Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning 2010 Ljungbackens skola år F-3

2 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Tillvägagångssätt Bakgrundsfaktorer... 3 Elev/barnantal... 3 Bemanning... 3 Ekonomi... 4 Lokaler Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden... 4 Övergripande mål för lärarna i kommunen:... 4 Mål i skolområdet... 4 Lokala mål för Ljungbacken Måluppfyllelse, resultat och betyg/omdömen... 5 Resultat likvärdig bedömning... 5 Resultat skolområdesmål... 6 Resultat Ljungbackens lokala mål... 7 Resultat elevernas måluppfyllelse... 7 Resultat Synovate enkät föräldrar i åk Resultat Trygghetsenkäten Pedagogisk verksamhet Särskilda stödinsatser Styrning och ledning Kvalitet och utveckling Hälsa och livsstil Framåtblick Våra mål och förbättringsområden Se Bilaga: Likabehandlingsplan... 12

3 3 1. Sammanfattning Vi har i stort goda elevresultat som ligger på en jämn nivå över åren. De elever som inte når målen har alla ett åtgärdsprogram med uppföljningsdatum som garanterar att elever får det stöd som de behöver i ämnena. Det goda arbete, med rutiner och strukturer som skapats de senaste åren omkring elevhälsan ger bra resultat. Det visade sig genom att verksamheten kunde fortsätta på en hög nivå, trots att vår duktiga specialpedagog var graviditetsledig från och med november och vi hade vikarier. Vad det gäller det sociala klimatet på skolan har det varit ett mycket positivt under året och i stort all personal och alla elever känner att de trivs och mår bra på skolan. Synovate- och egna enkäter påvisar goda resultat. Vårt tema-arbete har inriktat sig på natur och miljö eftersom vi startat upp ett arbete för att certifiera oss i grön flagg. 2. Inledning Ljungbacken ligger vackert naturnära beläget på södra Lidingö och det finns många möjligheter till lek och idrott. Vi har sedan höstterminen 2009 en så kallad Junoplan på vår idrottsplats vid skolan. Vi har haft cirka 162 barn under läsåret i två- parallellig verksamhet från förskoleklass till och med år 3. Lärare och fritidshemspersonal arbetar tillsammans i arbetslag. Vi har fritidshemsverksamhet på dels förskoleklasserna och dels år 1 till Tillvägagångssätt Inför årets kvalitetsredovisning har vi hämtat material från kontinuerliga uppföljningar som genomförts varannan månad i ULG (utvidgad ledningsgrupp med områdeschef, arbetslagsledare och rektorer i skolområdet). Arbetslagsledare förankrar kontinuerligt i sina arbetslag och lyfter diskussionsfrågor om olika aktuella frågor. I samband med utvärderingsdagar i juni sammanställdes och analyserades resultat från elevernas och lärarnas arbete, Trygghetsenkät, Synovate, personalenkät, temautvärdering, utvärdering av Kometarbete, elevhälsa, utvärderingar i arbetslagen och fritidshemsgruppen. Rektor har sammanställt den totala bilden och medarbetarna har fått lämna synpunkter på slutprodukten, vilka har beaktats. Även synpunkter har beaktats från föräldrar i föräldrarådet. 4. Bakgrundsfaktorer Elev/barnantal Vi hade totalt 163 elever läsåret 2009/2010 på skolan och det är något lågt antal i förhållande till det antal som låg i budget. Bemanning Vi har idag 24 medarbetare varav hälften är lärarutbildade och hälften är fritidspersonal med olika utbildning som fritidspedagoger, barnskötare och även ett fåtal outbildade. Vi hade under läsåret 2009/2010 två specialpedagoger, samt en skolsköterska. Många av medarbetarna

4 4 har arbetat vid Ljungbacken skola under många år och det är mycket låg personalomsättning, vilket tyder på trivsel och det framkommer också i personalenkäter. Där utöver har vi tillgång till skolområdets elevhälsoteam som består av kurator, skolpsykolog och talpedagog. Ekonomi Vår budget ligger på 13 miljoner. Vårt underskott från år 2009 har ytterligare ökat trots att vi skurit ytterligare en 100 % tjänst under höstterminen 2009 och ytterligare 25% under vårterminen. Underskottet beror på att vi inte har det antal elever vi budgeterat för. Vi fick ta med oss ett under skott på 628 i RUF-pengar till år Vi förväntas kunna minska underskottet mycket under 2010 då elevunderlaget ökar med cirka 15 elever. Lokaler Ljungbackens lokaler är i stort behov av en ytrenovering. Under 2008 satsades på ny ventilation vilken ännu inte fungerar tillfredställande. Tekniker har under detta läsåret observerat och försökt hittat lösningar, men ännu är inget alternativ aktuellt. Vi har konferensrum där ljudet är för högt för att vi ska kunna vistas där och temperaturen är ojämn. Det är förövrigt ljusa och fina lokaler och framförallt rymliga. Fritidsverksamheten har tre stora rum. Alla lokaler används av all verksamhet under hela skoldagen. 5. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Övergripande mål för lärarna i kommunen: Likvärdig bedömning Vårt mål var under året att komma igång på allvar med arbetet med de skriftliga omdömena och då i en digital lösning. På kommunnivå planerades att Infomentors digitala verktyget skulle installeras för alla skolor och en utbildningsinsats skulle ge lärarna en möjlighet att lära sig verktyget. Mål i skolområdet Vi har i vår strategiska plan i ledningsgruppen fyra utvecklingsmål (IT, Hälsa, Kvalitet och Miljö) som vi vill arbeta med fram till Målen är till en del resultatet av vår analys av SIQ:s återföringsrapport 2008 där vi kunde se vissa utvecklingsområden. IT är och har varit ett utvecklingsmål sedan flera år sedan, men vi har nu förtydligat målen för oss själva och för all personal. IT - Ligger i fronten vad det gäller IT-användande i pedagogiken. Vi ville att vår hemsida skulle vara lätt tillgänglig, att det skulle bli ett ökat användande av activ-boarden i klassrummet och ökad användning av de undervisningsprogram som finns i datorerna i klassrummen. Hälsa - All personal och alla elever tar hand om sin fysiska, psykiska och sociala hälsa. Vårt mål under året har varit att göra en hälsoplan för vuxna, revidera hälsoplanen för eleverna och att bli klar med hälsodiplomering av skolan. Revideringarna har genomförts och

5 5 vi hälsodiplomerade oss i maj Vi har fortsatt med aktiviteter varje vecka för personal och alla medarbetare har diskuterat sitt/sina hälsomål vid medarbetarsamtal. Vi arbetar mål och resultatstyrt -. Vårt mål har varit att hitta verktyg för att mäta vår kärnprocess, både Huret och resultatet. Vi har också haft som mål att fortsätta definiera och kartlägga processerna. Vidare har vi haft för avsikt att ytterligare förbättra elevernas inflytande i att sätta mål och utvärdera resultat. Vi behövde arbeta med det på ett mer systematiskt och kontinuerligt sätt och även definiera begreppet. Vi behövde ytterligare förankra kärnprocessen och ta fram elevenkäter för att mäta kärnprocessen. Miljö - Vi har ett miljömedvetande som genomsyrar hela skolområdet Vårt mål var att vårt miljöråd skulle komma i gång på Ljungbacken, att vi skulle skapa en vision för vårt miljöarbete, samt att eleverna kulle få en ökad medvetenhet om miljö. Lokala mål för Ljungbacken Fritidshemmet Vårt mål under läsåret har varit att kvalitetssäkra för att förbättra rutiner och struktur på fritidshemmet, samt även lokalernas användning och material i olika rum. Matte och NO Vi har arbetat för att stärka Matematik och No-ämnena under året. Likabehandlingsplan Vi har under vårterminen utvecklat en likabehandlingsplanen utifrån Ljungbackens specifika förutsättningar och den har förankrats bland föräldrar vid föräldramöte i september Se bilaga Förskoleklasserna Det arbete som under föregående gjorts vad det gäller ReggioEmila-inspirerat förhållningssätt har under året vilat på grund av att det varit hög sjukfrånvaro hos personal, samt pedagogiska svårigheter i en av grupperna. Från hösten kommer en nysatsning att göras och då i samarbete med pedagogistan på förskolan. 6. Måluppfyllelse, resultat och betyg/omdömen Resultat likvärdig bedömning Den kommunala satsningen innefattade att det digitala verktyget installerades för alla skolor och en utbildningsinsats för både rektorer och lärare genomfördes. Alla skolor fick under vårterminen prova på verktyget i en demovariant. Lärarna på Ljungbackens skola känner sig

6 6 mycket positiva till verktyget. Vi har därför genomfört ett antal utbildningar i både Activboard och i de undervisningsprogram som finns. Dessutom har alla medarbetare fått utbildning i Infomentors PODB-verktyg för att skriva skriftliga omdömen och individuella utvecklingsplaner. Detta var en fortsättning och utveckling av pärmen som vi började använda två år tillbaka. Resultat skolområdesmål IT - Ligger i fronten vad det gäller IT-användande i pedagogiken. Vår hemsida är nu mer tillgänglig genom den satsning som gjorts att förbättra hemsidan både i Lidingö stad och ute på de olika skolorna. Vårt användande av activ-boarden i klassrummet har inte utökats då vi bara har activ- board i ett klassrum. Det är därför till största delen en lärare som är i det klassrum där activ-boarden finns som använder den. Dock har vi haft utbildning för alla vid två tillfällen och de andra pedagogerna använder den någon gång då och då. Efter att pedagogerna deltagit i de olika utbildningar som anordnats centralt och att vi nu har en ansvarig pedagog på skolan har användandet ökat av de undervisningsprogram som finns i datorerna i klassrummen. Hälsa - All personal och alla elever tar hand om sin fysiska, psykiska och sociala hälsa. Vårt mål under året var att göra en hälsoplan för vuxna, revidera hälsoplanen för eleverna och att bli klar med hälsodiplomering av skolan. Hälsodiplomeringen är nu gjord och vi emottog ett diplom på avslutningsdagen i juni av en representant från Korpen. Vi har reviderat barnens hälsoplan och gjort en hälsoplan för vuxna. Vi har fortsatt med aktiviteter varje vecka för personal och att alla medarbetare diskuterar ett hälsomål vid medarbetarsamtal. Hälsomedvetandet på skolan totalt har ökat och det kan man se genom att fler har skapat sig motionsvanor och vi har även bättre erbjudanden vid fikapauser m.m. Vi arbetar mål och resultatstyrt -. Vårt mål har varit att hitta verktyg för att mäta vår kärnprocess, både Huret och resultatet. Att se till slutresultatet och koppla det till Huret är en utmaning och vi har under året tillsammans i skolområdet genom ULG arbetat med att ta fram en lärarutvärdering. Under våren har lärare fått prova ett första utkast och vi har utvärderat den och vi har konstaterat att vi behöver förbättra enkäten vidare. Man kan se detta som ett steg att eleverna får inflytande i att utvärdera sitt eget arbete i perspektivet av lärarens insatser. Vi har också haft som mål att fortsätta definiera och kartlägga processerna. Vi har tidigare gjort en processkarta för kärnprocessen och under året har vi i samarbete med ASTEVA, ett konsultföretag, påbörjat att kartlägga våra övriga viktigaste processer. Arbetslagsledarna har varit piloter i det arbetet och de upplever det som något mycket positivt som gör att de på ett konkret sätt kan synliggöra sitt eget arbete. Miljö - Vi har ett miljömedvetande som genomsyrar hela skolområdet Vi har anmält skolan till Grön flagg, startat ett miljöråd, samt skapat en vision för vårt miljöarbete. Vi gjorde också en handlingsplan för att påbörja arbetet med Grön Flagg hösten Vi arbetade med ett natur- och miljötema hela året som engagerade både elever, medarbetare och föräldrar. Flera ämnen kombinerades i temaarbetet, eleverna arbetade i faddergrupper och varje nytt arbetsområde initierades med ett storforum för hela skolan. Uppföljningar och utvärderingar skedde kontinuerligt för eleverna.

7 7 Resultat Ljungbackens lokala mål Fritidshemmet Under året har fritidshemspersonalen deltagit i fritidshemsnätverket på ön och de utbildningsdagar som skett. Vi har haft Monica Rödestam som talat om lekens betydelse och Lars Verner som talat om skoljuridik ur fritidshemsperspektiv. Fritidshemspersonalen har även haft förmiddagskonferenser tillsammans med rektor för att kartlägga verksamhetens kärnprocess, beskriva rutiner och struktur för arbetet, samt diskuterat samverkan med föräldrar. Fritidshemspersonalen gjorde också ett studiebesök på ett fristående fritidshem, Banerportens fritidshem i Stockholm. Verksamhetsåret på fritidshemmet utvecklades till att bli ett mycket harmoniskt år och medarbetarna har blivit en stabil grupp, då personalomsättning minskat och sjukfrånvaro minskat betydligt. Personalen har förbättrat sina rutiner i många delar. De har också fått en fin organisation i de olika rummen. Trots den positiva utvecklingen i arbetsgruppen var föräldrarna inte lika nöjda i senaste Synovate- undersökningen 2009 med fritidshemsverksamheten. På påstående 13c: På mitt barns skola har barnen möjlighet att påverka fritidsverksamhetens utformning, svarade 47 procent av föräldrarna att de var nöjda mot 2008 då de svarade med 52 procent. Jämför man med indexvärdet 2007 som låg på 77 % så är det en klar försämring de senaste två åren. På påståendet 13d: Sammanfattningsvis hur nöjd eller missnöjd är du med ditt barns fritidshem, var 83 procent av föräldrarna nöjda mot år 2008 då 93 procent var nöjda. Index för 2007 var 103. Även där har det blivit en försämring för Ljungbackens fritidshem. Orsakerna till försämringen är svår att definiera eftersom personalen själva tycker att verksamheten har förbättrats. Det som skulle kunna vara en tänkbar orsak är att det inte är lika många planerade verksamheter varje vecka som tidigare. Det kan också vara så att den tidigare höga sjukfrånvaron som påverkat stabiliteten i verksamheten har påverkat föräldrarnas svar. Om man ställer resultatet i påstående 13d mot hela kommunens resultat som var 77 procent ser bilden bättre ut, men det finns all anledning att göra en djupare undersökning hos föräldrarna för att hitta orsakerna till varför de inte är nöjda med verksamheten i lika hög grad. Matte och NO I matematik har vi fortsatt vår utveckling av ute-matte och matematik på ett praktiskt tillämpat sätt. Personalen har fått inspiration genom de matematikutvecklare som finns i kommunen, nätverk på ön och av fortbildning. Under året har vi haft ett tema-projekt kring natur och miljö där både matematik och NO-ämnen har inbegripits. Temat har varit mycket lyckat och har uppskattats av elever och föräldrar. Temat avslutades med ett vernissage. Ljungbackens skola har under våren gått in i NTA-projektet. Tre lärare har fått fortbildning i En matte-låda och kommer att börja arbeta med den till hösten. Arbetssättet har utvecklat samarbetet mellan lärare årskursvis vilket gynnar en likvärdighet i undervisning. Resultat elevernas måluppfyllelse Vi redovisade för första gången år 2009 resultat av uppnåendemål i alla klasser år 1-3, i alla ämnen och skolvis. Bedömningen gjordes utifrån PODB-pärmen. Resultatet redovisades i

8 8 antal elever, pojkar och flickor, eftersom vi bedömde att det blev tydligast. I årets redovisning använder vi de skriftliga omdömena för att redovisa resultat för kunskapsnivån bland eleverna Resultat år 2010 Skriftliga omdömen Totalt antal elever år 1-3 = 118 elever Uppnår ännu inte målen Når målen Är på väg mot nästa mål Andel elever i % som når målen år 2010 Andel elever i % som nådde målen år 2009 Bild % Engelska % 98% Idrott och hälsa % 99% Matematik % 96% Modersmål 3 100% _ Musik % 100% NO % 100% SO % 100% Svenska/ Svenska som andra språk % 97% Träslöjd/textilsljöd 32 Endast år 3 110% 100% Resultat i nationella prov år 3 VT 2010 Nationella proven föregicks av gemensamma träffar i kommunen för ansvariga lärare, samt gavs de tid för diskussion internt på skolan inför proven. Lärarna upplever att proven är mycket omfattande och att det krävs mycket planering för att skapa de förutsättningar som instruktionen från skolverket krävde. Dock har föregående års erfarenheter tagits till vara och man har kunnat undvika vissa problem. Det var små klasser i årskurs tre läsåret 2009/2010, totalt 32. Resultaten i matematik och svenska har en hög nivå överlag. De elever som inte uppnått kraven har åtgärdsprogram och har fått stöd i ämnena i form av speciallärartimmar, modersmålsundervisning. Resultatet har vävts in i bedömningen ovan.

9 9 Matematik Medelpoäng Kravnivå Maxpoäng A 13, B 18, C 12, D 16, E 19, F 7, Vad det gäller delproven i svenska: Så har alla elever uppnått kravnivån i alla delar utom en elev som inte uppnått kravnivån i högläsning och skrivuppgift. Eleven har utländsk bakgrund. Svenska Medelpoäng Kravnivå Maxpoäng B 16, C Resultat Synovate-enkät föräldrar i åk 2 Ljungbacken har en hög resultat nivå angående kunskap och lärande, trivsel och arbetsmiljö, föräldrainflytande och kundnöjdhet och det är en trend över åren. De första två resultatområdena har en direkt och indirekt koppling till elevernas möjligheter att nå målen. Vi har i hög grad studiemotiverade elever och det bidrar till stor del, men pedagogernas kompetens och elevhälsans rutiner garanterar goda resultat. Eleverna får stöd tidigt på grund av att behovet fångas upp från start genom tester och bedömningar. Svarsfrekvens 2008, 29 av 33 Svarsfrekvens 2009, 22 av 37 Alla 2009 Lidingö Kunskap och lärande Trivsel och arbetsmiljö på skolan Föräldrainflytande och påverkan Rekommenderar Sammanfattningsvis nöjda

10 10 Resultat Trygghetsenkäten I trygghetsenkäten framkom att barnen känner sig mycket trygga på Ljungbackens skola. Några få barn, känner en viss oro i samband med idrotten och utevistelse på skolgården. För att åtgärda det har vi nu ytterligare sett till att personal finns med på de platserna. 7. Pedagogisk verksamhet Särskilda stödinsatser Vi har förbättrade åtgärdsprogram i elevhälsoarbetet och de är förankrade bland alla klassansvariga pedagoger. Mål finns för insatser på tre nivåer: individ, grupp och organisatoriskt och de är tydliga och vi har rutiner för analys och uppföljning. Åtgärdsprogrammen följs upp efter åtta veckor. Samtliga barn som är i någon form av åtgärd har upprättade åtgärdsprogram. Vi har rutiner för resursfördelning till insatser till alla barn och det dokumenteras och följs upp cirka två gånger per år. Det betyder att vi kan använda resurserna på flexibel sätt och alla lärare är inblandade i olika insatser. Genom att våra specialpedagoger och övrig elevhälsa arbetar med stödinsatser nära klasslärare och fritidspersonal blir inte problemen ohanterliga och vi behöver heller inte ha elevvårdskonferenser mer än ett fåtal per termin. Många gånger räcker det att man omorganiserar undervisning eller miljö för att det ska bli en positiv spiral. 8. Styrning och ledning Vår ledning består av ledningsgrupp med områdeschef, rektorer och förskolechefer och vi träffas kontinuerligt en dag per vecka. Vi har också träff med arbetslagsledare, det kallas ULG, utvidgad ledningsgrupp. Arbetet i ledningsgruppen sker enligt en årscykel där utvecklingsdagar, uppföljningsdagar och utvärderingsdagar sker kontinuerligt så att ständiga förbättringar i verksamheten sker. Arbetsmiljöfrågor lyfts i APT-möten och vid egenkontroll/skyddsronder. Dialog sker i utvecklingssamtal, och lönesamtal med den enskilde medarbetaren varje år. Vi arbetar nu med att definiera och kartlägga våra processer och det sker i samarbete mellan processägare och ledning. Det gör att ledningen styr processernas utveckling. 9. Kvalitet och utveckling Systematiskt kvalitetsarbete Vi har sedan år 2007 sökt utmärkelsen Bättre Skola ( SIQ och Skolverket) två gånger och arbetar därför med att kvalitetssäkra hela organisationen i de tre skolorna på Käppala. Vi har också ett kvalitetsmål, se ovan, som handlar om att arbeta mål och resultatstyrt i vår strategiska plan. I Utmärkelsen finns 7 nivåer och när vi sökte första gångne kom vi på nivå 3 och i den senast nivå 4, vi förbättrade vi vårt resultat. Under året 2009 har vi gjort uppehåll för att arbeta med två utvecklingsområden, miljöledning och medarbetarnas utveckling och engagemang. Kvalitetsfrågorna och förbättringsområdena är en stående punkt i ledningsgruppen och under ULG-möten, samt i de projektgrupper som finns för olika mål. Elevernas resultat följs upp på elevnivå och leder till förändring av undervisning och vilka läromedel som används. I stort pågår ett kontinuerligt kvalitetsarbete i Ljungbackens skola

11 11 och årligen anordnas planerings- och utvärderingsdagar för hela skolan. Underlag samlas in via arbetslagen och sammanställs av rektorn, bland annat skolans brukarundersökningar. Genom dessa undersökningar får skolan en uppfattning om hur elever och föräldrar upplever att skolan lyckas med att bl.a. skapa trivsel och trygghet och att ge elever inflytande med mera. Pedagogiska diskussioner förs och goda exempel tas tillvara. Vi har sedan våren 2009 startat att definiera och kartlägga våra processer på ett mer systematiskt sätt. Vi använder ett verktyg, Chimp, för att åskådliggöra processerna för alla medarbetare. Alla gjorda och godkända processer läggs in i en sammanställning på personalinfo för skolområdet. Medarbetarna och cheferna är alla processägare till de kartlagda processerna och har ansvar för att utvärdering sker och att utveckling diskuteras i de olika processerna. Ledningsgruppen är de som godkänner processerna. 10. Hälsa och livsstil Vi har arbetat vidare med hälsomålet och det har varit en fin utveckling. Vi startade upp skolåret 2009/2010 tillsammans i skolområdet med två dagar i Sandhamn med temat Hälsa, där vi hade föreläsningar om stress, träning och fysik, samt om social hälsa. Vi hade också olika prova-på aktiviter. Förutom hälsoplanen för eleverna som nu är reviderad har vi också skapat en hälsoplan för medarbetarna på Ljungbacken. Hälsoinspiratörerna och rektor är de som nu driver utvecklingen i hälsomålet. I juni nådde vi målet att bli hälsodiplomerade och diplomet utdelades under vår skolavslutningen i juni. Medarbetarna är positiva till arbetet med hälsa och engagemanget har ökat och medarbetarna tar egna initiativ till aktiviteter. Exempel på det är deltagande i Vårruset, Stavgångsloppet på Lidingö och stegräknartävling. 11. Framåtblick - Våra mål och förbättringsområden Vi fortsätter att arbeta vidare med målen i vår strategiska plan i ledningsgruppen fyra utvecklingsmål (IT, Hälsa, Kvalitet och Miljö) som gäller till december år Vi arbetar mål och resultatstyrt: Vi söker för tredje gången Utmärkelsen Bättre skola (SIQ) och hoppas på minst ett godkännande. Vårt mål är att vi vet hur vi ska mäta vår kärnprocess, både Huret och resultatet. Vi har definierat och kartlagt våra viktigaste processer Vi har hittat former för att öka elevens inflytande och delaktigheten i att sätta mål och utvärdera resultat. IT - Ligger i fronten vad det gäller IT-användande i pedagogiken: Öka användande av activ-board i klassrummet Samtliga personal ska vara PIM-utbildade En ökad användning av dataprogram som finns i undervisningen. Hälsa - All personal och alla elever tar hand om sin fysiska, psykiska och sociala hälsa: Medarbetare Medarbetarna ska uppleva minskad stress i arbetet

12 12 Alla medarbetare ska ha gjort en Hälsoprofil och tagit fram individuella mål Antalet sjukdagar minskar Fler använder Friskvårdssubventionen Eleverna Alla eleverna ska känna sig trygga på rasterna Eleverna ska uppleva minskad stress i arbetet Miljö - Vi har ett miljömedvetande som genomsyrar hela skolområdet: Vårt mål är att vårt miljöarbete tar fart, att vi skapar en miljövision och att vi klarar målen i vår handlingsplan för Grön flagg Vi fortsätter med ett nytt miljötema under året Förskoleklassen Förskoleklasserna har gemensamt fritidshem på eftermiddagarna Samarbete skapas mellan förskoleklasserna och förskolan angående ateljén Fritidshemmet Fortsätta att kvalitetssäkra och därigenom förbättra rutiner och struktur på fritidshemmet Hitta nya arbetsformer för att minska beläggningen i lokaler och minska antalet barn i gruppaktiviteter. Detta ska göras i samarbete med fritidshemmet på Käppala F-3 och även externa samarbetspartners Matte och NO NTA-arbetet kommer igång och fler utbildas i någon/några NTA-områden Arbetet med ute-matte fortsätter Likvärdig bedömning Vi vill att alla lärare känner sig hemma i InfoMentors verktyg för bedömning och IUP, samt åtgärdsprogram Likabehandlingsplanen Likabehandlingsplanen revideras under september/oktober 2. Se Bilaga: Likabehandlingsplan

13 13 Likabehandlingsplan Ljungbackens skola Mars 2009

14 14 Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin egenart (Skolverkets allmänna råd 2006, s.9). FN:s konvention om barnets rättigheter sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus och att barnets bästa alltid skall komma i främsta rummet. Från och med den 1 april 2006 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen förbjuder att någon diskrimineras pga. kön, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lagen ger även barn och elever ett lagligt skydd mot annan kränkande behandling som t.ex. mobbning. Ingen elev skall behöva vara rädd att gå till skolan. Skolan och skolomsorgen skall vara miljöer som är fria från förekomst av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Lagen ställer därför krav på att en likabehandlingsplan upprättas och att vi som arbetar i verksamheten arbetar målinriktat för att alla barn och elever skall behandlas med respekt för sin egenart. Definition Gemensamt för alla kränkande handlingar är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Den som upplever sig ha blivit kränkt skall alltid tas på allvar. Kränkningar kan vara: Fysiska (som t.ex. att bli utsatt för slag och knuffar) Verbala (som t.ex. att bli hotad och bli kallad förolämpande ord) Psykosociala (som t.ex. att bli utsatt för utfrysning och/eller ryktesspridning) Text- och bildburna (som t.ex. klotter, brev, lappar, sms, mms och e-post) Olika former av kränkningar: Mobbning är en upprepad negativ handling som någon eller några utsätter en annan för

15 15 Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder Sexuella trakasserier är kränkningar grundande på kön eller som anspelar på sexualitet Rasism är när någon i ord eller handling uttrycker förakt för en annan folkgrupp Främlingsfientlighet är rädsla eller stark motvilja mot grupper eller personer pga. fysisk, kulturell eller etnisk tillhörighet Homofobi är en medveten värdering som ger uttryck för en stark negativ syn på allt som faller utanför vanlig hetero-norm Funktionshinder uppstår när det finns en skillnad mellan individens förmåga och omgivningens krav. Funktionshinder kan vara synliga eller osynliga, sociala eller inlärningsmässiga Syfte Syftet med likabehandlingsplanen är att på lokal nivå, skolan, se till att alla elever behandlas efter sina egna förutsättningar och att motverka kränkningar Mål Eleverna ska känna sig trygga och uppleva lika värde Förebyggande arbete TRAG värdegrunden Skolans värdegrund utgår från fyra värdeord som ska genomsyra vår verksamhet Trygghet - respekt ansvar glädje Livskunskap Livskunskap har en kursplan med mål för vad eleverna ska har uppnått i år 3. Pedagogerna arbetar förebyggande med livskunskap så att eleverna utvecklar trygghet genom att kunna våga säga ifrån, tala inför grupp, hämta en vuxen vid problem. Eleverna ska kunna visa hänsyn och respekt genom att vänta på sin tur, lyssna på någon som berättar, samt ställa en följdfråga. De ska även kunna ta ansvar genom att plocka undan efter sig och komma in i tid efter rasten. Slutligen ska eleverna ha empati och förståelse för likheter och olikheter, men även kunna ge exempel på den gyllene regeln

16 16 Kamratstödjarutbildning I år tre har vi en utbildning för alla elever för att de ska kunna vara kamratstöd i olika situationer. Våra regler Vi har tagit tillsammans med elever och föräldrar tagit fram gemensamma skolregler efter vår kommunikationsmodell Komet. Faddergrupper Vi arbetar med faddergrupper från förskoleklass till år 3, i olika teman och andra undervisningsaktiviteter. Klassråd och elevråd Eleverna ges möjlighet till ett inflytande över beslut som rör det egna studiearbetet och andra frågor av vikt i skolans vardag. Varje klass har ett klassråd där bland annat representanter till elevrådet utses. Antimobbningsteam Antimobbningteamet består av representanter från arbetslagen, skolledning, elevvårdsgrupp och övrig personal. Arbetet bedrivs efter en fastställd modell, med utgångspunkt från Österholmsmodellen. Kometprogrammet Den första delen handlar om hur man lägger upp program för enskilda elever. Programmet bygger på att stärka det positiva hos eleven, och har ett särskilt fokus på kommunikation mellan pedagogen och eleven. Eleven får arbeta med tydliga mål, och får uppmuntran för att nå dem. Ibland används olika typer av motiverande aktiviteter som t.ex. belöningar. Samtidigt övar sig pedagogen på att minska sin uppmärksamhet kring de beteenden eleven vanligtvis får tjat och skäll för. I den andra delen arbetar pedagogerna med hela klassen. Precis som när man arbetar med enskilda elever handlar det mycket om att fokusera på det positiva i gruppen och samtidigt minska tjat och tillsägelser. Pedagogerna arbetar med tydliga regler och förväntningar, tränar på effektiv kommunikation och jobbar med bl.a. konflikthantering och andra sociala färdighetsträningar tillsammans med hela klassen. Kommunikationsmetoden Komet har sina rötter i KBT (kognitiv beteendeterapi), framför allt i beteendeanalys.

17 17 Rutiner inom elevhälsan - trappan Arbetslag Arbetslaget uppmärksammar elever i behov av särskilt stöd. Försöker i första hand lösa problemet i a-laget genom samtal med elev och föräldrar, omfördelning av resurser etc. Upprättar åtgärdsprogram i samråd med hemmet. Kontaktar elevvårdspersonal vid behov. Elevhälsogruppsmöte Om problemet kvarstår tar klassföreståndare/mentor upp ärendet i elevvårdsgruppen, som sammanträder två gånger per månad. Elevvårdskonferens Om problemet kvarstår tar klassföreståndare/mentor upp ärendet i elevvårdsgruppen, som sammanträder två gånger per månad. Löpande diskussioner Arbetslagsträffar Arbetslagsträffar samt arbetsplatsträffar med elevfrågor Spelregler för vuxna Vårdnadshavare Skolråd och föräldraråd Vi har representanter till skolråd (skolområdesvis) och föräldrarråd (skolvis) där elevfrågor diskuteras Föräldramöte Föräldramöte/klassmöte är ett forum där pedagoger, elever och föräldrar kommer överens om hur arbetsmiljön i stort ska bli så positiv som möjligt.

18 18 Rutin för åtgärder vid kränkande behandling och mobbning Mobbning, Kränkande behandling, diskriminering Lärare/elev/personal/förälder äl MOBBNING, DISKRIMINERING KRÄNKANDE BEHANDLING MOBBNING, DISKRIMINERING KRÄNKANDE BEHANDLING Personal-elev Samtalsteam/antimobbinggrupp Rektor Samtalsteam/antimobbinggrupp samlar in information och har samtal med de inblandade var för sig enligt Österholmsmodellen Mentor klasslärare & rektor Vårdnadshavare informeras Samtal och uppföljning dokumenteras (mall för skolområdet användes och finns i antimobbingpärmen). Uppföljningssamtal Om mobbingen upprepas: Rektor informeras Rektor kallar till EVK

19 19 Utvecklingsområden 2009/2010( revideras sep-okt 2010) Vad vi vill utveckla Vi vill att alla vuxna tar ansvar för alla elever på skolan samt för att alla elever ska känna trygghet under rastverksamhet både inom- och utomhus Utvärdering/uppföljning Utvärdering och revidering av skolregler en gång per år där både elever och föräldrar är delaktiga Trygghetsenkät Vi har en kommunaltäckande föräldraenkät i år 2 varje där föräldrar får svar på frågor om kränkande särbehandling och elevernas upplevelse av trygghet

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungbackens skola, förskoleklass och fritidshem Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungbackens skola är den lilla skolan med det stora hjärtat Skolans vision är att elever, föräldrar och

Läs mer

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner

1. Bakgrund 2. Syfte 3. Definitioner Likabehandlingsplan Vrena Friskola 2013-2014 1. Bakgrund Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin personlighet. Det åligger de vuxna i skolan att motverka

Läs mer

Likabehandlingsplan läsåret 14-15

Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Storängsskolan 2014-11-04 Likabehandlingsplan läsåret 14-15 Bakgrund Den 1 april 2006 trädde lagen i kraft som skall främja lika behandling. Lagen syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR

NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR NORDMARK SKOLAS PLAN FÖR FÖRSKOLEKLASSEN GRUNDSKOLAN FRITIDSHEMMET FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGA SAMT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Planen gäller för läsåret

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning.

LIKABEHANDLINGSPLAN. Förskola: Lilla Verkstan. Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. LIKABEHANDLINGSPLAN Förskola: Lilla Verkstan Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning. På vår förskola ska alla känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för den man är. I

Läs mer

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling

Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling SOLNA STAD Haga skolområde Fridhemsskolan Plan för likabehandling/ mot kränkande behandling Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är utrustade med förnuft och samvete och bör

Läs mer

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan

Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Plan mot diskriminering och kra nkande behandling i skolan Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i skolan 2015/2016.1 Inledning.1 Vad är mobbning, trakasserier och kränkande

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2015/2016 Gärsnäs skola Förskoleklass Årskurs 1-6 Skolbarnomsorg Plan mot diskriminering och kränkande behandling Målinriktat arbete

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola Solrosens förskola 2015 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling på Solrosens förskola 2015-01-20 Inledning Det demokratiska värdet ska utgöra grunden för all verksamhet i förskolan och skolan.

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN

PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING/LIKABEHANDLINGSPLAN Strandskolan 2014-2015 Datum för upprättande: 140626 Innehållsförteckning Till dig som elev 3 Till dig som är förälder 3 Likabehandlingsplanens syfte 4

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall känna

Läs mer

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan

Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan 2008-01-28 Gränsskolans plan för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling/likabehandlingsplan Handlingsplanen gäller för elever och personal på Gränsskolan. Uppdrag Skollagen (SFS 1

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26

Likabehandlingsplan. Mosjö skola Skolförvaltning sydost. Diarienummer 227-06-004. Rektor Marine Rosenberg. reviderad 2008-08-26 Likabehandlingsplan Mosjö skola Skolförvaltning sydost Diarienummer 227-06-004 reviderad 2008-08-26 Rektor Marine Rosenberg Inledning I både skollagen och läroplanen, Lpo 94, betonas betydelsen av att

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Framtagen oktober 2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskola: Regnbågen Att förebygga och motverka kränkande behandling/mobbning Bild: Grimms. På vår förskola ska alla känna sig trygga

Läs mer

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp

Likabehandlingsplan. Garvarens förskola Teckomatorp Likabehandlingsplan förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Garvarens förskola Teckomatorp Avser verksamhetsåret 2014-2015 Innehållsförteckning

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015

Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Kortversion av Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår 2014/2015 Piratenskolan och Fritidshemmet i Kivik Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Målinriktat arbetet med att främja

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING för skolor och fritidshem i Flyinge och Harlösa läsåret 2015-2016 Flyingeskolan och Harlösa skolas Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling och

Läs mer

Huddunge byskolas likabehandlingsplan

Huddunge byskolas likabehandlingsplan 2014/15 Huddunge byskolas likabehandlingsplan Huddunge byskola Huddunge kyrkväg 15 Inledning Huddunge byskolas likabehandlingsplan är utformad i samarbete med samtliga elever på skolan och all personal.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling Gunnarsbo-/Sandhems förskoleområde Läsåret 2014-2015 Reviderad 2014-11-13 VISION Alla på förskolan skall

Läs mer

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Celsiusskolan 7-9s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina

Läsåret 2012-13. Plan mot diskriminering och kränkande behandling, Malgoviks skola, Vilhelmina Läsåret 2012-13 Plan mot diskriminering och kränkande behandling, plan för hur vi ska vara mot varandra Malgoviks skola, Vilhelmina 1 Innehåll: Förord Så här vill vi att det ska vara på Malgoviks skola

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vision Mössebergs förskolas vision är Den hoppfulla förskolan som ger barn framtidstro. Grunden för detta är goda kunskaper, självkänsla,

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2014-2015 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling

Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids. Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Västerås Stads Skolverksamheter, Lövängsskolan Fritids Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Handlingsplan Förebygga diskriminering - Främja likabehandling Datum: Maj 2011 Ansvariga:

Läs mer

Plan mot kränkande behandling

Plan mot kränkande behandling Plan mot kränkande behandling för Bygdsiljums förskoleklass, skola och fritidshem Läsåret 2013/2014 Bygdsiljums skola tillämpar barn- och elevskyddslagen (2006:67). Det är enligt lagen en rättighet för

Läs mer

Reviderad juni 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN. På Fredriksbergs fritidshem Ludvika kommun

Reviderad juni 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN. På Fredriksbergs fritidshem Ludvika kommun Reviderad juni 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN På Fredriksbergs fritidshem Ludvika kommun Läsåret 2012-2013 1 Inledning Lag Från 2006-04-01 gäller lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014

Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan för Solvändans förskola 2013/2014 Innehållsförteckning 2 Vision 3 Lagtext och styrdokument Diskrimineringsgrunder Definitioner 4 Förebyggande och främjande

Läs mer

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31

Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Likabehandlingsplan för Linghedsskolan och fritidshemmet Flingan 2014-11-01 2015-10-31 Varje elev ska känna glädje i att gå till skolan och ska känna sig trygg och vara känd av alla vuxna. Eleven ska känna

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling för Lindboskolan åk 6-9 lå 2015-2016 På Lindboskolan tar vi avstånd från alla tendenser till diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10

LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 LIKABEHANDLINGSPLAN 09/10 MÅL mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn, ungdomar, vuxna och elever Vi ska förebygga, upptäcka och åtgärda alla former av kränkande handlingar bland barn

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015

Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 Likabehandlingsplan för Globala gymnasiet 2014-2015 1. Inledning Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever i förskolan och skolan(2006:67) säger att den som ansvarar

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM.

1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. 1/8 PLAN FÖR LIKABEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR TORTUNASKOLAN OCH TORTUNA FRITIDSHEM. Reviderad september 2014 2/8 Våra barn/elever har rätt till

Läs mer

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling

Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Hunnebostrands förskolas plan mot kränkande behandling Bakgrund Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Bestämmelsen

Läs mer

Lindgårdens förskola

Lindgårdens förskola Lindgårdens förskola 1. Inledning Det här är Vingåkers kommuns likabehandlingsplan. Vi vill med vår likabehandlingsplan informera om hur vi arbetar med frågor som rör diskriminering och annan kränkande

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Fritidshemmet Uddarbo Malungsfors Verksamhetsåret 2013/2014 Inledning Planen mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att främja elevers lika

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 6 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Oleby Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått 1.1 Analys

Läs mer

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

FÖRSKOLAN LINDEN. Trygghetsplan. Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling FÖRSKOLAN LINDEN Trygghetsplan Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2015-2016 INNEHÅLL Innehåll... 2 1. Inledning... 4 2. Styrdokument... 4 2.1 Diskrimineringslagen... 4 2.2 Skollagen

Läs mer

Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola

Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola Likabehandlingsplan inklusive plan mot kränkande behandling samt handlingsplan för jämställdhet för Färentuna skola Enligt diskrimineringslagen ska en likabehandlingsplan upprättas. Enligt skollagen ska

Läs mer

Individuella Gymnasiet Ekerö

Individuella Gymnasiet Ekerö Individuella Gymnasiet Ekerö Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Läsåret 2013/14 Uppdaterad 2014-03-31 med handlingar från BUN-kontoret med kommunala rutiner och blanketter. 1 Innehåll

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2012-2013 Likabehandlingsplan / plan mot kränkande behandling Natur och Miljöskolan i Åmål INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅR VISION 3 BAKGRUND 3 SYFTE 3 SKOLANS

Läs mer

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819

Likabehandlingsplan. Åsbygdens Naturbruksgymnasium. Behandla andra som Du själv vill bli behandlad. Rev.110819 Likabehandlingsplan Åsbygdens Naturbruksgymnasium Behandla andra som Du själv vill bli behandlad Rev.110819 Kränkande behandling: Kränkande behandling står för olika former av kränkningar. Kränkande behandling

Läs mer

MORUPS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN

MORUPS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN MORUPS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN Läsåret 2010/2011 1 LIKABEHANDLINGSPLAN Innehåll: 1. INLEDNING Bakgrund och syfte Hur är planen framtagen Definitioner av kränkande behandling Till dig som är barn Till

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan. Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Likabehandlingsplan Plan för arbetet mot diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Gunnarsboskolan/Sandhems skolområde med fritidshem Läsåret 2014/2015 2013-10-06 2014-06-22 2015-06-15

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola

Plan mot kränkande behandling och diskriminering. Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering Likabehandlingsplan 2013/2014 Gäller för Strömsunds Förskola Blomslingans förskola Reviderad oktober 2013 Vår hållning All personal på Strömsunds Förskolor,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. Bäckby norra förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Bäckby norra förskola 2013-05/2014-05 Mónica Jansson Förskolechef Innehåll Vår vision... 3 Syftet... 3 Bäckby norra värdegrund... 3 Definitioner...

Läs mer

Förskolan Bergmansgården

Förskolan Bergmansgården Förskolans plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2013/2014 Förskolan Bergmansgården INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vision 2. Lagar som styr 3.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Stadsskogen skolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stadsskogen skolan Hänvisningar till lagtext och styrdokument: Enligt skollagen (2010:800 6 kap.) och diskrimineringslagen (2008:567 1-4 kap.) är varje

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Trygghetsplan läsåret 2014-2015

Trygghetsplan läsåret 2014-2015 HIMMETA/MUNKTORPSSKOLANS Trygghetsplan läsåret 2014-2015 Bilaga: Handlingsplan Cliff Andersson 2014 K ÖPINGS KOMMUN 2 Inledning Trygghetsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2013-2014 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 I skollagen står det att Arbetsmiljölagen gäller för både elever och personal i såväl skolan som förskola och fritids. Enligt den har

Läs mer

Karolinerskolan och fritidshemmets

Karolinerskolan och fritidshemmets Karolinerskolan och fritidshemmets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen

Likabehandlingsplan för Skå skola. Mål och vision. Trygghet Glädje - Lärande. Lagen Likabehandlingsplan för Skå skola Mål och vision Trygghet Glädje - Lärande Vi vill skapa en miljö där vi visar varandra hänsyn och ömsesidig respekt, vi vill att eleverna ska känna sig sedda och ingen

Läs mer

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan

Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (8) Lärande Lerums Gymnasium Lerums Gymnasiums likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen gäller för alla gymnasiets enheter (enhet 1, enhet 2, enhet 3, enhet 4 och enhet 5) På Lerums

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Datum 2015-06-18 Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN F-3 OCH FRITIDSHEM Torskolan 2015/2016 Postadress Telefon vxl Mobiltelefon E-post Torsås kommun Box 503 385 25 TORSÅS 0486-33 100

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskoleklass Ladubacksskolan i Arboga LIKABEHANDLINGSPLAN 1 (10) Barn- och utbildningsförvaltningen Ladubacksskolan Trygghetsgruppen på Ladubacksskolan 0589-872 31, 073-765 72 31 tina.persson@arboga.se Datum 2011-09-27 Likabehandlingsplan

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Trygghetsplan 2014-11-19 Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling På Vintrosa skola och fritidshem ska alla trivas och känna sig trygga. Då är förutsättningarna goda för var och en att

Läs mer

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola

Sida 1(7) Likabehandlingsplan. för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 1(7) Likabehandlingsplan för Fågelviksgymnasiet och Fågelviks gymnasiesärskola 2(7) Bakgrund Idag regleras diskriminering och kränkande behandling i diskrimineringslagen, skollagen, arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06

LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-09-06 Innehållsförteckning 1. Rektors ord och skolans ansvarsfördelning 2. Definitioner 3. Svenska skolans värdegrund och vision 4. Svenska skolans

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Böle Byskola 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Årlig plan 3 Vision 3 Vad säger styrdokumenten? 4 Definitioner 5 Ansvarsfördelning 6 Huvudman och Rektor

Läs mer

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 5 Vrigstad skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola F-6, Fritidshem- a för planen Rektor och trygghetsgruppen.

Läs mer

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekuddens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Ekuddens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Niklas Brånn Vår vision Ekuddens

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Elevernas delaktighet Arbetet med att främja lika behandling ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Västerängsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola, Förskoleklass, Förberedelseklass, Språkklass a för planen Skolans

Läs mer

Likabehandling inom Bodals skola F-9 1. Vanliga begrepp i arbetet med likabehandling 2. Hur vi förebygger trakasserier och kränkande behandling 3

Likabehandling inom Bodals skola F-9 1. Vanliga begrepp i arbetet med likabehandling 2. Hur vi förebygger trakasserier och kränkande behandling 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Likabehandling inom Bodals skola F-9 1 Vanliga begrepp i arbetet med likabehandling 2 Hur vi förebygger trakasserier och kränkande behandling 3 Rutiner för att upptäcka trakasserier

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Glömminge skola och fritidshem för lå 2013/2014 Alla vid Glömminge skola och fritidshem ska vara trygga och känna förtroende för varandra 1(13)

Läs mer

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar.

Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola, Förskoleklass och Fritidshemmet Ankaret F Ö R E T A G 1 Årlig plan för likabehandling och mot kränkningar. Hörnefors centralskola,

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015

Plan mot kränkande behandling. Njurunda Friskola Upprättad 2015 Plan mot kränkande behandling Njurunda Friskola Upprättad 2015 1 1. Definition och bakgrund Arbetet med planen mot kränkande behandling regleras i två regelverk: - - Diskrimineringslagen (2008:567) 1-4

Läs mer

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Hälsingbergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Skola förskoleklass, åk 1-6 samt fritidshem a för planen Rektor Peter Gehlin

Läs mer

Planen mot kränkande behandling och diskriminering

Planen mot kränkande behandling och diskriminering Planen mot kränkande behandling och diskriminering Torslunda Skola Förskoleklass och skolår 1 6 Läsåret 2014-2015 Planen mot kränkande behandling och diskriminering All förskole- och skolverksamhet i Mörbylånga

Läs mer

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling

Likabehandlingsplan. Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Likabehandlingsplan Mot alla former av diskriminerande och kränkande behandling Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Definitioner 3. Mål 4. Uppföljning 5. Utvärdering 6. Varningssignaler 7. Förebyggande

Läs mer

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola

2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 2014-2015 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Morkullans förskola 14 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Vision 3 Diskrimineringsgrunder : 3-6 - Kön - Etnisk tillhörighet - Religion och annan

Läs mer

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola

ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Tallholma förskola ÅRLIG PLAN FÖR ATT FRÄMJA LIKABEHANDLING, FÖREBYGGA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Tallholma förskola 2010 Den årliga planen syftar till att främja barnens lika rättigheter oavsett

Läs mer

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra distriktet: Karungi- Marielunds-och Särskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass - år 9 a för planen Rektor Seija

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN KLÖVERSTUGANS FÖRSKOLA Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Huvudmannen, förskolechefen och förskollärarna. Vår vision Klöverstugans

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta Friskola Likabehandlingsplan & plan mot kränkande behandling Docksta friskola 2013-2014 Inledning Likabehandlingsplanens syfte är att främja likabehandling, alla människors lika rättigheter oavsett

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Avdelning: Detta är vårt gemensamma

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola

Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling. Västra Hargs förskola Likabehandlingsplan Plan mot kränkande behandling 2014-2015 Västra Hargs förskola Kerstin Nilsson kerstin.nilsson@mjolby.se Tel.0142-856 40 Denna likabehandlingsplan omfattar alla barn, föräldrar och medarbetare

Läs mer