Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning"

Transkript

1 Linneaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Likabehandlingsplanens innehåll 3. Lagstiftning 3.2 Förbud 3.3 Definition av kränkande behandling 3.4 Tillsyn över lagen 4. Linneaskolans förebyggande och främjande arbete 5. Delaktighet 6. Information om likabehandlingsplanen 7. Vid upptäckt av diskriminering, kränkningar och mobbing. 7.1 Individuell utredning 7.2 Klassinriktad utredning 7.3 Kränkningar på internet 7.4 Uppföljning av utredningar individuellt och klassvis 8. Dokumenation 9. Resultat och analys av föregående läsår 9.1 Resultat 9.2 Analys 10. Kontaktpersoner 11. Revidering 12. Bilagor 1

2 1. Målsättning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla elever i skolan ska ha samma rättigheter. Målet är att alla elever och all personal på Linneaskolan ska kunna känna sig trygga och känna trivsel. Skolan arbetar mot målet att diskriminering och annan kränkande behandling inte skall förekomma på skolan. Vår vision - Linnéaskolans vision och policy Att skapa en trygg och positiv arbetsmiljö på skolan. Att medvetandegöra alla i skolan om förekomsten av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling på skolan Att personal och elever vågar lägga sig i och bryta dåliga beteenden Att ha givna regler och attityder mot mobbning och annan kränkande behandling Det skall råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling på Linneaskolan. 2. Likabehandlingsplanens innehåll En likabehandlingsplan skall innehålla hur skolan arbetar förebyggande med frågor kring diskiriminering och kränkande behandling, hur arbetet blir en del av det vardagliga arbetet på skolan och hur arbetet bedrivs i akuta situationer i form av åtgärdsplaner individuellt och klassvis. Arbetet sker individuellt med elever, i klasser samt på strukturellt plan. Planen ska också visa hur skolan arbetar uppföljande och hur elever och föräldrar ges möjlighet att vara delaktiga. All personal på skolan skall känna till likabehandlingsplanen och har ett gemensamt ansvar för att uppmärksamma och rapportera diskrimineringar och annan kränkande behandling på skolan och verka för att detta upphör. Alla elever skall också känna till likabehandlingsplanen och ges möjlighet att påverka denna. Likabehandlingsplanen skall årligen uppdateras och utvecklas utifrån de behov som finns på skolan. 3. Lagstiftning I enlighet med 1 kap 5 Skollagen skall utbildningen utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever har förtydligats och förstärkt skolans ansvar mot att arbeta mot diskriminering och annan kränkande behandling. Planen skall även syfta till att främja elevernas lika rättigheter och förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. När det uppmärksammas eller misstänks att ett barn eller en elev har blivit utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling är skolan skyldig att utreda och förhindra fortsatt kränkning. Varje verksamhet som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan som beskriver hur arbetet på skolan bedrivs. 2

3 De diskrimineringar och kränkningar som omfattas av lagen gäller både för vuxen personal på skolan samt elever. Detta innebär att en vuxen inte får kränka en elev eller annan vuxen. Inte heller får elev kränka en annan elev eller vuxen på skolan. I alla dess situationer skall åtgärder vidtas. Det är ytterst den som utsätts som avgör om en handling är negativ eller inte. Även misstankar om kränkningar eller enstaka händelser som uppfattas som kränkande kan vara tillräcjkligt allvarliga för ett ingripande eller åtgärd från skolans sida. 3.2 Förbud Man behöver inte ha haft någon avsikt eller uppsåt för att göra sig skyldig till diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Lagen innehåller förbud mot och den gäller följande: - Förbud mot diskriminering, vilket innebär att individer eller grupper av individer inte får utsättas för negativ eller kränkande behandling utifrån de fem diskriminerginsgrunderna; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön. - Förbud mot direkt diskriminering, vilket innebär att ett barn eller elev inte får missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de fem diskriminerginsgrunderna; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön. - Förbud mot indirekt diskriminering, som avser att ett barn elelr en elev inte får missgynnas genom att synes neutrala ordningsregler mm tillämpas så att de får en diskrimineringade effekt i praktiken. - Förbud mot annan kränkande behandling som tex mobbing. Ett uppträdande som, utan att vara trakasserande, kränker ett barns eller elevs värdighet kan falla inom detta förbud. Befogade tillrättvisningar från vuxen personal på skolan, som har till syfte att upprätthålla ordning och god miljö för barn och elever, faller inte under detta förbud. De flesta handlingar och beteenden som ryms inom begreppet annan kränkande behandling, tex misshandel, ofredande och olaga hot, är brottsliga gärningar även om de begås av minderåriga. Det är individen som upplever kränkningen som avgör om beteendet eller handlingen är oönskat eller kränkande. - Förbud mot trakasserier innebär att personalen eller andra elever i verksamheten inte får bete sig på ett kränkande sätt gentemot såväl vuxen som elev på skolan. Trakasseier blir det om kränkningarna har samband med någon av de fem diskriminerginsgrunderna; etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön. - Förbud mot repressalier gäller bestraffningar eller annan negativ behandling av ett barn eller en elev som själv eller vars vårdnadshavare anmält någon (tex skolan) för kränkande behandling eller medverkat i en utredning som gäller överträdelsen av lagen. Det gäller även när en elev, exempelvis som vittne, 3

4 medverkar i en utredning som rör diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. 3.3 Definition av kränkande behandling Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker elevs eller personals värdighet. Kränkande behandling kan ta sig uttryck genom tex mobbning, diskriminering, sexuallea trakasserier, rasism, främlingsfientlighet, homofobi, förtal, ryktesspridning, nedsvärtning, förlöjligande eller förnedrande beteende som negativa kommentarer om utseende eller beteende. Det gemensamma för kränkande behandling och trakassering är att de gör att en elev eller personal känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Kränkningar kan vara: - Fysiska (slag, knuffar) - Verbala (hot, svordomar, öknamn, förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar tex kvinnligt, homosexuellt, bosniskt etc) - Psykosociala (utfrysning, blickar, alla går när man kommer) - Texter och bilder (även som lappar, fotografier, sms, mms, meddelanden på olika webbcommunitites tex som ask, facebook, instagram, twitter etc) Diskriminieringsgrunderna är: Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Könsidentiet eller könsuttryck Ålder Annan kränkande behandling är ett uppträdande som, utan att ha någon koppling till någon särskild diskrimineringsgrund, kränker elev eller personals värdighet. Tanken är att begreppet ska täcka in alla beteenden som en elev eller personal upplever som kränkande, men som saknar koppling till någon av diskrimingeringsgrunderna. Det kan vara mobbning, men även enstaka händelser som inte är mobbning. Trakasserier är kränkande behandling som har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier. Det är trakasserier även när en elev kränks på grund av en förälders sexuella läggning, funktionshinder etc. Sexuella trakasserier är kränkningar av sexuell natur. Det kan ta sig uttryck i sexualiserat språkbruk tex som skämt, förslag eller sexuell jargong, tafsande, beröring eller blickar eller visning av pornografisk eller sexuellt anspelande material. Både elev och personal kan göra sig skyldig till sexuella trakasserier. Det är personen som är utsatt som avgör vad som är kränkande. Diskriminering är när en vuxen i skolan missgynnar en elev eller personal och det har samband med kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Trakasserier som utförs av skolans personal kan också vara 4

5 diskriminering. Direkt diskriminering är exempel när en flicka nekas tillträde till ett visst gymnasieprogram med motiveringen att det redan går så många flickor på just det programmet. Indirekt diskriminering sker när skolan tillämpar en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar en elev med ett visst kön, viss etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, diskriminerar skolan indirekt eleverna som på grund av religiösa skäl behöver annan mat. Mobbning är en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. En person är mobbad när han eller hon upprepade gånger över en viss tid blir utsatt för negativa handlingar. Sådana handlingar kan utföras muntligt, genom fysisk kontakt, genom skada på personlig egendom, via internet eller genom utfrysning och isolering. Exempel på händelser som kan vara det som i lagen benämns som kränkande behandling eller diskriminerande behandling: Carl blir ofta kontaktad via facebook/andra sidor av elever på skolan. Där kallar de honom pucko eller tjockis. De har också lagt ut bilder av Carl på instagram. Oliver har slutat fråga om han får vara med och leka på rasterna. Han är hellre ensam än att behöva höra de andra säga att han inte får vara med. Skolans personal tror att oliver är ensam för att han tycker om det. Han är en ensamvarg, säger klassläraren. Oliver orkar inte förklara hur det egentligen ligger till En elev skickar sms till sin kvinnliga lärare med sexuella ord som ett skämt under en fest eleven deltar på. Maria vill göra sin praktik på en målarfirma, men studie- och yrkesvägledaren avråder henne med argumenten Det är för hårt arbete för en tjej. (Diskriminering) Pedro blir retad av kompisarna på fritidshemmet för att han är den enda killen som valt att gå med i dansgruppen. Några elever på skolan sprider ett rykte om Karin, att hon beter sig som en hora och hånglar med vem som helst. Jorge blir förlöjligad och hånad av en grupp killar i skolan eftersom han sminkar sig med mascara och läppglans. En skola med många elever med annan etnisk tillhörighet än svensk ger förtur åt etniskt svenska barn vid antagningen av nya elever för att inte få en alltför segregerad elevgrupp. Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektionerna och har alla rätt på proven. Läraren vill inte ge Maria MVG då svenska inte är hennes modersmål. 3.4 Tillsyn över lagen Statens skolverk har ett särskilt ansvar för lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Ett Barn- och elevombud (BEO) för likabehandling har upprättats. Det är även Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Ombudsmannen för mot etnisk diskriminering (DO), Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) och Handikappsombudsmannen (HO) som skall se till att lagen följs. 5

6 4. Linneaskolans förebyggande och främjande arbete Likabehandlingsplanen skall innehålla dels hur skolan arbetar förebyggande med frågor kring diskriminering och kränkande behandling för att hindra att det uppkommer (förebyggande insatser) samt hur arbetet mot diskriminering och kränkningar blir en del av det vardagliga arbetet på skolan och skapar en god stämning på skolan där alla trivs (främjande insatser). Linneaskolan har både förebyggande och främjande insatser. De är följande: Laganda - främjande insats Mål: Skapa en laganda på skolan där elever och personal har förståelse och behandlar varandra likvärdigt. Att genom att skapa en god stämning mellan eleverna förebygga att konflikter urartar till kränkande behandling. Insats : Tillsammansdag, sponsorlopp, base-brännboll, vinterdag, vänskapsdag, klasskamp. Planering av de olika dagarna sker årligen. Utvärdering/Uppföljning: Utvärdering av målet sker i projektgruppen vid läsårets slut och i elevenkäten Ansvarig: Projektgrupp: Ivan Vitus, Jenny Josefsson, Carina Sjörgren Små klasser främjande insats Mål: Skolan har som mål att jobba med små klasser. Vår målsättning är 22 elever per klass. Genom detta har ansvariga lärare en bättre möjlighet att se alla elever. Insats: Rektor ansvarar för organiseringen på skolan och har från skolans styrelse uppdraget att prioritera små klasser. Rektor och elevhälsan samarbetar kring uppdelningen av nya klasser i slutet av varje vårtermin. Insats : Planera och organisera för små klasser. Utvärdering/Uppföljning sker genom: Utvärdering av målet sker genom svar från elevenkät samt synpunkter från klassråd. Ansvarig: Rektor 6

7 Ordningsregler främjande insats Mål: Alla elever ska ha kännedom om vilka ordningsregler som gäller på skolan. Alla elever ska ha ett gott uppförande och använda ett vårdat språk gentemot alla på skolan. Insats: Ordningsreglerna ska finnas uppsatta i varje klassrum och tas upp vid varje termins början. De ska även skickas hem till föräldrarna. Eleverna ska vara delaktiga via klassråd och elevråd att ta fram regler för skolan. Reglerna ska gås igenom och revideras vid varje läsårs start. Som en del i ordningsreglerna är att det är nolltolerans mot jargonger/skällsord som kan uppfattas som kränkande. Dessa ska bemötas direkt av alla vuxna på skolan. Insats : Informationshäfte till elever och vårdnadshavare, presentation på hemsida och diskussion i personalgrupp samt elevrået Utvärdering/ Uppföljning sker genom: Kontinuerlig uppföljning på våningslagsmöten. (Hemmet och EHT kontaktas vid behov.) Utvärdering av målet sker genom elev- och föräldraenkät samt årlig utvärdering av läsåret. Ansvarig: Klassernas mentorer. Ansvarig för revidering av ordningsreglerna är elevhälsan. Mentorskap främjande / förebyggande insats Mål 1: Skolan skall jobba med mentorer för eleverna. Det innebär att varje elev har en egen mentor i skolan bland lärarna. Mentorerna har elever inom en klass. Målet med mentorskapet är att varje elev regelbundet träffar sin mentor och får stöd i sin skolvardag både pedagogiskt och socialt. Mål 2: All personal på skolan har fokus att redan vid misstanke uppmärksamma och agera vid kränkningar. Alla mentorer jobbar på att ha en bra dialog med sina mentorselever och deras vårdnadshavare. Insats: Varje mentor planerar individuellt när de träffar sina mentorselever. Skolan jobbar med utvecklingssamtal där utvecklingen såväl pedagogiskt och socialt diskuteras med vårdnadshavare. Mentorn fungerar som en länk mellan skola och hem och förmedlar information angående den enskilde eleven och gruppen. Mentorerna har mentorselever i en klass och har möjlighet att se den sociala strukturen i klassen. Det är viktigt att varje elev regelbundet träffar sin mentor för att vara ett stöd på skolan. Upplevelsen av att bli sedd och bekräftad stärker självkänslan och tryggheten. Vid mentorssamtal ges eleven möjlighet att i förtroende enskilt ta upp situationer av mobbing på skolan. Ansvarig mentor ansvarar för att föra vidare informationen och vid behov initiera möte med elevhälsoteamet. Arbetet pågår under hela året. 7

8 Utvärdering/Uppföljning sker genom: Uppföljning av mentorseleverna sker genom regelbundna mentorsträffar och utvecklingsssamtal. Utvärdering av mentorsskapet och målen sker genom skolan årliga utvärdering av läsåret Ansvarig: Mentorerna och rektor. Infomentor som informationskanal främjande insats Mål: Skapa en tydlig och direkt informationskanal mellan skola och hem och mellan personalen på skolan. Infomentor tydliggör frånvaro och närvaro bland eleverna. Erfarenheter visar att hög frånvaro många gånger beror på kränkningar i skolan. Det är därför viktigt att uppmärksamma frånvaro vid ett tidigt stadium. Insats: Skolan jobbar med en IT-plattform som heter InfoMentor. Via den kan mentor/lärare och skolan effektivt informera vårdnadshavare om situationen i skolan, i klassen eller för invididen. Frånvaron kontrolleras kan följas av mentorn och elevhälsan Arbetet pågår under hela året. Insats : Fortsätta utvecklingen att använda systemet för att infomrera elever och föräldrar Utvärdering/Uppföljning sker genom: Utvärdering av målet sker genom en föräldraenkät. Ansvarig: Rektor Klass- och elevråd främjande insats Mål: Eleverna ska ha inflytande över skolans vardag. De ska öva på att med demokratiska metoder påverka sin situation. De ska träna på att utöva positivt ledarskap och ta ansvar för sina handlingar. Eleverna ges också utrymme för att påverka likabehandlingsplanen genom klassråden och skapar möjlighet att få en uppfattning av hur eleverna uppfattar förekomsten av tex mobbing i en klass. Insats: Skolan arbetar för att höja elevrådets status, till exempel genom att ge elevrådet viktiga uppgifter i samband med större evangemang och ge elevrådet ekonomiska resurser som de själva beslutar över. Klassråden skall organiseras genom att att klassen utser representant till elevrådet och arbetet ska pågå under hela året. Insats : Förtydliga elevrådsarbetet för att göra eleverna mer delaktiga på skolan. Under höstterminen kommer elevrådet och klassråden att mötas varann vecka för att intensifiera arbetet. 8

9 Utvärdering/Uppföljning sker genom att: Utvärdering av målet sker genom elevenkät, elevrådets utvärdering av läsåret och skolan utvärdering av läsåret Ansvarig: Ivan Vitus Elevhälsan främjande och förebyggande insats Mål: Elevhälsans mål är att i samverkan med övrig personal i skolan åstadkomma en så god miljö för lärande som möjligt och främja en allmän utveckling hos eleverna, det vill säga främja deras kroppsliga, känslomässiga och sociala utveckling samt ge stöd till elever i behov av särskilt stöd. Insats: Elevhälsan skall främst arbeta förebyggande. Det innebär breda insatser som kommer alla elever till del. Det kan handla om olika insatser kring elevernas arbetsmiljö, skolans värdegrund, arbete mot kränkande behandling och effektivt ANDT-arbete, tex som att anordna föreläsningar, enskilda samtal, arbeta utåtriktande i klasserna och se till att skolans rutiner och policys fungerar optimalt. Elevhälsan har ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. Syftet med det förebyggande arbetet är att främja respekten för andra och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av alla olika slag. Elevhälsan samverkar vid behov med andra myndigheter som har till uppgift att ägna sig åt ungdomars hälsa och levnadsförhållanden som tex socialtjänst, ungdomsmottagningar, fältassisteneter, barn- och ungdomspsykiatri och frivilliga organisationer. Då mobbing uppmärksammas och uppgifter framkommer där en bedömning görs att en elev har behov av stöd utanför skolan tas dessa kontakter av elevhälsan. Elevhälsan bedriver varje läsår utåtriktat förebyggande arbete med olika teman. Arbetet bedrivs i samarbete med lärarna och sker i form av samtal och deltagande på konferenser och utbildningar Arbetet pågår under hela året. Insats : Utveckla och förtydlig skolans elevhälsorutin Utvärdering/Uppföljning sker genom att: Utvärdering av elevhälsans insatser och mål sker genom personalenkät. Utvärdering sker också genom skolan årliga utvärdering av läsåret. Eleverna avslutar det utåtriktade klassarbetet med att ge anonum feedback på de övningar som genomförts och det som tagits upp. Ansvarig: Elevhälsan 9

10 Arbetsro i klassrummet förebyggande insats Mål: Skapa en arbetsro som eleverna och lärare upplever positiv och som stimulerar lärande. Skolan skall ta tillvara på barnens positiva beteende och genom positiv förstärkning betona rätt beteende likaväl som att göra tydliga markeringar vid felaktigt beteende. Insats: Eleverna ska på klassråd diskutera hur klassen fungerar. Protokollen skall sedan förmedlas till elevhälsan Strategier för hur arbetsro i klassrummet skall uppnås skall diskuteras genom skolan olika konferenser. I arbetet med eleverna på skolan skall frågan om diskriminering och kränkande behandling uppmärksammas utifrån undervisningen, vilket lärarna ansvarar för. Detta kan innebära samtal om vikten av respekt och medmänskligt beteende. Det handlar även om att lärarna är tydliga med att bryta destruktiva beteenden såsom kränkande blickar, kommentarar och viskningar i klassrummet. Elevenkät med målsättningen att mer än 75 % av eleverna upplever arbetsro ska genomföras. Den långsiktliga målsättningen är att 100 % av eleverna ska känna arbetsro. Individuella avtal ingås med elever för att bidra till ökad arbetsro. Arbetet pågår under hela året. Insats : Utveckla klassrumsbesök hos varandra, nya pedagogiska strategier Utvärdering/Uppföljning: Utvärdering av målet sker genom elevenkäten. Utvärdering sker också genom skolan årliga utvärdering av läsåret Ansvarig: Elevhälsan och klassernas mentorer. Ökad vuxennärvaro på rasterna förebyggande insats Mål: Att alla elever ska känna sig trygga på rasterna. Att vuxna ska agera om de hör eller ser kränkningar. Att vuxna genom sin närvaro ska ge en lugnare miljö och främja kränkningar. Vuxna på skolan ska försöka underlätta för eleverna att utöva rastaktiviteter oberoende av ålder, kön, etnisk tillhörighet, exempelvis genom att låna ut bollar och pingisrack och med hjälp av elevrådet genomföra organiserade aktiviteter. Genom att bygga goda relationer med eleverna kan personal snabbt uppmärksamma jargonger och gruppkonstellationer och därigenom bidra till att kränkningar upphör. Insats: Rastvaktsschemat följs upp och justeras kontinuerligt på storlagsmöten. Insats : Förtydliga och påminna varanadra om vikten att synas på rasterna Utvärdering/Uppföljning sker genom att: Målet utvärderas genom svar via elevenkäten samt diskussioner kontinuerligt på storlagsmöten. Ansvarig: All personal på skolan 10

11 Att alla vuxna bryr sig förebyggande insats Mål: Alla, både vuxna och elever, ska aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper, samt aktivt arbeta för att kränkningar aldrig skall uppkomma. All personal på skolan har fokus på att redan vid misstanke uppmärksamma och agera vid kränkningar. Insats: Uppdatera planen för likabehandling årligen och sprid informationen kontinuerligt på APT och lagmöten. Impementering i personalgruppen. Tydliggörande av vad som ingår i medarbetaransvaret kopplat till plan för likabehandling. Öka medvetenheten och påminna varandra om vad som ingår tjänsten på Linneaskolan avseende plan mot likabehandling. Det är viktigt att skolans vuxna upprätthåller och ökar sin kompetens kring frågor som gruppdynamik, kommunikation människor emellan och liknande. Arbetet pågår hela året. Insats : Ta upp frågan på skolan skonferenser om hur vi agerar på skolan Utvärdering/Uppföljning sker genom att: Utvärdering av målet sker genom skolan årliga utvärdering av läsåret. Ansvarig: Rektor och elevhälsan. Elevernas trygghet förebyggande insats Mål: Skolan strävar efter att varje elev skall känna trygghet under skoldagen. Tryggheten är grunden för att skapa en bra inlärningsmiljö där alla elever har möjlighet att skaffa sig kunskaper utifrån sina förutsättningar. Ingen skall p.g.a någon av diskrimineringsgrunderna bli utsatt för kränkningar. Elever och personal skall känna till skolans likabehandlingsplan. Insats: Utökat rastvaktsschema. Alla som arbetar på skolan skall medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för medmänniskor. All personal skall aktivigt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och visa respekt för den enskilde individen. Arbetet med likabehandlingsplanen ska vara kontinuerligt och skall pågå under hela året. Insats : Ta upp frågan på skolans konferenser Utvärdering/Uppföljning sker genom att: Elevenkät och personalenkät. Ansvarig: Rektor och elevhälsan 11

12 5. Delaktighet Elever och föräldrar skall ges möjlighet att vara delaktiga i skolans arbete. Eleverna blir delaktiga genom att bland annat likabehandlingsplanen diskuteras under klassråd som hålls regelbundet under läsåret. Elevrådet träffar kuratorn för en genomgång av likabehandlingsplanen varje hösttermin och ges tillfälle att diskutera det som framkommit. Detta tas sedan i beaktande vid revidering av likabehandlingsplanen och det kommande läsårets planering. Enskilda elevers reflektioner och synpunkter skall beaktas vid uppdatering av likabehandlingsplanen och framförs till kuratorn under läsåret inför sammanställning. Ansvarig för att likabehandlingsplanen läggs ut uppdaterat på InfoMentor är rektor Föräldrarna ges möjlighet att påverka skolans arbete genom föräldraenkäten som genomförs under slutet av vårtermine. Föräldraenkäten sammanställs av elevhälsan och tar i beaktande när likabehandlingsplanens revideras. Föräldrarna ges också möjlighet att vara delaktiga under föräldramöten och genom inkomna klagomål. Personalen ges möjlighet att påverka skolans arbete och likabehandlingsplan genom en personalenkät som görs i slutet av höstterminen. Personalen har möjlighet att påverka arbetet genom diskussioner under arbetsplatsträffar, storlagsmöten och våningslagsmöten samt ledningsmöten. Elevhälsan ges möjlighet att påverka arbetet under elevhälsoteamsmöten. All personal ges möjlighet att påverka det kommande årets planering och arbete med likabehandlingsplanen och dess mål genom en utvärdering som görs av i början av varje hösttermin. Utvärderingen sker av kuratorn och rektorn. 6. Information om likabehandlingsplanen Eleverna skall få information om likabehandlingsplanen varje år, tex i början av terminen, under klassråden. All personal ansvarar för att uppmärksamma eleverna om likabehandlingsplanens innehåll Den skall också presenteras under föräldramöten och finnas tillgänglig på InfoMentor. Representanter från elevhälsan närvarar vid föräldramöten om behov finns. Personalen ges information om likabehandlingsplanen under en förankring av planen som sker vid arbetsplatsträffar vid varje terminsstart, senast september. Likabehandlingsplanen skall vara en under ständig dialog på personalens möten. Nyanställd personal på skolan informeras om likabehandlingsplanen av rektor. 12

13 7. Vid upptäckt av diskriminering, kränkningar och mobbing När mobbning eller kränkningar upptäcks är det ett absolut krav att åtgärder vidtas och att det görs skyndsamt. Den som bevittnar eller får kännedom om mobbning och inte agerar är medansvarig för mobbningen och förstärker den. Mobbning kan stoppas i ett tidigt skede om alla på skolan är observanta och tar på sig ansvaret att ingripa när mobbning eller mobbningstendenser upptäcks. Kränkning och mobbning av skolans elever och personal kan ske av personer som inte finns på skolan. Skolan har även då en skyldighet att agera och utreda. Skolan har även skyldighet att agera om det förekommer kränkningar eller mobbning utanför skoltid, tex på internet. Skolan har skyldighet att ureda skyndsamt vad som har hänt och vidta åtgärder som anses lämpliga. Elever ska rapportera till representanter för elevvårdsteamet, ansvarig mentor, lärare, rastvakter eller annan personal som eleven har förtroende för. Eleverna ska uppmuntras att anmäla kränkande behandling även om de själva inte är inblandade. All personal har skyldighet att rapportera och medverka till att utreda uppgifter redan vid misstanke om diskriminerng, trakasserier eller annan kränkande behandling förekommer. Kränkande behandling anmäls till elevhälsoteamet eller rektor. Om en elev upplever sig kränkt av rektor kan eleven anmäla till föräldrastyrelsen eller kurator. Personal som upplever sig kränkt anmäler sig till rektor. Om personal upplever sig kränkt av rektor anmäler man istället till föräldrastyrelsen. Rutiner för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling på Linneaskolan är: - All personal reagerar redan vid misstanke - Eleven har en mentor att vända sig till - Rastvärdar cirkulerar i skolans utrymmen och utomhus - Eleverna deltar i en enkät som lyfter fram problemområden på skolan där skolan kan sätta in specifika åtgärder - Utvecklingssamtal med mentor, elev och vårdnadshavare hålls regelbundet där bland annat trivsel diskuteras - All pedagogisk personal har regelbunda möten där elevtrivsel diskuteras. 13

14 7.1 Individuell utredning Syftet med skolans individuella handlingsplan är att det skall finnas en tydlig plan med ansvarsfördelning som beskriver vad som görs då kränkningar uppmärksammas för att arbeta mot målet att kränkningarna upphör. Ansvarig personal som fått reda på kränkningen informerar omedelbart till mentor för den som blivit utsatt för kränkningen och så även ansvarig mentor för den som utövat den kränkande behandlingen. Mentor informerar till rektor. Mentorn ansvarar för att informera övriga lärare om behov finns. Mentor informerar vårdnadshavare. Mentor informerar elevhälsoteamet. Vid allvarligare karaktär av kränkningen har också skolkurator och/eller rektor samtal med den drabbade och den som kränkt samt en utredning av elevhälsoteamet startas. Ansvarig mentor har samtal med den som kränkt och den kränkte. Detta ska ske senast inom en vecka från det att händelsen uppmärksammats. Om den utsatte eleven själv önskar eller om mentor önskar kan det första samtalet tas tillsammans med annan vuxen på skolan som eleven har förtroende för, tex kurator eller annan personal. Händelseförloppet utreds och åtgärder planeras. Samtalet till den drabbade ska utgå från elevens behov och eleven ska vara delaktig i diskussionen kring vilka ågärder som vidtas och hur uppföljningen ska ske. Eleven ska informeras om att vårdnadshavare kommer att underrättas. Uppföljande samtal bokas in efter en-två veckor och vid behov erbjuds den drabbade flera stödsamtal. Uppföljande samtal bokas också in med den som kränkt en-två veckor efter och även den som kränkt erbjuds flera stödsamtal. Stödsamtal med kurator kan också vid behov bokas in. Vårdnadshavare till elever som varit involverade informeras skyndsamt av den som hållit i samtalen. Vårdnadshavare ska också bjudas in till diskussion kring förslag på åtgärder/uppföljning. Kränkning av allvarlig karaktär Om händelsen är av allvarlig karaktär skall alltid två personer delta på samtalen. En som håller i samtalet och en som dokumenterar. Rektor och/eller skolkurator har också samtal med den/de som utövat den kränkande behandlingen samt den drabbade, om kränkningen är av allvarlig karaktär. Detta sker inom en vecka från det att händelsen uppmärksammats. Diciplinära åtgärder kan delas ut till eleven som utövat den kränkande behandlingen i enlighet med skollagen Uppföljningssamtal sker också en-två veckor av rektor och/eller skolkurator med den/de som utövat den kränkande behandlingen samt den drabbade, om kränkningen är av allvarlig karaktär. Vid allvarligare karaktär av kränkningen startar elevhälsoteamet en utredning. Ansvarig för utredningen är rektor och skolkurator. Vid allvarligare form av kränkning kan utredningen 14

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium

Läsår 16/17 Reviderad 30/8 16. Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium Likabehandlingsplan Hörby Yrkesgymnasium 1. Inledning Hörby Yrkesgymnasium tar avstånd från alla tendenser till kränkningar. Hörby Yrkesgymnasium skall utmärkas av trygghet, tolerans, öppenhet och trivsel

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Stjerneskolan Torsby gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskola, Gymnasiesärskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Krungårdsskolan F-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk F-6 samt fritidshem Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR SUNDBY FÖRSKOLA 2011 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Sundby förskola Bakgrund Från den 1 januari 2009 finns bestämmelser om diskriminering och kränkande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stentägtskolan Läsåret 2013/2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013/2014 Läsåret 2013/2014 Planen gäller från 2013-08-19 till 2014-09-20 Inledning En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-06-11 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Invux Särskild utbildning för vuxna På Vuxenutbildningen i Skara ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Stamgärde skola F-6 2016-17 Revideras v. 44 2017 Inledning Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska skolan upprätta en Likabehandlingsplan medan det i

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola

Likabehandlingsplan Skurholmens förskola Likabehandlingsplan Skurholmens förskola 2016-2017 Vad säger lagen? Skollagen Sedan den 1 januari 2009 regleras arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i både diskrimineringslagen och skollagen.

Läs mer

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017

Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Likabehandlingsplan handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling vid Pilbäckskolan, läsåret 2016/2017 Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslås att Verksamheten i skolan

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret

Likabehandlingsplan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2016 2017 1. Bakgrund l januari 2009 skärptes kraven på skolan i både skollagen 14 kap och diskrimineringslagen. Den som ansvarar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Likasplan/plan mot kränkande 1. VISION Vår ambition är att alla våra elever ska trivas och känna samhörighet med skolans personal och varandra. Det är en av de viktigaste förutsättningarna för att en god

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Östra Skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Östra Skolan Läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Östra skolan Planen gäller från 2014-09-21 till 2015-09-21

Läs mer

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN

ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN 1 ULLVIGYMNASIETS TRYGGHETSPLAN Syftet med Ullvigymnasiets trygghetsplan är att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling genom att vi inhämtar kunskap om

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling

Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling BÅSTADS KOMMUN Västra Karups skola, förskoleklass och fritidshem. Beslutad 2013-11-27 Handlingsplan mot diskriminering, kränkande behandling och f ör likabehandling Läsåret 2013-2014 Västra Karups Skola,

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015

Tryde Friskolas Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 s Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling 2014-2015 Alla elever på skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. På vår skola ska ingen elev bli diskriminerad, trakasserad

Läs mer

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stentägtskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola 1-3, fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11

LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 SMEDJEBACKENS KOMMUN Familje- och utbildningsförvaltningen Smedjebackens utbildningsområde LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 10/11 Bergaskolan, år 7-9 1 Vad säger lagarna? Likabehandlingsarbetet regleras sedan

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Skolans vision På Eksjö Gymnasium respekterar alla varandra och ges möjlighet att utvecklas som människa utifrån egna förutsättningar. Mål 1. Vi arbetar

Läs mer

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

SOLHEMS FÖRSKOLA. Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling SOLHEMS FÖRSKOLA Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING BAKGRUND DEFINITION VISION MÅL FÖREBYGGANDE ARBETE ÅTGÄRDER UTVÄRDERING INLEDNING Likabehandlingsarbete

Läs mer

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.)

Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) Trygghetsplan (Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan.) s fritidshem Läsåret 2015/16 Vision På är atmosfären sådan att alla barn och vuxna känner trygghet, trivsel och respekt för varandra.

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016

Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12. för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 Likabehandlingplan uppdaterad 2015-08-12 för Thomasskolan i Strängnäs kommun läsåret 2015-2016 0 Innehåll Inledning... 2 Del 1... 3 1.1Värdegrund, vision och mål... 3 1.2Förankring och ansvar... 3 1.3Utvärdering

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10

PRAKTISKA KIRUNA. Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 PRAKTISKA KIRUNA Giltighet 2012-09-01 2013-06-10 1 Innehållsförteckning 1. Inledning & Syfte... 3 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 3 3. Vision mot kränkande behandling... 3 4. Delaktighet...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Datum 2008-12-05 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. All planering, alla aktiviteter

Läs mer

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola

Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Uppdaterad 2015-03-10 Handlingsplan för Likabehandling, mot mobbning och kränkande beteende vid Morups Friskola Mål vid Morups Friskola Ingen mobbning, trakasserier eller annan särbehandling på grund av

Läs mer

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013-2014 Vår vision Vilhelm Mobergsgymnasiet är en liten skola där man inte är anonym och där alla känner sig trygga. Vi visar

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi) HANDLINGSPLAN 1(6) 2012-08-14 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Utbildning i svenska för invandrare (sfi) På sfi ska ingen känna sig diskriminerad eller kränkt. Personal och studerande på

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN Karlskrona 2007-01-31 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR ROSENFELDTSSKOLAN LIKABEHANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FÖR ATT FÖRHINDRA DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Lagar och andra styrdokument: SFS 2006:67

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem

Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling. Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Likabehandlingsplan/ plan mot kränkande behandling Smedstorps skola och Hjärtats fritidshem Barn och utbildning Smedstorp Läsåret 2013/2014 1. LAGSTIFTNING OCH DEFINITION AV BEGREPP Lagstiftning Sedan

Läs mer

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling. Ånge Ishockeyklubb Enligt Diskrimineringslagen 2008:567 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (Barnkonventionen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem

Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Ur skolplan för Tanums kommun Likabehandlingsplan för Fjällbacka skola/ fritidshem Värdegrunden handlar om det demokratiska uppdraget- om ett förhållningssätt till våra medmänniskor, alla människors lika

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogomeskolan Skogomeskolans fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Grunduppgifter: Skogomeskolan Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola och fritidshem Ansvarig

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium

Likabehandlingsplan. Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Likabehandlingsplan Läsåret 09/10 Farkostens gymnasium Innehållsförteckning 2 Målsättning 3 Planens syfte 3 Definitioner vad betyder orden? 3 Förebyggande arbete 4 Att upptäcka 4 Att utreda 4 Att åtgärda

Läs mer

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014

Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Vår lokala Likabehandlingsplan 2014 Albäcksskolan Klass 7-9 Vi på Albäcksskolan främjar likabehandling genom att främja och förebygga diskriminering trakasserier och annan kränkande behandling. Ditt bästa

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola

Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Datum Sida 2014-03-12 1 (11) Likabehandlingsplan - Plan mot kränkande behandling Sunne kulturskola Upprättad 20140312 Dokumentägare Tuula Dajén Kulturchef Giltighetstid: Tillsvidare Postadress Besöksadress

Läs mer

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING.

PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2013/2014 Strandvägsskolan Träningsskolan Regnbågen Ingela Dullum Rektor 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Ardalaskolan

Likabehandlingsplan. För Ardalaskolan Likabehandlingsplan För Ardalaskolan Verksamhetsåret 2016/2017 Inledning Det finns två lagar som ska skydda från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan. De två lagarna är skollagen (6:e

Läs mer

Förskolan Västanvinden

Förskolan Västanvinden Förskolan Västanvinden PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition av centrala begrepp (enligt JämO) Ansvarsfördelning

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16

Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Likabehandlingsplan för Järla skola 15/16 Innehållsförteckning Syfte Vision Lagstiftning Kiva Ansvarsfördelning Förebyggande arbete mot kränkningar, diskriminering och trakasserier Att utreda och åtgärda

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem Ör skola Upprättad 2016-08-12 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ör skola, Förskoleklass och Fritidshem Lagstiftning Skollagen (2010:800) 1 kap Utformningen av utbildningen 5 Utbildningen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola

Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan. Björnungens förskola Plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan Björnungens förskola Enligt 14 a kap. 8 skollagen och 3 kap. 16 diskrimineringslagen Gäller under tiden 20100901 20110831 Handlingsplanens främsta syfte

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola

Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola. Likabehandlingsplan. Hästhagens Förskola Årliga planer gällande Kränkande behandling och diskriminering Förskola/Lofsdalens skola Likabehandlingsplan Hästhagens Förskola Östra skoldistriktet År 2009 2011/12 Barn, Utbildning och Fritid Barn, 2011

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Cybergymnasiet Malmö Grunduppgifter Verksamhetsform som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvarig för planen Johan Wingren, rektor Vår vision På vår skola

Läs mer

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Hagabodaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Rektor, all personal, elever samt vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016

Likabehandlingsplan. Läsåret 2015/2016 Likabehandlingsplan Läsåret 2015/2016 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 1. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 3 1.2 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Metod 3 2. Definition av begrepp

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för verksamhetsåret 2014-2015 Enligt Nya Skollagen kap. 6 (2010:800), Diskrimineringslagen (2008:567) samt Förordningen (2006:1083) Kunskapsskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Ydreskolan Bule 2014 YDRE KOMMUN Barn och utbildning Ydreskolan Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Ydreskolan Bule 2014/2015 Reviderad hösten 2014 Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Söndrebalgs skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola/Skolbarnomsorg Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum

Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Sida 1 av 6 Plan mot kränkande behandling likabehandlingsplan för IM Ungdomscentrum Reviderad 2014-08-19 Inledning Hässleholms Gymnasium skall vara en plats där alla behandlas lika och där diskriminering

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Fågelås skola läsåret 2014/2015 Upprättad 2014-12-15 Innehållsförteckning Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Läs mer

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem

Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem Likabehandlingsplan för förskoleklass, grundskola och fritidshem 2013-2014 Det övergripande målet är att alla ska trivas och känna glädje över att gå till skolan. För att nå målet arbetar vi för att ha

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Lagens innehåll och syfte: Två gällande lagar skyddar barn och elever från diskriminering, trakasserier och kränkningar. Den ena är Diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå

Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Likabehandlingsplan 2015-2016 för att förhindra diskriminering och kränkande behandling. Gränsälvsgymnasiet/Komvux/Sfi i Övertorneå Innehållsförteckning: Bakgrund sid 3 Vision sid 3 Definitioner och begrepp

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan

Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING. Eneryda förskola Enelyckan Maj 2017 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING Eneryda förskola Enelyckan INLEDNING Krav på likabehandling Enligt likabehandlingslagen, som började gälla fr.o.m 1 april 2006, ska varje

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling

Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Enhet Stenstorps likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Dokumentet berör grundskolan åk 1-9 på Gustaf Dahlénskolan och Stenstorpsskolan. Ansvarig för planen

Läs mer

Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Praktiska Västerås plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för att det varje år upprättas

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun

Likabehandlingplan Finningeskolan Strängnäs kommun Likabehandlingplan Finningeskolan 2014-15 2014-09-18 Strängnäs kommun 1 Innehåll Inledning... 3 Del 1... 4 1.1 Värdegrund, vision och mål... 4 1.2 Förankring och ansvar... 4 1.3 Utvärdering av föregående

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN SJÖSTIERNANS FÖRSKOLA 2011-10-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning sid 1 Inledning och regelverk sid 2-3 Vad står begreppen för? sid 4-5 Diskriminering Trakasserier och kränkande

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖRSKOLAN I MÖLLTORP Trygghet Omtanke Delaktighet 2015/2016 I Lpfö 98 (reviderad 2010) står att: En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Uddevalla Gymnasiesärskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Uddevalla Gymnasiesärskola 2016-2017 Innehållsförteckning Handlingsplan... 0 Bakgrund...2 Lagar och styrdokument...2 Definitioner och begrepp... 3 Gymnasiesärskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016

Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016 Plan mot Kränkande behandling Likabehandlingsplan för LENA fritidshem 2015-2016 Alla människor har lika värde och var och en ska respekteras för den hon är. I våra skolor ska alla barn och vuxna respektera

Läs mer

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017.

Västerskolans mål. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Likabehandlingsplan för Västerskolan, Kungsörs kommun 2016/2017. Västerskolans mål Vår skola ska präglas av respekt för människans olikheter. Ingen elev eller vuxen ska fysiskt eller psykiskt utsättas

Läs mer