Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet"

Transkript

1 Cultura Gymnasium Helsingborg Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet I. Redovisning för läsåret 2011/2012 Cultura Gymnasium Rektor: Åsa Johansson II. Rutiner och underlag för att ta fram kvalitetsredovisningen Personalen har under läsåret haft konferens varje vecka för planering och uppföljning av verksamheten. Vi har även haft tretton planerings/utvärderingsdagar med personalen v 33, 44, 24, där vi analyserat kunskapsresultat och utvärderingsresultat, satt nya mål och förbättringsområden samt planerat ny struktur för läsårets utvärdering. Därutöver har vi under läsåret haft 8 halva skolutvecklingsdagar. Eleverna har under april månad 2012 besvarat en enkät om trivsel, lärande, inflytande, kvalitet etc, där målen från läroplanen, arbetsplanen, likabehandling vävts in. Kvalietsarbetet tas regelbundet upp på Skolrådet och på klassråd. Skolan har under vt 2012 deltagit i Attitydundersökning för åk 2 som Helsingborgs Stad anordnat med hjälp av enkät. III. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden De förbättringsområden vi identifierade inför läsåret 11/12 utgörs av: Lärande - studieklimat Eleverna är aktiva medskapare i en global värld Lärandet utgår från elevens behov och förutsättningar Eleverna är delaktiga i hela lärprocessen Eleverna har möjlighet att utveckla några av sina specialintressen. Lärandet kännetecknas av arbetsglädje, lösningsfokus och möjligheter Lärandet är verklighetsanpassat och utgår från verkliga och aktuella frågor Vi arbetar kontinuerligt med att hitta den pedagogiska metoden för varje individ hög- och lågpresterande samt med att få eleverna aktiva i sitt eget lärande. Det individanpassade lärandet som utgår från elevens förutsättningar, behov och intressen, förutsätter en fast struktur och ledning för att det skall möta så många elever som möjligt. Här måste vi först och främst finna formerna för den fasta strukturen men också att lärarna omfattar en så likartad pedagogik som möjligt utan att förlora särart och flexibilitet. Nya elever på skolan tillför en mångfald av uppfattningar om den gemensamma värdegrunden. Vi får inte slå oss till ro med att tro att innebörden av värdegrunden är gemensam för alla, utan den måste ständigt återerövras. Redan vid introduktionen i årskurs 1, beskriver vi vad som avses 1

2 med en gemensam värdegrund och hur vi på ett medvetet sätt arbetar med den. Åtgärder för förbättring Fortsätta utvecklandet av ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt i syfte att konkretisera den fasta struktur och ledning som stödjer det individanpassade lärandet: Klassrummet är en arbetszon, individuella raster hålls utanför klassrummet. Skillnader mellan grundskolan och gymnasiet (kurssystem och betyg) betonas. Arbetsuppgifternas form, längd och självständighet anpassas efter årskurs och kursnivå. Kursplanemålen kommuniceras regelbundet med eleverna. Begreppet individanpassat förklaras och motiv ges varför olika elever arbetar med uppgifter på olika sätt. Återkoppling och dialog med eleverna om arbetsinsatsen görs vid lektionspassen. Användande av olika arbetsmetoder för att utmana eleverna. Fokusera på tvåvägsmodellen för att stimulera både elever som lätt når målen respektive har svårt att nå de kunskapskrav som ska uppnås. Alla elever ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Ny modell för utvecklingssamtal tas fram med en gemensam organisation för skolan, så att alla samtal hålls vid ungefär samma tidpunkt. Synliggöra det arbete som utförs med profilen i kurser, profil- och projektarbeten. Utveckla rutinerna och formerna för stödåtgärder genom att ha elevkonferenser en gång per månad. Det framtagna Introduktionsprogrammet för åk 1 genomförs och utvärderas ytterligare under läsåret. Programmet fokuserar på följande områden: Skolans verksamhetsplaner. Programmålen. Diskrimineringsgrunderna. Ansvarstagande, rättigheter och skyldigheter. Skolans profiler. Skolans struktur. Inlärningsstil och Kunskapande Utökad samverkan med samhället. Ta fram en plan för läsåret gällande för studiebesök och aktiviteter. Utveckla samarbetet mellan elevhälsa och all personal i syfte att stödja elevhälsans roll som hälsofrämjande och förebyggande. IV. Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Skolan har under året haft 11 heltidsanställda lärare och två lärare på 50% samt tre språklärare som varit timanställda Två av de fast anställda lärarna har Mastersexamen i aktionslärande, med inriktning på individanpassat lärande, mentorskap och sociokulturell förankring. Organisationen har haft rektor med 100% tjänstgöring och kanslist med 100% tjänstgöring. 2

3 Verksamheten har också haft skolsköterska, som funnits tillgänglig en dag i veckan samt vid behov. Skolsköterskan förmedlar kontakt med skolläkare. En timanställd kurator har funnits på skolan en halv dag i veckan. Studie- och yrkesvägledning har erbjudits både vid gemensamma informationstillfällen och vid individuell vägledning. Skolans pedagoger har genom erfarenhet god kompetens inom det specialpedagogiska området. Ytterligare kompetens köps externt av bemanningsföretag. Skolan har normal utrustning av läromedel, IT, AV-hjälpmedel och ett eget skolbibliotek. Antalet invandrade elever speglar samhället i stort. V. Arbetet i verksamheten. Lärandet på Cultura Gymnasium ska vara individanpassat och i möjligaste mån utgå från elevens egna behov, intressen, förutsättningar och tänkande en skola på riktigt, d v s undervisningen ska utgå från en verklighet som berör och lärandet ska i möjligaste mån ske i inte endast om samhället öppet för kultur och skapande i vardagen präglat av begreppen Hållbar Utveckling och Mänskliga Rättigheter. Skolan strävar efter en organisation som främjar en god lärandemiljö, där alla elever skall få en undervisning utifrån sina förutsättningar. Verktyg för denna strävan är små klasser, hög lärartäthet, delaktighet, närhet till personal samt en schemastruktur som stöder lärandet. Tidiga behov identifieras av mentor och lärare vid introduktionsperiod i början av utbildningen. Cultura arbetar kontinuerligt med att stärka elevers inflytande och handlingskompetens och eleverna ges goda förutsättningar och möjligheter att själva styra över de frågeställningar och arbetssätt som ska vara i fokus i undervisningen. Uppföljning av elevernas studieplaner pågår kontinuerligt. Utvecklingssamtal hålls med alla elever och föräldrar till elever under 18 år inbjuds till dessa samtal. För elever i behov av särskilt stöd utarbetas åtgärdsprogram. Skolan tar tillvara elevernas intresse för kultur och skapande i skolarbetet och i kurserna. Detta manifesterar sig genom väggmålningar, dekorationer, filmproduktion, utställningar m m. Skolans profiler Hållbar Utveckling och Mänskliga Rättigheter löper som en röd tråd genom hela den pedagogiska verksamheten. Arbetssättet främjar en helhetssyn på ämnesundervisningen hos elever, där aktuella händelser lokalt såväl som globalt vävs ihop. Det tvärvetenskapliga perspektivet bidrar på detta sätt till att traditionella naturvetenskapliga respektive samhällvetenskapliga förhållningssätt integreras och bildar en syntes. För att stärka profilerna har vi profilveckor där schemat bryts och eleven väljer en kurs, i vilken man vill formulera en frågeställning i förhållande till profilen. Hösten -11 hade profilveckan temat Barnkonventionen samt Genus, jämlikhet och könsroller och våren -12 var temat Millenniemålen samt Livsstil 3

4 och hälsa. Under våren arrangerades även FN-rollspel för åk1+2 med förhandlingar i utskotten för Mänskliga rättigheter och Miljö. Cultura Gymnasium har under läsåret samverkat med lärarutbildningen i Halmstad kring lärarkandidater. Doktorand från Malmö Högskola har under läsåret förlagt delar av sin forskning kring lärande för hållbar utveckling till Cultura. Personalen har deltagit i ett flertal studiebesök, framföra allt med kulturella inslag: Natur-kulturexkursion till Hasslarps dammar, Tomarps Kungsgård, Klippans bruk. Arken museum for moderne konst, Ishöj Danmark. Stadsguidning i Helsingör, Kronborg slot, Kulturvaervet. Cultura Gymnasium har samverkan med två andra fristående gymnasieskolor i Helsingborg Megamusik och Victum. Samverkan på rektorsnivå kan beskrivas som ett informellt nätverk och fungerar bl. a som ett kollegialt ledningsstöd kring elevfrågor, strategier med avseende på GY2011, likvärdighet i betyg och bedömning, elevtalsutveckling m. m. Personal från alla tre skolorna har ämnesvis träffasts för att diskutera likvärdighet i betygssättning i sina respektive kurser. Cultura Gymnasiums värdegrund präglas av att demokratiska förhållningssätt finns på alla nivåer eleven bjuds in till delaktighet i hela lärprocessen elever lär sig att agera i demokratiska processer både utanför och i skolan andras åsikter mötes med respekt och hänsyn. Värdegrundsarbetet pågår hela tiden integrerat i undervisningen i en skola, som har Mänskliga rättigheter och Hållbar utveckling som profil. Värdegrundsarbetet kan alltså sägas vara mycket intensivt. Till detta kommer också de uppskattade externa föreläsare vi haft som inspiratörer på skolan, studiebesök samt ett intensivt samarbete med organisationer som Amnesty, Rädda Barnen, FN-förbundet. Skolan har under året antagit en plan för Friluftsverksamheten, vilket innebär att en elev vid Cultura under sin studietid deltar i 12 friluftsdagar, några gemensamma och andra klassvis. Hösten inleddes med en gemensam, integrerad dag för rörelse, kultur och miljö. Därefter var det friluftsliv med lägervistelse för åk 2. Under vintern/våren hade skolan två frilufts-och samhörighetsdagar med valbara aktiviteter, stationer och brännbollsturnering. Skolrådet har sammanträtt vid 8 tillfällen under året. (Protokoll finns på hemsidan). Skolrådet lämnar regelbundet ärenden på remiss till klassråden. Klassrådsverksamheten är livlig. Utvecklingen av ledningsarbetet har koncentrerats kring att skapa fungerande rutiner för den dagliga verksamheten samt för det systematiska förbättringsarbetet. Mycket fokus läggs på att skapa en skolkultur där både 4

5 vår profil och vår pedagogik får genomslag hos alla, både personal och elever. Rektor har ytterligare förankrat sitt pedagogiska ledarskap och genomfört lektionsbesök vid ett flertal tillfällen hos samtliga lärare som underlag inför medarbetarsamtal. Dessa har tagit upp reflektioner kring ledarskap i klassrummet, lärandet på skolan (individanpassning, en skola på riktigt, skolans profiler), eget utvecklingsområde och förbättringsområden för Cultura. VI. Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Vår utvärdering visar att vi har en god måluppfyllelse med avseende på kunskapsresultat och lärande. Undervisningen utgår till stor del från elevens behov, förutsättningar och intressen. 53 elever avslutade våren 2012 åk 3 på NV- och SP-programmen. Majoriteten av dem var mycket högpresterande elever och 93 % av avgångseleverna fick slutbetyg. 37% av eleverna läste ett utökat program. Alla utom fem elever uppnådde behörighet för vidare studier. Enligt utvärderingen uppfattar eleverna att de har ett stort elevinflytande och ansvarstagande över sin studiesituation. Eleverna tränas i ett demokratiskt förhållningssätt och deltar i hög grad i planeringen av undervisningen. Samverkan med arbetsliv, föreningsliv, universitet o högskolor förekommer regelbundet genom studiebesök, föreläsningar, rollspel och andra externa aktiviteter. Undervisningen utgår genom vår profil från en verklighet som berör eleverna och lärandet sker i möjligaste mån i samhället. Genom det individanpassade lärandet ges eleven fortlöpande information om sina utvecklingsbehov och bedömning i kurserna. Utvecklingssamtal genomförs minst en gång per termin och där vårdnadshavare till omyndig elev inbjuds till information kring skolsituation och kunskapsutveckling. Pedagogerna har dialog med varandra kring betyg och betygssättning, genom samverkan med andra friskolor på gymnasienivå och genom kontakt med lärarutbildningen. Skolan uppvisar även goda resultat inom området normer och värden. Eleverna känner sig trygga och trivs på skolan. Med vår profil Mänskliga rättigheter och Hållbar utveckling arbetar skolan aktivt med att stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och träna dem att omvandla dessa värden i praktisk vardaglig handling. Culturas elever har förvärvat kunskaper om förutsättningar för en god hälsa och har rika möjligheter till estetiskt skapande och kulturella upplevelser i sin skolvardag. Sammanfattningsvis gör vi bedömningen att måluppfyllelsen i förhållande till nationella mål är hög. VII. Uppföljning av likabehandlingsplanen Under introduktionsperioden i årskurs 1 har likabehandlingsplanen tagits upp och diskuterats i klasserna tillsammans med mentor. Under vårterminen 5

6 har klassråden i alla årskurser, på remiss från skolrådet diskuterat likabehandlingsplanen. Synpunkterna har diskuterats i Skolrådet som därefter beslutat om nya mål för läsåret 12/13. Åtgärder för att nå målen läsåret 12/13 redovisas i befintlig Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling. VIII. Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Den elevenkät som genomförts visar att eleverna är mycket nöjda med sin skola och lärandet, stämningen på skolan, lärarnas kompetens, engagemang och bemötande. Eleverna tränas i att agera i demokratiska processer och i eget ansvarstagande. Skolan har hög måluppfyllelse med avseende på elevens inflytande på individnivå. Utvärderingen visar att eleverna upplever att undervisningen genomsyras av vår profil, Mänskliga Rättigheter och Hållbar Utveckling och också att kunskaperna inom områdena har ökat. Undervisningen utgår i hög grad från verkliga och aktuella frågor och upplevs som verklighetsanpassad en skola på riktigt. Eleverna känner sig trygga, trivs på skolan och man bemöter varandra med respekt. Under läsårets planeringsdagar och personalmöten har vi ständigt återkommit till diskussionen kring gemensamt pedagogiskt förhållningssätt i samband med framtagandet av rutiner för mentorskap, utvecklingssamtal, frånvarohantering, IG/F-risker, samverkan med vårdnadshavare, stödinsatser etc. Eleverna har i klassråd diskuterat resultaten från kvalitetsenkäten och föreslagit förbättringar. Det förbättringsområde som skolan har identifierat är kopplade till vår utvärdering och ovanstående analys samt aktuella utvecklingsområden. Lärande - studieklimat Eleven får den hjälp som behövs för att klara skolarbetet. Lärarna utgår från vad jag som elev kan. Eleven upplever att den når bra resultat i skolan. Eleven vet hur den ligger till i förhållande till kursmålen. Eleven känner sig sällan stressad av skolarbetet. Utveckling av profilveckorna. Från profiler till profil och lärande för Hållbar Utveckling och Mänskliga Rättigheter. Översyn av programfördjupningar kopplat till gymnasiearbetet Framtagande av modell för Culturacertifikat Livsstil och hälsa 6

7 IX. Åtgärder för förbättring Lärande - studieklimat Fortsätta utvecklandet av ett gemensamt pedagogiskt förhållningssätt i syfte att konkretisera den fasta struktur och ledning som stödjer det individanpassade lärandet. Arbetsuppgifternas form, längd och självständighet anpassas efter årskurs, kursnivå samt individnivå. Kursplanemålen skall regelbundet kommuniceras med eleverna. Återkoppling och dialog med eleverna om arbetsinsatsen görs vid lektionspassen. Fokusera på tvåvägsmodellen för att stimulera både elever som lätt når målen respektive har svårt att nå de kunskapskrav som ska uppnås. Alla elever ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Det framtagna Introduktionsprogrammet för åk 1 utvärderas och utvecklas med ett större fokus på inslag av lärande och det mångkulturella samhället. Utveckling av profilveckorna. Ht: Introduktion av begreppen HU/MR. Inspirationsfilmer. Föreläsare från Universitet och organisationer. Genomgång av vetenskapliga arbetsmetoder. Etiska dilemman och värderingsövnignar. Ut i samhället. Vt: FN-rollspelet utvecklas med blandade årskursgrupper. Från profiler till profil och lärande för Mänskliga Rättigheter och Hållbar Utveckling. Kommunicera att HU/MR är en profil och inte två olika profiler, för att visa att allt hör ihop. Göra en beskrivning av Lärande för MR och HU, som innehåller fakta, värderingar och aspekter. Översyn av programfördjupningar kopplat till gymnasiearbetet. Förändra innehåll av kurser i de olika programmens fördjupningar så att dessa kan kopplas ihop med gymnasiearbetet. Framtagande av modell för Culturacertifikat Finna en modell för certifiering av Culturaelever som aktivt arbetat med skolans profil genom engagemang i skolans elevföreningar eller på annat sätt. Livsstil och hälsa Försöksverksamhet med frukost-servering på skolan. Utveckla kommunikationsformer för att uppmärksamma utvecklingsområdet. X. Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen Åsa Johansson/rektor 7

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

Segrande Liv Grundskola. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Segrande Liv Grundskola Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Information om kvalitetsredovisningen Syftet med en kvalitetsredovisning är enligt Skolverkets Allmänna råd och kommentarer om Kvalitetsredovisning

Läs mer

Skövde. Kvalitetsrapport

Skövde. Kvalitetsrapport Skövde Kvalitetsrapport Plusgymnasiet AB 2013-2014 Innehåll Inledning Plusgymnasiet Skövde... 1 Historik, fakta, organisation... 1 Utbildningar... 1 Elever... 1 Personal... 2 Förutsättningar för verksamhetens

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Resultat Analys Åtgärder

Resultat Analys Åtgärder BARN OCH UTBILDNING Kvalitetsredovisning för grundskolan Resultat Analys Åtgärder 2012/2013 Högom skola Anna-Carin Olsson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETSÅRET... 3 2 FRAMTIDEN... 3

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006

Kvalitetsredovisning 2006 1 (47) Kvalitetsredovisning 2006 Carlforsska gymnasiet proaros Lärande och Utbildning Ansvarig: Irene Ekström, Gymnasierektor Margaretha Persson, lärare Gunilla Cedlöf, lärare Karin Karlsson, elev, SPER3

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola

Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015. Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Kvalitetsredovisning 2014 och Verksamhetsplan 2015 Leksands gymnasium & Leksands gymnasiesärskola Innehållsförteckning OM KVALITETSARBETET... 3 MÅL, UPPDRAG OCH FOKUSOMRÅDEN... 3 PLANERING... 5 KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005

KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 KVALITETSREDOVISNING LINBLOMMAN 2004-2005 Personalen Linblommansskola genom Agneta Forsvik Lundmark Rektor 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning...... s 3 Förutsättningar... s 4 Elevernas arbetsmiljö

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÖSTRA REALS G YMNASIU M 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 201201/5 SID 1 (11) 2012-10-28 Handläggare: Rolf Ödén Telefon: 076 1293501 Arbetsplan Inledning Inledning Östra Reals och enhet 2 uppdrag

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Vision och värdegrund... 3 Grundfakta om skolan... 4 Viktiga händelser under året... 8 Åtgärder enligt föregående års rapport... 9 Funktionell kvalitet... 14 Upplevd Kvalitet... 19

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA

Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA 2012-11-04 1(11) Kvalitetsredovisning för läsåret 2011/12 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA EKONOMIPROGRAMMET (EK) HUMMANISTISKA PROGRAMMET (HU) SAMHÄLLVETENSKAPSPROGRAMMET(SA), Agneberg SAMHÄLLSVETENSKAPLIGT PROGRAM

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19

Köpings kommun. Läsår 2014 2015. Senast ändrat 2014-09-19 Köpings kommun Arbetsplan för Förskolan Maskrosen Läsår 2014 2015 Ulrica Zarins 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer