Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS"

Transkript

1 Östra Göinge Kommun Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS Slutrapport Utvärdering av satsningen inom Case Management. 1

2 Förord Att som utvärderare på nära håll få studera den både utvecklande och krävande process som ett kompetensutvecklingsprojekt, som SIRIUS-projektet, med nyskapande och metodutvecklande ambitioner medför, är en synnerligen spännande och lärande utmaning. Projekt SIRIUS har varit ett utvecklingsprojekt av just den karaktären och lärdomarna har varit många. Vi har följt projektet under dess avslutande 6 månader i syfte att studera såväl effekter som upplevelser av satsningen på metoden Case Mangement för såväl brukare, anhöriga, personal och chefer samt för de medverkande organisationerna. Mer om såväl lärdomar och effekter återfinns i denna slutrapport som förutom en grundlig analys av projektet består av 2 delrapporter, vilka var och en mer ingående belyser projektet utifrån personalens och brukarnas perspektiv. Föreliggande rapport riktas primärt till projektets olika intressenter/parter Socialstyrelsen, de sex medverkande kommunerna i nordöstra Skåne samt Region Skåne Vuxenpsykiatri, projektledning, utvärderings-, styrgrupp och andra offentliga myndigheter m. fl. Vi är emellertid övertygade om, att utvärderingen också lyfter fram resultat och erfarenheter som kan vara av generellt intresse för alla som är intresserade av metoden Case Management i vid mening. Kristianstad i januari 2013 Bengt Arne Larsson Utvärderare/ följeforskare Martin Persson Utvärderare/ följeforskare Om utvärderarna/ följeforskarna Bengt Arne Larsson (f. 48) är sedan mer än 30 år tillbaka verksam inom högskoleväsendet, där han arbetar med utbildning, utvärdering/forskning och samverkan med det omgivande samhället med speciellt fokus på arbets- och organisationspsykologi samt lärande i arbetslivet. Han är också sedan många år verksam som fristående konsult med bl. a. ett flertal utvärderings-, följeforsknings- och utredningsuppdrag för såväl privat som offentlig sektor. Martin Persson (f. 73) är också verksam inom högskoleväsendet, där han arbetar med utbildning inom organisationsområdet och med samverkansprojekt inom regionalekonomisk och politisk utveckling. Han är även verksam som fristående konsult med inriktning på processledning och utvärdering/följeforskning. Tillsammans har de båda utvärderarna/ följeforskarna sedan år 2000 genomfört ett 40-tal större utvärderingsuppdrag för såväl privata företag, statliga myndigheter och offentliga organisationer så som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Räddningstjänsten, ESF-rådet, Tillväxtverket, ALMI-bolag, regioner & kommuner. 2

3 Innehåll Förord 2 En övergripande sammanfattning av projekt SIRIUS 4 Utvärderingsuppdraget 5 Metoder för datainsamling och tillvägagångssätt 6 Utvärdering av SIRIUS- en analys av projektets resultat 8 - Förutsättningar 8 - Objektiva effekter 16 - Subjektiva betydelser 20 Rekommendationer - utvecklingsmöjligheter inför framtiden 27 Bilagor: Delrapport 1: Personalenkät, november, Delrapport 2: Brukarenkät, december, Uppföljningsföljningsblankett avseende inläggningstider samt läkemedelskonsumtion 3

4 En övergripande sammanfattning av projekt SIRIUS Nedan sammanfattas bakgrunden och förutsättningarna för den kompentensutvecklingssatsning som genomförts i projekt SIRIUS. Texten nedan är hämtad ur förfrågningsunderlaget: Bakgrund: Socialstyrelsen har, enligt regeringsuppdrag, under åren beviljat landsting och kommuner medel för kompetensutveckling av personal som i sitt arbete möter personer med psykiska funktionsnedsättningar. Målgruppen för satsningen har varit personal inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänsten, i första hand yrkeskategorier som skötare, vårdare, undersköterskor, boendestödjare, behandlingsassistenter m fl. I särskilda fall har även läkare, sjuksköterskor, psykologer och kuratorer kunnat ingå i målgruppen, men dessa personalkategorier har inte varit huvudmålgruppen för satsningen. Inom ramen för denna satsning har Kristianstad kommun tillsammans med övriga kommuner i nordöstra Skåne (Bromölla, Östra Göinge, Osby, Hässleholm och Perstorp) och Psykiatri Skåne Vuxenpsykiatri verksamhetsområde Kristianstad bedrivit ett projekt; Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS. Detta projekt skall nu utvärderas. Den avgörande största delen av satsningen i SIRIUS har avsett utbildning i arbetsmetoden Case Management som totalt 191 medarbetare i kommunerna och psykiatrin har genomgått basutbildning i. Av dessa har 16 genomgått ytterligare högskoleutbildning om 30 poäng. Dessutom har 10 av dessa 16 genomgått handledarutbildning. Case Management: Case Management, på svenska vård- och stödsamordning, är en arbetsmetod som framgångsrikt tillämpats gentemot personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Det finns olika former av Case Management. Det som lärts ut i nordöstra Skåne bygger på programmet Integrerad Psykiatri som innebär ett samhällsbaserat och sammanhållet stöd för den enskilde. Samhällsbaserat stöd innebär att man ser den enskildes och anhörigas/närståendes aktiva insatser som avgörande för stödet. Det för med sig att allas insatser ska tas tillvara; den enskildes, anhöriga/närstående, vänner, personal och alla andra resurser i samhället som kan vara till nytta. Sammanhållet stöd innebär att det finns en namngiven person som svarar för att den enskilde erhåller vård och stöd i rätt tid och i rätt ordning utifrån sina behov och personliga mål. Den namngivna personen, Case Managern, är utsedd av de ansvariga organisationerna och bemyndigad att ansvara för, planera, organisera och utvärdera stödet och vården för den enskilde under hela den tid som denne är i behov av stöd från samhället. Projektorganisation; SIRIUS Projektägare för SIRIUS är Kristianstad kommun, Omsorgsförvaltningen, och leds av kommunens psykiatrisamordnare. Styrgruppen för projektet består av representanter på chefsnivå från de sex kommunerna och psykiatrin, med mandat att företräda kommun/psykiatri. Styrgruppen för SIRIUS har som mål för satsningen angett att arbetet inom respektive verksamhet ska ha brukaren i fokus vara återhämtningsinriktat kännetecknas av ett gott bemötande Specifikt för Case Management har sagts att arbetsmetoden ska genomsyra samtliga verksamheter. För utvärderingsarbetet av SIRIUS kommer styrgruppen att utse en utvärderingsgrupp om tre (3) personer och brukar-/anhörigorganisationerna utser en (1) representant, som konsulten i första hand ska kommunicera med. 4

5 Utvärderingsuppdraget Syfte: Socialstyrelsen har i beslut beviljat medel till SIRIUS för utvärdering i enlighet med ansökans projektplan. Uppdraget avser utvärdering av Kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS i de sex kommunerna i nordöstra Skåne samt Psykiatri Skåne Vuxenpsykiatri verksamhetsområde Kristianstad. Utvärderingen skall resultera i en rapport som besvarar ett antal givna frågeställningar och skall innehålla förslag på områden och frågor som är viktiga att uppmärksamma i det fortsatta utvecklingsarbetet. En populärversion, utifrån rapporten, skall också tas fram som kan ge uppslag och inspiration till kommuner och regioner/landsting i andra delar av landet. I förfrågningsunderlaget till utvärderingen av kompetensutvecklingsprojektet SIRIUS, som är indelat i två delar, skall följande frågeställningar belysas. Texten nedan är hämtad ur förfrågningsunderlaget: Den första delen av utvärderingen handlar om vad det är för förutsättningar som krävs för de satsningar på Case Management (vidare benämnt CM) som gjorts i nordöstra Skåne. Vad gör de sex kommunerna och Psykiatri Skåne Vuxenpsykiatri verksamhetsområde Kristianstad för att satsningen ska komma igång och generera resultat? Hur har personalen fått del av satsningen och vilka förutsättningar gavs för att delta? Vilka effekter kan professionen se utifrån förutsättningarna för deltagande? Vad kan man förvänta sig framöver för effekter när det gäller brukare samverkan personal? Vad har kompetenssatsningen inneburit för personalen när det gäller arbetstillfredsställelse? Den andra delen av utvärderingen handlar om hur arbetsmetoden CM fungerar. Den evidens som finns för metoden utgår från ACT-team och detta är framgångsrikt. I nordöstra Skåne är det intressant att undersöka vilka effekter för den enskilde som vårt sätt att arbeta med CM genererar. Effekterna skall delas upp i objektiva effekter och subjektiva betydelser. Objektiva effekter; Hur många brukare får del av CM och hur påverkar det inläggningstider och medicinförbrukning? Dessutom är det intressant att se hur man har formerat sig resursmässigt i de olika verksamheterna och om det finns nya samverkansorgan. Subjektiva betydelser; Vad tycker brukarna och deras anhöriga om CM? På vilket sätt är brukaren genom metoden delaktig? Betydelsen av satsningen utifrån brukarperspektiv, brukarnas återhämtning, anhöriga, personal, chefer och samverkan. Hur bedömer personal att brukare blir mer självständiga genom CM? Vilka föreställningar/erfarenheter har personal inom kommun och psykiatri av samverkan med andra parter utifrån CM? Vad finns för föreställningar/attityder av brukare samt personal kring uppdraget som Case Manager? 5

6 Utvärderingens genomförande: Utvärderingen har organiserats kring de medverkande aktörerna i projektet. Resultaten av utvärderingen har kontinuerligt avrapporterats muntligt och skriftligt vid möten med utvärderingsgruppen och i styrgruppen för SIRIUS-projektet. Resultaten har efterhand sammanställts i ett antal olika preliminära rapporter som nu resulterat i två delrapporter som utgör bilagor till denna slutrapport. Uppdraget påbörjades den 15 juni 2012 och avslutades per den 15 februari Studerade aktörer/ fenomen: Följande aktörer har identifierats som centrala och har kommit att bli huvudföremål för studier under utvärderingsprocessen. Uppföljningens form och omfattning har delvis utvecklats i dialog med utvärderingsgruppen under processens gång. Personal (som genomgått utbildning i CM) Handledare (personal som har utbildats till samt verkar som handledare i CM) Brukare (som tagit del av metoden CM) Brukarnas anhöriga Brukarorganisationer Ansvariga chefer i de medverkande verksamheterna (kommuner/ psykiatri) Projektledare och utvärderingsgrupp Inläggningstider och läkemedelskonsumtion (för brukare som tagit del av metoden CM) Nedan redovisas de verksamheter som medverkat i de olika undersökningarna samt vilka verksamheter som valt att inte medverka. Följande verksamheter har medverkat i utvärderingen: Region Skåne Vuxenpsykiatri verksamhetsområde Kristianstad Bromölla kommun, Stöd och Omsorg Hässleholms kommun, Omsorgsförvaltningen Kristianstads kommun, Arbete och välfärdsförvaltningen Kristianstads kommun, Omsorgsförvaltningen Perstorps kommun, Socialförvaltningen Östra Göinge kommun, Stöd och Omsorg Osby kommun har ej haft möjlighet att delta i utvärderingen. Metoder för datainsamling och tillvägagångssätt De datainsamlingsmetoder som använts har varit intervjuer, enkäter, fokusgrupper, dokumentstudier och kontinuerlig kontakt/informella intervjuer med projektledaren och utvärderingsgruppen. Utvärderingen har präglats av löpande interaktion mellan utvärderare och projekt i syfte att kontinuerligt kunna föra dialog kring hur utvärderingen förlöpt och utvecklats. Personal: En enkät utvecklades till personalen som genomgått utbildningsinsatser i projektet, totalt 197 personer. Enkäten behandlar såväl de objektiva aspekterna kring förutsättningar i del 1 som de subjektiva aspekterna i del 2. Enkäten har genomförts som en webbaserad enkät och har distribuerats till samtliga medarbetare som genomgått utbildningar i CM. Detta har skett genom de ansvariga cheferna i de medverkande organisationerna. 130 personer har valt att besvara enkäten vilket ger en svarsfrekvens om 66 %. Resultatet av personalenkäten återfinns i delrapport 1. 6

7 Handledare: Fördjupande intervjuer har genomförs med ett urval av de medarbetare, 3 från kommuner och 3 från vuxenpsykiatrin, som även gått högskoleutbildningen om 30 hp samt gått vidare till handledarutbildning. Brukare: En enkät utvecklades till de brukare som haft insatsen CM. Enkäten behandlar såväl aspekterna kring frågeställningarna i del 1 som de subjektiva aspekterna kring frågeställningarna i del 2. Inför genomförandet av enkätundersökningen till brukarna sattes ett antal förtydligande kriterier för deltagande i enkätundersökningen. Kriteriet för att omfattas som brukare var att miniminivån uppfylldes enligt programmet för case mangement i nordöstra Skåne samt att brukarens resursgrupp hade haft minst 2 möten. Detta för att brukaren skulle ha haft möjlighet att se effekter av metoden. I vår inventering av brukare fann vi genom chefernas uppgifter att totalt 51 brukare skulle stämma in på kriterierna ovan. Av dessa 51 så inkom 27 svar på brukarenkäten d.v.s. en svarsfrekvens om 53 %, vilket får anses som godtagbart och ett gott resultat då svarsbenägenheten generellt sett kan antas vara låg i gruppen. Resultatet av brukarenkäten återfinns i delrapport 2. Brukarnas anhöriga samt brukarorganisationer: En fokusgrupp har genomförts med totalt 7 representanter från brukarorganisationerna Attention NÖSK, Föreningen Ananke, Riskförbundet för social och mental hälsa (RSMH) samt Riksförbundet för Suicidprevention och efterlevande stöd (SPES). Intervjuer med anhöriga till brukare har likaså genomförts. Ansvariga chefer: Intervjuer med ansvariga chefer har genomförts för var och en av de i projektet aktivt medverkande aktörerna. Projektledare och utvärderingsgrupp: Genom utvärderingen av projektet har såväl regelbundna möten som täta telefonkontakter hållits med projektledare och utvärderingsgruppen. Utvärderingsgruppen har bestått av projektledare från Kristianstads kommun, psykiatrisamordnare från Hässleholms kommun samt psykiatrisjuksköterska från vuxenpsykiatrin. Studie av inläggningstider och läkemedelskonsumtion: För att få svar på frågan om medicinförbrukning och inläggningstider togs en särskild uppföljningsblankett avseende inläggningstider och läkemedelskonsumtion fram, se bilaga. Kriteriet för att omfattas som brukare var att miniminivån uppfylldes enligt programmet samt att brukarens resursgrupp haft minst 2 möten. I vår inventering fann vi genom chefernas uppgifter att totalt 51 brukare skulle stämma in på kriterierna ovan. Av dessa 51 så inkom 7 ifyllda uppföljningsblanketter avseende inläggningstider och läkemedelskonsumtion. Resultatet av uppföljningsblanketten måste därför bedömas som mindre tillförlitligt med en svarsfrekvens på 14 %. Tolkning av dessa har således inte kunnat göras. 7

8 Utvärdering av SIRIUS en analys av projektets resultat Nedan följer en sammanfattande resultatanalys uppställd utifrån frågeställningarna som efterfrågats i utvärderingsuppdraget. Redovisningen sker fråga för fråga. Till rapporten hör ett antal delrapporter över de undersökningar som genomförts i utvärderingsuppdraget. Dessa ger en heltäckande bild över undersökningsgruppernas bedömning och upplevelser av projekt SIRIUS. Förutsättningar Vad gör de sex kommunerna och Psykiatri Skåne Vuxenpsykiatri verksamhetsområde Kristianstad för att satsningen ska komma igång och generera resultat? Underlaget till svaret på frågan ovan utgörs främst av de intervjuer med verksamhets- och områdeschefer som genomförts med var och en av de i projektet aktivt medverkande aktörerna. Sammanfattning av intervjuresultaten: De intervjuade cheferna säger sig genomgående ha prioriterat utbildningarna inom CM. Samtliga chefer som medverkat under hela projekttiden uppger sig haft tydliga mål och en strategi för att få utbildade medarbetare inom verksamheternas olika grenar. Vidare bär de intervjuade cheferna visionen av att verksamheten ska genomsyras av tänket bakom CM. I intervjuerna är det tydligt att det gemensamma programmet Case Management arbetsmodell i nordöstra Skåne kan sägas ha fungerat som ett kontrakt, en överenskommelse som följs och upprätthålls. Vidare lyfts vikten av handledning fram för att stödja medarbetarna att komma igång med metoden / resursgrupper. Några chefer uttrycker spontant att de är beredda att betala för handledning och / eller utbildning av nyanställd personal. En kommunal aktör har valt att inrätta befattningen Case Manager med uppdragets arbetsuppgifter, samt att även utgöra en resurs som handledare för övriga medarbetare. Följande citat illustrerar det ovan sagda: Vår målsättning är att alla på boendena skall bli erbjudna någon form av case management. Min inställning har varit med milt tvång. Jag tycker att denna metoden skall genomsyra min verksamhet. Alla har inte varit positiva till metoden. Jag är övertygad om att det handlar om rädsla om vad som skall komma att krävas av en. Man är rädd för det nya och vad blir det nu av detta och så kommer vi inte att använda det. Sedan kan det ha varit att den är manualbaserad. /Ansvarig chef, Kommunal omsorg. Vi måste garantera en framtid inom kompetensutveckling. Detta är ett arbetssätt som skall genomsyra vårt sätt att arbeta även inom heldyngsvården. Och vi måste trygga vår kompetensförsörjning. /Ansvarig chef, Psykiatri Skåne Vi jobbar med handledning och att vara programtrogen, att bli trygga i metoden och hålla sig till metoden. Sedan, det viktigaste är att vi brinner för metoden. För ger vi inte vårt stöd så blir det inget Här kommer vi att arbeta stenhårt med CM. Alla ska ha en Case Manager när de flyttar in i det nya boendet. Sedan har vi satt mål för 2012, att varje person som gått utbildningen skall verka som Case Manager för minst en klient. /Ansvarig chef, Kommunal omsorg att ny personal ges möjlighet att gå utbildningen vilket vi gärna betalar för. /Ansvarig chef, Kommunal omsorg Jag är beredd att fortsätta betala för handledning för att fortsätta med det. Inget ifrågasättande. /Ansvarig chef, Kommunal omsorg 8

9 Slutsats: Satsningen prioriteras av samtliga aktörer som aktivt medverkar i projektet. Detta tar sig uttryck genom en fortsatt hög vilja att implementera och utveckla metoden i verksamheterna. Samtliga aktörer arbetar aktivt med påverkan genom att erbjuda personalen möjligheter till handledning och utbildning/ kompetensutveckling. Några kommuner arbetar också aktivt med målstyrning genom kravet att samtlig utbildad personal skall ha startat minst en resursgrupp under året. Hur har personalen fått del av satsningen och vilka förutsättningar gavs för att delta? Underlaget till svaret på frågan ovan utgörs främst av intervjuer med verksamhets- och områdeschefer samt handledare som genomförts för var och en av de i projektet aktivt medverkande aktörerna. Vidare ger den personalenkät som genomförts till samtliga medarbetare som genomgått någon utbildning i CM inom projektet svar på frågan. Sammanfattning av intervjuresultaten: Cheferna har gett lika förutsättningar genom att alla fått möjligheter att deltaga i satsningarna, dvs all personal har erbjudits basutbildningen och alla som genomgått basutbildningen har haft möjligheter att fortsätta på 30-poängsutbildningen. Av de som gått 30-poängsutbildningen har samtliga fått erbjudande att gå handledarutbildningen. I satsningen har samtliga medarbetare fått gå basutbildningen på arbetstid med bibehållen lön. Sammanfattning av enkätresultaten: Nedan redovisas de frågor i personalenkäten som behandlar hur personalen upplevt sina förutsättningar att genomföra utbildningssatsningen. I mycket hög grad I hög grad I liten grad I mycket liten grad Inte alls 1. I vilken grad upplever Du att Du fått tillräckligt med tid för att fullfölja Din/a utbildningar? 2. I vilken grad upplever Du att Dina chefer uppmuntrat Dig att genomgå utbildningar? 20 (15%) 51 (39%) 37 (28%) 13 (10%) 9 (7%) 41 (32%) 65 (50%) 16 (12%) 4 (3%) 4 (3%) 3. I vilken grad upplever Du att Du fått tillräckligt med handledning för att kunna tillämpa CM i Ditt dagliga arbete? 4. I vilken grad upplever Du att Du fått Dina kollegors stöd för att tillämpa CM i Ditt dagliga arbete? 5. I vilken grad upplever Du att Du fått Dina chefers stöd för att tillämpa CM i Ditt dagliga arbete? 12 (9%) 50 (38%) 46 (35%) 8 (6%) 14 (11%) 10 (8%) 61 (47%) 37 (28%) 11 (8%) 11 (8%) 27 (21%) 58 (45%) 25 (19%) 10 (8%) 10 (8%) 6. I vilken grad upplever Du att Du fått organisationens stöd för att tillämpa CM i Ditt dagliga arbete? 18 (14%) 49 (38%) 35 (27%) 12 (9%) 16 (12%) 9

10 Slutsats: Cheferna har enligt egen utsago gett goda förutsättningar för deltagande i utbildningssatsningen för CM. Medarbetarna bekräftar att så varit fallet, t ex upplever 82 % att cheferna uppmuntrat dem att gå utbildningarna i mycket hög eller i hög grad. Vidare upplever 2/3-delar att de i mycket hög eller i hög grad fått sina chefers stöd för att tillämpa CM i sitt dagliga arbete. Drygt hälften av personalen (54 %) upplever i mycket hög eller i hög grad att de fått tillräckligt med tid för att fullfölja sina utbildningar medan endast 7 % anser att de inte fått detta. Sammanfattningsvis bedömer vi att de givna förutsättningarna varit adekvata och goda. 10

11 Vilka effekter kan professionen se utifrån förutsättningarna för deltagande? Underlaget till svaret på frågan ovan utgörs främst av den personalenkät som genomförts med samtliga medarbetare som genomgått någon utbildning i CM inom projektet samt intervjuer med sex handledare i CM varav tre från kommuner och tre från psykiatrin. Sammanfattning av enkät- och intervjuresultat: Nedan återges de starka sidor av projektets effekter som personalen i enkäten kan se för sin egen del, för brukarnas del samt för organisationens del. Svaren har getts på en 5-gradig skala från Inte alls till I mycket hög grad. Hela enkäten presenteras i bilaga till denna rapport. För personalen: I mycket hög eller i hög grad bidragit till; Ökat lärande i arbetet, 69 % Ökad förståelse för brukarna; deras situation, möjligheter, 67 % Ökad kunskap och kompetens i yrkesrollen, 65 % Bidragit till professionell utveckling, 62 % För brukarna (enligt personalen): I mycket hög eller i hög grad bidragit till; Ökad delaktighet i vård- och stödprocessen, 74 % Ökad livskvalitet, 71 % Ökad självständighet, 64 % Ökad återhämtning för brukarna, 60 % För organisationen: I mycket hög eller i hög grad bidragit till; Förbättrad samverkan mellan kommun och region, 56 % Förbättrad samverkan för psykospatienter mellan kommun och region, 55 % Ökat patientfokus på arbetsplatserna, 50 % Nedan återges de svaga sidor av projektets effekter som personalen i enkäten kan se för sin egen del och, för brukarnas. För personalen: I mycket hög eller i hög grad bidragit till; Ökade karriärmöjligheter 20 % För brukarna (enligt personalen): Passar det för alla? (brukare respektive personal) Slutsats: Satsningen har gett upphov till en rad positiva effekter enligt professionen. Ett ökat lärande har gett upphov till ökad kunskap och kompetens hos personalen som också menar att de fått ökad förståelse för brukarna genom metoden. Detta har sammantaget bidragit till en tydlig professionell utveckling för nästan 2/3-delar av personalen. Effekter upplevs däremot inte direkt påfallande vad gäller ökade karriärmöjligheter. 11

12 Vad kan man förvänta sig framöver för effekter när det gäller brukare samverkan personal? Underlaget till svaret på frågan ovan utgörs främst av intervjuer med verksamhets- och områdeschefer som genomförts för var och en av de i projektet aktivt medverkande aktörerna. Vidare ger den personalenkät som genomförts till samtliga medarbetare som genomgått utbildning i CM inom projektet samt enkäten till brukarna svar på frågan. Sammanfattning av enkät- och intervjuresultat: Chefer: De effekter som lyfts fram av chefer i intervjuerna handlar främst om att brukarna blivit mer delaktiga, att kännedomen om brukarna ökat och att samverkan kring brukarna ökat. Flera chefer menar att brukarna har mindre behov av sjukhusvård och att vårdinsatser kan ges snabbare och effektivare då naturliga kontaktvägar upparbetats genom ökad samverkan. Inför framtiden förväntas dessa effekter bestå och utvecklas i takt med att metoden nyttjas mer inom aktörernas verksamheter. Några chefer menar att personalen är entusiastisk och att goda förutsättningar finns medan andra är lite frågande till varför satsningen inte gett större effekter och ser att ytterligare insatser t ex i form av krav kombinerat med handledning krävs för att medarbetarna skall våga använda metoden. Medarbetare: I personalenkäten anger medarbetarna huvudsakligen två effekter av metoden för brukarna, vilka kan sammanfattas som ökad återhämtning samt ökad delaktighet i vård- och stödprocessen. Över 90 % av respondenterna önskar att deras arbetsgivare även efter projekttidens slut skall fortsätta att arbeta aktivt med att utveckla CM i verksamheterna. På frågan om på vilket sätt de tycker att arbetsgivaren skall fortsätta nämns främst fortsatt implementering i verksamheten, bibehållen och utvecklad handledning för personalen, möjligheter till vidareutbildning inom metoden samt att nyanställda även i fortsättningen får möjlighet att genomgå basutbildningen. Vad gäller samverkan menar drygt hälften (55-56 %) av respondenterna att denna i mycket hög eller i hög grad förbättrats mellan kommun och regionens vuxenpsykiatri till gagn för brukarna. Brukare: I brukarenkäten anger brukarna en rad olika effekter av metoden, vilka illustreras nedan: I mycket hög grad I hög grad I liten grad I mycket liten grad Inte alls 1. I vilken grad anser Du att Du genom CM fått ett bättre bemötande av de personer som medverkar i resursgruppen? 9 (33%) 11 (41%) 4 (15%) 3 (11%) 2. I vilken grad anser Du att personerna i Din resursgrupp ökat din förståelse för Dig och Din sjukdom? 9 (33%) 11 (41%) 5 (19%) 2 (7%) 3. I vilken grad anser Du att Du själv ökat Din förståelse för Dig och Din sjukdom? 8 (32%) 12 (48%) 3 (12%) 1 (4%) 1 (4%) 4. I vilken grad anser Du att CM har gett Dig ökad delaktighet i stöd- och behandlingsprocessen? 12 (46%) 10 (38%) 2 (8%) 1 (4%) 1 (4%) 5. I vilken grad anser Du att CM har bidragit till ökad återhämtning (att du mår bättre) för Dig? 14 (52%) 8 (30%) 4 (15%) 1 (4%) 6. I vilken grad anser Du att CM har bidragit till ökad livskvalitet för Dig? 8 (30%) 11 (41%) 6 (22%) 2 (7%) Särskilt påtagliga effekter (i mycket hög eller i hög grad) är ökad delaktighet i vård- och stödprocessen (84 %) samt ökad återhämtning (definierat som att personen mår bättre) 82 %. Ökad insikt i och förståelse för sjukdomen menar 80 % att de fått genom metoden. Över 70 % av respondenterna upplever även att de mötts av ett bättre bemötande och en ökad förståelse av de professioner som finns i resursgrupperna. 71% av respondenterna uppger vidare att metoden bidragit till ökad livskvalitet för dem. 12

13 Nedan anges ett antal citat från de ansvariga cheferna om effekterna av projektet: Om brukarna inför framtiden Vi har märkt ett minskat behov av sjukhusvård för våra brukar de senaste åren. Och vuxenpsykiatrin delar upplevelsen. Orsaken är att det är korta kontakt- och beslutsvägar, det räcker att lyfta telefonluren. Det är bra för den enskilde för de behöver inte må riktigt dåligt innan något händer. Därför är det så viktigt med samma personal som känner sina brukare väl. Genom CM får vi ännu större personkännedom och således att hitta rätt verktyg för att hjälpa den enskilde. /Ansvarig chef, Kommunal omsorg Jag tror att effekten är att patienterna har blivit mer delaktiga. Det är lättare att föra resonemang om att etablera nätverk och få in närstående i vården. Just de initierande delarna att få till nätverk och anhöriga i vården. Jag tror att heldygnsvården och öppenvården har kommit närmare varandra. Att vi har ett annat samarbete. /Ansvarig chef, Psykiatri Skåne Tänker att det är framtidens melodi: Samhället kommer inte att ta ett steg tillbaka. Ungdomar har multiproblem, boende, ekonomi, utbildning, relationer, droger, allt. Skall man lyckas sy ihop detta på något sätt så måste aktörerna dra på samma håll samtidigt. Ingen har hittills tagit samordningsansvar frivilligt. Därför är CM framtiden, bra för brukaren och kostnadseffektivt. Behövs även inom äldreomsorgen. /Ansvarig chef, Kommunal omsorg Om samverkan inför framtiden Samverkan med kommunen har fungerat väldigt väl. Utan samverkan så hade vi antagligen inte kommit lika långt. /Ansvarig chef, Psykiatri Skåne Samverkan med öppenvården fungerar bra. De sitter i våra lokaler, det är bara att gå till andra sidan dörren. När någon är sjuk så går vi bara in till öppenvårdssköterskan och säger att nu är det dags för den och den. Sedan vet jag inte hur det fungerar över oss på mellanchefsnivå. /Ansvarig chef, Kommunal omsorg Det tror jag handlar om personkemi och Christel Norrud som har byggt upp samverkan och är spindeln i nätet och tack vare henne har vi kunnat utveckla verksamheten. Det har gått i ett rasande tempo. /Ansvarig chef, Kommunal omsorg Om personalen inför framtiden Sedan har vi talat om vi skall utveckla metoden till att omfatta även andra diagnosgrupper. Vi försöker utbilda inom öppenvården genom att låta kuratorer gå 7,5. Det gäller framförallt neuropsykiatriska diagnoser och bipolära. Framförallt att vi skall vara självförsörjande på detta. Detta skall vi kunna klara själva. Och med kommunen så att vi tillsammans jobbar med detta. /Ansvarig chef, Psykiatri Skåne Positiv syn hos medarbetarna. Bra förutsättningar att fortsätta. Satsningen kommer att fortsätta via styrgruppen för CM i NÖSK. SIRIUS har inneburit en tydlig kompetenshöjning för medarbetarna med olika riktade utbildningar. Samtliga medarbetare har varit mycket aktiva och det finns fortsatt ett stort intresse av kompetensutveckling. /Ansvarig chef, Kommunal omsorg 13

14 Slutsats: Satsningen har gett upphov till en rad positiva effekter för brukarna (ökad återhämtning, ökad delaktighet, ökad insikt i och förståelse för sjukdomen, bättre bemötande och förståelse samt ökad livskvalitet). Medarbetarna och cheferna bekräftar denna bild oberoende av varandra. Vidare önskar den absoluta majoriteten av den personal som genomgått utbildningar i CM att satsningen skall fortsätta aktivt efter det att projektet upphör. Vad gäller samverkan så rapporterar såväl chefer som medarbetare att denna utvecklats mycket positivt och fungerar väl för brukarna, detta särskilt för gruppen psykospatienter. En slutsats är således att effekterna enligt ovan för brukarna kan förväntas bestå och sannolikt förstärkas i takt med att fler brukare får tillgång till metoden samt att samverkan fortsätter att utvecklas och förbättras till gagn för brukarna. 14

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud

Egen kraft egen makt. En antologi om arbetet som personligt ombud Egen kraft egen makt En antologi om arbetet som personligt ombud ISBN 978-91-86301-63-7 Artikelnr 2009-12-16 Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, december 2009 Förord För att förbättra

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen

Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat 2009 Öppna jämförelser analys Framgångsfaktorer inom äldreomsorgen en analys utifrån kommunernas resultat

Läs mer

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson

Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet. om kompetens, hälsa och ledarskap. Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson Utvärdering av projektet H.E.L.- hela arbetslivet om kompetens, hälsa och ledarskap Rapport av Ann-Sofie Bergman & Mairon Johansson September 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Bakgrund och

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprojekt inom Kompetensstegen i Hedemora kommun Rehabiliterande syn- och arbetssätt i vård- och omsorgsarbetet Etik och bemötande frågor inom vård och omsorg Utveckla system för

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

Mellan människor och dokument

Mellan människor och dokument Mellan människor och dokument att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri Lisbeth Lindahl Mars 2009 FoU i Väst/GR Första upplagan april 2009 Layout: Infogruppen GR 2 Sammanfattning

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa

Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Rapport 2014:6 Utvärdering av handlingsplanen PRIO psykisk ohälsa Lägesrapport 2014 2014 Citera gärna ur Vårdanalys publikationer, men ange alltid källa. Myndigheten för vårdanalys Grafisk form: Les Creatives

Läs mer

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING

PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING PROJEKT OM STÖD TILL UTVECKLING AV INTEGRERADE VERKSAMHETER INOM PSYKIATRISK ÖPPENVÅRD EN UTVÄRDERING 1 Förord I en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen från maj

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken

Individuell plan på den enskildes villkor. Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Individuell plan på den enskildes villkor Del 2 Planer enligt LSS och HSL i praktiken Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från

Läs mer

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström

Vägar fram. ungdomssamverkan i Söderhamn. Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30. Maria Vallström Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering av ESF-projektet Högtrycket 2008-05-01--2010-04-30 Maria Vallström Arbetsrapport från FoU-Söderhamn Vägar fram ungdomssamverkan i Söderhamn Utvärdering

Läs mer

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4

INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING...3 2 REGERINGSUPPDRAGET...4 Slutredovisning av regeringens uppdrag till Rikspolisstyrelsen att genomföra ett utvecklingsprojekt med målet att främja jämställdheten och den etniska och kulturella mångfalden inom polisen JU2009/2250/PO

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 15 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Hur vet vi att det blir bättre? Utveckling av mätpunkter för 1 kärnindikatorer inom finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Slutrapport till Socialdepartementet 201-01-1 Susanna Larsson Tholén

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Två år med kompetensutveckling av personliga assistenter och dess arbetsledare i Skaraborg

Två år med kompetensutveckling av personliga assistenter och dess arbetsledare i Skaraborg Två år med kompetensutveckling av personliga assistenter och dess arbetsledare i Skaraborg FoU - rapport 2006:1 Utvärdering av projektet Kompetensutveckling av personliga assistenter 2004-2005 Skaraborg

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer