Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över God ekonomisk hushållning 9 Balanserad styrning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Folkhälsa Miljö 26 Intern kontroll 27 Sandvikens Kommun och Kommunkoncern Finansiell analys Redovisningsmodell 37 Sammanställd redovisning 38 Redovisningsprinciper Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse Kunskapsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Bygg- och miljönämnd Arbetsmarknad- och trafiknämnd Kommunstyrelsens förvaltning Gemensam finansiering Bolagen i kommunkoncernen Revisionsberättelse

3 Inledning 3 Kommunens vision Kommunens vision Sandvikens kommuns vision 2025, fastställdes av kommunfullmäktige 2009, 21. I Sandviken är världen alltid närvarande I Sandviken världen alltid närvarande Här kännerärvi oss hemma och gör varandra bättre Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov. Ett delat ansvar ett enat samhälle Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande. I Sandviken är världen alltid närvarande Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till framtiden. Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser. Vi lär för livet Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. Vår miljö vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi mår bra till kropp och själ Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

4 4 Inledning Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Så lyder vår vision och i det arbetet ingår det att förbättra medborgardialogen och servicen till kommunens invånare. Därför ser vi med glädje på att arbetet med medborgarservice går vidare. Meningen är att denna funktion ska underlätta för medborgarna att hitta, lätt och rätt, inom kommunens tjänsteutbud. Den förstudie som togs fram har varit ute på remiss hos samtliga nämnder och bolag. Fullmäktige fattade därefter, den 9 september 2013, beslut om att arbetet skulle fortsätta enligt intentionerna i förstudien. Tidplanen förlängdes och införandeprojektet inleds hösten 2013 och funktionen tas i drift i maj Vi kan också konstatera och glädjas över en fortsatt befolkningsökning under året, med 161 personer. Antalet invånare uppgår den 31 december 2013 till Sandvikens kommun redovisar för året ett resultat på 40,4 mkr. En återbetalning av AFA-premier på 35,5 mkr, inbetalda under åren 2005 och 2006, ingår i resultatet. Några av nämnderna har även under år 2013 haft det tufft. Tillsammans med sina förvaltningar har de jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar. Resultatet måste anses lyckat, och vi ser att många små insatser tillsammans leder till riktigt bra resultat. Resultat, som motsvarar 2,2 procent av skatteintäkterna, gör också att vi klarat de 2 procent som generellt används inom Sveriges kommuner som ett mått på en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2013 att använda 28,7 mkr av AFA medlen till engångs- och omstruktureringskostnader inom verksamheten. 4,6 mkr gick till snöbortforslingskostnader, och 7,9 mkr till utökade kostnader för underhåll av gator och vägar samt fastigheter. Det är därför med glädje vi konstaterar att nämnderna, som fick 16,2 mkr för omstrukturering, redovisar ett positivt resultat för året på totalt 25,3 mkr. Även utan återbetalningen av AFA-medel hade därmed såväl nämnderna som kommunen totalt redovisat ett positivt resultat för året. Andra positiva händelser under år 2013 är bland annat utbygganden av Västanbyns skola, som invigdes 4 november Vi har även fått ett nytt funktionellt golv för barn- och ungdomsidrotten, exempelvis för innebandy och tennis, på plats i B-hallen på Jernvallen och ett nytt konstgräs på Jernvallen. Konstgräsmattan invigdes med en fotbollsmatch, inom ramen för Svenska cupen, mellan Sandvikens IF och AIK den 22 augusti. Den första etableringen på Tuna handelsområde är förverkligad under år Här öppnades och invigdes den 23 januari 2014 en byggvaruhandel. Kulturskolan, som invigdes den 14 december 2012 och är inrymd i det som en gång var Hammargymnasiet, bildar tillsammans med Folkets Hus ett nytt kulturcentrum inom Sandvikens kommun. Vårt nya kulturcentrum har redan gett prov på det mervärde som uppstår för stadens centrum och kommunens invånare. I september arrangerades den andra upplagan av Kulturnatta med fokus på Kulturcentrum. Temat i år var Finland, med anledning av att Sandviken blivit finskt förvaltningsområde. Kulturnatta blev en framgång och har kommit för att stanna. Satsningen på att ge en egen dator till elever och lärare inom gymnasium och grundskola har fortsatt under året. Idag finns nästan datorer inom kunskapsnämndens verksamheter. Under år 2014 genomförs den sista etappen av satsningen på 1-1 datorer. Det strategiska vatten- och avloppsarbetet fortsätter och kommunens VA-plan har färdigställts och antogs av fullmäktige i september Arbetet med planens genomförande fortsätter tillsammans med Sandviken Energi AB. Den 1 januari 2013 skedde en sammanslagning av äldreomsorgsnämnden och handikappomsorgsnämnden, med förvaltningar, till omsorgsnämnden. Samtidigt övertog kommunen ansvaret för hemsjukvården, och omsorgsnämnden är den nämnd som nu ansvarar för detta. Meningen med övertagandet är att fokusera på den enskilde individen och vården av denna. På vård- och omsorgsboendet, Lillviksgården, och på förskolan Tallkotten har köket utrustats för egen matlagning. Numera lagas maten på plats och gamla och unga bjuds på mat från eget kök.

5 Inledning Kommunstyrelsens ordförande 5 Vi kan också konstatera att matsvinnet fortsätter minska. Totalt har mängden mat eleverna slänger minskat med 20 procent sedan mätningarna påbörjades År 2012 startade Sandvikens kommun en distributionscentral (DC) med målet att förbättra såväl miljö som trafiksäkerhet. Under 2013 har ett antal varugrupper distribuerats till kommunens verksamheter denna väg. Vi är glada över att redan nu kunna konstatera att antalet körda mil inom kommunen har minskat med hela 43 %. Det är naturligtvis positivt för miljön, men också för säkerheten på bland annat våra skolgårdar där betydligt färre men mer sammansatta leveranser sker per vecka. I augusti ställde sig kommunstyrelsen positiv till att bevilja bidrag till trygghetsboende Kanalgården. Kommunledningsförvaltningen fick samtidigt i uppdrag att inventera behovet av ytterligare trygghetsboenden samt utreda och ta fram förslag till regelverk för eventuella bidrag. Under året har vi kunnat konstatera att det är oroligt i vår omvärld. Även den ekonomiska situationen är problematisk i många europeiska länder. Det drabbar kommunen indirekt genom en hög arbetslöshet, framför allt bland ungdomar. Vi ser också en fortsatt hög nivå på kostnaderna för försörjningsstöd. Vi gav därför i uppdrag till arbetsmarknadsoch trafiknämnden att arbeta med bland annat Extra-projektet. Projektet möjliggör anställningar av arbetslösa unga vuxna inom kommunens verksamheter och baseras på en samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och Göranssonska stiftelserna. Hittills har drygt 80 unga vuxna anställts inom projektet. Jag kan konstatera att kommunens resurser inom området försörjning, arbetsmarknadsåtgärder och integration fortsätter att fördjupa sitt samarbete, för att på ett effektivt sätt möta de människor som står utanför arbetsmarknaden. Detta gäller såväl internt inom kommunen som externt mot framför allt arbetsförmedlingen. Arbetet med att ta fram nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen har påbörjats under år Avkastningskrav fastställdes för Sandvikenhus AB av fullmäktige i maj Bolagsordningar för Sandviken Stadshus AB och Sandvikens Specialfastigheter AB antogs av kommunfullmäktige på sammanträdet i oktober månad. Arbetet kommer att fortsätta med övriga bolag under Bolagskoncernen redovisar ett lägre resultat än det vi är vana att se. Det beror bland annat på att Sandviken Energi AB valt att skriva ner värdet på sina tillgångar i Samkraft AB med totalt 16,9 mkr. Det beror också på att några av de kommunala bolagen redovisar större underskott i verksamheten än önskvärt. Göransson Arena AB redovisar ett resultat före skatt på -12,2 mkr och Högbo Bruk AB -2,7 mkr. En översyn av de årliga uppdragen från kommunen till dessa bolag ska genomföras och respektive bolagsstyrelse har uppmanats att genomlysa och analysera bolagets kostnader och ekonomiska redovisning. Inom koncernen Sandviken Energi har arbetet med att minska beroendet av Öjaren som ytvattentäkt fortsatt under året. Två nya brunnar för grundvatten har borrats vid Rökebo vattenverk. I bästa fall kan så mycket som hälften av produktionen i Rökebo vattenverk tas ut här. Arbetet med att finna formerna för ett samarbete med Sandvik AB om att tillvarata restvärme från företaget intensifieras under Vår förhoppning avseende detta viktiga projekt är att byggnationerna ska kunna påbörjas under Kommunen kan också glädjas åt ett fortsatt bostadsbyggande. Sandvikenhus AB har fortsatt arbetet med att bygga om och till husen i kvarteret Dalslänningen i centrala Sandviken. 30 nya lägenheter stod inflyttningsklara i augusti Tre hus i kvarteret genomgår fasad- och balkongrenoveringar, får nya tak och stamrenoveras. Samtidigt kan vi konstatera att även privata aktörer bygger bostäder inom kommunen, exempelvis på det som tidigare var Norra IP. Inom Sandvikens Specialfastigheter AB har arbetet med att lägga en speciell takduk fortsatt. Syftet är att minimera insatserna för snöskottning av taket, vilket förorsakat stora problem tidigare snörika vintrar. Evenemangen på Göransson Arena fortsätter att utvecklas. World Cup i bandy, företagarforum, elitserien i bandy för herrar och allsvenskan för damerna i SAIK och Julgalan i december var uppskattade arrangemang under år I januari 2014 genomfördes, Göransson cup i fotboll samt Knatten Cup i bandy och i februari har vi kunnat se och höra Deep Purple. I mars besökte, den klassiska rockoperan, Jesus Christ Superstar arenan liksom familjemusikalen Trollkarlen från Oz. Den maj 2014 genomförs Landsbygdsriksdagen Till detta tillkommer alla andra aktiviteter på Jernvallen. För Högbo Bruk AB har den snöfattiga och relativt varma vintersäsongen 2013/2014 medfört att Pay&Ski-spåret lockat besökare från större delen av landet. Många har dessutom valt att övernatta i Högbo, vilket också är positivt. Peter Kärnström/Kommunstyrelsens ordförande

6 6 Organisation Inledning Organisation Kommunen Överförmyndarnämnd Kommunfullmäktige Valnämnd Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Kunskapsnämnd Arbetsmarknadsoch trafiknämnd Omsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Bygg-och miljöförvaltning Arbetsmarknadsoch trafikförvaltning Omsorgsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Kunskapsförvaltning Individ- och familjeomsorgsförvaltning Personalkontoret Kommunledningskontoret Ekonomikontoret IT-kontoret Näringslivskontoret Tekniska kontoret Inköpskontoret Servicekontoret Informationskontoret Sandbacka Park Utvecklingskontoret Kommunkoncernen Gästrike Räddningstjänstförbund 27% Kommunfullmäktige 100% Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri Gästrike Återvinnare 24% 100% Sandvikens Stadshus AB 100% 100% 100% 100% 100% Sandvikens Specialfastigheter AB Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Göransson Arena AB Sandvikenhus AB 100% 1% 99% 100% Sandviken Energi Elnät AB Sandviken Energi Vatten AB Bångbro Kraft AB Mekkab AB Knuten Fastigheter HB Sandvikens Nyttofastigheter AB

7 Inledning Femårsöversikt Femårsöversikt 7 Kommunen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,8 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) Årets resultat (mkr) 40,4 21,3 5,7 14,2 17,5 Årets resultat/invånare (kr) Bruttoinvesteringsvolym (mkr) 99,0 169,7 120,0 87,5 76,3 Total pensionsskuld (mkr) 1 162, , ,6 933,5 964,1 Soliditet (%) 44,9 41,7 42,9 46,6 45,5 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) -4,3-3,3-4,5 1,1-1,9 Skatteintäkter Skattesats till kommun (kr) 21,61 21,39 21,65 21,65 21,65 Skattesats till kommun och landsting (kr) 33,12 32,82 32,82 32,82 32,52 Skatteintäkter inklusive statsbidrag (mkr) 1 826, , , , ,2 Skatteintäkter per invånare (kr) Personal Antal årsarbetare Antal anställda Personalkostnader exklusive pension (mkr) 1 286, , , , ,2 Sjukfrånvaro samtliga anställda (%) 6,6 5,6 5,0 5,3 5,8 Befolkning Antal invånare totalt varav 0-6 år varav 7-17 år varav år varav år varav år varav varav Kommunkoncernen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,8 Årets resultat (mkr) 47,3 39,5 4,7 51,6-4,8 Investeringsvolym (mkr) 312,0 454,6 299,1 234,1 202,5 Soliditet (%) 32,1 32,1 33,2 34,4 33,4 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) 6,6 7,2 6,6 10,0 7,4

8 8 Översikt över 2013 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 Under år 2013 har Sandvikens kommun som andra kommuner i landet påverkats av oron i Europa. Arbetslösheten är fortsatt hög i Sandvikens kommun. I december 2013 var personer arbetslösa. I andel av arbetskraften uppgår arbetslösheten i Sandviken till 13,2 procent medan procentsatsen för Gävleborgs län ligger på 12,0 procent och för riket på 8,7 procent. Räntenivåerna i Sverige är fortsatt låga. En viss ökning förutspås dock under år Från och med den 1 januari 2013 tog länets kommuner över hemsjukvården från landstinget. Motivet för en kommunalisering var att skapa en sammanhållen hemsjukvård med fokus på den enskilde vårdtagaren. En skatteväxling från landstinget till länets kommuner på 22 öre blev följden av denna förändring. För Sandvikens kommuns del innebar det 18 mkr. Som ytterligare ett led i övertagandet av hemsjukvården inom Sandvikens kommun finns från och med den 1 januari 2013 en ny nämnd, omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige tillsatte i början av år 2012 en parlamentarisk kommitté bestående av en representant från varje parti samt kommunstyrelsens ordförande som sammankallande, för att se över nämndsorganisationen. Fullmäktige beslöt att nämndsorganisationen från och med den 1 januari 2015 ska innehålla, förutom kommunstyrelse, kunskapsnämnd, individ- och familjeomsorgsnämnd, omsorgsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd, kultur- och fritidsnämnd och arbetslivsnämnd. Kommundirektören har, med anledning av detta fått uppdraget att se över förvaltningsorganisationen. Arbetet är påbörjat och förslag kommer att presenteras vid halvårsskiftet. Vid sitt möte i september fattade kommunfullmäktige beslut om att arbetet med att införa Medborgarservice ska fortsätta och ekonomiska medel avsattes för perioden 2014 till Syftet med medborgarservice är att förstärka kommunens kundperspektiv. De förväntade effekterna är ett ännu bättre bemötande, effektivare ärendehantering och utveckling av den kommunala verksamheten. verklighet som råder i kommunen. Datoriseringen inom skolan fortsätter och antalet datorer till lärare och elever ökar varje år. Den långsiktiga satsningen på IT-stöd för lärande ger möjlighet till nya lärmiljöer, alternativa pedagogiska material och metoder samt förbättrad kommunikation mellan hem och skola. Sandvikens nya kulturcentrum invigdes 14 december Tillsammans med en omgestaltning av Folkets Hus passage skapas nu nya mötesplatser i centrum. I den nya receptionen samverkar Folkets Hus med Sandvikens kommun, genom turistbyrån och kultur- och fritidförvaltningen. I november invigdes också den nya infarten till Sandviken, Östra infarten. Den nya cirkulationsplatsen, pendlarparkeringen och den konstnärliga utsmyckningen har givit Sandviken en välkomnande och funktionell infart till såväl centralorten, som till de företag och industrier som finns i den delen av kommunen. Sandvikens kommun redovisar för året ett resultat på 40,4 mkr. En återbetalning av AFA-premier på 35,5 mkr, inbetalda under åren 2005 och 2006, ingår i resultatet. Nämnderna har, tillsammans med sina förvaltningar, jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar, och många små insatser har tillsammans lett till det goda resultatet. Det är glädjande att såväl nämnderna som kommunen totalt, även utan återbetalda AFA-medel, skulle redovisat ett positivt resultat för året. År 2012 startade Sandvikens kommun en distributionscentral. Målet var att förbättra såväl miljö som trafiksäkerhet. Sedan dess har antalet körda mil inom kommunen minskat med hela 43 procent. Försörjningsstödskostnaderna ökade med åtta procent under God samverkan mellan individ- och familjeomsorgsnämnden, artbetsmarknads- och trafiknämnden och arbetsförmedlingen har dock lett till fler insatser för arbetslösa, som helt eller delvis fått annan försörjning. Kommunen ser en ökning av antalet ärenden som gör att kostnaderna för boenden, personlig assistans och insatser inom SoL (Socialtjänstlagen) ökar. Rättspraxisen vad gäller LSS (Lagen om stöd och service till handikappade) och i synnerhet försäkringskassans bedömning av rätten till personlig assistans har blivit mer restriktiv. Inom utbildningsverksamheten pågår anpassningen till den

9 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning 9 Kommunen Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål och för verksamheten ska anges verksamhetsmål. Finansiella mål Inför år 2013 angav fullmäktige att det budgeterade resultat för år 2013 skulle uppgå till 6 mkr. De definitiva ekonomiska ramarna för respektive nämnd fastställdes liksom en investeringsplan för kommunen totalt på 137,1 mkr. Investeringsplanen har senare justerats av fullmäktige i beslut den 8 april 2013, 29, samt den 4 november 2013, 141. Fullmäktige fastställde slutligen kommunens investeringsplan för år 2013, efter revidering, till maximalt 122, 2 mkr. Sandvikens kommuns resultat för år 2013 uppgår till 40,4 mkr. Det första målet är därmed uppfyllt för året. Kommunen har därmed redovisat ett resultat på 2,2 procent av skatteintäkterna. Det innebär att, det allmänt vedertagna kriteriet på en god ekonomisk hushållning för svenska kommuner, 2 procent, uppfyllts. Det andra målet som anger att respektive nämnd ska bedriva sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar, är också uppfyllt. Tillsammans redovisar nämnderna och deras verksamheter ett positivt resultat på 25,4 mkr. Endast byggoch miljönämnden redovisar ett mindre underskott på 0,1 mkr. Resultatet för året är betydligt bättre än resultat, på -24 mkr, som prognostiserades i samband med delårsrapporten. Avvikelsen och det förbättrade resultatet på nämndsnivå beror till stor del på de medvetna insatser som gjorts för att dra ner på kostnader i organisationen men också på de tillskott som några av nämnderna fick, för täckande av engångskostnader, i samband med återbetalningen av AFA-premier till kommunen. Den av AFA-styrelsen, den 3 september 2013, beslutade återbetalningen av AFA-premierna för åren 2005 och 2006 uppgick för Sandvikens kommun del till 35,5 mkr. Av dessa erhöll nämnderna totalt 16,2 mkr för befintliga engångskostnader som uppstått under året. 12,5 mkr avsattes för underhåll av fastigheter och gatunät, snöbortforsling och extra bidrag till vägföreningar. Det kan konstateras att även utan de återbetalda AFA-premierna hade nämnderna klarat att driva sin verksamhet och samtidigt redovisa ett positivt resultat för året. inom nämndernas verksamheter. Tre mål har fastställts. Det första målet är att kommunen ska redovisa ett positivt resultat för år Det andra målet är att samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska vara förberedda för oförutsedda händelser, genom att avsätta en buffert inom sina egna ekonomiska ramar. Det tredje, och sista målet är att den kommunägda totala lokalytan ska minskas. Sandvikens kommun redovisar för år 2013, ett positivt resultat, på 40,4 mkr, vilket överstiger det mål på 6 mkr som fullmäktige satt. Målet måste därför anses uppfyllt. Det är i sammanhanget glädjande att se att samtliga nämnder, förutom bygg och miljönämnden som redovisar ett mindre underskott, klarar sig inom sina budgetramar och redovisar positiva resultat för året. När det gäller att avsätta till buffert inom nämndens ramar så har sju av åtta nämnder lyckats med det. Den nya omsorgsnämnden klarade inte att avsätta dessa medel för året. Totalt har 0,66 procent avsatts som buffert på nämndsnivå för år Den kommunägda totala lokalytan, som år 2010 uppgick till m² har till år 2013 minskat med m², knappt 6 procent. Målet på 10 procent för hela perioden är därför inte uppnått. Samtidigt kan påpekas att ytterligare minskning med en sammanlagd lokalyta på m², sker under de första månaderna 2014, vilket innebär en minskning med drygt 9 procent från år Investeringsvolymen för året uppgår till 96,1 mkr. Också det ett belopp som understiger det av fullmäktige fastställda. Även det tredje målet måste därför anses vara uppfyllt. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har inom ramen för balanserad styrning fastställt mål för kommunens ekonomi och en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande

10 10 Balanserad styrning Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Balanserad styrning - måluppfyllelse För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkering: Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Perspektiv Övergripande målsättning: MEDBORGARE Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. Mål Mått Analys 2013 Medborgarna i Sandviken upplever att verksamheterna har god kvalité. Målnivå: NMI index 54 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Medborgar - Index, NMI. Värde 2010: NMI 51 Värde 2012: NMI 54 Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter sjönk i jämförelse med tidigare år till 51 NMI. Genomsnittsindex för samtliga deltagande kommuner blev 53. Verksamheternas egna brukarundersökningar visar dock på en alltmer positiv uppfattning av verksamheterna. Medborgarna i Sandviken upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter. Målnivå: NII index 40 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd - Inflytande - Index, NII. Inkomna synpunkter till kommunen. Värde 2010: NII 37 Värde 2012: NII 38 Medborgarnas bedömning av inflytande och påverkan sjönk under 2013 till NII 37, efter att tidigare årligen ökat sedan Genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner blev 39. Det positiva är att informationen om vad som händer i kommunen har högre resultat i SCB:s undersökning än för genomsnittskommunen. Det gäller även för medborgarnas förtroende för verksamheten. Sandvikens kommuns webbplats placerade sig, år 2013, som nummer tre bland landets kommuner, vid en granskning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomfört. Allmänhetens frågor till kommunfullmäktige uppgick till fem, och medborgarförslagen var lika många. Antalet inkomna synpunkter var 142 stycken. Servicedeklarationer införs i alla nämnder. Målnivå: Minst tre nya servicedeklarationer i varje nämnd. Mätmetod: Antalet servicedeklarationer utlagda på kommunens hemsida. Värde 2011 : 16 Värde 2012 : 32 Fem nämnder av sju antog under året 18 nya servicedeklarationer. På kommunens hemsida finns nu totalt 50 servicedeklarationer från nämnderna.

11 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 11 Alla nämnder har dialog med medborgarna om kommunens förutsättningar. Målnivå: Minst två dialoger per år. Mätmetod: Antalet dialoger i respektive nämnd. Värde 2011: Tre nämnder har genomfört medborgardialoger. Värde 2012: Fem nämnder har genomfört medborgardialoger. Tre nämnder, arbetsmarknad - och trafiknämnden, omsorgsnämnden och bygg - och miljönämnden, har genomfört medborgardialoger. Politiker och tjänstemän har tillsammans mött medborgarna i frågor som rör den egna verksamheten. I övrigt har flera förvaltningar mött medborgare och brukare i ett stort antal dialoger under året. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: I SCB:s medborgarenkäter sjönk index i förhållande till tidigare år. Vid brukarundersökningarna däremot är bedömningarna positivare. Här kan noteras att nämndernas målmedvetna arbete med att utveckla verksamheterna med fokus på brukarinflytande och kvalité har gett resultat. Brukarundersökningar inom förskola och fritidshem, elever i grundskolan samt gymnasieelever visar högre andel nöjda brukare än föregående år. Liknande resultat uppvisar brukarundersökningen inom individ - och familjeomsorgsverksamheten. Bygg- och Miljönämndens enkät till bygglovssökande, visar på att 90 % är nöjda. I särskilda brukarundersökningar som Socialstyrelsen genomför inom äldreomsorgen får Sandvikens kommun samma betyg som riksgenomsnittet. Skillnaden mellan de medborgare som har svarat på SCB:s attitydundersökning och de personer som svarat på brukarenkäterna i verksamheterna är stor. Målet är ej uppnått men skillnaden bör kunna åtgärdas med mer information, kommunikation och dialog om vad verksamheterna har för kvalité och tjänster att erbjuda. Ett led i informationsspridandet är de nu 50 servicedeklarationerna som finns på kommunens webbplats.

12 12 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv Övergripande målsättning: MEDARBETARE Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Mål Mått Analys 2013 Ledarskapet upplevs tydligt och utvecklingsinriktat. Målnivå: Förbättring utifrån index Mätmetod: Ledarskapsenkät genomförs 2012 för att fastställa ett index. Värde 2012: Index från ledarskapsenkät blev 73. Resultatet från Motiverad medarbetarindex, MMI, för ledare blev 74, och bättre än föregående år. Tre av fyra chefer är som helhet nöjda med sin arbetssituation och en ännu högre andel känner motivation i sitt arbete. Medarbetarna upplever att de har inflytande och är nöjda med arbetsmiljön. Målnivå: Förbättring utifrån index Mätmetod: Medarbetarenkät genomförs 2012 för att fastställa ett index. Värde 2012: Index från medarbetarenkät blev 67. MMI-index för medarbetare blev 70, vilket är en ökning i förhållande till tidigare år. Åtta av tio känner motivation i sitt arbete, att de har inflytande samt är nöjda med sin arbetsmiljö. Området som får högst andel positiva svar är Arbetsuppgifter där hela 95 % uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter. Män och kvinnor har samma resultatnivå på MMI. Mångfald och jämställdhet förbättras i verksamheterna. Målnivå: Öka andelen av det underrepresenterade könet i kommunens organisation. Mätmetod: Mäta det underrepresenterade könet i kommunen och i respektive nämnd. Värde 2011: Andelen män är 15 % av totala antalet anställda. Värde 2012: Andelen män är 15% av antalet anställda. Andelen män utgör fortfarande 15 % av antalet tillsvidareanställda. Totalt i kommunen har andelen män i förhållande till totala antalet anställda ökat något mellan 2012 och Variationen mellan åren är dock ytterst liten. Den långsiktiga tendensen är att fler kvinnor anställs i jämförelse med män. En förklaring är att allt fler anställs med högskoleutbildning. Det har gynnat kvinnor, som utbildar sig i högre utsträckning än män. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: Utveckling av medarbetarskapet och ledarskapet pågår kontinuerligt. Resultatet av såväl ledarenkäten som medarbetarenkäten gav ett bättre och positivare utfall 2013 än Varje enhet får återkoppling på enkäten avseende förbättringsområden, och upprättar utifrån detta egna handlingsplaner. Handlingsplanerna är ett värdefullt verktyg i arbetet med förbättring av arbetsmiljö och arbetssituation. Projektet Hälsofrämjande ledarskap avslutades i juni Mångfald och jämställdhet finns med som naturliga delar i verksamheterna. Målet är uppfyllt för året men nämnder och förvaltningar behöver fortsätta sitt arbete med att förbättra mångfald och jämställdhet.

13 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 13 Perspektiv Övergripande målsättning: HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING Sandvikens kommun erbjuder en trygg och attraktiv livsmiljö där många vill bo och leva. Sandvikens kommun verkar för en hållbar utveckling. Mål Mått Analys 2013 Medborgarna upplever Sandviken som en trygg kommun att bo och leva i. Målnivå: NRI index 53 %. Mätmetod: SCB:s medborgarundersökning, Nöjd Region - Index (NRI), för faktorn Trygghet. Värde 2010: NRI 49 Värde 2012: NRI 51 NRI för faktorn trygghet har stadigt ökat sedan För år 2013 redovisas ett NRI på 52. Det ligger dock fortfarande lägre än för jämförbara kommuner, där index är 58. Kvinnor upplever större otrygghet än män, och gruppen år är mest otrygga. Brottsstatistiken för 2013 visar att andelen brott fortsätter att minska i Sandvikens kommun, men att känslan av otrygghet ligger kvar på en oförändrad nivå. Andelen våldsbrott, personskador, bränder samt stölder har minskat mer än i jämförelse med andra kommuner. Medborgarna i Sandviken uppnår en god hälsa. Målnivå: Förbättringar inom Folkhälsoplanens prioriterade målområden. Mätmetod: Folkhälsoinstitutets Nationella folkhälsoenkät Värde 2011: Prioriterade målområden ej fastställt. Värde 2012: Ingen mätning Nationella Folkhälsoenkäten skulle ha genomförts under 2013, men blev inställd. Istället kommer denna enkät att genomföras under våren Enkäten görs i syfte att visa hur befolkningen mår och följer förändringar i befolkningens hälsa över tid. Kommunfullmäktige antog under året en ny folkhälsopolicy. Arbetet med förbättringar av folkhälsan sker kontinuerligt inom respektive nämnd.

14 14 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Alla nämnder och kommunstyrelsen arbetar med energieffektiviseringar och ökning av förnyelsebara energislag. Målnivå: Energiförbrukning per kwh/ m2 minskar med 2 % årligen/ till år Målnivå: 70 % Miljöbilar. Målnivå: Miljöledningssystem infört till år Mätmetod: Statistik över energiförbrukning i kwh/m2. Värde 2011: 226 kwh/m2 Värde 2012: 230 kwh/m2 Mätmetod: Statistik över kommunens miljöbilar. Värde: 1 november 2011: 52 % Värde 2012: 52 % Mätmetod: Inventera genomförda aktiviteter inför införandet av miljöledningssystem. Värde 2010: Saknas Värde 2012: Inventering genomförd och rapporterad. År 2013 förbrukades totalt 216 kwh/m2 (fjärrvärme + el) inom kommunen. Den totala energiförbrukningen minskade med 14 kwh/ m2, eller 6 % år 2013 jämfört med Fjärrvärmeförbrukningen minskade med 8 % och elförbrukningen minskade med 1 %. Ett aktivt arbete pågår för att ytterligare minska energiförbrukningen i kommunens lokaler. Andelen miljöbilar utgör 41 % av bilpoolens fordon enligt den miljöbilsdefinitionen som gäller från januari Enligt tidigare miljöbilsdefinition uppgår andelen till drygt 61 %. Av fordon införskaffade under 2013 var 69 % miljöbilar. Övriga 31 % var fordon som inte gick att förena med miljöbilsdefinitionen. Miljöledningsarbetet har fortgått med utbildningar och informationsinsatser för personalen. Arbetet följer beslutad projektplan med fokus på att uppnå effektmålen. Fullmäktige antog under året en ny Miljöpolicy för kommunen. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: Sandviken är en trygg kommun att bo och vistas i, med låg förekomst av kriminalitet. Denna har stadigt minskat de senaste åren enligt brottsstatistik från BRÅ. Upplevelsen av otrygghet är dock större än för jämförbara kommuner. Särskilt kvinnor och äldre personer upplever otrygghet. Fler insatser, med inriktning på social delaktighet och socialt stöd, efterfrågas enligt enkätsvaren i Nationella Folkhälsoenkäten Energiförbrukningen i kommunens lokaler, per kwh/m2, har minskat under året. Det är positivt och har flera förklaringar som exempelvis ett aktivt energibesparingsprogram men också milt väder. Miljöledningssystemet har satt fokus på miljöfrågorna och flera utbildningar har höjt medvetenheten om miljöaspekterna. Andelen miljöbilar ökar successivt, men arbetet måste fortsätta. En ny Miljöpolicy har antagits av kommunfullmäktige. Med ovanstående resultat är målen för året ej uppnådda men, Sandvikens kommun måste anses bidragit till en mer hållbar samhällsutveckling.

15 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 15 Perspektiv EKONOMI Övergripande målsättning: Sandvikens kommun präglas av god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande. Mål Mått Analys 2013 Sandvikens kommun har en ekonomi i balans. Målnivå: Ett positivt resultat vid kommunens bokslut. Mätmetod: Uppföljning sker månatligen samt vid delårsrapport och årsredovisning. Värde 2011: Positivt resultat Värde 2012: Positivt resultat Sandvikens kommun redovisade ett positivt resultat för år Alla nämnder, förutom bygg och miljönämnden, redovisar positiva resultat. Alla nämnder rapporterar månatligen ekonomisk uppföljning och prognos, till kommunstyrelsen. Informationen går vidare till kommunfullmäktige. Rapport till kommunfullmäktige sker via delårsrapport och årsredovisning. Alla nämnder och kommunstyrelsen avsätter en buffert för oförutsedda händelser inom sin budgetram. Målnivå 2013: 1,0 % av kommunbidraget. Mätmetod: Budgeterad buffert. Värde 2012: 0,23 %. För år 2013 är totalt 0,66 % är budgeterat som buffert. Alla nämnder utom Omsorgsnämnden har budgeterat en buffert på 1,0 % av kommunbidraget. Minska den kommunägda totala lokalytan. Målnivå: Minskning med 10 %. Mätmetod: Total lokalyta. Värde 2010: kvm2 Värde 2012: kvm2 År 2013 uppgår den totala lokalytan till kvm2. Resultatet innebär en minskning med kvm2, knappt 6 %, av ytan i jämförelse med år Ett aktivt arbete har bedrivits för att sälja av fastigheter, som kommunen inte har behov av. Arbete fortsätter kommande år. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: Sandvikens kommun redovisar ett positivt resultat på 40,4 mkr. Alla nämnder utom bygg och miljönämnden redovisar ett positivt resultat. Den kommunägda lokalytan har minskat men inte så mycket som fullmäktige har satt som mål. Trots att full måluppfyllelse inte har uppnåtts så måste kommunen ändå anses ha tagit ett steg mot en god ekonomisk hushållning och ett effektivt resursutnyttjande.

16 16 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv Övergripande målsättning: INTERNATIONELLT Sandvikens kommun arbetar för internationella relationer och samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen. Sandvikens kommun lär av många kulturer och utvecklar verksamheter och personal. Mål Mått Analys 2013 Genom internationellt utbyte och dialog fördjupar och stärker verksamheter och individer sin kunskap och kompetens. Målnivå: Öka antalet projekt och nätverk. Mätmetod: Antalet beslutade projekt och nätverk i resp. nämnd. Värde 2011: Saknas Värde 2012: Saknas Antalet aktiviteter antas ha ökat under år Nämnder och förvaltningar deltar i ett flertal internationella projekt och nätverk. Andra aktiviteter har varit föreläsningar om flerspråkighet, brevväxling, videokonferenser mm. Arbetsmarknads - och trafiknämnden har deltagit i sju transnationella nätverk och sex EU-projekt. Individ- och familjeomsorgsnämden deltar i utbyten med andra länder och kunskapsnämndens gymnasiesärskoleverksamhet arbetar med biståndsarbete kopplat till SOS-barnbyar. Kultur- och fritidsnämnden bedriver projekt för ungdom. Flera nämnder redovisar att de ansökt om deltagande i internationella projekt och nätverk. Alla nämnder och kommunstyrelsen förmedlar kunskap om många kulturer internt och externt i kommunen. Målnivå: Öka antalet informations- och utbildningsinsatser per nämnd Mätmetod: Antalet dokumenterade insatser under Värde 2011: Saknas Olika utbildningsinsatser, för att förmedla kunskap om många kulturer, har genomförts inom alla nämnder under året. Ämnen som hederskultur och barnuppfostran i andra kulturer är exempel på teman. Andra exempel på genomförda aktiviteter är kulturdagar, föreläsningar, resor mm. Alla nämnder har språkpraktikplatser till SFIelever i sina verksamheter. Målnivå: Minst 30 språkpraktikplatser i kommunen. Mätmetod: Antalet språkpraktikplatser under 2013 enligt SFI-anordnaren. Värde 2011: Antalet språkpraktikplatser ej identifierade. Värde 2012: Saknas 32 språkpraktikplatser anordnades under året, dock inte inom alla nämnder. 12 elever har haft språkpraktik i kombination med SFI studier inom någon förvaltning. 19 SFI - studerande på Vård- och omsorgsutbildningen fick praktik inom omsorgsverksamheten. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: Ett förtydligande av syfte och praktisk hantering gällande språkpraktikplatser gjordes under Det har medfört en tydligare organisation och bättre möjlighet att följa upp verksamheten. Betydligt fler personer fick under år 2013 språkpraktik inom kommunen än tidigare, dock inte inom alla nämnder. Tillsammans deltar nämnder och förvaltningar i olika nätverk och projekt. Kontinuerligt genomförs olika utbildningsinsatser. Antalet aktiviteter har totalt ökat under året. En del av målen är ej uppfyllda. Arbetet fortsätter för att lära av många kulturer och trots att mycket arbete återstår måste kommunen anses ha tagit ett steg närmare de internationella relationer och den samverkan som skapar mervärde för medborgarna och företagen.

17 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning Driftsredovisning 17 Kommunen mkr Kommunfullmäktige 0,1 0,5 0,4 Kommunstyrelse 0,7 0,7 0,4 Summa Politik 0,8 1,2 0,8 Kunskapsnämnd 0,1 0,1 0,1 Förskola 3,8-1,0 1,9 Grundskola -6,2-17,6-11,1 Grund- och gymnasiesärskola 2,6 5,5 3,7 Gymnasieskola 5,3-7,7-14,4 Vuxenutbildning 0,2-1,9 2,3 Övrig verksamhet 0,4 0,6 5,0 Summa Kunskapsnämnd 6,2-22,1-12,5 Omsorgsnämnd 0,1 - - Administration och ledning 0,2 - - Ordinärt boende ÄO -0,5 - - Vård- och omsorgsboende ÄO 3,1 - - Dagl o öppen verksamhet ÄO 0,0 - - Hemsjukvård 0,0 - - Ordinärt boende HO 1,0 - - Vård- och omsorgsboende HO -0,7 - - Dagl o öppen verksamhet HO 0,9 - - Personlig assistans -3,1 - - Övriga insatser enl LSS 0,6 - - Summa Omsorgsnämnd 1,6 - * - * Äldreomsorgsnämnd - 0,1 0,0 Vård- och omsorgsboende - -3,4-5,8 Ordinärt boende - 9,5 5,8 Dagverksamhet - -1,4 0,6 Övrig verksamhet - 1,0-2,0 Summa Äldreomsorgsnämnd - * 5,9-1,4 Individ- och familjeomsorgsnämnd 0,2 0,2 0,0 Missbruksvård för vuxna -4,0-4,0-3,3 Barn- och ungdomsvård 1,5-3,5 1,9 Försörjningsstöd 1,4-3,1-5,7 Övrig verksamhet 1,9 2,2 1,1 Summa Individ- och familjeomsorgsnämnd 1,0-8,3-6,0

18 18 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning Handikappomsorgsnämnd - 0,1 0,0 LSS, LASS - -1,7-9,0 Summa Handikappomsorgsnämnd - * -1,6-9,0 Kultur- och fritidsnämnd -0,1-0,0-0,2 Kulturverksamhet 0,4 0,3 1,8 Fritidsverksamhet 0,6 0,7-1,9 Övrig verksamhet 0,8 0,2 0,2 Summa Kultur- och fritidsnämnd 1,7 1,1-0,1 Bygg- och miljönämnd 0,1 0,1 0,0 Miljö- och hälsoskydd 0,3-0,1-0,1 Övrig verksamhet -0,5 0,0 0,1 Summa Bygg- och miljönämnd -0,1 0,0 0,0 Arbetsmarknads- o trafiknämnd 0,1 0,1-0,1 Kommunikation 0,9 1,3 0,5 Kompetensförsörjning 0,3 0,7-1,2 Utveckling/EU -0,3 0,3 0,1 Övrig verksamhet -0,1 0,3 0,7 Summa Arbetsmarknads- o trafiknämnd 0,9 2,7 0,0 Kommunledningsverksamhet 4,6 3,2 3,9 Teknisk verksamhet 8,7-8,8-0,2 Summa Kommunstyrelsens förvaltning 13,3-5,6 3,7 Summa nämnder 25,4-26,7-24,6 Skatter 12,1 4,3 15,5 Finansiell verksamhet -3,1 8,1-2,1 Pensioner -11,7-2,5 3,4 Övrigt 17,7 38,1 13,5 Summa Gemensam finansiering 15,0 48,0 30,3 Totalt 40,4 21,3 5,7 * Från och med 2013 har äldre- och handkappomsorgsnämnderna slagits ihop till nya omsorgsnämnden.

19 Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning Investeringsredovisning 19 Kommunen Investeringvolym (mkr) Kunskapsverksamhet 6,2 2,6 11,0 Omsorgsverksamhet 2,5 2,6 2,1 Individ- och familjeomsorgsverksamhet 0,3 0,0 0,0 Kultur- och fritidsverksamhet 1,8 2,8 1,2 Bygg- och miljöverksamhet 0,1 0,5 0,2 Arbetsmarknads- och trafikverksamhet - 0,1 0,0 Kommunlednings-, service- och teknisk verksamhet 88,1 161,1 105,5 Bruttoinvesteringsutgift 99,0 169,7 120,0 Investeringsinkomster -2,9-10,5-10,1 Summa 96,1 159,2 109,9 Förändrad redovisningsprincip: from 2010 skall investeringsinkomster hanteras separat från investeringsutgiften och klassificeras som förutbetald intäkt. Detta medför att investeringsutgifterna redovisas under anläggningstillgångar (not 7 och 8) och investeringsinkomsterna redovisas under långfristiga skulder (not 15). Volymen för nettoinvesteringarna uppgick 2013 till 96,1 mkr. Detta är en minskning med 63,1 mkr jämfört med föregående år och den lägsta nivån sedan Nettoinvesteringarna enligt investeringsplanen för 2013, efter kommunfullmäktiges höstrevidering, uppgick till 122,2 mkr. Kommunen har fått investeringsbidrag under året på 2,9 mkr. Tillbyggnad Ängsbackens servicehus (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2013 för investeringsprojektet Vår/höstrevidering investeringsplan 2013 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2013 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall Projektet omfattar tillbyggnad av en flygel med 44 rum för vårdtagare. Total budget för projektet på 98 mkr och kommer att pågå under flera år. Projektet drivs som ett partneringsamarbete. Projektering har pågått under året. Bygglov lämnades den 6 november och byggstart är planerad till början på Årets kostnad är 3,6 mkr. Totalt har projektet hittills kostat 4,2 mkr. Utbyggnad Västanbyskola (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2013 för investeringsprojektet Vår/höstrevidering investeringsplan 2013 för investeringsprojektet (efter justering) Utfall 2013 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall hittills Projektet omfattar utbyggnad av två klassrum. Arbetet startade i april och inflyttning gjordes oktober/november. Projektet är klart och slutbesiktat, men alla kostnader är inte fakturerade. Det återstår cirka 1,5 mkr. Gång- och cykelväg Länsmansvägen (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2013 för investeringsprojektet Vår/höstrevidering investeringsplan 2013 för investeringsprojektet (efter justering) Investeringsbidrag Utfall 2013 för investeringsprojektet Utfall investeringsbidrag -949 I planeringsstadiet hade gång- och cykelvägen en annan sträckning som bland annat gick över mark som kommunen ej ägde. Markförhandlingar inleddes, men de gav dock inte resultat. Därför bestämdes att sträckningen skulle göras inom befintligt vägområde. Arbetet blev klart i november. Den totala kostnaden blev 2 mkr. Bidrag från Trafikverket har erhållits med knappt 1 mkr.

20 20 Förvaltningsberättelse Investeringsredovisning Konstgräs Jernvallen (tkr) Utgift Total investeringsplan (under hela löptiden) Investeringsplan 2013 för investeringsprojektet Utfall 2013 för investeringsprojektet Totalt investeringsutfall Det gamla konstgräset var utslitet och byte behövdes göras. Projektet kostnadsberäknades till 3 mkr. Utbytet gjordes under sommaren Projektet är klart och slutbesiktigat. Planen är FIFA-godkänd för spel i de högre divisionerna. Kostnaden blev 2,3 mkr och överskottet beror främst på ett billigare anbud än beräknat. Exploateringsverksamhet Kanalgränd Arbetet med en ny detaljplan har fortsatt och planområdet har utökats med Björkgatan och Plangatan. En 3D-skiss har tagits fram för att se hur stor exploateringsgrad som kan tillåtas på området. Byrängesvägen Vid början av 2013 påtalades det att en VA- utredning behövdes för att klargöra om området skall ingå i det kommunala verksamhetsområdet. Utredningen är skjuten på framtiden då andra områden är prioriterade. Sätra Detaljplanen för Sätra är färdigställd. Tomterna är avstyckade och utsända till tomtkön för intresseanmälan. Vallpigan Det finns sju tomter kvar till försäljning. När alla tomter är bebyggda kommer ett sista lager asfalt att läggas. Med exploateringsverksamhet avses åtgärder som syftar till att anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för bostads- och industriändamål. I de fall avsikten är att avyttra färdigställd exploateringsfastighet ska denna klassificeras och värderas som omsättningstillgång. Tillgångar som kommer att kvarstå i kommunens ägo redovisas som anläggningstillgångar. Tuna Planändringsarbetet från industri till handel och kontor med mera har fortsatt under 2013 och beräknas vara klart till sommaren Handelns utredningsinstitut (HUI) har gjort en handelsanalys över förutsättningarna för en extern handel i Sandviken. En tomtförsäljning har gjorts under 2013 och Cheapy bygghandel öppnar sin verksamhet i januari Bredmossen Arbetet med att iordningställa den mark som finns kvar att exploatera har fortsatt under Sandviken Energi AB har förbelastat cirka m 2 som finns färdigt för försäljning. Markarbetena fortsätter under Lövbacken II Marken ska förbelastas vid olika tillfällen för att underliggande lager ska stabiliseras och framtida sättningar undvikas. Arbetet med att iordningställa marken som finns kvar att exploatera har fortsatt under Sandbacka Detaljplanearbetet har fortskridit under 2013 och behovet av parkeringar har belysts. En översvämningsutredning över Jädraån har tagits fram.

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2012-05-03. Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET 2012-05-03. Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson PLATS Odengatan 34, konferensrummet KL 8.30 11.00 Ordförande Suppleanter Robert Sten Birgitta Johansson Ingemar Dahlström Doris Carlsson Laila Nydahl Arne Nordstrand Bertil Larsson Elisabeth Karlsson Lena

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2014 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2011 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över 2012 8 God ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2012

Delårsrapport Januari - augusti 2012 Delårsrapport Januari - augusti 2012 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017

Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Vård- och omsorgsnämnden Nämndsbudget 2015-2017 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL...

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Målstyrning enligt. hushållning

Målstyrning enligt. hushållning www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Cert. kommunal revisor Pär Sturesson Cert. kommunal revisor Målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften:

Regeringen tillsatte 2014 en demokratiutredning med två övergripande syften: Vi lever i ett demokratiskt samhälle. Sverige har ett av världens högsta valdeltaganden och en stor del av befolkningen har ett starkt förtroende för landets demokratiska institutioner. I olika undersökningar

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Målnivåer och indikatorer

Målnivåer och indikatorer Ledningsstöd och Service Mikael Torberntsson, utvecklingssekreterare Mikael.torberntsson@ostragoinge.se Tel: 044-775 60 8 Mob: 0709-53 60 88 Sida 1 av 5 2015-11-04 Skrivelse Dnr 2015/01659 Målnivåer och

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen

Granskning av delårsrapport Rapport från Stadsrevisionen Granskning av delårsrapport 2015-08-31 Rapport från Stadsrevisionen Dnr 3.1.2-205/2015 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument för att granska den verksamhet som bedrivs i nämnder och

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev

Revisionsrapport. Pajala kommun. Granskning av årsredovisning Conny Erkheikki Aukt rev Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Pajala kommun Conny Erkheikki Aukt rev mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2 3

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer