Samkommunstyrelsen Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samkommunstyrelsen Föredragningslista 19.5.2015"

Transkript

1 Samkommunstyrelsen Föredragningslista 4/2015

2 SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdesnummer Sammanträdestid Sammanträdesplats 4/2015 Tisdag kl Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" Beslutande Kenneth Holmgård, ordförande Bjarne Kull, viceordförande Gustav Kortell Åsa Björkman Ulf Sourander Tuula Forsander Inger Englund Arja Uusitalo Mikael Snellman Ersättare Lisbeth Staffans Jan Wenman Leif Käldman Guy Käcko Ulla Linder Mårten Forsander Johanna Överfors Minna Ingram Majvor Östman Övriga närvarande Henrik Sandberg, fmge:s ordförande Rainer Smedman, fmge:s I viceordf. Mona Vikström, fmge:s II vicerordf. Rabbe Ede, direktör Tiina Sjölund, förvaltningsdirektör Max Gripenberg, rektor Paragrafer Sammankallare Kenneth Holmgård Ordförande Tiina Sjölund Förvaltningsdirektör

3 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdestid Sammanträdesplats 4/2015 Tisdag kl Optima, Trädgårdsgatan, "Kallan" ÄRENDEN: Sida i protokollet 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 1 34 Föredragningslista 1 35 Protokolljusterare 1 36 Personalrapport Personalenkät Direktiv för intern kontroll 4 39 Revisionsrapport, Bureau Veritas 5 40 Fastställande av budgetansvariga och redovisningsskyldiga 6 41 Ekonomisk rapport 1-4/ Inköp av datorer åt nya studerande 9 43 Utbildningstillstånd VALMA och TELMA Hyresavtal för naturbrukslinjen i Vasa Ansökningar till utbildningar hösten Resultat Taitaja-Mästare Direktörens semester sommaren Besök hos Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år Anmälningsärenden Tjänstemannabeslut och protokoll 19

4 1 33 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört. 34 Föredragningslista Föredragningslistan godkändes 35 Protokolljusterare Till protokolljusterare valdes

5 2 36 Personalrapport 2014 Dnr [148/2015] Hänv.: bilaga 1 Personalrapport Förvaltningsdirektören: Inom Optima samkommun och dess verksamhetsområde arbetade vid årets slut sammanlagt 262 personer. Under året utbetalade löner, arvoden och personalbikostnader för dessa uppgick till 12,569 milj. euro, vilket motsvarar 65,2 % av de totala verksamhetskostnaderna. Den genomsnittliga sjukfrånvaron var 13,6 dagar, vilket var högre än året innan till följd av ett antal långtidssjukskrivningar. Ytterligare uppgifter gällande personalen framgår ur bilagan. Beredning: Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, Samkommunstyrelsen föreslår att samkommunfullmäktige godkänner personalrapporten för år 2014.

6 3 37 Personalenkät 2014 Dnr [149/2015] Hänv.: bilaga 2 Översikt över enkätsvar Förvaltningsdirektören: I december 2014 utfördes via det elektroniska verktyget Webropol en enkät bland alla anställda. Personalenkäter har tidigare utförts åren 2005, 2008 och Denna gång reviderades frågebatteriet, varför de svar som nu har erhållits inte är jämförbara med svaren från de tidigare årens undersökningar. Frågorna indelades i fem kategorier: - arbetsmiljö, - kommunikation och information, - utveckling och samverkan, - ledarskap, och - servicenivån Under kategorierna ställdes 6-11 påståenden, som skulle bedömas på en skala 1-4. De givna bedömningarna gav följande helhetsvärde för samkommunen totalt: - arbetsmiljö: 3,01 - kommunikation och information: 2,93 - utveckling och samverkan: 3,27 - ledarskap: 3,24 - servicenivån: 3,11 Ledningsgruppen har tagit del av resultaten och därtill hörande fria kommentarer. Ansvariga för Optimas resultatområden har fått ta del av bedömningarna av den egna verksamheten, och kommer att föra fram förslag till utvecklingsområden till ledningsgruppen. I fortsättningen kommer enkäten att genomföras med två års mellanrum. Beredning: Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, Samkommunstyrelsen antecknar personalenkäten för kännedom.

7 4 Dnr [150/2015] 38 Direktiv för intern kontroll Hänv.: bilaga 3 Förslag till direktiv Förvaltningsdirektören: Enligt Kommunallagen skall fullmäktige (tillämpbart på samkommunfullmäktige) fatta beslut om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering. Samkommunstyrelsen ska som högsta verkställande organ utfärda direktiv för hur den interna kontrollen ska organiseras. Direktiven är i första hand avsedda för de förmän som har ansvar för interna kontrollen och i andra hand för övrig personal och redovisningsskyldiga förtroendeorgan. Direktiven beskriver kommunens kontrollsystem och förklarar vad intern kontroll är, beskriver sambandet med tjänsteinnehavarnas, arbetstagarnas och de förtroendevaldas uppgifter samt dessa personers ansvar vid organiserandet och genomförandet av den interna kontrollen. Direktiven beskriver de viktigaste punkterna för intern kontroll och ansvarsfördelningen vid kontrollen. Här presenteras även metoder för effektivering av intern kontroll. Förslaget har presenterats för och omfattats av revisionsnämnden den Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, Samkommunstyrelsen fastställer direktivet för intern kontroll.

8 5 Dnr [151/2015] 39 Revisionsrapport, Bureau Veritas Hänv.: bilaga 4 Revisionsrapport bilaga 5 Certifikat Samkommunens direktör: De bägge revisorerna, Henry Stolt och Lars Lund, har gjort sin rapport över den externa revisionen som utfördes i slutet av mars. Revisorerna har denna gång inte noterat några avvikelser, endast tre förbättringsmöjligheter. Dessa har behandlats av ledningsgruppen den 8.5. Ett nytt certifikat enligt ISO9001:2008 har utfärdats för Optima samkommun för perioden , med omcertifieringar 2016 och Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen antecknar revisionsrapporten för kännedom.

9 6 Dnr [152/2015] 40 Fastställande av budgetansvariga och redovisningsskyldiga Samkommunstyrelsen bör fastslå vilka personer som är redovisningsskyldiga/budgetansvariga inom samkommunens verksamhetsområde. Redovisningsskyldiga: Direktör Rabbe Ede Rektor Max Gripenberg Budgetansvariga: Driftsbudget Samkommunens förvaltning/fastighets- och servicetjänster: Samkommunens förvaltning/administration Utbildningsenhetens förvaltning Redovisningsskyldig för samkommunens verksamhet och ekonomi i enlighet med Kommunallagen 125 Innebär ansvar för alla budgetanslag inom Optimas driftsbudget, investeringsbudget och för medel som budgeterats inom resultat- och balansräkningen samt inom finansieringsanalysen. Redovisningsskyldig för utbildningsenhetens verksamhet och ekonomi. Innebär ansvar för alla budgetanslag inom utbildningsenhetens driftsbudget och investeringsbudget. Direktör Rabbe Ede Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund Rektor Max Gripenberg Grundläggande yrkesutbildning på andra Rektor Max Gripenberg stadiet Utbildningsområde Service Biträdande rektor Anna-Lena Forsman Utbildningsområde Teknik Biträdande rektor Ann-May Pitkäkangas Yrkesinriktad specialundervisning: Vuxenutbildning och arbetslivstjänster: Investeringsbudget: Samkommunens förvaltning/fastighets- och servicetjänster Samkommunens förvaltning/administration Utbildningsenheten Optima Resultaträkning och finansieringsanalys Budgetansvarig för budgeterade medel Rektor Sixten Snellman Chef Rune Nyman Direktör Rabbe Ede Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund Rektor Max Gripenberg Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund

10 7 Balansräkning Budgetansvarig Förvaltningsdirektör Tiina Sjölund Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen fastställer Optimas redovisningsskyldiga och budgetansvariga enligt ovanstående.

11 8 Dnr [156/2015] 41 Ekonomisk rapport 1-4/2015 Hänv.: bilaga 6 driftsrapport bilaga 7 investeringsrapport Förvaltningsdirektören: Rapporten presenteras vid sammanträdet. Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Samkommunstyrelsen antecknar rapporten för kännedom.

12 9 Dnr [153/2015] 42 Inköp av datorer åt nya studerande Samkommunens direktör: Rektor Max Gripenberg skriver: Optima samkommuns strategi för utbildning i informations- och kommunikationsteknologi (IKT) (godk ) fokuserar på tillämpning av mångsidiga metoder för undervisning och inlärning. Studerande ska ges möjligheter att kritiskt granska egna inlärningsmetoder och öppet söka och experimentera med nya innovativa sätt att lära sig. För att möta framtida yrkesspecifika utmaningar används undervisningsteknologiska lösningar flexibelt så studerande ges en så god basgrundfärdighet som möjligt. Den teknik som stöder förståelseinriktat lärande och studerandes motivation bör vid lärande och lärmiljöerna stödja interaktion möjligheter till mångsidiga framställnings- och uttrycksformer anpassning av undervisningen och lärandet efter de individuella lärstilarna möjligheter till att ge feedback förståelseinriktat lärande samt samarbete och främjande av gemenskap Förändringen kräver att utbildningens infrastruktur och utrustning är tidsenliga. De valda tekniska lösningarna måste vara kostnadseffektiva och hålla hög kvalitet, och när de väljs bör man beakta principerna om hållbar utveckling. Studerande ska ges möjlighet att även utom lektionstid i traditionella datasalar använda IKT. Alla som studerar vid Optima skall ha tillgång till en personlig dator som är lämplig för det egna arbetet. Optimas arbetsgrupp (rektor, pedagogisk utvecklingschef, IKT-chef och projektavdelningen) har i samråd med alla branschansvariga lärare och studeranderepresentanter diskuterat införandet av konceptet med personliga datorer från och med hösten Varje studerande ska använda egen bärbar dator i undervisningen. Datorn kan vara anskaffad via Optima (Optima delfinansierar anskaffningen) eller så har man egen tidigare anskaffad dator. Samtliga branscher omfattar detta. Förslag: Det s.k. One-to-one-konceptet (1:1) med personliga bärbara datorer införs inom Optima från och med hösten 2015 för årskurs 1. Optimas IKTchef utarbetar tillsammans med rektor och förvaltningsdirektör ett avtal för konceptet där ägaransvar, licensansvar och finansieringsmodell ingår för Optimas nya studerande (åk 1) inför läsåret Antagna/Målsmän till Optima informeras i samband med bekräftelsebreven i juni I samband

13 10 med att studerande bekräftar sin studieplats meddelar man även om man vill ha en dator via Optimas anskaffning. Samkommunstyrelsen befullmäktigar Optimas rektor att inköpa behövligt antal datorer. Anskaffningen är budgeterad. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen besluter i enlighet med rektor Gripenbergs förslag.

14 11 Dnr [154/2015] 43 Utbildningstillstånd VALMA och TELMA Hänv.: bilaga 8 Utbildningstillstånd Valma Telma bilaga 9 Alla beviljade Valma Telma tillstånd bilaga 10 Ministeriets pressmeddelande om Valma Telma tillstånd Samkommunens direktör: Undervisnings- och kulturministeriet har godkänt Optimas anhållan om att ordna utbildning som handleder för grundläggande yrkesutbildning (Valma) och utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv (Telma) fr.o.m Valma får anordnas såväl inom den grundläggande yrkesutbildningen på andra stadiet som inom den yrkesinriktade specialundervisningen. Telma hör till den yrkesinriktade specialundervisningen. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen antecknar utbildningstillståndet för VALMA och TELMA för kännedom.

15 12 Dnr [157/2015] 44 Hyresavtal för naturbrukslinjen i Vasa Samkommunens direktör: Optimas naturbrukslinje i Vasa har verkat i den. s.k. Gamlia-fastigheten på Kungsgårdsvägen 58 G (171 m 2 ) och i verkstadsutrymmen på Kungsgårdsvägen 30 E (184 m 2 ). Nuvarande hyra för dessa utrymmen uppgår till sammanlagt 2511 /månad. I samband med omändringar på området kommer naturbrukslinjen att koncentrera sin verksamhet till utrymmen Kungsgårdsvägen 30 E (418 m 2 ). Utrymmena måste omändras till vissa delar för att lämpa sig för våra ändamål. Hyran kommer enligt nytt hyresavtal att uppgå till 3030 /månad. I hyresbeloppet ingår ett 5-årigt investeringstillägg på 430 /mån för de omändringar som görs. Vatten, el och värme ingår. Hyran binds vid levnadskostnadsindex. Hyresavtal med Söfuk görs för tiden Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen godkänner hyresavtal med Söfuk gällande utrymmen för naturbrukslinjen enligt ovanstående.

16 13 Dnr [155/2015] 45 Ansökningar till utbildningar hösten 2015 Hänv.: bilaga 11 Sammanställning Samkommunens direktör: Ansökningstiderna för ansökan till utbildningar som inleds hösten 2015 har gått ut. Antalet förstahandsansökningar i den elektroniska ansökningsomgången för gemensam antagning (sökande direkt från grundläggande utbildning) framgår ur bilagan, liksom antalet direktansökningar (övriga sökande, som söker efter den gemensamma ansökningstiden). Ansökningar till yrkesinriktad specialundervisning gjordes för första gången via den gemensamma antagningen. En utmaning är det stora antalet sökande till den yrkesinriktade specialundervisningen. Inom Optimas totalkvot (1185 år 2015; 1160 år 2016) har den yrkesinriktade specialundervisningen en egen kvot på 140. Ysp-kvoten kommer att överskridas redan i år, den totala kvoten underskrids dock. Från ministeriet utlovas ingen höjning av ysp-kvoten (och därmed inte heller det högre enhetspris som ges för studerande inom ysp). För det antal ysp-studerande som överskrider 140 erläggs ett enhetspris förhöjt med 50 %, alltså det enhetspris som ges för specialstuderande inom den normala grundläggande yrkesutbildningen. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen tar del av informationen och diskuterar ärendet.

17 14 46 Resultat Taitaja-Mästare 2015 Samkommunens direktör: Målgruppen för Mästare2015 FM-tävlingen i yrkesskicklighet är studerande inom yrkesutbildningen som under tävlingsåret fyller högst 20 år. Tävlingen arrangerades den i Åbo av åtta yrkesutbildande utbildningsanordnare. Tillsammans med huvudarrangören Åbo yrkesinstitut deltog Axxell Utbildning Ab, Bovallius -ammattiopisto, Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Peimarin koulutuskuntayhtymä, Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Salon seudun koulutuskuntayhtymä samt Turun Ammattiopistosäätiö i arrangemangen. Skills Finland ry fungerar alltid som bakgrundsorganisation för och utvecklare av Mästare-evenemanget. Arbetslivet är också nära engagerat i arrangemangen och i genomförandet av flera av tävlingsgrenarna deltar hundratals små, mellanstora och stora företag i olika branscher. Årets Mästare2015-evenemang samlade 60 lag för att tävla om finska mästerskapet, de tävlande var ca 400 och internationella tävlande ungefär 50 från 15 länder. Tävlingsdeltagarna tävlade i hela 45 olika grenar, därutöver ordnades två uppvisningsgrenar. Över 20 inhemska gästtävlande, som tränar inför World Skills i Brasilien, deltog också. På tisdag tävlade drygt 100 Mästare9- finalister. Optimas studerande gjorde mycket väl ifrån sig och fick fina placeringar: Jennika Sundkvist och Jenna Vornanen: brons i tävlingsgrenen cateringkock Martin Finne och Mikael Sund: brons i tävlingsgrenen mekatronik Jesper Forsander: sjätte plats i tävlingsgrenen maskinbearbetning Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen antecknar resultaten för kännedom och sänder sina gratulationer åt deltagarna och deras handledare.

18 15 47 Direktörens semester sommaren 2015 Förvaltningsdirektören: Enligt förvaltningsstadgan beviljar samkommunstyrelsen semester för direktören. Direktör Rabbe Ede anhåller om att få hålla sommarsemester under tiden , sammanlagt 25 dagar. Beredning: förvaltningsdirektör Tiina Sjölund, e-post: Samkommunstyrelsen beviljar direktör Rabbe Ede semester enligt anhållan samt ger förvaltningsdirektören befogenhet att besluta om uttag under semesterperioden av resterande 13 dagar + 19 outtagna dagar från tidigare semesterperiod.

19 16 48 Besök hos Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Samkommunens direktör: Samkommunstyrelsen har fått följande inbjudan: Kpedun ja Optiman hallitusten tapaaminen Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Optima samkommunin hallitukset ovat aika ajoin kokoontuneet yhdessä keskustelemaan ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista asioista alueella ja laajemminkin. Yhteistä tapaamista on tällä kertaa suunniteltu Kokkolaan torstaina Ohjelma alkaa lounaalla Opetusravintola Kokkolinnassa klo 11.30, jonka jälkeen tutustuminen Kampushalliin. Tutustumiskierroksen jälkeen kahvitarjoilu ja keskustelua ajankohtaisista yhteisistä asioista. Tilaisuus päättyy klo 14 mennessä. Tervetuloa! Timo Virolainen hallituksen pj. Liisa Sadeharju yhtymäjohtaja Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen antecknar vilka personer från styrelsen, presidiet och tjänstemännen som deltar i besöket.

20 17 Dnr [158/2015] 49 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2014 Hänv.: bilaga 12 Utvärderingsberättelse Samkommunens direktör: Revisionsnämnden avger bifogade utvärderingsberättelse för år 2014 till samkommunfullmäktige. Beredning: direktör Rabbe Ede, e-post: Samkommunstyrelsen antecknar ärendet för kännedom.

21 18 50 Anmälningsärenden Direktören: direktörens resor: försäljning av egnahemshus: annonseras. deltar i SAJO ry:s studieresa till Barcelona Förvaltningsdirektören: ny kommunallag Rektor: ansökningar till lediganslagna tjänster/befattningar. deltar i SAJO ry:s studieresa till Barcelona Ärendet antecknas för kännedom.

22 19 51 Tjänstemannabeslut och protokoll Följande tjänstemannabeslut och protokoll har inlämnats till samkommunens kansli: Samkommundirektör RE:s tjänstemannabeslut nr 26 30/2015 Förvaltningsdirektör TS:s tjänstemannabeslut nr 19 28/2015 Rektor MG:s tjänstemannabeslut nr /2015 Samkommunstyrelsen kan, (KomL, 51, förv.stadga 28 29) överta till behandling ärenden som delegerats till samkommunens direktör, förvaltningsdirektör och Optimas rektor. Samkommunstyrelsen konstaterar, att besluten inte ger anledning att med stöd av KomL, uppta ärenden till behandling i samkommunstyrelsen.

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE

B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 4 Direktörens översikt 2014 Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har igen fogat ett framgångsrikt år till sin historia. Det bokslut som nu föreläggs

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE B O K S L U T VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 0 9 1. VERKSAMHETBERÄTTELSE OCH BOKSLUT 1. 1. Allmänt Enligt 68 i kommunallagen omfattar bokslutet balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter

Läs mer

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012

EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 EKONOMIPLAN 2012 2014 BUDGET 2012 Fastställd av samkommunstämman 17.11.2011 Träder i kraft 1.1.2012 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunen har tillsvidare fått avslag på ansökan

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015

EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 EKONOMIPLAN 2015 2017 BUDGET 2015 Fastställd av samkommunstämman 11.11.2014 Träder i kraft 1.1.2015 1. SAMKOMMUNEN FÖR YRKESUTBILDNING I ÖSTRA NYLAND Samkommunens tillstånd att ordna yrkesutbildning är

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

-2, BILDN 2015-03-04 16:00

-2, BILDN 2015-03-04 16:00 -2, BILDN 2015-03-04 16:00 Möteskallelse Onsdag 4.3.2015 kl. 16.00, Dagvårds- och utbildningsverket Beslutande Ordinarie ledamöter Personliga ersättare Annica Haldin, ordförande Malin Henriksson Markku

Läs mer

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN

12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN Samkommunstämman 16.04.2009 s. 12 Styrelsen 10, 24.3.2009 12 SAMKOMMUNENS STRATEGIER OCH UTVECKLING AV VERKSAMHETEN I en process där hela personalen deltagit i olika skeden har ett strategipapper utarbetats

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet

Samarbetsal ternativ för utbildning på andra stadiet I den här utredningen beskrivs samarbetsalternativen för anordnandet av utbildning på andra stadiet, hur alternativen står i relation till undervisnings- och kulturministeriets anvisningar samt alternativens

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2016-2017 Godkänd i stadsfullmäktige 15.12.2014 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 STADSFULLMÄKTIGE, STADSSTYRELSEN, KONCERNFÖRVALTNING...

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Tid och plats: to. 19.4.2012 kl. 13.00-15.00 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan

Tid och plats: to. 19.4.2012 kl. 13.00-15.00 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan 1 PROTOKOLL OptiInno/Styrgruppens möte 8/2012 Tid och plats: to. 19.4.2012 kl. 13.00-15.00 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan Närvarande: Rabbe Ede, Optima, styrgruppens ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan

Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan 1 PROTOKOLL OptiInno/Styrgruppens möte 9/2012 Tid och plats: ti. 28.8.2012 kl. 10.00-11.30 vid Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad, mötesrum Kallan Närvarande: Rabbe Ede, Optima, styrgruppens ordförande

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen.

Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Innan mötet gav Greta Storlund och Anki Hellberg-Sågfors en presentation över kulturforum och kulturpost för styrelsen. Närvarande: Henrik Wolff (ordförande) Maria Björnberg Enckell Monica Martens-Seppelin

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer