Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7"

Transkript

1 Årsredovisning 2013

2 Innehållsförteckning Inledning Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Femårsöversikt 7 Förvaltningsberättelse Översikt över God ekonomisk hushållning 9 Balanserad styrning Driftsredovisning Investeringsredovisning Personalredovisning Folkhälsa Miljö 26 Intern kontroll 27 Sandvikens Kommun och Kommunkoncern Finansiell analys Redovisningsmodell 37 Sammanställd redovisning 38 Redovisningsprinciper Resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys Noter Kommunfullmäktige och Kommunstyrelse Kunskapsnämnd Omsorgsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Bygg- och miljönämnd Arbetsmarknad- och trafiknämnd Kommunstyrelsens förvaltning Gemensam finansiering Bolagen i kommunkoncernen Revisionsberättelse

3 Inledning 3 Kommunens vision Kommunens vision Sandvikens kommuns vision 2025, fastställdes av kommunfullmäktige 2009, 21. I Sandviken är världen alltid närvarande I Sandviken världen alltid närvarande Här kännerärvi oss hemma och gör varandra bättre Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre Vi bryr oss om varandra, reagerar och agerar Vi har ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor som växer upp, lever och åldras i trygghet. Vi känner oss säkra i alla miljöer. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle I vårt förändringsarbete ser vi till hela kommunens unika behov och vi stödjer lokal utveckling. Här ges möjlighet att förverkliga drömmar och livsprojekt. Vi gör varandra bättre, ser att olikheter berikar vårt samhälle samt vågar utmana och skapa förändring. Kommunens verksamheter möter människors behov. Ett delat ansvar ett enat samhälle Oavsett om vi är tjej eller kille, kvinna eller man har vi alla samma möjligheter och ansvar. Det handlar om kunskap, attityd, makt, trygghet och bemötande. I Sandviken är världen alltid närvarande Genom vår gemensamma utveckling med Sandvik och andra internationella företag har vi en global plattform. Internationellt utbyte berikar vårt samhälle. Ett varierat näringsliv med många entreprenörer och kulturarbetare är vår språngbräda till framtiden. Den aktiva staden - fylld av liv och rörelse Sandviken är en ung stad med öppna mötesplatser för alla, präglade av internationell närhet och närvaro. Vi utvecklar kommunikationen mellan människor och platser. Vi lär för livet Vi ser det livslånga lärandet och möjligheten till utbildning som avgörande framgångsfaktorer, såväl för samhället som individen. Vår särställning inom teknik och IT har byggts i samverkan mellan skola och näringsliv. Vår miljö vårt ansvar I Sandviken är miljöfrågor viktiga. Vi har lärt oss att leva och verka inom naturens ramar. Vi arbetar för en långsiktig hållbar utveckling. Vi mår bra till kropp och själ Genom vårt nyskapande idrotts-, kultur- och friluftsliv har vi en unik livsmiljö för oss själva och våra gäster. Det bidrar till livskvalitet, hälsa och tillväxt.

4 4 Inledning Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande I Sandviken är världen alltid närvarande. Här känner vi oss hemma och gör varandra bättre. Så lyder vår vision och i det arbetet ingår det att förbättra medborgardialogen och servicen till kommunens invånare. Därför ser vi med glädje på att arbetet med medborgarservice går vidare. Meningen är att denna funktion ska underlätta för medborgarna att hitta, lätt och rätt, inom kommunens tjänsteutbud. Den förstudie som togs fram har varit ute på remiss hos samtliga nämnder och bolag. Fullmäktige fattade därefter, den 9 september 2013, beslut om att arbetet skulle fortsätta enligt intentionerna i förstudien. Tidplanen förlängdes och införandeprojektet inleds hösten 2013 och funktionen tas i drift i maj Vi kan också konstatera och glädjas över en fortsatt befolkningsökning under året, med 161 personer. Antalet invånare uppgår den 31 december 2013 till Sandvikens kommun redovisar för året ett resultat på 40,4 mkr. En återbetalning av AFA-premier på 35,5 mkr, inbetalda under åren 2005 och 2006, ingår i resultatet. Några av nämnderna har även under år 2013 haft det tufft. Tillsammans med sina förvaltningar har de jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar. Resultatet måste anses lyckat, och vi ser att många små insatser tillsammans leder till riktigt bra resultat. Resultat, som motsvarar 2,2 procent av skatteintäkterna, gör också att vi klarat de 2 procent som generellt används inom Sveriges kommuner som ett mått på en god ekonomisk hushållning. Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2013 att använda 28,7 mkr av AFA medlen till engångs- och omstruktureringskostnader inom verksamheten. 4,6 mkr gick till snöbortforslingskostnader, och 7,9 mkr till utökade kostnader för underhåll av gator och vägar samt fastigheter. Det är därför med glädje vi konstaterar att nämnderna, som fick 16,2 mkr för omstrukturering, redovisar ett positivt resultat för året på totalt 25,3 mkr. Även utan återbetalningen av AFA-medel hade därmed såväl nämnderna som kommunen totalt redovisat ett positivt resultat för året. Andra positiva händelser under år 2013 är bland annat utbygganden av Västanbyns skola, som invigdes 4 november Vi har även fått ett nytt funktionellt golv för barn- och ungdomsidrotten, exempelvis för innebandy och tennis, på plats i B-hallen på Jernvallen och ett nytt konstgräs på Jernvallen. Konstgräsmattan invigdes med en fotbollsmatch, inom ramen för Svenska cupen, mellan Sandvikens IF och AIK den 22 augusti. Den första etableringen på Tuna handelsområde är förverkligad under år Här öppnades och invigdes den 23 januari 2014 en byggvaruhandel. Kulturskolan, som invigdes den 14 december 2012 och är inrymd i det som en gång var Hammargymnasiet, bildar tillsammans med Folkets Hus ett nytt kulturcentrum inom Sandvikens kommun. Vårt nya kulturcentrum har redan gett prov på det mervärde som uppstår för stadens centrum och kommunens invånare. I september arrangerades den andra upplagan av Kulturnatta med fokus på Kulturcentrum. Temat i år var Finland, med anledning av att Sandviken blivit finskt förvaltningsområde. Kulturnatta blev en framgång och har kommit för att stanna. Satsningen på att ge en egen dator till elever och lärare inom gymnasium och grundskola har fortsatt under året. Idag finns nästan datorer inom kunskapsnämndens verksamheter. Under år 2014 genomförs den sista etappen av satsningen på 1-1 datorer. Det strategiska vatten- och avloppsarbetet fortsätter och kommunens VA-plan har färdigställts och antogs av fullmäktige i september Arbetet med planens genomförande fortsätter tillsammans med Sandviken Energi AB. Den 1 januari 2013 skedde en sammanslagning av äldreomsorgsnämnden och handikappomsorgsnämnden, med förvaltningar, till omsorgsnämnden. Samtidigt övertog kommunen ansvaret för hemsjukvården, och omsorgsnämnden är den nämnd som nu ansvarar för detta. Meningen med övertagandet är att fokusera på den enskilde individen och vården av denna. På vård- och omsorgsboendet, Lillviksgården, och på förskolan Tallkotten har köket utrustats för egen matlagning. Numera lagas maten på plats och gamla och unga bjuds på mat från eget kök.

5 Inledning Kommunstyrelsens ordförande 5 Vi kan också konstatera att matsvinnet fortsätter minska. Totalt har mängden mat eleverna slänger minskat med 20 procent sedan mätningarna påbörjades År 2012 startade Sandvikens kommun en distributionscentral (DC) med målet att förbättra såväl miljö som trafiksäkerhet. Under 2013 har ett antal varugrupper distribuerats till kommunens verksamheter denna väg. Vi är glada över att redan nu kunna konstatera att antalet körda mil inom kommunen har minskat med hela 43 %. Det är naturligtvis positivt för miljön, men också för säkerheten på bland annat våra skolgårdar där betydligt färre men mer sammansatta leveranser sker per vecka. I augusti ställde sig kommunstyrelsen positiv till att bevilja bidrag till trygghetsboende Kanalgården. Kommunledningsförvaltningen fick samtidigt i uppdrag att inventera behovet av ytterligare trygghetsboenden samt utreda och ta fram förslag till regelverk för eventuella bidrag. Under året har vi kunnat konstatera att det är oroligt i vår omvärld. Även den ekonomiska situationen är problematisk i många europeiska länder. Det drabbar kommunen indirekt genom en hög arbetslöshet, framför allt bland ungdomar. Vi ser också en fortsatt hög nivå på kostnaderna för försörjningsstöd. Vi gav därför i uppdrag till arbetsmarknadsoch trafiknämnden att arbeta med bland annat Extra-projektet. Projektet möjliggör anställningar av arbetslösa unga vuxna inom kommunens verksamheter och baseras på en samverkan mellan kommunen, arbetsförmedlingen och Göranssonska stiftelserna. Hittills har drygt 80 unga vuxna anställts inom projektet. Jag kan konstatera att kommunens resurser inom området försörjning, arbetsmarknadsåtgärder och integration fortsätter att fördjupa sitt samarbete, för att på ett effektivt sätt möta de människor som står utanför arbetsmarknaden. Detta gäller såväl internt inom kommunen som externt mot framför allt arbetsförmedlingen. Arbetet med att ta fram nya bolagsordningar och ägardirektiv för de kommunala bolagen har påbörjats under år Avkastningskrav fastställdes för Sandvikenhus AB av fullmäktige i maj Bolagsordningar för Sandviken Stadshus AB och Sandvikens Specialfastigheter AB antogs av kommunfullmäktige på sammanträdet i oktober månad. Arbetet kommer att fortsätta med övriga bolag under Bolagskoncernen redovisar ett lägre resultat än det vi är vana att se. Det beror bland annat på att Sandviken Energi AB valt att skriva ner värdet på sina tillgångar i Samkraft AB med totalt 16,9 mkr. Det beror också på att några av de kommunala bolagen redovisar större underskott i verksamheten än önskvärt. Göransson Arena AB redovisar ett resultat före skatt på -12,2 mkr och Högbo Bruk AB -2,7 mkr. En översyn av de årliga uppdragen från kommunen till dessa bolag ska genomföras och respektive bolagsstyrelse har uppmanats att genomlysa och analysera bolagets kostnader och ekonomiska redovisning. Inom koncernen Sandviken Energi har arbetet med att minska beroendet av Öjaren som ytvattentäkt fortsatt under året. Två nya brunnar för grundvatten har borrats vid Rökebo vattenverk. I bästa fall kan så mycket som hälften av produktionen i Rökebo vattenverk tas ut här. Arbetet med att finna formerna för ett samarbete med Sandvik AB om att tillvarata restvärme från företaget intensifieras under Vår förhoppning avseende detta viktiga projekt är att byggnationerna ska kunna påbörjas under Kommunen kan också glädjas åt ett fortsatt bostadsbyggande. Sandvikenhus AB har fortsatt arbetet med att bygga om och till husen i kvarteret Dalslänningen i centrala Sandviken. 30 nya lägenheter stod inflyttningsklara i augusti Tre hus i kvarteret genomgår fasad- och balkongrenoveringar, får nya tak och stamrenoveras. Samtidigt kan vi konstatera att även privata aktörer bygger bostäder inom kommunen, exempelvis på det som tidigare var Norra IP. Inom Sandvikens Specialfastigheter AB har arbetet med att lägga en speciell takduk fortsatt. Syftet är att minimera insatserna för snöskottning av taket, vilket förorsakat stora problem tidigare snörika vintrar. Evenemangen på Göransson Arena fortsätter att utvecklas. World Cup i bandy, företagarforum, elitserien i bandy för herrar och allsvenskan för damerna i SAIK och Julgalan i december var uppskattade arrangemang under år I januari 2014 genomfördes, Göransson cup i fotboll samt Knatten Cup i bandy och i februari har vi kunnat se och höra Deep Purple. I mars besökte, den klassiska rockoperan, Jesus Christ Superstar arenan liksom familjemusikalen Trollkarlen från Oz. Den maj 2014 genomförs Landsbygdsriksdagen Till detta tillkommer alla andra aktiviteter på Jernvallen. För Högbo Bruk AB har den snöfattiga och relativt varma vintersäsongen 2013/2014 medfört att Pay&Ski-spåret lockat besökare från större delen av landet. Många har dessutom valt att övernatta i Högbo, vilket också är positivt. Peter Kärnström/Kommunstyrelsens ordförande

6 6 Organisation Inledning Organisation Kommunen Överförmyndarnämnd Kommunfullmäktige Valnämnd Revision Bygg- och miljönämnd Kommunstyrelse Kunskapsnämnd Arbetsmarknadsoch trafiknämnd Omsorgsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Individ- och familjeomsorgsnämnd Bygg-och miljöförvaltning Arbetsmarknadsoch trafikförvaltning Omsorgsförvaltning Kommunstyrelseförvaltning Kultur- och fritidsförvaltning Kunskapsförvaltning Individ- och familjeomsorgsförvaltning Personalkontoret Kommunledningskontoret Ekonomikontoret IT-kontoret Näringslivskontoret Tekniska kontoret Inköpskontoret Servicekontoret Informationskontoret Sandbacka Park Utvecklingskontoret Kommunkoncernen Gästrike Räddningstjänstförbund 27% Kommunfullmäktige 100% Stiftelsen Rosenlöfs Tryckeri Gästrike Återvinnare 24% 100% Sandvikens Stadshus AB 100% 100% 100% 100% 100% Sandvikens Specialfastigheter AB Högbo Bruks AB Sandviken Energi AB Göransson Arena AB Sandvikenhus AB 100% 1% 99% 100% Sandviken Energi Elnät AB Sandviken Energi Vatten AB Bångbro Kraft AB Mekkab AB Knuten Fastigheter HB Sandvikens Nyttofastigheter AB

7 Inledning Femårsöversikt Femårsöversikt 7 Kommunen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,8 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) Årets resultat (mkr) 40,4 21,3 5,7 14,2 17,5 Årets resultat/invånare (kr) Bruttoinvesteringsvolym (mkr) 99,0 169,7 120,0 87,5 76,3 Total pensionsskuld (mkr) 1 162, , ,6 933,5 964,1 Soliditet (%) 44,9 41,7 42,9 46,6 45,5 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) -4,3-3,3-4,5 1,1-1,9 Skatteintäkter Skattesats till kommun (kr) 21,61 21,39 21,65 21,65 21,65 Skattesats till kommun och landsting (kr) 33,12 32,82 32,82 32,82 32,52 Skatteintäkter inklusive statsbidrag (mkr) 1 826, , , , ,2 Skatteintäkter per invånare (kr) Personal Antal årsarbetare Antal anställda Personalkostnader exklusive pension (mkr) 1 286, , , , ,2 Sjukfrånvaro samtliga anställda (%) 6,6 5,6 5,0 5,3 5,8 Befolkning Antal invånare totalt varav 0-6 år varav 7-17 år varav år varav år varav år varav varav Kommunkoncernen Ekonomi Verksamhetens nettokostnader (mkr) , , , , ,8 Årets resultat (mkr) 47,3 39,5 4,7 51,6-4,8 Investeringsvolym (mkr) 312,0 454,6 299,1 234,1 202,5 Soliditet (%) 32,1 32,1 33,2 34,4 33,4 Soliditet inklusive hela pensionsskulden (%) 6,6 7,2 6,6 10,0 7,4

8 8 Översikt över 2013 Förvaltningsberättelse Översikt över 2013 Under år 2013 har Sandvikens kommun som andra kommuner i landet påverkats av oron i Europa. Arbetslösheten är fortsatt hög i Sandvikens kommun. I december 2013 var personer arbetslösa. I andel av arbetskraften uppgår arbetslösheten i Sandviken till 13,2 procent medan procentsatsen för Gävleborgs län ligger på 12,0 procent och för riket på 8,7 procent. Räntenivåerna i Sverige är fortsatt låga. En viss ökning förutspås dock under år Från och med den 1 januari 2013 tog länets kommuner över hemsjukvården från landstinget. Motivet för en kommunalisering var att skapa en sammanhållen hemsjukvård med fokus på den enskilde vårdtagaren. En skatteväxling från landstinget till länets kommuner på 22 öre blev följden av denna förändring. För Sandvikens kommuns del innebar det 18 mkr. Som ytterligare ett led i övertagandet av hemsjukvården inom Sandvikens kommun finns från och med den 1 januari 2013 en ny nämnd, omsorgsnämnden. Kommunfullmäktige tillsatte i början av år 2012 en parlamentarisk kommitté bestående av en representant från varje parti samt kommunstyrelsens ordförande som sammankallande, för att se över nämndsorganisationen. Fullmäktige beslöt att nämndsorganisationen från och med den 1 januari 2015 ska innehålla, förutom kommunstyrelse, kunskapsnämnd, individ- och familjeomsorgsnämnd, omsorgsnämnd, samhällsbyggnadsnämnd, kultur- och fritidsnämnd och arbetslivsnämnd. Kommundirektören har, med anledning av detta fått uppdraget att se över förvaltningsorganisationen. Arbetet är påbörjat och förslag kommer att presenteras vid halvårsskiftet. Vid sitt möte i september fattade kommunfullmäktige beslut om att arbetet med att införa Medborgarservice ska fortsätta och ekonomiska medel avsattes för perioden 2014 till Syftet med medborgarservice är att förstärka kommunens kundperspektiv. De förväntade effekterna är ett ännu bättre bemötande, effektivare ärendehantering och utveckling av den kommunala verksamheten. verklighet som råder i kommunen. Datoriseringen inom skolan fortsätter och antalet datorer till lärare och elever ökar varje år. Den långsiktiga satsningen på IT-stöd för lärande ger möjlighet till nya lärmiljöer, alternativa pedagogiska material och metoder samt förbättrad kommunikation mellan hem och skola. Sandvikens nya kulturcentrum invigdes 14 december Tillsammans med en omgestaltning av Folkets Hus passage skapas nu nya mötesplatser i centrum. I den nya receptionen samverkar Folkets Hus med Sandvikens kommun, genom turistbyrån och kultur- och fritidförvaltningen. I november invigdes också den nya infarten till Sandviken, Östra infarten. Den nya cirkulationsplatsen, pendlarparkeringen och den konstnärliga utsmyckningen har givit Sandviken en välkomnande och funktionell infart till såväl centralorten, som till de företag och industrier som finns i den delen av kommunen. Sandvikens kommun redovisar för året ett resultat på 40,4 mkr. En återbetalning av AFA-premier på 35,5 mkr, inbetalda under åren 2005 och 2006, ingår i resultatet. Nämnderna har, tillsammans med sina förvaltningar, jobbat hårt för att klara sig inom givna ekonomiska ramar, och många små insatser har tillsammans lett till det goda resultatet. Det är glädjande att såväl nämnderna som kommunen totalt, även utan återbetalda AFA-medel, skulle redovisat ett positivt resultat för året. År 2012 startade Sandvikens kommun en distributionscentral. Målet var att förbättra såväl miljö som trafiksäkerhet. Sedan dess har antalet körda mil inom kommunen minskat med hela 43 procent. Försörjningsstödskostnaderna ökade med åtta procent under God samverkan mellan individ- och familjeomsorgsnämnden, artbetsmarknads- och trafiknämnden och arbetsförmedlingen har dock lett till fler insatser för arbetslösa, som helt eller delvis fått annan försörjning. Kommunen ser en ökning av antalet ärenden som gör att kostnaderna för boenden, personlig assistans och insatser inom SoL (Socialtjänstlagen) ökar. Rättspraxisen vad gäller LSS (Lagen om stöd och service till handikappade) och i synnerhet försäkringskassans bedömning av rätten till personlig assistans har blivit mer restriktiv. Inom utbildningsverksamheten pågår anpassningen till den

9 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning 9 Kommunen Enligt kommunallagen ska budgeten innehålla mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges finansiella mål och för verksamheten ska anges verksamhetsmål. Finansiella mål Inför år 2013 angav fullmäktige att det budgeterade resultat för år 2013 skulle uppgå till 6 mkr. De definitiva ekonomiska ramarna för respektive nämnd fastställdes liksom en investeringsplan för kommunen totalt på 137,1 mkr. Investeringsplanen har senare justerats av fullmäktige i beslut den 8 april 2013, 29, samt den 4 november 2013, 141. Fullmäktige fastställde slutligen kommunens investeringsplan för år 2013, efter revidering, till maximalt 122, 2 mkr. Sandvikens kommuns resultat för år 2013 uppgår till 40,4 mkr. Det första målet är därmed uppfyllt för året. Kommunen har därmed redovisat ett resultat på 2,2 procent av skatteintäkterna. Det innebär att, det allmänt vedertagna kriteriet på en god ekonomisk hushållning för svenska kommuner, 2 procent, uppfyllts. Det andra målet som anger att respektive nämnd ska bedriva sin verksamhet inom givna ekonomiska ramar, är också uppfyllt. Tillsammans redovisar nämnderna och deras verksamheter ett positivt resultat på 25,4 mkr. Endast byggoch miljönämnden redovisar ett mindre underskott på 0,1 mkr. Resultatet för året är betydligt bättre än resultat, på -24 mkr, som prognostiserades i samband med delårsrapporten. Avvikelsen och det förbättrade resultatet på nämndsnivå beror till stor del på de medvetna insatser som gjorts för att dra ner på kostnader i organisationen men också på de tillskott som några av nämnderna fick, för täckande av engångskostnader, i samband med återbetalningen av AFA-premier till kommunen. Den av AFA-styrelsen, den 3 september 2013, beslutade återbetalningen av AFA-premierna för åren 2005 och 2006 uppgick för Sandvikens kommun del till 35,5 mkr. Av dessa erhöll nämnderna totalt 16,2 mkr för befintliga engångskostnader som uppstått under året. 12,5 mkr avsattes för underhåll av fastigheter och gatunät, snöbortforsling och extra bidrag till vägföreningar. Det kan konstateras att även utan de återbetalda AFA-premierna hade nämnderna klarat att driva sin verksamhet och samtidigt redovisa ett positivt resultat för året. inom nämndernas verksamheter. Tre mål har fastställts. Det första målet är att kommunen ska redovisa ett positivt resultat för år Det andra målet är att samtliga nämnder och kommunstyrelsen ska vara förberedda för oförutsedda händelser, genom att avsätta en buffert inom sina egna ekonomiska ramar. Det tredje, och sista målet är att den kommunägda totala lokalytan ska minskas. Sandvikens kommun redovisar för år 2013, ett positivt resultat, på 40,4 mkr, vilket överstiger det mål på 6 mkr som fullmäktige satt. Målet måste därför anses uppfyllt. Det är i sammanhanget glädjande att se att samtliga nämnder, förutom bygg och miljönämnden som redovisar ett mindre underskott, klarar sig inom sina budgetramar och redovisar positiva resultat för året. När det gäller att avsätta till buffert inom nämndens ramar så har sju av åtta nämnder lyckats med det. Den nya omsorgsnämnden klarade inte att avsätta dessa medel för året. Totalt har 0,66 procent avsatts som buffert på nämndsnivå för år Den kommunägda totala lokalytan, som år 2010 uppgick till m² har till år 2013 minskat med m², knappt 6 procent. Målet på 10 procent för hela perioden är därför inte uppnått. Samtidigt kan påpekas att ytterligare minskning med en sammanlagd lokalyta på m², sker under de första månaderna 2014, vilket innebär en minskning med drygt 9 procent från år Investeringsvolymen för året uppgår till 96,1 mkr. Också det ett belopp som understiger det av fullmäktige fastställda. Även det tredje målet måste därför anses vara uppfyllt. Verksamhetsmål Kommunfullmäktige har inom ramen för balanserad styrning fastställt mål för kommunens ekonomi och en god ekonomisk hushållning med ett effektivt resursutnyttjande

10 10 Balanserad styrning Kommunfullmäktiges måluppfyllelse Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Balanserad styrning - måluppfyllelse För att mäta om de uppställda målen nås finns för varje mål ett eller flera mått angivna i budget Graden av uppfyllelse grundar sig på de mätningar som har kunnat ske för perioden januari till december Mätningens resultat åskådliggörs med följande färgmarkering: Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt Perspektiv Övergripande målsättning: MEDBORGARE Medborgarna ska vara nöjda med de kommunala tjänsterna och få ett respektfullt bemötande. Medborgarna ska ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i kommunens utveckling. Mål Mått Analys 2013 Medborgarna i Sandviken upplever att verksamheterna har god kvalité. Målnivå: NMI index 54 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd Medborgar - Index, NMI. Värde 2010: NMI 51 Värde 2012: NMI 54 Medborgarnas bedömning av kommunens verksamheter sjönk i jämförelse med tidigare år till 51 NMI. Genomsnittsindex för samtliga deltagande kommuner blev 53. Verksamheternas egna brukarundersökningar visar dock på en alltmer positiv uppfattning av verksamheterna. Medborgarna i Sandviken upplever att de har inflytande och möjlighet att påverka kommunens verksamheter. Målnivå: NII index 40 Mätmetod: SCB: s medborgarundersökning för Nöjd - Inflytande - Index, NII. Inkomna synpunkter till kommunen. Värde 2010: NII 37 Värde 2012: NII 38 Medborgarnas bedömning av inflytande och påverkan sjönk under 2013 till NII 37, efter att tidigare årligen ökat sedan Genomsnittsresultatet för samtliga deltagande kommuner blev 39. Det positiva är att informationen om vad som händer i kommunen har högre resultat i SCB:s undersökning än för genomsnittskommunen. Det gäller även för medborgarnas förtroende för verksamheten. Sandvikens kommuns webbplats placerade sig, år 2013, som nummer tre bland landets kommuner, vid en granskning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, genomfört. Allmänhetens frågor till kommunfullmäktige uppgick till fem, och medborgarförslagen var lika många. Antalet inkomna synpunkter var 142 stycken. Servicedeklarationer införs i alla nämnder. Målnivå: Minst tre nya servicedeklarationer i varje nämnd. Mätmetod: Antalet servicedeklarationer utlagda på kommunens hemsida. Värde 2011 : 16 Värde 2012 : 32 Fem nämnder av sju antog under året 18 nya servicedeklarationer. På kommunens hemsida finns nu totalt 50 servicedeklarationer från nämnderna.

11 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning 11 Alla nämnder har dialog med medborgarna om kommunens förutsättningar. Målnivå: Minst två dialoger per år. Mätmetod: Antalet dialoger i respektive nämnd. Värde 2011: Tre nämnder har genomfört medborgardialoger. Värde 2012: Fem nämnder har genomfört medborgardialoger. Tre nämnder, arbetsmarknad - och trafiknämnden, omsorgsnämnden och bygg - och miljönämnden, har genomfört medborgardialoger. Politiker och tjänstemän har tillsammans mött medborgarna i frågor som rör den egna verksamheten. I övrigt har flera förvaltningar mött medborgare och brukare i ett stort antal dialoger under året. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: I SCB:s medborgarenkäter sjönk index i förhållande till tidigare år. Vid brukarundersökningarna däremot är bedömningarna positivare. Här kan noteras att nämndernas målmedvetna arbete med att utveckla verksamheterna med fokus på brukarinflytande och kvalité har gett resultat. Brukarundersökningar inom förskola och fritidshem, elever i grundskolan samt gymnasieelever visar högre andel nöjda brukare än föregående år. Liknande resultat uppvisar brukarundersökningen inom individ - och familjeomsorgsverksamheten. Bygg- och Miljönämndens enkät till bygglovssökande, visar på att 90 % är nöjda. I särskilda brukarundersökningar som Socialstyrelsen genomför inom äldreomsorgen får Sandvikens kommun samma betyg som riksgenomsnittet. Skillnaden mellan de medborgare som har svarat på SCB:s attitydundersökning och de personer som svarat på brukarenkäterna i verksamheterna är stor. Målet är ej uppnått men skillnaden bör kunna åtgärdas med mer information, kommunikation och dialog om vad verksamheterna har för kvalité och tjänster att erbjuda. Ett led i informationsspridandet är de nu 50 servicedeklarationerna som finns på kommunens webbplats.

12 12 Förvaltningsberättelse Balanserad styrning Perspektiv Övergripande målsättning: MEDARBETARE Sandvikens kommun har nöjda medarbetare. Sandvikens kommun är en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarnas kompetens och kreativitet samt arbetar för ökad jämställdhet och mångfald. Mål Mått Analys 2013 Ledarskapet upplevs tydligt och utvecklingsinriktat. Målnivå: Förbättring utifrån index Mätmetod: Ledarskapsenkät genomförs 2012 för att fastställa ett index. Värde 2012: Index från ledarskapsenkät blev 73. Resultatet från Motiverad medarbetarindex, MMI, för ledare blev 74, och bättre än föregående år. Tre av fyra chefer är som helhet nöjda med sin arbetssituation och en ännu högre andel känner motivation i sitt arbete. Medarbetarna upplever att de har inflytande och är nöjda med arbetsmiljön. Målnivå: Förbättring utifrån index Mätmetod: Medarbetarenkät genomförs 2012 för att fastställa ett index. Värde 2012: Index från medarbetarenkät blev 67. MMI-index för medarbetare blev 70, vilket är en ökning i förhållande till tidigare år. Åtta av tio känner motivation i sitt arbete, att de har inflytande samt är nöjda med sin arbetsmiljö. Området som får högst andel positiva svar är Arbetsuppgifter där hela 95 % uppger att de trivs med sina arbetsuppgifter. Män och kvinnor har samma resultatnivå på MMI. Mångfald och jämställdhet förbättras i verksamheterna. Målnivå: Öka andelen av det underrepresenterade könet i kommunens organisation. Mätmetod: Mäta det underrepresenterade könet i kommunen och i respektive nämnd. Värde 2011: Andelen män är 15 % av totala antalet anställda. Värde 2012: Andelen män är 15% av antalet anställda. Andelen män utgör fortfarande 15 % av antalet tillsvidareanställda. Totalt i kommunen har andelen män i förhållande till totala antalet anställda ökat något mellan 2012 och Variationen mellan åren är dock ytterst liten. Den långsiktiga tendensen är att fler kvinnor anställs i jämförelse med män. En förklaring är att allt fler anställs med högskoleutbildning. Det har gynnat kvinnor, som utbildar sig i högre utsträckning än män. Sammanfattande analys av måluppfyllelse: Utveckling av medarbetarskapet och ledarskapet pågår kontinuerligt. Resultatet av såväl ledarenkäten som medarbetarenkäten gav ett bättre och positivare utfall 2013 än Varje enhet får återkoppling på enkäten avseende förbättringsområden, och upprättar utifrån detta egna handlingsplaner. Handlingsplanerna är ett värdefullt verktyg i arbetet med förbättring av arbetsmiljö och arbetssituation. Projektet Hälsofrämjande ledarskap avslutades i juni Mångfald och jämställdhet finns med som naturliga delar i verksamheterna. Målet är uppfyllt för året men nämnder och förvaltningar behöver fortsätta sitt arbete med att förbättra mångfald och jämställdhet.

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Visionsarbetet

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Innehåll. Inledning Innehåll

Innehåll. Inledning Innehåll Årsredovisning 2012 Inledning Innehåll Innehåll Inledning Femårsöversikt...4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet...5 Ekonomichefens sammanfattande bedömning...6 Strategikarta 2012-2014...7 Kommunens

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Årsredovisning Växjö kommun

Årsredovisning Växjö kommun Årsredovisning Växjö kommun 2013 Årsredovisning 2013 Växjö kommun 3 INNEHÅLL Förord, ännu ett framgångsrikt år året i korthet Förvaltningsberättelse Växjö kommuns organisation Vart gick skatten 2013? Fem

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Mjölby kommun Årsredovisning 2011

Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Mjölby kommun Årsredovisning 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till 34,4 mkr mot ett budgeterat resultat på 11,4 mkr. Nämnderna visar ett underskott jämfört med budget på -1,8 mkr.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 UDDEVALLA KOMMUN . Stadsmiljö - Östberget Foto: Johanna Petersen, Medieprogrammet åk 3, Uddevalla Gymnasieskola ÅRSREDOVISNING 2011 Välkommen att ta del av Uddevalla kommuns årsredovisning

Läs mer

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN

ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN ÅRSredovisning VÄXJÖ KOMMUN 2014 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-03-17 Årsredovisningen kommer att kompletteras med bilder och annan layout efter kommunfullmäktiges sammanträde. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB

Årsredovisning 2004 UDDEVALLA KOMMUN. Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB Årsredovisningen är producerad av Ekonomiavdelningen och TH Tryck AB UDDEVALLA KOMMUN Årsredovisning 2004 Omslagsbilder: VM i motocross på Glimminge Motorstadion Hingstutsläpp på Bassholmen Wakeboard SM

Läs mer