Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

2 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Tillvägagångssätt Bakgrundsfaktorer... 3 Elev/barnantal... 3 Bemanning... 3 Ekonomi... 4 Lokaler Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden... 4 Övergripande mål för lärarna i kommunen:... 4 Mål i skolområdet... 4 Lokala mål för Ljungbacken Måluppfyllelse, resultat och betyg/omdömen... 5 Resultat likvärdig bedömning... 5 Resultat skolområdesmål... 6 Resultat Ljungbackens lokala mål... 7 Resultat elevernas måluppfyllelse... 7 Resultat Synovate enkät föräldrar i åk Resultat Trygghetsenkäten Pedagogisk verksamhet Särskilda stödinsatser Styrning och ledning Kvalitet och utveckling Hälsa och livsstil Framåtblick Våra mål och förbättringsområden Se Bilaga: Likabehandlingsplan... 12

3 3 1. Sammanfattning Vi har i stort goda elevresultat som ligger på en jämn nivå över åren. De elever som inte når målen har alla ett åtgärdsprogram med uppföljningsdatum som garanterar att elever får det stöd som de behöver i ämnena. Det goda arbete, med rutiner och strukturer som skapats de senaste åren omkring elevhälsan ger bra resultat. Det visade sig genom att verksamheten kunde fortsätta på en hög nivå, trots att vår duktiga specialpedagog var graviditetsledig från och med november och vi hade vikarier. Vad det gäller det sociala klimatet på skolan har det varit ett mycket positivt under året och i stort all personal och alla elever känner att de trivs och mår bra på skolan. Synovate- och egna enkäter påvisar goda resultat. Vårt tema-arbete har inriktat sig på natur och miljö eftersom vi startat upp ett arbete för att certifiera oss i grön flagg. 2. Inledning Ljungbacken ligger vackert naturnära beläget på södra Lidingö och det finns många möjligheter till lek och idrott. Vi har sedan höstterminen 2009 en så kallad Junoplan på vår idrottsplats vid skolan. Vi har haft cirka 162 barn under läsåret i två- parallellig verksamhet från förskoleklass till och med år 3. Lärare och fritidshemspersonal arbetar tillsammans i arbetslag. Vi har fritidshemsverksamhet på dels förskoleklasserna och dels år 1 till Tillvägagångssätt Inför årets kvalitetsredovisning har vi hämtat material från kontinuerliga uppföljningar som genomförts varannan månad i ULG (utvidgad ledningsgrupp med områdeschef, arbetslagsledare och rektorer i skolområdet). Arbetslagsledare förankrar kontinuerligt i sina arbetslag och lyfter diskussionsfrågor om olika aktuella frågor. I samband med utvärderingsdagar i juni sammanställdes och analyserades resultat från elevernas och lärarnas arbete, Trygghetsenkät, Synovate, personalenkät, temautvärdering, utvärdering av Kometarbete, elevhälsa, utvärderingar i arbetslagen och fritidshemsgruppen. Rektor har sammanställt den totala bilden och medarbetarna har fått lämna synpunkter på slutprodukten, vilka har beaktats. Även synpunkter har beaktats från föräldrar i föräldrarådet. 4. Bakgrundsfaktorer Elev/barnantal Vi hade totalt 163 elever läsåret 2009/2010 på skolan och det är något lågt antal i förhållande till det antal som låg i budget. Bemanning Vi har idag 24 medarbetare varav hälften är lärarutbildade och hälften är fritidspersonal med olika utbildning som fritidspedagoger, barnskötare och även ett fåtal outbildade. Vi hade under läsåret 2009/2010 två specialpedagoger, samt en skolsköterska. Många av medarbetarna

4 4 har arbetat vid Ljungbacken skola under många år och det är mycket låg personalomsättning, vilket tyder på trivsel och det framkommer också i personalenkäter. Där utöver har vi tillgång till skolområdets elevhälsoteam som består av kurator, skolpsykolog och talpedagog. Ekonomi Vår budget ligger på 13 miljoner. Vårt underskott från år 2009 har ytterligare ökat trots att vi skurit ytterligare en 100 % tjänst under höstterminen 2009 och ytterligare 25% under vårterminen. Underskottet beror på att vi inte har det antal elever vi budgeterat för. Vi fick ta med oss ett under skott på 628 i RUF-pengar till år Vi förväntas kunna minska underskottet mycket under 2010 då elevunderlaget ökar med cirka 15 elever. Lokaler Ljungbackens lokaler är i stort behov av en ytrenovering. Under 2008 satsades på ny ventilation vilken ännu inte fungerar tillfredställande. Tekniker har under detta läsåret observerat och försökt hittat lösningar, men ännu är inget alternativ aktuellt. Vi har konferensrum där ljudet är för högt för att vi ska kunna vistas där och temperaturen är ojämn. Det är förövrigt ljusa och fina lokaler och framförallt rymliga. Fritidsverksamheten har tre stora rum. Alla lokaler används av all verksamhet under hela skoldagen. 5. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Övergripande mål för lärarna i kommunen: Likvärdig bedömning Vårt mål var under året att komma igång på allvar med arbetet med de skriftliga omdömena och då i en digital lösning. På kommunnivå planerades att Infomentors digitala verktyget skulle installeras för alla skolor och en utbildningsinsats skulle ge lärarna en möjlighet att lära sig verktyget. Mål i skolområdet Vi har i vår strategiska plan i ledningsgruppen fyra utvecklingsmål (IT, Hälsa, Kvalitet och Miljö) som vi vill arbeta med fram till Målen är till en del resultatet av vår analys av SIQ:s återföringsrapport 2008 där vi kunde se vissa utvecklingsområden. IT är och har varit ett utvecklingsmål sedan flera år sedan, men vi har nu förtydligat målen för oss själva och för all personal. IT - Ligger i fronten vad det gäller IT-användande i pedagogiken. Vi ville att vår hemsida skulle vara lätt tillgänglig, att det skulle bli ett ökat användande av activ-boarden i klassrummet och ökad användning av de undervisningsprogram som finns i datorerna i klassrummen. Hälsa - All personal och alla elever tar hand om sin fysiska, psykiska och sociala hälsa. Vårt mål under året har varit att göra en hälsoplan för vuxna, revidera hälsoplanen för eleverna och att bli klar med hälsodiplomering av skolan. Revideringarna har genomförts och

5 5 vi hälsodiplomerade oss i maj Vi har fortsatt med aktiviteter varje vecka för personal och alla medarbetare har diskuterat sitt/sina hälsomål vid medarbetarsamtal. Vi arbetar mål och resultatstyrt -. Vårt mål har varit att hitta verktyg för att mäta vår kärnprocess, både Huret och resultatet. Vi har också haft som mål att fortsätta definiera och kartlägga processerna. Vidare har vi haft för avsikt att ytterligare förbättra elevernas inflytande i att sätta mål och utvärdera resultat. Vi behövde arbeta med det på ett mer systematiskt och kontinuerligt sätt och även definiera begreppet. Vi behövde ytterligare förankra kärnprocessen och ta fram elevenkäter för att mäta kärnprocessen. Miljö - Vi har ett miljömedvetande som genomsyrar hela skolområdet Vårt mål var att vårt miljöråd skulle komma i gång på Ljungbacken, att vi skulle skapa en vision för vårt miljöarbete, samt att eleverna kulle få en ökad medvetenhet om miljö. Lokala mål för Ljungbacken Fritidshemmet Vårt mål under läsåret har varit att kvalitetssäkra för att förbättra rutiner och struktur på fritidshemmet, samt även lokalernas användning och material i olika rum. Matte och NO Vi har arbetat för att stärka Matematik och No-ämnena under året. Likabehandlingsplan Vi har under vårterminen utvecklat en likabehandlingsplanen utifrån Ljungbackens specifika förutsättningar och den har förankrats bland föräldrar vid föräldramöte i september Se bilaga Förskoleklasserna Det arbete som under föregående gjorts vad det gäller ReggioEmila-inspirerat förhållningssätt har under året vilat på grund av att det varit hög sjukfrånvaro hos personal, samt pedagogiska svårigheter i en av grupperna. Från hösten kommer en nysatsning att göras och då i samarbete med pedagogistan på förskolan. 6. Måluppfyllelse, resultat och betyg/omdömen Resultat likvärdig bedömning Den kommunala satsningen innefattade att det digitala verktyget installerades för alla skolor och en utbildningsinsats för både rektorer och lärare genomfördes. Alla skolor fick under vårterminen prova på verktyget i en demovariant. Lärarna på Ljungbackens skola känner sig

6 6 mycket positiva till verktyget. Vi har därför genomfört ett antal utbildningar i både Activboard och i de undervisningsprogram som finns. Dessutom har alla medarbetare fått utbildning i Infomentors PODB-verktyg för att skriva skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner. Detta var en fortsättning och utveckling av pärmen som vi började använda två år tillbaka. Resultat skolområdesmål IT - Ligger i fronten vad det gäller IT-användande i pedagogiken. Vår hemsida är nu mer tillgänglig genom den satsning som gjorts att förbättra hemsidan både i Lidingö stad och ute på de olika skolorna. Vårt användande av activ-boarden i klassrummet har inte utökats då vi bara har activ- board i ett klassrum. Det är därför till största delen en lärare som är i det klassrum där activ-boarden finns som använder den. Dock har vi haft utbildning för alla vid två tillfällen och de andra pedagogerna använder den någon gång då och då. Efter att pedagogerna deltagit i de olika utbildningar som anordnats centralt och att vi nu har en ansvarig pedagog på skolan har användandet ökat av de undervisningsprogram som finns i datorerna i klassrummen. Hälsa - All personal och alla elever tar hand om sin fysiska, psykiska och sociala hälsa. Vårt mål under året var att göra en hälsoplan för vuxna, revidera hälsoplanen för eleverna och att bli klar med hälsodiplomering av skolan. Hälsodiplomeringen är nu gjord och vi emottog ett diplom på avslutningsdagen i juni av en representant från Korpen. Vi har reviderat barnens hälsoplan och gjort en hälsoplan för vuxna. Vi har fortsatt med aktiviteter varje vecka för personal och att alla medarbetare diskuterar ett hälsomål vid medarbetarsamtal. Hälsomedvetandet på skolan totalt har ökat och det kan man se genom att fler har skapat sig motionsvanor och vi har även bättre erbjudanden vid fikapauser m.m. Vi arbetar mål och resultatstyrt -. Vårt mål har varit att hitta verktyg för att mäta vår kärnprocess, både Huret och resultatet. Att se till slutresultatet och koppla det till Huret är en utmaning och vi har under året tillsammans i skolområdet genom ULG arbetat med att ta fram en lärarutvärdering. Under våren har lärare fått prova ett första utkast och vi har utvärderat den och vi har konstaterat att vi behöver förbättra enkäten vidare. Man kan se detta som ett steg att eleverna får inflytande i att utvärdera sitt eget arbete i perspektivet av lärarens insatser. Vi har också haft som mål att fortsätta definiera och kartlägga processerna. Vi har tidigare gjort en processkarta för kärnprocessen och under året har vi i samarbete med ASTEVA, ett konsultföretag, påbörjat att kartlägga våra övriga viktigaste processer. Arbetslagsledarna har varit piloter i det arbetet och de upplever det som något mycket positivt som gör att de på ett konkret sätt kan synliggöra sitt eget arbete. Miljö - Vi har ett miljömedvetande som genomsyrar hela skolområdet Vi har anmält skolan till Grön flagg, startat ett miljöråd, samt skapat en vision för vårt miljöarbete. Vi gjorde också en handlingsplan för att påbörja arbetet med Grön Flagg hösten Vi arbetade med ett natur- och miljötema hela året som engagerade både elever, medarbetare och föräldrar. Flera ämnen kombinerades i temaarbetet, eleverna arbetade i faddergrupper och varje nytt arbetsområde initierades med ett storforum för hela skolan. Uppföljningar och utvärderingar skedde kontinuerligt för eleverna.

7 7 Resultat Ljungbackens lokala mål Fritidshemmet Under året har fritidshemspersonalen deltagit i fritidshemsnätverket på ön och de utbildningsdagar som skett. Vi har haft Monica Rödestam som talat om lekens betydelse och Lars Verner som talat om skoljuridik ur fritidshemsperspektiv. Fritidshemspersonalen har även haft förmiddagskonferenser tillsammans med rektor för att kartlägga verksamhetens kärnprocess, beskriva rutiner och struktur för arbetet, samt diskuterat samverkan med föräldrar. Fritidshemspersonalen gjorde också ett studiebesök på ett fristående fritidshem, Banerportens fritidshem i Stockholm. Verksamhetsåret på fritidshemmet utvecklades till att bli ett mycket harmoniskt år och medarbetarna har blivit en stabil grupp, då personalomsättning minskat och sjukfrånvaro minskat betydligt. Personalen har förbättrat sina rutiner i många delar. De har också fått en fin organisation i de olika rummen. Trots den positiva utvecklingen i arbetsgruppen var föräldrarna inte lika nöjda i senaste Synovate- undersökningen 2009 med fritidshemsverksamheten. På påstående 13c: På mitt barns skola har barnen möjlighet att påverka fritidsverksamhetens utformning, svarade 47 procent av föräldrarna att de var nöjda mot 2008 då de svarade med 52 procent. Jämför man med indexvärdet 2007 som låg på 77 % så är det en klar försämring de senaste två åren. På påståendet 13d: Sammanfattningsvis hur nöjd eller missnöjd är du med ditt barns fritidshem, var 83 procent av föräldrarna nöjda mot år 2008 då 93 procent var nöjda. Index för 2007 var 103. Även där har det blivit en försämring för Ljungbackens fritidshem. Orsakerna till försämringen är svår att definiera eftersom personalen själva tycker att verksamheten har förbättrats. Det som skulle kunna vara en tänkbar orsak är att det inte är lika många planerade verksamheter varje vecka som tidigare. Det kan också vara så att den tidigare höga sjukfrånvaron som påverkat stabiliteten i verksamheten har påverkat föräldrarnas svar. Om man ställer resultatet i påstående 13d mot hela kommunens resultat som var 77 procent ser bilden bättre ut, men det finns all anledning att göra en djupare undersökning hos föräldrarna för att hitta orsakerna till varför de inte är nöjda med verksamheten i lika hög grad. Matte och NO I matematik har vi fortsatt vår utveckling av ute-matte och matematik på ett praktiskt tillämpat sätt. Personalen har fått inspiration genom de matematikutvecklare som finns i kommunen, nätverk på ön och av fortbildning. Under året har vi haft ett tema-projekt kring natur och miljö där både matematik och NO-ämnen har inbegripits. Temat har varit mycket lyckat och har uppskattats av elever och föräldrar. Temat avslutades med ett vernissage. Ljungbackens skola har under våren gått in i NTA-projektet. Tre lärare har fått fortbildning i En matte-låda och kommer att börja arbeta med den till hösten. Arbetssättet har utvecklat samarbetet mellan lärare årskursvis vilket gynnar en likvärdighet i undervisning. Resultat elevernas måluppfyllelse Vi redovisade för första gången år 2009 resultat av uppnåendemål i alla klasser år 1-3, i alla ämnen och skolvis. Bedömningen gjordes utifrån PODB-pärmen. Resultatet redovisades i

8 8 antal elever, pojkar och flickor, eftersom vi bedömde att det blev tydligast. I årets redovisning använder vi de skriftliga omdömena för att redovisa resultat för kunskapsnivån bland eleverna Resultat år 2010 Skriftliga omdömen Totalt antal elever år 1-3 = 118 elever Uppnår ännu inte målen Når målen Är på väg mot nästa mål Andel elever i % som når målen år 2010 Andel elever i % som nådde målen år 2009 Bild % Engelska % 98% Idrott och hälsa % 99% Matematik % 96% Modersmål 3 100% _ Musik % 100% NO % 100% SO % 100% Svenska/ Svenska som andra språk % 97% Träslöjd/textilsljöd 32 Endast år 3 110% 100% Resultat i nationella prov år 3 VT 2010 Nationella proven föregicks av gemensamma träffar i kommunen för ansvariga lärare, samt gavs de tid för diskussion internt på skolan inför proven. Lärarna upplever att proven är mycket omfattande och att det krävs mycket planering för att skapa de förutsättningar som instruktionen från skolverket krävde. Dock har föregående års erfarenheter tagits till vara och man har kunnat undvika vissa problem. Det var små klasser i årskurs tre läsåret 2009/2010, totalt 32. Resultaten i matematik och svenska har en hög nivå överlag. De elever som inte uppnått kraven har åtgärdsprogram och har fått stöd i ämnena i form av speciallärartimmar, modersmålsundervisning. Resultatet har vävts in i bedömningen ovan.

9 9 Matematik Medelpoäng Kravnivå Maxpoäng A 13, B 18, C 12, D 16, E 19, F 7, Vad det gäller delproven i svenska: Så har alla elever uppnått kravnivån i alla delar utom en elev som inte uppnått kravnivån i högläsning och skrivuppgift. Eleven har utländsk bakgrund. Svenska Medelpoäng Kravnivå Maxpoäng B 16, C Resultat Synovate-enkät föräldrar i åk 2 Ljungbacken har en hög resultat nivå angående kunskap och lärande, trivsel och arbetsmiljö, föräldrainflytande och kundnöjdhet och det är en trend över åren. De första två resultatområdena har en direkt och indirekt koppling till elevernas möjligheter att nå målen. Vi har i hög grad studiemotiverade elever och det bidrar till stor del, men pedagogernas kompetens och elevhälsans rutiner garanterar goda resultat. Eleverna får stöd tidigt på grund av att behovet fångas upp från start genom tester och bedömningar. Svarsfrekvens 2008, 29 av 33 Svarsfrekvens 2009, 22 av 37 Alla 2009 Lidingö Kunskap och lärande Trivsel och arbetsmiljö på skolan Föräldrainflytande och påverkan Rekommenderar Sammanfattningsvis nöjda

10 10 Resultat Trygghetsenkäten I trygghetsenkäten framkom att barnen känner sig mycket trygga på Ljungbackens skola. Några få barn, känner en viss oro i samband med idrotten och utevistelse på skolgården. För att åtgärda det har vi nu ytterligare sett till att personal finns med på de platserna. 7. Pedagogisk verksamhet Särskilda stödinsatser Vi har förbättrade åtgärdsprogram i elevhälsoarbetet och de är förankrade bland alla klassansvariga pedagoger. Mål finns för insatser på tre nivåer: individ, grupp och organisatoriskt och de är tydliga och vi har rutiner för analys och uppföljning. Åtgärdsprogrammen följs upp efter åtta veckor. Samtliga barn som är i någon form av åtgärd har upprättade åtgärdsprogram. Vi har rutiner för resursfördelning till insatser till alla barn och det dokumenteras och följs upp cirka två gånger per år. Det betyder att vi kan använda resurserna på flexibel sätt och alla lärare är inblandade i olika insatser. Genom att våra specialpedagoger och övrig elevhälsa arbetar med stödinsatser nära klasslärare och fritidspersonal blir inte problemen ohanterliga och vi behöver heller inte ha elevvårdskonferenser mer än ett fåtal per termin. Många gånger räcker det att man omorganiserar undervisning eller miljö för att det ska bli en positiv spiral. 8. Styrning och ledning Vår ledning består av ledningsgrupp med områdeschef, rektorer och förskolechefer och vi träffas kontinuerligt en dag per vecka. Vi har också träff med arbetslagsledare, det kallas ULG, utvidgad ledningsgrupp. Arbetet i ledningsgruppen sker enligt en årscykel där utvecklingsdagar, uppföljningsdagar och utvärderingsdagar sker kontinuerligt så att ständiga förbättringar i verksamheten sker. Arbetsmiljöfrågor lyfts i APT-möten och vid egenkontroll/skyddsronder. Dialog sker i utvecklingssamtal, och lönesamtal med den enskilde medarbetaren varje år. Vi arbetar nu med att definiera och kartlägga våra processer och det sker i samarbete mellan processägare och ledning. Det gör att ledningen styr processernas utveckling. 9. Kvalitet och utveckling Systematiskt kvalitetsarbete Vi har sedan år 2007 sökt utmärkelsen Bättre Skola ( SIQ och Skolverket) två gånger och arbetar därför med att kvalitetssäkra hela organisationen i de tre skolorna på Käppala. Vi har också ett kvalitetsmål, se ovan, som handlar om att arbeta mål och resultatstyrt i vår strategiska plan. I Utmärkelsen finns 7 nivåer och när vi sökte första gångne kom vi på nivå 3 och i den senast nivå 4, vi förbättrade vi vårt resultat. Under året 2009 har vi gjort uppehåll för att arbeta med två utvecklingsområden, miljöledning och medarbetarnas utveckling och engagemang. Kvalitetsfrågorna och förbättringsområdena är en stående punkt i ledningsgruppen och under ULG-möten, samt i de projektgrupper som finns för olika mål. Elevernas resultat följs upp på elevnivå och leder till förändring av undervisning och vilka läromedel som används. I stort pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete i Ljungbackens skola

11 11 och årligen anordnas planerings- och utvärderingsdagar för hela skolan. Underlag samlas in via arbetslagen och sammanställs av rektorn, bland annat skolans brukarundersökningar. Genom dessa undersökningar får skolan en uppfattning om hur elever och föräldrar upplever att skolan lyckas med att bl.a. skapa trivsel och trygghet och att ge elever inflytande med mera. Pedagogiska diskussioner förs och goda exempel tas tillvara. Vi har sedan våren 2009 startat att definiera och kartlägga våra processer på ett mer systematiskt sätt. Vi använder ett verktyg, Chimp, för att åskådliggöra processerna för alla medarbetare. Alla gjorda och godkända processer läggs in i en sammanställning på personalinfo för skolområdet. Medarbetarna och cheferna är alla processägare till de kartlagda processerna och har ansvar för att utvärdering sker och att utveckling diskuteras i de olika processerna. Ledningsgruppen är de som godkänner processerna. 10. Hälsa och livsstil Vi har arbetat vidare med hälsomålet och det har varit en fin utveckling. Vi startade upp skolåret 2009/2010 tillsammans i skolområdet med två dagar i Sandhamn med temat Hälsa, där vi hade föreläsningar om stress, träning och fysik, samt om social hälsa. Vi hade också olika prova-på aktiviter. Förutom hälsoplanen för eleverna som nu är reviderad har vi också skapat en hälsoplan för medarbetarna på Ljungbacken. Hälsoinspiratörerna och rektor är de som nu driver utvecklingen i hälsomålet. I juni nådde vi målet att bli hälsodiplomerade och diplomet utdelades under vår skolavslutningen i juni. Medarbetarna är positiva till arbetet med hälsa och engagemanget har ökat och medarbetarna tar egna initiativ till aktiviteter. Exempel på det är deltagande i Vårruset, Stavgångsloppet på Lidingö och stegräknartävling. 11. Framåtblick - Våra mål och förbättringsområden Vi fortsätter att arbeta vidare med målen i vår strategiska plan i ledningsgruppen fyra utvecklingsmål (IT, Hälsa, Kvalitet och Miljö) som gäller till december år Vi arbetar mål och resultatstyrt: Vi söker för tredje gången Utmärkelsen Bättre skola (SIQ) och hoppas på minst ett godkännande. Vårt mål är att vi vet hur vi ska mäta vår kärnprocess, både Huret och resultatet. Vi har definierat och kartlagt våra viktigaste processer Vi har hittat former för att öka elevens inflytande och delaktigheten i att sätta mål och utvärdera resultat. IT - Ligger i fronten vad det gäller IT-användande i pedagogiken: Öka användande av activ-board i klassrummet Samtliga personal ska vara PIM-utbildade En ökad användning av dataprogram som finns i undervisningen. Hälsa - All personal och alla elever tar hand om sin fysiska, psykiska och sociala hälsa: Medarbetare Medarbetarna ska uppleva minskad stress i arbetet

12 12 Alla medarbetare ska ha gjort en Hälsoprofil och tagit fram individuella mål Antalet sjukdagar minskar Fler använder Friskvårdssubventionen Eleverna Alla eleverna ska känna sig trygga på rasterna Eleverna ska uppleva minskad stress i arbetet Miljö - Vi har ett miljömedvetande som genomsyrar hela skolområdet: Vårt mål är att vårt miljöarbete tar fart, att vi skapar en miljövision och att vi klarar målen i vår handlingsplan för Grön flagg Vi fortsätter med ett nytt miljötema under året Förskoleklassen Förskoleklasserna har gemensamt fritidshem på eftermiddagarna Samarbete skapas mellan förskoleklasserna och förskolan angående ateljén Fritidshemmet Fortsätta att kvalitetssäkra och därigenom förbättra rutiner och struktur på fritidshemmet Hitta nya arbetsformer för att minska beläggningen i lokaler och minska antalet barn i gruppaktiviteter. Detta ska göras i samarbete med fritidshemmet på Käppala F-3 och även externa samarbetspartners Matte och NO NTA-arbetet kommer igång och fler utbildas i någon/några NTA-områden Arbetet med ute-matte fortsätter Likvärdig bedömning Vi vill att alla lärare känner sig hemma i InfoMentors verktyg för bedömning och IUP, samt åtgärdsprogram Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen revideras under september/oktober 2. Se Bilaga: Likabehandlingsplan

13 13 Likabehandlingsplan Ljungbackens skola Mars 2009

14 14 Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin egenart (Skolverkets allmänna råd 2006, s.9). FN:s konvention om barnets rättigheter sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus och att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet. Från och med den 1 april 2006 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen förbjuder att någon diskrimineras pga. kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen ger även barn och elever ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling som t.ex. mobbning. Ingen elev skall behöva vara rädd att gå till skolan. Skolan och skolomsorgen skall vara miljöer som är fria från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Lagen ställer därför krav på att en likabehandlingsplan upprättas och att vi som arbetar i verksamheten arbetar målinriktat för att alla barn och elever skall behandlas med respekt för sin egenart. Definition Gemensamt för alla kränkande handlingar är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Den som upplever sig ha blivit kränkt skall alltid tas på allvar. Kränkningar kan vara: Fysiska (som t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) Verbala (som t.ex. att bli hotad och bli kallad förolämpande ord) Psykosociala (som t.ex. att bli utsatt för utfrysning och/eller ryktesspridning) Text- och bildburna (som t.ex. klotter, brev, lappar, sms, mms och e-post) Olika former av kränkningar: Mobbning är en upprepad negativ handling som någon eller några utsätter en annan för

15 15 Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder Sexuella trakasserier är kränkningar grundande på kön eller som anspelar på sexualitet Rasism är när någon i ord eller handling uttrycker förakt för en annan folkgrupp Främlingsfientlighet är rädsla eller stark motvilja mot grupper eller personer pga. fysisk, kulturell eller etnisk tillhörighet Homofobi är en medveten värdering som ger uttryck för en stark negativ syn på allt som faller utanför vanlig hetero-norm Funktionshinder uppstår när det finns en skillnad mellan individens förmåga och omgivningens krav. Funktionshinder kan vara synliga eller osynliga, sociala eller inlärningsmässiga Syfte Syftet med likabehandlingsplanen är att på lokal nivå, skolan, se till att alla elever behandlas efter sina egna förutsättningar och att motverka kränkningar Mål Eleverna ska känna sig trygga och uppleva lika värde Förebyggande arbete TRAG värdegrunden Skolans värdegrund utgår från fyra värdeord som ska genomsyra vår verksamhet Trygghet - respekt ansvar glädje Livskunskap Livskunskap har en kursplan med mål för vad eleverna ska har uppnått i år 3. Pedagogerna arbetar förebyggande med livskunskap så att eleverna utvecklar trygghet genom att kunna våga säga ifrån, tala inför grupp, hämta en vuxen vid problem. Eleverna ska kunna visa hänsyn och respekt genom att vänta på sin tur, lyssna på någon som berättar, samt ställa en följdfråga. De ska även kunna ta ansvar genom att plocka undan efter sig och komma in i tid efter rasten. Slutligen ska eleverna ha empati och förståelse för likheter och olikheter, men även kunna ge exempel på den gyllene regeln

16 16 Kamratstödjarutbildning I år tre har vi en utbildning för alla elever för att de ska kunna vara kamratstöd i olika situationer. Våra regler Vi har tagit tillsammans med elever och föräldrar tagit fram gemensamma skolregler efter vår kommunikationsmodell Komet. Faddergrupper Vi arbetar med faddergrupper från förskoleklass till år 3, i olika teman och andra undervisningsaktiviteter. Klassråd och elevråd Eleverna ges möjlighet till ett inflytande över beslut som rör det egna studiearbetet och andra frågor av vikt i skolans vardag. Varje klass har ett klassråd där bland annat representanter till elevrådet utses. Antimobbningsteam Antimobbningteamet består av representanter från arbetslagen, skolledning, elevvårdsgrupp och övrig personal. Arbetet bedrivs efter en fastställd modell, med utgångspunkt från Österholmsmodellen. Kometprogrammet Den första delen handlar om hur man lägger upp program för enskilda elever. Programmet bygger på att stärka det positiva hos eleven, och har ett särskilt fokus på kommunikation mellan pedagogen och eleven. Eleven får arbeta med tydliga mål, och får uppmuntran för att nå dem. Ibland används olika typer av motiverande aktiviteter som t.ex. belöningar. Samtidigt övar sig pedagogen på att minska sin uppmärksamhet kring de beteenden eleven vanligtvis får tjat och skäll för. I den andra delen arbetar pedagogerna med hela klassen. Precis som när man arbetar med enskilda elever handlar det mycket om att fokusera på det positiva i gruppen och samtidigt minska tjat och tillsägelser. Pedagogerna arbetar med tydliga regler och förväntningar, tränar på effektiv kommunikation och jobbar med bl.a. konflikthantering och andra sociala färdighetsträningar tillsammans med hela klassen. Kommunikationsmetoden Komet har sina rötter i KBT (kognitiv beteendeterapi), framför allt i beteendeanalys.

17 17 Rutiner inom elevhälsan - trappan Arbetslag Arbetslaget uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd. Försöker i första hand lösa problemet i a-laget genom samtal med elev och föräldrar, omfördelning av resurser etc. Upprättar åtgärdsprogram i samråd med hemmet. Kontaktar elevvårdspersonal vid behov. Elevhälsogruppsmöte Om problemet kvarstår tar klassföreståndare/mentor upp ärendet i elevvårdsgruppen, som sammanträder två gånger per månad. Elevvårdskonferens Om problemet kvarstår tar klassföreståndare/mentor upp ärendet i elevvårdsgruppen, som sammanträder två gånger per månad. Löpande diskussioner Arbetslagsträffar Arbetslagsträffar samt arbetsplatsträffar med elevfrågor Spelregler för vuxna Vårdnadshavare Skolråd och föräldraråd Vi har representanter till skolråd (skolområdesvis) och föräldrarråd (skolvis) där elevfrågor diskuteras Föräldramöte Föräldramöte/klassmöte är ett forum där pedagoger, elever och föräldrar kommer överens om hur arbetsmiljön i stort ska bli så positiv som möjligt.

18 18 Rutin för åtgärder vid kränkande behandling och mobbning Mobbning, Kränkande behandling, diskriminering Lärare/elev/personal/förälder äl MOBBNING, DISKRIMINERING KRÄNKANDE BEHANDLING MOBBNING, DISKRIMINERING KRÄNKANDE BEHANDLING Personal-elev Samtalsteam/antimobbinggrupp Rektor Samtalsteam/antimobbinggrupp samlar in information och har samtal med de inblandade var för sig enligt Österholmsmodellen Mentor klasslärare & rektor Vårdnadshavare informeras Samtal och uppföljning dokumenteras (mall för skolområdet användes och finns i antimobbingpärmen). Uppföljningssamtal Om mobbingen upprepas: Rektor informeras Rektor kallar till EVK

19 19 Utvecklingsområden 2009/2010( revideras sep-okt 2010) Vad vi vill utveckla Vi vill att alla vuxna tar ansvar för alla elever på skolan samt för att alla elever ska känna trygghet under rastverksamhet både inom- och utomhus Utvärdering/uppföljning Utvärdering och revidering av skolregler en gång per år där både elever och föräldrar är delaktiga Trygghetsenkät Vi har en kommunaltäckande föräldraenkät i år 2 varje där föräldrar får svar på frågor om kränkande särbehandling och elevernas upplevelse av trygghet

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungbackens skola, förskoleklass och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungbackens skola är den lilla skolan med det stora hjärtat Skolans vision är att elever, föräldrar och

Läs mer

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Alla inom utbildningsförvaltningen i Herrljunga tar bestämt avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN Lagen Trygghet, respekt och ansvar om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av elever 1 i skolan anger att varje verksamhet ska upprätta en likabehandlingsplan. Detta

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Montessoriförskolan Läsåret 2009-2010 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult Besöksadress Stortorget 1 Telefon 0476-550 00 (vx) Fax 0476-13874 Organisationsnr

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Prästgårdslidens förskola 2016 Innehåll Uppföljning av föregående plan... 2 Medverkande av barn och föräldrar... 2 Ansvarsfördelning... 3 Definitioner...

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Dansäterskolan

Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Dansäterskolan Inledning Likabehandlingsplan läsåret 2008/2009 Dansäterskolan En ny lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde i kraft den 1 april 2006. Enligt denna lag

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2015-2016 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under

Läs mer

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6

Likabehandlingsplan. Bäckaskolan åk 1-6 ! Likabehandlingsplan Bäckaskolan åk 1-6 Lag (2008:567) Om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 1 Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN VÄSTERÅS STAD Tibbleskolan, Skultuna Rektor, Annica Avelin 2015-09-11 Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. TIBBLESKOLAN Mål Tibbleskolans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6

LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Datum 2008-12-05 LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BERGKVARA SKOLA F-6 Det demokratiska uppdraget skall utgöra grunden för all verksamhet i förskolan, skolan och vuxenutbildningen. All planering, alla aktiviteter

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Vångens förskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm

Likabehandlingsplan. Pedagogisk omsorg i Tidaholm Likabehandlingsplan Pedagogisk omsorg i Tidaholm 2015/2016 Vad säger styrdokumentet?... 3 UPPDRAGET... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011

Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Likabehandlingsplan Härjedalens gymnasium 2010-2011 Bildning, fritid och kultur Innehåll Policy för att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,

Läs mer

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015

Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht Vt- 2015 Likabehandlingsplan Linnéans förskola Ht- 2014- Vt- 2015 0 Innehåll Likabehandlingsplan... 2 Syfte... 2 Utvärdering från Likabehandlingsplanen Ht 2013 Vt 2014... 3 Mål och ansvar... 4 Arbete för att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2016-11-02 Vår värdegrund Vi verkar för att ett tryggt klimat och en god stämning råder mellan

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Bäcken Fastställd 150911 Gäller läsåret 15/16 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Bäcken

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. för Förskolan Ankan Stenkyrka Skola

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. för Förskolan Ankan Stenkyrka Skola Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. för Förskolan Ankan Stenkyrka Skola 2010 1 Innehållsförteckning Bakgrund Vision Nulägesanalys/kartläggning - Förebyggande arbete Mål och

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Barnens förskola 2016-2017 Innehållsförteckning 1 Vision 2 Bakgrund och syfte 3 Likabehandling 4 Diskrimineringslagen 5 Kommunikation

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Orrelyckan

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling. Orrelyckan Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Orrelyckan Läsåret 2016/2017 2(7) 3(7) Bakgrund Planen utgår från det som föreskrivs i Skollagen (2010:800) 6:e kap. och i Diskrimineringslagen

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola

Likabehandlingsplan. för. Örsjö skola Madesjö Verksamhetsområde Likabehandlingsplan för Örsjö skola Plan mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Läsåret 2015-16 Inledning Planen mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid. Hagnäs förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling vid Hagnäs förskola 2014 Bakgrund och syfte Den 1 april 2006 fick Sverige en ny lag vars syfte är att främja barns/elevers lika rättigheter i alla skolformer

Läs mer

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling OVANÅKERS KOMMUN 2016-09-30 Barn- och utbildning Rotebergs skola Chris Sommar Plan för likabehandling, mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vår målsättning: Alla ska trivas i skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tuppens förskola

Likabehandlingsplan för Tuppens förskola Likabehandlingsplan för Tuppens förskola Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro och ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 (15) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 Knippla skolas/fritidshems/förskolas handlingsplan för likabehandling Öckerö rev. 2012-01-05 2 (15) INNEHÅLL Inledning sid 3 Definition

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan

Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan Januari 2014 Likabehandlingsplan och årlig plan förskolan Sjöstugan ht 2013/vt 2014 Vår vision: På Sjöstugan ska alla barn och vuxna trivas och känna sig trygga, få vara engagerad och bemötas med respekt.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan Revinge skola

Likabehandlingsplan Revinge skola Likabehandlingsplan Revinge skola Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola och fritidshem Läsår 2016 / 2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass,

Läs mer

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015

Likabehandlingsplan och. handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 2014-10-06 Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling För Kyrkskolan 2014-2015 Reviderad oktober 2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Kyrkskolan 1.1 Inledning

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Handlingsplan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Skultuna Kommundelstjänst Persboskolan Daniel Holmvin 2013-05-14 och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Mål att alla skolans elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Gustaviskolans förskoleklass, skola 1 5 och fritidshem Innehåll Inledning... 3 Definitioner... 3 Vår vision... 4 Långsiktiga mål för det främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se

Likabehandlingsplan. Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19. www.orebro.se Likabehandlingsplan Mariebergs förskola, dagbarnvårdare och skola 2007-10-15 2006-08-29 2005-01-19 1 Inledning I både Skollagen, Läroplanen för förskolan (Lpfö) samt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2015-12-02 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vår värdegrund Vi verkar

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Förskolan Barnens Hus Fastställd 2015-09-11 Gäller läsåret 2015-2016 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö

Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö Likabehandlingsplan mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Brinellgymnasiet i Nässjö INLEDNING Nya lagen som trädde ikraft 2006-04-01 innebär förbud mot mobbning, kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013

Likabehandlingsplan. upprättad augusti 2013 Likabehandlingsplan upprättad augusti 2013 Spira förskolas likabehandlingsplan Den första april 2006 fick Sverige en ny lag Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Stora Dalslundskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola årskurs 4-9 samt fritidshem 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Djurås förskola, Stora verkstan 2014/2015. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Djurås förskola, Stora verkstan 2014/2015. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Djurås förskola, Stora verkstan 2014/2015 Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hammarnskolan, Hjo läsåret 2015/16 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HAMMARNSKOLAN Läsåret 2015/2016 Visionen för Hammarnskolan är att det

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan

Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Likabehandlingsplan för Broslättsskolan Broslättskolan tar avstånd från all form av diskriminering och kränkande behandling. Alla som arbetar på skolan arbetar aktivt för att förhindra och förebygga trakasserier

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Förskolan Skutan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Skutan 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bakgrund Denna plan bygger på diskrimineringslagen, skollagens förbud

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Ankan 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot all form

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkskolan 2015/2016 På Björkskolan arbetar vi aktivt med; Värdegrund under hela läsåret. Gott språkbruk samt artighet, trivsel och

Läs mer

Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Tångeröds förskola

Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Tångeröds förskola Likabehandlingsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling- Tångeröds förskola Handläggare: Linda Markus, förskolechef Datum: 2014-11-01 Verksamhet: Förskola Tjörn Möjligheternas ö Innehållsförteckning

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA 2 Planen antagen 2010-11-01 och gäller till 2011-11-01 Innehållsförteckning: Utvärdering

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen F-6 samt förberedelseklass och fritidshem Ansvariga för planen Rektor Marianne Henrikson

Läs mer

Rumskulla skola och fritidshem

Rumskulla skola och fritidshem Barn- och utbildningsförvaltningen Rumskulla skola och fritidshem Område VÄST PLAN MOT DISKRIMNERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Rumskulla skola och fritidshem Läsåret 2014/2015 Innehåll: 1.

Läs mer

Förskolan Klätten Läsåret

Förskolan Klätten Läsåret Plan För att främja likabehandling och förebygga samt åtgärda diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Klätten Läsåret 2015-2016 Fastställd 2015-09-11 Susanna Magnusson Förskolechef

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Stigtomta förskolor 2015/2016 Innehållsförteckning 1. Grunduppgifter 2. Syfte 3. Bakgrund 4. Centrala begrepp 5. Förskolans vision 6. Delaktighet 7.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan

Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Likabehandlingsplan för Järntorgsskolan Vi är alla olika och har olika behov och förutsättningar. Vi har samma regler för alla och samma mål men vägen dit ser olika ut. Likabehandlingsplanen innebär inte

Läs mer

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar

Likabehandlingsplan. Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar Likabehandlingsplan Skollagens 1 kap 2 tredje stycket fastslå att Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm

Likabehandlingsplan. Förskolan i Ekedalen Tidaholm Likabehandlingsplan Förskolan i Ekedalen Tidaholm 2015/2016 Innehållsförteckning Vad säger styrdokumentet?... 3 Skollagen (14 a kapitlet)... 3 Diskrimineringslagen... 3 Läroplanen (Lpfö 98)... 4 Värdegrund...

Läs mer

Bakgrund. Mål. Ansvarsfördelning

Bakgrund. Mål. Ansvarsfördelning Bakgrund Likabehandlingsplanens främsta syfte är att klargöra hur vi ska främja och förebygga likabehandling samt motverka trakasserier och annan kränkande behandling oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor

Plan mot kränkande behandling. Sandbyhovs förskolor Plan mot kränkande behandling Sandbyhovs förskolor Läsåret 2010/2011 Likabehandlingsplan Innehåll: 1. Inledning Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Förskolan Hea Fastställd sep-14 Gäller läsåret ht 14/vt 15 Revideras varje läsår, ansvarig är förskolechef Vårt gemensamma arbete på förskolan Hea

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor

Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Hjärup den 7 oktober 2014 Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängslyckans och Lapptäckets förskolor Regelverk Den 1 januari 2009 trädde Diskrimineringslagen i kraft (SFS

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 POLICY 1(8) Ekhagsskolan Johanna M Carlsson Plan mot diskriminering och kränkande behandling EKHAGSSKOLAN läsår 2014/2015 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem 2 Vår målsättning är att alla elever skall

Läs mer

Grundsärskolan Regnbågen

Grundsärskolan Regnbågen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR Grundsärskolan Regnbågen Grundsärskola inom enhet Mössebergsskolan Läsår 2016/2017 Monica Carlgren Rektor Innehållsförteckning Beskrivning av verksamheten Skolans vision och målsättning

Läs mer

Nordvästra skolområdet

Nordvästra skolområdet Nordvästra skolområdet Likabehandlingsplan för Rosenvalls förskola 2008 Likabehandlingsplan Arbetsplan för värdegrundsarbete Handlingsplan mot kränkande behandling Vårt uppdrag i förskola och skola är

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Skolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplanen utgår från att Alla människor är lika

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Bälinge förskola gäller för 2013/14 Syfte Planen ska syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskoleområde 15 Reviderad 2014-12-10 1.Vår vision På vår förskola ska inget barn bli diskriminerat, trakasserat eller utsatt för kränkande behandling.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6

Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 1 090928 Likabehandlingsplan för Alunskolan f - år 6 All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga kommun ska vara fri från trakasserier och annan kränkande behandling. Alla barn och elever ska vara trygga

Läs mer

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan

Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan STRÖMSTADS KOMMUN BARN OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Strömstiernaskolan Strömstads förskolors och skolors likabehandlingsplan Gäller från och med 2007-08-13 Innehåll Begrepp... 3 Strömstads skolors policy...4

Läs mer

Pajala kommun Dnr KUN 2007, Kultur- och utbildningsnämnden Antagen ELEVHÄLSA OCH LIKABEHANDLINGSPLAN

Pajala kommun Dnr KUN 2007, Kultur- och utbildningsnämnden Antagen ELEVHÄLSA OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Pajala kommun Dnr KUN 2007,399620 Kultur- och utbildningsnämnden Antagen 2007-09-13 67 ELEVHÄLSA OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Upprättad 2002 Reviderad 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Elevhälsa 1 Ansvar 1 Vad är diskriminering

Läs mer

BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN

BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN BIRKASKOLANS LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Birkaskolan är en fristående skolverksamhet som innefattar förskola och skola upp till år 9. Skolbarnomsorgen är integrerad i skolverksamheten, såväl i det

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan Läroverket Upprättad Juni 2016 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Likabehandlingsplanen

Likabehandlingsplanen 1 Likabehandlingsplanen 1. Inledning 1.1 Verksamhetens ställningstagande 1.2 Till dig som vårdnadshavare 2. Syfte och åtgärder 2.1 Syftet med lagen 2.2 Aktiva åtgärder 2.3 Ansvarsfördelning 2.4 Förankring

Läs mer

ÄNGÅSSKOLAN

ÄNGÅSSKOLAN ÄNGÅSSKOLAN 2015-09-21 Likabehandlingsplan Ängåsskolan 2015/2016 Ängåsskolans likabehandlingsplan är grundad på LGR 11, FN:s Barnkonvention Skollagen och DO, vilken innehåller förbud mot diskriminering

Läs mer

Likabehandlingsplan. Verksamhetsåret Senast reviderad

Likabehandlingsplan. Verksamhetsåret Senast reviderad Likabehandlingsplan Verksamhetsåret 2012 Senast reviderad 2012-04-02 LIKABEHANDLINGSPLAN Innehåll: 1. INLEDNING Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola

Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Likabehandlingsplan för Skeppets förskola Alla ska visa varandra hänsyn och respekt Alla ska ta ansvar Alla ska känna en framtidstro Syfte: Planen ska syfta till att främja barnens lika rätt oavsett kön,

Läs mer

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15

Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Plan mot kränkande behandling Örjansskolan 6-9 2014/15 Reviderad 2014-09-30 Vår vision på Örjansskolan årskurs 6-9 Vårt arbete mot diskriminering, mobbing och kränkande behandling utgår från 14: e kap

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖRSKOLAN BISKOPSNÄSET

LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖRSKOLAN BISKOPSNÄSET Ludvika Kommun 2015-10-01 Social- och utbildningsförvaltningen Marnäs Förskoleområde LIKABEHANDLINGSPLAN/PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖRSKOLAN BISKOPSNÄSET 2015-2016 Sedan 1 januari 2009 regleras

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För. Pedagogisk omsorg. Läsår 2012/2013 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling För Pedagogisk omsorg Läsår 2012/2013 Vision All förskoleverksamhet inom enheten ska vara fri från trakasserier och kränkande behandling. Våra verksamheter

Läs mer

Skolledningens ställningstagande

Skolledningens ställningstagande Likabehandlingsplan Gothem förskola 2013/2014 Skolledningens ställningstagande Denna likabehandlingsplan bygger på skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna förtydligar förskolans ansvar att arbeta mot

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och kränkande behandling HEMSJÖ FÖRSKOLOR Elevhälsoteamet Rektor grundskola/fritids/förskola Pia Hanzén, tfn, 0322-617285, 0705-751063 pia.hanzen@alingsas.se Specialpedagog Ulla Pettersson tfn: 0734-154998 ulla.pettersson@alingsas.se Plan mot

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Lysmasken

LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Lysmasken Inledning LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling I Ur och Skur Lysmasken På varje förskola/skola ska det finnas ett målinriktat arbete med att förebygga

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten

Likabehandlingsplan. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Likabehandlingsplan Med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, mobbning och annan kränkande behandling. Planen gäller för Montessoriförskolan Paletten Syfte Inget barn ska ställas

Läs mer