PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2014 2015"

Transkript

1 UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING Domarringens vision är att vara En trygg mötesplats för lärande. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Skola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet: Ansvarig för planen Förskolechef: Rektor: Verksamhetschef: Domarringens skola 1: (Fk åk 2), Domarringens skola 2: (åk 3 åk 5) Domarringens skola 1: fritidshem (Fk år 2), Domarringens skola 2: fritidshem (åk 3) Gullevi Dahlén Johansson (Domarringens skola 1) och Jan Karlsson (Domarringens skola 2) Planens giltighetstid: Utbildning & lärande

2 2 (16) 1. SYFTE OCH INNEHÅLL Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Planen ska vara ett redskap i arbetet med att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom att beskriva konkreta insatser och tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det arbete som bedrivs fortlöpande samt utgångspunkt för uppföljning, utvärdering och utveckling. Den är därmed en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Planen ska även fungera som ett verktyg att använda sig av då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommit i verksamheten. Den beskriver vilken arbetsgång som ska följas i sådana situationer, hur utredningar och åtgärder ska dokumenteras och hur insatser ska följas upp. Innehållet i denna plan gäller för förskoleklass, skola och fritidshem. Vilka åtgärder som gäller i respektive verksamhet framgår under de olika rubrikerna Främjande, Förebyggande och Åtgärdande arbete. 2. UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE PLAN Utvärderingen av hur åtgärderna i års plan har genomförts, är utgångspunkten för den nya planen för Föregående periods åtgärder Målet för åtgärden/önskvärd effekt Effekt/hur blev det (1A) Kopplingen mellan begreppen HÄJ och likabehandlingsarbetet behöver förtydligas både i elevernas vardagsarbete och i samband med trygghetsenkäten. (1) Alla elever ska känna sig delaktiga i likabehandlingsarbetet. (1B) Elevrådet initierar likabehandlingsfrågor i klasserna. (1) Enligt Uppsala kommuns trygghetsenkät för elever på fritidshemmen i årskurs 2 och 3 svarar 66,3% att de känner sig delaktiga i likabehandlingsarbetet. I årskurs 5 är siffran 92,9%. Vi ser en ökning framförallt i årskurs 5. (2) De klasser som delar kapprum/utgång och korridorer skapar gemensamma rutiner och organiserar vuxennärvaro i korridoren vid in- och utgång. (2) Alla elever ska känna sig trygga vid in- och utgång (kapprum/trapphus). (2) Vid årets trygghetsvandring nämns inte längre otrygghet vid in- och utgång (kapprum/trapphus). De åtgärder som sattes in har haft önskad effekt. Dessa åtgärder kommer nu tillhöra de främjande arbetet.

3 (3A) Schema över rinktiderna och fotbollsregler ska sättas upp vid rinkarna, i klassrummen och på elevanslagstavlan. (3B) Idrottslärarna, klasslärarna och fritidspedagogerna går igenom reglerna med eleverna. (4A) Varje skolgård schemalägger rinktider för eleverna. Tänka på aspekterna vana/ovana spelare, kön, årskurs. (4B) Hälsotiden (lektionstid) används för att introducera och spela fotboll på rinken. (4C) Eventuella åskådare kommenterar inte spelet. (5A) Inga köer utanför idrotten. Eleverna har rast på sin skolgård. När det är 5 minuter kvar säger en personal till eleverna att det är dags att gå till idrotten. (5B) Närvaro av personal i omklädningsrummen schemaläggs för samtliga årskurser. (5C) Handdukshängare sätts upp närmare duscharna. (3) All personal och alla som är med i aktiviteter på rinkar och fotbollsplaner ska känna till schema och regler. (4) Alla elever oavsett kön och spelvana ska ha möjligheter att använda rinken för bollspel. (5) Alla elever ska känna sig trygga i omklädningsrummet och utanför idrotten. 3 (16) (3) Det har varit få konflikter i samband med fotbollsspel. De få som har uppstått har kunnat lösas direkt. Regler för hur man ska välja lag och vad som i övrigt ska gälla vid fotbollsspelande liksom schema över var och när har skickats ut till samtlig personal. Reglerna har gåtts igenom i klasserna och schemat har satts upp vid rinkarna. Rinkschemat har på kvällstid slitits ned från rinken återkommande gånger. Ett rinkschema finns alltid uppsatt på elevanslagstavlan och på personalens anslagstavla. (4) I vissa klasser och årskurser har personalen arbetat för att ovana spelare också fått tillgång till planer genom att själva delta och få ovana elever att prova på. Därefter har man schemalagt ovana/vana tider. Medvetenheten har ökat om behovet att tillgodose vana/ovana spelare och flickor/pojkar med tider på rinkarna. När flickor har egna tider på rinkarna ökar deras närvaro. (5) Vid årets trygghetsvandring framkommer att eleverna inte känner sig otrygga utanför idrotten och i omklädningsrummet. De åtgärder som sattes in har haft önskad effekt och förs nu in under främjande arbete. (5C) Handdukshängare har satts upp.

4 (6A) All personal som är ute på rast har en rastvärdsjacka eller väst på sig. (6B) All personal lär sig skolans ordningsregler. (6C) Skolkatalog hänger i alla entréer. (6) All personal på skolan ska ingripa vid alla former av konflikter oavsett var de sker. 4 (16) (6) Av de inlämnande enkätsvaren framgår att alla har rastvärdsjacka eller väst på sig när de rastvakter. Av de 22 inlämnade personalenkätsvaren säger 19 att de kan skolans ordningsregler. Åtgärderna förs in under främjande. 2.2 På vilket sätt medverkade elever i arbetet och i utvärderingen? Eleverna har varit involverade i värdegrundsarbetet runt HÄJ (Hjälpsam, Ärlig, Juste). De har bidragit i utvärderingen genom att vara med i trygghetsvandring och genom att svara på Uppsala kommuns trygghetsenkät. Ansvarig för elevrådet är med i likabehandlingsteamet. Ett bildspel har använts som underlag för diskussioner för att öka medvetenheten hos eleverna kring likabehandling. Kopplingen till elevrådet har stärkts genom elevrådsuppdragen som tas med ut till klasser och som handlar om likabehandlingsarbete. 3. FRÄMJANDE ARBETE Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Syftet är att skapa en trygg miljö och stärka respekten för allas lika värde. Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla elever och genomförs utan att det föranleds av något särskilt identifierat problem i verksamheten.

5 5 (16) a. Insatser för skola och fritidshem Områden 1. Kränkande behandling 2. Kön 3. Könsöverskridande identitet eller uttryck 4. Etnisk tillhörighet 5. Religion eller annan trosuppfattning 6. Funktionsnedsättning 7. Sexuell läggning 8. Ålder Insats I början av hösterminen arbetar alla grupper med temat HÄJ (Hjälpsam, Ärlig, Juste) både i förskoleklass skola och på fritidshem. Därefter fortsätter arbetet under läsåret. Områden som berörs av insatsen (ange nummer enligt ovan) 1-8 Arbetslagsledare (förskoleklasser) Arbetslagledare (åk 1-2, 3-5 skola) Arbetslagsledare (fritidshem) Ansvar/person anges Tidplan Uppföljning när och hur Läsåret Uppsala kommuns trygghetsenkät (maj 2015) Utvärdering i elevrådet (maj 2015) Eleverna har en fast placering i matsalen vid lunchen och vid mellanmålet. 1 Arbetslagsledare (förskoleklasser) Arbetslagledare (åk 1-2, 3-5 skola) Arbetslagsledare (fritidshem) Läsåret Personalenkät (april-maj 2015) Trygghetsvandring (april maj 2015) Trivselregler ur ett likabehandlingsperspektiv utarbetas tillsammans med eleverna för klassrummet och fritidsverksamheten (max 5 regler). 1-8 Ansvarig för elevrådet Höstermin 2014 Personalenkät (april-maj 2015) Elevrådet samlar in information från klasserna (april-maj 2015). Visa ett bildspel för elevgrupperna 1-8 Arbetslagledare Hösttermin 2014 Personalenkät (april maj 2015)

6 6 (16) för att öka medvetenheten om normkritiskt tänkande och diskrimineringsgrunder. Personal utreder situationer som uppkommer mellan eleverna direkt och gör en anteckning. Samma personal följer upp med eleverna. Om problemen kvarstår anmäls ärendet till rektor. De klasser som delar kapprum/utgång och korridorer skapar gemensamma rutiner och organiserar vuxennärvaro i korridoren vid in- och utgång. (åk 1-2, 3-5 skola) Arbetslagsledare (fritidshem) Arbetslagsledare (förskoleklasser) 1-8 All personal Läsåret Sammanställning av incidentrapporten Uppsala kommuns trygghetsenkät (maj 2015) 1-8 All personal Läsåret Uppsala kommuns trygghetsenkät (maj 2015) Trygghetsvandringen (april-maj 2015) Schema över rinkarna och fotbollsregler ska sättas upp vid rinkarna, i klassrummen och på elevanslagstavlan. 1-8 Likabehandlingsteamet Höstterminen 2014 Uppsala kommuns trygghetsenkät (april-maj 2015) Trygghetsvandring (april-maj 2015) Idrottslärarna, klasslärarna och fritidspedagogerna går igenom reglerna med eleverna. Idrottslärare, klasslärare och fritidspedagoger Varje skolgård schemalägger rinktider för eleverna även för fritidstid. Tänka på aspekterna vana/ovana spelare, kön och årskurs. Klasslärare, fritidspedagoger och förskollärare Inga köer i trapporna utanför omklädningsrummen till idrotten. 1-8 Lärare och fritidspedagoger Läsåret Uppsala kommuns trygghetsenkät (maj 2015)

7 7 (16) Eleverna har rast på sin skolgård. När det är 5 minuter kvar säger en personal till eleverna att det är dags att gå till idrotten. Trygghetsvandring (april-maj 2015) Närvaro av personal i omklädningsrummen schemaläggs för samtliga årskurser. All personal som är ute på rast har en rastvärdsjacka eller väst på sig. All personal lär sig skolans ordningsregler. Likabehandlingsteamet läser värderingsverktyg för tillgänglig utbildning och planerar för vidare implementering. All personal får lyssna på en föreläsning från Barnombudsmannen Idrottslärarna 1-8 All personal Läsåret Personalenkät (april maj 2015) 1-8 All personal Läsåret Personalenkät (april-maj 2015) 1-9 Likabehandlingsteamet Höstterminen 2014 Personalenkät (april-maj 2015) 1-9 Likabehandlingsteamet Augusti 2014 Personalenkät (april-maj 2015)

8 8 (16) 4. KARTLÄGGNING Syftet med en kartläggning är att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. De problem- och riskområden som identifieras i verksamheten ligger till grund för planeringen av de åtgärder som ska genomföras för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen omfattar såväl förekomsten av trakasserier och kränkande behandling som en översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp- och verksamhetsnivå. a. Redovisning av hur periodens kartläggning har gått till och hur personalen och barnen/eleverna har medverkat Vi har använt oss av resultaten från Uppsala kommunens digitala trygghetsenkät som genomförts bland eleverna i årskurs 5 och på fritidshem i årskurs 2-3. Personalen har fått göra en skriftlig utvärdering individuellt. Vidare har en trygghetsvandring enligt husmodellen, som mäter både utomhus- och inomhusmiljön, genomförts i alla klasser. De likabehandlingsärenden som inkommit och utretts under läsåret har också analyserats. b. Områden som berörts i kartläggningen X Kränkande behandling X Kön Könsöverskridande identitet eller uttryck Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionsnedsättning Sexuell läggning Ålder c. Redovisning av kartläggningens resultat och analys (gäller för skola och fritidshem) Uppsala kommuns trygghetsenkät Svarsfrekvens: 178 elever i Fritidshem åk 2-3 (100%) 84 elever i årskurs 5 (100%)

9 9 (16) Fritidshem Fritidshem åk Fritidshem åk 2 och 3 Eleverna mår bra när de är på 97,9% 96,5% fritids. Eleverna känner att de får 97,2% 95,5% hjälp av personalen om de behöver det. Eleverna uppger att barn kan 18% 20,8% göra elaka saker mot varandra utan att de vuxna gör något åt det. Eleverna känner sig delaktiga i likabehandlingsarbetet. 60% 66,3% Grundskola åk Eleverna känner sig trygga i skolan. Eleverna anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet när de behöver det. Eleverna uppger att elever kan göra elaka saker mot varandra utan att vuxna gör något åt det. Eleverna känner sig delaktiga i likabehandlingsarbetet. 93,8% 100% 90,6% 97,6% 25% 0% 62,5% ( %) 92,9%

10 10 (16) Trygghetsvandringen Svarsfrekvens: 18/24 klasser (70%) I 18 av 24 klasser har en trygghetsvandring genomförts. De platser som vid förra trygghetsvandringen (våren 2013) uppfattats som otrygga av eleverna (omklädningsrummet till idrotten, kapprum och trapphus vid in- och utgång samt fotbollsrinkarna) nämns inte längre av eleverna som otrygga. De åtgärder som sattes in har haft god effekt (organiserad vuxennärvaro i korridor och kapprum vid in- och utgång samt att eleverna inte ska köa till idrotten och schemalagd personal i omklädningsrummet för samtliga årskurser samt handdukshängare vid duscharna). Inga nya områden där eleverna upplever otrygghet har framkommit under trygghetsvandringen våren Incidentrapporter Under läsåret inkom 13 likabehandlingsärenden som har anmälts till huvudman. Alla ärenden har utretts med positiv utgång. Av 13 ärenden: gäller 2 utsättande flickor gäller 11 utsättande pojkar är det 10 flickor och 3 pojkar som blivit utsatta 3 ärenden rör elever i förskoleklass. 1 ärende rör elever i årskurs 1. 3 ärenden rör elever i årskurs 2. 1 ärende rör elever i årskurs 3. 4 ärenden rör elever i årskurs 4. 1 ärenden rör elever i årskurs 5. 7 ärenden handlade om kränkande tilltal. 3 ärenden handlade om utfrysning. 4 ärenden handlade om fysisk kränkning (knuffar och brottning). Vid 3 ärenden ingick två typer av kränkningar. Vid 2 fall har kränkningar skett mellan vårdnadshavare och därigenom har eleverna blivit inblandade.

11 11 (16) Kränkningarna har i: 8 ärenden skett på skolgården 3 ärenden skett i kapprum/trapphus 1 ärende skett i klassrum 1 ärende skett i matsal/foajé Personalenkät Svarsfrekvens: 18/25 lärare (68%) 4/10 förskollärare (40%) 1/12 fritidspedagoger och barnskötare (8,3%) Ett fortsatt arbete kring värdegrundsorden (HÄJ) har skett i samband med skolstart men även under läsåret. Värdegrundsorden är väl förankrade hos alla elever. 91% av de i personalgruppen som svarat på enkäten har satt sig in i Plan mot diskriminering och kränkande behandling. På en studiedag i augusti 2013 lyssnade hela personalgruppen på ett föredrag kring normkritiskt tänkande. Ett bildspel avsett för eleverna har använts för diskussioner i klasserna. Ytterligare ett bildspel är tillgängligt för att fördjupa kunskaperna hos personalen. Av dem som svarat på personalenkäten anser 100 % anser att eleverna blir delaktiga i likabehandlingsarbetet genom klassråden. Detta tyder på en ökad medvetenhet kring likabehandlingsfrågor bland personalen. I resultatet går att urskilja att klasser från årskurs 3 till 5, som finns representerade i elevrådet, anser att eleverna blir delaktiga i likabehandlingsarbetet via elevrådets uppdrag. I klasser med yngre elever (förskoleklass årskurs 2) är det färre som upplever att eleverna görs delaktiga i likabehandlingsarbetet via elevrådsuppdragen.

12 12 (16) Analys På Domarringens skola uppger 100 % av eleverna i årskurs 5 att de känner sig trygga. Elevernas upplevda delaktighet i likabehandlingsarbetet har stadigt ökat vilket tyder på att insatserna har haft god effekt. Alla elever i årskurs 5 upplever att de vuxna ingriper direkt om eleverna gör elaka saker mot varandra. På Domaringens skolas fritidshem årskurs 2 och 3 mår 96,5% av eleverna bra på fritids. Elevernas upplevda delaktighet i likabehandlingsarbetet har ökat från 60 % till 66,3%. Här behövs fortsatt insatser. Andelen elever som uppger att elever kan göra elaka saker mot varandra utan att vuxna ingriper har ökat från 18% till 20,8%. Det är ett viktigt mål inför läsåret att alla elever ska uppleva att vuxna ingriper. Resultatet från trygghetsvandringen visar att de åtgärder som satts in har varit effektiva. Eleverna upplever att Domarringens skola är en trygg plats. Incidenter som leder till anmälan av kränkande behandling är av väldigt skiftande slag. Det kan röra sig från knuffar i trängsel till utfrysning. Alla de ärenden som kommit till likabehandlingsteamet för utredning har kunnat avslutas på ett gynnsamt sätt. En slutsats är att personal alltid behöver reagera snabbt på negativa handlingar och sedan reda ut dessa. Under vårterminen är den personal som har hand om elevrådet även med i likabehandlingsteamet. Tanken är att stärka elevernas delaktighet i likabehandlingsarbetet. Ett mål inför nästa läsår är att hitta organisatoriska vägar för att göra de yngre eleverna i förskoleklass till årskurs 2 mer delaktiga. När det gäller uppkomna likabehandlingsärenden är det betydligt fler pojkar som utsätter andra och de flesta av de som blir utsatta är flickor. Ärendena är jämnt fördelade över årskurserna. De flesta kränkningar har skett utomhus på skolgården. Ärendena handlar i de flesta fall av kränkande tilltal. Svarsfrekvensen på personalenkäten är för låg. För att öka deltagandet delas den vid nästa utvärdering på ett arbetslagsmöte och samlas in av arbetslagsledaren. Enkäten behöver förbättras för att alla ska känna sig delaktiga.

13 13 (16) 5. FÖREBYGGANDE ARBETE Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer. Insatserna nedan utgår från den kartläggning och utvärderingen som gjordes vårterminen Insats Verksamhetsform Mål att uppnå/önskvärd effekt Använda begreppet likabehandling. Förskoleklass De yngre eleverna ska Avsätta tid på klassrådet för Fritidshem känna sig mer delaktiga i likabehandlingsfrågor. Skola likabehandlingsarbetet. Elevrådsrepresentanter ger uppdrag till klasserna i F-2 vid personligt besök. Uppmana eleverna att direkt ta kontakt med vuxen och be om hjälp. Den vuxne som ingriper återkopplar till de inblandade eleverna. Förskoleklass Fritidshem Skola Alla elever ska uppleva att de vuxna ingriper direkt när elever gör elaka saker mot varandra. Ansvar/person Tidplan Uppföljning när och hur Elevrådsansvarig Förskolelärare Fritidspedagoger Lärare Förskollärare Fritidspedagoger Förskollärare Lärare Elevassistenter Uppsala kommuns trygghetsenkät (maj 2015)Personalenkät (april-maj 2015) Uppsala kommuns trygghetsenkät (maj 2015)

14 6. ATT UPPTÄCKA, ANMÄLA OCH ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Elevens sociala situation i skolan och på fritidshemmet tas upp på utvecklingssamtal med hjälp av frågeformulär (se bilaga). 6.1 Rutiner information till elever och vårdnadshavare om hur de ska anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Elev anmäler till skolpersonal eller fritidspersonal som vidarebefordrar informationen till rektor. Förälder anmäler direkt till rektor via mejl eller telefon. 14 (16) 6.2. Rutiner för personalens respektive rektorns skyldighet att anmäla All personal ska så fort de fått kännedom om diskriminering och kränkande behandling, anmäla detta skriftligt till rektor. Blanketten Anmälan om kränkande behandling finns på intranätet i mapp märkt Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Rektor anmäler ärendet till huvudman och en utredning påbörjas. När arbetet med ärendet är slutfört avslutas ärendet hos huvudman.

15 15 (16) 6.3. Rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation avseende diskriminering, trakasserier och kränkande behandling När en anmälan inkommit, utser rektor skyndsamt vilka personer som ska utreda händelsen. Alla samtal, slutsatser och åtgärder dokumenteras. Vi arbetar efter modellen Rationell konfliktlösning (Anatol Pikas). Det är alltid två vuxna, varav minst en från likabehandlingsteamet, som håller i uppdraget och genomför samtalen. 1. Samtal med den utsatte som får ge sin bild. 2. Individuellt samtal med varje elev som varit inblandad genomförs under en och samma lektion. När samtal sker med yngre elever (förskoleklass), ska en för eleven känd personal delta. Samtalen sker utan vårdnadshavare. 3. Analys görs av samtalen och slutsatsen ligger till grund för lämpliga åtgärder. 4. Vårdnadshavare till de elever som man samtalat med kontaktas samma dag. 5. Återkoppling sker så snart som möjligt till personal som arbetar med inblandade elever. 6. Uppföljningssamtal sker med alla inblandade inom en vecka och fortsätter till dess situationen är löst. Återkoppling sker till vårdnadshavare. 7. Om kränkning fortsätter trots samtal kallas vårdnadshavare till den elev som kränkt till skolan för vidare åtgärder. Rektor kallar. 8. Rektor beslutar om eventuell anmälan till andra myndigheter som polis, socialtjänst och arbetsmiljöverket. Likabehandlingsteamet anger aldrig sina informationskällor. 6.4 Rutin när personal har kränkt barn/elever När en anmälan inkommit utreder alltid rektor skyndsamt händelsen. Alla samtal, slutsatser och åtgärder dokumenteras. 1. Samtal med den utsatte eleven som får ge sin bild. 2. Samtal med den personal som är inblandad. 3. Vårdnadshavare kontaktas samma dag. 4. Om rektor efter utredning kommer fram till att en kränkande behandling förekommit, ska denne kontakta HR Center. Beroendet på ärendets art vidtas eventuella arbetsrättsliga åtgärder. 6.5 Rutin för revidering av periodens plan och fastställande av nästkommande plan Utvärdering av likabehandlingsplan för samt kartläggning och analys sker i april maj Ny likabehandlingsplan färdigställs gemensamt av elever och personal under augusti och september 2015.

16 7.1 Beskriv hur personalen ska medverka i det främjande och förebyggande arbetet Föreläsning för all personal (skola och fritidshem) samt efterföljande seminariegrupper då främjande och förebyggande arbete arbetas fram utifrån kartläggningen (augusti). All personal (skola och fritidshem) ska delta i arbetet och planeringen av förebyggande åtgärder. Varje arbetslag ska utforma konkreta insatser. 16 (16) 8 ATT GÖRA PLANEN KÄND - FÖRANKRING Eleverna Ett bildspel används som stöd när man presenterar Planen mot diskriminering och kränkande behandling i klassen. Elever får besök i klassen av representant ur likabehandlingsteamet under höstterminen. Elevrådet ges en viktig roll i likabehandlingsarbetet bl.a. genom att vid varje möte få med sig uppgifter till klassen. Vårdnadshavarna Den reviderade Planen mot diskriminering och kränkande behandling läggs ut inför varje nytt läsår på skolans hemsida. Vid höstterminens start informeras vårdnadshavare i åk 1 och 4 på föräldramöten av representanter ur likabehandlingsteamen och/eller klasslärare. Personalen i skola och på fritidshem Vid en arbetsplatsträff vid terminsstarten presenteras Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Då tydliggörs också kopplingen mellan tidigare förebyggande mål och åtgärder som nu är främjande insatser. Enheterna/arbetslagen arbetar därefter med att konkretisera insatser för att nå de mål som utarbetats efter den årliga kartläggningen. Bilagor: Frågor till utvecklingssamtal. Länkar: 1. Skolverkets Allmänna råd för arbetet mot diskrimineringar och kränkande behandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, Definitioner och begrepp Barnombudsmannen i Uppsala

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Ansvarig för planen Rektor: Grundskola Vattholmaskolan F-5 Rektor Katarina Östlund Planens giltighetstid: 160930

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Domarringens skola - En trygg och utvecklande mötesplats där alla elever ska lyckas. Planen avser: Förskoleklass Grundskola Fritidshem

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Faktoriet Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Faktoriet 2014/15 Vår vision På vår skola vill vi skapa goda relationer

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasieskola Gymnasiesärskola

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem

Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Kärda skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Kärda skola och fritidshem Läsår: 2016 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 2014-12-01 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Mogärdeskolan F-6 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-6 och fritidshemmet Läsår: 2014/2015 Planen gäller till 2015-11-30 Vetlanda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Norrhammarskolan Från 161001 Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem F-5 Ansvariga för planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-15 Lillängets skola och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola och fritidshem Ansvariga för planen Skolans

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017

Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Rikstens skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-9 Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2016-2017 Grunduppgifter Ansvariga för planen Rektor

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2016/2017 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Stenkyrka skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6 och fritidshem Ansvariga för planen All personal

Läs mer

Likabehandlingsplan. 2016/2017 Förskoleklass - årskurs 5

Likabehandlingsplan. 2016/2017 Förskoleklass - årskurs 5 Likabehandlingsplan 2016/2017 Förskoleklass - årskurs 5 På Viktoriaskolan tar all personal medvetet och engagerat avstånd från alla former av kränkande behandling. Vi arbetar främjande för att förebygga

Läs mer

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ahla skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids Läsår 2014-2015 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-3, Fritids

Läs mer

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Töråsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: År F-5 och fritids Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen År F-5

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Björkhagaskolan Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Björkhagaskolan 2015 Strategi Plan/program Riktlinjer Regler och instruktioner Innehåll Sid Nuläge 4 Kartläggning 4 Mål 5 Ny plan 5 Främja,

Läs mer

Stora Mellösa skolas Trygghetsplan

Stora Mellösa skolas Trygghetsplan Stora Mellösa skolas Trygghetsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola F-6, Fritidshem a för planen Rektor: Katarina Hammarström

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, fritidshem och grundskola åk 1-6 Läsår: 2016/2017 Uppdraget att motverka diskriminering, trakasserier

Läs mer

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017

Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskola och fritidshem Läsår 2016/2017 Kvarnsvedens/Amsbergs skolor med tillhörande fritidshem. Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling Varje enhet inom förskola och skola har en Plan mot Diskriminering och Kränkande Behandling.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Grundskola: Gymnasium: Annan pedagogisk verksamhet: Ansvarig för planen Förskolechef: Rektor: Verksamhetschef:

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers fritidshem PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 6 Lidåkers fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Grunduppgifter

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Andreas Müller

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Charlottenborgsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Denna plan gäller för all verksamhet vid Charlottenborgsskolan - förskoleklass,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015

Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015 Trygghetsplan för Glanshammars skola 2015 TRYGGT OCH ROLIGT LÄRANDE 1 Innehåll Grunduppgifter...3 Utvärdering...4 Främjande insatser...4 Kartläggning...7 Förebyggande insatser...7 Rutiner för akuta situationer...8

Läs mer

Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Likabehandlingsplan - Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Landalaskolan läsår 2015/2016 Landalaskolan Södra Viktoriagatan 48-52 Göteborg Hemsida: www.centrum.goteborg.se

Läs mer

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16

Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6. Läsåret 2015/16 Hunnebostrandskolans årliga plan mot kränkande behandling. Gäller fritidshemmet och åk F-6 Läsåret 2015/16 Hunnebostrands skola och fritidshems årliga plan mot kränkande behandling och diskriminering Bakgrund:

Läs mer

Kvarndammskolans likabehandlingsplan

Kvarndammskolans likabehandlingsplan Kvarndammskolans likabehandlingsplan Verksamheter som omfattas av planen: Förskoleklass, fritidshem och grundskola 1-6. Planen gäller från 2014-08-18 2015-06-12 Ansvarig för planen är rektor. Inledning

Läs mer

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2013/2014

FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Läsåret 2013/2014 Bildningsförvaltningen BF 221 1 2013-09-17 FÖRSKOLAN SOLGLÄNTAN LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLANMOTDISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Vår vision På Solgläntans förskola ska alla barn och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning

Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Grindstuskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola F-3 samt fritidsavdelning Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret Utbildningsförvaltningen Sida 1 (5) 2015-06-02 I och med att vi arbetar i Plan mot diskriminering och kränkande behandling Eira för trygghet och trivsel Läsåret 2015-2016 Verksamheter som omfattas av planen

Läs mer

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Bredaryds skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår: 2017-2018 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 1 (13) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Enöglaskolan 2 (13) Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av handlingsplanen Enöglaskolans personal tar aktivt avstånd från alla former av

Läs mer

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola

Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Arbete mot diskriminering och kränkande behandling inom för- och grundskola Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-10-15 av Kommunstyrelsen 131 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn

Läs mer

ÄNGÅSSKOLAN

ÄNGÅSSKOLAN ÄNGÅSSKOLAN 2015-09-21 Likabehandlingsplan Ängåsskolan 2015/2016 Ängåsskolans likabehandlingsplan är grundad på LGR 11, FN:s Barnkonvention Skollagen och DO, vilken innehåller förbud mot diskriminering

Läs mer

Uppdaterad

Uppdaterad Trygghetsplan -En plan mot diskriminering och kränkande behandling Bobygda skola läsåret 2015-2016 Uppdaterad 2015-10-25 Trygghetsplanen plan mot diskriminering och kränkande behandling På vår skola ska

Läs mer

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9

Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundsärskola åk 1-9 År: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundsärskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling TINGBERGSSKOLAN F-9 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-08-11 DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GRUNDUPPGIFTER VERKSAMHETSFORMER SOM OMFATTAS AV PLANEN Grundskola, förskoleklass

Läs mer

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår

Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ansvariga för planen Vår vision Planen gäller från Planen gäller till Läsår 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-5 och fritidshem Ansvariga för planen Jill Nord, rektor Ida Karlsson, bitr. rektor Vår vision På Rörsjöskolan ska det

Läs mer

Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fågelbärets skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Grundskola, Fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husbys skolas likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola, förskoleklass, fritidshem Läsår: 2016/2017 Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem

LIKABEHANDLINGSPLAN Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Bakgrund LIKABEHANDLINGSPLAN 2016-2017 Molla förskoleklass, grundskola och fritidshem Planen grundar sig på diskrimineringslagen 2 kap. 5, 6, 7 och Skollagen 6 kap. Både diskrimineringslagen och 6 kapitlet

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasieskola Gymnasiesärskola

Läs mer

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Barn- och utbildningsförvaltningen Centralskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 4-9 Läsår: 15/16 Innehåll Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 4 Främjande insatser... 5 Kartläggning...

Läs mer

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015

Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Bottnarydsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Åk 4-6 2014/2015 Innehållsförteckning Grunduppgifter... 3 Utvärdering...4 Främjande insatser... 5 Kartläggning... 6 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden Förskolechefens ställningstagande Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Visborgsstaden 2014-2015 Förskolechefens ställningstagande På förskolorna på Lyckåkers förskoleområde ska det finnas möjligheter och tillfällen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Patrik Backman, 0554-194 19 patrik.backman@kil.se 2016-11-07 Plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖR VIKSTASKOLAN (FRITIDSHEM, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA)

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan år 4-9 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Rektor Eva Andersson Rektor Eva Andersson 2015-01-28 1 (5) Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Esplanadskolan

Läs mer

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Långåsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, förskoleklass och fritidshem Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Duveholms gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasiesärskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogomeskolan Skogomeskolans fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter: Skogomeskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Ansvarig

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling Hagabackens skola och fritidshem 2017 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling På vår skola ska inget barn bli utsatt för: Diskriminering: Diskriminering är när skolan

Läs mer

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling

Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Skolplan mot diskriminering och kränkande behandling Varje verksamhet (förskola, skola och fritidshem) i AcadeMedia AB ska varje år beskriva sitt arbete mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande

Läs mer

Knappekullaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Knappekullaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 1 (13) Lärande Knappekullaskolan Skolenhet 1 och 2 Knappekullaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: skolenhet 1

Läs mer

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Gårdby skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Skola och fritidshem Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING och DISKRIMINERING på INGELS SKOLA. Bedrivs kontinuerligt och utan förekommande anledning.

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING och DISKRIMINERING på INGELS SKOLA. Bedrivs kontinuerligt och utan förekommande anledning. PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING och DISKRIMINERING på INGELS SKOLA Främjande Förebyggande Åtgärdande Kränkande behandling (skollagen) Positiva, stärkande inslag. Riktas mot alla. Bedrivs kontinuerligt och

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem Ör skola Upprättad 2016-08-12 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem Lagstiftning Skollagen (2010:800) 1 kap Utformningen av utbildningen 5 Utbildningen

Läs mer

Rosendalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rosendalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rosendalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola åk 1-6 inklusive fritidshem Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan.

Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Plan för likabehandling och arbete mot trakasserier, diskriminering och annan kränkande behandling i skola och fritidshem på Furulundsskolan. Läsåret 2012/2013 Syfte Vårt syfte är att skapa en trygg miljö

Läs mer

Liljeforsskolans hälsofrämjande och förebyggande arbete

Liljeforsskolans hälsofrämjande och förebyggande arbete Liljeforsskolans hälsofrämjande och förebyggande arbete På Liljeforsskolan arbetar vi på olika sätt med hälsofrämjande insatser: Rastaktiviteter organiserade lekar på rasterna. Kompis alla klasser arbetar

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola: Rektor: Nannaskolan Henrik Ljungblom Planens giltighetstid: 2014-03-01-2015-03-01 Utbildning & lärande 2014 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2015/2016 1 (8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för akuta

Läs mer

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fäbogårdens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvarig för planen: Erja Svensson, förskolechef Vår

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Sankt Anna förskola, skola och fritidshem Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola, skola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Ansvariga

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 ULRIKASKOLANS PLAN FÖR ARBETET MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Enligt diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen (20120:800) måste skolan arbeta

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Likabehandlingsplan. Moröskolan ALLAS LIKA VÄRDE

Likabehandlingsplan. Moröskolan ALLAS LIKA VÄRDE Moröskolan 2016/2017 Likabehandlingsplan Moröskolan ALLAS LIKA VÄRDE Ansvarig för planen är rektor Monica Lindén samt all personal på Moröskolan. Moröskolan Vi vill stå för trygghet och trivsel, ansvar

Läs mer

Varagårdsskolan F-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Varagårdsskolan F-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Varagårdsskolan F-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-9, förskoleklass, fritidshem Läsår 2015-2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2015/2016 Dokumentsansvarig och godkänd av; Magnus Maars, rektor. magnus.maars@vetlanda.se Withalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår 2015/2016 Upprättad i augusti 2015

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Lå 16/17

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Lå 16/17 GAMLA UPPSALA SKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Lå 16/17 Planen gäller för: Förskoleklass Grundskola Fritidshem Gamla Uppsala skola Vattholmavägen 95 754 40 Uppsala Tel: 018-727 59

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Grundskola: Gymnasium: Ansvarig för planen: Förskolechef Rektor Sävja förskola Inger Björklund förskolechef, Susanne

Läs mer