Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT"

Transkript

1 Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed lägga grunden för att vi arbetar med rätt frågor. En årlig utredning genomförs i syfte att: 1. Bedöma riskerna i verksamheten (inom områdena säkerhet, arbetsmiljö, miljö och/eller kvalitet). 2. Identifiera de rutiner som kan hjälpa verksamheten att arbeta förebyggande. 3. Sammanställa åtgärder i årsplanen så att det klart framgår vad som ska göras, när det ska göras samt vem som ska göra det. De allvarligaste riskerna ska också målsättas. Den årliga utredningen ska genomföras av dig som enhetschef tillsammans med en eller flera representanter från medarbetarna (t.ex. skyddsombud eller arbetsmiljöombud när arbetsmiljörisker ska bedömas). Utredningen ska skapa engagemang och delaktighet hos alla chefer och medarbetare när det gäller att hantera riskerna i den egna verksamheten och i kommunen som helhet. Så här gör vi Nedanstående kan skrivas ut och användas som underlag vid genomförande av den årliga utredningen. Utredningen görs en gång per år, förslagsvis i anslutning till att en arbetsplan upprättas för enheten. Arbeta gärna i grupp med arbetsledare/chef och medarbetarrepresentanter/skyddsombud/arbetsmiljöombud. Se till att ni har tillgång till relevant statistiskt underlag såsom resultatet från den senaste personalenkäten, statistik över sjukfrånvaro, skador och tillbud, avvikelser, synpunkter/klagomål etc. Steg 1: Identifiera och värdera risker. Detta steg är en grovscanning av riskerna i den egna verksamheten. Använd verksamhetens samlade kompetens och erfarenhet för ett så bra resultat som möjligt. Riskerna som identifieras bedöms med utgångspunkt från deras sannolikhet och konsekvens för att få ett underlag för hur de sedan ska hanteras. Sannolikhet Beskrivning Värde Bedömningsgrund Mycket låg sannolikhet 1 Inträffar troligen inte inom 10 år Låg sannolikhet 2 Kan inträffa inom 5-10 år Måttlig sannolikhet 3 Kan inträffa inom 2-5 år Hög sannolikhet 4 Kan inträffa under året Mycket hög sannolikhet 5 Kan inträffa flera gånger per år Konsekvens Beskrivning Värde Bedömningsgrund Försumbar 1 Saknar betydelse (för verksamheten, människor, miljö och/eller trovärdighet) Måttlig 2 Liten betydelse (för verksamheten, människor, miljö och/eller trovärdighet) Betydande 3 Påverkan (på verksamheten, människor, miljö och/eller trovärdighet) Allvarlig 4 Stor påverkan (på verksamheten, människor, miljö och/eller trovärdighet) Katastrofal 5 Mycket stor påverkan (på verksamheten, människor, miljö och/eller trovärdighet)

2 Steg 2: Identifiera rutiner. Gå igenom och identifiera de rutiner som enheten berörs av och som vi behöver tillämpa i förebyggande syfte, inom områden där riskerna har bedömts som låga. Steg 3: Årsplanering. Målsätt de risker från steg 1 som har bedömts som höga, identifiera behovet av resurser, tidsbestäm och fördela aktiviteter (fördjupade riskbedömningar) som systemet har valt ut utifrån de risker från steg 1 som har bedömts som höga eller medel, samt tidsbestäm och fördela uppgifterna att gå igenom de rutiner som identifierats i steg 2.

3 1. Riskbedömning Huvudkategori: Säkerhet BROTTSLIGHET, BRAND OCH VATTENSKADOR Låg risk Medel risk Hög risk Ej relevant Ej relevant för vår verksamhet 1. Kan bedrägeri/förfalskning förekomma? 2. Kan stöld av information förekomma? 3. Kan hot mot personal förekomma? 4. Kan våld mot personal förekomma? 5. Kan rån förekomma? 6. Kan skadegörelse förekomma? Förstörelse av rampen vid lastkajen samt ringklocka har förekommit sommaren Kan brandskador förekomma? 8. Kan fukt-/vattenskador förekomma? INTERNA OEGENTLIGHETER 9. Kan interna bedrägerier och/eller stölder förekomma? 10. Kan det förekomma att vi inte följer bestämmelser i lagar, förordningar, föreskrifter eller kollektivavtal? 11. Kan otillåtet utnyttjande av annans identitet/konto förekomma? 12. Kan mutor och bestickning förekomma?

4 1. Riskbedömning Huvudkategori: Arbetsmiljö PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Låg risk Medel risk Hög risk Ej relevant Ej relevant för vår verksamhet 1. Kan socialt ensamarbete förekomma (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 2. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra psykosociala problem? Vilka? stresss p g a underbemanning 3. Kan det förekomma att vi har alltför mycket att göra (t.ex många "deadlines", övertidsarbete etc.)? Det förekommer både långtids- & korttidsfrånvarande (ibland samtidigt) som resulterar att det kan bli en överbelastning/övertid för övrig personal 4. Kan det förekomma att vi har små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 5. Kan det förekomma att vi saknar rätt kompetens eller tillgång till det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete? 6. Kan det förekomma att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 7. Kan mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekomma? Risken är låg men visst kan det förekomma med tanke på att vi har ett serviceyrke, vilket betyder att vi kommer i kontakt med olika människor ( stora såsom små )samt språksvårigheter. se över nyrekryteringen FYSISK ARBETSMILJÖ 8. Har föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra fysiska risker? Vilka? Tynga lyft förekommer ofta, man väljer bort att använda sig av hjälpmedel/utrustning som finns ofta eftersom man tror att det går fortare, är "smidigare" 9. Kan felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft förekomma? Vi tillagar samt levererar mat/luncher till 1150 personer 10. Kan det förekomma att stegar och arbetsbockar används med bristande skyddsanordningar och underhåll? 11. Kan det förekomma risker i arbetet i form av t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stickoch skärskador?

5 Brännskador och klämskador kan förekomma 12. Kan ljud- eller bullerproblem förekomma? Hög bullernivå under lunchservering i matsalen samt i disken/grovdisken - vi måste använda oss av hörselskydd i disken! 13. Kan problem med elsäkerheten förekomma (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? Jordfelsbrytaren i köket saknades (missades under ombyggnation 2009) - åtgärdades hösten 2012 Trasig elkabel (ej synlig bakom klockan i köket)upptäcktes den 5 april åtgärdades omgående 14. p g Kan a kan problem vara strömförande med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning förekomma? Lamparmatur/ljusrör i diskrummet har byts ut hösten Kan ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekomma (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 16. Kan det förekomma att arbetsutrustning (maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet) används med bristande underhåll eller utan att vara besiktade? ÖVRIGT 17. Kan olyckor eller utanförskap förekomma för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet?

6 1. Riskbedömning Huvudkategori: Miljö ENERGIANVÄNDNING Låg risk Medel risk Hög risk Ej relevant Ej relevant för vår verksamhet 1. Kan omotiverad användning av energi förekomma (t.ex att belysning och elektronisk utrustning lämnas påslagen över natt/helger, att dörrar lämnas öppna utan att beakta värmeförlust, eller att ventilation används felaktigt etc.)? RESURSANVÄNDNING 2. Kan omotiverad användning av resurser förekomma (t.ex. okontrollerad vattenanvändning, stora mängder icke förnyelsebara produkter etc.)? 3. Kan brister förekomma i bedömningen av miljöbelastande produkter/tjänster vid inköp (avsaknad av långsiktighet)? AVFALL 4. Kan det förekomma att ingen eller felaktig sortering av avfall sker? 5. Kan det förekomma att inget eller felaktigt omhändertagande/mellanlagring av farligt avfall sker? 6. Kan transport av farligt avfall förekomma utan anmälan/tillstånd? UTSLÄPP TILL LUFT 7. Kan läckage av köldmedia från kylanläggningar, kylrum etc förekomma? 8. Kan omotiverat mycket utsläpp till luft från godsoch/eller persontransporter förekomma inom verksamheten (t.ex. brist på samåkning, planering av transporter, val av färdmedel)? BULLER OCH VIBRATIONER 9. Kan det förekomma ljud och/eller vibrationer från egna verksamheter (t.ex. från bygg- och markarbeten, maskiner, fordon, ventilation etc.)?

7 INDIREKT PÅVERKAN 10. Kan övrig indirekt påverkan på miljön förekomma genom egen verksamhet (t.ex. beslut och aktiviteter kopplade till tillsyn, infrastruktur, bebyggelse, avverkning etc.)? Ange vad:

8 2. Rutininventering I detta steg identifieras de rutiner som är kopplade till era låga risker och som ni bör gå igenom i förebyggande syfte. I nästa steg (3. Årsplan) planeras vem som ska gå igenom rutinerna samt när detta ska vara gjort. Säkerhet Brottslighet, brand och vattenskador Åtgärdsplan vid hot, våld eller pågående skadegörelse Åtgärdsplan vid behov av krisstöd Gå hem för dagen - checklista Rutin för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Åtgärdsplan vid brand och utrymning Kontroll av fuktproblem - checklista Interna oegentligheter Rutin gällande interna oegentligheter Arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö Rutin för att förebygga psykosociala arbetsmiljörisker Rutin för att förebygga kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier Åtgärdsplan vid kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen Rutin gällande sexuella trakasserier Fysisk arbetsmiljö Rutin för arbetsutrustning och maskiner Rutin för att förebygga fysiska arbetsmiljörisker Rutin för bildskärmsarbete Åtgärdsplan vid hot, våld och pågående skadegörelse samt krisstöd Säkerhet vid arbete på lager och varumottagning Rutin för stick- och skärskador Övrigt Rutin för tillgänglighet Miljö Resursanvändning Inköp och bedömning av leverantör Avfall Rutin för avfallshantering Utsläpp till luft Rutin för köldmedia Riktlinje för fordon och trafiksäkerhet Miljöklassade bränslen och alkylatbensin Miljöbilar och miljöklasser

9 3. Årsplan I detta steg ska de risker som identifierats i steg 1 och 2 målsättas, och aktiviteter ska planeras och fördelas. När du är färdig klickar du på knappen "Skapa rapport", varvid den årliga utredningen stängs och blir låst för redigering. Välj risk: Arbetsmiljö Skapa rapport Medel risk: Arbetsmiljö 1. Åtgärd Ansvarig Deadline Minska risken för fysisk ohälsa och problem som visat sig i föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser. Deniz Varli-Ovat Aktivitet Utförare Deadline Skyddsrond fysisk allmän Lägg till aktivitet Ingen vald Ingen åtgärd Tillagda aktiviteter Utförare Deadline Ta upp på ett APT vikten om att använda sig av tillgängliga hjälpmedeln Ingen åtgärd Ingen vald Ändra Ta bort 2. Åtgärd Ansvarig Deadline Minska risken för ljud- och bullerproblem. Deniz Varli-Ovat Aktivitet Utförare Deadline Skyddsrond fysisk - ljud/buller Skyddsrond fysisk allmän Lägg till aktivitet Ingen vald Ingen vald Ingen åtgärd Tillagda aktiviteter Utförare Deadline Ta upp på Apt-möten vikten om att använda hörselskydd Ingen åtgärd Ingen vald Ändra Ta bort Spara Medel risker

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef

ARBETSMILJÖHANDBOK. Företaget AB. Stina Ledare. Sven Andersson. Karin Persson. kontorschef. lagerchef ARBETSMILJÖHANDBOK har 25 anställda och är en försäljningsverksamhet som har kontor och lager, (ingen produktion). VD är, kontorschef är och lagerchef är Sven Andersson VD Sven Andersson lagerchef kontorschef

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall

Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Varför hände det? hur du systematiskt utreder tillbud och olycksfall Arbetsmiljöverket 2007 Text: Bengt Olof Åradsson, enheten för processäkerhet

Läs mer

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete

Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Lilla guiden till systematiskt arbetsmiljöarbete Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att man ska undersöka om det finns risker på jobbet. De anställda ska inte

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser

Arbetsmiljöansvar. för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöansvar för personal som är inhyrd eller arbetar på tillfälliga arbetsplatser Arbetsmiljöverket 2008 Författare: Carin Siöcrona Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form och layout: Strax Design,

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling Rapportserie 2013:2 Arbetsgivarverket Ett systematiskt arbetsmiljöarbete främjar verksamhetsutveckling 2013 Denna skrift handlar om att

Läs mer

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket

systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Arbetsmiljöverket Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress Denna skrift är avsedd som hjälp och vägledning i arbetsmiljöarbetet för att motverka stress. Den innehåller

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Arbetsmiljömanual för sjöfarten

Arbetsmiljömanual för sjöfarten Arbetsmiljömanual för sjöfarten Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Bra arbetsmiljö på väg

Bra arbetsmiljö på väg Bra arbetsmiljö på väg Trafiksä en arb Många anställda har vägar och gator som sin arbetsplats. Förutom yrkesförarna rör det sig bland annat om hemtjänst- och hemsjukvårdspersonal, väktare, hantverkare

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Organisatorisk och social arbetsmiljö Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö Externremiss september 2014 AFS 2015:X Innehåll Organisatorisk och social arbetsmiljö Innehåll...

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av:

Företagsblankett för Utredning av olycksfall och tillbud. Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse. För intern utredning av: För intern utredning av: Olycksfall Arbetssjukdom Tillbud Annan händelse OBS! Allvarligt olycksfall/tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket separat, www.anmalarbetsskada.se. 1. Information Datum för

Läs mer

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete!

Handlingsplan. Har ni redan arbetat med Grön Flagg? Använd era erfarenheter och addera Energifallet till pågående miljöarbete! Handlingsplan Genom att arbeta med övningarna i Energifallet blir alla på skolan mer energismarta. Nästa steg är att låta arbetet bli långsiktigt så att skolans energislukande kan minska även på sikt.

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information

Första hjälpen och krisstöd. Planering Utbildning Information Första hjälpen och krisstöd Planering Utbildning Information Vet dina arbetskamrater vad de ska göra om något händer dig? Första hjälpen Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste genom föras

Läs mer