Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning"

Transkript

1 Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4 Tillsyn över lagen 4. Linneaskolans förebyggande och främjande arbete 5. Delaktighet 6. Information om likabehandlingsplanen 7. Vid upptäckt av diskriminering, kränkningar och mobbing. 7.1 Individuell utredning 7.2 Klassinriktad utredning 7.3 Kränkningar på internet 7.4 Uppföljning av utredningar individuellt och klassvis 8. Dokumenation 9. Resultat och analys av föregående läsår 9.1 Resultat 9.2 Analys 10. Kontaktpersoner 11. Revidering 12. Bilagor 1

2 1. Målsättning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter. Målet är att alla elever och all personal på Linneaskolan ska kunna känna sig trygga och känna trivsel. Skolan arbetar mot målet att diskriminering och annan kränkande behandling inte skall förekomma på skolan. Vår vision - Linnéaskolans vision och policy Att skapa en trygg och positiv arbetsmiljö på skolan. Att medvetandegöra alla i skolan om förekomsten av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling på skolan Att personal och elever vågar lägga sig i och bryta dåliga beteenden Att ha givna regler och attityder mot mobbning och annan kränkande behandling Det skall råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på Linneaskolan. 2. Likabehandlingsplanens innehåll En likabehandlingsplan skall innehålla hur skolan arbetar förebyggande med frågor kring diskiriminering och kränkande behandling, hur arbetet blir en del av det vardagliga arbetet på skolan och hur arbetet bedrivs i akuta situationer i form av åtgärdsplaner individuellt och klassvis. Arbetet sker individuellt med elever, i klasser samt på strukturellt plan. Planen ska också visa hur skolan arbetar uppföljande och hur elever och föräldrar ges möjlighet att vara delaktiga. All personal på skolan skall känna till likabehandlingsplanen och har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma och rapportera diskrimineringar och annan kränkande behandling på skolan och verka för att detta upphör. Alla elever skall också känna till likabehandlingsplanen och ges möjlighet att påverka denna. Likabehandlingsplanen skall årligen uppdateras och utvecklas utifrån de behov som finns på skolan. 3. Lagstiftning I enlighet med 1 kap 5 Skollagen skall utbildningen utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever har förtydligats och förstärkt skolans ansvar mot att arbeta mot diskriminering och annan kränkande behandling. Planen skall även syfta till att främja elevernas lika rättigheter och förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. När det uppmärksammas eller misstänks att ett barn eller en elev har blivit utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling är skolan skyldig att utreda och förhindra fortsatt kränkning. Varje verksamhet som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan som beskriver hur arbetet på skolan bedrivs. 2

3 De diskrimineringar och kränkningar som omfattas av lagen gäller både för vuxen personal på skolan samt elever. Detta innebär att en vuxen inte får kränka en elev eller annan vuxen. Inte heller får elev kränka en annan elev eller vuxen på skolan. I alla dess situationer skall åtgärder vidtas. Det är ytterst den som utsätts som avgör om en handling är negativ eller inte. Även misstankar om kränkningar eller enstaka händelser som uppfattas som kränkande kan vara tillräcjkligt allvarliga för ett ingripande eller åtgärd från skolans sida. 3.2 Förbud Man behöver inte ha haft någon avsikt eller uppsåt för att göra sig skyldig till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Lagen innehåller förbud mot och den gäller följande: - Förbud mot diskriminering, vilket innebär att individer eller grupper av individer inte får utsättas för negativ eller kränkande behandling utifrån de fem diskriminerginsgrunderna; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön. - Förbud mot direkt diskriminering, vilket innebär att ett barn eller elev inte får missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de fem diskriminerginsgrunderna; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön. - Förbud mot indirekt diskriminering, som avser att ett barn elelr en elev inte får missgynnas genom att synes neutrala ordningsregler mm tillämpas så att de får en diskrimineringade effekt i praktiken. - Förbud mot annan kränkande behandling som tex mobbing. Ett uppträdande som, utan att vara trakasserande, kränker ett barns eller elevs värdighet kan falla inom detta förbud. Befogade tillrättvisningar från vuxen personal på skolan, som har till syfte att upprätthålla ordning och god miljö för barn och elever, faller inte under detta förbud. De flesta handlingar och beteenden som ryms inom begreppet annan kränkande behandling, tex misshandel, ofredande och olaga hot, är brottsliga gärningar även om de begås av minderåriga. Det är individen som upplever kränkningen som avgör om beteendet eller handlingen är oönskat eller kränkande. - Förbud mot trakasserier innebär att personalen eller andra elever i verksamheten inte får bete sig på ett kränkande sätt gentemot såväl vuxen som elev på skolan. Trakasseier blir det om kränkningarna har samband med någon av de fem diskriminerginsgrunderna; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön. - Förbud mot repressalier gäller bestraffningar eller annan negativ behandling av ett barn eller en elev som själv eller vars vårdnadshavare anmält någon (tex skolan) för kränkande behandling eller medverkat i en utredning som gäller överträdelsen av lagen. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, 3

4 medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 3.3 Definition av kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker elevs eller personals värdighet. Kränkande behandling kan ta sig uttryck genom tex mobbning, diskriminering, sexuallea trakasserier, rasism, främlingsfientlighet, homofobi, förtal, ryktesspridning, nedsvärtning, förlöjligande eller förnedrande beteende som negativa kommentarer om utseende eller beteende. Det gemensamma för kränkande behandling och trakassering är att de gör att en elev eller personal känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Kränkningar kan vara: - Fysiska (slag, knuffar) - Verbala (hot, svordomar, öknamn, förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar tex kvinnligt, homosexuellt, bosniskt etc) - Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) - Texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, meddelanden på olika webbcommunitites tex som ask, facebook, instagram, twitter etc) Diskriminieringsgrunderna är: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Könsidentiet eller könsuttryck Ålder Annan kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att ha någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker elev eller personals värdighet. Tanken är att begreppet ska täcka in alla beteenden som en elev eller personal upplever som kränkande, men som saknar koppling till någon av diskrimingeringsgrunderna. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser som inte är mobbning. Trakasserier är kränkande behandling som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktionshinder etc. Sexuella trakasserier är kränkningar av sexuell natur. Det kan ta sig uttryck i sexualiserat språkbruk tex som skämt, förslag eller sexuell jargong, tafsande, beröring eller blickar eller visning av pornografisk eller sexuellt anspelande material. Både elev och personal kan göra sig skyldig till sexuella trakasserier. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande. Diskriminering är när en vuxen i skolan missgynnar en elev eller personal och det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Trakasserier som utförs av skolans personal kan också vara 4

5 diskriminering. Direkt diskriminering är exempel när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just det programmet. Indirekt diskriminering sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt eleverna som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Mobbning är en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger över en viss tid blir utsatt för negativa handlingar. Sådana handlingar kan utföras muntligt, genom fysisk kontakt, genom skada på personlig egendom, via internet eller genom utfrysning och isolering. Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns som kränkande behandling eller diskriminerande behandling: Carl blir ofta kontaktad via facebook/andra sidor av elever på skolan. Där kallar de honom pucko eller tjockis. De har också lagt ut bilder av Carl på instagram. Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att oliver är ensam för att han tycker om det. Han är en ensamvarg, säger klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till En elev skickar sms till sin kvinnliga lärare med sexuella ord som ett skämt under en fest eleven deltar på. Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med argumenten Det är för hårt arbete för en tjej. (Diskriminering) Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den enda killen som valt att gå med i dansgruppen. Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem som helst. Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och läppglans. En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn vid antagningen av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren vill inte ge Maria MVG då svenska inte är hennes modersmål. 3.4 Tillsyn över lagen Statens skolverk har ett särskilt ansvar för lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Ett Barn- och elevombud (BEO) för likabehandling har upprättats. Det är även Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen för mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och Handikappsombudsmannen (HO) som skall se till att lagen följs. 5

6 4. Linneaskolans förebyggande och främjande arbete Likabehandlingsplanen skall innehålla dels hur skolan arbetar förebyggande med frågor kring diskriminering och kränkande behandling för att hindra att det uppkommer (förebyggande insatser) samt hur arbetet mot diskriminering och kränkningar blir en del av det vardagliga arbetet på skolan och skapar en god stämning på skolan där alla trivs (främjande insatser). Linneaskolan har både förebyggande och främjande insatser. De är följande: Laganda - främjande insats Mål: Skapa en laganda på skolan där elever och personal har förståelse och behandlar varandra likvärdigt. Att genom att skapa en god stämning mellan eleverna förebygga att konflikter urartar till kränkande behandling. Insats : Tillsammansdag, sponsorlopp, base-brännboll, vinterdag, vänskapsdag, klasskamp. Planering av de olika dagarna sker årligen. Utvärdering/Uppföljning: Utvärdering av målet sker i projektgruppen vid läsårets slut och i elevenkäten Ansvarig: Projektgrupp: Ivan Vitus, Jenny Josefsson, Carina Sjörgren Små klasser främjande insats Mål: Skolan har som mål att jobba med små klasser. Vår målsättning är 22 elever per klass. Genom detta har ansvariga lärare en bättre möjlighet att se alla elever. Insats: Rektor ansvarar för organiseringen på skolan och har från skolans styrelse uppdraget att prioritera små klasser. Rektor och elevhälsan samarbetar kring uppdelningen av nya klasser i slutet av varje vårtermin. Insats : Planera och organisera för små klasser. Utvärdering/Uppföljning sker genom: Utvärdering av målet sker genom svar från elevenkät samt synpunkter från klassråd. Ansvarig: Rektor 6

7 Ordningsregler främjande insats Mål: Alla elever ska ha kännedom om vilka ordningsregler som gäller på skolan. Alla elever ska ha ett gott uppförande och använda ett vårdat språk gentemot alla på skolan. Insats: Ordningsreglerna ska finnas uppsatta i varje klassrum och tas upp vid varje termins början. De ska även skickas hem till föräldrarna. Eleverna ska vara delaktiga via klassråd och elevråd att ta fram regler för skolan. Reglerna ska gås igenom och revideras vid varje läsårs start. Som en del i ordningsreglerna är att det är nolltolerans mot jargonger/skällsord som kan uppfattas som kränkande. Dessa ska bemötas direkt av alla vuxna på skolan. Insats : Informationshäfte till elever och vårdnadshavare, presentation på hemsida och diskussion i personalgrupp samt elevrået Utvärdering/ Uppföljning sker genom: Kontinuerlig uppföljning på våningslagsmöten. (Hemmet och EHT kontaktas vid behov.) Utvärdering av målet sker genom elev- och föräldraenkät samt årlig utvärdering av läsåret. Ansvarig: Klassernas mentorer. Ansvarig för revidering av ordningsreglerna är elevhälsan. Mentorskap främjande / förebyggande insats Mål 1: Skolan skall jobba med mentorer för eleverna. Det innebär att varje elev har en egen mentor i skolan bland lärarna. Mentorerna har elever inom en klass. Målet med mentorskapet är att varje elev regelbundet träffar sin mentor och får stöd i sin skolvardag både pedagogiskt och socialt. Mål 2: All personal på skolan har fokus att redan vid misstanke uppmärksamma och agera vid kränkningar. Alla mentorer jobbar på att ha en bra dialog med sina mentorselever och deras vårdnadshavare. Insats: Varje mentor planerar individuellt när de träffar sina mentorselever. Skolan jobbar med utvecklingssamtal där utvecklingen såväl pedagogiskt och socialt diskuteras med vårdnadshavare. Mentorn fungerar som en länk mellan skola och hem och förmedlar information angående den enskilde eleven och gruppen. Mentorerna har mentorselever i en klass och har möjlighet att se den sociala strukturen i klassen. Det är viktigt att varje elev regelbundet träffar sin mentor för att vara ett stöd på skolan. Upplevelsen av att bli sedd och bekräftad stärker självkänslan och tryggheten. Vid mentorssamtal ges eleven möjlighet att i förtroende enskilt ta upp situationer av mobbing på skolan. Ansvarig mentor ansvarar för att föra vidare informationen och vid behov initiera möte med elevhälsoteamet. Arbetet pågår under hela året. 7

8 Utvärdering/Uppföljning sker genom: Uppföljning av mentorseleverna sker genom regelbundna mentorsträffar och utvecklingsssamtal. Utvärdering av mentorsskapet och målen sker genom skolan årliga utvärdering av läsåret Ansvarig: Mentorerna och rektor. Infomentor som informationskanal främjande insats Mål: Skapa en tydlig och direkt informationskanal mellan skola och hem och mellan personalen på skolan. Infomentor tydliggör frånvaro och närvaro bland eleverna. Erfarenheter visar att hög frånvaro många gånger beror på kränkningar i skolan. Det är därför viktigt att uppmärksamma frånvaro vid ett tidigt stadium. Insats: Skolan jobbar med en IT-plattform som heter InfoMentor. Via den kan mentor/lärare och skolan effektivt informera vårdnadshavare om situationen i skolan, i klassen eller för invididen. Frånvaron kontrolleras kan följas av mentorn och elevhälsan Arbetet pågår under hela året. Insats : Fortsätta utvecklingen att använda systemet för att infomrera elever och föräldrar Utvärdering/Uppföljning sker genom: Utvärdering av målet sker genom en föräldraenkät. Ansvarig: Rektor Klass- och elevråd främjande insats Mål: Eleverna ska ha inflytande över skolans vardag. De ska öva på att med demokratiska metoder påverka sin situation. De ska träna på att utöva positivt ledarskap och ta ansvar för sina handlingar. Eleverna ges också utrymme för att påverka likabehandlingsplanen genom klassråden och skapar möjlighet att få en uppfattning av hur eleverna uppfattar förekomsten av tex mobbing i en klass. Insats: Skolan arbetar för att höja elevrådets status, till exempel genom att ge elevrådet viktiga uppgifter i samband med större evangemang och ge elevrådet ekonomiska resurser som de själva beslutar över. Klassråden skall organiseras genom att att klassen utser representant till elevrådet och arbetet ska pågå under hela året. Insats : Förtydliga elevrådsarbetet för att göra eleverna mer delaktiga på skolan. Under höstterminen kommer elevrådet och klassråden att mötas varann vecka för att intensifiera arbetet. 8

9 Utvärdering/Uppföljning sker genom att: Utvärdering av målet sker genom elevenkät, elevrådets utvärdering av läsåret och skolan utvärdering av läsåret Ansvarig: Ivan Vitus Elevhälsan främjande och förebyggande insats Mål: Elevhälsans mål är att i samverkan med övrig personal i skolan åstadkomma en så god miljö för lärande som möjligt och främja en allmän utveckling hos eleverna, det vill säga främja deras kroppsliga, känslomässiga och sociala utveckling samt ge stöd till elever i behov av särskilt stöd. Insats: Elevhälsan skall främst arbeta förebyggande. Det innebär breda insatser som kommer alla elever till del. Det kan handla om olika insatser kring elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund, arbete mot kränkande behandling och effektivt ANDT-arbete, tex som att anordna föreläsningar, enskilda samtal, arbeta utåtriktande i klasserna och se till att skolans rutiner och policys fungerar optimalt. Elevhälsan har ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Syftet med det förebyggande arbetet är att främja respekten för andra och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av alla olika slag. Elevhälsan samverkar vid behov med andra myndigheter som har till uppgift att ägna sig åt ungdomars hälsa och levnadsförhållanden som tex socialtjänst, ungdomsmottagningar, fältassisteneter, barn- och ungdomspsykiatri och frivilliga organisationer. Då mobbing uppmärksammas och uppgifter framkommer där en bedömning görs att en elev har behov av stöd utanför skolan tas dessa kontakter av elevhälsan. Elevhälsan bedriver varje läsår utåtriktat förebyggande arbete med olika teman. Arbetet bedrivs i samarbete med lärarna och sker i form av samtal och deltagande på konferenser och utbildningar Arbetet pågår under hela året. Insats : Utveckla och förtydlig skolans elevhälsorutin Utvärdering/Uppföljning sker genom att: Utvärdering av elevhälsans insatser och mål sker genom personalenkät. Utvärdering sker också genom skolan årliga utvärdering av läsåret. Eleverna avslutar det utåtriktade klassarbetet med att ge anonum feedback på de övningar som genomförts och det som tagits upp. Ansvarig: Elevhälsan 9

10 Arbetsro i klassrummet förebyggande insats Mål: Skapa en arbetsro som eleverna och lärare upplever positiv och som stimulerar lärande. Skolan skall ta tillvara på barnens positiva beteende och genom positiv förstärkning betona rätt beteende likaväl som att göra tydliga markeringar vid felaktigt beteende. Insats: Eleverna ska på klassråd diskutera hur klassen fungerar. Protokollen skall sedan förmedlas till elevhälsan Strategier för hur arbetsro i klassrummet skall uppnås skall diskuteras genom skolan olika konferenser. I arbetet med eleverna på skolan skall frågan om diskriminering och kränkande behandling uppmärksammas utifrån undervisningen, vilket lärarna ansvarar för. Detta kan innebära samtal om vikten av respekt och medmänskligt beteende. Det handlar även om att lärarna är tydliga med att bryta destruktiva beteenden såsom kränkande blickar, kommentarar och viskningar i klassrummet. Elevenkät med målsättningen att mer än 75 % av eleverna upplever arbetsro ska genomföras. Den långsiktliga målsättningen är att 100 % av eleverna ska känna arbetsro. Individuella avtal ingås med elever för att bidra till ökad arbetsro. Arbetet pågår under hela året. Insats : Utveckla klassrumsbesök hos varandra, nya pedagogiska strategier Utvärdering/Uppföljning: Utvärdering av målet sker genom elevenkäten. Utvärdering sker också genom skolan årliga utvärdering av läsåret Ansvarig: Elevhälsan och klassernas mentorer. Ökad vuxennärvaro på rasterna förebyggande insats Mål: Att alla elever ska känna sig trygga på rasterna. Att vuxna ska agera om de hör eller ser kränkningar. Att vuxna genom sin närvaro ska ge en lugnare miljö och främja kränkningar. Vuxna på skolan ska försöka underlätta för eleverna att utöva rastaktiviteter oberoende av ålder, kön, etnisk tillhörighet, exempelvis genom att låna ut bollar och pingisrack och med hjälp av elevrådet genomföra organiserade aktiviteter. Genom att bygga goda relationer med eleverna kan personal snabbt uppmärksamma jargonger och gruppkonstellationer och därigenom bidra till att kränkningar upphör. Insats: Rastvaktsschemat följs upp och justeras kontinuerligt på storlagsmöten. Insats : Förtydliga och påminna varanadra om vikten att synas på rasterna Utvärdering/Uppföljning sker genom att: Målet utvärderas genom svar via elevenkäten samt diskussioner kontinuerligt på storlagsmöten. Ansvarig: All personal på skolan 10

11 Att alla vuxna bryr sig förebyggande insats Mål: Alla, både vuxna och elever, ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper, samt aktivt arbeta för att kränkningar aldrig skall uppkomma. All personal på skolan har fokus på att redan vid misstanke uppmärksamma och agera vid kränkningar. Insats: Uppdatera planen för likabehandling årligen och sprid informationen kontinuerligt på APT och lagmöten. Impementering i personalgruppen. Tydliggörande av vad som ingår i medarbetaransvaret kopplat till plan för likabehandling. Öka medvetenheten och påminna varandra om vad som ingår tjänsten på Linneaskolan avseende plan mot likabehandling. Det är viktigt att skolans vuxna upprätthåller och ökar sin kompetens kring frågor som gruppdynamik, kommunikation människor emellan och liknande. Arbetet pågår hela året. Insats : Ta upp frågan på skolan skonferenser om hur vi agerar på skolan Utvärdering/Uppföljning sker genom att: Utvärdering av målet sker genom skolan årliga utvärdering av läsåret. Ansvarig: Rektor och elevhälsan. Elevernas trygghet förebyggande insats Mål: Skolan strävar efter att varje elev skall känna trygghet under skoldagen. Tryggheten är grunden för att skapa en bra inlärningsmiljö där alla elever har möjlighet att skaffa sig kunskaper utifrån sina förutsättningar. Ingen skall p.g.a någon av diskrimineringsgrunderna bli utsatt för kränkningar. Elever och personal skall känna till skolans likabehandlingsplan. Insats: Utökat rastvaktsschema. Alla som arbetar på skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för medmänniskor. All personal skall aktivigt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och visa respekt för den enskilde individen. Arbetet med likabehandlingsplanen ska vara kontinuerligt och skall pågå under hela året. Insats : Ta upp frågan på skolans konferenser Utvärdering/Uppföljning sker genom att: Elevenkät och personalenkät. Ansvarig: Rektor och elevhälsan 11

12 5. Delaktighet Elever och föräldrar skall ges möjlighet att vara delaktiga i skolans arbete. Eleverna blir delaktiga genom att bland annat likabehandlingsplanen diskuteras under klassråd som hålls regelbundet under läsåret. Elevrådet träffar kuratorn för en genomgång av likabehandlingsplanen varje hösttermin och ges tillfälle att diskutera det som framkommit. Detta tas sedan i beaktande vid revidering av likabehandlingsplanen och det kommande läsårets planering. Enskilda elevers reflektioner och synpunkter skall beaktas vid uppdatering av likabehandlingsplanen och framförs till kuratorn under läsåret inför sammanställning. Ansvarig för att likabehandlingsplanen läggs ut uppdaterat på InfoMentor är rektor Föräldrarna ges möjlighet att påverka skolans arbete genom föräldraenkäten som genomförs under slutet av vårtermine. Föräldraenkäten sammanställs av elevhälsan och tar i beaktande när likabehandlingsplanens revideras. Föräldrarna ges också möjlighet att vara delaktiga under föräldramöten och genom inkomna klagomål. Personalen ges möjlighet att påverka skolans arbete och likabehandlingsplan genom en personalenkät som görs i slutet av höstterminen. Personalen har möjlighet att påverka arbetet genom diskussioner under arbetsplatsträffar, storlagsmöten och våningslagsmöten samt ledningsmöten. Elevhälsan ges möjlighet att påverka arbetet under elevhälsoteamsmöten. All personal ges möjlighet att påverka det kommande årets planering och arbete med likabehandlingsplanen och dess mål genom en utvärdering som görs av i början av varje hösttermin. Utvärderingen sker av kuratorn och rektorn. 6. Information om likabehandlingsplanen Eleverna skall få information om likabehandlingsplanen varje år, tex i början av terminen, under klassråden. All personal ansvarar för att uppmärksamma eleverna om likabehandlingsplanens innehåll Den skall också presenteras under föräldramöten och finnas tillgänglig på InfoMentor. Representanter från elevhälsan närvarar vid föräldramöten om behov finns. Personalen ges information om likabehandlingsplanen under en förankring av planen som sker vid arbetsplatsträffar vid varje terminsstart, senast september. Likabehandlingsplanen skall vara en under ständig dialog på personalens möten. Nyanställd personal på skolan informeras om likabehandlingsplanen av rektor. 12

13 7. Vid upptäckt av diskriminering, kränkningar och mobbing När mobbning eller kränkningar upptäcks är det ett absolut krav att åtgärder vidtas och att det görs skyndsamt. Den som bevittnar eller får kännedom om mobbning och inte agerar är medansvarig för mobbningen och förstärker den. Mobbning kan stoppas i ett tidigt skede om alla på skolan är observanta och tar på sig ansvaret att ingripa när mobbning eller mobbningstendenser upptäcks. Kränkning och mobbning av skolans elever och personal kan ske av personer som inte finns på skolan. Skolan har även då en skyldighet att agera och utreda. Skolan har även skyldighet att agera om det förekommer kränkningar eller mobbning utanför skoltid, tex på internet. Skolan har skyldighet att ureda skyndsamt vad som har hänt och vidta åtgärder som anses lämpliga. Elever ska rapportera till representanter för elevvårdsteamet, ansvarig mentor, lärare, rastvakter eller annan personal som eleven har förtroende för. Eleverna ska uppmuntras att anmäla kränkande behandling även om de själva inte är inblandade. All personal har skyldighet att rapportera och medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om diskriminerng, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer. Kränkande behandling anmäls till elevhälsoteamet eller rektor. Om en elev upplever sig kränkt av rektor kan eleven anmäla till föräldrastyrelsen eller kurator. Personal som upplever sig kränkt anmäler sig till rektor. Om personal upplever sig kränkt av rektor anmäler man istället till föräldrastyrelsen. Rutiner för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling på Linneaskolan är: - All personal reagerar redan vid misstanke - Eleven har en mentor att vända sig till - Rastvärdar cirkulerar i skolans utrymmen och utomhus - Eleverna deltar i en enkät som lyfter fram problemområden på skolan där skolan kan sätta in specifika åtgärder - Utvecklingssamtal med mentor, elev och vårdnadshavare hålls regelbundet där bland annat trivsel diskuteras - All pedagogisk personal har regelbunda möten där elevtrivsel diskuteras. 13

14 7.1 Individuell utredning Syftet med skolans individuella handlingsplan är att det skall finnas en tydlig plan med ansvarsfördelning som beskriver vad som görs då kränkningar uppmärksammas för att arbeta mot målet att kränkningarna upphör. Ansvarig personal som fått reda på kränkningen informerar omedelbart till mentor för den som blivit utsatt för kränkningen och så även ansvarig mentor för den som utövat den kränkande behandlingen. Mentor informerar till rektor. Mentorn ansvarar för att informera övriga lärare om behov finns. Mentor informerar vårdnadshavare. Mentor informerar elevhälsoteamet. Vid allvarligare karaktär av kränkningen har också skolkurator och/eller rektor samtal med den drabbade och den som kränkt samt en utredning av elevhälsoteamet startas. Ansvarig mentor har samtal med den som kränkt och den kränkte. Detta ska ske senast inom en vecka från det att händelsen uppmärksammats. Om den utsatte eleven själv önskar eller om mentor önskar kan det första samtalet tas tillsammans med annan vuxen på skolan som eleven har förtroende för, tex kurator eller annan personal. Händelseförloppet utreds och åtgärder planeras. Samtalet till den drabbade ska utgå från elevens behov och eleven ska vara delaktig i diskussionen kring vilka ågärder som vidtas och hur uppföljningen ska ske. Eleven ska informeras om att vårdnadshavare kommer att underrättas. Uppföljande samtal bokas in efter en-två veckor och vid behov erbjuds den drabbade flera stödsamtal. Uppföljande samtal bokas också in med den som kränkt en-två veckor efter och även den som kränkt erbjuds flera stödsamtal. Stödsamtal med kurator kan också vid behov bokas in. Vårdnadshavare till elever som varit involverade informeras skyndsamt av den som hållit i samtalen. Vårdnadshavare ska också bjudas in till diskussion kring förslag på åtgärder/uppföljning. Kränkning av allvarlig karaktär Om händelsen är av allvarlig karaktär skall alltid två personer delta på samtalen. En som håller i samtalet och en som dokumenterar. Rektor och/eller skolkurator har också samtal med den/de som utövat den kränkande behandlingen samt den drabbade, om kränkningen är av allvarlig karaktär. Detta sker inom en vecka från det att händelsen uppmärksammats. Diciplinära åtgärder kan delas ut till eleven som utövat den kränkande behandlingen i enlighet med skollagen Uppföljningssamtal sker också en-två veckor av rektor och/eller skolkurator med den/de som utövat den kränkande behandlingen samt den drabbade, om kränkningen är av allvarlig karaktär. Vid allvarligare karaktär av kränkningen startar elevhälsoteamet en utredning. Ansvarig för utredningen är rektor och skolkurator. Vid allvarligare form av kränkning kan utredningen 14

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet 2012-08-01 rev 130212 Plan mot diskriminering och kränkande behandling - för likabehandling och delaktighet Denna plan gäller för Krika Bygdeskolas elever och de elever som är inskrivna på Fritidshemmet

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 3 Målsättning 4 Vad innehåller lagen? 4 Förbud mot annan kränkande behandling

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Gäller läsåret 13/14. Förskoleklass Grundskola 1-9 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Gäller läsåret 13/14 Förskoleklass Grundskola 1-9 Innehållsförteckning sid 2 Inledning och syfte sid 3 Definiering av begrepp sid 4-5 Främjande arbete

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

Begrepp. Diskriminering

Begrepp. Diskriminering Begrepp Diskriminering Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och behandlingen har samband med diskrimineringsgrunderna kön, könsidentitet eller könsuttryck,

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult

Plan mot kränkande behandling. Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Plan mot kränkande behandling Gymnasieskola med särskole-elever Stenforsaskolan Sibbhult Fastställd den 5 oktober 2012 Innehållsförteckning Innehåll... 2 Plan mot kränkande behandling för Gymnasieskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Svarteborgs rektorsområde 2011/2012 Arbetsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Syftet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Sikelvingen Antagen: 2014-11-05 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Lagstiftning och styrdokument 4. Anmälningsskyldighet

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN SFI 2012-12-28 PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning SFI skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering och annan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819 Likabehandlingsplan Åsbygdens Naturbruksgymnasium Behandla andra som Du själv vill bli behandlad Rev.110819 Kränkande behandling: Kränkande behandling står för olika former av kränkningar. Kränkande behandling

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen?

Valstaskolan. Likabehandlingsplan. Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan. Inledning. Vad säger lagen? Valstaskolan Likabehandlingsplan Inledning, målsättning, definitioner och handlingsplan Inledning Vad säger lagen? Från och med den 1 april 2006 trädde en ny lag i kraft mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ELEVER PÅ KUNGSHOLMENS GYMNASIUM/STOCKHOLMS MUSIKGYMNASIUM 2015 Utifrån Diskrimineringslagen 2008:567 samt Skollagen 2010:800 6 kap. 1. Vision På Kungsholmens gymnasium ska alla

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930

Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA. Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Lidåkers skolområde DISKRIMINERINGSGRUNDERNA Anna-Karin Florberger Rektor 150930 Sidan 2 av 5 Bilaga till plan mot diskriminering och kränkande behandling 15/16 Begrepp Diskriminering Diskriminering är

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Hjelm 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Hjelm 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013

Likabehandlingsplan. Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 Hietaniemi Friskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN, GRUNDSKOLAN OCH FRITIDSHEMMET 2012-2013 1 Innehållsförteckning Lag 3 Ansvarsfördelning 3 Skolans mål 4 Definitioner 4 Åtgärder 5 Förebyggande

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 1. Inledning Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan(2006:67) säger att den som ansvarar

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling. Klöxhultsskolan åk F 9 Klöxhultsskolan Telefon; expeditionen 0476-553 40 www.almhult.se HT11-HT12 Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Klöxhultsskolan åk F 9 En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan, Ekonomiprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekonomiprogrammet Läsår 15/16 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10

Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Likabehandlingsplan Västerbyskolan läsår 09/10 Skolans likabehandlingsplan regleras utifrån två lagar: Diskrimineringslagen och Skollagen kap 14. Likabehandlingsplanen beskriver skolans arbete för att

Läs mer

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15

Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Likabehandlingsplan för grundskolan och fritidshem på Sjöboskolan LÅ 14/15 Del 1 Sjöboskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, samt

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan

Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Plan mot kränkande behandling för Lena förskola 2015-2016, avdelningarna Lärkan, Svalan och Ugglan Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra förskolor ska alla

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

1 April 2006 kom en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. (2006:67)

1 April 2006 kom en ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. (2006:67) Likabehandlingsplan Läsåret 2015-2016 gällande I Ur och Skur Skabersjöskolan förskola, skola och fritidshem I Ur och Skur Ekomyran förskola I Ur och Skur Linsbo förskola 1 April 2006 kom en ny lag om förbud

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling lå 2014/2015 Lånsiktigt mål för Fridhemsgymnasiet Vårt långsiktiga mål är att alla på Fridhemsgymnasiet ska mötas med respekt, bli positivt uppmärksammade,

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015

LINDESKOLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 LINDESKOLAN Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lindeskolan 2014/2015 1 Innehåll Utgångspunkter 3 Definitioner av begrepp 3 Vad säger FN:s barnkonvention? 3 Vad säger lagen? 4 Vad säger Lindesbergs

Läs mer

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Brinells högstadiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: grundskolan 7-9, grundsärskolan, förberedelseklass 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling

Plan för likabehandling och mot kränkande behandling SMEDBY FÖRSKOLOR Plan för likabehandling och mot kränkande behandling, 2014-2015 ÄPPLETS FÖRSKOLA Lidaleden 270, 603 81 Norrköping. Telefon 011-15 28 22 Innehållsförteckning Vision 2 1. Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Skolledningens ställningstagande.

Skolledningens ställningstagande. LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR CALMARE INTERNATIONELLA SKOLA 2014-2015 Likabehandlingsplanen ska godkännas och fastställas av skolkonferensen vårterminen 2014 för att träda i kraft 1 juli samma år. Skolledningens

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015

Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Plan mot trakasserier och kränkande behandling kalenderåret 2015 Vision Alla på Bokenskolan ska känna sig trygga. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller kränkt. Uppföljning av föregående

Läs mer

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling SÅNGSVANENS FÖRSKOLA november 2012- november 2013 1. Vision I vår förskoleverksamhet

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Sandeplanskolan. Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Rev 2014-06-23 1 (10) Sandeplanskolan Lokal handlingsplan 14/15 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2014-06-23 2 (10) Innehållsförteckning 1. Lagstöd och definition 3 2. Övergripande

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. För Wämöskolan Läsåret 15/16 Plan mot diskriminering och kränkande behandling För Wämöskolan Läsåret 15/16 Inledning Denna plan handlar om hur arbetet på Wämöskolan ska bedrivas för att metodiskt främja likabehandling samt för att

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015 Postadress Besöksadress Telefon/fax E-post/www Org.nr Lindesbergs Kommun Dalkarlshyttan 0581-810 00 vxl masugnen@lindesberg.se 212000-2015 711 31 Lindesberg

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104

Likabehandlingsplan. för Förskola Lingonet. Läsåret 2009/2010. Antagen 091104 Likabehandlingsplan för Förskola Lingonet Läsåret 2009/2010 Antagen 091104 Innehållsförteckning Lagstiftning och styrdokument..s 3 Barn och utbildningsförvaltningens policy s 4 Förskolan Lingonets mål

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer