PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015"

Transkript

1 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet: Ansvarig för planen Förskolechef: Rektor: Verksamhetschef: Domarringens skola 1: (Fk åk 2), Domarringens skola 2: (åk 3 åk 5) Domarringens skola 1: fritidshem (Fk år 2), Domarringens skola 2: fritidshem (åk 3) Gullevi Dahlén Johansson (Domarringens skola 1) och Jan Karlsson (Domarringens skola 2) Planens giltighetstid: Utbildning & lärande

2 2 (16) 1. SYFTE OCH INNEHÅLL Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Planen ska vara ett redskap i arbetet med att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom att beskriva konkreta insatser och tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det arbete som bedrivs fortlöpande samt utgångspunkt för uppföljning, utvärdering och utveckling. Den är därmed en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Planen ska även fungera som ett verktyg att använda sig av då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommit i verksamheten. Den beskriver vilken arbetsgång som ska följas i sådana situationer, hur utredningar och åtgärder ska dokumenteras och hur insatser ska följas upp. Innehållet i denna plan gäller för förskoleklass, skola och fritidshem. Vilka åtgärder som gäller i respektive verksamhet framgår under de olika rubrikerna Främjande, Förebyggande och Åtgärdande arbete. 2. UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE PLAN Utvärderingen av hur åtgärderna i års plan har genomförts, är utgångspunkten för den nya planen för Föregående periods åtgärder Målet för åtgärden/önskvärd effekt Effekt/hur blev det (1A) Kopplingen mellan begreppen HÄJ och likabehandlingsarbetet behöver förtydligas både i elevernas vardagsarbete och i samband med trygghetsenkäten. (1) Alla elever ska känna sig delaktiga i likabehandlingsarbetet. (1B) Elevrådet initierar likabehandlingsfrågor i klasserna. (1) Enligt Uppsala kommuns trygghetsenkät för elever på fritidshemmen i årskurs 2 och 3 svarar 66,3% att de känner sig delaktiga i likabehandlingsarbetet. I årskurs 5 är siffran 92,9%. Vi ser en ökning framförallt i årskurs 5. (2) De klasser som delar kapprum/utgång och korridorer skapar gemensamma rutiner och organiserar vuxennärvaro i korridoren vid in- och utgång. (2) Alla elever ska känna sig trygga vid in- och utgång (kapprum/trapphus). (2) Vid årets trygghetsvandring nämns inte längre otrygghet vid in- och utgång (kapprum/trapphus). De åtgärder som sattes in har haft önskad effekt. Dessa åtgärder kommer nu tillhöra de främjande arbetet.

3 (3A) Schema över rinktiderna och fotbollsregler ska sättas upp vid rinkarna, i klassrummen och på elevanslagstavlan. (3B) Idrottslärarna, klasslärarna och fritidspedagogerna går igenom reglerna med eleverna. (4A) Varje skolgård schemalägger rinktider för eleverna. Tänka på aspekterna vana/ovana spelare, kön, årskurs. (4B) Hälsotiden (lektionstid) används för att introducera och spela fotboll på rinken. (4C) Eventuella åskådare kommenterar inte spelet. (5A) Inga köer utanför idrotten. Eleverna har rast på sin skolgård. När det är 5 minuter kvar säger en personal till eleverna att det är dags att gå till idrotten. (5B) Närvaro av personal i omklädningsrummen schemaläggs för samtliga årskurser. (5C) Handdukshängare sätts upp närmare duscharna. (3) All personal och alla som är med i aktiviteter på rinkar och fotbollsplaner ska känna till schema och regler. (4) Alla elever oavsett kön och spelvana ska ha möjligheter att använda rinken för bollspel. (5) Alla elever ska känna sig trygga i omklädningsrummet och utanför idrotten. 3 (16) (3) Det har varit få konflikter i samband med fotbollsspel. De få som har uppstått har kunnat lösas direkt. Regler för hur man ska välja lag och vad som i övrigt ska gälla vid fotbollsspelande liksom schema över var och när har skickats ut till samtlig personal. Reglerna har gåtts igenom i klasserna och schemat har satts upp vid rinkarna. Rinkschemat har på kvällstid slitits ned från rinken återkommande gånger. Ett rinkschema finns alltid uppsatt på elevanslagstavlan och på personalens anslagstavla. (4) I vissa klasser och årskurser har personalen arbetat för att ovana spelare också fått tillgång till planer genom att själva delta och få ovana elever att prova på. Därefter har man schemalagt ovana/vana tider. Medvetenheten har ökat om behovet att tillgodose vana/ovana spelare och flickor/pojkar med tider på rinkarna. När flickor har egna tider på rinkarna ökar deras närvaro. (5) Vid årets trygghetsvandring framkommer att eleverna inte känner sig otrygga utanför idrotten och i omklädningsrummet. De åtgärder som sattes in har haft önskad effekt och förs nu in under främjande arbete. (5C) Handdukshängare har satts upp.

4 (6A) All personal som är ute på rast har en rastvärdsjacka eller väst på sig. (6B) All personal lär sig skolans ordningsregler. (6C) Skolkatalog hänger i alla entréer. (6) All personal på skolan ska ingripa vid alla former av konflikter oavsett var de sker. 4 (16) (6) Av de inlämnande enkätsvaren framgår att alla har rastvärdsjacka eller väst på sig när de rastvakter. Av de 22 inlämnade personalenkätsvaren säger 19 att de kan skolans ordningsregler. Åtgärderna förs in under främjande. 2.2 På vilket sätt medverkade elever i arbetet och i utvärderingen? Eleverna har varit involverade i värdegrundsarbetet runt HÄJ (Hjälpsam, Ärlig, Juste). De har bidragit i utvärderingen genom att vara med i trygghetsvandring och genom att svara på Uppsala kommuns trygghetsenkät. Ansvarig för elevrådet är med i likabehandlingsteamet. Ett bildspel har använts som underlag för diskussioner för att öka medvetenheten hos eleverna kring likabehandling. Kopplingen till elevrådet har stärkts genom elevrådsuppdragen som tas med ut till klasser och som handlar om likabehandlingsarbete. 3. FRÄMJANDE ARBETE Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Syftet är att skapa en trygg miljö och stärka respekten för allas lika värde. Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla elever och genomförs utan att det föranleds av något särskilt identifierat problem i verksamheten.

5 5 (16) a. Insatser för skola och fritidshem Områden 1. Kränkande behandling 2. Kön 3. Könsöverskridande identitet eller uttryck 4. Etnisk tillhörighet 5. Religion eller annan trosuppfattning 6. Funktionsnedsättning 7. Sexuell läggning 8. Ålder Insats I början av hösterminen arbetar alla grupper med temat HÄJ (Hjälpsam, Ärlig, Juste) både i förskoleklass skola och på fritidshem. Därefter fortsätter arbetet under läsåret. Områden som berörs av insatsen (ange nummer enligt ovan) 1-8 Arbetslagsledare (förskoleklasser) Arbetslagledare (åk 1-2, 3-5 skola) Arbetslagsledare (fritidshem) Ansvar/person anges Tidplan Uppföljning när och hur Läsåret Uppsala kommuns trygghetsenkät (maj 2015) Utvärdering i elevrådet (maj 2015) Eleverna har en fast placering i matsalen vid lunchen och vid mellanmålet. 1 Arbetslagsledare (förskoleklasser) Arbetslagledare (åk 1-2, 3-5 skola) Arbetslagsledare (fritidshem) Läsåret Personalenkät (april-maj 2015) Trygghetsvandring (april maj 2015) Trivselregler ur ett likabehandlingsperspektiv utarbetas tillsammans med eleverna för klassrummet och fritidsverksamheten (max 5 regler). 1-8 Ansvarig för elevrådet Höstermin 2014 Personalenkät (april-maj 2015) Elevrådet samlar in information från klasserna (april-maj 2015). Visa ett bildspel för elevgrupperna 1-8 Arbetslagledare Hösttermin 2014 Personalenkät (april maj 2015)

6 6 (16) för att öka medvetenheten om normkritiskt tänkande och diskrimineringsgrunder. Personal utreder situationer som uppkommer mellan eleverna direkt och gör en anteckning. Samma personal följer upp med eleverna. Om problemen kvarstår anmäls ärendet till rektor. De klasser som delar kapprum/utgång och korridorer skapar gemensamma rutiner och organiserar vuxennärvaro i korridoren vid in- och utgång. (åk 1-2, 3-5 skola) Arbetslagsledare (fritidshem) Arbetslagsledare (förskoleklasser) 1-8 All personal Läsåret Sammanställning av incidentrapporten Uppsala kommuns trygghetsenkät (maj 2015) 1-8 All personal Läsåret Uppsala kommuns trygghetsenkät (maj 2015) Trygghetsvandringen (april-maj 2015) Schema över rinkarna och fotbollsregler ska sättas upp vid rinkarna, i klassrummen och på elevanslagstavlan. 1-8 Likabehandlingsteamet Höstterminen 2014 Uppsala kommuns trygghetsenkät (april-maj 2015) Trygghetsvandring (april-maj 2015) Idrottslärarna, klasslärarna och fritidspedagogerna går igenom reglerna med eleverna. Idrottslärare, klasslärare och fritidspedagoger Varje skolgård schemalägger rinktider för eleverna även för fritidstid. Tänka på aspekterna vana/ovana spelare, kön och årskurs. Klasslärare, fritidspedagoger och förskollärare Inga köer i trapporna utanför omklädningsrummen till idrotten. 1-8 Lärare och fritidspedagoger Läsåret Uppsala kommuns trygghetsenkät (maj 2015)

7 7 (16) Eleverna har rast på sin skolgård. När det är 5 minuter kvar säger en personal till eleverna att det är dags att gå till idrotten. Trygghetsvandring (april-maj 2015) Närvaro av personal i omklädningsrummen schemaläggs för samtliga årskurser. All personal som är ute på rast har en rastvärdsjacka eller väst på sig. All personal lär sig skolans ordningsregler. Likabehandlingsteamet läser värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och planerar för vidare implementering. All personal får lyssna på en föreläsning från Barnombudsmannen Idrottslärarna 1-8 All personal Läsåret Personalenkät (april maj 2015) 1-8 All personal Läsåret Personalenkät (april-maj 2015) 1-9 Likabehandlingsteamet Höstterminen 2014 Personalenkät (april-maj 2015) 1-9 Likabehandlingsteamet Augusti 2014 Personalenkät (april-maj 2015)

8 8 (16) 4. KARTLÄGGNING Syftet med en kartläggning är att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. De problem- och riskområden som identifieras i verksamheten ligger till grund för planeringen av de åtgärder som ska genomföras för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen omfattar såväl förekomsten av trakasserier och kränkande behandling som en översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp- och verksamhetsnivå. a. Redovisning av hur periodens kartläggning har gått till och hur personalen och barnen/eleverna har medverkat Vi har använt oss av resultaten från Uppsala kommunens digitala trygghetsenkät som genomförts bland eleverna i årskurs 5 och på fritidshem i årskurs 2-3. Personalen har fått göra en skriftlig utvärdering individuellt. Vidare har en trygghetsvandring enligt husmodellen, som mäter både utomhus- och inomhusmiljön, genomförts i alla klasser. De likabehandlingsärenden som inkommit och utretts under läsåret har också analyserats. b. Områden som berörts i kartläggningen X Kränkande behandling X Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder c. Redovisning av kartläggningens resultat och analys (gäller för skola och fritidshem) Uppsala kommuns trygghetsenkät Svarsfrekvens: 178 elever i Fritidshem åk 2-3 (100%) 84 elever i årskurs 5 (100%)

9 9 (16) Fritidshem Fritidshem åk Fritidshem åk 2 och 3 Eleverna mår bra när de är på 97,9% 96,5% fritids. Eleverna känner att de får 97,2% 95,5% hjälp av personalen om de behöver det. Eleverna uppger att barn kan 18% 20,8% göra elaka saker mot varandra utan att de vuxna gör något åt det. Eleverna känner sig delaktiga i likabehandlingsarbetet. 60% 66,3% Grundskola åk Eleverna känner sig trygga i skolan. Eleverna anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det. Eleverna uppger att elever kan göra elaka saker mot varandra utan att vuxna gör något åt det. Eleverna känner sig delaktiga i likabehandlingsarbetet. 93,8% 100% 90,6% 97,6% 25% 0% 62,5% ( %) 92,9%

10 10 (16) Trygghetsvandringen Svarsfrekvens: 18/24 klasser (70%) I 18 av 24 klasser har en trygghetsvandring genomförts. De platser som vid förra trygghetsvandringen (våren 2013) uppfattats som otrygga av eleverna (omklädningsrummet till idrotten, kapprum och trapphus vid in- och utgång samt fotbollsrinkarna) nämns inte längre av eleverna som otrygga. De åtgärder som sattes in har haft god effekt (organiserad vuxennärvaro i korridor och kapprum vid in- och utgång samt att eleverna inte ska köa till idrotten och schemalagd personal i omklädningsrummet för samtliga årskurser samt handdukshängare vid duscharna). Inga nya områden där eleverna upplever otrygghet har framkommit under trygghetsvandringen våren Incidentrapporter Under läsåret inkom 13 likabehandlingsärenden som har anmälts till huvudman. Alla ärenden har utretts med positiv utgång. Av 13 ärenden: gäller 2 utsättande flickor gäller 11 utsättande pojkar är det 10 flickor och 3 pojkar som blivit utsatta 3 ärenden rör elever i förskoleklass. 1 ärende rör elever i årskurs 1. 3 ärenden rör elever i årskurs 2. 1 ärende rör elever i årskurs 3. 4 ärenden rör elever i årskurs 4. 1 ärenden rör elever i årskurs 5. 7 ärenden handlade om kränkande tilltal. 3 ärenden handlade om utfrysning. 4 ärenden handlade om fysisk kränkning (knuffar och brottning). Vid 3 ärenden ingick två typer av kränkningar. Vid 2 fall har kränkningar skett mellan vårdnadshavare och därigenom har eleverna blivit inblandade.

11 11 (16) Kränkningarna har i: 8 ärenden skett på skolgården 3 ärenden skett i kapprum/trapphus 1 ärende skett i klassrum 1 ärende skett i matsal/foajé Personalenkät Svarsfrekvens: 18/25 lärare (68%) 4/10 förskollärare (40%) 1/12 fritidspedagoger och barnskötare (8,3%) Ett fortsatt arbete kring värdegrundsorden (HÄJ) har skett i samband med skolstart men även under läsåret. Värdegrundsorden är väl förankrade hos alla elever. 91% av de i personalgruppen som svarat på enkäten har satt sig in i Plan mot diskriminering och kränkande behandling. På en studiedag i augusti 2013 lyssnade hela personalgruppen på ett föredrag kring normkritiskt tänkande. Ett bildspel avsett för eleverna har använts för diskussioner i klasserna. Ytterligare ett bildspel är tillgängligt för att fördjupa kunskaperna hos personalen. Av dem som svarat på personalenkäten anser 100 % anser att eleverna blir delaktiga i likabehandlingsarbetet genom klassråden. Detta tyder på en ökad medvetenhet kring likabehandlingsfrågor bland personalen. I resultatet går att urskilja att klasser från årskurs 3 till 5, som finns representerade i elevrådet, anser att eleverna blir delaktiga i likabehandlingsarbetet via elevrådets uppdrag. I klasser med yngre elever (förskoleklass årskurs 2) är det färre som upplever att eleverna görs delaktiga i likabehandlingsarbetet via elevrådsuppdragen.

12 12 (16) Analys På Domarringens skola uppger 100 % av eleverna i årskurs 5 att de känner sig trygga. Elevernas upplevda delaktighet i likabehandlingsarbetet har stadigt ökat vilket tyder på att insatserna har haft god effekt. Alla elever i årskurs 5 upplever att de vuxna ingriper direkt om eleverna gör elaka saker mot varandra. På Domaringens skolas fritidshem årskurs 2 och 3 mår 96,5% av eleverna bra på fritids. Elevernas upplevda delaktighet i likabehandlingsarbetet har ökat från 60 % till 66,3%. Här behövs fortsatt insatser. Andelen elever som uppger att elever kan göra elaka saker mot varandra utan att vuxna ingriper har ökat från 18% till 20,8%. Det är ett viktigt mål inför läsåret att alla elever ska uppleva att vuxna ingriper. Resultatet från trygghetsvandringen visar att de åtgärder som satts in har varit effektiva. Eleverna upplever att Domarringens skola är en trygg plats. Incidenter som leder till anmälan av kränkande behandling är av väldigt skiftande slag. Det kan röra sig från knuffar i trängsel till utfrysning. Alla de ärenden som kommit till likabehandlingsteamet för utredning har kunnat avslutas på ett gynnsamt sätt. En slutsats är att personal alltid behöver reagera snabbt på negativa handlingar och sedan reda ut dessa. Under vårterminen är den personal som har hand om elevrådet även med i likabehandlingsteamet. Tanken är att stärka elevernas delaktighet i likabehandlingsarbetet. Ett mål inför nästa läsår är att hitta organisatoriska vägar för att göra de yngre eleverna i förskoleklass till årskurs 2 mer delaktiga. När det gäller uppkomna likabehandlingsärenden är det betydligt fler pojkar som utsätter andra och de flesta av de som blir utsatta är flickor. Ärendena är jämnt fördelade över årskurserna. De flesta kränkningar har skett utomhus på skolgården. Ärendena handlar i de flesta fall av kränkande tilltal. Svarsfrekvensen på personalenkäten är för låg. För att öka deltagandet delas den vid nästa utvärdering på ett arbetslagsmöte och samlas in av arbetslagsledaren. Enkäten behöver förbättras för att alla ska känna sig delaktiga.

13 13 (16) 5. FÖREBYGGANDE ARBETE Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Insatserna nedan utgår från den kartläggning och utvärderingen som gjordes vårterminen Insats Verksamhetsform Mål att uppnå/önskvärd effekt Använda begreppet likabehandling. Förskoleklass De yngre eleverna ska Avsätta tid på klassrådet för Fritidshem känna sig mer delaktiga i likabehandlingsfrågor. Skola likabehandlingsarbetet. Elevrådsrepresentanter ger uppdrag till klasserna i F-2 vid personligt besök. Uppmana eleverna att direkt ta kontakt med vuxen och be om hjälp. Den vuxne som ingriper återkopplar till de inblandade eleverna. Förskoleklass Fritidshem Skola Alla elever ska uppleva att de vuxna ingriper direkt när elever gör elaka saker mot varandra. Ansvar/person Tidplan Uppföljning när och hur Elevrådsansvarig Förskolelärare Fritidspedagoger Lärare Förskollärare Fritidspedagoger Förskollärare Lärare Elevassistenter Uppsala kommuns trygghetsenkät (maj 2015)Personalenkät (april-maj 2015) Uppsala kommuns trygghetsenkät (maj 2015)

14 6. ATT UPPTÄCKA, ANMÄLA OCH ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Elevens sociala situation i skolan och på fritidshemmet tas upp på utvecklingssamtal med hjälp av frågeformulär (se bilaga). 6.1 Rutiner information till elever och vårdnadshavare om hur de ska anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Elev anmäler till skolpersonal eller fritidspersonal som vidarebefordrar informationen till rektor. Förälder anmäler direkt till rektor via mejl eller telefon. 14 (16) 6.2. Rutiner för personalens respektive rektorns skyldighet att anmäla All personal ska så fort de fått kännedom om diskriminering och kränkande behandling, anmäla detta skriftligt till rektor. Blanketten Anmälan om kränkande behandling finns på intranätet i mapp märkt Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor anmäler ärendet till huvudman och en utredning påbörjas. När arbetet med ärendet är slutfört avslutas ärendet hos huvudman.

15 15 (16) 6.3. Rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation avseende diskriminering, trakasserier och kränkande behandling När en anmälan inkommit, utser rektor skyndsamt vilka personer som ska utreda händelsen. Alla samtal, slutsatser och åtgärder dokumenteras. Vi arbetar efter modellen Rationell konfliktlösning (Anatol Pikas). Det är alltid två vuxna, varav minst en från likabehandlingsteamet, som håller i uppdraget och genomför samtalen. 1. Samtal med den utsatte som får ge sin bild. 2. Individuellt samtal med varje elev som varit inblandad genomförs under en och samma lektion. När samtal sker med yngre elever (förskoleklass), ska en för eleven känd personal delta. Samtalen sker utan vårdnadshavare. 3. Analys görs av samtalen och slutsatsen ligger till grund för lämpliga åtgärder. 4. Vårdnadshavare till de elever som man samtalat med kontaktas samma dag. 5. Återkoppling sker så snart som möjligt till personal som arbetar med inblandade elever. 6. Uppföljningssamtal sker med alla inblandade inom en vecka och fortsätter till dess situationen är löst. Återkoppling sker till vårdnadshavare. 7. Om kränkning fortsätter trots samtal kallas vårdnadshavare till den elev som kränkt till skolan för vidare åtgärder. Rektor kallar. 8. Rektor beslutar om eventuell anmälan till andra myndigheter som polis, socialtjänst och arbetsmiljöverket. Likabehandlingsteamet anger aldrig sina informationskällor. 6.4 Rutin när personal har kränkt barn/elever När en anmälan inkommit utreder alltid rektor skyndsamt händelsen. Alla samtal, slutsatser och åtgärder dokumenteras. 1. Samtal med den utsatte eleven som får ge sin bild. 2. Samtal med den personal som är inblandad. 3. Vårdnadshavare kontaktas samma dag. 4. Om rektor efter utredning kommer fram till att en kränkande behandling förekommit, ska denne kontakta HR Center. Beroendet på ärendets art vidtas eventuella arbetsrättsliga åtgärder. 6.5 Rutin för revidering av periodens plan och fastställande av nästkommande plan Utvärdering av likabehandlingsplan för samt kartläggning och analys sker i april maj Ny likabehandlingsplan färdigställs gemensamt av elever och personal under augusti och september 2015.

16 7.1 Beskriv hur personalen ska medverka i det främjande och förebyggande arbetet Föreläsning för all personal (skola och fritidshem) samt efterföljande seminariegrupper då främjande och förebyggande arbete arbetas fram utifrån kartläggningen (augusti). All personal (skola och fritidshem) ska delta i arbetet och planeringen av förebyggande åtgärder. Varje arbetslag ska utforma konkreta insatser. 16 (16) 8 ATT GÖRA PLANEN KÄND - FÖRANKRING Eleverna Ett bildspel används som stöd när man presenterar Planen mot diskriminering och kränkande behandling i klassen. Elever får besök i klassen av representant ur likabehandlingsteamet under höstterminen. Elevrådet ges en viktig roll i likabehandlingsarbetet bl.a. genom att vid varje möte få med sig uppgifter till klassen. Vårdnadshavarna Den reviderade Planen mot diskriminering och kränkande behandling läggs ut inför varje nytt läsår på skolans hemsida. Vid höstterminens start informeras vårdnadshavare i åk 1 och 4 på föräldramöten av representanter ur likabehandlingsteamen och/eller klasslärare. Personalen i skola och på fritidshem Vid en arbetsplatsträff vid terminsstarten presenteras Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Då tydliggörs också kopplingen mellan tidigare förebyggande mål och åtgärder som nu är främjande insatser. Enheterna/arbetslagen arbetar därefter med att konkretisera insatser för att nå de mål som utarbetats efter den årliga kartläggningen. Bilagor: Frågor till utvecklingssamtal. Länkar: 1. Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskrimineringar och kränkande behandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, Definitioner och begrepp Barnombudsmannen i Uppsala

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Barkarö Skola Rektor Kristina Gimås Svenson 1(13) Grunduppgifter Namn på skolan/fritidshemmet som planen omfattar Barkarö skola och fritidshem Verksamhet

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bringåsens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: skola Ansvariga för planen Rektor Britt-Marie Eliasson Vår vision Alla människor

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Zederslundsskolan med kunskap i centrum Läsåret 2015/2016 2 Innehållsförteckning Ansvariga för planen... 4 Motiv... 4 Verksamheter som omfattas av planen...

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grisbacka skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, skola, fritids Ansvariga för planen: Rita Artursson, Anneli Lundberg

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9

Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Likabehandlingsplan 2013-2014 Gullstensskolan 7-9 Inledning Vi har valt att ha en gemensam plan för plan mot diskriminering och mot kränkande behandling.. Diskrimineringslag (2008:567) och Skollag (2010:800

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans. Trygghetsplan

2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans. Trygghetsplan 2014-08-08 1 (10) Bergvretenskolans Trygghetsplan 2 (10) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Planen omfattar förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskolan (i tillämpliga delar)

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Nyhemsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen skola och fritidshem Ansvariga för planen Peter Dalsmyr, rektor Likabehandlingsteamet:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015

LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014-2015 BF 221 1 2014-10-06 Bildningsförvaltningen LINDÅS LIKABEHANDLINGSPLAN, PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014-2015 Vår Vision På Lindås skola och fritidshem ska alla barn och all personal

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet

Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet Likabehandlingsplan 2015/2016 Fritidshemmet På Viktoriaskolan tar rektor och personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar för att förebygga kränkningar.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Sätra skola Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015/2016 Sätra skola Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2014-2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Apalbyskolan 2013-11-25 Uppdaterad 2014-03-12 Enhetschefs namn och titel Peter Långberg rektor f-år 5 samt fritidshem Liselotte Dahlberg-Jakobsson rektor

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-10-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Morö backe grundskola förskoleklass och fritidshem 2013/2014 Likabehandlingsplan för Morö backe skola förskoleklass och fritidshem Våra ledord

Läs mer

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING LIKABEHANDLINGS- PLAN OCH ÅRLIG PLAN MOT K R Ä N K A N D E BEHANDLING L Ä S Å R E T 2 0 1 4 2015 INNEHÅLL Inledning 3 D E L 1 : B A K G R U N D, B E G R E P P O C H R U T I N E R Skollagen och diskrimineringslagen

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Beringskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass samt fritidshem a för planen Rektor Vår vision På Beringskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Likabehandlings plan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlings plan/plan mot kränkande behandling Likabehandlings plan/plan mot kränkande behandling Kastellegårdsskolan 2015-2016 KASTELLEGÅRDSSKOLAN ADRESS HOLLANDSVÄGEN 2 442 16 KUNGÄLV TELEFON 0303-23 81 53 HEMSIDA www.kungalv.se Innehållsförteckning

Läs mer

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan VOs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola VO programmet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15

1 av 7 2015-02-13 08:33. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola. Läsår vt15/ht15 1 av 7 2015-02-13 08:33 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår vt15/ht15 2 av 7 2015-02-13 08:33 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Samtliga

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015-2016 Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma rättigheter

Läs mer

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Västerängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass, Förberedelseklass, Språkklass a för planen Skolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna

Kviingeskolan. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling. Mot diskriminering Främjande av likabehandling. För verksamheterna Kviingeskolan Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Mot diskriminering Främjande av likabehandling För verksamheterna Grundskola F-6 Fritidshem Upprättad 2011-09-13 Reviderad 2014-10-14 1

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Vision Vår vision är att ingen på våra skolor ska bli eller känna sig diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vederslöv skola Tävelsås skola Kalvsvik skola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola och skolbarnomsorg Vision Vår vision är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungbackens skola, förskoleklass och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungbackens skola är den lilla skolan med det stora hjärtat Skolans vision är att elever, föräldrar och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Älvängenskolan. grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvängenskolan grundskola årskurs1och årskurs 2 förskoleklass och fritidshem läsåret 2014/15 Keith Haring Upprättad augusti 2014 Lisbeth

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015. Muskötens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Samt Likabehandlingsplan 2014/2015 Muskötens förskola Förskola Musköten Ansvariga för planen Det övergripande ansvaret för planen ligger på förskolechef

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Ängaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola och fritidshem a för planen, rektor Vår vision

Läs mer

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6

Innehållsförteckning. Kartläggning... 6 Resultat av kartläggningen... 6 Plan för likabehandling och mot kränkande behandling vid Montessoriskolan Växthuset och dess fritidsverksamhet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Vision och syfte... 3 Definitioner...

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller för Södervångskolans förskoleklass, grundskola och fritidshem 2012/2013 Inledning/vision Det åligger samtliga vuxna vid Södervångskolan att

Läs mer

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Äppelbo förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2014/ 2015 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2014-12-12 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGS PLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2014/ 2015 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn

Läs mer

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan

Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Kungsängens förskolor Förskolan Bergshöjdens Likabehandlingsplan Förskolans mål i arbete med likabehandling Vår förskola präglas av respekt för människors olikheter. Vår förskola ska vara trygg för våra

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Fordons- och transportprogrammet Östrabo Yrkes Uddevalla gymnasieskola År 2014 Innehållsförteckning Introduktion och bakgrund... 3 Struktur och LB-gruppens

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Trekungagymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Trekungagymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-10-20 Trekungagymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Ansvariga för upprättande av planen: Rektor Erling Henriksson och Rektor Britt Ahlstrand Innehållsförteckning Trekungagymnasiets

Läs mer

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan

Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Gislaveds Gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskolan Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarbyskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och skolbarnsomsorg, mellanstadieklubb, förskoleklass, Roma kulturklass a

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15

Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Skolförvaltningen Valåskolan/Hällesåkersskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Valås/Hällesåkersskolan Läsår 14/15 Grundskolan, Förskoleklassen

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Furulidens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen Vår vision Alla i förskolan, barn, föräldrar,

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Likabehandlingsplan Ängskolan F-6 Sundbybergs stad en arbetsbeskrivning

Likabehandlingsplan Ängskolan F-6 Sundbybergs stad en arbetsbeskrivning Likabehandlingsplan Ängskolan F-6 Sundbybergs stad en arbetsbeskrivning Katarina Hjalmar Ängskolan december 2013 Skolans likabehandlingsplan för perioden: januari-december 2014. Visionen skall utformas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer