Implementeras via TSFS 2009:44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Implementeras via TSFS 2009:44"

Transkript

1 Sjövägsregler för FBVIII Navigering och sjömanskap Sid Ansvar Utkik Säker fart Risk för kollision Åtgärd för att undvika kollision Fartyg som ska hålla undan Fartyg som skall hålla kurs och fart Trång farled Fartygs inbördes skyldigheter Stäv mot stäv Skärande kurser Upphinnande Segelfartyg Manöver och varningssignaler Trafiksepareringssystem Vad är sjövägsreglerna Implementeras via TSFS 2009:44 KAPITEL A - Allmänt Regel 1 Tillämpning Regel 2 - Ansvar Regel 3 - Allmänna definitioner 1

2 Regel 1 - Tillämpning Alla fartyg på öppna havet och förbundna farvatten, som är farbara för sjögående fartyg Följa särskilda regler på redder, i hamnar, floder, för örlogsfartyg och fiskefartyg Regel 2 - Ansvar Ingenting i dessa regler fritar Fartyg, redare, befälhavare, besättning från följderna av någon försummelse av dessa regler eller att vidta de försiktighetsmått, sjömansbruk, rådande omständigheter Regel 3 - Allmänna definitioner a) Fartyg f) ej manöverfärdigt fartyg g) Fartyg med begränsad manöverförmåga h) Fartyg hämmat av sitt djupgående i) På väg k) I sikte l) nedsatt sikt 2

3 KAPITEL B - Styrnings och seglingsregler Sektion 1-Fartygs uppträdande under alla siktförhållanden Regel 4 - Tillämpning Regel 5 - Utkik Regel 6 - Säker fart Regel 7 - Risk för kollision Regel 8 - Åtgärder för att undvika kollision Regel 9 - Trånga farleder Regel 10 - Trafiksepareringssystem Sektion 1 - Fartygs uppträdande under alla siktförhållanden Regel 4 Tillämpning regler i denna sektion gäller under ALLA siktförhållanden Regel 5 - Utkik Noggrann utkik! Med syn och hörsel Tillgängliga medel radar kikare- VHF Bedöm situationen Bedöm risken för kollision 3

4 Regel 6 - Säker fart Kör med säker fart. vidta lämplig åtgärd för att undvika kollision Att beakta är bla: - Siktförhållanden - Trafiktäthet/Trafiksituation - Fartygets manöverförmåga - Bakgrundsljus / Reflexer (Mörker) -Vind / Sjö / Ström / Nav. Faror -RADAR Snabbgående båtar kräver än mer uppmärksamhet Under 10 sekunders avbrott i utkiken för att titta i sjökortet hinner fartyget förflytta sig 200 meter i en fart av 40 knop Vid nedsatt sikt kan säker fart definieras med att man skall kunna stoppa inom halva distansen för synvidden Varje fartyg SKA utnyttja alla tillgängliga medel för att bedöma om risk för kollision föreligger. Regel 7 - Risk för kollision Råder tveksamhet skall man agera som om kollisionsrisk föreligger. Håll själv stadig kurs och syfta över någonting ombord mot fartyget. Förändras ej bäringen föreligger kollisionsrisk. RADAR Skala, systematisk uppföljning Regel 8 - Åtgärder för att undvika kollision God tid Med gott sjömanskap Undvik små ändringar Passera på säkert avstånd Följ upp Upphäv farten Fartyg som inte är väjningsskyldigt skall om ingen annan utväg finns också följa denna regel om risk för kollision föreligger 4

5 Regel 9 - Trånga farleder Håll till styrbord om ledens mittlinje Små fartyg och segelfartyg får ej hindra Undvik att ankra i en trång farled Regel 9 - Trånga farleder En trång farled kan definieras: När den ena parten ej kan manövrera obehindrat är det en trång farled. Detta medför att en för dig bred farled kan bli en mycket trång farled för tex ett stort tankfartyg (Tänk dig in i den andres situation) Fritar inte från någon annan regel Följ stråkets trafikriktning Håll fritt från zoner och separeringslinjer Gå in och ur vid ändpunkter alt. med så liten vinkel som möjligt Korsa vinkelrätt Observera vad som gäller vad gäller kusttrafikzoner Nödankring tillåten Läs på vad som gäller för aktuellt trafiksepareringssystem Regel 10 - Trafiksepareringssystem 5

6 SEKTION II - fartygs uppträdande när de är i sikte av varandra Regel 11 Tillämpning Reglerna i regel gäller fartyg i sikte av varandra Regel 12 - Segelfartyg Halsregeln: Den som har vinden in från babord väjer för den som har vinden in från styrbord. Regel 12 - Segelfartyg - Lovartsregeln När två seglare har vinden in från samma sida, väjer den som ligger i lovart Lovart - sidan varifrån det blåser Lä sidan som vinden blåser åt 6

7 Regel 13 - Upphinnande Upphinnande väjer Mer än 22,5 akter om tvärs I tveksamma fall anses du upphinnande. Nattetid är bedömningen enklare då mer än 22,5 akter om tvärs tydliggörs av akterlanternan Regel 14 stäv mot stäv Maskindrivna fartyg, gira styrbord. Råder tveksamhet så skall man anses ligga stäv mot stäv och handla därefter. Regel 15 Skärande kurser Högerregeln gäller. Du väjer för fartyg om styrbord Undvik att går för om 7

8 Regel 16 Fartyg som skall hålla undan God tid Tydlig manöver Passera på säkert avstånd Regel 17 Fartyg som ska hålla kurs och fart Den som EJ är väjningsskyldig har också skyldigheter, Hålla kurs och fart (manövrera som navigeringen kräver) Vidta åtgärd för att undvika kollision när det står klart att väjningsskyldigt fartyg ej vidtagit tillräcklig åtgärd Vidta sista minuten åtgärd Undvik BABORDS gir om det är möjligt! Regel 18 - Fartygs inbördes skyldigheter a. Maskindrivet fartyg på väg hålla undan för: 1) ej manöverfärdigt fartyg 2) fartyg med begränsad manöverförmåga 3) fartyg sysselsatt med fiske 4) segelfartyg b. Segelfartyg på väg håller undan för: 1) ej manöverfärdigt fartyg 2) fartyg med begränsad manöverförmåga 3) fartyg sysselsatt med fiske c. Fartyg på väg, som är sysselsatt med fiske, då så är möjligt hålla undan för: 1) ej manöverfärdigt fartyg 2) fartyg med begränsad manöverförmåga 8

9 SEKTION III - fartygs uppträdande vid nedsatt sikt Regel 19 - fartygs uppträdande i nedsatt sikt I eller i närheten av nedsatt sikt Säker fart anpassad till rådande förhållanden Drivningsmaskineriet klart för omedelbar manöver Regel 19 - fartygs uppträdande i nedsatt sikt Ta vederbörlig hänsyn till rådande omständigheter vid tillämpning av SEKTION I i detta kapitel 4. Tillämpning 5. Utkik 6. Säker fart 7. Risk för kollision 8. Åtgärder för att undvika kollision 9. Trånga farleder 10.Trafiksepareringssystem 9

10 Regel 19 - fartygs uppträdande i nedsatt sikt Upptäckt endast på radar, utred risk för kollision I god tid göra undanmanöver om detta sker med kursändring undvik 1) BB gir för fartyg för om tvärs eller upphunnet 2) Gir mot fartyg tvärs eller akter om tvärs Upphäv farten KAPITEL C - Fartygsljus och signalfigurer Regel 20 - Tillämpning Alla väderförhållanden Från solnedgång till soluppgång Nedsatt sikt (om de finns ombord) Reglerna avseende signalfigurer skall tillämpas under dager Placering av och tekniska detaljer för Fartygsljus och signalfigurer 10

11 Regel 21 - Definitioner d. Bogserljus akterljus 135. e. runtlysande ljus d. snabblixt ( 120/min) Sammansatt lanterna brådskande tjänsteutövning. Regel 21 Definitioner (Sidoljus) På fartyg under 20m får de två sidoljusen föras i en sammansatt lanterna Regel 23 - Maskindrivet fartyg på väg A) Fartyg med en längd av 20m eller mera men understiger 50m Sidoljus Toppljus 225 Akterljus 135 B) Fartyg med en längd av 50m eller mera Sidoljus Toppljus 225 Akterljus

12 Regel 23 - Maskindrivet fartyg på väg b) En luftburen svävare skall, förutom ljus föreskrivna under a, föra en gul, runtlysande snabblixt. c) WIG-farkost som lyfter, landar eller flyger nära ytan d) Maskindrivet fartyg under 7 m och maxfart på högst 7 knop Skall om det är praktiskt möjligt även föra sidoljus Regel 23 - Maskindrivet fartyg på väg Vilken lanterneföring gäller för detta fartyg? Regel 24 - Bogsering och puffning a) Bogsering med släpets längd 200m eller mindre 12

13 Regel 24 - Bogsering och puffning a) Bogserare med släp längre än 200m Regel 24 - Bogsering och puffning g) Ett svårupptäckt, delvis nedsänkt fartyg eller föremål <25m bred, vit runtlysande lanterna i (eller nära) början och slutet. >25m bred används ytterligare två vita runtlysande lanternor på kanterna Regel 24 - Bogering och puffning g) Ett svårupptäckt, delvis nedsänkt fartyg eller föremål 100m > 100m lång, vit runtlysande lanterna i (eller nära) början och slutet. + vita ljus var 100m så att avståndet mellan ljusen inte överstiger 100m 13

14 Dagersignal för bogserare. Regel 25 - Segelfartyg på väg a) Segelfartyg på väg b) Segelfartyg under 20 med sammansatt topplanterna Regel 25 - Segelfartyg på väg c) Segelfartyg på väg får föra; Dessa ljus får ej föras tillsammans med en sammansatt topplanterna 14

15 Regel 25 - Segelfartyg på väg d) Roddbåtar och segelbåtar under 7 m Får om möjligt föra segelbåtsljus enligt a,b Skall om möjligt föra segelbåtsljus Enligt a, b Regel 25 - Segelfartyg på väg e) Fartyg, som är under segel och dessutom framdrivs med maskinkraft Regel 26 - Fiskefartyg Fiskeredskap Över 150 m Eller Dagersignal Dagersignal Utan fart genom vattnet 15

16 Regler 26 - Fiskefartyg trålare < 50m enligt nedan > 50m dessutom ytterligare ett toppljus högre än och längre akteröver än det gröna ljuset Dagersignal med fart genom vattnet Regel 27 - Ej manöverfärdigt fartyg Utan fart genom vattnet Dagersignal Regel 27 - Fartyg med begränsad manöverförmåga Dagersignal 16

17 Regel 27 - Fartyg med begränsad manöverförmåga d) Fartyg, som är sysselsatt med muddring eller undervattensarbete. Eller dagersignal Hindersignal Klarsignal Regel 27 - Fartyg med begränsad manöverförmåga Dykning Signalflagga A (minst 1m hög) Skall föras som skärm Regel 28 - Fartyg hämmat av sitt djupgående Maskindrivet fartyg över 50 m hämmat av sitt djupgående. Dagersignal 17

18 Regel 29 - Lotsfartyg Fartyg som är i lotstjänst Signalflagga H Regel 30 - Fartyg till ankars Ankarliggare under 50m Ankarljus eller dagersignal Regel 30 - Fartyg till ankars Ankarliggare över 50m Fartyg till ankars får, och fartyg med en längd av 100 m eller mer skall, även använda tillgängliga arbetsljus eller liknande för att belysa däcken. 18

19 Regel 30 - Fartyg på grund Och dagersignal Regel 31 - Sjöflygplan När det ej är praktiskt möjligt för sjöflygplan att föra ljus och signalfigurer, som till form och placering överensstämmer med vad som föreskrivs i reglerna i detta kapitel, skall det föra ljus och signalfigurer som så nära som möjligt till form och placering överensstämmer med de föreskrivna. KAPITEL C Ljud- och ljussignaler 32. Definitioner 33. Ljudsignalutrustning 34. Manöver och varningssignaler 35. Ljudsignaler vids nedsatt sikt 36. Signaler för att påkalla uppmärksamhet 37. Nödsignaler 38. Undantagsbestämmelser 19

20 Regel 32 - Definitioner Vissla Varje anordning som kan avge föreskrivna signalljud enligt bilaga 3 B) Med kort signalljud avses ett signalljud av omkring 1 sekunds varaktighet. C) Med långt signalljud avses ett signalljud av 4 till 6 sekunders varaktighet. Regel 33 - Ljudsignalutrustning a) Fartyg med en längd av 12 meter eller mer: Vissla Fartyg med en längd av 20 meter eller mer: Vissla Fartygsklocka Fartyg med en längd av 100m eller mer Vissla Fartygsklocka Gonggong Får vara ersatta med automatik men skall också fungera manuellt avge effektiv ljudsignal Regel 33 - Ljudsignalutrustning b) Fartyg med en längd under 12 meter skall: Vara utrustat med någon annan utrustning varmed effektiv ljudsignal kan avges 20

21 Regel 34 - Manöver och varningssignaler När fartyg är i sikte av varandra skall maskindrivet Fartyg på väg som företar någon i dessa regler tillåten eller föreskriven manöver Ange detta med följande signaler med visslan Jag ändrar min kurs styrbord hän: Jag ändrar min kurs babord hän: Min maskin arbetar för back: Fartyg får utöka ovan föreskrivna signaler med ljussignaler som avges och upprepas i lämplig utsträckning Under det att manövern utförs Regel 34 - Manöver och varningssignaler När fartyg är i sikte av varandra i trång farled skall fartyg som har för avsikt att gå om ett annat fartyg enligt regel 9 tillkännage sin avsikt med följande signaler med visslan Jag avser att gå om er på er styrbordssida: Jag avser att gå om er på er babordssida: Upphunnet fartyg skall tillkännage sitt samförstånd genom följande signal med visslan Samtycker: Tveksamhetssignal 5 eller flera: Uppmärksamhetssignal: Regel 34 - Manöver och varningssignaler När ett fartyg inte förstår det andra fartygets avsikter Tveksamhetssignal 5 eller flera: Ett fartyg, som närmar sig en krök, eller ett område i en farled skall avge Uppmärksamhetssignal: 21

22 Regel 35 - Ljudsignaler vid nedsatt sikt Inom eller i närheten av ett område med nedsatt sikt skall följande signaler anges såväl dag som natt. a) maskindrivet fartyg på väg, som gör fart genom vattnet. Högst 2 min mellantid. Regel 35 - Ljudsignaler vid nedsatt sikt Inom eller i närheten av ett område med nedsatt sikt skall följande signaler anges såväl dag som natt. b) Maskindrivet fartyg på väg som har stoppat och ej gör fart genom vattnet. Högst 2 min mellantid. Regel 35 - Ljudsignaler vid nedsatt sikt Inom eller i närheten av ett område med nedsatt sikt skall följande signaler anges såväl dag som natt. c) Ej manöverfärdigt fartyg Fartyg med begränsad manöverförmåga Fartyg hämmat av sitt djupgående Segelfartyg Fartyg sysselsatt med fiske Fartyg som bogserar eller puffar annat fartyg Högst 2 min mellantid. 22

23 Regel 35 - Ljudsignaler vid nedsatt sikt e) Fartyg som bogseras, eller sista av flera som bogseras, i fall de är bemannade Högst 2 min mellanrum Regel 35 - Fartyg till ankars Dessutom får avges Fartyg kortare än 100m till ankars hastigt ringa i fartygsklockan under 5 sekunder Högst 1 min mellantid. Fartyg längre än 100m till ankars hastigt ringa i fartygsklockan i fören samt omedelbart efter, Gonggongslag från aktern under 5 sekunder Högst 1 min mellantid. Regel 35 - Fartyg på grund Får dessutom avge lämplig signal med visslan Slå tre skilda och tydliga slag på fartygsklockan omedelbart före och efter den hastiga ringningen i fartygsklockan. Klockringning Fartyg som står på grund. Längd under 100 m. Klockringning Fartyg som står på grund. Längd över 100 m. + Gonggong Högst 1 min mellanrum 23

24 Regel 35 - Fartyg till ankars/på grund i) Fartyg med en längd mellan 12 och 20 meter skall: skall kunna avge annan effektiv ljudsignal med mist 2 minuters mellanrum Regel 35 - Fartyg till ankars/på grund i) Fartyg med en längd under 12 meter: skall kunna avge annan kraftig ljudsignal med mist 2 minuters mellanrum Regel 35 - Ljudsignaler vid nedsatt sikt 1. Lotsfartyg på väg, fart genom vattnet PILOT 2. Lotsfartyg på väg, utan fart genom vattnet Signaleras med högst 2 min mellantid Utöver angivna signaler, får lotsfartyg avge igenkänningssignal 24

25 Regel 36 Signaler för påkallande av uppmärksamhet För att väcka annat fartygs uppmärksamhet Får varje fartyg: Avge ljud eller ljus som ej kan störa eller förväxlas med i dessa regler föreskrivna Signaler. Regel 37 - Nödsignaler Svensk örlogsfartyg som övar tillsammans med u-båt N E 2 NE2 Fortsätt med stor försiktighet. Undervattensbåtar övar i detta område 25

26 En runtlysande röd lanterna förs ofta av fartyg som för allmänfarlig last Röd flagga (B) Svensk u-båt på väg i ytläge Uttryckningsfartyg 26

27 Linfärja 27

Regel 20 - Tillämpning

Regel 20 - Tillämpning Del C - Fartygsljus och signalfigurer Regel 20 - Tillämpning Alla väderförhållanden Från solnedgång till soluppgång Nedsatt sikt (om de finns ombord) Reglerna avseende signalfigurer skall tillämpas under

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler SJÖFART Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om sjövägsregler INNEHÅLL Tillämpningsområde... 1 De internationella reglerna till förhindrande av kollisioner till sjöss... 1 Tillägg till och

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 22.4.2016 lösningar Den i examen använda motorbåten är 13 meter lång, dess djupgående är 1,0 meter och höjd 4,0 meter.

Läs mer

Examen i skärgårdsnavigation 25.4.2014 Exempellösningar

Examen i skärgårdsnavigation 25.4.2014 Exempellösningar Examen i skärgårdsnavigation 25.4.2014 Exempellösningar Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabell

Läs mer

Examen I skärgårdsnavigation 11.12.2015 modellösningar

Examen I skärgårdsnavigation 11.12.2015 modellösningar Examen I skärgårdsnavigation 11.12.2015 modellösningar Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabell

Läs mer

10:2. hjälpa till med att få hem båten.

10:2. hjälpa till med att få hem båten. 10:1 a) En god vän har köpt en segelbåt med inombordsmotor. Tyvärr har din vän ännu inte gått på kurs i navigation, varför han ber dig att hjälpa till med att få hem båten. Väl ombord finns det en hel

Läs mer

Övningsprov Förarintyg

Övningsprov Förarintyg Övningsprov Förarintyg 1. Vad är ett fartyg? 2. Vad är ett skepp, och vem får framföra det? 3. Vem ansvarar för fartyget? 4. Beskriv Redaransvaret 5. Vem är befälhavare ombord? 6. Beskriv befälhavaransvaret:

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler;

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om trafiksignaler; beslutade den [DATUM ÅR]. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 vägmärkesförordningen (2007:90) och beslutar

Läs mer

Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE

Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE 2016-05-20 Seglingsföreskrifter för SEAPILOT 2STAR SWE Tävling: SEAPILOT 2STAR SWE Kölbåtar med ett SRSs-tal 1,050 Datum: 2016-05-30 till 2016-06-02 Arrangör: Medarrangörer: Oxelösunds Segelsällskap Visby

Läs mer

Sjötrafikföreskrifter m.m.

Sjötrafikföreskrifter m.m. Sjötrafikföreskrifter m.m. Internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen och sjötrafikkungörelsen. Utprickning och sjövägmärken. Utmärkning av fiskeredskap. Utbildningskrav för förarintyg och kustskepparintyg,

Läs mer

Handbok för Kappseglingsfunktionärer Lathund

Handbok för Kappseglingsfunktionärer Lathund Handbok kappseglingsfunktionär Version 4 Sida 1 (18) Handbok för Kappseglingsfunktionärer Lathund Utgiven mars 2005 Svenska Seglarförbundet Arrangörskommittén Handbok kappseglingsfunktionär Version 4 Sida

Läs mer

Sjöfartsverkets kungörelse med trafikföreskrifter för Södertälje kanal SFH och Trollhätte kanal; 4.2

Sjöfartsverkets kungörelse med trafikföreskrifter för Södertälje kanal SFH och Trollhätte kanal; 4.2 SJÖFS 1993:28 Utkom från trycket den 28 december 1993 Sjöfartsverkets kungörelse med trafikföreskrifter för Södertälje kanal SFH och Trollhätte kanal; 4.2 beslutade den 13 december 1993. Sjöfartsverket

Läs mer

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation

Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 1 Suomen Navigaatioliitto Finlands Navigationsförbund rf Examen i skärgårdsnavigation 13.12.2013 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,2 m och höjd 3,4 m. Till båtens utrustning

Läs mer

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h (45 min) per tillfälle.

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h (45 min) per tillfälle. Kursplan: Förarintyg Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á (45 min) per tillfälle. Förarintyg: F1-F7. Till kursen behövs nedanstående kurslitteratur

Läs mer

Inledning. Innehåll 2(16)

Inledning. Innehåll 2(16) Mars 2010 Inledning Detta lilla häfte är ingen lärobok i segling. Det belyser bara sådant som är unikt på vedjakten Sofia Linnea och som dagens seglare ej är bekanta med. Sofia Linnea har ingen motor,

Läs mer

Navigation, geometri, körteknik och tips

Navigation, geometri, körteknik och tips Navigation, geometri, körteknik och tips Navigationsdelen i handboken handlar i första hand om navigeringens grundkunskaper. För att lära Dig navigera ordentligt krävs att Du går en riktig utbildning.

Läs mer

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg

Livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg 1 (32) Utfärdad: 27.2.2014 Träder i kraft: 1.3.2014 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 23 1 mom. och 83 Upphäver: Trafiksäkerhetsverkets

Läs mer

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING

HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 SAMMANSTÄLLNING 2003-06-18 HÄNDELSER I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD 1985-2000 Sammanställning av till Sjöfartsinspektionen inrapporterade händelser under tidsperioden 1

Läs mer

CEVNI. Regler för Europas inre farvatten Anvisningar för båtförare. 2. upplagan. Ändringar i läroboken förorsakade av CEVNI- reglernas Rev.

CEVNI. Regler för Europas inre farvatten Anvisningar för båtförare. 2. upplagan. Ändringar i läroboken förorsakade av CEVNI- reglernas Rev. CEVNI Regler för Europas inre farvatten Anvisningar för båtförare 2. upplagan Ändringar i läroboken förorsakade av CEVNI- reglernas Rev. 4 Sida 4; 5 stycket rad 6 tillägg:..förutsätter inklusive räddningsutrustningen.

Läs mer

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0

La thund. Svenska. Svens ka. Dokumentnummer: 86141-1-SV. Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010. Date: 11-2010. i7 0 i7 0 La thund Svenska Svens ka Dokumentnummer: 86141-1-SV Dokumentnummer: 86141-1 Date: 11-2010 Date: 11-2010 Svenska Dokumentnummer: 86141-1-SV Date: 11-2010 Instrumentkontroller Kontrollayout och funktioner.

Läs mer

20 JORDEN Förare kunskap

20 JORDEN Förare kunskap 20 JORDEN Förare kunskap Jorden som ett koordinatsystem Alla vet nu att jorden är ganska klotformad och roterar kring en tänkt axel och i en bana runt solen. Att navigera innebär bl.a. att alltid veta

Läs mer

1 (18) Innehåll: Normgivnings- bemyndigande. Giltighetstid: Upphäver: FÖRESKRIFT. Trafikverket. enligt dessa föreskrifter. ken.

1 (18) Innehåll: Normgivnings- bemyndigande. Giltighetstid: Upphäver: FÖRESKRIFT. Trafikverket. enligt dessa föreskrifter. ken. 1 (18) TRAFIKVERKETS FÖRESKRIFT Datum: 12..11.2010 Dnr 6154/ /040/2010 Innehåll: Normgivnings- bemyndigande Giltighetstid: Sjötrafikmärken och ljussignaler samt deras placering Sjötrafiklagen (463/1996)

Läs mer

9 NAVIGATIONSUTRUSTNING

9 NAVIGATIONSUTRUSTNING 9 NAVIGATIONSUTRUSTNING 9.1 Kompass Kompassen skall vara fast monterad och balansupphängd. Kompassen skall vara devierad. Deviationstabell skall finnas. Extra kompass bör finnas. SXK Västkustkretsen, Tekniska

Läs mer

Högsta domstolens referat NJA 2000 s 234 (nr 39)

Högsta domstolens referat NJA 2000 s 234 (nr 39) Högsta domstolens referat NJA 2000 s 234 (nr 39) [Referenser] Fråga om ansvar för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till kroppsskada. Lagrum: 20 kap. 2 sjölagen (1994:1009); 1 kap. 5 sjötrafikförordningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 maj 2015 687/2015 Statsrådets förordning om varselmärkning och signaler på arbetsplatser samt om minimikraven på dem Ienlighetmedstatsrådetsbeslutföreskrivsmedstödav14

Läs mer

VÄSTKUSTENS ISJAKTSÄLLSKAP

VÄSTKUSTENS ISJAKTSÄLLSKAP VÄSTKUSTENS ISJAKTSÄLLSKAP TÄVLINGSLICENS FÖR ISJAKT Att segla isjakt innebär ett stort ansvar gentemot omgivningen med hänsyn till de höga hastigheter det kan handla om. För den som bara nöjesseglar gäller

Läs mer

FAMILJEBÅT MED BUSTER CABIN TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON

FAMILJEBÅT MED BUSTER CABIN TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON FAMILJEBÅT MED TEXT ANNA SANDGREN FOTO PÄR OLSSON Busters senaste kabinbåt delar skrov med nya Magnum E och bjuder på både sov- och busmöjligheter. Vi har testat den grundligt i Kvarkens skärgård. 18 FARTRESURSER

Läs mer

Frågor - Högstadiet. Grupp 1. Jetline. Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

Frågor - Högstadiet. Grupp 1. Jetline. Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) Grupp 1 Jetline Mät och räkna: Före eller efter: Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar

Läs mer

Svenska sjökort, pappers- och elektroniska, beteckningar och förkortningar i korten. Detta var Svenska sjökort, mm samt Utmärkningssystemet, mm

Svenska sjökort, pappers- och elektroniska, beteckningar och förkortningar i korten. Detta var Svenska sjökort, mm samt Utmärkningssystemet, mm Förarintyg för fritidsbåt Avsnitt och ordning Förarintyg för fritidsbåt Avsnitt och ordning De internationella sjövägsreglerna Sjötrafikförordningen (SFS 1986:300) Sjölagen Publikationer Svenska sjökort,

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

CEVNI. Regler för Europas inre farvatten. Anvisningar för båtförare. 2. upplagan. Ändringar i läroboken förorsakade av CEVNI- reglernas Rev.

CEVNI. Regler för Europas inre farvatten. Anvisningar för båtförare. 2. upplagan. Ändringar i läroboken förorsakade av CEVNI- reglernas Rev. CEVNI Regler för Europas inre farvatten Anvisningar för båtförare 2. upplagan Ändringar i läroboken förorsakade av CEVNI- reglernas Rev. 4 och 5 Myndigheten Sjöfartsverket som nämns i boken, heter numera

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25) om skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg; SJÖFS 2006:X

Läs mer

Regler för sumo under Stockholm Robot Championship 2013

Regler för sumo under Stockholm Robot Championship 2013 Regler för sumo under Stockholm Robot Championship 2013 Uppdateringar 2014-09-02 Reglerna för LEGO Sumo beträffande storlek och vikt har anpassats till internationell standard. Sammanfattning av reglerna

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, 198 Antagen av länsstyrelsen den 19 januari 1996 Ändrade av länsstyrelsen den 29 juni 1998, Dnr: 478/95-401 Nr: 4.5 LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER

Läs mer

Tumlarobservationer i Finlands vattenområden på 2000- talet

Tumlarobservationer i Finlands vattenområden på 2000- talet 2.2.2015 Natur > Arter > Skydd av arter > Skydd av enskilda arter > Skyddet av tumlare > Tumlarobservationer > Tumlarobservationer på Finlands vattenområden på 2000-talet Tumlarobservationer i Finlands

Läs mer

TPS Zhik Optikval 2/2012. 19 20.5.2012 Turku Finland

TPS Zhik Optikval 2/2012. 19 20.5.2012 Turku Finland Arrangr TPS Zhik Optikval 2/2012 19 20.5.2012 Turku Finland TPS Zhik Optikval 2/2012 Turun Pursiseura ry (TPS, Yacht Club of Turku) Ruissalon puistotie 316, FI-20100 Turku, Finland Tillsammans med Airisto

Läs mer

Seglingsföreskrifter för Vikingaerövraren en deltävling i Gill Stockholm Cup

Seglingsföreskrifter för Vikingaerövraren en deltävling i Gill Stockholm Cup Seglingsföreskrifter för Vikingaerövraren en deltävling i Gill Stockholm Cup Tävling: Vikingaerövraren Optimist-Blå och Zoom 8 Datum: 3 september 2011 Arrangör: Vikingarnas Segelsällskap i samarbete med

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår inkl nödvändiga kompletterande bestämmelser samt övriga säkerhetsupplysningar Utgåva 10, 2015-11-09 Infrastrukturanläggning: Östra hamnen och Västra hamnen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i vägmärkesförordningen (1978:1001); SFS 1999:720 Utkom från trycket den 3 augusti 1999 utfärdad den 1 juli 1999. Regeringen föreskriver i fråga om vägmärkesförordningen

Läs mer

Navigering och sjömanskap

Navigering och sjömanskap Navigering och sjömanskap Jonas Ekblad Börje Wallin Övningsuppgifter för Västkusten Dessa övningsuppgifter är avsedda att ersätta de uppgifter med motsvarande nummer som finns i övningsboken till Navigering

Läs mer

LED i st f glödlampor i båtlanternor www.lundvall.org

LED i st f glödlampor i båtlanternor www.lundvall.org Page 1 of 6 LED i st f glödlampor i (segel-)båtlanternor Internationella sjötrafikbestämmelser säger om segelfartyg under 12m längd (löa): Segelfartyg på väg ska föra sidolanternor och akterlanterna. På

Läs mer

TÄVLINGSLICENS FÖR ISSEGLING

TÄVLINGSLICENS FÖR ISSEGLING TÄVLINGSLICENS FÖR ISSEGLING Att issegla innebär ett stort ansvar gentemot omgivningen med hänsyn till de höga hastigheter det kan handla om. För den som bara nöjesseglar gäller självklart att själv göra

Läs mer

Hammarby-Södertälje 1

Hammarby-Södertälje 1 Hammarby-Södertälje 1 Max dj.g.5,6 (30,9) [17,4] 250 Kurs ut ur slussen. Passera grön boj och fyren(fl 2) om Sb. Gm När ledverket är kklart. 266 Mellan Grön boj #1(FL 2) och Röd boj#3(fl). Gm Efter passage

Läs mer

2 Flytande sjömärken indelas i lateral(sido)märken, kardinal(väderstrecks)märken, punktmärken, mittledsmärken och specialmärken.

2 Flytande sjömärken indelas i lateral(sido)märken, kardinal(väderstrecks)märken, punktmärken, mittledsmärken och specialmärken. Sjöfartsverkets kungörelse om utmärkningssystem på svenskt vatten (System A, kombinerat kardinalt och lateralt system; rött om babord) m. m.; SFH utfärdad den 11 juni 1979. 4.6 I enlighet med överenskommelse

Läs mer

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland

Trafikregler för luftfart som tillämpas i Finland 1 (11) Utfärdad: 11.11.2014 Träder i kraft: 13.11.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 5 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Kommissionens genomförandeförordning (EU) Nr 923/2012

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Övningsprov för Förarintyg

Övningsprov för Förarintyg 1 Övningsprov för Förarintyg Förarintygsprovet fem delar ska kunna klaras på 1 timma och 30 minuter. Det krävs 60 % av poängen på varje del för ett godkänt resultat Sjökortsuppgifterna är på sjökoren 616

Läs mer

Utdrag ur grundkurs Vägmarkering. Visas på SVMF årsmöte 2013-03-14 Efter ök med Torgny A

Utdrag ur grundkurs Vägmarkering. Visas på SVMF årsmöte 2013-03-14 Efter ök med Torgny A Utdrag ur grundkurs Vägmarkering Visas på SVMF årsmöte 2013-03-14 Efter ök med Torgny A VÄLKOMMEN Kurs Vägmarkering Lärare: Torgny Augustsson Hans Holmèn Gunnar Larsson TSFS 2010:171 Transportstyrelsens

Läs mer

Automatsäkringar Strömbrytare Lysdioder. Elcentral. Aktivering av lysdioder

Automatsäkringar Strömbrytare Lysdioder. Elcentral. Aktivering av lysdioder Elcentral Automatsäkringar Strömbrytare Lysdioder 1 Aktivering av lysdioder Bakom hyllan på skottet akter om pentryt finns elcentralen, som innehåller (nästan) alla säkringar och strömbrytare till de olika

Läs mer

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Trappor, ledstänger. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Trappor, ledstänger Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om trappor: I byggnader med förvaltnings-, serviceoch affärsutrymmen skall trappsteg i entréhallar och andra utrymmen

Läs mer

Lathund för kappseglingsfunktionärer

Lathund för kappseglingsfunktionärer Lathund för kappseglingsfunktionärer Starten går! Utgiven februari 2013 av Svenska Seglarförbundet Framtagen av Arrangörskommittén Bilden visar en start under Laser GP2 2008 i Båstad. Foto: Malin Västernäs

Läs mer

Snabbguide för Kalibrering av Raymarine-instrument

Snabbguide för Kalibrering av Raymarine-instrument Snabbguide för Kalibrering av Raymarine-instrument ST60 logg: Ändra enhet: 2. Tryck på den vänstra knappen en gång, så att kts blinkar. 4. Stega vidare med den vänstra knappen till du kommer till TEMP

Läs mer

Sammanfattning av lektion 5 Eskilstuna

Sammanfattning av lektion 5 Eskilstuna Sammanfattning av lektin 5 Eskilstuna Vi repeterade: Knpar Ta ut bäringar Ta ut psitiner Vi gick igenm Lanternr : Grundlanternr samt segelfartyg se fig 25 sid 223 ch fig 18 sid 221 grön styrbrd Lysvinkel

Läs mer

HAMNORDNING FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN

HAMNORDNING FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN HAMNORDNING FÖR SÖLVESBORGS HANDELSHAMN Hamnordning för Sölvesborgs Handelshamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för handelshamnen i Sölvesborgs kommun Inledande bestämmelser 1 Grundläggande

Läs mer

En dag i seglarskolan av Thomas Belius

En dag i seglarskolan av Thomas Belius Artikel i GMSS-tidningen 2012 En dag i seglarskolan av Thomas Belius En av GMSS huvudsakliga aktiviteter är den Seglarskola som klubben driver framgångsrikt sedan ett 20-tal år i Grisslehamn. Den utgör

Läs mer

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten

Undantag för militär luftfart från trafikreglerna för luftfarten 1 (6) Utfärdad: 10.3.2014 Träder i kraft: 15.3.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 3 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: Ändringsuppgifter: Undantag för militär luftfart från

Läs mer

Bermudatriangeln där alla problem försvinner spårlöst av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh publicerad i Canis 2008

Bermudatriangeln där alla problem försvinner spårlöst av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh publicerad i Canis 2008 Bermudatriangeln där alla problem försvinner spårlöst av Eva Bertilsson och Emelie Johnson Vegh publicerad i Canis 2008 I vår agilityträning jobbar vi utifrån ett par grundläggande principer: Vi strävar

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T

Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T 8 Deponeringsbox med tidsfördröjning typ 2001-T Handhavandeinstruktion Deponeringsboxen har ett elektroniskt kodlås med tidsfördröjning. Låset drivs av ett 9 volts batteri. Låset har två programmerbara

Läs mer

BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11

BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11 BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSINSATS NR 3666 2004-05-11 7 JUNI 2004 BRAND OMBORD I DANSKA FISKEBÅTEN KIAN SJÖRÄDDNINGSÄRENDE 3666 2004-05-11 SSRS RS FJÄLLBACKA/SCANPIX Av Christer Waldegren

Läs mer

Rundbottnade kanoter känns ranka initialt men styvar upp med ökande lutning och ger därför möjlighet att rädda en besvärlig situation.

Rundbottnade kanoter känns ranka initialt men styvar upp med ökande lutning och ger därför möjlighet att rädda en besvärlig situation. Kanadensare är en typ av kanot som utvecklats av nordamerikanska indianer. De byggdes traditionellt av björknäver på ett ramverk av tunna trälister och spant och nådde sin högsta utveckling i de trädrika

Läs mer

Westerviks Segelsällskap Wikingarna

Westerviks Segelsällskap Wikingarna Westerviks Segelsällskap Wikingarna Inbjuder till Höstpokalen En kappsegling för kölbåtar och flerskrovsbåtar enl. SRS-regeln. Lördagen den 22 augusti 2015 Start på lördagen utanför Notholmen med segling

Läs mer

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter 1 (9) Utfärdad: xx.xx.2012 Träder i kraft: [1.1.2013] Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009) 6 4 mom., 15 3 mom., 16 och 23 1 mom.

Läs mer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer

Grundförutsättningar i anfallsspel: Anfallstermer Grundförutsättningar i anfallsspel: * Spelbredd innebär: Ha ett bra avstånd i sidriktning (sidled) * Speldjup innebär: Ha ett bra avstånd i längdriktning (djupled) * Spelavstånd innebär: Ha bra bredd,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 16 december 2004 B 246-04 KLAGANDE EL Offentlig försvarare och ombud: advokaten PA MOTPARTER 1. Riksåklagaren 2. SL Ombud, tillika målsägandebiträde:

Läs mer

Akustik. Läran om ljudet

Akustik. Läran om ljudet Akustik Läran om ljudet Vad är ljud? Ljud är förtätningar och förtunningar som uppstår i omgivningen när ett föremål vibrerar. Ljud kräver materia för att kunna spridas, t.ex. luft. Ett föremål som vibrerar

Läs mer

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd.

Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Senaste ändring 2008-04-03 Anmälningsrutiner enligt EU Kodex om Schengengränserna och bestämmelserna angående Sjöfartsskydd. Anmälan - Schengen och Sjöfartsskydd Både Kodexen om Schengengränserna och reglerna

Läs mer

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004

OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 OM KRITERIER av Emelie Johnson Vegh och Eva Bertilsson, publicerad i Canis 2004 Ibland dyker det upp ord som är så fantastiskt användbara och bra att man inte kan begripa hur man någonsin klarat sig utan

Läs mer

Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25

Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25 Sammanfattning av lektion 3 Eskilstuna 2014-02-25 Vi tog upp kompassen och kompassens missvisning. Det är ju tyvärr så att magnetpolerna och nord och syd polen inte sitter helt ihop, utan den magnetiska

Läs mer

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material?

Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? 1 Föreläsning 2 Optiska ytor Vad händer med ljusstrålarna när de träffar en gränsyta mellan två olika material? Strålen in mot ytan kallas infallande ljus och den andra strålen på samma sida är reflekterat

Läs mer

minst två 8A 68B eldsläckare, samt släckningsfilt. För den ena eldsläckaren rekommenderas effektklass 34A 183B

minst två 8A 68B eldsläckare, samt släckningsfilt. För den ena eldsläckaren rekommenderas effektklass 34A 183B 6.9 OCH 6.10 SLÄCKNINGSUTRUSTNING Enligt lag bör det finnas eldsläckare i båtar som har en förbränningsapparat med öppen låga, inombordsmotor eller över 25 kw utombordsmotor, Släckarna bör enligt Sjöfartslagen

Läs mer

Vägars och gators utformning

Vägars och gators utformning Vägars och gators utformning E XEMPEL SAMLING VÄGMÄRK EN DEL 1 Tr af ik ve r ke t s p u b lik a tio n 20 12 : 20 0 A n lä g g nin g s s t y r nin g Titel: Vägars och gators utformning. Exempelsamling vägmärken,

Läs mer

Flyglära. Vi börjar med den grundläggande delen

Flyglära. Vi börjar med den grundläggande delen Flyglära Vi börjar med den grundläggande delen Det rent hantverksmässiga manövrerandet av flygplanet. Roderhantering osv. Den rent taktiska manövreringen. Hur vi flyger i varvet osv. Innan vi börjar!!

Läs mer

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg

Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Den flytande brottsplatsen Brottsplatsundersökning ombord på passagerarfartyg Erik Palmqvist Ålands polismyndighet Specialarbete i Kriminalteknisk grundutbildning 2007-2008 vid Statens kriminaltekniska

Läs mer

Matchrace. Total tid: 14 18 min

Matchrace. Total tid: 14 18 min Kappsegling Matchrace Fleetrace Respit (handikapp) Banor Startprocedurer Signaler Funktionär, vilka roller, vem bestämmer vad Styrande dokument Resultat Matchrace Båtarna seglar 2 och 2 Mycket avgörs före

Läs mer

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana

Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana PM Konsultation angående skötsel av dammar och ängar på Kungsbacka golfbana Jonas Stenström Naturcentrum AB 2014-06-23 1 (5) Ängar Allmän bedömning Visserligen kan man konstatera att det verkar som att

Läs mer

SJÖFARTSFYREN Fyrens utveckling och framtid ur ett Gotländskt perspektiv Magnus Götherström Historia B HT99 Komvux, Visby Handledare: Sven-Erik Welin

SJÖFARTSFYREN Fyrens utveckling och framtid ur ett Gotländskt perspektiv Magnus Götherström Historia B HT99 Komvux, Visby Handledare: Sven-Erik Welin SJÖFARTSFYREN Fyrens utveckling och framtid ur ett Gotländskt perspektiv Magnus Götherström Historia B HT99 Komvux, Visby Handledare: Sven-Erik Welin INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 2 2 PROBLEMFORMULERING...

Läs mer

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012

Anandra utan gennakertrassel på Ornö Runt i maj 2012 Vi har tyvärr inte av olika orsaker hunnit segla så mycket i sommar med vår nyinköpta Omega 42 Anandra som vi hade tänkt oss. Vad gäller kappsegling så blev det bara Ornö Runt i maj och sen sista onsdagsseglingen

Läs mer

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Ny hamn i Trelleborg. Modellberäkning av vattenomsättningen öster och väster om hamnen.

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Ny hamn i Trelleborg. Modellberäkning av vattenomsättningen öster och väster om hamnen. THALASSOS C o m p u t a t i o n s Ny hamn i Trelleborg. Modellberäkning av vattenomsättningen öster och väster om hamnen. Jonny Svensson Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Metodik 3

Läs mer

Gunillareglerna. Rutiner och uppträdande ombord på T/S Gunilla

Gunillareglerna. Rutiner och uppträdande ombord på T/S Gunilla Gunillareglerna Rutiner och uppträdande ombord på T/S Gunilla 1 Innehållsförteckning 1. Säkerhet... 3 Allmänt... 3 Flytvästar... 3 Selar... 3 Brand... 3 2. Arbete ombord... 4 Arbete i riggen... 4 Arbete

Läs mer

Medlemsinformation 2010

Medlemsinformation 2010 Medlemsinformation 2010 Dykning och skärgårdsupplevelser Bevara och använd Moälven II till dykutfärder och utflykter. Moälvens vänner är en förening för att bevara och använda Moälven II till dykutfärder

Läs mer

Att styra efter kompassen

Att styra efter kompassen Att styra efter kompassen Om du tittar på båtens kompass kan du se ett styrstreck. Ser du styrstrecket på er kompass? Svänger du med båten så snurrar skivan med de olika gradtalen, siffrorna, på kompassen.

Läs mer

"LOGGEN" Informationsblad från Föreningen "SLUPEN" Nr 2 20.09 Argång 13

LOGGEN Informationsblad från Föreningen SLUPEN Nr 2 20.09 Argång 13 "LOGGEN" Informationsblad från Föreningen "SLUPEN" Nr 2 20.09 Argång 13 ORDFÖRANDE HAR ORDET... Tänk vad tiden går! Snart är det jul och snart är det nyår! Tiden rinner verkligen iväg. OSKAR II sover nu

Läs mer

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation

5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Namn:. 5-1 Avbildningar, kartor, skalor, orientering och navigation Inledning Nu skall du studera hur man avbildar verkligheten. Vad skall man göra det för? undrar du eftersom du skall ifrågasätta allt.

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

3. Avståndstavlor, lutningsvisare, kurvtavlor, hastighetstavlor,

3. Avståndstavlor, lutningsvisare, kurvtavlor, hastighetstavlor, under vilket klockorna i varje fall ringt, automatiskt registreras med vertikala streck å en för varje dygn ombytt pappersremsa med timindelning. Överallt uppställas framför vägövergångarna till de vägfarandes

Läs mer

Monteringsanvisning/skötselråd. Trafikbuffert enligt 2000/100 VVMB351

Monteringsanvisning/skötselråd. Trafikbuffert enligt 2000/100 VVMB351 Monteringsanvisning/skötselråd Trafikbuffert enligt 2000/100 VVMB351 Godkänd att användas på hela vägnätet. Kontrollera att sammanlänkarna inte är skadade eller böjda. Bufferterna skall placeras i linje.

Läs mer

Örlkn Jörgen Bergman 3.sjöstridsflottiljen

Örlkn Jörgen Bergman 3.sjöstridsflottiljen Örlkn Jörgen Bergman 3.sjöstridsflottiljen 0732-553376 1 BALTOPS 09 AGENDA ALLMÄN ORIENTERING OM ÖVNINGEN SYFTET MED INFO ÄR ATT SPRIDA KUNSKAP OCH FÖRSTÅELSE MELLAN OSS SOM FINNS PÅ HAVET. SYFTET MED

Läs mer

BESKRIVNING AV APPARATEN

BESKRIVNING AV APPARATEN SV Läs igenom denna instruktionsbok noggrant innan du installerar och använder apparaten. Det är enda sättet att uppnå optimala resultat och maximal driftssäkerhet. BESKRIVNING AV APPARATEN (se ritning

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Ordningsregler för Borstahusens hamn

Ordningsregler för Borstahusens hamn Dessa regler är fastställda av styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB den 2016-05-12 och träder i kraft den 2016-05-26. Samtidigt upphävs av Borstahusens Segelsällskap tidigare fastställda ordningsregler

Läs mer

WaveEl ett Vågspel vid Vinga

WaveEl ett Vågspel vid Vinga WaveEl ett Vågspel vid Vinga Finansierat av Göteborg Energis Forskningsstiftelse Sommaren 2010 1 Allt har en historia Försök att i Europa utnyttja energin i havens vågor är kända sen mer än hundra år.

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt

Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Resebrev 14 september - 15 oktober, Sicilien runt Från Malta o till Sicilien är det bara en Skagen resa i våra mått, det skuttet tog vi den 14 september o hamnade i viken Rada Di Portopalo på södra delen

Läs mer

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår

Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Trafiksäkerhetsinstruktion (TRI) för sidospår Utgåva: 2012-B, Gäller fr.o.m. 2012-12-20 Infrastrukturanläggning: Industrispår Kristinehamns kommun Infrastrukturförvaltare: Tekniska förvaltningen Kristinehamns

Läs mer

Lättvindssegling Bo Rogalin Regler

Lättvindssegling Bo Rogalin Regler Kappsegla 2015 Agenda Lättvindssegling Revning Storsegel Regler SRSp Bo Rogalin Torbjörn Gunnarsson. Lättvindssegling Agenda Lättvindssegling Revning Storsegel Regler SRSp Bo Rogalin Torbjörn Gunnarsson.

Läs mer

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet!

Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet! Varmt välkomna till SK Ägirs simskola på Östbergsbadet! Adress: Nybovägen 3 på Frösön. Entré på översidan av sporthallen och sedan går ni en trappa ner. Där finns damernas omklädningsrum på vänster sida

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle.

Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á 3h per tillfälle. Kursplan: Kustskeppare Lektionsplanering är avsedd för en studiegrupp på max 20 elever. Kursen är planerad i 7 lektioner á per tillfälle. Kustskeppare: K1-K7 Lektion BÅT PRAKTIK utgör en praktisk lektion

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer