Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs"

Transkript

1 Studiehandledning och lokal plan för Svenska kyrkans grundkurs Detta är den ram som kyrkomötet har beslutat: Svenska kyrkans grundkurs skall dels ge kännedom om Svenska kyrkans tro och liv åt dem som förbereder sig för tjänst i Svenska kyrkan i karitativa, musikaliska, pastorala och pedagogiska uppgifter, dels ge tillfälle till trosmässig reflektion och vara personligt utvecklande för deltagarna. Kursen skall också vara vägledande för dem som, utan att ha träffat sitt val, överväger att utbilda sig för tjänst i Svenska kyrkan. Parter Vår grundkurs är ett flerpartssamarbete mellan Sjöviks folkhögskola, Stiftsgården i Rättvik och Västerås stift. Samarbetet är väl grundat sedan lång tid tillbaka. Flera tidigare gemensamma satsningar inom utbildnings- och fortbildningsområdet ligger till grund för samarbetet kring Svenska kyrkans grundkurs. Kursråd De samverkande parterna utser varsin representant till kursrådet som sammanträder minst en gång per år. I kursrådet ingår också lärarlaget. Vid kursrådet presenteras deltagarnas och lärarlagets utvärderingar av kursen. Mål Grundkursen skall vara en period av personlig utveckling där den egna tron ställs i relation till kyrkans tro och liv och vår tids frågor. Var och en ska - beredas tillfälle att pröva sin kallelse - utmanas att pröva sina egna värderingar - få möjlighet att lära mer om sig själv - få möjlighet att lära mer om andra människor - lära sig mer om uppdragen i församlingen - lära sig mer om tro och teologi idag - lära sig mer om den världsvida kyrkan - lära sig mer om globala frågor - få möjlighet att växa i tro och medmänskligt ansvar Utbildningens arbetsformer Pedagogisk utgångspunkt Kursens upplägg har en processpedagogisk ansats. Processpedagogik utgår från antagandet att ny kunskap, nya erfarenheter, nya intryck och möten med nya människor med nödvändighet tvingar oss att pröva och ompröva våra uppfattningar och våra referensramar. Kursen avser alltså såväl att ge ny kunskap och nya erfarenheter som att ge utrymme för personlig bearbetning av alla nya intryck. Att lära är en process som påverkar livet. Kursens innehåll

2 präglas av tros- och livsåskådningsfrågor och av det genomgående temat "Att utbilda sig och arbeta i Svenska kyrkan". Detta innehåll påverkar dig som person. Ditt viktigaste arbetsmaterial är du själv och din uppfattning om dig själv - din identitet. Frågorna "Vad tror jag på?" och "Vad vill jag arbeta med?" kommer du att reflektera kring i samspel med dina kurskamrater och dina lärare - de människor du möter under kursen. Vi vill skapa en kreativ miljö för lärande, för mänskliga möten och för brottningsmatchen med livsfrågorna. Pedagogiska intryck Lärarledd undervisning Under kursen träffar du många olika lärare/föreläsare i många olika ämnen. De kommer att förmedla kunskap. Kärntrupperna av lärare är hämtade från stiftets och Stiftsgårdens personal. Även en hel del gästföreläsare kommer att medverka. Studiebesök, intervjuer och församlingspraktik Under kursen kommer du att träffa olika människor med olika bakgrund. Det ligger inbyggt i de uppgifter som skall lösas under kursen. Ta vara på de tillfällen som ges till intryck som kanske är nya för dig. En studiedag kommer att förläggas i Västerås. Konstnärliga och estetiska intryck Under kursen hoppas vi att du skall få flera olika konstnärliga och estetiska intryck genom film, musik, bildkonst, lyrik... Pedagogiska uttryck Tankebok Redan första kursveckan skaffar du en tankebok. Där skriver du ned dina tankar i loggboks eller dagboksform. Alla gemensamma kursdagar ges tillfälle till att skriva i tankeboken. Däremellan får du naturligtvis skriva hur mycket du vill. En avsikt med tankeboken är att öva att skriftligt formulera sina tankar. Tankeboken är din personlig och ska inte läsas av någon annan än dig själv. Du kommer också att använda den för din egen utvärdering av kursen när den börjar närma sig sitt slut. Bokreflektioner Under kursen kommer du att finnas med i en mindre studiegrupp bestående av fem personer. Varje deltagare väljer en bok som ska läsas av alla deltagare i gruppen. Tid för bokreflektioner kommer att ges under kurshelgerna. Den som valt boken för också anteckningar över reflektionssamtalet. Anteckningarna inlämnas till kursansvarig. Enskilt arbete Varje kursdeltagare skall genomföra ett "Enskilt arbete". Ett enskilt arbete skall vara uppställt som ett specialarbete på gymnasiet eller en enkel uppsats på högskolan. I ditt enskilda arbete skall du arbeta med och fördjupa dig i en frågeställning som intresserar dig eller berör dig personligt. Här ges tillfälle till fördjupade litteraturstudier och kanske också intressanta intervjuer. Det behöver alltså inte alls vara fråga om någon "vetenskapligt" utförd

3 undersökning. Det är de personliga frågorna som skall vara i fokus. På det sättet skiljer sig detta arbete från specialarbetet eller en enkel högskoleuppsats. Det enskilda arbetet är också en träning i systematiserad skriftlig framställning. De formella kraven på arbetet anpassas efter förkunskaper och tidigare erfarenhet. Du väljer handledare till ditt enskilda arbete antingen bland någon av oss som är ansvariga för kursen eller någon annan som kanske är mer insatt i ämnet för ditt enskilda arbete. Konstnärliga och estetiska uttryck Under kursen finns möjlighet att också uttrycka sig med estetiska uttryckssätt. Enligt Erik Aurelius kan man förstå GT:s språkbruk så, att endast Gud kan skapa. Människan skapar inte; hon leker med det hon får av Gud. Tillåt dig att leka på många sätt under kursen. Andakts- och gudstjänstliv En mycket viktig del av grundkursen är att regelbundet delta, och medverka, i Svenska kyrkans gudstjänstliv. Detta ingår som en naturlig del i kursen. Under hela kursens gång förväntas du delta i din hemförsamlings gudstjänstliv. Det är också önskvärt att du provar på att medverka i olika uppgifter i samband med gudstjänsterna i hemförsamlingen. Under de kursdagar som vi tillbringar på Stiftsgården, deltar och medverkar vi i gårdens andaktsliv. Kurslitteratur Gemensam obligatorisk kurslitteratur Bibeln Cordia 2001 Den svenska psalmboken med tillägg, Verbum 2006 Cullberg, Johan. Kris och utveckling, Natur och kultur 2003 Abragi, Eva. Andaktens byggstenar. Verbum Ovanstående böcker införskaffar deltagaren. Berglund, Christina. Svenska kyrkan tro och tradition. Befrielsen den stora boken om kristen tro. Svenska kyrkan Alsterlund, Jerker. Hålla balansen Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete/dela liv Gått och blundat. Västerås stift Ovanstående böcker finns för inköp och utlåning hos kursansvarig vid kursstart Godkänd kurs För att erhålla ett kursintyg fordras ett aktivt och påläst deltagande samt fullföljda godkända kursuppgifter. Närvaro Närvaro är obligatorisk vid alla kurstillfällen från början till slut. Någon uppkommen frånvaro (på grund av sjukdom eller andra särskilda skäl) ersätts med extra uppgift. Hemstudier Beräkna en total tidsåtgång motsvarande halvtidsstudier under 32 veckor = 20 timmar/vecka (motsvarande heltidsstudier under 16 veckor). I detta inräknas alla kurstillfällen inklusive det arbete som ska utföras på hemmaplan. Viss tid kommer att ges för eftertanke och reflektion enskilt och i grupp under kurstillfällena men merparten av denna bearbetning måste ske mellan kurstillfällena via nätet.

4 - Frågor och uppgifter läggs ut på nätet via en sluten grupp på Facebook. - Du kommunicerar där med kursledning och kurskamrater. - Du mailar in svar på hemuppgifter till kursansvarig. - Via Facebook pågår de diskussioner som äger rum mellan våra träffar. - Du måste alltså vara aktiv på nätet. Presentation av kursuppgifter 1. Bokreflektioner Under kursen kommer du att finnas med i en mindre studiegrupp bestående av fem personer. Varje deltagare väljer en bok som ska läsas av alla deltagare i gruppen. Tid för bokreflektioner kommer att ges under kurshelgerna. Den som valt boken för också anteckningar över reflektionssamtalet. Anteckningarna inlämnas till kursansvarig löpande under året. Du ska dessutom läsa en bok som du finner särskilt utmanande att läsa en motståndsbok. Det kan vara en bok du länge funderat på att läsa men aldrig kommit igång med. Eller en bok som du kanske tyckt verkar vara intressant men svår, eller en som du längtat efter men inte hunnit med. Boken skall presenteras för kursledaren. Den skall givetvis kunna motiveras utifrån kursens övergripande syfte. När du läst boken skriver du en utförlig reflektion över boken och din läsupplevelse på minst en A-4 sida. Reflektionen över motståndsboken ska vara kursansvarig tillhanda via mail senast 31 januari. 2. Bibelstudium / Gudstjänstgrupp Delta i en bibelstudiegrupp och katekumenat-/vuxenkonfirmationsgrupp, gudstjänstgrupp under höstterminen på din hemort. Börja med detta så snart som möjligt. Redovisning: Uppvisa intyg om deltagande senast den 30 april. 3. Församlingspraktik Ordna själv så att du får vara med i arbetet i en församling på din hemort, till exempel som hjälpledare i konfirmandgrupp, dagledigträffar, barn- och ungdomsarbete, följa olika medarbetare i kyrkan: präst, församlingspedagog, diakon, kyrkomusiker, vaktmästare, församlingsvärdinna. Alla skall fullgöra 40 timmars församlingspraktik. Om du redan har erfarenhet av att arbeta i församling, så skall du göra praktik inom sådana delar av verksamheten som du saknar erfarenhet från. Det viktiga med församlingspraktiken är att du får bred och allsidig bild av en församlings verksamhetsområden. Praktiken sker kanske enklast i din egen hemförsamling. Du bör dock inte göra praktik i församling där du är eller har varit anställd. Sök dig i så fall till en annan församling. Samråd med kursledningen om du är osäker. Redovisning: Uppvisa intyg på fullgjord praktik senast den 30 april. Skriv gärna loggbok/reflektioner kring din församlingspraktik. 4. Religionsorientering a/ Studiebesök Gör tre studiebesök i religiöst förankrade verksamheter som du vill veta mer om. Minst ett av studiebesöken bör göras hos judar, muslimer eller buddhister. Datum för redovisning meddelas vid kursstart. Du skall skriva en reflektion på en A4- sida om vart och ett av besöken.

5 b/ Intervjuuppgift Intervjua fyra personer med olika religiösa bakgrunder! Intervjufrågor: 1. Vilket slags religiös fostran har du fått som barn och ung? 2. Hur ser du i dag på din religiösa bakgrund? Datum för redovisning meddelas vid kursstart. Du skall skriva en reflektion på en A4- sida om var och en av intervjuerna. 5. Begravning och sorg Tala med en präst och en begravningsentreprenör om hur de möter sörjande och förbereder en begravning. Redovisas i en samtalsdag ingen skriftlig redovisning fordras. 6. Enskilt arbete Varje kursdeltagare skall genomföra ett "Enskilt arbete". Ett enskilt arbete skall vara uppställt som ett specialarbete på gymnasiet eller en enkel uppsats på högskolan. I ditt enskilda arbete skall du arbeta med och fördjupa dig i en frågeställning som intresserar dig eller berör dig personligt. Här ges tillfälle till fördjupade litteraturstudier och kanske också intressanta intervjuer. Det behöver alltså inte alls vara fråga om någon "vetenskapligt"utförd undersökning. Det är de personliga frågorna som skall vara i fokus. På det sättet skiljer sig detta arbete från specialarbetet eller en enkel högskoleuppsats. Det enskilda arbetet är också en träning i systematiserad skriftlig framställning. De formella kraven på arbetet anpassas efter förkunskaper och tidigare erfarenhet. Du väljer handledare till ditt enskilda arbete antingen bland någon av oss som är ansvariga för kursen eller hos någon annan som kanske är mer insatt i ämnet för ditt enskilda arbete. Redovisas skriftligt senast den 15 april och muntligt under i maj. Vilken omfattning den skriftliga redovisningen skall ha är omöjligt att besvara generellt A4-sidor kan vara ett gott riktmärke. Layout: Times New Roman 12 punkter. Den muntliga redovisningen skall rymmas inom minuter. 7. Själavård Du ska gå i själavårdssamtal under utbildningsåret. Kursansvarig kommer att hjälpa dig att hitta lämplig präst eller diakon.

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Handbok för ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan HANDBOK. För dig som arbetar med ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan

Handbok för ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan HANDBOK. För dig som arbetar med ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan Handbok för ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan HANDBOK För dig som arbetar med ungresurs.nu - volontärår i Svenska kyrkan Innehåll 1. Inledning 3 Vad är Ungresurs.nu - Volontärår i Svenska kyrkan?

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147

Plan för. Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun. Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Plan för Studie- och yrkesvägledning/-orientering i Ydre kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-27, 147 Innehållsförteckning STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING/-ORIENTERING I YDRE KOMMUN...3 DEFINITION AV

Läs mer

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643

S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 S:T GÖRANS FÖRSAMLING Org.nr 252000-0643 BUDGET 2012 Långtidsplaner 2013-2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord 3 Verksamhetsplan 4 Resultatbudget 6 Driftbudget 7 Sammandrag av driftbudget utan interna poster

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande

Tema Bön. Kompetensguiden. Utveckling utbildning växande Tema Bön Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande 47 För anställda, förtroendevalda och ideella Stockholms stift hösten 2010 Kompetensguiden Utveckling utbildning växande

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kyrkans svenska personalutbildning

Kyrkans svenska personalutbildning Kyrkans svenska personalutbildning 2014 Inledningsord Välkommen till Kyrkans svenska personalutbildning 2014! Vi lever i en tid av snabba förändringar i kyrka och samhälle. Nya uppgifter tillkommer och

Läs mer

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård 2015/16 Ny valbar profil Mission & Församlingsplantering genom gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större www.liljeholmen.nu

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra.

Konsten att leva. www.motesplatsbromma.com. 17 november Öppet seminarium med Börge Ring: Konsten att leva nu utan att vika för det svåra. Skapa gott liv Andrum Öppna seminarier om livet Kurs i Konsten att Leva Alpha-kurser Alla-kan-sjunga-kör Livets pärlor Den inre resan Mansfrukostar Pilgrimskurs Pilgrimsvandring Spa för själen Sinnesrogudstjänst

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland

Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-10-10 Studiehandledning för blivande handledare inom Vård- och omsorgscollege Västmanland Steg 1: Kurs Vårdpedagogik- och handledning 25 gymnasiepoäng 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna anvisningar sid.

Läs mer