe combined immunedeficency), HIV, tuberkulos. Medarbetarperspektivet Trots den krävande arbetsbelastningen har arbetstillfredställelsen varit god! Sjukfrånvaron inom arbetsgruppen är fortsatt låg! Övertidsuttaget är lågt! Personalomsättningen har varit låg, men varje avgång är kritisk i och med att enheten är liten och varje person är detaljplanerad i en sammanhängande operativ verksamhet. Det har tidigare varit svårt att rekrytera såväl sjuksköterskor som läkare men under år 2002 har SABHs läkartjänster blivit tillsatta och SABH har kunnat avveckla utnyttjandet av bemanningsföretag för sjuksköterskor. SABH har sedan länge önskat ett utbyte av personal med ALBs olika program och under 2002 har detta påbörjats. ST läkare på SABH saknas fortfarande. Barn/undersköterskor har inom SABH haft ett särskilt avtal för att pröva blandtjänst, dag/natt - tjänstgöring, under ett års tid. Utvärdering av detta är genomfört under 2002 och blandtjänstavtalet har permanentats för barn/undersköterskor. All personal deltar var femte vecka i interna utbildningsdagar. Teman under dessa dagar har bl.a. varit: dokumentation, kritisk granskning av journaler, inhalationsteknik och olika hjälpmedel, det nyfödda barnets fysiologi, lekterapins insatser vid förberedelse på behandling och etiska diskussioner. SABH har dagligen återkommande rond/rapporter där samtlig personal deltar för utbildning och diskussion. Regelbunden handledning finns för all personal med utgångspunkt i patientarbetet. SABH har haft fyra planeringsdagar under Ämnen som diskuterats är neonatalvård, personalenkät, teambildning, miljöarbete, SABHs arbetssätt, patientkriterier, etik, förhållningssätt, Qi Gong. Personal inom arbetsgruppen har fått utbildning och ansvar för olika delområden. Inom SABH finns ombud för bl.a. avvikelsehantering, etikarbete, miljöarbete, amning, hygien, smärthantering, stomivård, sårvård, beredd på behandling, omvårdnadsdokumentation, medicinsk teknik och LISA som står för all BMS utbildning inom SABH. Vissa personer inom SABH ansvarar för utveckling av standardvårdplaner och utbildning av personal för olika diagnosgrupper, t.ex. hypospadi och neonatalvård inom SABH. Ett stort ansvarsområde är hanteringen av arbetsscheman och personalbemanning. All personal har regelbundet informerat om SABH på de olika programmen inom ALB och på BB- kvinnokliniken. All personal har deltagit i föreläsningar på ALB i mån av tid och behov.

3 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 3 Extern utbildning: Två sjuksköterskor har deltagit i barnsjuksköterske-kongressen i Göteborg, mars Verksamhetsledningen, en sjuksköterska och en barnsköterska har deltagit i Hemsjukvårdskonferens i Stockholm, september Tre barnsköterskor har deltagit i seminarium för barn och undersköterskor på Sachsska Barnsjukhuset, 5 november En läkare, bitr. verksamhetschef, tre sjuksköterskor, två barnsköterskor deltog i nationellt nätverksmöte för pediatrisk hemsjukvård i Helsingborg, oktober En sjuksköterska har deltagit i utbildningsdag om nutrition och TPN inom hemsjukvård, Stockholm, 15 oktober Hela arbetsgruppen har erbjudits Gillingebanans vidareutbildning i halkkörning och uppnått behörighet B omfattande 1,5 tim teori och 2,5 tim praktik, november En sjuksköterska har deltagit i den fackliga företrädarutbildningen för Vårdförbundet, 24/1, 31/1, 8/2, 12/2, 20/2, 6/3, 12/3, 20/3 och 8/4. En sjuksköterska har deltagit i Vårdförbundets medlemskonferens oktober 2002 En barnsköterska har varit engagerad i fackligt arbete under sju heldagar. En barnsköterska sitter i ALB centrala samverkansgrupp och är också representant i branschrådet för Hälso-ochsjukvård. Intern utbildning: En läkare och tre sjuksköterskor har deltagit i utbildning; procedurrelaterad smärta hos barn, ALB, 17 oktober En sjuksköterska har deltagit i smärtombudsmöte på ALB, 17 april Tre sjuksköterskor har deltagit i återkommande smärtombudsmöten på ALB, 5 september, 22 oktober, 10 december Samtliga barn/undersköterskor har deltagit i utbildning om neonatal omvårdnad, 4 halvdagar, på KS neonatalprogram, våren En barnsköterska och tre sjuksköterskor har deltagit i Introduktionskursen i neonatalvård på KS neonatalprogram, sex dagar november En barnsköterska har deltagit i seminarium om Effekter av humorn i vården för barns tillfrisknande, ALB, oktober 2002 En läkare och två sjuksköterskor har deltagit i barncancer-enhetens utbildningsdag, 2 december 2002.

4 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 4 En sjuksköterska och en barnsjuksköterska har deltagit i ALBs instruktörs utbildning i HLR, januari Verksamhetsledningen har deltagit i Karolinska Sjukhusets ledarskapsseminarier under 2002 Verksamhetsledningen, en sjuksköterska och en barnsköterska har deltagit i etik-dagar på KS, 28 augusti Verksamhetsledningen har deltagit i en utbildningsdag om Hälsa och hållbart arbetsliv, Landstingsförbundet, 7 mars SABH har varit inbjudna talare vid: Sjunde Vårmötet i Perinatologi, Huddinge Universitetssjukhus, april 2002 Vårseminarium: Hjemmet som sykehus, Norska barnsykepleijerföreningens årsmöte, Oslo, april 2002 Läkarmöte vid barnsjukhuset på Great Ormond Street, London, 7-8 maj Canadian Association of Health Centres, årsmöte Toronto, juni Studiebesök till SABH: 4 mars, en grupp distrikssköterskor från Värmland 17 maj, sjuksköterskor från Åbo. 18 oktober, läkare och sjuksköterskor från Stavanger 2 december, sjuksköterskor från Trondheim Studenter vid SABH: Sjuksköterskor i vidareutbildning Medicine kanditater Trainee sjuksköterskor PRAO elever Processperspektivet: SABHs vårdprocess har strikt utarbetade rutiner för hur inskrivning av patienten, vård och utskrivning går till. Checklistor finns för varje del i processen. SABH har en egen databas för hantering av produktionsregistrering och omvårdnadsbehov, som bl.a. ligger till grund för debiteringen till de olika sjukvårdområdena månadsvis. Denna databas utgör även underlaget för de arbetslistor som dagligen upprättas och utgör basen för arbetsplaneringen inom SABH. SABHs mål är att i största möjliga omfattning följa de vårdprogram som finns på respektive specialistavdelning. Anpassning till vård utanför sjukhuset behövs givetvis. SABH har därför utarbetat checklistor för omvårdnaden av olika patientgrupper med olika omvårdnadsbehov.

5 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 5 Alla patienter inskrivna i SABH har en individuell vårdplan, som skrivs i samarbete med remittent, patient/anhöriga och personal på SABH. SABH har sedan starten använt avvikelsehantering som en del i kvalitetsarbetet. Under år 2002 har många avvikelser handlat om bristande kommunikation med olika vårdenheter och skillnader i omvårdnadsrutiner mellan olika program. Detta är naturligt eftersom SABH har ett nära samarbete med de andra programmen inom ALB och arbetet på SABH kräver rutiner anpassade till vård i hemmet. Exempel på rapporterade avvikelser är att föräldrar inte blivit instruerade om de omvårdnadsåtgärder de skall utföra i hemmet. Patienterna hemskickade utan att SABH blivit meddelade. Patienter utskrivna från sjukhuset vid överförande till SABH och vårdtillfället därmed avslutats. Alla avvikelser diskuteras öppet på SABHs arbetsplatsträffar. Gällande rutiner diskuteras och revideras vid behov. Alla, 100%, av de interna avvikelserna är åtgärdade! Avvikelser som berör andra enheter vidarebefordras till dessa, men tyvärr har SABH bara fått feed-back vid ett enda tillfälle från berörd verksamhet. Dagoperation svarade och det var mycket uppskattat! Parallellt med vårdprocessen finns en mycket detaljerad verksamhetsprocess. Denna avser den totala resursplaneringen och operativa ledningen samt uppföljningen av SABHs samtliga läkare, sköterskor, undersköterskor, barnsköterskor. Verksamhetsprocessen behandlar de mobila enheternas individuella arbetsscheman och arbetsuppgifter. Verksamhetsprocessen bygger bl.a. på de inskrivna patienternas vårdbehov, bostadsadresser, psykosocial miljö och personalens kompetens och strävan efter att uppnå kontinuitet i vården. Under hösten 2002 har SABH prövat en ny arbetsfördelning för samordning och styrning av verksamheten. En sjuksköterska har haft större delen av sin arbetstid förlagd under sedvanlig kontorstid och samordnat patientbesök, personalaktiviteter, transport och avdelningskontakter, dvs logistiken inom SABH. Utvärdering av denna funktion skall göras under våren Kvalitetssäkring SABH hade inför verksamhetsåret 2002 ambitionen att utveckla kvalitetsarbete inom fem områden, fem nyckeltal definierades: 1. personalnöjdhet; målvärde 90% Under 2002 genomfördes lokalt på SABH en personalenkät i Previas regi. Dessutom har SABH medverkat i KS stora personalenkät, TEMO undersökningen. Resultatet av de båda enkäterna, trots skillnader i utformning och omfattning stämde bra överens. Enligt Previa enkäten ligger personalnöjdheten på 90-95%. TEMO undersökningen visar ett mycket positivt resultat för SABHs verksamhet. Här är några exempel: SABH ALB Medarbetarindex 75% 55%

6 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 6 Rättkompetens och bemanning 77% 57% Allas delaktighet 71% 53% Engagerat ledarskap 72% 58% goda möjligheter att utvecklas 83% 53% litar på att jag får hjälp snabbt vid behov 89% 66% vi tar lärdom av hur andra arbetar 78% 34% synpunkter från patienter tas tillvara 83% 58% bra arbetsfördelning på enheten 78% 45% rekommendera jobb på KS 78% 56% bra samarbete inom enheten 83% 62% samarbete med andra organisationer 56% 33% tar ansvar för helheten inte bara eget 78% 46% på enheten är det högt i tak 78% 52% mina idéer prövas på ett seriöst sätt 83% 50% revirgränser mellan yrkesgrupper finns inte 83% 46% jag har tillgång till den info jag behöver 94% 63% deltagande i arbetsplatsträffar 100% 89% 2. Andelen medarbetarsamtal, uppsatt målvärde 100% Alla som varit anställda minst ett år inom SABH har haft utvecklingssamtal. Chefens förväntningar på den anställda har diskuterats i 93% av samtalen jämfört med 56% på ALB i stort. 100% samtal genomförda. 3. Patient/anhörignöjdhet, uppsatt målvärde 95% Under hösten 2002 skickades en enkät till de 100 första patienterna som vårdades inom SABH under år svar inkom. 96% var nöjda/mycket nöjda med vården inom SABH. Endast en familj tyckte det fungerade dåligt. 100% kände sig trygga med vårdformen. 100% fick kontakt med personal vid behov 100% svarade att deras barn mådde bättre av att vårdas i hemmiljö 99% skulle välja SABH vård igen om deras barn blev sjukt. 4. Korrekta läkemedelsordinationer Målvärde 100% SABH har ett speciellt bekymmer med läkemedelslistorna jämfört med de olika avdelningarna. Praxis skiljer sig på de olika programmen och SABH tar emot barn från många olika program och listorna måste ibland skrivas om. Kravet på att SABHs läkemedelslistor är entydiga är mycket stora! SABH har inte lyckats med att uppnå vårt högt uppsatta målvärde. Flera av avvikelserapporterna gäller läkemedelsordinationer. Ingen patient har dock fått fel medicinering! Uppnått resultat med korrekta läkemedelsordinationer ligger på mindre än hälften. Arbetet med detta nyckeltal skall intensifieras under kommande år.

7 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 7 5. Individuella vårdplaner till alla patienter inskrivna i SABH, uppsatt målvärde 100%. Alla SABHs patienter har under år 2002 haft individuella vårdplaner. Ett fortsatt arbete med regelbunden revidering och kritisk granskning av dokumentationen fortsätter inom SABH. 6. Avvikelsehantering.Uppsatta målet för denna var att åtgärda alla avvikelser snarast och vidarebefordra information till alla berörda. Alla avvikelser diskuteras öppet på SABHs arbetsplatsträffar. Gällande rutiner diskuteras och revideras vid behov. Alla, 100%, av de interna avvikelserna är åtgärdade! Avvikelser som berör andra enheter vidarebefordras till dessa, men tyvärr har SABH bara fått feed-back vid ett enda tillfälle från berörd verksamhet. Dagoperation svarade och det var mycket uppskattat! Sammanfattningsvis har kvalitetsarbetet inom SABH bl.a. omfattat: Patientperspektivet: - individuella vårdplaner för alla patienter - arbetet med utveckling av standardvårdplaner - systematisk uppföljning av läkemedelsordinationer - uppföljning av patienttillfredsställelse Vårdprocessperpektivet: Medarbetarperspektivet: - avvikelsehantering - produktionsregistrering/statistik: /patient, /program/, /sjukvårdsområde - personaltillfredsstälelse, utformning av personalenkät - handledning med extern handledare kring patientarbetet - medarbetarsamtal - kompetensstege för bsk/usk Finansperspektivet Under 2002 har SABH haft avtal med alla sjukvårdområden inom Stockholms Läns Landsting baserat på vårddygnersättning. Nytt avtal för 2003 är påskrivet av beställarna. SABH redovisar ett positivt resultat på 68 tkr för år Kostnaderna ligger ca 400 tkr lägre än budgeterad nivå vilket kan hänföras till lägre personalkostnader. Kostnaden för inhyrd personal ligger inom det budgeterade utrymmet. Utfallet på intäktssidan ligger 365 tkr under budgeten vilket hänförs till en något lägre vårdproduktion än vad som budgeten baserade sig på. FoUU perspektivet SABH har deltagit i ett EU projekt för utveckling av ett öppet system för distansövervakning av patienter i hemmet.

8 Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2002 SABH 8 SABH deltar i ITHS2 projektet som startade november SABH har slutit ett samarbetsavtal med 3G leverantören 3 för utveckling av tillämpningsområden för tredje generationens mobiltelefoni. SABH har deltagit i en arbetsgrupp i HSNs regi för utveckling av arbetsformer och IT hjälpmedel för sjukvård i hemmet. SABH har deltagit i en tvärprofessionell arbetsgrupp för utveckling av arbetsmiljön inom den avancerade hemsjukvården i Stockholms Län. SABH deltar i en rikstäckande tvärprofessionell arbetsgrupp för stöd och utveckling av arbete med vård av sjuka barn i hemmet. NEO: Under 2002 har ett samarbete med DS-neo och KS-neo inletts för att åstadkomma gemensamma riktlinjer inom neonatalvården. Gemensamma ronder genomförs en gång per vecka. DIETIST: ronder en gång per vecka för diskussion och planering av SABH patienternas nutritionsstatus. LEKTERAPI: vidareutveckling av det projekt som startades Lekterapeut deltar i rond en gång per vecka och åker vid behov hem till patienter. SABH har läkare aktiv i ALBs MIO grupp. SABH har deltagit i referensgrupperna i två av KS triangelprojekt, Vård på rätt nivå och Neoprojektet.

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013

MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 MILJÖ- OCH KVALITETSBOKSLUT CAPIO GERIATRIK NACKA 2013 1 1 INTRODUKTION... 4 2 VERKSAMHETSIDÉ... 4 3 KUNSKAPSBASERAD OCH ÄNDAMÅLSENLIG HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. 8 3.1 SVENSKA PALLIATIVREGISTRET... 8 3.2 SVENSKA

Läs mer

Vidarkliniken 2007 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken

Vidarkliniken 2007 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken Vidarkliniken 2007 Verksamhetsberättelse Stiftelsen Vidarkliniken Vidarkliniken i april 2008 Maj-Len Sundin, verksamhetschef Vidarkliniken 1 Vidarklinikens vision och verksamhet Vidarklinikens vision är

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013

Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Patientsäkerhetsberättelse för Åsö Vårdcentral 2013 Stockholm den 1 mars 2014 Lisa Barnekow Verksamhetschef INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 1 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER 1 ORGANISATORISKT ANSVAR

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Habiliteringsplanering

Habiliteringsplanering Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Habiliteringsplanering - ett sätt att gemensamt nå målen Modell för utvärdering av individuella habiliteringsplaner inom barn- och ungdomshabiliteringen i Landstinget

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1

BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE. Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012. Analysrapport1 1 BÄTTRE LIV FÖR SJUKA ÄLDRE Analysrapport1 SAMMANHÅLLEN VÅRD OCH OMSORG 2012 Analysrapport1 1 Förord Sveriges Kommuner och Landsting har tecknat en överenskommelse med regeringen avseende prestationsbaserade

Läs mer

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna

Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Ta bort sängar för att ge plats till patienterna Bakgrund Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö har ett upptagningsområde på ca 115 invånare. Höglandet består av 6 kommuner och 6 primärvårdsområden.

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012] Vård och omsorg [BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI ] DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 EKONOMISKTUTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Landstinget Kronoberg

Landstinget Kronoberg Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2009 Landstinget Kronoberg Granskning av landstingets arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare Innehåll 1 Sammanfattande bedömning...

Läs mer

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KVALITET- OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Innehåll RESURSTEAMETS VISION 3 KVALITET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 3 KÄRNVERKSAMHETEN 2014 3 RESURSTEAMETS ORGANISATION 3 VÅR VÄRDEGRUND 4 KVALITETSPOLICY 5 KVALITETSMÅL

Läs mer

Ansvarig utgivare: Ledningsgruppen för Spenshult sjukhus genom Annika Teleman, Mai-Lis Örjansson och Torvald Berg

Ansvarig utgivare: Ledningsgruppen för Spenshult sjukhus genom Annika Teleman, Mai-Lis Örjansson och Torvald Berg Sida 1 av 28 Innehåll Inledning... 4 Verksamhet/produktion... 4 Ortopedi/handkirurgi... 4 Reumatologi... 5 Medicinsk service... 6 Laboratoriet... 6 Röntgen... 7 Rehabilitering... 8 Reumarehabilitering...

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen,

NR 9. uppdra åt nämnden för Blekingesjukhuset att vidta åtgärder för att kontrollera kostnadsutvecklingen, 2015-05-19 Dnr 2015/00157 NR 9 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående delårsbokslut. Landstingsstyrelsens arbetsutskotts

Läs mer

innovationer för hållbar vård och omsorg

innovationer för hållbar vård och omsorg Vinnova Rapport VR 2009:21 innovationer för hållbar vård och omsorg värdeskapande vård- och omsorgsprocesser utifrån patientens behov Sune Andreasson & Monica Winge Titel: Innovationer för hållbar vård

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Förebyggande arbete för en hållbar arbetshälsa Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN

Läs mer