Samkommunstyrelsen Föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samkommunstyrelsen Föredragningslista 19.5.2015"

Transkript

1 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 4/2015

2 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 4/2015 Tisdag kl Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande Kenneth Holmgård, ordförande Bjarne Kull, viceordförande Gustav Kortell Åsa Björkman Ulf Sourander Tuula Forsander Inger Englund Arja Uusitalo Mikael Snellman Ersättare Lisbeth Staffans Jan Wenman Leif Käldman Guy Käcko Ulla Linder Mårten Forsander Johanna Överfors Minna Ingram Majvor Östman Övriga närvarande Henrik Sandberg, fmge:s ordförande Rainer Smedman, fmge:s I viceordf. Mona Vikström, fmge:s II vicerordf. Rabbe Ede, direktör Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör Max Gripenberg, rektor Paragrafer Sammankallare Kenneth Holmgård Ordförande Tiina Sjölund Förvaltningsdirektör

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdestid Sammanträdesplats 4/2015 Tisdag kl Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" ÄRENDEN: Sida i protokollet 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 1 34 Föredragningslista 1 35 Protokolljusterare 1 36 Personalrapport Personalenkät Direktiv för intern kontroll 4 39 Revisionsrapport, Bureau Veritas 5 40 Fastställande av budgetansvariga och redovisningsskyldiga 6 41 Ekonomisk rapport 1-4/ Inköp av datorer åt nya studerande 9 43 Utbildningstillstånd VALMA och TELMA Hyresavtal för naturbrukslinjen i Vasa Ansökningar till utbildningar hösten Resultat Taitaja-Mästare Direktörens semester sommaren Besök hos Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år Anmälningsärenden Tjänstemannabeslut och protokoll 19

4 1 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört. 34 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes 35 Protokolljusterare Till protokolljusterare valdes

5 2 36 Personalrapport 2014 Dnr [148/2015] Hänv.: bilaga 1 Personalrapport Förvaltningsdirektören: Inom Optima samkommun och dess verksamhetsområde arbetade vid årets slut sammanlagt 262 personer. Under året utbetalade löner, arvoden och personalbikostnader för dessa uppgick till 12,569 milj. euro, vilket motsvarar 65,2 % av de totala verksamhetskostnaderna. Den genomsnittliga sjukfrånvaron var 13,6 dagar, vilket var högre än året innan till följd av ett antal långtidssjukskrivningar. Ytterligare uppgifter gällande personalen framgår ur bilagan. Beredning: Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunfullmäktige godkänner personalrapporten för år 2014.

6 3 37 Personalenkät 2014 Dnr [149/2015] Hänv.: bilaga 2 Översikt över enkätsvar Förvaltningsdirektören: I december 2014 utfördes via det elektroniska verktyget Webropol en enkät bland alla anställda. Personalenkäter har tidigare utförts åren 2005, 2008 och Denna gång reviderades frågebatteriet, varför de svar som nu har erhållits inte är jämförbara med svaren från de tidigare årens undersökningar. Frågorna indelades i fem kategorier: - arbetsmiljö, - kommunikation och information, - utveckling och samverkan, - ledarskap, och - servicenivån Under kategorierna ställdes 6-11 påståenden, som skulle bedömas på en skala 1-4. De givna bedömningarna gav följande helhetsvärde för samkommunen totalt: - arbetsmiljö: 3,01 - kommunikation och information: 2,93 - utveckling och samverkan: 3,27 - ledarskap: 3,24 - servicenivån: 3,11 Ledningsgruppen har tagit del av resultaten och därtill hörande fria kommentarer. Ansvariga för Optimas resultatområden har fått ta del av bedömningarna av den egna verksamheten, och kommer att föra fram förslag till utvecklingsområden till ledningsgruppen. I fortsättningen kommer enkäten att genomföras med två års mellanrum. Beredning: Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, Samkommunstyrelsen antecknar personalenkäten för kännedom.

7 4 Dnr [150/2015] 38 Direktiv för intern kontroll Hänv.: bilaga 3 Förslag till direktiv Förvaltningsdirektören: Enligt Kommunallagen skall fullmäktige (tillämpbart på samkommunfullmäktige) fatta beslut om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering. Samkommunstyrelsen ska som högsta verkställande organ utfärda direktiv för hur den interna kontrollen ska organiseras. Direktiven är i första hand avsedda för de förmän som har ansvar för interna kontrollen och i andra hand för övrig personal och redovisningsskyldiga förtroendeorgan. Direktiven beskriver kommunens kontrollsystem och förklarar vad intern kontroll är, beskriver sambandet med tjänsteinnehavarnas, arbetstagarnas och de förtroendevaldas uppgifter samt dessa personers ansvar vid organiserandet och genomförandet av den interna kontrollen. Direktiven beskriver de viktigaste punkterna för intern kontroll och ansvarsfördelningen vid kontrollen. Här presenteras även metoder för effektivering av intern kontroll. Förslaget har presenterats för och omfattats av revisionsnämnden den Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, Samkommunstyrelsen fastställer direktivet för intern kontroll.

8 5 Dnr [151/2015] 39 Revisionsrapport, Bureau Veritas Hänv.: bilaga 4 Revisionsrapport bilaga 5 Certifikat Samkommunens direktör: De bägge revisorerna, Henry Stolt och Lars Lund, har gjort sin rapport över den externa revisionen som utfördes i slutet av mars. Revisorerna har denna gång inte noterat några avvikelser, endast tre förbättringsmöjligheter. Dessa har behandlats av ledningsgruppen den 8.5. Ett nytt certifikat enligt ISO9001:2008 har utfärdats för Optima samkommun för perioden , med omcertifieringar 2016 och Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen antecknar revisionsrapporten för kännedom.

9 6 Dnr [152/2015] 40 Fastställande av budgetansvariga och redovisningsskyldiga Samkommunstyrelsen bör fastslå vilka personer som är redovisningsskyldiga/budgetansvariga inom samkommunens verksamhetsområde. Redovisningsskyldiga: Direktör Rabbe Ede Rektor Max Gripenberg Budgetansvariga: Driftsbudget Samkommunens förvaltning/fastighets- och servicetjänster: Samkommunens förvaltning/administration Utbildningsenhetens förvaltning Redovisningsskyldig för samkommunens verksamhet och ekonomi i enlighet med Kommunallagen 125 Innebär ansvar för alla budgetanslag inom Optimas driftsbudget, investeringsbudget och för medel som budgeterats inom resultat- och balansräkningen samt inom finansieringsanalysen. Redovisningsskyldig för utbildningsenhetens verksamhet och ekonomi. Innebär ansvar för alla budgetanslag inom utbildningsenhetens driftsbudget och investeringsbudget. Direktör Rabbe Ede Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund Rektor Max Gripenberg Grundläggande yrkesutbildning på andra Rektor Max Gripenberg stadiet Utbildningsområde Service Biträdande rektor Anna-Lena Forsman Utbildningsområde Teknik Biträdande rektor Ann-May Pitkäkangas Yrkesinriktad specialundervisning: Vuxenutbildning och arbetslivstjänster: Investeringsbudget: Samkommunens förvaltning/fastighets- och servicetjänster Samkommunens förvaltning/administration Utbildningsenheten Optima Resultaträkning och finansieringsanalys Budgetansvarig för budgeterade medel Rektor Sixten Snellman Chef Rune Nyman Direktör Rabbe Ede Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund Rektor Max Gripenberg Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund

10 7 Balansräkning Budgetansvarig Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen fastställer Optimas redovisningsskyldiga och budgetansvariga enligt ovanstående.

11 8 Dnr [156/2015] 41 Ekonomisk rapport 1-4/2015 Hänv.: bilaga 6 driftsrapport bilaga 7 investeringsrapport Förvaltningsdirektören: Rapporten presenteras vid sammanträdet. Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Samkommunstyrelsen antecknar rapporten för kännedom.

12 9 Dnr [153/2015] 42 Inköp av datorer åt nya studerande Samkommunens direktör: Rektor Max Gripenberg skriver: Optima samkommuns strategi för utbildning i informations- och kommunikationsteknologi (IKT) (godk ) fokuserar på tillämpning av mångsidiga metoder för undervisning och inlärning. Studerande ska ges möjligheter att kritiskt granska egna inlärningsmetoder och öppet söka och experimentera med nya innovativa sätt att lära sig. För att möta framtida yrkesspecifika utmaningar används undervisningsteknologiska lösningar flexibelt så studerande ges en så god basgrundfärdighet som möjligt. Den teknik som stöder förståelseinriktat lärande och studerandes motivation bör vid lärande och lärmiljöerna stödja interaktion möjligheter till mångsidiga framställnings- och uttrycksformer anpassning av undervisningen och lärandet efter de individuella lärstilarna möjligheter till att ge feedback förståelseinriktat lärande samt samarbete och främjande av gemenskap Förändringen kräver att utbildningens infrastruktur och utrustning är tidsenliga. De valda tekniska lösningarna måste vara kostnadseffektiva och hålla hög kvalitet, och när de väljs bör man beakta principerna om hållbar utveckling. Studerande ska ges möjlighet att även utom lektionstid i traditionella datasalar använda IKT. Alla som studerar vid Optima skall ha tillgång till en personlig dator som är lämplig för det egna arbetet. Optimas arbetsgrupp (rektor, pedagogisk utvecklingschef, IKT-chef och projektavdelningen) har i samråd med alla branschansvariga lärare och studeranderepresentanter diskuterat införandet av konceptet med personliga datorer från och med hösten Varje studerande ska använda egen bärbar dator i undervisningen. Datorn kan vara anskaffad via Optima (Optima delfinansierar anskaffningen) eller så har man egen tidigare anskaffad dator. Samtliga branscher omfattar detta. Förslag: Det s.k. One-to-one-konceptet (1:1) med personliga bärbara datorer införs inom Optima från och med hösten 2015 för årskurs 1. Optimas IKTchef utarbetar tillsammans med rektor och förvaltningsdirektör ett avtal för konceptet där ägaransvar, licensansvar och finansieringsmodell ingår för Optimas nya studerande (åk 1) inför läsåret Antagna/Målsmän till Optima informeras i samband med bekräftelsebreven i juni I samband

13 10 med att studerande bekräftar sin studieplats meddelar man även om man vill ha en dator via Optimas anskaffning. Samkommunstyrelsen befullmäktigar Optimas rektor att inköpa behövligt antal datorer. Anskaffningen är budgeterad. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen besluter i enlighet med rektor Gripenbergs förslag.

14 11 Dnr [154/2015] 43 Utbildningstillstånd VALMA och TELMA Hänv.: bilaga 8 Utbildningstillstånd Valma Telma bilaga 9 Alla beviljade Valma Telma tillstånd bilaga 10 Ministeriets pressmeddelande om Valma Telma tillstånd Samkommunens direktör: Undervisnings- och kulturministeriet har godkänt Optimas anhållan om att ordna utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (Valma) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (Telma) fr.o.m Valma får anordnas såväl inom den grundläggande yrkesutbildningen på andra stadiet som inom den yrkesinriktade specialundervisningen. Telma hör till den yrkesinriktade specialundervisningen. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen antecknar utbildningstillståndet för VALMA och TELMA för kännedom.

15 12 Dnr [157/2015] 44 Hyresavtal för naturbrukslinjen i Vasa Samkommunens direktör: Optimas naturbrukslinje i Vasa har verkat i den. s.k. Gamlia-fastigheten på Kungsgårdsvägen 58 G (171 m 2 ) och i verkstadsutrymmen på Kungsgårdsvägen 30 E (184 m 2 ). Nuvarande hyra för dessa utrymmen uppgår till sammanlagt 2511 /månad. I samband med omändringar på området kommer naturbrukslinjen att koncentrera sin verksamhet till utrymmen Kungsgårdsvägen 30 E (418 m 2 ). Utrymmena måste omändras till vissa delar för att lämpa sig för våra ändamål. Hyran kommer enligt nytt hyresavtal att uppgå till 3030 /månad. I hyresbeloppet ingår ett 5-årigt investeringstillägg på 430 /mån för de omändringar som görs. Vatten, el och värme ingår. Hyran binds vid levnadskostnadsindex. Hyresavtal med Söfuk görs för tiden Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen godkänner hyresavtal med Söfuk gällande utrymmen för naturbrukslinjen enligt ovanstående.

16 13 Dnr [155/2015] 45 Ansökningar till utbildningar hösten 2015 Hänv.: bilaga 11 Sammanställning Samkommunens direktör: Ansökningstiderna för ansökan till utbildningar som inleds hösten 2015 har gått ut. Antalet förstahandsansökningar i den elektroniska ansökningsomgången för gemensam antagning (sökande direkt från grundläggande utbildning) framgår ur bilagan, liksom antalet direktansökningar (övriga sökande, som söker efter den gemensamma ansökningstiden). Ansökningar till yrkesinriktad specialundervisning gjordes för första gången via den gemensamma antagningen. En utmaning är det stora antalet sökande till den yrkesinriktade specialundervisningen. Inom Optimas totalkvot (1185 år 2015; 1160 år 2016) har den yrkesinriktade specialundervisningen en egen kvot på 140. Ysp-kvoten kommer att överskridas redan i år, den totala kvoten underskrids dock. Från ministeriet utlovas ingen höjning av ysp-kvoten (och därmed inte heller det högre enhetspris som ges för studerande inom ysp). För det antal ysp-studerande som överskrider 140 erläggs ett enhetspris förhöjt med 50 %, alltså det enhetspris som ges för specialstuderande inom den normala grundläggande yrkesutbildningen. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen tar del av informationen och diskuterar ärendet.

17 14 46 Resultat Taitaja-Mästare 2015 Samkommunens direktör: Målgruppen för Mästare2015 FM-tävlingen i yrkesskicklighet är studerande inom yrkesutbildningen som under tävlingsåret fyller högst 20 år. Tävlingen arrangerades den i Åbo av åtta yrkesutbildande utbildningsanordnare. Tillsammans med huvudarrangören Åbo yrkesinstitut deltog Axxell Utbildning Ab, Bovallius -ammattiopisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä samt Turun Ammattiopistosäätiö i arrangemangen. Skills Finland ry fungerar alltid som bakgrundsorganisation för och utvecklare av Mästare-evenemanget. Arbetslivet är också nära engagerat i arrangemangen och i genomförandet av flera av tävlingsgrenarna deltar hundratals små, mellanstora och stora företag i olika branscher. Årets Mästare2015-evenemang samlade 60 lag för att tävla om finska mästerskapet, de tävlande var ca 400 och internationella tävlande ungefär 50 från 15 länder. Tävlingsdeltagarna tävlade i hela 45 olika grenar, därutöver ordnades två uppvisningsgrenar. Över 20 inhemska gästtävlande, som tränar inför World Skills i Brasilien, deltog också. På tisdag tävlade drygt 100 Mästare9- finalister. Optimas studerande gjorde mycket väl ifrån sig och fick fina placeringar: Jennika Sundkvist och Jenna Vornanen: brons i tävlingsgrenen cateringkock Martin Finne och Mikael Sund: brons i tävlingsgrenen mekatronik Jesper Forsander: sjätte plats i tävlingsgrenen maskinbearbetning Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen antecknar resultaten för kännedom och sänder sina gratulationer åt deltagarna och deras handledare.

18 15 47 Direktörens semester sommaren 2015 Förvaltningsdirektören: Enligt förvaltningsstadgan beviljar samkommunstyrelsen semester för direktören. Direktör Rabbe Ede anhåller om att få hålla sommarsemester under tiden , sammanlagt 25 dagar. Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, e-post: Samkommunstyrelsen beviljar direktör Rabbe Ede semester enligt anhållan samt ger förvaltningsdirektören befogenhet att besluta om uttag under semesterperioden av resterande 13 dagar + 19 outtagna dagar från tidigare semesterperiod.

19 16 48 Besök hos Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Samkommunens direktör: Samkommunstyrelsen har fått följande inbjudan: Kpedun ja Optiman hallitusten tapaaminen Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Optima samkommunin hallitukset ovat aika ajoin kokoontuneet yhdessä keskustelemaan ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista asioista alueella ja laajemminkin. Yhteistä tapaamista on tällä kertaa suunniteltu Kokkolaan torstaina Ohjelma alkaa lounaalla Opetusravintola Kokkolinnassa klo 11.30, jonka jälkeen tutustuminen Kampushalliin. Tutustumiskierroksen jälkeen kahvitarjoilu ja keskustelua ajankohtaisista yhteisistä asioista. Tilaisuus päättyy klo 14 mennessä. Tervetuloa! Timo Virolainen hallituksen pj. Liisa Sadeharju yhtymäjohtaja Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen antecknar vilka personer från styrelsen, presidiet och tjänstemännen som deltar i besöket.

20 17 Dnr [158/2015] 49 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014 Hänv.: bilaga 12 Utvärderingsberättelse Samkommunens direktör: Revisionsnämnden avger bifogade utvärderingsberättelse för år 2014 till samkommunfullmäktige. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

21 18 50 Anmälningsärenden Direktören: direktörens resor: försäljning av egnahemshus: annonseras. deltar i SAJO ry:s studieresa till Barcelona Förvaltningsdirektören: ny kommunallag Rektor: ansökningar till lediganslagna tjänster/befattningar. deltar i SAJO ry:s studieresa till Barcelona Ärendet antecknas för kännedom.

22 19 51 Tjänstemannabeslut och protokoll Följande tjänstemannabeslut och protokoll har inlämnats till samkommunens kansli: Samkommundirektör RE:s tjänstemannabeslut nr 26 30/2015 Förvaltningsdirektör TS:s tjänstemannabeslut nr 19 28/2015 Rektor MG:s tjänstemannabeslut nr /2015 Samkommunstyrelsen kan, (KomL, 51, förv.stadga 28 29) överta till behandling ärenden som delegerats till samkommunens direktör, förvaltningsdirektör och Optimas rektor. Samkommunstyrelsen konstaterar, att besluten inte ger anledning att med stöd av KomL, uppta ärenden till behandling i samkommunstyrelsen.

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 27.5.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 27.5.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 6/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 6/2013 Måndag kl. 09.00 Optima, Hagagränd 3, Terjärv Beslutande Kenneth Holmgård,

Läs mer

Samkommunstyrelsen Protokoll 2.10.2015

Samkommunstyrelsen Protokoll 2.10.2015 Samkommunstyrelsen Protokoll 7/2015 Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 7/2015 Fredag kl. 10.00 11.35 Optima, Åminnevägen, Nykarleby Beslutande - Kenneth Holmgård, ordförande Bjarne Kull,

Läs mer

Samkommunstyrelsen Protokoll

Samkommunstyrelsen Protokoll Samkommunstyrelsen Protokoll 6/2014 Sammanträdesnummer 6/2014 Sammanträdestid Onsdag kl. 09.00 11:20 Sammanträdesplats Optima, Trädgårdsgatan, mötesrum i aula Mötet inleddes med rundvandring i de nya och

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013

Samkommunstyrelsen Föredragningslista 20.2.2013 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 2/2013 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 2/2013 Onsdag kl. 15.30 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande Henrik Sandberg,

Läs mer

Samkommunfullmäktige Kuntayhtymän valtuusto Föredragningslista Esityslista 24.6.2013

Samkommunfullmäktige Kuntayhtymän valtuusto Föredragningslista Esityslista 24.6.2013 Samkommunfullmäktige Kuntayhtymän valtuusto Föredragningslista Esityslista 2/2013 KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO SAMMANTRÄDESKALLELSE KOKOUSKUTSU Sammanträdesnummer Kokousnumero 2/2013 Sammanträdestid / Kokousaika

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista

Samkommunstyrelsen Föredragningslista Samkommunstyrelsen Föredragningslista 10/2016 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 10/2016 Fredag kl. 09.00 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande Kenneth Holmgård,

Läs mer

Samkommunstyrelsen Föredragningslista

Samkommunstyrelsen Föredragningslista Samkommunstyrelsen Föredragningslista 8/2016 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 8/2016 Tisdag kl. 09.00 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande Kenneth Holmgård,

Läs mer

Samkommunstyrelsen Protokoll

Samkommunstyrelsen Protokoll Samkommunstyrelsen Protokoll 7/2012 Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 7/2012 Onsdag kl. 10.00 12.00 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande - - Henrik Sandberg, ordförande Nils Backlund,

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Samkommunstyrelsen Protokoll

Samkommunstyrelsen Protokoll Samkommunstyrelsen Protokoll 14/2012 Sammanträdesnummer 14/2012 Sammanträdestid Måndag kl. 15.30 16.50 Sammanträdesplats Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande - Henrik Sandberg, ordförande Nils Backlund,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10. Tid: 22.04.2010 kl. 14.30. Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS Styrelsen 04 2010 Protokoll 22..04.2010 Styrelsen 22.04.2010 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 04/10 Tid: 22.04.2010 kl. 14.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1, Haiko ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa

Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa Sida 1 Sammanträdestid: 30.8.2017 kl. 10.00 Sammanträdesplats: Campus Kungsgården, auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A, 65380 Vasa Närvarande: Medlemskommunernas ombud, se bilaga 15 Paragrafer: 15-21 Underskrifter:

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-09-28 16:00 Möteskallelse Onsdagen 28.9.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011

Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 12 2011 P R O T O K O L L 15.12.2011 Styrelsen 15.12.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 12/2011 Tid: 15.12.2011 kl. 13.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6

1 Konstaterande av beslutförhet 3. 2 Val av protokolljusterare 4. 3 Fastställande av föredragningslista 5. 4 Anmälningsärenden 6 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2014 1 Sektionen för småbarnsfostran Tid 18.03.2014 kl. 18.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 1 Konstaterande av beslutförhet 3 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

PERSONAL- RAPPORT 2014

PERSONAL- RAPPORT 2014 Samkommunstyrelsen 19.5.2015 Samkommunfullmäktige 27.5.2015 PERSONAL- RAPPORT 2014 1 Inledning År 2014 var ett mycket händelserikt och på många sätt intensivt år för Optima. Byggnadsprojekt, flytt av verksamheter,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 16.04.2013 4 Sammanträdestid Tisdagen den 16 april 2013 kl 18.30-20.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00

-2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 -2, BILDN-SV 2015-04-13 16:00 Möteskallelse Måndag 13.4.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel Hjulfors

Läs mer

Samkommunstyrelsen Protokoll

Samkommunstyrelsen Protokoll Samkommunstyrelsen Protokoll 5/2015 Samkommunstyrelsen 5/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Onsdag kl. 09.00-10.55 Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande - Kenneth Holmgård, ordförande Bjarne

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 25.10.2010 9/10 Sammanträdestid Måndagen den 25 oktober 2010 kl. 16.00-16.55 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 151 Sammankallande och beslutförhet 152 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 153 Tjänstemannabeslut 154 Situationen

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 8. Kommungården, sammanträdesrummet. - Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 15.11.2010 Nr 8 Sammanträdestid Måndagen den 15 november 2010 kl 19.00-21.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 6/2006 Styrelsen nr 6/2006 Kallelse till sammanträde den 11 augusti kl. 13.30 Paragraf Ärende 71 Sammankallande och beslutförhet. 72 Justering av protokoll. 73 Fastställande av föredragningslistan. 74 Ålands

Läs mer

-2, BILDN :00

-2, BILDN :00 -2, BILDN 2017-08-30 16:00 Möteskallelse Onsdagen 30.8.2017 kl. 16.00, Mötesrum Panama (f.d. Mårds matservering, från Alholmsgatan till vänster ner i källaren) Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga

Läs mer

ESSE FÖRSAMLING TILLKÄNNAGIVANDE Församlingsrådet 22.05.2013

ESSE FÖRSAMLING TILLKÄNNAGIVANDE Församlingsrådet 22.05.2013 ESSE FÖRSAMLING TILLKÄNNAGIVANDE Församlingsrådet 22.05.2013 _ Härmed sammankallas Församlingsrådet till sammanträde som hålls den 28.05. 2013 kl. 19.00 i Kansliet Lillbackavägen 4, 68820 Esse. Protokollet

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

98 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Enkäten hälsa i skolan 136

98 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Enkäten hälsa i skolan 136 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2014 132 Svenska skolsektionen Tid 20.08.2014 kl. 18.00 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 98 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar!

Rapport!om!den!svenskspråkiga!yrkesutbildningen! med!förslag!till!förändringar! Lärarensmotto:Manlärsålängemanharelever Rapportomdensvenskspråkigayrkesutbildningen medförslagtillförändringar OleNorrback Utredningsman 9.1.2015 Innehåll Uppdraget...4 Nulägetinomsvenskspråkigyrkesutbildning...5

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Beslut: Förslaget omfattades.

Beslut: Förslaget omfattades. ÅLANDS GYMNASIUM PROTOKOLL 26.4.2011 Styrelsemöte 7/2011 Plats Paf:s lokaler Tid 15.30 17.00 Närvarande Jesper Eliasson, ordförande Inger Rosenberg-Mattsson, viceordförande Tony Asumaa Karin Holmberg Anita

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2016 3 28 Sammanträdestid Torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 15.15 16.40. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kim Tähtinen, ordförande Leif

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 10.03.2015 02/15 Sammanträdestid Tisdagen den 10 mars 2015 kl 18.00 19.30. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Sammanträdesrummet, Kommungården

Läs mer

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare 1 MALAX KOMMUN ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare Godkänd av fullmäktige 25.2.2008 Tillämpas från 1.1.2008 Ändrad av fullmäktige 12.12.2011 Tillämpas från 1.1.2012 Ändrad av fullmäktige

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kommungården, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26.01.2015 1 Sammanträdestid Måndagen den 26 januari 2015 kl 18.30-20.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Finströms bibliotek, Godby FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 19.02.2013 2 Sammanträdestid Tisdagen den 19 februari 2013 kl 18.30-19.45 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

94 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan

94 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 93 Sammankallelse och beslutfördhet 94 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 95 Sysselsättningsterapin 96 Tjänstemannabeslut,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 15.2.2013 1/13 Sammanträdestid Fredagen den 15 februari 2013 kl. 9.30 10.40 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 14:00 Sammanträdesplats: Serviceenhet Flätan, Trädgårdsgatan 19 a, Åbo Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande

Läs mer

Anvisning 1/ (6)

Anvisning 1/ (6) Anvisning 1/2015 1 (6) Enligt sändlista Tillämpning av lagstiftningen om privat social- och hälsovård på social- och hälsovårdstjänster som produceras av privata utbildningsanordnare Bakgrund och anvisningens

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Hannu Härö och Christel Lax. Samarbetskommissionens protokoll 4/ läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Hannu Härö och Christel Lax. Samarbetskommissionens protokoll 4/ läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11 medlemmar, och det är beslutfört när mer än

Läs mer

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.9.2014 klo 16.30 Sivu 1 112 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Till gemensamma kyrkorådet hör ordförande och 11 medlemmar, och det är beslutfört, då mera

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014

FINLANDS SVENSKA SOCIALFÖRBUND FÖREDRAGNINGSLISTA/PROTOKOLL STYRELSEN 26.8.2014 Till medlemmarna i styrelsen och bokföraren samt ersättarna i styrelsen (för kännedom). KALLELSE Styrelsen för Finlands Svenska Socialförbund r.f. kallas till sammanträde tisdagen den 26 augusti 2014 kl.

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

-2, BILDN-SV :00

-2, BILDN-SV :00 -2, BILDN-SV 2016-02-10 16:00 Möteskallelse Onsdagen 10.2.2016 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Brita Brännbacka-Brunell, ordförande Daniel

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET

LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET LOVISA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 4/2015 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid och plats för sammanträdet: torsdag 16.4.2015 kl. 17:00-18:40 i församlingsgårdens stora sal (Drottninggatan 22). Ordförande: Karl af Hällström,

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 9/2009 Styrelsen nr 9/2009 Kallelse till sammanträde 11 augusti 2009 kl. 09.00. Paragraf Ärende 95 Sammankallande och beslutförhet. 96 Justering av protokoll. 97 Fastställande av föredragningslistan. 98 Utvärdering

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 14/2015 ÄRENDELISTA till sammanträde torsdagen den 17 december 2015 kl 09.00 i styrelserummet. Paragraf Ärende 106. Sammankallande och beslutsförhet 107. Justering av protokoll 108. Föredragningslistans

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 24.10.2011 9/11 Sammanträdestid Måndagen den 24 oktober 2011 kl 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Bästa Nyhetsbrevläsare,

Bästa Nyhetsbrevläsare, I detta nyhetsbrev berättar vi om egrunderna, ansökan till specialundervisning, Registret över verifierat kunnande, den nya delen om läroavtal i Studieinfo, SePPO-projektet och den kommunvisa SADe-turnén.

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen

KALLELSESIDA Kommungården, sessionssalen KALLELSESIDA Utfärdat den 19.11.2009 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00 Sammanträdesplats Kommungården, sessionssalen Ärendets nr Ärende 63 Laglighet och beslutförhet 64 Protokolljustering 65 Uppgörande

Läs mer

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014

Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 05 2014 PROTOKOLL 14.08.2014 Styrelsen 14.08.2014 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 05/2014 Tid: 14.08.2014 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012

Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 08 2012 P R O T O K O L L 25.9.2012 Styrelsen 25.9.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 8/2012 Tid: 25.9.2012 kl. 15.30 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Utskottet Lärande och stöd 2009-09-02 140 Plats och tid Verkstaden, Fabriksgatan 5, kl. 08:00-15:50 Beslutande Övriga deltagande Aina Wåhlund, ordförande (S) Lars-Ove Jansson (S) Lisbeth Öjstrand (FP)

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30

Protokoll 2014.09.08. Styrelsemöte 9/2014. Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21. Tid Kl. 18.30 20.30 Protokoll 2014.09.08 Styrelsemöte 9/2014 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid Kl. 18.30 20.30 Närvarande Föredragande Christina von Hertzen, ordförande Anita Husell-Karlström, viceordförande Kari

Läs mer

Josefin Husell Ildikó Stormbom Marcus Koskinen-Hagman Inger Rosenberg-Mattsson

Josefin Husell Ildikó Stormbom Marcus Koskinen-Hagman Inger Rosenberg-Mattsson PROTOKOLL 23.4.2012 Styrelsemöte 7/2012 Plats Ålands gymnasium, Neptunigatan 21 Tid 18.30 21.05 Närvarande Studeranderepresentant Lärarrepresentanter Kallade Föredragande Meddelat förhinder Sture Skogberg,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K

Organ Nr Datum Sida SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K SOCIALNÄMNDEN 13-24, 1 K 24.3.2014 1 Sammanträdestid: 24.3.2014 kl 18.30-19.45 Sammanträdesplats: Kommunrummet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Thomas Fredriksen, ordf. Ulla-Karin Newton, viceordf. Jan

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet

KALLELSESIDA Utfärdat Kommungården, nämndrummet KALLELSESIDA Utfärdat 11.5.2017 3/26 Sammanträdestid Torsdagen den 18 maj 2017, kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Ärendets nummer Ärende 16. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 17. PROTOKOLLJUSTERING

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 7/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 juni 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 4 /2017 Sammanträdestid: 18 april kl 13.00 13.10 Sammanträdesplats Socialkansliet ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Eriksson Rainer, ordförande X Lotta

Läs mer