Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025"

Transkript

1 BESLUTSUNDERLAG Datum Kommunfullmäktige Ärende Försäljning av Granudden 1:2 Dnr Redovisning av medborgarförslag 2014 Dnr Redovisning av motioner 2014 Dnr Val av huvudmän till Sparbanksstiftelsen Skaraborg Dnr Begäran om entledigande, Inger Bratt (M) Dnr Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr Motion om insynsplatser i styrelser och nämnder Dnr Motion om central hundrastgård Dnr Motion om ursprungsmärkning på kommunens matsedlar Dnr Delgivningar kommunfullmäktige 2015 Dnr Beslutsunderlag Köpekontrakt Redovisning Redovisning Stadgar Begäran Begäran Motion Motion Motion Förteckning över delgivningar

2 Köpekontrakt Fastighetsbyrån C_~ 1 (4) Säljare Essunga Kommun Nassebro med 1/1 -del Mobil Köpare Khalid Al Jaff Trädgårdsgärdet Angered med 1/2-del Mobil Jenor Al Jaff Trädgårdsgärdet Angered med 1/2-del Köpeobjekt Fastigheten Essunga Granudden 1 :2 med adress Änghagevägen 19, Nassebro l det följande kallad fastigheten. Överlåtelseförklaring Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen. Köpeskilling Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling av ******SjuhundraFemtiotusen****** kr Tillträdesdag 1 Betalning av köpeskilling , eller annat datum enligt överenskommelse. Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: a. Betalar handpenning den 6 februari kr genom insättning på Fastighetsmäklarens klientmedelskonto i Sparbankenskaraborg, kontonr Handpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat depositionsavtal omhändertas och förvaltas av mäklaren med anledning av i detta avtal intaget villkor. Märk insättningen b. Betalar kontant på tillträdesdagen kr På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. SUMMA KÖPESKILLING kr 2 Inteckningar och pantbrev Säljaren garanterar - att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till: kronor. - att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt. 3 Rättigheter och belastningar Säljaren garanterar - att fastigheten inte belastas av servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter, utmätnings- eller kvarstadsanteckningar. 4 Fastighetens skick Fastigheten överlåts i det skick den är på kontraktsdagen om inte annat överenskommits Harald Haglund Fastighetsbyrå AB Box Vara Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax t!j) Bankgiro fastighetsbyran.se

3 Fastighetsbyrån,~ Ansvar för skada 6 Äganderättens övergång samt fördelning av intäkter och kostnader 7 Myndighets beslut, rådighetsinskränkning, anslutningsavgifter 8 Lagfarts- och lånakostnader 9 Kontraktsbrott Harald Haglund Fastighetsbyrå AB Box Vara 2 (4) Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten. Säljaren garanterar att fastigheten fram till tillträdesdagen är fullvärdesförsäkrad hos FSF Förenade småkommuners förs Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på tillträdesdagen. Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen. Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna. Vad avser kommunal fastighetsavgifvfastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten belastar den av dem som är ägare av fastigheten den 1 januari respektive år. Parterna är överens om att avräkning och fördelning av fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som angivits ovan. Om inget annat anges i detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på fastigheten belöpande - gatukostnadsersättning - el-anslutningsavgifter -VA-anslutningsavgifter erlagts, om sådan ersättningsskyldighet inträtt. Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt. Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köpet. Kostnader vid lösen av säljarens lån, som inte ska övertas av köparen, ska betalas av säljaren. Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt, har motparten rätt till skälig ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet. Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits. Vid köparens kontraktsbrott, som leder till hävning av köpet, ska ersättning i första hand regleras ur betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren snarast återbetala mellanskillnaden till köparen. Vid köparens kontraktsbrott ska ersättningen till säljaren även innefatta säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med försäljningen av fastigheten. Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax ire&n~ä te Skara Org nr j(ft) Bankgiro fastighetsbyran.se

4 Fastighetsbyrån ~ 10 Energideklaration 11 städning 12 Överlämnande av handlingar samt nycklar Det finns en energideklaration avseende byggnaden på fastigheten som upprättats för mindre än 10 år sedan. Kopia av energideklarationen har uppvisats för köparen inför köpet. Säljaren ansvarar för att byggnad, som ska användas av köparen som bostad, vid tillträdet är utrymd och väl rengjord. Övriga byggnader och utrymmen ska vara utrymda samt tomten avstädad. Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte säljaren detta ska köparen skriftligen uppmana säljaren att göra det. Om säljaren inte har tagit bort egendomen senast 14 dagar efter köparens uppmaning har köparen - om inte annat avtalats - rätt att göra sig av med egendomen på säljarens bekostnad eller överta egendomen. Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna bevittnat kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen överlämna de nycklar säljaren har samt aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, obslånade pantbrev, gällande tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna. 3 (4) 13 Pantförskrivning Om det krävs för köparens finansiering av köpet, förbinder sig säljaren att på köparens bekostnad ansöka om nya inteckningar och hjälpa till vid köparens pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan köparen beviljats lagfart. 14 Förekommet pantbrev 15 skriftliga meddelanden Pantbrev Nr 1689 om kr beviljat den och Nr om kr beviljat den har enligt säljaren förkom mit. Därför förbinder sig säljaren att på tillträdesdagen, ur köpeskillingen, deponera kr på spärrat konto i köparens bank fram till den dag nämnda pantbrev överlämnas till banken eller den dag då dödning skett samt nya pantbrev erhållits av banken. Kostnad för dödningsförfarandet betalas av säljaren. Ränta på spärrkontot ska säljaren erhålla. Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev, e-post eller fax till den/det adress/faxnummer som angetts för motparten på kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare. Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda: a) om avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet; b) om avsänt med brev: vid mottagandet; c) om avsänt med e-post: vid avsändande; d) om avsänt med fax: vid avsändande; e) om avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran. 16 Godkännande Detta köp är beroende av godkännande från Essunga Kommunfullmäktige. Skulle detta av Kommunen ej vara klart den 9 mars 2015 äger båda parter rätt att häva köpet utan skadestånd från endera part. Hävning sker direkt mellan parterna eller genom meddelande till Fastighetsbyrån i Vara. Harald Haglund Fastighetsbyrå AB Box Vara Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax ~e~i te Skara Org nr Bankgiro fastighetsbyran.se 31298

5 Fastighetsbyrån 17 Barack Handlingar Bilagor Undertecknande Köparen är medveten om att den barack som står i fastighetens södra spets har bygglov till och med Då den senast ska forslas bort av ägaren Byggtjänst/Tage Brolin. Köparen har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: 4 (4) Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: ~ Produktblad Juridisk köparinformation ~ Produktblad Juridisk säljarinformation Följande bilagor tillhör köpekontraktet: ~ Fastighetsbyråns hantering av personuppgifter ~ Utdrag ur Lantmäteriets fastighetsregister ~ Beskrivning ~ Budhistorik ~ Depositionsavtal Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet. Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör mäklarens arkivexemplar. Säljare Essunga Kommun Nassebro den februari 2015 Köpare Vara den 6 februari 2015 r::d!~ - - Khalid Al Jaff gm :Kjell Karlsson Nassebro den februari 2015 Vara den 6 februari 2015.J u.~.. fj Jenor Al Jaff gm : Daniel Andersson Harald Haglund Faslighetsbyrå AB Box Vara Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax tre~njä te Skara Org nr Bankgiro fastighetsbyran.se 31298

6 FASTIGHETSINFO Fastighetsbyrån ~ 1 (2) Fastighet Beteckning: Fastighetsregistret: Inskrivningsregistret: Församling: Adress( er): Ursprung: Areal: Koordinater: Åtgärder: Planer: Essunga Granudden 1:2 {Tidigare beteckning: R-FRÄMMEST AD GRANUDDEN 1 :2) Senaste ändring: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda Ändringar t.o.m redovisas, senaste ändring: Främmestad-Bäreberg (144502) Socken: främmestad Änghagevägen 19 Granudden 1:1 Land: 3258,0 m 2 Vatten: 0,0 m 2 Totalt: 3258,0 m 2 1. X: Y: Karta: FRÄMMESTAD Avstyckning, , 16-FRÄ-147 Fastighetsreglering, , Fastighetsreglering, , Beslutade 1. Detaljplan: 1603-P11 Datum: Genomförande: Början slut Ändring av DP: 1445-P20 Datum: Laga kraft: Genomförande: Början slut Lagfart 1. Inskrivningsdag: Aktnr: / Essunga Kommun Nassebro Fång: Köp Köpeskilling: kr Avser hela fastigheten Andel: 1/1 lntec ningar 1. Inskrivningsdag: Aktnr: /1688 Förmånsordningsnr: 1 status: Skriftligt pantbrev Gäller i: Granudden 1 :2 2. Inskrivningsdag: Akt nr: /1689 Förmånsordningsnr: 2 status: skriftligt pantbrev Gäller i: Granudden 1 :2 3. Inskrivningsdag: Akt nr: /1690 Förmånsordningsnr: 3 status: Skriftligt pantbrev Gäller i: Granudden 1:2 4. Inskrivningsdag: Aktnr: /23561 Förmånsordningsnr: 4 status: Skriftligt pantbrev Gäller i: Granudden 1 :2 5. Inskrivningsdag: Akt nr: /23563 Förmånsordningsnr: 5 status: skriftligt pantbrev Gäller i: Granudden 1 :2 T otalt 5 st, kr Taxeringsenheter 1. Taxeringsenhet, typ: Specialenhet, skolbyggnad Senaste taxering: 2013 Uppgiftsår: 2014 Harald Haglund Fastighetsbyrå AB Box Vara Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax Belopp: Belopp: Belopp: Belopp: Belopp: 1 Aj Id: ~tyrels~ s säte Skara Org nr kr kr kr kr kr t:;rj Bankgiro fastighetsbyran.se

7 1-?a.stighetsbyrån ~ 2 (2) Hel registerfastighet Tidigare ägare 1. Namn: Loberg, Gerd Ägd/innehavd andel: 1/1 Överlåten andel: 1/1 Fång: Köp Ajourförande Inskrivn/n smyndighet Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Eksjö Box Eksjö Ajourförande lantmäterimyndighet Lantmäteriet Box Göteborg [ ********** Lantmäteriet och Skatteverket ********** ~ ' Harald Haglund Fastighetsbyrå AB Box Vara Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax ~},.L, Sk c. Org nr ffj) Bankgiro fastighetsbyran.se

8 OBJEKTSBESKRIVNING Fastighetsbyrån.:: :~~----~ Viktigt! Ta även del av Fastighetsbyråns Köparinformation. 1 (3) Fastighetsbeteckning: Essunga Granudden 1 :2 Pris: kr Antal rum: 6 Boarea: 256 kvm Tomtareal: kvm Adress: Änghagevägen Nassebro Interiör Boarea: 256 m 2 (Enl enklare mätning) Antal rum: 6 st varav 3-4 st sovrum Entre 1: handikappanpassad och akustiktak. Plastmatta Farstu: med förråd Kök: Spis, kyl och frys. Allrum: med öppenspis(används ej)- plastmatta och diskbänk. Sovrum: Entre 2: Tvättstuga/badrum: WC: Handikappanpassad WC: Hall: Trappa vidare upp till öp. + städförråd. ÖVER PLAN: Allrum: Stort rum med plastmatta på golv. Sovrum: med balkong Badrum: med plastmatta Sovrum: Sovrum: med vindar Byggnad Harald Haglund Faslighetsbyrå AB Box Vara Hustyp: 1%-plansvilla Tak: Papp/betongpannor Bjälklag: Trä Fasad: Trä Grundläggning: Källare/torpargrund Fönster: 3-glas stomme: Trä Uppvärmning: Elpanna till vattenburet system Energiklass: G Energiprestanda: 222 kwh per m 2 (Atemp) och år. Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax id.l.. ~, Org nr rit~ Bankgiro fastighetsbyran.se

9 Fastighetsbyrån ~. Energideklaration: Energideklaration är utfärdad Kontakta mäklaren för mer information 2 { 3 ) och för att ta del av energideklarationen. Ventilation: Mekanisk, 2 st FTX Weland Driftskostnad: Totalt: kr Byggnaden har använts som förskola med hög beläggning, industrispis mm. Vill du få en personlig boendekostnadskalkyl upprättad - kontakta ansvarig mäklare. Nätbolag: Nossebra Energi Elleverantör: Kraft och kultur, green Elförbrukning: kwh/år Övrigt byggnad: Huset är tilläggsisolerat Tillbyggt -89 Övriga byggnader: Fd brygghus/förråd med el. Betongpannor. Uthus/garage med betongpannor. Två pantbrev om totalt kr saknas, dessa kommer att ansökas om dödning för. Barackerna som står vid parkeringen ingår ej i denna försäljning. Vatten har tidigare trängt in i entrehall ovan handfat, samt vid fönster ovan tillbygget. Vattan har även trängt in i källaren tidigare. Kommunen har efter det åtgärdat avloppet utan för huset. Fastighet Ekonomi Fastighetsbeteckning: Essunga Granudden 1 :2 Adress: Änghagevägen Nossebra Tomt: 3258 m 2, friköpt, Trädgårdstomt Taxeringsvärde: O kr (år 2013) varav byggnad O kr Taxeringskod: 825 Specialenhet, skolbyggnad Vatten!Avlopp: Kommunalt VA. Planbestämmelser: Detaljplan. Genomförandetid: Övrigt: Tomten är till större delen inhägnad med bia 4 sandlådor, förråd med indragen el och slagsäkringar samt ytterligare ett förråd. Pantsättning: Det finns 5 st pantbrev uttagna om sammanlagt kr Pris: kr Ägare Övrigt Essunga Kommun Tillträde: den 1 O mars 2015 Ansvarig fastighetsmäklare Anders Arosenius, Telefon , mobil E-post: Andel: 1/1 Föreliggande objektbeskrivning är upprättad i enlighet med ägarens information. Genom parternas underskrifter nedan - vidimerar säljaren att uppgifterna är korrekta, samt att köparen har tagit del av och godkänt innehållet. Vara den 6 februari 2015 Vara den 6 februari 2015 Säljare gm:kjell Karlsson Köpare...?:.... K~~iid Al Jaff,,., ~~"::~:~;"~: =~~'~'~" ;,, "' ~~:! 1J(dt l~l.. ~~,..~~,.,~ J~t,~ Fastighetsbyrå AB Hotellgatan 2 Fax Org nr fastighetsbyran.se Box Vara

10 'Fastighetsbyrån ~ gm:daniel Andersson Jenor Al Jaff 3 (3) Harald Haglund Fastighetsbyrå AB Box Vara Besöksadress Hotellgatan 2 Tel Fax jjjj s tyrelsens säte Skara Org nr r B ankg irotofs-~55 fastighetsbyran.se

11 Redovisning av medborgarförslag behandlade under Följande medborgarförslag har besvarats av fullmäktige/kommunstyrelsen 2014: Medborgarförslag: Dnr Kf 58 Medborgarförslag angående trafiksituationen vid Jonslundsskolan och Cypressvägen. Besvarad: av kommunfullmäktige Medborgarförslag: Dnr Kf 59 Medborgarförslag angående ett ställe i kommunen där man kan lägga i båt med båtkärra. Besvarad: av kommunfullmäktige Medborgarförslag: Dnr Kf 34, Medborgarförslag om skridskois. Besvarad: av kommunstyrelsen Följande medborgarförslag har inte färdigbehandlats 2014: Medborgarförslag: Dnr Kf 60 Medborgarförslag angående förbud mot biltrafik på träbron Kommunfullmäktige beslutade lägga in 1,2 miljoner i budgeten 2015 för upprustning av träbron. Medborgarförslaget är inte besvarat. Medborgarförslag: Dnr Kf 31, Medborgarförslag om att göra musikskolan till en kulturskola Kommunstyrelsens arbetsutskott begärde in yttrande från utbildningsnämnden om medborgarförslaget. Medborgarförslag: Dnr Kf 97, Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund. Behandlas paralellt med motionen om utomhusgym i kommunen. Medborgarförslag: Dnr Kf 68, Medborgarförslag om färdtjänst. Behandlas av kommunstyrelsens arbetsutskott Medborgarförslag: Dnr Medborgarförslag om cykel och gångväg från Lekåsakorsningen vid E20 till Essunga by. Behandlas av Thomas Hugosson.

12 Redovisning av motioner behandlade under Följande motioner har besvarats av fullmäktige 2014: Dnr Kf 45 Motion angående utökad kollektivtrafik. Besvarad: av kommunfullmäktige Dnr Kf 76 Motion angående om kommunen skall erbjuda snöröjning vintertid. Besvarad: av kommunfullmäktige Dnr Kf 89 Motion angående torget Stureplan i Nossebro. Besvarad: av kommunfullmäktige Dnr Kf 48 Motion om 1/4 års prenumeration av Nya Lidköpings Tidningen (NLT) till nyinflyttade i kommunen Besvarad: av kommunfullmäktige Dnr Kf 78 Motion om sammansättning av Folkhälsorådet i Essunga kommun. Besvarad: av kommunfullmäktige. Följande motioner har inte färdigbehandlats 2014: Dnr Motion om livsmedelsinköp i kommunen Kf 93 Ärendet återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning Dnr Motion om förskola och fritids på kvällar och helger Ks 145 Ärendet återremitterades till utbildningsnämnden Dnr Motion om att göra Stiftelsen Essunga Industrier till dotterbolag åt Essunga Au 56 Kjell Karlsson fick i uppdrag att utreda om det är möjligt att bifalla motionen Dnr Kf 70 Motion om informationstavlan på torget Au 105 Ärendet remitterades till tekniska enheten för yttrande Dnr Kf 71 Motion om bostadsbyggande i Essunga kommun Au 106 Ärendet remitterades till bostadsförsörjningsgruppen för yttrande Dnr Kf 142 Motion om utomhusgym. Ärendet överlämnades för beredning och beslut till kommunstyrelsen.

13 Susanne Engdahl Från: Skickat: Till: Ämne: Sparbanksstiftelsen Skaraborg den 3 februari :55 Susanne Engdahl Huvudmän Hej Här kommer utdraget ur Sparbanksstiftelsen stadgar. HUVUDMÄN OCH STÄMMA 8 Huvudmän utses i enlighet med vad som anges i stiftelsefdrordnandet. Huvudmän utses for en tid av fyra år räknat från ordinarie stämma till och med ordinarie stämma. För att kunna fullgöra sitt uppdrag på ett bra sätt ska en huvudman vara kund i Sparbanken Skaraborg AB. Val av samtliga de huvudmän, som utses av kommunal valkorporation, skall fdretas vatt fjärde år och avse en period på fyra år. Av de 16 huvudmän, som skall utses av huvudmännen, utses vid varje ordinarie stämma fyra huvudmän för en period av fyra år. Med vänlig hälsning Sparban kssti lh.:lsen Sk:araborg Bi b bi Johansso n Verkställande tjänst eman Telefon

14 ESSUNGA KOMMUN Essunga Kommun A tt: Susanne Engdahl Nassebro Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med 14 oktober Parti: Kommun: Moderaterna Essunga Med vänlig hälsning Torpvägen NOSSEBRO

15 Datum ESSUNGA KC.J i~ z 2 Sida l (l) LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Rättsenheten Agnetha Ericsson Kommunfullmäktige i Essunga kommun Nossebro Anhållan om befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige i Essunga kommun Bifogade skrivelse från Stig Sandberg överlämnas för handläggning. Enligt telefonsamtal med Stig Sandberg avser skrivelsen begäran om entledigande som ersättare i kommunfullmäktige i Essunga kommun. Vänliga hälsningar l tum AgnJtha Ericsson Kopia till: Stig Sandberg Blåbätja Malma l O l Nossebro Postadress: Besöksadress: Telefon/Fax: Webbadress: E-post: VÄNERSBORG Drottninggalan (växel) (fax)

16 1' {)vc/klttcya/l., #7 i/l/l /).;'n ~ 9 c/l-j ~~!vm 0c/Jk ur/ ln;c7 Jt.rh? eri«~rt / kdrn/-yh/n /ull 1'?'7;Zif7e. j E<5>0un'/cc k<f~ r-y:)(/ n. /)e;?,h /1-;f'ude /t7 FyJe-(. H/# })nr: e/r ÅOI -9!6-Z-OI~">~ <.Sft'J J:/] clh ~!3J t)?'::z e:c kab?f e"'i 1 o 1 ~65 CJ/ A/ev Jeaf,;-o _ o7t5 ;c:; c{,s '7-oo s,h7 Q ala)lr. se

17 Motion till kommunfullmäktige i Nossebro Insynsplatser i styrelser och nämnder Ur både en demokratisk synpunkt och ur ett kommunpolitiskt perspektiv är det en nackdel att inte samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige får någon direkt insyn i hur de kommunala styrelserna och nämnderna arbetar. Som kommunfullmäktigeledamot kan vem som helst se besluten tagna genom de förda protokollen, men tyvärr inte de argument som lyfts fram. Resultatet av dagens system kan innebära att kommunfullmäktiges ledamöter som inte är representerade får en ofullständig informationsbild av de ärenden som tas upp i fullmäktige. Dessa partier tvingas då försöka få fram en fullständig bild av de i kommunstyrelsen respektive nämnderna framförda argumenten genom långa debatter i kommunfullmäktige. Samtliga kommunfullmäktigeledamöter deltar i alla beslut som avhandlas i kommunfullmäktige och förväntas stå till ansvar inför sina väljare för sina ställningstaganden. Att sätta sig in i den beslutsprocess med de underlag som presenteras i de handlingar som skickas ut inför varje kommunfullmäktigemöte är inte tillräckligt. Införandet av insynsplatser kan leda till både en effektivisering och en besparing, jämfört med dagens system. Det skulle dessutom innebära ett stort lyft för den kommunala demokratin i 4/o..r~~-/3tt!l De partier som inte informerats i olika nämnder och styrelser kan genom ett bifall av denna motion slippa ställa frågor som idag endast gör att fullmäktige drar ut på tiden. Med hänvisning till ovanstående föreslår vi: Att samtliga partier i kommunfullmäktige som inte har ordinarie eller ersättarplats i kommunens nämnder och kommunstyrelsen skall ha rätt till en insynsplats i dessa. Att insynsplatserna inte ska vara arvoderade och utan yttranderätt. Lennart Nordlöf(SD)% t{' :-; o ~~ r ~~;/~ 1

18 Central hundrastgård Det finns många hundägare i Essunga kommun, men finns i dagsläget ingen bra hundrastgård. De flesta grannkommuner i vår omgivning har en eller flera hundrastgårdar. Både Skara och Lidköping har nyligen anlagt centrala, säkra och rymliga hundrastgårdar, som blivit mycket populära. Vi behöver en central hundrastgård där hundar redan från tidig ålder kan lära sig socialiseras med andra hundar och hundägare för att förebygga osäkerhet och aggressivitet när de blir äldre. Vi vill skapa en naturlig mötesplats för alla hundägare att söka sig till för att leka och träna med sina hundar även i p!o(~i:-&~u Vi sverigedemokrater värnar om tryggheten i Essunga kommun och vill därför förebygga de problem som både hundägare och hundrädda medborgare upplever med nervösa, stressade och aggressiva hundar.. Vi tror att en hundrastgård av bra standard skaparförutsättningar för hundägare att forma tryggare och stabilare hundar, vilket i sin tur kommer att skapa positiva kedjereaktioner även bland dem so m inte utnyttjar hundrastgården. Hundrastgården kommer även att vara en lösning för de hundägare som pga ålder, sjukdom eller skada har svårt att erbjuda sin hund den motion den kräver. Att anlägga en hundrastgård innebär ingen större kostnad för kommunen Underhållet av rastgården kommer att vara det samma som att sköta ett av grönområdena i kommunen och därmed ingen sä rskild extra kostnad. Vid anläggning av hundrastgården måste man ta hänsyn till hundars, hundägares och övriga medborga res trygghet, vi föreslår därför dubbelgrindar och 140cm höga staket. Hänsyn måste även tas till jordbruksverkets regler för hundrastgårdar Förslag från vår sida är att anlägga hundrastgården i Ena delen av parkerings platsen Torgatan finns en Liten skogsdunge som lämpar sig till deta ändamål. Sverigedemokraterna yrkar därför: Att- vi beslutar om att anlägga en central hundrastgård med en yta på minst 300m2. Att- Höja standarden genom att ställa in parksoffor, en hundlatrin, belysning, dubbelgrindar samt informationsskylt med för ändamålet aktuella utdrag ur {2007:1150) lagen om tillsyn över hundar och katter samt information om hur många hundar so m maximalt får vistas i rastgården samtidigt (beroende på hundrastgårdens storlek) enligt jordbruksverkets djurskyddsbestämmelser för hundar. 1

19 Motion om ursprungsmärkning av kommunens matsedlar På lektionstid undervisas våra barn med den bästa intention i miljöfrågor, i matlagning och i hälsokunskap. Men när de lämnar lektionen och går till matsalen saknas oftast möjligheten för barnen att bedöms vad som serveras, ur både miljö-, hälso- och djurskyddsperspektiv. Frågan är varför? skolmåltiden är ett utmärkt tillfälle att förstärka och följa upp pedagogiken ifrån lektionerna. Barnen är vä ldigt vetgiriga och vill veta mera. De villlära sig om maten, ur alla möjliga aspekter, vilket är någonting som vi bör uppmuntra. Bäst läggs grunden för goda vanor tidigt i livet. En del får med sig kunskap och intresse hemifrån, medan andra barn tyvärr inte har samma möjligheter. Våra äldre är uppvuxna med att mat lagas från grunden och dom har i stort sett alltid vetat varifrån maten kommer, det gör dom inte som det är nu. Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: Att: kommunens matsedlar blir ursprungsmärkta. Sverigedemokraternas F ullmätige Lennart Nordlöt 'tw?p/jmi/ A

20 Kommunfullmäktige Delgivningar Följande handlingar delas ut på sammanträdet: Protokoll, Vision & Utveckling Protokoll, kommunstyrelsen Verksamhetsplan, Essunga kommun Beslut, förordnande av begravningsombud Lars Ödlund 2 beslut, förordnande av borgerlig vigselförrättare - Bo Cerdier och Carina Gustafsson 2 beslut, ny ersättare i kommunfullmäktige - Stig Sandberg (M) och Åke Carlzon (M) Fickfolder, sammanträdesdagar i Essunga kommun 2015 Politikernas ekonomibok, Sveriges Kommuner och Landsting Följande handlingar skickas med kallelsen: Protokoll, kommunstyrelsen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten

ÖVERLÅTELSEAVTAL. Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf X Organisationsnummer [bostadsrättsförening] Adress I det följande kallad bostadsrätten ÖVERLÅTELSEAVTAL Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) Fax Köpeobjekt Kommentar Bostadsrätten till lägenhet nr x i Brf

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Dnr 2015-000102

Medborgarförslag om miljögifter och farliga kemikalier i förskolor Dnr 2015-000102 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-05-11 Kommunfullmäktige Ärende Uppföljningsmodell för äldreomsorgens värdegrund och lokala värdighetsgarantier Dnr 2015-000062 Motion om central hundrastgård Dnr 2015-000009

Läs mer

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2007 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB

Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2014-11-26 KS 2014/0979 0480-45 01 11 Kommunfullmäktige Godkännande av försäljning av Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Checklista. (Bocka av den del som du är klar med, glöm ej att spara dokumentet) Insamling av information - Fastighetsinfo Prissättning/värdering Säljtext Besiktning

Läs mer

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2011 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr

TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr VILLA RÖNNINGE TUNNELSTIGEN 4 STORLEK: 5 rok, boarea 144 kvm. TOMT: 1127 kvm, Äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 4 795 000 kr KULTUR- HISTORISKT HUS MED ANOR FRÅN DALARNA ÅR 1860! 2 FANTASTISK FAMILJEVILLA MED

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Fast eller lös egendom

Fast eller lös egendom Fast och lös egendom Fast eller lös egendom Det säljaren ser som personliga tillhörigheter kan vara samma saker som köparen tror följer med huset. Lär dig rätt tillvägagångssätt för att undgå konflikter.

Läs mer

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN!

BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! VILLA VÄSTERHANINGE BERGA SKOLVÄG 14 STORLEK: 5 rok, boarea 130 kvm, biarea 7 kvm TOMT: 3 030 kvm, äganderätt ACCEPTERAT PRIS: 3 995 000 kr PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! 2 PÅ LANDET, MEN NÄRA STADEN! Lantligt

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

EXAMENSARBETE LINDA JOHANSSON. Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ 2003:193 SHU EXAMENSARBETE Fastighetsmäklarens ansvar vid förmedling av fastigheter LINDA JOHANSSON Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar RÄTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad och uppfylla vissa krav. Detta gäller dock inte för den som enbart förmedlar hyresrätter eller som är advokat. Ansökningar

Läs mer

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2006 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Årsbok 2001 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som enbart

Läs mer

TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING. SOLGATAN 22, 4 tr. STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr

TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING. SOLGATAN 22, 4 tr. STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr SOLGATAN 22, 4 tr STORLEK: 3 rok, 70 kvm AVGIFT: 3 725 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr TOPPSKICK LÄGENHET MED ÖPPEN PLANLÖSNING 2 LJUS OCH TOPPMODERN LÄGENHET I POPULÄRT OMRÅDE Redan i hallen välkomnas

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

Suttene gård vid Södra Bullaresjön

Suttene gård vid Södra Bullaresjön Suttene gård vid Södra Bullaresjön MUNKEDAL SUTTENE 1:3 Exklusivt boende med förstklassig utsikt över Södra Bullaresjön. Manngårdsbyggnad med anor från 1500-talet samt två villor varav den ena rymmer två

Läs mer

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2009 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer