PERSONALBERÄTTELSE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET I KARLEBY STAD 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALBERÄTTELSE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET I KARLEBY STAD 2013"

Transkript

1 PERSONALBERÄTTELSE FÖR SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSVÄSENDET I KARLEBY STAD 2013 Social- och hälsovårdsnämnden

2 Innehåll 1. INLEDNING ANTALET ANSTÄLLDA OCH PERSONALSTRUKTUR Antalet anställda Årsverken Hel- och deltidsanställda Personalens åldersstruktur (genomsnittsålder) Könsfördelning (ordinarie anställda) Åldersfördelningen för de ordinarie anställda De vanligaste yrkesbeteckningarna Frånvarodagar (inte sjukdagar) Pensionering och prognos för pensionsavgången LÖNEKOSTNADER OCH SOCIALA KOSTNADER UTBILDNING OCH UTVECKLING SAMARBETE OCH NÄTVERKSBILDNING Samarbete Kommunikation HÄLSORELATERAD FUNKTIONSFÖRMÅGA OCH ARBETSHÄLSA Företagshälsovård Arbetarskydd Personalenkät Sjukfrånvaro Arbetshälsa FÖRTJÄNSTTECKEN

3 1. INLEDNING Målet med personalberättelsen är att ge information om olika ärenden i anslutning till personalen i syfte att bedöma läget i fråga om personalresurserna, identifiera och prioritera utvecklingsobjekt, initiera utvecklingsåtgärder och sätta mål samt följa hur de nås. I personalberättelsen redogörs för målen och nyckeltalen för personalverksamheten. Personalberättelsen avfattas för social- och hälsovårdsväsendets olika intressentgrupper, såsom beslutsfattarna, ledningen och de anställda, som ett underlag för uppföljning och beslutsfattande. Med hjälp av personalberättelsen kan man följa om personalen till sin struktur och kapacitet är sådan att de uppgifter som getts och planerats för den kan utföras på ett produktivt och kostnadseffektivt sätt. Personalberättelsen omfattar även social- och hälsovårdspersonalen i Kronoby. 2. ANTALET ANSTÄLLDA OCH PERSONALSTRUKTUR 2.1 Antalet anställda Inom social- och hälsovårdsväsendet uppgick antalet anställda till personer den 31 december 2013 (2012, personer), varav 435 personer är anställda för viss tid (2012, 482 personer). Äldreomsorgen hade 757 anställda (49 procent), hälso- och sjukvården 492 (34 procent), social- och handikappservicen 221 (15 procent) och förvaltningen 12 (1 procent). Inom förvaltningen minskade personalen med tre personer , inom social- och handikappservicen med fyra personer och inom hälsovårdstjänsterna med nio personer. Inom äldreomsorgen ökade personalen med tolv personer. Ordinarie anställda Ordinarie anställda Visstids anställda Visstids anställda Sysselsatta Totalt Totalt Ändring Antalet anställda 2013/ Förvaltning Hälsovårdstjänster Äldreomsorg Social- och handikappservice Totalt

4 Enligt anställningsförhållandets karaktär indelades personalen på följande sätt: ordinarie anställda (fastanställda) (2012, 999 personer), visstidsanställda 435 (2012, 482 personer), och sysselsatta 3 (2012, 5 personer). Bruket av visstidsanställningar var störst inom äldreomsorgen där andelen visstidsanställda uppgick till 37 procent (2011, 41 procent). Bland personalen inom social- och handikappservicen var 28 procent (2011, 26 procent) visstidsanställda. Motsvarande andel för hälsovårdstjänsterna uppgick till 29 procent (2011, 32 procent). 4

5 2.2 Årsverken Om personalmängden varierar kraftigt under året så beskriver ett årsverke bättre antalet anställda under året än enbart antalet anställda den 31 december. Antalet årsverken påverkas av utförd total arbetstid minskad med frånvaro (studieledigheter, familjeledigheter, sjukledigheter, rehabilitering, alterneringsledigheter och semester). Vid beräkningen av årsverken ändras anställningar som pågått en del av året och deltidsarbetsförhållandena till årsanställda och årsverken, som bättre beskriver personalmängden och utvecklingen av den än en granskning av tvärsnittet årets sista dag. Årsverken Social- och hälsovårdsväsendet 1013,6 1003,5 1000,3 933,1 Förvaltning 8,7 9,2 12,3 10,8 Hälsocentralen ,7 Äldreomsorg 511,9 496,5 494,4 466,4 Social- och handikappservice ,8 158,7 145,2 2.3 Hel- och deltidsanställda Antalet heltidsanställda uppgick till (70 procent) (2012, 999, 67 procent) och antalet deltidsanställda till 435 (29 procent) (2012, 482, 32 procent). Flest deltidsanställda fanns inom äldreomsorgen, 32 procent (2012, 37 procent). Andelen deltidsanställda uppgick inom social- och handikappservicen till 27 procent (2012, 28 procent), inom förvaltningen till 0 procent (2012, 7 procent) och inom hälsovårdstjänsterna till 27 procent (2012, 29 procent). 2.4 Personalens åldersstruktur (genomsnittsålder) Av tabellen nedan framgår genomsnittsåldern för den fastanställda personalen inom socialoch hälsovårdsväsendet och i hela staden. I ljuset av statistiken ser det ut som om personalens genomsnittsålder håller på att sjunka. Genomsnittsålder Antal Genomsnittsålder Antal Genomsnittsålder Genomsnittsålder män män kvinnor kvinnor män kvinnor Social- och hälsovårdsväsend 47 år 8 mån år 6 mån år 4 mån 48 år 1 mån Hela staden 47 år 11 mån år 11 mån år 10 mån 48 år 4 mån 5

6 2.5 Könsfördelning (ordinarie anställda) Män Män Kvinnor Kvinnor antal % antal % Social- och hälsovårdsväsendet 65 6, ,8 Hela staden , ,5 2.6 Åldersfördelningen för de ordinarie anställda 25 Åldersfördelningen för de ordinarie anställda Social- och hälsovårdsväsendet Hela staden 5 0 % % % % % % % % % % % Under De vanligaste yrkesbeteckningarna De vanligaste yrkesbeteckningarna inom social- och hälsovården 2013 Närvårdare 271 Sjukskötare 163 Primärskötare 99 Hemvårdare 51 Hälsovårdare 50 Tandskötare 25 Servicechef 21 Handledare 20 Hälsocentralsläkare 20 Hälsocentralstandläkare 18 Socialhandledare 17 Handikappvårdare 13 6

7 Avdelningssekreterare 12 Avdelningsskötare, vårdanstalt 11 Vårdare 10 Vårdbiträde 10 Byråsekreterare 9 Biträdande avdelningsskötare Frånvarodagar (inte sjukdagar) Övriga frånvarodagar som inte berodde på sjukdom, olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom framgår för social- och hälsovårdsväsendets del av tabellen nedan. Social- och hälsovårdsväsendet Familjeledighet Sjukt barn Studie- Utbildning ledighet Privat- Alternerings- ärenden ledighet med lön Privatärenden utan lön Semester Övriga Totalt Till familjeledigheterna hör moderskapsledighet, föräldraledighet, vårdledighet och faderskapsledighet. Till privatärenden med lön har räknats bl.a. bemärkelsedagar, egen vigseldag, en närståendes begravningsdag och saldoledigheter. 2.9 Pensionering och prognos för pensionsavgången På basis av löneräkningen och rapporteringssystemet AGS i anslutning till informationssystemet för personalförvaltning vid Karleby stad har följande prognos om pensionsavgången vid staden framställts. 7

8 Prognos för den sektorvisa och enhetsvisa pensionsavgången vid Karleby stad personer personer personer personer personer personer sammanlagt Social- och hälsovårdsväse Förvaltningen Hälsovårdstjänsterna Äldreomsorgen Social- och handikappservice Centralförvaltningen Miljö- och hälsoskyddet Bildningsväsendet Tekniska sektorn Affärsverken Regionala räddningsverket Karleby totalt LÖNEKOSTNADER OCH SOCIALA KOSTNADER Lönekostnaderna exkl. lönebikostnaderna för social- och hälsovårdsväsendet uppgick till euro Föregående år uppgick den motsvarande siffran till euro, vilket innebär att kostnadstillväxten uppgick till euro (2,25 procent). Löneutgifter 2013 och 2012 Löneutgifter *) 2013 Löneutgifter *) 2012 Ändring % Social- och hälsovårdsväse ,25 Förvaltning ,57 Hälsovårdstjänster ,36 Äldreomsorg ,94 Social- och handikappservice ,89 *) I lönekostnaderna ingår lönebikostnader och periodiseringar av semesterlönerna. År 2013 uppgick lönebikostnader till euro (2012, euro). 8

9 Social- och hälsovårdsväsendets löneutgifter 2013 och Social- och hälsovårdsväsen Förvaltning Hälsovårdstjänster Äldreomsorg Social- och handikappservice Betalt övertidsarbete (timmar) Betalt övertidsarbete Social- och hälsovårdsväsendet Förvaltning Hälsovårdstjänster Äldreomsorg Social- och handikappservice UTBILDNING OCH UTVECKLING Med fortbildning avses all den planenlig utbildning som arbetsgivaren ordnar och bekostar, och som går ut på att upprätthålla och öka tjänsteinnehavarnas och arbetstagarnas yrkesskicklighet och kunnande samt att stödja verksamheten inom social- och hälsovården. I fortbildningen deltog totalt 916 personer och för fortbildningen användes arbetsdagar. För fortbildningen användes sammanlagt ca euro, d.v.s. ca 430 euro/deltagare och 188 euro/kursdag. I summan ingår utbildningskostnader i egentlig mening, resekostnader, inkvarterings- och matkostnader och eventuella vikariekostnader. Under 2013 sjönk utbildningskostnaderna. Antalet kursdagar sjönk med 358 arbetsdagar. 9

10 Yrkesinriktad fortbildning inom social- och hälsovården 2013 Antalet anställda Antalet deltagare i fortbildning Totalt antal fortbildningsdagar 1. Läkare och tandläkare Socialarbetare Övrig social- och sjukvårdspersonal med universitetsutbildning, bl.a. barntillsyningsmän, socialombud, skolkuratorer, psykologer (exklusive den personal som ingår i punkt 4) Personer som avlagt yrkeshögskoleexamen för social- och hälsovårdsbranschen, lägre högskoleexamen inom sektorn för undervisning och fostran eller examen på institutsnivå för det sociala området, bl.a. sjukskötare, barnträdgårdslärare, socialhandledare Personer som avlagt grundexamen eller examen på skolnivå inom socialoch hälsovårdsbranschen, bl.a. närvårdare, primärvårdare, hemvårdare, barnskötare, handikappvårdare Övrig personal i vårdkedjan, bl.a. familjedagvårdare, mottagningsbiträde, stöd-, kontors- och informationspersonal År 2013 uppgick kostnaderna för fortbildning till euro, inklusive kursavgifter, utbildarnas arvoden, logi, resekostnader, dagtraktamente samt virkarielöner. Till kostnaderna räknas däremot inte löner som betalas till den personal som deltar i den kompletterande utbildningen under den tid som utbildningen pågår. Sammanlagt 26 personer deltog i ledarskapsutbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen, antalet utbildningsdagar uppgick till 104 och kostnaderna uppgick till euro. 5. SAMARBETE OCH NÄTVERKSBILDNING 5.1 Samarbete Utvecklingsgruppen för social- och hälsovårdsväsendet hade fyra möten under Socialoch hälsovårdsdirektör Jussi Salminen var ordförande. I utvecklingsgruppen företräddes arbetsgivaren dessutom av: servicechef Lisen Bäck, förvaltningschef Inger Hägg (sekreterare), servicedirektör Maija Juola, hälsovårdsdirektör Ilkka Luoma, servicedirektör Seppo Mattila, avdelningsskötare Anna-Liisa Nikkarikoski, vårdchef Hannele Tikkakoski- Alvarez, arbetarskyddschef Sinikka Tuomaala och kvalitets- och utvecklingschef Tanja Witick. Arbetstagarna företräddes av Christine Isaksson (JUKO), Olli Hyyppä (JUKO), Minna Kallio (TEHY), Päivi Maunula (Super), Esa Mård (Super), Eliisa Niemi (JHL44), Paula Pensaari (JYTY), arbetarskyddsfullmäktig Marjaana Turunen och Risto Vähämaa (JUKO). Den gemensamma utvecklingsgruppen för social- och hälsovårdsväsendet behandlade vid sina möten under 2013 ärenden som var viktiga och aktuella för social- och hälsovårdsväsendet, t.ex.: 10

11 aktuella ärenden anslutning till anpassningsprogrammet stadens strategi strukturella ändringar integration av social- och hälsovården uppehållsauditering av hälsocentralens kvalitetscertifikat och auditering för ett kvalitetscertifikat för äldreomsorgen aktuella ärenden i anslutning till ekonomin och verksamheten (dispositionsplan, bokslut 2012, verksamhetsberättelse 2012, budgetförslag för 2014, budgetutfall) ärenden i anslutning till utveckling och rekrytering av och tillgång till personal samt personalens arbetshälsa (enkäten Työsyke för att utreda personalens arbetshälsa) läget i fråga om samarbetsförhandlingarna hösten 2013 aktuella arbetarskyddsärenden (bl.a. verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, problem med inomhusluften, sjukfrånvaro). Utvecklingsgruppen för hälsocentralen hade ett möte I arbetsgruppen behandlades hälsocentralens budget och problemen med inneluften i hälsocentralens lokaler. Arbetstagarna företräddes av Annukka Bergroth (FKT), Marita Roos (JYTY), Päivikki Jokinen (Tehy) och Marjaana Turunen (arbetarskyddsfullmäktig). Arbetsgivaren företräddes av Lisen Bäck, Asko Linna, Hannele Tikkakoski-Alvarez och Sinikka Tuomaala (arbetarskyddsfullmäktig). 5.2 Kommunikation En viktig informationskanal inom social- och hälsovårdsväsendet är stadens webbsidor. Uppdateringen och översättningen av innehållet fortsatte under I slutet av året inleddes också förberedelserna inför förnyandet av webbsidorna. Inom social- och hälsovårdsväsendet har det tillsatts följande fyra arbetsgrupper som samlas regelbundet och uppdaterar uppgifterna som gäller social- och hälsovårdsväsendet på webbsidorna: social- och hälsovårdsväsendets kommunikationsgrupp samt dess grupper för de olika omådena: o arbetsgruppen för uppdateringar av webbsidorna för äldreomsorgen o arbetsgruppen för uppdateringar av webbsidorna för social- och handikappservicen o arbetsgruppen för uppdateringar av webbsidorna för hälsovårdstjänsterna. Under året satsade social- och hälsovårdsväsendet på att bredda systemet Share point som tidigare endast användes inom hälsovårdstjänsterna. Systemet fick också ett nytt namn under året och kallas social- och hälsovårdsväsendets Tietopakki och dess användning har breddats till hela social- och hälsovårdsorganisationen. I Tietopakki finns t.ex. beskrivande material, anvisningar och blanketter i anslutning till verksamheten inom organisationen samt enhetsspecifika sidor där enheterna lagrar eget material. I Tietopakki finns också rum för meddelanden, kalendrar och länkar och den möjliggör på ett utmärkt sätt informationsförmedling inom enheterna och hela social- och hälsovårdsväsendet. 11

12 Dessutom utkom social- och hälsovårdsväsendets interna informationsblad Sote-viesti. Informationsbladet innehåller information om olika aktuella ärenden för alla anställda inom social- och hälsovårdsväsendet. Även den interna informationstidningen PikkuTynnyri avsedd för stadens hela personal utkom två gånger i månaden. Ledningsgruppens promemoria sändes efter varje möte till alla anställda inom social- och hälsovårdsväsendet i elektronisk form. Social- och hälsovårdsväsendet deltar i det arbete som stadens kommunikationsgrupp bedriver och arbetet för att utveckla kommunikationen avancerade inom social- och hälsovårdsväsendet enligt den tidsplan som den ovan nämnda arbetsgruppen och stadens kommunikationschef hade fastställt. I anslutning till översynen av beredskapsplanen gjordes det upp en anvisning om kriskommunikation och ansvariga personer och deras uppgifter fastställdes. 6. HÄLSORELATERAD FUNKTIONSFÖRMÅGA OCH ARBETSHÄLSA 6.1 Företagshälsovård Ett stadsteam har hand om företagshälsovårdstjänsterna för Karleby stads personal. Det består av sju företagshälsovårdare, fem läkare (två på heltid), två arbetspsykologer och tre arbetsfysioterapeuter. Talterapeuts- och näringsplanerartjänster tillhandahålls genom upphandling. Verksamhet Verksamhetsplanen för företagshälsovården är referensram för verksamheten. Planen ses över årligen. Till företagshälsovårdens utmaningar har hört minskning av antalet sjukdagar, främjande av arbetsförmågan, förlängda karriärer och problem med inneluften. Hälsoundersökningar Under 2013 genomfördes hälsoundersökningar, varav 309 var anställningsundersökningar. Under året genomgick brandmän, äldreomsorgspersonal, personal inom social- och handikappservicen, personal inom undervisningsväsendet och ungdomsväsendet, daghemspersonal och hälsovårdspersonal samt personal inom centralförvaltningen, på tekniska servicecentret och på affärsverken hälsoundersökningar. Hälsoundersökningarna är arbetsplatsvisa. Under hälsoundersökningarna fäste man inte bara uppmärksamhet vid en utredning av hälsotillståndet utan också vid hur arbetet löper och vid välbefinnandet i arbetet. De anställda har även på eget initiativ kunnat komma på en hälsoundersökning. Arbetsplatsutredningar Det har genomförts sammanlagt 103 arbetsplatsundersökningar och 20 inriktade arbetsplatsundersökningar. Företagshälsovården har i fråga om verksamhet som inriktar sig på förhållandena i arbetet gjort grundläggande arbetsplatsutredningar och inriktade arbetsplatsutredningar. Grundläggande arbetsplatsutredningar har gjorts på daghem och gruppfamiljedaghem, på skolor, på olika enheter på hälsocentralen och inom social- och handikappservice, vid räddningsverket, vid städtjänster på tekniska servicecentret och på kök samt på olika arbetsplatser på affärsverken. Inriktade utredningar i anslutning till problem med 12

13 inomhusluften har gjorts vid hamnverket, på skolor och daghem, inom social- och handikappservice och hälsovårdstjänster. Annan verksamhet som upprätthåller arbetsförmågan Det fördes sammanlagt 166 arbetshälsodiskussioner. Som en fortsatt åtgärd för samtal som har förts i enlighet med modellen för tidigt ingripande har det hållits arbetshälsodiskussioner i samband med att en arbetstagare har återgått till arbetet och för att stödja möjligheterna att orka med arbetet. (På grund av en reform av Folkpensionsanstaltens sjukdagpenning från fördes det arbetshälsodiskussioner enligt regeln med 90 dagar.) Företagshälsovården har strävat efter att i samråd med arbetsgivaren effektivisera uppföljningssystemet för sjukledigheter i anslutning till sjukdagpenningen. Företagshälsovården har deltagit i stödjandet av rökavvänjning bland personalen genom att tillhandahålla personlig handledning. Staden har för sin del uppmuntrat personalen genom att stå för kostnaderna för Champix- eller nikotinersättningsbehandling under en månads tid. Företagshälsovården har ordnat grupper för viktkontroll, nack- och ryggrupper, avslappningsoch röstvårdsgrupper för stadens personal. Det har ansökts om arbetsrehabilitering (arbetsprövning/omskolning) för ett flertal anställda i samråd med Kommunernas Pensionsförsäkring och stadens personalplanerare. Stadens personal har deltagit i av Folkpensionsanstalten ordnad rehabilitering i grupp och individuellt. År 2013 förhandsvaldes de personer som får ta del av yrkesorienterad medicinsk rehabilitering (ASLAK) som riktar sig till stadens kontorspersonal. Rehabiliteringen ordnas under åren Sjukvård Antalet sjukvårdsbesök hos vårdare och läkare uppgick till På morgonmottagningarna (kl. 8-11) hänvisas stadens personal i regel till de egna hälsovårdarna. På Työplus håller en hälsovårdare inom sjukvårdsteamet mottagning utan tidsbeställning mån. fre. kl och telefonhälsovårdare mån. fre. kl Sjukvårdsteamets läkare har i regel skött jourmässiga sjukvårdsbesök och man har försökt hänvisa övrig sjukvård till det egna teamet. Projekt för att främja städ- och bespisningspersonalens arbetshälsa År 2011 startade ett projekt för att främja städ- och bespisningspersonalens arbetshälsa. Projektets avlutningsseminarium ordnades 2013 och rehabiliteringen i syfte att bevara och förbättra arbetsförmågan fortsätter. Specialistverksamhet Klienterna hänvisas till specialister på basis av företagsläkarens och företagshälsovårdarens behovsbedömning. Arbetsfysioterapeuterna har besökt olika arbetsplatser och gjort arbetsplatsutredningar för att utreda arbetsergonomin och arbetets fysiska belastning samt lärt ut ergonomiskt arbetssätt. Arbetsfysioterapeuterna har deltagit i grundläggande arbetsplatsutredningar tillsammans med företagshälsovårdaren och företagsläkaren samt självständigt utfört inriktade ergonomiska arbetsplatsutredningar. 13

14 Arbetsfysioterapeuterna har hållit föreläsningar om arbetsergonomi och motion för bl.a. städpersonal, familjedagvårdare samt personal på museet och inom tekniska servicecentret. Arbetsfysioterapeuterna har deltagit i projektet för att främja städ- och bespisningspersonalens välbefinnande. Inom ramen för projektet har det ordnats yrkesbaserad ergonomihandledning samt grupper för nack-, skulder- och ryggymnastik för personal som har symptom i rörelseorganen. Till de periodiska hälsoundersökningarna för personalen på tekniska servicecentret fogades test av rörelseorganen för vissa personer på grundval av arbetsbelastningen i enlighet med verksamhetsplanen för företagshälsovården. Målet med att testa hälsa och konditionen är att på ett på ett tidigt stadium bedöma den fysiska prestationsförmågan i förhållande till arbetsbelastningen. Till de periodiska hälsoundersökningarna inom social- och hälsovårdsväsendet fogades test av rörelseorganen för personer över 50 år som grupptest. Arbetsfysioterapeuterna har vid behov deltagit i arbetshälsodiskussioner och processen för bedömning av arbetsförmågan som en del av företagshälsovårdens mångprofessionella team. Arbetspsykologerna har vid behov deltagit i arbetsplatsutredningar och vid behov utfört inriktade arbetsplatsutredningar för att bedöma den psykosociala belastningen. De har hållit olika gruppmöten, informerat och gett råd och handledning för att t.ex. främja funktionsdugligheten på arbetsplatserna och stödja resurserna. De har också gett psykisk krishjälp i krissituationer på arbetsplatserna. Den ansvariga arbetspsykologen har också deltagit i ett projekt för arbetshälsan inom städ- och bespisningstjänsterna och ansvarat för slutförandet av den egna delen av projektet. Arbetspsykologerna har deltagit i arbetshälsodiskussioner exempelvis i samband med att en arbetstagare har återgått till arbetet. Arbetspsykologerna har hållit individuell mottagning för att undersöka det psykiska hälsotillståndet och bedöma arbetsförmågan hos anställda och gjort stödbesök (handledning och rådgivning) i samband med t.ex. utmattningssymptom hos anställda. På hösten genomfördes en personalenkät om arbetshälsa och den ansvariga arbetspsykologen har utifrån den hållit s.k. välbefinnandeverkstäder om fortsatta åtgärder inom på de olika sektorerna och på de olika affärsverken. Hon har utbildat cheferna i att använda verkstadsmodellen på de egna enheterna. Samarbete Företagshälsovården har en permanent företrädare i stadens samarbetsgrupp. Företrädare för företagshälsovården och personalenheten har hållit möten varje månad kring aktuella ärenden. Företagsläkaren har deltagit i inneluftsarbetsgruppens möten. 6.2 Arbetarskydd Uppföljning av förhållandena i arbetet Arbetarskyddschefen och arbetarskyddsfullmäktigen har deltagit i arbetarskyddssektionens, inneluftsarbetsgruppens och samarbetsgruppens verksamhet i samarbete med stadens övriga arbetarskyddspersonal. Samarbetsgruppen fungerar också som stadens arbetarskyddskommitté. Utvecklingsgruppen för social- och hälsovårdsväsendet samt utvecklingsgruppen för hälsocentralen har regelbundet bjudit in arbetarskyddschefen och arbetarskyddsfullmäktige till sina möten. Arbetarskyddschefen hör också till utvecklingsgruppen för stadens centralförvaltning. Det nära samarbetet med social- och hälsovårdsväsendets chefer har fortsatt. Arbetsplatserna har deltagit i arbetsplatsutredningar, riskbedömningar, arbetarskyddsinspektioner och arbetsplatsbesök i anslutning till olika anmälningar från arbetsplatserna. 14

15 Arbetsplatser och chefer har fått rådgivning och handledning och erbjudits sakkunnigtjänster i anslutning till förebyggande arbetarskydd. Arbetarskyddspersonalen har besökt arbetsplatserna för att informera om stadens olika åtgärdsprogram/modell, t.ex. trakasserier, sakligt bemötande och stöd på ett tidigt stadium. Under de dagar som har ordnats för att främja arbetshälsan har det hållits föreläsningar om respekt som en arbetsgemenskapsfärdighet. Arbetarskyddspersonalen har samarbetat med arbetarskyddsinspektören på Regionförvaltningsverket, hälsoövervakningen och företagshälsovården. Det rikstäckande kommunprojekt för tryggt, hälsosamt och produktivt kommunarbete fortsätter. Det centrala målet för tillsynsprojektet är att förbättra säkerhetsledningen och säkerheten i arbetet på arbetsplatserna inom kommunsektorn. Tillsynen gällde hela organisationen, d.v.s. den högsta ledningen, ledningen av sektorerna/resultatområdena och olika arbetsplatser och verksamhetsställen inom sektorerna/resultatområdena. Regionförvaltningsverket har på arbetsplatserna inom social- och hälsovårdsväsendet lagt vikt vid t.ex. psykosocial belastning och inneluftsproblem. I samråd med personalen på TyöPlus fortsatte man med att göra grundläggande arbetsplatsutredningar. Inriktade arbetsplatsutredningar har gjorts vid behov. Problem orsakade av inneluften har lett till omfattande åtgärder på skolor och i vissa av stadens hyreslokaler. Huvudhälsostationen, stadshuset, Björkhagens hälsostation (hemvården), verksamhetscentret Duuni samt andra objekt har kontaktat arbetarskyddet på grund av misstankar om problem med inneluften. Problemen med inneluften har vid behov kartlagts med Örebroenkäten och inriktade hälsoundersökning. De här har eventuellt lett till noggrannare konditions- och konstruktionsundersökningar i byggnaderna/lokalerna. Arbetarskyddsfullmäktigen och arbetarskyddschefen har gjort upp en modell om förfaringssättet i anslutning till inneluftsproblem i samarbete med stadens inneluftsexpert. Modellen har kommenterats i inneluftsarbetsgruppen. Den färdiga modellen lämnas till samarbetsgruppen för godkännande och anvisningar för användning av modellen ges på stadens alla arbetsplatser. Arbetarskyddsfullmäktigen har på begäran deltagit i möten på arbetsplatserna vilka gällt inneluftsproblem, osakligt bemötande eller utveckling av arbetsklimatet på arbetsplatsen. Tjänsten som arbetshälsochef är vakant men staden har haft möjlighet att upphandla tjänsterna av Työplus och också utnyttjat möjligheten.. Hotfulla och farliga situationer Hotfulla situationer och risksituationer rapporterades via systemet HaiPro. Information om anmälningar som har gjorts via HaiPro har tillställts arbetarskyddspersonalen endast sporadiskt. Utvecklingen av arbetarskyddsdelen i HaiPro pågår alltjämt och har avancerat långsamt. Arbetarskyddspersonalen har deltagit i utvecklingen av arbetarskyddsdelen i HaiPro. För personalen ordnades tre utbildningar om hotfulla situationer och risksituationer. Olycksfall Undersökningen av olycksfall i arbetet har fortsatt och över dem har det gjorts upp dokument på en separat undersökningsblankett. Problemet har varit dröjsmål i fråga om anmälningarna och informationsförmedlingen till arbetarskyddspersonalen. Att anmäla olycksfallssituationer och att ha fungerande förfaringssätt kräver aktivitet och bör utveckling av stadsorganisationen som helhet. Man har upplevt den olycksfallsstatistik som förs av försäkringsbolaget IF som svårläst. Statistiken för 2013 blir inte klar förrän i mars. Antalet olycksfall har ökat något, vilket delvis kan förklaras med att företagshälsovården antecknar också kanylstick i olycksfallsstatistiken som förs av IF. Olycksfall med kanylstick 15

16 har tagits upp på arbetsplatserna i samband med riskbedömningar. Man har betonat för personalen att de alltid bör göra en tillbörlig anmälan vid kanylstick och följa instruktionerna. Utbildning Fortbildningen i förstahjälpen för personalen inom social- och hälsovårdsväsendet fortsatte. Utbildningen ordnades alltid under två på varandra följande eftermiddagar i två timmar. Kurser har också ordnats i Ullava och Kelviå. Utbildningsstoffet hade lagts upp så att det lämpade sig för personalen inom social- och hälsovårdsväsendet och uppdaterade färdigheterna i första hjälpen för tre år. En utbildningsförmiddag om ergonomi ordnades för hälsocentralens personal i samarbete med Työplus. Työplus har bjudit ut kurser i ergonomi vid förflyttning av en patient och kurserna har också ordnats på vårdavdelningarna på hälsocentralen. En kursdag för arbetshälsokort har ordnats två gånger och responsen var god. Arbetarskyddspersonalen har tillsammans eller enskilt deltagit i t.ex. arbetarskyddsdagara/seminarier, grund- och fortsättningskurser i beredskap, Tyky-Helmi och Arbetarskyddscentralens kommunrunda för kommungruppen. Övrig verksamhet Under 2012 inleddes inom social- och hälsovårdsväsendet en helhetsinriktad utveckling av riskhantering som pågår fotfarande. Med hjälp av riskhantering kan man på förhand bereda sig på interna och externa risker. Säkerhets- och riskhanteringsarbetsgruppen som tillsattes inom social- och hälsovårdsväsendet har haft regelbundna möten. En beredskapsplan utarbetades inom social- och hälsovårdsväsendet på basis av riskbedömningar och riskanalyser. I beredskapsplanen koncentrerar man sig på olika störningssituationer som kan inträffa i en kommun. Målet är att säkerställa invånarnas säkerhet och levnadsmöjligheter och samhällets funktionsduglighet. För verkställandet av beredskapsplanen behövs ett brett samarbete mellan olika instanser. En räddningsplan har upprättats för alla arbetsplatser inom social- och hälsovårdsväsendet. Utrymningsövningar har ordnats och ordnas fortfarande. På hösten höll Marja-Liisa Manka två utbildningar med samma innehåll som handlade om arbetshälsa och arbetsgemenskaper. Valet av arbetarskyddsfullmäktige blev flyttad från hösten till Information För att informera personalen om arbetarskyddsärenden har man använt sig av Karleby stads intra, informationsbladet SoTen viikkotiedote och PikkuTynnyri. Till arbetsplatserna har man distribuerat anvisningar och litteratur av olika slag samt webbadresser till de färskaste forskningarna/ publikationerna om arbetsgemenskaper/arbete. 6.3 Personalenkät Karleby stads enkät om arbetshälsa kartlade arbetshälsan hos stadens anställda och de utvecklingsobjekt som fanns med tanke på arbetshälsan. Enkäten besvarade av 737 anställda inom social- och hälsovårdstjänsterna. Enkäten genomfördes av Keva. Som ett stöd för cheferna har det ordnats ett möte under vilken företrädare för Keva har redogjort för resultaten och tolkningen av dem. Som ett stöd för att behandla resultaten ordnades det arbetshälsoverkstäder där man behandlade resultaten och där cheferna fick stöd inför genomgången av resultaten med personalen. På basis av en genomgång av resultaten har enheterna gjort upp en utvecklingsplan som de har skickat till kvalitets- och utvecklingschefen. 16

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

2012 personalberättelse

2012 personalberättelse 2012 personalberättelse innehåll 3 Utveckling, kompetens, växelverkan och arbetshälsa 4 Tillräcklig personal och rekrytering 10 Interaktivt ledarskap 12 Personalens kompetens 15 Arbetshälsa och arbetarskydd

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014

DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 DELÅRSRAPPORT 1/2014 1.1 30.4.2014 Stadsfullmäktige 16.6.2014 51 Pärmbild: Elina Paavola Uppnåendet av verksamhetsmålen REVISIONSNÄMNDEN 1.1.-30.4.2014 budget 1.1.-30.4.2013 BS 2013 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn

Päivi Rainio. Rekryteringsguide för kommunsektorn Päivi Rainio Rekryteringsguide för kommunsektorn FINLANDS KOMMUNFÖRBUND HELSINGFORS 2003 Innehåll Rekrytering en investering i framtiden... 3 Kommunjobb 2010 kommunerna ska bli konkurrenskraftiga arbetsgivare...

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen

Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Välfärd och kvalitet projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen VÄLFÄRD OCH KVALITET projekt för förverkligande av äldreomsorgslagen Projektrapport 17.10.2014 Päivi Moisio Jessica Fagerström Anna-Mari

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Försök med omorganisering av tjänster. för äldre- hemvård som ett kärnområde

Försök med omorganisering av tjänster. för äldre- hemvård som ett kärnområde Försök med omorganisering av tjänster för äldre- hemvård som ett kärnområde 1.3 2006-31.10 2008 Hälsovårdscentralerna: Oravais, Vörå-Maxmo, Korsholm, Malax-Korsnäs, Närpes-Kaskö Socialnämnderna: Oravais,

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland

Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Arbetslagstiftning och arbetslivsrelationer i Finland Innehåll 1 Inledning... 4 2 Arbetslagstiftningen... 5 Allmänt... 5 Arbetsavtalslag (55/2001)... 6 Lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET...

DET EKONOMISKA LÄGET... UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 2 Innehåll UPPFÖLJNINGSRAPPORT FÖR EKONOMI OCH VERKSAMHET 2/ 1. DET EKONOMISKA LÄGET... 3 2. TABELLER MED UPPGIFTER OM BUDGETUTFALLET... 5 2.1 RESULTATRÄKNING...5

Läs mer

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011.

Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Kunskap som förebygger. En samling artiklar publicerade under preventionsprojektet om hot och våld på arbetsplatsen 2009 2011. Förord AFA Försäkring har genomfört preventionsprojektet Hot och våld på uppdrag

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag

BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016. Stadsstyrelsens förslag BUDGETEN 2014 EKONOMIPLANEN 2015 2016 INNEHÅLL Karleby stads strategi 2013 2017...1 Det ekonomiska läget och utvecklingsutsikter...5 Utgångspunkter för budgeten för 2014 för Karleby stad...7 Sammanfattning

Läs mer

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012

BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Fullmäktige 12.6.2013 BOKSLUT OCH VERSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Del 1 (2) Godkänd av styrelsen 25.3.2013 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Verkställande direktörens översikt 1 2. Väsentliga

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013

HJÄLP MED DIN HJÄLP. Årsredovisning 2013 HJÄLP MED DIN HJÄLP Årsredovisning 2013 Finlands Röda Kors 16.5.2014 1 Godkänd vid fullmäktigemötet 16.5.2014 Omslagsbild: Redaktör: Översättning: Foto: Övningen Midvinter lyckades utmärkt. I Salo evakuerades

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer