Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025"

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Kommunfullmäktige Ärende Försäljning av Granudden 1:2 Dnr Redovisning av medborgarförslag 2014 Dnr Redovisning av motioner 2014 Dnr Val av huvudmän till Sparbanksstiftelsen Skaraborg Dnr Begäran om entledigande, Inger Bratt (M) Dnr Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr Motion om insynsplatser i styrelser och nämnder Dnr Motion om central hundrastgård Dnr Motion om ursprungsmärkning på kommunens matsedlar Dnr Delgivningar kommunfullmäktige 2015 Dnr Beslutsunderlag Köpekontrakt Redovisning Redovisning Stadgar Begäran Begäran Motion Motion Motion Förteckning över delgivningar

2 Köpekontrakt Fastighetsbyrån C_~ 1 (4) Säljare Essunga Kommun Nassebro med 1/1 -del Mobil Köpare Khalid Al Jaff Trädgårdsgärdet Angered med 1/2-del Mobil Jenor Al Jaff Trädgårdsgärdet Angered med 1/2-del Köpeobjekt Fastigheten Essunga Granudden 1 :2 med adress Änghagevägen 19, Nassebro l det följande kallad fastigheten. Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av ******SjuhundraFemtiotusen****** kr Tillträdesdag 1 Betalning av köpeskilling , eller annat datum enligt överenskommelse. Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: a. Betalar handpenning den 6 februari kr genom insättning på Fastighetsmäklarens klientmedelskonto i Sparbankenskaraborg, kontonr Handpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat depositionsavtal omhändertas och förvaltas av mäklaren med anledning av i detta avtal intaget villkor. Märk insättningen b. Betalar kontant på tillträdesdagen kr På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. SUMMA KÖPESKILLING kr 2 Inteckningar och pantbrev Säljaren garanterar - att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till: kronor. - att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt. 3 Rättigheter och belastningar Säljaren garanterar - att fastigheten inte belastas av servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter, utmätnings- eller kvarstadsanteckningar. 4 Fastighetens skick Fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat överenskommits Harald Haglund Fastighetsbyrå AB Box Vara Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax t!j) Bankgiro fastighetsbyran.se

3 Fastighetsbyrån,~ Ansvar för skada 6 Äganderättens övergång samt fördelning av intäkter och kostnader 7 Myndighets beslut, rådighetsinskränkning, anslutningsavgifter 8 Lagfarts- och lånakostnader 9 Kontraktsbrott Harald Haglund Fastighetsbyrå AB Box Vara 2 (4) Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten. Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad hos FSF Förenade småkommuners förs Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på tillträdesdagen. Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen. Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna. Vad avser kommunal fastighetsavgifvfastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan. Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på fastigheten belöpande - gatukostnadsersättning - el-anslutningsavgifter -VA-anslutningsavgifter erlagts, om sådan ersättningsskyldighet inträtt. Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt. Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köpet. Kostnader vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren. Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Vid köparens kontraktsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens kontraktsbrott ska ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med försäljningen av fastigheten. Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax ire&n~ä te Skara Org nr j(ft) Bankgiro fastighetsbyran.se

4 Fastighetsbyrån ~ 10 Energideklaration 11 städning 12 Överlämnande av handlingar samt nycklar Det finns en energideklaration avseende byggnaden på fastigheten som upprättats för mindre än 10 år sedan. Kopia av energideklarationen har uppvisats för köparen inför köpet. Säljaren ansvarar för att byggnad, som ska användas av köparen som bostad, vid tillträdet är utrymd och väl rengjord. Övriga byggnader och utrymmen ska vara utrymda samt tomten avstädad. Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte säljaren detta ska köparen skriftligen uppmana säljaren att göra det. Om säljaren inte har tagit bort egendomen senast 14 dagar efter köparens uppmaning har köparen - om inte annat avtalats - rätt att göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad eller överta egendomen. Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna bevittnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen överlämna de nycklar säljaren har samt aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, obslånade pantbrev, gällande tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna. 3 (4) 13 Pantförskrivning Om det krävs för köparens finansiering av köpet, förbinder sig säljaren att på köparens bekostnad ansöka om nya inteckningar och hjälpa till vid köparens pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan köparen beviljats lagfart. 14 Förekommet pantbrev 15 skriftliga meddelanden Pantbrev Nr 1689 om kr beviljat den och Nr om kr beviljat den har enligt säljaren förkom mit. Därför förbinder sig säljaren att på tillträdesdagen, ur köpeskillingen, deponera kr på spärrat konto i köparens bank fram till den dag nämnda pantbrev överlämnas till banken eller den dag då dödning skett samt nya pantbrev erhållits av banken. Kostnad för dödningsförfarandet betalas av säljaren. Ränta på spärrkontot ska säljaren erhålla. Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev, e-post eller fax till den/det adress/faxnummer som angetts för motparten på kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare. Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: a) om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet; b) om avsänt med brev: vid mottagandet; c) om avsänt med e-post: vid avsändande; d) om avsänt med fax: vid avsändande; e) om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran. 16 Godkännande Detta köp är beroende av godkännande från Essunga Kommunfullmäktige. Skulle detta av Kommunen ej vara klart den 9 mars 2015 äger båda parter rätt att häva köpet utan skadestånd från endera part. Hävning sker direkt mellan parterna eller genom meddelande till Fastighetsbyrån i Vara. Harald Haglund Fastighetsbyrå AB Box Vara Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax ~e~i te Skara Org nr Bankgiro fastighetsbyran.se 31298

5 Fastighetsbyrån 17 Barack Handlingar Bilagor Undertecknande Köparen är medveten om att den barack som står i fastighetens södra spets har bygglov till och med Då den senast ska forslas bort av ägaren Byggtjänst/Tage Brolin. Köparen har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: 4 (4) Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: ~ Produktblad Juridisk köparinformation ~ Produktblad Juridisk säljarinformation Följande bilagor tillhör köpekontraktet: ~ Fastighetsbyråns hantering av personuppgifter ~ Utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister ~ Beskrivning ~ Budhistorik ~ Depositionsavtal Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet. Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör mäklarens arkivexemplar. Säljare Essunga Kommun Nassebro den februari 2015 Köpare Vara den 6 februari 2015 r::d!~ - - Khalid Al Jaff gm :Kjell Karlsson Nassebro den februari 2015 Vara den 6 februari 2015.J u.~.. fj Jenor Al Jaff gm : Daniel Andersson Harald Haglund Faslighetsbyrå AB Box Vara Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax tre~njä te Skara Org nr Bankgiro fastighetsbyran.se 31298

6 FASTIGHETSINFO Fastighetsbyrån ~ 1 (2) Fastighet Beteckning: Fastighetsregistret: Inskrivningsregistret: Församling: Adress( er): Ursprung: Areal: Koordinater: Åtgärder: Planer: Essunga Granudden 1:2 {Tidigare beteckning: R-FRÄMMEST AD GRANUDDEN 1 :2) Senaste ändring: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda Ändringar t.o.m redovisas, senaste ändring: Främmestad-Bäreberg (144502) Socken: främmestad Änghagevägen 19 Granudden 1:1 Land: 3258,0 m 2 Vatten: 0,0 m 2 Totalt: 3258,0 m 2 1. X: Y: Karta: FRÄMMESTAD Avstyckning, , 16-FRÄ-147 Fastighetsreglering, , Fastighetsreglering, , Beslutade 1. Detaljplan: 1603-P11 Datum: Genomförande: Början slut Ändring av DP: 1445-P20 Datum: Laga kraft: Genomförande: Början slut Lagfart 1. Inskrivningsdag: Aktnr: / Essunga Kommun Nassebro Fång: Köp Köpeskilling: kr Avser hela fastigheten Andel: 1/1 lntec ningar 1. Inskrivningsdag: Aktnr: /1688 Förmånsordningsnr: 1 status: Skriftligt pantbrev Gäller i: Granudden 1 :2 2. Inskrivningsdag: Akt nr: /1689 Förmånsordningsnr: 2 status: skriftligt pantbrev Gäller i: Granudden 1 :2 3. Inskrivningsdag: Akt nr: /1690 Förmånsordningsnr: 3 status: Skriftligt pantbrev Gäller i: Granudden 1:2 4. Inskrivningsdag: Aktnr: /23561 Förmånsordningsnr: 4 status: Skriftligt pantbrev Gäller i: Granudden 1 :2 5. Inskrivningsdag: Akt nr: /23563 Förmånsordningsnr: 5 status: skriftligt pantbrev Gäller i: Granudden 1 :2 T otalt 5 st, kr Taxeringsenheter 1. Taxeringsenhet, typ: Specialenhet, skolbyggnad Senaste taxering: 2013 Uppgiftsår: 2014 Harald Haglund Fastighetsbyrå AB Box Vara Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax Belopp: Belopp: Belopp: Belopp: Belopp: 1 Aj Id: ~tyrels~ s säte Skara Org nr kr kr kr kr kr t:;rj Bankgiro fastighetsbyran.se

7 1-?a.stighetsbyrån ~ 2 (2) Hel registerfastighet Tidigare ägare 1. Namn: Loberg, Gerd Ägd/innehavd andel: 1/1 Överlåten andel: 1/1 Fång: Köp Ajourförande Inskrivn/n smyndighet Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Eksjö Box Eksjö Ajourförande lantmäterimyndighet Lantmäteriet Box Göteborg [ ********** Lantmäteriet och Skatteverket ********** ~ ' Harald Haglund Fastighetsbyrå AB Box Vara Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax ~},.L, Sk c. Org nr ffj) Bankgiro fastighetsbyran.se

8 OBJEKTSBESKRIVNING Fastighetsbyrån.:: :~~----~ Viktigt! Ta även del av Fastighetsbyråns Köparinformation. 1 (3) Fastighetsbeteckning: Essunga Granudden 1 :2 Pris: kr Antal rum: 6 Boarea: 256 kvm Tomtareal: kvm Adress: Änghagevägen Nassebro Interiör Boarea: 256 m 2 (Enl enklare mätning) Antal rum: 6 st varav 3-4 st sovrum Entre 1: handikappanpassad och akustiktak. Plastmatta Farstu: med förråd Kök: Spis, kyl och frys. Allrum: med öppenspis(används ej)- plastmatta och diskbänk. Sovrum: Entre 2: Tvättstuga/badrum: WC: Handikappanpassad WC: Hall: Trappa vidare upp till öp. + städförråd. ÖVER PLAN: Allrum: Stort rum med plastmatta på golv. Sovrum: med balkong Badrum: med plastmatta Sovrum: Sovrum: med vindar Byggnad Harald Haglund Faslighetsbyrå AB Box Vara Hustyp: 1%-plansvilla Tak: Papp/betongpannor Bjälklag: Trä Fasad: Trä Grundläggning: Källare/torpargrund Fönster: 3-glas stomme: Trä Uppvärmning: Elpanna till vattenburet system Energiklass: G Energiprestanda: 222 kwh per m 2 (Atemp) och år. Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax id.l.. ~, Org nr rit~ Bankgiro fastighetsbyran.se

9 Fastighetsbyrån ~. Energideklaration: Energideklaration är utfärdad Kontakta mäklaren för mer information 2 { 3 ) och för att ta del av energideklarationen. Ventilation: Mekanisk, 2 st FTX Weland Driftskostnad: Totalt: kr Byggnaden har använts som förskola med hög beläggning, industrispis mm. Vill du få en personlig boendekostnadskalkyl upprättad - kontakta ansvarig mäklare. Nätbolag: Nossebra Energi Elleverantör: Kraft och kultur, green Elförbrukning: kwh/år Övrigt byggnad: Huset är tilläggsisolerat Tillbyggt -89 Övriga byggnader: Fd brygghus/förråd med el. Betongpannor. Uthus/garage med betongpannor. Två pantbrev om totalt kr saknas, dessa kommer att ansökas om dödning för. Barackerna som står vid parkeringen ingår ej i denna försäljning. Vatten har tidigare trängt in i entrehall ovan handfat, samt vid fönster ovan tillbygget. Vattan har även trängt in i källaren tidigare. Kommunen har efter det åtgärdat avloppet utan för huset. Fastighet Ekonomi Fastighetsbeteckning: Essunga Granudden 1 :2 Adress: Änghagevägen Nossebra Tomt: 3258 m 2, friköpt, Trädgårdstomt Taxeringsvärde: O kr (år 2013) varav byggnad O kr Taxeringskod: 825 Specialenhet, skolbyggnad Vatten!Avlopp: Kommunalt VA. Planbestämmelser: Detaljplan. Genomförandetid: Övrigt: Tomten är till större delen inhägnad med bia 4 sandlådor, förråd med indragen el och slagsäkringar samt ytterligare ett förråd. Pantsättning: Det finns 5 st pantbrev uttagna om sammanlagt kr Pris: kr Ägare Övrigt Essunga Kommun Tillträde: den 1 O mars 2015 Ansvarig fastighetsmäklare Anders Arosenius, Telefon , mobil E-post: Andel: 1/1 Föreliggande objektbeskrivning är upprättad i enlighet med ägarens information. Genom parternas underskrifter nedan - vidimerar säljaren att uppgifterna är korrekta, samt att köparen har tagit del av och godkänt innehållet. Vara den 6 februari 2015 Vara den 6 februari 2015 Säljare gm:kjell Karlsson Köpare...?:.... K~~iid Al Jaff,,., ~~"::~:~;"~: =~~'~'~" ;,, "' ~~:! 1J(dt l~l.. ~~,..~~,.,~ J~t,~ Fastighetsbyrå AB Hotellgatan 2 Fax Org nr fastighetsbyran.se Box Vara

10 'Fastighetsbyrån ~ gm:daniel Andersson Jenor Al Jaff 3 (3) Harald Haglund Fastighetsbyrå AB Box Vara Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax jjjj s tyrelsens säte Skara Org nr r B ankg irotofs-~55 fastighetsbyran.se

11 Redovisning av medborgarförslag behandlade under Följande medborgarförslag har besvarats av fullmäktige/kommunstyrelsen 2014: Medborgarförslag: Dnr Kf 58 Medborgarförslag angående trafiksituationen vid Jonslundsskolan och Cypressvägen. Besvarad: av kommunfullmäktige Medborgarförslag: Dnr Kf 59 Medborgarförslag angående ett ställe i kommunen där man kan lägga i båt med båtkärra. Besvarad: av kommunfullmäktige Medborgarförslag: Dnr Kf 34, Medborgarförslag om skridskois. Besvarad: av kommunstyrelsen Följande medborgarförslag har inte färdigbehandlats 2014: Medborgarförslag: Dnr Kf 60 Medborgarförslag angående förbud mot biltrafik på träbron Kommunfullmäktige beslutade lägga in 1,2 miljoner i budgeten 2015 för upprustning av träbron. Medborgarförslaget är inte besvarat. Medborgarförslag: Dnr Kf 31, Medborgarförslag om att göra musikskolan till en kulturskola Kommunstyrelsens arbetsutskott begärde in yttrande från utbildningsnämnden om medborgarförslaget. Medborgarförslag: Dnr Kf 97, Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund. Behandlas paralellt med motionen om utomhusgym i kommunen. Medborgarförslag: Dnr Kf 68, Medborgarförslag om färdtjänst. Behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott Medborgarförslag: Dnr Medborgarförslag om cykel och gångväg från Lekåsakorsningen vid E20 till Essunga by. Behandlas av Thomas Hugosson.

12 Redovisning av motioner behandlade under Följande motioner har besvarats av fullmäktige 2014: Dnr Kf 45 Motion angående utökad kollektivtrafik. Besvarad: av kommunfullmäktige Dnr Kf 76 Motion angående om kommunen skall erbjuda snöröjning vintertid. Besvarad: av kommunfullmäktige Dnr Kf 89 Motion angående torget Stureplan i Nossebro. Besvarad: av kommunfullmäktige Dnr Kf 48 Motion om 1/4 års prenumeration av Nya Lidköpings Tidningen (NLT) till nyinflyttade i kommunen Besvarad: av kommunfullmäktige Dnr Kf 78 Motion om sammansättning av Folkhälsorådet i Essunga kommun. Besvarad: av kommunfullmäktige. Följande motioner har inte färdigbehandlats 2014: Dnr Motion om livsmedelsinköp i kommunen Kf 93 Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning Dnr Motion om förskola och fritids på kvällar och helger Ks 145 Ärendet återremitterades till utbildningsnämnden Dnr Motion om att göra Stiftelsen Essunga Industrier till dotterbolag åt Essunga Au 56 Kjell Karlsson fick i uppdrag att utreda om det är möjligt att bifalla motionen Dnr Kf 70 Motion om informationstavlan på torget Au 105 Ärendet remitterades till tekniska enheten för yttrande Dnr Kf 71 Motion om bostadsbyggande i Essunga kommun Au 106 Ärendet remitterades till bostadsförsörjningsgruppen för yttrande Dnr Kf 142 Motion om utomhusgym. Ärendet överlämnades för beredning och beslut till kommunstyrelsen.

13 Susanne Engdahl Från: Skickat: Till: Ämne: Sparbanksstiftelsen Skaraborg den 3 februari :55 Susanne Engdahl Huvudmän Hej Här kommer utdraget ur Sparbanksstiftelsen stadgar. HUVUDMÄN OCH STÄMMA 8 Huvudmän utses i enlighet med vad som anges i stiftelsefdrordnandet. Huvudmän utses for en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. För att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett bra sätt ska en huvudman vara kund i Sparbanken Skaraborg AB. Val av samtliga de huvudmän, som utses av kommunal valkorporation, skall fdretas vatt fjärde år och avse en period på fyra år. Av de 16 huvudmän, som skall utses av huvudmännen, utses vid varje ordinarie stämma fyra huvudmän för en period av fyra år. Med vänlig hälsning Sparban kssti lh.:lsen Sk:araborg Bi b bi Johansso n Verkställande tjänst eman Telefon

14 ESSUNGA KOMMUN Essunga Kommun A tt: Susanne Engdahl Nassebro Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med 14 oktober Parti: Kommun: Moderaterna Essunga Med vänlig hälsning Torpvägen NOSSEBRO

15 Datum ESSUNGA KC.J i~ z 2 Sida l (l) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Rättsenheten Agnetha Ericsson Kommunfullmäktige i Essunga kommun Nossebro Anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Essunga kommun Bifogade skrivelse från Stig Sandberg överlämnas för handläggning. Enligt telefonsamtal med Stig Sandberg avser skrivelsen begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige i Essunga kommun. Vänliga hälsningar l tum AgnJtha Ericsson Kopia till: Stig Sandberg Blåbätja Malma l O l Nossebro Postadress: Besöksadress: Telefon/Fax: Webbadress: E-post: VÄNERSBORG Drottninggalan (växel) (fax)

16 1' {)vc/klttcya/l., #7 i/l/l /).;'n ~ 9 c/l-j ~~!vm 0c/Jk ur/ ln;c7 Jt.rh? eri«~rt / kdrn/-yh/n /ull 1'?'7;Zif7e. j E<5>0un'/cc k<f~ r-y:)(/ n. /)e;?,h /1-;f'ude /t7 FyJe-(. H/# })nr: e/r ÅOI -9!6-Z-OI~">~ <.Sft'J J:/] clh ~!3J t)?'::z e:c kab?f e"'i 1 o 1 ~65 CJ/ A/ev Jeaf,;-o _ o7t5 ;c:; c{,s '7-oo s,h7 Q ala)lr. se

17 Motion till kommunfullmäktige i Nossebro Insynsplatser i styrelser och nämnder Ur både en demokratisk synpunkt och ur ett kommunpolitiskt perspektiv är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får någon direkt insyn i hur de kommunala styrelserna och nämnderna arbetar. Som kommunfullmäktigeledamot kan vem som helst se besluten tagna genom de förda protokollen, men tyvärr inte de argument som lyfts fram. Resultatet av dagens system kan innebära att kommunfullmäktiges ledamöter som inte är representerade får en ofullständig informationsbild av de ärenden som tas upp i fullmäktige. Dessa partier tvingas då försöka få fram en fullständig bild av de i kommunstyrelsen respektive nämnderna framförda argumenten genom långa debatter i kommunfullmäktige. Samtliga kommunfullmäktigeledamöter deltar i alla beslut som avhandlas i kommunfullmäktige och förväntas stå till ansvar inför sina väljare för sina ställningstaganden. Att sätta sig in i den beslutsprocess med de underlag som presenteras i de handlingar som skickas ut inför varje kommunfullmäktigemöte är inte tillräckligt. Införandet av insynsplatser kan leda till både en effektivisering och en besparing, jämfört med dagens system. Det skulle dessutom innebära ett stort lyft för den kommunala demokratin i 4/o..r~~-/3tt!l De partier som inte informerats i olika nämnder och styrelser kan genom ett bifall av denna motion slippa ställa frågor som idag endast gör att fullmäktige drar ut på tiden. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att samtliga partier i kommunfullmäktige som inte har ordinarie eller ersättarplats i kommunens nämnder och kommunstyrelsen skall ha rätt till en insynsplats i dessa. Att insynsplatserna inte ska vara arvoderade och utan yttranderätt. Lennart Nordlöf(SD)% t{' :-; o ~~ r ~~;/~ 1

18 Central hundrastgård Det finns många hundägare i Essunga kommun, men finns i dagsläget ingen bra hundrastgård. De flesta grannkommuner i vår omgivning har en eller flera hundrastgårdar. Både Skara och Lidköping har nyligen anlagt centrala, säkra och rymliga hundrastgårdar, som blivit mycket populära. Vi behöver en central hundrastgård där hundar redan från tidig ålder kan lära sig socialiseras med andra hundar och hundägare för att förebygga osäkerhet och aggressivitet när de blir äldre. Vi vill skapa en naturlig mötesplats för alla hundägare att söka sig till för att leka och träna med sina hundar även i p!o(~i:-&~u Vi sverigedemokrater värnar om tryggheten i Essunga kommun och vill därför förebygga de problem som både hundägare och hundrädda medborgare upplever med nervösa, stressade och aggressiva hundar.. Vi tror att en hundrastgård av bra standard skaparförutsättningar för hundägare att forma tryggare och stabilare hundar, vilket i sin tur kommer att skapa positiva kedjereaktioner även bland dem so m inte utnyttjar hundrastgården. Hundrastgården kommer även att vara en lösning för de hundägare som pga ålder, sjukdom eller skada har svårt att erbjuda sin hund den motion den kräver. Att anlägga en hundrastgård innebär ingen större kostnad för kommunen Underhållet av rastgården kommer att vara det samma som att sköta ett av grönområdena i kommunen och därmed ingen sä rskild extra kostnad. Vid anläggning av hundrastgården måste man ta hänsyn till hundars, hundägares och övriga medborga res trygghet, vi föreslår därför dubbelgrindar och 140cm höga staket. Hänsyn måste även tas till jordbruksverkets regler för hundrastgårdar Förslag från vår sida är att anlägga hundrastgården i Ena delen av parkerings platsen Torgatan finns en Liten skogsdunge som lämpar sig till deta ändamål. Sverigedemokraterna yrkar därför: Att- vi beslutar om att anlägga en central hundrastgård med en yta på minst 300m2. Att- Höja standarden genom att ställa in parksoffor, en hundlatrin, belysning, dubbelgrindar samt informationsskylt med för ändamålet aktuella utdrag ur {2007:1150) lagen om tillsyn över hundar och katter samt information om hur många hundar so m maximalt får vistas i rastgården samtidigt (beroende på hundrastgårdens storlek) enligt jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser för hundar. 1

19 Motion om ursprungsmärkning av kommunens matsedlar På lektionstid undervisas våra barn med den bästa intention i miljöfrågor, i matlagning och i hälsokunskap. Men när de lämnar lektionen och går till matsalen saknas oftast möjligheten för barnen att bedöms vad som serveras, ur både miljö-, hälso- och djurskyddsperspektiv. Frågan är varför? skolmåltiden är ett utmärkt tillfälle att förstärka och följa upp pedagogiken ifrån lektionerna. Barnen är vä ldigt vetgiriga och vill veta mera. De villlära sig om maten, ur alla möjliga aspekter, vilket är någonting som vi bör uppmuntra. Bäst läggs grunden för goda vanor tidigt i livet. En del får med sig kunskap och intresse hemifrån, medan andra barn tyvärr inte har samma möjligheter. Våra äldre är uppvuxna med att mat lagas från grunden och dom har i stort sett alltid vetat varifrån maten kommer, det gör dom inte som det är nu. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: Att: kommunens matsedlar blir ursprungsmärkta. Sverigedemokraternas F ullmätige Lennart Nordlöt 'tw?p/jmi/ A

20 Kommunfullmäktige Delgivningar Följande handlingar delas ut på sammanträdet: Protokoll, Vision & Utveckling Protokoll, kommunstyrelsen Verksamhetsplan, Essunga kommun Beslut, förordnande av begravningsombud Lars Ödlund 2 beslut, förordnande av borgerlig vigselförrättare - Bo Cerdier och Carina Gustafsson 2 beslut, ny ersättare i kommunfullmäktige - Stig Sandberg (M) och Åke Carlzon (M) Fickfolder, sammanträdesdagar i Essunga kommun 2015 Politikernas ekonomibok, Sveriges Kommuner och Landsting Följande handlingar skickas med kallelsen: Protokoll, kommunstyrelsen

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen.

Köpekontrakt. Maria Nielsen Telefon: E-post: Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Säljare Maria Nielsen Telefon: 0735039008 E-post: mariachristinanielsen@hotmail.com Mikael Nielsen Skridskovägen 6, 43853 Hindås Telefon: 0735039005 E-post: nielsenbygg@hotmail.com 760503-4847 1/2-del

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten

Fastigheten Nybro Regeln 9 med adress Verkstadsgatan 3A, Nybro I det följande kallad fastigheten Köpekontrakt 1 (5) Säljare med 1 / 1 -del 212000-0753 Köpare Köpeobjekt Överlåtelseförklaring Wittenbergs Skötselbolag ABmed 1 / 1 -del 556966-9210 Duvetorp 210 38291 NYBRO Fastigheten Nybro Regeln 9 med

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten ÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpeobjekt Kommentar Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera. Ksau KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-06-09, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

FM-enheten 1(1) D A T U M D I A R I E N R H A N D L Ä G G A R E 2013-03-28 LS-LED13-260 Magnus Andersson, tfn 016-10 38 08, SJ LS-FM13-062 Fastighet Härberget 10, Thulegården, Eskilstuna försäljning Komplettering

Läs mer

Försäljning av Slagsta 1:25

Försäljning av Slagsta 1:25 Kommunstyrelsen 2016-05-18 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2016:355 Magnus Nyström /HandläggareTelefon/ 1 (1) Kommunstyrelsen Försäljning av Slagsta 1:25 Förslag till beslut Förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel:

Överlåtare/Säljare 1 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 2 Namn: Personnummer: Procentandel: Överlåtare/Säljare 1 Överlåtare/Säljare 2 Överlåtare/Säljare 2 Förvärvare/Köpare 1 Förvärvare/Köpare 2 Förvärvare/Köpare 3 Bostadsrättsförening Namn: Bostadsrättsföreningen Norra Gubberogatan 9-11 1/5

Läs mer

K Ö P E A V T A L avseende fastighet

K Ö P E A V T A L avseende fastighet K Ö P E A V T A L avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga

Läs mer

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna

KÖPEAVTAL avseende fastighet. Säljare: Peab Bostad AB, ( ), nedan kallad Säljaren, Box 808, Solna KÖPEAVTAL avseende fastighet Säljare: Peab Bostad AB, (556237-5161), nedan kallad Säljaren, Box 808, 169 28 Solna Köpare: Österåkers Kommun, (212000-2890), nedan kallad Köparen, 184 86 Åkersberga Fastighet:

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är:

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är: KÖPEKONTRAKT Säljare Anna Mölbo 850807-3023 1/2-del Skålevikstïlen 5 E, 5178 Loddefjord, Norge Johan Mölbo 910814-1939 1/2-del Österleden 52 D Lgh 1102, 352 42 Växjö nedan benämnd Säljaren. Köpare Nybro

Läs mer

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo

Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo Ärende 8 Inriktningsbeslut om försäljning av fastigheten Sånnahult 2:3 samt budgetpost för stiftelsen Kurrebo TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) 2015-10-02 Jörgen Wijk 0477 441-14 jorgen.wijk@tingsryd.se Kommunstyrelsens

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING

ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING ÖVERENSKOMMELSE OM FASTIGHETSREGLERING har denna dag träffats mellan (1) Jernhusen Fastigheter AB, org. nr 556596-9598, Box 520, 101 30 Stockholm ( Överlåtaren ); och (2) Piteå Kommun, org. nr 212000-2759,

Läs mer

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24

Åsgatan 26. www.hemverket.se - Sida 1 av 24 Län Dalarna Gatuadress Kommun Hedemora Storlek 9 rum (5 sovrum) / 280 m² Område Hedemora Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymlig villa med stilfullt rustade ytskikt, högt i tak och vacker utsikt.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-06-09 KF:s ilaiwliiig NR 35 2011 45 (54) 120 Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården INLEDNING Fastigheten är belägen

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande.

KOMMUNSTYRELSEN. Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30. Plats. Val av justerare. Tid för justering. Ärendelista. Föredragande. KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 15 december 2015 kl. 15:30 Plats Piltzsalen, samverkanskontoret Syssiebäck Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga ärenden Diarienr

Läs mer

Gärdesvägen 14. Län. Västra Gatuadress Gärdesvägen 14. Kommun Göteborg Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 168 m² Område Hovås Tillträde tidigast

Gärdesvägen 14. Län. Västra Gatuadress Gärdesvägen 14. Kommun Göteborg Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 168 m² Område Hovås Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7.0 rum (5 sovrum) / 168 m² Område Hovås Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Trevlig, friliggande

Läs mer

Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN. fastighetsmäklaren. med nöjdare kunder= husmanhagberg.

Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN. fastighetsmäklaren. med nöjdare kunder= husmanhagberg. Nomadskoleområdet SKOGSNÄVAVÄGEN 4 BUDAVSLUT MÅNDAG 9/2 KL 14.00 VÄLKOMMEN IN fastighetsmäklaren med nöjdare kunder= husmanhagberg.se Budavslut Måndag 9/2 kl. 14.00. I fint villaområde vid vattnet ligger

Läs mer

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande

Beslutet/domen har vunnit laga kraft. Fastighetsmäklarinspektionens avgörande Beslutet i webbversion 1 (5) Saken Tillsyn enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400), fråga om deposition. Prövning av om fastighetsmäklaren har betalat ut deponerad handpenning i enlighet med parternas

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757

o 99 I ~ l) landstinget PROTOKOLLSUTDRAG LANDSTINGSSTYRELSEN Dm LD1 0/02757 I ~ l) landstinget DALARNA o 99 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2010-11-08 171 Förvärvav fastigheten Valhalla 2 I Falun Dm LD1 0/02757 Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30

Län Gatuadress Kommun Storlek Tillträde tidigast Husviksvägen 30 Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (2 sovrum) / 83 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 9 www.hemverket.se - Sida 2 av 9 Tomt Trädgård samt

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred

KÖPEKONTRAKT. Lars Rystadius 600826-1916 1/3-del Långgatan 11 Lgh 1101, 647 30 Mariefred KÖPEKONTRAKT Säljare Annika Rystadius 670502-2009 1/3-del Kanbergsgatan 4 Lgh 1001, 582 28 Linköping Håkan Rystadius 630510-1914 1/3-del Engelbrektsgatan 3 A Lgh 1302, 582 21 Linköping Lars Rystadius 600826-1916

Läs mer

Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4

Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 Kommunstyrelsen 2015-10-29 Kommunledningskontoret Samhällsbyggnad KSKF/2015:510 Magnus Nyström /1075/ 1 (4) Kommunstyrelsen Köp av fastigheterna Gredby 2:1 och 2:4 Förslag till beslut 1. Köpekontrakt avseende

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Län Halland Gatuadress Ekarevägen 9 Kommun Varberg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 130 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Halland Gatuadress Ekarevägen 9 Kommun Varberg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 130 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Halland Gatuadress Kommun Varberg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 130 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En fräsch och välplanerad bostad belägen i lugnt och trivsamt bostadsområde. -- Christian

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Kniparedsvägen 74 A Götaland Kommun Göteborg Storlek 1061.0 m² Tillträde tidigast

Kniparedsvägen 74 A Götaland Kommun Göteborg Storlek 1061.0 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 1061.0 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Tomt med fritt läge och sol hela dagen. Bra bussförbindelser. -- Morris Yarbug, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Vackert vid Vrigstadsån

Vackert vid Vrigstadsån Sävsjö Biskopsbo 1:15 För ett härligt liv på landet, en km från Vrigstad. Fastigheten kallas Lunden och är belägen i vacker omgivning med Vrigstadsån ringlande invid tomten. Fastigheten bebyggt med ett

Läs mer

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Ormbunkegatan 16 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast 2015-11-01 " Huset har bästa läget på gatan, lugn återvändsgata med sparsam trafik. Solhela dagen från

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Ringsättravägen 5

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Ringsättravägen 5 Län Stockholm Gatuadress Kommun Huddinge Storlek 3.0 rum (1 sovrum) / 65 m² Område Vidja Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Minivilla på fin stor solig

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Gränsgatan 18 Kommun Bräcke Storlek 5 rum (4 sovrum) / 124 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Gränsgatan 18 Kommun Bräcke Storlek 5 rum (4 sovrum) / 124 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Bräcke Storlek 5 rum (4 sovrum) / 124 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset har ett bra läge och en stor härlig altan! -- Bodil Rooth, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast

Lindvägen 4. Västra Gatuadress Lindvägen 4 Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Tranemo Storlek 7 rum (5 sovrum) / 157 m² Område Limmared Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Stort och rymligt hus

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

TOMT I NATURSKÖNA HULI

TOMT I NATURSKÖNA HULI Skogssällskapet Bergsgatan 130 853 50 Sundsvall Tel 0771-22 00 44 Fax 0611-214 82 TOMT I NATURSKÖNA HULI Tomt i natursköna Huli Högt belägen tomt i populära Huli på 3 312 kvm. Nära till naturen men ändå

Läs mer

Åkerholmsgatan 2. Allt är nytt med mycket fin sjöutsikt. Huset har en öppen och ljus planlösning. -- B.L.L. Fastigheter AB, säljare.

Åkerholmsgatan 2. Allt är nytt med mycket fin sjöutsikt. Huset har en öppen och ljus planlösning. -- B.L.L. Fastigheter AB, säljare. Län Norrbotten Gatuadress Kommun Luleå Storlek 4 rum (2 sovrum) / 119 m² Område Hällbacken Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Allt är nytt med mycket fin sjöutsikt. Huset har en öppen och ljus

Läs mer

66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2007-09-11 LS-LED07-442 66 Försäljning av mark, del av Väpnaren 6, vid Kungsgatan i Eskilstuna. Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Smultronvägen 2 B Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Smultronvägen 2 B Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Härjedalen Storlek 5 rum (4 sovrum) / 90 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Härlig stuga i fantastisk miljö. Närhet till natur, skidåkning, fiske m.m. Stor möjlighet

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Flakeberg Dalby 1. Län. Västra Gatuadress Flakeberg Dalby 1. Kommun Grästorp Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 167 m² Område Flakeberg Tillträde tidigast

Flakeberg Dalby 1. Län. Västra Gatuadress Flakeberg Dalby 1. Kommun Grästorp Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 167 m² Område Flakeberg Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Grästorp Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 167 m² Område Flakeberg Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Här kan du njuta

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Gopshus Bygata 66 Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Gopshus Bygata 66 Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Mora Storlek 5 rum (4 sovrum) / 115 m² Område Gopshus Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmigt timmerhus med åretruntstandard och ca 45 meter till vasaloppsspåret.

Läs mer

Maskinistvägen 11. Län Västernorrland Gatuadress Maskinistvägen 11 Kommun Sundsvall Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 150 m² Tillträde tidigast

Maskinistvägen 11. Län Västernorrland Gatuadress Maskinistvägen 11 Kommun Sundsvall Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 150 m² Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 150 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Entrè: Möblerbar hall med klinkergolv,

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Objektbeskrivning. Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt. Fiskalsvägen 37, Svenstavik. 143 m 2 (36 m 2 biarea) Tomtarea: 660 m 2

Objektbeskrivning. Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt. Fiskalsvägen 37, Svenstavik. 143 m 2 (36 m 2 biarea) Tomtarea: 660 m 2 Objektbeskrivning Villa 5 rum varav 3 sovrum 143 kvm med 660 kvm tomt Boarea: Tomtarea: 660 m 2 Utgångspris: 143 m 2 (36 m 2 biarea) 500 000 kr Ansvarig mäklare: Göran Sundberg Mobil: 070-319 99 69 Mail:

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast

Län Västernorrland Gatuadress Steinkjervägen 6 Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sollefteå Storlek 7 rum (5 sovrum) / 208 m² Område Prästbordet Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trivsamt hus för stor familj med ytor för umgänge och matlagning

Läs mer

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Drottninggatan 3 Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Töreboda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 170 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett unikt hus med plats för många! Aktiv Bed & Breakfast samt en aktiv butikslokal

Läs mer

Götaland Kommun Mölndal Storlek 4 rum (3 sovrum) / 103 m² Tillträde tidigast

Götaland Kommun Mölndal Storlek 4 rum (3 sovrum) / 103 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mölndal Storlek 4 rum (3 sovrum) / 103 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Bekvämt och barnvänligt boende med närhet till förskola, skola och pendeltåg.

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Södra Tvillingvägen 8

Södra Tvillingvägen 8 Län Dalarna Gatuadress Kommun Säter Storlek 6 rum (5 sovrum) / 131 m² Område Nämnsbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Rymligt boende för stor familj. Billig driftkostnad med bergvärme. -- Josephine

Läs mer

Hjortrongatan 56. Län Uppsala Gatuadress Hjortrongatan 56 Kommun Uppsala Storlek 9.0 rum (6 sovrum) / 166 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Hjortrongatan 56. Län Uppsala Gatuadress Hjortrongatan 56 Kommun Uppsala Storlek 9.0 rum (6 sovrum) / 166 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Uppsala Gatuadress Kommun Uppsala Storlek 9.0 rum (6 sovrum) / 166 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Sällsynt parhus om 166 kvm med stora utrymmen

Läs mer

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag

Fastighetsrätt. I fastighetsmäklarens vardag Fastighetsrätt I fastighetsmäklarens vardag Kort om mig -Kungshamn -Sambo & barn -3-årig högskoleutbildning Högskolan Väst -Registrerad fastighetsmäklare sen 2008 -Svensk Fastighetsförmedling -Fastighetsbyrån

Läs mer

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting

KÖPEAVTAL. mellan. European Spallation Source ERIC. och. Skåne läns landsting KÖPEAVTAL mellan European Spallation Source ERIC och Skåne läns landsting INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH TILLTRÄDESDAG... 3 3. KÖPESKILLING... 3 4. KOSTNADER OCH INTÄKTER

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Furudals Bruk Långbacksvägen 1 Kommun Rättvik Storlek 5 rum (3 sovrum) / 130 m² Område Furudal Tillträde tidigast

Län Dalarna Gatuadress Furudals Bruk Långbacksvägen 1 Kommun Rättvik Storlek 5 rum (3 sovrum) / 130 m² Område Furudal Tillträde tidigast Län Dalarna Gatuadress Furudals Bruk Långbacksvägen 1 Kommun Rättvik Storlek 5 rum (3 sovrum) / 130 m² Område Furudal Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och harmoniskt boende i naturnära

Läs mer

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast

Öjersjövägen 38F Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Partille Storlek 4 rum (3 sovrum) / 94 m² Område Öjersjö Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nyrenoverat och välplanerat parhus med lättskött och solig trädgård.

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Solhöjdsvägen 3 Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Eksjö Storlek 5 rum (4 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Charmigt hus med stor tomt med möjligheter. 25 minuter från stan och ca 4,5 mil från

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Blåklocksgatan 2 Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Blåklocksgatan 2 Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Malmö Storlek 3 rum (1 sovrum) / 40 m² Område Almåsa B Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området är jättetrevligt med mycket aktiviteter på sommaren och god sammanhållning.

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare

Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga grannar. -- Gunnar Bjurbäck, säljare Län Värmland Gatuadress Kommun Karlstad Storlek 7 rum (6 sovrum) / 162 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett hus med plats för många där vi trivts. Väldigt lugnt och naturnära läge med trevliga

Läs mer

Västra Gatuadress Vattentornsgatan 124 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 123 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Vattentornsgatan 124 Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 123 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 4 rum (3 sovrum) / 123 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevlig bostad med naturskönt läge och närhet till kommunikationer med goda

Läs mer

Län Västerbotten Gatuadress Skog 21 Kommun Vilhelmina Storlek 5 rum (3 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västerbotten Gatuadress Skog 21 Kommun Vilhelmina Storlek 5 rum (3 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västerbotten Gatuadress Kommun Vilhelmina Storlek 5 rum (3 sovrum) / 100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt läge med stora möjligheter till naturupplevelser. -- Dan Anders Nilsson,

Läs mer

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE

FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE FRILIGGANDE VILLA - EKSHÄRAD - PRIS: 595 000:- ELLER HÖGSTBJUDANDE Beskrivning Villa i Ekshärad! Villa i 1½-plan med källare. Rymligt kök och inglasad veranda i söderläge. Två sovrum på ovanvåning. Bastu

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Magasinsgatan 24 Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Magasinsgatan 24 Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Vetlanda Storlek 7 rum (4 sovrum) / 144 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett charmigt äldre hus med generös takhöjd och härligt ljusinsläpp tack vare höga

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Falkenberg Betongen 17 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Cementvägen 4 Smedjeholmen Falkenberg

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Södra vägen 23 Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 7 rum (5 sovrum) / 133 m² Område Bjärnum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Läget är perfekt, ett stenkast från centrum och bara någon minuts promenad

Läs mer

Gårdlösa 1005. Län Skåne Gatuadress Gårdlösa 1005 Kommun Tomelilla Storlek 5 rum (2 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Gårdlösa 1005. Län Skåne Gatuadress Gårdlösa 1005 Kommun Tomelilla Storlek 5 rum (2 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Tomelilla Storlek 5 rum (2 sovrum) / 120 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag fastnade för huset för att det var renoverat till modern standard men hade kvar mycket

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Sörnäsgården Sörnäs 105 Kommun Malung Storlek 11 rum (9 sovrum) / 237 m² Område Malung - Sälen. Tillträde tidigast

Län Dalarna Gatuadress Sörnäsgården Sörnäs 105 Kommun Malung Storlek 11 rum (9 sovrum) / 237 m² Område Malung - Sälen. Tillträde tidigast Län Dalarna Gatuadress Kommun Malung Storlek 11 rum (9 sovrum) / 237 m² Område Malung - Sälen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Stort hus att bo i med annex som har 2 st uthyrningslägenheter.

Läs mer

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor.

KÖPESKILLING: Säljaren överlåter till köparen Fastigheten mot en överenskommen köpeskilling om etthundrafyratusentrehundrasextio (104 360) kronor. KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 Surahammar (nedan kallad Säljaren ) KÖPARE: Netto Marknad Sverige AB org.nr 556615-2269 311 84 Falkenberg

Läs mer

Län Dalarna Gatuadress Idre fjäll 185 Kommun Älvdalen Storlek 3 rum (2 sovrum) / 54 m² Område Idre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Dalarna Gatuadress Idre fjäll 185 Kommun Älvdalen Storlek 3 rum (2 sovrum) / 54 m² Område Idre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Dalarna Gatuadress Kommun Älvdalen Storlek 3 rum (2 sovrum) / 54 m² Område Idre Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Jag älskar lugnet och tystnaden. På altan kan jag sitta i timmar och njuta

Läs mer

Perfekt hus till mindre familj. Närhet till skolor, badhus och mataffärer. Billiga driftskostnader. -- Pär Pahlin, säljare

Perfekt hus till mindre familj. Närhet till skolor, badhus och mataffärer. Billiga driftskostnader. -- Pär Pahlin, säljare Län Norrbotten Gatuadress Kommun Piteå Storlek 4 rum (3 sovrum) / 78 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Perfekt hus till mindre familj. Närhet till skolor, badhus och mataffärer. Billiga driftskostnader.

Läs mer

FRITIDSHUS - S:T ANNA SKÄRGÅRD - TRÄNNÖ

FRITIDSHUS - S:T ANNA SKÄRGÅRD - TRÄNNÖ FRITIDSHUS - S:T ANNA SKÄRGÅRD - TRÄNNÖ Beskrivning STRANDTOMT PÅ EGEN UDDE - S:T ANNA SKÄRGÅRD, TRÄNNÖ Charmig skärgårdsidyll med mycket fint och trivsamt läge med egen udde. Fastigheten är en strandtomt

Läs mer

Lupinvägen 36. Län Skåne Gatuadress Lupinvägen 36 Kommun Landskrona Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 164 m² Område Häljarp - Legoland. Tillträde tidigast

Lupinvägen 36. Län Skåne Gatuadress Lupinvägen 36 Kommun Landskrona Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 164 m² Område Häljarp - Legoland. Tillträde tidigast Län Skåne Gatuadress Kommun Landskrona Storlek 5.0 rum (4 sovrum) / 164 m² Område Häljarp - Legoland Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning 1½-plans parhus

Läs mer

Län Kronoberg Gatuadress Gamla vägen 4 Kommun Tingsryd Storlek 7 rum (5 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Kronoberg Gatuadress Gamla vägen 4 Kommun Tingsryd Storlek 7 rum (5 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Kronoberg Gatuadress Kommun Tingsryd Storlek 7 rum (5 sovrum) / 110 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Nära till bussen. Naturskön tomt med stor boyta. Bra uppvärmningssystem med olika

Läs mer

Norra Lergered Åsenhill. Västra Gatuadress Norra Lergered Åsenhill Götaland Kommun Borås Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast.

Norra Lergered Åsenhill. Västra Gatuadress Norra Lergered Åsenhill Götaland Kommun Borås Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast. Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Borås Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 95 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Charmig 50-talsvilla på stor naturskön

Läs mer

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Värmland Gatuadress Bläckhornsgatan 14 Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Värmland Gatuadress Kommun Kristinehamn Storlek 5 rum (4 sovrum) / 87 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Fin lummig hörntomt med uteplatser. Ett billigt boende med närhet till det mesta

Läs mer

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse

Dombäcksövägen 24. Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Örnsköldsvik Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 110 m² Område Husum Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Villa i lugnt och

Läs mer

Lillåker - Hyllinge. Utgångspris: 6 600 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Lillåker - Hyllinge. Utgångspris: 6 600 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Lillåker - Hyllinge ÅSTORP HYLLINGE 37:1 Välhållen och trivsam gård med byggnader i gott skick. Fritt och lantligt läge med närhet till Helsingborg och Hyllinge med handelsområde. Ca 13 ha god åkermark.

Läs mer

Län Jämtland Gatuadress Stensmyran 310 Kommun Bräcke Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jämtland Gatuadress Stensmyran 310 Kommun Bräcke Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jämtland Gatuadress Kommun Bräcke Storlek 2 rum (1 sovrum) / 60 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Enskilt läge, skogstomt med sjöutsikt, bra fiske och nära till tätort! -- Lars Hellström,

Läs mer

Järnvägsgatan 13. Län Jönköping Gatuadress Järnvägsgatan 13 Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Järnvägsgatan 13. Län Jönköping Gatuadress Järnvägsgatan 13 Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Värnamo Storlek 6 rum (4 sovrum) / 125 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 16 www.hemverket.se - Sida 2 av 16 Entré Entré med plats

Läs mer

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast

Hackstavägen 13. Län Södermanland Gatuadress Hackstavägen 13 Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Län Södermanland Gatuadress Kommun Vingåker Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 317 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Fastigheten är ett flerfamiljshus med

Läs mer

Västra Gatuadress Jägarevägen 6 Götaland Kommun Lidköping Storlek 7 rum (5 sovrum) / 196 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Jägarevägen 6 Götaland Kommun Lidköping Storlek 7 rum (5 sovrum) / 196 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Lidköping Storlek 7 rum (5 sovrum) / 196 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " En trevlig bostad med centralt läge och stor insynsskyddad trädgård med dubbelgarage.

Läs mer