Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland"

Transkript

1 Forskning och utveckling NÄRSJUKVÅRDEN I HALLAND 10 Rapport 2009 Hälsofrämjande hälso- & sjukvård i Halland En utvärdering av utbildningsinsatser

2 Rapport nr Hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Halland En utvärdering av utbildningsinsatser Katarina Larborn Mats Bertheden Håkan Bergh (red) 1

3 2

4 Förord Landstinget Halland har sedan 2005 en tydlig inriktning mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Det hälsofrämjande synsättet ska genomsyra hela hälso- och sjukvården. Det handlar bland annat om att i patientmötet öka patienternas kunskap om den egna möjligheten att med sitt val av livsstil påverka sin hälsa i positiv riktning. Allt utvecklingsarbete som handlar om nya förhållningssätt i hälso- och sjukvården, framför allt när så många medarbetare berörs som i landstinget, är långsiktigt och kräver stor uthållighet. Det är därför glädjande att utvärderingen av den omfattande kompetensutveckling som landstinget genomfört visar på ett mycket gott resultat. Resultatet ger energi åt det fortsatta arbetet med implementeringsstöd till verksamheterna för en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Landstinget Halland. 3

5 4

6 Sammanfattning av rapporten Bakgrund Som en del i Landstingets Hallands inriktning mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård har en stor utbildningssatsning bland personalen genomförts. Målet med utbildningsinsatserna har huvudsakligen varit att: Skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården att stödja människor att göra hälsosamma val och ta ansvar för sin hälsa Öka personalens kunskaper kring levnadsvanorna kost, övervikt, fysisk aktivitet, alkohol och tobak Motivera hälso- och sjukvårdspersonal att ta upp frågor kring levnadsvanor med patienter Utbilda personalen i en evidensbaserad samtalsmetod Målgruppen för utbildningarna har varit all hälso- och sjukvårdspersonal med patientbehandlande uppgifter (cirka 4000 personer). Utbildningsdelarna har bestått av: introduktion till hälsofrämjande hälso- och sjukvård, faktautbild ning om alkohol och tobak respektive kost, övervikt, fysisk aktivitet samt motiverande samtal (MI). Det har också varit en riktad utbildningsdel för mödrahälsovården. Syfte Att utvärdera processer om och effekter av utbildningsinsatser inom ramen för projektet En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Landstinget Halland. Metod Utvärderingen bygger på uppgifter från deltagarlistor, enkäter och intervjuer. Alla som gått utbildningen har besvarat enkäter före respektive efter utbild ningen. Även patientbehandlande personal som inte gått utbildningen har fått besvarat enkätfrågor. Verksamhetschefers synpunkter inhämtades via en särskild enkät. Genom telefonintervjuer via Vårdbarometern har årligen svar från 3000 hallänningar jämförts med svar från övriga riket. Patienters uppfattningar har också inhämtats både via väntrumsenkäter men även via Vårdbarometern. 5

7 Resultat Under en tvåårsperiod deltog 35 % av all behandlande personal i utbild ningarna. I vissa nyckelgrupper inom det hälsofrämjande arbetet som distriktssköterskor och barnmorskor inom mödrahälsovården deltog 82 % respektive 91 %. Det förberedande arbetet på verksamhetsledningsnivå hade stor betydelse för hur deltagandet i utbildningarna utföll. Personalens skattning av vikten att ta upp livsstilsfrågor vid patientmöten ökade efter utbildningsinsatserna. Ju fler utbildningsdelar som personalen deltog i desto positivare blev deras attityder till och arbetssätt med livsstilsfrågor. Personalen har fått mer kunskap om livsstilens betydelse för hälsan och fler använder MI-metoden när de tar upp livsstilsfrågor med patienter. Barnmorskor på mödrahälsovården, som fått ett mer strukturerat arbetssätt i sitt hälsofrämjande arbete och stöd för implementering, uppvisade ett mer konsekvent arbetssätt kring de hälsofrämjande frågorna. Av personalen har 51 % genomfört någon livsstilsförändring för förbättrade levnadsvanor jämfört med 20 % av befolkningen i Halland. Slutligen framkom en ökning av andelen patienter i Halland som genomfört en livsstilsförändring från 21 % 2007 till 24 % Dessutom ses en kraftig ökning av andel patienter i Halland som uppger att personalens livsstilsråd bidragit till att de förändrat sin livsstil jämfört med övriga riket. Slutsats Samtliga mål med utbildningsinsatserna har uppnåtts. En ökad andel patienter i Halland har genomfört en livsstilsförändring, och de tillskriver i mycket högre grad än patienterna i övriga riket, att personalens råd bidragit till att de förändrat sin livsstil. Dessa positiva effekter kan vara ett resultat av att personalen fått bättre redskap att stödja patienter i förändringsprocessen mot ändrade levnads vanor. Även en stor andel av personalen har förbättrat sina levnadsvanor. Sammantaget kommer detta sannolikt att leda till positiva hälsoeffekter på sikt för befolkningen i Halland. 6

8 Innehåll Sammanfattning 5 Innehåll 7 1. Inledning 9 2. Bakgrund 10 Beskrivning av utbildningsinsatsen 10 Mål 11 Målgrupp 11 Utbildningsmaterial 11 Utbildningens delmoment Syfte 14 Frågeställningar för processutvärdering 14 Frågeställningar för effektutvärdering Metod 15 Undersökningsgrupp, datainsamling och instrument 15 Databearbetning och statistik 18 Tidsaxel för projekt och utvärdering Resultat 20 Processutvärdering 20 Effektutvärdering 26 7

9 6. Diskussion Sammanfattning Slutsats Referenser 45 8

10 1. Inledning Hälso- och sjukvården har en viktig roll både i utvecklingen av en god hälsa och förebyggandet av ohälsa hos befolkningen (1). Denna bredare roll betonas av regeringen i 2008 års folkhälsoproposition där det står att det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektivet bör stärkas inom hela hälso- och sjukvården. Utbildningar om Fysisk aktivitet på recept (FaR), Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) samt Motiverande samtal (MI) startade 2003 genom ett samarbete mellan Landstinget Halland och Region Halland. Mellan åren 2003 och 2005 utbildades cirka 800 personer från främst närsjukvården i FaR och FYSS och cirka 600 personer i Motiverande samtal. 9

11 2. Bakgrund Efter ett landstingsbeslut 2005 har Landstinget Halland haft en tydlig inriktning mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Som ett delprojekt i detta har en stor utbildningsinsats bland personalen genomförts: En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Landstinget Halland. Hela arbetet med hälsofrämjande hälso- och sjukvård och dess implementering finns beskrivet i två rapporter (2,3). Föreliggande rapport är en utvärdering av utbildningsinsatsen under perioden Eftersom implementeringsarbetet fortsätter kontinuerligt med olika insatser bör resultatet betraktas som en delrapport i utvecklingen mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Halland. Beskrivning av utbildningsinsatsen Utbildningarna har administrerats från Folkhälsoavdelningen på landstingskontoret tillsammans med utbildningssamordnare inom de olika kommunerna, närsjukvården, sjukhusen samt psykiatrin. Utbildningsdelarna har varit introduktion till hälsofrämjande hälsooch sjukvård, faktautbild ning om alkohol, tobak, kost, övervikt, fysisk aktivitet samt motiverande samtal (4,5). Det har också varit en riktad utbildningsdel för mödrahälsovården (MHV). Fyra gånger per år genomfördes nätverksträffar med berörda utbildare och utbildningssamordnare. Syftet med dessa var att följa upp utvärderingar av utbildningsinsatserna, analysera spridningen av utbildningen och ge en allmän information om utvecklingsarbetet. De flesta utbildningar har varit koncentrerade till 2007 och 2008 men de har även fortsatt i mindre omfattning Länssjukhuset i Halmstad valde en stimulansstrategi i början av utbildningsperioden som innebar att man fördelade medel som tillfördes klinikernas utbildningsbudget utifrån antalet deltagare i utbildningarna. 10

12 Mål Målen med utbildningsinsatsen har huvudsakligen varit att: Målgrupp var all hälso- och sjukvårdspersonal med patientbehandlande uppgifter Skapa förutsättningar för hälso- och sjukvården att stödja människor att göra hälsosamma val och ta ansvar för sin hälsa Öka personalens kunskaper kring levnadsvanorna kost, övervikt, fysisk aktivitet, alkohol och tobak Motivera hälso- och sjukvårdspersonal att ta upp frågor kring levnadsvanor med patienter Utbilda personalen i en evidensbaserad samtalsmetod Målgrupp Målgruppen för utbildningsinsatsen har varit all hälso- och sjukvårdspersonal med patientbehandlande uppgifter (cirka 4000 personer). Utbildningsmaterial Utbildningsprocessen startade med att ta fram ett utbildningsmaterial för de fyra levnadsvanorna kost och övervikt, fysisk aktivitet, alkohol och tobak (4). Detta material fungerade som en sammanfattande kunskapsbas för personalen där även förslag på arbetsmetoder kring de fyra prioriterade levnadsvanorna ingick. Materialet vände sig främst till personal med en behandlande patientkontakt som i patientmötet bland annat har en uppgift att stödja patienter att förändra levnadsvanor. Vidare skulle materialets kunskapsinnehåll uppfattas tillgängligt för alla berörda yrkeskategorier. Arbetet med utbildningsmaterialet leddes av Folkhälsoavdelningen på landstingskontoret och togs fram i ett gemensamt processarbete. I varje arbetsgrupp av 3-4 personer deltog läkare samt en varierad sammansättning av sjuksköterska, distriktssköterska, sjukgymnast och folkhälsoutvecklare. Representation från både närsjukvård och länssjukvård fanns i grupperna. Arbetet utfördes av deltagarna parallellt med ordinarie arbete och tog cirka sex månader. Åhörarmaterialet har uppdaterats utifrån nya siffror och rön under utbildningsperioden. Material för inledande introduktion om innebörden i en hälsofrämjande hälso- och sjukvård togs fram av Folkhälsoavdelningen. 11

13 ß Utbildningens delmoment Introduktion om Innebörden av en mer hälsofrämjande hälsooch sjukvård Information om innebörden av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård startade under 2006 och hölls oftast på arbetsplatsnivå. Information till närsjukvårdsenheterna (primärvård och tandvård samt Kungsbacka Närsjukhus) gavs efter överenskommelse med verksamhetschef av lokal folkhälsoutvecklare under en till en och en halv timme utifrån ett färdigställt informationsmaterial. Introduktionen innehöll också ett moment av gruppdiskussion kring synen på hur det hälsofrämjande arbetet bedrevs inom den egna verksamheten och hur förutsättningarna var för att öka inslaget av hälsofrämjande arbete. På Länssjukhuset i Halmstad erbjöds information till verksamhetschefer och avdelningschefer vid tre tillfällen, motsvarande två och en halv timme. Verksamhetscheferna skulle sedan föra informationen om utbildningarnas syfte och mål vidare till sina respektive kliniker. På Sjukhuset i Varberg genomfördes samma introduktion till verksamhetschefer vid ett tillfälle. I Psykiatrin valde man att via en centralt placerad utvecklare informera arbetsenheterna tillsammans med representant från verksamheten. Basfakta och metoder för stöd till patienten Basfaktautbildningarna har varit uppdelade på två tretimmars pass. Ett har handlat om alkohol och tobak och ett annat om kost, övervikt och fysisk aktivitet. De har varit fristående från varandra. Utbildningen har erbjudits i alla orter i länet. Hälsa Sjukvård Tandvård Utbildningsmaterial Utbildarna har varit sex läkare från både primär- och länssjukvård, där hälften av dem haft inriktning mot alkohol och tobak och de övriga mot kost, övervikt och fysisk aktivet. En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Landstinget Halland ß ß ß 12

14 Motiverande samtal har använts som metod Utbildning i motiverande samtal Metoden Motiverande samtal är en samtalsmetod som ursprungligen utvecklades inom den specialiserade beroendevården i USA och England. Det är en evidensbaserad samtalsmetod som visat sig ha effekt när det gäller förebyggande arbete med livsstilsfrågor såväl som annat motivationsstödjande patientarbete inom hälso- och sjukvården. Utbildningen har bestått av två halvdagar och erbjudits i alla orter i länet samt löpande på Länssjukhuset i Halmstad. MI-utbildarna har varit sjuksköterskor, kuratorer, sjukgymnaster samt distriktssköterskor från länssjukvård, psykiatri och närsjukvård. Mödrahälsovården Inom ramen för ett nationellt riskbruksprojekt har mödrahälsovården deltagit i ett utbildningskoncept i syfte att stödja och utveckla barnmorskans alkoholförebyggande arbete. Det har bestått av tre delar innehållande utbildning främst om alkoholens inverkan på fostret under graviditet (en heldag), motiverande samtal och implementeringsstöd för förändrade arbetsrutiner kring arbetet med blivande mödrar. Tre barnmorskor hade ett extra uppdrag att stödja införandet av de nya rutinerna under cirka ett års tid. Besöket kallas för ABCD-samtal med fokus på ett hälsosamtal kring alkohol, läkemedel, droger och tobak. 13

15 3. Syfte Att utvärdera processer om och effekter av utbildningsinsatser inom ramen för projektet En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård i Landstinget Halland. Frågeställningar för processutvärdering: Hur var deltagandet i utbildningarna? Hur har personalen uppfattat utbildningarna? Hur har processen med utbildningarna fortskridit? Hur ser verksamhetscheferna på det hälsofrämjande arbetet? Frågeställningar för effektutvärdering: Hur har personalens attityder till det hälsofrämjande arbetet påverkats? Hur har personalens arbetssätt med livsstilsfrågor förändrats? Har utbildningssatsningen bidragit till att personalen förändrat sin livsstil? Hur har barnmorskornas arbete förändrats? Hur stor andel av befolkningen tycker det är positivt att livsstilsfrågor diskuteras vid besök hos läkare/annan vårdpersonal? I hur stor andel av patientbesöken har livsstilsfrågor tagits upp? Har personalens livsstilsråd bidragit till att patienter förändrat sin livsstil? 14

16 4. Metod Process och effektutvärdering har skett genom närvarolistor, diskussioner, enkätutfrågningar av behandlande personal, verksamhetschefer och patienter. Dessutom har ett stort antal hallänningar och patienter telefonintervjuats. Undersökningsgrupp, datainsamling och instrument Personalenkäter för undersökning av hälso- och sjukvårdspersonalens uppfattningar före och efter utbildningsinsatserna Första utbildningstillfället startade med att deltagarna fyllde i en enkät med frågeställningar om arbetssätt och attityder kring arbetet med livsstilsfrågor, vilken benämndes personalenkät före (bilaga 1). I april 2009 skickades en webbenkät ut till cirka 4000 personer i landstinget. Den fick benämningen personalenkät efter (bilaga 2). Efter två veckor skickades en påminnelse till dem som inte svarat. Målgruppen för enkäten var läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, psykologer, psykoterapeuter, tandläkare, tandhygienister samt skötare inom närsjukvård, länssjukvård, psykiatri och tandvård. Utskicket var generellt utifrån yrkesbeteckning med mindre hänsyn till arbetsområde då det var svårt att precisera utskicket på ett annat hanterbart sätt. Frågan om man hade en behandlande patientkontakt i sin yrkesroll delade gruppen och de som svarat nej besvarade därefter endast frågan om man själv förändrat sin livsstil. Materialet bygger därför huvudsakligen på dem som angivit en behandlande patientkontakt. Barnmorskor inom mödrahälsovården fick svara på extrafrågor kring det förändrade arbetssättet som de infört. 15

17 Utvärdering av utbildningen Alla utbildningar inom basfakta och MI har utvärderats under utbildningstiden. Resultaten har skannats in för bearbetning och för återkoppling till aktuella utbildare. Vid de olika utbildningstillfällena användes en utvärderingsenkät med en modifierad VAS-skala. Fokus låg på genomförandet av utbildningen, utbildningsnivån samt hur användbar kunskapen var i egna patientmöten. Utrymme gavs för egna kommentarer och synpunkter (bilaga 3). De tidigare beskrivna nätverksträffarna var också ett led i utvärderingen av utbildningsinsatserna. Verksamhetschefers roll En webbenkät skickades 2007 ut via e-post till 53 av landstingets cirka 77 verksamhetschefer. Cheferna valdes utifrån kriterierna att de med sina verksamheter ingick i målgruppen för utbildningar kring en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Syftet med undersökningen var att få en bild av hur verksamhetscheferna såg på sin roll och sina möjligheter att leda utvecklingen mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Undersökningen sammanställdes inom ramen för en ledarskapsutbildning i landstinget Halland (6). Vårdbarometern Vårdbarometern är en fortlöpande undersökning om erfarenheter av och attityder till hälso- och sjukvården (7). Alla landsting och regioner utom Gotland deltar i Vårdbarometern. Underlaget för 2008 års undersökning var totalt personer. Halland deltar tillsammans med fem andra landsting/regioner med ett utökat antal telefonintervjuer (3000/år) jämfört med flertalet övriga som har 1000/år. För Hallands del utgör de en betydligt större del än övriga landsting i förhållande till folkmängd. 16

18 Varje kvartal intervjuas 750 slumpvist utvalda personer i Halland över 18 år. Urvalet är stratifierat utifrån de sex halländska kommunerna, där 500 individer intervjuas årligen från varje kommun. Fyra till fem frågor med inriktning på livsstilsfaktorer har varit i fokus för utvärderingen av patientperspektivet. Frågorna har förändrats beroende på att de tagits bort eller lagts till i Vårdbarometern under uppföljningsperioden. Halland har lagt till en egen fråga som lyder: Har du under de senaste tolv månaderna genomfört någon livsstilsförändring? Bortfallet för Vårdbarometern var på cirka 30 %. Av detta utgjordes en tredjedel av personer som ej varit anträffbara på grund av felaktiga telefonnummer och två tredjedelar av personer som ej velat delta. Närsjukvårdens patientenkät 2008 Närsjukvårdsförvaltningen initierade en patientenkät som delades ut våren 2008 till bland annat mödrahälsovården, ungdomsmottagningar och vårdvalsenheter inom den offentliga närsjukvården i länet. Syftet med enkäten var att bland annat ta reda på patienters upplevelser av delaktighet och utbud av vård. Bland dessa frågor fanns frågeställningar kring patienters uppfattning om hälso- och sjukvårdspersonal tagit upp frågor rörande kost, rökning, alkohol och/eller motion vid besöken under de tre senaste månaderna. Kravet på att få delta i undersökningen baserades på att minst 200 patientenkäter besvarats vid respektive enhet, vilket de flesta mödrahälosvårdsenheter, ungdomsmottagningar och vårdenheter infriade. Förutom ABCD-besök ingick även kortare gynekologiska kontroller (cellprovsundersökningar) och preventivmedelsrådgivning i sammanställningen av besöken. 17

19 Databearbetning och statistik Materialet har huvudsakligen behandlats med deskriptiv statistik. De öppna frågorna bearbetades genom en kategorisering av svaren av två personer. Medelvärdesjämförelser har gjorts med student T- test. Svaren i Vårdbarometern har viktats utifrån kommunstorlek. Signifikansnivån är satt till 5 %, tvåsidigt Chi-två test har använts vid signifikansberäkning av kategorivariabler. 18

20 Tidsaxel för projekt och utvärdering Flera processer under en längre tid Processarbete kring inriktningsrapporten Utbildningsmaterial Introduktion innebörden Utbildningsinsatser Enkät verksamhetschefer Nätverksträffar x x x x x x P R O C E S S Vårdbarometern Personalenkät före Utvärdering av utbildningstillfällen E F F E Väntrumsenkät mödrahälsovård/ K ungdomsmottagning Personalenkät efter T Figur 1. Figuren visar när de olika delarna av utbildningen respektive utvärderingen genomförts 19

21 5. Resultat Sammanlagt har cirka 2000 anställda fått utbildning Processutvärdering Hur var deltagandet i utbildningarna? Vid 2008 års utgång hade de olika utbildningarna haft sammanlagt cirka 2000 deltagare varav drygt 800 i motiverande samtal och sammanlagt cirka 3500 registrerade utbildningstillfällen. Beräknat antal personal med behandlande patientkontakt var cirka 3820 personer inklusive nattpersonal. De som besvarat personalenkäten före och därmed gått minst en utbildningsdel under perioden av basfakta och motiverande samtal har beräknats till 35 % av antalet personal med behandlande patientkontakt i Landstinget Halland. Totalt 1674 deltagare besvarade enkäten före och deltog därmed vid minst ett utbildningstillfälle. Av dessa angav 1331 en behandlande patientkontakt och utgör jämförelsegruppen patientenkät före, se tabell 1. Tabell 1. Personal med behandlande patientkontakt som besvarat enkäter Personalkategori Personalenkät före Personalenkät efter Läkare Sjuksköterska Distriktssköterska Barnmorskor på mödrahälsovård/ 43 54/39 övriga arbetsplatser Undersköterska Kurator/psykolog/psykoterapeut Tandläkare Sjukgymnast Skötare 82 Arbetsterapeut Annat yrke* Totalt * exempelvis dietister, annan rehabiliteringspersonal 20

22 Personalenkät före korrigerades under perioden för att särskilja barnmorskor och distriktssköterskor från övriga sjuksköterskor, vilket medför att gruppen inte är helt korrekt yrkesredovisad före och kan därför visa en lägre siffra. Beräkningar visar att 1856 behandlande personal svarade på personalenkät efter. Av dessa hade 1046 deltagit i någon utbildning. 82 % av distriktssköterskorna har deltagit i utbildning Distriktssköterskornas svarsfrekvens på efterenkäten var 95 % och svaren visade att 82 % av dem deltagit i utbildning. Introduktion till innebörden av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård På Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset i Halmstad introducerades verksamhetscheferna i hur man kunde förmedla introduktionen om utvecklingssatsningen på en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård vid sina respektive arbetsplatsträffar. Inom närsjukvården (primärvård, tandvård och Kungsbacka sjukhus) samt psykiatrin förmedlades introduktionen till vårdenheterna av folkhälsoutvecklare eller annan utbildningsansvarig. Deltagarantalet varierade dock stort vid träffarna inom förvaltningarna. En betydligt lägre andel från Sjukhuset i Varberg och Länssjukhuset i Halmstad svarade att de fått introduktion, se tabell 2. Tabell 2. Andel som fått en introduktion om innebörden av en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Länssjukhuset i Halmstad n=629 Sjukhuset i Varberg n=330 Kungsbacka Närsjukhus n=126 Närsjukvård n=605 Psykiatri n=166 Totalt n= % 16 % 72 % 68 % 69 % 49 % Av dem som svarat att man inte gått någon utbildningsdel svarar 85 % att man inte heller fått en introduktion i arbetet med en hälsofrämjande hälso- och sjukvård. 21

23 Det var 1382 stycken som inte gått alla delar av utbildningen. Av dessa hade 55 % saknat möjlighet och endast 2.3 % ansåg det oviktigt. Svaren från de 42 % som uppgav annan anledning att de inte kunnat delta i alla utbildningsdelarna har kategoriserats och de tre vanligaste svarskategorierna var: Kände inte till utbildningarna Har inte blivit erbjuden Är nyanställd/vikare Hur har personalen uppfattat utbildningarna? MI-utbildningarna Svaren delades in i grupper bestående av alla (omfattande all personal, n=593), närsjukvård (anställda inom närsjukvården, n=192), länssjukvård (anställda inom länssjukvården, n=242) och läkare (läkare oavsett anställning, n=25). Nedan redovisas de olika gruppernas medianvärde på respektive fråga. Hur ser du på genomförandet av dagens utbildning? alla, närsjukvård, läkare Dåligt Mycket bra länssjukvård Hur uppfattar du att utbildningsnivån är för dig? alla, närsjukvård, läkare För låg För hög Lagom länssjukvård Jag kan använda kunskapen från utbildningen i mina patientmöten? länssjukvård, läkare Stämmer inte alls alla, närsjukvård Stämmer mycket bra 22

24 All personal ansåg att kunskapen från utbildningarna var användbar i patientmötet Genomförandet av MI-utbildningarna fick över lag höga positiva värden. Utbildningsnivån bedömdes som lagom av alla grupper utom gruppen från länssjukvården som tyckte att nivån var något för hög. Alla grupper svarade att de kan använda kunskapen från utbildningen i sina patientmöten. Basfaktautbildningarna Utvärderingsunderlaget baseras på svaren från de olika grupperna: alla (n=2055), närsjukvård (n=1047), länssjukvård (n=981) och läkare (n=116). Nedan följer utvärderingsresultaten från de två utbildningarna alkohol/tobak respektive kost, övervikt/fysisk aktivitet. Hur ser du på genomförandet av dagens utbildning? Alkohol/tobak alla, länssjukvård, läkare närsjukvård Dåligt Kost, övervikt/ fysisk aktivitet samtliga grupper* Mycket bra Hur uppfattar du att utbildningsnivån är för dig? Alkohol/tobak För låg Kost, övervikt/ fysisk aktivitet samtliga grupper läkare lagom alla, närsjukvård. länssjukvård För hög Jag kan använda kunskapen från utbildningen i mina patientmöten? Alkohol/tobak alla, länssjukvård, läkare närsjukvård Stämmer inte alls Kost, övervikt/ fysisk aktivitet länssjukvård alla, läkare, närsjukvård. Stämmer mycket bra *samtliga grupper = alla, länssjukvård,, närsjukvård, läkare 23

25 Deltagarna var överlag nöjda med genomförandet av basfaktautbildningarna. Utbildningsnivån skattades som lagom av alla grupper utom av läkargruppen, som tyckte att nivån var något för låg för utbildningen om kost, övervikt och fysisk aktivitet. All personal ansåg att kunskapen från utbildningarna var användbar i patientmöten. Hur har processen med utbildningarna fortskridit? Utbildningstillfällenas tidpunkt och längd fick anpassas till schemaläggningen inom länssjukvården. Utvärderingarna skannades in och återkopplades till utbildarna efter varje utbildningstillfälle. Nätverksträffar användes för att analysera spridningen av utbildningarna och innehållet samt fungerade som ett bollplank för det vidare utvecklingsarbetet. Information om projektet och utbildningsinsatserna gavs kontinuerligt vid de av landstinget anordnade ledarskapsutbildningarna som genomfördes under perioden. Hur ser verksamhetscheferna på det hälsofrämjande arbetet? Endast utvalda delar ur enkätundersökningen presenteras för att belysa hur verksamhetschefer ser på sin möjlighet att leda utvecklingen mot en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Svarsfrekvensen bland verksamhetscheferna var 77 % (n=41). Av de som svarat var 68 % kvinnor och 32 % män, 88 % representerade offentliga vårdgivare och 12 % privata. De flesta, 58 %, var verksamma inom närsjukvården, 22 % inom länssjukvården och 20 % inom tandvården. 24

26 98 % av verksamhetscheferna tycker att det är viktigt att arbeta hälsofrämjande Svar från verksamhetschefsenkäten: Hur bedömer du möjligheten att öka inslaget av hälsofrämjande arbete i din verksamhet? En stor majoritet (88 %) svarade att det finns mycket goda eller goda möjligheter att öka inslaget i sin verksamhet. Vilken är din personliga uppfattning om värdet av att arbeta mer hälsofrämjande i din verksamhet? Det var en stor samstämmighet i uppfattningarna (98 %) att det var mycket viktigt eller viktigt att arbeta hälsofrämjande. Hur upplever du att medarbetarnas inställning är till det hälsofrämjande arbetet? Nästan alla (98 %) svarade att de upplevde att medarbetarna var mycket positiva eller positiva till hälsofrämjande arbete. Förändringen är i huvudsak politiskt styrd - på vilket sätt anser du att det påverkar implementeringen? Att politikernas beslut om att utveckla en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård underlättat implementeringen av det hälsofrämjande arbetet ansåg 78 % av verksamhetscheferna. På frågan Hur bedömer du möjligheterna att öka inslaget av hälsofrämjande arbete i din verksamhet?, gavs huvudsakligen motiv inom följande områden: Att det finns goda eller mycket goda möjligheter angav flera I vissa fall saknas rutiner och dokumentationsvana kring det hälsofrämjande arbetet I vissa fall, särskilt inom tandvården, saknas tid för motiverande samtal Inställningen till det hälsofrämjande arbetet skiljer sig mellan olika personalkategorier där läkarna generellt sett upplevs visa mindre engagemang än övriga 25

27 Effektutvärdering Hur har personalens attityder till det hälsofrämjande arbetet påverkats? Jämförande resultat av personalens attityder före och efter utbildningsinsatser ses i tabell 3. Tabell 3. Enkät före Medelvärde n=1592 Enkät efter Medelvärde n=867 p-värde Hur viktigt anser du att det är att du i din yrkesroll tar upp livsstilsfrågor med patienterna? Medelvärde (SD) Hur stor påverkansmöjlighet på patientens livsstil tror du att du har i din yrkesroll? Medelvärde (SD) Hur stor andel av de patienter du möter i din verksamhet bedömer du ha livsstilsrelaterade symtom eller sjukdomar? % (SD) I hur stor andel av dina patientmöten diskuteras livsstilsfrågor? % (SD) 8.4 (2.1) 8.5 (1.8) (2.1) 6.1 (2.1) (21) 61 (23) < (25) 62 (28) SD= standarddeviation Personalen anser att det är mycket viktigt att ta upp livsstilsfrågor med patienter och detta har förstärkts ytterligare efter utbildningsinsatserna. Den andel patienter som personalen bedömde ha livsstilsrelaterade besvär minskade signifikant efter utbildningen. 26

28 Andel patientmöten där livsstilsfrågor diskuteras och personalens skattning av sin påverkansmöjlighet på patientens livsstil förändrades inte efter utbildningen. Läkare inom närsjukvården och psykiatrin skattade sin påverkansmöjlighet på patienters livsstil högre än övrig personal, medan länssjukvårdens läkare skattade sin påverkansmöjlighet lägre. Vems ansvar är det att ta upp livsstilsfrågor i ett patientmöte? Uppfattningen om vems ansvar det är att ta upp livsstilsfrågor i patientmöten var relativt oförändrad i mätningen före och efter utbildningsinsatserna. I enkäten efter svarade 47 % mitt som behandlare, 1 % patientens, 50 % bådas och 2 % varken mitt eller patientens. Hur har personalens arbetssätt med livsstilsfrågor förändrats? I svarsenkäten svarar totalt 34 % (n=606) av all personal att de förändrat sitt sätt att arbeta med livsstilsfrågor under De tre största områden som framkom var: Ökad aktivitet och medvetenhet om att ta upp frågan oftare Använder mig av eller uttrycker mig med MI-metoden Ökad kunskap i ämnet De 66 % (n=1160) som inte förändrat sitt arbetssätt med livsstilsfrågor angav följande skäl till detta: Har även tidigare tagit upp livsstilsfrågor Livsstilsfrågor är inte relevanta i mina patientmöten Är nyanställd/föräldraledig/tjänstledig De som svarat att livsstilsfrågor är inte relevanta i mina patientmöten beskrev ofta ett behandlingsarbete med svårt sjuka patienter, eller att de arbetar natt eller har andra arbetssituationer där samtal kring sådana frågor blir mindre prioriterade. 27

Screening om våld mot kvinnor

Screening om våld mot kvinnor Tack för att ni frågar Screening om våld mot kvinnor Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Projektredovisning. Det innebär att den innehåller

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder

jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Rapport 2014:11 Vården ur patienternas perspektiv jämförelser mellan Sverige och 10 andra länder Resultat från The Commonwealth Fund 2014 International Health Policy Survey Citera gärna ur Vårdanalys rapporter,

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

"Minnet ej att förglömma"

Minnet ej att förglömma Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Birgit Häger "Minnet ej att förglömma" - En utvärdering av ett samverkansprojekt FoU-rapport 2011:2 Birgit Häger Minnet ej att förglömma

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN

VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN VARFÖR BLI CHEF NÄR MAN ÄR UTBILDAD FÖR KLINISK VERKSAMHET? Henrietta Arwin Henrietta.arwin@vgregion.se ST-läkare allmänmedicin Lerums vårdcentral/ledarskaps-st VGR Handledare: Robert Eggertsen, distriktsläkare,

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel

Systematisk uppföljning. Beskrivning och exempel Systematisk uppföljning Beskrivning och exempel Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst

Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Mot en mer jämställd sjukvård och socialtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning och analys av

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning

Unga föräldrars möjligheter att slutföra sin utbildning Unga s möjligheter att slutföra sin utbildning Förord Att få barn i unga år innebär ofta att skolgången avbryts, vilket kan medföra en högre risk för att hamna i ett långvarigt utanförskap. Vad kan då

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Årsredovisning för år 2011

Årsredovisning för år 2011 1(2) 2012-03-14 LK11-0636 Landstingets kansli Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen Årsredovisning för år 2011 Landstingets utgångspunkt för styrning är att tillgängliga resurser används så att en god

Läs mer